பதி ெெடட சிததரகள ேகாவில

திரமலர - சிதமபரம
இராமேதவர - அழகரமைல
அகஸதியர - திரவெநதரம
ெகா!க"ர - திர#பதி
கமல$ெ% - திரவா&ர
சட'$ெ% - திரவர!கம
க&(ரார - க&ர
)நதரொர - ம*ைர
வா+ம,கர - -ட./0.
1நதிேதவர - காசி
பாமபாட. சிததர - ச!கர+ேகாவில
ேபாகர - பழெ%
ம2ச$ெ% - திர#பர!0+3ம
பத4சலி - இராேமஸவரம
த+வநதி5 - ைவத6ஸவர+ேகாவில
ேகார/கர - ெபா78ர
0தமைப சிததர - மாயவரம
இை'/கா'ர - திரவ9"ாமைல

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful