MEĐUNARODNI DJEČJI FESTIVAL ŠIBENIK – HRVATSKA PROPOZICIJE 54 . MDF-a Š !"# $ - H%&a'($a 1.

Ovim Propozicijama utvrđuju se uvjeti pod kojima se mogu prijaviti predstave za 54. MDF Šibenik !rvatska i uvjeti pod kojima "e predstave biti izabrane u program Festiva#a$ te druga pitanja od va%nosti za Festiva#. &. 54. međunarodni dje'ji (estiva# Šibenik ) !rvatska biti "e odr%an od &1. #ipnja do 5. srpnja &*14. godine. +. Okvirni program 54. MDF ,ibenik ) !rvatska sadr%ava1 program tradicijske ku#ture iz !rvatske do & p#esna$odnosno ba#etna programa iz !rvatske do 4 dramska programa iz !rvatske do 4 #utkarska programa iz !rvatske do . inozemni/ scenski/ i g#azbeni/ programa posebni program na trgovima i u#icama (i#mski program ) 1& nas#ova #ikovni program ) do + iz#o%be iz !rvatske i inozemstva #iterarni program ) do 4 predstav#janja radioni'ki program ) do 15 radionica 4. 0ainteresirani sudionici mogu dostaviti prijave programa najkasnije do 15. ve#ja'e &*14. godine. Prijavnicu mo%ete prona"i na s#u%benoj stranici MDF Šibenik ) !rvatska 111.md( sibenik.com Prijave dostavite na adresu!rvatski narodno kaza#i,te u Šibeniku za Međunarodni dje'ji (estiva# ,ibenik !rvatska 2ra#ja 0vonimira 1 && *** Šibenik 3#i putem e mai#a na direkcija4/nksi./r 5. Prijava treba sadr%avatia5 naziv i adresu kaza#i,ta$ ansamb#a$ umjetni'ke organizacije$ umjetnika pojedinaca i#i drugog podnosite#ja$ te sa%etak o povijesti podnosite#ja6oko po#a kartice teksta7$ b5 ime i prezime osobe i te#e(on te#e(a8 e mai# mobite# za kontakte c5 nas#ov prijav#jenog programa i kategoriju za koju se prijav#juje 6drama$ #utke$ g#azba i s#.7 d5 podatke o trajanju programa 6 ne smije biti kra"i od +* minuta7 e5 podatke o autoru i izvođa'u programa$ te pet (otogra(ija izvođa'a i izvedbe (5 programski #etak$ (otogra(ije$ p#akat i video zapis predstave

g5 podatke o te/ni'koj za/tjevnosti programa i o terminima izvedbi u razdob#ju od 1. ve#ja'e do &*. travnja &*14. godine na kojima bi mogao prisustvovati urednik programa radi neposrednog uvida u prijav#jeni program. /5 obavezno u prijavi navesti uzrast kojem je program namijenjen 9. :rednici su obvezni pog#edati prijav#jene programe$ odnosno izvr,iti odabir do 1.. travnja &*14. godine. :rednici mogu pred#o%iti na teme#ju v#astiti/ saznanja i programe koji nisu s#u%beno prijav#jeni direkciji Festiva#a. :rednici se moraju u ci#ju ostvarenja programske koncepcije MDF a međusobno dogovarati oko prijed#oga programa$ ,to podrazumijeva da broj predstava iz određenog scenskog i#i drugog podru'ja mo%e varirati u korist onog scenskog podru'ja za koji se prijavio ve"i broj kva#itetni/ programa od okvirnog iz to'ke +. ovi/ Propozicija. ;. :rednici su obvezni najaviti svoj do#azak podnosite#ju prijave programa najmanje 5 dana prije izvedbe. Podnosite#ji prijava du%ni su osigurati smje,taj i u#aznice za urednika u s#u'aju da se prijav#jeni program odr%ava izvan mjesta prebiva#i,ta urednika. <vi podnosite#ji prijava biti "e naknadno obavije,teni o kona'nom (estiva#skom programu. .. :rednici su obvezni kod pred#aganja programa voditi ra'una o kva#iteti pred#o%enog programa$ imaju"i pri tome u vidu ci#jeve i koncepciju Festiva#a$ kao i te/ni'ke i prostorne mogu"nosti i uvjete Festiva#a i grada doma"ina$ kao i pri#agođenosti prijav#jeni/ izvedbi prostornim i te/ni'kim uvjetima scena na kojima se odvija (estiva#ski program. :rednici su obvezni u pisanom ob#iku podnijeti izvje,"e o pred#o%enom programu$ koji obvezno sadr%i ocjenu svi/ predstava i dje#a prijav#jeni/ za Festiva#. =. 3nozemni programi biraju se u sug#asnosti s obvezama >epub#ike !rvatske iz međunarodni/ ugovora o ku#turnoj suradnji$ odnosno prema prijed#ozima na,i/ dip#omatski/ predstavnika$ međunarodni/ i doma"i/ umjetni'ki/ organizacija i udruga$ (estiva#ski/ urednika i drugi/ kva#i(icirani/ osoba. O inozemnim programima koji su prijav#jeni za sudje#ovanje na Festiva#u$ pribav#jaju se recenzije$ kritike$ video i drugi zapisi i druga odgovaraju"a dokumentacija. 1*. :rednik ne mo%e pred#o%iti za s#u%beni program predstavu i#i dje#o u kojem na bi#o koji na'in sudje#uje$ posebice kao autor i#i autorski suradnik$ odnosno izvođa'. 11. Festiva#sko vije"e MDF a Šibenik ) !rvatska razmatra prijed#og programa i usvaja kona'ni program 54. MDF a$ najkasnije do +*. travnja &*14. godine. 1&. <ve'ano otvorenje 5+. MDF a Šibenik ) !rvatska bit "e odr%ano &1. #ipnja &*14. godine na ?rgu >epub#ike !rvatske s po'etkom u &1 sat. <ve'ano otvorenje bit "e sastav#jeno od uvodnog ceremonija#nog dije#a i izvedbe predstave koju "e preporu'iti ravnate#jstvo Festiva#a i moderator sve'anog otvorenja$ najkasnije do +1. o%ujka &*14. godine. <ve dogovore oko te#evizijskog prijenosa MDF a obav#jaju ravnate#j !rvatskog narodnog kaza#i,ta u Šibeniku$ vodite#j MDF a i autorski tim predstave$ direktno s urednicima i ravnate#jem !>? a i#i osobama koje su s nji/ove strane ov#a,tene za pregovore. 1+. <udionici Festiva#a snose tro,kove prijevoza do Šibenika i iz Šibenika do svog sjedi,ta. Festiva# snosi tro,kove smje,taja na bazi punog pansiona za doma"a kaza#i,ta$ orkestre$

zborove$ ansamb#e i osta#e sudionike ) izvođa'e na 54. MDF Šibenik ) !rvatska u trajanju od + dana$ u na'e#u za najvi,e +* '#anova )sudionika po izvođa'u programa. Festiva# snosi tro,kove boravka inozemni/ sudionika 54. MDF a Šibenik !rvatska$ u na'e#u u trajanju do 5 dana za sve inozemne sudionike. 14. 3zvan s#u%benog dije#a programa organizirat "e se popratni programi @Aa trgovima i u#icamaB i @Ao"ni programB$ suk#adno terminskim i materija#nim mogu"nostima Festiva#a$ pri 'emu se mora voditi ra'una o kva#iteti i aktua#nosti pojedinog programa o kojoj "e se o'itovati urednici u suradnji s ravnate#jem$ te njegovoj mogu"nosti pri#agodbe gradskim scenskim prostorima na otvorenoj sceni. Ovaj se program priređuje radi ostvarenja sveukupnog (estiva#skog ugođaja u gradu. : Šibeniku$ 1&. studenog &*1+. god.

Cradona'e#nik De#jko Euri"$ dr.med.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful