You are on page 1of 17

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Peperiksaan Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian PROGRAM IJA A!

SARJANA M"DA PERG"R"AN #SEKOLA! RENDA!$ %"DAYA DAN PEM%ELAJARAN NO& KOD ' ED" ()*+ ANGKA GILIRAN ',,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, P"SAT ' ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ARA!AN KEPADA 0ALON 1. Kertas soalan ini mengandungi /iga bahagian: Bahagian A : 20 soalan objektif Bahagian B : 4 soalan struktur Bahagian C : 3 soalan esei Ja ab se.ua soalan Bahagian A! Bahagian B dan dua soalan Bahagian C. Ja ab soalan: Bahagian A "ada kertas saranan ja a"an #ang disediakan. Bahagian B "ada ruang #ang disediakan dalam kertas soalan ini. Bahagian C "ada kertas ja a"an #ang disediakan. TARIK! ' MASA ' - Ja. (* .ini/

2. 3.

4.

$emua kertas ja a"an hendaklah diikat bersama%sama halaman de"an ini dan diserahkan ke"ada "enga as a"abila masa "e"eriksaan tamat. Kertas ja a"an #ang tidak dihantar bersama setelah tamat masa "e"eriksaan /idak akan di"eriksa

&. '.

Kertas soalan ini akan dikuti" a"abila masa "e"eriksaan tamat. (asa tambahan )* minit diberikan untuk )alon memba)a soalan sebelum menja ab. BA*A+,AA 20 markah B 40 markah C 40 markah "NT"K KEG"NAAN PEMERIKSA SA!AJA -.. $.A/A- 0 (A1KA* 1 % 20 1a 1b 2a 2b 3a 3b 4a 4b J2(/A*

la

1b

2a

2b

3a

3b

J2(/A* K3$3/212*A-

K314A$ $.A/A- ,-, (3-+A-52-+, 1' (2KA $21A4 B31C34AK 5A$3*3/A, K314A$ $A1A-A- JA6A7A-

$- 20&1 7

%A!AGIAN A #-* .arkah$ Ja ab se.ua soalan. 1. Buda#a boleh ditakrifkan sebagai 8A9 8B9 8C9 859 unsur%unsur arisan #ang menjadi identiti dan kebanggaan sesuatu kelom"ok sosial bahasa dan )ara tradisional #ang meru"akan seni kelom"ok sosial arisan sesuatu

)ara hidu" berasaskan sistem ke"er)a#aan! fikiran dan nilai sesuatu kelom"ok sosial segala simbol dan objek material #ang da"at men)erminkan tamadun sesuatu kelom"ok sosial

2. (aklumat berikut berkaitan dengan kaum dan lokasi. $emua #ang berikut adalah betul ke1ua2i 8A9 8B9 8C9 859 ,ban%$abah

7enan%$ara ak (inang%-egeri $embilan -egrito%$emenanjung (ala#sia

3.

(obiliti sosial boleh didefinisikan sebagai 8A9 8B9 8C9 859 "er"indahan dari satu tem"at ke satu tem"at #ang lain "ertukaran dalam "ola interaksi untuk ahli%ahli mas#arakat "ergerakan indi:idu dalam sistem la"isan sosial mas#arakat "erubahan )ara hidu" #ang memba a faedah ke"ada ahli%ahli mas#arakat

4.

(ereka ber"egang ke"ada adat #ang di arisi turun temurun. (ereka "er)a#a ke"ada "etanda%"etanda lain se"erti bun#i burung ketu"ung dan beragai. Bahasa kaum ini ban#ak "ersamaan dengan bahasa (ela#u. $istem tulisan mereka mem"un#ai &> abjad abjad #ang me akili bun#i sebutan se"erti tulisan rumi. Ken#ataan di atas merujuk ke"ada kaum 8A9 8B9 8C9 859 ,ban Bajau Bida#uh Kada;an%dusun

&.

<Bangsa (ala#sia= merujuk ke"ada arganegara #ang 8A9 8B9 8C9 859 mem"un#ai )iri%)iri fi;ikal #ang di arisi se"erti arna kulit dan sai; fi;ikal menggunakan bahasa "engantar #ang sama demi mengukuhkan semangat kemerdekaan mengamalkan nilai! ke"er)a#aan dan buda#a #ang lebih kurang sama se)ara turun%temurun mem"un#ai nilai! as"irasi dan semangat kebangsaan #ang sama dalam sebuah negara #ang merdeka

'.

7ern#ataan #ang /epa/ tentang kesan "ositif kurikulum tersirat ialah 8A9 8B9 8C9 859 murid mem"un#ai semangat untuk mem"ertingkatkan "en)a"aian kendiri murid mengetahui baha a guru menunjukkan sika" "ilih kasih ke"ada murid #ang rajin murid boleh se)ara bebas mengkritik dan mengeluarkan "enda"at #ang berbe;a dengan guru murid berlumba%lumba antara ahli kum"ulan dan melakukan a"a sahaja untuk ke"entingan diri sendiri sanggu"

?.

Akti:iti #ang pa2ing sesuai dilaksanakan oleh guru untuk meningkatkan kefahaman "elbagai buda#a dalam kalangan murid sekolah ialah 8A9 8B9 8C9 859 "ertandingan masakan tradisional akti:iti gotong%ro#ong dan kerja amal "rogram mem"erkasa Bahasa Kebangsaan "ameran tentang ke"er)a#aan dan adat resam

@. 7erbe;aan bandar dan luar bandar 7erbe;aan sosio%ekonomi mas#arakat Akses digital dan kemudahan ,C4

Ciri%)iri di atas menunjukkan ketaksamaan 8A9 8B9 8C9 859 usaha "endidikan "eluang "endidikan kemudahan "endidikan "enggunaan kemudahan ,C4

&

>.

Kementerian 7elajaran (ala#sia memberi "erhatian khusus ke"ada "endidikan .rang Asli dan 7enan kerana 8A9 8B9 8C9 859 kadar kehadiran mereka #ang tinggi "enguasaan kemahiran asas 3( mereka rendah "en)a"aian "e"eriksaan akademik mereka #ang baik kadar "en#ertaan mereka dalam "endidikan adalah tinggi

10.

7endekatan terbaik bagi "elaksanaan "endidikan "elbagai buda#a adalah 8A9 8B9 8C9 859 menggalakkan "rejudis dan stereotai" menghadkan "erhubungan "elbagai ras mengintegrasikan isi%isi "elajaran dari"ada "elbagai buda#a memu"uk buda#a sekolah #ang berat sebelah ke"ada kum"ulan tertentu

'

11.

Cikgu 1ina mengajar 4ahun 'C #ang terdiri dari"ada "elbagai etnik #ang sentiasa menimbulkan masalah disi"lin. 2rutan langkah #ang betul bagi beliau menguruskan keadaan tersebut ialah ,. ,,. ,,,. ,A. A. 8A9 8B9 8C9 859 mengesan dan mengenal"asti ke"er)a#aan murid "erbe;aan adat serta

melaksanakan akti:iti "embelajaran #ang sesuai untuk semua bangsa membentuk kum"ulan #ang terdiri dari"ada "elbagai etnik mengikut kesesuaian menilai se)ara sumatif dan formatif untuk melihat "restasi keseluruhan murid memberi akti:iti "enga#aan dan "emulihan ke"ada murid #ang memerlukann#a

,! ,,! ,,,! ,A dan A ,! ,,,! ,,! ,A dan A ,,! ,,,! ,! A dan ,A ,,! ,! ,A! ,,, dan A

12.

5i antara berikut #ang manakah strategi "engajaran #ang memenuhi ke"erluan buda#a dan ke"elbagaian kelom"okB 8A9 8B9 8C9 859 (elaksanakan strategi ber"usatkan guru (enum"ukan "erhatian ke"ada hasil "embelajaran (enggunakan bahan dan )ontoh dari"ada "elbagai kum"ulan (enum"ukan "erhatian ke"ada fakta dan "en#elesaian masalah

13. Cikgu 1a;ak mengajar di sebuah sekolah #ang terdiri dari"ada "elbagai kaum! latarbelakang dan agama #ang berbe;a. (isaln#a ada murid%murid bersifat "emalu dan kurang semangat untuk belajar manakala ada juga murid%murid #ang suka ber)aka" di dalam kelas. A"akah #ang "erlu dilakukan oleh guru dalam menangani masalah iniB 8A9 8B9 8C9 859 14. 4idak melakukan a"a%a"a tindakan (engasingkan "elajar mengikut bangsa (enghantar "elajar ke"ada guru disi"lin (emahami buda#a dan ga#a "embelajaran murid%murid

5i antara berikut #ang manakah strategi "engajaran #ang memenuhi ke"erluan buda#a dan ke"elbagaian kelom"okB 8A9 8B9 8C9 859 (elaksanakan strategi ber"usatkan guru (enum"ukan "erhatian ke"ada hasil "embelajaran (enggunakan bahan dan )ontoh dari"ada "elbagai kum"ulan (enum"ukan "erhatian ke"ada fakta dan "en#elesaian masalah

1&.

7rogram berikut bermatlamat untuk memastikan seratus "eratus 8100C9 murid tahun satu menguasai kemahiran asas memba)a dan menulis dalam bahasa (ala#sia. 7rogram #ang dimaksudkan adalah 8A9 8B9 8C9 859 7rogram 7ensiangan%$alinatan Kelas ,nter:ensi A al (emba)a dan (enulis 1an)angan ,ntegrasi (urid 2ntuk 7er"aduan 1an)angan (em"erkasa $ekolah Kebangsaan

1'.

5i antara em"at orang guru berikut! #ang manakah telah mem"ertimbangkan unsur "enilaian berasaskan buda#aB 8A9 8B9 8C9 859 +uru membina soalan berasaskan ga#a "embelajaran murid +uru membina soalan "e"eriksaan mengikut "rinsi" mudah ke kom"leks +uru membina soalan mengikut hasil "embelajaran #ang telah di teta"kan +uru membina soalan #ang men)erminkan norma sosial mas#arakat tem"atan

1?.

7ern#ataan #ang manakah menerangkan komunikasi guru dalam bilik darjahB 8A9 8B9 8C9 859 Komunikasi guru boleh berlaku se)ara lisan dan bukan lisan Komunikasi se)ara bertulis meru"akan )ontoh komunikasi lisan Komunikasi berkesan bergantung ke"ada sika" guru terhada" murid Komunikasi berkesan da"at di)a"ai jika guru mengamalkan strategi ber"usatkan guru

1@.

/aras bahasa "enting untuk menjamin keberkesanan komunikasi. /aras bahasa di"engaruhi oleh 8A9 8B9 8C9 859 masa situasi sejarah geografi

>

1>.

5alam meran)ang "elan tindakan "ersekitaran mesra buda#a! as"ek% as"ek #ang harus di"ertimbangkan meli"uti ,. ,,. ,,,. ,A. A. 8A9 8B9 8C9 859 tem"oh masa kum"ulan sasaran "ersekitaran fi;ikal sekolah langkah%langkah tindakan refleksi "rogram

,! ,,! dan ,,, sahaja ,! ,,! dan ,A sahaja ,,! ,A! dan A sahaja ,,,! ,A! dan A sahaja "ersekitaran mesra buda#a

20.

7elan tindakan untuk me ujudkan merangkumi "enggunaan 8A9 8B9 8C9 859 multimedia "englibatan ahli "olitik bahan bantu mengajar "edagogi rele:an buda#a

10

%A!AGIAN % #3* .arkah$ Ja ab se.ua soalan. 1. 8a9 Buda#a terdiri dari"ada "elbagai kom"onen. $enaraikan 2i.a kom"onen buda#a. 8i9 8ii9 8iii9 8i:9 8:9

#4 .arkah$

11

8b9

(as#arakat majmuk di (ala#sia terbentuk kerana faktor "enghijrahan. -#atakan faktor%faktor "enghijrahan "elbagai kaum ke (ala#sia. 8i9 8ii9 8iii9 8i:9 8:9 #4 .arkah$

2.

$emua kelom"ok etnik mem"un#ai "antang larang mereka sendiri 8a9 $enaraikan e.pa/ tujuan "antang larang diamalkan. 8i9 8ii9 8iii9 8i:9 #3 .arkah$

12

8b9

-#atakan )abaran #ang dihada"i oleh seseorang guru #ang mengajar dalam kelas #ang terdiri dari"ada "elbagai sosio%buda#a. 8i9 8ii9 8iii9 8i:9 8:9 8:i9 #+ .arkah$

13

3.

(enurut James Coleman! memberikan "endidikan "er)uma meru"akan salah satu )iri #ang terda"at dalam konse" "ersamaan "eluang. 8a9 Berikan 2i.a faktor "enting #ang mem"engaruhi ketaksamaan "eluang "endidikan di negara kita. 8i9 8ii9 8iii9 8i:9 8:9 #4 .arkah$ 8b9 -#atakan 2i.a usaha #ang dilaksanakan oleh kerajaan untuk me ujudkan kesamaan "eluang "endidikan di (ala#sia. 8i9 8ii9 8iii9 8i:9 8:9 #4 .arkah$

14

4.

Cikgu Adibah meru"akan seorang guru "ermulaan di sebuah sekolah .rang Asli di $emenanjung (ala#sia. Beliau ber)adang untuk meran)ang satu "elan tindakan #ang mam"u me ujudkan "ersekitaran #ang mesra buda#a. 8a9 -#atakan 2i.a ke"entingan melaksanakan "elan tindakan untuk me ujudkan "ersekitaran #ang mesra buda#a. 8i9 8ii9 8iii9 8i:9 8:9 #4 .arkah$ 8b9 -#atakan 2i.a "rogram #ang sesuai dilaksanakan oleh Cikgu Adibah bagi me ujudkan "ersekitaran sekolah #ang mesra buda#a. 8i9 8ii9 8iii9 8i:9 8:9 #4 .arkah$

1&

%A!AGIAN 0 #3* .arkah$ Ja ab mana%mana dua soalan sahaja. 1. (urid memba a buda#a mereka #ang tersendiri dan #ang berbe;a dari"ada buda#a formal sekolah di dalam bilik darjah #ang mem"un#ai "elbagai kaum 8a9 Bin)angkan 2i.a )ara #ang boleh digunakan oleh guru bagi memastikan tiada murid dari"ada "elbagai kaum #ang berasa ter"inggir semasa "roses "engajaran dan "embelajaran. #)* .arkah$ 8b9 Cadangkan 2i.a )ara bagaimana sekolah da"at memastikan murid dari"ada "elbagai kaum da"at menerima antara satu sama lain. #)* .arkah$ 2. Kelas ber)antum meru"akan salah satu strategi untuk memberi "eluang ke"ada murid%murid menda"at "endidikan asas selaras dengan konse" "endemokrasian "endidikan. 8a9 *uraikan e.pa/ as"ek fi;ikal #ang "erlu diambil kira oleh guru semasa mengendalikan kelas ber)antum. #5 .arkah$

8b9

Anda ditugaskan untuk mengajar kelas ber)antum 4ahun 2 dan 4ahun 3 mengikut Kum"ulan 4ahun 7ersekolahan. $ediakan satu ran)angan "engajaran harian bagi tem"oh masa 1 jam mengikut "engkhususan anda. #)- .arkah$

1'

3.

+uru "erlu menguasai kemahiran komunikasi terutama dalam kalangan murid "elbagai kaum agar memudahkan mereka mem"eroleh ilmu "engetahuan! sika" dan kemahiran. 8a9 Bin)angkan 2i.a )ara guru da"at me ujudkan komunikasi berkesan dalam bilik darjah #)* .arkah$ 8b9 Jelaskan 2i.a tingkah%laku guru #ang men#ebabkan berlakun#a masalah komunikasi dalam bilik darjah. #)* .arkah$

1?