You are on page 1of 12

Czak Gbor: Nyelvlecke A mozgst jelent iginkrl Eperjes Kroly anekdotja szerint boldogult Hegeds Gza r mondogatta hajdan

a Sznm szeti !"iskoln tant nyainak# hogy a mink a ilg leggazdagabb nyel e$ %agyarra ugyanis a ilgirodalom brmely m e le&ordthat hibtlanul# olykor az eredetit &'l(lm)l szpsggel# legyen az rmes# id"mrtkes# alliterl# kpzettrsts szabad ers# agy k'lt"i prza* Homrosz# +etrar,a# -ames -oy,e# %ar,el +roust# -erzy .ndrzeje/ski# ashaninka# szuahli s japn k'ltemny# stb$ 0mde a mi irodalmunk ms nyel ekre alig (ltethet" t# mi el a mi kpi gazdagsgunk# jtkossgunk# sza aink zenje s a jelentsrnyalatok sokasga el sz ott# ahol az ilyesminek szkebb a tere$ Emlegetett pldja szerint a magyar a hely ltoztatsra kb$ 12 igt tud# az utna k' etkez" leggazdagabb eurpai# az olasz# ,sak 324ot$ E szmok meglehet"sen ki,sinyek az olasz esetben is5 egy anekdotn nem lehet pontos adatokat szmon krni# leg&'ljebb az ltaluk jelzett arnyokat$ Hanem k'zben a szmoknak utna lehet jrni$ .nnyi bizonyos# hogy a magyarban sokkal t'bb az emltett ,soport iginek szma# s termszetesen llandan gyarapszik# gondoljunk pl$ az )jkelet kolbszol6tekereg6,sa arog sza unkra$ 7'kletes kpisge azonnal rthet" teszi8 Err"l ,serlt(nk eszmt bartok k'zt# mire 9arga :saba megk(ldte nekem az albbi ersezetet# amelyben het enkilen, ilyen igt szmoltam 'ssze$

Gyimthy Gbor: Nyelvlecke Egyik olaszra sodrn# ;m a krds felmerlt* Hogy milyen nyel ez a magyar# Eurpba hogy kerlt< Elmesltem# ahogy tudtam# %ire kpes a magyar$ Elmondtam# hogy sok# sok rag an# S hogy nmelyik mit takar# =s a szkin,sben mi rejlik# . rengeteg rnyalat# +ldaknt egy(k ,sak itt* Ember# llat hogy halad< Elmondtam# hogy mikor jrunk# %ikor mondom# hogy megyek$ >szeg# hogy dlngl

.ki tipeg# mirt nem libeg# S ez pp )gy nem lebegs# 44 %inthogy nem ,sak snta biceg# S hebegs nem rebegs8

.ki cselleng# nem csatangol# Ki @beslisszol! elinal" ?em @battyog@ az# ki bitangol# Ha mgis* a mese ,sal8

Hogy a kutya lopakodik# #ompolyog# majd meglapul# %it tesz a l# ha poroszkl# S ha r&'rmedsz# elkotrdik$ 9agy pedig# ha vgtzik< Hogy mondjam ezt olaszul< =s a ku asz# ha somfordl# . agy akr bklszik$ %sik# erre settenkedik# #ndrg# majd elter(l$ Lbt szedi# aki kitr# >ripakodsz# eldalog# . riadt "z elszkell$ Hogy mondjam ezt nmet(l< ?em ront be az# aki betr$ %s nyel en# hogy Egy ,sa arg itt kborol" mondjam el< Lzeng" dng" csavarog" L drg" majd elvndorol# - lett olna szemlltetni# S t'bb mr nem za arog$ Botladoz mint halad# . agy milyen gyelegni< 0m egy msik itt tekereg# Egy sz 4 egy kp 4 egy 44 Elrulja ksza nesz 44 zamat8 Att kvlyog# itt tnfereg$ !ran,iul# hogy an ez< .ki @slattyog@# mirt nem

nlunk# @lfrl@< S milyen# ha ,sak lpdelek$ #zguld ho szalad< Ki vnszorog# mirt nem kszl< %irt mondom# hogy S aki kullog# hol marad< botorkl %yalogol# agy kdorog# S a stl szerelmes pr# Bandukl mirt nem %irt ppen andalog< baktat< =s ha motyog# mit kotyog# .ki koslat# a agy kaptat# . addiszn# hogy ha . agy csszkl s totyog< rohan# ?em get# de csrtet 44 s Br alakra majdnem olyan ?em ,sak rnyk# aki %irt ms a trtets< suhan# S nem ,sak a jrm robog# %ondtam olna mg azt is ?em ,sak az radat rohan# S nem ,sak a ko,si kocog$ ht# .ki fut# mirt nem lohol< %irt nem g# ki mez"n tvg# Ce tn vgtat alahol$

S hogy a t'meg mirt znlik# %ikor tdul# agy vonul# 9agy hmplyg# s mg sem 'mlik# Hogy mondjam ezt angolul< .ki surran# mirt nem oson# 9agy mirt nem lpeget< %indezt ,sak magyarul tudom# S tn ,sak magyarul lehet8

!irenze DEFG$ H$ D3$ !orrs* 7ranssyl ania GI$ &$ 3$ szm$

%.GJ.>S0G7KCL%0?JA A?7=ME7 ?osza# elkezdtem gyjteni a hely ltoztatst jelent" igket$ .zrt nem ,sak a haladssal kap,solatosakat# mert nem siker(lt pontos hatr onalat h)zni$ %unka k'zben azonnal jelentkeztek ki&ejezsek is# pl$* ebrdra kerl, tilaput kt a talpra, tnak ered# stb$ melyek ugyan,sak hely ltoztatst jelentenek# a t ozik rtelme nem azonos az angolosan tvozikkal$ . hely ltoztatst jelent" sza aink a mozgst jelent"knek szkebb k're# hiszen kimaradnak azok# amelyeket helyben marad a gez a ,selek "* rezeg, hajlik, inog# stb$ 7ermszetesen mint mindig# minden(tt# akadnak hatresetek$ +l$* omlik, ledl 4 a jelensg inkbb helyben t'rtnik# m a rszek# a t'rmelkek helyet ltoztatnak$ .ki lefekszik# leseggel# annak is elmozdul a talpa$ Hosszas t'prengs utn be ettem "ket$ Beker(ltek olyanok is# amelyek msmilyen ,l) ,selek st jelentenek# mde &'lttlen(l hely ltoztatssal jrnak* terel, csatba szll, fedezket keres# stb$ .lighogy neki&ogtam a szmolsnak# az alapigk mris t'megesen sereglettek$ 7'bbsg(k a hely ltoztats mdjt is megadta* szguld, baktat, biceg, siet, kacszik, kszik# to bb a hangulatt* evickl, totyog, sompolyog, l frl5 ,ljt* ldz# tmegbe verdik, cipel, kivonul, elhurcol, kerget# agy hangokat trstott a mozgshoz# besv!t, csoszog, cshg$ Szmos olyan is akad# amelyik r'gt'n min"stst is ad* betolja a pofjt, elbitangol, tilosban jr, elhzza a belt, beszemtelenkedik" Szmos ignknek t'bb jelentse is an 4 pl$* kilp# siet, lpssel mr, elhagyja a szobt$ .z t itt rtelmeket mell"ztem# pl$* belp a prtba, kergeti a boldogsgot, hajszolja a pnzt, p rul jr, kitr a hitbl, stb$ >adsul egy4kett"re gallron ragadjk "ket az igek't"k# Szentkatolnai Blint Gbor pontosabb sza al# az igeirny!t k# melyek ezetik "ket# rtelmet ad n a benn(k rejl" mozgsnak$ Szmos nyel nem# $ alig ismeri "ket$ Hatsukra igink )j meg )j jelentseket 'ltenek* kirohan, berohan, elrohan, rrohan# stb$ .z igeirny!t k radsul a k(l'n&le egyb

rtelm igket 4 tr, vg, l g, lt, szel# stb$ 4 kpesek t arzsolni hely ltoztatst jelent" * kitr, elvg, megl g, elltogat, tszel" %g a ki&ejezetten r'gh'z k't" ll# l, fekszik igket is mozgsra knyszertik* $%z rul tll az ellensghez& kill a sorb l, bell kzjk"$ .z l kp isel" sem marad a &enekn# ha tl a msik prt padsoraiba$ . fekv beteg is mozgsba lend(l# ha befekszik a krhzba# agy lltbl lefekszik$ .ki eszteg marad# az nem mo,orog# m aki lemarad# az szalad ugyan# de lassabban az el'l rohannl$ Ez &'l eti a hely ltoztats iszonylagossgt* mihez kpes marad le, lass!t, fkez, hajrzik, torpan meg# stb$ K'rnyezethez# agy eddig mozgshoz kpest az ilyennek is meg ltozik a helye# ppen e ,selek s k' etkeztben$ .z el'el az eljn 4 eljn alakokban ,sak tjnyel i mdosulatnak ltszik# m egsz ms# ha ersenytrsnak elvg 4 a &ut# s elvg 4 a kard $ ?em ugyanaz az elll 4 alakinek# s az elll 4 pl$ a &ogat$ . hatrozk is jeles mozgatk* llva hagyta a meznyt, odbb ll" . ragozs is hasonl hats)* ms igkb"l agy n szkbl arzsol hely ltoztatkat# lsd pl$* a fl'ver'g''dik, ht'rl, kzel'edik,meg'egy'ezik, von'ul, stb$ sza akat$ . ragozs 4 ragok# jelek# kpz"k ragasztgatsa 4 ,sudlatos rnyalatok kike ersnek m sze* a zben )sz sllyed# a srban ,aplat spped# s nem &ordt a$ 9agy* bjik s bujdosik s bujkl# to bb* hajt, hajszol, hajkurszik, meg* hord s hordoz, to bb* oldalaz s oldalog s llkodik 4 majdnem ugyanaz# de mgsem$ .z is a toldalkols arzslata# hogy helyben &orog ugyan# ami pereg(prg# de az rett b)zaszem pereg(prg# a tn,os a szoba k'zepre penderl# s nem pndrl# a labda meg a hlba perdl$ )er ignk mozgssal jr# de hely ltoztatssal nem# m a verekszik, az el' s tvergdik iszont igen$ ?yel (nk k(l'nleges t(ndrnpsge# az ikersza ak hada itt is ,sapatostul t(stnkedik* trl' fordul, kerl'fordul, esik'kel, kszik'mszik" . ,sak hangulati hangs)llyal br igeirnytsok 4 pl$* leereszkedik, alereszkedik 4 k'z(l az egyiket mell"ztem$ Kihagytam azokat az igket is# amelyek a hely ltoztatst alamilyen gpezethez kap,soljk# pl$* aut zik, bicajozik, kocsikzik, kerekezik, *rhaj zik, odarog Nszekr oldalaz a haladO stb" Be ettem iszont azokat# amelyek gpmozgsbl ker(ltek t emberibe* @a ,sapat nagyobb sebessgre kapcsolt,$ $sebessget vltott$, gzt adott, fkezett# stb$ ?em mell"ztem a lo aglst# s ltalban a termszettel kap,solatos hely ltoztatkat# hiszen ezek a gyalogos mozgsra is onatkoznak* elpatzik, nyargal, kocog, get stb$ +l$* $lovagolok szilaj ndparipn$N+et"&iO$ 7o bb* a sznk zs aligha# de a sznkzs t'rtnhet sznk nlk(l# mondjuk# hason# to bb e ezni kzzel is lehet$ +akutyzni azonban &akutya nlk(l lehetetlen# teht kimaradt a szgyjtemnyb"l$ Pehet"leg ker(ltem az idegen sza akat# de be ettem a rgen meggy'keresedetteket# s az olyanokat# melyeknek nin,sen honi meg&elel"je# pl$* disszidl, randal!roz, korz zik$ . szszedetben akad nhny szls s ki&ejezs is# alamint hely ltoztatsra ngat# mi el az ilyen &'lszltsok rendszerint a mozgs elejri* hegyibe, -uj, huj, hajr, .szkiri, /ipirc, Ezekre d"lt bet h ja &'l a &igyelmet$ . ,sapat ltszma 4 3IIQ$ szeptember 14n 4 D$D3R8 Egyel"re 4 ha nem gyjtj(k "ket to bb$ Ce gyjtj(k# mert sokan k(ldenek sza akat# pldul 9arga :saba# %ale,zki -zse& itthonrl# agy ppen Kutas Pszl .nglibl s Ltt +ter ?metorszgbl$ . gyjtemny brki ltal# brmikor# hzilag is b" thet"$ .lb)jik# .lbukik# !i,nkol# !i,ereg# 0egl g, 0egmszik,

.lhull# .lmszik# .lmerszkedik# .lszll# al eti magt 1llva hagyja a meznyt, .ndalog# %ngolosan tvozik, %pr zza a lpteit, 0rad# 0ramlik# .raszol# 0tll# % tvozs h!mes mezejre lp, 0tbu,skzik# 0tb)jik# 0tbukik# 0tb(kken 4 tlp# NszkelyO 0t,sap# t,sap# 0te ez# 0te i,kl# 1tfrja magt 4 a t'megen 0tgzol# 0thajszol# 0thajt# 0thalad# thmozza magt, thatol# 0thullik th)zdik# 0tjut# 0tkarol 4 hadm eletben# 0tkel# 0tkerget# 0tker(l 4 a t)loldalra# 0tke eredik 4 a msik oldalra# 0tk)szik# 0tlbal# 0tlp# 0tlibeg# 0tnz 4 a szomszdba# 0toson# 1tprseli magt, 0trndul# 0tru,,an# 0tsuhan# 0tsuttyan#

!i,kndozik# !langl# !ordul# !orgoldik# !orog# !' pattan# !'lballag# !'lbu,skzik# !'lbukik# !'lbukkan# !'lbuzog# !'lemelkedik# !'l&ejl"dik# !'l&ekszik# !'lgyorsul# !'lhatol# !'lh)zdik 4 a hegyre# !'lj'n# !'lkapaszkodik# !'lkerekedik# +lkzdi magt, !'llp# !'lmszik# !'lmegy# !'lmenek(l 4 a &ra# !'lmer(l# !'lrndul# !'lrebben# !'lrohan# !'lr'ppen# !'lserken# !'lszalad# !'lszll# !'lsz dik# !'lsz'kik# +ltakar ' a sorban, !'ltpszkodik# !'ltrdel# !'lt'r# !'ltnik# !'lugrik# !'l(l# !'l erg"dik# !'l et"dik# !'l isz# !'l onul# !'lzrkzik# !urakszik# !ut#

0egmenekl, 0egmoccan, 0egnyjtja lpteit, 0egpattan, 0egrohan, 0egszll, 0egszkik, 0egtntorodik, 0egtr 0egtorpan, 0egugrik, 0egy, 0egyeget, 0egy'mendegl, 0elll, 0endegl, 0enekl, 0enetel, 0enti a brt, 0enti az irhjt, 0erl, 0occan, 0ocorog, 0ozdul, 0gll, 0gkerl, 2agyobb fokozatra kapcsol, 2ekiered 2ekifut, 2ekiindul, 2ekimegy, 2ekiront, 2ekirgtat, 2ekiszalad, 2ekitmad, 2ekiugrik, 2ekivg, 2ekiveselkedik, 2ekizdul, 2osza, 2yakba veszi a vrost, 2yargal, 2yoma vsz, 2yomba szegdik, 2yomban jr, 2yomakodik, 2yoms, 2yomul, 2yzsg,

0tszll# 0tszel# 0tszi rog# 0tsz(remlik# 0ttelep(l# 0ttr# 0tterel# 1tteszi szkhelyt, 0tt'r# 0tutazik# 0t(l# 0t g# 1tvgja magt 0t erg"dik# 1tveti magt 0t et"dik 0t onul# 0tz)dul# Baktat# Ballag# Bandukol# Barangol# Battyog# Bell# Bellt# Bbe,stelenkedik NszkelyO Be4bejr# Bebi,eg# Beb)jik# Be,sap 4 az ellensg k'z# Be,selez# Be,serksz# Be,s)szik# 3edugja az orrt, Berkezik# Beesik# Be&rk"zik# Be&ordul# Be&urakszik# Behatol# Behtrl# Beh)zdik 4 a barlangjba# Be el"dik 4 a labda# Bejr# Bejut# Bekert# Bekukkant# Beleb)jik# Beleh)z#

!utamodik !utkrozik# !utkorszik# !utkos# +ut ra vesz, +ut ra, +ln cs!p, Gzol# 4zt ad, 4 lyafos a levegben, G'rdt# Grasszl# Gurt# Gurul# Gyalogol# Gyorst# Gyorsul# Gy(lekezik Gylik# Gy(szmkel# -adba vonul, -adra kel, Hg 4 hegyet# Hajkurszik, -aj ra szll, -ajr, Hajrzik# -ajsz8 Hajszol# Hajt# Halad# Han,)rozik# -anyatt esik, -anyatt'homlok menekl, -nyja'veti magt, Hnykoldik# -arcba szll, Hrmasugrik# Hast# -asra esik, -atrjrst vgez, Hatol# Htrl# Hazaj'n# Hazaker(l# Hazaksr# Hzal# Hazamegy# Hazaszalad#

5dadlngl 5dafrad, 5dalp, 5dbbll, 5lajra lp, Sllkodik# Lldalaz# Lldalog# Lmlik4bomlik# 5rra bukik, 5rra esik, Lson# Lstromol# Lszlik 4 a t'meg# 5tt hagy csapot'papot, 5tt hagy, 5tt hagyta, mint /zt" 6l az olhokat, 5tt terem, Td'ng# Tgyeleg# Ur nylik# Usszeb)jik# Usszeb)toroz 4 'sszek'lt'zik# Ussze,sap 4 ki el# Usszed"l# Usszegylik# Usszejr# Usszej'n# Usszerogy# Usszeront 4 a kt sereg# Usszeroskad## Usszesereglik# Usszeterel"dik# Ussze er"dik# Uz'nlik# +ardzik# 6artra szll, +atakzik# +attan 4 nyeregbe# +attog# +ender(l# +erd(l 4 hlba a labda# +ereg 4 a mag# 6icsba, +itteg4pattog# 6orondra lp, +oroszkl# +ortyzik#

Belp# Hazatall# Belepottyan# Hazatr# Belez'kken 4 a kerk gsba Hazaugrik# Belibben# -zhoz szll!t, 3eljebb kerl, -zr l'hzra jr, Belg 4 a moziba jegy -egyibe, nlk(l# -elyet cserl, Belopzik# -elyet foglal, Bemerszkedik# -elyt keresi, Benz 4 hozz# Helyezkedik, Benyit# -elyre rak, Beoson# -elyre tesz, Be akodik# Hemzseg# Bepo&tlankodik# Hengerbu,skzik# Berobban# Hengeredik# Beront# Hentereg# Besntikl# -ess, Besettenkedik# Hord# Besorol# Hordoz# Besurran# Hoz# Besuttyan# -ozz bjik, Bes(nd'r'g# H"k'l# Bes( t# H'mp'ly'g# Beszd(l 4 alaho a# -uj, huj, hajr, Beszemtelenkedik# Hullmzik# Beszi rog# Hur,ibl# Besz'kik# Hur,ol# Betelep(l# -uss, Betr# -zatja magt, 3eteszi a lbt, H)zdzkodik# Betolakszik# H)z4 on# Betolat# -zza a cs!kot(belt, 3etolja a pofjt, -*lt helye maradt, Betoppan# .gaz!tja a lpteit 4 kihez# Betotyog# Agazodik# Bet'r# Agyekszik 4 $ho # Be(l# Allan# Be gtat# Alleg4billeg# Be ndorol# Ambolyog# 3eveszi magt ' az erdbe, Anal# Be ezet# Andinsz'kdelst gez# Be onul# Andul# Bez)dul# .ndul ban van, Bi,eg# Angzik# Bi,ereg# Aparkodik# Billeg4ballag# Aramlik# Bitangol# Aramodik# Blattyog# .rnyozza lpteit, Bo,stkozik# Arnyt esz#

+otyzik 4 jegy nlk(l utazik# +otyog# +ottyan# +'r'g# +'r'g4&orog# +u,ol# 7, r, hajr, >borul# >ereszkedik# >&ordul 4 a mellk)tra# >&ut 4 az el"tte haladra# >hajt# >huppan# >jr# >ajta(t# >ajtol# >ajzik# >akodik# 7lp a gzra, >lp# >andalrozik# >omlik# >rajtol 4 alamire# >rohan# >ront# >szabadul# >szll# >tapad 4 k' eti# >tr# >trdel# >t'r# >(l# 7veti magt, > et"dik# >z 4 tn,ol# >z)dul# >ebben# >epes# >epeszt# 7eplrajtot vesz, 7ingbe szll, 7itmust vlt, > 4 utat# 7obbantja a trsasgot, >obog# >ogyadozik# >ohamoz# 7ohamra indul, >ohan#

Bklszik# Bolyong# Botladozik# Botorkl# Bu,skzik# Bujdosik# B)jik# Bujkl# Bukd,sol# Buk&en,ezik# Bukik# Buzog# :ammog# :aplat# :ibl# 8ignykereket vet(hny, :ihel"dik# :ikzik# :ipel# :o,kzik 4 rr"sen megy NszkelyO :salmbozik 4 tekereg NKd arhelyszkO :salinkzik# :smborog# :sngl# :sapong# :sszkl# :satangol# :satrozik# :satzik# :satlakozik# :sa arog# :segel# ,s'g'l 4 sntt NszkelyO :selez# :selleng# :serkszik# :setlik4botlik# 8sipkedi magt, :siszeg4,soszog# 8soportba verdik, :soportosul# :soszog# :s"d(l# :s'ppen# :s'r'g 4 tn,ol# :s'rtet# :s)szik#

Areg4&orog# >ohangl# .szkiri, >op# Aszkol# >'p(l# .tt hagy, >ugaszkodik# Azeg4mozog# 7gja a port, -r# Sntikl# -rdogl# /arkra hg, 9rja az tjt, /aslengst vgez, -rkl# /ebbel'lobbal, -r4kel# /ebessget vlt, -'n# Seggre esik# -'n4megy# Sereg 4 a serg"Vk'rhinta# -' 'get# Sereglik# Ka,szik# Sernykedik# Kajtat# Serken# Kalandozik# Sertepertl# Kalzol# Sta&ikl# :mforr vlik, Stl# Kanyarodik# Settenkedik# Kaptat# Siet# Karlyoz# Siklik# Kszldik# /ipirc, Ka arog# Sireg4s(r'g# :eblre borul, Sr(l# Ke,el# /itty, Ke,mereg# Sittyen4suttyan# Ke,skebu,skzik# Slattyog# Kelekll# Sodrdik# Kepeszt# Som&ordl# Kerekedik 4 egy &ekete &elh"# Sompolyog# :ereket old, Sorakozik# Kereng 4 der is# /orba ll, Keresztez 4 utat# Srikl 4 ki4 be jrkl Kereszt(l g# NszkelyO Kerget# S'p'r 4 els'p'r mellette# Kerget"zik# /prs, ' tns innen, Kering# Spurizik# Kering"zik# Suhan# Kert# Surran# Ker(l# Suttyan# Ker(l4&ordul# S(llyed# Ker(lget# S(nd'r'g# Ke er# S(pped# Ke ereg# S(r'g# Ke er4ka ar# S(r'g4&orog# Kzbest# Szaggat 4 szguld# :iadtk az tjt, Szguld# Kiakolbltdik# Szakad# Kill 4 a sorbl# Szalad#

:s)szik4mszik# :s(h'g# Cisszidl# Cobbant# C','g# C"l# C'nget# C(b'g# C(l'ngl# ;brdra kerl, Egybegylik# Egybesereglik# ;gyik lbad itt, a msik meg ott, Elll# Elaraszol Elballag# Elbitangol# Elbujdosik# Elb)jik# El,smborog# El,smpz# El,sngl# El,sattog# El,sa arog# El,s)szik# Eld"l# ;ldbrg mellette, Elll# Elker(l# Elr 4 a Cli Sarkra# Eltoppan# El g# El&og# El&oglal# El&ordul# El&ut# El&(st'l# Elgzol# Elg"z'l'g# Elhagy# Elhajt# Elhalad# Elhnydik N ho aO Elhasal# Elhengeredik# Elhessen ;lhordja az irhjt, ;lhordja magt,

Kirad# Kibuggyan# Kib)jik# Ki,sap# Ki,selez# Kie i,kl# Ki&arol# Ki&ut# Kgyzik# kihatol# Kihtrl# Kijr# Kij'n# Kijut# Kikszldik# Kike,mereg# Kiker(l# Kike eredik 4 alahonnan# Kik't# Kilbal# Kilp D$ 4 honnan# Kilp 3$4 siet# Kilp 1$4 a t olsgot# Kilibben# Kilibeg# Kilin,sel# Kilopzik# Kil" 4 a &utk k'z(l# Kil'k"dik# Kil' ell# Kimenek(l# Kipender(l# Kipottyan# Kirndul# Kirobban# Kirohan# Kiront# Kir'ppen# Kiru,,an# Kirukkol Ksr# Kisr(l# Kisurran# Kiszd(l# Kiszorul# Kisz'kik# Kitmolyog# Kitn,ol# Kitntorog#

Szaladgl Szll# Szlldos# Szllingzik# Szllt# Szllong# Szaltzik# Sznkzik# Szaporz# /zaporzza a lpteit, Szrnyal# Szdeleg# Szedel"zk'dik# /zedi a lbt, /zedi a storfjt, /zegdik ' titrsul Szel# Szled# Szent(l a nap 4 leszll NszkelyO# Szerterep(l# Szt&ut# Sztrebben# Sztszll# Sztszled# Sztszrdik# Sztugrik# /z!nre lp, Szomszdol# Szrdik# Sz'kd,sel# Sz'kell# Sz'kik# Sz'kken# Sz'ktet# 7gul 4 innenWonnan <gulj innen, 7akarodik# <akarodj, 7alpal# 7mad# 7molyog# 7n,ol# 7ntorog# 7apad 4 az el"tte &utra# 7pszkodik# 7apos# 7apotl 4 jrkl NErdlyO# 7art 4 alaho #

Elhur,ol# Elh)z# Elh)zdik# ;lhzza a belt, ;lhzza a cs!kot ;lhzza az irhjt, Elillan# Elinal# Eliszkol# Eljr# Elj'n# Eljut# Elkalandozik# Elkap# Elkarikzik# Elkerget# Elke eredik 4 a t'megben# Elkszl# Elktorog# Elkotrdik# Elkullog# Elltogat# Ellp 4 a szzad el"tt# Ellg# Elmasrozik# Elmszik Elmenek(l# Elmer(l# Elnz 4 ltogat# Eloldalog# Eloroszkodik 4 ellopzik# Eloson# El"ll# El"b)jik# El"bukkan# El"hoz# El"j'n# El"ker(l# El"lp# El"merszkedik# El"re&ut# El"remegy# El"rer)gtat# El"reszalad# El"ret'r# El"rukkol# El"terem# El"ugrik# El" gtat#

Kitelep(l# Kitr# :iteszik a sz*rt, Kit'r# Kiugrik# Ki(l# Kiz# Ki g 4 a sorbl# Ki gdik 4 eld# Ki gtat# Ki ndorol# Ki erg"dik# Ki et"dik# Ki ezet# Ki onszol# Ki onul# Kiz'kken 4 a kerk gsbl# Kiz)dul# Kizsuppoldik# Kborol" Ko,og# Kdorog# Kolbszol# Kri,l# Korzzik# Koslat# Kszl# Koszrog# Ktorog# Kotrdik# K lyog# :d eltte, kd mgtte, :dd vlik, K'lt'zik# K'rbejr# K'r'z# K'r(ljr# K'r(lszimatol# K'r(l esz# K'r(lzsong K' et# :vetsgbe megy, :zjk veti magt, K'zeledik# K'zelt# Kujtorog# Kullog# K)szik# K)szik4mszik#

7asztdik# 7 olodik# 7 olugrik# 7 ozik# 7blbol# 7ekereg# 7n&ereg# 7eng4leng# 7p 4 szguld# 7r# <rden csszik, 7erel# 7erem 4 ittWott# 7ringet 4 terel NszkelyO 7erjed# 7erjeng# 7r(l4&ordul# 7 elyeg# 7igrisbuk&en,ezik, <ilosba tved, <ilosban jr, 7ipeg# 7ipeg4topog# 7ipor# 7iprdik# 7irhul# 7dul# 7olakszik# 7olat# 7olong# 7olul# 7opog# 7oporzkol# 7oronyugrik# 7orpan# 7otyog# 7o bbll# 7o ag'rd(l# 7o arobog# 7o aszll# <megbe verdik, 7'rekedik 7'rtet# 7rappol# <l jr =ngon'3erken, 7)l&ut# 7)lhalad# 7)lszalad# 7)rzik#

El" ezet# El"z# Elplyzik# Elprolog# Elpatzik# Elporzik# Elpu,ol# Elrabol# Elragad# Elrebben# Elrejt"zik# Elr'ppen# Elsodor# Elsompolyog# Els'p'r# Elsunnyog# Els(llyed# Els( t# Elszabadul# Elszakad 4 a t'bbit"l# Elszll# Elszllingzik# Elszllt# Elszdeleg# Elszgyenkedik# Elszled# Elszelel# Elszi rog# Elszrdik# Elsz'kik# Elszuszog Eltakarodik# Eltaknyol# Eltn,ol# Eltanyzik# Elt ozik# Eltr# Elterel# Elter(l# Elt ed# Elt elyedik# Eltirhul# Eltotyog# Eltnik# Elutazik# El(l 4 mell"le# El(t# Elz# ;lvgja az tjt,

Kutyagol# K(l'n lik# Pbal# Pbatlankodik# >bra kap >bra kel >bra szkken Passt# Ptogat# Pebeg# Pebo,stkozik# Peborul# Pebu,skzik# Pebukik# Pe,sap# Per 4 a 'lgybe# Peereszkedik# Pe&ekszik# Pegzol# Pegyeskedik# Pehagy# Pehatol# Pehull# Pehuppan# Pejr 4 a 'lgybe# Pejt 4 tn,ol# Pekopik# Pel,el# Pelp# Pemarad# Pemer(l# Pend(l# Peng# Pp# Pepattan# Pp,s"zik# Ppeget# Pepereg# >pst igaz!t, >pst vlt, Pepotyog# Pepottyan# Pptet# Perndul 4 idkre# Perohan# Pesiklik# Peszakad 4 az len &utktl# Peszll# Peszrdik#

7(lekedik# <ns, 7(remkedik# 7(stnkedik =ccu neki, vesd el magad, =ccu, Kd arol# Kgra4bugrl# Kgrndozik# Kgrik# Kgrzik 4 ugriskola# =sgyi, Xszik# =tna ered, =tat enged, =tat nyit, =tat vg, Ktazik# ?tilaput kt a talpra, ?tja vmerre vezet, ?tjt llja, ?tjt szegi, ?tnak indul, Ktolr# ?tra kel, Yget# Yld'z# @ldzbe vesz, Zz# 9gtat# )ltoztatja a helyt, )ndorbotot vesz, 9ndorol# 9nszorog# 9erekszik# 9erg"dik# )eszi a kalapjt, 9et"dik# 9ezet# 9ihn,ol 9isz# 9issza,sap# 9isszahoz# 9isszah)zdik# 9isszajut# 9isszakanyarodik# 9isszakapaszkodik# 9isszakerget# 9isszakozik#

El gdik# El gtat# El lik 4 a t'bbit"l# El egy(l 4 s sokasgban# El erg"dik# El eszel"dik# El et"dik# El ezet# El iharzik# El isz# El onszol# El ontat# El onul# Elza ar# Elz'ty'g# Elz)g# Emelkedik# Eregel 4 halad NszkelyO Ereszkedik# =rkezik Esik# Esik4kel# E ez# E i,kl# !arkal 4 &olyton a sarkban jr# !arol# !artat 4 htrl# !ar izez 4 ms lend(let el halad# +edezket keres, +egyverbe szll, !kez# +el is t, le is t, +elhzza a nylcipt, !lrell# !lreh)z# !lreh)zdik, +lreugrik, !lre onul# !eszeng# !szkel"dik#

Petrdel# Petol 4 az )trl# Petottyan# Pe(l# Pe eti magt# Pzeng" Pez)dul# Pezuhan# Pibben# Pibeg# Pibeg4lobog# Pibi,kel# libbent 4 sntt NszkelyO Pg4lg 4 ,sa arog# > dul, > frl, > g, >ohol, >opakodik, >op dzkodik, >op zik, > t'fut, >ovagol, >drg" >tyg, 0agasugrik, 0agval rnt, 0as!roz, 0szik, 0szkl, 0egfarol, 0egfordul, 0egfutamodik, 0eghtrl, 0egiramodik, 0egjelenik a sz!nen, 0egjelenik, 0egkzel!t, 0egltogat, 0eglp ' szkik,

9isszapattan# 9isszasom&ordl# 9isszaszllt# 9isszatr# 9issza g# 9issza isz# 9issza onul# 9itorlzik 4 egy )r karjn# 9onszol# 9ontat# 9onul# Mporoz# Marndokol# Margat# Ma arog# Mibeg4zubog 4 z a gton# M)dul# Muhan# Muhog# Msizsikel#

%irt an ilyen t'mrdek sz a magyarban 4 pldul a hely ltoztatsra< Egyebekre is persze* a rosszked re agy szzh)sz# a bolondsgra legalbb ktszz# a beszlsre majd 'tszz s gy to bb$ -kai %r szerint szinte alamennyi ignk 'ssze&(ggsbe hozhat a k'z's(lssel$ ?os# honnan a sok sz< K(ldenek egyet %oszk bl agy [ashingtonbl s r'gt'n betelepedsi engedlyt kap< Alyesmir"l is tudunk# de szszedet(nkben ker(lt(k "ket a lehet"sg szerint# mert nem 'sszehasonltst gz(nk# hanem anyanyel (nk bens"

termszetn t'preng(nk$ ?os# a mirtre kzen&ek " a lasz* a kpek miatt$ ?yel (nk idea4termszete a &" szszaport$ . jelensgek szma# ha nem is gtelen# de roppant sok$ %ind kp* ltjuk pldul# amint alaki megy# a msik inkbb mendegl# a harmadik ,sak megyeget# a negyedik pe,kesen menetel 4 a mszkl k sornak ge az Speren,in t)l kanyarog# mert minden lt ny hangulatokkal teltett# megjelenik benne a mozgs oka4,lja# s"t iszonyokra mutat# mert 4 mondjuk 4 ldzik a menekl4"t# aki iszkol s pucol s olajra lp s b"szen igyekszik kmforr vlni$ .z idea4termszet a kpisg$ .hny jelensg# annyi kp# legt'bbje mozg kpsor# melyek mihelyt megkapnak benn(nket# mentenmegkplenek tudatunkban# ahol a gy'k'k s toldalkok (gyes kap,solgats al sza akat kpz(nk bel"l(k# s beszd(nkbe ettj(k "ket$ Egyik msik kpsor el4elmaradozik# id" el elhomlyosul# sza a is kikopik a hasznlatbl# mert mr nin,sen szeker(nk# amely a domboldalon oldalt le&el sodrd a odarogna# m k'zben )j kpet illant a ilg# s mris kpz"dik hozz az )j sz$ .mg ltsunkat el nem esztj(k# addig nyel (nk is irulni &og$

http*WW///$le ente ezer$e\tra$huWnyel le,ke$do,