You are on page 1of 22

Kt qu kim k t ai v xy dng bn HTSD nm !

"#" $ x% &'ng (ng $ )uy*n T)+,i S-n


PHN M U
t ai l iu kin tn ti quan trng ca loi ngi. t ai c vai tr
rt quan trng trong s ngi! !"t tri#n kin t$ % &' (i ca t n)c* l t liu
s+n &ut ,c -it* l tn !.n quan trng ng .u ca /0i trng s1ng* l 2a
-n !3n -1 c"c ku 43n c v l n5i 4i6n ra /i ot (ng kin t$* v7n o" &'
(i* an nin qu1c !ng8
t ai v1n l t,ng !9/ ca t ni:n / /;i qu1c gia* /;i 43n t(c u
!+i -+o v* g<n gi= v !"t u> t$ /n t? t /ang li8
@rong n=ng n7/ g.n 3> v)i c5 c$ t2 trng* nn kin t$ tAn ta ' c
n=ng -)c !"t tri#n /n /B. Cu c.u sD 4Eng t ai co c"c /Ec Fc
k"c nau k0ng ng?ng ta> Gi* tu> ni:n vn ,t ra l t ai li c n8
Ho vI> nJ/ cJc* qu+n lK c,t ti ngu>:n t l /(t ni/ vE quan trng
v c! -"c 1i v)i c"c c! cFn qu>n t? @rung 5ng $n 2a !5ng8
# "! Lng nu c.u qu+n lK C n)c v t ai* to iu kin cu>#n
42c c5 cu c"c loi t /(t c"c M! lK* vic tG cLc tc in c0ng t"c t1ng
k: t ai 2n kN ng n7/ v ki#/ k: t ai 2n kN n7/ n7/ /(t l.n l c.n
ti$t8
O< vI>* ki#/ k: t ai n7/ PQRQ nS/ "n gi" in trng t c+ n)c*
"n gi" vic ti n !"! luIt v t ai giai on PQQT % PQRQ* ng ti
!Ec vE c0ng t"c qu> oc sD 4Eng t giai on PQRR % PQPQ* k$ oc sD
4Eng t giai on PQRR % PQRT, t? c n=ng &ut k2! ti # iu cAn*
-G sung cFn s"c !"! luIt t ai co !U M!8
V:n cn * t0ng qua in trng sD 4Eng t cWng ta "n gi" Mc
n=ng u t$ v n c$ trong qu" tr<n sD 4Eng t* vic tc in qu> oc*
k$ oc ca &' ' !: 4u>t l/ c5 sX koa c co c0ng t"c &3> 4ng qu>
oc* k$ oc sD 4Eng t trong n=ng n7/ ti$! tYo8
Zut !"t t? n=ng vn * @ t)ng [Fn ! ra [A t2 s1
\R]^[@%@@g ng> RT^T^PQQ_ v vic ki#/ k: t ai v &3> 4ng -+n in
trng sD 4Eng t n7/ PQRQ8 `VCH tAn -an n a$ oc s1 bb^ac%`VCH
ng> Q_^RP^PQQ_ v tGng ki#/ k: t ai v &3> 4ng -+n in trng sD 4Eng
t n7/ PQRQ v dX @i ngu>:n v e0i trng fn giang giao @rung t3/ huan
trJc v ai tuIt @i ngu>:n % e0i trng tc in c0ng t"c jai#/ k: t ai %
&3> 4ng -+n in trng sD 4Eng t n7/ PQRQ &' Ong 0ng* u>n @oi
d5n* tAn fn giangk l/ ti liu c5 sX !Ec vE co >:u c.u ca c0ng t"c qu+n lK
C n)c v t ai.
T.ung tm /uan t.01 v K2 t)u3t Ti nguyn $ 4(i t.56ng 7n 8iang Trang 1
Kt qu kim k t ai v xy dng bn HTSD nm !"#" $ x% &'ng (ng $ )uy*n T)+,i S-n
Phn I
C S PHP L
IU KIN T NHIN V KINH T - X HI
I. CN CU PHP L
% iu Tb luIt t ai ng> P\ t"ng RR n7/ PQQb8
% iu T] Cg2 2n s1 R]R^PQQm^C%[n ng> P_^RQ^PQQm ca [Fn !
v ti n luIt t ai8
% @0ng t s1 Q]^PQQo^@@%V@Ce@ ng> QP^]^PQQo ca V( @i ngu>:n v
e0i trng v vic )ng 4pn tc in t1ng k:* ki#/ k: t ai v &3> 4ng
-+n in trng sD 4Eng t8
% hu>$t 2n s1 PP^PQQo^h%V@Ce@ ng> Ro^RP^PQQo ca V( @i
ngu>:n v e0i trng -an n qu> 2n v tn lI! -+n in trng sD
4Eng t8
% hu>$t 2n s1 Pb^PQQo^h%V@Ce@ ng> Ro^RP^PQQo ca V( @i
ngu>:n v e0i trng -an n hu> 2n v Van n kK iu -+n in
trng sD 4Eng t v -+n qu> oc sD 4Eng t8
% a$ oc s1 P]mR^V@Ce@%@[hl ng> Qo^]^PQQ_ ca V( @i
ngu>:n v e0i trng v k$ oc tc in ki#/ k: t ai v &3> 4ng -+n
in trng sD 4Eng t n7/ PQRQ tYo [A t2 s1 \R]^[@%@@g ng> RT^T^PQQ_
ca @ t)ng [Fn !8
% [A t2 s1 \R]^[@%@@g ng> RT^T^PQQ_ ca @ t)ng [Fn ! v
vic ki#/ k: t ai v &3> 4ng -+n in trng sD 4Eng t n7/ PQRQ8
% [0ng v7n s1 RTb_^@[hl%[@a@ ng> P\^RQ^PQQ_ ca @Gng cEc
hu+n lK t ai % V( @i ngu>:n v e0i trng )ng 4pn ngi! vE ki#/ k:
t ai v &3> 4ng -+n in trng sD 4Eng t n7/ PQRQ8
% hu>$t 2n s1 PbPo^h%`VCH ng> R\^RQ^PQQ_ ca `VCH tAn fn
giang v vic !: 4u>t !5ng "n tGng ki#/ k: t ai v &3> 4ng -+n
in trng sD 4Eng t n7/ PQRQ8
% a$ oc s1 bb^ac%`VCH ng> Q_^RP^PQQ_ ca `VCH tAn fn giang
v tGng ki#/ k: t ai v &3> 4ng -+n in trng sD 4Eng t n7/ PQRQ v
a$ oc RR_m^ac%d@Ce@ ng> Rm^RP^PQQ_ v tGng ki#/ k: t ai v &3>
4ng -+n in trng sD 4Eng t n7/ PQRQ.
T.ung tm /uan t.01 v K2 t)u3t Ti nguyn $ 4(i t.56ng 7n 8iang Trang 2
Kt qu kim k t ai v xy dng bn HTSD nm !"#" $ x% &'ng (ng $ )uy*n T)+,i S-n
II. KHI QUT IU KIN T NHIN V KINH T - X HI
Z' Ong 0ng c 4in tFc t ni:n P._\]*RP a* ci$/ \*bbq so v)i
4in tFc t ni:n ton u>n* trong 4in tFc t n0ng ngi! ca &' l
P.\m\*TQ a* ci$/ ]_*R\q 4in tFc t ni:n ton &'.
Z' Ong 0ng nS/ v !Fa @3> Ca/ u>n @oi d5n* c"c trung t3/
u>n ko+ng ok/* 4c tYo @An l( _mb to iu kin tuIn lMi co vic i li
v giao t5ng trao Gi ng o" g! !.n quan trng trong !"t tri#n kin t$ %
&' (i ca 2a !5ng. 2a gi)i n cFn ca &' Mc &"c 2n n saur
% nFa VJc gi"! &' fn V<n v &' ei nW 0ng.
% nFa 0ng gi"! &' @oi giang.
% nFa Ca/ gi"! t2 trn sc to v &' V<n @n.
% nFa @3> gi"! &' Ong @:.
O 5n v2 n cFn* &' Ong 0ng cia tn m !r d5n @n* d5n
co* d5n lI! v d5n @3n.
cu>n @oi d5n ni cung* &' Ong 0ng ni ri:ng u /ang ,c i#/
kF Iu cung ca tAn l nS/ trong vUng nit )i gi /Ua c nn nit cao
u quan n7/. @i ti$t Mc cia l/ P /Ua ru rt.
Z' Ong 0ng c 2a <n k" ,c -it* v?a c i nWi* v?a c ng
-Sng* !.n l)n l lWa v ao ./* ( cao -<n qu3n R*R\/ vngoi tr? CWi [cw.
@<n <n kin t$ % &' (i t?ng -)c cu>#n -i$n tFc cc* i s1ng n3n
43n Mc c+i tin c+ v vIt ct lpn tin t.n. @1c ( t7ng trXng kin t$ Gn
2n* c5 cu kin t$ t?ng -)c cu>#n 42c tYo )ng t7ng 4.n tx trng ngn
t5ng /i % 42c vE* ngn c0ng ngi! % ti#u t c0ng ngi! v gi+/ 4.n tx
trng ngn n0ng ngi!.
@rong niu n7/ trX li 3>* ngn n0ng ngi! Mc s quan t3/ v .u
t ca cFn qu>n 2a !5ng n:n ' c n=ng -)c ti$n "ng k#. @rong ti
gian qua* t<n <n cu>#n 42c c5 cu c3> trng* vIt nu0i t?ng -)c Mc tc
in* t7ng cng Lng 4Eng ti$n -( koa c ki tuIt c0ng ng* tc in t1t
c5ng tr<n jb gi+/ b t7ngk* jR !+i T gi+/k*... v k0ng ng?ng quan t3/ !"t
tri#n 42c vE n0ng ngi! tr:n 2a -n.
# n3ng cao tx trng ngn c0ng ngi! % ti#u t c0ng ngi!* t5ng
/i % 42c vE c.n to iu kin # c"c tn !.n kin t$ .u t* ku>$n kFc
c"c 4oan ngi! .u t v)i qu> /0 v?a v ny nS/ tu i v1n nan. C3ng
cao ct lMng s+n !9/* ngn ng tru>n t1ng gJn v)i t2 trng ti:u tE v
c k+ n7ng tu Wt niu lao (ng X 2a !5ng.
T.ung tm /uan t.01 v K2 t)u3t Ti nguyn $ 4(i t.56ng 7n 8iang Trang 3
Kt qu kim k t ai v xy dng bn HTSD nm !"#" $ x% &'ng (ng $ )uy*n T)+,i S-n
["c c5 sX t.ng ki tuIt* c5 sX t.ng &' (i c Mc .u t nng
ca ng -( n:n ca "! Lng >:u c.u !"t tri#n kin t$ % &' (i trong t5ng
lai ca &'.
@/ li* v)i ngun n3n lc 4i 4o* t ai !.n l)n l t !U sa cUng
v)i t1ng k:n rc cSng c2t to iu kin tuIn lMi trong s+n &ut n0ng
ngi!. @u> ni:n* &' c 2a <n trzng* ng n7/ -2 ngI! lEt g3> k k7n
trong vic gia t7ng 4in tFc can t"c.
Z' c tu>$n @An l( _mb c> qua cUng v)i t1ng giao t0ng tux to
