karpþl;km©IEp¥ktamlT§pl

sRmab;kmµviFI
karGnum½telIeKalneya)ay nigRbtibtþikardMbUg
kalBIéf¶TI 6 Ex mIna qñaM 2013 RkumRbwkSaPi)alrbs;FnaKarGPivDÆn_GasuI (ADB) )anGnum½telI eKalneya)aysþIBIkarsakl,gkm©IEp¥ktamlT§pl
(RBL) sRmab;kmµviFI.
Rbtibtþikar RBL dMbUgrbs; ADB eBalKWkm©IkñúgTwkR)ak; 200 landuløar edIm,IEklMGlT§pl nigRbB½n§én salamFümsikSarbs;RbeTsRsIlgáa RtUv)
anGnum½t edayRkumRbwkSaPi)al eRkayeBlEdleKalneya)ayenHRtUv )anGnum½t)an 3 Ex. kmµviFIenH Pöab;eTAnWgkarebIkR)ak;rbs; ADB
cMeBaHkarseRmcnUvlT§pl EdlGac emIleXIjCak;Esþg kñúgRbeTsRsIlgáa dUcCa kardak;[GnuvtþnUvkmµviFIsikSaeBjeljtamsalaeron karEklMG
smÖarrUbv½nþ nigsmÖarbeRmIdl;kareronsURtrbs;salamFümsikSa nigkarbNþúHbNþalnayksala. kmµviFIenH nwg CYydl;rdæaPi)alRbeTsRsIlgá a
kñúgkarBRgwgvis½yGb;rMrbs;xøÜn sMedAbMeBjeTAtamtRmUvkar EdlecHEtmankarekIn eLIg enAkñúgRbeTsenH.

dUcemþcEdlehAfakarpþl;km©IEp¥ktamlT§pl

(RBL)?

karpþl;km©IEp¥ktamlT§pl KWCameFüa)aybEnßmmYyeTot edIm,I[ ADB GacbMeBj)ankan;EtRbesIrnUv tRmUvkarénRbeTskMBugGPivDÆ
EdlCasmaCikrbs;xøÜn k¾dUcCa edIm,IbegáInnUvRbsiT§iPaBénkarGPivDÆ. karpþl;km©I EbbenH maneKalbMNg ³
 begáInPaBTTYlxusRtUvrbs;rdæaPi)al nigpþl;karelIkTwkcitþ[rdæaPi)al cat;Ecg nigFananirnþrPaB nUvsmiT§plnana.
 begáInRbsiT§ipl nigRbsiT§PaBénkmµviFItamvis½yrbs;rdæaPi)al.
 elIkkm<s;karGPivDÆsßab½n.
 KaMRTdl;PaBCam©as;rbs;RbeTs.
 kat;bnßycMNayRbtibtþikar nig
 KaMRTdl;karsRmbsRmYl nigkareFVIsuxudumnIykmµkarGPivDÆn_ enAeBlEdlmanTIPñak;garGPivDÆn_ elIsBImYy cUlrYmenAkñúgkmµviFImYy.

eRkamkarpþl;km©IEp¥ktamlT§pl (RBL) ADB pþl;karKaMRTdl;rdæaPi)al enAkñúgkarerobcM nigGnuvtþkmµviFI tamvis½y EdlCakmµviFIrbs;rdæaPi)
aledaypÞal;. karebIksac;R)ak; RtUv)anPöab;TMnak;TMngedaypÞal;CamYynwg karseRmclT§plrbs;kmµviFI. kmµviFIenH RtUv)anGnuvtþedayeRbIR)
as;RbB½n§kmµviFIpÞal;rbs;RbeTskMBugGPivDÆ CasmaCik. RbB½n§kmµviFIrbs;RbeTskMBugGPivDÆCasmaCik nwgRtUvvaytémø eRbIR)as; nigEklMG
eTAtamkarcaM)ac; Ep¥ktameKalkarN_énkarGnuvtþl¥ EdlGacTTYlyk)anCaTUeTA. mUldæansMxan;én RBL KWkarseRmcnUvlT§pl nigkarGPivDÆsßab½n.
RBL tRmUv[mankarpøas;bþÚrd¾sMxan;mYyenAkñúgEbbEpnénkarbMeBjkargar edaypøas;bþÚrEpñkRbtibtþikarBI ³
 karpþl;hirBaØb,TanelIcMNay nigkarRtYtBinitüRbtibtþikar eTACapþl;karKaMRTedaypÞal;elIlT§plvij.
 GPiRkmEp¥kelIviFan eTACaGPiRkmEp¥kelIeKalkarN_vij nig
 karkRmitelIkarpþl;hirBaØb,Tanrbs; ADB edIm,IeFVI»man\T§iBlCaviCömandl;kmµviFI RBL TaMgmUlrbs; rdæaPi)al nigRbB½n§rbs;rdæaPi)al.

karGnuvtþepSg²BIKña
vanwgminmankardak;kMhitCamunelIRbeTs b¤vis½y sRmab;karGnuvtþ RBL eLIy. RBL GacGnuvtþeTA)an enAkñúgRbeTskMBugGPivDÆCasmaCikNak¾)an
¬dUcCa RbeTsEdlmancMNUlmFüm nigTab¦ nigenAtamvis½yepSg² Kña ¬dUcCa vis½yehdæarcnasm<½n§ nigvis½ysgÁmkic© CaedIm¦.
dUcKñanwgTRmg;karepSg²eTotpgEdr RbeTs vis½y b¤ RbePTkmµviFI EdlGaceRbIR)as; RBL )an minRtUv)ankMNt;TukCamuneLIy.
kmµviFInImYy²nwgRtUvBinitüeLIgvijmYy krNImþg². bTBiesaFn_Cak;Esþg EdlmanrhUtmkTl;eBlbc©úb,nñenH )anbgðajBIkarGnuvtþ RBL
y:agTUlMTUlay. bEnßmBIelI RBL sRmab;vis½yGb;rM Edl ADB GnuvtþkñúgRbeTsRsIlgáa FnaKarBiPBelak )anGnum½telIRbtibtþikar
hirBaØb,TanénkmµviFIsRmab;lT§pl ¬smmUlnwg RBL¦ cMnYn 8. RbtibtþikarTaMgenH manenAtamRbeTscMNUl mFümpg nigRbeTscMNUlTabpg
nigenAkñúgvis½ysgÁm nigehdæarcnasm<½n§epSg²Kña.
mUlehtusMxan;mYy EdlnaM[mankarGnuvtþ RBL kan;EtTUlMTUlayenaH KWedaysarEtvaKWCaGPiRkmEp¥ktam kmµviFI. vis½y
nigTIPñak;garnanarbs;RbeTskMBugGPivDÆCasmaCikmanPaBcRmuHepSg²BIKña. elIsBIenH eKGac kMNt;BIvisalPaBrbs;kmµviFItamEbbEpnmYy edIm,IFana
[mankarRKb;RKg nigkat;bnßyhaniP½y[)anRKb;RKan;. karvaytémøelI RBL BinitüelIhaniP½ypg nigGtßRbeyaCn_nanapg
enAkñúgkarbMeBjkargarCamYynwgRbeTskMBug GPivDÆCasmaCik edIm,IBRgwgRbB½n§kmµviFIrbs;xøÜn tamry³kareFVkI arEklMGbnþicmþg²RbkbedaynirnþrPaB
enAkñúg ry³eBlmYy. ADB nwgbMeBjkargarCamYynwgRbeTskMBugGPivDÆCasmaCik edIm,Irk»kassmRsb edIm,IeRbIR)as; RBL.

sRmab;B½t’manbEnßm sUmcUlemIl ³ http://www.adb.org/site/public-sector-financing/results-based-lending-programs
sRmab;sMNYrepSg² sUmTak;Tg ³ Kiyoshi Nakamitsu
GñkÉkeTsCan;x<s;EpñkerobcMEpnkar nigeKalneya)ay
naykdæanyuT§sa®sþ nigeKalneya)ay
TUrs½BÞelx ³ +63 2 632 4444
GIuEm:l³ knakamitsu@adb.org

© 2013

FnaKarGPivDÆn_GasuI

ARM146207 Ex FñÚ qñaM 2013

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful