SECTION-A

S.No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Roll NO.
2013PGP003
2013PGP030
2013PGP039
2013PGP051
2013PGP060
2013PGP074
2013PGP101
2013PGP104
2013PGP105
2013PGP107
2013PGP133
2013PGP135
2013PGP138
2013PGP139
2013PGP142
2013PGP150
2013PGP153
2013PGP156
2013PGP158
2013PGP172
2013PGP177
2013PGP188
2013PGP200
2013PGP212
2013PGP215
2013PGP222
2013PGP223
2013PGP227
2013PGP234
2013PGP236
2013PGP238
2013PGP243
2013PGP247
2013PGP251
2013PGP255
2013PGP260
2013PGP268
2013PGP271
2013PGP284
2013PGP292
2013PGP293

Name of Student
AABHAAS PARIK
ALTAMASH ASLAM
ANIMA SHARMA
ANKIT RATNA
ANURAG MISHRA
ARUN SADH
BHASKAR MANDELIA
BHAWNA S
BHUPENDER BHATOWA
BINIT KIRAN
DIVYA NITA NAYAGAM M J
EKANKI JAIN
G ADARSH
GANAGA SURESH G
GAURAV GUPTA
GYANESH PHULAMBRIKAR
HARSHAL MANOHARRAO FUSE
HEMANT GHARDE
HINA RASTOGI
K VIPLOVE
KAREKAR ABHISHEK ANAND
KISLAYA DUBEY
LIONEL PRATAP DE
MANISHA JAYA
MANJOT SINGH BEDI
MEHAK SAHNEY
METTU NIKHILA REDDY
MUKALA RAVI KUMAR
N ANNAMALAI
NAMRATA LOHAT
NARAYAN NANDEDA
NAYANTARA GHOSH
NEHA SRIVASTAVA
NIKHIL T. JOY
NIMESH BHARDWAJ
NITIN HIRAN
PARIKRAMA CHOWDHRY
PARTHASARATHI BOYAL
PRATEEK BAGGA
PRIYADARSHINI MULLICK
PRIYALATA PATRA

Subject
QT- I
QT- I
QT- I
QT- I
QT- I
QT- I
QT- I
QT- I
QT- I
QT- I
QT- I
QT- I
QT- I
QT- I
QT- I
QT- I
QT- I
QT- I
QT- I
QT- I
QT- I
QT- I
QT- I
QT- I
QT- I
QT- I
QT- I
QT- I
QT- I
QT- I
QT- I
QT- I
QT- I
QT- I
QT- I
QT- I
QT- I
QT- I
QT- I
QT- I
QT- I

Time
10:15
10:15
10:15
10:15
10:15
10:15
10:15
10:15
10:15
10:15
10:15
10:15
10:15
10:15
10:15
10:15
10:15
10:15
10:15
10:15
10:15
10:15
10:15
10:15
10:15
10:15
10:15
10:15
10:15
10:15
10:15
10:15
10:15
10:15
10:15
10:15
10:15
10:15
10:15
10:15
10:15

Session
no.
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

DATE
27.8.13
27.8.13
27.8.13
27.8.13
27.8.13
27.8.13
27.8.13
27.8.13
27.8.13
27.8.13
27.8.13
27.8.13
27.8.13
27.8.13
27.8.13
27.8.13
27.8.13
27.8.13
27.8.13
27.8.13
27.8.13
27.8.13
27.8.13
27.8.13
27.8.13
27.8.13
27.8.13
27.8.13
27.8.13
27.8.13
27.8.13
27.8.13
27.8.13
27.8.13
27.8.13
27.8.13
27.8.13
27.8.13
27.8.13
27.8.13
27.8.13

42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

2013PGP304
2013PGP312
2013PGP323
2013PGP327
2013PGP329
2013PGP336
2013PGP337
2012FPM016
2013PGP340
2013PGP341
2013PGP376
2013PGP380
2013PGP390
2013PGP394
2013PGP397
2013PGP401
2013PGP404
2013PGP421
2013FPM014
2013PGP430
2013PGP432
2013PGP436
2013PGP438
2013PGP442
2013PGP451
2013PGP459
2013PGP454
2013PGP030
2013PGP101
2013PGP104
2013PGP105
2013PGP124
2013PGP156
2013PGP158
2013PGP172
2013PGP188
2013PGP189
2013PGP200
2013PGP212
2013PGP215
2013PGP222
2013PGP227
2013PGP238
2013PGP251

