You are on page 1of 4

PULAMI B01

SENARAI SEMAK BORANG TUNTUTAN ELAUN KHAS GURU PEMBIMBING

BIL

PERKARA

CATATAN TANDAKAN ( )

1.

Surat lantikan guru pembimbing kepada guru pelatih UPSI (yang telah ditandatangani oleh Pengarah Pusat Latihan Mengajar & Industri)

2.

Salinan muka depan buku akaun bank/penyata yang tertera no akaun bank (yang jelas dan boleh dibaca). *akaun Tabung Haji dan ASB tidak diterima.

3.

Pastikan borang telah diisi dengan lengkap.

4.

Telah ditandatangani oleh pemohon.

5.

Telah ditandangani dan cop rasmi pengetua sekolah.

Nota : Borang yang tidak lengkap dan tidak disertakan dengan lampiran sepatutnya tidak akan
diproses. Sebarang pertanyaan sila hubungi Pusat Latihan Mengajar & Industri di talian 015-4811 7215.

PULAMI B01

PUSAT LATIHAN MENGAJAR DAN INDUSTRI (PULAMI)

BORANG TUNTUTAN ELAUN KHAS GURU PEMBIMBING


A. MAKLUMAT GURU PEMBIMBING
Nama Penuh No. Kad Pengenalan Nama & Alamat Sekolah : : :

Tel. Sekolah Alamat Surat Menyurat

: :

Fax. Sekolah

No. Tel. Rumah / Bimbit

: : :

*Alamat Emel *Nama Bank & No. Akaun

(sila sertakan salinan muka depan buku bank anda)

*Kelayakan Akademik
(sila tanda pada yang berkenaan)

Ijazah Sarjana Muda

Sijil/Diploma

B. MAKLUMAT BIMBINGAN
Jumlah Tuntutan (RM) (Diisi oleh UPSI)

Bil.

Nama Guru Pelatih (Pelajar UPSI)

Program / Matapelajaran

Tempoh Bimbingan (Minggu)

Tarikh Pencerapan

JUMLAH TUNTUTAN
*Nota: Penting diisi untuk proses pembayaran

PULAMI B01

C. PERAKUAN
Dengan ini saya mengaku bahawa : a. Tuntutan ini dibuat mengikut kadar dan syarat kelulusan yang dinyatakan di dalam surat Kementerian Kewangan PS(6.00) III Jd. 4 (SK 1/94) (7) b. Pencerapan sebanyak empat (4) kali seperti yang telah disyaratkan telah dibuat ke atas pelatih tersebut. Pihak UPSI berhak untuk tidak membayar saya sekiranya didapati maklumat yang diberikan adalah tidak benar.

..................................................... Tandatangan Guru Pembimbing

Tarikh : .............................

D. PENGESAHAN PENGETUA/GURU BESAR Dengan ini saya mengesahkan bahawa guru pembimbing di atas telah menjalankan bimbingan ke atas guru pelatih tersebut sebanyak empat (4) kali dan layak membuat tuntutan.

..................................................... Tandatangan Pengetua / Guru Besar dan cop rasmi jabatan

Tarikh : .............................

UNTUK KEGUNAAN PEJABAT Kelulusan Pengarah Pusat Latihan Mengajar & Industri Diluluskan / Tidak Diluluskan Amaun tuntutan sebanyak : RM..................................

Tandatangan Pengarah Pusat Latihan Mengajar & Industri (Nama dan cop)

PULAMI B01

Lampiran A Tugas Guru Pembimbing: a. Menyemak, memberi ulasan bertulis dan menandatangani buku persediaan mengajar guru pelatih. b. Membimbing guru pelatih kearah perkembangan sahsiah pendidik terutama dari segi pergaulan yang sihat, peningkatan jati diri dan pemupukan nilai-nilai professional keguruan. c. Menyimpan rekod dan dokumen bimbingan / penyeliaan yang kemas kini dan menyerahkannya kepada pihak UPSI mengikut jadual kerja yang ditetapkan. d. Memaklumkan kepada Pengetua sekolah mengenai kemajuan guru pelatih dari semasa ke semasa. e. Melaporkan kepada pihak UPSI / Pengarah Pusat Latihan Mengajar Dan Industri Universiti / Program atau Pensyarah Penyelia dengan serta-merta sebarang kes atau keadaan yang berkaitan dengan Latihan Mengajar yang memerlukan tindakan segera dari pihak UPSI. f. Memantau dan memaklumkan salah laku disiplin guru pelatih kepada Pengetua sekolah dan UPSI dengan segera sepanjang tempoh Latihan Mengajar. g. Berbincang dengan Pensyarah Penyelia tentang kes-kes khas guru pelatih yang perlu diberi perhatian segera. h. Menjalankan penilaian prestasi pelatih mengikut prosedur dan kaedah yang ditetapkan oleh UPSI. i. j. Membuat rumusan bersama-sama Pensyarah Penyelia mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penyeliaan Latihan Mengajar yang dijalankan. Menjalankan sekurang-kurangnya 4 (EMPAT) kali penyeliaan yang lengkap untuk sepanjang tempoh sesuatu sesi Latihan Mengajar. k. Menggunakan Borang LM 1 untuk tujuan penyeliaan. Membuat catatan ulasan kekuatan dan kelemahan serta ulasan cadangan membaiki. l. Melengkapkan Borang LM 2 untuk melaporkan dan menilai kegiatan aktiviti kokurikulum guru pelatih. m. Mengirim Borang LM 1 dan LM 2 kepada Pensyarah Penyelia mata pelajaran. n. Borang LM 1 dan LM 2 disediakan di dalam buku penyeliaan dikirim menerusi Pengetua. o. Guru Pembimbing layak menuntut dan menerima ganjaran mengikut pekeliling Pemberian Ganjaran Kepada Guru Pembimbing Kursus Perguruan Pra Perkhidmatan oleh Kementerian Kewangan PS (6.00) 111-JD4 (SK 1/94) bertarikh 15 Mei 1996. Tuntutan dibuat di akhir program.