MVEP

PREGLED ZAKONSKIH PRIJEDLOGA KOJIMA REPUBLIKA HRVATSKA PREUZIMA PRAVNU STEČ I. KVARTAL

ZAKONODAVNE MJERE
1 2 3 4 Zakon o izmjenama i dopunama Prekršajnog zakona

VLADA
MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

SABOR

5 6

MINISTARSTVO UPRAVE Zakon o pravu na pristup informacijama Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izborima zastupnika iz Republike Hrvatske u Europski 11.02.2013. parlament Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 211/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. 14.03.2013. godine o građanskoj inicijativi MINISTARSTVO ZDRAVLJA Zakon o kemikalijama 21.01.2013. Zakon o dopunama Zakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 1907/2006 Europskoga parlamenta i Vijeća 21.01.2013. o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija Zakon o dopunama Zakona provedbi Uredbe (EZ) br. 1272/2008 Europskoga parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o razvrstavanju, označavanju i pakiranju tvari i smjesa, kojom se izmjenjuju, dopunjuju i ukidaju Direktiva 67/548/EEZ i direktiva 1999/45/EZ i izmjenjuje i dopunjuje Uredba (EZ) br. 1907/2006 Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1223/2009 Europskoga parlamenta i Vijeća od 30. studenoga 2009. o kozmetičkim proizvodima (preinačena verzija) Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskoga parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. godine o genetski modificiranoj hrani i hrani za životinje i Uredbe (EZ) br. 1830/2003 Europskoga parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. godine o sljedivosti i označavanju genetski modificiranih organizama i sljedivosti hrane i hrane za životinje proizvedenih od genetski modificiranih organizama kojom se izmjenjuje i dopunjuje Direktiva 2001./18/EZ. Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 258/1997 Europskog parlamenta i Vijećaod 27. siječnja 1997. godine o novoj hrani i sastojcima nove hrane Zakon o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom Zakon o dopunama Zakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 689/2008 Europskoga parlamenta i Vijeća o izvozu i uvozu opasnih kemikalija Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 648/2004 Europskoga parlamenta i Vijeća od 31. ožujka 2004. godine o deterdžentima Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o genetski modificiranim organizmima Zakon o predmetima opće uporabe Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 528/2012 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi sa stavljanjem na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda Zakon o prehrambenim aditivima, aromama i prehrambenim enzimima Zakon o uvozu hrane i hrane za životinje iz trećih država Zakon o hrani za posebne prehrambene potrebe Zakon o kontaminantima u hrani 21.01.2013.

7

8

21.01.2013.

9

21.01.2013.

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21.01.2013. 21.01.2013. 21.01.2013. 28.01.2013. 28.01.2013. 18.02.2013. 18.02.2013. 18.02.2013. 18.02.2013. 25.02.2013. 25.02.2013.

Formular za praćenje zakonodavstva u 2013. godini -verzija 24. prosinca 2013. godine-

MVEP 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Zakon o prehrambenim i zdravstvenim tvrdnjama te hrani obogaćenoj nutrijentima (dodavanje vitamina, minerala i drugih tvari hrani) Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od buke Zakon o vodi za ljudsku potrošnju Zakon o posebnom porezu na motorna vozila Zakon o trošarinama Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu Zakon o financijskim konglomeratima (HANFA I HNB) Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju (HANFA) Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala (HANFA) Zakon o provedbi uredbi Europske unije iz područja platnog prometa Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 236/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. ožujka 2012. godine o kratkoj prodaji i određenim aspektima kreditnih izvedenica na osnovi nastanka statusa neispunjenja obveza Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. godine o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju Zakon o provedbi carinskih propisa Europske unije (Carinska uprava) Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kreditnim institucijama (HNB) Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (HNB) Zakon o porezu na dodanu vrijednost 25.02.2013. 25.02.2013. 25.02.2013. 18.02.2013. 25.02.2013. 25.02.2013. 25.02.2013. 25.02.2013. 25.03.2013. 14.01.2013. 25.02.2013. 18.03.2013. 18.03.2013. MINISTARSTVO FINANCIJA

18.02.2013. MINISTARSTVO POMORSTVA. PROMETA I INFRASTRUKTURE Zakon o potvrđivanju Protokola iz 2002. godine na Atensku konvenciju o prijevozu putnika i njihove 21.01.2013. prtljage morem Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnutku Hrvatske kontrole zračne plovidbe 25.02.2013. 18.03.2013. 25.03.2013. 25.02.2013.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o cestama Zakon o osnivanju Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu Zakon o prestanku važenja Zakona o postupnom isključenju iz plovidbe tankera bez dvostruke oplate Zakon o izmjenama i dopunama Pomorskog zakonika Zakon o tržištu plina Zakon o rudarstvu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača Zakon o zaštiti prirode

18.02.2013. 14.01.2013. 07.01.2013. 04.03.2013.

