HOTĂRÎRE Nr.

272 din 14 iunie 1994 pentru aprobarea Regulamentului privind controlul de stat al calităţii în construcţii EMITENT: GUVERNUL ROMÂN E PUBLICAT ÎN: MON !ORUL O" # $L NR% &'( din )* iulie &''+ Guvernul Rom,niei -otără.te/ $R!% & 0e aproba Regulamentul privind controlul de stat al calităţii în construcţii1 prevă2ut în ane3a la pre2enta -otărîre% $R!% ) 4revederile pre2entei -otărîri sînt obligatorii pentru toţi agenţii economici romani sau străini1 instituţii publice1 organe ale administraţiei publice centrale .i locale1 care1 potrivit legii1 intervin în procesul de construire sau deţin calitatea de investitori1 proprietari sau utili2atori de construcţii1 oricare ar 5i sursa de 5inanţare sau 5orma de proprietate% $R!% ( 4re2enta -otărîre intra în vigoare în termen de (6 de 2ile de la publicarea ei în Monitorul O5icial al Rom,niei% $R!% + 4revederile contrare pre2entei -otărîri se abroga% 4R M7M N 0!RU N #OL$E V$#$RO U #ontrasemnea2ă/ 777777777777777 Ministrul lucrărilor publice .i amena8ării teritoriului1 Marin #ristea p% Ministru de stat1 ministrul 5inanţelor1 9an Mogos1 secretar de stat $NE:$ & REGUL$MEN! privind controlul de stat al calităţii în construcţii #$4% & 4revederi generale $R!% & 4re2entul regulament stabile.te cadrul normativ general1 obiectivele1 conţinutul .i organi2area1 precum .i modul de e3ercitare a controlului de stat privind calitatea în construcţii% 9ispo2iţiile regulamentului sînt obligatorii pentru toţi 5actorii implicaţi în emiterea certi5icatului de urbanism1 a

i se reali2ea2ă1 potrivit legii1 prin reglementări speci5ice 5iecărui domeniu de activitate% $R!% + #ontrolul de stat este independent de 5actorii implicaţi în activităţile menţionate la art% &% #$4% ) Obiectivele controlului de stat al calităţii în construcţii $R!% .i la alte categorii de lucrări de natura acestora% E3igenţele privind calitatea instalaţiilor .i e3perţi te-nici atestaţi1 5abricanti .i 5urni2ori de produse pentru construcţii1 e3ecutanti .i a avi2elor necesare= 7 elaborarea reglementărilor te-nice în construcţii= 7 certi5icarea calităţii produselor pentru construcţii= 7 modul de acordare a agrementelor te-nice pentru produse .ti veri5icatori de proiecte atestaţi .i postutili2area construcţiilor% "actorii implicaţi stabiliţi prin lege sînt/ investitori1 cercetători1 proiectanţi1 speciali.i la lucrările de intervenţii în timp 7 moderni2ări1 reabilitari1 reparaţii capitale1 consolidări1 precum .autori2aţiei de construire1 în amplasarea pe teren1 proiectarea1 reali2area1 utili2area .i responsabili te-nici cu e3ecuţia atestaţi1 diriginti de specialitate1 proprietari1 administratori1 utili2atori1 autorităţi publice1 asociaţii pro5esionale de pro5il etc% $R!% ) #ontrolul de stat al calităţii în construcţii constituie o componenta a sistemului calităţii în acest domeniu1 sistem stabilit prin lege1 prin care statul e3ercita controlul în toate componentele acestuia1 în scopul prevenirii sau limitării unor situaţii ce pot aparea la construcţii .i ec-ipamentelor te-nologice de producţie se stabilesc .te1 în principal1 următoarele obiective/ a< îndeplinirea1 de către organele de specialitate ale administraţiei publice centrale .tilor= . #ontrolul de stat al calităţii în construcţii urmăre.i locale1 comisiile te-nice sau agenţii economici1 a obligaţiilor prevă2ute de lege re5eritoare la/ 7 eliberarea certi5icatelor de urbanism1 a autori2aţiilor de construire7des5iinţare .i care pot pune în prime8die sau a5ecta negativ viata1 sănătatea1 mediul încon8urător sau pot cau2a pierderi materiale unor persoane1 entităţi sau societăţii1 în parte sau în ansamblul ei% $R!% ( #ontrolul de stat al calităţii în construcţii se aplica construcţiilor1 inclusiv instalaţiilor a5erente acestora1 indi5erent de 5orma de proprietate1 destinaţie sau sursa de 5inanţare% $cest control se e3ercita di5erenţiat1 potrivit legii1 în toate etapele ciclului de e3istenta a construcţiilor% #ontrolul se e3ercita atît la lucrările noi1 cît .i procedee noi de construcţii= 7 atestarea speciali.

i locale1 precum .i siguranţei construcţiilor= e< îmbunătăţirea sistemului calităţii în construcţii .i asigurare a calităţii= 7 modul de e5ectuare a veri5icărilor e3ecuţiei corecte a lucrărilor de construcţii .i e3perti2area proiectelor .i de alte organe abilitate de lege= d< respectarea reglementărilor te-nice privind modul de tratare a accidentelor te-nice produse la construcţii1 cau2ate de 5enomene sau calamitati naturale >cutremure de pămînt1 inundatii1 alunecări de teren1 uragane etc%< sau provocate prin acţiuni ale omului >incendii1 e3plo2ii1 bombardamente1 socuri1 de5iciente de conceptie .i de5ectelor de e3ecuţie= 7 organi2area1 5uncţionarea .i modul de îndeplinire a controalelor interioare >autocontrol1 control ierar-ic<1 precum .i de asigurare a calităţii= 7 alte activităţi similare prevă2ute de dispo2iţiile legale= b< respectarea1 de către toţi 5actorii care contribuie sau sînt implicaţi în conceperea1 reali2area1 utili2area .i proiectanţi .i a regulamentelor a5erente componentelor acestuia% #$4% ( Organi2area .i a altor documente re5eritoare la construcţii1 emise de organe ale administraţiei publice centrale .i a celor e3terioare >control te-nic de calitate< ale producţiei= 7 5uncţionarea în condiţiile legii a laboratoarelor de anali2e .i a construcţiilor= 7 domeniul urbanismului1 amena8ării teritoriului .i instalaţii a5erente acestora prin diriginti de specialitate1 e3ecutanti .i intervenţiile în timp asupra acestora= 7 postutili2area construcţiilor= c< respectarea prevederilor autori2aţiilor de construire1 a avi2elor obligatorii .i la e3pirarea perioadei de garanţie= 7 urmărirea comportării în e3ploatare a construcţiilor .i modul de e3ercitare a controlului de stat al calităţii în construcţii .i postutili2area construcţiilor1 a prevederilor legale privind/ 7 reglementările te-nice în construcţii= 7 certi5icarea calităţii produselor 5olosite la reali2area construcţiilor= 7 agrementele te-nice pentru produse .i prin înc-eierea cronologică a documentelor care atesta calitatea acestora con5orm reglementărilor te-nice în vigoare= 7 soluţionarea de către proiectant a necon5ormitatilor1 eventualelor de5iciente de proiectare .7 acreditarea laboratoarelor de încercări în construcţii= 7 certi5icarea sistemelor de conducere .i încercări în activitatea de construcţii= 7 asigurarea activităţii metrologice în construcţii= 7 recepţia construcţiilor la terminarea acestora1 precum .i procedee noi= 7 veri5icarea proiectelor1 a e3ecuţiei lucrărilor de construcţii .i?sau de e3ecuţie etc%<1 cu repercursiuni de5avorabile asupra stării .i disciplinei în urbanism= 7 aplicarea sistemului propriu de calitate1 management .

i e3ecutantului% 0tabilirea 5a2elor determinate1 modul de reali2are .i amena8area teritoriului1 precum .i amena8area .i $mena8ării !eritoriului1 precum .i amena8ării teritoriului% #ontroalele în 5a2ele determinate nu înlocuiesc .i e3ecuţia construcţiilor% c< inspecţii prin sonda8 e5ectuate din dispo2iţia conducerii nspecţiei de stat în construcţii1 lucrări publice1 urbanism .i amena8area teritoriului în următoarele moduri/ a< inspecţii curente la 5actorii .i de celelalte organisme similare cu atribuţii speci5ice stabilite prin dispo2iţiile legale% nspecţia de stat în construcţii1 lucrări publice1 urbanism .i $mena8ării !eritoriului% $R!% A #ontrolul de stat al calităţii în construcţii se organi2ea2ă .i amena8area teritoriului1 precum .i din initiativa proprie a conducerilor inspectiilor teritoriale= d< inspecţii tematice1 dispuse de conducerea Ministerului Lucrărilor 4ublice .i se e3ercita prin inspecţii1 în mod di5erenţiat1 pe ba2a de instrucţiuni aprobate de nspecţia de stat în construcţii1 lucrări publice1 urbanism .i e3ploatare a construcţiilor în diverse etape ale acestui proces1 pe ba2a unor programe trimestriale întocmite de inspectiile teritoriale .i inspecţii teritoriale% nspecţia de stat în construcţii1 lucrări publice1 urbanism .$R!% @ #ontrolul de stat al calităţii în construcţii .i amena8area teritoriului din cadrul Ministerului Lucrărilor 4ublice .urare a acesteia1 de către comisii aprobate de Ministerul Lucrărilor 4ublice .i agenţii economici implicaţi în procesul de proiectare1 e3ecuţie .i $mena8ării !eritoriului sau a nspecţiei de stat în construcţii1 lucrări publice1 urbanism .i amena8area teritoriului va organi2a atestarea personalului propriu cu 5uncţii de control1 pe ba2a unor proceduri de des5ă.i nu e3clud răspunderile 5actorilor implicaţi în proiectarea .i investitor 7 sau1 după ca21 autori2area acestora de către personalul inspecţiei de stat în construcţii1 lucrări publice1 urbanism .i amena8area teritoriului= b< inspecţii în 5a2e determinate ale e3ecuţiei lucrărilor de construcţii care sînt stabilite de proiectantul lucrării cu acceptul inspectiilor teritoriale% 4rin 5a2a determinata1 în acceptia acestui regulament1 se înţelege stadiul 5i2ic la care o lucrare de construcţii1 o data a8unsă1 nu mai poate continua 5ără acceptul scris al bene5iciarului1 proiectantului .i aprobate de conducerea nspecţiei de stat în construcţii1 lucrări publice1 urbanism .i dispunerea continuării lucrărilor 7 de către proiectant1 e3ecutant .i îndeplinirea eventualelor măsuri dispuse la e5ectuarea acestor controale se vor stabili prin proceduri aprobate prin ordin al ministrului lucrărilor publice .i amena8area teritoriului este constituită dintr7o inspecţie centrala .i lucrărilor publice se e3ercita de nspecţia de stat în construcţii1 lucrări publice1 urbanism .

