Phương thức Cho vay dựa trên kết quả thực hiện đối với các chương trình

hỗ trợ

Phê duyệt chính sách và hoạt động đầu tiên
Ngày 6 tháng 3 năm 2013, Ban Giám đốc của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) đã phê duyệt chính sách về Thử nghiệm Phương thức Cho vay dựa trên Kết quả Thực hiện đối với các Chương trình hỗ trợ (RBL). Hoạt động đầu tiên theo phương thức RBL của ADB được phê duyệt 3 tháng sau khi Ban Giám đốc phê duyệt chính sách, đó là một khoản vay trị giá 200 triệu USD nhằm cải thiện kết quả và hệ thống các trường trung học cơ sở tại Xri Lan-ca. Hoạt động này ràng buộc việc giải ngân của ADB với những kết quả hữu hình đạt được tại Xri Lan-ca, chẳng hạn như việc đưa ra một chương trình giảng dạy đầy đủ, nâng cấp các cơ sở vật chất và cơ sở giảng dạy tại các trường trung học cơ sở cũng như đào tạo các hiệu trưởng. Chương trình sẽ giúp Chính phủ Xri Lan-ca củng cố lĩnh vực giáo dục của mình nhằm đáp ứng những nhu cầu phát triển kinh tế.

Cho vay dựa trên kết quả thực hiện là gì?
Phương thức RBL cung cấp thêm một công cụ cho ADB để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của các nước thành viên đang phát triển và cải thiện hiệu quả phát triển. Những mục tiêu của phương thức RBL là:
     

Tăng cường tính trách nhiệm của chính phủ, khuyến khích đạt được và duy trì các kết quả, Cải thiện hiệu quả và hiệu suất của các chương trình hỗ trợ theo ngành do chính phủ nắm giữ, Thúc đẩy phát triển thể chế, Hỗ trợ sở hữu của quốc gia đối với chương trình, Giảm các chi phí giao dịch, Hỗ trợ điều phối phát triển và cân đối khi có nhiều hơn một đối tác phát triển tham gia vào chương trình.

Theo phương thức RBL, ADB hỗ trợ các chính phủ trong việc thiết kế và thực hiện các chương trình hỗ trợ ngành do chính phủ nắm giữ. Hoạt động giải ngân sẽ được ràng buộc trực tiếp với việc đạt được các kết quả của chương trình. Việc triển khai chương trình sử dụng chính các hệ thống chương trình của các nước thành viên đang phát triển. Các hệ thống chương trình của các nước thành viên đang phát triển sẽ được đánh giá, sử dụng và nâng cấp nếu cần thiết dựa trên các nguyên tắc thực thi tốt được chấp nhận chung. Cốt lõi của phương thức RBL là các kết quả đạt được và việc phát triển thể chế. Phương thức RBL đem đến một sự thay đổi đáng kể về quan điểm, chuyển trọng tâm hoạt động:
  

Từ việc tài trợ cho các chi phí và kiểm soát các giao dịch sang hỗ trợ trực tiếp cho các kết quả, Từ cách tiếp cận dựa trên luật lệ sang cách tiếp cận dựa trên nguyên tắc, Từ việc tài trợ xoay vòng của ADB sang việc tác động một cách tích cực đến toàn bộ chương trình RBL do chính phủ sở hữu và các hệ thống của chương trình.

Áp dụng một cách đa dạng
Việc áp dụng phương thức RBL sẽ không hạn chế theo quốc gia hay theo lĩnh vực. Phương thức RBL có thể được triển khai ở bất kỳ nước thành viên đang phát triển nào (chẳng hạn như áp dụng cho cả các quốc gia có mức thu nhập thấp cũng như các quốc gia có mức thu nhập trung bình) và với phạm vi lĩnh vực đa dạng (chẳng hạn như cả các lĩnh vực cơ sở hạ tầng cũng như các lĩnh vực xã hội). Vì thế, cũng như với các phương thức khác, quốc gia, lĩnh vực hoặc đối tượng chương trình có thể sử dụng phương thức RBL không được xác định trước. Mỗi chương trình sẽ được rà soát trên cơ sở từng trường hợp. Những kinh nghiệm thực tế cho đến nay cho thấy phương thức RBL có thể áp dụng một cách rộng rãi. Bên cạnh phương thức RBL dành cho lĩnh vực giáo dục tại Xri Lan-ca, Ngân hàng Thế giới đã phê duyệt 8 hoạt động tài trợ dự án dựa trên kết quả thực hiện (hình thức tương đương của phương thức RBL). Những hoạt động này trải rộng ra cả các quốc gia có mức thu nhập thấp và các quốc gia có mức thu nhập trung bình, cũng như liên quan đến nhiều lĩnh vực từ cơ sở hạ tầng cho đến xã hội. Một nguyên nhân chủ yếu cho việc áp dụng rộng rãi phương thức RBL là do đây là một hoạt động dựa trên chương trình. Các lĩnh vực và các tổ chức của các nước thành viên đang phát triển rất đa dạng. Hơn nữa, phạm vi của chương trình có thể được xác định theo cách thức đảm bảo quản lý rủi ro và giảm thiểu rủi ro một cách đầy đủ. Các đánh giá của phương thức RBL sẽ xem xét cả rủi ro cũng như lợi ích khi cùng với các nước thành viên đang phát triển củng cố các hệ thống chương trình của mình bẳng cách cải thiện từng bước một cách bền vững dần dần theo thời gian. ADB sẽ phối hợp cùng với các nước thành viên đang phát triển của mình để xác định những cơ hội phù hợp cho việc sử dụng phương thức RBL.
Để biết thêm thông tin, xin tham khảo tại: http://www.adb.org/site/public-sector-financing/results-based-lendingprograms

Nếu có thắc mắc, xin liên hệ: Kiyoshi Nakamitsu
Chuyên viên cao cấp về Chính sách và Kế hoạch Vụ Chính sách và Chiến lược Điện thoại: +63 2 632 4444 knakamitsu@adb.org
© 2013 Ngân hàng Phát triển Châu Á ARM146215 Tháng 12 năm 2013

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful