You are on page 1of 6

Biolgia a starostlivos o zdravie

Oporn sstava Oporn sstava poskytuje oporu tela a umouje pohyb. Jej zkladnm lnkom s kosti.

Kosti vznikaj kostnaten m ! osi"ik#iou ! t.j. nahraden m #hrupky $v%&inou' alebo v%ziva $menej' kostnm tkanivom. Osi"ik#ia za na poas vntromaterni#ov(ho vvinu a kon vo veku asi )* rokov+ kedy je rast kost ukonen.

,-./0. KO,-1

/%&ina kost sa sklad z tro#h vrstiev2

3a povr#hu je v%zivov blana ! okosti#a $ na obr. periosteum'+ ktor obsahuje #ievy a nervy+ umouje rast kost do & rky

4od ou je hust( $kompaktn(' kostn( tkanivo.

4od hustm kostnm tkanivom je hubovit( kostn( tkanivo zloen( z trmekov usporiadan#h v smere najv%&ieho tlaku.

/ntro kost vyp5a kostn dre+ ktor m krvotvorn "unk#iu ! tvoria sa v nej krvinky. / detstve vo v&etk#h kostia#h+ v dospelosti maj tto "unk#iu rebr+ hrudn kos6+ panvov kos6+ kosti lebky a stav#e.

/ dlh#h kostia#h je hubovit( kostn( tkanivo len v kon#ov#h astia#h. 7edzi hlavi#ami dlh#h kost a i#h strednou as6ou s tzv. rastov( #hrupky. Kostnaten m t#hto #hrupiek je rast kost do d5ky ukonen.

,4OJ8398 KO,-1

m:e by6 2

nepohybliv( pomo#ou #hrupky $napr. spojenie stav#ov v #hrbti#i+ rebr s hrudnou kos6ou' alebo pomo#ou v%ziva $napr. &vy lebky' alebo kos6ou $zrastenie nieko;k#h kost do ) #elku' pohybliv( ! pmo#ou k5bov. K5b tvor k5bov hlavi#a+ ktor zapad do k5bovej jamky. -re#ie plo#hy hlavi#e a jamky pokrvaj k5bov( #hrupky. 7edzi hlavi#ou a jamkou je &trbina s k5bovm mazom+ ktor zmen&uje trenie. K5b je #hrnen a spevnen k5bovm pzdrom.

). <ve= vznam opornej sstavy+ vysvetli pojem osi"ik#ia+ pop & stavbu a spojenie kost .

KO,->. ?@O/8K.

Kostru loveka tvor 2 osov kostra a kostra konat n.

Osov kostra

tvor ju lebka+ #hrbti#a a hrudn k.

@ebka #hrni mozoA a niektor( zmyslov( orAny+ m

mozAov as6 $B temenn( kosti+ B spnkov( kosti+ elov kos6+ zhlavn kos6+ klinov kos6 a u#hov kos6' a tvrovu as6 $elus6+ snka+ podnebn( kosti+ jarmov( kosti+ nosov(+ slzn( kosti+ erieslo a jazylka'.

,nka je jedin kos6 lebky+ ktor je k5bom spojen so spnkovou kos6ou.

Chrbti#a sa sklad zo stav#ov2

D krn#h $). sa vol nosi+ druh apove# ! umouj kvanie a otanie hlavy )B hrudn#h E driekov#h

E kr ov#h zrasten#h do kr ovej kosti F ! E kostrov#h zrasten#h do kostre

Otvory stav#ov #hrbti#e tvoria mie#hov kanl+ v ktorom je mie#ha. 7edzi stav#ami s #hrupkov( medzistav#ov( platniky+ ktor( zabezpeuj pohyb a prunos6 #hrbti#e. / dospelosti je #hrbti#a dvakrt esovito prehnut. 4rehnutie krnej a driekovej asti smerom dopredu sa vol lordGza+ hrudnej a kr ovej asti smerom dozadu ! ky"Gza. Chrbti#a novoroden#a je rovn+ zakrivenia #hrbti#e sa vytvraj+ ke= za na die6a sedie6+ st6 a sedie6.

Hrudn k m tvar kue;a+ tvoria ho hrudn( stav#e+ hrudn kos6 a rebr. Hrudn kov dutina #hrni vntorn( orAnya od bru&naj dutiny ju odde;uje brni#a. >ebr s k hrudnm stav#om pripojen( k5bom. K hrudnej kosti je prv#h D prov rebier pripojen#h #hrupkou $ prav( rebr'+ =al&ie tri pomo#ou #hrupky siedmeho rebra $neprav( rebr'. 4osledn( dva pry vo;ne konia v bru&nej dutine.

KO,->. KO3?.-13

Kostru hornej konatiny tvor 2

pletene# hornej konatiny+ ktor ju spja s osovou kostrou. -voria ho lopatka a k;na kos6 kostra vo;nej hornej konatiny+ ktor tvor 2 ramenn kos6 predlaktie2 vretenn $na strane pal#a'a lak6ov kos6 $na strane mal ka' kostra ruky2 * zp%stn#h kost

E zprstn#h kost

)F lnkov prstov

Kostru dolnej konatiny tvor 2

pletene# dolnej konatiny+ kto tvoria dve panvov( kosti. 4anvov kos6 vznikla zrasten m seda#ej+ bedrovej a lonovej kosti. 4anvov( kosti sa vpredu spjaj tzv. lonovou sponou a vzadu s nepohyblivo spojen( s kr ovou kos6ou. Obe panvov( kosti+ kr ov kos6 a kostr tvoria panvu. 4anvov( kosti za naj kostnatie6 a zrasta6 v D. roku+ de6om pred&kolsk(ho veku sa preto neodporaj prudk( skoky s doskokom na tvrd podloku. vo;n doln konatina+ ktor tvor 2 stehenn kos6 predkolenie2 p &6ala $na strane pal#a'a ihli#a $ na strane mal ka' kostra nohy2 D priehlavkov#h kost

E predpriehlavkov#h kost

)F lnkov prstov

Kostra nohy je klenut priene aj pozd5ne+ o umouje prun #h:dzu.