Leadership pentru un management participativ

Model de proiectare a activităților de formare

Iunie 2013

1. SCOP ŞI OBIECTIVE Scop: Prezentarea unor modele şi teorii importante ale leadership-ului astfel nc!t cursan"ii să n"eleagă leadership-ul şi să recunoască utilitatea lui n management #upă parcurgerea sesiunilor cursului cursan"ii vor putea să$ • %aracterizeze leadership-ul • &acă diferen"a ntre leadership şi management • 'numere şi să caracterizeze modelele importante de leadership • Identifice stilul personal cu a(utorul grilei leadership-ului • )ă dea e*emple de situa"ii n care un anume stil de leadership este cel mai adecvat şi să (ustifice acest lucru • 'numere trăsături care pot facilita succesul unui lider şi trăsături care por fi percepute ca negative de su+ordona"i • Identifice factori care cresc sau inhi+ă e*ercitare puterii n şcoală • Identifice nivelurile şi sursele de conflict • #iscearnă ntre stilurile de leadership şi stilurile de a+ordare a conflictelor n func"ie de natura lor, personalitatea indivizilor, sinergia grupului • Identifice -şi să aducă corec"ii dacă este cazul. propriul stil dominant n a+ordarea conflictelor • Identifice surse de stres şi consecin"e posi+ile ale stresului datorate stilurilor de leadership -proprii sau ale şefilor ierarhici. 2. DESCRIEREA SARCINILOR PREALABILE %ursan"ii vor tre+ui să completeze /%hestionarul valorilor de practici de management/ , -0uinn, 1122 . şi să realizeze un eseu n 300 de cuvinte despre un lider a cărui activitate i-a impresionat4 Materialele rezultate vor fi elemente ale portofoliului cursanților4

2. PROIECTAREA ACTIVITĂȚILOR DE FORMARE Timp alocat: 12 o ! S!"i#$!a )esiunea 1 Introducere şi defini"ii de lucru S!c%!$&a '! co$&i$#t Prezentarea cursului prin raportare la semnifica"ia tematicii ce urmează a fi a+ordată n conte*tul general al pregătirii n domeniul managementului educa"ional Prezentarea formatorului5 formatorilor Prezentarea cursan"ilor )ta+ilirea espectan"elor cursan"ilor pentru acest curs )ta+ilirea de reguli comune pentru formatori şi cursan"i pe durata cursului #efinirea leadership-ului Ac&i#$i M!to'! '! o (a$i)a ! *i '!"+,*# a ! Prezentare n plen Mat! ial! "c i"!-a#.ilia ! c# ic#la ! Timp alocat 10 min

6utoprezentare Prezentare n plen

Prezentare n plen 6ctivitate n perechi '1 %ompletarea unei fişe &1

10 min 30 min 13 min 10 min

)esiunea 2 Modele de leadership

)ta+ilirea unei defini"ii de lucru pentru leadership #iferen"a dintre leadership şi management 6+ordări ale leadershipului 8olul liderilor n şcoală

Plen 5brainstorming '2 Plen 5brainstorming '3 Prezentare Plen 5brainstorming '9 Prezentare

7 141 7 141 7 241 7 241 )1

13 min 20 min 20 min 20 min

Modele n leadership

)esiunea 3 Modele n leadership continuare

)esiunea 9 Modele n leadership continuare

)esiunea 3

)tiluri personale

Prezentarea modelului continuumului stilurilor manageriale şi identificarea modului de ac"iune a liderului n ipostazele prezentate Prezentarea modelului :la;e-Mouton şi analizarea stilurilor importante din model Prezentarea grilei leadership-ului şi identificarea stilului personal cu a(utorul acesteia Prezentarea modelului >erse?-:lanchard şi a modelului tridimensional al efectivită"ii liderului Prezentarea modelului valorilor concuren"iale Prezentarea modelului )@68 Prezentarea stilurilor personale n leadership Identificarea caracteristicilor personale ale liderilor -trăsături si a+ilita"i.

Prezentare n plen '*erci"iu de grup '3

7 243 )2, )3

20 min

Prezentare n plen '*erci"iu de grup '< Prezentare n plen '*erci"iu de grup '=

7 249 )9 7 243 7 24< )= &3 7 24= )3, )<, )2, )1, 7 241 7 2411 )19 7 2412, 7 24143 7 242

20 min

20 min

Prezentare n plen '*erci"iu de grup '2 Prezentare n plen '*erci"iu de grup '1 Prezentare Prezentare Prezentare '*erci"iu de grup '10

20 min

20 min 10 min 13 min 30 min

)esiunea <

Putere şi autoritate

6+ordarea conflictelor prin prisma stilurilor de leadership

Identificarea stilurilor de conducere din modelele prezentate şi a unui stil optim Identificarea şi listarea de factori care cresc sau inhi+ă e*ercitarea puterii n şcoală #escrierea şefului ierarhic n termenii surselor puterii şi a metodelor folosite pentru a o men"ine )ta+ilirea unei defini"ii de lucru pentru termenul de conflict

Prezentare '*erci"iu de grup '11 Prezentare '*erci"iu de grup '12 'seu scris de către cursan"i Brainstorming '13 Prezentarea defini"iilor din dic"ionare n uz -#'A, ghid propus de /The Economist Books" etc4. Prezentare %hestionar '19 '*erci"iu de grup '13

7 249, 7 24<

33 min

7 341, 7 342, 7 343

30 min

30 min

7 941

90 min

)esiunea =

)ta+ilirea stilului personal n a+ordarea conflictelor Identificarea principalelor tipuri de interac"iuni care conduc la conflict raportat la stilul liderilor Prezentarea unor diferite viziuni despre rolul constructiv 5distructiv al conflictelor

)1< &9 7 941, 7 942, 7 943 7 943

30 min 30 min

Prezentare

10 min

)esiunea 2 Managementul stresului Debriefing şi evaluarea cursului

Listarea unor efecte constructive 5distructive ale conflictelor Identificarea de avanta(e5dezavanta(e ale stilurilor de a+ordare a conflictelor Identificarea de conflicte n organiza"ie folosind modelul Breiner Identificarea de factori de stres şi de consecin"e ale stresului #ez+atere cu rezumarea ideilor principale şi completarea chestionarelor de evaluare a cursului

Brainstorming '1< Prezentare '*erci"iu de grup '1= Prezentare '*erci"iu de grup '12 Prezentare Brainstorming '11 7 942

13 min 93 min

7 242 7 941, 7 9410 )1= &2

<0 min 20 min 90 min

Bibliografie: 14 M4 6le*iu, P4 Petrescu, C4 Pop, DManagement educa"ionalE vol4II, 'ditura %#8M@ Iaşi, 2009 >erse? P4, :lanchard F4>,4Gohnson, #4'-111<.4 Management of Organizational Behaviour. Prentice >all 'verard, F4: and Morris, B4 -111<. Efective school management London$ Paul %hapman 0uinn, 84' -1122. Be ond !ational Management4 )an &rancisco$ Gosse?-:ass Pu+lishers Ministerul 'duca"iei şi %ercetării, Institutul de ştiin"e ale 'duca"iei, Proiectul de 8eformă a Hnvă"ăm!ntului Preuniversitar I Management educa"ional pentru institu"iile de #nv$"$m%nt -2001.4 :ucureşti$ M4'4%4

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful