You are on page 1of 41

huzaimy.

com

TEMA 12 BAB 9: MALAYSIA DALAM KERJASAMA ANTARABANGSA. Soalan: Sejak mencapai kemerdekaan, Malaysia telah menyertai dan bergerak aktif dalam pertubuhan serantau.

PENGENALAN

JANGKAAN SOALAN DAN JAWAPAN

MARKAH

JANGKAAN 1. Nyatakan bentuk-bentuk hubungan luar Malaysia


CADANGAN JAWAPAN

5 Markah

F1 Hubungan bilateral F2 Hubungan secara terus dengan Negara-negara tertentu F3 Hubungan dengan Negara jiran seperti Singapura , lndonesia , Thailand

dan

Vietnam

F4 Hubungan dengan negara Asia , Afrika , Timur Tengah , dan negara maju
(Britain & Amerika Syarikat )

F5

Hubungan multilateral

FO Hubungan dalam bentuk kumpulan dan pertubuhan F7 Contohnya persatuan Negara-negara Asia Tenggara(ASEAN )
Komanwel, OIC dan NAM

JANGKAAN 2 Terangkan matlamat Malaysia menjalin hubungan luar


JAWAPAN

5 Markah

F1 Menjamin keselamatan rakyat dan negara F2 Memelihara kepentingan nasional F3 Mengekalkan kedaulatan negara F4 Mengalakkan pembanEunan dan kemajuan F5 Mewujudkan keamanan
FO

ekonomi

Menjadi warga global yang bertanggungjawab

huzaimy.com

JANGKAAN SOALAN DAN JAWAPAN

F7 F8 Fg

Peka terhadap usaha-usaha memupuk kesedaran

menggalakkan pelaburan asing Menghapuskan ancaman komunis

F10 Meluaskan pasargn F11 Mengharapkan modal luar F12 Mengamalkan Pasaran bebas

JANGKAAN 3 Apakah yang dimaksudkan dengan hubungan serantau


JAWAPAN

5 Markah

F1 Hubungan antara Negara yang berjiran F2 Pembentukan adalah untuk kepentingan politik, F3 Kepentingan ekonomi F4 Kepentingan social F5 Contoh pertubuhan serantau ASA yang ditubuhkan tahun
FO MAPHILINDO ditubuhkan pada tahun
1963

1961

F7 ASEAN pula ditubuhkan pada tahun 1967

MEMAHAMI

JANGKAAN SOALAN DAN JAWAPAN JANGKAAN 1 Jelaskan latar belakang dan perkembangan pertubuhan serantau yang disertai Malaysia selepas merdeka?
JAWAPAN ASA F1 Merupakan Persatuan Negara-negara Asia Tenggara\

MARKAH

30 Markah

F2 F3

Penubuhannya dicadangkan oleh Tunku Abdul Rahhman Ditubuhkan pada 31 Julai 1961 dalam satu mesyuarat yang diadakan di

huzaimy.com

JANGKAAN SOATAN DAN JAWAPAN


Bangkok

F4 Dianggotai oleh Malaysia, Thailand dan Filipina F5 Matlamat penubuhan adalah untuk menjalankan kerjasama negara
anggota dalam bidang ekonomi, sains dan sosial

F6 Memberikan dan menyediakan kemudahan latihan dan penyelidikan


F7
dalam bidang sains dan teknologi di kalangan negara anggota mengekalkan serta menjamin keselamatan dan kestabilan politik negara-negara serantau

F8 Dianggap sebagai pertubuhan antipemerintahan Soekarno Fg Malaysia mempunyai perjanjian ketenteraan dengan British (AMDA)
F10 Thailand dan Filipina membuat perjantian tentera dengan Amerika
Syarikat

F11 Dibubarkan pada 1963


MAPHILINDO F1 MAPHILINDO merupakan cantuman tiga buah negara iaitu Malaysia, lndonesia dan Filipina

F2 Tujuan penubuhan untuk meningkatkan F3 menyelesaikan masalah pertelingkahan


lndonesia

perhubungan persahabatan antara Malaysia, Filipina dan

F4 disebabkan cadangan pembentukan Malaysia F5 lndonesia menentang kerana menganggap pembentukan Malaysia
sebagai satu neokolonialisme atau penjajahan bentuk baru

F6

F7
FB

Tentangan Filipina kerana mendakwa Sabah masih menjadi hak milik negara mereka Malaysia mengadakan rundingan dengan Filipina dan lndonesia dan membawa kepada penubuhan MAPHILINDO
Malaysia, Filipina dan lndonesia bersepakat mendapatkan bantuan PBB bagi mendapatkan pandangan rakyat Sabah dan Sarawak untuk menyertai Malaysia
Pada tahun 1963, PBB menghantar wakilnya Lawrence V Michael More untuk meninjau pandangan rakyat Sabah dan Sarawak

Fg

F10 Hasil tinajauan mendapati majoriti rakyat Sabah dan Sarawak


menyokong pembentukan Malaysia

F11

lndonesia dan Filipina kurang berpuas hati dan terus menentang pembentukan MalaYsia

F12 Persengketaan berterusan dan MAPHILINDO gagal

huzaimy.com

JANGKAAN SOALAN DAN JAWAPAN

MARKAH

ASEAN
F1

Ditubuhkan dengan termeterainya Deklarasi Bangkok pada 8 Ogos

I I

19769'--J--_-.-9.-t-"I

F2 Keanggotaan ASEAN pada peringkat awal terdiri daripada lima buah negara F3 Malaysia, lndonesia, Thailand, Filipina dan Singapura
F4 F5
Jumlah anggotanya bertambah menjadi sepuluh buah apabila kesemua negara ASEAN

I
I

I I

disertai

ASEAN FG Papua New Guinea dilantik sebagai pemerhati kerana negara tersebut terletak bersempadan dengan lndonesia tetapi bukan dalam Zon Asia
Vietnam, Myanmar, Brunei, Laos dan Kampuchea menjadi ahli

Tenggara.
yang

F7 Logo ASEAN berbentuk sepuluh tangkai padi F8 Mempamerkan impian pengasasan ASEAN iaitu sepuluh tangkai padi
diikat
oleh semangat persahabatan dan perpaduan,

Fg Bulatan pula membayangkan semangat bersatu padu dalam ASEAN


F10 Matlamat penubuhan iaitu mengekalkan kestabilan politik di rantau Asia
Tenggara

F11 Membantu antara satu sama lain dalam bidang ekonomi, sosial dan
kebudayaan

F12 Meningkatkan taraf hidup penduduk melalui kejasama dalam bidang


pertanian, perdagangan dan perindustrian

F13 Mengadakan hubungan yang erat dengan persatuan atau pertubuhan


serantau dan antarabangsa.

F14 ASEAN semakin teguh hingga hari ini dengan pembentukan struktur
pentadbiran ASEAN

F15 Setiap setahun sekali akan diadakan Persidangan Menteri-menteri Luar


ASEAN

F16 Mesyuarat Menteri-menteri Ekonomi ASEAN pula diadakan dua kali


setahun

F17 Sidang kemuncak ASEAN akan diadakan sekiranya perlu. F18 lbu pejabat secretariat retap ASEAN terletak di Jakarta, lndonesia F19 Dua Jawatankuasa Tetap ditubuhkan iaitu Jawatankuasa Tetap Sosial

dan

Jawatankuasa Tetap Ekonomi

F20 Kejayaan ASEAN seperti kerjasama membanteras komunis F21 Pengisytiharan konsep ZOPFAN

huzaimy.com

JANGKAAN SOALAN DAN JAWAPAN F22 Mengelakkan campur tangan fuasi Oesar

MARKAH

F23 Tidak bersekingkol dengan blok Barat atau Timur F24 Mengamalkan prinsip berkecuali F25 Zsn bebas senjqta nuklear F26 Menyelesaikan konflik campur tangan Vietnam di Kampuchea F27 Menubuhkan kerajaan Demokratik campuran kampuche F2B Tidak membenarkan kapal membawa nuklear melalui perairan atau
pelabuhan negara ASEAN

F29 Kerjasama memerangi dadah F30 Menyelesaikan konflik secara aman/melalui rundingan F31 Kerjasama keselamatan F31 Menyelesaikan isu penubuhan Malaysia F32 Pengisytiharan Deklarasi Kuala Lumpur F33 Penambahan anggota negara ASEAN F34 Persidangan Menteri-menteri luar ASEAN

JANGKAAN 2 Jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi corak penggubalan dasar luar Malaysia ? JAWAPAN

30 Markah

Fl

Faktor Sejarah H1a sejak zaman Kesultanan Merayu Melaka, telah wujud hubungan dengan negara luar seperti china, siam, Arab dan negeri-iegeri Kepulauan Melayu.

H1b Hubungan luar berbentuk perdagangan

Hlc

Terjalin hubungan Merayu serumpun di Kepulauan Melayu seperti Brunei, lndonesia, Singapura dan Malaysia.

H1d setelah merdeka Malaysia menyertai pertubuhan Komanwel H1e Meneruskan hubungan dipromatik dengan Britain dan negara-negara
Komanwel lain

H1f

Malaysia diancam fahaman komunis oleh parti komunis Malaya (pKM) H1g Mendorong Malaysia mengamalkan dasar pro-Barat dan antikomunis

H1h Bergantung kepada Barat kerana tiada keupayaan pertahanan

huzaimy.com

JANGKAAN SOALAN DAN JAWAPAN

F2

Faktor Ekonomi H2a Mengamalkan pasaran bebas

H2b Menjalin hubungan baik dengan negara-negara lain untu memajukan


ekonomi. H2c Pengeluar utama bijih timah dan getah sejak zaman penjajahan British

H2d Setelah merdeka Malaysia masih mengharapkan pasaran dan modal


dari Britain dan Amerika Syarikat.

H2e Usaha diambil untuk menggalakkan pelaburan asing

H2t

Bagi meningkatkan ekonomi dan menyediakan peluang pekerjaan kepada rakyat.


ke Timur (1980-an)

H2g Menggalakkan pelaburan dari Jepun dan Korea melalui Dasar Pandang H2h Menjalin hubungan baik dengan negara sedang membangun dan negara-negara lslam bagi meningkatkan pelaburan dan pasaran
barangan keluaran Malaysia.

F3 Faktor Politik
H3a Malaysia mengamalkan sistem demokrasi Berparlimen H3b Hala tuju masa depan berdasarkan prinsip keamanan sejagat

H3c

Menekankan pemeliharaan kedaulatan negara-negara lain.

H3d Contohnya menyokong Palestin mewujudkan keamanan


Asia Barat,

di

rantau

H3e Berpegang teguh kepada piagam PBB bagi memelihara keamanan


dunia F4. Faktor Geografi H4a Kedudukan Malaysia yang strategik

H4b Bersempadan dengan kebanyakkan negara serantau H4c Perairan malaysia menjadi laluan utama kapal-kapal perdagangan di
dunia.

H4d keselamatan negara serantau akan memberi kesan terhadap


keselamatan Malaysia.

F5 Faktor Demografi
HSa Menjalin hubungan baik dengan negara-negar lslam

H5b Majoriti penduduk beragama lslam

huzaimy.com

JANGKAAN SOALAN DAN JAWAPAN H5c Tidak mengadakan hubungan diplomatik dengan lsrael. HSd kerana menceroboh dan menindas penduduk Palestin HSe Rakyat Malaysia yang pelbagai kaum bebas mengamalkan budaya hidup dan aganla masing-masing.

MARKAH

Hsf

Amalan konsep perpaduan menyebabkan Malaysia menentang keras


dasar APARTEID

di Afrika

Selatan"

H5g Tiada hubungan diplomatik sehingga dasar APARTEID dihapuskan oleh


Afrika Selatan.

JANGKAAN 3 Jelaskan Perkembangan/ tahap-tahap dasar luar Malaysia. JAWAPAN TAHAP 1 (Era Tunku Abdul Rahman ) 1. Dasar Pro Barat Anti komunis - Dilaksanakan kerana faktor politik, ekonomi dan sosial - Kerana ancaman komunis melalui PKM

30 Markah

2.

Malaysia memerlukan bantuan pertahanan daripada negara Komanwel Menandatangani Perjanjian Pertahanan lnggeris -Tanah Melayu (AMDA) British memberi bantuan kepada Malaysia sekiranya diserang

Dasar berbaik-baik dengan semua negara - Kerana wujudnya konfrontasi dengan lndonesia

3"

Terputusnya hubungan dengan Filipina Singapura keluar dari Malaysia Menubuhkan ASA bersama Thailand dengan Filipina Menubuhkan MAPHILINDo bersama-sam rndonesia dan Filipina. Menubuhkan ASEAN bersama Thailand, lndonesia, Filipina dan Singapura

Faktor Ekonomi

Pergantungan Malaysia kepada Britain Menggangotai blok sterling

huzaimy.com

JANGKAAN SOALAN DAN JAWAPAN

Menjalankan urusan perdagangan dalam nilai mata wang sterling. Tertumpu kepada aktiviti hasil bijih timah dan getah. Pelabur Britain menguasai peratus yang besar dalam ekonomi Malaysia.
Mengamalkan

!"r"rrn

bebas

Membina rangkaian perdagangan dengan negara-negara seperti Amerika Syarikat, Jepun , singapura dan Jerman Barat. Bagi mengurangkan pergantungan kepada Britain Mencari pasaran baru.

TAHAP KE 2 ( Era Tun Abdul Razak dan Tun Husin Onn) 1. Berubah kepada dasar berkecuali . Dasar berbaik dengan semua negara

2.

Sebab-sebab perubahan dasar luar Malaysia o Kurangnya peranan AMDA

. . .
3.

Pengaruh British di timur berkurangan Pergolakan di Vietnam Yang melibatkan dua kuasa besar iaitu Amerika Syarikat dan China.

PengisytiharanZOPFAN o Bersama-sama anggota negara ASEAN . Menjalin hubungan diplomatik dengan negara komunis . Seperti China, jerman Timur, korea Utara, Vietnam Utara dan Monggolia. Menjalin persahabatan dengan semua negara . Mengadakan hubungan diplomatik dengan negara jiran spt Vietnam.

4.

Mengatasi masalah pelarian Vietnam di Malaysia dengan kerjasama negara jiran.

TAHAP KE-3 (Era Tun Dr Mahathir Mohamad ) . Dasar luar Malaysia pada zaman pentadbiran Dato'Seri Dr. Mahathir Mohamad telah mengekalkan dasar-dasar pada tahap kedua

Tetapi penekanan kepada kepentingan ekonomi Kepentingan ini adalah berkaitan dengan isu-isu perdagangan, pelaburan dan perdagangan terutama dalam kalangan negara membangun

huzaimy.com

JANGKAAN SOALAN DAN JAWAPAN Malaysia telah mengadakan hubungan yang lebih erat dengen negaranegara ASEAN
a a

MARKAH

Menyelesaikan krisis Vietnam dan Kampuchea Dasar Pandang Ke Timur telah diperkenalkan pada tahun 1982 Dengan meng!unakan Jepun dan Korea sebagai model bagi membangunkan negara Malaysia Dasar ini bertujuan untuk menggarakkan rakyat Malaysia mengambil dan menerima pakai nilai-nilai yang baik

seperti semangat mencintai negara, kesungguhan dalam pekerjaan dan etika pengurusan kerja yang baik
Malaysia mempertingkatkan hubungan dua hala dengan negaranegara lain Menerusi lawatan yang dilakukan oleh perdana Menteri, Dato'seri Dr. Mahathir Mohamad ke negara Afrika, Amerika selatan, carribean dan Pasifik selatan Dalam setiap siri lawatannya, misi perdagangan Malaysia akan turut serta dan menandatangani peryanjian perdagangan dua hala yang menguntungkan kedua-dua belah pihak Malaysia turut menjalin hubungan diplomatikdan perdagangan

MENGANALISIS

JANGKAAN SOALAN DAN JAWAPAN JANGKAAN 1 Huraikan sumbangan dan faedah yang Malaysia peroleh dalam hubungan serantau JAWAPAN SUMBANGAN MALAYSIA DALAM PERTUBUHAN SERANTAU F1 Tunku Abdul Rahman mencadangkan penubuhan ASA

15

Markah

F2 F3 F4

Malaysia ingin bekerjasama dengan negara-negara jiran untuk membanteras komunis Menyertai mesyuarat di Bangkok yang membawa kepada penubuhan ASA. tertubuhnya MAPH

Mengadakal ryld!noan dengan lndonesia dan Filipina sehingga


I

Ll N DO

huzaimy.com

JANGKAAN SOALAN DAN JAWAPAN

MARKAH

F5

Memberikan kerjasarna dan membantu dalam bentuk latihan dan penyelidikan. menjadikan ASEAN sebuah ZOFAN.

FO Menjadi tuan rumah sewaktu Deklarasi Kuala Lumpur dimeterai/

F7 F8 Fg
F10 F11

Kuala Lumpur menjadi tuan rumah bagi membentuk kerajaan Demokratik Campuran Kampuchea di bawah pimpinan Putera Norodom Sihanouk. Menteri Luar negara kita menandatangani perjanjian bagi menjadikan ASEAN zon bebas senjata nuklear. Menyertai projek-projek perindustrian ASEAN seperti baja urea. Menyertai Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN / AFTA. Mencadangkan ASEAN mengadakan kerjasama ekonomi dengan China/ Jepun/Korea Selatan. pendidikan dengan tertubuhnya Pertubuhan Menteri-Menteri Pelajaran ASEAN/ SEAMEO.

F12 Mengadakan kerjasama dalam bidang F13 F14 F15 F16 F17

Menyertai festival kebudayaan dan kesenian melalui penubuhan Tabung Kebudayaan ASEAN.

Mengadakan pertukaran rancangan radio dan televesyen. Menjalin kerjasama dalam Tahun Melawat ADEAN. Menyertai dan pernah menjadi tuan rumah Sukan SEA.
Menjadi tuan rumah mesyuarat ketua negara ASEAN / Menteri-Menteri ASEAN.

FAEDAH YANG MALAYSIA PEROLEH DALAM HUBUNGAN SERANTAU

F1 Dapat membendung pengaruh komunis /PKM. F2 Dapat menjalin kerjasama ekonomi dengan Thailand dan Filipina. F3 Dapat menjalin kerjasama dalam bidang sains. F4 Dapat menjalin kerjasama dalam bidang sosial. F5 Dapat mengekalkan keselamatan dan kestabilan politik serantau. Fo Dapat meningkatkan perhubungan persahabatan antara Malaysia,
lndonesia, dan Filipina.

F7 Dapat menyelesaikan pertelingkahan antara Malaysia dengan


lndonesia.

F8 Fg

Dapat menyelesaikan pertelingkahan antara Malaysia denganFilipina. Membolehkan penubuhan suruhanjaya Lawrence V. Michaer More ditubuhkan untuk rneninjau pendapat rakyat Sabah dan Sarawak.

huzaimy.com

JANGKAAN SOALAN DAN JAWAPAN


F10. Mendapat bantuan. dalam bidang ekonomi.

MARKAH

F11 Mendapat bantuan dalam bidang sosial. F12 Mendapat bantuan dalam bidang kebudayaan. F13 Dapat meningkatkan taraf hidup rakyat melalui kerjasama dalam bidang
pertanian, perdagangan, dan perindustrian"

F14 Dapat mengadakan hubungan yang erat dengan pertubuhan serantau


dan antarabangsa.

F15 F16 F17 F18

Dapat menyertai Sukan SEA. Dapat meningkatkan imej negara.

Dapat mengelakkan campur tangan kuasa besar di Asia Tenggara.


Dapat mengelakkan perlumbaan senjata dalam kalangan negara di Asia Tenggara"

MENGAPLIKASI

JANGKAAN SOALAN DAN JAWAPAN

MARKAH

JANGKAAN 1. o Jelaskan usaha-usaha Malaysia dalam mewujudkan keamanan/kesejahteraan serantau.

15

o "

Peranan/Sumbangan/Cara/Tindakan yang boleh dimainkan/dilakukan oleh Malaysia untuk mewujudkan keamanan/kesejahteraan serantau. Bagaimanakah Malaysia boleh berperanan dalam mewujudkan keamanan serantau.

Markah

CADANGAN JAWAPAN F1 Menghormati kedaulatan negara lain

F2 Tidak menceroboh negara lain F3 Mengamalkan dasar berkecuali terhadap hal ehwal negara lain F4 Tidak campur tangan dalam hal negara lain F5 Menjalin hubungan diplomatik dengan semua negara F6 Menunjukkan sikap bertoleransi F7 Menjadiwarga ASEAN yang bertanggungjawab F8 Menyokong konsep ZOPFAN untuk mengekalkan keamanan dunia

huzaimy.com

.,ANGKAAN SOALAN DAN JAWAPAN

MARKAH

Menyelesaikan masalah secara diplomasi/rundingan F10 Mengelakkan terlibat dalam perlumbaan senjata

l-'9

F11 Tidak memihak kepada mana-mana blok dunia F12 Menghormati semua prinsip dalam piagam pBB

mengambil bahagian dalam aktiviti yang berfaedah. F24 Selain itu sentiasa mewujudkan kerjasama dalam bidang politik ekonomi dan sosial
dari segi politik/tentera.

F13 Menghormati semua prinsip ASEAN F14 Mengelakkan isu-isu sensitif diperbesarkan F15 Kerjasama dalam bidang keselamatan/pertahanan F16 Mengutamakan semangat setiakawan F17 Pertukaran maklumat F1B Tidak menggalakkan keganasan F19 Melindungi hak asasi manusia F20 Memupuk kesejahteraan dunia F21 Melibatkan diri dalam misi keamanan yang dianjurkan. F22 Menjadi model negara lslam daram kalangan negara-negara ASEAN. F23 Kita dapat menjalin hubungan baik dengan semua negara anggota serta

F25 Kita juga cuba menyekat pengaruh komunis dan sedia memberi bantuan F26 Menyertai mesyuarat cHOGM / ketua-ketua kerajaan Komanwel F27 Menjadi tuan rumah mesyuarat CHOGM F28 Akur dengan ketetapan deklarasi Langkawi F29 Memberi bantuan teknikal dan pendidikan kepada negara-negara anggota.Membantu menjaga keamanan seperti mana dilakuakan di
.

Kampuchea.

F30 Usaha-usaha yang dilakukan oleh Malaysia termasuklah menubuhkan


dan mengaktifkan ZOpFAN

[mana-mana jawapan yang munasabah]

JANGKAAN 2 Peranan rakyat untuk mewujudkan keamanan/ kesejahteraan serantau


15

JAWAPAN

Markah

huzaimy.com

JANGKAAN SOALAN DAN JAWAPAN

MARKAH

F1 F2 F3 F4 F5
FO

Mengamalkan hidup secara bersatu padu. Bertolak ansur/ bertoleransi dalam kehidupan. Melibatkan diri dalam misi keamanan yang dianjurkan. Menghargai keamanan yang dikecapi. Sentiasa mematuhi undang-undang. Sentiasa menghormati hak asasi manusia. Menjaga dan memelihara kebersihan alam sekitar. Menyokong segala dasar kerajaan yang berkaitan urusan serantau. Menghormati kedaulatan negara lain. negara luar.

F7 F8 F9

F10 Melengkapkan diri dengan ilmu pengetahuan untuk bersaing dengan


F11 Menguasai pelbagai kemahiran atau kepakaran supaya boleh berperaan
memajukan negara.

F12 Meningkatkan pengetahuan dalam bidang sains dan teknologi seiring


dengan setiap perkembangan/perubahan yang berlaku

F13 Berbaik-baik dengan rakyat negara luar. F14 Menghormati lambang-lambang negara luar.

F15 Tidak membuat sebarang ucapan/pendapat yang boleh mengguris hati


rakyat negara lain..

JANGKAAN 3 Usaha-usaha I peranan pemimpin daram mewujudkan keamanan/ kesejahteraan seranta u


JAWAPAN

15

Markah

F1 F2 F3 F4 F5 F6

membawa kemudaratan terhadap keamanan serantau.


dunia.

Mengharamkan penggunaan senjata nuklear yang lebih banyak

Menamatkan perlumbaan senjata untuk mengelakkan kemudaratan


Menyokong segala dasar yang telah diputuskan berkaitan keamanan serantau.

Menghormati segala undang-undang yang berkaitan pemeliharaan


keamanan serantau. Sentiasa menghormati kedaulatan negara lain.

Sentiasa menjaga hubungan baik dengan negara iiran denqan tidak

huzaimy.com

JANGKAAN SOA[.AN DAN JAWAPAN

MARKAH

mencampuri urusan negara jiran.

F7
FB

jiran/serantau.

Berhemah dalam membuat keputusan yang membabitkan negara


Berpegang teguh kepada semangat setiakawan.

F9

Melengkapkan negara luar.

liri

dengan ilmu pengetahuan untuk bersaing dengan

F10 Memperbanyak program untuk meningkatkan kemahiran rakyat. F11 Mendirikan lebih banyak pusat pendidikan bertaraf tinggi.
F12 Tidak membuat sebarang ucapan/pendapat yang boleh mengguris hati rakyat negara lain.

F13 Berbaik-baik dengan pemimpin negara serantau. F14 Menangani isu-isu serantau dengan mengutamakan pendekatan secara
perundingan.

F15 Mengambil pendekatan berkecuali dalam isu-isu sensitif yang


membabitkan negara jiran.

JANGKAAN 4 o Terangkan bagaimana Malaysia boleh memainkan peranan dalam mejayakan matlamat penubuhan ASEAN. . Gadangkan usaha-usaha Malaysia untuk menjadikan ASEAN sebuah pertubuhan yan g berjaya?
JAWAPAN F1 Kita dapat menjalin hubungan baik dengan semua negara anggota serta mengambil bahagian dalam sukan SEA. F2 Selain itu sentiasa mewujudkan kerjasama dalam bidang politik ekonomi dan sosial

15

Markah

F3 Kita juga cuba menyekat pengaruh menyekat pengaruh


komunis.Bersedia menerima bantuan dari segi politik.

F4 F5 F6 F7 F8

bantuan dari segi sosial.

Bersedia menerima bantuan dari segi ekonomi "Bersedia menerima


Menyertai mesyuarat cHoGM / ketua-ketua kerajaan Komanwel Menjadi tuan rumah mesyuarat CHOGM
.

Akur dengan ketetapan deklarasi Langkawi

Memberi bantuan teknikal dan pendidikan kepada negara-negara anggota.Membantu menjaga keamanan seperti mana dilakuakan di
Kampuchea.

huzaimy.com

JANGKAAN SOALAN DAN JAWAPAN

Fg

Usaha-usaha yang dilaku.ka dan mengaktifkan ZOpFAN.

F10 Bekerjasama dalam soal sains, penyelidikan, dan teknologi F11 Peningkatan pelaburan dan modal asing F12 Membuka p"t"rin lebih luas kepada negara-negara ASEAN. F13 Pertukaran tenaga kerja mahir, separa mahir, dan kurang mahir dalam
sektor-sektor tertentu.

F14 Memaksimumkan penggunaan bahan mentah F15 Meminimumkan cukai yang melibatkan kerjasama dengan negara
ASEAN.

F16 Meningkatkan mutu/kualiti pengeluaran F17 Menambahk?l kerjasama penyelidikan dan pembangunan (R&D) antara
negara ASEAN.

F18 Mempatenkan hak cipta untuk F19 Mengutamakan rundingan dalam segala hal yang membabitkan isu-isu
serantau.

F20 Memainkan peranan aktif dalam pertubuhan antarabangsa/serantau F21 Menjamin hak asasi manusia F22 Mengamalkan dasar berkecuali atau ZOpFAN F23 sentiasa mematuhi prinsip/resorusi yang diputuskan oleh pBB F24 Mengelakkan perlumbaan senjata F25 Mementingkan aspek keamanan dalam semua tindakan. F26 Tidak menggalakkan keganasan da bekerjasaa dalam menjaga
keamanan serantau.

F27 Membangunkan sumber alam semula jadi

JANGKAAN 5 Bagaimanakah Malaysia ASEAN?

dapat menjalin kerjasama dengan negara

15 Markah

JAWAPAN F1 Meningkatkan kerjasama dalam bidang sains dan teknologi F2 Bekerjasama dalam hal kebudayaan dan penerangan untuk mengelakkan berlakunya masalah seperti isu hak cipta batik dan tarian kuda kepang antara Malaysia dan lndonesia.

f9-

lahgunaan dadah untuk

huzaimy.com

JANGKAAN SOALAN DAN JAWAPAN

MARKAH

membebaskan masalah dadah membabitkan negara serantau.

F4 F5
FO

Dalam hal pemuliharaan alam sekitar untuk memastikan negara serantau bebas daripada masalah alam sekitar. Meningkatkan perkhidmatan awam agar urusan yang membabitkan negara serantau dapat dilaksanakan dengan cekap dan lancar.
Menghapuskan kemiskinan tegar. lsu kemiskinan boleh mengancam kesejahteraan rakyat.

F7 F8 Fg

Menyatupadukan penduduk dengan dasar pembangunan luar bandar kerana ketidakstabilan penduduk boleh mempengaruhi negara jiran. Mewujudkan kerja-kerja produktif bagi golongan berpendapatan rendah
Pembangunan sumber alam semula jadi boleh memperkukuh ekonomi serantau dan tidak terlalu bergantung kepada negara benua lain.

F10 Menyatakan komitmen alam sekitar dalam Pelan Tindakan Ha Noi F11 Bekerjasama dalam usaha pencegahan jenayah rentas sempadan. F12 Pencegahan pengganas/ pelampau agama yang boleh mengancam
keamanan dan menimbulkan konflik.

F13 Pencegahan kegiatan lanun. Boleh membanteras berleluasanya kegiatan


pelanunan.

F14 Pencegahan penyeludupan senjata api dapat membantu keamanan


serantau.

F15 Pencegahan penyeludupan/ perdagangan manusia/ kanak-kanak dan


wanita

F16 Menyelesaikan masalah pelarian secara berhemah supaya hubungan


antara negara tidak terjejas.

F17 Menghapuskan kemiskinan F18 Berperanan dalam mencegah penyakit berjangkit seperti penularan virus
HlV, H1N1, dan sebagainya yang boleh menjejaskan kesejahteraan rakyat.

F19 Membasmi buta huruf dalam kalangan rakyat untuk meningkatkan kualiti
kehidupan rakyat.

F20 Kerjasama dalam bidang sukan seperti menyertai sukan SEA.


[mana-mana jawapan yang munasabah]

JANGKAAN 6 Apakah kepentingan Malaysia menyertai pertubuhan serantau?


JAWAPAN

15

Markah

huzaimy.com

JANGKAAN SOALAN DAN JAWAPAN

MARKAH

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 Fg F2 F3 F4 F5
FO

Memelihara kemakmuran negara dasar yang telah diputuskan berkaitan keamanan serantau. Memelihara keamanan negara melalui pengharaan penggunaan senjata nuklear yang lebih banyak rnembawa kemudaratan terhadap keamanan
serantau.

Bertukar-tukar ilmu untuk kemajuan negara.

Bertukar-tukar/ berkongsi kepakaran dengan negara luar bagi menjana kemajuan negara.
Memajukan bidang pertanian melarui kerjasama dengan negara Thailand yang maju dalam bidang pertanian.
serantau.

Meningkatkan prestasi ahli sukan merarui kerjasama dengan negara

Meningkatkan kualiti dan prestasi sektor pembuatan negara melalui kerjasama dengan negara serantau.

Meningkatkan sektor perindustrian melalui penggunaan buruh dari negara jiran yang terlibat dalam bidang ini"
Membantu meningkatkan pasaran barangan keluaran negara.Fl Kerjasama dalam politik mewujudkan kestabilan negara Mengekalkan keamanan dan kestabilan politik serantau Kerjasama mengatasi ancaman komunis Mengekalkan dan menjamin keselamatan

Pengisytiharanzon Aman, Bebas dan Berkecuali (ZopFAN) Mengelak campurtangan kuasa-kuasa besar
Menjadi zon bebas senjata nuklear

F7 F8 Fg

Tidak membenarkan mana-mana kapal menggunakan perairan dan pelabuhan untuk mengangkut nuklear

Menamatkan sebarang pertelingkahan antara negara anggota F10 Mengawal harga pasaran hasil keluaran

F11 F12 F13 F14 F15

Mendapat tenaga buruh yang murah Kerjasama ekonomi, sains, dan sosial Kerjasama projek perindustrian ASEAN Baja urea di SarawakiAcheh di lndonesia Kerjasama baik dalam hal ekonomi dapat membantu meluaskan pasaran barangan tenpatan.
Pinang dapat meningkatkan mutu pendidikan negara.

F16 Pembukaan pusat serantau sains dan Matematik (RECSAM) di pulau

huzaimy.com

JANGKAAN SOALAN DAN JAWAPAN

MARKAH

F17 Penuntut rantau ASEAN meningkat di universiti tempatan boleh memberi


pulagan yang baik dari segi ekonomi dan kepakaran.

F18 Kerjasama ASEAN+3 F19 Kerjasama yang wujud antara negara ASEAN mempermudah urusan
dengan negara-hegara Timur iaitu Jepun, China dan Korea"

F20 Kerjasama Kebudayaan F21 Festival Kebudayaan/ Tabung Kebudayaan F22 Penubuhan Zon Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN atau ASEAN
Free Trade Area (AFTA)

F23 Kerjasama pendidikan (SEAMEO) F24 Kerjasama teknikal F25 Memberikan dan menyediakan kemudahan latihan, penyelidikan dan
teknologi

F26 Kerjasama pelancongan membantu menjayakan usaha Malaysia menjadi


pusat pelancongan penting.

F27 Tahun melawatASEAN


(EAEC)

'1992

F28 Perundingan EkonomiAsia Timur atau East Asian Economic Caucus


F2g Pertukaran rancangan televisyen dan radio F30 Meningkatkan hubungan persahabatan antara negara anggota F31 Penyertaan dalam sukan sEA berupaya mempertingkat mutu ailet negara dan meningkatkan prsarana sukan di negara kita.
[mana-mana jawapan yang munasabah]

JANGKAAN 7 Cara negara kita memanfaatkan keanggotaan dalam pertubuhan serantau untuk kemajuan negara.
JAWAPAN

15

Markah

F1 F2 F3 F4

dasar yang telah diputuskan berkaitan keamanan serantau.

Memelihara kemakmuran negara melalui sokongan terhadap segala

Memelihara keamanan negara melalui pengharaan penggunaan senjata nuklear yang lebih banyak membawa kemudaratan terhadap keamanan serantau. Bertukar-tukar ilmu untuk kemajuan negara.

Bertukar-tukar/ berkongsi kepakaran dengan negara luar baqi meniana

huzaimy.com

JANGKAAN SOALAN DAN JAWAPAN kemajuan negara.

MARKAH

F5 F6 F7

Memajukan bidang pertanian melalui kerjasama dengan negara Thailand yang maju dalam bidang pertanian.
serantau.

Meningkatkan prestasi ahri sukan merarui kerjasama dengan negara

Meningkatkan kualiti dan prestasi sektor pembuatan negara melalui kerjasama dengan negara serantau.
negara jiran yang terlibat dalam bidang ini. Membantu meningkatkan pasaran barangan keluaran negara.

FB Meningkatkan sektor perindustrian

merarui penggunaan buruh dari

F9

MENILA!

JANGKAAN SOALAN DAN JAWAPAN

JANGKAAN 1. Penglibatan dalarnpertubuhan serantau telah memberi manfaat kepada negara Malaysia dalam pelbagai aspek. Buktikan
CADANGAN JAWAPAN

10

Markah

Politik

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 Fg

Mewujudkan kestabilan politik Menjamin keamanan negara Mewujudkan keharmonian

- akibat pengisytiharan ZopFAN

Membebask3n 19oara daripada ancaman senjata nukrear Bebas Senjata Nuktear (SEANWFZ) Menggelakkan campur tangan kuasa asing Mengekalkan kedaulatan negara

kesan Zon

Tidak terlibat dalam kancah peperangan/ konflik negara lain Mudah mendapat bantuan negara lain Meningkatkan imej negara kewibawaan pemimpin negara

F10 Mengukuhkan

huzaimy.com

JANGKAAN SOALAN DAN JAWAPAN

MARKAH

F11 . Mengeratkan hubungan diplomatik dengan negara jiran

F12 F13 F14


F'15 F16

Mewujudkan pentadbiran mantap

Menyelesaikan masalah sempadan negara Mengekang pefrgaruh komunis Mendapat pengiktirafan luar

Ekonomi
Meluaskan pasaran negara - kesan pengenalan Kawasan perdagangan Bebas ASEAN (AFTA) dan Skim Common Effective Preferential Tariff

(cEPr)

F17 Memudahkan urusan perdagangan - kesan penubuhan Jawatankuasa Perundingan Piawaian dan KualitiASEAN (ACCSQ) yang mengawar
keseragaman dalam piawaian dan mengadakan ujian dan pengesahan makmal

F18 Meningkatkan kemakmuran ekonomi negara/ memajukan ekonomi


negara

F19 Membolehkan barangan negara bersaing secara sihat F20 Dapat membeli barangan berkualiti dari negara ASEAN F21 Mewujudkan kerjasama ekonomi - ASEAN + 3 F22 Membangunkan projek perindustrian - projek Baja Urea di Bintulu,
Sarawak

F23 Mengadakan projek usahasama antara negara F24 Meningkatkan perdagangan dua hala - pencapaian sebanyak RM216.33
bilion pada tahun 2004

F25 Membolehkan bahan mentah dieksport ke negara ASEAN/ meningkatkan


eksport negara

F26 Meningkatkan taraf hidup rakyat F27 Memajukan sektor perkilangan

F28 Memajukan bidang pertanian

- penubuhan pusat perancangan Pembangunan Pertanian ASEAN menjadi bank data bagi mlsalah pertanian

F29 Memajukan perdagangan antarabangsa F30 Mengurangkan jurang kemiskinan F31 Meningkatkan kerjasama ekonomi- melalui penubuhan Kawasan
Pertumbuhan ASEAN Timur Brunei-lndonesia-Malaysia-Filipina (BlMpEAGA), seg itlga Pertu mbuha n I nd onesia-Malaysia-si n gapu ra ( I MS-GT) dan segitiga Pertumbuhan lndonesia-Malaysia-Thairand (lMT-GT)

F32 Perkongsian sumber alam dan bahan mentah

huzaimy.com

JANGKAAN SOALAN DAN JAWAPAN

MARKAH
I

F33 Perkongsian teknologi dan galakkan R&D F34 Menguasai kepentingan perikanan, minyak petrol, gas dan beberapa buah pulau di Laut China Selatan - melalui Zon Ekonomi Eksklusif (ZEE) F35 Mengukuhkan integrasi kewangan serantau - Majlis Perbankan ASEAN menyelaras kegiitan bank-bank perdagangan di rantau ASEAN F36 Mendapat kemudahan kewangan melaui Syarikat Kewangan F37 Membolehkan kemasukan buruh luar

ASEAN

I I

Sosial
F38 Meningkatkan taraf pendidikan F39 Membolehkan pertukaran pengetahuan dalam pendidikan F40 Pertukaran tenaga pengajar antara negara anggota - pada tahun 1965,
pertukaran tenaga pengajar antara Universiti Malaya dan Universiti Filipina

I
I

F41 Pertukaran pelajar F42 Mengadakan kemudahan latihan dan penyelidikan F44 Meningkatkan kerjasama pendidikan melalui SEAMEO F45 Menggalakkan kerjasama dalam bidang sains dan matematik F46 Menjadi pusat pendidikan antarabanga F47 Melahirkan modal insan
F4B Melahirkan tenaga mahir

- melalui pembinaan Pusat Serantau untuk Sains dan Matematik (RESCAM)

F49 Meningkatkan sektor pelancongan


Malaysia 1990

- melancarkan Tahun Melawat

F50 Menganjurkan kejohanan sukan seperti Sukan SEA F51 Melahirkan ahli sukan berwibawa

F52 Memajukan prasarana negara F53 Memajukan bidang telekomunikasi F54 Memajukan bidang ICT F55 Pembangunan teknologi nano F56 Meningkatkan kerjasama kebudayaan dan kesenian - menganjurkan
pesta filem ASEAN, lagu ASEAN dan kebudayaan ASEAN

F57 Pertukaran program televisyen seperti drama negara ASEAN dan


rancangan radio (Rancangan salam Muhibbah RTtvl-RTB dan RTM-RRl)

F58 Mengasaskan Skim Pertukaran Berita Televisyen F59 Mengadakan rombongan kebudayaan dan pertukaran lawatan

huzaimy.com

JANGKAAN SOALAN DAN JAWAPAN

uhkan Badan Penasihat Kapal Pemilik perkafiatan ASEAN dan Persatuan Nasihat F61 Mengurangkan aktiviti perlanunan di perairan Selat Melaya dengan kerjasama lndonesia dan Singapura Mewujudkan kerjlsama penerbangan awam untuk memudahkan pendaratan kaPal terbang negara di sedang, Penubuhan Plant Quarantine Training centre and lnstitut
Selangor

F6B Mengatasi masalah isu pelarian - seramai 13,000 pelarian-Vietnam diteripatkan di kem sementara di Sungai Besia dan Pulau Bidong, Terengganu

JANGKAAN 2 Malaysia lsu jerebu, PATI dan pencerobohan menimbulkan konflik antara dengan negara serantau. isu sejauhmanakah Malaysia dan negara serantau berjaya menangani tersebut ?
CADANGAN JAWAPAN BERJAYA

F1 Program Pemutihan/ 6 P berjaya mendaftarkan PATI di Malaysia F2 Kerjasama antara negara dalam penghantaran pulang PATI F3 Wujud perbincangan dalam mengatasi isu PATI F4 Pdnguatkuasaan undang-undang F5 Pekerja asing masuk mengikut prosedur
FG

F7 F8 Fg

Pencerobohan negara asing berkurangan Kedaulatan negara lain dihormati


Negara anggota berjaya mengekalkan kemerdekaan Prinsip ZOPFAN menjadi pegangan

F10 Pembentukan Negara-Negara Berkecuali (NAM) F11 Keamanan Asia Tenggara terus kekal F12 Campur tangan kuasa asing dapat dibendung
jerebu F13 Kewujudan perjanjian antara negara dalam menangani isu

F14 Menteri-menteri ASEAN berbincang tentang isu jerebu F15 Pengenalan Sistem Pemantauan Jerebu Rentas Sempadan (HMS)

huzaimy.com

Fl6

JANGKAAN SOALAN DAN JAWAPAN

Dana XtraG

TIDAK BERJAYA

F1 Masalah jerebu masih berulang F2 Pembakaran terbuka berterusan F3 Tidak wujud kerjasama antara negara terlibat F4 Masing-masing menyalahkan negara lain F5 Kemasukan semula pATl
FO

Jenayah berat melibatkan pATl berleluasa F10 Penggunaan tenaga buruh pATl meluas F11 Pencerobohan perairan terus berraku - nerayan Vietnam ke perairan Malaysia

Fg

F7 F8 Masalah sosial melibatkan pATl meningkat

Depo penahanan pATl bertambah Bilangan pATl terus bertambah

F1

F12 Pencerobohan kedauratan negara rain - kes Lahad Datu

Pen cer.obo

ha:, ra._, a ng.kata n be rsenjata :1T g l1a MalayJa menceroboh ruang udara

Si n g ap

ra

MENJANA IDEA JANGKAAN SOALAN DAN JAWAPAN

JANGKAAN 1. 1.1- sejak akhir-akhir ini rantau Asia Tenggara dengan perbagai konfrik. sebagai;;il; terah berhadapan -v"n'g';or"h i'emimpin masa hadapan cadan g kan ran g kah-rin g kah diam bir daram menyelesaikan masalah hubungan serantau.

10

Markah

1"2'

Terangkan cabaran_Iang dihadapi oteh negara serantau dan bagaimana negara iita i.,engatasi cabaran tersebut.

CADANGAN JAWAPAN lsu / cabaran politik

Langt<ah-@

huzaimy.com

JAWAPAN .IN*UXOON SOALAN DAN

ffiid'eologi

,'

an contohnYa

[:'lf

2. Tuntutan bertindih

mesyuarat di Kuala LumPur' antarabangsa' 2. Penyelesaian melalui mahkamah itu tuntutan bertindih Contohnya p"ny""iuJ"i"n p',i".i iisjii"i oit sipaoan di mahkamah Belanda' antaranJngsa The Hague'

:'' "'' atas Vietnam ke :-"] ;:'ffiiK#"fi;obohan diselesaikan melalui Kampuche, p"ot tln* igTB
i"r"" 5,l Ji

il;f

,Hffi,1,Y-1':iJL1

3. Konfrontasi 1963

/kesatuan' 3. Melalui penubuhan pertubuha-n dalam Contohnya punuOun"n MAPHILINDO Malaysia' p"mnentukan menyelesak"n tittJ"n peranan U Thant 4. Pengelibatan PBB' Contohnya membentuk (Setiausah" nglng Feel daiam (UNMM) United Nation rvfaiiytiu Mission
5'Pertemuanantarapemimpinnegara-negarayang penyelesaian mengalami ronJtit<.' contohnya dLl9T^^*" Malaysia ttl"f"h konfrontasi antara menteri
luar Malaysia rtin lndonesia Adam Malik' ketenteraan' Contohnya 6. " Meminta bantuan tentera ftf"f"Vtia telah meminta bantuan rtrt* Zealand dan Britain Komanwer Ouri niiit"iit, dan semasa konfrontasi Malaysia-lndonesia masalah komunis' 7. Kawalan di Pintu masuk semPadan seperti rondaan 8. Meningkatkan kawalan maritim laut Filipina yang 9. Mengalu-alukan pendirian \"t?i1"n Sulu pengganas tidak menyofonJj"n memnaniu prinsip zon aman' 10. Berpegang teguh kepada bebastan berkecuali lain 11. Menghormati dasar negara urusan politik negara 12. Tidak campur tangan dalam lain 13" Mengetatkan kawalan sempadan'

o"'g'1 p'"'t"*u"n il3:i$J;i,#;i'i'n Andul Ralak dengan wakil

4. Pencerobohan
semPadan antarabangsa (udara dan laut) / Pencerobohan nelaYan aslng'

5. PenYeluduPan senjata aPi 6. Percanggqlg!

y"n9 14. Membentuk p"'und"ng"n t"t"nt"u

huzaimy.com

JANGKAAN SOALAN DAN JAWAPAN undang-undang

MARKAH

lsu Ekonomi

Lang kah-langkah Penyelesaian

1. Penyeludupan beras, subsidi minyak dan gula

1,

Tingkatkan kawalan sempadan (kerjasama antara kerajaan). Contohnya sempadan MalaysiaThailand, Sarawak-Sabah-Kalimantan
"

2. Pemerdagangan
manusia

2. Kerjasama antara polis dan pasukan keselamatan

dalam kalangan negara-negara serantau. Contohnya gambar-gambar penjenayah diedar kepada pihak berkaitan. Megadakan kerjasama perdagangan. Contohnya menetapkan harga pasaran yang selaras terhadap hasil komoditi keluaran negara-negara ASEAN Kemudahan pinjaman untuk penyelidikan dan pembangunan untuk meningkatkan hasil komoditi

4. Persaingan negara pengeluar komoditi


utama

3.

4"

5. Mengadakan stok penimbal untuk komoditi utama bagi mengawal kejatuhan harga.
6. Mengurangkan kebergantungan perdagangan

5. Persaingan dengan negara-negara


maju.

dengan negara maju dengan memperbanyakkan perdagangan yang melibatkan negara-negara Asia Tenggara
7. Membuat perukaran teknologi untuk kepentingan

bersama.

8. Mengadakan pertukaran pekerja mahir bagi

membantu negara-negara serantau memajukan bidang-bidang tertentu.


o Menj ad ikan syari kat-syari kat gerg asi sera ntau sebagai ikon ekonomi dan perdagangan. Contohnya peranan Peranan Petronal dalam carigali minyak sedunia.

huzaimy.com

JANGKAAN SOALAN DAN JAWAPAN

6. Syarat perdagangan yang tidak adil 10. Membentuk kesatuan / pertubuhan' Contohnya penubuhan AFTA (Asean Free Trade Area) sebagai zon Perdagangan bebas
'11. Menawarkan pelbagai isentif menarik bagi

7.

Kekurangan pelabur asing

menarik Pelabur asing'

12. Mengurangkan tarif cukai pelabuhan


13. Memperluas kerjasama ekonomi. Contohnya penubuhan EAEC (East Asean Economic Caucus) 14. Merendahkan tarif barangan import 15. Menghapuskan embargo (sekatan perdagangan) / diskriminasi Perdagangan 16. Melaksanakan Mata wang selaras dalam USD bagi memudahkan urusan perniagaan serantau' 17. Mencadangkan satu bentuk mata wang baru untuk kegunaan serantau. Contohnya penggunaan Dinar Emas.

8.

Nilai mata wang rendah

lsu Sosial
1. Pendatang tanpa izin

Langkah PenYelesaian
1. Menghantar pulang buruh asing tanda dikenakan tindakan. Kerajaan juga mengadakan rancangan pemutihan bagi mengatasi masalah pendatang tanpa izin.

2. Pembantu rumah

2. Kem tahanan 3. Kerjasama dengan kedutaan asing 4. Ketatkan undang-undang imigresen

huzaimy.com

JANGKAAN SOALAN DAN JAWAPAN

MARKAH

Kawalan perairan bersama

3. Perbezaan budaya
7"

Kerjasama budaya. Contohnya mengadakan program usahasama televisyen dan radio Festivel Filem Tahun Melawat ASEAN

8.

9. Mengadakan sukan

Jerebu

10" Bantuan bencana alam. Contohnya bantuan Malaysia semasa lndonesia dilanda kebakaran hutan di Kalimantan dan Sumatera. Selain itu bantuan diberikan kepada lndonesia semasa bencana tsunami. 11. Pertukaran pelajar.

5 Pendidikan

6 Bahasa

12. Penyeragaman ejaan dan penggunaan tatabahasa Bahasa Melayu antara MalaysiaI ndinesia-Singapuran-Brunei dengan penglibatan DBP. 13. Memberi bantuan kemanusiaan. Contohnya Malaysia memberi bantuan kemanusiaan kepada pelarian Rohingya dan Kampuchea. 14. Merealisasikan wawasan 2020
15. Menjayakan konsep 1 Malaysia untuk mengukuhkan perpaduan masyarakat berbilang kaum.

Krisis kemanusiaan

JANGKAAN 2 Langkah Mengelak Krisis. Ketika ini banyak negara di dunia yang mengalami krisis dalaman sehingga membawa kepada keganasan. Sebagai warganegara yang prihatin, apakah tindakan untuk mengelakan krisis tersebut berlaku di negara kita. CADANGAN JAWAPAN Peranan lndividu
10

Markah

1. 2.

Hidup bersatu padu

Mementingkankeamanan

huzaimy.com

JANGKAAN SOALAN DAN JAWAPAN

3. 4. 5. 6. 7. B. 9.

Saling menghormati Setia kepada negara Taat kepada PemimPin Menghayati rukun negara Sentiasa rasional dalam membuat keputusan Meghormati proses demokrasi

Menghormati Perlembagaan 10. lndividu dan negara perlu menghormati hak / perlembagaan / undangundang negara masing-masing. Supaya keamanan dapat dikekalkan' Contohnya pencerobohan kesultanan sulu tidak akan berlaku jika mereka menghormati hak dan kedaulatan Malaysia

11. Peranan media sebagai alat pemangkin keamanan serantau. Contohnya 12. 13. Tidak menyebarkan khabar angin / berita palsu
laman sosial yang bertindak sebagai agen penyatuan universal / sejagat. Tidak mengapi-apikan sentimen perkauman

14" Tidak membangkitkan isu-isu sensitif dan provokasi 15. Tidak terlibat dengan perhimpunan haram / tunjuk perasaan
demonstrasi jalanan

16. Menghormati agama / amalan / kepercayaan kaum lain 17. Melibatkan diri secara aktif dalam aktiviti yang melibatkan
1 Malaysia

semua kaum

seperti perayaan, rumah terbuka, sukan' '18. Menyokong dasar kerajaan yang menekankan perpaduan seperti konsep

19. Tidak memihak 20.

menyokong fahaman-fahaman yang bertentangan

dengan akidah seperti Syiah, wahabi atau komunis Tidak memburuk-burukkan negara di mata dunia.

Peranan Pemimpi n/Kerajaan

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Sentiasa rasional dalam membuat keputusan Memberi keutamaan kepada rakyat Perlembagaan teras kePimPinan Mengelakkan Perebutan kuasa Menolak campur tangan kuasa luar Mengadakan hubungan diplomatik dengan negara-negara luar. Contoh nya melalui kerjasama d alam pertubuhan-pertubuhan serantau dapat menjamin keharmonian dunia.

huzaimy.com

JANGKAAN SOALAN DAN JAWAPAN


7.

MARKAH

8.
o

yang Mengambil tindakan undang-undang ke atas mana-mana negara yang. meniabuli hak sesebuah negara. Contohnya kerajaan Malaysia telah mendakwa Sultan Jamllul Kiram sebagai penjenayah perang di mahkamah antarabangsa. Kolaborasi ekonomi antara negara" Contohnya kerjasama dalam import eksport Menjadikan mahkamah antarabangsa sebagai tempat rujukan bagi r"ny"ny"lesaikan sesuatu isu yang berkaian dengan tuntutan bertindih' Contohnya isu tuntutan pulau Batu Putih antara Malaysia dan Singapura yang dirjjuk di mahkamah antarabangsa di The Hague Belanda. Negara yang membangun / maju / aman boleh menghulurkan bantuan ferianuiiaan kepada negara yang mengalami krisis. Contohnya bantuan perubatan oleh Mercy Malaysia kepada rakyat Acheh, lndonesia yang terlibat dalam bencana tsunami. Menganjurkan sukan yang menyatukan masyarakat serantau' Contohnya sukan SEA dan Komanwel

10"

12.

13.

Sentiasa menjaga / menjalin hubungan baik antara negara agar keamanan berkekalan / berbaik-baik dengan negara jiran dan semua negara 14. Menghantar hadiah sebagai tanda persahabatan. 15. Melantik / menghantar duta ke luar negara
16. 17.

Tidak menyokong mana-mana pihak yang bertelagah sama ada blok kapitalis mahuPun komunis

Mengamalkan PrinsiP berkecuali yang 18. Program kebudayaan bersama. Contohnya program televisyen Brunei. dan lndonesia meiggabungkan artis-artis Malaysia, Singapura,
19.

Menandatangani perjajian pertahanan / kerjasama pertahanan.

20. Dasar pro Barat dan anti Komunis 21. Menganggotai pertubuhan-pertubuhan serantau sama ada pertubuhan yang bersifat Bilateral mahupun multilateral 22, Urusan ekonomi bersama blok-blok kapitalis dan Blok sterling
23. Mengadakan perjanjian kerjasama ekonomi antara negara. Contohnya EAEC dan APEC

JANGKAAN 3 Langkah MemPerkukuh Hubungan. 3.1. Sebagai pemimpin masa depan, apakah cadangan anda untuk
10 Markah

huzaimy.com

JANGKAAN SOALAN DAN JAWAPAN

erkesan di Peringkat global' 3.2. Sebagai seorang pemimpin, pada pandangan anda apakah usaha' usahl yang boleh dilakukan agar negara-negara serantau terus memperkukuh kerjasama yang terjalin. 3.3. Bagaimanakah Malaysia boleh berperanan dalam memperkukuh hubungan serantau?
CADANGAN JAWAPAN 1. Pemimpin ASEAN perlu aktif dan berani dalam melahirkan pandangan di peringkat global 2. Menghantar bantuan kemanusiaan ke negara yang memerlukan 3. Menghantar bantuan teknikal kepada negara-neraya yang dilanda bencana contohnya kerajaan Malaysia yang membantu memadam kebakaran hutan di Sumatera. 4. Menjadi pemimpin yang mengetuai pertubuhan-pertubuhan antarabangsa 5. Menjadi tuan rumah kepada persidangan antarabangsa 6. Menganjur / menyertai sukan di peringkat antarabangsa 7. Menyertai pameran di peringkat antarabangsa 8. Terlibat dalam penyelidikan dan pembangunan (R&D) 9. Menyumbang kepakaran dalam inovasi l0.Menjadi perantara atau orang tengah kepada negara-negara yang sedang bergolak 11. Menawarkan negara sebagai pusat / hub dunia. Contohnya menjadikan Malaysia sebagai hub halal dan hub pendidikan 12. Menghasilkan buku / novel bertaraf antarabangsa 13. Menyokong usaha keamanan 14. Menolak keganasan. 15. Menyokong kePutusan PBB 1 6. Menentang senjata nuklear 1 7. Mengamalkan prinsip berkecuali 18. Menghapuskan diskriminasi kaum / bangsa / ekonomi dan kedaulatan negara 19. Menghormati hak asasi individu / negara 20. Elak perlumbaan senjata 21. Menghormati prinsip demokrasi 2L"Tidak mencampuri urusan negara lain 23. Menarik / menggalakkan pelabur asing melabur di Malaysia 24. Memperbanyakkan rundingan dan usahasama politik / rundingan meja bulat 25. Kolaborasi ekonomi / pendidikan

huzaimy.com

JANGKAAN SOALAN DAN JAWAPAN


26. Perkongsian Pintar 27. Usahasama menjaga alam sekitar 28. Menjaga sensitiviti negara jiran 29. Kerjasama rnelindungi warisan dunia

JANGKAAN 4
Hala tuju / rnasa dePan.

10 Markah

Beri cadangan anda tentang hala tuju dasar luar Malaysia dengan negara-negara serantau supaya keamanan yang dikecapi terus terpelihara. CADANGAN JAWAPAN
Mengekalkan dasar berkecuali 2. Mengekalkan dasar berbaik-baik dengan negara jiran 2. Mengukuhkan hubungan serantau seperti ASEAN 3. Memperbanyakkan rundingan 4. Mengutamakan diplomasi dalam kes-kes tuntutan bertindih 5" Menarik lebih ramai Pelabur 6. Melabur di negara-negara ASEAN 7. Misi bantuan keamanan di negara-negara bergolak B" Misi bantuan kemanusiaan di negara-negara yang dilanda musibah atau bencana alam 9. Mengurangkan pergantungan perdagangan dua hala dengan Amerika Syarikat dan memperbanyakkan perdagangan dua hala dengan negaranegara ASEAN 1 0. Usahasama ketenteraan 11. Usahasama kawalan sempadan dan perairan 12. Mengekalkan keamanan serantau 13. Perkongsian pintar dan kepakaran 14. Membentuk sistem perundangan yang sama

1"

JANGKAAN 5

10 Markah

Langkah ke arah keamanan serantau


Beri cadangan kepada generasi muda hari ini supaya mereka menjadi warganegara Malaysia yang berupaya menjamin keharmonian serantau. CADANGAN JAWAPAN

huzaimy.com

JANGKAAN SOALAN DAN JAWAPAN


1

Set'rapr\rarganegara perlu' mengamalkan perpaduan

2. Menghindari penyalahgunaan dadah 3. Saling bertolak ansur 4. Menghormati dan mematuhi undang-undang dan perlembagaan negara 5. Berpegang teguh kepada nilai, agama dan kepercayaan masing-masing 6. Menolak gejala sosial / negatif 7. Mengamalkan semangat setiakawan bersifat sejagat
B. Memupuk nilai kasih
sayang

9.
10.

Menghormati kedaulatan sempadan dan negara lain

Mencintai nilai budaya sendiri 11. Menguatkan jati diri


1

Meningkatkan Penguasaan ilmu 13. Menguasai sains dan teknologi


2.

14.
1

Kreatif dan inovatif Masyarakat penYaYang

5.

JANGKAAN 6. Harapan kepada PemimPin

Sebagaiwarganegara yang cintakan keamanan, nyatakan harapan anda kepada pemimpin supaya keamanan serantau berkekalan.
CADANGAN JAWAPAN

1.

2. 3. 4.

Menguatkuasakan pengharaman penggunaan senjata pemusnah besarbesaran / senjata biologi / senjata nuclear Melindungi perairan antarabangsa daripada penyeludupan (dadah / manusia / hasil ekonomi) Melindungi perairan antarabangsa daripada pencerobohan i puak militan Melindungi perairan antarabangsa daripada kapal-kapal yang membawa bahan plutonium dan radioaktif

5. Mengamalkan prinsip keadilan sejagat 6. Berpegang teguh kepada prinsip agama nilai moral 7. Berpegang teguh kepada prinsip demokrasi
B.
Tidak tunduk kepada desakan kuasa luar

huzaimy.com

JANGKAAN SOALAN DAN JAWAPAN

MARKAH

I
1

Tidak mencampuri urusan negara lain


1. Mengekalkan kestabilan politik

10. Mengekalkan kestabilan ekonomi 12. Memupuk perpaduan rakyat


1

3. Menguatkuasakan undang-undang

14. Mengelakkan gejala-gejala negatif seperti rasuah 15. Mengambil kira pandangan orang lain dan tidak mementingkan diri sendiri 16. Membasmi kemiskinan 17. Pelihara dan memulihara alam sekitar

NILAI.NILAI /IKTIBAR / PATRIOTISME JANGKAAN SOALAN DAN JAWAPAN

JANGKAAN

1. 10 Markah

Sebagai warga global, apakah nilai-nilai yang dapat diamalkan untuk membolehkan kita hidup bersama dengan aman dan harmoni dalam kalangan negara serantau. CADANGAN JAWAPAN F1 Adil dalam pengagihan ekonomi F2 Jujur/ amanah melaksanakan tanggungjawab sebagai pemimpin dan warganegara F3 Menghormati hak asasi manusia F4 lntergriti dalam menjalankan amanah F5 Bertanggungjawab terhadap tugas yang diberikan FG Bersikap terbuka menerima perubahan F7 Bekerjasama memajukan negara FB Bertoleransi antara kaum F9 Patuh kepada agama F10 Bersatu padu antara kaum F11 Mengamalkan prinsip demokrasi dalam kepimpinan F12 Baik hati kepada semua orang F13 Menerapkan kasih sayang sesama insan F14 Bersikap rasional membuat keputusan F15 Menerima kepelbagaian adat dan budaya

huzaimy.com

JANGKAAN SOALAN DAN JAWAPAN

JANGKAAN 2. Sebagaiwarga global, apakah iktibar yang dapat diambil hasil daripada kita hidup bersama dengan aman dan harmoni.
CADANGAN JAWAPAN a Toleransi antara kaum a Kebijaksanaan dalam kePimPinan a Mengutamakan keamanan a Permuafakatan sesama kaum a Kesungguhan dalam Perjuangan a Menepatijanji a Bijak mengatur strategi a Amalan bersaudara perlu diterapkan a Memberi bantuan kepada yang memerlukan a Suasana harmoni dalam kalangan masyarakat a Mengamalkan pendekatan diplomasi a Kesetiaan yang tidak berbelah bahagi a Rela berkorban untuk agama bangsa dan negara
o o a

10 Markah

10 Markah

Mendukung konsep kerjasama Bertoleransi dalam masYarakat (Mana-mana jawaPan munasabah)

JANGKAAN 3. Sebagai warga global, apakah unsur patriotik yang dapat diamalkan untuk membolehkan kita hidup bersama dengan aman dan harmoni
CADANGAN JAWAPAN

10

Markah

. . . . o o . . .

Cinta akan negara Setia kepada negara Menjaga nama baik negara Negara kita tanggungjawab kita Berbangga sebagai rakyat Malaysia Berpegang teguh kepada nilai sejagat Menyanjung warisan bangsa Bersemangat kekitaan Menghargai perjuangan PemimPin

huzaimy.com

JANGKA,AN SOALAN DAN JAWAPAN


a a a
a

o
a

Menyokong dasar-dasar kerajaan Menyanjung warisan bangsa Sanggup mempertahankan maruah bangsa Tolak ansur dalam menghadapi konflik Mengambil iktibar iaripada peristiwa lalu Menghargai kemerdekaan negara
10

JANGKAAN 4. sekiranya anda seorang pemimpin, apakah sikap yang perlu ada supaya keamanan daPat dikekalkan?
CADANGAN JAWAPAN o Adil dalam pengagihan ekonorni . Jujur/ amanah melaksanakan tanggungjawab sebagai pemimpin dan warganegara r Menghormati hak asasi manusia r lntergriti dalam menjalankan amanah o Bertanggungjawab terhadap tugas yang diberikan . Bersikap terbuka menerima perubahan . Bekerjasama memajukan negara o Bertoleransi antara kaum . Patuh kepada agama . Bersatu padu antara kaum o Mengamalkan prinsip demokrasi dalam kepimpinan

Markah

. . o .

Baik hati kepada semua orang Menerapkan kasih sayang sesama insan Bersikap rasional membuat keputusan Menerima kepelbagaian adat dan budaya

JANGKAAN 5 . Sekiranya anda seorang pemimpin, apakah kesan yang akan berlaku jika keamanan tidak dapat dikekalkan bagi sesebuah negara?
CADANGAN JAWAPAN . Negara akan mundur . Pendidikan rakyat akan rendah/ terbantut . Hidup dalam kemiskinan . Tiada daya saing

10 Markah

huzaimy.com

JANGKAAN SOALAN DAN JAWAPAN

. . . o o . . . . . .

Tidak berwawasan/ tiada hala tuju Tidak mengamalkan semangat kerja sepasukan Gagal menghadapi cabaran Berlaku persengketaan antara rakyaV kaum Berlaku campur talrgan asing Negara mudah diceroboh Kedaulatan negara akan terhakis lmej negara akan tergugat Undang-undang/ Peraturan negara tidak akan dipatuhi Berlaku kacau bilau/ huru hara/ anarki Gagal bersaing di peringkat antarabangsa

JANGKAAN 6 . Sekiranya anda seorang pemimpin, apakah ciri-ciri semangat patriotik yang dapat ditunjukkan agar keamanan dapat dikekalkan?
CADANGAN JAWAPAN . Cinta akan negara . Bersatu padu sesama kaum . Hormat menghormati . Saling bekerjasama antara pemimpin dan rakyat . Semangat tolak ansur dalam menyelesaikan masalah . Memajukan negara ke peringkat global o Bertanggungjawab kepada bangsa dan negara o Mempertahankan kedaulatan bangsa dan negara . Peka kepada masalah dan isu . Bersefahaman dan bermuafakat . Mempertahankan dan menjunjung perlembagaan

10 Markah

. o . . .

Bertindak secara wajar/ adil/ amanah Berilmu dan berketerampilan Berkelakuan sopan/ berhemah tinggi Berakhlak dan berbudi pekerti mulia Menjadi insan yang berdisiPlin

JANGKAAN 7 . Apakah iktibar yang dapat diambil daripada dasar luar negara kita bagi meningkatkan martabat bangsa?

huzaimy.com
MARKAH

JANGKAAN SOALAN DAN JAWAPAN

CADANGAN JAWAPAN o Kita perlulah/mestilah mempunyai kepimpinan berwibawa o Kita mestilah mementingkan keselamatan negara o Saling menEhormdti antara negara . Saling bekerjasama antara negara . Mengutamakan keadilan sejagat . Mengekalkan kemakmuran bersama . Mementingkan kebergantungan antara negara o Memelihara keamanan dunia . Menjadi warga global yang bertanggungjawab . Memelihara kedaulatan negara . Berpengetahuan tinggi dalam semua bidang o Mewujudkan sistem pentadbiran yang mantap . Mengutamakan perpaduan antara Negara/rakyaVpemimpin o Mengutamakan kepentingan negara . Mengamalkan semngat tolak ansur o (Mana-mana jawaPan munasabah)

JANGKAAN

8. maju. untuk

Nyatakan nitai yang perlu ada dalam diri setiap pemimpin membina negara Yang

j
I
I

*lr?"n

CADANGAN I Kegigihan/ Kesungguhan memajukan Bijak mengambil Berdaya saing dalam memajukan Berani mengambil i Adil/ Saksama dalam pengagihan kekayaan Bertanggungjawab membangunkan Berani mempertahankan negara daripada ancaman Berpendirian tetap dalam membuat Mempunyai daya intelektual yang i Bijak mengatur strategi untuk membangunkan Berkemahiran dalam komunikasi dengan semua pemimpin antara negara Berwibawa melaksanakan Berfikiran terbuka dalam menerima pendapat daripada Negara

. r n " . . o n o o . . r

JAWAPAN risiko

negara

Peluang

negara

negara negara musuh keputusan tinggi negara

tugas

lain

huzaimy.com

JANGKAAN SOALAN DAN JAWAPAN

: .

keatif dan inovatif dalarn memaju/membangunkan negara


Sanggup berkorban mempertahankan negara

JANGKAAN 9 . luar Apakah nilai-nilai murni yang diperoleh melalui pengamalan dasar
negara? CADANGAN JAWAPAN . Kegigihan/ Kesungguhan untuk mengwujudkan hubungan baik . Bijak mengambil peluang dalam pembangunan ekonomi serantau o Berdaya saing dalam sektor pengeluaran o Berani mengambil risiko dalam membuat keputusan . Adil/ Saksama dalam melaksanakan dasar luar o Bertanggungjawab dalam mengekalkan hubungan antara negara

10 Markah

. . . . o . . . .

Berani memPertahankan negara Berpendirian tetap terhadap sesuatu keputusan Mempunyai intelek Yang tinggi Bijak mengatur strategi Berkemahiran dalam komunikasi Benrribawa dalam memimpin pergerakan serantau Berfikiran terbuka terhadap sudut pandangan Negara lain Kreatif dan inovatif dalam memajukan Negara serantau sanggup berkorban mempertahankan keamanan serantau (Mana-mana jawaPan munasabah)

JANGKAAN 10

10

Nyatakan iktibar yang dapat diterapkan daripada hubungan luar demi memajukan negara kita.
CADANGAN JAWAPAN o Kita mesti mempunyai pemimpin berwibawa untuk memajukan negara r Kita mestilah mementingkan keselamatan negara . Kita mestilah saling menghormati antara satu sama lain . Saling bekerjasama antara Negara bagi menjamin keharmonian serantau . Keadilan sejagat sangat perlu untuk keharmonian serantau . Kemakmuran bersama haruslah dipertahankan

Markah

huzaimy.com

JANGKAAN SOALAN DAN JAWAPAN

MARKAH

. . o o o . . . e

Kebergantungan antara Negara perlulah diamalkan Kita mestilah memelihara keamanan dunia Kita menstilah menjadiwarga global yang bertanggungjawab Memelihara kedaulatan Negara tanggungjawab bersama Rakyat dan peminipin mestilah berpengetahuan tinggi Setiap Negara mesti mengwujudkan sistem pentadbiran yang mantap Kita mestilah mengutamakan perpaduan Mengutamakan kepentingan Negara Mengamalkan semangat tolak ansur antara negara-negara serantau (Mana-mana jawapan munasabah)

RUMUSAN

JANGI(MN SOALAN DAN JAWAPAN


Rumusan. CADANGAN JAWAPAN

MARKAH

5 Markah

Pengetahuan

Malaysia mengambil langkah yang dinamis dalam strategi dasar luarnya bagi memastikan Negara dapat terus bersaing dengan negara lain. Malaysia menjadi anggota pertubuhan serantau iaiu ASA, MAPHILINDO dan ASEAN Mengetahui faktor-faktor yang menjadi asas pembentukan dasar luar Malaysia Malaysia banyak memberikan sumbangan dalam pertubuhan serantau
Banyak faedah Malaysia peroleh dengan menganggotai pertubuhan serantau

Pentingnya menjalin hubungan dengan negara-negara jiran. Perlunya hubungan persahabatan antara negara demi kepentingan rakyat dan negara. Asean memberikan sumbangan besar kepada negara-negara rantau Asia Tenggara Asean beriava menoekalkan kedudukan Asia Tengqara sebagai zon

huzaimy.com

JANGKAAN SOALAN DAN JAWAPAN

aman, bebas dan berkecuali.

politik Penubuhan ZOPFAN mengekalkan keamanan dan kestabilan dirantau Asia Tenggara. wujud kerjasama antara negara serantau dalam bidang ekonomi.

-MewujudkanAFTA(kawasanperdaganganbebasASEAN)bagi
menghapuskan sekatan dagangan. Wujud kerjasama dalam bidang pendidikan
Kerjasama dalam bidangkebudayaan dan sosial Sukan SEA dapat merapatkan hubungan antara negara serantau melalui semangat kesukanan' Mengamalkan dasar berbaik-baik dengan negara lain

Kerjasama dalam bidang pelancongan Tahun Melawat ASEAN 1992

lktibar kepada diri, bangsa dan negara


Negara kita haruslah mengukuhkan hubungan diplomatik bagi menjamin keharmonian sejagat Negara kita mestilah memupuk semangat kerjasama dan saling membantu dalam apa jua pertubuhan yang disertai Rakyat Malaysia haruslah mengambil ikhtibar daripada kekacauan dan ketidakharmonian negara lain yang sedang bergolak' Sebagai pelapis kepemimpinan negara saya haruslah mencontohi para pemiilpin Mataysia yang memberi sumbangan besar dalam pertubuhan serantau dan Antarabangsa

- Pentingnya keamanan serantau - Pentingnya semangat kerjasama antara negara - Pentingnya perpaduan dan toleransi dalam kerjasama serantau - Pentingnya berfikiran kreatif untuk manfaat bersama - Menghormati undang-undang negara - Bijak memanfaat peluang untuk kemajuan dan kemanan - Memajukan ekonomi serantau - Memerlukan pemimPin berwibawa - jamin keamanan dan kemakmuran - Bersepakat dalam membuat keputusn - Menghormati negara lain

JANGKAAN SOALAN DAN JAWAPAN

MARKAH

l-larapan untuk masa depan Malaysia yang lebih cemerlang - Pemimpin negara akan terus menyumbangkan idea dan kepakaran untuk memajukan pertubuhan serantau. - Malaysia akan terus bekerjasama dengan negara serantau agar politik dan ekonomi negara terus kukuh. - Negara kita akan terus dihormati oleh negara-negara jiran

Bersama-sama memelihara maruah negara

Politik negara menjadi semakin stabil


Taraf hidup rakyat semakin meningkat Ekonomi negara semakin maju
Bidang pendidikan bertaraf dunia

Memelihara kemajuan yang tetah dicapai dengan sebaiknya


Lahir pemimpin bertaraf dunia

Bersama-sama mengekalkan kedaulatan negara Keamanan serantau dapat dikekalkan

huzaimy

huzaimy.com