Etika Profesion Keguruan dan

Akauntablilti
Maksud Etika
1. Satu sistem dasar akhlak, adat atau tingkah laku atau kesusilaan (Dewan
Bahasa Pustaka, 1!!"#
$. Prinsi% moral atau set %rinsi% moral (Kamus &'ford, 1!!(#.
). *anggung+awab dan akibat tingkah laku seseorang atau %rofesion terhada%
mas,arakat.
(. Dari %erse%ktif -slam, etika meru+uk ke%ada tingkah laku betul berasaskan Al.
/uran dan ketakwaan ke%ada Allah.
Maksud Etika Profesional
Semua garis %anduan ,ang bertu+uan meningkatkan taha% kualiti, %rodukti0iti
dan disi%lin dalam %erkhidmatan dengan memberi %enekanan terhada% semua
as%ek ,ang berkaitan dengan %eraturan dan %eradaban, %eranan nilai, serta
tingkah laku %rofesion dalam mas,arakat.
Sko% Etika Profesional
1. Men1aku%i sebahagian besar kehidu%an ahli %rofesional ke1uali hal.hal ,ang
benar.benar %eribadi se%erti men1u1i kereta, menanam bunga dll.
$. Dalam -slam, etika ialah akhlak ,ang diamalkan oleh manusia ,ang bertakwa
dalam keseluruhan hidu%n,a.
). Etika PerguruanBermaksud satu set tingkah laku atau tanggung+awab guru
terhada% mas,arakat dan negara, %ela+ar, rakan se+awat dan ibu ba%a %ela+ar.
Ke%entingan Etika 2uru
2uru %erlu memiliki kod etikan,a sendiri demi memartabatkan %rofesion
%erguruan. Kod etika diangga% %enting kerana3
1. Kod etika men,ediakan garis %anduan bagaimana bertingkah laku dalam
%rofesion %erguruan. 4 Sesuai untuk diru+uk dan diamalkan oleh guru.
$. Kod Etika Perguruan men,atakan dengan +elas tentang tanggung+awab guru
terhada% %emegang amanah dalam bidang %endidikan. 4 2uru lebih faham dan
+elas tentang tanggung+awab mereka.
). Kandungan ,ang din,atakan dalam Kod Etika Perguruan di negara ini
menun+ukkan %erbe5aan tertentu berbanding kod etika di negara lain. 4 2uru
da%at melihat keunikan etika ,ang diamalkan sama ada di negara ini atau%un di
negara lain.
(. Kod Etika dalam bentuk dokumen, usaha untuk men,emak semula kod ini
da%at dilakukan. 4 Ke1emerlangan sesuatu %rofesion boleh dilihat menerusi
se+auh mana kod etikan,a boleh di%ertahankan dan dikuatkuasakan.
". Menerusi kod etika, guru da%at meningkatkan lagi ime+ %rofesion %erguruan
se1ara hitam %utih dan rasmi. 4 Membuka mata mas,arakat untuk mengha,ati
tanggung+awab guru ,ang luas dan berat dan men,okong guru dalam men1a%ai
matlamat %endidikan dan negara.
6. Etika ker+a meru%akan nilai.nilai ,ang %enting dalam sesebuah organisasi. 4
Pengamalan etika da%at mengekal, dan memelihara ke%er1a,aan ,ang diberi
dalam men+alankan tugas, serta memu%uk tanggung+awab bersama dan
mengeratkan %erhubungan atnara ahli dalam organisasi
*anggung+awab guru
1. 2uru tidaklah harus bertingkahlaku sehingga begitu ru%a sehingga boleh
men1emarkan sifat %rofesionaln,a dan ,ang akan men,ebabkan hilang
ke%er1a,aan orang ramai terhada% %rofesion %erguruan.
$. 2uru tidaklah harus bertingkahlaku begitu ru%a ,ang boleh membawa ke%ada
+atuhn,a maruah diri dan kehilangan amanah berhubung dengan kewangan.
). Dalam semua hubungan dan tugas, guru hendaklah men+alankann,a dengan
+u+ur.
(. *anggung+awab utama guru ialah terhada% muridn,a. Ke%entingan murid
mengatasi semua ke%entingan lain se%erti ke%entingan mas,arakat, %ersatuan
atau %ersendirian.
". 2uru haruslah menum%ukan %erhatian terhada% ke%erluan setia% muridn,a.
6. 2uru haruslah memberi %erhatian dan %enga+aran untuk semua murid tidak
kira bangsa dan agama atau ke%er1a,aan.
7. 2uru haruslah bertugas sebagai 8%engganti ibuba%a8 dalam usaha membentuk
tingkah laku murid ke arah matlamat ,ang diterima oleh mas,arakat.
9. 2uru haruslah mendidik dan mengambil tindakan se1ara adil terhada% semua
murid tidak kira bangsa, warna kulit, +antina, bahasa, agama, ke%er1a,aan %olitik,
tem%at asal, keturunan, da,a intelek dan lain.lain.
!. 2uru haruslah mengesan, menerima %erbe5aan indi0idu di kalangan muridn,a
dan membimbing mereka mem%erkembangkan %otensi mereka dari segi +asmani,
intelek, da,a 1i%ta dan lain.lain.
1:. 2uru haruslah menghormati hak setia% murid su%a,a maklumat sulit
mengenai diri murid tidak diberitahu ke%ada orang atau agensi ,ang tidak
berkenaan.
11. 2uru tidaklah harus bertingkah laku terhada% muridn,a begitu ru%a ,ang
boleh membawa +atuhn,a dar+at %rofesion %erguruan.
1$. 2uru tidaklah harus menanam sika% ,ang boleh merosakkan ke%entingan
murid, mas,arakat atau negara.
1). 2uru haruslah menanamkan sika% ,ang baik terhada% semua muridn,a
su%a,a mereka da%at berkembang men+adi warganegara ,ang taat dan berguna.
1(. 2uru tidaklah harus men,atakan atau membuat sesuatu ,ang boleh
mengurangkan ke,akinan diri murid dan ibuba%a terhada%n,a.
1". 2uru haruslah bertingkahlaku begitu ru%a su%a,a men+adi 1ontoh baik atau
8role model8 ke%ada muridn,a.
16. 2uru tidak harus menerima a%a.a%a ba,aran dari%ada muridn,a untuk
%ela+aran atau %enga+aran tambahan ,ang di+alankan semasa waktu sekolah atau
1uti sekolah melainkan ba,aran ,ang disahkan.
