‫שבתות כגופין מחולקין כריתות טז‪-‬יז‬

‫בס"ד‬
‫אמר ר' עקיבא שאלתי את ר' אליעזר‪:‬‬
‫עושה מלאכות הרבה בשבתות הרבה‬
‫מעין מלאכה אחת בהעלם אחת מהו?‬
‫חייב אחת על כולן‬
‫או חייב על כל אחת ואחת?‬

‫כלל גדול אמרו בשבת‪:‬‬

‫תינוק‬
‫שנשבה‬

‫שגגת‬
‫שבת‬
‫וזדון‬
‫מלאכות‬
‫זדון שבת‬
‫ושגגת‬
‫מלאכות‬

‫ולדי‬
‫מלאכות‬

‫כל השוכח‬
‫עיקר שבת‬
‫ועשה‬
‫מלאכות‬
‫הרבה‬
‫בשבתות‬
‫הרבה‬
‫היודע עיקר‬
‫שבת ועשה‬
‫מלאכות‬
‫הרבה‬
‫בשבתות‬
‫הרבה‬
‫היודע שהוא‬
‫שבת ועשה‬
‫מלאכות‬
‫הרבה‬
‫בשבתות‬
‫הרבה‬
‫העושה‬
‫מלאכות‬
‫הרבה מעין‬
‫מלאכה אחת‬

‫רבה‬
‫וזדון שבת ושגגת‬
‫מלאכות הוא דבעי מיניה‬
‫כגופין דמיין או לאו‬
‫ר' אליעזר‬

‫ר' עקיבא‬

‫אביי‬

‫רב חסדא‬

‫ושגגת שבת וזדון‬
‫מלאכות הוא דבעי מיניה‬
‫דימים שבינתיים מי הויין‬
‫ידיעה לחלק או לא‬
‫ר' אליעזר ר' עקיבא‬

‫ושגגת שבת וזדון‬
‫מלאכות הוא דבעי מיניה‬
‫דימים שבינתיים מי הויין‬
‫ידיעה לחלק או לא‬
‫ר' אליעזר ר' עקיבא‬

‫אינו חייב‬
‫אלא אחת‬

‫חייב על‬
‫כל שבת‬
‫ושבת‬

‫פשיטא ליה‬
‫דימים שבינתיים‬
‫הויין ידיעה לחלק‬

‫חייב על‬
‫כל אב‬
‫מלאכה‬
‫ומלאכה‬

‫ופשיט ליה‬
‫דזדון שבת‬
‫ושגגת‬
‫מלאכות‬
‫כגופין דמיין‬

‫ולא קביל‬
‫מיניה‬

‫אין חייב‬
‫אלא אחת‬

‫ופשט ליה‬
‫דולדי‬
‫מלאכות‬
‫כמלאכות‬
‫דמיין‬

‫ולא קביל‬
‫מיניה‬

‫ופשיט ליה‬
‫דימים‬
‫שבינתיים‬
‫לחלק‬

‫וקביל‬
‫מיניה‬

‫ופשיט ליה‬
‫דימים‬
‫שבינתיים‬
‫לחלק‬

‫וקביל‬
‫מיניה‬

‫פשיטא ליה‬
‫זדון שבת‬
‫זדון שבת ושגגת מלאכות‬
‫לר"ע‬
‫ושגגת‬
‫אפילו ר"ע ס"ל דכגופין‬
‫דשבתות‬
‫מלאכות‬
‫לאו כגופין‬
‫דמיין‬
‫כגופין דמיין‬
‫דמיין‬
‫ופשט ליה‬
‫דולדי‬
‫מלאכות‬
‫כמלאכות‬
‫דמיין‬

‫ולא קביל‬
‫מיניה‬

‫ופשט ליה‬
‫דולדי‬
‫מלאכות‬
‫כמלאכות‬
‫דמיין‬

‫ולא קביל‬
‫מיניה‬

‫הכותב שתי אותיות‬
‫הכותב שתי אותיות בהעלם אחת חייב‪,‬‬
‫בב' העלמות –‬
‫רבן גמליאל מחייב‪ ,‬וחכמים פוטרין;‬
‫ומודה רבן גמליאל שאם כתב אות‬
‫אחת בשבת זו ואות אחת בשבת‬
‫אחרת – פטור‬

‫הכותב שתי אותיות בשתי שבתות‪,‬‬
‫אחד בשבת זו ואחד בשבת זו‬
‫ר"ג מחייב‪ ,‬וחכמים פוטרין‬

‫זדון שבת‬
‫זדון שבת‬
‫ושגגת‬
‫ושגגת‬
‫מלאכות‬
‫מלאכות‬
‫כגוף אחד‬
‫כגופין דמיין‬
‫וחייב‬
‫ופטור‬
‫במאי‬
‫מוקמת‬
‫רבן גמליאל‬
‫לה? לא‬
‫ס"ל כר'‬
‫בחדא ולא‬
‫אליעזר‬
‫בחדא!‬
‫שגגת שבת וזדון מלאכות‬
‫דימים מחלקים ואין ידיעה‬
‫לחצי שעור וחייב‬
‫בזדון שבת‬
‫ר' אליעזר‬
‫ושגגת‬
‫כר' גמליאל‬
‫מלאכות‬
‫ס"ל דאין‬
‫דשבתות‬
‫ידיעה לחצי‬
‫כגוף אחד‬
‫שיעור וחייב‬
‫הן וחייב‬

‫זדון שבת ושגגת מלאכות‬
‫כגופין דמיין ופטור‬
‫ר"ג כר"ע סבירא ליה‬
‫ומודה ר"ג לר"ע‬
‫דבזדון שבת ושגגת‬
‫מלאכות אפילו ר"ע ס"ל‬
‫דכגופין דמיין‬
‫שגגת שבת וזדון מלאכות‬
‫דימים מחלקים ואין ידיעה‬
‫לחצי שעור וחייב‬
‫ר"ע סובר‬
‫כחכמים‬
‫דיש ידיעה‬
‫לחצי שיעור‬
‫ופטור‬

‫א"ל חייב על כל אחת ואחת מק"ו‬
‫ומה נדה שאין בה תוצאות הרבה‬
‫הבא על הקטנות יוכיח‬

‫טבילות‬
‫נדה‬
‫מחלקות‬
‫כימים‬
‫קטנות‬
‫דעלמא‬

‫תני נדות‬
‫קטנות גופין‬
‫מחולקין‬
‫‪1‬‬

‫‪www.swdaf.com‬‬