You are on page 1of 2

Pasko Na Sinta Ko

S.

G =80 3 k k j af4 3 j af4 3 j af4
Loo Loo

A.

kk j k

loo

j k k jz

kk j j

loo

k k k k k k

jz jz jz k k j

loo

k k k k j j k k

jz k jz

Francis Dandan

j

loo

k k j j

k k k

loo

T.

B.

k j 3 k f b 4
Loo

k k j
dm dm doo

loo

8

z af j a f jz a f jz b f jz

Dm dm doo

j j j

dm dm doo

k k j

loo

dm dm doo

dm dm doo

k k j mz mz mz

k k j
dm dm doo

loo

jz

Loo

n n n

mz mz mz

mz kk j mz mz

mz mz mz

mz mz mz

mz mz mz

mz s f k z k f k k
-

kz o k k j
Pas - ko

na

sin - ta

ko

ha - nap - ha - nap ki - ta

k fk k k k j

Ba

k fk k k k j
-

mz mz

kit nag - ta - tam - po

ni

li - san

a-

17

a f mz a f mz af j
-

J kkj J k k
Loo

bf mz
ko

Kung ma - wa

J kz J jz

k j
Loo -

loo

k k k k k k jz

loo

k k k k k k k k k fk k k k j k fk k k k k k k k fk k k k j
loo Pa -

a - no ang Pas - ko,

k j k j k j
i i -

nu

-

kk kk

wa - la

ks k j

loo

ka

sa

k fk

loo

pi -

jz

ling ko sin - ta

k kk j
loo

Pa

j

k k

-

a - no ang Pas - ko,

Pa

-

a - no ang Pas - ko,

k k k k j k k k k j

nu

-

kk

li - la

li - la

k j
i i -

nu

-

kk

li - la

Loo

loo

Pa

-

a - no ang Pas - ko,

nu

-

li - la

Copyright © 2010, Pasko Na Sinta Ko, Published by Demonteverde Music Learning Center Additional arrangement by Paul Demonteverde for Isang Himig Symphony. All Rights Reserved

is Na .ngi .wa .nay na tu- ti .lak ga .ngi .is mo bang ka .mu .ta yang ang si .pa .nang tu .tang ga .pa .ling ko sin .ling pi .an k k j k k j k k j k k j k j k j k j At pag .ta ang si .li .no ang Pas .nap mo bang ka .is kk j kk j kk j kk j mo bang ka .ta ang si .nang tu .ta Pa a .ti - kk k k k k k k nay - kk k k k k k k kk k k k k j ti .yu an at Ang a .no ang Pas .no ang Pas .nap mo bang ka .ti At pag .ngi .ti k k j k k j k k j - k k k k k jz ti .la wa .ngi .la ka sa k fk k k k j k fk k k k j k k pi .lak ga .'yo a .li .mu .'yo sa .ta Pa k f k k k k jz - a .2 25 a f jz af j mo af k j mo fk j j j j Sa - k j k j k j k j kk j kk j kk j kk j sin .kong ko sin .li .num .nap kk j kk j kk j kk j k k j k k j Ang a .ting su .ting su .li .la ka sa k k dk k j k k kk j ko sin .ling ko sin .lak k n Kung ma- k k k n k k k n k k Kung ma- Kung ma- ga .nang tu - Sa - yang sin .an k k k k k j At pag .ti At pag .pa .num .ting su .nay na tu- mo Sa - yang sin .mu .wa .ling pi .la ka sa kz k j bf k t wa .ting su .'yo sa .pa .tang ga .wa .num .yu an at Ang a .yu an at n k k z ks k k k k k k ga .kong k k k k jz a-lay ko a-lay ko k k kz k k j t k k k z ks j z sa .nap k k k k k k k k k e k kz k jz t k k j k k k k k k kz k jz t Ang a .tang ga .wa .kong a-lay ko .lak Kung ma- 43 s a f kz k k j a f k z ks k j wa .an jz bf 34 mo Sa - yang sin .ta ang si .an - af - a f fk n k j Na .'yo s a f kz k k j wa .tang ga .ta Pa k f k k k k jz k f k k k k jz k - a .mu .no ang Pas .ta Pa ka sa pi .kong a-lay ko k k k z ks j z k k k z f ks j z sa .is k n k j Na .yu kk k k k k k ek k k - an at k k z ks j z k j af k n j k k n bf nay nay Na .nang tu nay ti .num .