RAHUL TEOTIA
RAM MOHAN T
RIKESH SINHA
ROHAN DUTTA
ROOPALI CHUG
SACHIN SURESH O
SAHIL SANDEEP SALUNKE
SAMEEKSHA SHARMA
SAMIT BALA
SAMPANNA PARHI
SHIVANI BATRA
SHOAIB AZAD SHAIKH
SIDDHARTH S BELLE
SNEHA JAIN
SORING ESTHER TUIKHAR
SRUTHI SRINIVASAN
SUBHADEEP DAS
TARUNA
TUHIN SENGUPTA
VARSHA SINGH
VASANI HIRENKUMAR KANUBHAI
VENUNATH SHINDE
VICTOR DAS
VINAYAK S
VIVEK G.N.
VIVEK KUMAR
WARGHADE SAGAR SHRIPAT
ALTAMASH ASLAM
BHASKAR MANDELIA
BHAWNA S
BHUPENDER BHATOWA
DEVASHREE KAILASH MUTHA
HEMANT GHARDE
HINA RASTOGI
K VIPLOVE
KISLAYA DUBEY
KOLLIPARA VINAY KUMAR
LIONEL PRATAP DE
MANISHA JAYA
MANJOT SINGH BEDI
MEHAK SAHNEY
MUKALA RAVI KUMAR
NARAYAN NANDEDA
NIKHIL T. JOY

QT- I
QT- I
QT- I
QT- I
QT- I
QT- I
QT- I
QT- I
QT- I
QT- I
QT- I
QT- I
QT- I
QT- I
QT- I
QT- I
QT- I
QT- I
QT- I
QT- I
QT- I
QT- I
QT- I
QT- I
QT- I
QT- I
QT- I
OM- I
OM- I
OM- I
OM- I
OM- I
OM- I
OM- I
OM- I
OM- I
OM- I
OM- I
OM- I
OM- I
OM- I
OM- I
OM- I
OM- I

10:15
10:15
10:15
10:15
10:15
10:15
10:15
10:15
10:15
10:15
10:15
10:15
10:15
10:15
10:15
10:15
10:15
10:15
10:15
10:15
10:15
10:15
10:15
10:15
10:15
10:15
10:15
8:45
8:45
8:45
8:45
8:45
8:45
8:45
8:45
8:45
8:45
8:45
8:45
8:45
8:45
8:45
8:45
8:45

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

27.8.13
27.8.13
27.8.13
27.8.13
27.8.13
27.8.13
27.8.13
27.8.13
27.8.13
27.8.13
27.8.13
27.8.13
27.8.13
27.8.13
27.8.13
27.8.13
27.8.13
27.8.13
27.8.13
27.8.13
27.8.13
27.8.13
27.8.13
27.8.13
27.8.13
27.8.13
27.8.13
27.8.13
27.8.13
27.8.13
27.8.13
27.8.13
27.8.13
27.8.13
27.8.13
27.8.13
27.8.13
27.8.13
27.8.13
27.8.13
27.8.13
27.8.13
27.8.13
27.8.13

I OM.13 27.13 27.8.13 27.13 27.I OM.8.8.I OM.8. OM.13 27.8.13 27.8.I OM.I OM.I OM.I OM.8.8.I MK.I MK.13 27.8.I 8:45 8:45 8:45 8:45 8:45 8:45 8:45 8:45 8:45 8:45 8:45 8:45 8:45 8:45 8:45 8:45 8:45 8:45 8:45 8:45 8:45 11:45 11:45 11:45 11:45 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 9 9 9 9 27.I OM.13 .8.13 27.13 27.8.I MK.13 27.N.13 27.I OM.I OM.13 27.8.8.N.8.I OM.8.8.13 27.8.13 27. WARGHADE SAGAR SHRIPAT SAMEEKSHA SHARMA SAMPANNA PARHI VARSHA SINGH VIVEK G.I OM.I OM.13 27.I OM.I OM.13 27.8.I OM.I OM.13 27.8.I MK.8.13 27.13 27.13 27.13 27.8.8.I OM.8.13 27.8.86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 2013PGP255 2013PGP271 2013PGP282 2013PGP292 2013PGP312 2013PGP327 2013PGP336 2013PGP337 2012FPM016 2013PGP341 2013PGP376 2013PGP380 2013PGP394 2013PGP397 2013PGP401 2013PGP404 2013PGP432 2013PGP436 2013PGP438 2013PGP451 2013PGP454 2012FPM016 2013PGP341 2013PGP430 2013PGP451 NIMESH BHARDWAJ PARTHASARATHI BOYAL PRASANNA KUMAR V PRIYADARSHINI MULLICK RAM MOHAN T ROHAN DUTTA SACHIN SURESH O SAHIL SANDEEP SALUNKE SAMEEKSHA SHARMA SAMPANNA PARHI SHIVANI BATRA SHOAIB AZAD SHAIKH SNEHA JAIN SORING ESTHER TUIKHAR SRUTHI SRINIVASAN SUBHADEEP DAS VASANI HIRENKUMAR KANUBHAI VENUNATH SHINDE VICTOR DAS VIVEK G.13 27.I OM.I OM.13 27.8.

3 sessions QT .3 sessions QT .3 sessions QT .3 sessions QT .3 sessions QT .Absence due to today's absence QT .3 sessions QT .3 sessions QT .3 sessions QT .3 sessions QT .3 sessions QT .3 sessions QT .3 sessions QT .3 sessions QT .3 sessions QT .3 sessions QT .3 sessions QT .3 sessions QT .3 sessions QT .3 sessions QT .3 sessions QT .3 sessions QT .3 sessions .3 sessions QT .3 sessions QT .3 sessions QT .3 sessions QT .3 sessions QT .3 sessions QT .3 sessions QT .3 sessions QT .3 sessions QT .3 sessions QT .3 sessions QT .3 sessions QT .3 sessions QT .3 sessions QT .3 sessions QT .3 sessions QT .3 sessions QT .3 sessions QT .3 sessions QT .

3 sessions QT .3 Sessions OM.3 Sessions OM.3 sessions QT .3 Sessions OM.3 sessions QT .QT .3 Sessions OM.3 sessions QT .3 Sessions OM.3 sessions QT .3 sessions QT .3 sessions QT .3 Sessions OM.3 sessions OM.3 Sessions OM.3 Sessions OM.3 sessions QT .3 sessions QT .3 sessions QT .3 Sessions OM.3 sessions QT .3 Sessions OM.3 sessions QT .3 sessions QT .3 Sessions OM.3 sessions QT .3 sessions QT .3 sessions QT .3 Sessions OM.3 sessions QT .3 sessions QT .3 Sessions OM.3 sessions QT .3 sessions QT .3 Sessions OM.3 sessions QT .3 sessions QT .3 Sessions OM.3 sessions QT .3 sessions QT .3 sessions QT .3 Sessions OM.3 sessions QT .3 Sessions .

I.3 Sessions MK.3 Sessions OM.3 Sessions OM.3 Sessions OM.3 Sessions .3 Sessions OM.3 Sessions OM.3 Sessions OM.I.3 Sessions OM.3 Sessions OM.3 Sessions OM.3 Sessions OM.3 Sessions OM.3 Sessions OM.I.3 Sessions OM.OM.3 Sessions OM.3 Sessions OM.3 Sessions OM.3 Sessions MK.3 Sessions OM.3 Sessions MK.I.3 Sessions OM.3 Sessions OM.3 Sessions MK.3 Sessions OM.

I MK.I QT.I QT.I MK.I MK.I QT.I QT.I MK.I QT.No.I QT. 2013PGP028 2013PGP045 2013PGP068 2013PGP103 2013PGP128 2013PGP143 2013PGP182 2013PGP196 2013PGP198 2013PGP219 2013PGP244 2013PGP245 2013PGP254 2013FPM008 2013PGP283 2013PGP303 2013PGP313 2013PGP342 2013PGP356 2013PGP360 2013PGP370 2013PGP373 2013PGP415 2013PGP417 2013PGP419 2013PGP427 2013PGP431 2013PGP444 2013PGP021 2013PGP103 2013PGP198 2013FPM008 2013PGP313 2013PGP342 2013PGP417 2013PGP419 Name of Student ALKA BOROGAON ANKIT BANSOD ARAVINDHAN SUNDAR BHAVYA TIRAMDASU DHRUV AGGARWAL GAURAV PRAKASH KASTURE ARPIT SHILCHAND KUNAL SETHI LAVANYA D KARANTH MANU KRISHNAN M NEELANKSHI GUPTA NEERAJ SAINI NILAY BISWAS NITYA SAXENA PRASHANT SINGH SENGAR RAHUL SIROHI RAMAKRISHNAN M SANDEEP CHOWDHURY SAURAV MAHAPATRA SHAH KUNAL ANIL SHELAR AJAY ANIL SHIKSHA R SINGH SUNYA PRATYUTPANA SUSMITA DAS SWATI VIDHANI TUSHAR RATHI N VARTIKA SEWRA VINEETA JHA AHAMED AZARUDDHEEN A BHAVYA TIRAMDASU LAVANYA D KARANTH NITYA SAXENA RAMAKRISHNAN M SANDEEP CHOWDHURY SUSMITA DAS SWATI VIDHANI Subject QT.I QT.I QT.I QT.I QT.I MK.I QT.I QT.I QT.I QT.I Time 8:45 8:45 8:45 8:45 8:45 8:45 8:45 8:45 8:45 8:45 8:45 8:45 8:45 8:45 8:45 8:45 8:45 8:45 8:45 8:45 8:45 8:45 8:45 8:45 8:45 8:45 8:45 8:45 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 .I QT.I QT.I QT.SECTION-B S.I MK.I QT.I QT.I MK.I QT.I QT.I QT. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Roll No.I MK.I QT.I QT.I QT.I QT.I QT.

8.13 27. 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 9 9 9 9 9 9 9 9 DATE 27.13 27.3 sessions QT .8.13 27.3 sessions QT .3 sessions MK.3 sessions QT .8.13 27.13 27.Session no.8.3 sessions QT .8.3 sessions QT .3 sessions MK.3 sessions QT .13 27.8.8.13 27.8.3 sessions MK.13 27.8.3 sessions QT .I .3 sessions MK.13 27.I .13 27.13 27.8.8.3 sessions QT .I .3 sessions QT .13 27.8.8.3 sessions QT .13 27.8.13 27.I .8.3 sessions QT .3 sessions QT .13 27.3 sessions QT .3 sessions MK.I .8.13 27.8.8.13 27.8.8.13 27.8.8.3 sessions QT .13 27.3 sessions QT .3 sessions MK.3 sessions QT .8.3 sessions QT .I .13 27.3 sessions QT .8.8.8.8.3 sessions QT .13 27.13 27.8.13 27.3 sessions MK.13 27.13 27.13 27.13 27.8.13 27.8.I .8.13 27.13 27.3 sessions QT .8.8.I .3 sessions QT .3 sessions QT .8.3 sessions QT .13 27.8.8.13 27.3 sessions QT .3 sessions QT .13 27.3 sessions QT .13 27.13 Absence due to today's absence QT .3 sessions QT .13 27.3 sessions .3 sessions MK.

I 10:15 16 .I 10:15 16 30 2013PGP194 KUMAR SHOURAV QT. 1 2 Roll NO.I 10:15 16 31 2013PGP218 MANOJ RAJAN QT.I 10:15 16 28 2013PGP151 HARIHARAN A QT.I 10:15 16 19 2013PGP054 ANKITA NIROLA QT.I MK.SECTION-C S.I 8:45 9 6 2013PGP192 KRITI ARORA MK.I 10:15 16 35 2013PGP309 RAJLAXMI CHOUDHARY QT.I 10:15 16 24 2013PGP090 B CHANDRA PRAVALLIKA QT.No.I 10:15 16 20 2013PGP064 APOORVA YADHAVA QT.I 8:45 9 8 2013PGP202 LOKESH SHYAM RAISINGHANI MK.I 11:45 12 18 2013PGP043 ANJALI KRISHNANIVAS CHOWDRY QT.I 10:15 16 22 2013PGP070 ARJIT AGARWAL QT.I 10:15 16 26 2013PGP140 GANGAR MITESH LAXMICHAND QT.I 10:15 16 29 2013PGP167 JAYAPRAKASH D QT.I 11:45 12 14 2013PGP090 B CHANDRA PRAVALLIKA OM. 2013PGP043 2013PGP090 Name of Student ANJALI KRISHNANIVAS CHOWDRY B CHANDRA PRAVALLIKA Subject MK.I 11:45 12 16 2013PGP353 SATABDI MOITRA OM.I 8:45 9 12 2013PGP054 ANKITA NIROLA OM.I 8:45 9 11 2013PGP353 SATABDI MOITRA MK.I 10:15 16 25 2013PGP097 BHAGAT OMKAR BHIMRAO QT.I 8:45 9 5 2013PGP168 JITENDRA KUMAR BEHERA MK.I 10:15 16 36 2013PGP324 RIMPLE GUPTA QT.I 10:15 16 23 2013PGP087 AYUSH GUPTA QT.I 11:45 12 15 2013PGP330 S GIRIDHARAN OM.I 11:45 12 13 2013PGP066 APURWA SHAH OM.I 8:45 9 7 2013PGP194 KUMAR SHOURAV MK.I 10:15 16 32 2013PGP266 PALLAVI BHANDARI QT.I 10:15 16 34 2013PGP300 RAGHAVENDRA SWAMY S QT.I Time 8:45 Session no.I 10:15 16 33 2013PGP278 PRADEEP SINGH BUDANIA QT.I 10:15 16 21 2013PGP066 APURWA SHAH QT.I 8:45 9 4 2013PGP151 HARIHARAN A MK.I 10:15 16 27 2013PGP147 GOUTAM KUMAR QT.I 11:45 12 17 2013PGP457 YENDAVA MOUNICA OM. 9 8:45 9 3 2013PGP102 BHAVAYA GUPTA MK.I 8:45 9 9 2013PGP309 RAJLAXMI CHOUDHARY MK.I 8:45 9 10 2013PGP016 ADITI ROYAL REBELLO MK.

I 10:15 16 40 2013PGP353 SATABDI MOITRA QT.I 10:15 16 43 2013PGP396 SNEHA MAZUMDAR QT.I 10:15 16 38 2013PGP330 S GIRIDHARAN QT.I 10:15 16 44 2013PGP423 TIBUDE GAURAV SUDHIR QT.I 10:15 16 42 2013PGP395 SNEHA MADHUKAR MESHRAM QT.I 10:15 16 45 2013PGP457 YENDAVA MOUNICA QT.I 10:15 16 .I 10:15 16 41 2013PGP372 SHIBANI MAJUMDER QT.I 10:15 16 39 2013PGP352 SARTHAK SRIVASTAVA QT.37 2013PGP016 ADITI ROYAL REBELLO QT.

.

I .8.13 MK.I .8.3 sessions 27.8.8.8.I .13 QT.13 MK.8.I .3 sessions 27.8.3 sessions 27.I .13 MK.3 sessions 27.3 sessions 27.3 sessions 27.I .I .8.3 sessions 27.8.I .3 sessions 27.13 OM.8.8.3 sessions 27.8.3 sessions 27.I .8.I .13 OM.I .13 QT.3 sessions 27.13 QT.I .I .3 sessions 27.13 QT.8.I .13 QT.3 sessions 27.3 sessions 27.13 QT.8.I .13 MK.8.8.8.13 MK.3 sessions 27.3 sessions 27.I .13 MK.I .3 sessions 27.13 QT.3 sessions .I .13 QT.13 OM.I .3 sessions 27.13 OM.3 sessions 27.3 sessions 27.3 sessions 27.13 QT.I .8.3 sessions 27.3 sessions 27.I .I .I .I .8.I .8.3 sessions 27.I .13 QT.3 sessions 27.8.13 QT.13 MK.13 MK.13 QT.13 QT.I .13 QT.I .8.8.8.13 OM.8.13 QT.8.I .8.I .3 sessions 27.I .8.I .3 sessions 27.3 sessions 27.DATE 27.8.13 MK.I .3 sessions 27.13 QT.8.13 QT.13 OM.I .I .8.3 sessions 27.8.3 sessions 27.8.3 sessions 27.3 sessions 27.8.13 MK.I .3 sessions 27.8.3 sessions 27.13 QT.13 QT.13 Absence due to today's absence MK.

I .8.13 QT.3 sessions 27.8.27.8.I .I .13 QT.13 QT.I .13 QT.8.3 sessions 27.3 sessions .13 QT.I .8.13 QT.13 QT.8.8.13 QT.3 sessions 27.3 sessions 27.3 sessions 27.3 sessions 27.3 sessions 27.I .I .13 QT.3 sessions 27.I .I .8.8.

I MK.I MK.I Time 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 Session no.I MK.I MK.I MK.I MK.I MK.I MK.I MK.I MK.I MK.I MK.I MK.I MK.I MK.I MK.I MK. 2013PGP416 2013PGP005 2013PGP009 2013PGP025 2013FPM001 2013PGP059 2013PGP077 2013PGP089 2013PGP094 2013PGP098 2013PGP121 2013PGP145 2013PGP155 2013PGP171 2013PGP197 2013PGP199 2013PGP228 2013PGP231 2013PGP253 2013PGP264 2013PGP286 2013PGP287 2013PGP288 2013PGP289 2013PGP316 2013PGP325 2013PGP331 2013PGP332 2013PGP339 2013PGP362 2013PGP364 2013PGP365 2013PGP368 2013PGP374 2013PGP377 2013PGP379 2013PGP383 2013PGP384 2013PGP388 2013PGP389 2013PGP393 Name of Student AAVULA NANDAKISHORE ABHIJEET SINGH ABHISHEK GARG AKHIL KRISHNAN SHOBA ANIRBAN SENGUPTA ANUJ KUMAR ASHIRVAD XAXA B A VINAYBARDHAN BELEKAR RAJU SHANKAR BHAKER SHRINIVAS GIRDHARILAL DEEPTI KAUSHAL GEORGE JOSEPH NELLISSERY HEMALATHA MARDI K PRANAY SIDDHARTH KUNGUMA VAISHNAVI G LAVANYA VIJAYAN MUKESH KUMAR MUNMI LASKAR NILANJAN GANESH MOHAN PADWAL AMIT MOHAN PRAVEEN KUMAR K PREETAM R GUPTA PREETI PRIYA DIPAK MEHTA RANBIR SINGH RITIKA S LAKSHMI PRIYA S SUBRAMANIAN SALIL MUKUL NAGMOTE SHAILJA SINGH SHALINI VIRDI SHALVI SARUPARIA SHASHI KANT SHARMA SHIVAM GARG SHIVANI VISHWANATH SHNEHA SHRIYA SUMAN SHUBHAM AGARWAL SIDDHARTH GOVIL SIDDHARTH MODI SNEH ANUMESH TIRKEY Subject MK.I MK.I MK.SECTION-D S.I MK.I MK. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Roll NO.I MK.No.I MK.I MK.I MK.I MK.I MK.I MK.I MK.I MK.I MK.I MK.I MK. 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 .I MK.I MK.I MK.I MK.I MK.I MK.I MK.

I OM.42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 2013PGP398 2013PGP412 2013PGP435 2013PGP416 2013PGP005 2013PGP009 2013PGP089 2013PGP094 2013PGP109 2013PGP121 2013PGP145 2013PGP155 2013PGP171 2013PGP183 2013PGP197 2013PGP231 2013PGP286 2013PGP289 2013PGP362 2013PGP365 2013PGP377 2013PGP383 2013PGP384 2013PGP389 2013PGP435 SOUMEN MUKHERJEE SUNIT NANDA VENKAT RAJ KHANDELWAL AAVULA NANDAKISHORE ABHIJEET SINGH ABHISHEK GARG B A VINAYBARDHAN BELEKAR RAJU SHANKAR C YOSHITHA DEEPTI KAUSHAL GEORGE JOSEPH NELLISSERY HEMALATHA MARDI K PRANAY SIDDHARTH KATKE VIKRANT SHIVRAM KUNGUMA VAISHNAVI G MUNMI LASKAR PRAVEEN KUMAR K PRIYA DIPAK MEHTA SHAILJA SINGH SHALVI SARUPARIA SHIVANI VISHWANATH SHRIYA SUMAN SHUBHAM AGARWAL SIDDHARTH MODI VENKAT RAJ KHANDELWAL MK.I OM.I OM.I OM.I OM.I MK.I OM.I OM.I OM.I OM.I OM.I OM.I 11:45 11:45 11:45 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 9 9 9 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 .I OM.I OM.I OM.I OM.I OM.I OM.I OM.I OM.I OM.I OM.I MK.I OM.

.

3 sessions MK.8.3 sessions MK.3 sessions .13 27.8.I .13 27.8.3 sessions MK.3 sessions MK.I .8.I .3 sessions MK.8.I .8.13 27.3 sessions MK.I .8.8.3 sessions MK.I .8.I .3 sessions MK.I .3 sessions MK.13 27.13 27.I .8.8.8.13 27.I .DATE 27.13 27.I .8.I .13 27.I .8.I .8.8.8.3 sessions MK.8.8.3 sessions MK.13 27.8.8.3 sessions MK.8.13 27.3 sessions MK.3 sessions MK.I .13 Absence due to today's absence MK.I .I .3 sessions MK.13 27.3 sessions MK.8.3 sessions MK.13 27.I .I .13 27.3 sessions MK.8.8.13 27.I .3 sessions MK.I .I .3 sessions MK.I .3 sessions MK.3 sessions MK.I .13 27.13 27.8.8.I .13 27.13 27.3 sessions MK.13 27.13 27.3 sessions MK.8.8.I .I .8.13 27.13 27.13 27.8.8.13 27.8.I .8.I .I .I .I .3 sessions MK.I .I .3 sessions MK.13 27.13 27.I .13 27.3 sessions MK.I .3 sessions MK.3 sessions MK.13 27.3 sessions MK.13 27.13 27.I .13 27.3 sessions MK.3 sessions MK.3 sessions MK.13 27.13 27.3 sessions MK.3 sessions MK.3 sessions MK.I .I .3 sessions MK.8.13 27.13 27.8.3 sessions MK.I .13 27.13 27.8.8.13 27.3 sessions MK.13 27.8.13 27.I .8.3 sessions MK.8.

8.13 27.I .3 sessions OM.8.3 sessions OM.3 sessions OM.8.13 27.27.13 27.3 sessions OM.I .8.13 27.I .8.8.3 sessions OM.3 sessions OM.I .I .I .13 27.13 27.3 sessions MK.I .8.3 sessions OM.3 sessions OM.I .3 sessions OM.8.3 sessions OM.13 27.3 sessions OM.8.13 27.13 27.13 27.I .I .13 27.8.3 sessions OM.8.8.I .8.8.3 sessions OM.3 sessions OM.I .3 sessions OM.I .I .13 27.I .3 sessions OM.3 sessions OM.8.13 27.13 27.3 sessions OM.13 27.3 sessions OM.3 sessions OM.I .I .I .3 sessions .13 27.I .13 27.13 27.I .8.8.13 27.8.8.13 MK.8.13 27.13 27.8.8.I .13 27.13 27.I .13 27.3 sessions OM.I .3 sessions MK.I .8.8.I .8.3 sessions OM.

I MK.I QT.I QT.No.I MK.I QT.I MK.I QT.I MK.I QT. 2013PGP004 2013PGP322 2013PGP347 2013PGP440 2013PGP134 2013PGP152 2013PGP162 2013PGP210 2012PGP209 2013PGP262 2013PGP302 2013PGP004 2013PGP047 2012PGP054 2013PGP085 2013PGP130 2013PGP152 2013PGP162 2013PGP210 2013PGP211 2013PGP235 2013PGP261 2013PGP294 2013PGP296 2013PGP302 2013PGP317 2013PGP344 2013PGP347 2013PGP371 2013PGP399 2013PGP407 2013PGP420 2013PGP443 2013PGP450 Name of Student AASIS YADAV REVANTH PEDDINTI SANJANA BABU VIKAS C PAWAR EESHITA HARSH BHARDWAJ ISWARYA VINOTHINI J MANISH KUMAR MORE SHASHANK AVINASH NULA RUSSIKANT SANGMA RAHUL DUTT AASIS YADAV ANKIT GOYAL ANTHONY MURMU ASIT ARUNAV MOHAPATRA DHRUVIN VIPULBHAI JAIN HARSH BHARDWAJ ISWARYA VINOTHINI J MANISH KUMAR MANISHA GOEL N NANDAKUMAR NITISH MOHAN SAXENA PRIYANKA RAJ N PUNEET CHOUKSEY RAHUL DUTT RANJAN KUMAR SANDEEP MURMU SANJANA BABU SHENU HARISH NANDGAYE SOUMYA BHATTACHARYA SUDHIR KUMAR SINGH TAMROS MONDAL VINEET VINOD MUNGHATE VIVEK DEVARAJ Subject MK. 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 .I QT.I QT.I MK.I QT.I QT.I MK.I QT.I QT.I QT.I QT.SECTION-E S.I QT.I QT.I Time 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 Session no.I QT.I MK.I MK.I QT.I QT.I QT.I QT. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Roill No.I QT.I QT.I QT.I MK.I MK.

8.8.I .13 27.I .I .I .8.13 27.8.13 27.3 sessions QT.8.8.3 sessions .8.I .8.3 sessions QT.I .13 27.3 sessions QT.13 27.13 27.I .8.3 sessions QT.13 27.13 27.13 27.8.13 27.13 27.13 27.3 sessions MK.3 sessions MK.13 27.13 Absence due to today's absence MK.8.I .3 sessions QT.I .8.8.3 sessions QT.8.I .13 27.I .3 sessions MK.3 sessions MK.3 sessions MK.I .3 sessions QT.DATE 27.3 sessions QT.8.3 sessions MK.I .3 sessions QT.8.I .I .13 27.13 27.8.3 sessions QT.3 sessions QT.8.13 27.3 sessions QT.I .I .I .I .8.I .3 sessions QT.3 sessions QT.8.I .13 27.8.8.13 27.13 27.3 sessions QT.I .8.3 sessions QT.I .8.8.I .3 sessions QT.3 sessions QT.13 27.8.13 27.8.I .13 27.13 27.8.8.3 sessions QT.3 sessions QT.8.8.3 sessions MK.13 27.3 sessions QT.13 27.13 27.13 27.3 sessions QT.I .13 27.I .I .I .13 27.3 sessions MK.3 sessions QT.13 27.13 27.I .8.8.13 27.3 sessions MK.I .I .I .8.3 sessions MK.I .

I QT.I MK.I MK.I QT.I QT.I QT.I QT.I QT.I QT.I QT.I MK.I QT.I MK. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 Roll NO.I QT.I QT.I QT.I QT.SECTION-F S.I QT.No.I QT.I QT.I MK.I QT.I Time 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 Session no.I QT.I QT. 2013PGP008 2013PGP013 2013PGP014 2013PGP018 2013PGP019 2013PGP027 2013PGP031 2013PGP049 2013PGP079 2013PGP118 2013PGP126 2013PGP144 2013PGP157 2013PGP164 2013PGP187 2013PGP220 2012PGP202 2013PGP221 2013PGP224 2013PGP239 2013PGP241 2013PGP242 2013PGP250 2013PGP252 2013PGP265 2013PGP308 2013PGP311 2013FPM010 2013PGP350 2013PGP358 2013PGP405 2013PGP425 2013PGP452 2013PGP455 2013PGP008 2013PGP250 2013PGP265 2013PGP311 2013FPM010 2013PGP357 2013PGP405 2013PGP018 2013PGP144 2013PGP157 2013PGP458 2013PGP221 Name of Student ABHINESH GAURAV ABISHAI DANIEL ADITI AGGARWAL ADITYA GHOSH ADITYA KHOKHAR AKSHAT KUMAR AMANDEEP ANKIT HAMIRWASIA ASHISH JAIPRAKASH CHENDWANKAR DEBARUN CHATTERJEE DHADKE VARUN ASHOK GAURAV SAHU HIMANI JANANI RAJAGOPALAN KIRAN BANSHIWAL MAYANK GUPTA MD GULFAM ANSARI MEENAKSHI YADAV MOHIT SAHNI NAVAL SINGH NAVENDRA SHANDILYA NAVJOT KAUR NIHARIKA SHARMA NIKITA VIJAY PURNAYE PALLAV KUMAR YADAV RAJESH KUMAR RAKHI SHARMA RIHANA SHAIK SARAVAN PRABU P SAYANTAN PAL SUDARSHAN MUKHERJEE TRINA CHOWDHURY VIVEK JAGADISHCHANDRA VACHHANI WASNIK SUBODH RAJKUMAR ABHINESH GAURAV NIHARIKA SHARMA PALLAV KUMAR YADAV RAKHI SHARMA RIHANA SHAIK SAYAK MITRA SUDARSHAN MUKHERJEE ADITYA GHOSH GAURAV SAHU HIMANI LALJI CHANDRA MEENAKSHI YADAV Subject QT.I MK.I MK.I QT.I QT.I QT.I QT.I MK.I QT.I MK.I QT.I QT.I MK.I MK.I QT.I MK.I QT.I QT. 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 .I QT.I QT.I QT.I QT.

13 27.8.I .I .8.I .13 27.13 27.8.3 sessions QT.8.3 sessions QT.I .8.13 27.I .I .8.3 sessions QT.8.3 sessions QT.3 sessions QT.8.3 sessions MK.13 27.13 27.I .I .3 sessions QT.I .3 sessions QT.13 27.13 27.13 Absence due to today's absence QT.13 27.I .I .13 27.8.13 27.8.3 sessions QT.13 27.8.8.13 27.8.8.3 sessions QT.3 sessions MK.8.3 sessions QT.I .3 sessions MK.3 sessions QT.13 27.3 sessions QT.3 sessions MK.8.13 27.3 sessions QT.I .I .3 sessions QT.3 sessions QT.13 27.I .13 27.13 27.13 27.13 27.3 sessions QT.I .I .I .I .13 27.3 sessions MK.13 27.8.13 27.13 27.3 sessions .I .13 27.3 sessions MK.8.I .13 27.I .DATE 27.3 sessions MK.8.8.13 27.I .I .8.3 sessions QT.8.13 27.3 sessions QT.8.13 27.I .I .3 sessions MK.13 27.I .13 27.3 sessions QT.I .8.3 sessions QT.8.I .I .3 sessions MK.3 sessions QT.3 sessions QT.3 sessions MK.13 27.8.3 sessions QT.13 27.I .13 27.8.3 sessions QT.I .I .I .8.8.3 sessions QT.I .3 sessions QT.3 sessions QT.8.13 27.8.13 27.8.3 sessions QT.8.3 sessions MK.I .3 sessions QT.13 27.I .13 27.8.I .8.13 27.8.I .I .I .I .13 27.3 sessions QT.8.3 sessions MK.8.13 27.13 27.8.I .3 sessions QT.I .13 27.8.8.3 sessions QT.8.I .13 27.I .8.13 27.8.8.3 sessions QT.8.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful