P. 1
Untitled

Untitled

|Views: 0|Likes:
Published by outdash2

More info:

Published by: outdash2 on Jan 30, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/15/2014

pdf

text

original

ד"סב מ עב הליכא תוצ בר הוי " כ אמוי פ א

www.swdaf.com 1
אי השרפ תישארב תשרפ (אנליו) הבר תישארב
הבר אמוצ תבורעב ימורב הוה אדבוע אמוחנת 'ר רמא חכתשא ,ןונ דח היל ןבדזיד לזאו טייח דח ןמת הוהו אילטו אוה
,אטייח אוהה אבסנו ,ןירנד ב"יל איטמד דע ,ימיטב היל קיסמ ןידהו ימיטב היל קיסמ ןידה הוה ,היוליע ןימייק סוכרפיאד
דח אלא ןמת הוה אלו תילזא ,ךנימ רופכל המ ירמ היל רמא ,ןונ יל תיתיא אל המל היילטל סכרפיא רמא ןוטסיראד אתנעב
ק יאדוהי דחו אנא תיחכתשיאו ,ןונ רשע םינשל אטמד דע ימיטב הל קיסמ אנאו ימיטב היל קיסמ אוה הוהו ,היוליע ןימיי
הירתב חלש ,ןלפ שנ רב היל רמא אוה ןאמ היל רמא ,אהמתא ,ןירנד רשע ירתב ןונ ךל אתיינד אעב תווה המ ,ןירנד
,ןירנד רשע ירתב ןונ תלכאד יאדוהי טייח תימח המ היל רמא היבגל אתאו ןל תיא ירמ ל"א ןנאד ןיבוח לכב ,םוי דח
ךירבדל היאר תאבהש ןויכ רמא ,היתי ירוקיל ןיכירצ ןנא תיל אתא אוה דכו ,ןנילע רפכמ אוה ,אתש ימוי לכ ןידבע
לכ הנמיה סנרפתמ היהו ,הבוט תוילגרמ הכותב ול ןמיזו התוא ערקו ךלה ,ה"ב שודקה ול ערפ המ ,רוטפ התא ירה
וימי .

ב דומע אפ ףד אמוי תכסמ ילבב דומלת
?היל דיבע יאמ שדחל העשתב יאה ,םצע םצעד אנתו - .יתפידמ בר רב אייח ינתדכל היל יעבימ בר רב אייח ינתד
פנ תא םתינעו :יתפדמ התושו לכואה לכ :ךל רמול אלא !ןינעתמ רושעב אלהו ?ןינעתמ העשתב יכו העשתב םכיתש
יעישתב - ירישעו יעישת הנעתה וליאכ בותכה וילע הלעמ .

ב דומע אפ ףד אמוי תכסמ י"שר
'וכו התושו לכואה לכ - העשתב םתינעו :ארק עמשמ יכהו עתהל לכותש העשתב ךמצע ןקתה רמולכ הרשעב תונ ,
.העשתב הנעתמ וליאכ אוה ירה :ךל רמול ,יוניע ןושלב ארק היקפאדמו

ב דומע ח ףד תוכרב תכסמ י"שר
'וכ בותכה וילע הלעמ - :ארק רמאק יכהו תרחמה יונעל שדחל העשתב םכמצע וניכה .םויה יונעכ יניעב אוה ירהו ,

א דומע ט ףד הנשה שאר תכסמ י"שר
'וכ התושו לכואה לכ - ,יוניע ארוק ינא העשת תליכא ,העשתב םתינעו :ארק רמאק יכהד ,הבישח יוניע ותליכאד ןויכו
הליכאב שיפמד לכ היתשו - ףידע יפט ברעב רמאקדמ אהד , - יוניע ירק יכו ,העשתד יוניעא דיפקמ אל ךחרכ לע
העשתב - .יוניע ירק הידיד היתשו הליכא

זש ןמיס םירופיכה םוי רדס טקלה ילובש רפס
םירופכה םוי רדס הרשע דחא הגורע
.םירופיכה םוי ברע תדועס ןיד
םירופכה םוי ברעב לע ןילפונ ןיאו תוחילסו םינונחת רמול ןימיכשמ ןיא עובקל םדא ךירצ ךא וב ןינעתמ ןיאו ןהינפ
םיבוט םימי [ראש] ךרדכ ותדועס ןינעתמ העשתב יכו שדחל העשתב םכיתושפנ תא םתינעו יתפדמ בר רב אייח 'ר ינתד
עישת הנעתה וליאכ יעישתב התושו לכואה לכ ךל רמול אלא ןינעתמ הרשעב אלהו .ירישעו י יכה 'יפ ל"צז המלש וניבר
.םויה יוניעכ יניעב איה ירהו תרחמה יוניעל העשתב םכמצע וניכה רמאק לע רכש ול שי שריפ ל"צז היעשי וניברו
םויבו םירופיכה םוי ברעב הפי לכואש ינפמש רמול שי וא .הנעתנו ירישעו יעישת תונעתהל םשה והוצ וליאכ ותליכא
ל השק הנעתמ םירופיכה רתוי ויוניע ו . ירישעו יעישת הנעתנ וליאכ יעישתב התושו לכואה לכ 'יפ ל"צז ןימינב 'ר יחאו
הז יוניע ושרד םימכחו םימכחל אלא שרדיל בותכה ןתינ אלש יפל יעישתב םג ןינעתמש ןיקודצ לש ןבלמ איצוהל
הייתשו הליכאב אוהש הנעתה וליאכ אוה ירהו םוי דועבמ ותליכא קיספהל ךירצש ךא קיספמש ירישעו יעישת
םושמ ואלו ירישעו יעישת הנעתה וליאכ אוה ירה ירישע סנכי אלש דע יעישת םוי אוהש דועב םוי דועבמ ותליכא
תינעתכ ול הבישח הלק העש התואו םויה לכ התושו לכואש ןידה ךכש עידוהל אלא הל טקנ שדוק לע לוח תופסות
םלש . םינשל קלחנ םויה ירהו שארה םויב ךא ומכ ותוא קרפב םימכח ונשו .רתומ ויצחו רוסא ויצחש .'וגו רואש ותיבשת ןו
ןה ולאו טוחשל יתרכמ התב טוחשל יתרכמ המא ועידוהל ךירצ וריבחל המהב רכומה הנשב םיקרפ העבראב ונב תאו
לגה יסוי 'ר ירבדכו הנשה שאר ברעו תרצע ברעו חספ לש ןושארה בוט םוי ברעו גח לש ןורחאה בוט םוי ברע ברע ףא ילי
יוה ירופכד אמוי ילעמ דח אמוי אנטישד הינייעב אריג רמא יוהד ליגר הוה ומילפ ןניסרג ןישודק ףוסבו לילגב םירופכה םוי
ובירק הילייע יארבא אנאו יאווגא אמלע ילוכ אנדיאה יכ אמוי רמא אתפיר היל וקיפא אבבא ארק אתא אינעכ היל ימדיא
אכתא אמלע ילוכ רמא אתפיר היל 'וכ יאדוחל אנאו םילכאמ ןקתלו םתדועס עובקל היה םינושארה גהנמש תדמל אה
לארשיב טושפ גהנמ ןכו םירופכה םוי ברע םיבירעו םיבוט יוה אדבוע אמוחנת 'ר רמא א"י השרפ אבר תישארבבו .
וכרפיאד אילטו אוה חכתשאו ןונ דח היל ןובזיד לזאו טייח דח ןמת חכתשיאו אבר אמוצ תבורעב ימורב .היולע ןימייקד ס
רמא .ןיטסיראד אנסאב אטייח אוהה היבסנו ןירנד רסירת אטמד דע ימיטב היל קיסמ ןידהו ימיטב היל קיסמ ןידה הוה
דחו אנא תיחכתשיאו ןונ דח אלא ןמת הוה אלו תילזא ךל רופכינ אל ירמ היל רמא ןונ תיתייא אל המל אילטל איכרפיא
ל קיסמ הוהו היוליע ןימייק יאדוהי רמא אהמתא ןירנד רסירתב [ןונ] יתיינד יעב תיוה המ ןירנד רסירתל וטמד דע ימיטב הי
ןירנד רסירתב ןונ ליכא יאדוהי טייח תימח ןאמ היל רמא היבגל אתאו הירתב חלש ןלפ שנ רב היל רמא אוה ןאמ היל רמא
יתא אוה דכו ןל רפכמ אוה אתש אלוכ ןנידבעד ןיבוח לכ אמוי דח ןל תיא ירמ היל ןויכ הירוקיל ןיכירצ ןנא תיל
הינוקבש וירבדל היאר איבהש :
ד"סב מ עב הליכא תוצ בר הוי " כ אמוי פ א
www.swdaf.com 2

ד רעש הנוי וניברל הבושת ירעש רפס
תבשחמו בלה ירוהרהמ םדאה ינב חור לע הלועה לע תרפכמ הלוע :(ז הכלה ,ח קרפ ימלשורי אמוי) ורמא דוע ז
כ יהיו" :(ה ,א בויא) בותכ ןכו ,תוריבעה םלכ רפסמ תולוע הלעהו רקבב םיכשהו םשדקיו בויא חלשיו התשמה ימי ופיקה י
."םבבלב םיקלא וכרבו ינב ואטח ילוא בויא רמא יכ

תשרפ ארקי ,השע תוצמ לע רבעש וא בלה ירוהרהב אטח םא ,וניתובא תונועבו וניתונועב תונברק ונל ןיא יכ התעו ח
רדס תלחתבו ארקיו רדס תליחתב רשא הלועה ןיב ,ןברקה תברקה םוקמב ונל היהי ןברקה תשרפ ארקמ יכ ,ןרהא תא וצ
וליאכ הלוע תשרפב קסועה לכ :(יק תוחנמ) הכרבל םנורכז וניתובר ורמאש ומכ ,הפ לעב ארקנש ןיב בתכב ארקנש
תאטח תשרפב ,הלוע בירקה - .םשא בירקה וליאכ םשא תשרפב ,תאטח בירקה וליאכ
ת אל תוצמ לע םדא רבע םאו םשה לא הצרתי ןעמל םירופכה םויל עיגהל הכחיו ףוסכיו ונועל גאדי ,הבושת השעו השע
."ונוצרב םייח" :(ו ,ל םילהת) רמאנש ומכ ,רצונ לכ ייחו ףוגהו שפנה ייח ונוצר יכ ,ךרבתי םנורכז וניתובר ורמא ןכ לעו
ל הוטצנ וליאכ םירופכה םוי ברעב הדועס עבוקה לכ :(א ,ט הנשה שאר) הכרבל הנעתהו ירישעו יעישת תונעתה
ויתונועל ויתונוגיו ,ותמשאל ותגאד לע הדעל ול היהתו ,ותרפכ ןמז עיגהב ותחמש הארה יכ ,םהב .

ט הוצמה תחמשל הדועס םיעבוק ונחנא םיבוט םימי ראשב יכ תינשהו ,תווצמה לע החמשה רכש דאמ אגשיו לדגי יכ ,
מע התעו" :(זי ,טכ א םימיה ירבד) רמאנש ומכ :(זמ ,חכ םירבד) רמאנו ,"ךל בדנתהל החמשב יתיאר הפ ואצמנה ך
,"בבל בוטבו החמשב ךיקלא 'ה תא תדבע אל רשא תחת" לע הדועס עובקל ובייחתנ ,םירופכה םויב םוצהש ינפמו
םירופכה םוי ברעב הוצמה תחמש .

י נשפנב תוצע תישלו םירופכה םויב םינונחתו הלפת תוברהל קזחנ ןעמל תישילשהו הירקיעו הבושתה לע ו .

א דומע ט ףד הנשה שאר תכסמ א"בטירה ישודיח
.'וכ הנעתה וליאכ יפט חבושמ יעישתב הנעתה םאד עמשמ ת"ר השקה םיחספ תכסמב ןנירמא אה הירב רמ ('ב ח"ס)
,אתרצעו אירופד אמויו ירופכד אמוי ילעממ רב אתינעתב אתש הלוכ ביתי הוה אניברד הוטצנ וליאכ רמאק יכהד ץריתו
וא םירופכה םוי יוניע תייחד ידיל אבי אלו הפי תונעתהל לכויש ידכ וא רבדה םעטו ,הנעתהו ירישעו יעישת תונעתהל
ידכ אוהש ל"ז הנוי ר"ה שריפש ומכ ,הנשה שארב ומכ םיקתממ וב לוכאל יוארו וניהלאל םויה שודק יכ תוארהל
שרדמב ורמאש ומכ םיכאלמכ היהנש תוינפוג תוואתמ םויב וב שורפל אוה בותכה תריזגש אלא .

ב דומע אפ ףד אמוי תכסמ ש"ארה תופסות
ירישעו יעישת הנעתה וליאכ בותכה וילע הלעמ . תונעתהל רוסא הוטצנ אלש וישכע לבא ,ךכל הוטצנו .

בכ ןמיס ח קרפ אמוי תכסמ ש"אר
אלהו ןינעתמ העשתב יכו שדחל העשתב םכיתושפנ תא םתינעו יתפידמ בר רב אייח יבר ינת (א ט ה"ר ב אפ ליעל) בכ
ואה לכש ךדמלל ןינעתמ הרשעב ירישעו יעישת הנעתה וליאכ בותכה וילע הלעמ וב התושו לכ םתינעו ארקד ושוריפ יכהו
רחמל תונעתהל ולכותש ידכ היתשבו הליכאב קזחתהל שדחל העשתב םכמצע וניכה רמולכ .םכיתושפנ תא
לארשיל =אוה ךורב= ה"ב םוקמה לש ותביח תוארהל א םוי תונעתהל וילע רזגו םיעושעש דלי ול שיש םדאכ . הוצו דח
תונעתהל לארשיל הוצ אל הנשה תומי לכמ אוה ךורב שודקה ךכ לובסל לכויש ידכ תינעתה םוי ברע ותוקשהלו וליכאהל
תינעתה ברע תותשלו לוכאל םריהזהו םתונוע לע רפכל ןתבוטל דחא םוי אלא היתשו הליכא התוא איצוהש רחאמו
לע ווטצנ וליאכו יוניעכ איה אבישח אמלא יוניע ןושלב םוי ברע הדועסב תוברהל וגהנ ןכו .ירישעו יעישת לש יוניע
םירופכה םיברמ ויה אל לילגמ ץוח תומוקמ ראשבו לילגב כ"הי ברע ףא ילילגה יסוי יבר ירבדכו (א גפ ןילוח) ןנירמאדכ
םוי (ברע) התעמ אלא (א ה ףד) תובותכד אמק קרפב ןנירמאדכ .םירחא םירבדבו תופועב אלא תומהב תטיחשב
כה הנקש דחא טייחב השעמ שרדמב (ימלשוריב) ימנ ןנירמאו .ףוע ןב טוחשי אמש החדי תבשב ינשב תויהל לחש םירופ
:םיבורמ םימדב םירופכה םוי ברעב גד

א דומע ט ףד הנשה שאר תכסמ יריאמל הריחבה תיב
לכ אכ בותכה וילע הלעמ םירופכה םוי ברע אוהש ירשתב יעישתב התושו לכואה ירישעו יעישת הנעתה ול תעשבו ליאוה
לכו ןכ םג םרמא אוהו הריבע רבדל וליפא והעד ךיכרד לכב הזב אצויכ לע יונע םשל ותליכא תויהל ןיוכמ אוה הליכא
םימש םשל ויהי ךישעמ :

א דומע ט ףד הנשה שאר תכסמ ן"רה ישודיח
.ירישעו יעישת הנעתה ולאכ ו לבא הנעתהו הב הוטצנ ולאכ 'יפ הב תונעתהל רוסא יאד ולאו 'פב םיחספב 'ירמאדכ
:ירופכד ימוי ילעמו ,תרצעו אירופמ רב אתינעתב ביתי הוה אתש ולוכ אניברד הירב רמד םירבדד"סב מ עב הליכא תוצ בר הוי " כ אמוי פ א
www.swdaf.com 3
ג קרפ םירדנ תוכלה ם"במר
ט הכלה
ירבד לע םילח םירדנהש ,םוצל בייח בוט םויב וא תבשב םוציש רדונה וא ןושאר םוי םוציש רדונה ןכו ,ונראבש ומכ הוצמ
בוט םוי אוה ירהו הז םוי וב עגפו וימי לכ ישילש םוי םירופכה םוי ברע וא ,שדח שאר רמול ךירצ ןיאו םוצל בייח הז ירה
זח ןיכירצ ןה ירה םירפוס ירבדמ םהב םוצה רוסיאו ליאוה ולאה םימיה ינפמ ורדנ החדי םירופו ב הכונח וב עגפ החדיו קו
.םימכח תריזג ינפמ ורדנ +.רוסא םויה תינעתב ינירה רמא לבא ילע רמאשב אקוד א"א .םוצל בייח בוט םויב וא תבשב םוציש רדונה /ד"בארה תגשה/+

ט הכלה ג קרפ םירדנ תוכלה הנשמ ףסכ
.. . עמשמו הרותה ןמ תונעתהל רוסא ח"רבו כ"הויעבד רבוס אוהש הרואכל הארנש וניבר ירבדב קדקדל שיו
שדחל העשתב םכיתושפנ תא םתינעוד אשרדמ ונייה כ"הויעד , ק"פסבו (:ז"י ףד) תוינעתד ב"פב ןנירמא אידהב ח"רו
.קוזיח יעב אל אתיירואד אוה אתיירואד ח"ר תינעת תליגמב םיבותכה םימי ינפלש םויב תינעת רוסיא יבג (ט"י ףד) ה"רד
אתיירואדמ אוהש אמיל אמלעב אתכמסא איהש םכיתושפנ תא םתינעוד אשרד םושמ וטאד כ"הויע לע הומתל שיו
מנ ח"רו ביתכד םידעומל אנמחר הישקאדמ הל ןניפליד רשפאד ג"עאד תינעתב רוסא אהיש אידהב הרותב וניצמ אל י
.אתיירואדמ אוהש רמול יאדכ הז ןיא םכישדח ישארבו םכידעומבו םכתחמש םויבו אלא ןירוסא ןניאש נ"האד ל"יו
יא ךכיפלו והב ילוזלזל ותא אל הרותב ךמס תצק םהל שיש ןויכש אלא ןנברדמ קוזיח םיכירצ םנ אתכמסאד םושמו
אתכמסאד ןויכד ח"רב ל"צ ןיאו םוצל בייח כ"הויעבד בתכ כ"הויעד אתכמסאמ יפט תצק אשרפימ שדוח שארד
קוזיח ךירצ וניאד אטישפ יפט תשרופמ הידיד ךומס הרותב רכזנש רמול ונייה אוה אתיירואד ח"ר ןנירמאד אהו
םהל ושיקהל איה הבורק אתכמסאו תודעומל ירבדמ הארנ ןכו ןנברדמ אלא רסתימ אלד נ"הא לבא תינעת רוסיא ןינעל
:ןנברדמ אלא תינעתב רסתימ אל ח"רד 'וכו ורדנ תא תמדוק ונתריזג םא יבג תוינעתד ק"פב 'סותה

דרת ןמיס םירופכה םוי תוכלה םייח חרוא רוט
:םירופכה םוי תוכלה
לכש ךדמלל ןינעתמ 'יב אלהו ןינעתמ העשתב יכו שדחל העשתב םכיתושפנ תא םתינעו יתפידמ בר רב אייח בר ינת
'יו 'ט הנעתה וליאכ בותכה וילע הלעמ 'טב התושו לכואה ה ארק ק"הו היקפאדמו רחמ לש יוניעל יעישתב םכמצע וניכ
אוהו םהינשב תונעתהל הוטצנ וליאכ שוריפ 'יו 'ט הנעתה וליאכ יוניע ומכ בישח כ"א יוניע ןושלב הליכאל אנמחר
םויצו םהיתונוע רפכל םתבוטלו הנשב דחא םוי אלא תונעתהל הוצ אלש לארשי תא אוה ךורב שודקה תבהאמ
ש ידכ הלחת ותשיו ולכאיש יוניעה םהל קיזהל אלשו תונעתהל ולכוי תונעתהל וילע רזגו דיחי ןב ול היהש ךלמל לשמ
לובסל לכויש ידכ םדוק ותוקשהלו וליכאהל הוצו דחא םוי שרדמב איבמו הדועסב וב תוברהל ןיגהונ ןכו רטושב השעמ
ח ידוהי םש היהו בוהז וב ןתנו דחא גד אלא אצמ אלו םיגד יל הנק ודבעל רמאש ריעה והולעהש דע וילע ףיסוהו טיי
ול רמא ךתכאלמ המ ול רמאו טייחה רחא רטושה חלש ערואמה לכ ול רפסו וינודא לא דבעה אב טייחל ראשנו השמחל
ול רמא טייח ול בישה יל ותונקל ויתחלשש ידבע דימ ותחקלש אלא דוע אלו םיבוהז 'הב בוהז הוש גד תינק המלו
אל ידכ 'יב וליפא וננקא אל ךאיהו ה"בקהש םיחוטב ונאשו תותשלו לוכאל אוה ךורב שודקה ונוצש הזכ םויב ולכו
םולשל ךלהו ורטפו תישע הפי כ"א ול רמא וניתונוע ונל רפכי :

רוא ףסוי תיב דרת ןמיס םייח ח
א - תוכרבד אמק קרפב .'וכו ןינעתמ העשתב יכו שדוחל העשתב םכיתושפנ תא םתינעו יתפדמ בר רב אייח בר ינת (ב) ב
רמאק ארק רמאת םאו (:חס) םירבד ולא קרפ םיחספבו (.ט) הנשה שארד אמק קרפבו (:אפ) אמויד ארתב קרפבו (:ח)
הינימ ףילי יכיהו שדוחל העשתב הנעתיד רכש לבקמש היל אנמ וב לוכאל רתומד רמול יצמיתשכל דועו וב ולכאיד והיא
ךמצע ןקתה רמולכ ארק עמשמ יכהו העשתד יוניעא דיפקמ אל ךחרכ לע ברעב ביתכדמד רמול שיו הנעתה וליאכ
נעתמ וליאכ אוה ירהד ךל רמול ונייהד ןניפלי יוניע ןושלב ארק היקפאדמו ירישעב תונעתהל לכותש יעישתב :יעישתב ה
תוצמ ולכאת ברעב שדחל םוי רשע העבראב ןושארב (חי בי תומש) ביתכ אהו ןינעתמ העשתב יכו היל אישק יאמ ת"או
אמק קרפב תופסותה וצרית רבכ ירישע לש ברע ברע יאמ אמינ ימנ יכה רשע השמח לש ברע רמול הצר ברע ותואו
ףוסבל ולכאת ביתכד םתה ינאשד (וליאכ ה"ד םש) תוכרבד לבא תוצמ ולכאת הלילב רשע העבראב ןושארב יכה עמשמד
:יעישתה םויב דימ םתינעו עמשמד ברעב םדוק םתינעו ביתכ אכה וליאכ בותכה וילע הלעמ רמאקדמד קדימל אכיאו
יכהד רמול שיו חבושמ אוה לכואהש רמאק יכיהו חבושמ הז ירה יעישתב הנעתמהש עמשמ ירישעו יעישת הנעתה
ב הברמה לכ רמאק הנעתה וליאכ וילע הלעמ יעישתב היתשו הליכא שארד אמק קרפב י"שר שריפ יכה םושמד הארנו
לכ הבישח יוניע ותליכאד ןויכו יוניע ארוק ינא העשת תליכא העשתב םתינעו ארק רמאק יכהד (לכ ה"ד םש) הנשה
:ףידע יפט היתשו הליכאב שיפמד עו ימד ריפש העשתב הנעתמד עמשמד קדימל אכיא יתכאו וניאו לכואש יממ ףיד
הנעתה וליאכ בישח היתשו הליכאב הברמד אכיהד אלא היתשו הליכאב הברמ םירבד ולא קרפ םיחספב ןנירמא אהו
ילעמד הימעטד שרפמו ירופכד אמוי ילעמו אירופו אתרצעמ רב אתש ילוכ אתינעתב ביתי הוה אניברד הירב רמד (םש)
יתפדמ בר רב אייח ינתד םושמ ירופכד אמוי 'וכו םכיתושפנ תא םתינעו תונעתהלמ תותשלו לוכאל ףידע יפטד עמשמ
הז םויב הליכאב הברמד ןויכד רמול שיו הלוכ הנשה לכב הנעתמ היהש ומכ הנעתמ היה אל המל ףידע הנעתמ יאד
תוברהל הוצמד אהו תינעתב ומצע רעיצ וליאכ רכש לבקמ היהו הליכאב הברמ היה הנעתה וליאכ רכש לבקמ
ו לכאמב הרפכ ןתינש לע ותארקל חמש אוהו םירופכה םוי וילע לבוקמו חונש תוארהל ידכ ונייה הז םויב התשמב
ודבכל ךירצ םיבוט םימי ראש ןידבכמש ךרדכ התשמו לכאמב ודבכל רשפא יא ומצע םירופכה םויש ןויכד לארשיל
י דחפ וילע לפנ יכ הרומ אוהש ימד ריפש הנעתמ םא ןכ יפ לע ףאו וינפלש םויב דרח אוהו ןיד םוי אוהש םירופכה םו
ד"סב מ עב הליכא תוצ בר הוי " כ אמוי פ א
www.swdaf.com 4
ונואג רדהמו 'יי דחפמ : יעישתב ללכ תונעתהל ןיאד רמול שי דועו ברע (רושע תתיבש ףוס) ןומיימ תוהגהב בותכ ןכו
וב תונעתהל רוסא םירופכה םוי
א
הדועסב תוברהל הוצמו יכה ירישעו יעישת הנעתה וליאכ וילע הלעמ ןנירמאד אהו
וליאכ וילע הלעמ רמאק הוצמ תונעתהל הוטצנ אלד אתשה לבא םהינשב הנעתהו ירישעו יעישת תונעתהל הוטצנ
וב תותשלו לוכאל :וניבר ירבד םה ךכו (םש) תוכרבד אמק קרפב תופסותה ובתכ ןכו
לע הוטצנ וליאכ יוניע ומכ בישח רמאק יכה .םהינשב תונעתהל הוטצנו ירישעו יעישת הנעתה וליאכ יוניע ומכ בישח ש"מו
יע לוחמ ןיפיסומד דמלל ךירטציא םתינעוד ארק יאה אה ת"או :(בכ 'יס ח"פ אמוי) ש"ארה ןושל אוה ךכו ירישעו יעישת יונ
לוח תפסותד רבוס וניברד רמול ןיאו (םש) הנשה שארד אמק קרפבו (םש) אמויד ארתב קרפב היל שירדדכ שדוקה לע
דל ארק היל רתייא יכה םושמו אתיירואד יוה אל שדוקה לע ןל אקפנ ארקמד (:וטש) ח"רת ןמיסב בתכ ירהש בר רב אייח
תומש) ארקמ שדוקה לע לוחמ ןיפיסומש היל אקפנד אביקע יברכ רבוס וניברש רמול שיו שדוקה לע לוחמ ףיסוהל ךירצד
:(םש) הנשה שארד אמק קרפב אתיאדכ תובשת ריצקבו שירחבד (אכ דל
מ אוהש יעישתב לוכאל הוצמש וניבר ןתנש םעטהו דיחי ןב ול היהש ךלמל לשמ 'וכו לארשי תא אוה ךורב שודקה תבהא
םוי ברעב הדועסב תוברהל גהנמה היהש דומלתב תומוקמ המכמ היאר איבהו (םש) אמוי תכסמב ש"ארה בתכ ךכ .'וכו
:םירופכה
.'וכו ךתכאלמ המ ול רמא 'וכו םיגד יל הנק ודבעל רמאש ריעה רטושב השעמ שרדמב איבמו מ רמאת םאו ול ה
וניאש רבדב האמ תתלו ויסכנב קוזיל יאשר םדא אלהו םיבוהז השמחב ואנקש וילע לבוק היה המל דועו ותכאלמלו
הז לע ובישה אל טייחהו ותוחילשב ותונקל ךלוה היהש ודבע דימ וחקל המל וילע לבק אוהש דועו דחא אלא הוש
זיל יאשר םדאש יפ לע ףאש רמול שיו וירבדב סייפתנ ךאיהו ללכ ךכב םדא ינב לש ןכרד ןיא םוקמ לכמ ויסכנב קו
ךתכאלמ המ היה וירבד תלחת ןכלו הז לע רוקחל לטומ ריעה רטוש לעו סוטסויבוק וא בנג אוה ןכ םא אלא
ךכב הכאלמ ילעב ךרד ןיאש םיבוהז השמחב בוהז הושש גד תינק המל ול רמא זא טייח אוהש ובישהשכו דוע אלו
רמולכ ידבע דימ ותחקלש אלא תייה התאו םנתיל הצור ידבע היה אלו םיבוהז השמח םילאוש ויה הנושאר העשמ וליא
השמחל ותילעהש דע וילע תפסוה התאו דחא בוהזב ידבעל ותוא ןינתונ ויה רבכ לבא אחינ םנתונ רעשה תא רקיימהו
סנקל אוה יואר הז ןינעב הזכ םויב ולכואל ידכ הרשעב וליפא וננקא אל ךאיהו ובישה אוהו תושעל וכרדש ימ רמולכ 'וכו
דימת רעשה תא רקיימ אצמנ ןכ תושעל ול םרוג ותוללוזש רחאמש סנקל אוה יואר יאדו הביס אלל הז ןינעב ימ לבא
רעשה ןיא הבורמ ןמזל תחא םעפ אלא ןכ השוע וניאש רחאמש סנקל יואר וניא הקזח הביסל אלא ןכ השוע וניאש
ודי לע רקייתמ רטושהש רמול שי דועו : וחקלש תינש .גלפומ רבד ויוושמ רתויב ואנקש תחא השע תוער םיתשש ול רמא
ידבע דימ רמאקד ונייהו דרמ ומכ אוהו ומצע רטושה דימ וחקל וליאכ אוה ירהו ול ותונקל וחלשש רטושה דבע דימ
ה ינפמו הז םוי דובכ ינפמ םא יכ ןכ השע לעמב אלו דרמב אל יכ ובישה טייחהו יל ותונקל ויתחלשש רמול שריפ אל דובכ
הזכ םויב ולכואל ידכ רטושה דבע דימ ונחקא אל ךאיהו םיבוהז השמחב וחקל המל וילע ןעטש המל ובישה אלא
הזכ םויב ותחקל יואר היה ומצע רטושה דימ וליפאש עמשמ אליממו : שרדמב לבא וניבר ןושל יפ לע יתבתכ הז לכ
הז השעמ יתאצמ הבר ד תוא א"י 'רפ) תישארב תשרפב ( רחא שרדמבש רשפאו וניבר ובתכש הז ןונגסב בותכ וניאו
ובתכש הז ןושלב בותכ וניבר ואצמ :

דרת ןמיס םייח חרוא רצקה השמ יכרד
(א) ןכו (לת 'מע) ו"טר ןמיס העד הרוי רוט ואיבהו (ט"ה) םירדנמ 'ג קרפ ם"במרה ירבדמ עמשמ ל"ירהמ בתכ ןכו 'לה)
(ט 'יס כ"וי ברע לו רשב לוכאל אלש הרדנש תחא השא לע ל"ירהמ לאשנש ונושל הזו ץוח הנשה לכ ןיי תותשל א
בוט םוי ללכב םירופכה םוי ברעד בתכו בוט םויו תבשמ :

עקת ןמיס תינעת תוכלה םייח חרוא ךורע ןחלוש
ג ףיעס
שה ,וללה םימי םהב ועריאו םימי ךכו ךכ תונעתהל עבשנ םא עבשנ םא לבא ;ללוכ רוסיא םעטמ (בי) םהילע הלח העוב
,אושל עבשנש לע הקול אלא ,הוצמ רבד לע הלח העובש ןיאד העובש וילע הלח אל ,שוריפב ,ט"יב וא תבשב תונעתהל
ןנברדמ אלא ח ןניאש ןויכ וילע העובש הלח ,םירופו הכונחב תונעתהל עבשנ םאו ;לכואו הנעתמ וניאו ותעובש ריתהל שיו) ( .
יל הארנו ט (גי) הארנ ם"במרה ירבדמש אלא ;ןנברדמ אלא םניאש כ"הי ברעו ח"רל ןידה אוהד (די) הרות לש םהש .

עקת ןמיס הרורב הנשמ
(די) הרות לש םהש - אתיירואד אוה וב תונעתהל רוסיאה כ"ויעד עירכמש א"מב ןייעו ןכו ןנברד אוה ח"רב לבא
ד ורואיבב א"רגה תעד :ןנברד אוה ח"ר

הוצמ רנ קרפ אמוי תכסמ ה"לש
לכ .(ב ח תוכרב) ירישעו יעישת הנעתה וליאכ בותכה וילע הלעמ יעישתב התושו לכואה לכ .ח הווצמ היה וליאכ ,רמו
היהו ,ירישעו יעישת תונעתהל הנעתמ תליכא יכ .ירישעב הנעתמו יעישתב לכואה רכש לבקמ ךכ ,בר רכש ול היה ,םהב
.תינעתהמ הלולכ הליכאה אצמנ ,ירישעה תינעת ליבשב איה יעישתה רוטה בתכ הזה ןינעו (ד"רת ןמיס) לש ןטשפ יפל
ובסל לכויו ,קזח היהיש ידכ ,םירבד ברעה תדועס איה תירקיעה הדועסה ,הז םעט יפלו .ירישעה לש רחמ לש יוניע ל .
ודיב תושרה ברעה תדועס דע לוכאל הצרי אלש ימ ,הז םעטל רשפאו . ,דוסה יפ לע הליכאה םעט יפל הארנ ןכו
ארוודרוק מ"רהמ יהלאה בתכש תצק עמשמ ןכו .(דלק תוא ,רוא הרות קרפ) ינש קרפב ןמקל וירבד ואבויש קרפ הנשמב
דע אלא הז ןיוכתנ אלש ,םוצ יליל דע אלא רוסא וניא ,םוצה אהיש דע םעוט יניאש רשב םנוק רמא ,('ו הנשמ) םירדנד 'ח
ד"סב מ עב הליכא תוצ בר הוי " כ אמוי פ א
www.swdaf.com 5
'םוצה יליל' שוריפ .רשב לוכאל םדא ינב ךרדש העש - .םירופכ םוצ ברעב הדועסב תוברהל הוצמש ,םירופכ םוצ ליל ירה
הלילל ךומס ברעב איה תירקיעה הדועסש ירקמ תועש תינעת וליפאד ,ברעה דע תונעתהל רוסאד הארנ םוקמ לכמ .
תינעת .(ב אי תינעת) ףא ,םויה לכ יוניע המו .יוניעה ומכ איה הליכאה םוקמ לכמ ,תירקיע איה ברעה תדועסש ףאו
הנועמ היהי אלש םויה לכ תוארל ךירצ ,הליכא ש קרפב ןמקל וירבד ואבויש הליכאה דוסב רהזה םעט יפלו . קרפ) ינ
,(ולק תוא ,רוא הרות וב גנעל הוצמו בוט םוי אוה םויה לכ יזא .

.ט ל"ירהמ תבושתבו ('ט 'יס םירופכ םוי ברע תוכלה ל"ירהמ יגהנמב אבומ) לוכאל אלש הרדנש השא לע ,ותוא ולאש
םירופכ םוי ברעב הניד המ ,םיבוט םימיו תותבשב קר ןיי תותשל אלו רשב . לוכאל תרתומש ,בישהו ,הנוצר לכ
בוט םוי ירקתמ אוה םגד ,הז םויב הבל חמשלו .

רוא הרות קרפ אמוי תכסמ ה"לש
.דלק רופכ םוי ברעב הליכאה דוס
םירופכה םוי תדובע רפסב ארווידרוק השמ ר"המ יהלאה ןושל הז לכ ךרד :('ב ןוקת םירפכתמה ינוקת ,םימלש יחבז)
ו םירופכ םוי ברעב חומשל לארשי הזל םעט םנמאו .(ב ח תוכרב האר) ארמגב ושריפ ןכו ,ןידה ןכו ,הפי הדועס ןקתל
,(ב"ע 'ח ףד ג"ח) רהזב ושקהש המב ,ראבתי ,החמשה ךירצ השע תוצמ לכבו ,השע תווצממ תחא איה הבושתה יכ
וננינעל התעו .םש וצרתו .ךאיה הבושתב החמש ןכ םאו ,הגאדהו הענכהה ורקיע הבושתב בשה ,ןכ םאו יכ ,רמאנ
איצויש תוארל ,םימשבש םהיבאל םייולת םה לארשי לכ יניעו ,תונוועה תוגאד תמחמ החמש וב ןיא םירופכה םוי
הוצמה לא החמשה ומידקה ןכל ,החמש ןיאו ,םטפשמ רואל . ברעב 'ה תכרב אלמ ןחלשו עצמב תיבה ןקתל יואר ,ןכל
הוצמ תחמש וב חומשל ,הז םוי כרב) ארמגב ורמא הז דגנכו . וליאכ וילע ןילעמ ,יעישתב התושו לכואה לכ ,(םש תו
.ירישעו יעישת הנעתה לבקתמ זא ,יעישתב חמש םא אלא .הגאדב אוהש ינפמ ,וינפל הצרנ וניא ירישעה יוניעש ינפמ
יעישת הנעתה וליאכ וילע הלעמ ןכלו ,ירישעה תבושתו םוצ ןיעמ יעישתה תחמש אצמנ ,ןכ םא .ירישעה תינעת
ירישעו .

לק .ה ,המשנהו חורהו שפנה אוהש ינחורה קיזחהלו ,ףוגה תונעל ךירצש ינפמ ,הליכא וב ןיא ומצע םירופכה םוי הנהו
אבה םלועה ןוזמ אוה םירופכה םוי ןוזמו םלוע עפשמ תינחורה שפנה ריבגהלו ,תאזה תימהבה שפנה תונעל ךירצ ךכל .
.אבה ויזמ ןינהנ תויהל אוה םירופכה םוי ןוזמ ,הז םעטמו הניכשה םירבדה םהש עבטב ץפח אוה ךורב שודקהו ,
םנוזל ךירצו ,עגרכ ופסי םתימי םאו ,ולאה םינותחתה תבסב אלא תואצמנה ארב אלש ,םיימשגה םירבדה םינותחתה
.םויקהו ןוזמה םהילא םידקהל ךירצ הזלו ,םסנרפלו תבש ברעב ויהו ,תינחורה שפנה ןוזמ אוה תבשבש ומכ ,הזלו
הנשמ םחל םיטקול ,(בכ ,זט תומש) אלש ,הזה ימשגה ןוזמל ,םירופכה םוי ברעב הנשמ םחל ולטי םירופכה םויב ךכ
ותומיו ותונעל ] (ברעב) בערב [ ןוילעה עפשמ תוסנרפתמ םניאש ,תונותחתה תויוהה . ,ימשגל ינחורה ץפחל הזלו
תה וליאכ יעישתב לכואה לכ ,רמא ,ןותחתה תוררועתה ידי לע אלא ןוילעל םויק ןיאש תאזה הליכאה ירהש .'וכ הנע
תונוילעה םויק תביס םהש תונותחתה תואצמנה םויקל ,הובג ךרוצ הבושת ימימ המכחה דוס אוה יעישתהש עדונו .
םלכ 'ה ךישעמ ובר המ' (דכ ,דק םילהת) ורמאכ ,תונותחתה תויוהב המייקמו הנזה אוהו ,('א ןוקת םש) ליעל יתשריפדכ
הליכא לטונ הזלו .'תישע המכחב דחו אמלע הוה ןינש [יפלא] תיש ךרד לע ,ןוילעה ןבולה תתיבש ברעמ [םמויקל] (םייקל)
ןוילעה ןבולהמ תוינחורה םויק זאו ,תבש ברעמ וחרטש המב תומייקתמ תונותחתה תויוההו ,(א אל הנשה שאר) בורח
.(ק"מרה) ל"כע ,דחא רבד לכהו

ע ח"ס ףד ג"ח) תומ ירחא תשרפב רהזה ןושל הזו .ולק ןיגב ,רמאק [םכיתושפנ] (טכ ,זט ארקיו) 'םכיתשפנ תא ונעת' ,(ב"
והל רפכתיד ןיגב ,היב אקבדאל אוה ךירב אשדוק יבגל ןוהלד אתוער אהיו ,אשידק אכלמ הימק ןיחכתשמ לארשיד
.והייבוח ,אשפנד איוניע ארישעב חכתשא ,איתשמבו אילכימב הישפנ גנעמו ,אעישתב אתשו ליכאד ןאמ אד לעו
ירתב הארישעו האעישת ינעתא ולאכ חכתשאו .ןיקלוח ן איההב אענכתאלו ,אשפנו אפוג אלוכ אללכאל ,'םכיתשפנ תא' .
.ןאכ דע ,ןוהיבוח לע ארפכתאל אמוי אוה ףוגה יוניעו .שפנו ףוג ונייהד ,תושפנ יתשל זמור 'םכיתושפנ' ,שוריפ
ונייהד שפנה ןינעמ יעישתבו .הליכאה אוה שפנה יוניעו ,תינעתה םה הזבו ,ףוגה ןינעמ םירופכ םויבו ,הליכאה
ןינועמ םהינש . םויש המלש הנומא ונימאהב ,םירופכ םוי ברעב בל בוטו חמש אוהש רחאמ ,רבדל םעט שי דוע
איה יכ ,הנעתה וליאכ בשחנ ךכל ,התושו לכוא החמש התואמו ,לארשי םע ללכל הרפכו החילס םוי היהי רחמה
ופכה םוי תוצמ ,הוצמ לש החמש וב ןימאמש םיר .וז הליכא דוסב םימעט המכ ,םישורדב ןמקל וראבתי דוע .

ב דומע ח ףד תוכרב תכסמ ח"לצ
םש ירישעו יעישת הנעתמ וליאכ בותכה וילע הלעמ ךייש ךיאו תמאב הנעתמ אוה ירישעב אלה קדקדל שיו .
ה וליאכ וילע הלעמ אלא רמימל היל הוה אלו ,הנעתה וליאכ רמימל תינעת ףאש ושוריפד רמול ךירצו .יעישת הנעת
השק ינשה םויב תינעתהש דחי םימי ינש הנעתמהש עודי יכ ,וכרעב ומצעב אוה רשאמ רתוי הלעתמו בשחתמ ירישעה
לכ ירה ,אה 'מגהל ל"נמ אישק הפוג איהד אלא .ירישעו יעישת הנעתמ וליאכ בישחש והזו ,טושפ םוי תינעתמ םילפכ ילפכ
הז שרד רקיע םג ףלימל ל"נמ לבא ,יעישתב הנעתמ וליאכ וילע הלעמש שורדנ םא ידו ,העשתב םתינעו ביתכדמ אוה
.ירישעה םוי לש יוניעה
הארנו רסח היה המו ,יוניע ןושלב הז הוצ המל יעישתב לכאנש אוה ךורב שודקה ןוצרש ןויכ השק הרואכלד םושמ
תיהו ,שדחל העשתב םתלכאו שוריפב הרותב בתוכ היה םא הוצמ הליכאה ה הליכאה לע רכש םילבקמ כ"ג ונייהו ,
ד"סב מ עב הליכא תוצ בר הוי " כ אמוי פ א
www.swdaf.com 6
הז ,ארגא ארעצ םופל יכ גנועב ןימייקמש הממ יוניעב הוצמ ןימייקמשכ רכש שי רתויש רמולו .ארובה תוצמ םימייקמ ונאש
.תוצמ לש ןרכש ןתמ עדוי התא ןיאו ,קחוד תונעתהל הצורש ימש ד"רת 'יס ח"אב י"בה רמול הצרש המ יפל אמלשבו
מאב בותכל לוכי בותכה היה אלש אחינ ,תינעתב בשיל םא לוכאל םא ודיב הרירבהו ,דיבע הוצמ כ"ג כ"הוי ברעב ת
תונעתהל רוסא היה יאדוב כ"אד ,העשתב םתלכאו .םתינעו ןושלב בותכל בותכה חרכוה ןכל , קיסמד יאמ יפל לבא
םש י"בה יאכ ה"ד] 'סותב [ב"ע] 'ט ףד הנשה שאר תכסמב שרופמ אוה ןכו [ול וב תונעתהל רוסאש אישוק ארדה ,
.אתכודל יעישת הנעתה וליאכ ,ירישעה םוצ ןינעל םג תינעת בשחנ היהיש םתינעו ןושלב יקפא יכהל יאדו אלא
םיפוצר ירישעו .

א דומע ט ףד הנשה שאר תכסמ רנל ךורע
ארמגב ןושלב יוויצה בתכנ אלו יוניע ןושלב הרותה הרמא המלד קדקד (ב ח) תוכרבב ח"לצה .יעישתב התושו לכואה לכ
ד דועו .הליכא בותכה הוצש תומוקמ ראשב ומכ הליכא ירישעו ךהד ירישעו יעישת הנעתה ולאכ אתיירבה ןושל לע קדק
.רתוימ אלא ט"ויו תבש תליכאב ומכ החמשו גנוע וניא יעישתב הליכא תוצמ תילכתש בותכה ונל הרוהד ל"י ד"נעלו
לכל ןתנו חורו ףוג םדאל אוה ךורב שודקה ארבש ונייהו ירישעב םוצה יוניע ומכ רפכלו הבושתל יוניע אוה תילכתה
םדא תמשנ אוהש ונייה חורה תואתו ז"הועה יגונעתו 'יתשו הליכא אוה ףוגה תואתש םידגנתמ םה רשאב וקח דחא
ףוגה יגונעת לכ בעתלו דבלב ינחור איה ארקנש ומכ ןכלו ורוסחמו וקח םדאה יקלחמ דחא לכמ ערגוי לבש ץפח ה"בקהו
קנ ןכ ומכ הרותה ול הריתהש הממ רתוי ז"הועמ הנהנש ימ אטוח המ ונממ ענומו ףוגה תא רעצמש ימ כ"ג אטוח אר
ביתכד הממ ןייה ןמ ומצע רעיצש לע אטוח ארקנ ריזנהש (א אי תינעת) ל"זר ושרדש ומכ ידמ רתוי הרותה ול הריתהש
.אטוח ארקנ הבושת תילכת אלב תינעתב בשויה (םש) ורמא ןכו .שפנה לע אטח רשאמ וילע רפכו םדאה אטוחש רשאבו
ג הנשה תומיב יעישתב יוניע ףוגה דגנ םדאה אטחש המל םג אוה ךורב שודקה הוצ המשנה דגנ ומכ ףוגה דגנ ם
הליכא תוברהב יעישתב ונייהד ףוגה דגנ דגנתמה הרפכל ירישעב יוניע הוצש ומכ המשנה דגנ דגנתמה הרפכל
היתשו המ ךושחלו םוצ יוניעב ירישעבו ףידע יפט היתשו הליכאב שיפמד לכ י"שר בתכש ומכ םיגונעת ינימ לכ ףוג ןכלו
םיבר ןושל תושפנ םכיתושפנ תא םתינעו ביתכ הצר לבא םכשפנ תא שי םא ביתכד ומכ דיחי ןושל בתכימל יצמ יוהו
עגת רשא שפנ ביתכדכ שפנ ארקנ ףוגה שפנ םהינש ארקנש םדאה יקלח ינשל היהי יוניעהש הזב ונל תורוהל בותכה
ונה ביתכדכ שפנ ארקנ תמה ףוג וליפאו םיבותכב תומוקמ המכב שפנ ארקנ כ"ג םדאב םייח חורהו םדאה שפנב תמב עג
קה לצא וליפאו ב " ה .'ה םואנ ינא יח ומכ וייחב ונייהד ושפנב תואבצ 'ה עבשנ ביתכדכ וז הניחב ךרד לע שפנ ונאצמ

ןידבו תדרפנ הבושת ליעומ וניאד דחאכ המשנו ףוגל הבושתה היהתש היה קמב יתראיבש ומכ רמאנש המ רחא םו
אוה ךורב שודקה תרהט המידש לארשי תא רהטמ אוה ךורב שודקה ףא םיאמטה תא רהטמ הוקמ המ (ב הפ) אמוי ףוס
הוקמל הבושת י"ע הז אטח לע הבושת השעא םויה םדא רמאי לב כ"ומכ ףוגה יקלח לכ לובטל ךירצ הוקמבש ומכ
יבע לכ לע הבושתה תויהל הכירצ אלא רחא אטח לע רחמו דחי תור ףוג דגנ םיאטח ינימ ינש לע הבושתה םג ןכלו
דחי אהתש ןידב המשנו ןכ לע המשנל אלו ףוגל אל יוניע ןאכ ןיא דחא תעב דחי םוציו לכאי םאד רשפא יתלב הז לבא
המשנה ןוקית המידקהו ירישעל ףוגה יוניעו יעישתל המשנה יוניע תודרופמ תותעל םיוניע ינימ 'ב הרותה הקלח
ןוקיתל םדאבש הלועמה קלח אוה רשאב ףוגה ןכל הוקמל המוד הניאש הקולח הבושתכ הז בשחי אל ןעמל םנמא
ירישעו יעישת הנעתה ולאכ בותכה וילע הלעמ זמר הזו דחי ירישעו יעישתב היה םיוניעה ינימ 'במ דחא לכ ולאכ ונייהד
רעמ םגו שדוחל העשתב םכיתושפנ תא םתינעו דחי בותכה םללכש המב בותכה .םכתבש ותבשת ברע דע ב כ"חאו
הבושת 'לה ה"לשב םירבדה תצקמ יתאצמ :

וליאכ .'וכו הנעתה בייח םא תואירבה םישנ לכב ךובנ ינא ע"מ לכמ ומכ תורוטפ ןה רשפאד כ"הוי ברעב לוכאל תו
אמרג ןמזהש וא ,הרומג השרד 'וכ יעישתב התושו לכואה לכד אשרד ךה םא קפתסמד םירדנ תוכלהמ ג"פ מ"כב ןייעו]
,אל וא [אמרג ןמז אוה ךכו ךכ ןיבו ,אמלעב אתכמסא אוה רמולו 'וכו ברעב שדוחל העשתב ןושלב הל קיפמ ארקד ןויכ
יוהד ע"צו ,יעישתב לוכאל 'וכ םתינעו םייקל בייוחמ ירישע תינעתב בייוחמש לכ אליממ ירישעו יעישת הנעתה וליאכ
יאנפה תעל .

זט ןמיס אמק ארודהמ רגיא אביקע יבר ת"וש ו םג ח ףד תוכרב :
.ןיצלאפמ ןמלז 'ר ףולאה ידידיל

לכש תינלוחה ותב תודוא לע הל קיזמ לכוא ,האפריו ורבד חלשי הילע םחרי 'ד ,הפורת ימסמ התיחמ לכ תועובש המכו
כ"הוי ברעב לוכאל תבייח םא .

לוכאל הל הלילחו הלילח חקיל יתצע ,ול עמשת ישוקבו םיקלא רבדל הדירח םגו הדמולמ איהש מ"ור בתוכ רשאלו ,
הילע רוזגל ינממ אתרגא אבש הל דיגהל םישמש ינש וא שמש המ לע ףדוע רבד םוש לכאת אלש הרומח הריזגב
.םוי לכב וב הליגרש

רשפאד כ"הוי ברעב לוכאל תובייח םא תואירבה םישנ לכב ךובנ ינא לבא ,ששוב ךירצ וניא ונינפלש הז ןיד תמאבו
אמרג ןמזהש ע"מ לכמ ומכ תורוטפ ןה ושו לכואה לכד אשרד ךה םא קפתסמד םירדנ תוכלהמ ג"פ מ"כב 'ייעו] , הת
,[אמרג ןמז אוה ךכו ךכ ןיבו ,אמלעב אתכמסא אוה וא ,הרומג השרד 'וכ יעישתב ןושלב הל קיפמ ארקד ןויכ ,אל וא
העשתב םייקל בייוחמ ירישע תינעתב בייוחמש לכ אליממ ירישעו יעישת הנעתה ולאכ יוהד רמולו 'וכו ברעב שדוחל
יאנפה תעל ע"צו ,יעישתב לוכאל 'וכ םתינעו ביקע ודידי . ש"אמ זניג השמ 'ר ברה ו"מ ןב א
ד"סב מ עב הליכא תוצ בר הוי " כ אמוי פ א
www.swdaf.com 7

ביק ןמיס םייח חרוא רפוס בתכ ת"וש
ןקז ג"הואמה ברה ישפנ דידי ה"ה ט"חמג וילע רמוג לאל ח"שו םימי ךרוא 'ה ול ףיסוי ,הרומ הכלהכ ,הרות תעד ףיסוי
ס הנובת םימי ךרוא ,המכח הנקש ק"קדבא י"נ דלאוונירג ףיסוי ה"ומ ת"שכ תודיסחב גהנתמ ,םימת קידצ ,הנובו רתו
:א"עי ץיוואשטעשט

כ"היע תליכאד וז הוצמ םא ותוקיפס ול טושפל יתאמ עיגה לואשל הרוהטה ושפנו ותעב רבדב ונמזב יתלבק ט"היג
ןויכ אמינ וא תורוטפ םישנד ג"זהש ע"מ לככ םישנב אתיל ג"זהש ע"מ איהש ימנ תובייח כ"היד תינעתב והיינתיאד
תבש לש הוצמ לכב תובייוחמד תבשב ומכ כ"היד מ"כב םושמ תורוטפ הלדבהבד ל"סד ןאמו הלדבהבו תודועס 'גב
,י"נ מ"רפ ירבד ולא ו"צרו א"צר 'יס ח"ואב ז"כ ראובמכ אוה ןנברד תבשמ כ"הוי ןידמל ןיא תבשל ןוימד ש"מ הנהו
וכז אשיקה אכיאד תבש ינאשד 'ייעו ל"נמ ,כ"היב כ"אשמ ,הריכזב ונשי הרימשב ונשיש לכ רמאנ א"דב רומשו ר
כ"היב תובייחו ליאוה איה ג"זהש ע"מד םגה כ"הי 'סותב תובייח םישנד 'כש תוצבשמב ח"רת 'יס ג"מפ לש ש"כו ,
,ס"ג לש 'יפא וב תובייח םישנ תבש תוצמ לכש תבש מ תובייח כ"הוי 'סותבד 'ישפנדמ ןדו ש"מ הנהו כ"היב 'ובייוחמד
,םויה שודקב תובייח םישנ ויה אל הרימשל הריכז 'ישיקמו 'יפליד ילול 'בשב ירהו ,ןכ תוטישפב ל"נמ יתעדי אל
ל"נמ אשקיה אכילד כ"היו :

הז םינינע 'ב רוכזו רומשד םויה תוצמ לכו י"הקב םתוא בייחל ד"ס 'יה אל רומשל רוכז אשקיה ילול תבשב ל"יד אלא
"למ הזו ע"מ ת ש"מכ םויה הוצמ לכב תובייוחמ רוכזד ע"מב תובייוחמש ןויכו אשקיה יעב ע"כל ןייה לע והרכזו והשדק
,א"גמבו ז"טב א"צר 'יס 'ייעו יכדרמו כ"כ 'פ תבשב ן"רה והיינתיאד ןויכ תובייוחמ אשקיה אלב תבש 'סות ןינעל לבא
היב ןכו ,והב תיא אבוט ליקד םגה תופסותב םג תבש תכאלמ תרהזאב 'סותב םג כ"היד יוניעב תובייוחמש ןויכ כ"
וב תובייח םישנש 'א ןינעו אוה אתלמ אדח מ"מ הרהזא וב ןיאש םגה תבשו כ"הי 'סותב ש"מב ג"מפה ירבד וקדצו ,
:אנידל

'סותב םישנ 'יפליד ב"ע ח"כ הכורע 'יגוס רשה רכז אלו כ"הי 'סותב ומצעמ אבו ןדש המב וילע יתאלפנ תוארונ לבא
מ כ"הי םישנ ושקתאד ללכמ אציד כ"הי 'סותב והיינתילד הרהזאו שנועמ טעמתאו ליאוה א"ה ןכ ילולו חרזאה
,כ"היתב תובייחד תמא ןיד ןידה הנהו ,יובירה ילול והיינתילד א"ה הרהזאו שנוע 'יב תילד ןויכ םישנוע לכל םישנאל
וז 'יגוס ונממ םלענ 'יהש ג"מפה לע תמייק הימתה לבא וזכ הגגש רבכו וספתו א"ע ד"מל הציב י"פ טילשה ינפלמ האצי
:אלפנ העש יפל םהומכ םלוע ילודגמ ךיא הכורע 'יגוסו ,אלפ אוהו םש ןייע הזב םש ח"לצה

תורוטפד יוביר אכילד כ"היע לש הליכאד הוצמבד הרואכל הארנ כ"הי 'סותל יוביר ךרטציאדמ הנהו המ אוה ח"וקו
וניע לש ומצע רבד ותואבד יוניע 'סות יוניעל ללכ ןינע וניאד כ"היעד הליכא ש"כ ,תורוטפד א"ה יובירה ילול כ"היב תובייח י
,כ"היד יוניע תופסותבו כ"היד יוניעב והיינתיאד םגה תורוטפד הב תובייוחמד ןויערה תלחתב ל"נ 'יה ןכו :

ימעט ירתמ וז הוצמב השא תבייוחמד יתיארו יתבש חל העשתבמ וז הוצמ ןל אקפנד ןויכ אדח לכואה לכ ברעב שדו
,בשחי הנעתמכ לכואהש יעישת תליכאב 'יתיא ירישעד תינעתב ונשיש לכ ירישעו יעישתב הנעתמ ולאכ יעישתב
רומשו רוכזד אשקיה ןיעכ אוהו , עמשמ יכהו 'וכו התושו לכואה לכ ל"זו י"שר 'כד אמעט רתב ליז ל"י רתויב דועו
תש יעישתב ךמצע ןקתה רמולכ יעישתב םתינעו ארק ירישעב תונעתהל לכו ירה ךל רמול יוניע ןושלב ארק 'יקפאדמו
ןייע תינעתה םהל קיזי אלש ת"יה תבהאמ אוהש 'כש ד"רת 'יס רוטה ןושל קתמ 'ייעו ,ל"כע יעישתב הנעתה ולאכ אוה
,כ"ג רוטה ש"מכו אמעטו י"שר שוריפ פ"ע אלא יוניע ןושלב לכואה לכד אשרד ךה סימעהל א"א טעמכו ,םש ןויכו ה"ושמד
םישנאמ רתוי חכ ישושת םה אברדא תונעתהל חכ ועב אל ישנ יכו כ"ג תובייוחמ םישנד רבתסמ יאדווב אוה 'ייעו ,
םש ןייע ייח ועב אל ישנ יכו הלוכ ת"הכד אשיקהמ 'יפלי אלו הזוזמב תובייח ה"ושמ םישנד א"ע ד"ל ןישודק ס"ש הזכ
"נעפלנכ כ"הויעב לוכאל תובייוחמש הזה רבדה נ"ההו :ד

ל"ירהמ יגהנמב תובייוחמ םישנד רבדה הזב רבח יל יתאצמו אלש הרדנש לע ל"גס י"רהמל ולאש ל"זו כ"היע 'כלה
הז םויב הבל חמשלו הנוצר לכ לוכאל תרתומש בישהו כ"הויעב הניד המ ט"ויו תותבשב קר ןיי תותשל אלו רשב לוכאל
,שממ ל"כע בוט םוי 'ירקתמ ימנד ושתהו הלאשה ןושלמ הנה ל"ירהמל 'יל אטישפו הלאשה 'יה השאבש הארנ הב
הלע אל לבא ,בוט םוי כ"היע ירקמ אלד א"ב ןושלב וא בוט םוי ןיד כ"היע םא קר ללכ ז"ע ןד אלו שיא ומכ תבייוחמד
וז הוצמב 'בייוחמ םא קפס םוקמ ד"ע :

ה תיבל סנכנ רובח ירבוחמ 'א שודק יאור ירחא יתיאר יתאצמ םירפסב יתוניב רשאכו ו"מ ינקז והינ אלה רבדמו קפס
חינהו ,רורב רבד הב רמא אלו כ"היעד וז הוצמב תבייוחמ השא םא קפוסמש ,ז"ט 'יס ויתובושתב ל"צז א"ערהמ ג"הואמ
םינקז תרטעו ,חבשל םעט תניתנב וניד ונרטיעו ל"ירהמ יגהנמב שרופמ רבדה ונאצמ ונחנאו ,יאנפה תע דע ןויע ךירצב
:'וכו ב"ב

נייע ידמו םיתעו 'ימיל לפונ ילוח ול שיש ןוגכ כ"היב תונעתהל ול א"אש ימ יתעדב אקיפסד אתלמ לפנ הז קפסב י
ורמאב תונעתהל אפורה פ"ע עונמו כ"היב ול עובק ונמזו ןמזל ןמזמ האבה ילוח המודכ וא ול אב ונמזב כ"היבו
ד"סב מ עב הליכא תוצ בר הוי " כ אמוי פ א
www.swdaf.com 8
אד ןויכ אמינ וא כ"הויעב לוכאל בייוחמ םא רשפאב וא יאדווב ןכתסי כ"יעש וילע ןיא ירישעב תונעתהל םייקל ול א"
הנעתה ולאכ ול בשחמד יעישתב לוכאל ותצקמ םייקל ול י"אד יהינד בייחד הרואכל רבתסמו ,יעישתב לוכאל בויח
ירישעב תונעתהל המצעו חכ ול 'יהיש ידכ וז הוצמד אמעט רתב לזינ דכ אלא ,לכשומה ןמ טושפ הארנ ןכ יעישתב
רישעב תונעתהל א"אש ןויכו ל"נכ ירישעב לוכאל 'ידיד יבגל הוצמ אכיל י :

,רוטו י"שר 'כש םעטה יפל ןכ רבתסמ יכ םא אלא םגה ,םעטה יפל לקהלו אמעט שרדמל הז לע ךומסל השק מ"מ
הארנד םירדנ תכלה ם"במר 'ייעו 'וכו 'ימדמ ונאש ינפמ אלו ז"ע ךומסל יל השק מ"מ ,שרדה יפל חרכומ הז םעטד
אתיירואד ע"מ אוהש ו אתיירואד אוהש ם"במרמ ול הארנד 'כד ע"קת 'יסס ח"וא רבחמ 'ייעו ,םש מ"כ 'ייע אלמי אל ןכל
ול רעצמ ןיאו לוכאל ול לקשכ טרפב לקהל יבל :

המצעו חכ ועב כ"ג ישנד אמעט רתב ליזד ונבתכ וז הוצמב תבייוחמ השאד אה ןויכ לקהל שי ג"הכ השאב לבא
ונאש רקיע לכד ןכו ירישעב תונעתהל הכירצש ןוגכ הז םעט אכילד לכ יאדווב אוה אמעט יאה םושמ השאל 'יבייחמ
נ"ממ כ"היעד וז הוצמב הרוטפ כ"היב לוכאל ,אוה כ"הזג אלא םעטה והז ןיא יאו ,ג"הכ הרוטפ ירה תמא הז םעט יא
,ג"זהש ע"מ דצמ תורוטפ אנידל ןוכנ ד"עפלנכ רה גישנו החנאו יוניע סנו י"נ מ"רפל םולש הז 'יהו , תואכ החלצהו החוו
:ל"צז ס"מרהמ גה"ב ןימינב לאומש םהרבא 'קה :ק"פל ט"כרת ירשת 'ד ב"פ .נ"הוא שפנו ושפנ

ב דומע אפ ףד אמוי תכסמ םירופיכה םוי תפסות
חבושמ ז"ה הנעתמהד עמשמ הנעתה ולאכ רמאקדמד קדימל אכיא 'וכ 'טב התושו לכואה לכ םיחספד ו"פ ולאו
'וכ םתינעוד אשרד ךה םושמ 'וכ אניברד הירב רמ ןנירמא ובתכ םיקסופ תצקו הנעתממ ףידע לכואד אמלא כ"יעד
םירדנד ג"פ ם"במרה ירבדמ ראבתמ ןכו וב תונעתהל רוסא ל"לוהד האריו 'יו 'ט הנעתה ולאכ ש"מ קיידנשכ האריו
ול שי הליכאה רובעבד אצמנו 'יו 'ט תוינעת 'ב השע ולאכ אבישח כ"יע תליכאד איה ךכ ותנוכד הארי אלא הנעתה ולאכ
תוינעת 'בכ רכש חל 'טב םתינעו ארק היל עמשמ יכהד ברעב םגו 'ט תוינעת 'בכ אבישח 'ט תליכא רמולכ ברעב שד
דחא תינעתכ אלא בושח וניא כ"יעב הנעתי םא לבא ד"וי ונייהד הירב רמ ךכלו תוינעת 'בכ אבישח הידיד הליכאו
.לכוא היה אניברד המוד וניאד כ"הוי ונייהד הנשב רידא םוי לודגו רומח תינעתכ בותכה הלקש כ"היעד הליכאד נ"א
רכש כ"הויב הנעתמה רכשכ הנשה תומי ראשב הנעתמה התוא הלעמ ינא 'ט תליכא רמולכ שדחל 'טב םתינעו ק"הו
לודג תינעת הנעתה ולאכ 'ט תליכא לוקשד רמולכ 'וכ 'טב לכואה לכ אנתה זמרש והזו ד"וי ונייהד ברעב תינעת אוה ולאכ
'יפלו םילודג תוינעת םהד 'יו 'ט הנעתה ולאכ לוקש אוהד אצמנ תינעתכ אבישחד כ"יעב לכוא היה אניברד הירב רמ
כ"הויד טעומ ורכשד אמלעד תינעתכ רכש ול היה 'טב הנעתמ היה םא לבא :ג"ע ט"ער ףד ףסוי די 'סבו י"בב ןייעו

ב דומע אפ ףד אמוי תכסמ תמא תפש
'מגב כב םישעממ ךירפד עמשמ ןושלה ןינעתמ ירישעב אלהו ןינעתמ 'טב יכו ארקד אפוגמ ךירפ אל המל השקו םוי ל
ל"צו ,ברע דע ברעמ 'יתכ ירהד א"ז ירישעבו יעישתב תונעתהל בייחד ל"פא 'יהד רמול ןיאו ,'וגו ונעת שדוחל רושעב 'יתכד
יכו רמאק ךכל יתכוד המכב 'מגב יכה וניצמדכ הנעתמ 'יב יעב יאו הנעתמ 'טב יעב יא הנעתמ יעבד תמיאד שרפל א"דסד
נעתמ 'טב :ש"ע הזב דמעש (ד"רת 'יס) ז"טב יתיאר בוש ,'וכ ןי
םש ,ירישעו יעישת הנעתה 'וכ יעישתב התושו לכואה לכ 'מגב ןכל ,ירישעב הנעתמ תמאב אהד רתוימ ירישע הרואכל
תמאב הנעתמש ירישע תינעת דבל 'יו 'ט תינעתכ יוה ומצע יעישת תליכאד הארנ , כ"ויעב ןידותמ ט"המד ד"עלנו
ואכלד החנמב םעטה הומת הר אישק אפוג איהו הדועסב ותעד ףרטת אמש רמאקד (ב ז"פ) ןמקלד ליעומ המ מ"מד
'ט םויד יודיו ] יוניעה םוי אוהש ירישעב הוצמ איה יודיוהד ,ללכ רכתשי אל בוש הדותמ אוהש ןויכד ל"פא 'יהו ,[ אל ךא
עסב הלקלק רבד עריא אמש תיברע הדותמד םעטה םתה ןנירמאד אהמ יכה עמשמ יד 'יה ה"אלבד עמשמד הדו
תמאב ירישע תינעתכ יוה יעישת תליכאד ש"א ש"מלו ,ל"נכ השקו הדועסה םדוקד יודיוב :

ןילבולמ ןהכה קודצ 'ר - [ד] תוא םירופכה םוי ברעל םירבד קידצ ירפ
שת הנעתה וליאכ בותכה וילע הלעמ יעישתב התושו לכואה לכ (א 'ט הנשה שאר) ארמגב [ד] .ירישעו יעי י"שר שריפו
ל"ז ) ל"ז י"שר שריפ רחא םוקמבו .ףידע יפט היתשו הליכאב שיפמד לכ יוניע אבישח ותליכאד ןויכו (לכ ה"ד) אמוי :א"פ
.ירישעב תונעתהל לכותש העשתב ךמצע ןקתה (אנתו ה"ד קר אמלעב םילכאמ לכאיש יד היה וללה םישוריפה יפלו
ואלו המודכו םחל ומכ עבש היהיש םיגדו רשב רחא םירדהמ ויהש ארמגב וניצמו םיבוטו םירקי םילכאמ אקוד אקייד
ויהש לילגב םירופכ םוי ברעב ףא ילילגה יסוי יברלו ועידוהל ךירצ הנשב םימעפ העבראב (א ג"פ ןילוח) הנשמב אתיאדכ
סותה ובתכש ומכו תופוע רשב רחא םירדהמ ויה תומוקמ ראשו הדוהיבו המהב רשב רחא םירדהמ תובותכד אמק קרפב '
ןיבהל ךירצ ןומגהה דגנכ וימדב הלעהו גד הנקש טייחד השעמב ('ד ,א"י הבר תישארב) שרדמב וניצמדכו .(אלא ה"ד .'ה)
.םיבוט םילכאמ וב לוכאל הזה םויד תובישחה אוה המ
חמוצה ןמ םילכאממ יחה ןמ םילכאמב הריתי השודק שיש ל"זיראה יבתכב אתיאדכ אוה ןינעה כב יכ שי םילכאמה ל
םירועשה ןמ רתוי תויח םיטחב שי ומצע חמוצבו חמוצה ןמ 'ה יפ אצומ רתוי שי יחבו םדאה תא היחמה 'ה יפ אצומ
אוהש םירועש לכאמ ןמ םדאהל בושח לכאמ אוה תאזל הרותה תויתוא םיתשו םירשע דגנכ םיתשו םירשע הלוע הטחש
הלעמב הלוע זא ותוא תלכוא המהבהשכו המהב לכאמ קר ברב (ב מ"ק תבש) וניצמד ומכו המהבה תליכא ידי לע הריתי
ושוריפ ןכ םג ארווכו ארשב לועי אקרי לועיד ארתאב יתוריתעב יתוריתעב אלו אקרי ילכא יתוינעב אל אנא רמאד אדסח
.הריתי השודק גישהל יח רבדמ לכאמ לוכאל רתוי ץפח היה הנטק הגירדמב היהשכ יתוינעב ותנווכ תאז התיהד
ד"סב מ עב הליכא תוצ בר הוי " כ אמוי פ א
www.swdaf.com 9
עבו רתוי תויח םהב שיש םילכאמה רתוי ןקתל ותלוכיב היה תולודג תוגירדמל עיגהשכ יתורית ןמחנ ברב וניצמש ומכו
דצמ רשבב רתוי ונוצר היהש ןכ םג .(א ב"ע אמק אבב) יאתעד אנילצ אל ארותד ארשב אנליכא אלד דועב רמאש
.רתוי יחהב שיש השודקה ה ול תנתונ יעישתב לכואש לכאמהש םושמ ןכלו תורקי אוה הז ירישעה םוי תינעתל חכ
רתוי השודק תויח םהב שיש יעישתב לכאיש םיבוט רתויה םילכאמה ןמ תויחה לבקיש ירישעה םויד .
'סותבו (וליאכ ה"ד :'ט הנשה שאר) םירופכה םוי ברעב םידומ לכה רמא אל המל יעישתב לוכאל הוצמש ןויכ םישקמ
ינ יתבתכש המ יפלו .םש ןייע םכל ןניעבד םכל תועמשמ והזד ומצע גנעל הוצמה ןיא הזבד ןכ םג אח . רתוי ראוביו
ק"הוזב אתיא הנהד יוניע הארישעב חכתשא איתשמו אלכימב הישפנ אגנעמו האעישתב התשו ליכאד ןאמ (ב ח"ס ג"ח)
.ןיקלוח ןירתב אשפנד .םיוניע ירתכ היל הוה השק רתוי אוה גנועה ךותמ יוניעהו ליאוה ק"הוזה תוהגהבו ימנ יא
ה"לשב ןכ םג אוה הז שוריפו שפנה יוניע אוה הליכאהו ףוגה יוניע אוה תינעתהש ביתכ יכ ינשה שוריפה הז החדו .
.תינעתב בשויה הז (א א"י תינעת) ל"ז ורמאו שפנה לע אטח רשאמ (א"י ,'ו רבדמב) ןושארה שוריפכ רקיעד הארנו
הארנה יפכב רבדה ףוגד דבלמ הארנ וניא הז םג תמאבו יכ רחמל תונעתהל רתוי חונ םיבוט םילכאמ לכואשכ
רחמ רתוי לודג יוניע הז ידי לע היהיש בתכש המ הארנ ןיאו רתוי חכ םינתונ הליכאה םעט בתכ י"שר ירה יכה ואלב .
.ךפיהב רמא אוהו תונעתהל לכויש ידכ היתשו אוה ותעד יפלו םירופכה םויד ארקיל אוהש רמא ל"נה שרדמב םגו
י המו ךפיהל רתוי יוניע שיגריש הזב שי םירופכה םויד ארק . ןיקלוח ירת שרפמד הומת יכה ואלב ןכ םג ינשה שוריפו
שפנו ףוג אלד שפנא םיבר ןושל םכיתושפנ רמאנש המ לע יאקד הארנ םש םג לבא רהוזב םש ךכ רחא רמאנ הז תמאבו
.שפנא יאק םהינש ןיקלוח ירת עמשמ םכישפנ ביתכ
קה הוצש םעטה תמאב ןכא ןכל וניתונווע לכ ונל חולסל ומש ךרבתי ונוצרש םירופכה םויב תונעתהל אוה ךורב שוד
הליכא ןינעב תישאר היהש ןושארה םדא אטח תלחתה שרוש ןקתלו שרשלו רקעל ונחנא םיכירצ שרדמב ורמאו .
ירהו תחא העש ךיוויצב דומעל תלכי אלש ןושארה םדא ךיניעמ רפע הלגי ימ ('ז ,א"כ הבר תישארב) םיניתממ ךינב
ול ןיאש ותואל קר אוה יכ לארשי לכל תומילשב וניא ןיידע ןוקיתה הז םנמא .ואטח ןוקית אוה הזו םינש שולש הלרעל
ידימ ואצי רבכש תוריפ םירחאמ תונקל המב ול ןיאש וא תונקל אצומ ןיא םגו ןימה הזמ תונליא רתוי ותניגב וא ומרכב
ףאו ןימה ותואמ לוכאל ול ןיאש הלרע ןקתל לכוי אל הז ןימה ותואמ דוע ול שיש ימ םנמא .םינש שולש ןיתממ ןכ יפ לע
.ןימה ותואמ ול שיש ןויכ ןיתממש אוה אתובר המ יכ ךכב ורצי דוע םוש ילב ירמגל תונעתהל וניוטצנ םירופכה םוי לבא
ילשב ןושארה םדא אטחה יאדוב ןקתנ הזב םלש תעל תעמ קר תחא העש קר אלו היתשו הליכא ידי לע תומ
הזכ תורבגתה :
ורצי תא שבוכש ונייה איפכתא .אכפהתא תניחבו איפכתא תניחב םינפוא ינשב אוה ערה רציה דגנ תורבגתה הנהו
ידי לע אוה אכפהאל ןושארה םדאד הליכאה ןוקיתו .השודקל לכה םיכפהמש אוה אכפהתא ןינעו ירמגל ומצע שריפו
וא וניא לכואש םגהש ונייה השודקד הליכא בואתו בוט אוהש ליבשב ןושארה םדא תליכאכ ףוגה תאנה ליבשב לכ
השודק ךרוצל קר רציה דצמו .ושפנ תא תויחהל קר אוה ולש הליכאש ושפנ עבושל לכוא קידצ (ה"כ ,ג"י ילשמ) ביתכדכ
יתינהנ אלש ומצע לע רמאו םיכלמ ןחלוש ונחלוש היהש םלוע ינדעמ לכ לכוא היהש שודקה וניברב וניצמש ומכ וליפא
הבר ארקיו) ומצע לע ותנווכ היהו ותיב ךותב ול שיש אינסכא םע דסח לומגל ךלוהש רמאש ןקזה ללהבו .הנטק עבצאב
.('ג ,ד"ל השודקל ורצי תא סינכמ יכ איפכתא תניחב ןינעמ הלודג רתוי הגירדמ אוה הזכ אכפהתא תניחב ןינעו
.הרומג יוניעהו שפנב םיכייש הלאה םינינע ינשה הנהו יוניע ול שי ףוגהו איפכתא תניחב אוה םירופכה םויב םוצהו
לכואש ףאש ובלו ושפנ הפוכש המ ונייה םירופכ םוי ברעב שפנל יוניע שי ןכ ומכו .ללכ התושו לכוא וניאש הזב
הוצ ךרבתי 'הש יפלו יעישתב לוכאל הוצמש דצמ קר ףוגה תאנה םוש ילב היהי םינדעמ ךרבתי 'ה הוצ וליאו .
תונעתהל ונא גנעתהלו לוכאל הוצשכ ןכ ומכו .'ה תוצמ תושעל החמשב םינעתמ ונייה םימי ינש תקספהמ יעישתב םג
איוניע הארישעב חכתשאו רמאש המב ק"הוזה תנווכ אוה הזו .ללכ ףוגה גנעל אלו דבל םשה תוצמ ליבשב קר םילכוא
מ שפנ יוניעו ףוגה יוניע אוהש תינעתה דצמ ונייה ןיקלוח ןירתב אשפנד דצמ אוה ירישעב תינעתב חכהש אכפהתא דצ
.ומצע תאנה יתלב יעישתב לכואש הליכאה
תושפנ יתש עמשמש םכיתושפנ ביתכש זמורמ אוה םינינעה ינשב שפנה ךכזל ךרוצהו בלב אוה ערה רציה ןכשמ יכ .
המוד ערה רציהש (א א"ס תוכרב) ל"ז ורמאו ולאמשל ליסכ בלו ונימיל םכח בל םיללח ינש שי בלבו ינש לע בשויש בובזל
ונייה אטחי אלו בוט השעי רשא ץראב קידצ ןיא יכ ('כ ,'ז תלהק) רמאנש ומכ םכח בלה ףא איטחהל ונוצרו בלה יחתפמ
רומג תומילשב התוא השעי לאש לוספ הזיא התיישעב סינכהל הצור ערה רציה ןכ םג םכח בלה דצמ ומצע בוט השעמב
תושפנ יתשה םהו .ומש ךרבתי ונוצרכ .ליסכ בלבש שפנהו םכח בלבש שפנה םדאבש רציה חכ לטבל םה םיוניע ינשהו
בלה יללח ינשמ בלה חתפמ לע ןכושש רציה חכ לטבמ אכפהתא תניחבו .ילאמשה ללחבש רציה לטבל םוצהו יוניעה .
.השודקב ןכ םג הזה םלוע תאנה סינכמש ידי לע םכח
כה רמול ללכ ךייש אל ןאכד 'סותה תישוק ץרותמ הזבו אוה םירופכה םוי ברעד הליכאה יכ םכל ןניעבד םידומ ל
םויב רמאש המו לוכאל הוצמש השודק דצמ קר הליכאהמ תוינפוג האנה םוש ול היהי אלש םכל היהי אלש אקייד
וליפא הוצמה והזו ףוגה תאנהב אוה תבש גנוע תבשב ןכו .ףוגבש הוצמה והזו ףוגה תאנה ונייה םכל ןניעבד בוט
כ םוש ול ןיא הוצמ אוה ןכ םג ופוג גנעל קר םימש םשל הנוו לבא .םש ןייע השודקב לכהד אתיא ל"ז י"ראה יבתכבו
ןינעה והזו .'ה תוצמ םייקל 'הל קר ללכ ופוג תאנהלו םכל ותליכא תנווכ היהי אלש ותווצמ אברדא םירופכה םוי ברעב
ייהו תונעתהל הוטצנ וליאכ 'סותה ושריפו ירישעו יעישת הנעתה וליאכ םעטהו .הנעתה וליאכ אוה הלעמ המ יכה ואלבד ונ
םימי ינש הקספה תונעתהל ונויצ ךרבתי 'ה וליא וניתומשאו וניאטח לדוג וניתרכה יפל ונאד וז הנווכ לע לכואש יפל הזב
:ל"נכ ךרבתי 'ה תוצמ ליבשב קר אוה םילכוא ונאש המו ל"נכ םישוע ונייה הבר החמשב .לוחמי הז ידי לע קרו
נע הנהו םירופכה םויב וניוטצנ ןכ יפ לע ףא איפכתא תניחבמ הלודג רתוי הגירדמ אוהש םא אכפהתא תניחב ןי
תאזל .דבל ךרבתי 'ה קר הז לע ןיבמ ןיאש םדאה בלבש תורתסנו תוימינפ ןינע אוה אכפהתא ןינע יכ דצמ תונעתהל
ד"סב מ עב הליכא תוצ בר הוי " כ אמוי פ א
www.swdaf.com 10
הז ידי לעש ומש ךרבתי וינפל םיוצר היהנש אכפהתא ןינעב יעישתב וניוטצנ םויב וניתונווע לע ונל ךרבתי 'ה לוחמי
םיעדוי םניא םיכאלמה יכ גרטקל הפ ןוחתפ םהל היהי אלש םיניטשמה תויפ םג םותסל םנמאו .םירופכה
לעופב םיגרטקמה ואריש תונעתהל םירופכה םויב הוצמה ןכל לעופב םישוע ונחנאש המ קר בלבש תורתסנהמ
י לעו גרטקל המ םהל היהי אלו ונישעמ תקדצ וניתונווע ונל רפכתי הז יד .
לע אוהו אשפנו אפוג אלוכ אללכאל לפטה תוברל םוקמ לכב שרדנ תא תלמד רמול הצר םכיתושפנ תא ק"הוזב אתיא דועו
ןמ לכאנ וריבחל דחא רמא אמוסו רגיח סדרפב םירמוש בישוהש ךלמל לשמ (ב א"צ ןירדהנס) קלח קרפב אתיאד ךרד
גיחה ביכרה ךכ רחא 'וכו תוריפה יתאטח אל ינא רמוא דחא לכ ףוגהו המשנה ןכ ומכ םטפש הז ידי לעו אמוסה לע ר
.'וכו ךכל םתוא ןינדו דחי ףוגהו המשנה ןידימעמ דחי ףוגהו שפנה יוניעל ונחנא םיכירצ תונוועה תרפכל ןכ אתיאו .
הי ימדו יבלח טעמתנו תינעתב יתבשיש םשכ רמא תינעתב בשיש תשש ברב (א ז"י תוכרב) ארמגב יבלח היהיש ןוצר י
.ונצרתו חבזמה לע ךינפל ויתברקה וליאכ טעמתנש ימדו זמורמ שפנה יכ דחיב שפנהו ףוגה לע זמרמ ימדו יבלח יכ
םדב .שפנה אוה םדה יכ (ג"כ ,ב"י םירבד) רמאנש ומכ ףוגה לע זמרמ יבלחו .תיסכ תיבע תנמש (ו"ט ,ב"ל םש) ביתכדכ
אכ בשחנ ןכל שפנה לככ אוה שפנ תצקמו קחצי תדיקע רכזנו חבזמה יבג לע ומצע בירקה םדאה לכ ולי :

ב דומע ח ףד תוכרב ףדה לע ףד
כ"ע 'וכו תרחמה יוניעל שדחל העשתב םכמצע וניכה .ארק רמאק יכהו :י"שרב 'וכו יעישתב התושו לכואה לכ :'מגב .

ת"ושב ירהש ."הוצמהמ הלודג הוצמל הנכה" יכ עודיה תא ןאכ י"שר ןושלמ חיכוה (וכ ןמיס) םינוש םינינע בקעי תקלח
הוצמהמ הלודג הוצמל הנכהד חכומו ,ירישעו יעישת לש םוצכ הליכאה תבשחנו תינעתל הנכה רדגב איה יעישתה תליכא
.ח"חפדו

א דומע ט ףד הנשה שאר ףדה לע ףד
'וכו יעישתב התושו לכואה לכ :'מגב .

בתכ י 'ר ןואגה ג"י הנש) ףסוי טקליו ץבוקב גרובלדאק ד"בא ל"צז סיוו קחצ - :('ג 'יס 'א 'וק א"ערת

רבחמב .הדועסב תוברהלו פ"כויעב לוכאל הוצמ ד"רת 'יס הז םויב תותשל כ"ג הוצמש רבחמה טימשהש הומתל שי .
וליאכ בותכה וילע הלעמ יעישתב התושו לכואה לכ ב"ע 'ח תוכרב ס"שב לילעב שרופמ רשאכ ןכו .ירישעו יעישת הנעתה
ןכו ,'וכו אייח 'ר ינתד ירופכד אמוי ילעמב יתשמלו לכימל ןניבייחמו 'א 'יעס ו"כ ףד ןעיוו סופד פ"כהוי תוכלה ג"הבב יתאצמ
'יתייא 'ירבח ל"א ,'יכפשמל יעב ליזא הבר אמוצ תבורעב ילגמ ברג דח ל"וה שנ רב דח ('ז 'לה ב"פ) ז"ע ימלשורימ חכומ
ש אנאו יל תותשלו לוכאל הוצש הזה םויה ןודאו ארובה השמ ינפה שרפמ .םיאק אמויד 'יראמ ל"א ,יוה ילגמ ל"א ,'יל הת
קוזינ 'יהא אלש יל דומעי הזה םויה תותשל כ"ג הוצמש כ"ג הארנ ןיאש ו"ירהממ איבמ ח"רת 'יסוס הבר הילאב 'יעו .
מה טימשהש רמולו .רכתשי אלש קר עמשמ ,תקספמה הדועסב רכתשהל 'יסוסבש ח"בה םעטמ 'יתשה ריכזהל רבח
.תאז סימעהל ןיא ח"רת 'יסבש ונושלבד רמול השק ,[הז 'יסב ז"קס א"גמ לע םירפא דיב וירבד ריכזה אלש שודיחו] ח"רת

ץבוקבו :הזב בשייל א"כח בתכ ('ג 'יס 'א 'וק ב"רעת ד"י הנש) ל"נה

ידידל כאל הוצמ :רבחמה ןושל ןכ יכ .ללכ הרעה הז ןיא לוכאל הוצמ רבדה לפכ המל .הדועסב תוברהלו פ"כויעב לו
התשמ ילב ילכימ תיל יכ כ"ג 'ייתשה לע יאק הדועסב תוברהל ש"מב ותנווכ יאדוו כ"א .הדועסב תוברהלו הארנ ןכו ,
תוברהל אנשיל יאהב סימעהש תותשלו לוכאל הדועסב תוברהל הוצמ 'כש ג"קס ח"כק ללכ ע"וש רוציקה ןושלמ לילעב
ועסב ס"ש לע ןייצש הדועסב תוברהלו פ"כויעב לוכאל הוצמ רבחמה ש"מ לע םש הלוגה ראבב 'ייעו .הייתשה תוברל הד
.דואמ טושפ אוהו .הדועסב תוברהל רבחמה ש"מב ללכנ והזו .כ"ג 'ייתש רכזומ םשד יאהל כ"ג ונווכו 'ח תוכרב

םלוא ה ןיי יכ ,הייתשה תא רבחמה טימשה ןווכב ילוא יתרמא ימצעל השוע הבר השעמ איבמש 'ה ארקיו ר"דמב 'ייע
תומל עשר כ"ג 'יהש ןעי וקקלו םיבלכ ואבו תמו לפנו גגל הלעו רוכיש השענש דע כ"ויעב הברה התשו לכאש חבט דחב
.לארשיב תופרט 'ליכאהש קר .ןיי תייתש תא רבחמה טימשה ה"ושמ ,ןיי תייתש י"ע כ"ויעב לושכמ אבד ןניזח פ"כע
תעדב השעי םכחה וז הוצמב ותעד חינהל טעמ תותשל .ק"ודו .

רזחו :בתוכ ד"ותבו הזב ךיראהו (דל 'יס 'ד 'וק) ל"נה ץבוקב ל"צז סיו י"רגה

ריכזא ןורחא קרפב ל"זרא המלד ,פ"כויעד 'יתשה בויח ןינעב ירבד ותוארכ ימע לפלפ רשא 'א ברל יתבשה רשא
סב הלקלק רבד עראי אמש החנמה םדוק תודוותהל ךירצ תותשל בויח ןיאש מ"ש רכתשי אמש ורמא אלו ,הדוע .

הנה ז"רת 'יס א"רגה ירואבב ירה .התשמבו לכאמב עקתשנ אלש דע הכישח םע פ"כויע יודיוו תוצמ ימלשורי איבמ
רכתשי אמש ששחד ."'וכ יודיוה ןמ ותורכשב ענמיו הדועסב ותעד ףרטת אמש םימכח וששח" אמוי ףוס ן"במרב אוה ןכו] ,
ד"סב מ עב הליכא תוצ בר הוי " כ אמוי פ א
www.swdaf.com 11
ע ש"עו עראי אמש ב"ע 'ח תוכרב 'ייעו ['וכ התשיו לכאיש םדוק םדא הדותמ םימכח ורמא (ג"יה ד"פ אמוי) אתפסותמ דו
:ל"זו (א"ע ד"מ ףד ש"ע) ירבדכ שרופמ פ"כהוי 'לה ל"ירהמב יתאצמ בושו .הברה ללוכ הדועסב הלקלק רבד יודיוו ותואו
ש 'יהי ו"ח ןפ ןנישייחד םושמ ונייה תקספמה הדועס םדוקש שרופמ לילעב ירה ,ותדועסב קנחי וא ותדועסמ רוכ
תורכש םושמ ףא הזב וללכ הדועס לוקלק םושמ ל"זר ןושלבש .

ץבוקב אשראוו) הרות ירעש - 'ע 'י 'וק 'ב הנש 304 :קסלעשאנמ ל"צז רנרוא בקעי 'ר ןואגה איבה (

יתודליב" קמ ע"יז ה"הלצז מ"מרהומ א"א ק"הגה ר"ומודא םשב המודמכ יתעמש לכואה לכ 'מגה ירבד שרפל רמאש קצא
אכה ריכזה המל דועו ,ןינעתמ תמאב ירישעב אה השקד .ירישעו יעישת הנעתה וליאכ בותכה וילע הלעמ יעישתב התושו
,ד"רת 'יס שיר ז"טב 'יע ,יוניע ןושלב יעישת תליכא סנכנ ירהד ,ירישעד יוניעמ טעממ יעישת תליכא י"ע תמאבד 'יתו
עבש אוהשכ כ"הויל ,יוניעכ הליכאה יוה יעישתב לכואה לכש ,יוניע ןושלב יעישת תליכאד ע"מה הרות הבתכ הזלו ,
'מגב ורמאש והזו ,ירישע לש ע"לעמ לכ הנעתמ אוה ריפשו ,יוניעכ אוה ימנ וז הליכא כ"הויב עבש אוהש המ אצמנו
תליכא בשחנש ז"יעד ,ירישעו יעישת הנעתה וליאכ כ"העמ יעישתב התושו לכואה לכ הנעתה לוליאכ יוה ,יוניעל 'ט
ולוכ הנעתמ היה אל ירישע םג ז"לבד ,ירישע םג .ל"כע ."י"שו ח"חפדו ,

שיו :ל"זו הנוש ןונגסב ל"נה םירבדה איבמ (בק 'ע) אשרוומ ל"צז סלבנרוה 'יחתפ 'ר ןואגהל הרות יחתפ רפסבד ןייצל

'מגב" בותכה וילע הלעמ יעישתב התושו לכואה לכ (א ט ה"ר) ,'וכו הנעתה וליאכ םאה מ"קפנ המ םישרפמה ןישקמו
תינעתד הוצמ וא הליכאד הוצמ ןאכ שי , וניאש העשב לבא ,לכואש העשב קר םייקמ הליכאד הוצמהד רמול רשפאו
פ"כהוי ברעבד רמאק ךכלו ,עגרו עגר לכב הוצמ םויה לכ םייקמ ירה תינעתד הוצמ כ"אשמ ,הוצמה םייקמ אל לכוא
וליאכ הוצמה הוה הוצמה םייקמ םויה ןמ עגרו עגר לכבו ,הנעתה ."

יתעמשו" התושו לכואה לכ ל"זח ורמאד אהב ושקהש המ לע ,ל"צז קצאקמ יברה שודקה ןואגה ר"ומדא םשב םירמוא
אוה ירישע ירהש אטישפד ,רתוימ "ירישע" תבית ךה ירהד ,ירישעו יעישת הנעתה וליאכ בותכה וילע הלעמ יעישתב
יד תינעתב תמאב םיחספ) המודכו חספב ,קלח ךא םוקמ לכב ןנירמא המלד רהזב השקהש המ םדקהב בשייל רמאו ,פ"כו
,(א ה ביתכד פ"כויב םג כ"א (זכ גכ ארקיו) רמאנו ,םוי יצח לוכאל רתומ היהי ,םכיתושפנ תא ונעת שדוחל רושעב ךא
ר הוה תמאב תינעתב ןאכד ק"הוזב ץריתו ,תינעתב היהי םוי יצח קרד קלח ךא היצח ונייהד תינעתב םוי יצח ק
ןושארה םויה יצחב תינעת יוה אל אליממ ,םדוקמ לכאד ןויכ ללכ תינעת הוה אלד אטישפ ןושארה םוי יצחד ,ינשה ."

ךא" ומכ הוה פ"כוי ברע לש הליכאהש רמאנ יא כ"אשמ ,הליכא הוה פ"כוי ברע לש הליכאהד רמאנ יא הז לכ
תב םויה לכ פ"כוי הוה בוש ,תינעת ,תינעת ירקימ תאז הליכאד ,וניא הז ,הלילב אתשה דע לכאד רמול ש"לד ,תינע
רכזנכ םויה לכ כ"ג "ירישע" ,ירישעו יעישת הנעתה וליאכ בותכה וילע הלעמ יעישתב התושו לכואה לכ רמאש הזו ."

םשו] יאכ 'וכו יעישתב לכואה לכ שרפל יתרמא יתודליבו" :הזב שרפל הילידמ ל"צז פ"רגה ףיסוה ,'וכו הנעתה ול ,הנווכה
םיאפורה םירמואש ומכ ,תינעתו רעצ ומצע לע לבקל םדאל השק דאמ גנוע רחאלד םושמ דחאב (ב זכ) תינעת 'יעו ,
,ש"ע ,"לוכאל ןיביחרמש הריתי המשנ םושמ תבשב רחא איהש תמחמ דאמ פ"כויד תינעתה השק היה 'ואכל כ"א
נעתה וליאכ רמאד והזו ,כ"ויע לש היתשו הליכא הליכאה רחא תונעתהל דאמ השק היהיש שוחת לא ,יעישת ה
יעישת הנעתה וליאכ יעישתה תליכא תבשחנ יכ ,פ"כויע לש היתשהו .[ל"נה פ"רגה ירבד כ"ע" .ל"נכ

'וכו יעישתב התושו לכואה לכ :'מגב .
רפסב ח"הרה ודימלתל ןידנבמ ל"צז ןיול ןהכה יבצ ךונח 'ר ק"הגה בתכש המ ונאבה (ב"ע אפ) אמוי תכסמל ףדה לע ףד
ל"צז ךילרא הנוי 'ר לוכאל חרכומ 'יהיש ידכ יוניע ןושלב רופיכ םוי ברעב הליכאה תוצמ הרותה הבתכ ןכ לעש
ברעבש בותכ אצמנש ול רמא רוגמ ל"צז תמא ירמאה לעב ר"ומדאה וסיגש םש איבמו ,תיזכב יגס 'יהי אלו תבתוככ
םוי לכבמ םילפכ לוכאל חרכומ רופיכ םוי .

ןייעו ,הזב רמא ל"צז הנוי 'ר ח"הרהש רבדי זא רפסב וז הוצמל 'יהתש ידכ יוניע ןושלב וז הוצמ הרותה הבתכ ןכ לעש
םויה לכב ךשמה ןייע וירבד תא וסליק םהינשו ,ל"צז ר"ומדאה וסיגל םג תאז ובר הארהו ,ל"צז ק"הגה וברל תאז בתכו ,
.םש

ק"כ :רמא ל"צז בוקירטסמ א"רהומ ר"ומדא תיזכ לכבש הנווכה םאה ,יעישתב הליכאה תוצמ ןיד רדגב ןודל שי
הוצמ הזב םימייקמ םילכואש א"ס דרת ןמיס םייח חרוא) ע"ושב ןייועיו , תוברהלו כ"הוי ברעב לוכאל הוצמ בתכש (
תוברהל ןושלה בותכש וניצמ אל (תומוקמ 'ב דועבו ןייגוסב) 'מגה ןושלב ירהש ע"צו ,הדועסב ע"ושה חקל ןכיהמ כ"או
תוברהל ןינעה .

ד"סב מ עב הליכא תוצ בר הוי " כ אמוי פ א
www.swdaf.com 12
םנמא ,תיזכב םרועישש תווצמה לכב וניצמש ומכ ח"די אצי תיזכ לש הליכא רועישב םגש הארנ היה הרואכל
תחנמבו ךוניח תחנמה ל"זד ,יוניע רועישל בשחנ הזש תבתוככב רועישה היהי ןאכש הארנש בתכ ךוניח גיש הוצמ)
(וט תוא לכא םא אלא אצוי וניאד רמול רשפא ,יוניע ןושלמ ןל אקפנ םירופיכה םוי ברע תליכאד ןויכ ד"נעל הארנ
יכה םויב יוניע יוה אל אנווג יאהכד תבתוככ רועיש םירופיכה םוי ברעב ,יוניע ארקנד בותכה תריזג וז הליכאו ,םירופ
יוהד אצי אל םירופיכה םוי ברעב כ"א ,הנעתמכ יוהו יוניע תוצמ לע רבע אל םירופיכה םויבד הז רועישמ תוחפב לבא
רועיש לוכאל ךירצ ןכ לע ,תונעתהל רוסא םירופיכה םוי ברעבו יוניע יוה ףוריצה רועישב תבתוכמ תוחפד ,הנעתמכ
ךותב תבתוכ סרפ תליכא ןל אקפנד ןאכ לבא ,הציבכב וא תיזכב יוהו לוכאל הוצמד םיבוט םימיו תותבש ראשמ ינאשו ,
.ד"נעל הארנ ןכ ,םירופיכה םוימ ךופיהה תויהל ךירצ ,םירופיכה םויד יוניעמ

י"שרבו ארוק ינא העשת תליכא העשתב םתינעו ארק רמאק יכהד ,'וכ התושו לכואה לכ ל"זו בתכ ןאכ ה"רב ןויכו יוניע
יכו העשתד יוניעא דיפקמ אל ךחרכ לע ברעב רמאקדמ אהד ףידע יפט היתשו הליכאב שיפמד לכ הבישח יוניע ותליכאד
,יוניע ירק הידיד היתשו הליכא העשתב יוניע ירק םנמא .הדועסב תוברהל ןידה ןאכ וניצמ ןכיה בשייל אבש עמשמו
ניע ותליכאש ןוויכמד בתכש וירבדב הנווכה ב"צ עמשמ הרואכלו ,ףידע יפט היתשו הליכאב שיפמד לכ אבישח יו
יוניע ןיד רתוי םייקמש רמול ךייש רתוי לכואש המכ לכ אליממו ,יוניע םייקמש ךייש הכיתח לכבש הזמ לכב ירהש ,
.ע"צו ,יוניע םויק שי הכיתח

הנהו א םגו ,ח"די אצי םויה ףוסב קר תצק לכאי םא םגש הרואכל הארנ ןידה רקיעמ תקספמה הדועסב קר לכאי ם
ח"די אצוי תיזכ לכאשכ תוטשפב הצמב םג כ"ומכו ,ח"די אצויש ברע תונפל רפושב עקות וא ןיליפת חינמש םדא ומכ הזו ,
,הוצמ םויק ךייש דוע לכאיש תיזכ לכבו ינשה תיזכב םגש ושדיחש (ל"רהמב) םינורחאהמ שי קרו ,ח"די אצי רבכ דחא
חא תיזכב לכאשכ יאדוו םנמא ,הצמ תליכא לש השע תוצמ תא ךכב םייק ד בתכש י"שרה תנווכב רבדה רדגב ב"צ כ"או
יוניע ארוק ינא העשת תליכאש ןוויכמ תוברהל ןיד שי וז הוצמבש .

כ"ומכ יאהו ...םצע םצעד אנתו ה"דב י"שרב כ"שמ י"פע ל"י רשפאו .הדועסב תוברהל שיש ןיינעה המ דוע ןייעל שי
יבע יאמ העשתב םתינעו העשתב ךמצע ןקתה רמולכ העשתב םתינעו ארק עמשמ יכהו 'וכו התושו לכואה לכ היל ד
.העשתב הנעתמ וליאכ אוה ירה ךל רמול ,יוניע ןושלב ארק היקפאדמו ,הרשעב תונעתהל לכותש איה וז הוצמש עמשמו
יש יעישתב הליכאה לש וז הוצמ לכש ל"סש םינושארהמ קלחל שי םנמאו ,םכמצע וניכה תניחבב םדאל קר תכי
,יעישתב הליכא תוצמ ללכ ול ןיא הנעתמ וניא 'ודכו ילוח םושמש ימ םנמא ,תינעתל ומצע ןיכמו תרחמל םוצל לוכיש
םאהו ,יוביר לש רועישה אוה המכ עדיל םיכירצו ,הדועסב תוברהל ןיינע שי ךכל תינעתל הנכהה םושמ אוהש ןוויכמו
הכב אצי םאה הנעתמ וניא רבכו טעמ לכאש םדא ליגרש הממ רתוי תוברהל הז םויב ךירצש רמול ךירצ ילואו ,ג"
םוי לכב לוכאל .

כ"או רתוי לכאי אלש רדנ רדנש 'אב מ"קפנ אציו ,ח"די אצי אל ןיידעש בשחנ תחא תבתוככ וא תיזכב םאה ןודל שי
כ בישחו לח ורדנ ןיא רופיכ םוי ברע לש הליכאה לע רדנש ימ ירהש ,לוחי ורדנ םאה 'א תיזכמ הוצמ רבד לע רדונ
וא םיבוט םימיו תותבש םהב ועריאו םימי ךכו ךכ תינעת וילע לבקש דיחי (א"ס עקת 'יס םייח חרוא) ע"ושב בתכש ומכ
,'וכו הרתה ךירצ וניא אמלעב תינעת תלבק ןושלב ולבק םא םירופיכה םוי ברע וא םירופו הכונח שדח שאר ןודל שי כ"או
םיתיזכ 'ב לכאי אלש רדנש ןפואב ךכ בשחנ ינש תיזכה יבגל םג םאה , .

רשפאו ךכ ןיבו תצק לכאש רחאלש 'יפאו ,תבתוכ לכב תרכ בויח ךיישש אוה טושפ רבד פ"כהויב לכואה הנהד ל"י
הזב הלאש םוש ןיאו תרכ ךייש כ"יפעא הנעתמ וניא , וניצמ רדנ יבגלו רדנ םאש (חסקת ןמיס םייח חרוא ע"וש)
םימי ינש וא 'א םוי תונעתהל תונעתהל ליחתהשכו רחא םוי םוצל בייחו ותינעת דביא תיזכ לכאו חכש כ"שמ ש"ייועיו) ,
(םתס םויל הז םוי ןיב קליחש א"מרב תינעת הניא רבכ לכאש רחאלש םושמ ונייהו , ךיישש יאדוו פ"כהוי יבגל כ"יפעאו
יעל יעישתה תליכא ןיד תא התוושה הרותה םאש ל"י אליממו ,לכואש רועיש לכב רוסיא פ"כהוי לש יונ אתיאד ומכ
,ירישעו יעישת הנעתה וליאכ בותכה וילע הלעמ יעישתב התושו לכואה לכ 'מגב רוסיא ךייש ירישעבש ומכש ל"י אליממ
ל"י כ"ומכ ,םלוכב היהי רוסיא ותואו ראשל לכואש ןושארה רועישה ןיב לדבה ןיאש אמתסמו לכואש רועיש לכב
לכב יעישתה תליכאב הוצמ םויק ךיישש לכואש רועיש .

דוע ע"צ ח"די אצי דבל התושה םאה ע"צו ,התוש ריכזה אלו ןכ בתכ אל רבחמבו התושו לכואה לכ אתיא 'מגב הנהד
לע רבוע הז ילבו התושו לכואש ןפואב אקווד איה וז הוצמש אמינ םאהו ,הז םויב הנעתנש ךכב בשחנ וניא ירהש
הנעתהש בשחנ וניא רבכש וליפאו אתיירואד ע"צו , .


ד"סב מ עב הליכא תוצ בר הוי " כ אמוי פ א
www.swdaf.com 13
ב דומע אפ ףד אמוי דמח יקושח
יעישתב התושו לכואה
ןיליפת חינה ,לוכאל םוקמבו ,תקספמה הדועסב ררחוש ,לאקזחי ןוזחה
ןרמ לש וייח תודלות) "ויפויב ךלמ" רפסב .הלאש (ל"צז יקסמרבא לאקזחי יבר ןואגה ואלכמ ררחוש אוהש רפוסמ
הדועס"ה תא לוכאל רבכ ומייס החפשמה ינבשכ ,םויה בורעב ותיבל עיגה אוה ,ב"צרת פ"כהוי ברעב הבקסומב
תא םייקל ידכ םא יכ ,הליכא ךרוצל אל לצינ אוה ,המחה תעיקשל ךומס דע ורתונש םיטעומה םיעגרה תא ."תקספמ
לש הוצמה ותד םייקל םיעשרה ול וריתה אל ואלכ תיבבש ירחא ,ןיליפת תחנה ,ונממ וחקלנ תורקיה תופטוטהו ,
ךשמב המואמ םעט אלש םדא לש וניד המ ןודנ התעמו .כ"ע ,תושודקה תועוצרב ומצע תא קונחל לולע אוהש הנאותב
,ןיליפת וא םוצה ינפל םועטל ןוזמ וינפל ונמדזנ ברע תונפלו ,ירשתב 'ט םויה ,רחבי המב םהינש תא םייקל לוכי אלו
?[םויה ךשמב םעטש ןכתי יכ ,ליעל רפוסמהמ היאר ןיא] ,ןיליפת תחנה תוצמב וא ,פ"כוי ברעב הליכא תוצמב
.הבושת ןנברדמ קר איה םירופיכה םוי ברעב לוכאל הוצמהש םירמוא שיש ןויכמ ,הפידע ןיליפת תוצמ הרואכל ,
ג"ס עקת ןמיס ח"וא) ע"ושב ראובמכ ,( םוי ברעב לוכאל בויחה םא וליפאו .הרותהמ איהש יאדו ןיליפת תוצמ וליאו
הרותהמ בויח אוה םירופיכה ,(די ק"ס םש) ב"נשמה בתכש ומכו , תוצמ ומכ ,הרותב תשרופמ וז הוצמ ןיא םוקמ לכמ
הפידע תשרופמ הוצמו ,השרדמ תדמלנ קר איה ירהש ,ןיליפת (בפ ןמיס ג"ח) םירשימ בבודב ראובמכ , 'סותה יפ לע
ןינעב א"ע דל ףד ליעל כ"שמ ןייעו ,הז דוסי לע הישוק ,ונב םשב השקהש ש"ועיו] ,(רמאו ה"ד ב"ע ז ףד) תומבי תכסמב
לכש ףאש בתכש (ה שורד) ן"רה תושרדב ןיועיו .[תונברק ינש ליבשב תועמ ול ןיאו הדלותו הכאלמ בא לע הגגשב רבע
צמ מ"מ ,ת"לו השעב רבוע ,ןנברד תורזג ב"ע דל ףד אמוי "הרות לט"בו .שרופמ הבותכ יכ ,רתוי הרומח השע תוו
תונרק 'ד לע ןתינ המדש ינפמ ,םשאל תמדוק תאטחד (ב"מ י קרפ) םיחבז תכסממ ןכ וחיכוה ,םירפוס ירבד סרטנוקבו
כו .שרופמ וניאש םשאה תמועל ,הרותב דוסיה שרופמ תאטחב ,דוסי ךירצ םשא םגד ףא בתכ ט"יותבו ,דוסיו עמשמ ך
.(יאמ ה"ד) א"ע דמ ףד אמוימו (ארק רמא ה"ד ב"ע וט ףד) ןישודק 'סותמ
לכואהש ,ןיליפתמ רתוי רומח םירופיכה םוי ירהו ,פ"כויב לוכאל ךרטצי תקספמה הדועסב לכאי אל םאש י"פעאו
נה תוצמ איהו ונינפלש המ אלא ונל ןיאש ןכתי תאז לכב ,ןיליפת כ"אשמ ,תרכ ושנע םירופיכה םויב םאו ,ןיליפת תח
לכאי ,שפנ חוקפ ללגב לוכאל ךרטציו ,סונא היהי םירופיכה םוי עיגישכ . דמח ידשה ירבדמ ךכל היארו םוי תכרעמ)
(י תוא א ןמיס םירופיכה הזיאב השעי המ .םירופיכה םויב םוצל לכוי אל הילדג םוצב םוצי םאש םדא לש וניד המ ןדש
ש םירבוסה םיאיבנ לבח איבהו ?רחבי םוצ לע ןיריבעמ ןיאו ,ונינפל תדמועה הוצמה איה יכ הילדג םוצב םוצי
תווצמה .ןנברדמ הוצמ קר איה הילדג םוצש י"פעאו , הילדג םוצב לוכאלד קלחל שי ךא ] אירב םדאל [ רוסאו ,אטח אוה
םוצל לכויש ידכ לוכאל !?פ"כויב םוצל חכ ול היהיש ידכ בלחב ףוע רשב לוכאל רתומ םאה ךמצע עגה , ל לבא חינה
אל ןיליפת חיני םאו ,פ"כוי ברעב לוכאל הוצמה םגו םירופיכה םוי תוצמ םג ונינפל תדמוע תעכו ,הוצמ איה ןיליפת
דוע .ונינפל תדמועה יוניעה תוצמ תא םייקל לכויש ידכ לכאיש ףידע ג"הכב ילוא ,םכיתושפנ תא םתינעו םייקל לכוי
םדא ייחה ירבד יפ לע ןודל שי נייצ ,א"ס חס ללכ) (חכ ק"ס צ ןמיס ב"נשמה ו הלקה הוצמה תא םיפטוחש המ לכש
םוי ותואב םא לבא ,םימי המכ רחאל ודיל עיגת הרומחה הוצמהשכ אקוד ונייה ,רתוי ,[רקובה דע הלילהמ וא] עיגת
םאו .הרומחה הוצמה תא םייקל לכויש ידכ ,הלקה הוצמה תא םייקל אלו ןיתמהל ול שי ,רתוי הרומחה הוצמה ודיל
ןכ תווצמש וליפא ,וז הוצמ םייקל ףידעהל שי ילוא תרחמל דימ עיגת םירופיכה םויב יוניע לש הוצמהש וננודינב
םדוק וינפל תחנומ ןיליפת .ע"צו ,

יודיוה םע החנמ ללפתהל וא םירופיכה םוי ברעב לוכאל
.הלאש כאל םג ותורשפאבו ,יודיוה םע החנמ ללפתהל ודיבו העיקשה ינפל העש יצח דמועה םוי ברע תדועס לו
רחבי המב תושעל םדיב ןיא םהינש ,םירופיכה ?
.הבושת ע"ושה הזב בתכ אתיירואד וא ןנברד אוה םירופיכה םוי ברעב הליכא יא ןידב הנה (ג"ס עקת ןמיס) יתש
תועד , ב"נשמבו (די ק"ס) ב"נשמב םתס ןכו ,אתיירואד אוהד ועירכה א"רגהו א"גמהד בתכ ,(א"קס דרת ןמיס)
"יפלו הדועסה םדוק תצק הדוותי לוכי םא ךא ,ןנברד הוצמ איהש החנמ החוד ז . הוצמהש םירבוסל םגד הארנ דועו
הז םעטמו ,םימולשתב הנשי הליפתו רחאמ ,הליפתמ הפידע איה תאז לכב ,ןנברדמ איה םירופיכה םוי ברעב לוכאל
ומש החנמ םדוק אלא ,םירופיכה םוי ברעב לוכאל תורשפא ול ןיא םאד הארנ רת .

ד"סב מ עב הליכא תוצ בר הוי " כ אמוי פ א
www.swdaf.com 14
ס פ ר תמא בקעיל ) יקצינימק בקעי 'ר (

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->