You are on page 1of 64

--K hoch dy hc Ngh in dn dng THCS ---

---Nm hc 2011 2012 ----

Mc lc

GV:

TT KTTH HN Hng Tr-------------

------Trang - 1 -

--K hoch dy hc Ngh in dn dng THCS ---

---Nm hc 2011 2012 ----

CHNG TRNH NGH IN DN DNG (70 TIT)


I.MC TIU
-Hc sinh nm c tnh hnh pht trin cng nghip in nng nc ta, vai tr ca
in nng i vi sn xut v i sng, qu trnh sn xut in nng .
- Bit cc lnh vc hot ng , i tng v mc ch ca ngh in dn dng ,mt s
cng c s dng trong lao ng in.
II. DNG
- Mt s tranh v (nh) v nh my nhit in ,thu in
- Mt s dng c lao ng in.
III.TIN TRNH DY HC:
1.N NH LP:
- Kim tra s s
- Thng bo ni dung dy ngh
- Gii thiu mn hc, ti liu v cc phng tin
2.BI MI
HOT NG CA THY V TR
G/v: phn tch hc sinh hiu v vai
tr ca in nng i vi i sng con
ngi v sn xut.
- Hin nay in nng l ngun ng lc
ch yu i vi sn xut v i sng.
- C th ni mt t nc pht trin iu
u tin phi ni ti cng nghip in
nng . Hin nay ngnh cng nghip in
nng nc ta pht trin rt mnh m,
n xo b s cch bit gia nng
thn v thnh th , in nng c
nhng vng su, vng xa
? K tn ngun nng lng c th sn
xut ra in nng?
H: Tr li: nc, than ,
G/v:Treo tranh v v phn tch qu trnh
sn xut in nng
.

GV:

NI DUNG C BN
Hot ng 1: Vai tr ca in nng i vi
sn xut v i sng.
- D dng bin i sang cc dng nng
lng in khc.
- Sn xut tp trung trong cc nh my v c
th truyn ti i xa vi hiu xt cao.
- Truyn ti , s dng v phn phi din
nng d dng.

Hot ng 2: Qu trnh sn xut in


nng .
- C nhiu dng nng lng c chuyn
i thnh in nng.
- Xy dng cc nh my in
- Phng tin vn chun in nng l cc
trm bin p v dy dn.

TT KTTH HN Hng Tr-------------

------Trang - 2 -

--K hoch dy hc Ngh in dn dng THCS ---

---Nm hc 2011 2012 ----

-in nng truyn ti d dng nhanh, phn


phi tn ni tiu th v hao tn t
ng dn hi nc
a nhin L hi
Liu vo
Bm nc
in nng
pht ra

Tua bin

My pht
in

?S dng in nng c nhng u im


g?
HS: Tr li
Hot ng 3: Cc ngh trong ngnh in
-Sn xut , truyn ti v phn phi in
G/v: Ngnh in rt a dng tuy nhin -Ch to vt t thit b in
c th phn chia thnh cc nhm ngh -o lng iu khin qu trnh t ng ho
chnh
qu trnh sn xut
? Theo em s phn chia nh th no?
G/v: phn tch cng vic ca tng nhm Hot ng 4: Cc lnh vc hot ng ca
ngh hc sinh nm r hn
ngh in dn dng
- Hot ng ch yu trong lnh vc s dng
G/v: phn tch hot ng lnh vc in in phc v cho i sng sinh hot v sn
trong x hi , trong nn kinh t quc dn xut.
Hot ng 5: i tng ca ngh in dn
G/v: phn tch hc sinh hiu v ngun dng
xoay chiu v ngun mt chiu.
-Ngun : , =, in p thp di 380v
-Mng in sinh hot trong cc h tiu th
-Cc thit b in gia dng : qut , my
bm, my git, ..
-Cc kh c in o lng iu khin v bo
v .
Hot ng6: Mc ch lao ng ca ngh
? Ngh in dn dng lm nhng vic in dn dng
g ?
-Lp t mng in sn xut v sinh hot .
G/v: phn tch tng mc ch ca ngh
-Lp t trang thit b phc v sn xut
H: lng nghe
-Bo dng, vn hnh v sa cha
Hot ng7: Cng c lao ng
-Dng c kim tra: bt th in , ng h
? Ngh in dn dng cn ti nhng o, .
cng c no?
_Cc s , bn v b tr v kt cu ca
H: tr li.
thit b

GV:

TT KTTH HN Hng Tr-------------

------Trang - 3 -

--K hoch dy hc Ngh in dn dng THCS ---

---Nm hc 2011 2012 ----

G/v: Cho hc sinh quan st mt s cng -Dng c an ton lao ng gng, ng cao
c lao ng in v b xung thm
su , qun o , m bo h lao ng
? Cng c ca ngh in dn dng c
tin hnh u?
G/v: Nu mt s cng vic khi thc hin
ngoi tri , mt s vic khi lm
trong nh , .
? lm c ngh in dn dng cn
phi c nhng yu cu g?
G/v: trnh by nh sch ngh trang 8
? Nu vai tr v li ch ca ngh in
dn dng trong nn kinh t quc dn?
? Cho bit hiu qu kinh t khi s dng
in nng?
? in nng c l v tn khng?

Hot ng8: Mi trng hot ng ca


ngh in dn dng
-Ngoi tri, trn cao, lu ng hoc gn ni
c in p nguy him
-Sa cha, bo dng, ch to thng c
tin hnh trong nh
Hot ng9: Yu cu i vi ngh in dn
dng
-Tri thc: c trnh vn ho ht cp
THCS, nm vng cc kin thc c bn v k
thut in
-C k nng o lng , s dng bo
dng,sa cha, lp t
-C sc kho tt
Hot ng10:Trin vng ca ngh in dn
dng
-Ngy cng pht trin mnh m, p ng
cho s nghip cng nghip ho, hin i
ho, trong ngh in lun xut hin nhiu
thit b mi

*CNG C
? Bui hc ny ta cn nm c nhng kin thc no?
G: cng c li
*HNG DN V NH
-Hc theo dn bi ghi
-Tm hiu tc hi ca dng in khi i qua c th ngi
BI HC KINH NGHIM:
Kim tra TCM

GV thc hin,

GV:

TT KTTH HN Hng Tr-------------

------Trang - 4 -

--K hoch dy hc Ngh in dn dng THCS ---

TIT PP:
3-4
Lp:
8
Trng: THCS Hng Ch
THCS Hng Ton

---Nm hc 2011 2012 ----

K HOCH BI DY
Chng I
AN TON IN
AN TON IN

Ngy son:
/ 9/2010
Ngy dy:
// 2010

I.MC TIU
-Hc sinh nm vng cc qui tc v an ton in .
-S dng c mt s dng c v thit b bo v an ton in , bit cch s cu
ngi b tai nn in .
_Thc hin cng vic cn thn chnh xc v nghim tc .
II. DNG
-Mt s tranh v ngi b tai nn in gy ra
- Hnh nh dng in truyn t ngi qua tay khi chm vo hai dy
- Hnh nh chm mt dy,dng in t tay qua chn
- Mt s vt dng,dng c lao ng in
- Mt s vt lt cch in
III.TIN TRNH DY HC
1.N NH T CHC
2.BI C
? Nu tnh nng u vit ca in nng? VS khi s dng in cn tit kim?
? Mc nguy him ca tai nn in ph thuc vo nhng yu t no ?
3. BI MI
HOT NG CA THY V TR
NI DUNG C BN
G Hot ng I : Tc hi ca dng in i
/v: in nng c nhiu im thun li vi c th ngi v in p an ton
nhng s c tai nn in xy ra nhanh 1.in git tc ng ti c th con
v nguy him.Mi khi tip xc vi in ngi nh th no?
phi tn trng cc quy nh v an ton -Dng in tc dng vo h thn kinh- ri
in, tm cch hn ch cc yu t nguy lon hot ng ca h h hp,h tun hon
him nh cng dng in,ng i -Ngi b in git nh,th hn hn tim p
ca dng in,thi gian dng in qua nhanh
c ch v cc phng php bo v,cc -Trng hp nng phi tim ngng p , nn
dng c lao ng
nhn cht trong tnh trng ngt , nn nhn c
th c cu sng nu nh ta h hp nhn
to kp thi .
2.Tc hi ca h quang in
-Gy bng cho ngi hay gy chy do kim
loi bn vo vt d gy thng tch
? Mc nguy him ca in gitn ph -C khi h quang in gy ph hoi c phn
thuc vo nhnh yu t no ?
mm , gn v xng
G/v mc nguy him ca in git 3. Mc nguy him ca tai nn in
ph thuc vo tr s ca dng in v ph thuc vo cc yu t sau :

GV:

TT KTTH HN Hng Tr-------------

------Trang - 5 -

--K hoch dy hc Ngh in dn dng THCS ---

---Nm hc 2011 2012 ----

loi ngun in mt chiu hay xoay a) Cng dng in chy trong c th


chiu
b)ng i ca dng in qua c th
-theo cc con ng khc nhau
G/v:Gii thiu H1.1 ng i ca dng -nguy him nht dng in i qua no , phi
in qua c th ngi
,tim
Yu cu hc sinh phn tch ng i
ca dng in v mc nguy him
-Chm vo 2 dy , I t tay qua chn
c)Thi gian dng in qua c th
-Chm vo 1 dy , chn chm t , dng
in t tay qua chn
?Thi gian dng in qua c th v mc
nguy him c mi lin h nh th 4.in p an ton
no ?
-U < 40v
G/v in tr ngi khng phi l h s . -Ni m t ,nng , bi kim lai nhiu th U
?in p nh th no c coi l an 12v
ton ? Qui nh in p an ton ph -Dng bt th in kim tra in p an
thuc vo nhng iu kin no ?
ton.
?s dng dng c no kim tra in
p an ton ?
G/v: gii thiu bt th in v cch s Hot ng 2. II.Nguyn nhn ca cc tai
dng
nn in
1.Chm vo vt mang in
Khi sa cha ng dy v thit b in
ang ni vi mch m khng ct in hoc
?Tai nn in xy ra khi no ?
do ch lm vic cht hp ngi lm v
chm vo b phn mang in
?Hy ly v d ?
2. Tai nn do phng in
?Nhng trng hp no xy ra khi -Vi phm khong cch an ton li in
khng kh tr thnh vt dn in ?
3.Do in p bc
G/v phn tch v mt s nguyn nhn -l in p gia hai chn ngi khi ng
trn qua mt vi v d
gn im c hiu in th cao
?in p bc xy ra khi no ?
G khi y dn b t v di xung t Hot ng 3.
cn phi ct in ngay trn ng dy . III.An ton in trong sn xut v sinh
-Cm ngi v gia sc n gn khu vc hot .
(bn knh 20m k t im chm t ) 1.Chng chm vo cc b phn mang in .
- Cch in gia phn t mang in v phn
t khng mang in
? chng chm vo cc b phn mang - Che chn nhng b phn d gy nguy
in ta cn phi lm g ?
him , khng dng dy trn trong nh .
- m bo an ton cho ngi khi gn ng
G/v ly v d v phn tch
dy cao p

GV:

TT KTTH HN Hng Tr-------------

------Trang - 6 -

--K hoch dy hc Ngh in dn dng THCS ---

---Nm hc 2011 2012 ----

2. S dng cc dng c v thit b bo v an


ton in .
- S dng cc vt lt cch in
- S dng cc dng c lao ng in .
G/v a ra mt s mu c th cho hc -Dng c kim tra in : bt th in
sinh quan st v phn tch
?Khi s dng cc dng c lao ng in
cn ch g ?
3. Ni t bo v v ni trung tnh bo v
G/v:Thng bo 3 cp qui nh cc thit
b bo v ca cc thit b in theo
TCVN
?Phng php ni t c tc dng bo
v nh th no ?
G/v s dng tranh v hnh 13 phn
tch cch thc hin v tc dng ca
phng php ny .
? Phng php ni trung ho thc hin
c khi no ?
?cch thc hin phng php ny nh
th no ?
G/v: s dng tranh v hnh 14 miu t
cho hc sinh cch thc hin phng
php ny
*CNG C
- Gv nhc li ni dung chnh ca bi
*HNG DN V NH
Hs hc v tr li theo cc cu hi sau
1. in git nguy him nh th no i vi c th ngi ?
2. Mc nguy him ca in git ph thuc vo nhng yu t no ?
3. Hy nu mt s bin php an ton in trong sinh hot gia nh ?

----------------

GV:

TT KTTH HN Hng Tr-------------

------Trang - 7 -

--K hoch dy hc Ngh in dn dng THCS ---

---Nm hc 2011 2012 ----

TIT PP: 5 - 6
K HOCH BI DY
Lp: 8
MT S BIN PHP X L
Trng: THCS Hng Ch
KHI C TAI NN IN
THCS Hng Ton

Ngy son:
/ 9/2010
Ngy dy:
// 2010

I.MC TIU
-Hc sinh bit c mt s bin php x l khi c tai nn in
+Bit phng php gii thot nn nhn khi ngun in
+Bit thc hnh s cu nn nhn
II. CHUN B CA GIO VIN V HC SINH
G: tranh v h1.7, h1.8, h1.9 , h1.10, h1.11, h1.12.
III.TIN TRNH DY HC
1. N NH T CHC
2. BI C
HS1: Hy nu mt s bin php an ton in trong gia nh ?
3.BI MI
HOT NG CA GV&HS
G/v khi in p cao khng c
ti gn nn nhn khi cha ngt
in
? Mun tin hnh s cu nn
nhn ta phi lm g ?
H: ngt in
? Khi nn nhn ng di t tay
chm vo vt mang in th x l
nh th no ?
G/v phn tch cho hc sinh thy
mt s bin php x l
? Nu ngi cha in b tai nn
in trn cao ta phi lm nh
th no ?
H:n nn nhn di v ngt
in
? Gp trng hp dy in ng
b t ri vo ngi qua ng ta

GV:

NI DUNG C BN
Hot ng 1:I.Gii thot nn nhn ra khi
ngun in
1. Vi in cao p
Thng bo khn trng cho chi nhnh in hoc
trm in ct in t cc cu dao trc sau
mi dc ti gn nn nhn v tin hnh s cu
2.i vi in h p
a) Tnh hung nn nhn ng di t tay
chm vo vt mang in ( t lnh ,my
git )
- Nhanh chng quan st tm y dn , cu dao dn
n cc thit b v thc hin cc cng vic sau
+ Ct cu dao , rt phch in ,tt cng tc hay
g b cu ch ni gn nht
+ Dng dao cn g kh cht t dy in
+ Nu khng c bin php no ct in th
nm vo phn qun o kh ca nn nhn hoc
qun o kh ca mnh lt tay nm vo tc ,tay
nn nhn ko ra
b)Ngi b nn trn cao
- Nhanh chng ct in nhng trc phi c
ngi n nn nhn khi ri xung t
c) Dy in ng b t chm vo ngi nn
nhn

TT KTTH HN Hng Tr-------------

------Trang - 8 -

--K hoch dy hc Ngh in dn dng THCS ---

phi lm g ?

G/v: thng bo phng php on


mch ng dy nu dy dn l
dy trn

G/v:Quyt nh thnh cng ca


vic s cu nn nhn l phi
nhanh chng v ng phng
php .
G/v:Gii thiu 3 phng php
lm h hp nhn to
G/v: Ging gii theo hnh v
H1.7, H1.8.

G/v: a tranh v H1.9+ H1.10


v ging gii phng php 2
G/v: Thc t phng php ny
cho hiu qu thp v khng nhng
khng kim tra c ng th
c thng hay khng , tn sc.
G/v ni : Phng php 3 l
phng php lm n gin nht
nhng c nhiu u im
G/v: Gii thiu cc cch h hi
thi ngt theo cc hnh v .

GV:

---Nm hc 2011 2012 ----

- ng trn vn g kh dng so tre kh gt dy


in ra khi ngi b nn
- ng trn vn g kh lt tay bng r kh
nhiulp ko nn nhn ra khi ch dy in
- on mch ng dy :Dng mt dy trn mm
2 u buc 2 vt nng ri nm nn cho vt qua 2
dy in trn ct cu ch n u ngun .
Hot ng 2.II.S cu nn nhn
1.Nn nhn vn tnh
- Khng cn cu cha nhng vn phi theo di
nn nhn v nn nhn c th b sc hay lon nhp
tim
2.Nn nhn b ngt
- Phi h hp nhn to nu khng nn nhn s b
cht sau t pht
a)Lm thng ng h hp
- Ly m ri trong ming nn nhn ra
b)H hp nhn to
*Phng php 1: p dng khi ch c mt ngi
cu
- t nn nhn nm sp u hi nghing sang mt
bn sao cho ming v mi khng chm t , cy
ming v ko li nn nhn m ra
- Ngi cu qu gi 2 bn u nn nhn t 2 lng
bn tay vo 2 bn mng sn ngn ci trn
lng .
+ ng tc 1. :y hi ra.
+ ng tc 2:Ht kh vo .
*Phng php 2.Dng tay .
- t nn nhn nm nga, di lng k chn gi
cho ngc n ra.
- Cy ming v ko li hng nn nhn m ra
- Ngi cu qu st bn u nn nhn ,2 tay nm
ly tay nn nhn dang rng lng ngc gin ra
khng kh s t trn vo phi .
- Gp 2 tay ngi b nn dng sc nng ca bn
thn p cht hai tay ln ngc nn nhn y
khng kh ra ngoi .
*Phng php 3.H hi thi ngt .
+Thi vo mi.
- Qu bn cnh nn nhn
- t 1 tay nn trn y nga u nn nhn cho

TT KTTH HN Hng Tr-------------

------Trang - 9 -

--K hoch dy hc Ngh in dn dng THCS ---

---Nm hc 2011 2012 ----

G/v: Gii thiu cch thi vo thng ng th , tay kia nm ly cm v n mnh


mm .
,gi cho mm ngm cht li .
H: Theo di v quan st tranh v . - Ly hi ngm vo mi nn nhn p cht ri thi
mnh .
- Khi ly hi ngc nn nhn t xp xung v th
G/v: Gii thiu cch xoa bp tim. ra.
Phi gi u v mm nn nhn cho ng t th th
ng h hp mi thng .
+Thi vo mm
- t 1 tay nn trn y nga u nn nhn cho
ng t th tay kia gi cm ,ngn ci t vo mm
m thng ng th nn nhn .
- Ly hi thi mnh vo mm nn nhn (trong khi
thi phi dng m p cht vo mi (bt mi) nn
nhn
+Xoa bp tim ngoi lng ngc
- Khi tim nn nhn ngng p cn c 2 ngi cu
4-CNG C
-GV nhc li ni dung chnh ca bi
-Nhn xt thc hc tp
5 *HNG DN V NH
-Tp thc hnh 3 phng php s cu ngi b tai nn in
-Gi sau mi t chun b 1 chiu, 2gi, gc

----------------------

GV:

TT KTTH HN Hng Tr-------------

------Trang - 10 -

--K hoch dy hc Ngh in dn dng THCS ---

---Nm hc 2011 2012 ----

TIT PP: 7 - 8
Ngy son:
K HOCH BI DY
/ 9/2010
Lp: 8
THC HNH:
Trng: THCS Hng Ch
Ngy dy:
CU NGI B TAI NN IN
THCS Hng Ton
// 2010
I.MC TIU
-Hc sinh hiu c v bit cch gii thot , cp cu nn nhn khi b
in git .
-Bit v lm thnh tho vic s cu nn nhn b tai nn in git
II. CHUN B CA GIO VIN V HC SINH
GV: Tranh v mt s tnh hung ngi b in git .
HS: Chiu , nilon, tranh v cc phng php h hp nhn to
III. TIN TRNH DY HC
1.N NH T CHC
2. BI C
HS1 : Hy k tn cc vt lt cch in ? V sao cc vt liu trong lao ng in phi
c chui cch in bng nha hoc cao su ?
3. BI MI
HOT NG CA THY
G/v hng dn cho hc sinh cc tnh hung
+ Nn nhn ng di t tay chm vo vt
mang in .
+ Ngi b in git trn cao ang ng
thang cha in
G/v: Dng tranh v hoc sp xp ngay trong
phng hc v tr ngi b nn , ng in
n ch c tai nn in .
-Cc dng c , phng tin c th dng
cp cu nn nhn , sau hc sinh tham gia
kin vic lm x l tnh hung .
-Dy in b t ln ngi nn nhn bt
tnh .
G/v; Hng dn binn php on mch
ng dy trn chy trn ct phng ng
dy t xy ra tai nn khc .
H: Thay nhau thc hnh cc ng tc gii
thot nn nhn

GV:

HOT NG CA TR
Hot ng 1: Gii thot nn nhn ra
khi ngun in

TT KTTH HN Hng Tr-------------

------Trang - 11 -

--K hoch dy hc Ngh in dn dng THCS ---

---Nm hc 2011 2012 ----

G/v chia hc sinh lm cc nhm mi nhm 6 Hot ng 2. Tin hnh s cu nn


hc sinh
nhn
G; Hng dn 1 nhm lm mu
H chia lm cc nhm mi nhm 6 hc
sinh
G/v: Quan st un nn khng hc sinh H: quan st nhm mu
lm chiu l , khng c tc dng .
H Cc nhm khc lun phin nhau lm
*Kim tra tng kt thc hnh .
cc thao tc c bn
G/v: Gi mt s hc sinh ln lm li thao tc
cc bc thc hnh trn , sau gv nhn
xt , un nn , cho im .
G/v: Nhn xt bui thc hnh
-S chun b
- thc
-Kt qu
_Dn v sinh sau bui thc hnh
4-CNG C
-GV nhc li quy trnh thc hnh
-Nhn xt thc hc tp k nng thao tc
5-HNG DN V NH
-Tp thc hnh 3 phng php s cu ngi b tai nn in

----------------------------------

GV:

TT KTTH HN Hng Tr-------------

------Trang - 12 -

--K hoch dy hc Ngh in dn dng THCS ---

TIT PP:

9 - 10

---Nm hc 2011 2012 ----

K HOCH BI DY
Chng III

Lp:

MNG IN SINH HOT

- C IM CA MNG IN
Trng: THCS Hng Ch SINH HOT - VT LIU DNG
THCS Hng Ton TRONG MNG IN SINH
HOT

Ngy son:
/
9/2010
Ngy dy:
//
2010

I.MC TIU
- Hc sinh cn nm c chc nng v bit s dng mt s dng c c bn dng trong
lp t in
- Hiu c s nguyn l v s lp t ca mt s mch in c bn trong nh Lp c k hoch cng vic v lp t c nhng mch in n gin ng qui trnh
, k thut .
- Lm vic nghim tc khoa hc .
II. CHUN B CA GIO VIN V HC SINH
GV: Tranh v s mng in sinh hot
- Tranh v cu to dy dn , mt s loi dy dn
- Tranh v cu to dy cp in , mt s loi dy cp in
III. TIN TRNH DY HC
1.N NH T CHC
2. BI C
HS1: Nu mt s bin php gii thot nn nhn khi b tai nn in gy ra?
3.BI MI
HOT NG CA THY V TR
NI DUNG C BN
Hot ng 1.
I. c im ca mng in sinh hot
-Gm mch chnh v mch nhnh
G/v:Mng in sinh hot ca cc b phn
+Mch chnh l mch cung cp
tiu th in l mng in mt pha nhn
+Mch nhnh l mch phn phi .
in t mng phn phi ba pha in p
-Cc thit b in , dng in trong
thp cung cp in cho cc thit b ,
mng phi c in p nh mc ph hp
dng in v chiu sng. Mng in sinh
vi in p cu mng in cung cp.
hot thng c tr s in p pha nh mc - Mng in sinh hot cn c cc thit b
l 127v, 220v (H3.1, H3.2 )
o lng iu khin , bo v nhng cng
? Mng in sinh hot gm nhng mch
t in , cu ch , cu dao, aptmt..
no?
-Cc vt liu cch in : puli s, ng s,
bng in bng g, gen, ng nha.
Hot ng 2
?ng dy chnh c mc nh th no ,
n c vai tr g ?

GV:

II. Dy dn in

TT KTTH HN Hng Tr-------------

------Trang - 13 -

--K hoch dy hc Ngh in dn dng THCS ---

---Nm hc 2011 2012 ----

? Cc thit b bo v thng c t dy
- Dng truyn ti v phn phi
no ? V sao?
in nng .
H: dy pha v ch dy pha mi c in
1. Dy dn in
a vo cc thit b in .
- Cu to :
? Ngoi ra mng in cn c cc thit b
+li lm bng kim loi c tc
in no khc?
dng dn in
? K tn mt s vt liu cch in trong
+v: nha, cao su, c tc dng
mng in?
cch in
Hot ng 3.
? Dy n in c tc dng g?
G/v: gii thiu c im ca mt s loi
dy dn in
? Dy trn l loi dy nh th no? Nu
cch s dng?
H: l loi dy khng c v ch s dng mc
in trn cao, ngoi tri.
? Nu cu to ca dy bc cch in ? Tc
dng ca tng b phn ?
G/v: cho hs quan st mt s loi dy bc
cch in v yu cu phn bit ?
? Nu u , nhc im ca dy bc v dy
trn?
? Th no dy cp in ?
G/v: s dng bng phn loi 3.2/38 phn
tch hs bit cch phn loi dy cp.

III. Dy cp in v vt liu cch in .


1. Dy cp in
l loi dy dn in c 1, 2 hay nhiu
si c bn chc chn v dc cch
in vi nhau trong v bc bo v chung,
chu c lc ko ln.
- in p < 1000v thng dng loi cp
khng c v bo v c hc.
- in p 1000v phI dng loi cp
c v bo v c hc.
2.Vt liu cch in.
- Dng cch li cc phn dn in vi
nhau v gia phn dn in vi phn
khng mang in .
- Yu cu ca vt liu cch in bn,
cch in cao , chu nhit tt , chng m
tt, c bn c hc cao.
- Mt s vt liu cch in ding trong
mng in nh: s, g, cao su lu ho,
cht cch in tt: puli s, kp s
cu ch, cng tc.

? Th no l vt liu cch in?


? V sao trong s dng in cn phi c vt
liu cch in ?
? Em hy k tn mt s vt liu cch in
m em bit ?
H: nha , s,...
G/v: ly v d v vt liu cch in cc
th.
4 * CNG C
- Nu c im ca mng in sinh hot?
-Nu cu to , phn loi dy dn in ?
-Nu cu to v phm vi s dng dy dn in ?
5*HNG DN V NH
-Chun b gi sau thc hnh: dy bc li 1 si (1m) giy rp, dao, km...

GV:

TT KTTH HN Hng Tr-------------

------Trang - 14 -

--K hoch dy hc Ngh in dn dng THCS ---

---Nm hc 2011 2012 ----

TIT PP: 11-12; 13-14


Ngy son:
K HOCH BI DY
/ 9/2010
Lp: 8
THC HNH:
Trng: THCS Hng Ch -NI NI TIP DY DN IN Ngy dy:
THCS Hng Ton -NI PHN NHNH
// 2010
DY DN IN
I.MC TIU
- Nm vng yu cu ca mi ni v cc phng php ni dy dn in.
- Bit cch ni ni tip v phn nhnh dy dn in
II. CHUN B CA GIO VIN V HC SINH
GV: Tranh v mu ni dy, dng c chun...
HS: - Dy bc n li mt si v nhiu si (mi loi 1m)
- Dao, giy rp , km,...
III. TIN TRNH DY HC
1.N NH T CHC
2. KIM TRA DNG C THC HNH
3. NI DUNG THC HNH
HOT NG CA THY
HOT NG CA TR V
NHNG NI DUNG C BN
Hot ng 1: Cc yu cu ca
G/v: Ging gii cho hc sinh trong qu trnh lp mi ni
t , thay th dy dn , sa cha thit b in H: tr li
chng ta thng phi thc hin cc mi ni dy -Dn in tt, cc mt tip xc
dn in . Cht lng cc mi ni ny nh hng phi sch
khng t ti s vn hnh ca mng in. Mi ni -C bn c hc cao, chu c
khng m bo s xy ra s c lm t mch hoc sc ko, rung chuyn.
pht sinh ra tia la in lm chp mch , gy ho -An ton in : mi ni phi cch
hon.
in tt
? Mt mi ni tt khi chng m bo nhng yu -m bo v mt k thut : m
cu g?
thut mi ni phi gn v p
2. Cc loi mi ni
-Mi ni thng ( ni ni tip )
_ Mi ni phn nhnh( ni phn
nhnh)
G/v: gii thiu 2 loi mi ni v cho hc sinh Hot ng 2 II. Ni dy li 1 si
quan st mu 2 loi mi ni
1.Ni ni tip
Cc bc:
-Bc v cch in
-Co sch li
G: thng bo cho hc sinh phi thc hin 2 mi -Un gp li
ni dy li mt si
- Xit cht,

GV:

TT KTTH HN Hng Tr-------------

------Trang - 15 -

--K hoch dy hc Ngh in dn dng THCS ---

+ Ni ni tip
+Ni r
G: hng dn th t thc hin nh tranh v

---Nm hc 2011 2012 ----

-Kim tra sn phm


H: quan st, ghi nh cc thao tc
H: thc hin 2 mi ni trn dy
dn ca mnh : ni ni tip v ni
phn nhnh
2.Ni phn nhnh

G/v: thao tc lm mu 2 mi ni trn


G: quan st theo di hng dn gip nhng Hot ng 3: Ni dy li nhiu
hc sinh cn b ng ng thi rt kinh nghim si
nhng mi ni cha tt.
G/v: Cng hng dn hc sinh theo cc bc
tng t nh trn nhng cn nhn mnh mt s
im sau:
-Khi bc v cch in phi cn thn khng lm
t mt si dy nh v phi lm sch tng si
- Lng li phi ct mt s si dy trung tm ;
40mm
-Vn xon: phi ln lt qun v mit u nhng
si li ca dy ny ln li ca dy kia ( ch qun
khong 3 vng th ct on dy tha
-Nu ni phn nhnh th chiu qun ca 2 pha
ngc nhau
G: ch quan st v s cho hc sinh nhng li Hot ng 4: Tng kt bui thc
hay mc.
hnh
G/v: Thu bi chm ly im 1/3 s hc sinh ca
lp
G/v: Nhn xt : -S chun b
- thc
-Kt qu bi thc hnh
-Thu dn v sinh ni thc hnh
4-CNG C: Kim tra cc mi ni trc khi np sn phm
-Nu nhng khuyt im hay gp phi ca HS...hng khc phc...
5* HNG DN V NH
- Yu cu mi hc sinh lm 4 sn phm trn
- Chun b gi sau thc hnh :
+ Dy dn (nh bi trn)
+Giy gip , m hn, cng tc, phch cm, cm, cu ch, ui n, bng dnh
cch in, ng gien...
---------------------

GV:

TT KTTH HN Hng Tr-------------

------Trang - 16 -

--K hoch dy hc Ngh in dn dng THCS ---

---Nm hc 2011 2012 ----

TIT PP: 15 - 16
K HOCH BI DY
Lp:
8
THC HNH:
Trng: THCS Hng Ch NI DY DN IN HP
THCS Hng Ton NI DY

Ngy son:
/ 9/201_
Ngy dy:
//

I. MC TIU
-Hc sinh nm vng phng php ni dy hp ni dy, hn v cch in mi ni
- Hn v cch in mi ni bng bng dnh cch in v ng gien
II.CHUN B DNG
- Dy li n : 300mm (2 si)
- Dy li nhiu si : 300mm (2 si)
- Mt s thit b : mi n ni dy, cng tc, phch cm, cm, ui n,
III. NI DUNG THC HNH
1. N NH T CHC
2. BI THC HNH
HOT NG CA THY

HOT NG CA TR
Hot ng 1: Ni dy dn in hp ni
Bc1: G:-Nu trnh t thc hin cc dy
thao tc
- Hc sinh nghe v quan st
+bc v cch in
+lm sch li
+lm u ni
.lm khuyn kn
. lm khuyn h
. lm u ni thng
+ ni dy
.ni bng vt
. ni bng hp ni dy
G/v: gii thiu n u ch trn hnh
v n (H 3.16, H3.17, H3.18)
Bc 2: G thao tc mu
-Hc sinh quan st
Bc3: G yu cu hc sinh lm thc -Hc sinh lm thc hnh trn dng in
hnh trn dng in ca mnh
ca mnh ( cm, cng tc, cu ch, phch
- G/v quan st hc sinh lm v un cm, ui n )
nn khi hc sinh gp kh khn trong
thc hnh
Hot ng 2: Hn mi ni
Bc 1 G/v: gii thiu trnh t hn * Qui trnh:
mi ni.
- nh bng mi hn
- nh bng mi hn
- Lng nha thng
Bc2 G/v: thao tc mu
- Dng vt liu hn

GV:

TT KTTH HN Hng Tr-------------

------Trang - 17 -

--K hoch dy hc Ngh in dn dng THCS ---

---Nm hc 2011 2012 ----

-Hc sinh quan st


Bc3 yu cu hc sinh lm thc -Hc sinh lm thc hnh trn 4 mi ni
hnh trn 4 mi ni
G/v: quan st, theo di nhc nh hc
sinh
Bc 4: G/v kim tra sn phm ca
hc sinh
Hot ng 3. Cch in mi ni
- C 2 phng php cch in mi ni
Bc 1:G/v gii thiu trnh t thc +cch in bng bng dnh
hin hn mi ni
+ cch in bng ng ghen
- Hc sinh quan st
Hc sinh thc hnh trn 4 mi ni
Bc 2: G/v thao tc mu
Bc 3:G/v yu cu hc sinh thc
hnh trn 4 mi ni
Bc 4 : G kim tra v chm sn Hot ng 4: Nhn xt bui thc hnh
phm cho hc sinh
G/v: Nhn xt bui thc hnh
- thc
- kt qu
- rt kinh nghim bui thc hnh.
4- CNG C:
Nhc li nhng li thng gp khi ni bt vt hp ni dy, khi ni thit b in
v cch khc phc
5*HNG DN V NH
- Tm hiu, tr li cu hi : v sao khi hn dy ng phi co sch v phi dng
nha thng

-----------------------

GV:

TT KTTH HN Hng Tr-------------

------Trang - 18 -

--K hoch dy hc Ngh in dn dng THCS ---

---Nm hc 2011 2012 ----

TIT PP: 17 - 18
Ngy son:
K HOCH BI DY
/ 9/2010
Lp: 8
Trng: THCS Hng Ch N TP KIM TRA 1 TIT
Ngy dy:
THCS Hng Ton
// 2010
I. MC TIU
-Hc sinh cng c, h thng ha kin thc hc qua chng I v chng II
- Kim tra l thuyt v k nng thc hnh nh gi, phn loi cht lng hc tp
ca HS.
- Bc u p dng kin thc hc vo thc t.
II. CHUN B CA GIO VIN V HC SINH
- Mt s cu hi l thuyt.
- Tranh nh v cc mi ni, hnh mu cc mi ni hc
III. TIN TRNH DY HC
1. N NH T CHC
S s, s vng, vic chun b ca HS ( giy kim tra, dng c hc tp)
2.BI C:
Khng c
3. NI DUNG BI:
Phn 1: n tp: Thi lng 45 pht:
H 1: GV a ra cc cu hi,
H2: HS chia nhm tho lun v a ra p n:
Cu 1: in nng c vai tr g trong sn xut v i sng?
1-in nng d bin i thnh cc dng nng lng khc: c nng ( ng c in),
nhit nng ( bp in..), quang nng ( n in).
2- in nng c sn xut tp trung trong cc nh my in ( nhit in, thy in)
v c th truyn ti i xa vi hiu sut cao, t hao ph
3-Qu trnh truyn ti, phn phi v s dng in d dng t ng ha v iu khin t
xa.
-Trong sinh hot in nng ng vai tr quan trng nh nh sng, nhit, my v tuyn,
cc thit b in v in t, tin hc mi hot ng c.
-Nh in nng mi nng cao nng sut lao ng, ci thin i sng, thc y KH-KT
pht trin
Cu 2: Tai nn in xy ra do nhng nguyn nhn no?
a) Nguyn nhn v in:
- Chm vo vt mang in nh: Khng ct in khi sa cha, v chm vo b
phn mang in. Do s dng cc dng c in c v kim loi m b hng cch
in r in ra v
- Tai nn do s phng in: Vi phm khong cch an ton vi li in ( cao v
h th) in phng qua gy git hoc t chy c th..
- Do in p bc: in p chnh lch gia 2 bc chn ngi khi di chuyn
trong vng b nhim in cao th..

GV:

TT KTTH HN Hng Tr-------------

------Trang - 19 -

--K hoch dy hc Ngh in dn dng THCS ---

---Nm hc 2011 2012 ----

in p bc: in p chnh lch gia 2 bc chn khi ng trong vng b nhim in


cao th: khi dy cao th b t dy chm t, dy ni t ct in b chp vi dy cao
th ( bn knh 20 m)
b) Nguyn nhn c kh: Xy ra do khi thao tc trn cao, khi gia cng khoan,
ca, bt vt d gp tai nn b ng, b thng
Cu 3: Khi c ngi b in git, ta phi lm g?
Phi nhanh chng cu cha ngay, khng lng ph thi gian vo vic xem ngi cn
sng hay cht. Nn tin hnh theo cc bc sau:
a- i vi in cao p: Nht thit phi thng bo cho trm in ct in trc khi
n gn nn nhn cp cu.
b- i vi in h p:
- Tnh hung nn nhn di t : Ct cu dao, rt phch in, tc cng tc hay
rt cu ch ni gn nht. Hoc dng dao c cn g kh cht t dy in, dng
gi kh bc tay cch in ko nn nhn khi ngun in
- Ngi b nn trn cao: Nhanh chng ct in, nhng phi c bin php hng
an ton.
c- Dy in b t, chm vo nn nhn: Dng so tre kh, g kh gt dy ra khi
ngi nn nhn. Hoc gy on mch ng dy nhn to ct in ngun..
Cu 4: Yu cu ca mi ni?
Trong qu trnh lp t, thay th dy dn v sa cha thit b in chng ta thng
thc hin cc mi ni dy dn. Mi ni phi t yu cu mch in vn hnh an
ton, khng gy chp mch chy n, sinh ra ha hon. Yu cu i vi mi ni l:
1- Dn in tt: in tr mi ni nh dng in truyn qua d dng, mun vy
cc mt tip xc phi sch, din tch tip xc ln v c sit cht.
2- C bn c hc cao: Phi chu c sc ko, ct v s rung chuyn.
3- An ton in: Mi ni cch in tt, khng c cnh sc lm thng lp bng cch
in
4- m bo v mt m thut: Mi ni phi gn, p.
Cu 5: Quy trnh thc hin mi ni?
Trong qu trnh thc hnh ni dy dn in, ta thng p dng cc quy trnh sau:
+ Chn dy dn, bc v.
+ Co sch li.
+ Vn xon, ty loi mi ni c cch sit cht m bo yu cu mi ni
+ Kim tra,
+ Bc cch in mi ni
H3: GV chun kin thc v k nng:
+ Lu nhng kin thc c bn..
Phn 2: Kim tra nh k: Thi lng 45 pht:

GV:

TT KTTH HN Hng Tr-------------

------Trang - 20 -

--K hoch dy hc Ngh in dn dng THCS ---

---Nm hc 2011 2012 ----

Cu hi:
Cu 1: Tai nn in xy ra do nhng nguyn nhn no?( 3 )
Cu 2: Khi c ngi b in git, ta phi lm g?( 3 )
Cu 3: Yu cu ca mi ni? ( 2 )
Cu 5: Quy trnh thc hin mi ni dy c li 1 si? ( 2 )
------------------------p n & biu im:
Cu 1: Tai nn in xy ra do nhng nguyn nhn no?( 3 )
a) Nguyn nhn v in: ( 2 )
- Chm vo vt mang in nh: Khng ct in khi sa cha, v chm vo b
phn mang in. Do s dng cc dng c in c v kim loi m b hng cch
in r in ra v
- Tai nn do s phng in: Vi phm khong cch an ton vi li in ( cao v
h th) in phng qua gy git hoc t chy c th..
- Do in p bc: in p chnh lch gia 2 bc chn ngi khi di chuyn
trong vng b nhim in cao th..
in p bc: in p chnh lch gia 2 bc chn khi ng trong vng b nhim in
cao th: khi dy cao th b t dy chm t, dy ni t ct in b chp vi dy cao
th ( bn knh 20 m)
b) Nguyn nhn c kh: ( 1 )
Xy ra do khi thao tc trn cao, khi gia cng khoan, ca, bt vt d gp tai nn b
ng, b thng
Cu 2: Khi c ngi b in git, ta phi lm g?( 3 )
Phi nhanh chng cu cha ngay, khng lng ph thi gian vo vic xem ngi cn
sng hay cht. Nn tin hnh theo cc bc sau:
d- i vi in cao p: Nht thit phi thng bo cho trm in ct in trc khi
n gn nn nhn cp cu.
e- i vi in h p:
- Tnh hung nn nhn di t : Ct cu dao, rt phch in, tc cng tc hay
rt cu ch ni gn nht. Hoc dng dao c cn g kh cht t dy in, dng
gi kh bc tay cch in ko nn nhn khi ngun in
- Ngi b nn trn cao: Nhanh chng ct in, nhng phi c bin php hng
an ton.
f- Dy in b t, chm vo nn nhn: Dng so tre kh, g kh gt dy ra khi
ngi nn nhn. Hoc gy on mch ng dy nhn to ct in ngun..
Cu 3: Yu cu ca mi ni? ( 2 )
Trong qu trnh lp t, thay th dy dn v sa cha thit b in chng ta thng
thc hin cc mi ni dy dn. Mi ni phi t yu cu mch in vn hnh an
ton, khng gy chp mch chy n, sinh ra ha hon. Yu cu i vi mi ni l:
5- Dn in tt: in tr mi ni nh dng in truyn qua d dng, mun vy
cc mt tip xc phi sch, din tch tip xc ln v c sit cht.

GV:

TT KTTH HN Hng Tr-------------

------Trang - 21 -

--K hoch dy hc Ngh in dn dng THCS ---

---Nm hc 2011 2012 ----

6- C bn c hc cao: Phi chu c sc ko, ct v s rung chuyn.


7- An ton in: Mi ni cch in tt, khng c cnh sc lm thng lp bng cch
in
8- m bo v mt m thut: Mi ni phi gn, p.
Cu 5: Quy trnh thc hin mi ni dy c li 1 si? ( 2 )
Trong qu trnh thc hnh ni dy dn in, ta thng p dng cc quy trnh sau:
+ Chn dy dn, bc v.
+ Co sch li.
+ Vn xon, ty loi mi ni c cch sit cht m bo yu cu mi ni
+ Kim tra,
+ Bc cch in mi ni
-------------------------------DN D: Hc bi mi :
CC DNG C C BN DNG TRONG LP T IN
Duyt ca TCM

Ngy.., thng , nm 2010


GV bin son,

GV:

TT KTTH HN Hng Tr-------------

------Trang - 22 -

--K hoch dy hc Ngh in dn dng THCS ---

---Nm hc 2011 2012 ----

TIT PP:
19
K HOCH BI DY
Lp: 8
CC DNG C C BN DNG
Trng: THCS Hng Ch TRONG LP T IN
THCS Hng Ton

Ngy son:
/ 9/201_
Ngy dy:
// 201_

I. MC TIU
- Hc sinh nhn dng v bit gi tn cc dng c c bn
- Bit cng dng ca nhng dng c
- Bc u bit cch s dng cc dng c
II. CHUN B CA GIO VIN V HC SINH
- Mt s dng c c bn : thc, panme, ba nh inh, ca st, tua vt, c
III. TIN TRNH DY HC
1. N NH T CHC
2.BI C
HS1:- Khi ni dy khng cn co sch ? , S v sao?
- Khng dng nha thng c hn dy li ng c c khng? v sao?
3. BI MI
HOT NG CA GV, HS
NI DUNG C BN
G/v gii thiu bi: trong vic Hot ng 1: Nhng dng c c bn dng trong
lp t v sa cha mng in lp t in
ta phi tin hnh i dy lp t Tn dng c
Cng dng
v sa cha nhng thit b 1. Thc
-o chiu di , khong cch cn
chiu sng cht lng tng
lp t
vic c th ph thuc vo vic 2. Panme
-Cn o chnh xc ng knh
s dng dung c , ngoi nhng
dy in
dng c cn c mt s dng 3. Ba
-ng v nh inh
c cn thit khc ph hp vi 4.Ca st
-Ca ct ng nha v kim loi
tng cng vic c th.
5.Tua vt
-Dng tho lp cc ng vt
G/v: gii thiu nhng dng c 6. c
-Ct kim loi ,c ng t dy
c bn bng 3.3/47 v yu cu
ngm
hc sinh ghi vo v
7. Km cc -Ct dy in , tut dy v gi
* ch : khi gii thiu
n loi
dy khi ni
dng c no th gio vin lm 8. Khoan in -Khoan l trn g, kim loi, b
mu hc sinh thy c cm tay
tng lp t thit b v i dy
cng dng ca dng c .
9.M hn in -Hn mi ni cc chi tit
* CNG C
- Yu cu hc sinh nm c cng dng ca mt s dng c c bn c th s
dng cho ph hp vi ni dung cng vic
* HNG DN V NH
-Tp thc hnh s dng cc dng c trn.

GV:

TT KTTH HN Hng Tr-------------

------Trang - 23 -

--K hoch dy hc Ngh in dn dng THCS ---

TIT PP: 20
Lp: 8
Trng: THCS Hng Ch
THCS Hng Ton

---Nm hc 2011 2012 ----

K HOCH BI DY
TH: S DNG MT S DNG
C TRONG LP T IN

Ngy son:
/ 9/201_
Ngy dy:
// 201_

I. MC TIU
- Hc sinh s dng c dng c o v vch du trong mt s cng vic ca ngh
in dn dng
- S dng c khoan tay v khoan in cm tay
II. CHUN B CA GIO VIN V HC SINH
- Mt s loi dy dn in v bng g
- Thc l, bt ch
- Thc cp panme
- My khoan in cm tay , mi khoan %2mm, %5mm
III. TIN TRNH DY HC
1. N INH T CHC
2. NI DUNG THC HNH
HOT NG CA THY

HOT NG CA TR
Hot ng 1. Dng thc cp v
Bc 1: G/v hng dn hc sinh cch s Panme o ng knh, chiu su
dng
- thc cp
-panme
HS lng nghe
Dng o kch thc bn ngoi ca mt
vt hnh cu, hnh tr , ng knh cc l,
chiu rng , rnh
Bc 2: Yu cu hc sinh thc hnh tp
o, ng knh dy dn, ng knh bt, HS thc hnh theo nhm ( 10 hs)
chiu su l, chiu rng rnh, ng knh
cc l.
Bc 3: G/v kim tra kt qu, gi mt s
hc sinh ln o kch thc mt s vt
Bc 4: nh gi rt kinh nghim
Hot ng 2. Vch du v khoan cc l
G/v hng dn hc sinh
1. V s
- Chn vch chun , ng chun, cnh H theo di
chun hoc mt chun.
G/v yu cu hc sinh v s lp t 1 H v s vo v, mt hc sinh ln bng
bng in gm mt cm, mt cng tc, 2 v vo v

GV:

TT KTTH HN Hng Tr-------------

------Trang - 24 -

--K hoch dy hc Ngh in dn dng THCS ---

---Nm hc 2011 2012 ----

cu ch, mt bng g
G/v hng dn hc sinh dng mt cnh
A lm chun ri xc nh v tr cu
bng g
O
ch, cng tc, cm, v tr cc l khoan, l
khoan xuyn, l khoan khng xuyn

G/v hng dn hc sinh cc ng tc


khoan bng khoan tay
- l khoan khng xuyn dng mi khoan
2. Khoan cc l
%2mm
H khoan trn bng g ca mnh
- l khoan xuyn dng mi khoan
%5mm
G/v quan st nhc nh hc sinh
G/v yu cu hc sinh kim tra li ton b
theo bn v cc v tr v cht lng mi
khoan
3. Kim tra
G/v nhn xt bui thc hnh
- Chun b
- thc
Hot ng 3. Nhn xt bui thc hnh
- Kt qu bi thc hnh
4- CNG C:
Lu v an ton lao ng trong qu trnh thc hnh.
5* HNG DN V NH
Tm hiu thm mt s dng c dng trong lp t in

GV:

TT KTTH HN Hng Tr-------------

------Trang - 25 -

--K hoch dy hc Ngh in dn dng THCS ---

TIT PP: 21 - 22
Lp: 8
Trng: THCS Hng Ch
THCS Hng Ton

---Nm hc 2011 2012 ----

K HOCH BI DY
MT S KH C V THIT B
IN CA MNG IN SINH
HOT

Ngy son:
/ 9/2010
Ngy dy:
// 2010

I. MC TIU
- Hc sinh nm c mt s kh c v thit b in ca mng in sinh hot v
bit k hiu trn s , hnh v.
-Bit c cng dng ca nhng kh c , thit b in
- c c mt s s liu k thut in trn kh c, thit b in.
II. CHUN B CA GIO VIN V HC SINH
- Cu dao, aptmt, mt s loi cu ch, cng tc, cm, phch cm
III. TIN TRNH DY HC
HOT NG CA VG V HS
NI DUNG C BN
Hot ng 1: I. Cu dao, aptmt
G/v a mu vt hc sinh quan 1. Cu dao
st bit c l cu dao
- L kh c dng ng ct dng in trc tip
? Cu dao l g?
bng tay
H: tr li
- S dng trong cc mch 220v, 380v (dng xoay
? Cu dao c s dng trong chiu)
mng in nh th no?
- Phn loi
? Hy k tn mt s loi cu dao?
+ Theo s cc : 1 cc, 2 cc
H: k tn.
+ Theo nhim v ng, ct : ng ct v i
G/v phn loi cu dao
ni
? Cu dao t vi tr no ca
+ Theo in p nh mc : 220v, 500v
mch in?
- Dng lp ng dy chnh, ng ct mch in
c cng sut nh
2. Aptmt
G/v cho hc sinh quan st - L kh c in dng t ng ct mch in,
aptmt.
bo v qu ti ngn mch, st p,
G/v treo tranh H3.23 s - Phn loi :
nguyn l lm vic ca p t mt
+ Theo cng dng bo v
v ging cho hc sinh
+ Theo kt cu
* Nguyn l lm vic : sgk/ 50
Hot ng 2. II. Cu ch, cng tc
3. Cu ch
- Dng bo v thit b in v li in trnh
G/v gii thiu cu ch cho hc khi dng in ngn mch.
sinh.
- u im: n gin, nh, kh nng ngt in ln,
? Cho bit cng dng ca cu ch? gi thnh h.

GV:

TT KTTH HN Hng Tr-------------

------Trang - 26 -

--K hoch dy hc Ngh in dn dng THCS ---

H: tr li
? S dng cu ch c nhng u
im g?
? Ngoi nhng u im trn n c
nhc im g?
? K tn mt s loi cu ch?
? Nu cu to ca cu ch hp ?
G/v phn tch cu to ca cu ch?
? Nu tc dng ca dy chy?
G/v thng bo cho hc sinh bit
s liu k thut ca dy ch trn
( bng 3.4/51sgk)

? Nu cng dng ca cng tc?


? K tn mt s loi cng tc?
H: k tn
? Trn bng in cng tc c
b tr nh th no?
? Cu ch c mc trn dy no
ca mng in?
? Cho bit cng dng ca in ,
phch cm?
? Phn loi cm theo iu kin
no?
? in m bo yu cu g?
? C nhng loi phch in no?

---Nm hc 2011 2012 ----

- Nhc : ch s dng vi in p thp


- Phn loi: cu ch hp, cu ch ng
- C to : ..............
- Dy chy c lp ni tip vi mch in cn
bo v. Khi xy ra s c nh ngn mch , dng
in tng ln nhit dy chy tng t ngt lm
dy chy t, mch in b ngt, s bo v cho cc
dng in khng b hng.
S liu k thut ca dy ch trn
ng
Dng
ng
Dng
knh(mm) in nh knh(mm) in nh
mc(A)
mc(A)
0,2
0,5
0,9
5,0
0,3
1,0
1,0
6,0
0,4
1,5
1,2
9,0
0,5
2,0
1,4
11
0,6
2,5
1,6
14
0,7
3,5
1,8
16
0,8
4,0
2,0
19
4. Cng tc in
- Dng ng ngt mch in c cng sut nh
- Phn loi : cng tc xoay, cng tc bm, Trn
v thng ghi cc lng ng mc.
- Cng tc c mc ni tip vi ph ti, sau cu
ch, lp vo dy pha.
Hot ng 3:
III. in v phch in
- Dng ly in
- C nhiu loi in : trn, vung, 2l, 3l
- c lm bng s hoc cht cch in tng hp
chu nhit .
- Yu cu: an ton cho ngi s dng , khng t
ni qu nng, m t, nhiu bi .
- Phch in : tho c, khng tho c, cht
cm trn,.

4* CNG C
? Nu u nhc im ca aptmt so vi cu dao?
? Trn v cc kh c in thng ghi nhng s liu k thut g? Gii thch sau
khi ly v d?

GV:

TT KTTH HN Hng Tr-------------

------Trang - 27 -

--K hoch dy hc Ngh in dn dng THCS ---

---Nm hc 2011 2012 ----

5-HNG DN V NH: - Hc theo dn bi ghi v cu hi phn cng c


TIT PP: 23 - 24
Ngy son:
K HOCH BI DY
Lp: 8
LP T DY DN V CC / 9/2010
Trng: THCS Hng Ch
THIT B IN
Ngy dy:
THCS Hng Ton CA MNG IN SINH HOT // 2010
I. MC TIU
- Gip cho hc sinh nm c cch lp t dy dn v cc thit b in ca mng
in sinh hot
II. CHUN B DNG:
- Tranh v ( m hnh ) mt mng in sinh hot
III. TIN TRNH DY HC:
1. N NH T CHC
2. BI C
HS1: Hy k tn cc loi kh c c trong nh em.Trong s in nhng kh c
c biu th bng nhng k hiu no? Hy v nhng k hiu ?
HS2: So snh s ging nhau v khc nhau gia aptmt v cu dao?
3. BI MI
HOT NG CA THY V TR

NI DUNG C BN
Hot ng 1: I. Lp t kiu ni dng ng

G/v a tranh v H3.27 mng in lp lun dy


t kiu ni

- u im: m bo yu cu m thut trnh

H/v quan st tranh v

c tc ng xu ca mi trng n dy

? Cho bit u im ca phng php dn


ny?

- ng ng t ni song song vi vt kin

H: tr li ...

trc

? ng ng c b tr nh th no
cho hp l?
G/v a mt s vt mu loi ng lun
dy vi kch c ng knh khc nhau.
? Cc ph kin no thng i km?
H : tr li: l ng ni ch T, L
? Nu tc dng ca mi loi ng ni ?

GV:

1. Vch du

TT KTTH HN Hng Tr-------------

------Trang - 28 -

--K hoch dy hc Ngh in dn dng THCS ---

H: tr li.......

---Nm hc 2011 2012 ----

a. Vch du v tr t bng in

G/v gii thiu 3 bc trong lp t kiu - Cch mt t 1,3-1,5m


ni .

- Cch mp tng ca ra vo 200mm


b. Vch du cc l bt vt bng in 4 gc.
c. Vch du im t cc thit b
2. Lp t

? lp t bng in , cc ph kin g - Bt vt vo nm g t chm trong tng


lp thit b in bao gm cng vic g?

+ Lp t bng in
+ Lp t cc ph kin, g lp thit b

G/v thng bo mt s yu cu k thut - i dy trong ng lun dy


khi lp t .
? V sao khng ni dy trong ng ni?

Hot ng 2:

G/v phn tch hc sinh hiu th no II. Lp t mng in kiu ni trn puli s
l kiu ni trn puli s v s kp .

v s kp.

? Phng php ny c p dng khi 1. i dy trn puli s


no? u?

- C nh puli s u tin su cng dy c

H: p dng ni m t , ngoi tri di nh puli s tip.


mi che i hi phi m bo khng b - dy dn c n nh ngi ta buc dy
nhng tc ng c hc ph hng .

dn in vo puli bng mt dy ng hoc

? Cch i dy trn puli s nh th no dy thp nh


cho ph hp?

- Cch buc : buc n , buc kp

G/v gii thiu hai cch buc dy

2. i dy trn kp s
- Loi 2 rnh, 3 rnh
- Cho dy dn vo rnh dng tuavt vn

G/v gi thiu kiu i dy trn kp s

3. Yu cu cng ngh khi lp t dy dn


trn puli s v kp s
- ng dy song song vi vt kin trc
- Cao hn mt t 2,5m , cch vt kin trc

GV:

TT KTTH HN Hng Tr-------------

------Trang - 29 -

--K hoch dy hc Ngh in dn dng THCS ---

---Nm hc 2011 2012 ----

? Khi t dy trn puli s cn phi ch khng nh hn 10mm.


g?

- Bng in cch mt t ti thiu 1,3-1,5m.

G/v a bng khong cch cho php - Khi dy dn i hng hoc giao nhau phi
khi lp t dy ni bng puli s tng thm puli hoc ng s.
( sgk/58)

Hot ng 3.
III. Lp t mng in kiu ngm
- Phi ph hp vi mi trng xung quanh ,
yu cu s dng .

? Khi lp t mng in kiu ngm ta - m bo c yu cu m thut v trnh


ch g?

tc ng ca mi trng
- Lp t trong iu kin mi trng kh ro,

? S dy trong ng v tit din ng nh dng hp ni dy.


th no l ph hp ?

-S dy trong ng khng vt qu 40% tit

H: tr li......

din ng
- Khng lun chung cc dy dn khng cng

? Vi nhng dy dn in khc nhau c in p


c s dng chung mt ng khng ?

- Cc ng kim loi phi ni t

H : tr li...
4*CNG C
1. Trong phng php lp t dy dn kiu ni dng ng lun dyth khi no lun
ct vung ?
- khi i dy trn gc tng
- khi i dy r nhnh
2. Bng in t cch mt dt bao nhiu th thun tin cho s dng : <1300mm,
>1300mm, >1500mm.
3. C lp t c n chiu sng trn nc qut trn c khng? Ti sao?
5*HNG DN V NH
- Tm hiu cch lp t dy dn , cc thit b in mng in gia nh.
Kim tra ca TCM

...........................
-----------------TIT PP: 25 - 26

GV:

K HOCH BI DY

TT KTTH HN Hng Tr-------------

Ngy son:

------Trang - 30 -

--K hoch dy hc Ngh in dn dng THCS ---

Lp: 8
Trng: THCS Hng Ch
THCS Hng Ton

---Nm hc 2011 2012 ----

MT S S MNG
IN SINH HOT

/ 9/2010
Ngy dy:
// 2010

I. MC TIU
- Hc sinh hiu c cc khi nim s in , s nguyn tc, s lp rp.
- Nhn bit c cc k hiu qui c trn bn v k thut .

II. CHUN B DNG


- S mch in H3.37, H3.38, H3.39
- Bng k hiu qui c k hiu s in (bng 37)

III. TIN TRNH DY HC


1. N NH T CHC
2. BI C
- Hy m t cch lp t dy dn in gia nh em ?

3. BI MI:
HOT NG CA THY V TR

? S in l g ?
G/v s dng bng k hiu qui c phn
tch cho hc sinh nm c cc k hiu
v ngha ca tng k hiu ( sgk/60)
? C my loi s in ?
? S nguyn l l g?
? Tc dng ca s nguyn l ?
G a ra mt s s nguyn l hc
sinh quan st ( H4.2, H4.4, H4.5 sgk k
9 c )
? S lp t l g ?

NI DUNG C BN
Hot ng 1:
I. Khi nim s in
- l hnh biu din qui c ca mch in v
h thng in .
1. Mt s k hiu qui c trong s in
( Bng 3.7/60-61 )
2. Phn loi s in
a. S nguyn l :
- l s ch ni nn mi lin h in m
khng th hin v tr sp xp cch lp rp ca
cc phn t
- tc dng :dng nghin cu nguyn l
hot ng ca mch in v cc thit b in
b. S lp t :
- l s biu th cch sp xp v tr ca thit
b in , dng in trong mch
- Dng lp rp, sa cha , d tr cc thit
b .

? Cho bit cng dung ca s lp


t ?
Hot ng 2.
G/v a ra mt s s H 3.39b, II: Mt s s mng in sinh hot
H3.38, H3.40 /63+64 sch ngh
1. Mch bng in
a. Mch bng in chnh
- ly in t sau cng t n bng in
nhnh ti dng in .
b. Mch bng in nhnh

GV:

TT KTTH HN Hng Tr-------------

------Trang - 31 -

--K hoch dy hc Ngh in dn dng THCS ---

? Th no l mch bng in chnh ?


G/v gii thiu v ging da vo s
H3.37 sch ngh /62.

---Nm hc 2011 2012 ----

- Cung cp in trc tip ti cc dng


in

? Mch bng in nhnh c nhim v


g?
G/v gi thiu H3.38 s nguyn l
mch bng in nhnh (sch ngh /63),
yu cu hc sinh v c 2 s ny .

2. Mt s mch n chiu sng


a. Mch n gm 1 cu ch, 1 cng tc iu
khin mt bng n (H3.39)
b. S mc 2cu ch, mt in ,2 cng
tc iu khin 2 bng n (H3.40)
c. Mch cng tc 3 cc ( H3.41, H3.42)
- Mt cng tc 3 cc iu khin 2 mch
in , chuyn i thp sng lun phin .
G/v ln lt a ra s nguyn l v d. Mch n hunh quang s dng chn lu
s lp rp ca mt s mch n 2, 3 u dy (H3.43, H3.44)
chiu sng
2. Mch qut trn( H3.45)
3. Mch chung in (H3.46)
G/v ging gii trn s hnh v
H theo di v v s vo v

4* CNG C
- S in l g? Nu khi nim s nguyn l , s lp rp, tc dng
ca tng loi s ?
- V s lp rp mch n gm 1 cu ch, 1 cng tc iu khin mt bng
n?

5*HNG DN V NH
- Hc theo cu hi phn cng c
- Tp v mt s s lp rp ca mch in
--------------------------

TIT PP: 27 - 28

GV:

K HOCH BI DY

TT KTTH HN Hng Tr-------------

Ngy son:

------Trang - 32 -

--K hoch dy hc Ngh in dn dng THCS ---

Lp:
8
Trng: THCS Hng Ch
THCS Hng Ton

---Nm hc 2011 2012 ----

THC HNH:
LP BNG IN

/ 9/201_
Ngy dy:
// 201_

I. MC TIU
- V c s lp t bng in gm 2 cu ch, 1 cng tc, 1 cm.
- Nm c cc bc tin hnh lp t bng in
- Lp t c bng in gm 2 cu ch, 1 cng tc, 1 cm iu khin mt bng
n.
- Hc sinh lm vic nghim tc , chnh xc, khoa hc , an ton.
II. CHUN B DNG
- Bng in , 1 in n, 2 cu ch, 1 cng tc, mt bng n, dy dn in , giy
rp, bng dnh cch in .
- Km, dao, tua vt..
III. TIN TRNH DY HC
1. NH T CHC
2. NI DUNG THC HNH
HOT NG CA THY

HOT NG CA TR V
NI DUNG C BN
Hot ng 1:

G/v a ra s nguyn l nh sgk yu 1. Xy dung s lp t


cu hc sinh xy dng s lp t H: quan st s nguyn tc, sau d v s
bng in gm 2 cu ch, 1 cng tc, 1
lp rp
cm
2. Vch du
H vch du trn bng in sau khoan l
- Cc l khoan :
+ cu ch, cng tc, cm
G/v yu cu hc sinh vch du trn
A
O sau khoan l.
bng in

+ l bt vt bng in vo tng
+ l lun dy

G/v ch quan st k thut khoan ,


khoan cc l xuyn v khng xuyn

G/v thao tc mu lp t hon chnh

GV:

TT KTTH HN Hng Tr-------------

------Trang - 33 -

--K hoch dy hc Ngh in dn dng THCS ---

---Nm hc 2011 2012 ----

mt bng in
G/v quan st, un nn, rt kinh nghim
* Ch : cu ch, cng tc, cm u
phi u dy pha v dy pha l thit
b bo v ng ct.
- i dy theo th t cc bc lp t
bng in .
- Yu cu mi hc sinh phi lp c
mt bng in vi cc thit b trn
Hot ng 2.
Sau khi lp xong bng in gv yu cu II: Lp t dy dn v kh c in
HS kim tra mch in theo cc bc HS quan st, lm theo
sau:
+ Ni mch in vo ngun
+ Dng bt th in kim tra
G/v kim tra chm im sn phm ca
hc sinh ( c th thu v nh chm im Hot ng 3.
sau)
III: Kim tra mch in
* Nhn xt bui thc hnh
-khoan ly du tt ( 2im)
- thc
- lp t ng v tr ( 2im)
- chun b
- i dy ng ( 4im)
- kt qu.
- m thut ( 2im)
* Thu dn sau bui thc hnh

4* CNG C
- V s lp rp mch n gm 1 cu ch, 1 cng tc iu khin mt bng
n?

5*DN D V NH
TIT PP: 29-30

GV:

K HOCH BI DY

TT KTTH HN Hng Tr-------------

Ngy son:

------Trang - 34 -

--K hoch dy hc Ngh in dn dng THCS ---

Lp:
8
Trng: THCS Hng Ch
THCS Hng Ton

---Nm hc 2011 2012 ----

THC HNH:

LP MCH IN MT
N SI T

/ 9/201_
Ngy dy:
// 201_

I. MC TIU:
- Hc sinh xy dng c s lp t t s nguyn l
- Bit lp k hoch cho cng vic lp t
- Lp t c mch n mt si t
- Lm vic c k lut , cn thn , an ton, v ng k thut .

II. CHUN B DNG:

- Bng in , cu ch, cng tc, bng n si t, dy dn , giy rp,


bng cch in .
III. TIN TRNH DY HC:
1. N NH T CHC
2. BI C
3. BI MI
HOT NG CA TR V NHNG NI
DUNG C BN
Hot ng 1 . I. Tm hiu s
G/v a ra s nguyn l mch in nguyn l v v s lp t .
gm 1cu ch , 1cng tc iu khin 1. Tm hiu s nguyn l
A
mt bngOn.
HOT NG CA THY

G/v yu cu hc sinh tm hiu mch


in chnh , mch nhnh, cc mi ni ,
cc mi lin h v in ca cc thit b
H nghin cu mch in
2. V s lp rp

trong mch
A
O

G/v yu cu hc sinh v s lp t
theo bng in thc c ca mnh

GV:

TT KTTH HN Hng Tr-------------

------Trang - 35 -

--K hoch dy hc Ngh in dn dng THCS ---

---Nm hc 2011 2012 ----

H v s lp t theo bng in thc

c ca mnh vo v nhp
G/v yu cu hc sinh thng k cc thit
b in v vt liu vo bng
Hot ng 2. II. Thng k cc thit 2. Lp t mch in .
H lp t bng in ca mnh theo
b in v vt liu
s lp t m mnh xy dng
STT Tn thit b vt S lng
- Vch du v tr cc thit b in.
liu in
- Lp mch chnh
1
- Lp mch nhnh
2

G/v yu cu hc sinh lp t bng in


ca mnh theo s lp t m mnh
xy dng
G/v quan st, theo di, un nn sai st.

Hot ng 3.

Kim tra nh gi sn phm

G/v gi ln lt hc sinh mang sn


phm ca mnh ln chm ( khong 14
hc sinh)
Nu sn phm no khng t gio vin
ch ra li sai v cho v ch lm li
- Chm vng 2: sn phm ca nhng
hc sinh cha t vng 1 ( nu ht thi
gian GV thu v nh chm )
* Thu dn v sinh sau bui thc
hnh
4- CNG C: Nhn xt bui thc hnh
- thc chun b dng
- thc thc hnh
- k nng thc hnh
- kt qu

* HNG DN V NH
- Thc hnh lp li mch in trn.
- Chun b dung c , vt liu gi sau thc hnh lp bng in gm 2cu ch, 2cng
tc, 2 bng n.
--------------------------

GV:

TT KTTH HN Hng Tr-------------

------Trang - 36 -

--K hoch dy hc Ngh in dn dng THCS ---

TIT PP: 31 - 32
Lp:
8
Trng: THCS Hng Ch
THCS Hng Ton

---Nm hc 2011 2012 ----

K HOCH BI DY
THC HNH:

LP MCH IN N
HUNH QUANG

Ngy son:
/ 9/2010
Ngy dy:
// 2010

I. MC TIU:
- V c s lp t mch in N NG HUNH QUANG
- Lp c mch in iu khin n
- Lm vic cn thn , nghim tc, khoa hc v an ton ao ng

II. CHUN B DNG :


- Bng in , 2cng tc, 2cu ch, 2bng n c ui , dy dn, bng cch in ,
giy rp.
- Km in , khoan tay, tua vt, bt th in , dao, thc l.

III. TIN TRNH DY HC:


1. N NH T CHC: S s, vng ?
2. BI C
Kim tra dng c thc hnh ca hc sinh

3. NI DUNG THC HNH


HOT NG CA THY

HOT NG CA TR
V NHNG NI DUNG C BN
Hot ng 1.

Xy dng s lp t v

T s nguyn l gio vin yu cu thng k thit b


hc sinh v s lp t
HS nghin cu s nguyn l

G/v kim tra vic v s lp t ca


hc sinh v un nn sa cha cho ng

GV:

TT KTTH HN Hng Tr-------------

------Trang - 37 -

--K hoch dy hc Ngh in dn dng THCS ---

---Nm hc 2011 2012 ----

G/v yu cu H thng k thit b vt liu


vo bng
H thng k thit b vt liu vo bng
STT Tn thit b v vt S
HS v s lp t
liu
lng
1
2...

-Nu tin trnh lp t mch in ?


G/v yu cu hc sinh lm theo qui trnh
trn .
G/v theo di un nn cc thao tc
G/v gi tng hc sinh mang sn phm
ln chm im , nu sn phm no
khng t yu cu th gv rt kinh
nghim v ch ra hng sa cha ri thu
sn phm v nh chm sau.
Biu im :
- ng k thut : 6 im
- M thut : 2 im
- Mi ni t v tit kim dy dn: 2
im

* Dn v sinh ni thc hnh

Hot ng 2.

Lp t mch in
HS : - vch du v tr cc thit b
in .
- lp t cc thit b in vo bng
in ni dy ui n
- i dy theo s lp t
- kim tra li mch in bng bt th
in ri ni ngun.
Hot ng 3.

Kim tra nh gi
- Cc u ni dy dn
- Vt gn thit b
- An ton in.
4- CNG C: Nhn xt v thc trong bui thc hnh
- k nng thc hnh

5* HNG DN V NH:
- n tp kim tra Hc K I.

GV:

TT KTTH HN Hng Tr-------------

------Trang - 38 -

--K hoch dy hc Ngh in dn dng THCS ---

---Nm hc 2011 2012 ----

- Chun b dng c thc hnh bui sau kim tra hc k


---------------TIT PP: 33 - 34
K HOCH BI DY
Lp:
8
THC HNH:
Trng: THCS Hng Ch
LP MCH IN N
THCS Hng Ton
CU THANG

2 tit.
Ngy son:
/ 9/201_
Ngy dy:
// 201_

I. MC TIU:
- V c s lp t mch in N CU THANG
- Lp c mch in iu khin n, hiu c nguyn l hot ng ca mch.
- Lm vic cn thn , nghim tc, khoa hc v an ton ao ng

II. CHUN B DNG :


- Bng in , 2cng tc 3 cc, 2cu ch, 1 bng n c ui , dy dn, bng cch
in , giy rp.
- Km in , khoan tay, tua vt, bt th in , dao, thc l.

III. TIN TRNH DY HC:


1. N NH T CHC:
2. BI C:
Kim tra dng c thc hnh ca hc sinh

3. NI DUNG THC HNH:


HOT NG CA THY

HOT NG CA TR
V NHNG NI DUNG C BN
Hot ng 1.

Xy dng s lp t v
T s nguyn l gio vin yu cu thng k thit b
hc sinh v s lp t

HS nghin cu s nguyn l

G/v kim tra vic v s lp t ca


hc sinh v un nn sa cha cho ng

GV:

TT KTTH HN Hng Tr-------------

------Trang - 39 -

--K hoch dy hc Ngh in dn dng THCS ---

---Nm hc 2011 2012 ----

G/v yu cu H thng k thit b vt liu


vo bng
H thng k thit b vt liu vo bng
HS v s lp t
STT Tn thit b v vt S
liu
lng
1
2...

? Nu tin trnh lp t mch in ?


G/v yu cu hc sinh lm theo qui trnh
trn .
G/v theo di un nn cc thao tc
G/v gi tng hc sinh mang sn phm
ln chm im , nu sn phm no
khng t yu cu th gv rt kinh
nhgim v ch ra hng sa cha ri thu
sn phm v nh chm sau.
Biu im :
- ng k thut : 6 im
- M thut : 2 im
- Mi ni t v tit kim dy dn: 2
im
* Nhn xt bui thc hnh

Hot ng 2.

Lp t mch in
HS : - vch du v tr cc thit b
in .
- lp t cc thit b in vo bng
in ni dy ui n
- i dy theo s lp t
- kim tra li mch in bng bt th
in ri ni ngun.

* Dn v sinh ni thc hnh


Hot ng 3.

Kim tra nh gi
- Cc u ni dy dn
- Vt gn thit b
- An ton in.

GV:

TT KTTH HN Hng Tr-------------

------Trang - 40 -

--K hoch dy hc Ngh in dn dng THCS ---

---Nm hc 2011 2012 ----

4- CNG C: -Nhn xt v thc trong bui thc hnh


- K nng thc hnh

5* HNG DN V NH:
- n tp kim tra Hc K I.
- Chun b dng c thc hnh bui sau kim tra hc k
TIT PP: 35 - 36
K HOCH BI DY
Lp:
8
Trng: THCS Hng Ch
N TP HC K
THCS Hng Ton

2 tit.
Ngy son:
/ 9/201_
Ngy dy:
// 201_

I. MC TIU
-Hc sinh cng c, h thng ha kin thc hc qua chng I v chng II
- Kim tra l thuyt v k nng thc hnh nh gi, phn loi cht lng hc tp
ca HS.
- Bc u p dng kin thc hc vo thc t.
II. CHUN B CA GIO VIN V HC SINH
- Mt s cu hi l thuyt.
- Tranh nh v cc mi ni, hnh mu cc mi ni hc
III. TIN TRNH DY HC
1. N NH T CHC
S s, s vng, vic chun b ca HS ( giy kim tra, dng c hc tp)
2.BI C:
Khng c
3. NI DUNG BI:
Phn 1: n tp:
Thi lng 45 pht:
H 1: GV a ra cc cu hi,
H2: HS chia nhm tho lun v a ra p n:
Cu 1: in nng c vai tr g trong sn xut v i sng?
1-in nng d bin i thnh cc dng nng lng khc: c nng ( ng c in),
nhit nng ( bp in..), quang nng ( n in).
2- in nng c sn xut tp trung trong cc nh my in ( nhit in, thy in)
v c th truyn ti i xa vi hiu sut cao, t hao ph
3-Qu trnh truyn ti, phn phi v s dng in d dng t ng ha v iu khin t
xa.
-Trong sinh hot in nng ng vai tr quan trng nh nh sng, nhit, my v tuyn,
cc thit b in v in t, tin hc mi hot ng c.
-Nh in nng mi nng cao nng sut lao ng, ci thin i sng, thc y KH-KT
pht trin

GV:

TT KTTH HN Hng Tr-------------

------Trang - 41 -

--K hoch dy hc Ngh in dn dng THCS ---

---Nm hc 2011 2012 ----

Cu 2: Tai nn in xy ra do nhng nguyn nhn no?


a) Nguyn nhn v in:
- Chm vo vt mang in nh: Khng ct in khi sa cha, v chm vo b
phn mang in. Do s dng cc dng c in c v kim loi m b hng cch
in r in ra v
- Tai nn do s phng in: Vi phm khong cch an ton vi li in ( cao v
h th) in phng qua gy git hoc t chy c th..
- Do in p bc: in p chnh lch gia 2 bc chn ngi khi di chuyn
trong vng b nhim in cao th..
in p bc: in p chnh lch gia 2 bc chn khi ng trong vng b nhim in
cao th: khi dy cao th b t dy chm t, dy ni t ct in b chp vi dy cao
th ( bn knh 20 m)
b) Nguyn nhn c kh: Xy ra do khi thao tc trn cao, khi gia cng khoan,
ca, bt vt d gp tai nn b ng, b thng
Cu 3: Khi c ngi b in git, ta phi lm g?
Phi nhanh chng cu cha ngay, khng lng ph thi gian vo vic xem ngi cn
sng hay cht. Nn tin hnh theo cc bc sau:
g- i vi in cao p: Nht thit phi thng bo cho trm in ct in trc khi
n gn nn nhn cp cu.
h- i vi in h p:
- Tnh hung nn nhn di t : Ct cu dao, rt phch in, tc cng tc hay
rt cu ch ni gn nht. Hoc dng dao c cn g kh cht t dy in, dng
gi kh bc tay cch in ko nn nhn khi ngun in
- Ngi b nn trn cao: Nhanh chng ct in, nhng phi c bin php hng
an ton.
i- Dy in b t, chm vo nn nhn: Dng so tre kh, g kh gt dy ra khi
ngi nn nhn. Hoc gy on mch ng dy nhn to ct in ngun..
Cu 4: Yu cu ca mi ni?
Trong qu trnh lp t, thay th dy dn v sa cha thit b in chng ta thng
thc hin cc mi ni dy dn. Mi ni phi t yu cu mch in vn hnh an
ton, khng gy chp mch chy n, sinh ra ha hon. Yu cu i vi mi ni l:
+Dn in tt: in tr mi ni nh dng in truyn qua d dng, mun vy
cc mt tip xc phi sch, din tch tip xc ln v c sit cht.
+C bn c hc cao: Phi chu c sc ko, ct v s rung chuyn.
+An ton in: Mi ni cch in tt, khng c cnh sc lm thng lp bng cch
in
+m bo v mt m thut: Mi ni phi gn, p.
Cu 5: Quy trnh thc hin ni mch n cu thang?
Trong qu trnh thc hnh ni dy dn in, ta thng p dng cc quy trnh sau:

GV:

TT KTTH HN Hng Tr-------------

------Trang - 42 -

--K hoch dy hc Ngh in dn dng THCS ---

---Nm hc 2011 2012 ----

+ Chn dy dn, bc v.
+ Co sch li.
+ Vn xon, ty loi mi ni c cch sit cht m bo yu cu mi ni
+ Kim tra,
+ Bc cch in mi ni
Cu 6:
Nguyn l Mch in n cu thang: Mch in c 2 cng tc 3 cc iu khin 1
n si t cu thang.

Cu 7: Mch n hunh quang s dng chn lu 2 u dy: Gii thch s nguyn l?

H3: GV chun kin thc v k nng:


+ Lu nhng kin thc c bn..
Phn 2: Kim tra Hc k I: Thi lng 45 pht l thuyt, 90 pht thc hnh:

GV:

TT KTTH HN Hng Tr-------------

------Trang - 43 -

--K hoch dy hc Ngh in dn dng THCS ---

---Nm hc 2011 2012 ----

S GIO DC & O TO THA THIN HU


Trung tm KTTH - Hng nghip Hng Tr
KIM TRA HC K I MN: GD NGH IN DN DNG K 8
L thuyt Thi gian lm bi: 45 pht ( Khng k thi gian giao )

-------------------------Cu1 (3 im )
Khi no xy ra hin tng b in git ? Ti sao ni in git nguy him ?
Mc nguy him ca in git ph thuc vo nhng yu t no ?
Bin php hn ch s nguy him ?
Cu 2 (3im )
Nu mt s bin php s l khi c tai nn in ?
Ti sao h hp nhn to kp thi li c th cu sng c nn nhn khi b in git ?
Cu 3 (2im )
Yu cu ca mi ni dy dn trong mng in sinh hot?
Cu 4 (2im )

V s mch n cu thang?
II. KIM TRA THC HNH (90PHT )
Em hy lp mt bng in gm 2 cu ch, 1 cm, 2cng tc phc v cho cc
ph ti sau :
- 2 bng n si t 220v- 100w

------------------------------

GV:

TT KTTH HN Hng Tr-------------

------Trang - 44 -

--K hoch dy hc Ngh in dn dng THCS ---

---Nm hc 2011 2012 ----

. P N
I. PHN L THUYT
1. - Khi xy ra hin tng in git ( 1im)
- nu c 2 gii thch ( 1im )
- cn nu bin php khi lp t , sa cha, s dng (1im)
2 - bin php s l ( 2 im)
- tc dng ca h hp nhn to ( 1im)
3. - s nguy him ca in git ( 1im )
- cch phng chng tai nn in ( 1im)
- ph bin cho mi ngi cng hiu bit v tai nn in ( 1 im )
4. S mch n cu thang: ( 2 )

II. PHN THC HNH


- Lp ng mch ( 3im)
- KT b tr linh kin ng dy, mch hot ng tt... (2im)
- KT bt thit b v cc mi ni chc chn(2im)
- An ton, ng thi gian (2 im)
Duyt ca TCM

Ngy ....thng 12, nm 2010.


GV ra ,

.........................

GV:

TT KTTH HN Hng Tr-------------

------Trang - 45 -

--K hoch dy hc Ngh in dn dng THCS ---

---Nm hc 2011 2012 ----

GIO N GING DY HC K II
CHNG III MY BIN P

TIT 37 40

MT S VN CHUNG V MY BIN P MT PHA

A - MC TIU:
- Nm c cng dng, phn loi v nguyn l lm vic ca my bin p.
- Nm c cu to v s liu k thut ca my bin p.
- C thc trong hc tp, m bo an ton lao ng.
B - CHUN B
- 1 my bin p
C CC HOT NG LN LP
HOT NG CA GV - HS

- Trn thc t em thy MBA


dng vo nhng vic g?

- T cng dng chia loi


MBA.

- Phn loi theo s pha th c

GV:

NI DUNG BI HC
I ) Khi nim chung v my bin p.
1) nh ngha: My bin p (MBA) l thit b tnh in,
lm vic theo nguyn l cm ng in t. Dng bin i
in p ca dng in xoay chiu m vn gi nguyn tn
s.
- My bin i tng in p gi l MBA tng p.
- My bin i gim in p gi l MBA gim p.
2) Cng dng:
- Tng in p truyn ti in nng t nh my in n
cc h tiu th in.
- Gim in p phn phi cho cc thit b, dng in
- Dng ghp ni tn hiu trong k thut in t
- Ngoi ra trong thc t chng ta cn gp rt nhiu lo i
MBA khc c chia theo nhu cu s dng nh: MBA iu
chnh, MBA t ngu
3) Phn loi:
* C nhiu loi MBA v c nhiu cch phn loi khc nhau.
a) Phn loi theo cng dng:
- MBA in lc: Dng truyn ti v phn phi in
nng.
- MBA iu chnh: Dng iu chnh loi cng sut nh
dng ph bin trong gia nh.
- MBA thng dng dng trong o lng, phng th nghim,
hn in.

TT KTTH HN Hng Tr-------------

------Trang - 46 -

--K hoch dy hc Ngh in dn dng THCS ---

---Nm hc 2011 2012 ----

nhng loi no?

b) Theo s pha ca dng in bin i.


- Chia thnh 2 loi: 1 pha v 3 pha.
c) Theo vt liu lm li:
- MBA li thp v MBA li khng kh.
d) Theo phng php lm mt.
C 2 loi: Lm mt bng khng kh, lm mt bng du.
4) Cu to:
* GV a mu 1 MBA cho HS MBA gm 3 b phn chnh: B phn dn t, b phn dn
quan st. Hi:
in, v bo v. Ngoi ra cn c cc bphn iu chnh,
ng h o, chung, n bo, cc b phn cch in
- Hy ch ra nhng b phn ca a) B phn dn t
MBA?
- L li thp do nhiu l thp k thut in ghp li. C tc
dng va l b phn dn t va l khung qun dy.
- Thp k thut in l thp hp kim c thnh phn silic
- Li thp c cu to nh th c cn thnh cc l thp mng, c lp cch in nhm
no? (ghp bi nhiu l thp)
gim tn hao nng lng(tn hao phuc v tn hao t tr)
trong qu trnh lm vic.
* GV gii thiu nguyn liu v - Tnh cht ca thp k thut cn ph thuc vo hm lng
tnh cht ca li thp.
silic c trn thp, nu hm lng silic cng nhiu th hao
tn cng t nhng d gy.
- Li thp thng c 2 kiu l kiu li v kiu bc.
b) B phn dn in:
- L cc cun dy thng lm bng ng. Thng c 2
cun dy
- Cun dy ni vi ngun in nhn in p vo MBA gi
l cun s cp. Cun ni vi ph ti , a in p ra gi l
cun th cp. Ph ti l cc dng in, thit b in. 2
cun dy ny thng khng ni in vi nhau.
+ MBA c 2 cun dy phn bit c gi l MBA cm ng.
+ MBA c 2 cun dy ni in vi nhau (hoc ch c 1
cun dy) l MBA t ngu. MBA t ngu tit kim c li
thp, dy qun v tn hao t hn MBA cm ng nhng t an
ton v in
c) V my:
- V MBA thng c lm bng kim loi bo v my,
ngoi v c lp ng h o (V, A) b phn chuyn mch,
ly in ra, b iu chnh.
d) Vt cch in:
- Vt cch in trong MBA p gm giy cch in gia cc
cun dy, gia dy v li thp, sn cch in gia cc vng
dy, gia cc l thp.
- Tui th ca MBA ph thuc nhiu vo vt cch in
trong MBA. Nu cch in khng tt s gy s c v in,
nu cch in qu tt s tng kch thc, tng gi thnh..
5) Cc s liu k thut.

GV:

TT KTTH HN Hng Tr-------------

------Trang - 47 -

--K hoch dy hc Ngh in dn dng THCS ---

- Quan st 1 MBA p ta thy


ngoi v thng ghi nhng s
liu g?

Li

U1

U2
Cun dy th cp

Cun dy s cp

---Nm hc 2011 2012 ----

Cc s liu k thut qui nh iu kin k thut ca MBA


do nh ch to quy nh thng c ghi trn nhn hiu.
- Trn nhn hiu c ghi cc s liu k thut:
+ Cng sut nh mc (V.A; KVA c l Vn Ampe,
KilvnAmpe)
+ in p nh mc: V
6) Nguyn l lm vic
- Khi ni cun dy N1 vi ngun in xoay chiu c in p
U1 dng in chy cun dy s cp c dng in. Nh c
cm ng in t gia cun dys cp v cun dy th cp
m trong cun dy th cp xut hin dng in c in p
U2
- T s gia in p s cp v th cp bng t s gia cc
vng dy ca chng.
U1
N
= 1 = k (k gi l h s bin p)
U2 N2

Nu U2 > U1: gi l my bin p tng p


U1 > U2; gi l my bin p gim p
- Ngoi ra bin p thng dng trong gia nh l loi bin
p ch c mt cun dy. Bin p ny gi l bin p t ngu,
mt phn ca cun dy ng vai tr nh cun s cp hoc
th cp. u im ca loi ny l hiu sut cao v tit kim
vt liu (ng, thp).

U1

U2

U1

U2

MBA t ngu tng p


MBA t ngu
gim p
II - n p:
- L 1 MBA t ngu c dng ph bin trong cc gia nh.
Khi in p s cp thay i mun gi in p th cp
khng i ngi ta thay i s vng dy cun s cp. Dy
cun ca n p c qun trn li thp hnh vnh khn.
thay i s vn dy qun s cp khi in p cung cp thay
i, ngi ta dng 2 IC iu khin ng c quay con trt
thay i s vng dy cun s cp nhm duy tr in p
th cp khng i

GV:

TT KTTH HN Hng Tr-------------

------Trang - 48 -

--K hoch dy hc Ngh in dn dng THCS ---

---Nm hc 2011 2012 ----

GIO N GING DY
Tit 41-42 : S DNG, BO DNG, X L MT S H HNG THNG THNG MY
BIN P TRONG GIA NH

A - MC TIU
- HS nm c cc lu khi s dng v bo dng MBA trong gia nh. C thc s dng
tt MBA.
- Nm c 1 s h hng thng gp MBA v bit khc phc sa cha nhng h hng .
B - CHUN B
- 1 s loi MBA
C CC HOC NG LN LP.
HOT NG CA GV HS
NI DUNG BI HC
I - S dng:
1- Cch chn my bin p:
Khi chn mua MBA cn ch chn loi MBA, cng sut
v xc nh v cht lng ca MBA.
- Chn loi my bin p: Tu theo mc ch s dng m
chn loi my bin p.
+ Nu cn mt in p n nh khi in p ngun thay
i ta chn my bin p cung cp.
+ Nu cn nhiu cp in p th chn my bin p iu
chnh
Thng thng trong gia nh hay dng loi my bin p
iu chnh
- Chn cng sut: chn MBA c cng sut sao cho khi s
dng ng thi cc thit b in th Ps dng P dnh mc ca MBA
2- Xc nh cht lng ca MBA
Xc nh cht lng ca MBA l xt cc ch tiu v tng
nhit, kh nng chu ti, ting n, cch nhit v mu m.
- Th tng nhit: Nng in p vo cao hn in p nh
mc khong 5% sau 30 pht my ch hi m l c.
- Th kh nng chu ti, ting n: MBA chy ch nh
mc trong 30 pht my khng ku, khng c mi kht l
c.
- Cht lng cch in: Dng bt th in th li thp,
v my, cc c, vt khng r in l c.
3- Cch s dng:
MBA c bn lu cn lu 1 s im sau:
- i vi my mi dng hoc lu khng s dng ta phi sy
trc khi dng.
- U ngun U nh mc ca my, Ps dng Pdnh mc.

GV:

TT KTTH HN Hng Tr-------------

------Trang - 49 -

--K hoch dy hc Ngh in dn dng THCS ---

---Nm hc 2011 2012 ----

- t mMBA ni kh ro, thong gi.


- Theo di nhit ca my thng xuyn nu thy c hin
tng l phi kim tra xem my c qu ti hay h hng g
khng
- Ch thay i nc in p, lau chi, tho d my khi chc
chn ngt ngun in vo my.
- Lp cc thit b bo v nh p t mt hoc cu ch.
II - Mt s h hng thng thng v cch x l

Hin
tng

Nguyn nhn

Dng c cn dng

- Chy cu ch

- m k, km, c
l
- Vn k
- H mch s, th - ng h vn
cp, tip xc km nng, dng c tho
lp my
- t ngm dy - ng h vn
cun
nng
My
lm - Qu ti
- ng h vn
vic nhng
nng
nng
- Chp mch
- ng h vn
nng, dng c tho
lp
My
lm - Cc l thp ca - Km, cl, tua vt
vic nhng li thp p khng
ku n
cht
R in ra - Chm dy vo m k
v
li thp
- u dy ra cch - n k
in km, chm
v, li thp
- My qu m, r - Ngun nhit,
in ra li thp
bng n
in
p - Tt te hng
- Dng c tho tt
vt qu
te
mc
- Cun nam chm - m k
chung
t hoc khe h
khng bo
ln
My chy
- Cng sut my - ng h vn
khng cp cho nng v dng c
ti
tho my
My khng
lm vic
- Sai in p

GV:

TT KTTH HN Hng Tr-------------

X l
- Tho, o, kim tra cu ch
- o U1, a ng in p
- Ni li dy vo, ra ngun. o
kim tra tm ch xc xu chuyn
mch
- Tho my, kim tra, qun li dy
- Kim tra ph ti, gim ph ti
- Tho my, kim tra tm li dy
chp. Qun li dy b hng.
- Tho my p li cc l thp.
- Thay cht cch in
- Lm cch in dy ra
- Sy cch in
- Kim tra thay tt te
- Tho, kim tra chnh hoc qun
li cun nam chm
- Tho my, ghi chp s vng dy
qun, qun li dy

------Trang - 50 -

--K hoch dy hc Ngh in dn dng THCS ---

---Nm hc 2011 2012 ----

GIO N GING DY
Tit 43 44 :
THC HNH:
S DNG V BO DNG MY BIN P DNG TRONG GIA NH
A - MC TIU
- HS bit kim tra c thng s ca MBA nh: in p, dng in, cng sut...
- Lm quen v s dng c m k, ng h vn nng o cc i lng in,
- Lm vic khoa hc chnh xc, an ton khi vn hnh MBA
B - CHUN B
- 1 MBA t ngu, ng h vn nng, bt th in, ngun in, dy dn in, cng tc in (p
t mt)
C - TIN HNH
1) Kim tra cc thng s ca MBA
a) Kim tra in p nh mc ca MBA
- Kim tra cch in gia dy v v my: Dng bt thr in kim tra. Cho in p vo
MBA dng bt th in kim tra v my.
- Kim tra in p nh mc: Dng ng h vn nng

GV:

TT KTTH HN Hng Tr-------------

------Trang - 51 -

--K hoch dy hc Ngh in dn dng THCS ---

---Nm hc 2011 2012 ----

GIO N GING DY
Tit 45 48 :

CHNG III - NG C IN
NG C IN XOAY CHIU MT PHA
(PHN LOI, CU TO, NGUYN L LM VIC V PHM VI S DNG)
A - MC TIU:
- HS nm c cu to, nguyn l lm vic,cc i lng c bn, cng dng v phn loi
ng c in mt pha.
B - CHUN B
- M hnh ng c in xoay chiu mt pha
C CC HOT NG LN LP
HOT NG CA GV HS
NI DUNG BI HC
1) Khi nim:
- L thit b bin in nng thnh c nng thng c
dng rt rng ri trong sn xut, i sng dng chy my
in, my bm nc, qut in, t lnh,..trong truyn ng
c yu cu cao v iu chnh tc nh tu in, t, xe
my
2- Phn loi
C nhiu loi ng c.
- Phn loi theo cng sut: 0,4 KW; 0,7 KW, 1 KW
- Phn loi theo phng php khi ng:
+ Khi ng bng vng on mch
+ Khi ng bng t in (cun dy ph)
3 - Cu to: Gm 2 b phn chnh l Stato v Roto.
a) Stato (phn ng yn): gm li thp v cc cun dy
- Li thp: c ghp bi nhiu l thp k thut thnh hnh
tr rng, mt trong c cc cc qun dy in t. Hai mt
l thp c sn mng cch in.
- Cc cun dy: l dy bng ng c trng sn cch in.
Gm c cc t bi dy, mi t bi dy c nhiu vng dy.
Gia li thp v dy qun c lp cch in bng giy cch
in hoc vt liu cch in khc.
b) R to (phn quay)
Gm li thp v dy qun.
Li thp lm bng l thp k thut in ghp li thnh khi
tr, mt ngoi c x rnh qun dy. Dy qun rto kiu
lng sc, gm cc thanh nhm hoc ng t trong cc rnh
ca li thp ni vi nhau bng vng ngn mch 2 u.
c) Ngoi ra cn c v bo v bn ngoi c ghi cc gi tr
nh mc v in p nh mc v cng sut nh mc. VD:

GV:

TT KTTH HN Hng Tr-------------

------Trang - 52 -

--K hoch dy hc Ngh in dn dng THCS ---

---Nm hc 2011 2012 ----

220V - 300W
4 Nguyn l lm vic
Khi ng in, dng in chy trong dy qun Stato s sinh
ra t trng lm xut hin dng in cm ng trong dy
qun R to, tc dng t ca dng in lm cho R to quay

GIO N GING DY
Tit 49 50 : THC HNH S DNG V BO DNG NG C IN 1 PHA
A - MC TIU
B - CHUN B
C THC HNH

GIO N GING DY
Tit 51 - 53
cu to , nguyn l hot ng s dng v bo dng qut bn
I. Mc tiu
Hc sinh cn :
- Hc sinh nm c cu to , nguyn l hot ng s dng v bo dng qut bn
- Vn dng kin thc sa cha c mt s h hng qut bn, bit bo dng qut
bn, pht hin ng h hng qut c bn php khc phc
II. Chun b ca gio vin v hc sinh
G: S cu to qut bn
H : mi t mt qut bn
III. Tin trnh dy hc
1. n nh t chc
2. Bi c
? Trnh by cu to , nguyn l lm vic ca ng c khng ng b 1pha?
- Kim tra s chun b dng ca hc sinh
3. Bi mi
Hot ng ca gv v hs

GV:

TT KTTH HN Hng Tr-------------

Ni dung c bn

------Trang - 53 -

--K hoch dy hc Ngh in dn dng THCS ---

G ( ni) ng c qut in
dng trong gia nh l ng c
chy t hoc ng c c vng
ngn mch
? Qut bn gm nhng b phn
no?
G s dng tranh v ch r cho
hc sinh thy tng b phn v
tc dng ca chng.
? Qut bn thuc loi ng c
no?

---Nm hc 2011 2012 ----

Hot ng 1: I. Cu to ca qut bn
1. Cu to
- Bc ( bi)
-Tuc nng
- Rto
- V qut (lng bo v )
- qut
- Hp s: iu khin tc gi
Hot ng2:II.Nguyn l hot ng ca qut

bn

- Khi cho dng in xoay chiu vo dy qun


? Cho bit nguyn l lm vic
xtato th rto phi quay
ca qut bn?
- cho ng c quay th phi c dng in
xoay chiu trong dy qun
H: qut bn chy trong gia nh
- Xtato c vng on mch hoc cun dy ph .
l ng c chy t hoc ng
* Mt s loi qut bn
c vng ngn mch .
? K tn mt s loi qut bn - Si cnh 35cm: Sany, Misubishi..
- Si cnh 40cm: Phong lan, Hoa sen,
m em bit?
Hot ng3: III. S dng v bo dng qut
? Trc khi s dng qut bn cn bn
ch g?
1. Mt s ch khi s dng
H: tr li
- Trc khi cho qut chy dng tay kim tra trn
? Ti sao phi kim tra cnh t , ca rto
rto?
- Cnh c b vng vo lng qut khng , lng qut
c m bo khng .
? Ti sao phi cho qut chy t - Kim tra trc rto c b cong vnh khng
s nh ?
- Khi khi ng cho chy s nh kim tra trn ,
chy m ting ku ca qut .
? Khi s dng qut ta phi lm - Kim tra dy dn ra qut , cng tc iu khin
g?
qut tip xc tt khng
- Khi khng s dng qut ta tt qut sau ngt
ngun
? qut s dng bn lu ta 2. Bo dng qut bn
cn ch g?
- Khng ng c lm vic qu ti
- Thng xuyn lu chi sch s
- Ch t qut phi chc chn
- Tra du m nh k vo cc bi (bc)
- Khi khng s dng cn lu ch sch tra du m
ri bc li
* Cng c
? Trnh by cu to ca qut bn? Qut bn thuc loi ng c no?

GV:

TT KTTH HN Hng Tr-------------

------Trang - 54 -

--K hoch dy hc Ngh in dn dng THCS ---

---Nm hc 2011 2012 ----

? Nu nguyn l hot ng ca qut bn? Nguyn l da trn nguyn l no?


G cho hc sinh thao tc li cch s dng qut bn?
* Hng dn v nh
- Yu cu bit cch s dng , bo dng qut trong gia nh
- V nh tp tho lp qut bn
- Gi sau mi t mang mt qut bn v dng c tho lp

GIO N GING DY
Tit 51 - 54

THO LP QUT BN
I. Mc tiu
- Hc sinh nm c qui trnh tho lp, bo dng qut bn
- C k nng thnh tho tho lp,bo dng qut bn
II. Chun b ca gio vin v hc sinh
G: S cu to qut bn
H : + mi t mt qut bn
+ Dng c : km, mlt, bt th in , tuavt, ..
III. Tin trnh dy hc
1. n nh t chc
2. Bi c
? Trnh by cu to , nguyn l lm vic ca qut bn?
- Kim tra s chun b dng thc hnh ca hc sinh
3. Bi mi
Hot ng ca thy

Hot ng ca tr v nhng ni dung


c bn
Hot ng 1: Qui trnh thc hnh
- Tm hiu s liu k thut , chc nng
G hng dn l thuyt qui trnh thc ca tng chi tit
hnh.
- Kim tra qut trc khi tho
- Kim tra in p ngun ph hp cha
- Tho tng b phn ch sp t c
trt t khi nhm ln .
- Khi tho ra trnh va chm hng dy

GV:

TT KTTH HN Hng Tr-------------

------Trang - 55 -

--K hoch dy hc Ngh in dn dng THCS ---

---Nm hc 2011 2012 ----

qun.
- Quan st cu to tng chi tit bc,
bi, ...
- Lp li qut
- Th li qut nu thy tt cho ng
G chia lp theo nhm v phn cng v in
tr thc hnh : mi t 1 nhm v ngi
tp trung vo lm thc hnh
Hot ng 2: Thc hnh theo qui
G yu cu hc sinh tho qut bn theo trnh
th t
H: chia mi t 1 nhm v ngi tp trung
G i kim tra nhc nh, hng dn(nu
vo lm thc hnh
cn)
G gi mt s nhm trnh by cu to
H: tho qut bn theo th t
ca qut bn , ni ti u a chi tit
ln cho c lp quan st nhn xt
G yu cu hc sinh lp qut vo v
kim tra trc khi chy th
Mt s nhm trnh by cu to ca qut
bn v nu nhn xt
H lp qut vo v kim tra trc khi chy
th

G c th chm thi ua gia cc nhm


khi tin hnh tho lp
Hot ng 3: nh gi bui thc
- thi gian
hnh
- k nng thao tc
- thc
- tnh on kt
G nhn xt chung
* Hng dn v nh
- Tp tho lp v bo dng qut bn

GV:

TT KTTH HN Hng Tr-------------

------Trang - 56 -

--K hoch dy hc Ngh in dn dng THCS ---

---Nm hc 2011 2012 ----

GIO N GING DY
Tit 53-54
THC HNH tho lp, bo dng qut bn
I. Mc tiu
- Hc sinh bit cch bo dng mt s loi qut bn
- Rn thc bo v ti sn , tnh cn thn , chu kh.
II. Chun b ca gio vin v hc sinh
H : + mi t mt qut bn
+ Dng c : km, mlt, bt th in , tuavt, vt du(c du) ..
III. Tin trnh dy hc
1. n nh t chc
2 . Bi c
? qut s dng bn lu ta cn ch iu g?
- Kim tra s chun b dng thc hnh ca hc sinh
3. Bi mi
Hot ng ca thy

GV:

Hot ng ca tr v nhng ni dung c


bn

TT KTTH HN Hng Tr-------------

------Trang - 57 -

--K hoch dy hc Ngh in dn dng THCS ---

G yu cu hc sinh c P m , Um ca
qut
? in p c th s dng ca qut l bao
nhiu ?
G yu cu hc sinh thao tc thc hnh
bo dng theo nhm

---Nm hc 2011 2012 ----

Hot ng 1: c s liu k thut


H quan st qut v tr li

Hot ng 2: Thao tc thc hnh


H thao tc thc hnh bo dng theo nhm
- Tho lng qut , cnh qut , thn qut
- Lau chi sch s
G quan st v un nn thao tc ca hc - Tra du m vo cc c
sinh
- Lau chi sch s nhng du m b giy
G yu cu hc sinh mang sn phm ca ra ri lp qut li
mnh ln chm im
- Qut m bo sch s, quay m nh
- Kim tra cc c vt, trn , r ca H c kim tra
rto, cch in so vi v, cc mi hn
ni in
- Khi chy qut c pht ra ting ku l
khng
G hi vn p tng hc sinh mt s chi
tit cho im ring
Hot ng 3: Tng kt thc hnh
im cho mi hc sinh = im
chung (6)+ im ring(4)
G nhn xt
- rt kinh nghim gi thc hnh
- tu dn , lm v sinh ni thc hnh
* Hng dn v nh
- Quan st cch s dng my bm nc

Tit 55-56

GV:

N TP KIM TRA 1 TIT

TT KTTH HN Hng Tr-------------

------Trang - 58 -

--K hoch dy hc Ngh in dn dng THCS ---

---Nm hc 2011 2012 ----

GIO N GING DY
Tit 57-58

cu to v nguyn l lm vic ca my bm nc
I. Mc tiu
- Hc sinh nm c cu to v nguyn l lm vic ca my bm nc
- Bit vn dng l thuyt vo thc t: s dng my bm nc
II. Chun b ca gio vin v hc sinh
- My bm nc loi cng xut nh
- S cu to my bm nc ( H5.13)
- Dng c : km, mlt, bt th in , tuavt,
III. Tin trnh dy hc
1. n nh t chc
2 . Bi c
? qut s dng bn lu ta cn ch iu g?
- Kim tra s chun b dng thc hnh ca hc sinh
3. Bi mi
Hot ng ca gv v hs

Ni dung c bn
Hot ng1:

Cu to ca my bm nc

G treo tranh s H5.18 ri * Bm nc li tm c nhng b phn chnh sau :


gii thiu cu to my bm nc thn bm, ng ht, ng thot
(my bm nc li tm)
- Thn bm l bung cha nc v y nc i gm
bnh xe bm v v bm . Bnh xe bm c t 6-12
H: theo di tranh
cnh c c bng gang c 2 ming ni vi ng
ht v ng thot.
G gii thiu thn bm
- ng ht bng cao su , thp hoc gang c mt
u ni vi thn bm , u kia ht nc . u ht
H theo di v ghi bi
nc c li lc v van ht. Li lc ngn vt l nh t
, c cy trnh tc bm v h hng bnh xe
G tho ri tng b phn ca bm . Van ht l loi ca m mt chiu , ch cho
my bm nc cho hc sinh quan nc i theo mt chiu t u ng ht vo thn
st
bm . Van ht gm 2 cnh hnh bn nguyt c
gn cao su v chuyn ng nh 2 cnh ca con b-

GV:

TT KTTH HN Hng Tr-------------

------Trang - 59 -

--K hoch dy hc Ngh in dn dng THCS ---

---Nm hc 2011 2012 ----

H qua st tng b phn theo s m bm.


gii thiu ca gio vin .
- ng thot bng cao su , thp hoc gang trong
i khi c thm van mt chiu (van x) v van
G gii thiu cht liu ca ng iu chnh. Van x ch cho nc chy t thn
thot.
bm vo ng thot c cu to ging nh van ht .
Van iu chnh c th thay i lu lng nc do
? Cho bit v tr van iu cng thay i c chiu cao ct nc , ngha l
chnh ?
cao a nc ln . Van iu chnh t gia
? Van iu chnh c tc dng thn bm v van x .
g?
? Trnh by nguyn l lm vic
ca my bm nc?
Hot ng 2: Nguyn l lm vic
- Trc bnh xe bm ni vi trc ng c khi ng
H tr li (c th cha y )
c hot ng s quay bnh xe bm , cc cnh qut
G un nn ,b sung sau la nc trong thn bm vo ng thot. Do p
kt lun .
sut trong thn bm gim xung, nc t u ht
t ng dng ln y thn bm .
Nh van mt chiu , nc ch c th chy t u
ng ht qua thn bm vo ng thot v ra ngoi .
* Cng c
? Trnh by cu to ca bm nc li tm?
? nguyn l lm vic ca my bm nc li tm?
* Hng dn v nh
- Hc theo cu hi phn cng c
- Tm hiu bin php an ton , cch s dng my bm nc .

GIO N GING DY
Tit 59-60
THC HNH MY BM NC
I. Mc tiu
- Hc sinh c tm hiu v cu to ca my bm nc , cch vn dng s dng,
bo dng my bm nc.
- Gio dc hc sinh thc an ton khi thc hnh cung nh khi s dng ng c
in .
II. Chun b ca gio vin v hc sinh
- My bm nc li tm loi cng xut nh
- S cu to my bm nc ( H5.13)
- Dng c : km, mlt, bt th in , tuavt,.
III. Tin trnh dy hc
1. n nh t chc

GV:

TT KTTH HN Hng Tr-------------

------Trang - 60 -

--K hoch dy hc Ngh in dn dng THCS ---

---Nm hc 2011 2012 ----

2 . Bi c
Hs1: Trnh by cu to ca my bm nc li tm?
Hs2: Nu nguyn tc hot ng ca my bm nc li tm?
3.Bi mi
Hot ng ca thy
Hot ng ca tr v ni dung c bn
Hot ng 1: Quan st cu to ca my

bm nc

G dng dng c m v my v H quan st , ghi tn , tc dng ca tng chi tit v


cc phn ca my
chc nng theo bng
STT
Tn gi
Chc nng
1
Bnh
xe - y nc trong thn bm ra ng thot
bm
2
V bm
- Bo v bnh xe bm
3
ng thot
- Thot nc t trong thn bm ra ngoi
4
ng ht
- Nc chy vo thn bm ( dn nc)
5
Van ht
- Khng cho nc t thn bm chy ra ng ht ( nc chy theo
mt chiu t ng ht vo thn bm )
6
Li lc
- Ngn t khng vo ng ht theo nc vo thn bm
lm hng cnh qut , tc bm
Sau khi hc sinh quan st xong G lp
my bm vo nh lc u
+ kim tra tt c cc b phn ca
my bm . Th quay trc ng c v
trc bm bng tay .Khng thy va
chm c hc . u ht khng b rc
bm , cc ch ni c bt cht, bm
k chc chn, ng thot ng v tr
+ khi ng cho ng c chy khng
. ng c phi quay theo ng chiu
, chy m. Trong khi my chy khng
c iu chnh sa cha
G hng dn hc sinh s dng my
bm nc
? Ti sao phi mi nc trc khi ng
in cho ng c ?

? Khi no c cm in vo bm ?
? Ch a bm ra khi ngun nc khi

GV:

H quan st cc thao tc ca gio vin

Hot ng 2: S dng my bm nc
H quan st
- Mi nc lc khi ng
- ng in cho my hot ng , khi thy
nhng hin tng khng bnh thng th phi
dng ngay my kim tra.
- t my ch hp l mi nc thun
li , ng ht cng ngn cng tt, phi kn
khng lt khng kh vo ng ht.
- Khi bm c t n nh vo ngun nc
mi c cm in
- Khi ct in mi c nhc bm ra khi
ngun nc
Hc sinh vn hnh theo ng qui trnh trn
Hot ng3: Bo dng my bm nc.
- Khi my lm vic 1000h th phi tra du

TT KTTH HN Hng Tr-------------

------Trang - 61 -

--K hoch dy hc Ngh in dn dng THCS ---

---Nm hc 2011 2012 ----

no?
G cho hc sinh vn hnh theo ng
qui trnh trn
G nu nguyn tc bo qun v cc bc bo dng my bm nc.

m v lm v sinh .
- Khi lm vic bm hay tip xc vi nc nn
cn ch b phn chng thm, chng m.
- Khi khng s dng phi:
+ Ra sch ,lau kh, tra du m trc ca
bnh xebm v ng c, bi du m chng
g
G yu cu hc sinh thc hnh theo + Bc kn u ht v ming ng
ng qui trnh trn
+ t bm ni kh ro, k cao che ma
nng
G: - Nhn xt bui thc hnh
Hc sinh thc hnh theo ng qui trnh trn
+ s chun b
+ thc
Hot ng 4: Nhn xt bui thc
+ kt qu
hnh
- Rt kinh nghim gi thc hnh
- Dn v sinh lau du m nu b vng
* Cng c
? Nu nhng qui nh an ton trong vn hnh my bm ?
? Nu cch s dng v bo qun my bm nc?
* Hng dn v nh
- Hc theo cc cu hi phn cng c

GIO N GING DY
Ti t 61 62 : S DNG BO DNG MY G IT
A - MC TIU:
- HS nm c cu to v nguyn tc hot ng ca my git.
- Thy c cng dng ca my git vi i sng.
- Bit s dng v bo dng my git
- Thy c s tin b ca khoa hc gp phn rt ln vo vic gii phng sc lao ng ca con ngi.
B - CHUN B

GV:

TT KTTH HN Hng Tr-------------

------Trang - 62 -

--K hoch dy hc Ngh in dn dng THCS ---

---Nm hc 2011 2012 ----

- Gio n, m hnh my git (hoc tranh v, tranh v s nguyn l ca my git)


C CC HOT NG LN LP
HOT NG CA GV HS
- GV nu cu to ca my git (dng
s hoc m hnh)

Np nc sch
git v x phng

GIT

NI DUNG BI HC
I CU TO
1. Cu to
- V my, np my, lp trong sut, bng iu khin l
xo , thng ngoi, thng trong, ng nc v ng nc x.
2. Thng s k thut
- Dung lng my t 3,5-5kg, >5kg, .
- p sut ngun nc cp thng c tr s 0,3-0,8 kg/cm 3
d lm hng van np nc.
- Mc nc trong thng iu chnh tu theo khi lng
git ln
- Lng nc 120l-150l/1ln git
- Cng sut ng c 130-150w
- in p ngun cung cp
3. S dng
My git ngy cng c s dng rng ri trong cc gia nh,
gip con ngi tit kim c thi gian v sc lao ng vo
cng vic nng nhc l git gi. Trnh t thao tc ca my
git c biu din s sau:
Np nc sch
VT

GI

X nc bn

- Quan st khi chy my git ta thy


ng c quay nh th no?

GV:

em phi

X nc bn
Gi 1 + 3 ln mi ln 6 7 pht

Git 1 ln 3 18 pht
- ng c ca my git l loi ng
c g?

VT

II - Mt s ch khi s dng v bo dng my git


1) ng c ca my git l ng c in 1 pha chy t. Trong
qu trnh git ng c quay vi vn tc 120-150 vng /pht
vi thi gian vi giy ri tip tc qua theo chiu ngc li.
Qu trnh ny lp i lp li cho n khi git xong.
ng c i chiu bng cch thay i nhim v gia cun dy
lm vic v cun dy khi ng.
ng c lm vic ch vt vi vn tc tng n 600
vng / pht.
2) Khi s dng my git ngoi m bo cc thng s k thut
ta phi ch mt s im sau:
- Kim tra khng c vt l, vt cng ln trong qun o,
git.
- Khng git ln phai mu.
- Git ring cng nng vi mm, qu bn.
- Sau vi tun nn v sinh li lc

TT KTTH HN Hng Tr-------------

------Trang - 63 -

--K hoch dy hc Ngh in dn dng THCS ---

Tit 65-66

---Nm hc 2011 2012 ----

S DNG V BO DNG MY SY TC

GIO N GING DY
TiT 67-68

N TP

Tit 69-70

kim tra

GV:

TT KTTH HN Hng Tr-------------

------Trang - 64 -