You are on page 1of 15

Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı Öncesi Görev ve Başarıları Tarih Görev veya Elde Edilen Başarı

13 Ekim 1907 Yüzbaşı olarak göreve başladıktan sonra Halep'te 3. Ordu Karargahına atandı. 22 Haziran 19 ! başında "elan#k'e ge$erek sonunda %tt#hat ve &erakk#''e katıldı. 1908 3. Ordu görev#ne ek olarak (u)el#'de *ü+ett#şl#,e atandı. Sonbahar 1908 %tt#hat ve &erakk# tara+ından duru)u #n-ele)ek üzere &rablusgarp'a gönder#ld#. Nisan 1909 31 *art .'aklan)asına karşı Hareket Ordusu Kur)a' /aşkanlı,ı 'ap)ıştır. 15 Ekim 1911 &rablus'ta %tal'anlara karşı savaş #$#n gönüllü olarak bu bölge'e g#t)#şt#r. 27 Kasım 1911 &rablus görev# sırasında rütbes# /#nbaşılı,a 'ükselt#ld#. 24 Ekim 1912 /alkan "avaşı neden#'le %stanbul'a döndü ve 01 Kası)'da 1el#bolu''a atandı. Bahar 1913 /ola'ır'da Kolordu Kur)a' /aşkanlı,ına atandı.
Haz.-T mm.1913 0. /alkan "avaşı'nda Kolordu Kur)a' /aşkanı olarak görev 'aptı.

2d#rne'n#n kurtarıl)ası sa,landı. 27 Ekim 1913 "o+'a'da .sker# .taşe)#l#terl#,e atandı. 1913'te /elgrad soru)lulu,uda ver#ld#. 1 !ar" 1914 (ütbes# Yarba'lı,a 'ükselt#ld#. 20 #$ak 1915 "o+'a'dan alınarak akt#+ görev olarak &ek#rda, 19. &ü)en Ko)utanlı,ına atandı. 25 %&ba" 1915 19. &ü)enle beraber görev 'er# 2-eabat 'öres#ne ka'dırıldı. 1915 4anakkale "avun)ası'nda *usta+a Ke)al 5aşa'nın bü'ük 'ararlıklar göster)es# sonu-u %ng#l#zler ger# $ek#ld#6 bu -epheden ge$erek (uslarla b#rleş)eler# engellend#. 1 Haziran 1915 (ütbes# .lba'lı,a 'ükselt#ld# ve 4anakkale başarıları #$#n 7#şan ver#ld#. 14 #$ak 191' 8o,u'da 19. Kolordu Ko)utanlı,ına atandı.:7erde sıkıntı varsa he)en ora'a gönder#l#'or;< %&b.-!ar" 191' 2rzuru) ve /#tl#s (us Orduların-a #şgal ed#ld#. 19 !ar" 191' (ütbes# &u,generall#,e 'ükselt#ld#. :Hakett#,# rütbeler de zar=zor ver#l#'or;< 8 ()&s"os 8o,u #şgal#nde 8#'arbakır'a #n)ekte olan (uslar /#tl#s'te 'en#l#p ger# püskürtüldü. 191' *uş ve /#tl#s beraber kurtarılarak %ng#l#zler#n (uslarla -ephede b#rleş)es# önlen)#şt#r. /u başarı *.Ke)al 5aşa adına >8o,u'dak# 4anakkale? olarak anlaşılab#l#n#r. 18 (ra*ık 191' 0. Ordu Ko)utanlı,ına vekaleten atandı. 17 !ar" 1917 0. Ordu Ko)utanı olarak asaleten atan)ıştır. ' Ekim 1917 0. Ordu Ko)utanı olarak tekrar atan)ıştır. 15 (ra*ık 1917 @el#aht @ahdett#n 2+end#'n#n )a#'et#nde .l)an'a z#'aret#ne katıldı. 15 ()&s"os A. Ordu Ko)utanı olarak "ur#'e Bephes#'ne atandı. Kader#n -#lves#ne bakın k# he) 1918 4anakkale he) de "ur#'e'de görev# C#)an von "anders'ten devral)ıştır. 31 Ekim 1918 2k olarak Yıldırı) Orduları Ko)utanlı,ı da ver#lerek *ondros *ütarekes#'n#n u'gulan= )ası 'olunda Orduların da,ıtıl)ası görev#'le karşı karşı'a kaldı. %ng#l#zlere tesl#)# 'er#ne b#r kısı) s#lah ve -ephanen#n &oroslar ardı kasabalarda ge$#-# depolan)ası ve *#ll# *ü-adele kuvvetler#n#n örgütlen)es#ne öna'ak oldu. 30 Nisan 1919 .nadolu''a ge$erek *#ll# *ü-adele 'olunda deva) #$#n 9. Ordu *ü+ett#şl#,#ne atandı. Bitmeyen Görev "ürekl# oku'arak tar#h ve b#l#)#n her dalı'la #lg#len)#ş6 batı #le ara)ızda oluş)uş 3 'ıllık gel#ş)e +arkını kapat)ak #$#n *#ll# $ıkarlara u'gun ve evrensel pol#t#ka 'ap)ıştır.

.'rıntılı b#lg# ve 7utuk 6 7utuk=ek=belgeler 6 .tatürk'ün Okudukları ve Dn-es#="onrası'la .tatürk ve 8e)okras# ka'naklar Kend# kütüphaneler#nde 3.333 k#tabı bel#rlen)#ş a'rı-a ün#vers#te k#taplı,ından 'ararlan)ıştır. httpEFF-u)hur#'et+az#lett#r.blogspot.-o).trF0 10F !F)usta+a=ke)al=ataturkun=asker#=ha'at.ht)l

K#taplardan en #lg#n-# H.1. Gells tara+ından 1901 de 'azılan 10 sa'+alık b#l#) ve tar#h k#tabıdır. /unu $ev#rterek oku)uş ve bazı Hk#rler .tatürk tara+ından bu k#ş#n#n adı'la 7utuk'ta var. Okur 'azarlı,ın $ok az olupta Condra'dak# b#l#)sel b#r 'a'ını #zl#'or ol)ak6 #şte O'nu bü'ük 'apan ger$ek ; /u k#tapta >&ürk? sözü 03I kez 1901 bası)ı H.1. Gells = /#l#)=&ar#h K#tabı aslı #$#n J httpEFFKKK.)ed#aHre.-o)Fv#eKFL39sl+M'l909s-MN ge$)ekted#r. &ar#h=# %sla) O#l#bel# .h)et H#l)# &ar#h#n her 'önü'le oldu,u g#b# %sla) &ar#h# n# de b#r $ok eserden oku)uştur.

&ar#h Dn-es# %nsanlık Pa-Ques de *organ 1903

Ka'nak E httpEFFKKK.#za+et.netFthreadsF1919=1900='#llar#=aras#=ataturk=+otograRar#.A 3!90F

Sllustrat#on 1E *usta+a Ke)al 5aşa /#tl#s'te b#rl#kler# denetlerken6 1919

Sllustrat#on 0E 0'n-# Ordu Ko)utanı *usta+a Ke)al 5aşa F 8#'arbakır6 *art 191A /#r sonrak# sa'+ada6 *. Ke)al 5aşa'nın #lk öne)l# görevler#nden Harekat Ordusu'la #lg#l# b#lg#ler vardır.

Ko)utan *ah)ut Tevket 5aşa

Ua)anın 'aban-ı gazeteler#nden=19 9 E 8#van'olu'nda toplan)ış olan #s'an-ılardan bazıları.

Ua)anın 'aban-ı gazeteler#nden=19 9 E %s'an-ılarla )ü-adele eden Hareket Ordusu b#rl#kler# ve se'reden halk.

Ua)anın gazeteler#nden=19 9 E /akan #s'an-ılarla görüşerek #kna'a $alışı'or...

Ua)anın gazeteler#nden=19 9 E 2s#r alınan 0I #s'an-ı şeh#r dışına götürülürken görülü'or...

kadar

Ua)anın 'aban-ı gazeteler#nden=19 9 E Hareket Ordusu %stanbul'a g#r)eden ön-e na)az kılarken...

Atatürk'ün Çanakkale Savaşlarındaki En Önemli Katkısı .tatürk'ün 1. 8ün'a "avaşı h#z)etler#n# okursanız6 neden *#ll# *ü-adele kadrosunun onun etra+ında toplandı,ını anlarsınız. &a) b#r #t+a#'e-#6 nerede kontrolden $ık)ış b#r 'angın var ora'a 'ollan)ış. 8o,u Bephes# Karış)ış ora'ı toparla)ış6 O#l#st#n karış)ış bu se+er de O#l#st#n -ephes#ndek# ordu)uzu 'okol)aktan kurtar)ış. CoN#st#,# /alkan topraklarının ka'bı ve .nadolu topraklarının #şlen)e)es# sebeb# #le $ök)üş6 a$ kal)ış b#r ülken#n ordusunu kurtardı,ının da notunu düşel#). /urada 0I 7#san 191I' te sade-e 33 'aşındak# bu del#kanlının nasıl bu ülke'# #pten aldı,ını6 he) 4anakkale harekatı he) de 1. B#han Harb# .kden#z Bephes#' n# daha başla)adan sona er)ekten nasıl kurtardı,ını anlata-a,ı). 7#san 191I 1el#bolu *uharebe "avun)a 8üzen#)#ze göre6 -ephe sol kanadını SSS. Kolordu' dan Hal#l "a)# /e''#n 9. &ü)en tek başına tut)ak zorunda kal)akta. SSS. Kolordu'nun kalan unsurları I. ve A. &ü)enler#'nden )üteşekk#l -ephe sa, kanadı)ız $ok a$ıkta kaldı,ı ga'et net. /unun sebeb# C#)an 5aşa'nın "aros' tan $ıkar)a bekle)es#'d#. /#r kara harekatı #$#n "aros Kör+ez# avantaNlıdır. .n-ak6 9. &ü)en unsurlarının -ılız b#r gü$le :0A. .la'< savundu,u .rı /urnuF.7U.B ko'u $ıkar)asının 4anakkale /o,azı' nın .vrupa kı'ılarını )ütteHklere ar)a,an ede-ek ol)ası sebeb#'le6 .rıburnuF.7U.B ko'u $ıkar)ası )uhareben#n ger$ek strateN#k hedeHne "aros $ıkar)asından daha $ok h#z)et ed#'ordu. "onu$ta bu )uhareben#n te)el a)a-ı6 )ütteHkler#n Hlosunun *ar)ara 8en#z#'ne #n)es#'d#. /u sebeple *usta+a Ke)al' #n6 .rıburnuF.7U.B ko'u bölges#nden a)Hb# taarruz bekle)es# haklı #ken6 C#)an 5aşa'nın "aros beklent#s# $ok 'anlıştı. "aldırı ol)ası gerekt#,# g#b# oldu ve *ütteHk ana taz'#,# .rıburnu' ndan geld#. Karşılarında 0A. .la'ı buldular ve &ürk 0A. .la'ının sa, kanadına Bonk /a'ırı 'önünde b#r $ev#r)e saldırısı 'aptılar. 0A. .la'ı6 .7U.B sa, kanadı önünden ger# $ek#l#rken gören *usta+a Ke)al6 .la'ın r#-atı bırakıp )uharebe'e ger# dön)es# #$#n #şte bu esnada )eşhur e)r#n# :s#zlere öl)e'# e)red#'oru)< verd#.

9. &ü)en' #n 0A. .la'' ı6 19. %ht#'at &ü)en ko)utanı *usta+a Ke)al' #n ko)utasında olan-a gü-ü #le düş)anın sa, kanadını o'alarken6 *usta+a Ke)al' #n #ht#'at 19. &ü)en#' n#n IA. .la'ı #se 0A. .la'ın sa, kanadına6 .7U.B sol kanat b#rl#kler# Bonkba'ırı'na ulaş)adan 'erleşt#.

.7U.B' lar Bonkba'ırı ve Ko-a$#)en bölges#n# ele ge$#r)e'# başarsa'dı6 0I 7#san 191I'te daha harekat başladı,ı gün 4anakkale /o,azı' nın .vrupa 'akası *ütteHk kontrolüne ge$e-ek ve bo,az )ütteHk ge)#ler#ne a$ıla-aktı. %şte bu 33 'aşındak# del#kanlı6 o gün &ürk Ordusu' nun *areşal# oldu,unu gösterd#. 1910' de sokak $etes# sa'ıla-ak devletlere #)paratorlu,un ana vatanı *akedon'a' 'ı kaptıran &ürk Ordusu6 *areşal# .tatürk'ü bulup savaşın .kden#z t#'atrosunu dengele'erek bu bölgede harb#n 191!'e kadar uza)asını sa,ladı. .tatürk6 üstün h#z)etler#ne B#han Harb#' nde 8o,u .nadolu' da ve O#l#st#n' de :Yıldırı) Ordu 1rubu< ve en sonunda &ürk Kurtuluş "avaşı' nda deva) ett#. 2l#)#zden $ık)ış *ar)ara6 2ge6 .kden#z6 8o,u ve 1üne'do,u .nadolu /ölgeler#' n# 'en#den ülke'e kazandırarak6 %$ .nadolu' 'a sürülerek 1. Ha$lı "e+er# :1 99=1 99< trav)asını 'en#den 'aşa)a)ızı engelled#. C#)an 5aşa' 'a gel#n-e6 .tatürk' ün 0I 7#san' da örttü,ü hatasının ka'na,ı olarak bu -o,ra+'a'ı $ok tanı)a)ası6 a$ık$ası bu -ephe'# $ok -#dd#'e al)a)ası ve 1. B#han Harb#'n#n baş aktörler# Oransa #le .l)an'a arasında -ere'an eden /atı Bephes#' nde görev ala)a)anın 'arat)ış oldu,u ha'al kırıklı,ının etk#s# oldu,una #nanı'oru). *ütteHkler a$ısından 4anakkale harekatı anla)sız b#r za)an ka'bı'dı6 zaten bunu ön-ek# 'azıları)da 'azdı). .)a b#z de b#le b#le lades d#'erek 4anakkale' 'e saldırarak hata 'apan )ütteHklere $ok 'alnış b#r savun)a düzen# #le karşılık verd#k ve .tatürk ol)asa'dı bu hatalı strateN#'e ra,)en )ütteHkler 0I 7#san saldırısı #le bu harekatı kazana-aktı. Ka'nak E httpEFF)eh)etkale.blogspot.-o).trF0 11V11V 1Var-h#ve.ht)l