You are on page 1of 17

PENGENDALIAN MAJLIS RASMI

Pengenalan
Protokol penting dalam kehidupan harian manusia. Ia dapat memastikan segala majlis dan aktiviti berjalan lancar, manusia berinteraksi dan pengiktirafan yang sewajarnya. Protokol didefinisikan sebagai peraturan yang telah diterima oleh semua pihak, iaitu mengikut adat resam dan norma masyarakat berkenaan. Dalam kehidupan seharian, kita terikat dengan norma masyarakat.

Tujuan Protokol
Protokol bertujuan mengamalkan sopan santun, memudahkan pengurusan dan pengendalian majlis sertamemberi penghormatan sewajarnya kepada seseorang supayab tidak melanggar etika pekerjaan. Amalan seperti memberi salam hormat, sapaan, adab berbual, adab makan, adab berpakaian, adab duduk dan berdiri adalah protokol yang kita amalkan setiap hari. Profesion keguruan adalah profesion yang dipandang mulia oleh masyarakat, justeru sebagai bakal guru terikat dengan amalan dan tingkah laku yang mulia supaya tidak melanggar integriti sebgai guru

Bidang Dan Tugas Jawatan Kuasa Pengelola Majlis Rasmi erdapat beberapa jenis majlis seperti majlis formal, separa formal, tidak formal, berskala, sekali!sekla dan sempena sesuatu peristiwa. "ara menentukan jenis majlis adalah berdasarkan kepada # !tujuan dan tema !sejarah $ latar belakang majlis !atur cara majlis !berapa lama perjalanan majlis.

Perkara-perkara Perkara-perkara yang yang perlu perlu ada ada apabila apabila kendalikan kendalikan majlis majlis rasmi: rasmi:

Jawatankuasa Majlis Rasmi Tempat majlis Senarai jemputan Aturcara majlis Kesesuaian pakaian Kad jemputan Menu untuk jamuan

Juru acara Atur cara pentadbiran Penyambut tetamu Raptai Pasca nilai Susunan tempat duduk

Penyediaan Senarai Jemputan

%agi majlis rasmi, elok diadakan & jenis senarai jemputan# !ringkasan senarai !senarai nama !senarai keutamaan !senarai kehadiran !senarai hadir.

Ringkasan Senarai
ujuan membuat senarai ringkas ialah agar dapat diketahui jenis! jenis tetamu ' kategori tetamu dan bilangannya, kombinasi tetamu dan peringkat tetamu yang dijemput. (enarai kedua# senarai yang menyenaraikan nama tetamu mengikut kategori. (enarai ketiga # senarai keutamaan di mana senarai tetamu disusun mengikut susunan keutamaan. (enarai keempat# digunakan untuk mengenalpasti tetamu yang akan hadir atau tidak hadir. (enarai kelima# senarai yang terakhir dan mengandungi senarai tetamu yang menjawab akan hadir.

Susunan Keutamaan )eliputi tertib ketibaan tetamu kenamaan# susunan bendera# susunan tempat duduk dan atur cara majlis. Susunan Tempat Duduk (usunan tempat duduk mesti mematuhi susunan keutamaan yang diwartakan. *ika majlis diadakan di negeri dan tetamunya terdiri dari tetamu persekutuan dan negeri, maka satu persetujuan hendaklah dicapai antara Protokol Persekutuan dan Protokol +egeri mengikut prinsip!prinsip yang ditetapkan.

(usunan empat Duduk %agi )ajlis Perasmian


,ekananan bagi tiga orang-

,ekananan bagi lima orang -

&

(usunan empat Duduk %agi )ajlis Perasmian


,ekananan bagi dua orang-

,ekananan bagi 1 orang -

PERANAN JURU ACARA


*uru acara bertanggungjawab untuk memberi ucapan dan memperkenalkan majlis kepada tetamu. Protokol dalam pengacaraan adalah berbe2a mengikut tetamu khas majlis *uru acara hendaklah membuat kajian dan menyediakan teks sebelum majlis.

3PA )asa, butiran majlis

%34(5PA+ utur kata, bahasa, pakaian

& Prinsip Pengacaraan )ajlis *36A( (uara, sebutan, nada 4I+7,A( idak meleret!leret, tepat, padat 63+7,AP idak mengelirukan, ada kesinambungan

Penyediaan Teks U apan (etiausaha sesuatu majlis bertanggungjawab dalam menyediakan teks ucapan kepada tetamu kehormat. Adalah menjadi tanggungjawab pihak penganjur untuk menyatakan tujuan majlis, bilangan tetamu dan sebagainya.

Etika S!sial
erdapat beberapa panduan bagi menghadiri sesuatu majlis rasmi. Antaranya/. .. 0. 1. &. :. ;. )enjawab kad jemputan 8hadir atau tidak9 eliti pakaian yang hendak dipakai. )emastikan kelengkapan diri kemas dan cukup. injauan tempat majlis agar tidak lewat. Ikut arahan penyambut. Ikut peraturan yang ditetapkan. %erdiri menghadap tetamu kehormat.

Menilai Pr!gram %ertujuan untuk mendapatkan maklum balas daripada mereka yang menghadiri atau mengambil bahagian dalam majlis tersebut . Pada akhirnya penilaian dibuat untuk membuat penambahbaikan dimasa akan datang.

"aeda# Penilaian Pr!gram


Penilaian melalui kaji selidik ! mengisi borang soal selidik yang disediakan oleh penganjur. )esyuarat pasca <Post )ortem= ! kenalpasti kekuatan dan kelemahan penganjuran. emu %ual ! menanyakan pendapat tetamu sebagai panduan penambahbaikan keberkesanan penganjuran majlis tersebut.

"ritiria Penilaian Perancangan Program Perlaksanaan Program ,eberkesanan Program "adanagan Penambahbaikan