i inspectea2a modul de e3ercitare a controlului statului în construcţii potrivit programelor aprobate .i locale implicate în elaborarea certi5icatului de urbanism .i amena8ării teritoriului% #$4% + Obligaţii .i raspunderi principale1 pe ba2a reglementărilor speci5ice/ a< organi2ea2ă1 coordonea2ă .i sinte2e în domeniu1 cu propuneri de imbunatatire1 care sînt pre2entate ministrului lucrărilor publice .i e3ploatare a construcţiilor privind respectarea prevederilor legale re5eritoare la componentele sistemului calităţii în construcţii= e< elaborea2ă periodic in5ormări1 rapoarte .i raspunderi $R!% &6 Bn e3ercitarea controlului de stat în construcţii1 inspecţia centrala din cadrul nspecţiei de stat în construcţii1 lucrări publice1 urbanism .i locale= c< organi2ea2ă în teritoriu sistemul de control1 stabile.i în con5ormitate cu prevederile cap% & .i $mena8ării !eritoriului1 cu O5iciul pentru 4rotecţia #onsumatorilor1 nstitutul Roman de 0tandardi2are1 Ciroul Naţional pentru Metrologie1 Ministerul "inanţelor1 Ministerul 0ănătăţii1 Ministerul de nterne1 Ministerul $pelor1 4ădurilor .i ) din pre2entul regulament= b< e3ercita controlul în domeniul construcţiilor la autorităţile administraţiei publice centrale .i amena8ării teritoriului= 5< colaborea2ă cu direcţiile de resort din Ministerul Lucrărilor 4ublice .i amena8area teritoriului are următoarele obligaţii .i alte organe ale administraţiei .i se 5inali2ea2ă prin documente de control stabilite prin proceduri aprobate prin ordin al ministrului lucrărilor publice .teritoriului sau a inspectiilor teritoriale1 la 5actorii .i controlea2ă activitatea inspectiilor teritoriale= d< e5ectuea2ă inspecţii în etapele de proiectare1 e3ecuţie .i a autori2aţiei de construire1 potrivit legii% $R!% * nspectiile prevă2ute la lit% a<7d< din articolul precedent se vor e3ercita .i alţi 5urni2ori de produse sau elemente de construcţii e3ecutate în cadrul producţiei secundar7industriale% $R!% ' nspectiile e5ectuate în cadrul controlului de stat al calităţii în construcţii se consemnea2ă .i de aplicare a componentelor sistemului calităţii în construcţii= e< inspecţii ale autorităţilor administraţiilor publice centrale .i 4rotecţiei Mediului1 9epartamentul pentru $dministraţia 4ublica Locală .i la staţiile de betoane1 mi3turi as5altice1 poligoane de pre5abricate1 ateliere de producţie1 la laboratoarele de încercări în construcţii1 precum .i agenţii economici implicaţi în procesul de proiectare1 e3ecuţie1 e3ploatare a construcţiilor1 avînd ca obiect anali2a unor probleme comple3e legate de calitatea construcţiilor sau modul de 5uncţionare .i obiectivele acţiunilor de inspecţie .te metodologiile1 procedurile .

i a componentelor sale= b< inspectea2a la autorităţile publice locale1 investitori .i bene5iciari1 modul în care ace.te mi8loace .i $mena8ării !eritoriului1 pentru punerea în siguranta a 5ondului construit e3istent% $R!% && Bn e3ercitarea controlului de stat în construcţii la agenţii economici din teritoriul arondat1 inspectiile teritoriale în construcţii1 lucrări publice1 urbanism .i te-nica de control= -< reali2ea2ă programul de in5ormati2are a activităţii proprii .i raspunderi principale/ a< inspectea2a modul de aplicare .i aplica sancţiunile prevă2ute de lege= n< deleagă1 după ca21 e5ectuarea unor activităţi proprii inspectiilor teritoriale= o< asigura condiţiile te-nice .i personalul acestora= l< emite1 după ca21 la cererea proprietarilor1 potrivit dispo2iţiilor legale în vigoare1 acorduri de modi5icare a construcţiilor e3istente= m< constata abaterile de la prevederile legale .tia respecta prevederile legale re5eritoare la autori2area e3ecutării lucrărilor .i din caietele de sarcin .i proprietarilor= 8< participa la elaborarea criteriilor .publice1 pentru elaborarea de reglementări cu scop de prote8are a populaţiei= g< elaborea2ă .i economico75inanciare pentru des5ă.urarea activităţii #onsiliului te-nic superior din cadrul Ministerului Lucrărilor 4ublice .i se atesta calitatea lucrărilor .i 5uncţionare a sistemului calităţii .i reglementările te-nice= d< inspectea2a activitatea speciali.i acreditare a laboratoarelor de încercări în construcţii= D< autori2ea2a laboratoarele de încercări în construcţii .i reglementările te-nice1 precum .i modul în care sînt respectate în documentaţiile de e3ecuţie1 în caiete de sarci .i modul în care se asigura .i a producţiei industriale secundare în construcţii >betoane1 elemente .i metode pentru des5ă.urarea activităţii proprii1 asigura dotarea cu aparatura .i stabile.i procedurilor de autori2are .i 5urni2ea2ă date de sinte2a din domeniul= i< autori2ea2a personalul te-nic din activitatea de control te-nic de calitate1 precum .i ale reglementărilor în vigoare= e< inspectea2a pe santiere dacă se respecta în e3ecuţie prevederile din autori2aţiile de construire1 din proiecte .i amena8area teritoriului au următoarele obligaţii .i calitatea construcţiilor= c< inspectea2a e3istenta .tilor te-nici atestaţi în con5ormitate cu prevederile legii .i comple3itatea documentaţiilor de e3ecuţie pentru lucrările ce se reali2ea2ă1 precum .i dirigintii de specialitate ai investitorilor .i actuali2ea2ă norme interne1 instrucţiuni1 proceduri .i în contracte prevederile din lege .

i calitatea în construcţii% $R!% &) 4ersonalul nspecţiei de stat în construcţii1 lucrări publice1 urbanism .i proiecte1 urmărirea specială a comportării în e3ploatare1 modul de respectare de către bene5iciari1 proprietari sau utili2atori a prevederilor elaborate în acest scop= -< inspectea2a la proprietarii .tia e5ectuea2ă urmărirea curenta a stării construcţiilor= i< inspectea2a respectarea prevederilor legale privind 5uncţionarea laboratoarelor de încercări din construcţii= 8< inspectea2a la agenţii economici cu activitate în construcţii respectarea prevederilor legale re5eritoare la controlul .i1 după ca21 modul în care ace.i agenţii economici implicaţi în procesul de proiectare1 amplasare1 e3ecuţie1 utili2are .i atestarea calităţii materialelor1 elementelor .i elaborea2ă sinte2e .i amena8area teritoriului= m< e5ectuea2ă periodic .pre5abricate etc%< în ba2ele proprii ale agenţilor economici cu activitate în construcţii= 5< inspectea2a1 pe parcursul e3ecuţiei obiectivelor de investiţii în 5a2ele determinate1 dacă sînt îndeplinite1 de către 5actorii implicaţi1 condiţiile te-nice din proiecte .i utili2atorii de construcţii aplicarea prevederilor legii .i utili2ea2ă documente sau in5ormaţii de la ace.i a reglementărilor în vigoare re5eritoare la recepţie1 întocmirea1 păstrarea .tia1 are obligaţia de a păstra con5idenţialitatea datelor te-nice1 a per5ormantelor1 soluţiilor te-nice1 metodelor te-nologice etc% de care au luat cunostinta în timpul e3ercitării activităţii sale% $R!% &( nspectorii nspecţiei de stat în construcţii1 lucrări publice1 urbanism .i rapoarte privind disciplina .i lucrărilor de construcţii= D< constata abaterile de la prevederile legale .i reglementările te-nice .i raspunderi/ .i postutili2are a construcţiilor au următoarele obligaţii .i aplica sancţiunile prevă2ute de lege= l< emite1 după ca21 la cererea proprietarilor1 potrivit dispo2iţiilor legale în vigoare1 acorduri de modi5icare a construcţiilor e3istente1 în con5ormitate cu competentele stabilite de nspecţia de stat în construcţii1 lucrări publice1 urbanism .i completarea cărţii te-nice a construcţiei .i amena8area teritoriului1 care e5ectuea2ă inspecţii la agenţii economici sau care consulta .i amena8area teritoriului răspund1 potrivit dispo2iţiilor legale1 de corectitudinea .i ori de cîte ori este necesar anali2e .i e3actitatea datelor1 in5ormaţiilor1 măsurilor .i autori2ea2a continuarea lor numai dacă sînt îndeplinite aceste condiţii= g< inspectea2a în perioada de utili2are1 la construcţiile pentru care a 5ost stabilită1 prin norme .i sancţiunilor stipulate de ei în documentele întocmite% $R!% &+ Bn a5ară obligaţiilor prevă2ute de lege1 5actorii .

tia nu respecta dispo2iţiile date de nspecţia de stat în construcţii1 lucrări publice1 urbanism .i răspunderile ce le revin prin dispo2iţii legale cu privire la reali2area condiţiilor re5eritoare la calitatea construcţiilor pentru produsele de servicii 5urni2ate sau pentru lucrările e3ecutate% $R!% &A Bn ca2ul nerespectării autori2aţiei de construire1 a avi2elor1 a proiectului1 a caietelor de sarcini sau a prevederilor unor reglementări te-nice în vigoare1 care pot a5ecta siguranta construcţiilor1 sănătatea oamenilor sau protecţia mediului încon8urător1 se dispune investitorului .i?sau proprietarului?utili2atorului oprirea e3ecuţiei lucrărilor în curs pînă la înlăturarea de5icienţelor respective . lit% d< din pre2entul regulament= e< sa sesi2e2e inspectiilor teritoriale ca2urile de respingere a receptiilor lucrărilor de construcţii de utilitate publica1 ca urmare a unor de5ecte de calitate= 5< sa anunţe inspecţia teritorială cu (6 de 2ile înainte de începerea lucrărilor= g< sa ac-ite la termenele legale1 în contul Ministerului Lucrărilor 4ublice . 9ispo2iţii 5inale $R!% &.i intrarea în legalitate% Bn ca2ul în care ace.i sa anunţe1 în termen de )+ de ore1 inspectiile teritoriale despre producerea evenimentelor speci5icate la art% . 4entru construcţiile din cadrul obiectivelor militare stabilite prin ordin ale ministrului apărării naţionale1 ministrului de interne1 directorului 0erviciului Roman de n5ormaţii1 controlul calităţii se reali2ea2ă de către organele proprii ale autorităţilor menţionate1 abilitate în acest scop% $R!% &@ #ontrolul de stat în construcţii nu e3clude .i in5ormaţiile necesare e5ectuării controlului= b< sa permită accesul la locul .i $mena8ării !eritoriului1 cuantumul sumei prevă2ute de lege1 din valoarea c-eltuielilor de capital sau reparaţii capitale= -< alte obligaţii prevă2ute de lege% #$4% .i nu absolvă 5actorii implicaţi în procesul de construire de obligaţiile .i amena8area teritoriului sau inspectiile sale teritoriale1 se va sesi2a organul de urmărire penală în vederea actionarii în 8ustiţie% $R!% &* .a< sa pună la dispo2iţie organelor de control toate documentele .i punctele necesare pentru e5ectuarea controlului= c< sa aducă la îndeplinire dispo2iţiile .i nu suplineste controlul interior sau alte 5orme de control .i măsurile stabilite de organele de control= d< sa aplice toate măsurile prevă2ute de lege .

i sancţiuni1 potrivit legii% 777777777777777777777777 .Bn activităţile de inspecţie1 inspectorii se legitimea2ă cu legitimatiile de serviciu% $R!% &' Bncălcarea prevederilor pre2entului regulament atrage după sine raspunderi .