Továbbra is mélyponton

Közbizalom 2013
Kilencedik éve vizsgálja Magyarországon közösségfejlesztő szervezetek együttműködő szakmai műhelye1 a társadalomnak kiemelkedően fontosnak tartott intézményeivel kapcsolatos izalmi állapotát! " vizsgálat an # egy kitérőt eltekintve # j$részt %gyanazt a & alapkérdést tettünk fel'( főként azért' hogy az ezekre adott válaszok évenkénti változásait érzékelni' mérni t%dj%k! " kérdezések egy álland$ országos eseményhez' a szeptem er %tols$ heté en szervezett )llampolgári *észvétel +ete rendezvénysorozatához kapcsol$dnak ,http-..reszvetelhete!h%/! 0 en az időszak an önkéntes kérdező iztosokkal felvett kétezer kérdő1v szolgál a (2134as elemzésünk alapjá%l' s ár a mintánkat s5lyozással igyekeztünk arányos1tani a hazai népességhez6 hangs5lyozz%k' hogy vizsgálat%nk sz5r$pr$ a szerű mintavételre épül' tehát nem tekinthető reprezentat1vnak! " közösségfejlesztői m%nka nagyon fontos m%tat$ja a társadalmi tőke! "nnak egyik meghatároz$ eleme a izalom! K%tatás%nk ennek a fontos kapcsolatnak egyik sajátos szeletéta ennünket körülvevő' az állampolgárokat szolgál$ intézményekhez val$ viszony%nkat' az irány%k an megnyilván%l$ izalom mértékét igyekszik feltárni!

Összefoglaló
" főkérdésünkre adott válaszok alapján 4 Mennyire 1zik meg a78 ,és itt nyolcféle intézményt1p%st sorolt%nk fel/ 4 egy mélyponti stagnálás' a jelentőse elmozd%lások hiánya jellemzi évek $ta és 1gy (2134 an is a társadalmi köz izalom állapotát! )ltalá an véve alacsony szintűnek mérhető' de az egyes t1p%s5 intézményeinkkel kapcsolatosan mégis eltérően alak%l ez a izalmi inde9! 1! tá la
Mennyire bízik meg...? a civil4 nonprofit szervezetek en8 a rendőrség en8 az egyházak an az önkormányzat an8 az igazságszolgáltatás an8 a parlament en8 a politik%sok an8 a közigazgatási intézmények en8 (22: (22; (22< (22= (212 (211 (21( (213 14& átlagos értékek ,1>egyáltalán nem' (>nem nagyon' 3>eléggé' &> nagyon/ ('; ('; n!a! ('< ('& (': ('& ('& ('3 (': ('3 ('& ('& ('& ('& ('& n!a! n!a! n!a! n!a! ('3 ('3 ('& ('3 (': ('& ('3 ('3 ('3 ('3 ('( (': ('& ('& ('1 ('( ('3 ('( ('( ('3 ( 1'= 1'? 1'; 1'< 1'; 1': 1'; 1'? 1'; 1': 1': 1': 1': 1'& 1': n!a! n!a! n!a! n!a! n!a! n!a! n!a! ('&

(21(4höz képest annyi az által%nk konstatált változás' hogy az akkori három csoport helyett' most két nagyo @tá orraA oszthatj%k a k%tatás an felsorolt szereplőket' s ezeken elül érzékelhetőek az elm5lt évhez képest elmozd%lások! Mielőtt a számokat em%tatj%k' jelezzük' hogy a mi kérdésünkre # Mennyire 1zik meg a78 ötféle válaszlehetőséget k1nált%nk fel valamennyi intézményt1p%s eseté en' e ől val$di 1téletet & válasz jelentett- egyáltalán nem' nem nagyon' eléggé' nagyon 4 1zom! ,"z ötödik variáci$- nem t%dok válaszolni!/ " mi @osztályzat%nkA tehát nem a hagyományos 14:4ig skálát
1

" Közösségfejlesztők 0gyesülete' a Bivil Kollégi%m "lap1tvány és a CDEF0GCHI a Közösségi *észvétel Jejlesztéséért elnevezésű civil szervezetek állnak elsősor an a k%tatás mögött! 2 " kérdések nagyo ik felét az angol Kelügyminisztéri%m Bitizenship C%rvey társadalmi tőke k%tatásának kérdő1vé ől vettük!

jelenti' a válaszlehetőségekhez kapcsol$dva csak 14&4ig terjedt' 1gy a választ$ vonal (':4nél h5zhat$! "ki átlépi ezt a *% icont' már pozit1v irány5 a válasza' (': alatt alapvetően a izalmatlanságot mérjük' annak az intenzitását! "z életkorokra kivet1tett eredményeken látszik' hogy általá an véve tová ra is a < osztálynál is alacsonya végzettségűeknek a legnagyo a izalma minden intézményt1p%s iránt! "hogy az elm5lt év en- ('; pontos izalmi inde9el tová ra is a civil4nonprofit szervezetek vezetik a izalmi listát' a vizsgált intézmények közül' a válaszad$k szerint relat1ve ennük 1zik a magyar társadalom a legjo an! Az általunk kérdezett listán így már második évben az egyetlen intézményi forma, amelynél a pozitív – tehát a bizalmat jelentő – válaszok nagyobb arányúak a negatív megítéléseknél Meglepetésre (2134 an szorosan kapcsol$dnak hozzáj%k az !nkormányzatok # az előző évi eredményekhez képest elég jelentős" 2'3 pontos bizalom#javulást elérve # összesen (': ponttal! C szorosan haladva az ő nyom%k an következnek ('& ponttal a mindig sikeres rendőrség' az egytized pontot jav1tott egyházak' és %gyanilyen értéket értek el az idén először a kérdő1vünk en szereplő k!zigazgatási intézmények! Minimális pozit1v elmozd%lással ('3 tized pontot mértünk az igazságszolgáltatás intézményeinek meg1télésé en! "z eredmények alapján egy másik csoportot is feláll1that%nk' a bizalom sereghajt$i $l" a parlament és a politikusok 1'; illetve 1': pontot szereztek felmérésünk en! Lelezzük' hogy mivel az értékelés 14től ind%l' elég nehéz ezeknél alacsonya értékeket realizálni! " másik fontos kérdés en arra kértük az érintetteket' hogy a lak$helyi részvételi esélyeiket fogalmazzák meg! " kérdés 1gy sz$lt- Mit gondol' t%d4e valamilyen efolyással lenni a lak$helyét érintő döntésekre8 "hogyan már a megelőző év en' (2134 an is csökkent a megkérdezettek között azoknak az aránya' akik a pesszimista válaszokat ,nem nagyon' egyáltalán nem/ jelölték! "zaz rész en iztat$nak értékeljük a helyi változásra irány%l$ aktivitásnak' a lokális cselekvés esélyének a meg1télését!

Részletesebb elemzés nk
"z első kérdés ,Mennyire 1zik meg78/ egyes válaszainak mélye elemzése során a következőket tapasztalt%k! ," fenti 1! tá lázat an ezek négy válaszá $l szám1tott pontozással áll1tott%nk sorrendet' itt most az egyes válaszok közötti M4os megoszlást m%tatj%k!/
(! tá la Mennyire bízik meg!? "2013# a rendőrség en az igazságszolgáltatás an a civil4nonprofit szervezetek en a politik%sok an a parlament en az önkorm)nyzatban az egyházak an a közigazgatási intézmények en nem egyáltalá nagyon eléggé nagyon n nem <'1 3;'; 3?'< 10$% :'; (='& &('2 1&'; 12$& 3&'1 (;': 11'& 1'< :'1 (:'< ::': ('& <'< (<'& &<'2 10$0 3%$* 2+$' 12$( 11'& (='& (3'= 1='1 :'3 3&'= 3;': 13'( nem t%d válaszolni ;'< <'& 1'$( 11'< 1('& 12'1 1($0 12'1 Esszesen 122'2 122'2 122'2 122'2 122'2 122'2 122'2 122'2

" tá lázat j$l m%tatja' hogy a nagyon elégedettséget jelölő válaszok oszlopá an kiugr$an magas bizalmi minősítést kaptak a civil-nonprofit szervezetek' ez a 4 főként egyesületeket' alap1tványokat jelölő intézményi forma! " (! összes1tő tá lázat kapcsán elsősor an kétféle összefüggésre h1vj%k fel a figyelmet- a két pozit1v válasz ,nagyon illetve eléggé meg 1zom/ és a két negat1v válasz ,nem nagyon # egyáltalán nem 1zom meg/ összeadott értékére! 0zek egyrészt a rögtönzött válaszok során

egymáshoz közelinek tekinthetők' nagy külön ség e fokozatok válaszingerei között meg1télésünk szerint nincsen! +a a korá i évhez képest történt nagyo változásokat keressük' egyrészt az egyházak negatív megítélésének további %s!kkenését tapasztalj%k! " két negat1v válasz összege (21(4 en még :;'1M volt' a fenti tá lázat an ez &3M4ra csökkent! 0köz en a pozit1v meg1télés is minimálisan emelkedett az idei év en' de az összegzett jav%lásnak főként a negat1v értékek csökkenése az oka! N! á ra Mennyire bízik meg a civil-nonprofit szervezetekben?
Nem tud válaszolni 15,6% Nagyon 12,4%

Egyáltalán nem 11,4%

Nem nagyon 26,5%

Eléggé 34,1%

Kördiagram%nkon a pozit1v # tehát bizalmi tartományba átfordul$ %ivil#nonprofit szervezetek válaszai láthat$ak! 0z is j$l m%tatja' hogy viszonylag határozott külön ség van pozit1v válaszok összege és a negat1vaké között! " civil szervezetek en leginká láthat$ n!vekedés a &' év feletti korosztályokban erőteljes! "z iskolai végzettséget tekintve a szakmunkások és a felsőfokú végzettség(ek jel!ltek magasabb bizalmi inde)et 0nnél j$val radikálisa változás az !nkormányzatokkal kapcsolatos izalom tekinteté en történt! Miköz en a pozit1v válaszok aránya itt már nagyot emelkedett 4 (21(4 en 3('& volt ez az összeg' nyilván ennek a következménye' hogy most &?'<M 4' a válaszok összes1tése alapján a negat1v meg1télés csökkenése még erőteljese volt- a m5lt évi ;1'34r$l &('1M4ra csökkent ennek az értékeO NN! á ra
Mennyire bízik meg az önkormányzatban?
Nem tud válaszolni 10,1% Egyáltalán nem 12,6%

Nagyon 10%

Eléggé 37, % Nem nagyon 29,5%

Hletkor szerint a fiatalok izalma erősödött a legnagyo mérték en ,a 1&41< éveseknél ('(4 ről (';4ra' a 1=4(: éveseknél ('14ről (':4re/! " jelenség oka egy szélese k%tatást és tart$s társadalmi pár eszédet is megérne!

" @ izalom sereghajt$inakA nevezett szereplőknek # tehát a parlamentnek és a politikusoknak' amelyek val$já an a hazai politikai elit intézményei # kir1v$an alacsony izalmi inde9e még akkor is fáj$' ha tö e%r$pai ország an tapasztalhat$ak hasonl$ 3 jelenségek! Fizsgálat%nk másik f$k%sza az egyes oszlopok ki%gr$ értékeinek a neves1tése! Már jeleztük' hogy a %ivil#nonprofit szervezetek a *nagyon elégedett+ kateg$riá an milyen pozit1van szerepeltek! Jigyelemre mélt$' hogy a Köz izalom (213 vizsgálat an a rendőrség esetében az @egyáltalán nem 1zom enneA # tehát a legnegatívabb # megítélés a legala%sonyabb érték( valamennyi intézményt1p%s közül! Fégül' felh1vj%k a figyelmet' hogy az idei válaszok k!z!tt felt(nően magas # a lehetséges intézményfélék P4énél 12M főlé emelkedett 4 azoknak az aránya' akik azt jel!lték, hogy erre a kérdésre nem tudnak válaszolni! Különösen erősnek látszik ez a tanácstalanság a civil4 nonprofit szervezetek és az egyházak tekinteté en! Hrdemes ezeknek a izonytalanságoknak az okát tová k%tatni! Mit gon,ol$ t-, .alamilyen befoly)ssal lenni a lakó/elyét érint0 ,öntésekre? 3! tá la
(22: határozottan valamennyire nem nagyon egyáltalán nem nem t%dja összesen ;'? (='1 3;'; (3'< 3'< 122 (22; <'1 32'; 3;'3 (1'3 3'; 122'2 (22< <'2 32'( 3('; (('= ;'( 122'2 (22= ?'& (<': 3&'3 (3'; ;'( 122'2 (212 M =': 32'2 3:'1 1='; :'= 122'2 (211 ?'; (:'3 3=': (1'2 ;'; 122'2 (21( <'; (?'& 3?'1 1='; ?'3 122'2 (213 ?'= (?': 3:'? 1;'< 12$1 122'2

Hrtékelésünk en feltűnő' hogy az iskolázatlanok ,tehát a < általánosnál alacsonya végzettségűek/ fele nem tud erre a kérdésre válaszolni! Qeginká a diplomásoknak van véleménye' körük en csak :M nem t%dott válaszolni a kérdésre! 0gy en ők azok' akik a legnagyo arány an ,&&M/ gondolják ,határozottan vagy valamennyire/ 5gy' hogy van befolyásuk a lak$hely,ket érintő d!ntésekre! Fal$sz1nűleg ők azok' akiket érdekelnek is ezek a kérdések illetve figyelemmel k1sérik a helyi eseményeket! " válaszol$k életkorát vizsgálva azt tapasztalj%k' hogy a (;4&: évesek érzik 5gy legnagyo arány an ,&&M ill! &1M/' hogy nagy' vagy valamennyi efolyás%k van a döntésekre' az idősek és a legfiatala ak a legkevés é! " evezető en már jeleztük' hogy rész eni jav%lásnak értékeljük a fenti tá lázat an a negat1v válaszok együttes csökkenését' de van egy ehhez kapcsolhat$ fontos adat' amely egy ellentmondást m%tathat' amelyen szintén érdemes elgondolkodni! 0z pedig' hogy miért emelkedett (2134 an ilyen ugrásszer(en azok aránya, akik erre a kérdésre nem akartak, vagy nem tudtak válaszolni8 0hhez érdemes felidézni az 1! tá lázat $l az !nkormányzatokra vonatkoz$ adatainkat' amelyek szerint azok izalmi inde9e e en az év en j$l érzékelhetően emelkedett! -a az emberek jobban bíznak az !nkormányzatokban, de ek!zben bizonytalanabbak abban, hogy !nmaguk hatással tudnak#e .akarnak#e/ lenni a helyi ,gyek alakítására – tehát gyeng,l az aktivitásuk sz,kségességének a tudata # akkor az jelentheti, hogy részben hajlamosak a kapitulálásra, a d!ntéseket jobban átengedik a hatalmi
3

0%ropen Cocial C%rvey' http-..nesstar!ess!nsd!%i !no.Re vieR.8 st%dy>http-..1(=!1??!=2!<3-<2.o j.fCt%dy.0CC1e2;!3Sv>(Smode>doc%mentationSs% mode>a stractSst%dydo c>http-..1(=!1??!=2!<3-<2.o j.fCt%dy.0CC1e2;!3Stop>yes

