You are on page 1of 3

B GIO DC V O TO

TRNG AI HOC VO TRNG


TOAN

CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM


c lp - T do -Hnh phc
Hu Giang, ngy

thng

nm 20

BNG NH GI IM RN LUYN
CA HC SINH, SINH VIN
(Ban hnh km theo Quyt nh s 321A/Q-HVTT-CTSV, ngy 15/12 /2010
ca Hiu trng Trng i hc V Trng Ton)
* H v tn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ngy sinh: . . .. . . . . . . . . . . . . . ..
* MSSV:. . . . . . . . . . . . . . . . . Lp:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kha hc. . . . . .
* Khoa:. . . . . . . . . . . . . . Hc k:. . . . . . Nm hc:. . . . . . . .. . .in thoi: .. . . . . . . . .
* H khu thng tr:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mc
im

Ni dung nh gi
I. nh gi v thc v kt qu chp hnh
Ni quy, quy ch trong nh trng:
1. Sinh vin thc hin tt vic gi gn v sinh trng, lp, KTX theo
quy nh.
(Vi phm ln 1 tr 1 im, ln 2 tr 5 im, ln 3 tr ht s im;
trng hp lp vi phm th thnh vin ca lp b tr im nh c nhn
vi phm)
2. Sinh vin khi n trng phi xe ng ni Quy nh ca trng
(Vi phm ln 1 tr 1im, ln 2 tr ht s im)
3. Sinh vin phi thc hin ng quy nh ca nh trng v vic mc
ng phc
(Vi phm ln 1 tr 1im, vi phm ln 2 tr ht s im)
4. Sinh vin phi mua bo him Y t v bo him tai nn ng quy nh
ca php lut v nh trng.
(Khng mua bo him y t b tr 2 im, khng mua bo him tai nn b
tr 1im)
5. Sinh vin phi chp hnh quy nh v an ninh trt t ca trng v
ni c tr
(Vi phm ln 1 tr 2im, ln 2 tr ht s im; trng hp s dng
ru, bia, cht kch thch khc b h 1 bc khi xp loi rn luyn ca
hc k tng ng)
6. Sinh vin phi khai bo tm tr theo quy nh ca php lut
(Nu khng thc hin th tr ht s im)
7. ng hc ph ng quy nh ca trng (Vi phm b tr ht s im)
8. ng on ph, qu lp ng quy nh (Nu n thi im xt im
rn luyn cn n on ph th tr ht s im)
II. nh gi v thc hc tp
1. i hc y (Ngh hc khng php mi ln tr 2 im)
2. Thc hin ng cc nh trong quy ch thi, kim tra (Vi phm trong
kim tra ln 1 tr 2 im, ln 2 tr ht s im; vi phm ln 1 trong cc
k thi tr ht s im v h 1 bc xp loi im rn luyn/mi ln vi
1

45

15

5
5

10

2
3
2
15
5
5

SV t
cho
im

Lp
GV
CN

Hi
ng
khoa

phm tip theo)


3. Khng phi thi li mn no (Nu thi li, tr 1im/mn da trn c
s kt qu Phng o to gi v cc lp)
4. C tinh thn vt kh hc tt, tin b trong hc tp (C im hc tp
hc k sau cao hn hc k trc)
III. Tham gia cc hot ng do nh trng v on trng t chc
1. Tham gia cc hot ng vn ha, vn ngh, th thao
(mc ny ti a 13 im)
a. Tham gia y cc phong tro vn ha, vn ngh, th thao do Lp,
Chi on, Chi hi, Trng t chc (C xc nhn ca Lp, Khoa hoc
on trng v mi thnh vin c nh gi theo % tham gia cc
phong tro)
b. i trng hoc tng ng trong cc i, nhm, cu lc b th
thao, vn ha, vn ngh (C xc nhn ca on trng, P.CTSV hoc
Khoa).
c. L lc lng nng ct trong cc hot ng vn ngh, th thao ca
trng, cng tc vin on trng, thnh vin i an ninh xung kch,
i c ca trng hoc i t v KTX (C xc nhn ca on
trng hoc n v tng ng)
2. Tham gia cc hot ng phc v li ch chung ca trng
(Mi ln 2 im mc ny ti a 6 im; c danh sch km theo v c s
xc nhn ca cc n v c trch nhim)
3. Tham gia cc hot ng x hi hng n cng ng
(mc ny ti a 6 im)
a. Tham gia chin dch Thanh nin tnh nguyn h (C danh sch ca
n v t chc xc nhn)
b. ng k tham gia hin mu nhn o

3
2
25
13
10

6
6
6
2

c. Tham gia chin dch an ton giao thng

d. Quyn gp ng h ng bo b thin tai, l lt

e. Thm gia nh chnh sch, gia nh c cng vi cch mng

f. Thm ngi gi neo n, tri tr em m ci

IV. c khen thng trong cc hot ng (mc ny ti a 5 im)


1. Cp tnh, thnh hoc tng ng tr ln (km theo bn sao bng
khen )
2. Cp trng (km theo bn sao giy khen)
3. Cp qun, huyn hoc tng ng (km theo bn sao giy khen)
4. c bnh xt on vin u t
V. nh gi v thc v kt qu tham gia ph trch lp, on th
(Mc ny ti a 10 im)
1. BCS, BCH Chi on, Chi hi hon thnh xut sc nhim v (C
chng nhn hoc giy khen tp th Chi on ca on trng)
2. BCS, BCH Chi on, Chi hi hon thnh tt nhim v
3. BCS, BCH Chi on, Chi hi hon thnh nhim v

5
5
4
3
3
10
10
7
5

4. c kt np ng trong hc k ang xt

5. c kt np on trong hc k ang xt

Cng ti a ca cc mc I, II, III, IV, V


CH K HSSV
CH K LP TRNG
2

100
XC NHN CA KHOA

(K tn, ghi r h tn)

* Kt lun ca Phng CTSV & QLKTX:


- im rn luyn:. . . . . . . . . . . . . ; bng ch:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Xp loi:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TRNG PHNG CTSV&QLKTX

Ghi ch: Cc lp np file im rn luyn v phiu im rn luyn trc tip v khoa


ch qun.