PRIJEDLOG

Na temelju članka 30. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 101/98, 15/2000 i 117/2001), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj _____________ 2002. godine donijela ODLUKU o pristupanju pripremi reforme državne uprave

I. Vlada Republike Hrvatske pristupa pripremi reforme državne uprave u Republici Hrvatskoj. Cilj reforme je stvaranje manje i učinkovitije državne uprave koja će, u izvršavanju svojih zadaća, prvenstveno biti u službi zaštite interesa građana Republike Hrvatske, koja će osigurati racionalnije korištenje postojećih sredstava, te koja će u potpunosti biti prilagođena europskim standardima. Reforma državne uprave, osim promjene u organizaciji državne uprave i utvrđivanja optimalnog broja zaposlenih, treba obuhvatiti i promjene vezane uz prava, obveze i odgovornost zaposlenih u državnoj upravi, a osobito: obrazovanje, prijam u državnu službu, napredovanje, stručno usavršavanje, odgovornost za izvršavanje obveza, način odabira rukovodećih kadrova, plaće i nagrađivanje. II. Reforma državne uprave realizirat će se u tri faze: 1. 2. 3. Izrada Studije izvodljivosti reforme državne uprave - do 31. ožujka 2003. godine, Rasprava i prihvaćanje Studije izvodljivosti reforme državne uprave – od 1. travnja do 30. lipnja 2003. godine, Implementacija Studije izvodljivosti reforme državne uprave – u rokovima koje će, za pojedine faze, odrediti Studija. III. Studija izvodljivosti reforme državne uprave obradit će sljedeća pitanja: postojeće stanje, iskustva pojedinih europskih zemalja, prijedlog rješenja, rokove implementacije Studije, procjenu potrebnih sredstava.

2

IV. Za koordinatora pripreme reforme državne uprave određuje se dr. sc. Goran Granić, potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske. Stručnu i tehničku pomoć koordinatoru pripreme reforme državne uprave u izvršenju njegovih zadaća pružat će Orsat Miljenić. V. Za pripremu i provedbu reforme državne uprave formirat će se Stručni tim u koji će se, po potrebi, angažirati i vanjskih stručnjaci. Stručni tim imenovat će Uži kabinet Vlade Republike Hrvatske na prijedlog koordinatora pripreme reforme državne uprave. VI. Ministri, tajnici ministarstava i ravnatelji državnih upravnih organizacija pružat će svu stručnu i tehničku pomoć koordinatoru pripreme reforme državne uprave i Stručnom timu iz točke V. ove Odluke. VII. Koordinator pripreme reforme državne uprave će o svim fazama provedbe redovito izvještavati Uži kabinet Vlade Republike Hrvatske. VIII. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: Urbroj: Zagreb, PREDSJEDNIK

Ivica Račan

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful