Către

:

GC consult&events s.r.l. - Centru de formare şi evaluare a competenţelor profesionale

În atenţia:

Directorului Centrului
* se va completa conform actului de identitate

CERERE DE ÎNSCRIERE ÎNTR-UN PROGRAM DE FORMARE CONTINUĂ
SAU ÎNTR-UN PROCES DE EVALUARE A COMPETENȚELOR PROFESIONALE
înregistrată cu nr. __ data _________
Subsemnatul,-a ______________________________________ , CNP ____________________ , act identitate tip __ ,
seria __ nr. _________ , fiul,-ica lui _____________ şi _____________ , născut,-ă în loc. __________________________ ,
judeţul / sectorul ___________________________ , cu domiciliul în judeţul ____________________________________ ,
localitatea ________________________________ , sector __ , str. ____________________________________________
, nr. ___ , bl. __ , sc. __ , ap. __ , tel. ____________________ , e-mail _______________________________ , cetăţenie
______________________

,

etnie

______________________

,

ultimul

nivel

de

studii

absolvite

___________________________ - instituţia ________________________________ , actualul loc de muncă
________________________________ , ocupaţia cf. CIM ________________________________ , vă solicit înscrierea la:

□ cursul / sesiunea / programul de formare profesională

______________ ______________

derulat în localitatea ______________ , în perioada ______________ .

□ procesul de evaluare a competențelor profesionale - ocupaţia / calificarea ______________ ______________
derulat în localitatea ______________ , începând cu data ______________ .

Confirm că am solicitat şi am obţinut toate informaţiile referitoare la:

□ Documentele necesare la înscriere (şi le voi anexa la această cerere);
□ Desfăşurarea şi condiţiile de participare la curs şi examenul final, respectiv, în procesul de evaluare;
□ Competenţele dezvoltate în structura modulelor ce compun cursul, respectiv, competenţele certificate prin evaluare;
□ Forma în care voi primi informaţiile necesare, suportul de curs şi celelalte materiale necesare derulării activităţilor;
□ Tipul de certificat şi/sau diplomă la final.
Data: ……………

Tariful a fost / va fi
achitat în data ........... .

____ RON

Numele:

……………………

Semnătura:

…………

Prin:

O.P. / chitanţă
_________

nr. ____ /

ING BANK – RO39 INGB 0000 9999 0162 9712

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful