P. 1
Untitled

Untitled

Ratings:
(0)
|Views: 0|Likes:
Published by outdash2

More info:

Published by: outdash2 on Jan 31, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/15/2014

pdf

text

original

ד"סב ג ע טמשוהש ארמ " הרוזנצה י ק ט ז

www.swdaf.com 1
יהיו ןוראה עוסנב – קיספמ ןיב תונערופ
י קרפ רבדמב
(אי) תֻ דֵ ע ָ ה ן ַ כּ ְ שׁ ִ מ לַ ע ֵ מ ןָ נ ָ ע ֶ ה הָ לֲ עַ נ שֶׁ דֹחַ בּ םי ִ ר ְ שֶׂ ע ְ בּ י ִ נ ֵ שַּׁ ה שֶׁ דֹחַ בּ תי ִ נ ֵ שַּׁ ה הָ נ ָ שַּׁ בּ י ִ הְ יַ ו : (בי) י ִ ס רַ בּ ְ ד ִ מּ ִ מ ם ֶ הי ֵ ע ְ ס ַ מ ְ ל ל ֵ אָ ר ְ שִׂ י יֵ נ ְ ב וּע ְ סִ יַּ ו יָ נ
ן ָ ראָ פּ רַ בּ ְ ד ִ מ ְ בּ ןָ נ ָ ע ֶ ה ןֹכּ ְ שִׁ יַּ ו : (גי) ֹשׁא ִ רָ בּ וּע ְ סִ יַּ ו :ה ֶ שֹׁמ דַ י ְ בּ קָ וֹקְ י י ִ פּ לַ ע הָ נ (די) ָ ב ְ צ לַ עְ ו םָ תֹא ְ ב ִ צ ְ ל הָ נֹשׁא ִ רָ בּ הָ דוּהְ י יֵ נ ְ ב הֵ נ ֲ ח ַ מ לֶ ג ֶ דּ ע ַ סִּ יַּ ו וֹא
:בָ דָ ני ִ מַּ ע ן ֶ בּ ןוֹשׁ ְ חַ נ (וט) :רָ עוּצ ן ֶ בּ ל ֵ אְ נ ַ תְ נ רָ כש ָ שִּׂ י יֵ נ ְ בּ ה ֵ טּ ַ מ אָ ב ְ צ לַ עְ ו (זט) ִ לֱ א ןֻ לוּבְ ז יֵ נ ְ בּ ה ֵ טּ ַ מ אָ ב ְ צ לַ עְ ו :ןֹל ֵ ח ן ֶ בּ באָי (זי) ן ָ כּ ְ שׁ ִ מּ ַ ה דַ רוּהְ ו
:ן ָ כּ ְ שׁ ִ מּ ַ ה י ֵ א ְ שֹׂנ י ִ רָ ר ְ מ יֵ נ ְ בוּ ןוֹשׁ ְ רֵ ג יֵ נ ְ ב וּע ְ סָ נ ְ ו ס (חי) :רוּאי ֵ ד ְ שׁ ן ֶ בּ רוּצי ִ לֱ א וֹאָ ב ְ צ לַ עְ ו ם ָ תֹא ְ ב ִ צ ְ ל ן ֵ בוּא ְ ר הֵ נ ֲ ח ַ מ לֶ ג ֶ דּ ע ַ סָ נ ְ ו (טי) ה ֵ טּ ַ מ אָ ב ְ צ לַ עְ ו
ֶ בּ ל ֵ אי ִ מֻ ל ְ שׁ ןוֹע ְ מ ִ שׁ יֵ נ ְ בּ :י ָ דּ ַ שׁי ִ רוּצ ן (כ) :ל ֵ אוּע ְ דּ ן ֶ בּ ף ָ סָ י ְ ל ֶ א דָ ג יֵ נ ְ ב ה ֵ טּ ַ מ אָ ב ְ צ לַ עְ ו (אכ) ַ ה ת ֶ א וּמי ִ ק ֵ הְ ו שָׁ דּ ְ ק ִ מּ ַ ה י ֵ א ְ שֹׂנ םי ִ ת ָ ה ְ קּ ַ ה וּע ְ סָ נ ְ ו ן ָ כּ ְ שׁ ִ מּ
:םאָֹבּ דַ ע ס (בכ) ן ֶ בּ ע ָ מ ָ שׁי ִ לֱ א וֹאָ ב ְ צ לַ עְ ו םָ תֹא ְ ב ִ צ ְ ל םִ י ַ ר ְ פ ֶ א יֵ נ ְ ב הֵ נ ֲ ח ַ מ לֶ ג ֶ דּ ע ַ סָ נ ְ ו :דוּהי ִ מַּ ע (גכ) ן ֶ בּ ל ֵ אי ִ ל ְ מַ גּ ה ֶ שַּׁ נ ְ מ יֵ נ ְ בּ ה ֵ טּ ַ מ אָ ב ְ צ לַ עְ ו
:רוּצהָ ד ְ פּ (דכ) :י ִ נוֹע ְ דִ גּ ן ֶ בּ ן ָ די ִ בֲ א ן ִ מָ י ְ נ ִ ב יֵ נ ְ בּ ה ֵ טּ ַ מ אָ ב ְ צ לַ עְ ו ס (הכ) אָ ב ְ צ לַ עְ ו ם ָ תֹא ְ ב ִ צ ְ ל תֹנ ֲ ח ַ מּ ַ ה לָ כ ְ ל ף ֵ סּאַ ְ מ ן ָ ד יֵ נ ְ ב הֵ נ ֲ ח ַ מ לֶ ג ֶ דּ ע ַ סָ נ ְ ו וֹ
ֶ בּ רֶ ז ֶ עי ִ חֲ א :י ָ דּ ַ שׁי ִ מַּ ע ן (וכ) :ן ָ ר ְ כָ ע ן ֶ בּ ל ֵ אי ִ עְ ג ַ פּ ר ֵ שׁאָ יֵ נ ְ בּ ה ֵ טּ ַ מ אָ ב ְ צ לַ עְ ו (זכ) :ןָ ני ֵ ע ן ֶ בּ עַ רי ִ חֲ א י ִ ל ָ תּ ְ פַ נ יֵ נ ְ בּ ה ֵ טּ ַ מ אָ ב ְ צ לַ עְ ו (חכ) יֵ נ ְ ב י ֵ ע ְ ס ַ מ הֶ לּ ֵ א
:וּע ָ סִּ יַּ ו ם ָ תֹא ְ ב ִ צ ְ ל ל ֵ אָ ר ְ שִׂ י ס (טכ) ִ מּ ַ ה ל ֵ אוּע ְ ר ן ֶ בּ בָ בֹח ְ ל ה ֶ שֹׁמ ר ֶ מאֹיַּ ו תֹא קָ וֹקְ י ר ַ מאָ ר ֶ שֲׁ א םוֹק ָ מּ ַ ה ל ֶ א וּנ ְ חַ נ ֲ א םי ִ ע ְ סֹנ ה ֶ שֹׁמ ן ֵ תֹח י ִ נָ י ְ ד ן ֵ תּ ֶ א וֹ
:ל ֵ אָ ר ְ שִׂ י לַ ע בוֹט רֶ בּ ִ דּ קָ וֹקְ י י ִ כּ ְ ךָ ל וּנ ְ ב ַ ט ֵ הְ ו וּנ ָ תּ ִ א הָ כ ְ ל םֶ כָ ל (ל) : ְ ךֵ ל ֵ א י ִ תּ ְ דַ לוֹמ ל ֶ אְ ו י ִ צ ְ ראַ ל ֶ א ם ִ א י ִ כּ ְ ךֵ ל ֵ א אֹל וי ָ ל ֵ א ר ֶ מאֹיַּ ו (אל) ַ ו לאַ ר ֶ מאֹיּ
:םִ יָ ני ֵ ע ְ ל וּנ ָ לּ ָ תי ִ י ָ הְ ו רָ בּ ְ ד ִ מַּ בּ וּנ ֵ תֹנ ֲ ח ָ תְּ עַ דָ י ן ֵ כּ לַ ע י ִ כּ וּנ ָ תֹא בֹזֲ ע ַ תּ אָ נ (בל) ָ מּ ִ ע קָ וֹקְ י בי ִ טיֵ י ר ֶ שֲׁ א אוּה ַ ה בוֹטּ ַ ה הָ י ָ הְ ו וּנ ָ מּ ִ ע ְ ךֵ ל ֵ ת י ִ כּ הָ י ָ הְ ו וּנ
: ְ ךָ ל וּנ ְ ב ַ ט ֵ הְ ו (גל) קָ וֹקְ י ר ַ ה ֵ מ וּע ְ סִ יַּ ו ְ שׁ ְ ךֶ רֶ דּ :ה ָ חוּנ ְ מ םֶ הָ ל רוּתָ ל םי ִ מָ י ת ֶ שֹׁל ְ שׁ ְ ךֶ רֶ דּ םֶ היֵ נ ְ פ ִ ל ַ ע ֵ סֹנ קָ וֹקְ י תי ִ ר ְ בּ ןוֹרֲ אַ ו םי ִ מָ י ת ֶ שֹׁל (דל) ןַ נֲ עַ ו
:הֶ נ ֲ ח ַ מּ ַ ה ן ִ מ םָ ע ְ סָ נ ְ בּ ם ָ מוֹי םֶ הי ֵ לֲ ע קָ וֹקְ י ס [ (הל) אָ ָ ה ַ עֹסְ נ ִ בּ י ִ הְ יַ ו ָ פּ ִ מ ָ ךי ֶ אְ נ ַ שׂ ְ מ וּסֻ נָ יְ ו ָ ךי ֶ בְ יֹא וּצֻ פָ יְ ו קָ וֹקְ י ה ָ מוּק ה ֶ שֹׁמ ר ֶ מאֹיַּ ו ןֹר ָ ךיֶ נ :
(ול) ל ֵ אָ ר ְ שִׂ י י ֵ פ ְ לאַ תוֹב ְ ב ִ ר קָ וֹקְ י הָ בוּשׁ ר ַ מאֹי הֹחֻ נ ְ בוּ : [ פ

אי קרפ רבדמב
(א) ְ י יֵ נ ְ זאָ ְ בּ עַ ר םי ִ נ ְ נֹא ְ ת ִ מ ְ כּ םָ ע ָ ה י ִ הְ יַ ו קָ וֹק :הֶ נ ֲ ח ַ מּ ַ ה הֵ צ ְ ק ִ בּ לַ כאֹתַּ ו קָ וֹקְ י שׁ ֵ א םָ בּ רַ ע ְ ב ִ תַּ ו וֹפּאַ ר ַ חִ יַּ ו קָ וֹקְ י ע ַ מ ְ שִׁ יַּ ו (ב) ל ֶ א םָ ע ָ ה קַ ע ְ צִ יַּ ו
:שֵׁ אָ ה ע ַ ק ְ שׁ ִ תַּ ו קָ וֹקְ י ל ֶ א ה ֶ שֹׁמ לֵ לַּ פּ ְ תִ יַּ ו ה ֶ שֹׁמ (ג) ֵ א םָ ב הָ רֲ עָ ב י ִ כּ הָ רֵ ע ְ ב ַ תּ אוּה ַ ה םוֹק ָ מּ ַ ה ם ֵ שׁ אָ ר ְ קִ יַּ ו :קָ וֹקְ י שׁ (ד) וֹבּ ְ ר ִ ק ְ בּ ר ֶ שֲׁ א ףֻ ס ְ פ ַ סא ָ הְ ו
ר ָ שָׂ בּ וּנ ֵ ל ִ כֲ אַ י י ִ מ וּר ְ מאֹיַּ ו ל ֵ אָ ר ְ שִׂ י יֵ נ ְ בּ םַ גּ וּכּ ְ בִ יַּ ו וּב ֻ שָׁ יַּ ו הָ ו ֲ א ַ תּ וּוּאַ ְ ת ִ ה : (ה) י ִ אֻ שּׁ ִ קּ ַ ה ת ֵ א םָ נּ ִ ח םִ י ַ ר ְ צ ִ מ ְ בּ לַ כאֹנ ר ֶ שֲׁ א הָ ג ָ דּ ַ ה ת ֶ א וּנ ְ רַ כָ ז ת ֵ אְ ו ם
ת ֶ אְ ו םי ִ ח ִ טַּ בֲ א ָ ה :םי ִ מוּשַּׁ ה ת ֶ אְ ו םי ִ ל ָ צ ְ בּ ַ ה ת ֶ אְ ו רי ִ צ ָ ח ֶ ה (ו) :וּניֵ ני ֵ ע ן ָ מּ ַ ה ל ֶ א י ִ תּ ְ ל ִ בּ לֹכּ ןי ֵ א ה ָ שֵׁ בְ י וּנ ֵ שְׁ פַ נ ה ָ תַּ עְ ו (ז) וֹני ֵ עְ ו אוּה דַ גּ עַ רְ ז ִ כּ ן ָ מּ ַ הְ ו
:חַ לֹד ְ בּ ַ ה ןי ֵ ע ְ כּ (ח) ִ בוּ הָ כֹד ְ מַּ בּ וּכָ ד וֹא םִ י ַ חֵ רָ ב וּנ ֲ ח ָ טְ ו וּט ְ קָ לְ ו םָ ע ָ ה וּט ָ שׁ ָ שַּׁ ה ד ַ שְׁ ל םַ ע ַ ט ְ כּ וֹמ ְ ע ַ ט הָ י ָ הְ ו תוֹגֻ ע וֹתֹא וּשָׂ עְ ו רוּרָ פַּ בּ וּל ְ שּׁ :ן ֶ מ (ט)
:וי ָ לָ ע ן ָ מּ ַ ה דֵ רֵ י הָ לְ י ָ ל הֶ נ ֲ ח ַ מּ ַ ה לַ ע ל ַ טּ ַ ה תֶ דֶ ר ְ בוּ (י) ְ מ קָ וֹקְ י ףאַ ר ַ חִ יַּ ו וֹלֳ האָ ח ַ תֶ פ ְ ל שׁי ִ א וי ָ תֹח ְ פּ ְ שׁ ִ מ ְ ל הֶ כֹבּ םָ ע ָ ה ת ֶ א ה ֶ שֹׁמ ע ַ מ ְ שִׁ יַּ ו וּ דֹא יֵ ני ֵ ע ְ ב
:עָ ר ה ֶ שֹׁמ

ב דומע וטק ףד תבש תכסמ ילבב דומלת
הטמלו הלעמלמ תוינמיס אוה ךורב שודקה הל השע וז השרפ ,השמ רמאיו ןראה עסנב יהיו +י רבדמב+ :ןנבר ונת ,
רמול יבר רמאד אה אלזא ןאמכ .ומצע ינפב אוה בושח רפסש ינפמ אלא ,הז אוה םשה ןמ אל :רמוא יבר .המוקמ הז ןיאש
העבש הידומע הבצח +ט ילשמ+ :ןתנוי יבר רמא ןמחנ רב לאומש - ןאמכ .הרות ירפס העבש ולא - גילפד אנת ןאמ .יברכ
יברד הילע - ןועמש ןבר ,אוה לאילמג ןב בתכתו ןאכמ רקעיתש וז השרפ הדיתע :רמוא לאילמג ןב ןועמש ןבר ,אינתד
ןאכ הבתכ המלו .המוקמב - ?איה יאמ היינש תונערופ .היינש תונערופל הנושאר תונערופ ןיב קיספהל ידכ - רבדמב+
הנושאר תונערופ .םיננאתמכ םעה יהיו +אי - ח יבר רמאו ;'ה רהמ ועסיו +י רבדמב+ 'ה ירחאמ ורסש :אנינח יברב אמ .
?המוקמ ןכיהו - .םילגדב :ישא בר רמא

י קרפ רבדמב י"שר
הל) ( ןראה עסנב יהיו - ןיב קיספהל ידכ ,ןאכ בתכנ המלו .ומוקמ הז ןיאש רמול ,וירחאלמו וינפלמ תוינמס ול השע
כ 'וכו תונערופל תונערופ שדקה יבתכ לכב אתיאד :(א זטק תבש)

א דומע זטק ףד תבש תכסמ י"שר
המוקמ הז ןיאש - ,בתכיל היואר התיה םילגדב אלא ,הנימ ליעל יעתשמ תועסמ תוכילהב ואלד ,ןאכל היואר הניאש
.יניס רבדמב תשרפב הדיתע וז השרפ - .לטב ערה רציו ,תונערופל וגאדי אלו ,ןילטב תוינערופה לכ והיש ,דיתעל
'ה ירחאמ - אוה ךורב שודקהב דורמל ידכ רשבה לע םערתהל הואת ףוספסאה וואתה םעסמל םימי השלש ךותב .

א דומע זטק ףד תבש תכסמ תופסות
רחאמ ורסש אנינח ר"או ועסיו הנושאר תונערופ םשה י - סרטנוקב 'יפ רשב לואשל וליחתה זאמש ןיאד י"ר רמואו
שרדמב רמאדכ הנושאר תונערופ אלא ןכ ל"נ (ונדמלי) תיבמ אצויה קוניתכ םימי תשלש ךרד יניס רהמ ועסנש ועסיו
ורב שודקה רמא יניסב הרות הברה ודמלש יפל םימי תשלש ךרד יניס רהמ םיחרוב ויה ךכ ול ךלוהו ול חרובש רפסה ך
ןוראה עוסנב יהיו תשרפ קוספנ אלא ואל תונערופל תונערופ ךומסנ אוה .

י קרפ רבדמב ן"במר
הל) ןוראה עוסנב יהיו ( - מ ןמיס ול השע תונערופ ןיב קיספהל ידכ ,ןאכ בתכ המלו .ומוקמ הז ןיאש רמול וירחאלמו וינפל
,(א זטק תבש) שדקה יבתכ לכב אתיאדכ ,תונערופל י"שר ןושל . קיספהל ךרצוהש וזה תונערופה המ ברה ונל שריפ אלו
םש ארמגה ןושלו .ןוראה עוסנב יהיו םדוק תונערופ בותכב ןאכ רכזנ אל יכ ,הב נש תונערופ , םיננואתמכ םעה יהיו היי
.'ה ירחאמ ורסש דמלמ אנינח יבר רמאו ,(גל קוספ) 'ה רהמ ועסיו ביתכד הנושאר תונערופ ,(א אי ןלהל) וישוריפב ברה בתכו
םש .'הב דורמל ידכ רשבה לע םערתהל ףוספסאה הואת וואתה םעסמל םימי תשלש ךותב , המית ירבד ולאו ירהש ,
ד"סב ג ע טמשוהש ארמ " הרוזנצה י ק ט ז
www.swdaf.com 2
םיננואתמכ םעה יהיו תונערופ .תוכומס ןהיתשו ,הינש הואת לשו הנושאר הבותכ זמר ,ןרדסכ אלש ובתכנש ברה רבס ילוא
.הנושארל רזח ךכ רחאו הינשה תא בתכו קיספהו ,ןכ תושעל ובשח םעסנ תעמ אמש יכ ,"'ה רהמ" ורמאב הנושארה לע
חיר וא םעט הזב ןיאו :
החמשב יניס רהמ ועסנש ,הדגאב ותוא ואצמ הזה שרדמה ןינע לבא רפסה תיבמ חרובה קוניתכ , ןתיו הברי אמש ורמא
,קיספהו .הנושאר תונערופ והזו ,'ה רה אוהש ינפמ םשמ ןמצע עיסהל םתבשחמ היהש ,'ה רהמ ועסיו והזו ,תוצמ ונל
םהל עריא אלש יפ לע ףא "תונערופ" אטחה ארקו .תונערופב םיקזחומ ואצמנו וזל וז תוכומס תוינערופ שלש ויהי אלש
רופ ונממ דימ ץראל םסינכמ היה הז םאטח אלמלא אמשו .תונע :

ג ארמ ע הטמשוהש " הרוזנצה י
א דומע זטק ףד תבש תכסמ ילבב דומלת
בר .הידיב איפרו ואלו ןיא ?ןיליצמ ןיא וא הקילדה ינפמ ןתוא ןיליצמ ,ןדיבא יבד ירפס ינה :והבא יברמ ןינח רב ףסוי הינימ יעב
לכו ,ןדיבא יבל ליזא אל יפרצנ יבל ,לאומש .יפרצנ יבל ןכש - ןדיבא יבל ,ליזא אל - אל אמעט יאמ :אברל היל ורמא .ליזא
.יל ישקו ,אחרואב אכיא אינלפ אלקיד :והל רמא ?ןדיבא יבל תיתא - !הירקעינ - אנא :רמא ףסוי רב רמ .יל ישק היתכוד
הינוכסל ועב ,ליזא אדח אנמיז .והיינימ אניפתסמ אלו ,אנא והיינימ /הרוזנצה תטמשה/+ . ןוילג ןווא היל ירק הוה ריאמ יבר ,
יבר ןוילג ןווע היל ירק הוה ןנחוי +. אפוסוליפ אוהה הוה .יאוה לאילמג ןברד היתחא רזעילא יברד והתיבד םולש אמיא
היתובבשב :היל הרמא ,הימקל לוזאו ,אבהדד אגרש היל אלייעא ;היב יכוחאל ועב .אדחוש לבקמ אלד אמש ליקש הוהד
אמוי ןמ :היל רמא .תורית אל אתרב ארב םוקמב :ןל ביתכ היל רמא .וגולפ :והל רמא .ישנ יבד יסכנב יל יגלפינד אניעב
יתיאו ,השמד אתיירוא תילטנתיא ןוכעראמ ןותילגד תביה ןוילג ןווע היל לייע רדה רחמל .ןותרי אדחכ אתרבו ארב :היב ביתכו ,
היפיסל תיליפש :והל רמא .אבול ארמח והיא ןוילג ןוועד יפסואל [אלו] יתיתא השמד אתיירוא ןמ תחפימל אל אנא :היב בתכו
רוהנ רוהנ :היל הרמא .תורית אל אתרב ארב םוקמב :היב ביתכו .יתיתא השמד אתיירוא לע !אגרשכ ךי - ןבר היל רמא
.אגרשל שטבו ארמח אתא :לאילמג

א דומע זטק ףד תבש תכסמ י"שר
היל ירק ריאמ 'ר - א"ליגנוא ותוא ןירוק ןהש יפל ןוילג ןוא ןינימה ירפסל .+ןוילגנואה רפס+

//he.wiktionary.org/wiki/ וילגנוא ן
וֹיְ לֵ גְ נָו ֶ א ן :
:תינווימ ευαγγελιον ) euangelion ( - :תינווימ .הבוט הרושב :ירצונה ןבומבו ,בוט רשבמל ,לומג ,הדות ימלשׁ ευαγγελος ) euangelos (
- לש ףורצ ,בוט רשׂבמ ευ םע (בוט) αγγελος .(רשבמ ,חילש)
:תילגנא Gospel

א אמי םולש רזעילא 'רד והתיבד לאילמג ןברד היתחא
ב דומע טנ ףד אעיצמ אבב תכסמ ילבב דומלת
יאנכע לש רונת אוה הזו ?יאנכע יאמ . - ב :אנת .והואמטו ,וז אנכעכ םירבד ופיקהש :לאומש רמא הדוהי בר רמא םויה ותוא
יתומכ הכלה םא :םהל רמא .ונמיה ולביק אלו םלועבש תובושת לכ רזעילא יבר בישה - ומוקממ בורח רקענ .חיכוי הז בורח
יתומכ הכלה םא :םהל רמאו רזח .בורחה ןמ היאר ןיאיבמ ןיא :ול ורמא .המא תואמ עברא :הל ירמאו ,המא האמ - תמא
.םהירוחאל םימה תמא ורזח .וחיכוי םימה יתומכ הכלה םא :םהל רמאו רזח .םימה תמאמ היאר ןיאיבמ ןיא :ול ורמא - ילתוכ
הז תא הז םיחצנמ םימכח ידימלת םא :םהל רמא ,עשוהי יבר םהב רעג .לופיל שרדמה תיב ילתוכ וטה .וחיכוי שרדמה תיב
הכלהב - לש ודובכ ינפמ ופקז אלו ,עשוהי יבר לש ודובכ ינפמ ולפנ אל ?םכביט המ םתא יבר רזעילא .ןידמועו ןיטמ ןידעו ,
יתומכ הכלה םא :םהל רמאו רזח - לכב ותומכ הכלהש רזעילא יבר לצא םכל המ :הרמאו לוק תב התאצי .וחיכוי םימשה ןמ
.איה םימשב אל :רמאו וילגר לע עשוהי יבר דמע !םוקמ - ?איה םימשב אל +'ל םירבד+ יאמ - הנתנ רבכש :הימרי יבר רמא
ניס רהמ הרות .תטהל םיבר ירחא +ג"כ תומש+ הרותב יניס רהב תבתכ רבכש ,לוק תבב ןיחיגשמ ונא ןיא ,י - יבר היחכשא
?אתעש איההב אוה ךירב אשדוק דיבע יאמ :היל רמא ,והילאל ןתנ - .ינב ינוחצנ ,ינב ינוחצנ רמאו ךייח אק :היל רמא :ורמא
שאב םופרשו רזעילא יבר רהיטש תורהט לכ ואיבה םויה ותוא ?ועידויו ךלי ימ :ורמאו .והוכרבו וילע ונמנו , - םהל רמא
ולוכ םלועה לכ תא בירחמ אצמנו ,ועידויו ןוגה וניאש םדא ךלי אמש ,ךלא ינא :אביקע יבר שבל ?אביקע יבר השע המ .
.תומא עברא קוחירב וינפל בשיו ,םירוחש ףטעתנו ,םירוחש - ?םימוימ םוי המ ,אביקע :רזעילא יבר ול רמא - ,יבר :ול רמא
.ךממ םילידב םיריבחש יל המודמכ - ,תועמד ויניע וגלז .עקרק יבג לע בשיו טמשנו ,וילענמ ץלחו וידגב ערק אוה ףא
היה לודג ךא :אנת .חפט השא ידיבש קצב ףא :םירמוא שיו .םירועשב שילשו ,םיטחב שילשו ,םיתיזב שילש םלועה הקל
ר ויניע וב ןתנש םוקמ לכבש ,םויה ותואב .ועבטל לושחנ וילע דמע ,הניפסב אב היה לאילמג ןבר ףאו .ףרשנ רזעילא יב
ךינפל עודיו יולג ,םלוע לש ונובר :רמאו וילגר לע דמע .סונקרוה ןב רזעילא יבר ליבשב אלא הז ןיאש יל המודמכ :רמא
נ .לארשיב תוקולחמ וברי אלש ,ךדובכל אלא ,יתישע אבא תיב דובכל אלו ,יתישע ידובכל אלש ופעזמ םיה ח . - אמיא
לע לפימל רזעילא יברל היל הקבש הוה אל ךליאו השעמ אוההמ .יאוה לאילמג ןברד היתחא רזעילא יברד והתיבד םולש
.אתפיר היל אקיפא ,אבבא יאקו אינע אתא :ירמאד אכיא .רסחל אלמ ןיב הל ףלחיאו ,הוה אחרי שיר אמוי אוהה .היפא
היל הרמא ,היפנא לע לפנד היתחכשא :הל רמא .ביכשד לאילמג ןבר תיבמ ארופיש קפנ יכהדא .יחאל תילטק ,םוק :
האנוא ירעשמ ץוח םילעננ םירעשה לכ :אבא יבא תיבמ ינלבוקמ ךכ :היל הרמא ?תעדי אנמ .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->