You are on page 1of 34

HBHE2103

Mukadimah

Dalam tugasan kali ini, saya dikehendaki menyediakan satu kertas cadangan pelaksanaan program Prostar berserta dengan bulletin Prostar yang lengkap berkaitan dengan program Prostar untuk diedarkan kepada setiap pelajar di sekolah saya !ebelum membuat kertas cadangan dan bulletin Prostar seperti yang dikehendaki dalam tugasan kali ini, saya terlebih dahulu mengadakan perbincangan dengan Encik "uk Epoi selaku #etua Panatia Pendidikan "asmani dan #esihatan, Encik "erome !itur selaku guru Pendidikan "asmani dan #esihatan dan Encik $ranklin !ila selaku guru !ains sekolah untuk mendapatkan nasihat dan bantuan yang diperlukan untuk meningkatkan ke%ahaman saya berkaitan dengan tugasan yang dikehendaki di dalam soalan tugasan yang telah diberikan oleh pihak &'( !yukur kepada )uhan, saya telah menerima banyak sokongan dan bantuan daripada mereka yang terbabit !elain itu, saya juga telah mengadakan beberapa perbincangan dengan guru*guru yang mengajar matapelajaran !ains dan Pendidikan #esihatan untuk merangka beberapa program atau akti+iti yang berkaitan dengan program Prostar yang boleh dijalankan di peringkat sekolah Hasilnya, saya telah berjaya mendapatkan beberapa program atau akti+iti yang dapat dijalankan di sekolah untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan pelajar mengenai penyakit ,-D! !etelah mengadakan perbincangan, saya telah membuat satu kertas kerja untuk Program Prostar seperti yang dikehendaki oleh Encik "uk Epoi selaku #etua Panatia Pendidikan "asmani dan #esihatan untuk dibentangkan semasa mesyuarat panatia !yukur kepada )uhan program yang telah dirancang telah mendapat sokongan daripada semua guru terutamanya guru besar !# Pengarah Enteri sendiri Dengan kerjasama daripada semua pihak, semua akti+iti yang dirancang dalam Program Prostar dapat dijalankan dengan lancar

HBHE2103

1.0

PENGENALAN Program ini merupakan satu plat%orm bagi menyebar in%ormasi terkini mengenai kesihatan yang diusahakan oleh pihak sekolah bersama agensi*agensi terbabit kepada golongan yang disasarkan iaitu pelajar dan .arga sekolah -a juga dapat dilihat sebagai pemangkin kepada amalan gaya hidup sihat yang sering diabaikan oleh masyarakat yang sememangnya kurang prihatin dan mengambil berat mengenai kesihatan Para pelajar menjadi kumpulan sasaran memandangkan generasi inilah diharapkan dapat menyebar maklumat tersebut kepada masyarakat di luar sekolah dan seterusnya dapat mengubah amalan dan cara hidup ke arah yang lebih sihat ,malan ini perlu dipupuk sejak di bangku sekolah lagi

1.1 KEMPEN JOM HIDUP SIHAT "om Hidup !ihat boleh menjamin insan dan masyarakat hidup lebih sejahtera ,malan "om Hidup !ihat menjurus kepada kebersihan diri, pemakanan yang seimbang, senaman yang konsisten ,mengelakkan stress dan kon%lik serta menjauhi penyalahgunaan dadah 1.2 TUJUAN PROGRAM Program #esihatan dilaksanakan bagi menyokong hasrat Program Bersepadu !ekolah !ihat dan !elamat /PB!!0 bagi melahirkan 12enerasi Berilmu, !ihat dan Progresi% melalui amalan "om Hidup !ihat Di samping itu ia bertujuan memberi pengetahuan dan pendedahan mengenai aspek kesihatan kepada para pelajar serta masyarakat di sekitar Pengetahuan dan kemahiran mengenai aspek ini amatlah .ajar ditekankan kepada golongan sasaran ini memandangkan generasi muda harus dididik dan diterapkan mengenai kepentingan penjagaan kesihatan dari sea.al usia di bangku sekolah #esedaran golongan ibu bapa juga amat penting bagi memastikan amalan gaya hidup sihat dapat diman%aatkan bermula dari rumah 1.3 RASIONAL PROGRAM Program "om Hidup !ihat ini merupakan satu program kesihatan untuk semua .arga sekolah demi melahirkan dan memupuk rasa tanggungja.ab para pelajar, guru dan seterusnya ibu bapa pelajar mengenai kepentingan penjagaan kesihatan (elalui
2

HBHE2103

program senamrobik, kui3 kesihatan, sukan dan rekreasi, gotong*royong dan pertandingan merentas desa ibubapa dan para pelajar dapat memahami kepentingan penjagaan kesihatan 1.4 MATLAMAT PROGRAM (emastikan pelajar sentiasa berada pada tahap kesihatan yang memuaskan dari segi %i3ikal mental, rohani dan jasmani se.aktu menjalankan semua akti+iti di sekolah (ata bercahaya lahir dari minda yang cerdas,

1. 4

O!JEKTI" PROGRAM (eningkatkan kerjasama dan koordinasi pelbagai agensi terlibat bagi meningkatkan pengetahuan, ke%ahaman dan kemahiran pencegahan kepada murid, guru dan kakitangan sekolah terhadap kesihatan

(enggembeleng usaha dan tenaga pelbagai agensi bagi membina ketahanan dan jati diri yang tinggi di kalangan pelajar dari segi %i3ikal, emosi, mental dan rohani sebagai benteng untuk mengelakkan diri dari pelbagai ancaman gejala sosial seperti merokok dan peyalahgunaan dadah

(elibatkan dan me.ujudkan permua%akatan antara pelbagai agensi dengan masyarakat sekolah bagi mencapai matlamat bersama

(eningkatkan pengetahuan dan in%ormasi mengenai kesihatan dengan menerapkannya kepada para pelajar dan komuniti setempat

(enanam kesedaran mengenai amalan gaya hidup sihat di kalangan pelajar .alau di mana mereka berada

4 4

(emastikan para pelajar dapat belajar dalam keadaan sihat dan ceria ketika di sekolah, (embimbing para pelajar ke arah cintakan kehidupan yang bebas dari anasir*anasir buruk seperti penyalahgunaan dadah dan tabiat merokok

HBHE2103

2.0 2.1

#ARTA ORGANISASI AJK INDUK PROGRAM JOM HIDUP SIHAT

PENAUNG E5 P,'6 ,7,5 ,5,# #'6E52 2'8' BE!,8

PENGERUSI E5 $8,5#6-5 !-6, ,5,# ",52&5 2'8' PE5&6&52 #,5,5 1

NAI! PENGERUSI P5 (,828E) D-52 2'8' PE5&6&52 #,5,5 HE(

NAI! PENGERUSI P5 (,828E) D-52 2'8' PE5&6&52 #,5,5 HE(

SETIAUSAHA E5 "'# EP&#E)', P,5-)-, P"#

!ENDAHARI 9-# 5'8:EH,5 B) :,#,8-,

,"# 9-# !,6(< B) 6EEBEE 9-# !-)- ,-!<,H B) 8E59-# 2&H !-,7 6-52 9-# P,)8-9-, 9-# 5'8H-D,<,H P5 9H8-!)-5, E5 E5 E5 E5 9H,5 #',5 <,52 (&HD !'H,-((,!8'6 E$$E5D"E8&(E !-)'8

HBHE2103

2.2 AJK PELAKSANA PROGRAM JOM HIDUP SIHAT


PENAUNG E5 P,'6 ,7,5 ,5,# #'6E52 2'8' BE!,8

PENGERUSI E5 $8,5#6-5 !-6, ,5,# ",52&5 2'8' PE5&6&52 #,5,5 1

NAI! PENGERUSI P5 (,828E) D-52 2'8' PE5&6&52 #,5,5 HE(

SETIAUSAHA E5 "'# EP&#E)', P,5-)-, P"#

,H6- ",7,),5#',!, !,(B'),5 En $ranklin !ila ,nak "angon En Paul ,.an ,nak #uleng H,D-,H Puan Diana ,ndre. Puan "antang Bunyah !-,8,<, En 9han #uan <ang Penga.as P, !istem ",(',5 Pn 9aroline Pn 2race Bulan #,7,6,5 ('8-D 2uru (ata Pelajaran '8'!E)-, 9ik Patricia 9ik !almy D&#'(E5),!" En Egbert ,bang !ating Pn 9hristina PE6,59,8,5=B,55E8 En 9han #uan <ang En "erome !itur PE8!-,P,5 )E(P,) !EBE6'( D,5 !E6EP,! En (ohd !uhaimi

>

3.0 T$%&a&i' P()*(am

Hari !abtu 02 03 13

(asa ? 30

,cara Pelancaran Program "om Hidup !ihat

!asaran

6okasi )apak Perhimpunan

!emua (urid Pertandingan (erentas Desa

#hamis 0? 03 13

3 00* ; 30

#ui3 #esihatan

!emua murid

)apak Perhimpunan

!abtu 1@ 03 13

A 00* B 30

!ukan Dan 8ekreasi

!emua murid

Padang !ekolah

#hamis 23 03 13

A 00* B 30

!enamrobik

2uru*guru dan !ta% !erta murid*murid

)apak Perhimpunan

"umaat 02 0; 13 !abtu 0B 0; 13

A 00* 12 00

2otong*8oyong Bebas Denggi

2uru*guru , ibubapa #a.asan !ekolah dan !ta% !erta murid*murid

A 00* 12 00

Penutupan Progtram "om Hidup !ihat

2uru*guru dan !ta% !erta murid*murid

)apak Perhimpunan

4.0

S&(a&$*i P$+ak,a%aa% - Ak&i.i&i /a%* di(a%0a%*

(esyuarat "a.atankuasa Persiapan untuk majlis pelancaran dan akti+iti (ajlis pelancaran ,kti+iti (inggu

Bil 1 2

,kti+iti (esyuarat "a.atankuasa * Penyediaan brosur = pamplet = baner = bahan penerbitan (ajlis Pelancaran

)arikh 22 $eb 13 22 $eb 13

2uru Penyelaras P#1 En 9han C Pn 9hristina En !uhaimi C 2uru

!asaran !emua ,"#

2 (ac 13

!emua murid dan .arga sekolah

,kti+iti sepanjang programD i0 Pertandingan (erentas Desa ii0 #ui3 #esihatan

2 (ac 13

P# ##

!emua murid

? (ac 13

iii0

!ukan Dan 8ekreksi !enamrobik

1@ (ac 13

i+0

23 (ac 13

+0

2otong*royong Bebas Denggi

2 ,pril13

En $ranklin !ila C 2uru En "uk Epoi C 2uru En "erome C 2uru P# HE(

!emua murid

2uru*guru , sta% Dan murid* murid 2uru*guru C !ta% 2uru, !ta%, ibubapa, murid* murid 2uru, !ta%, ibubapa, murid* murid

>

Penutupan Program "om Hidup !ihat

B ,pril 13

En (asrul C 2uru

.0 .1

AKTI1ITI DALAM PROGRAM JOM HIDUP SIHAT PERTANDINGAN MERENTAS DESA

P$%dahu+ua% Pertandingan merentas desa ini dijalankan pada 2 (ac 2013 iaitu pada hari !abtu bersempenaan dengan pelancaran Program "om 2aya Hidup !ihat Pelancaran program ini dirasmikan oleh Encik ,bok selaku <ang Di Pertua Persatuan -bu Bapa dan 2uru ,cara rentas desa ini mendapat sambutan yang mengalakkan daripada murid*murid !# Pengarah Enteri dan .arga sekolah termasuklah golongan ibubapa Pertandingan merentas desa ini disertai oleh murid*murid dari pelbagai tahap iaitu pra sekolah, tahap 1 dan tahap 2 !elain itu, .arga sekolah dan ibubapa turut menyertai pertandingan ini Pertandingan merentas desa sejauh 3 kilometer ini bermula dari ka.asan hadapan kuarters Penolong #anan 1 iaitu Encik $ranklin !ila Peserta kemudiannya akan berlari melalui jalan raya menuju ke rumah panjang 6ubuk #elambu dan tamat di ba.ah makmal komputer !# Pengarah Enteri 6angkah keselamatan peserta telah diambil oleh pihak sekolah dimana guru*guru di tugaskan untuk menga.al laluan larian peserta agar selamat Pihak sekolah turut dibantu oleh ibubapa yang turut membantu guru*guru menjaga keselamatan peserta <DP P-B2 iaitu Encik ,bok telah menyampaikan hadiah kepada para peserta ,cara ini diakhiri dengan jamuan ringan yang diadakan oleh pihak sekolah khas untuk para guru, ibubapa dan murid*murid yang telah menjayakan akti+iti merentas desa O!JEKTI" ,ntara objekti% acara ini ialahD (embentuk pelajar yang berketerampilan dan berkeperibadian tinggi dan mulia (engajar dan melatih pelajar*pelajar agar mengamal dan menghayati nilai*nilai murni dan positi% dalam semua aspek kehidupan indi+idu dan bermasyarakat (embantu pihak sekolah dalam mengasah minda dan %i3ikal pelajar untuk merebut peluang*peluang yang ada dalam usaha meneruskan kejayaan ke peringkat yang lebih tinggi (elatih pelajar agar lebih menyayangi asrama dan sekolah serta berusaha menaikkan nama dan menjaga nama baik sekolah

K$2u&u,a% P$(&a%di%*a% M$($%&a, D$,a Taha2 Dua )empat Pertama )empat #edua )empat #etiga D Eanett )hopa / )ahun @0 D Britney (elly / )ahun @ 0 D 9hristynilla / )ahun ; 0

Taha2 Sa&u )empat Pertama )empat #edua )empat #etiga D Ei+itrek 5i+en / )ahun 20 D Britney !uga / )ahun 1 0 D 8oy 6akai / )ahun 1 0

P(a S$k)+ah )empat Pertama )empat #edua )empat #etiga D 9hristian 9hagik D 5icholas "ames 9hundie D !te.ard 5athan

AKTI1ITI 3 MAJLIS PELAN#ARAN PROGRAM JOM HIDUP SIHAT HARI 3 SA!TU

TARIKH 3 02 MA# 2013 TEMPAT 3 DE4AN MAKAN

8ajah 1D (ajlis dirasmikan oleh 2uru Besar !# Pengarah Enteri iaitu Encik Paul ,.an ,nak #uleng

AKTI1ITI 3 PERTANDINGAN MERENTAS DESA HARI 3 SA!TU

TARIKH 3 02 MA# 2013 TEMPAT 3 TAPAK PERHIMPUNAN-HADAPAN KUARTERS GURU

Pa(a P$,$(&a M$+akuka% Ak&i.i&i M$ma%a,ka% !ada% S$5$+um !$(+a(i

8ajah 1 D 2uru Besar dan <DP P-B2 melepaskan peserta merentas desa

Pa(a P$,$(&a M$mu+aka% La(ia%

Pa(a P$m$%a%* M$%$(ima Hadiah Da% Sa*uha&i

.2

KUI6 KESEDARAN KESIHATAN #ui3 #esedaran #esihatan ini diadakan pada ? (ac 2013 iaitu pada petang hari #hamis

Pertandingan kui3 kesihatan ini bertempat di tapak perhimpunan ini dianjurkan oleh Panatia Pendidikan "asmani dan #esihatan dengan kerjasama Panatia !ains yang diketuai oleh Encik $ranklin !ila dan dibantu oleh guru*guru matapelajaran P"# dan !ains !etiap rumah sukan akan memilih seorang peserta dari kelas tahun ;, > dan @ untuk me.akili rumah sukan mereka Peserta akan diuji pengetahuan tentang kesihatan dan cara hidup sihat Hadiah pemenang disampaikan oleh Encik Paul ,.an ,nak #uleng selaku 2uru Besar !# Pengarah Enteri Ma&+ama&37 (emberi kesedaran kepada .arga sekolah akan kepentingan menjaga kesihatan dan memastikan persekitaran yang selamat dan bersih untuk kesejahteraan O58$k&i'37 (enimbulkan dan meningkatkan kesedaran di kalangan murid tentang pentingnya memelihara kesihatan diri dan masyarakat dalam kehidupan (enggalakkan murid*murid menambah pengetahuan berhubung dengan kepentingan kesihatan (emberi kesempatan kepada murid*murid supaya peka kepada program dan rancangan kesihatan sekolah (embolehkan murid*murid mendapat maklumat berhubung dengan kesihatan yang #eputusan Pertandingan #ui3D

K$2u&u,a% Kui9 K$,iha&a% )empat Pertama Peserta D 8umah 7ira D Eanett )hopa / )ahun @ 0 D (aydeline / )ahun > 0 D ,liscia 9handie / )ahun ; 0 )empat #edua Peserta D 8umah #embara D Britney (elly / )ahun @ 0 D 7eina 7eini / )ahun > 0 D 9assidy 8ayang / )ahun ; 0 )empat #etiga Peserta D 8umah !atria D ,llister Edit / )ahun @ 0 D !hamila Piah / )ahun > 0 D 9hristynilla / )ahun ; 0

AKTI1ITI 3 KUI6 KESIHATAN HARI 3 KHAMIS

TARIKH 3 0: MA# 2013 TEMPAT 3 TAPAK PERHIMPUNAN

P$%/am2aia% Hadiah K$2ada Pa(a P$m$%a%* O+$h Gu(u !$,a( SK P$%*a(ah E%&$(i

.3

AKTI1ITI SUKAN DAN REKREASI

P$%dahu+ua% !ukan dan rekreasi merupakan sebahagian daripada elemen dalam kokurikulum yang agak penting dalam membentuk sahsiah dan mental pelajar semasa akti+iti berjalan menentukan kejayaan ,kti+iti sukan dan rekreasi yang berbentuk ala komando ini diadakan pada 1@ (ac 2013 iaitu pada hari !abtu dan bertempat di ka.asan padang sekolah !# Pengarah Enteri ,kti+iti ini diketuai oleh #etua Panatia Pendidikan "asmani Dan #esihatan iaitu Encik "uk Epoi dan dibantu oleh guru*guru lelaki ,cara ini disertai oleh murid*murid dari )ahap 2 iaitu darjah ;, > dan @ !ebelum akti+iti dijalankan para guru telah memeriksa dan menguji sendiri peralatan yang akan digunakan untuk memastikan peralatan tersebut berada dalam keadaan baik dan selamat 2uru*guru yang ditugaskan untuk membantu dalam akti+iti ini juga telah diberikan taklimat tentang langkah*langkah keselamatan peserta untuk memastikan akti+iti ini berjalan dengan lancar -ni kerana sukaneka adalah sejenis permainan yang tidak dapat diduga sebelumnya sehingga pihak yang terlibat dapat memahaminya -ni akan menjadikan ahli*ahli pasukan saling bekerjasama untuk

MATLAMAT Dengan adanya pertandingan seperti ini dapat memupuk semangat kerjasama antara ahli* ahli kumpulan yang terlibat khususnya dan antara murid umumnya Disamping itu murid*murid dapat menggunakan kemahiran minda masing*masing untuk melaksanakan akti+iti dengan jayanya -ni akan melahirkan pelajar*pelajar yang harmonis dari segi rohani, jasmani, intelek dan emosi selaras $alsa%ah Pendidikan 5egara

O58$k&i'3 (eningkatkan pengetahuan murid tentang pentingnya melakukan akti+iti sukan dan rekreasi (enimbulkan keseronokkan murid*murid semasa bersukan (emupuk semangat kesukanan dikalangan murid*murid

(enggalakkan penyertaan murid dalam akti+iti sukan (engeratkan hubungan silaturahim dikalangan murid*murid

K$2u&u,a% Kui9 K$,iha&a% )empat Pertama )empat #edua )empat #etiga D 8umah #embara D 8umah 7ira D 8umah !atria

AKTI1ITI 3 SUKAN DAN REKREASI HARI 3 SA!TU

TARIKH 3 1; MA# 2013 TEMPAT 3 PADANG SK PENGARAH ENTERI

P$(&a%di%*a% Ta(ik Ta+i

Ga/u&a% M)%/$&

Ka<ad !$(du(i

Ti&ia% K$(a

La(i !$(ha+a%*a%

.4

AKTI1ITI SENAMRO!IK 2aya hidup sedentari adalah corak kehidupan yang dilalui tanpa atau kurang melakukan

akti+iti %i3ikal 2aya hidup ini akan menimbulkan masalah obesiti di mana ia merupakan punca utama penyakit*penyakit kronik seperti darah tinggi, diabetes dan sakit jantung Dengan memberi pendedahkan a.al akti+iti senaman ini, diharap dapat meningkatkan kesedaran kepentingan bersenam dalam kehidupan seharian (atlamat mengadakan akti+iti senamrobik ini adalah untuk melahirkan generasi murid yang cergas dan sihat, dan membudayakan senaman sebagai amalan yang rutin sepanjang kehidupan mereka (enerusi senamrobik, setiap murid akan tertarik untuk melakukannya kerana senaman ini dilakukan dengan iringan mu3ik beserta dengan gaya senaman yang dapat menyihatkan tubuh badan Di samping itu, akti+iti senamrobik ini juga bertujuan membina keyakinan diri murid supaya yakin melibatkan diri di dalam akti+iti cergas seperti senamrobik dan sukan !enamrobik ini akan dikendalikan oleh instruktor terdiri daripada guru*guru dan pega.ai pembantu kesihatan #linik 'lu )eru O58$k&i'3 (eningkatkan kecergasan dan tahap kesediaan murid dan guru untuk bersukan (elibatkan penyertaan semua murid (engamal dan mempraktikkan gaya hidup sihat dan cergas (engamalkan akti+iti kecergasan %i3ikal dengan cara yang betul (eningkatkan kesepakatan dan menyemarakkan semangat kesukanan (emupuk kesedaran murid tentang pentingnya senaman (eningkatkan pengetahuan murid*murid tentang akti+iti senaman

AKTI1ITI SENAMRO!IK HARI 3 KHAMIS

TARIKH 3 23 MA# 2013 TEMPAT 3 TAPAK PERHIMPUNAN

AKTI1ITI GOTONG7RO=ONG !E!AS DENGGI

P$%dahu+ua% ,kti+iti gotong*royong ini diadakan pada B ,pril 2013 iaitu pada hari !abtu ,kti+iti gotong*royong ini telah diketuai oleh Encik $ranklin !ila selaku penolong #anan 1 dan dibantu oleh para guru Pembahagian ka.asan dan tugas telah dijalankan terlebih dahulu untuk memastikan akti+iti gotong*royong ini dapat dijalankan dengan lancar mengikut perancangan ,ntara ka.asan yang menjadi sasaran ialah ka.asan parit berhampiran dengan asrama murid, rumah guru, de.an makan murid serta ka.asan berdekatan dengan kelas ,kti+iti ini telah dijalankan dengan jayanya berkat kerjasama dan sokongan daripada pihak ibubapa murid*murid !# Pengarah Enteri O58$k&i'3 (enjadikan amalan kebersihan sebagai budaya cara hidup sihat (emupuk sikap keprihatinan dan komitmen yang tinggi dikalangan .arga sekolah tentang pendidikan pencegahan denggi (enjadikan murid sebagai ajen perubahan terhadap pencegahan pembiakan nyamuk ,edes (e.ujudkan persekitaran sekolah yang bersih, selamat, kondusi% dan bebas pembiakan nyamuk ,edes (eningkatkan pengetahuan dan kemahiran murid mengenai cara menjaga kesihatan diri dari aspek rohani dan jasmani (eningkatkan kesedarann murid pentingnya kesihatan dalam kehidupan seharian (eningkatkan amalan menjaga kesihatan diri sepanjang hayat

AKTI1ITI 3 GOTONG7RO=ONG !E!AS DENGGI HARI 3 JUMAAT

TARIKH 3 02 APRIL 2013 TEMPAT 3 KA4ASAN SEKOLAH

I5u5a2a ,$da%* m$m5ua& ,i,&$m 2$(2a(i&a% di ka<a,a% kua(&$(, *u(u.

M$%$5a, (um2u& di ka<a,a% ,$k)+ah.

M$m2$(5aiki 8am5a&a% /a%* (),ak

M$ma,a%* m),>ui&) %$&&i%* di &i%*ka2 a,(ama da% d$<a% maka%.

;.0

K$,im2u+a% #esimpulannya, amalan gaya hidup sihat perlu diterapkan kepada golongan pelajar sejak

dari peringkat sekolah rendah lagi !ebagai seorang guru, kita berperanan sebagai FdutaG utama kepada pelajar untuk mendapat maklumat, pendedahan, kemahiran serta pengalaman yang berkaitan dengan amalan*amalan yang sihat dan positi% untuk menjadi .arganegara yang sihat, produkti% dan berkemahiran tinggi Pelajar perlu sedar baha.a gaya hidup sihat merupakan suatu amalan kehidupan yang membina dimana ia dapat memba.a kesan yang positi% kepada seseorang indi+idu, institusi keluarga dan juga masyarakat 2aya hidup sihat merupakan salah satu aspek yang penting dalam menjaga tahap kesihatan seseorang ,ntara contoh amalan gaya hidup sihat ialah seperti makanan yang seimbang, akti+iti senaman, tidur atau rehat yang mencukupi, cara pergaulan dengan manusia di sekeliling, kebersihan dari segi mental, %i3ikal dan persekitaraan dan banyak lagi #esemua amalan gaya hidup yang positi% ini memba.a kepada banyak man%aat dan kebahagian kepada kehidupan kita Program "om Hidup !ihat ini merupakan satu plat%orm bagi menyebar in%ormasi terkini mengenai kesihatan yang diusahakan oleh pihak sekolah kepada golongan yang disasarkan iaitu pelajar dan .arga sekolah -a juga dapat dilihat sebagai pemangkin kepada amalan gaya hidup sihat yang sering diabaikan oleh masyarakat yang sememangnya kurang prihatin dan mengambil berat mengenai kesihatan Para pelajar menjadi kumpulan sasaran memandangkan generasi inilah diharapkan dapat menyebar maklumat tersebut kepada masyarakat di luar sekolah dan seterusnya dapat mengubah amalan dan cara hidup ke arah yang lebih sihat ,malan ini perlu dipupuk sejak di bangku sekolah lagi /3000 patah perkataan0

?0

!I!LIOGRA"I

#iren !harma Senaman dan Kesannya D (ingguan (alaysia ;A, />0, 2@ Peter 6ing 9hee 9hong, )an #im 6o. C (ohammed Hani%% (ohammed !aad /20020 KBSM Sains Tingkatan 5. #uala 6umpur, (asa Enterprise !hamsudin (ohd !hari%, !hari3ad Bt <uso% C (ohd !o%ian B &mar $au3ee /20020 Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan. #uala 6umpur, De.an Bahasa dan Pustaka :arina 6a. bi ,bdullah C ,bdul 6ati% bin ,hmad /200?0 Pengenalan Pendidikan Kesihatan. #uala 6umpur, &pen 'ni+ersity (alaysia