17. 2uru tidaklah harus mengiklankan dirin,a untuk ker+a tuis,en atau %enga+aran
%ersendirian.
19. 2uru tidaklah harus memaksakan ke%er1a,aan, keagamaan, %olitik
%ersendirian terhada% muridn,a.
1!. 2uru tidaklah harus meminta atau menerima hadiah dari%ada ibuba%a atau
ahli mas,arakat dalam men+alankan tugas %rofesionaln,a.
$:. 2uru tidaklah harus men+atuhkan nama baik guru lain.
$1. 2uru haruslah menggunakan 1ara ,ang saha+a (iaitu berdasarkan ke1eka%an#
untuk tu+uan kenaikan %angkat atau untuk menda%at %eker+aan.
$$. 2uru tidaklah harus mengiklankan dirin,a dengan 1ara membesar.besarkan
naman,a untuk menda%atkan sesuatu %angkat dalam %rofesion %erguruan
Etika Ker+a Kementerian Pela+aran Mala,sia
Etika Ker+a Kementerian Pela+aran Mala,sia %erlu dilaksanakan dan diha,ati
berdasarkan %rinsi%.%rinsi% berikut3.
;iat ,ang betul
Perlakuan ,ang baik
Pengerak ke arah kebaikan
Mem%erkotakan a%a ,ang dikatakan
Berdisi%lin dan beradab
Menghargai dan bertanggung+awab hasil usaha organisasi
;-<A-.;-<A- =*AMA E*-KA KE>?A KEME;*E>-A; PE<A?A>A; MA<A@S-A
Aalau%un ban,ak terda%at nilai.nilai mulia, teta%i tu+uh nilai utama men+adi fokus
Etika Ker+a Kementerian Pela+aran Mala,sia.
;ilai.nilai itu adalah3
Amanah
Benar
Bi+aksana
Bers,ukur
Dedikasi
-hklas
Pen,a,ang
Akauntabiliti keguruan
1.: Konse% keguruan
Menurut Kamus Dewan (1!7:#, BguruC bererti %endidik, %enga+ar dan %engasuh.
?ika dihuraikan dengan lebih mendalam lagi, %endidik bermaksud orang ,ang
memelihara dan melatih. Penga+ar ialah seorang ,ang men+adi %etun+uk ke%ada
orang lain, manakala %engasuh memberi makna orang ,ang memelihara, men+aga
dan mendidik. Manakala keguruan ialah sesuatu ,ang mem%un,ai %erkaitan
dengan bidang menuntut ilmu atau tem%at menda%atkan ilmu se%erti sekolah,
tem%at bela+ar, %enga+aran dan %embela+aran dan sebarang %erkara ,ang
mem%un,ai %erkaitan dengan guru.
$.: Konse% Akauntabiliti
Mengikut Kamus Dwibahasa , %erkataan BakauntabilitiC di huraikan sebagai
bertangung+awab ke%ada seseorang atau bertangug+awab terhada% sesuatu.
Menurut *an Sri Ahmad Sar+i , konse% akauntabiliti adalah satu obligasi untuk
memberikan +awa%an dan %en+elasan mengenai sesuatu tindakan dan %restasi
ke%ada mereka ,ang berhak untuk menda%at +awa%an dan %en+elasan tersebut .
Akauntabiliti +uga adalah mengenai dis%lin dan ke%erluan untuk memberikan
+ustifikasi dan menerima keberrtangung+awaban terhada% sesuatu ke%utusan
,ang telah diambil.
).: Akauntabiliti keguruan.
Akauntabiliti keguruan bermakna tanggung+awab ,ang harus difahami dan
dilaksanakan oleh seseorang guru. Akauntabiliti keguruan +uga membawa
maksud berkenaan dengan tanggung+awab guru terhada% %rofesionalisme
keguruan. Akauntabiliti atau tanggung+awab seorang guru ,ang dimaksudkan di
atas merangkumi akautabiliti guru terhada% %ela+ar , diri guru itu sendiri, sekolah,
mas,arakat dan negara , dan %rofesion keguruan amn,a.
).1 Akauntabiliti guru terhada% %ela+ar
Seorang guru haruslah men+alankan tugasn,a dengan %enuh dedikasi di bilik
dar+ah termasuk mematuhi masa dalam +adual waktu serta melaksanakan
%enga+aran dan %embela+aran mengikut kaedah dan teknik ,ang berkesan. 2uru
+uga haruslah mengutamakan kema+uan, keba+ikan dan keselamatan murid.murid
berbanding hal.hal lain. Seorang guru ,ang bertanggung+awab haruslah bersika%
adil terhada% %ela+ar.%ela+arn,a tan%a mengira bangsa, agama, faktor +asmani,
emosi, mental, %olitik, sosial dan %erkara.%erkara lain. 2uru hendaklah
membimbing dan menga+ar murid.murid di bilik dar+ah tan%a meminta sebarang
ba,aran atau hadiah dari%ada mereka, sebalikn,a guru sekali.sekala %erlu
memberi hadiah ke%ada murid.muridn,a untuk menggalakkan mereka berminat
terhada% %roses %embela+aran. Memberi 1ontoh teladan ,ang baik dengan
ber%akaian kemas, berbudi bahasa dan berso%an santun semasa bertugas harus
+uga di amalkan su%a,a murid mem%erolehi model ,ang baik. -ni adalah kerana
seorang guru meru%akan orang ,ang di hormati oleh %ela+arn,a, oleh ,ang
demikian %erlulah guru men+aga %rofesionalisme guru su%a,a mereka tidak di
ben1i,di %andang serong dan tidak di hormati lagi oleh anak muridn,a.
).$ Diri
Seorang guru haruslah men+aga kebersihan dan kesihatan dirin,a agar da%at
men+alankan tugas sebagai %endidik dengan sem%urna. Emosi hendaklah di
kawal oleh guru sendiri dan +uga %erlu menghindarkan diri dari sebarang
ketegangan +iwa ,ang boleh mengganggu tugasn,a. Sebagai seorang guru, guru
hendaklah bi+ak menguruskan kewangan dengan bi+aksana dan mengimbangi
%enda%atan dengan %erbelan+aan. -ni adalah kerana +ika guru gagal menguruskan
kewangan maka guru akan menghada%i masaalah luaran ,ang boleh men+e+askan
tum%uann,a terhada% %roses %enga+aran di sekolah. 2uru +uga di galakkan
melengka%kan diri dengan %elbagai ilmu %engetahuan. dan %eka terhada%
%eristiwa di sekeliling melalui media massa atau elektronik su%a,a mudah
memberikan im%ut ,ang berguna terhada% %rofesionn,a. 2uru +uga boleh
melibatkan diri dalam sesuatu hobi dan akti0iti berfaedah di masa la%ang ,ang
boleh men+adikan guru itu sihat dari segi mental dan fi5ikal.
).) Sekolah
Sekolah ialah tem%at seseorang guru bertugas. &leh itu , guru +uga
bertangung+awab terhada% tugas ,ang di amanahkan oleh %entadbiran sekolah.
Sebagai seorang ahli dalam sebuah sekolah ,guru mem%un,ai akauntabiliti
terhada% %erkembangan dan kema+uan sekolah. Dalam hal ini, selain tugas
menga+ar , guru +uga hendaklah men+alankan tugas.tugas ,ang lain se%erti
sebagai guru dis%lin, kaunselor, setiusaha %e%eriksaan,setiusaha P-B2, %anitia
mata %ela+aran dan +awatan.+awatan lain ,ang di lantik oleh %ihak %entadbiran
sekolah.
).( Mas,arakat dan ;egara
Sebagai seorang guru , beliau hendaklah men+alankan tugas untuk men,ebarkan
1ita dan matlamat %endidikan negara berlandaskan ke%ada %rinsi%.%rinsi% >ukun
;egara. 2uru hendaklah Memu%uk nilai dan sika% murni %ela+ar dan sesuai
dengan mas,arakat berbilang bangsa dalam diri %ela+ar. 2uru hendaklah
memenuhi tanggung+awab sebagai rak,at Mala,sia dengan mengambil bahagian
se1ara 1ergas dalam kegiatan.kegiatan mas,arakat. Selain itu guru hendaklah
mengeratkan %ersefahaman dan ker+asama di kalangan guru dan ibu ba%a
%ela+ar. 2uru haruslah berso%an santun dan bertingkahlaku baik dalam segala
akti0iti sosial bagi mewu+udkan suasana harmoni. 2uru %erlu sentiasa berusaha
untuk memenuhi tanggung+awab terhada% mas,arakat dan negara dengan tidak
men,ebarkan a+aran ,ang boleh merosakkkan ke%entingan %ela+ar, mas,arakat
atau negara, atau%un ,ang bertentangan dengan >ukun ;egara. 2uru +uga
hendaklah sering memu%uk sika% dan nilai dalam diri setia% %ela+ar ,ang da%at
membimbing mereka men+adi warganegara ,ang setia, bertanggung+awab,
menghormati orang lebih tua dan %erbe5aan kebuda,aan, keturunan dan agama.
Di sam%ing itu guru hendaklah menghormati mas,arakat di tem%at guru tersebut
berkhidmat dan memenuhi tanggung+awab sebagai ahli mas,arakat. 2uru +uga
%erlu menggalakkan ker+asama di antara guru dengan ibuba%a dan mas,arakat,
serta mengamlkan tingkah laku so%%an ,ang diterima oleh mas,arakat .
)." Profesion Keguruan
2uru haruslah meluaskan ilmu dengan memba1a %elbagai buku ru+ukan berkaitan
mata %ela+aran ,ang dia+ar. -ni termasuklah memahami selengka%n,a isi %ela+aran
bagi mata %ela+aran ,ang dia+ar dan men,ertai seminar %endidikan se%erti
kursus.kursus ,ang dian+urkan oleh +abatan %endidikan atau %ihak %entadbiran
sekolah. -ni di lakukan dengan meran1ang dan melaksanakan strategi %enga+aran
se%enuhn,a bagi men1a%ai ob+ektif %ela+aran se1ara maksimum. 2uru +uga
hendaklah menga+ar dengan fakta ,ang betul agar murid menerima ilmu ,ang
betul dan te%at.
(.: Penutu%
Dengan da%at memahami %rinsi% akauntabiliti , guru da%at memahami
tanggung+awabn,a ,ang sebenar. Pengha,atan akauntabiliti haruslah di ha,ati
se%enuhn,a kerana akan da%at meningkatkan taha% %rofesionalisme keguruan.
-ni kerana %engha,atan tersebut membolehkan semua guru da%at men+alankan
tanggung+awab dan tugas.tugasn,a dengan %enuh komited dan dedikasi.
Akauntabiliti atau tanggung+awab seorang guru merangkumi akuntabilitin,a
terhada% sekolah, diri sendiri , murid.murid dan %rofesion keguruan akan da%at
ditingkatkan sekiran,a seseorang guru itu benar.benar men+alankan
tanggung+awabn,a sebagai seorang %endidik dengan berkesan. Peningkatan
dalam bidang tersebut melambangkan tinggin,a kualiti seseorang guru ,ang +uga
akan meningkatkan taraf %rofesionalisme keguruan. Selain itu guru +uga da%at
melaksanakan tugas itu dengan bersungguh.sungguh dan %enuh dedikasi
sekiran,a guru tahu tanggung+awabn,a terhada% ker+a,an,a. Kesedaran ke%ada
akauntabiliti akan men+adikan seseorang guru itu lebih bertanggung+awab
terhada% tanggung+awab ,ang di laksanakann,a. &leh ,ang demikian,
akauntabiliti %erlulah diha,ati oleh semua guru. Sekiran,a seseorang guru itu
mengabaikan akauntabiliti terhada% tugas dan tanggung+awabn,a , maka
tanggung+awabn,a tidak da%at di +alankan dengan baik dan akan gagal
melahirkan modal insan se%erti ,ang di 1ita.1itakan negara. -ni akan men+atuhkan
martabat %rofesion %erguruan oleh kerana %erbuatan ,ang tidak
bertanggung+awab terhada% amanah ,ang di berikan
NOTA EDU3l08
BAB l KONSEP MENGAJAR SEBAGAl SATU PROFESlON
l) Pengenalan;
- Kamus Dewan (2005) ÷ suatu bidang pekerjaan yang memerlukan pendidikan, kecekapan
serta kemahiran yang tinggi dan latihan yang khas.
- Profesion juga merujuk kepada suatu pekerjaan yang melaksanakan fungsi sosial yang
penting.
2) Ciri-ciri Profesion;
- Merupakan perkhidmatan yang unik dan penting dengan matlamat yang jelas untuk
masyarakat dan negara.
- Pekerja menggunakan banyak keupayaan dan kebolehan intelek semasa memberi
perkhidmatan.
- Pekerja mendapat latihan khusus dalam sesuatu bidang kemahiran ikhtisas mengikut satu
tempoh masa tertentu.
- Pakar dalam bidang pekerjaan .
- Mempunyai kuasa autonomi semasa menjalankan tugas.
- Mementingkan mutu perkhidmatan.
- Berdedikasi dan tidak mementingkan ganjaran dalam menjalankan tugas.
- Pekerja terdiri daripada ahli satu organisasi yang berkuasa menentukan kemasukan,
mengawal mutu dan penyingkiran ahli.
- Mematuhi kod etika profesion
3) Konsep Profesional;
- Ciri-ciri atau atribut yang terdapat dalam kalangan ahli dalam suatu profesion.
- Ornstein & Levine (l993) -4 atribut dalam suatu profesion:
a) penguasaan ilmu yang mendalam
b) kecekapan dan kepakaran dalam bidang
c) kod etika
d) kebenaran/persetujuan diberi kepada suatu profesion oleh masyarakat untuk beroperasi.
4) Konsep Profesion Perguruan dan Keguruan;
- Perguruan ÷ diertikan sebagai pengajaran (Kamus Dewan,l989)
- Keguruan ÷ diertikan sebagai perkara yang berkaitan dengan guru seperti peranan, tugas dan
kelayakan sebagai guru (Kamus Dewan,l989).
5) GURU PROFESlONAL VS. NON PROFESlONAL
Guru Profesional;
- Mempunyai latihan ikhtisas dalam Latihan Perguruan.
- Mempunyai autonomi menentukan kaedah mengajar dalam bilik darjah.
- Menjadi ahli kesatuan yg menentukan kod etika sebagai panduan dalam segala aktiviti
profesional.
- Guru adalah pakar dalam pendidikan.
- Pekerjaan guru adalah perkhidmatan yang penting kepada indidvidu dan negara.
Guru Non Profesional;
- Tidak terhad kepada guru terlatih sahaja. Cth: guru sandaran, guru sementara
- Kemasukan ahli ke dalam profesion keguruan tidak sukar dan tidak banyak persaingan.
- Autonomi guru adalah terhad.
- Kesatuan guru tidak mempunyai kuasa untuk memecat guru sekiranya guru tersebut tidak
mematuhi kod etika.
- Bukan semua guru diwajibkan menjadi ahli kesatuan
6) Ciri-ciri guru profesional (Abdul Shukor Abdullah,l998);
- Bersikap profesional
- Mempamerkan ciri-ciri kekuatan teori
- Berilmu
- Patuh dengan Kod Etika.
- Bermoral
- Sentiasa berusaha meningkatkan kualiti pengajaran
- Prihatin terhadap murid dan ibubapa
- Berkebolehan menilai kekuatan dan kelemahan murid.
- Mempunyai kemahiran yang sejajar dengan tuntutan semasa.
- Memastikan suasana 'guru mengajar murid belajar' dalam bilik darjah.
- Melahirkan 'persekolahan berwatak' supaya murid mempunyai kekuatan ilmu, berpersonaliti
sihat dan serba boleh.
- Taat dan setia terhadap perkhidmatannya.
- Mempertahankan martabat profesionnya.
- Menunjukkan kesetiaan terhadap kerajaan, bebas pendirian & tidak berbelah bahagi.
7) l0 Tret Guru yang Berkesan (McEwan,2002);
- Dorongan oleh misi dan passionate
- Positif dan benar
- Guru sebagai pemimpin
- With-it-ness
- Gaya
- Kepakaran dalam motivasi
- Keberkesanan pengajaran
- Pembelajaran kandungan
- Pintar
- Celik minda
8) Model Guru Profesional -Mohamad Sani,l998) ;
Sahsiah
· Bertaqwa
· Berakhlak
· Berperibadi mulia
· Komitmen
· Bersopan
· Positif
· Berkepimpinan
· Budaya ilmu
Ketrampilan
· Merancang & mengurus p & p
· Memilih strategi
· Kemahiran teknologi
· Kemahiran generik
· Kemahiran kaunseling
· Menilai p & p
llmu
· lsi kandungan
· Pedagogi
· Bahan
· Kaedah
· Teknologi
9) Seorang guru diberi autoriti dalam aspek-aspek berikut:
- Kaedah mengajar
- Kawalan sosial di sekolah
- Kawalan disiplin murid
- Hal-hal tingkah laku dan perkembangan murid
- GERKO
- Pembimbing kepada murid
-
l0) Refleksi
- Anda telah mengetahui bahawa terdapat beberapa ciri non profesional dalam profesion
keguruan. Pada pendapat anda, apakah langkah-langkah yang boleh diambil untuk
meningkatkan profesional keguruan?
- Gunakan alat pemikiran SWOT (Strength, weakness, opportunity, threat) bagi membantu guru
melaksanakan pengajaran yang berkesan dan juga menyeronokkan.
BAB 2 KOD ETlKA DAN AKAUNTABlLlTl KEGURUAN
l.Konsep Etika
- sistem tingkah laku kumpulan manusia / organisasi.
- nilai moral yang baik / buruk
- masyarakat menganalisis, menilai, sama ada mengikut peraturan yang telah ditetapkan.
- guru perlu menjaga kod etika demi status, akhlak dan maruah.
2) Kod Etika Keguruan
Tanggungjawab terhadap pelajar
- mengutamakan kebajikan dan dan keselamatan pelajar
- bersikap adil terhadap pelajar
- merahsiakan maklumat ikhtisas
- membimbing /mengajar pelajar tanpa sebarang bayaran
- menunjukkan cara berpakaian, pertuturan dan tingkah laku
- memelihara dan membaiki kecekapan ikhtisas
Tanggungjawab terhadap ibu bapa
- Menghormati tanggungjawab ibu bapa terhadap anak-anak mereka.
- Mewujudkan hubungan yang mesra dan kerjasama.
- Mengganggap semua maklumat yang diberi ibu bapa sulit.
- Memberi maklumat kepada ibu bapa demi kepentingan anak-anak mereka.
- Mengelakkan daripada menggunakan/dipengaruhi oleh kedudukan sosial/ekonomi ibu bapa.
Tanggungjawab terhadap masyarakat dan negara
- Tidak menyebarkan ajaran yang boleh merosakkan pelajar, masyarakat atau negara
- Memupuk sikap dan nilai supaya menjadi warganegara yang taat setia, bertanggungjawab
- Menghormati masyarakat tempat berkhidmat
- Menggalakkan kerjasama dan persefahaman antara guru dengan ibu bapa, institusi
pendidikan dengan masyarakat.
- Berpegang pada tingkah laku yang sopan dan diterima masyarakat.
Tanggungjawab terhadap rakan sejawat dan profesion
- Mengelakkan diri daripada membuat kenyataan yang boleh mencemarkan nama baik rakan
sejawat dihadapan pelajar atau ibu bapa.
- Tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang boleh menjejaskan kecekapan sebagai guru.
- Berusaha menunaikan tanggungjawab.
- Sentiasa membantu rakan yang baru dalam profesion perguruan.
- Sentiasa mengawasi diri supaya tidak mencemarkan nama baik profesion perguruan.
- Menjadi ahli sesebuah pertubuhan guru.
3) Akauntabiliti Guru;
Konsep
- Tanggungjawab kepada seseorang/sesuatu
- Tanggungjawab kepada profesion perguruan
- Leslie Kaplan & William Owings (200l), akauntabiliti guru sebagai;
» kualiti guru
» kualiti pengajaran.
Akauntabiliti terhadap diri / perlakuan
- Berilmu pengetahuan dan berkemahiran menyampaikan maklumat.
- Kemahiran interpersonal.
- Membentuk soalan penilaian.
- Pengurusan bilik darjah
- Memotivasikan pelajar
- Pengurusan disiplin
Akauntabiliti terhadap murid-murid dan ibu bapa
- Menjalankan tugas dengan penuh dedikasi.
- Mengutamakan kebajikan dan keselamatan murid-murid.
- Bersikap adil dengan setiap murid.
- Membimbing murid-murid tanpa mengenakan sebarang bayaran.
- Memberi contoh yang terbaik kepada murid-murid.
Akauntabiliti terhadap profesion
- Melaksanakan aktiviti kurikulum dan kokurikulum.
- Menjadi suri teladan yang baik kepada murid-murid.
- Membantu rakan sejawat
- Tidak melibatkan diri dalam aktiviti yang mencemarkan profesion perguruan.
Akauntabiliti terhadap bangsa dan negara
- Menjalankan tugas menyebarkan cita dan matlamat FPN dan RN.
- Memupuk nilai murni yang sesuai dengan masyarakat berbilang kaum.
- Memenuhi tanggungjawab sebagai rakyat Malaysia.
- Mengeratkan persefahaman dengan ikhlas dalam kalangan ibu bapa
- Memberi sumbangan sukarela kepada negara.
4) lntegriti Guru
- lntegriti bermaksud wholeness atau completeness- kesempurnaan
- Nillsen 2004, bermaksud keikhlasan dan kejujuran
- lnstitut lntegriti Malaysia- kualiti yg wujud secara keseluruhan dan padu kepada individu dan
organisasi
- Berlandaskan etika dan pencerminan etika dalam tindakan sehari-hari
- lntegriti guru bermaksud guru perlu melaksanakan amanah dan kuasa yang
dipertanggungjawabkan menurut kepentingan umum.
- Guru harus mengamalkan Kod Etika Profesion dan Piagam Pelanggan demi mewujudkan
budaya kerja organisasi yang bersistem.
- Guru yang berintegriti akan melaksanakan tugasnya dengan amanah dan mempunyai
keprihatinan serta penuh kasih sayang kepada pelajar
- Guru yang melaksanakan tugas dengan ikhlas mampu merancang p&p yang terbaik
5) Refleksi Kendiri
- Berdasarkan pengalaman anda di sekolah, imbas kembali salah seorang guru yang anda
sanjung sebagai guru yang berintegriti.
- Senaraikan ciri-ciri guru pilihan anda yang dapat menyokong pandangan anda bahawa guru
berkenaan berintegriti.
BAB 3 lSU ETlKA GURU
Maksud etika :
-cara atau hukum yang tidak bertulis berkenaan adab tertib dalam pergaulan
Maksud Etika Guru :
- Suatu sistem yang diatur sebagaipanduan untuk diikuti oleh guru supaya guru saling
menghormati, mempunyai kesantunan, kepedulian terhadap profesionnya serta boleh
menguruskan kehidupan dengan baik
Etika perlu dalam profesion perguruan :
- Supaya segala tindakan guru dilihat telah menjaga kepentingan masyarakat yang berhubung
dengan mereka
- Supaya tingkah laku guru sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku dan tidak bertentangan
dengan hak asasi umum.
- Guru dikawal oleh etika perguruan.
Fokus Etika Guru :
- Kesantunan guru
- Kepedulian guru
- Penampilan guru
- Berniaga di sekolah
- Pengurusan masa
- Kerjaya sambilan
- Kerjaya sambilan
- Pengurusan kewangan
l.0 lSU KESANTUNAN GURU
- Kesantunan merujuk kepada tatacara, adat atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.
- Fokus kesantunan guru ialah :
a) Perlakuan dalam percakapan
- Kawalan suara
- Memonopoli sidang perbualan
- Cakap banyak
- Puji diri secara langsung dan tidak
b) Tatacara berkomunikasi
- lkut norma budaya setempat, bukan tatacara kita sahaja.
2.0 lSU KEPEDULlAN GURU
- Definisi ; perwakilan komposit perasaan, pemikiran, dan perhatian yang diberikan kepada
sesuatu isu/tugas
- Perasaan, pemikiran dan perhatian yang diberikan guru terhadap isu atau tugasnya.
- Gabungan perasaan, pemikiran dan perhatian yang diberi oleh guru terhadap isu yang
dihadapi semasa melaksanakan tugasnya.
- Kepedulian merupakan kuasa yang akan menggerakkan suatu proses perubahan (Havelock
l995)
- Guru perlu :
a) Sedar atas perubahan
b) Minat pada perubahan
c) Mengenali pembawa perubahan
d) Mengurus perubahan
e) Menilai kesan perubahan
f) Bekerjasama dengan rakan
g) Membuat penambahbaikan
- Kepedulian dari segi penyempurnaan diri
: urus hal kehidupan seharian
: jangan sampai masalah kehidupan mengganggu tugas
- Kepedulian terhadp tugas pengajaran
: ambil peduli tentang bahan, kaedah dan beban PNP
: bimbang terhadap perasaan murid terhadap guru
- Kepedulian terhadap impak pengajaran
: yakin terhadap kebolehan pelajar
: guru lebih fokus kepada keperluan pelajar dan penambahbaikan
Cadangan :
- Membuat refleksi terhadap kepedulian harian dan sedia menerima maklum balas daripada
guru lain, mentor atau penyelia tentang masalah dihadapi.
BAB 4 PERlNGKAT PERKEMBANGAN GURU
Teori Keprihatinan (Fuller l969)
- Peringkat Keprihatinan Diri
- Peringkat Keprihatinan Terhadap Tugas
- Peringkat lmpak
Prihatin Diri :
- Apakah pelajar suka saya?
- Bolehkah saya mengajar apabila diselia?
- Apakah yang dikatakan oleh guru lain tentang saya.
- Apakah BBM saya sesuai dengan murid?
Peringkat lmpak :
- Bagaimana cara saya memotivasikan murid saya?
- Apakah cara saya mewujudkan rasa kejayaan dalam kalangan pelajar saya?
- Adakah pelajar saya mempunyai disiplin yang tinggi?
Teori 5 Peringkat Perkembangan Guru
- Peringkat novis
- Peringkat novis lanjutan
- Peringkat cekap
- Peringkat mahir
- Peringkat pakar
Cabaran Guru Permulaan
- Dikatakan pasif, tak kreatif dan imaginative
- Belum mencapai tahap yang dikehendaki pihak sekolah
- Masalah penyesuaian diri dengan reality sekolah dan bilik darjah.
- Mula mengaplikasikan kaedah mengajar
- Memahami fakta, konsep dan perkara asas pengajaran
- Membentuk kerangka kognitif tugas-tugas guru
- Kurang berupaya menangani tugas harian guru
Guru Cekap :
- Ada kecekapan pada tahap minimum
- Guru mula kenali lebih banyak prinsip, konsep dan elemen dengan merujuk situasi khusus.
- Guru memiliki kemampuan menyelesaikan masalah PNP.
Guru Mahir
- Terbaik dalam bidang
- Menjadi teladan profesionalisme
- Terlibat sepenuhnya dalam kokurikulum
Guru Pakar
- Menyerlahkan diri secara profesionalisme
- ldea dan kemahirannya boleh mempengaruhi polisi pengendalian bilik darjah.
- Dianggap sebagai bidang yang berautoriti bercakap dalam bidang profesionalnya.
Konsep Sekolah dan Guru Berkesan
Konsep sekolah berkesan diperkenalkan dengan matlamat membawa sistem pendidikan kearah
kecemerlangan seiring dengan slogan membawa sistem pendidikan ke taraf dunia.
Guru Cekap
Menjadi guru cekap :
- Kecekapan profesionalisme
- Kecekapan melaksanakan visi dan prinsip
- Keutuhan peribadi
- Kecekapan menggunakan teknologi maklumat
Ciri-ciri guru cekap :
l) Ciri peribadi ÷ bermatlamat, fikiran positif, yakin dan sabar
2) Ciri mengajar ÷ gaya tersendiri, kepakaran, bermotivasi
3) Ciri intelektual ÷ suka membaca, mempunyai mental-life yang segar, mempunyai
kesungguhan kendiri dan minda sihat dan terbuka.
Prinsip Guru Cekap :
- Do lt Right First Time : setiap kerja mesti cekap dan kurang silap
- Guru mengajar murid belajar : mengajar, membuat persediaan dan beri murid semangat
belajar bersungguh-sungguh
- Berkongsi visi yang sama
- Bakti disemai bukti dituai
- Penambahbaikan berterusan
- Mencegah masalah lebih utama dari menyelesaikan masalah : guru perlu proaktif
Ciri guru berkesan :
- Profesional
- Mempamer kekuatan teori
- Kaya ilmu
- Bertindak atas landasan etika kerja
- Morality yang teguh
- Sentiasa berusaha meningkatkan kualiti pengajaran
- Prihatin dengan kehendak murid dan ibu bapa
- Menilai kekuatan dan kelemahan murid sekolah
- Melengkapkan diri dengan kemahiran sejajar dengan tuntutan semasa
- Menampilkan watak terpuji, berimej, peribadi mulia, berwawasan
- Taat setia terhadap perkhidmatannya, memartabatkan profesionnya
- Menunjukkan kesetiaan kepada kerajaan, bebas berpendirian
- Professional dengan PNP di sekolah
- Berupaya melahirkan 'persekolahan berwatak' supaya pelajar mempunyai ilmu, berpesonaliti
sihat dan serba boleh.
Guru Mahir
- Orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan sehingga ia
mampu melakukan tugas dan fungsi sebagai guru dengan kemampuan maksima
- Orang yang terdidik dan terlatih dengan baik.
Guru Berintelek
- Guru perlulah menanamkan sifat ingin tahu, yang akan mendorong diri mempelajari dan
menyesuaikan diri dalam dunia pendidikan yang sering berubah-ubah (up to date)
Guru mahir perlulah :
- Mahir berkomunikasi. Guru yang mahir berkomunikasi dengananak muridnya akan mghasilkan
suasana pembelajaran yang lebih dinamik
- Dapat memberikan motivasi yang berkesan
- Murid menerima motivasi secara berhemah dan berhikmah.
- Meningkatkan kebolehan penggunaan lCT, mengekalkan guru berkualiti dengan cara sentiasa
aplikasi lCT dalam PNP dan tahu kemahiran aplikasi computer.
Kesimpulan :
Kemahiran guru yang perlu ada :
- Kemahiran penyampaian
- Kemahiran penilaian
- Kemahiran merangsang
- Kemahiran pengurusan bilik darjah
Guru Pakar
Definisi Guru Pakar :
- Guru pakar ialah guru yang mempunyai kemahiran, pengetahuan, dan kepakaran tinggi dalam
mata pelajaran khususnya dalam PNP.
Sahsiah guru pakar :
- Sahsiah terpuji
- Berketrampilan
- Berpegang eguh kepada etika perguruan dan etika perkhidmatan awam
- Peka dan prihatin kepada keperluan pelajar
- 'role model' kepada warga pendidikan
Pengetahuan guru pakar :
- Menguasai dan menghayati kandungan mata pelajaran
- Menjadi pakar rujuk PNP
- Bijak mengurus masa, bahan dan sumber
- Mampu mengenalpasti keperluan dan masalah pelajar
Hasil kerja :
- Meningkatkan hasil pembelajaran (learning outcome)
- Memiliki kemahiran komunikasi tinggi dan berupaya menyampaikan idea dan mesej yang
berkesan.
Potensi :
- Berwawasan, proaktif, responsive, inovatif dalam rangka menjalankan tugas sebagai pendidik.
Sumbangan kepada kemajuan pendidikan negara
- Berupaya menjana idea baru dalam mata pelajaran atau bidang pengkhususan dan berkongsi
idea tersebut bagi meningkatkan mutu pendidikan Negara.
Guru Permulaan
l) Guru yang baru memulakan perkhidmatan selepas tamat kursus perguruan di lPG atau
university
2) Sosialisasi didefinisikan sebagai proses saling mempengaruhi antara individu dalam konteks
sosial sekolah selepas penempatan baru.
3) Guru baru sering berhadapan dengan masalah sosialisasi.
Fokus isu :
- Guru baru sering menghadapi masalah :
: guru besar dan guru
: mempelajari peranan sebagai guru di luar bidang tugas mengajar
: masalah pembelajaran dan disiplin murid
Ciri-ciri kelemahan sosialisasi guru permulaan :
- Kurang mahir urus Koku
- Kurang mahir urus aktiviti sukan
- Tidak memahami peraturan dan disiplin sekolah
- Kurang yakin kawal disiplin bilik darjah
- Kurang teori dan amalan latihan
- Tidak cukup kemahiran guna pusat sumber
- Kurang kemahiran sosial
BAB 5 PERANAN GURU SEKOLAH RENDAH
l) Peranan Guru
· Pengamal llmu dan Kemahiran
· Pembimbing
· Pengamal Reflektif
· Penyelidik
· Agen Sosial
· Agen Perubahan
· Pengganti lbu Bapa
· Pembentuk Tingkah Laku
· Pengurus Pembelajaran
2) Pengamal llmu dan Kemahiran
- Pengamal pengetahuan kandungan pedagogi.
- Menstruktur pengajaran dengan mengintegrasikan unsur kemahiran dan nilai.
- Mempunyai peranan memindahkan ilmu dan meninggikan adab murid.
- Mempraktikkan budaya ilmu ÷ membaca, berfikir, membuat penyelidikan & mencari idea baru.
3) Pembimbing
- Menyemai minat dan motivasi terhadap mata pelajaran.
- Mengenal pasti kekuatan dan kelemahan murid.
- Menanamkan minat dan sikap yang sihat pada alam persekolahan & amalan seharian.
- Mengenal pasti & membantu murid yang mengalami masalah spt pelajaran, sosioemosi &
kesihatan.
4) Pengamal Reflektif
- Membantu guru permulaan menstruktur pemikiran bagi menguasai aspek kandungan
pengetahuan.
- Meningkatkan tahap profesional guru.
- Menambahbaik aktiviti P&P.
- Jika diterapkan kepada murid membolehkan mereka memperoleh kemahiran berfikir kritis &
kreatif.
5) Penyelidik
- Dapat meningkatkan kualiti P&P.
- Menjalankan pelbagai jenis penyelidikan yang berkaitan amalan P&P.
- Menggunakan BBM dan mengkaji keberkesanannya melalui kajian penyelidikan tindakan.
- Guru boleh menjaalankan penyelidikan biasa menggunakan kaedah kes, soal selidik,
pemerhatian & temubual.
6) Agen Sosial
- Guru agen sosialisasi.
- Guru bukan sahaja menyampaikan pengetahuan tetapi perlu menupuk sahsiah, sikap dan nilai
selaras dengan kehendak budaya masyarakat.
- Guru berperanan sebagai pembudayaan masyarakat.
7) Agen Perubahan
- Masalah sosial masyarakat satu cabaran besar kepada tanggungjawab guru.
- Guru berperanan mengawal kepincangan ini.
- Oleh itu guru perlu membina kesepaduan ilmu, kemahiran dan nilai kepada murid.
- Menerapkan nilai kepimpinan demokratik.
- Peranan guru sebagai agen perubahan meliputi
- Menggunakan strategi pemusatan murid
- Mengawal sikap penyayang
- Bersikap proaktif
- Bersedia menghadapi perubahan
8) Pengganti lbu BapA
- Guru perlu mendapat kefahaman sosiobudaya anak muridnya.
- Guru hendak peka dengan emosi, keperluan dan perubahan sikap & tingkah laku murid.
- Murid perlu diberi dorongan dan bimbingan tanpa batasan pilih kasih, prejudis atau
diskriminasi.
9) Pembentuk Tingkah Laku
- Guru menyampaikan nilai moral, nilai agama, nilai terminal & nilai instrumental bagi
membentuk tingkah laku murid.
- Bilik darjah yang efektif menekankan pembentuk tingkah laku (kesungguhan, kerajinan,
ketekunan, persahabatan, toleransi dan kesabaran).
l0) Pengurus Pembelajaran
- Meningkatkan keyakinan dan pencapaian pelajar dalam bidang akademik dan sosial.
- Mempengaruhi perkembangan emosi dan sosial pelajar.
- Memudahkan guru mendapat sokongan dan kerjasama yang baik daripada pelajar.
- Pelajar tidak merasakan adanya pilih kasih dan diskriminasi.
- Memupuk nilai persahabatan, kerjasama, toleransi dalam kalangan pelajar.
- Mengurus pelbagai rutin bilik darjah dan rutin aktiviti murid.
- Menguruskan persediaan mengajar teratur dan sistematik seperti RHP, BBM dan membuat
rujukan pada bahan lain yang terkini.
- Mengurus perancangan penilaian termasuk prosedur dan BBM.
BAB 7 STRUKTUR ORGANlSASl PENDlDlKAN
VlSl DAN MlSl KPM
l) Visi KPM : SEKOLAH UNGGUL PENJANA GENERASl TERBlLANG
- Unggul bermaksud kehebatan yang patut ada di sekolah sama ada dari aspek kecemerlangan
akademik dan kokurikulum mahupun siasah, prasarana dan persekitaran sekolah tersebut.
- Misi KPM: 'Membangun Potensi lndividu Melalui Pendidikan Berkualiti'
- Pendidikan berkualiti ialah pendidikan yang mampu membina masyarakat yang progresif,
berdaya tahan, mampu berdepan dengan perubahan-perubahan di peringkat global tetapi pada
waktu yg sama mendukung identiti negara berlandaskan Rukun Negara
2) carta organisasi(http://www.moe.gov.my/?id=l43)
- KPM didokong oleh 3l Bahagian, 2 Bahagian Berkanun dan l6 Jabatan Pendidikan Negeri
(JPN)
- Pengetua akan dibantu oleh 3 Penolong Kanan iaitu PK l-bertanggungjawab terhadap
kurikulum dan pentadbiran
- PK2 ÷ bertanggungjawab dlm HEM
- PK3 ÷ menguruskan hal-hal kokurikulum
4) Tugas Dan Tanggungjawab Guru;
- Menyebarkan ilmu
- Pengamal dan pelaksana ilmu
- Pengamal TMK
- Role model
- Penerap nilai
- Educare/educere
- Pakar rujuk
- Pemimpin
- Mentor
- Penyelidik
- Agen sosialisasi
- Agen perubahan
- Pembina Negara Bangsa
5) Jangkaan Guru;
- Merupakan harapan dan keinginan guru yg sangat kuat untuk memperoleh sesuatu ganjaran
atau hasil setelah melakukan sesuatu tugasan
4 bentuk jangkaan:
- jangkaan terhadap pelajar- e.g penentuan hasil pembelajaran
- Jangkaan terhadap pentadbir atau pengurus sekolah-e.g pihak pentadbir dapat memimpin
dengan penuh amanah, berintegriti dan bersungguh-sungguh
- Jangkaaan terhadap ibu bapa dan komuniti ÷ e.g merancang strategi bg membina jambatan
yg menghubungkan ibu bapa dan komuniti dengan pihak sekolah
- Jangkaan terhadap diri sendiri ÷ e.g meletakkan jangkaan bahawa guru berpeluang yg luas
dalam laluan kerjaya di samping insentif dari sudut kebajikan
BAB 8 PERKEMBANGAN PROFESlONALlSME GURU:PEMBELAJARAN SEPANJANG
HAYAT
PERKEMBANGAN PROFESlONAL GURU
l) Pembelajaran Sepanjang Hayat
- Seorang guru harus meneruskan pendidikannya sepanjang hayat kerana pendidikan sendiri
mengalami pelbagai perubahan.
- Senaraikan perubahan-perubahan yang dimaksudkan di atas.
2) Cara guru dapat memenuhi tuntutan Pembelajaran Sepanjang Hayat
- Bengkel
- Seminar
- kursus-kursus pendek
- budaya membaca
- penyelidikan
- lawatan ke sekolah
- penandaarasan
- projek-projek komuniti
- aktif dlm persatuan akademik
3) Pembelajaran Sepanjang Hayat bermaksud motivasi kendiri ke arah pencarian dan
peningkatan ilmu secara sukarela berdasarkan keperluan personal atau profesional.
4) Pembelajaran Peribadi
- Guru ialah contoh dan rol model paling dekat dengan murid, maka belajar bagaimana belajar (
learn how to learn ) perlu dipaparkan melalui perlakuan dan tindakan guru sendiri.
5) Senaraikan kaedah atau bentuk pembelajaran peribadi / kendiri yang anda tahu
Sebagai contoh
- Program secara "on-line" merupakan perkembangan baru dalam lCT dan guru boleh
mendapatkan segala maklumat tentang pengajaran dan pembelajaran secara "on-line".
- Antara contoh ialah VirTEC (Virtual Teacher Education Center)yang dibina dan menjadi satu
landasan untuk merangsang gurudalam perkembangan professional guru Bahasa lnggeris
(Mohamed Amin Embi,
6) Budaya Membaca;
- Guru perlu mengamalkan budaya membaca bagi memastikan mereka sentiasa kemaskini
dengan ilmu pengetahuan.
- Guru di Malaysia patut menggilap imej guru melalui pembacaan bagi memastikan guru tidak
terpinggir daripada kelompok profesional yang lain.
7) Mengapa dan bagaimana?
Budaya Menyelidik
Kajian Tindakan
- Bentuk kajian paling popular dalam kalangan guru Kem. Pelajaran Malaysia.
- Suatu pusingan (spiral) yang terdiri daripada perancangan, tindakan, penilaian terhadap
tindakan.
- Fokus kepada kajian yang spesifik ttg satu aspek pengajaran yang guru perhatikan.
- Membentuk budaya reflektif, bersikap terbuka dan mampu menambah baik amalan kendiri.
8) Amalan Reflektif;
Antaranya amalan refleksi melalui :
- Penulisan reflektif/jurnal
- Portfolio pengajaran
- Penyelidikann tindakan,
- Perkembangan professional on-line
- Aktiviti Pusat Kegiatan Guru
- As teachers we must believe in change, we must know it is possible, or we wouldn't be
teaching ÷ because education is a constant process of change. Every single time you "teach"
something to someone, it is ingested, something is done with it,and new human being emerges
(Leo Buscaglia).
9) Kolaborasi dan Musyawarah
- Kolaborasi bermaksud bekerja dengan orang lain dlm projek bersama yang mempunyai
matlamat yang sama hendak dicapai.
- Musyawarah bermaksud rundingan yang berlangsung dan mencapai kata sepakat terhadap
sesuatu tindakan yang diambil
l0) Mengapa guru perlu berkolaborasi?
Elemen-elemen kolaborasi:
- Hubungan kerja berasaskan kepercayaan guru.
- Bekerja bersama-sama secara sukarela.
- Peningkatan kemahiran seabagi usaha berterusan.Berkolaborasi sebagai usaha berterusan
tanpa menyekat individu.
- Penghargaan terhadap mereka yang terlibat
ll) Latihan dlm Perkhidmatan ( Kursus Dalam Perkhidmatan ÷ KDP)
Fokus kepada:
- Peningkatan ilmu
- Kemahiran guru dalam pengurusan
- Pembestarian sekolah
- Teknologi maklumat dan komunikasi
- Pengurusan kokurikulum
- Transformasi kurikulum
- Pentaksiran dan penilaian
- Pedagogi terkini
l2) Pembelajaran Autentik
- Bermaksud pembelajaran berasaskan aktiviti dalam suasana sebenar yang membolehkan
seseorang pelajar menumpukan pada pengetahuan dan kemahiran seperti kemahiran berfikir
dan kemahiran menyelesaikan masalah.
l3) Akses Maklumat daripada Pelbagai Sumber
- Program Adobe
- Program ERlC
- E-Pembelajaran
- E-Perpustakaan
- E-Buku
- E-Jurnal
Soalan Refleksi
- Sebagai guru permulaan, buktikan bahawa anda telah melengkapkan diri untuk menghadapi
cabaran-cabaran masa kini dalam profession keguruan

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful