You are on page 1of 27

Kt qua Kim k t ai va xy dng ban HTSD nm 2010 x Bnh Thnh

PHN M U
t ai l ngun ti nguyn v cng qu gi ca quc gia, l t liu sn
xut c bit, l thnh phn quan trng nht ca mi trng sng, l a bn
phn b cc khu dn c, xy dng cc cng trnh kinh t, vn ho, x hi, an
ninh quc phng. t ai c nhng tnh cht c trng khin n khng ging bt
k t liu sn xut no. t ai bao gm cc yu t t nhin v chu s tc ng
ca cc yu t kinh t, tm l x hi, thc s dng t ca mi con ngi. t
ai c gii hn v khng gian nhng v hn v thi gian s dng.
Trong nhng nm qua, vi s pht trin ca nn kinh t th trng nc ta
trong giai on chuyn i theo nh hng XHCN, cng vi s gia tng dn s
dn ti bng n v th ha ngy cng tng. Mt khc nhng tin b khoa hc
k thut trong mi lnh vc ngy cng pht trin hin i th nhu cu con ngi
v vt cht, vn ho tinh thn ngy mt cao. Do qun l cht ch, nm
chc qu t, m bo c nhu cu v t ai cho cc ngnh, cc lnh vc,
nng cao hiu qu s dng t th nh nc ban hnh cc chnh sch v ban
hnh cc vn bn quy nh v cng tc qun l Nh nc v t ai, trong
cng tc thng k t ai nh k hng nm v kim k t ai nh k nm nm
mt ln l mt trong nhng ni dung quan trng hng u.
Thc hin Lut t ai nm 2003 v nh gi hin trng s dng t c
nc n nm 2010, nh gi vic thi hnh php lut v t ai giai on 2005
2010, ng thi phc v cng tc quy hoch s dng t giai on 2011 2020,
k hoch s dng t giai on 2011 2015, Th tng chnh ph giao B Ti
nguyn v Mi trng ch tr, phi hp vi cc B, c quan ngang B, c quan
thuc Chnh ph v UBND tnh, thnh ph trc thuc Trung ng t chc vic
thc hin vic kim k t ai, xy dng bn hin trng s dng t nm
2010
Xut pht t nhng vn trn, S Ti nguyn v Mi trng An Giang
giao Trung tm Quan trc v K thut Ti nguyn - Mi trng thc hin cng
tc Kim k t ai - xy dng bn hin trng s dng t nm 2010 x
Binh Thanh, huyn Chu Thnh, tnh An Giang nhm lm ti liu c s phc
v cho yu cu ca cng tc qun l nh nc v t ai.

Trung tm Quan trc va Ky thut Tai nguyn - Mi trng An Giang

Trang 1

Kt qua Kim k t ai va xy dng ban HTSD nm 2010 x Bnh Thnh

PHN I
C S PHP L
IU KIN T NHIN - KINH T X HI
I. CN C PHP L
- Lut t ai nm 2003, Ch th s 05/2004/CT-TTg ngy 09/02/2004 ca
Th tng Chnh ph v vic trin khai thi hnh Lut t ai nm 2003.
- Ngh nh 181/2004/N-CP ngy 29/10/2004 ca Chnh ph v thi hnh
Lut t ai.
- Ch th s 618/CT-TTg ngy 15/5/2009 ca Th tng Chnh ph v vic
kim k t ai v xy dng bn hin trng s dng t nm 2010.
- Thng t s 08/2007/TT-BTNMT ngy 02/8/2007 ca B Ti nguyn v
Mi trng v vic hng dn thc hin thng k kim k t ai v xy dng
bn hin trng s dng t 2010.
- Cng vn s 1539/TCQL-CKTK ngy 26/10/2009 ca Tng cc
qun l t ai v vic hng dn nghip v kim k t ai v xy dng bn
hin trng s dng t nm 2010.
- Quyt inh s 22/2007/Q-BTNMT ngay 17/12/2007 cua B Tai nguyn
va Mi trng v vic Ban hanh quy inh v thanh lp ban hin trang s
dung t.
- Quyn inh s 23/2007/Q-BTNMT ngay 17/12/2007 cua B Tai nguyn
va Mi trng v vic Ban hanh ky hiu ban hin trang s dung t va ban
quy hoach s dung t.
- K hoach s 33/KH-UBND ngay 09/12/2009 cua UBND tinh An Giang
v vic Tng kim k t ai va xy dng ban hin trang s dung t nm
2010.
- K hoch s 1194/KH-STNMT ngy 14/12/2009 ca S Ti nguyn v
Mi trng An Giang v vic tng kim k t ai v xy dng bn hin
trng s dng t 2010.
II. KHAI QUAT IEU KIEN T NHIEN VA KINH TE - XA
HOI.
1. iu kin t nhin
a. V tr a l:
Bnh Thnh c tng din tch t nhin 866 ha chim 2,44 % din tch
ton huyn, dn s l 7.789 ngi, mt dn s bnh qun l 899
ngi/km2, v tr a l ca x c xc nh:
- Pha Ty gip x An Hoa, Bnh Ha.
- Pha ng gip huyn Ch Mi.
- Pha Bc gip huyn Chu Ph.
- Pha Nam gip th trn An Chu.
Trung tm Quan trc va Ky thut Tai nguyn - Mi trng An Giang

Trang 2

Kt qua Kim k t ai va xy dng ban HTSD nm 2010 x Bnh Thnh

L x c lao duy nht ca huyn, b ngn cch bi sng Hu cho nn


Bnh Thnh gp rt nhiu kh khn trong vic giao lu bun bn cng nh
i lai bng ng b. Bnh Thnh c 4 p hnh chnh l: p Thnh Nhn,
p Thnh Ha, p Thnh Ph v p Thnh Hng. Trung tm hnh chnh x
thuc p Thnh Ha.
b. a hnh
X c a hnh kh bng phng, phn cp dc khng ng k, dc hai
bn cc knh, rch ln c thi ct nng nn xy dng c s h tng v
pht trin dn c. Nhn chung Bnh Thnh c a hnh thp nn hng nm
phi chu ngp l t 4 - 5 thng do vy c kh khn trong sn xut nng
nghip v xy dng cc cng trnh h tng phc v i sng, sn xut ca
nhn dn. khc phc tnh trng ny trong tng lai Bnh Thnh cn xy
dng cc tuyn bao kt hp lm giao thng nhm ngn v trnh l, t
pht trin sn xut nng nghip thun li hn.
c. Thuy vn
Chu nh hng trc tip ca sng Hu theo ch bn nht triu ca
Bin ng v dng chy sng M Kng. Lng nc t cc knh, mng,
h thng thy li di do p ng y nhu cu sn xut, sinh hot ca
nhn dn trong vng.
Hn ch ln nht v kh hu l hng nm c l, thng xuyn xut hin
t thng 8 n thng 12 do mc nc sng M Kng dng cao.
d. Cnh quan mi trng
Bnh Thnh l x C Lao c bao bc bi sng Hu, c h thng knh
rch nhiu to ra cnh quan mi trng rt p, c th pht trin du lch
sinh thi theo hnh thc nh vn v du thuyn trn sng Hu, knh rch.
Tuy nhin cn ch n vn rc thi, sinh hot ca ngi dn ra
cc con knh gy nhim mi trng v ngun nc.
* Nhn xt chung
Bnh Thnh c v tr a l kh thun li l tip gip vi th trn An
Chu Trung tm Chnh tr - Kinh t - Vn hoa ca huyn v pha Nam vi
huyn Ch Mi v pha ng, huyn Chu Ph v pha bc. C sng Hu
bao bc l huyt mch giao thng thuy chnh ca vng T gic Long
Xuyn. Rt thun li cho vic giao lu bun bn vi bn ngoi bng ng
thuy.
t ai Bnh Thnh giu dinh dng, thot nc tt rt ph hp vi cc
loi cy trng nh: bp, u, rau mu. y l iu kin x chuyn i
mnh m c cu cy trng theo hng hng hoa, hnh thnh vng sn xut
rau sch cho Huyn v tnh An Giang.
Sng Hu lin kt vi h thng knh rch to cho x mt cnh quan thin
nhin p. C th kt hp vi m hnh vn cy n qu v ao nui trng
Trung tm Quan trc va Ky thut Tai nguyn - Mi trng An Giang

Trang 3

Kt qua Kim k t ai va xy dng ban HTSD nm 2010 x Bnh Thnh

thuy sn hnh thnh vng du lch sinh thi. Tng bc tng t trong
ngnh thng mi dch v trong c cu nn kinh t ca x.
Bn cnh nhng thun li, Bnh Thnh cn gp phi nhng kh khn nh
b ngn cch bi sng nn khng th i li v giao lu trao i hng hoa
bng ng b vi bn ngoi. Hn na cc tuyn l trong x ton l ng
t, mt ng hp nn gy kh khn cho sinh hot v sn xut. H thng
bao cha hon chnh nn hng nm thng b ngp lt phn ln din tch
t nng nghip gy kh khn trong sn xut nng nghip v i sng sinh
hot ca ngi dn.
2. Thc trng pht trin kinh t
Nhng nm gn y, thc hin i mi nn kinh t theo Ngh quyt i hi
ng b x nhim k 2004-2009, Bnh Thnh t c nhng thnh tu to
ln. i sng nhn dn ngy cng c nng cao. Nn kinh t ca x tp
trung ch yu vo sn xut nng nghip v nui trng thy sn.
2.1. Ngnh nng nghip
Nng nghip l ngnh ch o trong c cu nn kinh t ca x. Trong sn
xut nng nghip cy mu chim ton b din tch t trng cy hng nm
vi 390,36 ha, chim 81,90% din tch t nng nghip. Cy trng ch yu
c b tr l bp, u, bng vi, cc loi rau da.
Ngoi trng trt nhn dn cn tch cc pht trin chn nui, s lng n
gia suc, gia cm ngy cng tng. Tng n gia sc hin c 1.788 con, trong
n heo 168 con, b 1.620 con v n gia cm c 3.717 con. Chn nui
thuy sn ao, hm cng c pht trin rng ri vi tng din tch mt nc
nui trng thuy sn l 73,57 ha. Trong ma nc ni ngi dn tn dng
mt nc nui trng thy sn, c bit l nui tm khu vc dc sng
Hu.
2.2. Ngnh cng nghip - thng mi dch v v tiu th cng nghip
Trong nhng nm qua c s h tr bng ngun vn qu Quc gia, cc
ngnh ngh dt chiu, chm nn, c s lm gia, sn xut tu h c pht
trin gii quyt cho mt lng ng k lao ng. Song do trnh qun
l v s dng vn cha hp l nn hiu qu mang li cha cao. Cng
nghip v tiu th cng nghip ang hnh thc nh l t pht, cha thc
s l ng lc thc y nn kinh t pht trin, chim t trng trong c cu
nn kinh t cn rt thp. V thng mi dch v th hin ti x c 1 ch
l ch Thnh Ph, din tch cng nh nng lc phc v ca ch cha p
ng y nhu cu ca ngi dn hn na v tr ch khng nm trung
tm x, do vy trong thi gian ti cn xy dng thm 1 ch na phc v
tt hn nhu cu ca ngi dn.
Ton x hin c 174 c s cng nghip - tiu th cng nghip - thng
mi - dch v tng 12 c s so vi nm 2007.
Trung tm Quan trc va Ky thut Tai nguyn - Mi trng An Giang

Trang 4

Kt qua Kim k t ai va xy dng ban HTSD nm 2010 x Bnh Thnh

Hin tng s h s dng in ti thi im hin ti 1.296 h, t 78,74%


so vi tng s h dn trn ton x.
S h s dng nc sch trn a bn x t 835 h, t 50,73% so vi
tng s h dn trn ton x.
3. Dn s - lao ng - vic lm
3.1. Dn s
Tnh n u nm 2010 x Bnh Thnh c khong 10.662 nhn khu,
trong s khu nng nghip l 8.230 ngi, chim 77,20%, s khu phi
nng nghip l 2.432 ngi, chim 22,80%. Ton x c 2.002 h, s h phi
nng nghip l 486 h, cn li l h nng nghip.
Do thc hin c hiu qu cc bin php KHHG nn t l tng dn s t
nhin ca x cng gim dn n nay cn 1,17%.
3.2. Lao ng v vic lm
Phn ln lao ng ca x cha c o to c bn, do d s lng
lao ng di do nhng s lng kh nng p ng yu cu cng vic c
ng dng trang thit b hin i li rt thp. V vy gii thch vn vic
lm cho ngi lao ng trong tng lai cn phi c k hoch o to ti ch
p ng nhu cu ca cc ngnh.
4. Thc trng pht trin cc khu dn c
S phn b dn c ca x mang m nt vng ng bng Nam b. Dn c
c hnh thnh mt cch t pht, dc theo cc tuyn giao thng, knh rch.
iu ny thun li v mt giao thng, tit kim din tch t nng nghip...
song cn c nhng hn ch nht nh trong vic u t m rng c s h tng.
Din tch t hin nay ca x l: 58,64 ha chim 6,75% tng din tch t
nhin. Nhng nm qua h thng cc c s trong cc khu dn c c nhiu thay
i, i sng ca cn b v nhn dn ngy cng n nh, pht trin v ci thin, b
mt nng thn x v ang ngy cng khi sc.
5. Thc trng pht trin c s h tng
5.1. Giao thng
Trn a bn x gm giao thng b v ng thy:
+ Giao thng b:
V ng b Bnh Thnh cn rt nhiu kh khn trong giao lu vn
chuyn hng hoa v i li ca ngi dn trong, x b ngn cch vi bn
ngoi bi sng Hu. Do vy khng th i li cng nh giao lu bun bn
vi bn ngoi bng ng b c.
Thc hin phng chm Nh nc v nhn dn cng lm n nay
lng nha 2,2 km ng giao thng lin x v 1,40 km ng lin p c
tn cao ri ct to thnh mng li giao thng nng thn khp kn trong x.
Ngoi ra x cn 10,58 km ng t, cn c nng cp trong thi gian ti.
+ Giao thng thy:
Trung tm Quan trc va Ky thut Tai nguyn - Mi trng An Giang

Trang 5

Kt qua Kim k t ai va xy dng ban HTSD nm 2010 x Bnh Thnh

Bnh Thnh l mt x c lao c bao bc bi sng Hu do x c iu


kin rt thun li trong vic trung chuyn hng hoa cng nh vic giao lu
vi cc a phng khc bng ng thy, y l mt phn khng th thiu
trong mch mu giao thng ca x ni ring v ca huyn Chu Thanh ni
chung.
Nhn chung, thc trng mng li giao thng ca x cn rt nhiu hn ch c
v s lng v cht lng. V vy, p ng nhu cu pht trin kinh t - x
hi th trong thi k ti x cn phi nng cp, m rng, lm mi mt s tuyn
ng cn thit. ng thi cn sa sang, tu b li cc bn phc v tt hn
nhu cu i li cng nh vn chuyn hng ho khi vng du lch sinh thi i vo
hot ng.
5.2. Thy li
H thng thu li ca Bnh Thnh ngoi sng Hu ra th trn a bn x
cn c mt s knh rch nh khc chy qua y l mt li th t nhin to
ln ca a phng cng nh ca c vng nng thn vng ng bng sng
Cu Long rt thun tin cho vic ti tiu phc v cho sn xut nng
nghip cng nh i sng ca ngi dn. Tuy nhin trn a bn x do cha
c h thng bao hon chnh, nn vo ma ma l phn ln din tch t
nng nghip ca x b ngp ng nh hung ln n sn xut nng nghip v
i sng sinh hot ca ngi dn. Mt khc do chnh mc nc gia
ma l v ma kh rt ln, thng t 3,5m nn vic cung cp nc ti cho
cy trng vo ma kh rt kh khn, ch yu phi dng bm ng c. Do
trong thi gian ti x cn xy dng h thng bao ngn l v no vt,
tu b mt s tuyn knh nhm kim sot l, phc v ti tiu m rng din
tch v 3. Tng bc nng cao hiu qu sn xut, n nh i sng nhn
dn.
6. Xy dng c bn
6.1. in
Hin ti x c mng in li quc gia phc v cho sn xut v sinh
hot. Ton x hin c 1.296 h dn s dng in. X ang phn u mc
tiu t 100% s h c in sinh hot.
6.2. Nc sch
Nc sch cung cp cho sinh hot ca ngi dn trong x c ly t 2
ngun nc l: nc ngm v nc mt, hin nay ton x c 835 h ang
s dng nc sch, t 50,73% s h ton x. Cht lng ca ngun nc
ngm cha cao trong nc c cha mt s ion kim loi lm nc b cng
v nhim phn. Ngun nc chnh phc v cho sn xut v sinh hot ca
ngi dn l nc t cc con knh, rch v sng Hu. Ngun nc ny
cha c x l khi a vo s dng do vy gy nh hng rt ln n sc
Trung tm Quan trc va Ky thut Tai nguyn - Mi trng An Giang

Trang 6

Kt qua Kim k t ai va xy dng ban HTSD nm 2010 x Bnh Thnh

khe ca ngi dn. Do , trong thi gian ti x cn c bin php x l


ngun nc, m bo cht lng phc v tt cho sinh hot ca ngi dn.
6.3. Gio dc
Phong tro x hi ha gio dc c nhng bc chuyn bin mnh m,
tch cc v nhn thc v hnh ng trong nhn dn nn thc y s
nghip gio dc pht trin ngy cng n nh, ton din. T l tr trong
tui n trng hng nm tng, nm hc 2007 - 2008 c 202 tr n trng.
T l hc sinh tt nghip cp THCS l 98,30%, tiu hc l 98%.
V cng tc ph cp gio dc tiu hc - xa m ch trong nhng nm
qua u c cp trn cng nhn t chun quc gia.
V c s vt cht phc v cho gio dc ngy cng c x quan tm, p
ng cho nhu cu dy v hc. Hin ton x c 1 nh tr, 2 trng tiu hc, 1
trng THCS vi tng s phng hc l 25.
Tuy nhin trong thi gian ti theo d bo ca ngnh gio dc s lng hc
sinh ngy mt tng v nhu cu s dng t cho mc ch ny. Do , x cn phi
dnh qu t nht nh nhm p ng y cho nhu cu dy v hc ca con em
trong x. y l vn ct li trong s nghip pht trin kinh t, x hi.
6.4. Y t
Thc hin tt cc chng trnh y t quc gia nh tim chng m rng, phng
chng bi lit, chng suy dinh dng tr em, chng trnh chm sc sc khe
cng ng. T l tng dn s t 1,67% (nm 2000) xung cn 1,17% (nm
2008), gim t l suy dinh dng tr em xung cn 14,81%, thc hin tt
cng tc v sinh mi trng. X c i ng cn b y t hu ht c o to
c bn, c bng cp chuyn mn.
6.5. Vn ha th thao
Hot ng vn ha thng tin c nhiu c gng, bng nhiu hnh thc
tuyn truyn phc v cc ngy l ln v cc s kin chnh tr quan trng ca
a phng.
c s quan tm ca cc cp lnh o, i sng vt cht, tinh thn ca
nhn dn nhng nm gn y c nhiu khi schu ht s h trong x
c phng tin nghe nghn.
V th dc th thao: ng b x xc nh y l mt lnh vc cn thit
trong i sng tinh thn ca nhn dn. Phong tro th dc th thao hng
nm u c cn b x quan tm t chc i hi TDTT vi nhiu b mn
thi u, c hng trm vn ng vin tham gia v hng nghn ngi n xem
v c v. y l mt hot ng vn ho si ni, thit thc c nhn dn
ng tnh hng ng. Tuy nhin, c s vt cht phc v cho lnh vc ny
hu nh cha c g ng k. Do vy trong thi gian ti cng vi vic pht
trin kinh t, x hi, i sng ca ngi dn ngy cng c nng cao, i
Trung tm Quan trc va Ky thut Tai nguyn - Mi trng An Giang

Trang 7

Kt qua Kim k t ai va xy dng ban HTSD nm 2010 x Bnh Thnh

hi nhu cu sinh hot ngy cng cao. Do trong thi k quy hoch x cn
phi c nh hng nhm p ng nhu cu ny.
7. Nhn xt chung
Trong nhng nm qua, cc cp chnh quyn, cc ban ngnh v nhn dn
trong x c nhiu c gng, n lc vt qua mi kh khn a nn kinh
t ca x tng bc i ln v n nh v an ninh chnh tr. C s h tng c
u t xy dng, cng tc gio dc, y t c quan tm. Pht huy nhng g
t c, trong nhng nm ti x tp trung ra sc y mnh nng nghip, tiu
th cng nghip, thng mi dch v, theo hng ton din bn vng. Thc
hin phng chm pht huy ni lc nhm khai thc tt nht tim nng sn
c, p ng cc nhu cu pht trin KT-XH. Do vy trong thi gian ti nhu
cu s dng t cho cc mc ch phi nng nghip ngy cng tng nh:
- C s h tng ca x cn c u t xy dng nht l h thng giao
thng, thy li nhm to iu kin cho vic lu thng hng ha cng nh pht
trin sn xut nng nghip.
- Cc cng trnh phc li cng cng cn c u t xy dng p ng
cuc sng ngy cng cao ca nhn dn.
- Do dn s tng ln hng nm cn c k hoch gin dn v giao t mi
do cn phi dnh qu t ln cho mc ch ny.
III. T CHC THC HIN
1. Thi gian thc hin
- Ngy 16/12 n 30/12/2009 trin khai ti cp tnh, huyn v chun b ti
liu;
- T ngy 01/01 - 20/02/2010 iu tra thc a, thu thp ti liu ti x, Vn
phng KQSD cp huyn (dng bn a chnh r sot v chnh l bin
ng ngoi thc a);
- T ngy 10/02 - 30/3/2010 xy dng bn hin trng s dung t;
- T ngy 30/03 - 10/04/2010 hon chnh s liu trong h thng biu
TK, lp bo co kt qa v kim tra nghip thu thnh qua;
- T ngy 10/4 - 15/04/2010 trnh duyt sn phm kim k t ai.
2. Lc lng thc hin
Ch yu l lc lng ca n v Trung tm Quan Trc v K thut Ti
nguyn - Mi trng kt hp cn b a chnh cp x v Vn phng Quyn s
dng t cp huyn;
3. Trin khai a phng
Sau khi S Ti nguyn v Mi trng trin khai k hach 1194/KHSTNMT ca S Ti nguyn v Mi trng v vic thc hin Tng kim k
t ai v xy dng bn hin trng s dng t nm 2010; UBND huyn
lp k hach s 129/KH-UBND ngy 22/12/2009 v thnh lp ban ch o
Trung tm Quan trc va Ky thut Tai nguyn - Mi trng An Giang

Trang 8

Kt qua Kim k t ai va xy dng ban HTSD nm 2010 x Bnh Thnh

cp huyn ng thi trin khai cho cc c quan ban ngnh cp huyn c lin
quan t chc thc hin;

Trung tm Quan trc va Ky thut Tai nguyn - Mi trng An Giang

Trang 9

Kt qua Kim k t ai va xy dng ban HTSD nm 2010 x Bnh Thnh

PHN II
KT QU KIM K T AI
I. MC CH - YU CU
1. Mc ch
nh gi hin trng s dng t v kim tra vic thc hin quy hoch, k
hoch s dng t; lm cn c lp quy hoch, k hoch s dng t k tip
theo.
Xy dng ti liu iu tra c bn v ti nguyn t phc v cho vic xc
nh nhu cu s dng t p ng cho vic thc hin chin lc, quy hoch
tng th pht trin kinh t - x hi, quc phng, an ninh ca c nc, ca cc
ngnh, cc a phng; thc hin k hoch pht trin kinh t - x hi nm (05)
nm v hng nm ca Nh nc.
xut vic iu chnh chnh sch, php lut, quy hoch v t ai.
Cng b s liu v t ai trong nin gim thng k quc gia; phc v nhu
cu s dng d liu v t ai cho qun l nh nc, hot ng kinh t - x
hi, quc phng, an ninh, nghin cu khoa hc, gio dc - o to v cc nhu
cu khc ca cng ng.
2. Yu cu
Vic kim k t ai nm 2010 phi xc nh r rng hin trng din tch t
nhin ca cc cp hnh chnh, hin trng qu t ang qun l, s dng, qu
t a vo s dng nhng cn hoang ha, qu t cha s dng; nh
gi ng thc trng tnh hnh qun l, s dng t v bin ng t ai so vi
k kim k trc, vic thc hin quy hoch, k hoch s dng t c xt
duyt; xut cc gii php nng cao hiu qu qun l, s dng t.
Kt qu kim k t ai c th hin trong bng s liu v trn bn
hin trng s dng t trn a bn c nc, cc vng a l t nhin kinh t
v cc cp tnh, huyn, x.
II. PHNG PHP KIM K T AI NM 2010
1. Ngun ti liu
- c im ca cng tc kim k t ai l da trn c s kt qu lp h s
a chnh kt hp vi iu tra thc a tnh din tch. Hin trng trn a
bn tnh c 3 loi bn chnh: Bn a chnh chnh quy ( H ta v
cao Quc gia); bn thnh lp theo Ch th s 22/CT.UB i vi o c cp
GCN QSD nng nghip v theo Quyt nh s 283/1999/Q.UB ngay
13/02/1999 i vi o c cp GCN QSD khu dn c nng thn, Quyt nh
s 272/2002/Q.UB ngy 30/01/2002 i vi cp GCN QSD, GCN quyn
s hu nh i vi h gia nh, c nhn c nh, t trn a bn tnh. V vy
Trung tm Quan trc va Ky thut Tai nguyn - Mi trng An Giang

Trang 10

Kt qua Kim k t ai va xy dng ban HTSD nm 2010 x Bnh Thnh

m ti liu s dng trong kim k t ai ln ny l s dng trong s cc loi


bn trn. Bn cnh , trn a bn x cn c cc loi bn sau:
- Bn a gii 364 c s ha (bn nn l bn a hnh t l
1/5.000 c ph duyt trong ton tnh.
- Kt qu kim k t t chc thc hin theo Ch th s 31/2007/CT-TTg
ngy 14/12/2007.
- Kt qu iu tra, kim k t cha s dng theo Quyt nh 90/Q-TTg
ngy 27 thng 01 nm 2000 ca Th tng Chnh ph.
nh gi mc chnh xc ca ti liu
- Bn a gii hnh chnh theo ch th 364/CT l c s php l xc
nh tng din tch t nhin ca x.
- Bn t th c o bng cng ngh bn s, s liu o c khu vc
t th c c chnh xc m bo cho cng tc kim k t ai.
- Bn t nng nghip c xy dng c chnh xc thp. Tuy nhin
y l ti liu c s cho vic cp giy chng nhn quyn s dng t v theo
di, qun l t ai ti a phng. Do , s dng bn ny iu tra
hin trng ring phn t nng nghip.
- Kt qu kim k t t chc thc hin theo ch th s 31/2007/CT-TTg
ngy 14/12/2007 c o c vi chnh xc cao.
2. Cng tc thu thp s liu
a. Cng tc thu thp s liu ti a bn.
i vi a bn x Binh Thanh - huyn Chu Thnh, theo ng thi gian
quy nh, n v kt hp cng UBND x m c th l cn b a chnh x
thc hin theo ng yu cu ca cng tc kim k t ai nm 2010.
Vi ngun ti liu ban u gm bn t nng nghip t l 1/5.000, bn
t th c t l 1/1.000 v bn a gii hnh chnh x, trc ht r sot
li ranh gii s dng t theo ch th 364/CT. Kim tra ranh gii, xem xt mc
ph hp ca ranh gii v bn cp giy.
Loi b cc tha t nm ngoi ranh gii 364/CT, xc nh cc khu vc cn
thiu cc tha t so vi ng a gii ang qun l.
* i vi bn t nng nghip:
- i chiu bn iu tra thc a vi bn theo di cng tc cp giy
chng nhn quyn s dng t ti a phng, dng bt mu khoanh cc ni
dung bin ng v mc ch s dng v i tng s dng, qun l trc tip
trn bn hoc ghi ch vo s iu tra d ngoi.
- R sot theo danh sch kt qu kim k t t chc thc hin theo Ch th
s 31/2007/CT-TTg ngy 14/12/2007, nu thiu tin hnh o b sung.
- i vi cc ni dung bin ng m trn bn theo di cp giy cha
phn nh c th khoanh bao lm c s iu tra d ngoi thc t.
Trung tm Quan trc va Ky thut Tai nguyn - Mi trng An Giang

Trang 11

Kt qua Kim k t ai va xy dng ban HTSD nm 2010 x Bnh Thnh

- o c b sung cc khoanh t cn thiu trn bn . Khong cch o c


c ghi ch y , phc v cng tc bin tp bn sau ny.
- iu tra cc khoanh t chuyn mc ch tri php lut theo yu cu ca
cng tc kim k t ai.
- Thu thp s liu cc h gia nh, t chc ang s dng t nng nghip.
* i vi bn t th c:
- Bn a chnh t th c th hin loi t trn bn v. Xem xt li
ton b cc tha t c ph hp vi hin trng s dng ti thi im kim k
hay khng. iu tra b sung kp thi thng tin cc tha t c bin ng.
- R sot theo danh sch kt qu kim k t t chc thc hin theo Ch th
s 31/2007/CT-TTg ngy 14/12/2007, nu thiu t chc o c b sung.
- iu tra, phn loi cc loi hnh s dng t c trn a bn ca x. Thu
thp thng tin cc t chc, c nhn ang s dng t ti a phng.
- o c b sung cc khoanh t th c cn thiu trn bn . Khong cch
o c c ghi ch y , phc v cng tc bin tp bn .
- Xc nh ranh gii gia t th c v t nng nghip xc nh c s
chng h tin hnh o v b sung.
- iu tra cc khoanh t chuyn mc ch tri php lut theo yu cu ca
cng tc kim k t ai.
- Thu thp s liu cc h gia nh, t chc ang s dng t th c. ng
thi thu thp c s liu giao cp t cho cc t chc trn a bn x.
b. Nguyn nhn dn n cc bin ng ti a phng
S liu iu tra thc a v bn theo di cp giy ti a phng c s
khc bit bi mt s nguyn nhn ch yu sau:
- Bn theo di cp giy chng nhn quyn s dng t cha c chnh
l bin ng thng xuyn.
- Do vn chuyn mc ch s dng t tri php lut trong qu trnh s
dng t lm cho cn b khng th cp nht, qun l c.
- Ph duyt v thc hin cc d n u t xy dng cha ng theo quy
hoch c duyt.
3. Phng php tnh ton tng hp s liu
a. Tng hp kt qu iu tra thc a
- T kt qu iu tra thc a tin hnh trin v ln bn , tnh ton din
tch cc loi t. Nhp v chuyn i m k hiu cc loi t cho ph hp vi
quy nh.
- Sau thng k bin ng theo tng loi t.
b. Cng tc x l s liu thng k
- Kt qu tnh ton din tch cc loi t c tng hp v chit tnh da
trn nn s liu nm 2005 v cp nht hin trng c bin ng. Sau , tin
hnh nhp s liu vo phn mm TK05 phin bn 2.1.
Trung tm Quan trc va Ky thut Tai nguyn - Mi trng An Giang

Trang 12

Kt qua Kim k t ai va xy dng ban HTSD nm 2010 x Bnh Thnh

- Nhp s liu vo phn mm TK05 phin bn 2.1 cc biu thng k TK01,


TK02, TK03 v cc biu khc theo yu cu cng tc thng k t ai.
- So snh kt qu thng k t ai nm 2010 vi nm 2005 va nm 2000.
Lp biu nh gi tnh hnh s dng t, tnh hnh tng gim din tch cc loi
t.
4. Phn tch s khc nhau gia s liu trong h s a chnh v s liu thu
thp trn thc a
- S liu iu tra thc a khng trng vi h s a chnh do:
- Cng tc iu chnh bin ng cp nht cha y .
- Bn t c o bng cng ngh hin i, c chnh xc cao, cn
bn t nng nghip c thnh lp t cng tc iu v nh c chnh
xc thp. Hai h thng bn ny khng cng ta , h s a chnh qun l
ring bit nhau.
III. K THUT XY DNG BN HIN TRNG S DNG T
NM 2010
1. Phn tch ti liu bn
Do cc loi bn lm ti liu iu tra ngoi nghip c chnh xc khc
nhau nn trc khi thc hin xy dng bn hin trng phi phn tch c
ti liu v la chn ti liu chnh, bn nn a ra phng n thi cng
thch hp.
- Bn cp giy (bn 22/CT.UB): c o c bng phng php o
c mt t t l 1/5000, h ta gi nh. chnh xc ca bn m
bo yu cu cp giy chng nhn quyn s dng t.
- Bn t th c: c xy dng t phng php o c mt t v
thnh lp bng cng ngh s, chnh xc o v cao, h to c lp.
- Bn a gii hnh chnh: c s ho t bn a gii hnh chnh
thnh lp theo ch th 364/CT ca Ch tch Hi ng B trng. y l ti
liu bn c chnh xc cao, c thnh lp trn c s h to HN72.
Do bn ny c s dng lm bn nn.
2. Gii php thc hin
a. X l bn nn
Ban o nen thanh lap ban o hien trang s dung
nam 2010 la ban o hin trng s dng t nm 2005 (bn
hin trng s dng t nm 2005 ly bn a gii hnh chnh lm c s).
b. X l bn cp giy t nng nghip
Bn cp giy t nng nghip c chuyn bn v nh dng phn
mm Microstation v da vo cc a vt tng ng tin hnh nn bn cho
ph hp vi bn nn.
c. X l bn t th c
Trung tm Quan trc va Ky thut Tai nguyn - Mi trng An Giang

Trang 13

Kt qua Kim k t ai va xy dng ban HTSD nm 2010 x Bnh Thnh

Bn t c ghp ln bn nn, s dng cc cng c phn mm


nn chuyn bn t v cng h thng vi bn nn, bn t nng
nghip.
d. Chng ghp cc loi bn
Sau khi nn cc loi bn v cng mt h thng ph hp. Tin hnh
chng ghp cc loi bn hnh thnh mt bn nn thng nht, th hin
y ton b cc loi t.
Tin hnh tnh chuyn ton b bn nn ghp v h ta VN2000
theo quy nh.
Nh phn tch phn trn, bn o c theo Ch th s 22/CT.UB c
chnh xc thp nn khi bin tp th ly bn o c cp t khu dn c
lm c s x l cc vn trong vic chng ghp vi bn t nng
nghip.
e. Chnh sa bn
Bn sau khi chng ghp c kim tra cc li, to vng bn v. V
nhp cc ni dung thng tin lin quan.
f. X l bn trn phn mm MicroStation
- Tin hnh khoanh v cc khu t bin ng ln nn bn .
- Tng hp s liu bin ng, theo tng loi t v i tng s dng t.
- To bn hin trng th.
g. Bin tp bn hin trng
Bin tp v hon chnh bn hin trng s dng t theo quy phm ca
B Ti nguyn v Mi trng.
Bn hin trng c bin tp bng phn mm Microstation, s dng b
k hiu theo quy nh ca quy phm bin tp cc yu t bn .
3. Cng ngh
Nhm m bo c chnh xc v kh nng lu tr cc d liu trong qu
trnh thc hin kim k t ai, tt c cc t liu v s liu thu thp s c
x l trn my tnh.
ng dng cng ngh tin hc, s dng h thng cc phn mm MapInfo,
Microstation, Famis, Arc GIS, FME, phn mm v chuyn to sang
VN2000 (Maptrans), nhm x l chnh xc ti liu bn iu tra, phn
nh trung thc hin trng cc loi t.
4. chinh xac cac loai ban
- Bn a gii hnh chnh theo Ch th 364/CT l c s xc nh din tch
t nhin v l nn c bn trong iu tra hin trng v tnh ton din tch cc
loi t khi kt hp vi h thng bn a chnh hin c.
- Bn a chnh t l 1/1.000 khu vc t c o v tun theo quy
phm o v bn a chnh ca Tng cc a chnh (nay l B Ti nguyn
v Mi trng). y l h thng bn c chnh xc cao, iu kin
Trung tm Quan trc va Ky thut Tai nguyn - Mi trng An Giang

Trang 14

Kt qua Kim k t ai va xy dng ban HTSD nm 2010 x Bnh Thnh

trin v b sung ni dung bin ng v tnh ton din tch phc v xc nh


s liu kim k v l c s xy dng bn hin trng s dng t.
- Bn a chnh t l 1/5.000 khu vc t nng nghip l h thng bn
a chnh thnh bng phng php o c trc tip, c chnh xc tng i
tt, phc v cho vic cp giy chng nhn Quyn s dng t trn a bn
x.
- Mc bin ng trn bn so vi thc trng hin nay l ln. Hin
trng v ch s dng thay i tng i ln do tng v, san lp knh mng
ni ng, gp tch b tha trong qu trnh tng v sn xut, ...
- Nn h thng bn ny ch c th lm c s v v tr h tr iu tra
hin trng s dng t. Vic tnh ton din tch trn bn ny ch c xem
xt thc hin khi tin hnh vic chun ho v c s to v ch tnh ton cho
khu vc khng m bo din tch tng tha.
5. C s toan hoc va tin cy ban
- Bn hin trng s dng t ca x c thnh lp t l 1/5.000; li
chiu UTM, mi chiu 30, kinh tuyn trc 104045.
- Seed file: s dng seed file quy nh cho bn hin trng t l 1/5.000,
khai bo cc thng s ph hp vi v tr a l ca tnh.
- chnh xc ca bn hin trng s dng t: chnh xc cc khoanh
t, chnh xc v tr mt phng cc yu t ni dung ca bn , ph thuc
vo chnh xc ca bn nn v kt qu iu tra chnh l bn ngoi
thc a.
6. Ni dung
Cc yu t c s ton hc: khung bn , li km, ghi ch li km, trnh
by ngoi khung, ch gii thc hin theo quy nh ca hng dn k thut
thnh lp bn hin trng s dng t cc cp phc v kim k t ai nm
2010 ca B Ti nguyn v Mi trng.
Cc yu t ni dung bn hin trng s dng t bao gm: a hnh, giao
thng, thu vn, cc khoanh t, a danh, a gii hnh chnh cc cp.
a. a hnh
Th hin dng c trng ca a hnh bng ng bnh v mt s im
cao c trng trong khu vc, nhm gip cho vic nh hng khi chuyn
v ni dung hin tng t c d dng hn. Trn mt n v hnh chnh
cp x ch biu th 1 khong cao u, c th l 20m, 10m hoc 5m.
b. Thuy vn
Trn bn hin trng s dng t ca x: biu th ng b sng, knh,
mng v ghi ch tn gi ca chng c trn bn a hnh s dng khi
thnh lp bn hin trng s dng t.
c. Giao thng
Trung tm Quan trc va Ky thut Tai nguyn - Mi trng An Giang

Trang 15

Kt qua Kim k t ai va xy dng ban HTSD nm 2010 x Bnh Thnh

Trn bn hin trng s dng t ca x: biu th ng b (cn c


theo bn a hnh c s dng khi thnh lp bn nn tham kho
th hin loi ng v cc cng trnh ph thuc km theo nh cu, ph) v
ghi ch tn gi ca cc i tng trn.
d. Khoanh t
Trn bn hin trng s dng t ca x biu hin cc tha t c cng
mc ch s dng t (khoanh t) v c ghi ch tn gi ca tng loi
t theo m loi t.
e. a gii v a ranh hnh chnh
Trn bn hin trng s dng t ca x: biu th tn n v hnh chnh
cng cp hoc cp ln hn lin k ph hp vi cp ng a gii hnh
chnh c biu th.
7. Kt lun v cng tac xy dng ban
Bn hin trng s dng t x Binh Thanh c thnh lp bng cng
ngh s. Bn th hin c cc yu t theo quy nh thnh lp bn
hin trng nm 2010.
- Bn c thnh lp trn c s h to VN2000.
- Din tch cc loi t c tnh trc tip trn bn s, m bo tnh
chnh xc v khch quan trong cng tc kim k.
- Mu t cc loi t khc nhau, k hiu bn v ni dung trnh by ng
theo quy phm.
iu tra, o c, chnh l b sung bn hin trng s dng t nm 2010
c xy dng l kt qu ca qu trnh tng hp cc s liu, ti liu bn ,
phn tch chnh xc ca tng loi ti liu a vo iu tra, chnh l bin
ng.
Vi nhng trang thit b, cng ngh hin i v i ng cn b thc hin
thnh lp bn hin trng s dng t c trnh v kinh nghim gp
phn xy dng nn bn hin trng s dng t nm 2010 hon thin v
cht lng.
y l ti liu c bn gip cho a phng thng k li tnh hnh s dng
t ca a phng t c nhng nh hng ph hp qun l t ai
c hiu qu.
IV. KT QU KIM K T AI
1. Kt qu kim k t ai
Kt qu kim k t ai nm 2010 c th hin thng qua h thng cc
biu t 01 n 17/TK phn ph lc.
2. nh gi hin trng s dng t nm 2010
2.1. Hin trng theo mc ch s dng
a. Khi qut chung
Trung tm Quan trc va Ky thut Tai nguyn - Mi trng An Giang

Trang 16

Kt qua Kim k t ai va xy dng ban HTSD nm 2010 x Bnh Thnh

Qua kt qu kim k, tng din tch t ai trong ranh gii hnh chnh
cua x l 868,5 ha, gm cc loi t sau:
- Nhom t nng nghip: 476,58 ha, chim 54,87% din tch t nhin.
- Nhm t phi nng nghip: 391,92 ha, chim 45,13% din tch t
nhin.
- Nhm t cha s dng: hin nay khng cn.
C th c th hin qua biu sau:
Nhom t
cha s dung,
(0%)
Nhom
t phi nng
nghip,
(45,13%)

Nhom t
nng nghip,
(54,87%)

Bieu 1: C cau cac nhom at nam 2010


b. Hin trng s dng nhm t nng nghip
Tng din tch t nng nghip ca x 476,58 ha, chim 54,87% tng
din tch t t nhin. Trong :
- t trng cy hng nm: c din tch 390,36 ha, chim 81,90 din tich
t nng nghip, ton b u l t trng cy hng nm khc.
- t trng cy lu nm: c din tch 12,65 ha, chim 2,65 din tich t
nng nghip, ch yu nm xen k trong cc khu dn c.
- Din tch t nui thuy sn: l 73,57 ha, chim 15,45 din tich t
nng nghip.
c. Hin trng s dng nhm t phi nng nghip
Din tch t phi nng nghip ca x l 391,92 ha chim 45,13% tng
din tch t nhin ca x, trong chia thnh cc loi t chnh sau:
- t : 58,64 ha, chim 14,96% din tch t phi nng nghip.

Trung tm Quan trc va Ky thut Tai nguyn - Mi trng An Giang

Trang 17

Kt qua Kim k t ai va xy dng ban HTSD nm 2010 x Bnh Thnh

- t chuyn dng: 50,06 ha, chim 12,77% din tch t phi nng
nghip.
+ t tr s c quan, cng trnh s nghip 0,50 ha.
+ t sn xut kinh doanh phi nng nghip: 0,33 ha
+ t s dng mc ch cng cng 49,23 ha, trong :
t giao thng: 11,30 ha
t thu li: 34,30 ha
t cng trnh bu chnh vin thng: 0,01 ha
t vn ha: 0,0 ha
t y t: 0,13 ha
t gio dc v o to: 2,39 ha
t c s th dc th thao: 0,85 ha.
t ch: 0,05 ha.
t bi thi, x l cht thi: 0,2 ha.
- t tn gio, tn ngng: 0,01 ha, chim 0,01% din tch t phi nng
nghip.
- t ngha trang, ngha a: 0,71 ha, chim 0,18% din tch t phi
nng nghip.
- t sng sui va mt nc chuyn dung: 282,50 ha, chim 72,08%
din tch t phi nng nghip.
d. t cha s dng
Hin trn a bn x t cha s dng khng cn
2.2. Hien trang theo oi tng s dung va quan ly
a. Hin trng s dng theo i tng s dng:
Kt qu kim k t ai nm 2010 cho thy x Bnh Thnh c
540,40 ha c cc i tng s dng nh sau:
- H gia nh c nhn: 534,01 ha, chim 98,82%, trong :
+ t nng nghip: 474,18 ha, chim 87,75%.
+ t phi nng nghip: 59,83 ha, chim 11,07%.
- UBND x s dng: 3,66 ha, chim 0,68%, bao gm:
+ t nng nghip: 2,40 ha
+ t phi nng nghip: 1,76 ha.
- T chc kinh t s dng: 0,0 ha.
- C quan, n v ca nh nc s dng: 2,72 ha t phi nng
nghip, chim 0,5%.
- Cng ng dn c s dng: 0,01 ha.
b. Hin trng s dng theo i tng c giao qun l:
- UBND x qun l: 45,60 ha t phi nng nghip, chim 5,25%.
- T chc khc qun l: 282,50 ha t phi nng nghip, chim 32,53%.
3. Tnh hnh bin ng t ai
Trung tm Quan trc va Ky thut Tai nguyn - Mi trng An Giang

Trang 18

Kt qua Kim k t ai va xy dng ban HTSD nm 2010 x Bnh Thnh

Tnh hnh bin ng t ai ca x Bnh Thnh thi k 2000 2010 c


trnh by chi tit trong bng 1.
Bng 1: Bin ng t ai x Bnh Thnh thi k 2000 2010
Th t

Mc ch s dng t

(1)

(2)
Tng din tch t nhin
t nng nghip
t sn xut nng nghip
t trng cy hng nm
t trng la
t c dng vo chn nui
t trng cy hng nm khc
t trng cy lu nm
t lm nghip
t rng sn xut
t rng phng h
t rng c dng
t nui trng thu sn
t lm mui
t nng nghip khc
t phi nng nghip
t
t ti nng thn
t ti th
t chuyn dng
t tr s c quan, cng trnh s
nghip
t quc phng
t an ninh
t sn xut, kinh doanh phi nng
nghip
t c mc ch cng cng

(3)

1
1.1
1.1.1
1.1.1.1
1.1.1.2
1.1.1.3
1.1.2
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3
1.4
1.5
2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.3
2.4
2.5
2.6
3
3.1
3.2
3.3

t tn gio, tn ngng
t ngha trang, ngha a
t sng sui v mt nc chuyn dng
t phi nng nghip khc
t cha s dng
t bng cha s dng
t i ni cha s dng
Ni khng c rng cy

NNP
SXN
CHN
LUA
COC
HNK
CLN
LNP
RSX
RPH
RDD
NTS
LMU
NKH
PNN
OTC
ONT
ODT
CDG
CTS
CQP
CAN
CSK
CCC
TTN
NTD
SMN
PNK
CSD
BCS
DCS
NCS

Din tch
nm 2010

So vi nm 2000
Din tch
Tng(+)
nm 2000
gim(-)

So vi nm 2005
Din tch
Tng(+)
nm 2005
gim(-)

(4)
868.50
476.58
403.01
390.36

(5)
841.00
437.00
399.00
395.00

(6) = (4)-(5)
27.50
39.58
4.01
-4.64

(7)
868.50
498.00
439.00
407.00

(8) = (4)-(7)

390.36
12.65

395.00
4.00

-4.64
8.65

407.00
32.00

-16.64
-19.35

73.57

38.00

35.57

59.00

14.57

391.92
58.64
58.64

392.00
52.00
52.00

-0.08
6.64
6.64

370.50
39.00
39.00

21.42
19.64
19.64

50.06
0.50

37.00
0.30

13.06
0.20

48.30
0.40

1.76
0.10

0.10
47.80

1.00
302.00

0.33
12.53
0.01
-0.29
-19.50

0.23
1.43
0.01
0.01

12.00
12.00

-12.00
-12.00

0.33
49.23
0.01
0.71
282.50

36.70

0.70
282.50

-21.42
-35.99
-16.64

3.1. Bin ng din tch t nhin


Thi k 2000 - 2010, tng din tch t nhin ca x tng 64,0 ha. Nguyn
nhn ch yu l do s liu tng hp trc y s dng nhng ti liu cha
chnh xc, s liu thng k sai so vi bn v do o sai din tch trn bn
.

Trung tm Quan trc va Ky thut Tai nguyn - Mi trng An Giang

Trang 19

Kt qua Kim k t ai va xy dng ban HTSD nm 2010 x Bnh Thnh


868.50

868.50
870.00
865.00
860.00
855.00
850.00
845.00

841.00

840.00
835.00
830.00
825.00
Din tich nm 2000

Din tich nm 2005

Din tich nm 2010

Bieu 2: Bien ong dien tch t nhien qua cac nam


3.2. Bin ng v din tch s dng
a. Bin ng nhm t nng nghip
*/. Bin ng so vi nm 2000
Tng din tch nhm t nng nghip nm 2010 l 476,58 ha tng 39,58
ha so vi nm 2000, c th:
- Tng 4,01 ha, trong t trng cy hng nm gim 4,64 ha v t
trng cy lu nm tng 8,65 ha.
- Tng 35,57 ha t nui trng thy sn
Nhn xt:
Tng din tch t nng nghip tng so vi nm 2000 do cc nguyn
nhn ch yu sau: do chuyn t t bng cha s dng sang; do s khc
bit gia 2 phng php tnh ton v tng hp s liu ca 2 k kim k; do
thay i cc ch tiu thng k trong 2 ln thng k. Tuy nhin trn thc t
th t nng nghip s khng tng m t nng nghip s gim dn cho cc
mc ch s dng phi nng nghip.
*/. Bin ng so vi nm 2005
Tng din tch nhm t nng nghip nm 2010 gim 21,42 ha so vi
nm 2005, trong :
- t sn xut nng nghip gim 35,99 ha, trong t trng cy hng
nm gim 16,64 ha sang cc mc ch khc v t trng cy lu nm gim
19,35 ha.
- t nui trng thy sn tng 14,57 ha.
Nhn xt:
Nhn chung, giai on 2005 2010, t nng nghip ca x khng c
bin ng bt thng. Tong dien tch at nong nghiep gim
so vi nm 2005 do chuyn sang cc mc ch phi nng nghip, phc v
Trung tm Quan trc va Ky thut Tai nguyn - Mi trng An Giang

Trang 20

Kt qua Kim k t ai va xy dng ban HTSD nm 2010 x Bnh Thnh

cho pht trin kinh t - x hi ca x, ph hp vi nh hng pht trin


chung ca c tnh.
498.00
500.00
476.58

490.00
480.00
470.00
460.00
450.00

437.00

440.00
430.00
420.00
410.00
400.00

Din tic h nm 2000 Din tic h nm 2005 Din tic h nm 2010

Bieu 3: Bien ong dien tch nong nghiep qua cac nam
b. Bin ng nhm t phi nng nghip
*/. Bin ng so vi nm 2000
Tng din tch nhm t phi nng nghip nm 2010 l 391,92 ha gim
0,08 ha so vi nm 2000, c th:
- t : tng 6,64 ha.
- t chuyn dng: tng 13,06 ha, trong :
+ t tr s c quan, cng trnh s nghip: gim 0,20 ha
+ t sn xut kinh doanh phi nng nghip: tng 0,33 ha
+ t c mc ch cng cng: tng 12,53 ha.
- t tn giao, tin ngng: tng 0,01 ha.
- t ngha trang, ngha a: giam 0,29 ha.
- t sng sui v mt nc chuyn dng: gim 19,50 ha.
Nhn xt:
Tng din tch nhm t phi nng nghip gim so vi nm 2000, c th
l t l do c s chia tch li gia t v t cy lu nm (trc y
t khu dn c nng thn c o bao nn gm c t nng nghip cng
c thng k vo t khu dn c, hin nay t nng nghip c tch ra
khi khu dn c nng thn nn lm cho t gim). Bn cnh do s
gim din tch ca t sng sui v mt nc chuyn dng, nguyn nhn do
bi lng. Trn thc t din tch nhm t ny khng gim, m tng lin tc
qua tng nm xy dng cc cng trnh phc v mc ch pht trin kinh
t - x hi ca x.
*/. Bin ng so vi nm 2005

Trung tm Quan trc va Ky thut Tai nguyn - Mi trng An Giang

Trang 21

Kt qua Kim k t ai va xy dng ban HTSD nm 2010 x Bnh Thnh

Tng din tch nhm t phi nng nghip nm 2010 tng 21,42 ha so vi
nm 2005, c th:
- t : tng 19,64 ha.
- t chuyn dng: tng 1,76 ha, trong :
+ t tr s c quan, cng trnh s nghip: tng 0,10 ha
+ t sn xut kinh doanh phi nng nghip: tng 0,23 ha
+ t c mc ch cng cng: tng 1,43 ha
- t tn giao, tin ngng: tng 0,01 ha
- t ngha trang, ngha a: giam 0,01 ha
Nhn xt: Din tch nhm t phi nng nghip nm 2010 tng so vi k
kim k nm 2005, do nhu cu ca s pht trin kinh t - x hi i hi phi
u t xy dng mi v m rng cc cng trnh: c s h tng, pht trin h
thng giao thng, thu li, trng hc, khu dn c, tr s... chnh s u t
ny lm cho din tch cc loi t phi nng nghip tng ln.

395.00

391.92

392.00

390.00
385.00
380.00
375.00

370.50

370.00
365.00
360.00
355.00

Din tic h nm 2000 Din tic h nm 2005 Din tich nm 2010

Bieu 4: Bien ong dien tch phi nong nghiep qua cac nam
c. Bien ong nhom at cha s dung
Ngay t nm 2005, t cha s dng gim ton b 12,0 ha t bng
cha s dng sang s dng cho cc mc ch nng nghip. T cho thy
gi tr t ai ngy mt tng thc y ngi dn khai thc hiu qu qu
t, hn ch s dng t lng ph v khng hiu qu.
Nhn xt chung v tnh hnh bin ng t ai:
Tnh hnh bin ng t ai ca x ph hp vi quy lut bin ng chung
ca cc x ng bng trong giai on hin nay. S tng gim cc loi t s
Trung tm Quan trc va Ky thut Tai nguyn - Mi trng An Giang

Trang 22

Kt qua Kim k t ai va xy dng ban HTSD nm 2010 x Bnh Thnh

p ng nhu cu pht trin ca x hi. Khi dn s ngy mt tng, n ko


theo mt lot cc nhu cu v c s h tng, thng mi dch v, tiu th
cng nghip cng pht trin, nn din tch t nng nghip gim chuyn
sang cc mc ch khc l iu tt yu. Tuy nhin, t nng nghip ca x
vn cn cao, chim n 88,62% tng din tch t nhin, kinh t ca x vn
cn nng v sn xut nng nghip. t phi nng nghip c tng nhng cn
chm do cha chuyn i trit theo cc quy hoch c duyt.
4. Phn tch, nh gi tnh hnh s dng t ca UBND cp x qua kt
qu kim k 31/2007/CT-TTg. Qua , xut gii php qun l, s dng
t hiu qu hn
4.1. Kt qu kim k 31/2007/CT-TTg
Thc hin Ch th s 31/2007/CT-TTg ngy 14 thng 12 nm 2007 ca
Th tng Chnh ph v vic kim k qu t ang qun l, s dng ca
cc t chc c Nh nc giao t, cho thu t, x t chc kim k
qu t cng trn a bn mnh qun l, s dng. Kt qu t c trch
lc, trch o tng cng 16 khu nm trn a bn x vi din tch 2,69 ha,
trong c 5 khu l t tr s c quan, 4 khu l t gio dc, 1 khu t y t,
1 khu t th dc-th thao, 1 khu t ch, 1 khu t bu in, 1 khu t
bao, 1 khu t lang bi, 1 khu t ngha a.
Hin ti, trong tng s 16 khu, x cha giao t, cp GCNQSD cho khu
nao.
4.2. xut gii php s dng hiu qu hn
a. i vi t nng nghip
- iu tra, nh gi li tim nng t ai phc v cho vic xy dng,
nng cao cht lng, hon thin quy hoch pht trin nng nghip.
- y mnh v hon thin vic giao t cp giy CNQSD t nng
nghip.
- Tng cng x l cc tnh trng ln chim, s dng t sai quy hoch
v chm tr trong vic di di, gii ta.
b. i vi t phi nng nghip
- R sot, b sung sm hon thin quy hoch tng th, quy hoch
ngnh, quy hoch dn c, quy hoch kt cu h tng. Trn c s iu
chnh b sung quy hoch cho ng b, thng nht, ph hp vi iu kin
kinh t - x hi ca a phng trong tnh hnh mi.
- Nht thit phi xy dng khu ti nh c b tr cho nhng h gia
nh, c nhn thuc din gii ta trc khi trin khai thc hin cc d n c
nh hng n vic di di nh , t ca nhn dn, to cho ngi dn c
cuc sng an ton v n nh ni mi.
5. nh gi tnh hnh s dng v qun l t ai ti a phng.
Trung tm Quan trc va Ky thut Tai nguyn - Mi trng An Giang

Trang 23

Kt qua Kim k t ai va xy dng ban HTSD nm 2010 x Bnh Thnh

Trong nhng nm qua x rt quan tm n cng tc qun l s dng t,


tng bc thc hin tt cc ch trng chnh sch php lut v t ai, giao
t cho cc h gia nh c nhn s dng n nh, lu di gip nhn dn yn
tm sn xut u t trn mnh t ca mnh.
C cu s dng t c b tr hp l, hi ho, ph hp vi iu kin thc
t, gp phn to iu kin thun li cho sn xut nng nghip, thc y nn
kinh t x hi pht trin, dn nng cao i sng vt cht v tinh thn cho nhn
dn.
Cng tc qun l Nh nc v t ai c thc hin tt.
Tuy nhin vn cn mt s tn ti nh vic thc hin chnh sch php lut
v t ai, vn xy ra tnh trng tranh chp, t chuyn mc ch s dng,
chuyn nhng quyn s dng t... Thi gian ti x cn y mnh hn na
cng tc qun l t ai v tuyn truyn ph bin cc chnh sch v php lut
t ai cho cn b v ton th nhn dn.

6. nh gi nhng thun li, kh khn trong qu trnh o lp h s a


chnh v cp GCN QSD.
Thc hin ch th 299/CT-TTg ca Th tng Chnh ph v vic o c lp
bn , Hoa Binh Thanh o c lp c 34 t bn gii tha, trong
lp c 01 t t nng nghip t l 1:5.000 v 33 t th c t l 1:1000.
c s gip ca tnh, huyn, x xy dng c bn t l 1:5000
l bn a gii hnh chnh 364, bn hin trng s dng t nm 2005,
bn hnh chnh kinh t x cng vi 05 quyn s a chnh, 01 quyn s
mc k, 03 quyn s theo di chuyn mc ch, chuyn quyn, cp
GCNQSD, h thng biu mu kim k, thng k t ai hng nm, hng
nm x tin hnh trin khai o c k khai ng k cp giy chng nhn
QSD cho cc h trn a bn ton x, thit lp h s a chnh ca x ngy
mt hon thin v s lng, cht lng phc v cho cng tc qun l v s
dng t ngy mt cht ch hn, thit lp c c s php l gia Nh nc
vi ngi s dng t. ng thi lm c s cho vic hoch nh, phn b c
cu quy hoch, k hoch s dng t v cc mc ch chuyn khc.
Song mt s ti liu nh bn gii tha, s thu thu nh t cht lng s
liu cn km, c s php l cha p ng c trong vic gii quyt n th
v cp giy chng nhn QSD.
- Tnh hnh cp GCN QSD.
Chp hnh Ngh nh 64/CP ca Chnh ph x tin hnh giao t cho cc
h gia nh v c nhn. Nhn chung qu t ai ca x c giao, cho thu
Trung tm Quan trc va Ky thut Tai nguyn - Mi trng An Giang

Trang 24

Kt qua Kim k t ai va xy dng ban HTSD nm 2010 x Bnh Thnh

s dng t 59,22 % tng din tch t t nhin. Din tch t cha giao, cho
thu s dng khng c.
+ Cp giy chng nhn QSD nng nghip
Thc hin Lut t ai nm 1993, Lut t ai nm 2003, Ngh nh
64/N-CP ca Chnh ph v Ch th s 10/CT-TTg ca Th tng Chnh ph,
x Hoa Binh Thanh tin hnh giao t nng nghip n nh, lu di cho cc
h v tin hnh cp giy chng nhn QSD nng nghip c 1.771 giy
vi din tch 403,01 ha t 100%.
+ Cp giy chng nhn QSD nng thn
Tnh n ngy 01/01/2010 x Binh Thanh t chc o c v k khai
quyn s dng t v c huyn k cp giy chng nhn QSD c
1.446 giy vi din tch 37,74 ha, t 64,36%.
7. ng gi tnh hnh thc hin quy hoch s dng t:
Quy hoch, k hoch s dng t l mt trong nhng cn c php l k
thut quan trng trong vic iu tit quan h t ai. Trong iu kin kinh t
ang pht trin v vi bin ng v dn s th nhu cu s dng t lun thay
i theo chiu hng ngy cng cao. Chnh nhng tc ng ny lm cho cng
tc qun l nh nc v t ai ngy cng tr nn kh khn, phc tp.
qun l, s dng t ai hiu qu v khoa hc th cng tc quy hoch, k
hoch s dng t ai tr nn cn thit v tr thnh cng c hu hiu trong
cng tc qun l nh nc v t ai.
Th
t
(1)
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
3

Mc ch s dng t
(2)
(3)
Tng din tch t nhin
t nng nghip
t sn xut nng nghip
t lm nghip
t nui trng thy sn
t lm mui
t nng nghip khc
t phi nng nghip
t
t chuyn dng
t tn gio, tn ngng
t ngha trang, ngha a
t sng sui v mt nc chuyn dng
t phi nng nghip khc
t cha s dng

M
Din
tch
nm
2010
(3)
NNP
SXN
LNP
NTS
LMU
NKH
PNN
OTC
CDG
TTN
NTD
SMN
PNK
CSD

Din tch
hin trng
2010

So vi QH c duyt
nm 2005
Din
Tng (+)
tch QH
gim (-)
2005

So vi QH c duyt
2010
Din
Tng (+)
tch QH
gim (-)
2010

476.58
403.01

841.00
434.75
386.35

27.50
41.83
-31.74

841.00
425.64
295.80

(8) = (4)(7)
27.50
50.94
107.21

73.57

48.40

25.17

129.84

-56.27

391.92
58.64
50.06
0.01
0.71
282.50

404.25
56.30
44.43

-12.33
2.34
5.63

415.36
59.80
52.04

-23.44
-1.16
-1.98

1.52
302.00

-0.81
-19.50

1.52
302.00

-0.81
-19.50

2.00

-2.00

(4)
868.50

(5)

(6) = (4)-(5)

(7)

X tin hnh lp quy hoch s dng t vo nm 2002 v gp phn


quan trng vo pht trin kinh t - x hi ca x. n nay vn tip tc thc
hin cc ni dung ra trong quy hoch c duyt. Tuy nhin, nhn vo
Trung tm Quan trc va Ky thut Tai nguyn - Mi trng An Giang

Trang 25

Kt qua Kim k t ai va xy dng ban HTSD nm 2010 x Bnh Thnh

bng trn ta thy tc thc hin vn cn chm, t phi nng nghip tng
khng nhiu ch yu do iu kin u t gp nhiu kh khn. Thi gian ti
cn thu ht u t hn na, tun th trit theo quy hoch kinh t - x hi
ca x c pht trin ton din hn.

PHN III
KT LUN - KIN NGH
I. KT LUN V CHINH XAC CUA S LIU
Bn hin trng s dng t nm 2010 x Vnh Li c thnh lp bng
cng ngh s v theo ng quy nh ca quy phm nn m bo tnh chnh xc
v khch quan trong cng tc kim k t ai.
iu tra, o c, chnh l b sung bn hin trng s dng t nm 2010
c xy dng l kt qu ca qu trnh tng hp cc s liu, ti liu bn ,
phn tch chnh xc ca tng loi ti liu a vo iu tra, chnh l bin
ng.
Vi nhng trang thit b, cng ngh hin i v i ng cn b thc hin
thnh lp bn hin trng s dng t c trnh chuyn mn v kinh
nghim gp phn xy dng nn bn hin trng s dng t nm 2010 hon
thin v cht lng.
II. KIN NGHI BIN PHAP QUAN LY, S DUNG T TRONG THI
GIAN TI
1. Vic chuyn mc ch tri php lut
Qua kt qu kim k t ai nm 2010 cho thy tnh hnh chuyn i mc
ch s dng t tri php lut vn cn din ra, v vy kin ngh nn c nhng
chnh sch to iu kin hn na ngi s dng t quan tm ng k
bin ng nhm gip cho cng tc qun l t ai ti a phng c cht
ch hn.
Trung tm Quan trc va Ky thut Tai nguyn - Mi trng An Giang

Trang 26

Kt qua Kim k t ai va xy dng ban HTSD nm 2010 x Bnh Thnh

2. V qun l t cng
qun l s dng tt ngh t chc s dng t cn xc nh r ranh
gii bng cc ct mc c nh, chc chn mang tnh lu di.
Nhanh chng cp giy chng nhn cho cc t chc iu kin lm c
s qun l, s dng v cng tc kim tra sau ny.
Gii quyt dt im cc trng hp b ln ranh, tranh chp, cho th, mn
hoc chuyn nhng tri php lut.
u t c s h tng theo nhu cu ca d n c ph duyt kp thi a
vo s dng, trnh tnh trng mua t xong hoang ha hoc chm xy
dng.
3. V qun l d liu a chnh
qun l d liu a chnh t hiu qu cn quan tm thc hin:
- Cn phi t chc tp hun cho cn b cng tc lu tr h s, d liu a
chnh.
- C ni lu tr h s a chnh thun tin v lu di.
- Trang b thit b, my tnh lu tr file s.
4. Qun l quy hoch
- Thc hin ng b quy hoch, k hoch s dng t.
- ng h v to mi iu kin thun li, an ton cc t chc v c nhn
u t trn a bn x, c bit l cc chng trnh d n u t nhm khai
thc, s dng c hiu qu tim nng t ai trong x.
- Theo di cht ch vic thc hin quy hoch. Qu trnh thc hin nu c
nhng bt hp l xy ra cn ngh cp c thm quyn iu chnh, b sung
quy hoch nhm m bo tnh thc tin ca phng n quy hoch trong tng
thi im c th.

Trung tm Quan trc va Ky thut Tai nguyn - Mi trng An Giang

Trang 27