tuIn lMi co vic giao t5ng trao Gi ng o" gi=a &' v)i c"c &'* t2 trn l3n
cIn v ngoi tAn n tAn ai:n giang g! !.n tWc 9> !"t tri#n kin t$ % &'
(i ca 2a !5ng.
["c c0ng tr<n !Wc lMi n gi"o 4Ec* > t$*... Mc quan t3/ .u t nng
ca ng -(. lc lMng lao (ng 4i 4o nng c >$u l lao (ng n0ng
ngi! v ca qua o to. 3> l /(t n c$ / 2a !5ng c.n quan t3/
gi+i qu>$t # !Ec vE t1t >:u c.u !"t tri#n kin t$ % &' (i trong giai on /)i.
III. TO CHUC THC HIN
1. Thi gian thc hin
% Cg> R\^RP $n bQ^RP^PQQ_ tri#n kai ti c! tAn* u>n v cu9n -2 ti
liu8
% @? ng> QR^QR % PQ^QP^PQRQ iu tra tc 2a* tu tI! ti liu ti &'* v7n
!ng ahdH c! u>n v4Ung -+n 2a cFn r so"t v cAn lK -i$n
(ng ngoi tc 2aw8
% @? ng> RQ^QP % bQ^b^PQRQ &3> 4ng -+n in trng sD 4Eng t8
% @? ng> bQ^b % RQ^m^PQRQ on cAn s1 liu trong t1ng -i#u @a*
lI! -"o c"o k$t qa v ki#/ tra ngi! tu tn qa8
% @? ng> QT^T % RQ^T^PQRQ tr<n 4u>t s+n !9/ ki#/ k: t ai.
2. Lc lung thc hin
[ >$u l lc lMng ca 5n v2 @rung t3/ huan @rJc v ai tuIt @i
ngu>:n % e0i trng k$t M! c"n -( 2a cFn c! &' v O7n !ng 7ng kK
qu>n sD 4Eng t c! u>n.
3. Trin khai o d|a phuong
dau ki dX @i ngu>:n v e0i trng tri#n kai a$ oc s1 RR_m^ac%
d@Ce@ v tGng ki#/ k: t ai v &3> 4ng -+n in trng sD 4Eng t n7/
PQRQ8 `VCH u>n lI! a$ oc s1 RP_^ac%`VCH ng> PP^RP^PQQ_ v tn
lI! -an cA o c! u>n ng ti tri#n kai co c"c c5 quan -an ngn c!
u>n c li:n quan tG cLc tc in.
T.ung tm /uan t.01 v K2 t)u3t Ti nguyn $ 4(i t.56ng 7n 8iang Trang 4
Kt qu kim k t ai v xy dng bn HTSD nm !"#" $ x% &'ng (ng $ )uy*n T)+,i S-n
Phn II
KT QUA KIEM K T AI
I. MJC ICH - YU CU
Oic ki#/ k: t ai n7/ PQRQ !+i &"c 2n Mc in trng 4in tFc t
ni:n ca 5n v2 n cFn* in trng qui t ang qu+n lK* sD 4Eng* qui t
' a vo sD 4Eng nng cn oang a* qui t ca sD 4Eng8
"n gi" in trng qu+n lK* sD 4Eng t* t<n <n -i$n (ng t ai* t<n
<n tc in qu> oc* k$ oc sD 4Eng t ' Mc &{t 4u>t8
"n gi" t<n <n tc in o c* c! gi> cLng nIn qu>n sD 4Eng
t* lI! s5 2a cFn t? &ut c"c gi+i !"! n3ng cao iu qu+ qu+n lK*
sD 4Eng t8
t ai Mc ki#/ k: v s1 lMng v4in tFcw $n t?ng loi t* tYo c"c
n/ 1i tMng sD 4Eng vngi sD 4Engw v tYo n/ 1i tMng qu+n lK trong
&' Ong 0ng8
a$t qu+ ki#/ k: t ai Mc t# in trong -+ng s1 liu* tr:n -+n in
trng sD 4Eng t c+ 4ng gi> v s1 tYo /(t c5 sX to"n c t1ng nt tYo
ta ( OC%PQQQ* /Wi ci$u b
Q
* kin tu>$n trEc tYo qu> 2n v tn lI! -+n
in trng sD 4Eng t -an n k|/ tYo hu>$t 2n s1 PP^PQQo^h%
V@Ce@ ng> Ro^RP^PQQo ca V( @i ngu>:n v e0i trng* cE t# co tAn fn
giang l RQm
Q
mT}.
II. PHUNG PHP KIEM K T AI NM 2010
1. Ngun ti liu
% ,c i#/ ca c0ng t"c ki#/ k: t ai l 4a tr:n c5 sX k$t qu+ lI!
s5 2a cFn k$t M! v)i iu tra tc 2a # tFn 4in tFc. cin trng tr:n 2a
-n tAn c b loi -+n cFnr V+n 2a cFn cFn qu> vc ta ( v (
cao hu1c giaw8 -+n tn lI! tYo [A t2 s1 P__^[@%@@g 1i v)i o c c!
g[C hdH n0ng ngi! v tYo hu>$t 2n s1 P]b^R___^h%`V ng>
Rb^P^R___ ca `VCH tAn fn giang 1i v)i o c c! g[C hdH ku 43n
c n0ng t0n. O< vI> / ti liu sD 4Eng trong ki#/ k: t ai l.n n> l sD
4Eng trong s1 c"c loi -+n tr:n. V:n cn * tr:n 2a -n &' cn c c"c loi
-+n saur
% V+n 2a gi)i n cFn tYo [A t2 s1 b\m^[@%cV@ ng>
Q\^RR^R__R ca [ t2c c(i ng V( trXng vna> l @ t)ng [Fn !w v
vic gi+i qu>$t tran c! t ai c li:n quan $n 2a gi)i n cFn v tn
lI! s5* -+n 2a gi)i n cFn c"c c! vsau 3> gi l [A t2 s1 b\m^[@%
T.ung tm /uan t.01 v K2 t)u3t Ti nguyn $ 4(i t.56ng 7n 8iang Trang 5
Kt qu kim k t ai v xy dng bn HTSD nm !"#" $ x% &'ng (ng $ )uy*n T)+,i S-n
cV@w v Cg2 2n s1 TP^PQQT^C%[n ng> RP^m^PQQT ca [Fn ! '
Mc s1 o" v-+n nn l -+n 2a <n tx l R^T.QQQ ' Mc !: 4u>t
trong ton tAnw.
% a$t qu+ ki#/ k: t tG cLc tc in tYo [A t2 s1 bR^PQQo^[@%@@g
ng> Rm^RP^PQQo.
% a$t qu+ iu tra* ki#/ k: t ca sD 4Eng tYo hu>$t 2n _Q^h%@@g
ng> Po t"ng QR n7/ PQQQ ca @ t)ng [Fn !.
nh gi mc chnh xc ca ti liu:
% V+n 2a gi)i n cFn tYo [A t2 s1 b\m^[@%cV@ l c5 sX !"!
lK # &"c 2n tGng 4in tFc t ni:n ca &'.
% V+n t tG c o -Sng c0ng ng -+n s1* s1 liu o c ku vc
t tG c c ( cFn &"c +/ -+o co c0ng t"c ki#/ k: t ai.
% V+n t n0ng ngi! Mc &3> 4ng c ( cFn &"c t!. @u> ni:n*
3> l ti liu c5 sX co vic c! gi> cLng nIn qu>n sD 4Eng t v tYo
4ui* qu+n lK t ai ti 2a !5ng. Ho * sD 4Eng -+n n> # iu tra in
trng ri:ng !.n t n0ng ngi!.
% a$t qu+ ki#/ k: t tG cLc tc in tYo [A t2 s1 bR^PQQo^[@%@@g
ng> Rm^RP^PQQo Mc o c v)i ( cFn &"c cao.
2. Cng tc thu thp s liu
!9#9 :(ng t;1 t)u t)3< => ?i*u t,i @a bn
1i v)i 2a -n &' Ong 0ng % u>n @oi s5n* tYo Wng ti gian
qu> 2n* 5n v2 ' k$t M! cUng `VCH &' / cE t# l c"n -( 2a cFn ca &'
tc in tYo Wng >:u c.u ca c0ng t"c ki#/ k: t ai n7/ PQRQ.
O)i ngun ti liu -an .u g/ -+n t n0ng ngi! tx l R^\.QQQ* -+n
t tG c tx l R^R.QQQ v -+n 2a gi)i n cFn tYo [A t2 s1 b\m^[@%
cV@ ca &'* tr)c $t r so"t li ran gi)i sD 4Eng t tYo [A t2 s1 b\m^[@%
cV@. ai#/ tra ran gi)i* &Y/ &{t /Lc ( !U M! ca ran gi)i v -+n c!
gi>.
loi -y c"c tDa t nS/ ngoi ran gi)i b\m^[@%cV@* &"c 2n c"c
ku vc cn ti$u c"c tDa t so v)i ng 2a gi)i ang qu+n lK.
*/. i vi bn t n!ng nghi":
% 1i ci$u -+n iu tra tc 2a v)i -+n tYo 4ui c0ng t"c c! gi>
cLng nIn qu>n sD 4Eng t ti 2a !5ng* 4Ung -Wt /u koan c"c n(i
T.ung tm /uan t.01 v K2 t)u3t Ti nguyn $ 4(i t.56ng 7n 8iang Trang 6
Kt qu kim k t ai v xy dng bn HTSD nm !"#" $ x% &'ng (ng $ )uy*n T)+,i S-n
4ung -i$n (ng v /Ec Fc sD 4Eng v 1i tMng sD 4Eng* qu+n lK trc ti$!
tr:n -+n o,c gi cW vo sG iu tra 4' ngoi.
% ~ so"t tYo 4an s"c k$t qu+ ki#/ k: t tG cLc tc in tYo [A
t2 s1 bR^PQQo^[@%@@g ng> Rm^RP^PQQo* n$u ti$u ti$n n o -G sung.
% 1i v)i c"c n(i 4ung -i$n (ng / tr:n -+n tYo 4ui c! gi> cLng
nIn qu>n sD 4Eng t ca !+n "n Mc t< koan -ao # l/ c5 sX iu
tra 4' ngoi tc t$.
% o c -G sung c"c koan t cn ti$u tr:n -+n . ao+ng c"c o
c Mc gi cW .> * !Ec vE c0ng t"c -i:n tI! -+n sau n>.
% iu tra c"c koan t cu>#n /Ec Fc tr"i !"! luIt tYo >:u c.u ca
c0ng t"c ki#/ k: t ai.
% @u tI! s1 liu c"c ( gia <n* tG cLc ang sD 4Eng t n0ng ngi!.
*/. i vi bn t th# c$:
% V+n 2a cFn t tG c ' t# in loi t tr:n -+n vB. ZY/ &{t li
ton -( c"c tDa t c !U M! v)i in trng sD 4Eng ti ti i#/ ki#/ k:
a> k0ng. iu tra -G sung k2! ti t0ng tin c"c tDa t c -i$n (ng.
% ~ so"t tYo 4an s"c k$t qu+ ki#/ k: t tG cLc tc in tYo [A
t2 s1 bR^PQQo^[@%@@g ng> Rm^RP^PQQo* n$u ti$u tG cLc o c -G sung.
% iu tra* !3n loi c"c loi <n sD 4Eng t c tr:n 2a -n ca &'. @u
tI! t0ng tin c"c tG cLc* c" n3n ang sD 4Eng t ti 2a !5ng.
% o c -G sung c"c koan t tG c cn ti$u tr:n -+n . ao+ng
c"c o c Mc gi cW .> * !Ec vE c0ng t"c -i:n tI! -+n .
% Z"c 2n ran gi)i gi=a t tG c v t n0ng ngi! &"c 2n Mc s
cng X # ti$n n o vB -G sung.
% iu tra c"c koan t cu>#n /Ec Fc tr"i !"! luIt tYo >:u c.u ca
c0ng t"c ki#/ k: t ai.
% @u tI! s1 liu c"c ( gia <n* tG cLc ang sD 4Eng t tG c. ng
ti tu tI! Mc s1 liu giao c! t co c"c tG cLc tr:n 2a -n &'.
!9!9 Aguyn n)n dBn n 1;1 bin Cng t,i @a <)5-ng
d1 liu iu tra tc 2a v -+n tYo 4ui c! gi> ti 2a !5ng c s
k"c -it -Xi /(t s1 ngu>:n n3n c >$u saur
% V+n tYo 4ui c! gi> cLng nIn qu>n sD 4Eng t ca Mc
cAn lK -i$n (ng tng &u>:n.
T.ung tm /uan t.01 v K2 t)u3t Ti nguyn $ 4(i t.56ng 7n 8iang Trang 7
Kt qu kim k t ai v xy dng bn HTSD nm !"#" $ x% &'ng (ng $ )uy*n T)+,i S-n
% Ho vn cu>#n /Ec Fc sD 4Eng t tr"i !"! luIt trong qu" tr<n sD
4Eng t l/ co c"n -( k0ng t# cI! nIt* qu+n lK Mc.
% n: 4u>t v tc in c"c 4 "n .u t &3> 4ng ca Wng tYo qu>
oc Mc 4u>t.
3. Phuong php tnh ton tng hp s liu
D9#9 TEng )F< kt qu iGu t.a t)1 @a
% @? k$t qu+ iu tra tc 2a ti$n n tri#n vB l:n -+n * tFn to"n 4in
tFc c"c loi t. CI! v cu>#n Gi /' kK iu c"c loi t co !U M! v)i
qu> 2n.
% dau t1ng k: -i$n (ng tYo t?ng loi t.
D9!9 :(ng t;1 xH ?I => ?i*u t)>ng k
% a$t qu+ tFn to"n 4in tFc c"c loi t Mc tGng M! v ci$t tFn 4a
tr:n nn s1 liu n7/ PQQT v cI! nIt in trng c -i$n (ng. dau * ti$n n
nI! s1 liu vo !.n // @aQT !i:n -+n P.R.
% CI! s1 liu vo !.n // @aQT !i:n -+n P.R c"c -i#u t1ng k:
@aQR* @aQP* @aQb v c"c -i#u k"c tYo >:u c.u c0ng t"c t1ng k: t ai.
% do s"n k$t qu+ t1ng k: t ai n7/ PQRQ v)i n7/ PQQT v n7/ PQQQ
vn$u cw. lI! -i#u "n gi" t<n <n sD 4Eng t* t<n <n t7ng gi+/ 4in tFc
c"c loi t.
4. Phn tch s khc nhau gia s liu trong h so d|a chnh v s liu thu
thp trn thc d|a
d1 liu iu tra tc 2a k0ng trUng v)i s5 2a cFn 4or
% [0ng t"c iu cAn -i$n (ng cI! nIt ca .> .
% V+n t X Mc o -Sng c0ng ng in i* c ( cFn &"c cao* cn
-+n t n0ng ngi! Mc tn lI! t? c0ng t"c iu vB +n c ( cFn &"c
t!. cai t1ng -+n n> k0ng cUng ta (* s5 2a cFn qu+n lK ri:ng
-it nau.
III. KY THUAT XAY DNG BAN O HIN TRANG SU DJNG T
NM 2010
1. Phn tch ti liu ban d
Ho c"c loi -+n l/ ti liu iu tra ngoi ngi! c ( cFn &"c k"c
nau n:n tr)c ki tc in &3> 4ng -+n in trng !+i !3n tFc Mc ti
T.ung tm /uan t.01 v K2 t)u3t Ti nguyn $ 4(i t.56ng 7n 8iang Trang 8
Kt qu kim k t ai v xy dng bn HTSD nm !"#" $ x% &'ng (ng $ )uy*n T)+,i S-n
liu v la cn ti liu cFn* -+n nn # a ra !5ng "n ti c0ng tFc
M!.
% V+n c! gi> v-+n PP^[@.`Vwr Mc o c -Sng !5ng !"! o
c /,t t X tx l R^T.QQQ* ta ( gi+ 2n. ( cFn &"c ca -+n +/
-+o >:u c.u c! gi> cLng nIn qu>n sD 4Eng t.
% V+n t tG cr Mc &3> 4ng t? !5ng !"! o c /,t t v
tn lI! -Sng c0ng ng s1* ( cFn &"c o vB cao* to ( (c lI!.
% V+n 2a gi)i n cFnr Mc s1 o" t? -+n 2a gi)i n cFn
tn lI! tYo [A t2 s1 b\m^[@%cHV@. 3> l ti liu -+n c ( cFn &"c
cao* Mc tn lI! tr:n c5 sX to ( cCoP. Ho -+n n> Mc sD 4Eng
# l/ -+n nn.
2. Giai php thc hin
!9#9 JH ?I bn nGn
B+n nn tn lI! -+n in trng sD 4Eng t n7/ PQRQ l -+n
in trng sD 4Eng t n7/ PQQT v-+n in trng sD 4Eng t n7/ PQQT '
l> -+n 2a gi)i n cFn l/ c5 sXw.
!9!9 JH ?I bn 1< giy t n(ng ng)i*<
V+n c! gi> t n0ng ngi! ' Mc cu>#n -+n v 2n 4ng
!.n // eicrodtation v 4a vo c"c 2a vIt t5ng Lng ti$n n nJn -+n
co !U M! v)i -+n nn.
!9D9 JH ?I bn t t)E 15
V+n t X Mc g{! l:n -+n nn* sD 4Eng c"c c0ng cE !.n //
# nJn cu>#n -+n t X v cUng t1ng v)i -+n nn* -+n t n0ng
ngi!.
!9K9 :)ng g)L< 1;1 ?+,i bn
dau ki ' nJn c"c loi -+n v cUng /(t t1ng !U M!. @i$n n
cng g{! c"c loi -+n # <n tn /(t -+n nn t1ng nt* t# in
.> ton -( c"c loi t.
@i$n n tFn cu>#n ton -( -+n nn ' g{! v ta ( OC%PQQQ
tYo qu> 2n.
C ' !3n tFc !.n tr:n* -+n o c tYo [A t2 s1 P__^[@%@@g c
( cFn &"c t! n:n ki -i:n tI! t< l> -+n o c c! t X ku 43n c #
l/ c5 sX # &D lK c"c vn trong vic cng g{! v)i -+n t n0ng
ngi!.
T.ung tm /uan t.01 v K2 t)u3t Ti nguyn $ 4(i t.56ng 7n 8iang Trang 9
Kt qu kim k t ai v xy dng bn HTSD nm !"#" $ x% &'ng (ng $ )uy*n T)+,i S-n
!9M9 :)Nn) =Ha bn
V+n sau ki ' cng g{! Mc ki#/ tra c"c l;i* to vUng -+n vB. O
nI! c"c n(i 4ung t0ng tin li:n quan.
!9O9 JH ?I bn t.n <)Pn mGm 4i1.+Stati+n
% @i$n n koan vB c"c ku t -i$n (ng l:n nn -+n .
% @Gng M! s1 liu -i$n (ng* tYo t?ng loi t v 1i tMng sD 4Eng t.
% @o -+n in trng t0.
!9Q9 Rin t3< bn )i*n t.,ng
Vi:n tI! v on cAn -+n in trng sD 4Eng t tYo qu> !/ ca
V( @i ngu>:n v e0i trng.
V+n in trng Mc -i:n tI! -Sng !.n // eicrodtation* sD 4Eng
-( kK iu tYo qu> 2n ca qu> !/ # -i:n tI! c"c >$u t1 -+n .
3. Cng ngh
CS/ +/ -+o Mc ( cFn &"c v k+ n7ng lu tr= c"c 4= liu trong
qu" tr<n tc in ki#/ k: t ai* tt c+ c"c t liu v s1 liu tu tI! sB Mc
&D lK tr:n /"> tFn.
ng 4Eng c0ng ng tin c* sD 4Eng t1ng c"c !.n // ea!no*
eicrodtation* a/is* frc gd* et* !.n // v cu>#n to ( sang OC%
PQQQ vea!transw* nS/ &D lK cFn &"c ti liu -+n ' iu tra* !+n "n
trung tc in trng c"c loi t.
4. chnh xc cc loi ban d
% V+n 2a gi)i n cFn tYo [A t2 s1 b\m^[@%cV@ l c5 sX &"c
2n 4in tFc t ni:n v l nn t+ng c5 -+n trong iu tra in trng v tFn
to"n 4in tFc c"c loi t ki k$t M! v)i t1ng -+n 2a cFn in c.
% V+n 2a cFn tx l R^R.QQQ ku vc t X Mc o vB tu3n tYo qu>
!/ o vB -+n 2a cFn ca @Gng cEc 2a cFn vna> l V( @i ngu>:n v
e0i trngw. 3> l t1ng -+n c ( cFn &"c cao* iu kin #
cu>#n vB -G sung n(i 4ung -i$n (ng v tFn to"n 4in tFc !Ec vE &"c 2n
s1 liu ki#/ k: v l c5 sX # &3> 4ng -+n in trng sD 4Eng t.
% V+n 2a cFn tx l R^\.QQQ ku vc t n0ng ngi! l t1ng -+n
2a cFn tn lI! tr:n c5 sX cAn lK li ca t1ng -+n P__^[@%@@g
v l c5 sX c! g[ChdH n0ng ngi!. V+n g1c l/ -Sng +n 5n* (
T.ung tm /uan t.01 v K2 t)u3t Ti nguyn $ 4(i t.56ng 7n 8iang Trang
10
Kt qu kim k t ai v xy dng bn HTSD nm !"#" $ x% &'ng (ng $ )uy*n T)+,i S-n
cFn &"c k0ng cao* 4in tFc Mc tFn to"n co t?ng ku vc k0ng tYo /(t
tx l nt 2n.
% V+n in trng sD 4Eng t n7/ PQQT l -+n Mc &3> 4ng tr:n
c5 sX c"c ti liu -+n tr:n v nJn cu>#n v ta ( OC%PQQQ8
eLc ( -i$n (ng tr:n -+n so v)i tc trng in na> l l)n. eEc Fc
v c sD 4Eng ta> Gi t5ng 1i l)n cUng v)i vic g(! t"c tDa trong qu"
tr<n s+n &ut*... n:n c"c t1ng -+n tr:n sB ; trM cUng nau trong qu"
tr<n iu tra v cAn lK -i$n (ng.
5. Co so toan hoc va d tin c y ban d
% V+n in trng sD 4Eng t ca &' Mc tn lI! X tx l R^T.QQQ8
l)i ci$u `@e* /Wi ci$u b
Q
* kin tu>$n trEc RQm
Q
mT}.
% dYY4 ilYr sD 4Eng sYY4 ilY qu> 2n co -+n in trng tx l R^T.QQQ*
kai -"o c"c t0ng s1 !U M! v)i v2 trF 2a lK ca tAn.
% ( cFn &"c ca -+n in trng sD 4Eng tr ( cFn &"c c"c
koan t* ( cFn &"c v2 trF /,t !ng c"c >$u t1 n(i 4ung ca -+n * !E
tu(c vo ( cFn &"c ca -+n nn v k$t qu+ iu tra cAn lK -+n ngoi
tc 2a.
6. Ni dung
["c >$u t1 c5 sX to"n cr kung -+n * l)i k/* gi cW l)i k/* tr<n
-> ngoi kung* cW gi+i tc in tYo qu> 2n ca )ng 4pn ki tuIt tn
lI! -+n in trng sD 4Eng t c"c c! !Ec vE ki#/ k: t ai n7/ PQRQ ca
V( @i ngu>:n v e0i trng.
["c >$u t1 n(i 4ung -+n in trng sD 4Eng t -ao g/r 2a <n*
giao t0ng* tux v7n* c"c koan t* 2a 4an* 2a gi)i n cFn c"c c!.
$ @a )Sn)T
@# in 4"ng ,c trng ca 2a <n -Sng ng -<n ( v /(t s1 i#/
( cao ,c trng trong ku vc* nS/ giW! co vic 2n )ng ki cu>#n vB
n(i 4ung in tMng t Mc 46 4ng 5n. @r:n /(t 5n v2 n cFn c! &'
cA -i#u t2 R ko+ng cao u* c t# l PQ/* RQ/ o,c T/.
$ T)uUy vnT
@r:n -+n in trng sD 4Eng t ca &'r -i#u t2 ng - s0ng* k:n*
/5ng v gi cW t:n gi ca cWng ' c tr:n -+n 2a <n sD 4Eng ki
tn lI! -+n in trng sD 4Eng t.
T.ung tm /uan t.01 v K2 t)u3t Ti nguyn $ 4(i t.56ng 7n 8iang Trang
11
Kt qu kim k t ai v xy dng bn HTSD nm !"#" $ x% &'ng (ng $ )uy*n T)+,i S-n
$ 8ia+ t)(ngT
@r:n -+n in trng sD 4Eng t ca &'r -i#u t2 ng -( vc7n cL tYo
-+n 2a <n Mc sD 4Eng ki tn lI! -+n nn # ta/ k+o t# in
loi ng v c"c c0ng tr<n !E tu(c k|/ tYo n c.u* !w v gi cW t:n
gi ca c"c 1i tMng tr:n.
$ K)+an) tT
@r:n -+n in trng sD 4Eng t ca &' -i#u in c"c tDa t c cUng
/Ec Fc sD 4Eng t vkoan tw v Mc gi cW t:n gi ca t?ng loi t
tYo /' loi t.
$ @a giVi v @a .an) )n) 1)Wn)T
@r:n -+n in trng sD 4Eng t ca &'r -i#u t2 t:n 5n v2 n cFn
cUng c! o,c c! l)n 5n lin k !U M! v)i c! ng 2a gi)i n cFn
Mc -i#u t2.
7. K t lun v cng tac xy du ng ban d
V+n in trng sD 4Eng t &' Ong 0ng Mc tn lI! -Sng c0ng
ng s1. V+n ' t# in Mc c"c >$u t1 tYo qu> 2n tn lI! -+n in
trng n7/ PQRQ.
% V+n Mc tn lI! tr:n c5 sX to ( OC%PQQQ.
% Hin tFc c"c loi t Mc tFn trc ti$! tr:n -+n s1* +/ -+o tFn
cFn &"c v k"c quan trong c0ng t"c ki#/ k:.
% eu t0 c"c loi t k"c nau* kK iu -+n v n(i 4ung tr<n ->
Wng tYo qu> !/ tn lI! -+n in trng.
iu tra* o c* cAn lK -G sung -+n in trng sD 4Eng t n7/
PQRQ Mc &3> 4ng l k$t qu+ ca qu" tr<n tGng M! c"c s1 liu* ti liu -+n
* !3n tFc ( cFn &"c ca t?ng loi ti liu # a vo iu tra* cAn lK
-i$n (ng.
O)i n=ng trang ti$t -2* c0ng ng in i v (i ngz c"n -( tc in
tn lI! -+n in trng sD 4Eng t c tr<n ( v kin ngi/ ' g!
!.n &3> 4ng n:n -+n in trng sD 4Eng t n7/ PQRQ on tin v ct
lMng.
3> l ti liu c5 -+n giW! co 2a !5ng t1ng k: li t<n <n sD 4Eng
t ca 2a !5ng t? c n=ng 2n )ng !U M! # qu+n lK t ai Mc
iu qu+.
T.ung tm /uan t.01 v K2 t)u3t Ti nguyn $ 4(i t.56ng 7n 8iang Trang
12
Kt qu kim k t ai v xy dng bn HTSD nm !"#" $ x% &'ng (ng $ )uy*n T)+,i S-n
IV. KT QUA KIEM K T AI
1. Kt qua kim k dt dai
a$t qu+ ki#/ k: t ai n7/ PQRQ Mc t# in t0ng qua t1ng c"c
-i#u t? QR%@a $n Ro%@a X !.n !E lEc.
2. nh gi hin trng su dng dt nm 2010
!9#9 Hi*n t.,ng t)X+ mY1 W1) =H dYng
a. a"i qu"t cung
C7/ PQRQ qui t a vo sD 4Eng P._\]*RP a* ci$/ RQQq 4in tFc t
ni:n* trong r
% C/ t n0ng ngi!r P.\m\*TQ a* ci$/ ]_*R\q 4in tFc t ni:n.
% C/ t !i n0ng ngi!r bPR*\P a* ci$/ RQ*]mq 4in tFc t ni:n.
[E t# Mc t# in qua -i#u saur
Nhm t phi nng
nghip (10,84%)
Nhm t ch a
s dng (0,0%)
Nhm t nng
nghip (89,16%)
Riu #T [5 cu c"c n/ t n7/ PQRQ
-. cin trng sD 4Eng n/ t n0ng ngi!
@Gng 4in tFc t n0ng ngi! ca &' l P.\m\*TQ a* ci$/ ]_*R\q tGng
4in tFc t ni:n. @rong r
% t s+n &ut n0ng ngi! c 4in tFc P.\R_*PP a* ci$/ _]*_oq 4in
tFc t n0ng ngi!. @rong r
t trng c3> ng n7/ c 4in tFc P.TPb*P\ a* ci$/ _T*bmq 4in
tFc t n0ng ngi!.
t trng c3> l3u n7/ c 4in tFc _T*_\ a* ci$/ b*\bq 4in tFc t
n0ng ngi!.
T.ung tm /uan t.01 v K2 t)u3t Ti nguyn $ 4(i t.56ng 7n 8iang Trang
13
Kt qu kim k t ai v xy dng bn HTSD nm !"#" $ x% &'ng (ng $ )uy*n T)+,i S-n
% t l3/ ngi! c 4in tFc Rm*Q] a* ci$/ Q*Tbq 4in tFc t n0ng
ngi!.
% t nu0i trng tux s+n c 4in tFc Rb*PQ a* ci$/ Q*TQq 4in tFc t
n0ng ngi!.
c. cin trng sD 4Eng n/ t !i n0ng ngi!
@Gng 4in tFc t !i n0ng ngi! ca &' l bPR*\P a* ci$/ RQ*]mq
tGng 4in tFc t ni:n. @rong r
% t X c 4in tFc ]R*mo a* ci$/ PT*bbq 4in tFc t !i n0ng
ngi!.
% t cu>:n 4Ung c 4in tFc Pb_*mR a* ci$/ om*mmq 4in tFc t !i
n0ng ngi!. @rong r
t trE sX c5 quan* c0ng tr<n s ngi! c 4in tFc Q*\R a* ci$/
Q*R_q 4in tFc t !i n0ng ngi! v ci$/ Q*PTq 4in tFc t cu>:n 4Ung.
t s+n &ut* kin 4oan !i n0ng ngi! c 4in tFc ]*P_ a* ci$/
P*T]q 4in tFc t !i n0ng ngi! v ci$/ b*m\q 4in tFc t cu>:n 4Ung.
t c /Ec Fc c0ng c(ng c 4in tFc PbQ*TR a* ci$/ oR*\oq 4in
tFc t !i n0ng ngi! v ci$/ _\*P]q 4in tFc t cu>:n 4Ung. @rong r
t gia% th!ng: &'()* ha.
t thu+ l,i: '-.('/ ha.
t c!ng t01nh b$u chnh vi2n th!ng: /(/3 ha.
t c4 56 7 t8: /(33 ha.
t c4 56 gi% 9:c; % t<%: 3(&& ha.
t ch,: /(=3 ha.
% t t0n gi"o* tFn ngng c 4in tFc Q*oR a* ci$/ Q*PPq 4in tFc t
!i n0ng ngi!.
% t nga trang* nga 2a c 4in tFc Q*Qb a* ci$/ Q*QRq 4in tFc
t !i n0ng ngi!.
4. C/ t ca sD 4Engr
cin tr:n 2a -n &' t ca sD 4Eng k0ng cn.
!9!9 Hi*n t.,ng t)X+ >i t5Fng =H dYng v qun ?I
a$t qu+ ki#/ k: t ai n7/ PQRQ co t> &' Ong 0ng c c"c 1i
tMng sD 4Eng v qu+n lK t* cE t# n saur
T.ung tm /uan t.01 v K2 t)u3t Ti nguyn $ 4(i t.56ng 7n 8iang Trang
14
Kt qu kim k t ai v xy dng bn HTSD nm !"#" $ x% &'ng (ng $ )uy*n T)+,i S-n
% c( gia <n* c" n3n sD 4Engr P.oRT*RR a* ci$/ __*Qmq tGng 4in tFc
sD 4Eng. v@rong r t n0ng ngi!r P.\bP*mP a* ci$/ _\*QPq tGng 4in tFc
sD 4Engw.
% `VCH &' sD 4Engr R*bT a* ci$/ Q*QTq tGng 4in tFc sD 4Eng.
% @G cLc kin t$ sD 4Engr o*RQ a* ci$/ Q*P\q tGng 4in tFc sD 4Eng.
% [5 quan* 5n v2 ca C n)c sD 4Engr Ro*P_ a* ci$/ Q*\bq tGng
4in tFc sD 4Eng. v@rong r t n0ng ngi!r Rm*Q] a* ci$/ Q*TRq tGng 4in
tFc sD 4Engw.
% @G cLc k"c sD 4Engr Q*oR a* ci$/ Q*Qbq tGng 4in tFc sD 4Eng.
% `VCH &' qu+n lKr PR\*m_ a* ci$/ _T*T\q tGng 4in tFc qu+n lK.
% @G cLc k"c qu+n lKr RQ*Qo a* ci$/ m*mmq tGng 4in tFc qu+n lK.
3. Tnh hnh bin dng dt dai
D9#9 Rin Cng di*n tW1) t n)in
giai on PQQQ % PQRQ* tGng 4in tFc t ni:n gi+/ R.QRP*]] a. giai
on PQQT % PQRQ * tGng 4in tFc t ni:n k0ng ta> Gi. Cgu>:n n3n -i$n
(ng cFn l 4o t"c /(t !.n 4in tFc # tn lI! &' fn V<n tYo Cg2
2n s1 TP^PQQT^C%[n ng> RP^m^PQQT ca [Fn !.
3,981,00
2,968,12
2,968,12

1,000,00
,000,00
!,000,00
4,000,00
"in t#ch n$ m
000
"in t#ch n$ m
00%
"in t#ch n$ m
010
Biu 2: Vi$n (ng 4in tFc t ni:n qua c"c n7/
D9!9 Rin Cng vG mY1 W1) =H dYng
a. Vi$n (ng n/ t n0ng ngi!
*/. >i8n ng 5% vi n?m 3///
@Gng 4in tFc n/ t n0ng ngi! gi+/ \_]*TQ a* trong r
% t s+n &ut n0ng ngi! gi+/ oPT*o] a.
t trng c3> ng n7/ gi+/ ]PR*om a.
T.ung tm /uan t.01 v K2 t)u3t Ti nguyn $ 4(i t.56ng 7n 8iang Trang
15
Kt qu kim k t ai v xy dng bn HTSD nm !"#" $ x% &'ng (ng $ )uy*n T)+,i S-n
t trng c3> l3u n7/ t7ng _T*_\ a.
% t l3/ ngi! t7ng Rm*Q] a.
% t nu0i trng tux s+n t7ng Rb*PQ a.
% CIn &{tr
C<n cung tGng 4in tFc t n0ng ngi! gi+/ so v)i n7/ PQQQ.
Cgu>:n n3n cFn l 4o 4in tFc t ni:n ta> Gi n ' n:u X !.n b.R.
*/. >i8n ng 5% vi n?m 3//.
@Gng 4in tFc n/ t n0ng ngi! t7ng T*TQ a* trong r
% t s+n &ut n0ng ngi! gi+/ RQ*o] a.
t trng c3> ng n7/ gi+/ PQ*om a.
t trng c3> l3u n7/ t7ng _*_\ a.
% t l3/ ngi! t7ng Rm*Q] a.
% t nu0i trng tux s+n t7ng P*PQ a.
% CIn &{tr
C<n cung tGng 4in tFc t n0ng ngi! t7ng so v)i n7/ PQQT. Cgu>:n
n3n l 4o cu>#n t? t ca sD 4Eng sang sD 4Eng vo /Ec Fc n0ng ngi!.
@u> ni:n* trong giai on n> t s+n &ut n0ng ngi! gi+/ l 4o cu>#n sang
sD 4Eng vo /Ec Fc !i n0ng ngi! v.u t &3> 4ng c"c c0ng tr<n !Ec vE
>:u c.u !"t tri#n kin t$ % &' (i ca 2a !5ngw.
3,345,00
2,641,00 2,646,50

1,000,00
,000,00
!,000,00
4,000,00
"in t#ch n$ m
000
"in t#ch n$ m
00%
"in t#ch n$ m
010
Riu DT Vi$n (ng 4in tFc t n0ng ngi! qua c"c n7/
-. Vi$n (ng n/ t !i n0ng ngi!
*/. >i8n ng 5% vi n?m 3///
@Gng 4in tFc n/ t !i n0ng ngi! gi+/ P_Q*b] a* trong r
% t X gi+/ Rbb*Tb a.
T.ung tm /uan t.01 v K2 t)u3t Ti nguyn $ 4(i t.56ng 7n 8iang Trang
16
Kt qu kim k t ai v xy dng bn HTSD nm !"#" $ x% &'ng (ng $ )uy*n T)+,i S-n
% t cu>:n 4Ung gi+/ RTQ*Q_ a. @rong r t trE sX c5 quan* c0ng
tr<n s ngi! gi+/ _*]_ a8 t qu1c !ng gi+/ ]*QQ a8 t s+n &ut* kin
4oan !i n0ng ngi! t7ng ]*P_ a8 t c /Ec Fc c0ng c(ng gi+/ RmQ*m_ a.
% t t0n gi"o* tFn ngng t7ng Q*PR a.
% t nga trang* nga 2a gi+/ \*_o a.
% CIn &{tr
C<n cung tGng 4in tFc t !i n0ng ngi! gi+/ so v)i kN ki#/ k:
n7/ PQQQ. Cgu>:n n3n cFn l 4o 4in tFc t ni:n ta> Gi n ' n:u X
!.n b.R v /(t !.n l 4o c s cia t"c t c3> l3u n7/ &Yn lpn trong t ku
43n c Mc t1ng k: tr)c 3> sang t n0ng ngi!.
*/. >i8n ng 5% vi n?m 3//.
@Gng 4in tFc n/ t !i n0ng ngi! t7ng ]*\P a* trong r
% t X t7ng \*_P a.
% t cu>:n 4Ung t7ng R*\T a. @rong r t trE sX c5 quan* c0ng tr<n
s ngi! t7ng Q*Rm a8 t qu1c !ng gi+/ T*\_ a8 t s+n &ut* kin 4oan
!i n0ng ngi! t7ng \*Tb a8 t c /Ec Fc c0ng c(ng t7ng Q*\o a.
% t t0n gi"o* tFn ngng t7ng Q*Qo a.
% t nga trang* nga 2a gi+/ Q*QP a.
% CIn &{tr
C<n cung tGng 4in tFc t !i n0ng ngi! t7ng so v)i kN ki#/ k:
n7/ PQQT. Cgu>:n n3n -i$n (ng l 4o .u t &3> 4ng c"c c0ng tr<n !i
n0ng ngi! !Ec vE nu c.u !"t tri#n kin t$ % &' (i ca 2a !5ng.
612,00
313,00
321,62

00,00
400,00
600,00
800,00
"in t#ch n$ m
000
"in t#ch n$ m
00%
"in t#ch n$ m
010
Riu KT Vi$n (ng 4in tFc t !i n0ng ngi! qua c"c n7/
c. Vi$n (ng n/ t ca sD 4Eng
do v)i n7/ PQQQ t ca sD 4Eng gi+/ Pm*QQ a. Cgu>:n n3n -i$n
(ng l 4o 4in tFc t ni:n ta> Gi n ' n:u X !.n b.R.
T.ung tm /uan t.01 v K2 t)u3t Ti nguyn $ 4(i t.56ng 7n 8iang Trang
17
Kt qu kim k t ai v xy dng bn HTSD nm !"#" $ x% &'ng (ng $ )uy*n T)+,i S-n
do v)i n7/ PQQT t ca sD 4Eng gi+/ Rm*RP a 4o cu>#n sang sD 4Eng
vo /Ec Fc n0ng ngi!.
4. Phn tch, dnh gi tnh hnh su dng dt cua UBND cp x qua kt qua
kim k 31. Qua d, d xut giai php quan l, su dng dt hiu qua hon
% O t<n <n co /Mn* co tu: qua ki#/ k: tYo [A t2 bR^PQQo^[@%
@@g vgi tJt l aabRw tr:n 2a -n &' k0ng c trng M! no co tu:* /Mn.
% t -2 ln* ci$/* # oang o"r hua ki#/ k: bR k0ng c trng M!
no -2 ln* ci$/* tran c! v k0ng c ku no # oang a.
% &ut gi+i !"! sD 4Eng iu qa 5nr
# +/ -+o vic sD 4Eng t c iu qu+ ki$n ng2 c! c t9/ qu>n
ti$n n o c* gi+i qu>$t 4Lt i#/ c"c tran c!* ln ci$/ v c! gi>
cLng nIn # tG cLc c c5 sX !"! lK qu+n lK* sD 4Eng Wng ran gi)i.
[! kin !F tYo cFn s"c ti cFn # tG cLc .u t &3> 4ng tYo
4 "n v ki ca c kin !F t< &3> 4ng ng ro -+o v.
["c 5n v2 ki ' giao t / k0ng sD 4Eng Wng /Ec Fc o,c cI/
ti$n ( tYo qu> 2n t< c5ng qu>$t tu i # -+o +/ k0ng # oang a.
5. Tnh hnh cp nht bin dng qua kt qua kim k dt t chc (KK31),
tnh hnh xu l tranh chp, vi phm (nu c)
% Oic ta> Gi t7ng* gi+/ 4in tFc so v)i k$t qu+ aabR tr:n 2a -nr
k0ng c ta> Gi so v)i aabR.
% a$t qu+ u gi"* giao t c tu tin* 1i v)i c"c ku t k0ng cn
nu c.u sD 4Eng* sD 4Eng k0ng iu qu+*
% @<n <n &D lK vi !/* tran c! vn$u cw qua k$t qu+ aabR 1i v)i
ku t -2 tran c!* -2 ln ci$/* co tu: tr"i !{!r a0ng c.
6. Tnh hnh thc hin d n trn d|a bn
@r:n 2a -n &' cA c QR ku 43n c vMt lz aH[ ! d5n lI!* 4 "n n>
tri#n kai tYo k$ ac 4Mc 4u>t.
7. nh gi tnh hnh su dng v quan l dt dai ti d|a phuong
hua k$t qu+ ki#/ k: t ai n7/ PQRQ co t> t<n <n sD 4Eng t tr:n
2a -n &' t5ng 1i Gn 2n. Cgi 43n ' /n 4n kai t"c v !"t u>
iu qu+ /ang li t? ti ngu>:n t t0ng qua vic cu>#n Gi c"c loi <n sD
4Eng t* 3> l /(t cu>#n -i$n tFc cc tWc 9> kin t$ % &' (i ca 2a
!5ng !"t tri#n. @u> ni:n c"c ta> Gi n> cn /ang tFn t !"t k0ng tYo
T.ung tm /uan t.01 v K2 t)u3t Ti nguyn $ 4(i t.56ng 7n 8iang Trang
18
Kt qu kim k t ai v xy dng bn HTSD nm !"#" $ x% &'ng (ng $ )uy*n T)+,i S-n
qu> oc* 3> czng l vn nan gi+i c.n s)/ c n=ng cFn s"c t"c (ng
tFc cc trong vic 7ng kK -i$n (ng t ai ti 2a !5ng.
% cin trng sD 4Eng c"c c0ng tr<n !i n0ng ngi! tr:n 2a -n &' k"
a 4ng* c"c c0ng tr<n c0ng c(ng v !Wc lMi &' (i Mc .u t Wng /Lc to
tin tWc 9> kin t$ % &' (i ca 2a !5ng !"t tri#n.
% &ut gi+i !"! sD 4Eng iu qa 5nr Ho 2a -n &' c >$u l t
n0ng ngi!* 4o vI> c.n !+i c gi+i !"! v : -ao k{! kFn trong s+n &ut lWa*
ngai ra c"c ku t n0ng ngi! /an /Wn c.n cu>#n Gi t< sB a vo qu>
ac tYo ti kN # 4.n cu>#n Gi sang !i n0ng ngi! v 42c vE nS/
!"t u> $t k+ n7ng sin lMi ca t8 [.n o c li t n0ng ngi! # tn
lI! -+n 2a cFn cFn qu> giW! qu+n lK c,t cB.
. nh gi nhng thun li, kh khn trong qu trnh do lp h so d|a
chnh v cp GCN QSD
% @<n <n lI! sG 2a cFn* sG /Ec k:r cin ' c .> sG 2a cFn*
sG /Ec k:.
% @<n <n c! g[C hdHr ' c! g[C hdH t tr:n _o*mq tr:n
ton &' 1i v)i ku vc t X8 t n0ng ngi! c! &ong.
% C=ng ng2 v &ut li:n quan c! g[C* lI! sGr t n0ng ngi!
c.n o c li # +/ -+o ( cFn &"c v lI! -+n 2a cFn cFn qu> tYo
ta ( OC%PQQQ gJn k$t v)i ku vc t X* lI! s5 2a cFn nS/ to
tuIn lMi trong qu+n lK v gi+i qu>$t tran c!.
. nh gi tnh hnh thc hin quy hoch su dng dt:
Oic lI! hu> oc* k$ oc sD 4Eng t l /(t trong n=ng c7n cL
!"! lK # qu+n lK t ai v l c5 sX quan trng trong vic iu ti$t quan v
t ai. @rong iu kin kin t$ % &' (i ng> /(t !"t tri#n* 43n s1 ng> /(t
gia t7ng t< nu c.u sD 4Eng t ai 4.n trX tn nu c.u tYn c1t ca &' (i.
[Fn n=ng t"c (ng n> l/ co c0ng t"c qu+n lK n n)c v t ai ng>
cng trX n:n k k7n* !Lc t!. # qu+n lK* sD 4Eng t ai iu qu+ v koa
c t< c0ng t"c lI! hu> oc* k$ oc sD 4Eng t ai trX n:n c.n ti$t v trX
tn c0ng cE =u iu trong c0ng t"c qu+n lK n n)c v t ai.
4n v@: ha
T.ung tm /uan t.01 v K2 t)u3t Ti nguyn $ 4(i t.56ng 7n 8iang Trang
19
Kt qu kim k t ai v xy dng bn HTSD nm !"#" $ x% &'ng (ng $ )uy*n T)+,i S-n
&& Loi t '(
)in t*+ng
s dng
t n$m
010
"in t#ch
t th,-
.)/"0
/- s1nh din
t#ch n$m
010 23i
.)/"0
(&$ng 45
6i7m )
"in t#ch
t s
dng ph8
h9p 23i
.)/"0
"in t#ch
t s dng
cha ph8 h9p
23i .)/"0
(&$ng 45
6i7m )
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (6)

Tng din tch t nhin 2,968.1
2
3,825.8
6
-857.74
1 t nng nghi
nn 2,646.5
0
3,205.5
3
-559.03 2,620.53 -559.03
1:1 0t s7n ;<t nng nghip
s;n 2,619.2
2
3,194.53 -575.31 2,609.53 -575.31
1:1:1 0t t*=ng c>? h@ng n$m
chn 2,523.2
6
2,863.19 -339.93 2,513.57 -339.93
1:1:1:1 0t t*=ng ABa
A<a 2,513.5
7 2863.19
-349.62 2,513.57 -349.62
1:1:1: 0t cC d8ng 2@- ch$n n<i
c-c

1:1:1:! 0t t*=ng c>? h@ng n$m Dh1c
hnD
9.69 9.69 9.69
1:1: 0t t*=ng c>? A>< n$m
cAn
95.96
331.34
-235.38 95.96 -235.38
1: 0t A>m nghip
Anp
14.08 14.08 14.08
1::1 0t *Eng s7n ;<t
*s;

1:: 0t *Eng phFng hG
*ph
14.08 14.08 14.08
1::! 0t *Eng Hc dng
*dd

1:! 0t n<i t*=ng th<I s7n
nts
13.20
11.00
2.20 11.00 2.20
2 t hi nng nghi
!""
321.62 620.33 -298.71 311.98 -298.71
:1 0t J
K&L
81.47 150.78 -69.31 81.47 -69.31
:1:1 0t J t+i nng thn
KN&
81.47
150.78
-69.31 81.47 -69.31
:1: 0t J t+i thM
-dt

: 0t ch<?Nn d8ng
L"6
239.41 469.55 -230.14 230.51 -230.14
::1 0t t* sJ L., cng t*Onh /N
cts
0.61 0.61 0.61
:: 0t P<Qc phFng
L.R

::! 0t an ninh
cSN

::4 0t /TU" phi nng nghip
csD
8.29 8.29 8.29
::% 0t c mc #ch cng cGng
ccc
230.51
469.55
-239.04 230.51 -239.04
:! 0t tn gi1-, t#n ngVng
ttn
0.71 0.71 0.71
:4 0t nghWa t*ang, nghWa Ma
ntd
0.03 0.03 0.03
:% 0t sng s<Qi 2@ mHt n3c L"
smn

:6 0t phi nng nghip Dh1c
pnD

@Gng 4in tFc t ni:n ca &' Ong 0ng trong kN lI! hu> oc sD
4Eng t l b*]PT.]\ a* $n giai on ki#/ k: t n7/ PQQT 4in tFc t t
nin ni:n ca &' gi+/ ]To.om a v $n kN ki#/ k: t l.n n> vn7/ PQRQw
tGng 4in tFc t t ni:n ca &' l P*_\].RP a. @rong qu" tr<n tc in tYo
hu> oc sD 4Eng t ' Mc 4u>t vhcdH ti kN PQQb PQRQw* 2a
!5ng &' cUng v)i l'n o c"c -an ngn ' tran t* to /i iu kin
tuIn lMi nS/ tc in t1t n=ng g< / hcdH ti kN PQQb % PQRQ ca &'
T.ung tm /uan t.01 v K2 t)u3t Ti nguyn $ 4(i t.56ng 7n 8iang Trang
20
Kt qu kim k t ai v xy dng bn HTSD nm !"#" $ x% &'ng (ng $ )uy*n T)+,i S-n
' ra. @Fn $n na> 4in tFc t n0ng ngi! ca &' tc in !U M! v)i
hcdH Mc 4u>t l P*\PQ.Tb a* t ]R.oTq8 4in tFc t !i n0ng ngi!
tc in !U M! v)i hcdH Mc 4u>t l bRR._] a* t TQ.P_q. @u> ni:n
-:n cn 4in tFc t ca &' tc in k0ng !U M! v)i hcdH Mc
4u>t czng k" caor Hin tFc t n0ng ngi! tc in k0ng !U M! v)i
hcdH Mc 4u>t l TT_.Qb a* ci$/ Ro.mmq8 4in tFc t !i n0ng ngi!
k0ng !U M! v)i hcdH Mc 4u>t l P_].oR a* ci$/ m].RTq.
Phn III
KT LUAN - KIN NGH
1. Kt lun v d chnh xc cua s liu
V+n in trng sD 4Eng t n7/ PQRQ &' Ong 0ng Mc tn lI!
-Sng c0ng ng s1 v tYo Wng qu> 2n ca qu> !/ n:n +/ -+o tFn cFn
&"c v k"c quan trong c0ng t"c ki#/ k: t ai.
iu tra* o c* cAn lK -G sung -+n in trng sD 4Eng t n7/
PQRQ Mc &3> 4ng l k$t qu+ ca qu" tr<n tGng M! c"c s1 liu* ti liu -+n
* !3n tFc ( cFn &"c ca t?ng loi ti liu # a vo iu tra* cAn lK
-i$n (ng.
O)i n=ng trang ti$t -2* c0ng ng in i v (i ng c"n -( tc in
tn lI! -+n in trng sD 4Eng t c tr<n ( cu>:n /0n v kin
ngi/ ' g! !.n &3> 4ng n:n -+n in trng sD 4Eng t n7/ PQRQ on
tin v ct lMng.
2. Kin ngh| bin php quan l, su dng dt trong thi gian ti
a. Oic cu>#n /Ec Fc tr"i !"! luIt
hua k$t qu+ ki#/ k: t ai n7/ PQRQ co t> t<n <n cu>#n Gi /Ec
Fc sD 4Eng t tr"i !"! luIt vpn cn 4i6n ra* v< vI> ki$n ng2 n:n c n=ng
cFn s"c # to iu kin 5n n=a # ngi sD 4Eng t quan t3/ 7ng kK
-i$n (ng nS/ giW! co c0ng t"c qu+n lK t ai ti 2a !5ng Mc c,t cB
5n.
-. O qu+n lK t c0ng
# qu+n lK sD 4Eng t1t ng2 tG cLc sD 4Eng t c.n &"c 2n ru ran
gi)i -Sng c"c c(t /1c c1 2n* cJc cJn /ang tFn l3u 4i.
T.ung tm /uan t.01 v K2 t)u3t Ti nguyn $ 4(i t.56ng 7n 8iang Trang
21
Kt qu kim k t ai v xy dng bn HTSD nm !"#" $ x% &'ng (ng $ )uy*n T)+,i S-n
Can cng c! gi> cLng nIn co c"c tG cLc iu kin # l/ c5
sX qu+n lK* sD 4Eng v c0ng t"c ki#/ tra sau n>.
gi+i qu>$t 4Lt i#/ c"c trng M! -2 ln ran* tran c!* co t:* /Mn
o,c cu>#n nMng tr"i !"! luIt.
.u t c5 sX t.ng tYo nu c.u ca 4 "n Mc !: 4u>t # k2! ti
a vo sD 4Eng* tr"n t<n trng /ua t &ong # oang a o,c cI/ &3>
4ng.
c. O qu+n lK 4= liu 2a cFn
# qu+n lK 4= liu 2a cFn t iu qu+ c.n quan t3/ tc inr
% [.n !+i tG cLc tI! un co c"n -( c0ng t"c lu tr= s5* 4= liu 2a
cFn.
% [ n5i lu tr= s5 2a cFn tuIn tin v l3u 4i.
% @rang -2 ti$t -2* /"> tFn # lu tr= ilY s1.
4. hu+n lK qu> oc
@rong ti kN qu> oc ' Mc !: 4u>t c.n tri#n kai tG cLc tc
in* # c0ng t"c qu> oc tc in c iu qu+ c.n c gi+i !"!r @7ng cng
tc in &' (i a c"c ln vc* to iu kin tuIn lMi # k:u gi c"c tn
!.n kin t$ vo .u t* tc in !5ng c3/ jC n)c v n3n 43n cUng
l/k # s)/ on tin t1ng c5 sX t.ng tr:n 2a -n.
e(t ki qu> oc k0ng tc in Mc c.n quan t3/ $n c0ng t"c lI!
iu cAn qu> oc sD 4Eng t.
Y. # tc in t1t 5n ng2 c! kin !F o c* kin !F lI! hu> oc sD
4Eng t tYo qu> 2n.
T.ung tm /uan t.01 v K2 t)u3t Ti nguyn $ 4(i t.56ng 7n 8iang Trang
22