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE 21.01.2013. MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA 48 Zakon o dopunama Zakona o vanjskim poslovima 25.03.2013.

Formular za praćenje zakonodavstva u 2013. godini -verzija 24. prosinca 2013. godine-

MVEP MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Republike Hrvatske i Europske unije o sudjelovanju 25.02.2013. Republike Hrvatske u radu Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama (USZD) MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE Zakon i izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti životinja Zakon provedbi uredbi Europske unije u vezi s trgovinom ilegalno posječenim drvom i proizvodima od takvog drva Zakon o veterinarsko-medicinskim proizvodima Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o šumskom reprodukcijskom materijalu Zakon o informiranju potrošača o hrani Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vodama 25.03.2013. MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOG UREĐENJA Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima 18.02.2013. u prostornom uređenju i gradnji Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o građevnim proizvodima 18.03.2013. Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (DGU I VIJEĆE NIPP-a) Zakon o provedbi uredbi Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti Zakon o dopunama Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu 04.03.2013. MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA 59 60 61 62 63 14.02.2013. 21.02.2013. 25.03.2013. 11.02.2013. 25.03.2013. 25.02.2013. 25.03.2013.

49

50 51 52 53 54 55

56 57 58

DRŽAVNI ZAVOD ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zastupanju u području prava industrijskog vlasništva 18.02.2013. DRŽAVNI ZAVOD ZA RADIOLOŠKU I NUKLEARNU SIGURNOST Zakon o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti 25.03.2013. DRŽAVNI URED ZA TRGOVINSKU POLITIKU

64 65 66

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o nadzoru robe s dvojnom namjenom Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovini Zakon o kritičnim infrastrukturama

25.02.2013. 25.03.2013. DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE 11.03.2013.

II. KVARTAL

ZAKONODAVNE MJERE
67 68 69 Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o kaznenom postupku Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnom odvjetništvu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama EU

VLADA
MINISTARSTVO PRAVOSUĐA 15.04.2013.

SABOR

09.05.2013.

Formular za praćenje zakonodavstva u 2013. godini -verzija 24. prosinca 2013. godine-

MVEP MINISTARSTVO FINANCIJA/HANFA 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 Zakon o državnim potporama Zakon o transparentnosti tokova javnih sredstava Zakon o izmjenama i dopunama Zakona obveznim osiguranjima u prometu(HANFA) Zakon o izmjenama i dopunama Općeg poreznog zakona (Porezna uprava) Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poreznom savjetništvu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o upravnim pristojbama Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju depozita Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trošarinama Zakon o lijekovima Zakon o medicinskim proizvodima Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju Zakon o provedbi uredbi Europske unije iz područja prekursora za droge Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti 22.04.2013. 13.05.2013. 13.05.2013. 13.05.2013. 13.05.2013. 27.05.2013. 13.05.2013. 10.06.2013. 13.05.2013. 03.06.2013. MINISTARSTVO ZDRAVLJA 20.05.2013. 20.05.2013. 10.06.2013. 10.06.2013. 10.06.2013. 10.06.2013.

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE Zakon o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda Zakon o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju 27.05.2013. Zakon o zaštićenim oznakama izvornosti, zaštićenim oznakama zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnim specijalitetima poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1107/2009 o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja Zakon o provedbi Uredbe (EZ) 396/2005 o maksimalnim razinama ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla Zakon o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu Zakon o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima i hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja Zakon o morskom ribarstvu Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br.2003/2003 o gnojivima Zakon o hrani Zakon o veterinarstvu Zakon o zajedničkoj organizaciji tržišta poljoprivrednih proizvoda i posebnim mjerama i pravilima vezanim za trženje poljoprivrednih proizvoda 27.05.2013. 10.06.2013.

Formular za praćenje zakonodavstva u 2013. godini -verzija 24. prosinca 2013. godine-

MVEP MINISTARSTVO GOSPODARSTVA 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o akreditaciji Zakon o normizaciji Zakon o tržištu toplinske energije Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi Zakon o nadzoru robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja Zakon o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOG UREĐENJA Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obavljaju geodetske djelatnosti (DGU) 15.04.2013. 27.05.2013. MINISTARSTVO POMORSTVA. PROMETA I INFRASTRUKTURE Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika 15.04.2013. i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskom registru brodova Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim komunikacijama Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu Zakon o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog prometa Zakon o prijevozu u cestovnom prometu Zakon o željeznici 29.05.2013. MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE 27.05.2013. 29.04.2013. 29.04.2013. Zakon o građevnim proizvodima 02.04.2013. 02.04.2013. 13.05.2013. 20.05.2013. 27.05.2013. 20.05.2013. 27.05.2013.

108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

Zakon o zaštiti okoliša Zakon o provedbi Uredbe (EZ-a) br. 1946/2003. Europskoga parlamenta i Vijeća od 15. srpnja 2003. o prekograničnom prijenosu genetski modificiranih organizama Zakon o prekograničnom prometu i trgovini divljim vrstama Zakon o održivom gospodarenju otpadom Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o strancima Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama

13.06.2013. 27.05.2013. 24.06.2013.

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA 08.04.2013. 15.04.2013.

Formular za praćenje zakonodavstva u 2013. godini -verzija 24. prosinca 2013. godine-

MVEP MINISTARSTVO UPRAVE 121 122 123 124 Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1082/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. srpnja 2006. godine o Europskoj grupaciji za teritorijalnu suradnju (EGTS) Zakon o nadzoru državne granice MINISTARSTVO KULTURE Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o medijima DRŽAVNI ZAVOD ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o patentu 06.05.2013.

III. KVARTAL

ZAKONODAVNE MJERE
125 126 127 128

VLADA

SABOR

MINISTARSTVO POMORSTVA. PROMETA I INFRASTRUKTURE Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim i stvarnopravnim odnosima u zračnom prometu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zračnom prometu Zakon o promicanju čistih i energetsko učinkovitih vozila u cestovnom prijevozu Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 181/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o pravima putnika u prijevozu autobusima i izmjeni Uredbe (EZ) br. 2006/2004 MINISTARSTVO PRAVOSUĐA Zakon o izmjeni Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE Zakon o provedbi Uredbe Komisije (EZ) br. 1234/2008 o ispitivanju izmjena uvjeta odobrenja za stavljanje veterinarsko-medicinskih proizvoda u promet Zakon o provedbi uredbi Europske unije o zaštiti životinja MINISTARSTVO FINANCIJA Zakon o provedbi Uredbe Europske unije o europskim fondovima poduzetničkog kapitala Zakon o provedbi Uredbe Europske unije o europskim fondovima socijalnog poduzetništva Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalnoj odgovornosti Zakon o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 2201/2003 od 27. studenoga 2003. o nadležnosti, priznanju i izvršenju sudskih odluka u bračnim sporovima i u stvarima povezanim s roditeljskom odgovornošću, kojom se stavlja izvan snage Uredba (EZ) br. 1347/2000 Zakon o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 4/2009 od 18. prosinca 2008. o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznanju i izvršenju odluka te suradnji u stvarima koje se odnose na obveze uzdržavanja MINISTARSTVO ZDRAVLJA 16.09.2013. MINISTARSTVO SOCIJALNE POLITIKE I MLADIH

129

130 131 132 133 134

135

136

137

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda

01.07.2013.

MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA 138
139

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
Zakon o gradnji

15.07.2013.

MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOG UREĐENJA

Formular za praćenje zakonodavstva u 2013. godini -verzija 24. prosinca 2013. godine-

MVEP

IV. KVARTAL

ZAKONODAVNE MJERE
140 141 142 143 144 145

VLADA

SABOR

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA Zakon o mirovinskom osiguranju Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom Zakon o dobrovoljnim mirovinskim fondovima Zakon o mirovinskim osiguravajućim društvima MINISTARSTVO SOCIJALNE POLITIKE I MLADIH Zakon o socijalnoj skrbi Obiteljski zakon MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE
146

Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 850/2004 o postojanim organskim onečišćujućim tvarima MINISTARSTVO POMORSTVA. PROMETA I INFRASTRUKTURE

147

Zakon o izmjenama Zakona o poštanskim uslugama MINISTARSTVO ZDRAVLJA

148

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od buke MINISTARSTVO FINANCIJA
Zakon o kreditnim institucijama Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala 09.12.2013. 09.12.2013.

149 150 151 152

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o azilu Zakon o održivoj uporabi pesticida MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
155 156

153
154

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA 21.10.2013. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

Zakon o tržištu nafte i naftnih derivate MINISTARSTVO PODUZETNIŠTVA I OBRTA Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu MINISTARSTVO UPRAVE Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izboru članova iz Republike Hrvatske u Europski 28.10.2013. parlament Zakon o izmjenama Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 211/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. godine o građanskoj inicijativi DRŽAVNI ZAVOD ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima 14.10.2013.

157
158

159

Formular za praćenje zakonodavstva u 2013. godini -verzija 24. prosinca 2013. godine-

MVEP

AVNU STEČEVINU EUROPSKE UNIJE ZA 2013. GODINU

STATUS
NN 39/13 NN 25/13 NN 23/13 NN 56/13; NN 62/13

NN 18/13 NN 18/13

NN 18/13

NN 18/13

NN 18/13

NN 18/13 NN 25/13 NN 25/13 NN 25/13 NN 28/13 NN 39/13 NN 39/13 NN 39/13 NN 39/13 NN 39/13 NN 39/13

Formular za praćenje zakonodavstva u 2013. godini -verzija 24. prosinca 2013. godine-

MVEP
NN 39/13 NN 55/13 NN 56/13

NN 15/13 NN 22/13 NN 54/13 NN 54/13 NN 54/13 NN 54/13 NN 54/13 NN 54/13

NN 54/13 NN 54/13 NN 54/13 NN 54/13 NN 73/13

RASTRUKTURE
NN MU 2/13 NN 51/13 NN 51/13 NN 54/13 NN 54/13 NN 51/13 NN 56/13

NN 28/13 NN 56/13 NN 56/13

NN 80/13

NN 72/13

Formular za praćenje zakonodavstva u 2013. godini -verzija 24. prosinca 2013. godine-

MVEP

NN MU 3/13

NN 37/13 NN 54/13 NN 56/13 NN 56/13 NN 56/13 NN 56/13

ĐENJA
NN 25/13 NN 25/13 NN 56/13

NN 54/13 NN 51/13 NN 73/13 NN 54/13

NU SIGURNOST
NN 141/13

NN 68/13 NN 68/13

NN 56/13

STATUS
NN 56/13 NN 72/13 NN 81/13

Formular za praćenje zakonodavstva u 2013. godini -verzija 24. prosinca 2013. godine-

MVEP

NN 72/13 NN 72/13 NN 76/13 NN 73/13 NN 76/13 NN 76/13 NN 80/13 NN 80/13 NN 81/13 NN 81/13

NN 76/13 NN 76/13 NN 80/13 NN 80/13 NN 80/13 NN 82/13

NN 80/13 NN 80/13 NN 80/13 NN 80/13 NN 80/13 NN 81/13 NN 81/13 NN 81/13 NN 81/13 NN 81/13 NN 82/13 NN 82/13

Formular za praćenje zakonodavstva u 2013. godini -verzija 24. prosinca 2013. godine-

MVEP

NN 56/13 NN 80/13 NN 80/13 NN 80/13 NN 83/13 NN 80/13 NN 80/13 NN 94/13

ĐENJA
NN 56/13 NN 76/13

RASTRUKTURE
NN 75/13 NN 76/13 NN 80/13 NN 80/13 NN 82/13 NN 82/13 NN 94/13 NN 80/13 NN 81/13 NN 94/13 NN 94/13

NN 74/13 NN 80/13

Formular za praćenje zakonodavstva u 2013. godini -verzija 24. prosinca 2013. godine-

MVEP

NN 76/13 NN 83/13 NN 81/13

NN 76/13

STATUS
NN 94/13 NN 127/13 NN 127/13 NN 127/13

RASTRUKTURE

NN 124/13

NN 94/13 NN 125/13

NN 123/13 NN 123/13 23.12.2013. na dnevnom redu radnih tijela VRH

NN 127/13

NN 127/13

NN 94/13

A I SPORTA
NN 94/13

ĐENJA
NN 153/13

Formular za praćenje zakonodavstva u 2013. godini -verzija 24. prosinca 2013. godine-

MVEP

STATUS
13.12.13. Zakon donesen u HS 13.12.13. Zakon donesen u HS 12.12.13. Zakon utvrđen na sjednici VRH i upućen u HS 12.12.13. Zakon utvrđen na sjednici VRH i upućen u HS 13.12.13. Zakon donesen u HS 13.12. 2013. Zakon utvrđen u HS u I. čitanju

NN 148/13

RASTRUKTURE
NN 153/13

NN 153/13

18.12.13. Zakon donesen u HS 18.12.13. Zakon donesen u HS NN 143/13 NN 145/13 NN 143/13 05.12.13. Zakon utvrđen na sjednici VRH i upućen u HS 05.12.13. Zakon utvrđen na sjednici VRH i upućen u HS 12.12.13. Zakon utvrđen na sjednici VRH i upućen u HS

NN 143/13 NN 148/13

NN 141/13

Formular za praćenje zakonodavstva u 2013. godini -verzija 24. prosinca 2013. godine-