You are on page 1of 1

LAPORAN MINGGUAN GURU BERTUGAS

GURU BERTUGAS
MINGGU
TARIKH

:_________________________________
:__________________________________
:____________ HINGGA ______________

KEBERSIHAN :

DISIPLIN:

AKTIVITI-AKTIVITI :

LAIN-LAIN :

DISEDIAKAN OLEH :

DISAHKAN OLEH :

_________________________
(
)

_________________________
(
)