szervezeteknek! "z pedig a társadalmi4közösségi részvétel el izonytalanodásának' a döntések e- 1gy a helyi @kormányzás aA val$ közösségi elesz$lásnak a csökkenését' kiszáradását jelentheti! Fizsgálat%nk harmadik kérdése a megkérdezettek aktivitásának tartalmával volt kapcsolatos! 1ett2e ilyen lé3éseket az -tóbbi 12 /óna3ban4 "mit ezek ől a válaszok $l kiolvashat%nk' hogy ha nem is jelentős mérték en' de a 11 féle felsorolt lehetőség ől 0#ben %s!kkent a válaszad$k aktivitása az előző évi eredményekhez képest! Különösen meglepő volt szám%nkra' hogy a legerősebb visszaesés az internetes társadalmi ak%i$kban t!rtént részvételben m%tatkozott- ez az érték a (21(4es évi 3<'=M4r$l (2134 an (:'14re csökkent! &! tá la
1ett2e ilyen lé3éseket az elm5lt 12 /óna3ban? 1! Jelkeresett egy helyi önkormányzati képviselőt (! Jelkeresett egy országgyűlési képviselőt 3! *endszeresen figyelemmel k1séri a helyi önkormányzat valamelyik tájékoztat$ csatornáját &! *észt vett nyilvános gyűlésen vagy találkoz$n :! *észt vett valamilyen tüntetésen vagy tiltakoz$ megmozd%láson ;! Tet1ci$t 1rt alá ?! *észt vett egy vagy tö internetes akci$ an <! 04mailt 1rt hivatalnak.képviselőnek =! Nnternetes pet1ci$t 1rt alá 12! Megosztott akci$ra felh1v$ cikkeket' vide$t' anyagot 11! Közérdekű adatot igényelt az interneten keresztül (21 (21 (21( (213 2 1 1<'1 1='1 1?'; (2'2 ;': <'( ?'( ;'3 &:'( (1'( <'< 1: 3('= :'( ?'; 1?'3 1('; &:'= (('< 12'? 1='< 3;'? ;'< ='3 (1'( 13'1 :1'; (<': 1('< (&'; 3<'= ;'< 1&'& (='; 1:'= &='&

(;'1 1('( (3'2
2'$1

?'? 13'= (:'& 1:'2

Fizsgálat%nk %tols$' negyedik kérdése arr$l t%dakoz$dott' hogy a megkérdezett eseté en milyen feltétele lenne a nagyobb k!z!sségi aktivitásának! Gá lázat%nk an itt is lehetőség van az előző évek hasonl$ kérdéseire adott válaszok összevetésének! Mi segít/etné el0$ /ogy részt .egyen közösségi kez,eményezésben$ te.ékenységben? ;! tá la
(212 M +a arát' vagy családtag is részt venne velem +a tö informáci$t kapnék a lehetőségekről +a t%dnám' hogy javára válik a pályámnak +a valaki megkérne' hogy vegyek részt +a valaki' akinek már van tapasztalata' seg1tene +a itthonr$l is megtehetném Más 32'= 3('< 31'2 3('1 (1': 1:'= 13'3 (211 M &1'& 3='< 3='2 3:'1 (;'? (&'3 &'1 (21( M &2'1 3='3 &2'3 3;'; (?'3 (3': :'; (213 M

&0$* 3='( 3;'2 &0$3 (<'< (&'1 ;'1

Lelentős változásokat nem regisztrált%nk' az egyéni karrierhez val$ hozzájár%lás jelentősége a korá inál kicsit hátré került' általá an tová ra is a k!zvetlen, személyes motivá%i$t tartják a megkérdezettek a leginkább hatékony !szt!nzőnek! Esszességé en tehát tová ra is a társadalmi izalom igen alacsony szintjét tapasztalt%k vizsgálat%nk an 4 ami egy tart$s tendenciája a hazai közéletnek6 a ennünket körülvevő intézmények en nem hiszünk' izonytalanok vagy%nk az eredményes akaratnyilván1tás an a lak$helyünk ügyei en és leszok%nk ,vagy rá sem szokt%nk/ a nyilvános közpolitikai állásfoglalásokr$l' közösségi akci$kr$l! " jelenség nagyon veszélyes6 a közélet' a demokratik%s közállapotok kialak%lásának # megerősödésének kimondottan az akadálya lehet a izalmatlanság! *áadás%l az intézményes izalmatlanság az em erek és közösségeik közötti kapcsolatokat is kikezdheti! Uem seg1ti ezeket a viszonyokat a társadalom polarizál$dásának mind erőse en folyamata' amit a közelgő politikai harcok tová élezhetnek! Tár eszéd' elfogadás' szolidaritás # ezeket a fogalmakat 1rnánk le ajánlásként az olvas$knak' a társadalmi változásokat szorgalmaz$knak! K%dapest' (21&! jan%ár Esszeáll1totta- 1éterfi 2eren% közösségfejlesztő Külön köszönet a feltárás an közreműködő közösségfejlesztői műhely résztvevőinek és -unyadi 3suzsának önzetlen és szakszerű közreműködéséértO http-..reszvetelhete!h%

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful