You are on page 1of 1

V dio 43. Kriva tranje to je cijena via, tranja je nia. to je cijena nia, koliina robe koja se trai je via.

54. Kriva ponude to su cijene vie, to je i koliina roba koje se nude na tritu via. 62. Trina neravnotea usljed smanjene P i smanjene T R se pomjera u R'. Cijena i koliina se smanjuju. 63. Trina neravnotea usljed smanjene P i povedane T Cijena se povedala a koliina roba je ostala ista. 64. Trina neravnotea usljed povedane P i smanjene T Cijena se smanjila, koliina roba je ostala ista. 65. Trina neravnotea usljed povedane P i povedane T Povedale su se cijene roba i koliina. VI dio 19. Efekat supstitucije i efekat dohodka Do take S rastu i koliina rada i plata -> Efekat supstitucije-ljudi svoje slobodno vrijeme mijenjaju za rad. Iznad take S plade rastu a koliina rada opada -> Efekat dohodka-bez obzira na rast plada, ljudi vie ne rade. Uivaju u svom dotadanjem radu. 97. Funkcija potronje B ravnotea A negativna potronja, dolazi do zaduivanja. Potronja je veda od dohodka. C- vedi dohodak od potronje, tedimo 98. Funkcija tednje B- nema tednje A- negativna potronja C ostvarujemo tednju VII dio 23. Kvadranti 1. kvadrant je kvadrant efikasnosti. Uz faktore kojima smo raspolagali, ostvarili smo ciljeve. 2. kvadrant je kvadrant nesposobnosti. Imali smo faktore, ali ciljeve nismo ostvarili. 3. kvadrant je kvadrant anarhije. Nismo imali ni faktore, a ni ciljeve nismo ostvarili. 4. kvadrant je kvadrant neefikasnosti. Ostvarili smo sve ciljeve ali smo faktore maksimalno iscrpili.

IZ V DIJELA SE NE UI TABELA U 111.PITANJU. IZ VI DIJELA SE NE UI 21., 67. PITANJE.