You are on page 1of 65

HOTRRE Nr. 925 din 19 iulie 2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor re eritoare la atribuirea contractelor de ac!

i"i#ie public$ din Ordonan#a de ur%en#$ a &uvernului nr. '()2006 privind atribuirea contractelor de ac!i"i#ie public$* a contractelor de conce+iune de lucr$ri publice ,i a contractelor de conce+iune de +ervicii Text n vigoare ncepnd cu data de 5 aprilie 2012 REALIZATOR: O!"A#IA $E I#%OR!ATI & #EA!' Text actuali(at prin produ)ul in*or+atic legi)lativ LE, E,"ERT n -a(a actelor nor+ative +odi*icatoare. pu-licate n !onitorul O*icial al Ro+niei. "artea I. pn/ la 20 +artie 20121 Act de baz #B- 2ot/rrea 3uvernului nr1 42552000 Acte modificatoare #M1- 2ot/rrea 3uvernului nr1 105052000 #M2- 2ot/rrea 3uvernului nr1 166752000 #M3- 2ot/rrea 3uvernului nr1 86952004 #M4- 2ot/rrea 3uvernului nr1 109552011 #M5- 2ot/rrea 3uvernului nr1 21452012 !odi*ic/rile :i co+plet/rile e*ectuate prin actele nor+ative enu+erate +ai )u) )unt )cri)e cu *ont italic1 ;n *a<a *iec/rei +odi*ic/ri )au co+plet/ri e)te indicat actul nor+ativ care a e*ectuat +odi*icarea )au co+pletarea re)pectiv/. n *or+a #M1. #M2 etc1 #B .n temeiul art. 10/ din 0on+titu#ia Rom1niei* republicat$* ,i al art. '0' alin. 213 din Ordonan#a de ur%en#$ a &uvernului nr. '()2006 privind atribuirea contractelor de ac!i"i#ie public$* a contractelor de conce+iune de lucr$ri publice ,i a contractelor de conce+iune de +ervicii* &uvernul Rom1niei adopt$ pre"enta !ot$r1re. 045. 1 6i+po"i#ii %enerale 4RT. 1

7e aprob$ normele de aplicare a prevederilor re eritoare la atribuirea contractelor de ac!i"i#ie public$ din Ordonan#a de ur%en#$ a &uvernului nr. '()2006 privind atribuirea contractelor de ac!i"i#ie public$* a contractelor de conce+iune de lucr$ri publice ,i a contractelor de conce+iune de +ervicii* denumit$ 8n continuare ordonan#a de ur%en#$. 4RT. 2 213 .n proce+ul de aplicare a procedurilor de atribuire a contractelor de ac!i"i#ie public$* orice +itua#ie pentru care nu e9i+t$ o re%lementare e9plicit$ +e interpretea"$ prin pri+ma principiilor prev$"ute la art. 2 alin. 223 din ordonan#a de ur%en#$. 223 .n ca"ul contractelor a c$ror atribuire nu intr$ +ub inciden#a prevederilor ordonan#ei de ur%en#$* autoritatea contractant$ are obli%a#ia de a a+i%ura o utili"are e icient$ a ondurilor 8n proce+ul de atribuire* de a promova concuren#a dintre operatorii economici* precum ,i de a %aranta nedi+criminarea* recunoa,terea reciproc$ ,i tratamentul e%al al operatorilor economici care particip$ la atribuirea contractului. 2'3 5e parcur+ul aplic$rii procedurii de atribuire* autoritatea contractant$ are obli%a#ia de a lua toate m$+urile nece+are pentru a evita apari#ia unor +itua#ii de natur$ +$ determine e9i+ten#a unui con lict de intere+e ,i)+au mani e+tarea concuren#ei neloiale. .n ca"ul 8n care con+tat$ apari#ia unor a+t el de +itua#ii* cum ar i cele prev$"ute la art. 6: ; :0 din ordonan#a de ur%en#$* autoritatea contractant$ are obli%a#ia de a elimina e ectele re"ultate dintr;o a+t el de 8mpre<urare* adopt1nd potrivit competen#elor* dup$ ca"* m$+uri corective de modi icare* 8ncetare* revocare* anulare ,i altele a+emenea ale actelor care au a ectat aplicarea corect$ a procedurii de atribuire +au ale activit$#ilor care au le%$tur$ cu ace+tea. #M3 =9> Autoritatea contractant/ e)te re)pon)a-il/ pentru +odul de atri-uire a contractului de ac?i(i<ie pu-lic/5acordului@cadru. cu re)pectarea tuturor di)po(i<iilor legale aplica-ile1 #M3 4RT. ' =1> ;n aplicarea pre(entelor nor+e. autoritatea contractant/. prin co+parti+entul intern )peciali(at n atri-uirea contractelor de ac?i(i<ie pu-lic/. organi(at con*or+ art1 609A1 din ordonan<a de urgen</. are ur+/toarele atri-u<ii principale: a> ela-orarea :i. dup/ ca(. actuali(area. pe -a(a nece)it/<ilor tran)+i)e de celelalte co+parti+ente ale autorit/<ii contractante. a unui progra+ anual al ac?i(i<iilor pu-lice. ca in)tru+ent +anagerial pe -a(a c/ruia )e plani*ic/ proce)ul de ac?i(i<ieB -> ela-orarea )au. dup/ ca(. coordonarea activit/<ii de ela-orare a docu+enta<iei de atri-uire )au. n ca(ul organi(/rii unui concur) de )olu<ii. a docu+enta<iei de concur)B c> ndeplinirea o-liga<iilor re*eritoare la pu-licitate. a)t*el cu+ )unt ace)tea prev/(ute de ordonan<a de urgen</B d> aplicarea :i *inali(area procedurilor de atri-uireB e> con)tituirea :i p/)trarea do)arului ac?i(i<iei pu-lice1

#B 223 0elelalte compartimente ale autorit$#ii contractante au obli%a#ia de a +pri<ini activitatea compartimentului de ac!i"i#ii publice* 8n unc#ie de +peci icul documenta#iei de atribuire ,i de comple9itatea problemelor care urmea"$ +$ ie re"olvate 8n conte9tul aplic$rii procedurii de atribuire. 2'3 4utoritatea contractant$ are* totodat$* dreptul de a ac!i"i#iona +ervicii de con+ultan#$* con orm prevederilor ordonan#ei de ur%en#$* 8n +copul elabor$rii documenta#iei de atribuire ,i)+au aplic$rii procedurii de atribuire. #M3 =9> O*ertantului c:tig/tor nu i )e poate i+pune )/ )uporte taxe. co+i)ioane )au onorarii de orice *el pentru plata con)ultantului care pre)tea(/ )erviciile re)pective1 #B 4RT. ( 213 4utoritatea contractant$ are obli%a#ia de a +tabili pro%ramul anual al ac!i"i#iilor publice. 223 5ro%ramul anual al ac!i"i#iilor publice +e elaborea"$ 8ntr;o prim$ orm$ p1n$ la + 1r,itul ultimului trime+tru al anului 8n cur+ ,i cuprinde totalitatea contractelor)acordurilor;cadru pe care autoritatea contractant$ inten#ionea"$ +$ le atribuie)8nc!eie 8n decur+ul anului urm$tor. 2'3 4utoritatea contractant$ are obli%a#ia* atunci c1nd +tabile,te pro%ramul anual al ac!i"i#iilor publice* de a #ine cont dea3 nece+it$#ile obiective de produ+e* de lucr$ri ,i de +ervicii= b3 %radul de prioritate a nece+it$#ilor prev$"ute la lit. a3= c3 anticip$rile cu privire la ondurile ce urmea"$ +$ ie alocate prin bu%etul anual. 2(3 6up$ aprobarea bu%etului propriu* autoritatea contractant$ are obli%a#ia de a;,i de initiva pro%ramul anual al ac!i"i#iilor publice 8n unc#ie de ondurile aprobate ,i de po+ibilit$#ile de atra%ere a altor onduri. 253 5ro%ramul anual al ac!i"i#iilor publice trebuie +$ cuprind$ cel pu#in in orma#ii re eritoare laa3 obiectul contractului)acordului;cadru= b3 codul vocabularului comun al ac!i"i#iilor publice 205>3= c3 valoarea e+timat$* $r$ T>4* e9primat$ 8n lei ,i 8n euro= d3 procedura care urmea"$ +$ ie aplicat$= e3 data e+timat$ pentru 8nceperea procedurii= 3 data e+timat$ pentru inali"area procedurii= %3 per+oana re+pon+abil$ pentru atribuirea contractului re+pectiv. 263 .n ca"ul 8n care autoritatea contractant$ inten#ionea"$ +$ lan+e"e un +i+tem dinamic de ac!i"i#ii publice* acea+ta are obli%a#ia de a preci"a acea+t$ inten#ie 8n pro%ramul anual al ac!i"i#iilor publice.

2:3 5ro%ramul anual al ac!i"i#iilor publice +e aprob$ de conduc$torul autorit$#ii contractante* con orm atribu#iilor le%ale ce 8i revin* cu avi"ul compartimentului inanciar;contabil. 2/3 4utoritatea contractant$ are dreptul de a opera modi ic$ri +au complet$ri ulterioare 8n pro%ramul anual al ac!i"i#iilor publice* modi ic$ri)complet$ri care +e aprob$ con orm prevederilor alin. 2:3. 293 .n ca"ul 8n care modi ic$rile prev$"ute la alin. 2/3 au ca +cop acoperirea unor nece+it$#i ce nu au o+t cuprin+e ini#ial 8n pro%ramul anual al ac!i"i#iilor publice* introducerea ace+tora 8n pro%ram e+te condi#ionat$ de a+i%urarea +ur+elor de inan#are. 4RT. 5 213 .n con ormitate cu principiul a+um$rii r$+punderii* +tabilirea circum+tan#elor de 8ncadrare prev$"ute de ordonan#a de ur%en#$ pentru aplicarea iec$rei proceduri +au pentru cump$rarea direct$ intr$ 8n re+pon+abilitatea e9clu+iv$ a autorit$#ii contractante. 223 0ompartimentul intern +peciali"at prev$"ut la art. ' alin. 213 are obli%a#ia de a elabora o not$ <u+ti icativ$ 8n toate +itua#iile 8n care procedura de atribuire propu+$ pentru a i aplicat$ e+te alta dec1t una dintre cele prev$"ute la art. 20 alin. 213 din ordonan#a de ur%en#$ +au* 8n ca"ul atribuirii unui contract +ectorial* la art. 251 alin. 213 din ordonan#a de ur%en#$. 2'3 Nota <u+ti icativ$ +e aprob$ de conduc$torul autorit$#ii contractante* con orm atribu#iilor le%ale ce 8i revin* cu avi"ul compartimentului <uridic* ,i con+tituie un 8n+cri+ e+en#ial al do+arului ac!i"i#iei publice. 2(3 .n ca"ul 8n care urmea"$ +$ ie aplicat$ procedura cererii de o erte* nota <u+ti icativ$ trebuie +$ con#in$ numai e9plica#ii cu privire la re"ultatul e+tim$rii* con orm re%ulilor prev$"ute 8n cap. ?? +ec#iunea a 2;a din ordonan#a de ur%en#$* valorii contractului de ac!i"i#ie public$ care urmea"$ +$ ie atribuit. #M3 4RT. 6 =1> Autoritatea contractant/ are dreptul de a ini<ia aplicarea procedurii de atri-uire nu+ai dup/ ce a *o)t ela-orat/ docu+enta<ia de atri-uire )au. dup/ ca(. docu+enta<ia de concur)1 =2> "erioada de vala-ilitate a o*ertelor. prev/(ut/ n anun<ul5invita<ia de participare :i n docu+enta<ia de atri-uire. tre-uie )/ *ie )ta-ilit/ a)t*el nct )/ )e ntind/ pn/ la +o+entul nc?eierii contractului5acordului@cadru1 Atunci cnd )ta-ile:te perioada de vala-ilitate a o*ertelor. autoritatea contractant/ va lua n con)iderare e)ti+/rile privind perioada nece)ar/ pentru anali(a :i evaluarea o*ertelor. perioada nece)ar/ pentru veri*ic/rile legate de ace)te activit/<i. precu+ :i perioada legal/ prev/(ut/ pentru re(olvarea eventualelor conte)ta<ii1 %/r/ a a*ecta prevederile art1 46 alin1 =6> :i a)u+ndu@:i i+plica<iile prevederilor art1 47 alin1 =9> lit1 ->. autoritatea contractant/ are o-liga<ia de a )olicita prelungirea vala-ilit/<ii o*ertelor. precu+ :i. dup/ ca(. a garan<iei de participare. n )itua<ii excep<ionale care i+pun o a)t*el de prelungire1

#B 2'3 4utoritatea contractant$ are dreptul de a prelun%i durata contractelor de urni"are +au de +ervicii cu caracter de re%ularitate* 8nc!eiate 8n anul precedent ,i a c$ror durat$ normal$ de 8ndeplinire e9pir$ la data de '1 decembrie* dac$ +e 8ndepline+c* 8n mod cumulativ* urm$toarele condi#iia3 8n documenta#ia de atribuire* elaborat$ cu oca"ia atribuirii contractului ini#ial* +;au prev$"ut po+ibilitatea de +uplimentare a cantit$#ilor de produ+e ,i +ervicii de<a ac!i"i#ionate* precum ,i nivelul ma9im p1n$ la care va i po+ibil$ o a+t el de +uplimentare= b3 8n documenta#ia de atribuire* precum ,i 8n contract e+te prev$"ut$ 8n mod e9plicit o clau"$ prin care dreptul autorit$#ii contractante de a opta pentru +uplimentarea cantit$#ilor de produ+e +au de +ervicii e+te condi#ionat de e9i+ten#a re+ur+elor inanciare alocate cu acea+t$ de+tina#ie= c3 valoarea e+timat$ a contractului ini#ial +;a determinat prin luarea 8n con+iderare a variantei 8n care autoritatea contractant$ optea"$ pentru +uplimentarea la nivelul ma9im prev$"ut a cantit$#ilor de produ+e +au +ervicii= d3 prelun%irea contractului ini#ial nu poate dep$,i o durat$ de ( luni de la data e9pir$rii duratei ini#iale de 8ndeplinire a ace+tuia. 045. 2 0riterii de cali icare ,i +elec#ie. 0riterii de atribuire 7E0@?ANE4 1 7tabilirea criteriilor de cali icare ,i +elec#ie 4RT. : 0riteriile de cali icare ,i +elec#ie* a+t el cum +unt prev$"ute la art. 1:6 din ordonan#a de ur%en#$* au ca +cop demon+trarea poten#ialului te!nic* inanciar ,i or%ani"atoric al iec$rui operator economic participant la procedur$* poten#ial care trebuie +$ re lecte po+ibilitatea concret$ a ace+tuia de a 8ndeplini contractul ,i de a re"olva eventualele di icult$#i le%ate de 8ndeplinirea ace+tuia* 8n ca"ul 8n care o erta +a va i declarat$ c1,ti%$toare. 4RT. / 213 4utoritatea contractant$ nu are dreptul de a re+tric#iona participarea la procedura de atribuire a contractului de ac!i"i#ie public$ prin introducerea unor cerin#e minime de cali icare* carea3 nu pre"int$ relevan#$ 8n raport cu natura ,i comple9itatea contractului de ac!i"i#ie public$ ce urmea"$ +$ ie atribuit= b3 +unt di+propor#ionate 8n raport cu natura ,i comple9itatea contractului de ac!i"i#ie public$ ce urmea"$ +$ ie atribuit.

223 4tunci c1nd impune cerin#e minime de cali icare re eritoare la +itua#ia economic$ ,i inanciar$ ori la capacitatea te!nic$ ,i)+au pro e+ional$* a+t el cum e+te prev$"ut la art. 1:/ alin. 213 din ordonan#a de ur%en#$* autoritatea contractant$ trebuie +$ ie 8n m$+ur$ +$ motive"e ace+te cerin#e* elabor1nd 8n ace+t +en+ o not$ <u+ti icativ$ care +e ata,ea"$ la do+arul ac!i"i#iei. #M3 4RT. 9 ;n )en)ul prevederilor art1 8 alin1 =1>. )e pre(u+/ c/ cerin<ele +ini+e de cali*icare )unt di)propor<ionate n raport cu natura :i co+plexitatea contractului de ac?i(i<ie pu-lic/ ce ur+ea(/ )/ *ie atri-uit. dac/ )e i+pune ndeplinirea unor condi<ii cu+ ar *i: a> )u+a valorilor5cantit/<ilor de produ)e *urni(ate. )ervicii pre)tate :i lucr/ri executate. inclu)e n contractul5contractele pre(entat5pre(entate de c/tre operatorul econo+ic ca dovad/ a experien<ei lui )i+ilare. )/ *ie +ai +are dect valoarea5cantitatea de produ)e5)ervicii5lucr/ri ce vor *i *urni(ate5pre)tate5executate n -a(a contractului care ur+ea(/ )/ *ie atri-uitB -> valoarea ci*rei de a*aceri a operatorului econo+ic )/ *ie +ai +are dect valoarea e)ti+at/ a contractului. +ultiplicat/ cu 2B c> de+on)trarea unui nivel +ini+ al indicatorului *inanciar Clic?iditate general/C n ca(ul atri-uirii unui contract cu durata de ndeplinire +ai +ic/ de 6 luni )au n ca(ul atri-uirii unui contract cu executare )ucce)iv/. avnd o durat/ +ai +are de 6 luni. dar pentru care pl/<ile a*erente pre)ta<iilor ur+ea(/ )/ )e e*ectue(e la intervale +ai +ici de 00 de (ile de la data e*ectu/rii ace)toraB d> nivelul indicatorului *inanciar Clic?iditate general/C )/ dep/:ea)c/ cota de 100D. n ca(ul atri-uirii unui contract care nu )e ncadrea(/ n categoria celor prev/(ute la lit1 c>B e> de+on)trarea unui nivel +ini+ al indicatorului *inanciar C)olva-ilitateC n ca(ul n care operatorul econo+ic a pre(entat docu+ente din care )/ re(ulte c/ nu )e a*l/ n niciuna dintre )itua<iile prev/(ute la art1 181 lit1 a> )au -> din ordonan<a de urgen</1 #B 4RT. 10 213 4utoritatea contractant$ are dreptul de a recur%e la atribuirea contractului pe loturi* cu re+pectarea prevederilor art. 2' din ordonan#a de ur%en#$ ,i cu condi#ia de a preci"a ace+t lucru 8n documenta#ia de atribuire. 223 .n ca"ul prev$"ut la alin. 213* autoritatea contractant$ are dreptul de a +olicita 8ndeplinirea unuia +au mai multora dintre criteriile de cali icare prev$"ute la art. 1:6 din ordonan#a de ur%en#$* cu condi#ia ca +etul de cerin#e minime pe care o ertan#ii)candida#ii trebuie +$ le 8ndeplinea+c$ +$ ie +tabilit prin raportare la iecare lot 8n parte ,i nu la 8ntre%ul contract. 4RT. 11

213 4tunci c1nd +olicit$ 8ndeplinirea anumitor criterii de cali icare* autoritatea contractant$ trebuie +$ preci"e"e 8n anun#ul de participare ,i 8n documenta#ia de atribuire in orma#iile pe care operatorii economici urmea"$ +$ le pre"inte 8n ace+t +cop* precum ,i documentele +peci ice prin care +e pot con irma in orma#iile re+pective. 223 6ocumentele +olicitate nu trebuie +$ limite"e po+ibilitatea o ertantului)candidatului de a demon+tra 8ndeplinirea criteriilor de cali icare ,i prin alte mi<loace* 8n m$+ura 8n care ace+tea pot i con+iderate edi icatoare de c$tre autoritatea contractant$. #M3 =2A1> ;n )en)ul prevederilor alin1 =2>. )e con)ider/ inclu) n categoria +iEloacelor edi*icatoare orice )ite o*icial al unei in)titu<ii pu-lice )au al unei alte entit/<i a-ilitate prin lege n ace)t )cop. n +/)ura n care )ur)a de date re)pectiv/ con<ine in*or+a<ii actuali(ate1 #B 2'3 .n ca"ul 8n care e9i+t$ incertitudini +au neclarit$#i 8n ceea ce prive,te anumite documente pre"entate* autoritatea contractant$ are dreptul de a +olicita detalii* preci"$ri +au con irm$ri +uplimentare at1t de la o ertantul)candidatul 8n cau"$* c1t ,i de la autorit$#ile competente care pot urni"a in orma#ii 8n ace+t +en+. .n orice +itua#ie* autoritatea contractant$ are obli%a#ia de a a+i%ura o perioad$ re"onabil$ de timp pentru urni"area preci"$rilor)con irm$rilor +olicitate. #M3 =9> "entru de+on)trarea ndeplinirii criteriilor de cali*icare prev/(ute la art1 170 din ordonan<a de urgen</. o*ertantul are dreptul de a pre(enta ini<ial doar o declara<ie pe propria r/)pundere. )e+nat/ de repre(entantul )/u legal. prin care con*ir+/ c/ ndepline:te cerin<ele de cali*icare a)t*el cu+ au *o)t )olicitate n docu+enta<ia de atri-uire1 $eclara<ia va *i n)o<it/ de o anex/ n care o*ertantul tre-uie )/ +en<ione(e )uccint. dar preci). +odul concret de ndeplinire a re)pectivelor cerin<e @ inclu)iv. dac/ au *o)t )olicitate. diver)e valori. cantit/<i )au altele a)e+enea1 =5> ;n ca(ul n care u(ea(/ de dreptul prev/(ut la alin1 =9>. o*ertantul are o-liga<ia de a pre(enta5co+pleta certi*icatele5docu+entele edi*icatoare care pro-ea(/5con*ir+/ ndeplinirea cerin<elor de cali*icare. atunci cnd pri+e:te din partea autorit/<ii contractante o )olicitare n ace)t )en). n ter+enul prev/(ut n re)pectiva )olicitare1 Ace)t ter+en nu poate *i +ai +ic de 6 (ile lucr/toare1 =0> Autoritatea contractant/ tre-uie )/ )e a)igure c/ o*ertantul a c/rui o*ert/ e)te declarat/ c:tig/toare a pre(entat. nu +ai tr(iu de nc?eierea raportului procedurii de atri-uire. certi*icatele5docu+entele prev/(ute la alin1 =5>. ace)tea *iind inclu)e n do)arul ac?i(i<iei pu-lice1 $o)arul ac?i(i<iei pu-lice tre-uie )/ includ/ :i certi*icate5docu+ente ale altor o*ertan<i nu+ai dac/. n cadrul proce)ului de evaluare. au *o)t adoptate deci(ii de re)pingere a re)pectivelor o*erte care )@au -a(at pe in*or+a<iile din re)pectivele certi*icate5docu+ente1

=7> Autoritatea contractant/ nu are dreptul de a i+pune ndeplinirea unor criterii de cali*icare pentru eventualii )u-contractan<i. dar re)ur)ele +ateriale :i u+ane ale )u-contractan<ilor declara<i )e iau n con)iderare pentru partea lor de i+plicare n contractul care ur+ea(/ )/ *ie ndeplinit. dac/ )unt pre(entate docu+ente relevante n ace)t )en)1 #M3 4RT. 11B1 =1> ;n ca(ul n care. n con*or+itate cu prevederile art1 180 :i 140 din ordonan<a de urgen</. o*ertantul5candidatul :i de+on)trea(/ )itua<ia econo+ic/ :i *inanciar/ ori capacitatea te?nic/ :i5)au pro*e)ional/ prin pre(entarea unui angaEa+ent de )u)<inere din partea unui ter<. autoritatea contractant/ are o-liga<ia de a lua n con)iderare acea)t/ )u)<inere pentru veri*icarea ndeplinirii cerin<elor +ini+e i+pu)e n cadrul docu+enta<iei de atri-uire1 =2> "entru a *i luat/ n con)iderare )u)<inerea acordat/. angaEa+entul *er+ prev/(ut la art1 180 alin1 =2> :i la art1 140 alin1 =2> din ordonan<a de urgen</ tre-uie )/ repre(inte un in)tru+ent Euridic care )/ a)igure dreptul autorit/<ii contractante de a )olicita. n +od legiti+. ndeplinirea anu+itor o-liga<ii de c/tre per)oana )u)<in/toare1 =6> ;n ca(ul n care )u)<inerea ter<ului )e re*er/ la a)igurarea unor re)ur)e care pot *i pu)e e*ectiv la di)po(i<ia o*ertantului @ *onduri *inanciare. utilaEe. ec?ipa+ente. per)onal @. angaEa+entul *er+ pre(entat de o*ertant5candidat tre-uie )/ prevad/ care )unt re)ur)ele re)pective :i )/ eviden<ie(e *aptul c/ di)poni-ili(area ace)tora )e va reali(a necondi<ionat. n *unc<ie de nece)it/<ile care apar pe parcur)ul ndeplinirii contractului n cau(/1 =9> ;n ca(ul n care )u)<inerea ter<ului vi(ea(/ ndeplinirea unor cerin<e +ini+e de cali*icare cu+ ar *i experien<a )i+ilar/ re*lectat/ prin pre(entarea unor li)te de produ)e5)ervicii5lucr/ri *urni(ate5pre)tate5executate ntr@o perioad/ anterioar/ )au ndeplinirea unui nivel +ini+ al ci*rei de a*aceri n do+eniul de activitate a*erent o-iectului contractului de ac?i(i<ie pu-lic/. angaEa+entul *er+ pre(entat de o*ertant5candidat tre-uie )/ garante(e autorit/<ii contractante *aptul c/. n ca(ul n care contractantul nt+pin/ di*icult/<i pe parcur)ul derul/rii contractului. per)oana )u)<in/toare )e o-lig/ )/ a)igure ndeplinirea co+plet/ :i regle+entar/ a o-liga<iilor contractuale prin i+plicarea )a direct/1 =5> ;n )itua<iile prev/(ute la alin1 =6> @ =9>. )u)<in/torul r/)punde pentru preEudiciile cau(ate autorit/<ii contractante ca ur+are a nere)pect/rii o-liga<iilor prev/(ute n angaEa+ent. acea)ta din ur+/ avnd po)i-ilitatea de ac<iune direct/ +potriva )u)<in/torului1 =0> AngaEa+entul *er+ pre(entat de o*ertantul c:tig/tor *ace parte integrant/ din contractul de ac?i(i<ie pu-lic/1 #M3 4RT. 12

=1> ;n pri+a etap/ a licita<iei re)trn)e. a dialogului co+petitiv. precu+ :i a negocierii cu pu-licarea preala-il/ a unui anun< de participare. autoritatea contractant/ are o-liga<ia de a utili(a pentru )elec<ia5pre)elec<ia candida<ilor nu+ai criteriile prev/(ute n anun<ul de participare1 #B 223 7elec#ia)pre+elec#ia candida#ilor repre"int$ un proce+ di+tinct care urmea"$ proce+ului de cali icare ,i care are ca +cop doar limitarea num$rului de candida#i cali ica#i care vor depune o erta 8n etapa a doua a licita#iei re+tr1n+e +au* dup$ ca"* care vor participa la dialo%)ne%ocieri. 7elec#ia)pre+elec#ia +e reali"ea"$ prin acordarea pentru iecare candidat 8n parte a unui puncta< care trebuie +$ re lecte capacitatea ace+tuia de a 8ndeplini contractul ce urmea"$ +$ ie atribuit. 2'3 4utoritatea contractant$ are obli%a#ia +$ preci"e"e 8n anun#ul de participare ,i 8n documenta#ia de atribuire modalitatea de acordare a puncta<ului pe ba"a c$ruia +e va reali"a cla+amentul candida#ilor ori de c1te ori urmea"$ +$ reali"e"e o +elec#ie)pre+elec#ie a ace+tora. #M3 =9> "revederile art1 11 alin1 =9>. =5> :i =0> nu )unt aplica-ile n ca(ul etapei de )elec<ie5pre)elec<ie a candida<ilor participan<i la procedura de licita<ie re)trn)/. dialog co+petitiv )au negociere1 #B 7E0@?ANE4 a 2;a 7tabilirea criteriilor de atribuire 4RT. 1' 213 .n ca"ul 8n care criteriul utili"at e+te Cpre#ul cel mai +c$"utC* a+t el cum e+te prev$"ut la art. 19/ alin. 213 lit. b3 din ordonan#a de ur%en#$* +tabilirea o ertei c1,ti%$toare +e reali"ea"$ numai prin compararea pre#urilor pre"entate 8n cadrul o ertelor admi+ibile* $r$ +$ ie cuanti icate alte elemente de natur$ te!nic$ +au alte avanta<e care re"ult$ din modul de 8ndeplinire a contractului de c$tre operatorii economici participan#i la procedura de atribuire. 223 O erta care e+te declarat$ c1,ti%$toare 8n ace+t ca" trebuie +$ 8ndeplinea+c$ +peci ica#iile te!nice minime con+iderate obli%atorii* a+t el cum au o+t ace+tea +tabilite 8n caietul de +arcini. 4RT. 1( 213 .n ca"ul 8n care criteriul utili"at e+te Co erta cea mai avanta<oa+$ din punct de vedere economicC* a+t el cum e+te prev$"ut la art. 19/ alin. 213 lit. a3 din ordonan#a de ur%en#$* +tabilirea o ertei c1,ti%$toare +e reali"ea"$ prin aplicarea unui +i+tem de actori de evaluare pentru care +e +tabile+c ponderi relative +au un al%oritm +peci ic de calcul.

223 4l%oritmul de calcul* precum ,i actorii de evaluare a o ertelor* care vor i lua#i 8n con+iderare 8n ca"ul aplic$rii criteriului Co erta cea mai avanta<oa+$ din punct de vedere economicC* +e preci"ea"$ 8n mod clar ,i detaliat 8n cadrul documenta#iei de atribuire ,i vor re lecta metodolo%ia concret$ de punctare a avanta<elor care vor re"ulta din propunerile te!nice ,i inanciare pre"entate de o ertan#i. #M3 4RT. 15 =1> Autoritatea contractant/ nu are dreptul de a utili(a criteriile de cali*icare :i )elec<ie prev/(ute la art1 170 din ordonan<a de urgen</ ca *actori de evaluare a o*ertelor1 #B 223 4tunci c1nd +tabile,te actorii de evaluare a o ertelor* autoritatea contractant$ nu are dreptul de a utili"a actori carea3 nu au o le%$tur$ direct$ cu natura ,i obiectul contractului de ac!i"i#ie public$ ce urmea"$ +$ ie atribuit= b3 nu re lect$ un avanta< real ,i evident pe care autoritatea contractant$ 8l poate ob#ine prin utili"area actorului de evaluare re+pectiv. 2'3 5onderea +tabilit$ pentru iecare actor de evaluare nu trebuie +$ conduc$ la di+tor+ionarea re"ultatului aplic$rii procedurii pentru atribuirea contractului de ac!i"i#ie public$. 5entru iecare actor de evaluare autoritatea contractant$ are obli%a#ia de a +tabili o pondere care +$ re lecte 8n mod corecta3 importan#a caracteri+ticii te!nice) unc#ionale con+iderate a repre"enta un avanta< calitativ ce poate i punctat= +au b3 cuantumul valoric al avanta<elor de natur$ inanciar$ pe care o ertan#ii le pot o eri prin a+umarea unor an%a<amente +uplimentare 8n raport cu cerin#ele minime prev$"ute 8n caietul de +arcini. 2(3 4tunci c1nd +tabile,te criteriile de atribuire* autoritatea contractant$ trebuie +$ ie 8n m$+ur$ +$ motive"e modul 8n care a o+t +tabilit$ ponderea actorilor de evaluare* elabor1nd 8n ace+t +en+ o not$ <u+ti icativ$ care +e ata,ea"$ la do+arul ac!i"i#iei. #M3 =5> ;n ca(ul n care. n cadrul unei proceduri. contractul e)te +p/r<it pe loturi. criteriul de atri-uire utili(at. dac/ e)te ca(ul. tre-uie )/ *ie acela:i pentru toate loturile re)pective1 #B 045. ' 5ublicarea anun#urilor de inten#ie* de participare ,i de atribuire 7E0@?ANE4 1 Re%uli aplicabile p1n$ la data de '1 decembrie 2006

4RT. 16 213 51n$ la data de '1 decembrie 2006* autoritatea contractant$ are obli%a#ia de a tran+mite +pre publicare anun#urile de inten#ie* de participare ,i de atribuire numai c$tre Re%ia 4utonom$ CDonitorul O icialC* 8n vederea public$rii ace+tora 8n Donitorul O icial al Rom1niei* 5artea a >?;a ; 4c!i"i#ii publice. 223 E$r$ a aduce atin%ere prevederilor alin. 213* autoritatea contractant$ are dreptul de a tran+mite +pre publicare anun#urile de inten#ie* de participare ,i de atribuire ,i c$trea3 Furnalul O icial al Aniunii Europene= b3 operatorul +i+temului electronic de ac!i"i#ii publice 27E453= 8n ace+t din urm$ ca" 8ncep1nd cu data de '0 +eptembrie 2006. 4RT. 1: 4nun#urile prev$"ute la art. 16 alin. 213 trebuie +$ con#in$ cel pu#in in orma#iile prev$"ute 8n modelele pre"entate 8n ane9a nr. 1* dar* de re%ul$* nu mai mult de 650 de cuvinte. 4RT. 1/ 213 Tran+miterea +pre publicare a anun#urilor prev$"ute la art. 16 alin. 213 c$tre Re%ia 4utonom$ CDonitorul O icialC +e reali"ea"$ printr;o +olicitare adre+at$ 8n +cri+* care trebuie +$ ie +emnat$ de o per+oan$ autori"at$ de autoritatea contractant$. 223 Re%ia 4utonom$ CDonitorul O icialC public$ anun#urile tran+mi+e +pre publicare 8n cel mult / "ile de la data 8nre%i+tr$rii ace+tora. .n ca"ul anun#ului de participare prev$"ut la art. 11( din ordonan#a de ur%en#$* Re%ia 4utonom$ CDonitorul O icialC public$ anun#ul re+pectiv 8n cel mult ' "ile de la data 8nre%i+tr$rii. 4RT. 19 213 Tran+miterea +pre publicare a anun#urilor c$tre Furnalul O icial al Aniunii Europene +e reali"ea"$* p1n$ la data de '1 decembrie 2006* direct de autoritatea contractant$* acce+1nd 8n ace+t +en+ adre+a de internet !ttp-))+imap.europa.eu. 223 4nun#urile tran+mi+e +pre publicare 8n Furnalul O icial al Aniunii Europene +e redactea"$ de autoritatea contractant$ 8n una dintre limbile o iciale ale Aniunii Europene ,i trebuie +$ re+pecte noile ormate +tandard adoptate de 0omi+ia European$* di+ponibile la adre+a de internet prev$"ut$ la alin. 213. 4RT. 20 Tran+miterea +pre publicare a anun#urilor c$tre operatorul 7E45 +e reali"ea"$ numai prin mi<loace electronice* prin utili"area aplica#iei di+ponibile la adre+a de internet GGG.e;licitatie.ro. 4RT. 21 51n$ la data de '1 decembrie 2006* 8n ca"ul contractelor a c$ror valoare e+timat$ e+te mai mare dec1t pra%ul valoric prev$"ut la art. 55 alin. 223 din ordonan#a de ur%en#$* perioada cuprin+$ 8ntre data tran+miterii +pre publicare 8n Donitorul O icial al Rom1niei* 5artea a >?;a ; 4c!i"i#ii publice* ,i data limit$ de depunere a o ertelor e+te identic$ cu

perioada minim$ de timp* prev$"ut$ de ordonan#a de ur%en#$* dintre data tran+miterii +pre publicare 8n Furnalul O icial al Aniunii Europene ,i)+au 8n 7E45 ,i data depunerii o ertelor. 7E0@?ANE4 a 2;a Re%uli aplicabile dup$ data de '1 decembrie 2006 #M3 4RT. 22 =1> $up/ data de 61 dece+-rie 2000. autoritatea contractant/ are o-liga<ia de a tran)+ite )pre pu-licare anun<urile de inten<ie. de participare :i de atri-uire. inclu)iv pe cele de tip erat/ la re)pectivele anun<uri. c/tre operatorul FEA"1 #B 223 Tran+miterea +pre publicare a anun#urilor c$tre operatorul 7E45 +e reali"ea"$ numai prin mi<loace electronice* prin utili"area aplica#iei di+ponibile la adre+a de internet GGG.e;licitatie.ro. 4RT. 2' 4nun#urile pentru care ordonan#a de ur%en#$ impune obli%a#ia public$rii 8n Furnalul O icial al Aniunii Europene +e redactea"$ de autoritatea contractant$ 8ntr;o limb$ o icial$ a Aniunii Europene ,i trebuie +$ re+pecte orma adoptat$ prin Re%ulamentul 0omi+iei Europene nr. 1.56()2005* care +tabile,te ormatul +tandard al anun#urilor publicitare 8n cadrul procedurilor de atribuire prev$"ute 8n directivele 1:)200()0E ,i 1/)200()0E. 4RT. 2( 213 6up$ tran+miterea anun#urilor c$tre operatorul 7E45* 4utoritatea Na#ional$ pentru Re%lementarea ,i Donitori"area 4c!i"i#iilor 5ublice are obli%a#ia de a veri ica anun#urile re+pective din punctul de vedere al re+pect$rii re%ulilor ormale de completare* 8n cel mult dou$ "ile lucr$toare de la data primirii ace+tora 8n 7E45. 223 4utoritatea Na#ional$ pentru Re%lementarea ,i Donitori"area 4c!i"i#iilor 5ublice are obli%a#ia ca* 8n termenul prev$"ut la alin. 213* +$ comunice operatorului 7E45 acceptul de publicare +au re+pin%erea public$rii anun#ului. 4RT. 25 .n ca"ul 8n care 4utoritatea Na#ional$ pentru Re%lementarea ,i Donitori"area 4c!i"i#iilor 5ublice con+tat$* 8n cur+ul veri ic$rii anun#ului tran+mi+ de autoritatea contractant$ c$tre operatorul 7E45* c$ 8n orma +au 8n con#inutul ace+tuia e9i+t$ erori ori omi+iuni* acea+ta are obli%a#iaa3 de a comunica operatorului 7E45 re+pin%erea public$rii anun#ului= b3 de a in orma autoritatea contractant$ a+upra deci"iei de re+pin%ere a public$rii anun#ului* motiv1nd deci"ia re+pectiv$ ,i indic1nd modul 8n care erorile)omi+iunile pot i remediate.

#M3 4RT. 26 =1> Anun<urile tran)+i)e ulterior re+edierii erorilor5o+i)iunilor con)tatate con*or+ prevederilor art1 25 )unt con)iderate anun<uri noi :i *ac o-iectul tuturor regulilor de tran)+itere :i veri*icare prev/(ute n pre(enta )ec<iune1 =2> ;n ca(ul n care. dup/ pu-licarea unui anun<. intervin anu+ite +odi*ic/ri *a</ de in*or+a<iile deEa pu-licate. autoritatea contractant/ are o-liga<ia de a tran)+ite )pre pu-licare un anun< de tip erat/ la anun<ul ini<ial. n condi<iile prev/(ute de Regula+entul o+i)iei Europene nr1 1150952005. care )ta-ile:te *or+atul )tandard al anun<urilor pu-licitare n cadrul procedurilor de atri-uire prev/(ute n directivele nr1 17520095 E :i 18520095 E1 #B 4RT. 2: 213 Operatorul 7E45 nu are dreptul de a publica anun#ul tran+mi+ de autoritatea contractant$ +au de a;l tran+mite +pre publicare 8n Furnalul O icial al Aniunii Europene* $r$ ob#inerea acceptului de publicare emi+ de 4utoritatea Na#ional$ pentru Re%lementarea ,i Donitori"area 4c!i"i#iilor 5ublice. 223 Operatorul 7E45 are obli%a#ia de a a+i%ura tran+miterea anun#urilor +pre publicare 8n Furnalul O icial al Aniunii Europene* 8n ormatul +tandard adoptat de 0omi+ia European$ ,i 8n cel mult o "i lucr$toare de la ob#inerea acceptului de publicare. 2'3 4tunci c1nd +tabile,te perioadele limit$ pentru depunerea o ertelor* autoritatea contractant$ are obli%a#ia de a lua 8n calcul ,i mar<a de timp de ' "ile lucr$toare* nece+ar$ pentru veri icarea anun#urilor de c$tre 4utoritatea Na#ional$ pentru Re%lementarea ,i Donitori"area 4c!i"i#iilor 5ublice ,i pentru tran+miterea ace+tora c$tre Furnalul O icial al Aniunii Europene de c$tre operatorul 7E45* a+t el cum e+te prev$"ut la art. (9 alin. 223 ,i 2'3 din ordonan#a de ur%en#$. 4RT. 2/ Operatorul 7E45 are obli%a#ia de a publica anun#ul 8n 7E45* 8n cel mult dou$ "ile lucr$toare de la primirea acceptului de publicare* dar 8n nici un ca" 8nainte de data tran+miterii ace+tuia +pre publicare 8n Furnalul O icial al Aniunii Europene* dac$ prevederile ordonan#ei de ur%en#$ impun acea+t$ obli%a#ie. #M3 ART1 24 GGG A-rogat ART1 60 GGG A-rogat #B 045. ( 4plicarea procedurilor de atribuire 7E0@?ANE4 1

Hicita#ia de+c!i+$ 4RT. '1 213 .n perioada cuprin+$ 8ntre data public$rii anun#ului de participare ,i data limit$ de depunere a o ertelor* autoritatea contractant$ are obli%a#ia de a a+i%ura oric$rui operator economic po+ibilitatea de a ob#ine documenta#ia de atribuire. #M3 =2> GGG A-rogat =6> GGG A-rogat #B 4RT. '2 213 .n ca"ul 8n care autoritatea contractant$ prime,te +olicit$ri de clari icare cu privire la prevederile documenta#iei de atribuire* acea+ta are obli%a#ia de a r$+punde la ace+te +olicit$ri* re+pect1nd prevederile art. :/ alin. 223 ,i 2'3 din ordonan#a de ur%en#$. 223 .n ca"ul 8n care documenta#ia de atribuire a o+t pu+$ la di+po"i#ia operatorilor economici prin a+i%urarea acce+ului direct ,i nere+tric#ionat la i,ierul electronic di+ponibil 8n 7E45* autoritatea contractant$ are obli%a#ia* re+pect1nd prevederile art. :/ alin. 223 din ordonan#a de ur%en#$* de a ace cuno+cute clari ic$rile +au eventualele modi ic$ri 8n le%$tur$ cu documenta#ia de atribuire* prin crearea unui nou i,ier electronic la care +e va a+i%ura acce+ul direct ,i nere+tric#ionat* 8n mod +imilar cu acce+ul la i,ierul ini#ial. #M3 4RT. '' =1> Autoritatea contractant/ are o-liga<ia de a de)c?ide o*ertele :i. dup/ ca(. alte docu+ente pre(entate de participan<i. la data. ora :i n locul indicate n anun<ul de participare1 ;n ca(ul n care devine nece)ar/ prelungirea ter+enului de depunere a o*ertelor. autoritatea contractant/ are o-liga<ia de a preci(a acea)t/ +odi*icare printr@ o erat/ la anun<ul de participare. care tre-uie n)/ pu-licat/ cu cel pu<in 6 (ile nainte de data anun<at/ ini<ial pentru de)c?iderea o*ertelor1 #B 223 Orice o ertant are dreptul de a participa la de+c!iderea o ertelor. #M3 =6> ;n cadrul :edin<ei de de)c?idere nu e)te per+i)/ re)pingerea niciunei o*erte. cu excep<ia celor care )e ncadrea(/ ntr@una dintre ur+/toarele )itua<ii: a> au *o)t depu)e dup/ data :i ora@li+it/ de depunere )au la o alt/ adre)/ dect cele )ta-ilite n anun<ul de participareB -> nu )unt n)o<ite de garan<ia de participare. n cuantu+ul. *or+a :i avnd perioada de vala-ilitate )olicitate n docu+enta<ia de atri-uire1 =9> Hedin<a de de)c?idere )e *inali(ea(/ printr@un proce)@ver-al )e+nat de +e+-rii co+i)iei de evaluare :i de repre(entan<i ai operatorilor econo+ici pre(en<i la :edin</. n

care )e con)e+nea(/ +odul de de)*/:urare a :edin<ei re)pective. a)pectele *or+ale con)tatate la de)c?iderea o*ertelor. ele+entele principale ale *iec/rei o*erte. con)e+nndu@)e totodat/ li)ta docu+entelor depu)e de *iecare operator econo+ic n parte1 Autoritatea contractant/ are o-liga<ia de a tran)+ite un exe+plar al proce)ului@ ver-al tuturor operatorilor econo+ici participan<i la procedura de atri-uire. n cel +ult o (i lucr/toare de la de)c?idere. indi*erent dac/ ace:tia au *o)t )au nu pre(en<i la :edin<a re)pectiv/1 =5> "revederile alin1 =9> nu )unt aplica-ile n ca(ul prev/(ut la art1 210 din ordonan<a de urgen</. tra)a-ilitatea ac<iunilor *iind a)igurat/ i+plicit de FEA"1 #B 263 Orice deci"ie cu privire la cali icarea)+elec#ia o ertan#ilor)candida#ilor +au* dup$ ca"* cu privire la evaluarea o ertelor +e adopt$ de c$tre comi+ia de evaluare 8n cadrul unor ,edin#e ulterioare ,edin#ei de de+c!idere a o ertelor. 4RT. '( 213 .n ca"ul 8n care* 8n cadrul documenta#iei de atribuire* a o+t prev$"ut$ obli%a#ia 8ndeplinirii unor criterii de cali icare* a+t el cum +unt ace+tea prev$"ute la art. 1:6 din ordonan#a de ur%en#$* comi+ia de evaluare are obli%a#ia veri ic$rii modului de 8ndeplinire a ace+tor criterii de c$tre iecare o ertant 8n parte. 223 0omi+ia de evaluare are obli%a#ia de a anali"a ,i de a veri ica iecare o ert$ at1t din punct de vedere al elementelor te!nice propu+e* c1t ,i din punct de vedere al a+pectelor inanciare pe care le implic$. 2'3 5ropunerea te!nic$ trebuie +$ core+pund$ cerin#elor minime prev$"ute 8n caietul de +arcini. 2(3 5ropunerea inanciar$ trebuie +$ +e 8ncadre"e 8n limita ondurilor care pot i di+ponibili"ate pentru 8ndeplinirea contractului de ac!i"i#ie public$ re+pectiv. 4RT. '5 5e parcur+ul anali"$rii ,i veri ic$rii documentelor pre"entate de o ertan#i* comi+ia de evaluare are dreptul de a +olicita oric1nd clari ic$ri +au complet$ri ale documentelor pre"entate de ace,tia pentru demon+trarea 8ndeplinirii criteriilor de cali icare* a+t el cum +unt ace+tea prev$"ute la art. 1:6 din ordonan#a de ur%en#$* +au pentru demon+trarea con ormit$#ii o ertei cu cerin#ele +olicitate. 4RT. '6 213 O erta e+te con+iderat$ inacceptabil$ 8n urm$toarele +itua#iia3 +e 8ncadrea"$ 8n cate%oria celor prev$"ute la art. '' alin. 2'3= #M3 -> a *o)t depu)/ de un o*ertant care nu ndepline:te una )au +ai +ulte dintre cerin<ele de cali*icare )ta-ilite n docu+enta<ia de atri-uire )au nu a pre(entat. con*or+ prevederilor art1 11 alin1 =9> @ =5>. docu+ente relevante n ace)t )en)B -A1> GGG A-rogat/ #B

c3 con+tituie o alternativ$ la prevederile caietului de +arcini* alternativ$ care nu poate i luat$ 8n con+iderare din urm$toarele motive; 8n anun#ul de participare nu e+te preci"at$ 8n mod e9plicit po+ibilitatea depunerii unor o erte alternative= ; re+pectiva o ert$ alternativ$ nu re+pect$ cerin#ele minime prev$"ute 8n caietul de +arcini= d3 nu a+i%ur$ re+pectarea re%lement$rilor obli%atorii re eritoare la condi#iile +peci ice de munc$ ,i de protec#ie a muncii* atunci c1nd acea+t$ cerin#$ e+te ormulat$ 8n con ormitate cu prevederile art. '( alin. 223 din ordonan#a de ur%en#$= #M3 e> pre<ul. */r/ TIA. inclu) n propunerea *inanciar/ dep/:e:te valoarea e)ti+at/ co+unicat/ prin anun<ul5invita<ia de participare :i nu exi)t/ po)i-ilitatea di)poni-ili(/rii de *onduri )upli+entare pentru ndeplinirea contractului de ac?i(i<ie pu-lic/ re)pectivB eA1> pre<ul. */r/ TIA. inclu) n propunerea *inanciar/ dep/:e:te valoarea e)ti+at/ co+unicat/ prin anun<ul5invita<ia de participare :i. de:i exi)t/ po)i-ilitatea di)poni-ili(/rii de *onduri )upli+entare pentru ndeplinirea contractului de ac?i(i<ie pu-lic/ re)pectiv. )e con)tat/ exi)ten<a a cel pu<in uneia dintre ur+/toarele )itua<ii: @ pre<ul e)te cu +ai +ult de 10D +ai +are dect valoarea e)ti+at/ prev/(ut/ n anun<ul5invita<ia de participareB @ nc?eierea contractului la pre<ul re)pectiv ar conduce la eludarea aplic/rii acelor prevederi ale ordonan<ei de urgen</ care in)tituie o-liga<ii ale autorit/<ii contractante n raport cu anu+ite praguri valoriceB *> n ur+a veri*ic/rilor prev/(ute la art1 202 :i 206 din ordonan<a de urgen</ )e con)tat/ c/ o*erta are un pre< neo-i:nuit de )c/(ut pentru ceea ce ur+ea(/ a *i *urni(at5pre)tat5executat. a)t*el nct nu )e poate a)igura ndeplinirea contractului la para+etrii cantitativi :i calitativi )olicita<i prin caietul de )arcini1 =2> O*erta e)te con)iderat/ necon*or+/ n ur+/toarele )itua<ii: a> nu )ati)*ace n +od core)pun(/tor cerin<ele caietului de )arciniB -> con<ine propuneri de +odi*icare a clau(elor contractuale pe care le@a )ta-ilit autoritatea contractant/ n cadrul docu+enta<iei de atri-uire. care )unt n +od evident de(avantaEoa)e pentru acea)ta din ur+/. iar o*ertantul. de:i a *o)t in*or+at cu privire la re)pectiva )itua<ie. nu accept/ renun<area la clau(ele re)pectiveB c> con<ine n cadrul propunerii *inanciare pre<uri care nu )unt re(ultatul li-erei concuren<e :i care nu pot *i Eu)ti*icateB d> n cadrul unei proceduri de atri-uire pentru care )@a prev/(ut de*alcarea pe loturi. o*erta e)te pre(entat/ */r/ a )e reali(a di)tinc<ia pe loturile o*ertate. din ace)t +otiv devenind i+po)i-il/ aplicarea criteriului de atri-uire pentru *iecare lot n parte1 #M3 4RT. '6B1

=1> ;n )en)ul prevederilor art1 202 alin1 =1> din ordonan<a de urgen</. o o*ert/ pre(int/ un pre< aparent neo-i:nuit de )c/(ut n raport cu ceea ce ur+ea(/ a *i *urni(at. executat )au pre)tat atunci cnd pre<ul o*ertat. */r/ TIA. repre(int/ +ai pu<in de 85D din valoarea e)ti+at/ a contractului re)pectiv )au. n ca(ul n care n procedura de atri-uire )unt cel pu<in 5 o*erte care nu )e a*l/ n )itua<iile prev/(ute la art1 60 alin1 =1> lit1 a> @ e> :i alin1 =2>. atunci cnd pre<ul o*ertat repre(int/ +ai pu<in de 85D din +edia arit+etic/ a o*ertelor re)pective1 =2> ;n ca(ul n care. pe parcur)ul evalu/rii. )e con)tat/ exi)ten<a unei o*erte cu pre< aparent neo-i:nuit de )c/(ut n )en)ul prevederilor alin1 =1>. autoritatea contractant/ are o-liga<ia de a e*ectua veri*ic/ri detaliate n leg/tur/ cu a)pectele prev/(ute la art1 202 alin1 =2> din ordonan<a de urgen</1 =6> ;n )copul e*ectu/rii veri*ic/rilor prev/(ute la alin1 =2>. autoritatea contractant/ va )olicita o*ertantului inclu)iv docu+ente privind. dup/ ca(. pre<urile la *urni(ori. )itua<ia )tocurilor de +aterii pri+e :i +ateriale. +odul de organi(are :i +etodele utili(ate n cadrul proce)ului de lucru. nivelul de )alari(are a *or<ei de +unc/. per*or+an<ele :i co)turile i+plicate de anu+ite utilaEe )au ec?ipa+ente de lucru1 =9> ;n ca(ul n care o*ertantul nu pre(int/ in*or+a<iile )olicitate )au ace)te in*or+a<ii nu pot Eu)ti*ica pre<ul aparent neo-i:nuit de )c/(ut. o*erta intr/ )u- inciden<a prevederilor art1 60 alin1 =1> lit1 *>1 #B 4RT. ': 213 O ertele care nu +e 8ncadrea"$ 8n niciuna dintre +itua#iile prev$"ute la art. '6 +unt +in%urele o erte care pot i con+iderate admi+ibile. 223 O erta c1,ti%$toare +e +tabile,te numai dintre o ertele admi+ibile ,i numai pe ba"a criteriului de atribuire preci"at 8n anun#ul de participare ,i 8n documenta#ia de atribuire. 4RT. '/ 213 .nainte de +tabilirea o ertei c1,ti%$toare* autoritatea contractant$ are dreptul de a or%ani"a o etap$ inal$ de licita#ie electronic$* dar numai 8n ca"ul 8n care a luat acea+t$ deci"ie 8nainte de ini#ierea procedurii de atribuire ,i numai dac$ a anun#at deci"ia re+pectiv$ 8n anun#ul de participare* iar documenta#ia de atribuire con#ine toate preci"$rile prev$"ute la art. 16( din ordonan#a de ur%en#$. 223 Hicita#iile electronice +e or%ani"ea"$ prin intermediul 7E45* 8n condi#iile re%lementate de normele metodolo%ice adoptate 8n con ormitate cu prevederile art. '0' alin. 2'3 din ordonan#a de ur%en#$. 2'3 4utoritatea contractant$ are obli%a#ia de a invita la etapa de licita#ie electronic$ numai o ertan#i care au depu+ o erte admi+ibile. #M3 =9> ;n ca(ul organi(/rii etapei *inale de licita<ie electronic/. cla)a+entul *inal )e )ta-ile:te lund n con)iderare :i re(ultatul o-<inut n proce)ul repetitiv de o*ertare derulat n cadrul etapei re)pective1 Re*u(ul unui operator econo+ic de a )e nregi)tra n

FEA" n )copul particip/rii la etapa *inal/ de licita<ie electronic/ e)te a)i+ilat cu retragerea o*ertei. n ace)t ca( *iind aplica-ile prevederile art1 87 alin1 =1> lit1 a>1 #M3 4RT. '9 =1> $up/ ce a *inali(at evaluarea o*ertelor. co+i)ia de evaluare are o-liga<ia de a ela-ora. n con*or+itate cu prevederile art1 216 alin1 =2> din ordonan<a de urgen</. un raport al procedurii de atri-uire. care )e apro-/ de c/tre conduc/torul autorit/<ii contractante )au de per)oana de)e+nat/ n ace)t )cop1 =2> onduc/torul autorit/<ii contractante )au per)oana de)e+nat/ n ace)t )cop are o-liga<ia de lua +/)urile nece)are pentru in*or+area tuturor o*ertan<ilor n leg/tur/ cu re(ultatul aplic/rii procedurii de atri-uire. con*or+ prevederilor art1 200 @ 208 din ordonan<a de urgen</1 #B 4RT. (0 5rocedura de licita#ie de+c!i+$ poate i aplicat$ prin utili"area mi<loacelor electronice* prin intermediul 7E45* 8n condi#iile re%lementate de normele metodolo%ice adoptate 8n con ormitate cu prevederile art. '0' alin. 2'3 din ordonan#a de ur%en#$. 7E0@?ANE4 a 2;a Hicita#ia re+tr1n+$ 4RT. (1 .n perioada cuprin+$ 8ntre data public$rii anun#ului de participare ,i data limit$ de depunere a candidaturilor* autoritatea contractant$ are obli%a#ia de a a+i%ura oric$rui operator economic po+ibilitatea de a ob#ine in orma#ii complete cu privire la condi#iile de participare la procedura de atribuire. 4RT. (2 6up$ e9pirarea datei limit$ de depunere a candidaturilor* comi+ia de evaluare are dreptul de a +tabili candida#ii +electa#i aplic1nd 8n ace+t +cop numai criteriile de +elec#ie prev$"ute 8n anun#ul de participare. #M3 4RT. (' =1> GGG A-rogat =2> $up/ ce a *inali(at )elec<ia candida<ilor. co+i)ia de evaluare are o-liga<ia de a ela-ora un raport inter+ediar. care )e apro-/ de c/tre conduc/torul autorit/<ii contractante )au de per)oana de)e+nat/ n ace)t )cop1 =6> onduc/torul autorit/<ii contractante )au per)oana de)e+nat/ n ace)t )cop are o-liga<ia de lua +/)urile nece)are pentru in*or+area tuturor candida<ilor cu privire la re(ultatul )elec<iei. con*or+ prevederilor art1 200 @ 208 din ordonan<a de urgen</1 #B

4RT. (( 213 4utoritatea contractant$ are obli%a#ia de a tran+mite invita#ia de participare la etapa a doua a licita#iei re+tr1n+e concomitent tuturor candida#ilor +electa#i* re+pect1nd prevederile art. /: ; /9 din ordonan#a de ur%en#$. 223 0andida#ii +electa#i nu au dreptul de a +e a+ocia 8n +copul depunerii de o ert$ comun$* iar autoritatea contractant$ nu are dreptul de a accepta o a+t el de o ert$. 2'3 .n cadrul etapei a doua a licita#iei re+tr1n+e* prevederile art. '1 ; '9 +e aplic$ 8n mod core+pun"$tor. 4RT. (5 5rocedura de licita#ie re+tr1n+$ poate i aplicat$ prin utili"area mi<loacelor electronice* prin intermediul 7E45* 8n condi#iile re%lementate de normele metodolo%ice adoptate 8n con ormitate cu prevederile art. '0' alin. 2'3 din ordonan#a de ur%en#$. 7E0@?ANE4 a ';a 6ialo%ul competitiv 4RT. (6 .nainte de ini#ierea procedurii de dialo% competitiv* autoritatea contractant$ are obli%a#ia de a veri ica 8ntrunirea condi#iilor prev$"ute la art. 9( din ordonan#a de ur%en#$. Re"ultatul veri ic$rii +e concreti"ea"$ prin elaborarea notei <u+ti icative prev$"ute la art. 5* care devine parte a do+arului ac!i"i#iei publice. 4RT. (: .n perioada cuprin+$ 8ntre data public$rii anun#ului de participare ,i data limit$ de depunere a candidaturilor* autoritatea contractant$ are obli%a#ia de a a+i%ura oric$rui operator economic po+ibilitatea de a ob#ine in orma#ii complete cu privire la condi#iile de participare la procedura de atribuire. #M3 4RT. (/ =1> GGG A-rogat =2> $up/ ce a *inali(at pre)elec<ia candida<ilor. co+i)ia de evaluare are o-liga<ia de a ela-ora un raport inter+ediar. care )e apro-/ de c/tre conduc/torul autorit/<ii contractante )au de per)oana de)e+nat/ n ace)t )cop1 =6> onduc/torul autorit/<ii contractante )au per)oana de)e+nat/ n ace)t )cop are o-liga<ia de a lua +/)urile nece)are pentru in*or+area tuturor candida<ilor cu privire la re(ultatul pre)elec<iei. con*or+ prevederilor art1 200 @ 208 din ordonan<a de urgen</1 #B 4RT. (9 213 Etapa a doua a procedurii de dialo% competitiv con+t$ 8n or%ani"area de 8nt1lniri cu iecare candidat admi+ 8n parte* pe parcur+ul c$rora +e derulea"$ un dialo% cu +copul identi ic$rii +olu#iilor)op#iunilor re eritoare la a+pectele te!nice* monta<ele inanciare*

problemele le%ate de cadrul <uridic ,i orice alte elemente ale viitorului contract. Ha + 1r,itul iec$rei 8nt1lniri comi+ia de evaluare are obli%a#ia con+emn$rii problemelor di+cutate ,i a+pectelor convenite 8ntr;un proce+;verbal de ,edin#$. 223 ?denti icarea +olu#iilor)op#iunilor +e +tructurea"$ 8n unc#ie de nece+it$#ile* obiectivele ,i con+tr1n%erile autorit$#ii contractante* a+t el cum au o+t ace+tea eviden#iate 8n documenta#ia de+criptiv$. 2'3 4utoritatea contractant$ are dreptul de a include 8n documenta#ia de+criptiv$ po+ibilitatea acord$rii de prime participan#ilor la dialo%. 5rimele +e +tabile+c 8n limita bu%etului di+ponibil al autorit$#ii contractante ,i 8n unc#ie de c!eltuielile +peci ice implicate de participarea la dialo%* cuantumul total al primelor re+pective neput1nd dep$,i 2I din valoarea e+timat$ a contractului care urmea"$ +$ ie atribuit. 2(3 E+te e9ceptat de la acordarea primelor operatorul economic a c$rui o ert$ e+te* 8n inal* declarat$ c1,ti%$toare. #M3 4RT. 50 =1> Autoritatea contractant/ are dreptul de a derula dialogul :i n runde inter+ediare. care au ca )cop reducerea )ucce)iv/ a nu+/rului de )olu<ii di)cutate. dac/ )unt ndeplinite n +od cu+ulativ ur+/toarele condi<ii: a> acea)t/ po)i-ilitate a *o)t prev/(ut/ n docu+enta<ia de)criptiv/B -> nu+/rul participan<ilor la dialog e)te )u*icient de +are. a)t*el nct o a)t*el de reducere )/ nu a*ecte(e concuren<a real/1 =2> ;n )en)ul prevederilor alin1 =1>. autoritatea contractant/ are dreptul de a organi(a. dup/ ce n ur+a dialogului cu *iecare dintre participan<i au *o)t clari*icate o parte dintre a)pectele prev/(ute la art1 94 alin1 =1>. runde inter+ediare n care participan<ii la dialog ur+ea(/ )/ pre(inte propuneri te?nice :i5)au *inanciare par<iale1 =6> Autoritatea contractant/ are o-liga<ia de a anun<a to<i participan<ii la dialog cu privire la +odalitatea de de)*/:urare a rundei inter+ediare. precu+ :i la *actorii de evaluare aplica-ili :i la +odul concret de aplicare a ace)tora pentru reducerea nu+/rului de participan<i1 =9> $up/ *inali(area unei runde inter+ediare de reducere a nu+/rului de participan<i la dialog. co+i)ia de evaluare are o-liga<ia de a ela-ora un nou raport inter+ediar. care )e apro-/ de c/tre conduc/torul autorit/<ii contractante )au de per)oana de)e+nat/ n ace)t )cop1 =5> onduc/torul autorit/<ii contractante )au per)oana de)e+nat/ n ace)t )cop are o-liga<ia de a lua +/)urile nece)are pentru in*or+area tuturor participan<ilor la dialog cu privire la re(ultatul rundei inter+ediare. con*or+ prevederilor art1 200 @ 208 din ordonan<a de urgen</1 =0> Jr+/toarea rund/ de dialog )e derulea(/ nu+ai cu participan<ii r/+a:i n co+peti<ie dup/ *inali(area rundei inter+ediare organi(ate anterior1 "articipan<ii r/+a:i n co+peti<ie. odat/ ad+i:i ca ur+are a organi(/rii unei runde inter+ediare. nu

au dreptul ca. n cadrul rundelor ur+/toare )au atunci cnd depun o*erta *inal/. )/ +odi*ice angaEa+entele a)u+ate prin propunerile te?nice :i5)au *inanciare par<iale pe care le@au pre(entat. dect n )en)ul +-un/t/<irii ace)tora1 #B 4RT. 51 .n ca"ul 8n care etapa a doua a procedurii de dialo% competitiv nu +e poate inali"a prin identi icarea unei +olu#ii viabile* autoritatea contractant$ are dreptul de a anula procedura de atribuire* con+ider1ndu;+e implicit 8ndeplinirea condi#iilor prev$"ute la art. 209 alin. 213 lit. b3 din ordonan#a de ur%en#$. 4RT. 52 213 .n cadrul ultimei etape a dialo%ului competitiv* o ertan#ii trebuie +$ depun$ o erte pe ba"a +olu#iei)+olu#iilor identi icate 8n cur+ul etapei anterioare. #M3 =2> "revederile art1 61 @ 64 )e aplic/ n +od core)pun(/tor1 #B 7E0@?ANE4 a (;a Ne%ocierea cu publicarea prealabil$ a unui anun# de participare 4RT. 5' 213 .nainte de ini#ierea procedurii de ne%ociere cu publicarea prealabil$ a unui anun# de participare* autoritatea contractant$ are obli%a#ia de a veri ica 8ntrunirea condi#iilor prev$"ute la art. 110 din ordonan#a de ur%en#$. Re"ultatul veri ic$rii +e concreti"ea"$ prin elaborarea notei <u+ti icative prev$"ute la art. 5* care devine parte a do+arului ac!i"i#iei publice. 223 .n ca"ul atribuirii unui contract +ectorial* autoritatea contractant$ nu are obli%a#ia veri ic$rii condi#iilor prev$"ute la alin. 213* 8n ace+t ca" iind aplicabile prevederile art. 251 din ordonan#a de ur%en#$. #M3 4RT. 5'B1 ;n perioada cuprin)/ ntre data pu-lic/rii anun<ului de participare :i data@li+it/ de depunere a candidaturilor. autoritatea contractant/ are o-liga<ia de a a)igura oric/rui operator econo+ic po)i-ilitatea de a o-<ine in*or+a<ii co+plete cu privire la condi<iile de participare la procedura de atri-uire1 #M3 4RT. 5'B2 =1> $up/ ce )@a *inali(at pre)elec<ia candida<ilor. co+i)ia de evaluare are o-liga<ia de a ela-ora un raport inter+ediar. care )e apro-/ de c/tre conduc/torul autorit/<ii contractante )au de per)oana de)e+nat/ n ace)t )cop1

=2> onduc/torul autorit/<ii contractante )au per)oana de)e+nat/ n ace)t )cop are o-liga<ia de a lua +/)urile nece)are pentru in*or+area tuturor candida<ilor cu privire la re(ultatul pre)elec<iei. con*or+ prevederilor art1 200 @ 208 din ordonan<a de urgen</1 #M3 4RT. 5( =1> Autoritatea contractant/ are o-liga<ia de a organi(a. n cadrul etapei a doua a procedurii de atri-uire. ntlniri cu *iecare candidat pre)electat n parte. n cadrul c/rora )e de)*/:oar/ negocieri cu privire la propunerea te?nic/ :i la cea *inanciar/1 =2> %iecare participant la etapa de negocieri are o-liga<ia de a pre(enta. n *unc<ie de nece)it/<ile. o-iectivele :i con)trngerile autorit/<ii contractante. a)t*el cu+ au *o)t ace)tea eviden<iate n docu+enta<ia de)criptiv/. o propunere de o*ert/ preli+inar/. care va con)titui punctul de pornire al negocierilor1 =6> Fcopul negocierilor e)te de +-un/t/<ire a o*ertei preli+inare :i de adaptare a ace)teia la condi<iile concrete n care )e va derula viitorul contract1 La )*r:itul *iec/rei ntlniri co+i)ia are o-liga<ia con)e+n/rii pro-le+elor di)cutate :i a a)pectelor convenite ntr@un proce)@ver-al de :edin</. care )e )e+nea(/ de c/tre to<i participan<ii la negocieri1 #B 4RT. 55 .n m$+ura 8n care a prev$"ut acea+t$ po+ibilitate 8n documenta#ia de+criptiv$* iar num$rul de participan#i la ne%ocieri e+te +u icient de mare a+t el 8nc1t diminuarea num$rului de participan#i +$ nu a ecte"e concuren#a real$* autoritatea contractant$ are dreptul de a derula ne%ocierile 8n runde +ucce+ive* dup$ un model +imilar cu cel prev$"ut pentru dialo%ul competitiv. #M3 4RT. 56 =1> #egocierile )e derulea(/ pn/ n +o+entul n care *iecare participant la negocieri declar/ c/ o*erta preli+inar/ pe care a pre(entat@o nu +ai poate *i +-un/t/<it/. *apt care )e con)e+nea(/ explicit n proce)ul@ver-al de :edin</1 =2> ;n ca(ul n care. pe parcur)ul negocierilor. co+i)ia con)tat/ c/ nu )e nregi)trea(/ +-un/t/<iri )u-)tan<iale ale o*ertei preli+inare *a</ de ntlnirile5rundele anterioare. acea)ta are dreptul de a )ta-ili o ntlnire *inal/. cu *iecare participant n parte1 ;n cadrul ace)tei ntlniri *iecare participant are o-liga<ia de a pre(enta ele+entele *inale ale propunerii )ale te?nice :i *inanciare. pentru care ur+ea(/ )/ )e aplice criteriul de atri-uire1 #B 7E0@?ANE4 a 5;a Ne%ocierea $r$ publicarea prealabil$ a unui anun# de participare

4RT. 5: .nainte de ini#ierea procedurii de ne%ociere $r$ publicarea prealabil$ a unui anun# de participare* autoritatea contractant$ are obli%a#ia de a veri ica 8ntrunirea condi#iilor prev$"ute la art. 122 +au* dup$ ca"* la art. 252 din ordonan#a de ur%en#$. Re"ultatul veri ic$rii +e concreti"ea"$ prin elaborarea notei <u+ti icative prev$"ute la art. 5* care devine parte a do+arului ac!i"i#iei publice. 4RT. 5/ ?ni#ierea procedurii de ne%ociere $r$ publicarea prealabil$ a unui anun# de participare +e reali"ea"$ prin tran+miterea unei invita#ii de participare la ne%ocieri c$tre unul +au* ori de c1te ori e+te po+ibil* c$tre mai mul#i operatori economici. 4RT. 59 213 .n ca"urile prev$"ute la art. 122 lit. 3 ,i la art. 252 lit. 3 din ordonan#a de ur%en#$* autoritatea contractant$ are dreptul de a ac!i"i#iona numai acele cate%orii de produ+e un%ibile care +unt cotate pe pia#$ la di+ponibil= 8n acea+t$ +itua#ie* prevederile art. 5/ nu +unt aplicabile* procedura iind ini#iat$ prin tran+miterea c$tre bur+$ a ordinului de cump$rare. 223 .n +en+ul prevederilor alin. 213* prin bunuri un%ibile +e 8n#ele%e bunurile determinate %eneric* care pot i 8nlocuite unele cu altele 8n e9ecutarea unei obli%a#ii contractuale. 2'3 O erta c1,ti%$toare e+te aceea care* la inalul tran"ac#iei 8n rin%ul bur+ei* a pre"entat cel mai +c$"ut pre# pentru produ+ul re+pectiv. 4RT. 60 .n ca"urile prev$"ute la art. 122 lit. %3 ,i la art. 252 lit. %3 din ordonan#a de ur%en#$* autoritatea contractant$ are dreptul de a ac!i"i#iona produ+e prin participarea la procedura +peci ic$ or%ani"at$ 8n ace+t +en+ a+upra operatorului economic a lat 8n lic!idare* 8n condi#iile le%ii. 7E0@?ANE4 a 6;a 0ererea de o erte 4RT. 61 213 0ererea de o erte +e ini#ia"$ prin tran+miterea unei invita#ii de participare c$tre cel pu#in ' operatori economici. 223 .ncep1nd cu data de 1 ianuarie 200:* prevederile alin. 213 8,i 8ncetea"$ aplicabilitatea* autoritatea contractant$ av1nd obli%a#ia de a publica invita#ia de participare 8n 7E45. 4RT. 62 213 .n perioada cuprin+$ 8ntre data tran+miterii invita#iei de participare ,i data limit$ de depunere a o ertelor* autoritatea contractant$ are obli%a#ia de a a+i%ura oric$rui operator economic po+ibilitatea de a ob#ine documenta#ia de atribuire.

#M3 =2> GGG A-rogat =6> GGG A-rogat #B 4RT. 6' 213 6up$ tran+miterea invita#iei de participare* re%ulile aplicabile procedurii de cerere de o erte +unt +imilare cu cele prev$"ute la art. '2 ; '9* pentru aplicarea licita#iei de+c!i+e. 223 .n ca"ul aplic$rii procedurii de cerere de o erte prin mi<loace electronice* autoritatea contractant$ are dreptul de a +olicita reduceri +ucce+ive ale pre#urilor inclu+e 8n propunerile inanciare. 4RT. 6( 5rocedura de cerere de o erte poate i aplicat$ prin utili"area mi<loacelor electronice* prin intermediul 7E45* 8n condi#iile re%lementate de normele metodolo%ice adoptate 8n con ormitate cu prevederile art. '0' alin. 2'3 din ordonan#a de ur%en#$. 045. 5 4cordul;cadru 4RT. 65 .n +en+ul prevederilor art. 1(' din ordonan#a de ur%en#$* autoritatea contractant$a3 nu are dreptul de a 8nc!eia acorduri;cadru cu o durat$ mai mare de ( ani dec1t 8n ca"uri e9cep#ionale ,i pe care le poate <u+ti ica doar prin obiectul +peci ic al contractelor +ub+ecvente ce urmea"$ +$ ie atribuite 8n ba"a acordului;cadru re+pectiv= b3 nu are dreptul de a atribui contracte +ub+ecvente care au ca obiect pre+ta#ii de alt$ natur$ dec1t cele +tabilite prin acordul;cadru= c3 nu are dreptul de a 8nc!eia acorduri;cadru pe ba"a c$rora +e pot atribui contracte +ub+ecvente de tipuri +au natur$ di erite unele a#$ de altele= d3 nu are dreptul de a 8nc!eia contracte +ub+ecvente dec1t cu operatorul)operatorii economic)economici +emnatar)+emnatari al)ai acordului;cadru ,i numai pe ba"a re%ulilor ,i condi#iilor prev$"ute 8n re+pectivul acord= e3 nu are dreptul de a atribui contracte +ub+ecvente 8n numele ,i pentru o alt$ autoritate contractant$ care nu e+te parte 8n acordul;cadru re+pectiv dec1t 8n ca"ul 8n care are calitatea de unitate de ac!i"i#ii centrali"ate con orm prevederilor art. 22 din ordonan#a de ur%en#$= 3 $r$ a aduce atin%ere prevederilor art. '1 din ordonan#a de ur%en#$* are obli%a#ia de a impune condi#ii minime de cali icare care +$ +e raporte"e cel mult la valoarea e+timat$ a celui mai mare contract +ub+ecvent care +e anticipea"$ c$ va i atribuit pe durata acordului;cadru= #M3

g> nu are dreptul de a atri-ui contracte )u-)ecvente a c/ror valoare cu+ulat/ e)te +ai +are dect o valoare a c/rei dep/:ire ar conduce la eludarea aplic/rii acelor prevederi ale ordonan<ei de urgen</ care in)tituie o-liga<ii ale autorit/<ii contractante n raport cu anu+ite praguri valorice1 #B 4RT. 66 6ocumenta#ia de atribuire trebuie +$ con#in$* al$turi de elementele prev$"ute la art. '' alin. 223 din ordonan#a de ur%en#$* ,i un +et minim de in orma#ii +peci ice re eritoare laa3 num$rul +au intervalul 8n care +e va 8ncadra num$rul de operatori economici care vor i parte a acordului;cadru ce urmea"$ +$ ie 8nc!eiat= b3 op#iunea de a atribui contractele +ub+ecvente 8nc!eierii acordului;cadru $r$ reluarea competi#iei +au prin reluarea competi#iei* 8n ca"ul 8n care acordul;cadru urmea"$ +$ ie 8nc!eiat cu mai mul#i operatori economici= c3 criteriul de atribuire) actorii de evaluare care urmea"$ +$ +e aplice pentru atribuirea contractelor +ub+ecvente* precum ,i orice alte re%uli a erente* 8n ca"ul 8n care atribuirea contractelor re+pective urmea"$ +$ +e reali"e"e prin reluarea competi#iei= d3 calendarul e+timativ de aplicare a procedurii* precum ,i calendarul e+timativ de atribuire a contractelor +ub+ecvente= e3 e+tim$ri ale cantit$#ilor minime ,i ma9ime care ar putea i +olicitate pe durata 8ntre%ului acord;cadru= 3 e+tim$ri ale cantit$#ilor minime ,i ma9ime care ar putea ace obiectul unui +in%ur contract +ub+ecvent dintre cele care urmea"$ +$ ie atribuite pe durata acordului;cadru. 4RT. 6: 213 5rin 8nc!eierea unui acord;cadru* autoritatea contractant$ 8,i a+um$* a#$ de operatorul)operatorii economic)economici care e+te)+unt parte a acordului re+pectiv* urm$toarele obli%a#ii principale#M3 a> )/ nu nc?eie cu alt operator econo+ic. pe durata acordului@cadru. un contract avnd ca o-iect ac?i(i<ionarea produ)elor5)erviciilor5lucr/rilor care *ac o-iectul acordului@cadru re)pectiv. cu excep<ia ur+/toarelor ca(uri: @ operatorul5operatorii econo+ici )e+natar5)e+natari ai acordului nu +ai are5au capacitatea de a r/)punde )olicit/rilor autorit/<ii contractanteB )au @ autoritatea contractant/ )e a*l/ n )itua<ia prev/(ut/ la art1 05 lit1 g>. n ace)t din ur+/ ca( */r/ a aduce atingere regulilor de e)ti+are a valorii contractului de ac?i(i<ie pu-lic/B #B b3 +$ atribuie contracte operatorului)operatorilor economic)economici +emnatar)+emnatari* ori de c1te ori inten#ionea"$ +$ ac!i"i#ione"e produ+ele)+erviciile)lucr$rile care au $cut obiectul acordului;cadru re+pectiv* re+pect1nd condi#iile e+en#iale +tabilite la 8nc!eierea ace+tuia.

223 Operatorul)operatorii economic)economici +emnatar)+emnatari al)ai acordului; cadru 8,i a+um$ ca obli%a#ie principal$ a#$ de autoritatea contractant$ urni"area de produ+e)pre+tarea de +ervicii)e9ecu#ia de lucr$ri* a+t el cum a o+t prev$"ut 8n acordul; cadru re+pectiv* ori de c1te ori autoritatea contractant$ +olicit$ ace+t lucru. 2'3 7olicitarea autorit$#ii contractante* adre+at$ operatorului economic pentru a urni"a)pre+ta)e9ecuta* +e materiali"ea"$ prin 8nc!eierea unui contract +ub+ecvent acordului;cadru. 4RT. 6/ 213 4cordul;cadru trebuie +$ prevad$* pentru contractele +ub+ecvente care urmea"$ +$ ie atribuite* elementele)condi#iile con+iderate e+en#iale* care +e re er$ laa3 obli%a#iile pe care operatorul)operatorii economic)economici ,i le;a)le;au a+umat prin propunerea te!nic$ pre"entat$ 8n cur+ul procedurii de atribuire* 8n +pecial 8n ceea ce prive,te caracteri+ticile te!nice ; unc#ionale ,i de per orman#$ ; ale produ+elor care urmea"$ +$ ie urni"ate* de+crierea +erviciilor care urmea"$ +$ ie pre+tate ,i nivelul calitativ al ace+tora* de+crierea lucr$rilor care urmea"$ +$ ie e9ecutate ,i nivelul calitativ al ace+tora* duratele)termenele de livrare* de pre+tare +au de e9ecu#ie 8ncep1nd din momentul 8nc!eierii contractului* %aran#iile acordate* orice alte elemente care au o+t luate 8n con+iderare 8n proce+ul de anali"$ ,i evaluare a propunerilor te!nice= b3 pre#ul)tari ul unitar +au pre#urile)tari ele unitare* alte an%a<amente inanciare +au comerciale* pe care operatorul)operatorii economic)economici le;a)le;au prev$"ut 8n propunerea inanciar$= c3 condi#ii +peci ice ,i ormule de a<u+tare a pre#urilor* dup$ ca"= d3 orice alte elemente)clau"e pe care autoritatea contractant$ le con+ider$ nece+are. 223 .n ca"ul 8n care acordul;cadru e+te 8nc!eiat cu mai mul#i operatori economici* iar contractele +ub+ecvente urmea"$ +$ ie atribuite prin reluarea competi#iei* acordul;cadru trebuie +$ prevad$a3 elementele)condi#iile care r$m1n ne+c!imbabile pe 8ntrea%a durat$ a re+pectivului acord= b3 elementele)condi#iile care vor ace obiectul relu$rii competi#iei pentru atribuirea contractelor +ub+ecvente. 4RT. 69 213 .n ca"ul 8n care acordul;cadru e+te 8nc!eiat cu mai mul#i operatori economici* iar contractele +ub+ecvente urmea"$ +$ ie atribuite prin reluarea competi#iei* autoritatea contractant$ are obli%a#ia* ori de c1te ori decide ac!i"i#ionarea produ+elor)+erviciilor)lucr$rilor care ac obiectul acordului re+pectiv* +$ tran+mit$ concomitent o invita#ie de participare la reo ertare c$tre to#i operatorii economici +emnatari ai acordului;cadru. 223 ?nvita#ia la reo ertare trebuie +$ con#in$ cel pu#in urm$toarele in orma#iia3 cu privire la cantit$#ile ,i elementele +peci ice care vor ace obiectul contractului ce urmea"$ +$ ie atribuit=

b3 cu privire la elementele)condi#iile care ac obiectul relu$rii competi#iei ,i criteriul de atribuire) actorii de evaluare care urmea"$ +$ ie aplica#i pentru +tabilirea operatorului economic c$ruia 8i va i atribuit contractul* a+t el cum +;a prev$"ut 8n documenta#ia de atribuire elaborat$ pentru 8nc!eierea acordului;cadru= c3 cu privire la modul 8n care +e depune)tran+mite noua o ert$ ,i data limit$ p1n$ la care operatorii economici au dreptul de a depune)tran+mite noua o ert$. 2'3 Elementele care pot ace obiectul reo ert$rii +e pot re eri la pre#* termene de livrare)pre+tare)e9ecu#ie* caracteri+tici te!nice* nivel calitativ ,i de per orman#$ ,i)+au la orice altele a+emenea* 8n m$+ura 8n care au o+t prev$"ute con orm di+po"i#iilor art. 6/ alin. 223 lit. b3. 2(3 6ata limit$ p1n$ la care operatorii economici au dreptul +$ depun$)tran+mit$ noua o ert$ +e +tabile,te de autoritatea contractant$ care are* 8n ace+t +en+* obli%a#ia de a #ine cont de a+pecte precum comple9itatea obiectului viitorului contract ,i a+i%urarea unei perioade re"onabile pentru elaborarea noii o erte ,i tran+miterea ace+teia= autoritatea contractant$ poate +$ con+ulte operatorii economici cu privire la po+ibilitatea ace+tora de a elabora noile o erte 8ntr;o perioad$ c1t mai +curt$ de timp. #M3 =5> Operatorii econo+ici au dreptul ca n proce)ul de reo*ertare )/ +odi*ice ele+entele5condi<iile care *ac o-iectul relu/rii co+peti<iei nu+ai n )en)ul +-un/t/<irii ace)tora :i */r/ )/ a*ecte(e ele+entele5condi<iile )ta-ilite ca *iind ne)c?i+-a-ile con*or+ prevederilor art1 08 alin1 =2> lit1 a>1 ;n ca(ul n care a *o)t prev/(ut/ po)i-ilitatea de aEu)tare a pre<ului. +-un/t/<irea ace)tui ele+ent )e raportea(/ la valoarea actuali(at/ care )e o-<ine n ur+a aplic/rii coe*icien<ilor de aEu)tare1 #B 263 .n ca"ul 8n care* 8n urma reo ert$rii* autoritatea contractant$ nu ob#ine 8mbun$t$#iri ale elementelor)condi#iilor care ac obiectul relu$rii competi#iei* acea+ta are obli%a#ia de a atribui contractul o ertantului cla+at pe primul loc 8n cadrul procedurii aplicate pentru 8nc!eierea acordului;cadru* prin luarea 8n con+iderare a condi#iilor ,i elementelor prev$"ute 8n o erta ini#ial$ a ace+tuia. 4RT. :0 213 .n ca"ul 8n care operatorul economic c$ruia autoritatea contractant$ 8i tran+mite o +olicitare pentru 8nc!eierea unui contract +ub+ecvent nu are capacitatea de a r$+punde ace+tei +olicit$ri deoarece cantitatea care ace obiectul contractului dep$,e,te e+timarea prev$"ut$ la art. 66 lit. 3* autoritatea contractant$ are dreptul de a ini#ia o nou$ procedur$ de atribuire pentru ac!i"i#ionarea di eren#ei care nu poate i acoperit$ de re+pectivul operator economic* numai 8n ca"ul 8n carea3 acordul;cadru e+te 8nc!eiat doar cu operatorul economic re+pectiv= +au b3 de,i acordul;cadru e+te 8nc!eiat ,i cu al#i operatori economici* nici ace,tia* la r1ndul lor* nu au capacitatea de a acoperi di eren#a re+pectiv$. #M3

=2> ;n ca(ul n care operatorul econo+ic c/ruia autoritatea contractant/ i tran)+ite o )olicitare pentru nc?eierea unui contract )u-)ecvent nu are capacitatea de a r/)punde ace)tei )olicit/ri din propria )a culp/. autoritatea contractant/ are dreptul de a ini<ia o nou/ procedur/ de atri-uire pentru ac?i(i<ionarea ntregii cantit/<i nece)are. nu+ai n ca(ul n care: a> acordul@cadru e)te nc?eiat doar cu operatorul econo+ic re)pectivB )au -> de:i acordul@cadru e)te nc?eiat :i cu al<i operatori econo+ici. nici ace:tia. la rndul lor. nu au capacitatea de a r/)punde )olicit/rii re)pective1 #B 2'3 Operatorul economic 8n culp$ va +u eri con+ecin#ele prev$"ute 8n acordul;cadru pentru ne8ndeplinirea obli%a#iilor 8n +arcina +a. 045. 6 Evaluarea o ertelor #M3 4RT. :1 =1> Autoritatea contractant/ are o-liga<ia de a de)e+na. pentru atri-uirea contractelor de ac?i(i<ie pu-lic/. per)oanele re)pon)a-ile pentru evaluarea o*ertelor. care )e con)tituie ntr@o co+i)ie de evaluare1 =2> o+i)ia de evaluare tre-uie )/ includ/ )peciali:ti n do+eniul o-iectului contractului care ur+ea(/ )/ *ie atri-uit :i )e no+inali(ea(/ din cadrul co+parti+entului intern )peciali(at prev/(ut la art1 6 alin1 =1>1 ;n co+i)ia de evaluare pot *i no+inali(a<i :i +e+-ri apar<innd altor co+parti+ente ale autorit/<ii contractante )au. n ca(ul n care -ene*iciarul *inal al contractului e)te o alt/ autoritate contractant/. din cadrul re)pectivei autorit/<i contractante1 #B 2'3 Nominali"area per+oanelor re+pon+abile pentru evaluarea o ertelor +e poate reali"a at1t pentru atribuirea iec$rui contract 8n parte* c1t ,i pentru atribuirea mai multor contracte* 8n ace+t din urm$ ca" atunci c1nd contractele re+pective +unt de comple9itate redu+$. #M3 4RT. :2 =1> Autoritatea contractant/ va nu+i o per)oan/ re)pon)a-il/ cu aplicarea procedurii de atri-uire. per)oan/ care devine. totodat/. :i pre:edinte al co+i)iei de evaluare1 "re:edintele poate *i +e+-ru n cadrul co+i)iei de evaluare )au rolul )/u poate *i li+itat nu+ai la a)pectele de organi(are :i repre(entare. n ace)t din ur+/ ca( neavnd drept de vot1 ;n orice )itua<ie. pre:edintele co+i)iei de evaluare )e+nea(/ raportul procedurii de atri-uire1 #B

223 4tribu#iile comi+iei de evaluare +unt urm$toarelea3 de+c!iderea o ertelor ,i* dup$ ca"* a altor documente care 8n+o#e+c o erta= b3 veri icarea 8ndeplinirii criteriilor de cali icare de c$tre o ertan#i)candida#i* 8n ca"ul 8n care ace+tea au o+t +olicitate prin documenta#ia de atribuire= c3 reali"area +elec#iei)pre+elec#iei candida#ilor* dac$ e+te ca"ul= d3 reali"area dialo%ului cu operatorii economici* 8n ca"ul aplic$rii procedurii de dialo% competitiv= e3 reali"area ne%ocierilor cu operatorii economici* 8n ca"ul aplic$rii procedurilor de ne%ociere= 3 veri icarea propunerilor te!nice pre"entate de o ertan#i* din punctul de vedere al modului 8n care ace+tea core+pund cerin#elor minime din caietul de +arcini +au din documenta#ia de+criptiv$= %3 veri icarea propunerilor inanciare pre"entate de o ertan#i* din punctul de vedere al 8ncadr$rii 8n ondurile care pot i di+ponibili"ate pentru 8ndeplinirea contractului de ac!i"i#ie public$ re+pectiv* precum ,i* dac$ e+te ca"ul* din punctul de vedere al 8ncadr$rii ace+tora 8n +itua#ia prev$"ut$ la art. 202 din ordonan#a de ur%en#$= !3 +tabilirea o ertelor inacceptabile +au necon orme ,i a motivelor care +tau la ba"a 8ncadr$rii o ertelor re+pective 8n acea+t$ cate%orie= i3 +tabilirea o ertelor admi+ibile= <3 aplicarea criteriului de atribuire* a+t el cum a o+t prev$"ut 8n documenta#ia de atribuire* ,i +tabilirea o ertei)o ertelor c1,ti%$toare= J3 8n ca"uri <u+ti icate con orm prevederilor art. 209 din ordonan#a de ur%en#$* elaborarea unei propuneri de anulare a procedurii de atribuire= l3 elaborarea raportului procedurii de atribuire* a+t el cum e+te ace+ta prev$"ut la art. 21' alin. 223 din ordonan#a de ur%en#$. 2'3 4utoritatea contractant$ are dreptul de a nominali"a membri de re"erv$ pentru membrii comi+iei de evaluare. 2(3 4utoritatea contractant$ are dreptul de a 8nlocui un membru al comi+iei de evaluare cu un membru de re"erv$ numai dac$ per+oana care urmea"$ +$ ie 8nlocuit$ nu are po+ibilitatea* din motive obiective* de a;,i 8ndeplini atribu#iile care re"ult$ din calitatea de membru al comi+iei de evaluare. 6up$ producerea 8nlocuirii* calitatea de membru al comi+iei de evaluare e+te preluat$ de c$tre membrul de re"erv$* care 8,i va e9ercita atribu#iile a erente p1n$ la inali"area procedurii de atribuire. #M3 4RT. :' =1> Autoritatea contractant/ are dreptul de a decide. cu )copul de a )priEini activit/<ile de evaluare. de)e+narea pe lng/ co+i)ia de evaluare a unor )peciali:ti externi. nu+i<i exper<i coopta<i1 Exper<ii coopta<i pot *i de)e+na<i nc/ de la nceputul proce)ului de evaluare )au pe parcur)ul ace)tui proce). n *unc<ie de pro-le+ele care ar putea i+pune experti(a ace)tora1

=2> $eci(ia de de)e+nare a exper<ilor coopta<i tre-uie )/ preci(e(e atri-u<iile :i re)pon)a-ilit/<ile )peci*ice ale ace)tora :i )/ Eu)ti*ice nece)itatea particip/rii lor la proce)ul de evaluare1 #B 2'3 4tribu#iile ,i re+pon+abilit$#ile e9per#ilor e9terni coopta#i +e re"um$* dup$ ca"* numai laa3 veri icarea ,i evaluarea propunerilor te!nice= b3 anali"a +itua#iei inanciare a o ertan#ilor)candida#ilor ori anali"a inanciar$ a e ectelor pe care le pot determina anumite elemente ale o ertei +au clau"e contractuale propu+e de o ertant= c3 anali"a e ectelor de natur$ <uridic$ pe care le pot determina anumite elemente ale o ertei +au anumite clau"e contractuale propu+e de o ertant. #M3 =9> #u+ai +e+-rii co+i)iei de evaluare au drept de vot1 =5> Exper<ii coopta<i nu au drept de vot. n)/ au o-liga<ia de a ela-ora un raport de )pecialitate cu privire la a)pectele te?nice. *inanciare )au Euridice a)upra c/rora. pe -a(a experti(ei pe care o de<in. :i expri+/ punctul de vedere1 #B 263 Raportul de +pecialitate prev$"ut la alin. 253 e+te de+tinat +$ acilite"e comi+iei de evaluare adoptarea deci"iilor 8n cadrul proce+ului de anali"$ a o ertelor ,i de +tabilire a o ertei)o ertelor c1,ti%$toare. Raportul de +pecialitate +e ata,ea"$ la raportul de atribuire ,i devine parte a do+arului ac!i"i#iei publice. 4RT. :( 213 5e parcur+ul de+ $,ur$rii proce+ului de evaluare* comi+ia ,i e9per#ii coopta#i au obli%a#ia de a p$+tra con iden#ialitatea a+upra con#inutului o ertelor* precum ,i a+upra oric$ror alte in orma#ii pre"entate de c$tre candida#i)o ertan#i* a c$ror de"v$luire ar putea aduce atin%ere dreptului ace+tora de a;,i prote<a proprietatea intelectual$ +au +ecretele comerciale. 223 .nc$lcarea an%a<amentelor re eritoare la con iden#ialitate +e +anc#ionea"$ con orm le%ii* di+ciplinar +au penal. 2'3 0u e9cep#ia ,edin#ei de de+c!idere a o ertelor* la 8ntrunirile comi+iei de evaluare au dreptul de a participa numai membrii ace+teia ,i* dup$ ca"* e9per#ii coopta#i. 2(3 Re%ulile de evitare a con lictului de intere+e* a+t el cum au o+t prev$"ute la cap. ??* +ec#iunea a /;a din ordonan#a de ur%en#$* +unt e%al aplicabile at1t comi+iei de evaluare* c1t ,i e9per#ilor coopta#i. 4RT. :5 213 0omi+ia de evaluare ,i membrii coopta#i au obli%a#ia de a +emna pe propria r$+pundere o declara#ie de con iden#ialitate ,i impar#ialitate prin care +e an%a<ea"$ +$ re+pecte prevederile art. :( ,i prin care con irm$ c$ nu +e a l$ 8ntr;o +itua#ie care implic$ e9i+ten#a unui con lict de intere+e.

223 6eclara#ia prev$"ut$ la alin. 213 trebuie +emnat$ 8nainte de preluarea atribu#iilor +peci ice* 8n cadrul proce+ului de evaluare. 2'3 .n ca"ul 8n care unul dintre membrii de+emna#i 8n comi+ia de evaluare +au unul dintre e9per#ii coopta#i con+tat$ c$ +e a l$ 8ntr;o +itua#ie de incompatibilitate* atunci ace+ta are obli%a#ia de a +olicita de 8ndat$ 8nlocuirea +a din componen#a comi+iei re+pective cu o alt$ per+oan$. 7itua#iile de incompatibilitate pot i +e+i"ate autorit$#ii contractante ,i de c$tre ter#i. 2(3 .n ca"ul 8n care +unt +e+i"ate a+t el de +itua#ii* autoritatea contractant$ are obli%a#ia de a veri ica cele +emnalate ,i* dac$ e+te ca"ul* de a adopta m$+urile nece+are pentru evitarea)remedierea oric$ror a+pecte care pot determina apari#ia unui con lict de intere+e. #M3 4RT. :6 =1> !odul de lucru al co+i)iei de evaluare e)te )ta-ilit de co+un acord ntre +e+-rii ace)teia. ur+nd a )e avea n vedere calendarul e)ti+ativ de aplicare a procedurii :i perioada )olicitat/ pentru vala-ilitatea o*ertelor1 =2> !e+-rii co+i)iei de evaluare au dreptul de a anali(a :i evalua docu+entele depu)e de o*ertan<i5candida<i individual :i5)au n :edin<e co+une. n)/ orice deci(ie a co+i)iei de evaluare tre-uie )/ ntrunea)c/ votul a cel pu<in 256 dintre +e+-rii )/i1 o+i)ia de evaluare are o-liga<ia )/ ntoc+ea)c/ n)cri)uri prin care )e *or+ali(ea(/ deci(iile adoptate n cadrul proce)ului de evaluare1 #B 2'3 .n ca"ul +tabilirii o ertei c1,ti%$toare pe ba"$ de puncta<* votul membrilor comi+iei de evaluare +e re lect$ prin puncta<ul individual acordat iec$rei o erte 8n parte. #M3 =9> ;n ca(ul n care )e aEunge n )itua<ia ca prevederile alin1 =2> )/ nu *ie re)pectate datorit/ unor eventuale divergen<e de p/reri ntre +e+-rii co+i)iei de evaluare. conduc/torul autorit/<ii contractante )au. dup/ ca(. pre:edintele co+i)iei va )olicita reanali(area punctelor de divergen</. n )copul *inali(/rii n ti+p util a etapei de evaluare a o*ertelor :i de )ta-ilire a o*ertei c:tig/toare1 ;n ca(ul n care co+i)ia de evaluare nu aEunge la un acord. deci(ia *inal/ )e adopt/ cu votul +aEorit/<ii +e+-rilor )/i1 #B 253 Dembrii comi+iei de evaluare care nu +unt de acord cu deci"ia adoptat$ au obli%a#ia de a;,i pre"enta punctul de vedere 8n +cri+* elabor1nd 8n ace+t +en+ o not$ individual$ care +e ata,ea"$ la raportul procedurii de atribuire. #M3 ART1 77 GGG A-rogat #B 4RT. :/

0omi+ia de evaluare are obli%a#ia de a +tabili care +unt clari ic$rile ,i complet$rile ormale +au de con irmare* nece+are pentru evaluarea iec$rei o erte* precum ,i perioada de timp acordat$ pentru tran+miterea clari ic$rilor. 0omunicarea tran+mi+$ 8n ace+t +en+ c$tre o ertant trebuie +$ ie clar$* preci+$ ,i +$ de inea+c$ 8n mod e9plicit ,i +u icient de detaliat 8n ce con+t$ +olicitarea comi+iei de evaluare. 4RT. :9 213 .n ca"ul 8n care o ertantul nu tran+mite 8n perioada preci"at$ de comi+ia de evaluare clari ic$rile)r$+pun+urile +olicitate +au 8n ca"ul 8n care e9plica#iile pre"entate de o ertant nu +unt concludente* o erta +a va i con+iderat$ necon orm$. #M3 =2> ;n ca(ul n care o*ertantul +odi*ic/ prin r/)pun)urile pe care le pre(int/ con<inutul propunerii te?nice. o*erta )a va *i con)iderat/ necon*or+/1 !odi*ic/ri ale propunerii te?nice )e accept/ n +/)ura n care ace)tea: a> pot *i ncadrate n categoria viciilor de *or+/ )au erorilor arit+eticeB )au -> repre(int/ corect/ri ale unor a-ateri te?nice +inore. iar o eventual/ +odi*icare a pre<ului. indu)/ de ace)te corect/ri. nu ar *i condu) la +odi*icarea cla)a+entului o*ertan<ilor participan<i la procedura de atri-uireB prevederile art1 74 alin1 =6> r/+n aplica-ile1 #B 2'3 .n ca"ul 8n care o ertantul modi ic$ prin r$+pun+urile pe care le pre"int$ con#inutul propunerii inanciare* o erta +a va i con+iderat$ necon orm$* cu e9cep#ia +itua#iei prev$"ute la art. /0 alin. 223. #M3 4RT. /0 =1> o+i)ia de evaluare are dreptul de a corecta erorile arit+etice )au viciile de *or+/ nu+ai cu acceptul o*ertantului1 ;n ca(ul n care o*ertantul nu accept/ corec<ia ace)tor erori5vicii. o*erta )a va *i con)iderat/ necon*or+/1 #B 223 Erorile aritmetice +e corectea"$ dup$ cum urmea"$a3 dac$ e9i+t$ o di+crepan#$ 8ntre pre#ul unitar ,i pre#ul total* trebuie luat 8n con+iderare pre#ul unitar* iar pre#ul total va i corectat core+pun"$tor= b3 dac$ e9i+t$ o di+crepan#$ 8ntre litere ,i ci re* trebuie luat$ 8n con+iderare valoarea e9primat$ 8n litere* iar valoarea e9primat$ 8n ci re va i corectat$ core+pun"$tor. #M3 =6> Iiciile de *or+/ repre(int/ acele erori )au o+i)iuni din cadrul unui docu+ent a c/ror corectare5co+pletare e)te )u)<inut/ n +od neec?ivoc de )en)ul :i de con<inutul altor in*or+a<ii exi)tente ini<ial n alte docu+ente pre(entate de o*ertant )au a c/ror corectare5co+pletare are rol de clari*icare )au de con*ir+are. ne*iind )u)cepti-ile de a produce un avantaE incorect n raport cu ceilal<i participan<i la procedura de atri-uire1 #B

4RT. /1 0omi+ia de evaluare are obli%a#ia de a re+pin%e o ertele inacceptabile ,i o ertele necon orme. 4RT. /2 213 0omi+ia de evaluare are obli%a#ia de a +tabili o erta c1,ti%$toare dintre o ertele admi+ibile* 8n con ormitate cu prevederile art. 200 din ordonan#a de ur%en#$. 223 .n ca"ul 8n care atribuirea contractului de ac!i"i#ie public$ +e ace pe ba"a criteriului Co erta cea mai avanta<oa+$ din punct de vedere economicC* evaluarea o ertelor +e reali"ea"$ prin acordarea* pentru iecare o ert$ 8n parte* a unui puncta< re"ultat ca urmare a aplic$rii al%oritmului de calcul +tabilit 8n documenta#ia de atribuire. 2'3 .n ordinea de+cre+c$toare a puncta<ului acordat* comi+ia de evaluare trebuie +$ 8ntocmea+c$ cla+amentul pe ba"a c$ruia +e +tabile,te o erta c1,ti%$toare. #M3 =9> ;n ca(ul n care. atri-uirea contractului de ac?i(i<ie pu-lic/ )e *ace pe -a(a criteriului Cpre<ul cel +ai )c/(utC. evaluarea o*ertelor )e reali(ea(/ prin co+pararea pre<urilor *iec/rei o*erte ad+i)i-ile n parte :i prin ntoc+irea. n ordine cre)c/toare a pre<urilor re)pective. a cla)a+entului pe -a(a c/ruia )e )ta-ile:te o*erta c:tig/toare1 =5> Indi*erent de criteriul aplicat pentru atri-uirea contractului. co+pararea pre<urilor prev/(ute n propunerile *inanciare ale o*ertan<ilor )e reali(ea(/ la valoarea */r/ TIA1 #B 4RT. /' 213 6up$ inali"area evalu$rii o ertelor* comi+ia de evaluare are obli%a#ia de a elabora raportul procedurii de atribuire* care +e +emnea"$ de c$tre to#i membrii comi+iei de evaluare* inclu+iv de pre,edintele ace+teia. 223 Raportul procedurii de atribuire +e 8naintea"$ conduc$torului autorit$#ii contractante +pre aprobare. 045. : &aran#ii 7E0@?ANE4 1 &aran#ia de participare 4RT. /( &aran#ia de participare +e con+tituie de c$tre o ertant 8n +copul de a prote<a autoritatea contractant$ a#$ de ri+cul unui eventual comportament necore+pun"$tor al ace+tuia pe 8ntrea%a perioad$ derulat$ p1n$ la 8nc!eierea contractului de ac!i"i#ie public$ +au a acordului;cadru. 4RT. /5

4utoritatea contractant$ are obli%a#ia de a preci"a 8n documenta#ia de atribuire dac$ pentru participarea la procedur$ e+te prev$"ut$ obli%a#ia o ertan#ilor de a con+titui o %aran#ie de participare. .n ca"ul 8n care documenta#ia de atribuire prevede o a+t el de obli%a#ie* atunci acea+ta trebuie +$ con#in$ ,i urm$toarele in orma#iia3 cuantumul %aran#iei de participare 8n +um$ i9$* +um$ care nu poate dep$,i 2I din valoarea e+timat$ a contractului de ac!i"i#ie public$)acordului;cadru= #M3 -> perioada de vala-ilitate a garan<iei de participare. care va *i cel pu<in egal/ cu perioada +ini+/ de vala-ilitate a o*ertei. a)t*el cu+ a *o)t )olicitat/ prin docu+enta<ia de atri-uire1 #M3 4RT. /6 =1> 3aran<ia de participare )e con)tituie prin vira+ent -ancar )au printr@un in)tru+ent de garantare e+i) n condi<iile legii de o )ocietate -ancar/ ori de o )ocietate de a)igur/ri. care )e pre(int/ n original. n cuantu+ul :i pentru perioada prev/(ut/ n docu+enta<ia de atri-uire1 =2> 3aran<ia tre-uie )/ *ie irevoca-il/1 =6> In)tru+entul de garantare tre-uie )/ prevad/ dac/ plata garan<iei )e va executa: a> condi<ionat. re)pectiv dup/ con)tatarea culpei per)oanei garantate. n con*or+itate cu contractul garantatB )au -> necondi<ionat. re)pectiv la pri+a cerere a -ene*iciarului. pe -a(a declara<iei ace)tuia cu privire la culpa per)oanei garantate1 =9> Autoritatea contractant/ nu are dreptul: a> de a i+pune )au de a inter(ice pre(entarea unui in)tru+ent de garantare e+i) de c/tre o anu+it/ )ocietate -ancar/ ori )ocietate de a)igur/ri. no+inali(at/ n +od expre) n docu+enta<ia de atri-uireB -> de a li+ita po)i-ilitatea de pre(entare a in)tru+entelor de garantare nu+ai la cele care )unt e+i)e de c/tre )ociet/<i -ancare )au nu+ai la cele care )unt e+i)e de c/tre )ociet/<i de a)igur/riB c> de a i+pune )au de a inter(ice pre(entarea )cri)orilor de garan<ie n oricare dintre *or+ele prev/(ute la alin1 =6> lit1 a> @ -> ori de a acorda. n cadrul proce)ului de evaluare. un punctaE )upli+entar uneia dintre *or+ele de con)tituire a garan<iei1 =5> "rin excep<ie de la prevederile alin1 =1> :i nu+ai dac/ n docu+enta<ia de atri-uire e)te prev/(ut/ acea)t/ po)i-ilitate. garan<ia de participare )e poate con)titui :i prin depunerea la ca)ieria autorit/<ii contractante: a> a unui ordin de plat/ )au a unei *ile cec. cu condi<ia con*ir+/rii ace)tora de c/tre -anc/ pn/ la data de)c?iderii o*ertelorB -> a unei )u+e n nu+erar. n ca(ul n care valoarea garan<iei de participare e)te redu)/ ca valoare1

=0> ;n orice )itua<ie. dovada con)tituirii garan<iei de participare tre-uie )/ *ie pre(entat/ cel +ai tr(iu la data :i ora )ta-ilite pentru de)c?iderea o*ertelor1 #B 4RT. /: 213 4utoritatea contractant$ are dreptul de a re#ine %aran#ia pentru participare* o ertantul pier"1nd a+t el +uma con+tituit$* atunci c1nd ace+ta din urm$ +e a l$ 8n oricare dintre urm$toarele +itua#iia3 8,i retra%e o erta 8n perioada de valabilitate a ace+teia= b3 o erta +a iind +tabilit$ c1,ti%$toare* nu con+tituie %aran#ia de bun$ e9ecu#ie 8n perioada de valabilitate a o ertei ,i* oricum* nu mai t1r"iu de 15 "ile de la +emnarea contractului= c3 o erta +a iind +tabilit$ c1,ti%$toare* re u"$ +$ +emne"e contractul de ac!i"i#ie public$)acordul;cadru 8n perioada de valabilitate a o ertei. 223 .n ca"ul 8nc!eierii unui acord;cadru* prevederea alin. 213 lit. b3 nu e+te aplicabil$. 4RT. // 213 &aran#ia pentru participare* con+tituit$ de o ertantul a c$rui o ert$ a o+t +tabilit$ ca iind c1,ti%$toare* +e re+tituie de autoritatea contractant$ 8n cel mult ' "ile lucr$toare de la data con+tituirii %aran#iei de bun$ e9ecu#ie. 223 &aran#ia de participare* con+tituit$ de o ertan#ii a c$ror o ert$ nu a o+t +tabilit$ c1,ti%$toare* +e returnea"$ de autoritatea contractant$ dup$ +emnarea contractului de ac!i"i#ie public$ cu o ertantul)o ertan#ii ale c$rui)c$ror o erte au o+t de+emnate c1,ti%$toare* dar nu mai t1r"iu de ' "ile lucr$toare de la data e9pir$rii perioadei de valabilitate a o ertei. #M3 =6> ;n ca(ul n care autoritatea contractant/ )e a*l/. con*or+ prevederilor art1 204 din ordonan<a de urgen</. n )itua<ia de a anula procedura de atri-uire. garan<ia de participare )e re)tituie dup/ data expir/rii ter+enului de depunere a unei conte)ta<ii cu privire la acea)t/ deci(ie. dar nu +ai tr(iu de 6 (ile lucr/toare de la acea)t/ dat/1 =9> $up/ pri+irea co+unic/rii prev/(ute la art1 200 din ordonan<a de urgen</. o*ertan<ii ale c/ror o*erte au *o)t declarate nec:tig/toare au dreptul de a o-<ine eli-erarea garan<iei de participare nainte de expirarea perioadei prev/(ute la alin1 =2> )au. dup/ ca(. la alin1 =6>. dac/ tran)+it autorit/<ii contractante o )olicitare n ace)t )en)1 #B 7E0@?ANE4 a 2;a &aran#ia de bun$ e9ecu#ie 4RT. /9

213 &aran#ia de bun$ e9ecu#ie a contractului +e con+tituie de c$tre contractant 8n +copul a+i%ur$rii autorit$#ii contractante de 8ndeplinirea cantitativ$* calitativ$ ,i 8n perioada convenit$ a contractului. 223 4utoritatea contractant$ are obli%a#ia de a +tabili 8n documenta#ia de atribuire modalitatea de con+tituire a %aran#iei de bun$ e9ecu#ie* precum ,i cuantumul ace+teia* care 8n+$ nu trebuie +$ dep$,ea+c$ 10I din pre#ul contractului* $r$ T>4. 2'3 .n ca"ul atribuirii unui contract de urni"are +au de +ervicii ; cu e9cep#ia +erviciilor de proiectare ;* a c$rui valoare e+timat$ e+te mai mic$ dec1t valoarea prev$"ut$ la art. 12( din ordonan#a de ur%en#$* precum ,i 8n ca"ul unui contract atribuit 8n urma aplic$rii procedurii de ne%ociere $r$ publicarea prealabil$ a unui anun# de participare* autoritatea contractant$ are dreptul de a nu +olicita contractantului con+tituirea %aran#iei de bun$ e9ecu#ie. #M3 4RT. 90K3 =1> $e regul/. garan<ia de -un/ execu<ie )e con)tituie printr@un in)tru+ent de garantare e+i) n condi<iile legii de o )ocietate -ancar/ )au de o )ocietate de a)igur/ri. care devine anex/ la contract1 "revederile art1 80 alin1 =2> @ =9> )e aplic/ n +od core)pun(/tor1 #B 223 .n ca"ul 8n care valoarea %aran#iei de bun$ e9ecu#ie e+te redu+$ ca valoare* autoritatea contractant$ are dreptul de a accepta con+tituirea ace+teia prin depunerea la ca+ierie a unor +ume 8n numerar. #M4 =6> $ac/ p/r<ile convin. garan<ia de -un/ execu<ie )e poate con)titui :i prin re<ineri )ucce)ive din )u+ele datorate pentru *acturi par<iale1 ;n ace)t ca(. contractantul are o-liga<ia de a de)c?ide un cont la di)po(i<ia autorit/<ii contractante. la o -anc/ agreat/ de a+-ele p/r<i1 ;n ca(ul n care autoritatea contractant/ are calitatea de autoritate pu-lic/. in)titu<ie pu-lic/ )au operator econo+ic cu capital integral )au +aEoritar de )tat. contractantul are o-liga<ia de a de)c?ide la unitatea Tre(oreriei Ftatului din cadrul organului *i)cal co+petent n ad+ini)trarea ace)tuia un cont de di)poni-il di)tinct la di)po(i<ia autorit/<ii contractante1 Fu+a ini<ial/ care )e depune de c/tre contractant n contul de di)poni-il a)t*el de)c?i) nu tre-uie )/ *ie +ai +ic/ de 0.5D din pre<ul contractului1 "e parcur)ul ndeplinirii contractului. autoritatea contractant/ ur+ea(/ )/ ali+ente(e ace)t cont de di)poni-il prin re<ineri )ucce)ive din )u+ele datorate :i cuvenite contractantului pn/ la concuren<a )u+ei )ta-ilite drept garan<ie de -un/ execu<ie n docu+enta<ia de atri-uire1 Autoritatea contractant/ va n:tiin<a contractantul de)pre v/r)/+ntul e*ectuat. precu+ :i de)pre de)tina<ia lui1 $in contul de di)poni-il de)c?i) la Tre(oreria Ftatului pe nu+ele contractantului pot *i di)pu)e pl/<i att de c/tre contractant. cu avi(ul )cri) al autorit/<ii contractante care )e pre(int/ unit/<ii Tre(oreriei Ftatului. ct :i de unitatea Tre(oreriei Ftatului la )olicitarea )cri)/ a

autorit/<ii contractante n *avoarea c/reia e)te con)tituit/ garan<ia de -un/ execu<ie. n )itua<ia prev/(ut/ la art1 411 ontul a)t*el de)c?i) e)te purt/tor de do-nd/ n *avoarea contractantului1 #CIN *) Reproduce+ +ai Eo) prevederile art1 II din 2ot/rrea 3uvernului nr1 109552011 =#M4>1 #M4 CART1 II =1> $ac/ n contractele n cur) de executare la data intr/rii n vigoare a pre(entei ?ot/rri nu )unt clau(e care )/ di)pun/ alt*el. procedura prev/(ut/ la art1 40 alin1 =6> din 2ot/rrea 3uvernului nr1 42552000. cu +odi*ic/rile :i co+plet/rile ulterioare. a)t*el cu+ a *o)t +odi*icat/ prin pre(enta ?ot/rre. )e aplic/ :i re<inerilor )ucce)ive din )u+ele datorate pentru *acturi par<iale. care )e ac?it/ de c/tre autorit/<ile contractante1 =2> Fu+ele repre(entnd garan<ii de -un/ execu<ie exi)tente la data intr/rii n vigoare a pre(entei ?ot/rri n conturi de)c?i)e la -/nci co+erciale )e utili(ea(/ con*or+ prevederilor legale n vigoare la data con)tituirii ace)tora1C #B 4RT. 91 4utoritatea contractant$ are dreptul de a emite preten#ii a+upra %aran#iei de bun$ e9ecu#ie* oric1nd pe parcur+ul 8ndeplinirii contractului* 8n limita pre<udiciului creat* 8n ca"ul 8n care contractantul nu 8,i 8ndepline,te obli%a#iile a+umate prin contract. 4nterior emiterii unei preten#ii a+upra %aran#iei de bun$ e9ecu#ie autoritatea contractant$ are obli%a#ia de a noti ica preten#ia contractantului* preci"1nd obli%a#iile care nu au o+t re+pectate. 4RT. 92 213 .n ca"ul contractului de urni"are* autoritatea contractant$ are obli%a#ia de a elibera)re+titui %aran#ia de bun$ e9ecu#ie 8n cel mult 1( "ile de la data 8ntocmirii proce+ului;verbal de recep#ie a produ+elor care ac obiectul contractului ,i)+au de la plata acturii inale* dac$ nu a ridicat p1n$ la acea dat$ preten#ii a+upra ei. 223 .n ca"ul contractului de +ervicii* autoritatea contractant$ are obli%a#ia de a elibera)re+titui %aran#ia de bun$ e9ecu#ie 8n cel mult 1( "ile de la data 8ndeplinirii de c$tre contractant a obli%a#iilor a+umate prin contractul re+pectiv* dac$ nu a ridicat p1n$ la acea dat$ preten#ii a+upra ei. 2'3 .n ca"ul contractelor de +ervicii de proiectare* autoritatea contractant$ are obli%a#ia de a elibera)re+titui %aran#ia de bun$ e9ecu#ie dup$ cum urmea"$a3 valoarea %aran#iei de bun$ e9ecu#ie a erent$ +tudiilor de pre e"abilitate ,i)+au e"abilitate* 8n termen de 1( "ile de la data pred$rii ,i 8n+u,irii)aprob$rii documenta#iei te!nico;economice re+pective* dac$ nu a ridicat p1n$ la acea dat$ preten#ii a+upra ei=

b3 valoarea %aran#iei de bun$ e9ecu#ie a erent$ proiectului te!nic ,i)+au detaliilor de e9ecu#ie* 8n termen de 1( "ile de la data 8nc!eierii proce+ului;verbal de recep#ie la terminarea lucr$rilor e9ecutate 8n ba"a proiectului re+pectiv* dac$ nu a ridicat p1n$ la acea dat$ preten#ii a+upra ei. 2(3 .n ca"ul contractelor de lucr$ri* autoritatea contractant$ are obli%a#ia de a elibera)re+titui %aran#ia de bun$ e9ecu#ie dup$ cum urmea"$a3 :0I din valoarea %aran#iei* 8n termen de 1( "ile de la data 8nc!eierii proce+ului; verbal de recep#ie la terminarea lucr$rilor* dac$ nu a ridicat p1n$ la acea dat$ preten#ii a+upra ei* iar ri+cul pentru vicii a+cun+e e+te minim= b3 re+tul de '0I din valoarea %aran#iei* la e9pirarea perioadei de %aran#ie a lucr$rilor e9ecutate* pe ba"a proce+ului;verbal de recep#ie inal$. 5roce+ele;verbale de recep#ie inal$ pot i 8ntocmite ,i pentru p$r#i din lucrare* dac$ ace+tea +unt di+tincte din punct de vedere i"ic ,i unc#ional. 045. / Einali"area procedurii de atribuire #M5 4RT. 9' =1> Autoritatea contractant/ are o-liga<ia de a *inali(a procedura de atri-uire prin nc?eierea contractului de ac?i(i<ie pu-lic/ )au a acordului@cadru. cu excep<ia ca(urilor prev/(ute la art1 204 din ordonan<a de urgen</1 =2> Autoritatea contractant/ nu are dreptul )/ ntr(ie nc?eierea contractului de ac?i(i<ie pu-lic/5acordului@cadru cu +ai +ult de 7 (ile calendari)tice de la expirarea ter+enelor prev/(ute la art1 205 din ordonan<a de urgen</ din +otive i+puta-ile ace)teia1 =6> Autoritatea contractant/ -ene*icia(/ de ter+enul prev/(ut la alin1 =2> nu+ai n vederea ndeplinirii condi<iilor de )e+nare a contractului de ac?i(i<ie pu-lic/5acordului@cadru. cu re)pectarea o-liga<iilor prev/(ute de lege1 =9> Autoritatea contractant/ nu are dreptul )/ adopte nicio +/)ur/ cu )copul de a crea circu+)tan<e arti*iciale de anulare a procedurii1 =5> Fitua<iile prev/(ute la alin1 =2> :i =9> con)tituie nc/lc/ri ale principiilor prev/(ute la art1 2 alin1 =2> lit1 *> :i g> din ordonan<a de urgen</ :i )e )anc<ionea(/ n con)ecin</1 O*ertantul care )e con)ider/ le(at de un a)t*el de co+porta+ent are dreptul de a )e)i(a Autoritatea #a<ional/ pentru Regle+entarea :i !onitori(area Ac?i(i<iilor "u-lice1 =0> Autoritatea contractant/ are o-liga<ia de a tran)+ite Autorit/<ii #a<ionale pentru Regle+entarea :i !onitori(area Ac?i(i<iilor "u-lice. prin +iEloace electronice. n cel +ult 98 de ore de la data nc?eierii contractului de ac?i(i<ie pu-lic/5acordului@cadru. o noti*icare cu privire la contractul de ac?i(i<ie pu-lic/5acordul@cadru nc?eiat1 %or+atul

noti*ic/rii )e )ta-ile:te prin ordin al pre:edintelui Autorit/<ii #a<ionale pentru Regle+entarea :i !onitori(area Ac?i(i<iilor "u-lice1 #M3 4RT. 9( Indi*erent de +o+entul ini<ierii procedurii de atri-uire. autoritatea contractant/ are o-liga<ia de a veri*ica. nainte de nc?eierea contractului. re)pectarea di)po(i<iilor re*eritoare la angaEarea c?eltuielilor din -ugetele care intr/ )u- inciden<a legi)la<iei privind *inan<ele pu-lice1 #M3 4RT. 95 =1> a anexe ce devin parte integrant/ a contractului de ac?i(i<ie pu-lic/ )e con)tituie cel pu<in ur+/toarele docu+ente: a> caietul de )arciniB -> propunerea te?nic/ :i propunerea *inanciar/B c> gra*icul de ndeplinire a contractuluiB d> gra*icul de pl/<iB e> garan<ia de -un/ execu<ie. dac/ e)te ca(ulB *> angaEa+entul *er+ de )u)<inere din partea unui ter<. dac/ e)te ca(ul1 #B 223 .n ca"ul 8n care* pe parcur+ul 8ndeplinirii contractului* +e con+tat$ aptul c$ anumite elemente ale propunerii te!nice +unt in erioare +au nu core+pund cerin#elor prev$"ute 8n caietul de +arcini* prevalea"$ prevederile caietului de +arcini. 4RT. 96 213 .n ca"ul 8n care p$r#i din contractul de ac!i"i#ie public$ urmea"$ +$ +e 8ndeplinea+c$ de unul +au mai mul#i +ubcontractan#i* autoritatea contractant$ are obli%a#ia de a +olicita* la 8nc!eierea contractului de ac!i"i#ie public$ re+pectiv* pre"entarea contractelor 8nc!eiate 8ntre viitorul contractant ,i +ubcontractan#ii nominali"a#i 8n o ert$. 0ontractele pre"entate trebuie +$ ie 8n concordan#$ cu o erta ,i +e vor con+titui 8n ane9e la contractul de ac!i"i#ie public$. 223 5e parcur+ul derul$rii contractului* contractantul nu are dreptul de a 8nlocui +ubcontractan#ii nominali"a#i 8n o ert$ $r$ acceptul autorit$#ii contractante* iar eventuala 8nlocuire a ace+tora nu trebuie +$ conduc$ la modi icarea propunerii te!nice +au inanciare ini#iale. #M3 4RT. 9: =1> "re<ul contractului de ac?i(i<ie pu-lic/ )e poate expri+a n lei )au. dup/ ca(. n valut/1 =2> "e parcur)ul ndeplinirii contractului. pre<ul poate *i aEu)tat n ur+/toarele )itua<ii:

a> au avut loc +odi*ic/ri legi)lative. +odi*ic/ri ale nor+elor te?nice )au au *o)t e+i)e de c/tre autorit/<ile locale acte ad+ini)trative care au ca o-iect in)tituirea. +odi*icarea )au renun<area la anu+ite taxe5i+po(ite locale. al c/ror e*ect )e re*lect/ n cre:terea5di+inuarea co)turilor pe -a(a c/rora )@a *unda+entat pre<ul contractuluiB -> pe pia</ au ap/rut anu+ite condi<ii. n ur+a c/rora )@a con)tatat cre:terea5di+inuarea indicilor de pre< pentru ele+ente con)titutive ale o*ertei. al c/ror e*ect )e re*lect/ n cre:terea5di+inuarea co)turilor pe -a(a c/rora )@a *unda+entat pre<ul contractului1 =6> "entru a )e re)pecta principiul tran)paren<ei. po)i-ilitatea de aEu)tare a pre<ului tre-uie )/ *ie preci(at/ att n docu+enta<ia de atri-uire. ct :i n contractul care ur+ea(/ )/ *ie nc?eiat. prin clau(e )peciale n ace)t )en)1 ;n ca(ul prev/(ut la alin1 =2> lit1 ->. autoritatea contractant/ are o-liga<ia de a preci(a totodat/ :i +odul concret de aEu)tare a pre<ului. indicii care vor *i utili(a<i. precu+ :i )ur)a in*or+a<iilor cu privire la evolu<ia ace)tora. cu+ ar *i -uletine )tati)tice )au cota<ii ale -ur)elor de +/r*uri1 Lip)a. +odi*icarea )au co+pletarea re)pectivelor in*or+a<ii5clau(e deter+in/ inaplica-ilitatea prevederilor re*eritoare la po)i-ilitatea de aEu)tare a pre<ului contractului de ac?i(i<ie pu-lic/1 =9> AEu)tarea pre<ului */r/ a *i ndeplinite condi<iile prev/(ute la alin1 =6> e)te po)i-il/ nu+ai n ur+/toarele ca(uri: a> atunci cnd )urvin circu+)tan<e i+previ(i-ile :i independente de voin<a p/r<ilor. altele dect cele prev/(ute la alin1 =2> lit1 a> :i ->B )au -> atunci cnd durata de aplicare a procedurii de atri-uire )e prelunge:te. n +od neprev/(ut. pe)te perioada preconi(at/ ini<ial :i din +otive care exclud orice culp/ a o*ertantului5contractantului1 =5> ;n orice )itua<ie. pre<ul contractului nu poate *i +aEorat dect n +/)ura )trict nece)ar/ pentru acoperirea cre:terii co)turilor pe -a(a c/rora )@a *unda+entat pre<ul contractului1 !odul de aEu)tare a pre<ului contractului de ac?i(i<ie pu-lic/ nu tre-uie )/ conduc/ n niciun ca( la alterarea re(ultatului procedurii de atri-uire. prin anularea )au di+inuarea avantaEului co+petitiv pe -a(a c/ruia contractantul re)pectiv a *o)t declarat c:tig/tor n ur+a *inali(/rii re)pectivei proceduri1 =0> ;n ca(ul n care durata de ndeplinire a contractului )e prelunge:te pe)te ter+enele )ta-ilite ini<ial n re)pectivul contract. din +otive care )e datorea(/ culpei autorit/<ii contractante. nu e)te po)i-il/ invocarea prevederilor alin1 =9>. operatorul econo+ic *iind n)/ ndrept/<it )/ )olicite penalit/<i :i5)au daune@intere)e1 #M3 4RT. 9:B1 =1> Autoritatea contractant/ are o-liga<ia de a e+ite docu+ente con)tatatoare care con<in in*or+a<ii re*eritoare la ndeplinirea o-liga<iilor contractuale de c/tre contractant :i. dac/ e)te ca(ul. la eventualele preEudicii. dup/ cu+ ur+ea(/:

a> pentru contractele de *urni(are: n ter+en de 19 (ile de la data ter+in/rii *urni(/rii produ)elor care *ac o-iectul re)pectivului contract :i. )upli+entar. n ter+en de 19 (ile de la data expir/rii perioadei de garan<ie a produ)elor n cau(/B -> pentru contractele de )ervicii. altele dect contractele de )ervicii de proiectare: n ter+en de 19 (ile de la data ter+in/rii pre)t/rii )erviciilor care *ac o-iectul re)pectivului contractB c> pentru contractele de )ervicii de proiectare: n ter+en de 19 (ile de la data ter+in/rii pre)t/rii )erviciilor care *ac o-iectul re)pectivului contract :i. )upli+entar. n ter+en de 19 (ile de la data nc?eierii proce)ului@ver-al de recep<ie la ter+inarea lucr/rilor proiectateB d> pentru contractele de lucr/ri: n ter+en de 19 (ile de la data nc?eierii proce)ului@ ver-al de recep<ie la ter+inarea lucr/rilor :i. )upli+entar. n ter+en de 19 (ile de la data nc?eierii proce)ului@ver-al de recep<ie *inal/ a lucr/rilor ntoc+it la expirarea perioadei de garan<ie a lucr/rilor n cau(/1 =2> $ocu+entele con)tatatoare prev/(ute la alin1 =1> )e ntoc+e)c n 6 exe+plare. autoritatea contractant/ avnd ur+/toarele o-liga<ii: a> )/ eli-ere(e un exe+plar operatorului econo+icB -> )/ depun/ un exe+plar la do)arul ac?i(i<iei pu-liceB :i c> )/ tran)+it/ un exe+plar Autorit/<ii #a<ionale pentru Regle+entarea :i !onitori(area Ac?i(i<iilor "u-lice. n cel +ult 10 (ile de la data expir/rii ter+enelor prev/(ute la alin1 =1>1 =6> ;n ca(ul n care procedura de atri-uire a avut ca )cop nc?eierea unui acord@ cadru. prevederile alin1 =1> @ =2> )unt aplica-ile prin raportare la ter+inarea pre)ta<iilor a*erente acordului@cadru re)pectiv. :i nu contractelor )u-)ecvente1 =9> "re:edintele Autorit/<ii #a<ionale pentru Regle+entarea :i !onitori(area Ac?i(i<iilor "u-lice are dreptul de a )ta-ili. prin ordin. proceduri :i in)tru+ente )peci*ice prin care orice per)oan/ poate -ene*icia de in*or+a<iile inclu)e n docu+entele con)tatatoare di)poni-ile la nivelul Autorit/<ii #a<ionale pentru Regle+entarea :i !onitori(area Ac?i(i<iilor "u-lice. a*erente operatorilor econo+ici care particip/ la o anu+it/ procedur/ de atri-uire aplicat/ de re)pectiva autoritate contractant/1 =5> $ocu+entele con)tatatoare e+i)e de c/tre autoritatea contractant/ n con*or+itate cu prevederile alin1 =1> pot *i conte)tate n Eu)ti<ie potrivit Legii contencio)ului ad+ini)trativ nr1 55952009. cu +odi*ic/rile ulterioare1 =0> Re*u(ul o*ertantului declarat c:tig/tor de a )e+na contractul5acordul@cadru e)te a)i+ila-il )itua<iei prev/(ute la art1 181 lit1 cA1> din ordonan<a de urgen</1 $ocu+entele con)tatatoare )e e+it n ace)t ca( n ter+en de 19 (ile de la data la care ar *i tre-uit nc?eiat contractul dac/ o*ertantul nu ar *i re*u(at )e+narea ace)tuia1 #M3 4RT. 9/

=1> ;n ter+en de cel +ult 98 de (ile de la nc?eierea contractului5acordului@cadru. autoritatea contractant/ are o-liga<ia de a tran)+ite )pre pu-licare. con*or+ prevederilor art1 50 din ordonan<a de urgen</. un anun< de atri-uire a contractului de ac?i(i<ie pu-lic/1 =2> ;n ca(ul n care procedura de atri-uire a *o)t anulat/ con*or+ prevederilor art1 204 din ordonan<a de urgen</. autoritatea contractant/ are o-liga<ia tran)+iterii )pre pu-licare. n ter+en de cel +ult 98 de (ile de la e+iterea deci(iei de anulare. a unui anun< )peci*ic n ace)t )en)1 Tran)+iterea )pre pu-licare )e reali(ea(/. ca :i n ca(ul celorlalte tipuri de anun<uri. prin utili(area aplica<iei di)poni-ile la adre)a de internet KKK1e@licitatie1ro =6> "revederile alin1 =2> nu )unt aplica-ile n ca(ul anul/rii unei proceduri de negociere */r/ pu-licarea preala-il/ a unui anun< de participare1 #B 045. 9 Donitori"area atribuirii contractelor de ac!i"i#ie public$ #M3 4RT. 99 =1> !onitori(area atri-uirii contractelor de ac?i(i<ie pu-lic/ )e reali(ea(/ de Autoritatea #a<ional/ pentru Regle+entarea :i !onitori(area Ac?i(i<iilor "u-lice. pe -a(a in*or+a<iilor cuprin)e n anun<urile de participare :i de atri-uire. precu+ :i a in*or+/rilor prev/(ute la art1 1011 #B 223 4utorit$#ile contractante au obli%a#ia tran+miterii c$tre 4utoritatea Na#ional$ pentru Re%lementarea ,i Donitori"area 4c!i"i#iilor 5ublice a unui raport anual privind contractele atribuite 8n anul anterior. #M3 =6> In*or+a<iile )olicitate )e tran)+it n *or+at electronic. con*or+ *or+atului )tandardi(at care )e pune la di)po(i<ie prin inter+ediul FEA". cel +ai tr(iu pn/ la data de 61 +artie a *iec/rui an1 #M3 ART1 100 GGG A-rogat #M3 4RT. 101 Autoritatea #a<ional/ pentru Regle+entarea :i !onitori(area Ac?i(i<iilor "u-lice prelucrea(/ in*or+a<iile relevante din anun<urile de participare :i de atri-uire. precu+ :i din alte in*or+/ri pri+ite de la autorit/<ile contractante )olicitate con*or+ prevederilor art1 600 din ordonan<a de urgen</. con)tituind o -a(/ de date )tati)tice care )unt utili(ate pentru:

#B a3 pre"entarea 8n termen a rapoartelor +olicitate de 0omi+ia European$= b3 urni"area de in orma#ii 8n le%$tur$ cu modul de unc#ionare a +i+temului de ac!i"i#ii publice tuturor celor intere+a#i= c3 +uprave%!erea modului de atribuire a contractelor de ac!i"i#ie public$= d3 prevenirea ,i* dup$ ca"* con+tatarea unor 8nc$lc$ri ale le%i+la#iei 8n domeniu. 045. 10 6i+po"i#ii tran"itorii ,i inale #M1 4RT. 102 ;n )en)ul prevederilor art1 248 din ordonan<a de urgen</. prin procedura de atri-uire n cur) de de)*/:urare )e n<elege orice procedur/ pentru care )@a tran)+i) un anun< de participare )au. dup/ ca(. o invita<ie de participare. pn/ la data de 24 iunie 2000 inclu)iv1 #B 4RT. 10' 213 51n$ la data de '1 decembrie 2006* autoritatea contractant$ are dreptul de a utili"a pentru cla+i icarea +tati+tic$ a produ+elor* +erviciilor ,i lucr$rilor ie +i+temul de %rupare ,i codi icare utili"at 8n 0la+i icarea produ+elor ,i +erviciilor a+ociate activit$#ilor ; 0574* ie vocabularul comun al ac!i"i#iilor publice ; 05>. 223 .ncep1nd cu data de 1 ianuarie 200:* autoritatea contractant$ are obli%a#ia de a utili"a pentru cla+i icarea +tati+tic$ a produ+elor* +erviciilor ,i lucr$rilor numai vocabularul comun al ac!i"i#iilor publice ; 05>. 4RT. 10( 4tribuirea contractelor de ac!i"i#ie public$ a c$ror valoare e+te mai mic$ dec1t pra%ul valoric prev$"ut la art. 19 din ordonan#a de ur%en#$ +e poate reali"a* 8ncep1nd cu data de 1 ianuarie 200:* ,i prin intermediul 7E45. 4RT. 105 7i+temul in ormatic de utilitate public$ prev$"ut la art. 5/ alin. 213 din ordonan#a de ur%en#$ e+te operat de 4%en#ia pentru 7trate%ii &uvernamentale ,i e+te di+ponibil la adre+a de internet GGG.publicitatepublica.ro. #M3 4RT. 105B1 Ac<iunile introdu)e n in)tan</ de c/tre Autoritatea #a<ional/ pentru Regle+entarea :i !onitori(area Ac?i(i<iilor "u-lice. potrivit art1 240A1 din ordonan<a de urgen</. )unt )cutite de plata taxei de ti+-ru :i a ti+-rului Eudiciar1 #B 4RT. 106

5re,edintele 4utorit$#ii Na#ionale pentru Re%lementarea ,i Donitori"area 4c!i"i#iilor 5ublice are dreptul de a emite ordine pentrua3 aprobarea unor documenta#ii +tandard utili"ate 8n cadrul procedurilor de atribuire= b3 aprobarea unor ormulare +peci ice utili"ate 8n cadrul procedurilor de atribuire +au 8n proce+ul de monitori"are= c3 aprobarea unor note interpretative* cu caracter %eneral +au punctual* re eritoare la prevederile ordonan#ei de ur%en#$ ,i)+au ale pre"entei !ot$r1ri. #M3 4RT. 10: Anexa nr1 1G> *ace parte integrant/ din pre(enta ?ot/rre1 #B ;;;;;;;;;;;; K3 4ne9a nr. 1 e+te reprodu+$ 8n ac+imil. 4NEL4 1 DO6EHE pentru anun#urile care +e public$ 8n con ormitate cu prevederile art. 1: ,i 29 4nun#ul de inten#ie 4. 4c!i"i#ia de produ+e 1. 6enumirea* adre+a* num$rul de a9* adre+a de e;mail ale autorit$#ii contractante ,i ale biroului de la care +e pot ob#ine* dup$ ca"* in orma#ii +uplimentare. 2. 6ac$ e+te ca"ul* +e preci"ea"$ dac$ e+te vorba de un contract de urni"are re"ervat atelierelor prote<ate +au a c$rui e9ecutare e+te prev$"ut$ 8n cadrul unui pro%ram de an%a<are prote<at$. '. Natura ,i cantitatea +au valoarea produ+elor care +e inten#ionea"$ +$ ie ac!i"i#ionate= codul)codurile 0>5 2+au* p1n$ la data de '1 decembrie 2006* codul)codurile 05743. (. 6atele apro9imative +tabilite pentru ini#ierea procedurii)procedurilor de atribuire 5. 6up$ ca"* +e preci"ea"$ dac$ urmea"$ +$ ie 8nc!eiat un acord;cadru. 6. 4lte in orma#ii M. 4c!i"i#ia de +ervicii 1. 6enumirea* adre+a* num$rul de a9* adre+a de e;mail ale autorit$#ii contractante ,i ale biroului de la care +e pot ob#ine* dup$ ca"* in orma#ii +uplimentare. 2. 6ac$ e+te ca"ul* +e preci"ea"$ dac$ e+te vorba de un contract de +ervicii re"ervat atelierelor prote<ate +au a c$rui e9ecutare e+te prev$"ut$ 8n cadrul unui pro%ram de an%a<are prote<at$.

'. >aloarea total$ e+timat$ a ac!i"i#iilor 8n iecare din cate%oriile de +ervicii prev$"ute 8n ane9a 24= codul)codurile 05> 2+au* p1n$ la data de '1 decembrie 2006* codul)codurile 05743 (. 6atele apro9imative +tabilite pentru ini#ierea procedurii)procedurilor de atribuire= 5. 6up$ ca"* +e preci"ea"$ dac$ urmea"$ +$ ie 8nc!eiat un acord;cadru. 6. 4lte in orma#ii 0. 4c!i"i#ia de lucr$ri 1. 6enumirea* adre+a* num$rul de a9* adre+a de e;mail ale autorit$#ii contractante ,i ale biroului de la care +e pot ob#ine* dup$ ca"* in orma#ii +uplimentare. 2. 6ac$ e+te ca"ul* +e preci"ea"$ dac$ e+te vorba de un contract de lucr$ri re"ervat atelierelor prote<ate +au a c$rui e9ecutare e+te prev$"ut$ 8n cadrul unui pro%ram de an%a<are prote<at$. '. a3 Natura ,i dimen+iunile lucr$rilor ,i* 8n ca"ul 8n care lucrarea e+te 8mp$r#it$ 8n mai multe loturi* caracteri+ticile e+en#iale ale re+pectivelor loturi b3 4mpla+amentul lucr$rii c3 codul)codurile 05> 2+au* p1n$ la data de '1 decembrie 2006* codul)codurile 05743 (. 6atele apro9imative +tabilite pentru ini#ierea procedurii)procedurilor de atribuire 5. 6up$ ca"* +e preci"ea"$ dac$ urmea"$ +$ ie 8nc!eiat un acord;cadru. 6. 4lte in orma#ii 4nun#ul de participare la licita#ia de+c!i+$ 4. 4c!i"i#ia de produ+e 1. 6enumirea* adre+a* num$rul de tele on ,i de a9* adre+a de e;mail* ale autorit$#ii contractante. 2. 6up$ ca"* +e preci"ea"$ dac$ e+te vorba de un contract de urni"are re"ervat atelierelor prote<ate +au a c$rui 8ndeplinire e+te prev$"ut$ 8n cadrul unui pro%ram de an%a<are prote<at$. '. 2a3 5rocedura de atribuire aplicat$= 2b3 6ac$ e+te ca"ul* +e preci"ea"$ dac$ urmea"$ +$ ie 8nc!eiat un acord;cadru= 2c3 6ac$ e+te ca"ul* +e preci"ea"$ dac$ urmea"$ +$ ie utili"at un +i+tem dinamic de ac!i"i#ie= 2d3 6ac$ e+te ca"ul* +e preci"ea"$ dac$ urmea"$ +$ ie or%ani"at$ o etap$ +uplimentar$ de licita#ie electronic$ Ncon orm prevederilor de la art. 161 lit. a3 din ordonan#a de ur%en#$O. (. Hocul de livrare a produ+elor 5. Natura produ+elor care urmea"$ +$ ie urni"ate preci"1nd totodat$ dac$ ac!i"i#ionarea +e va reali"a prin cump$rare* cump$rare 8n rate* 8nc!iriere* lea+in% +au

orice combina#ie a ace+tora= codul)codurile 0>5 2+au* p1n$ la data de '1 decembrie 2006* codul)codurile 05743. 6. 0antitatea de produ+e care trebuie urni"at$. :. Op#iunea de ac!i"i#ionare a unor cantit$#i +uplimentare. /. .n ca"ul 8nc!eierii unui acord;cadrua3 durata prev$"ut$ pentru re+pectivul acord= b3 valoarea total$ e+timat$ a produ+elor care urmea"$ a +e livra pe durata acordului; cadru= c3 8n m$+ura 8n care e+te po+ibil* valoarea individual$ ,i recven#a contractelor +ub+ecvente care urmea"$ +$ ie atribuite. 9. .n ca"ul 8n care contractele +unt divi"ate 8n loturi* +e preci"ea"$ dac$ operatorii economici pot depune o erte pentru unul +au mai multe loturi. 10. Termenul de inali"are +au durata contractului. 11. 4dmiterea +au inter"icerea o ertelor alternative. 12. 6enumirea* adre+a* num$rul de tele on ,i de a9 ,i adre+a de e;mail a biroului de la care +e poate +olicita documenta#ia de atribuire. 1'. 6ac$ e+te ca"ul* co+tul ,i condi#iile de plat$ 8n vederea ob#inerii documenta#iei de atribuire. 1(. a3 Termenul limit$ de primire a o ertelor= b3 4dre+a la care +e tran+mit o ertele= c3 Himba +au limbile 8n care trebuie redactate o ertele. 15. 6ata* ora ,i locul de+c!iderii o ertelor. 16. 6ac$ e+te ca"ul* %aran#iile +olicitate. 1:. Dodalit$#i principale de inan#are ,i de plat$ ,i)+au re eriri la prevederile care le re%lementea"$. 1/. 6up$ ca"* orma <uridic$ pe care trebuie +$ o ia a+ocierea %rupului de operatori economici c$rora li +;a atribuit contractul. 19. 0riterii de cali icare privind +itua#ia per+onal$ a operatorilor economici care pot atra%e dup$ +ine e9cluderea ace+tora din urm$. 20. 0riterii de cali icare privind +itua#ia economic$; inanciar$ precum ,i capacitatea te!nic$ ,i pro e+ional$* a operatorilor economici= Nivelul 2nivelurile3 +peci ic2e3 minim2e3 al capacit$#ilor minime impu+e. 21. 5entru acordul;cadrua3 num$rul +au* dup$ ca"* num$rul ma9im de operatori economici cu care +e va 8nc!eia acordul;cadru= b3 durata acordului;cadru= c3 dac$ e+te ca"ul* motivele care <u+ti ic$ o durat$ a acordului;cadru mai lun%$ de patru ani. 22. 5erioada de timp 8n care o ertantul trebuie +$ 8,i men#in$ o erta valabil$. 2'. 0riteriul de atribuire a contractului.

2(. 4lte in orma#ii. M. 4c!i"i#ia de +ervicii 1. 6enumirea* adre+a* num$rul de tele on ,i de a9* adre+a de e;mail* ale autorit$#ii contractante. 2. 6up$ ca"* +e preci"ea"$ dac$ e+te vorba de un contract de +ervicii re"ervat atelierelor prote<ate +au a c$rui 8ndeplinire e+te prev$"ut$ 8n cadrul unui pro%ram de an%a<are prote<at$. '. a3 5rocedura de atribuire aplicat$= b3 6ac$ e+te ca"ul* +e preci"ea"$ dac$ urmea"$ +$ ie 8nc!eiat un acord;cadru= c3 6ac$ e+te ca"ul* +e preci"ea"$ dac$ urmea"$ +$ ie utili"at un +i+tem dinamic de ac!i"i#ie= d3 6ac$ e+te ca"ul* +e preci"ea"$ dac$ urmea"$ +$ ie or%ani"at$ o etap$ +uplimentar$ de licita#ie electronic$ Ncon orm prevederilor de la art. 161 lit. a3 din ordonan#a de ur%en#$O. (. Hocul pre+t$rii +erviciilor. 5. 0ate%oria ,i de+crierea +erviciilor care urmea"$ +$ ie pre+tate= codul)codurile 0>5 2+au* p1n$ la data de '1 decembrie 2006* codul)codurile 05743. 6. 0antitatea +erviciilor care trebuie pre+tate. :. Op#iunea de ac!i"i#ionare a unor +ervicii noi +imilare. /. .n ca"ul 8nc!eierii unui acord;cadrua3 durata prev$"ut$ pentru re+pectivul acord= b3 valoarea total$ e+timat$ a +erviciilor care urmea"$ a +e pre+ta pe durata acordului; cadru= c3 8n m$+ura 8n care e+te po+ibil* valoarea individual$ ,i recven#a contractelor +ub+ecvente care urmea"$ +$ ie atribuite. 9. 7e preci"ea"$ dac$ pre+tarea +erviciului e+te re"ervat$ unei pro e+ii +peci ice 2+e indic$ actul)actele normative 8n temeiul c$ruia)c$rora +e impune re"ervarea3. 10. .n ca"ul 8n care contractele +unt divi"ate 8n loturi* +e preci"ea"$ dac$ operatorii economici pot depune o erte pentru unul +au mai multe loturi. 11. Termenul de inali"are +au durata contractului. 12. 4dmiterea +au inter"icerea o ertelor alternative. 1'. 6enumirea* adre+a* num$rul de tele on ,i de a9 ,i adre+a de e;mail a biroului de la care +e poate +olicita documenta#ia de atribuire. 1(. 6ac$ e+te ca"ul* co+tul ,i condi#iile de plat$ 8n vederea ob#inerii documenta#iei de atribuire. 15. a3 Termenul limit$ de primire a o ertelor= b3 4dre+a la care +e tran+mit o ertele= c3 Himba +au limbile 8n care trebuie redactate o ertele. 16. 6ata* ora ,i locul de+c!iderii o ertelor.

1:. 6ac$ e+te ca"ul* %aran#iile +olicitate. 1/. Dodalit$#i principale de inan#are ,i de plat$ ,i)+au re eriri la prevederile care le re%lementea"$. 19. 6up$ ca"* orma <uridic$ pe care trebuie +$ o ia a+ocierea %rupului de operatori economici c$rora li +;a atribuit contractul. 20. 0riterii de cali icare privind +itua#ia per+onal$ a operatorilor economici care pot atra%e dup$ +ine e9cluderea ace+tora din urm$ 21. 0riterii de cali icare privind +itua#ia economico; inanciar$ precum ,i capacitatea te!nic$ ,i pro e+ional$* a operatorilor economici= Nivelul 2nivelurile3 +peci ic2e3 minim2e3 al capacit$#ilor minime impu+e. 22. 5entru acordul;cadrua3 num$rul +au* dup$ ca"* num$rul ma9im de operatori economici cu care +e va 8nc!eia acordul;cadru= b3 durata acordului;cadru= c3 dac$ e+te ca"ul* motivele care <u+ti ic$ o durat$ a acordului;cadru mai lun%$ de patru ani. 2'. 5erioada de timp 8n care o ertantul trebuie +$ 8,i men#in$ o erta valabil$. 2(. 0riteriul de atribuire a contractului. 25. 4lte in orma#ii. 0. 4c!i"i#ia de lucr$ri 1. 6enumirea* adre+a* num$rul de tele on ,i de a9* adre+a de e;mail* ale autorit$#ii contractante. 2. 6up$ ca"* +e preci"ea"$ dac$ e+te vorba de un contract de lucr$ri re"ervat atelierelor prote<ate +au a c$rui e9ecutare e+te prev$"ut$ 8n cadrul unui pro%ram de an%a<are prote<at$. '. a3 5rocedura de atribuire aplicat$= b3 6ac$ e+te ca"ul* +e preci"ea"$ dac$ urmea"$ +$ ie 8nc!eiat un acord;cadru= c3 6ac$ e+te ca"ul* +e preci"ea"$ dac$ urmea"$ +$ ie utili"at un +i+tem dinamic de ac!i"i#ie= d3 6ac$ e+te ca"ul* +e preci"ea"$ dac$ urmea"$ +$ ie or%ani"at$ o etap$ +uplimentar$ de licita#ie electronic$ Ncon orm prevederilor de la art. 161 lit. a3 din ordonan#a de ur%en#$O. (. Hocul e9ecu#iei lucr$rilor 5. Natura ,i dimen+iunea lucr$rilor* caracteri+ticile %enerale ale lucr$rii= codul)codurile 0>5 2+au* p1n$ la data de '1 decembrie 2006* codul)codurile 05743. 6. Op#iunea de ac!i"i#ionare a unor lucr$ri noi +imilare. :. .n ca"ul 8n care contractul e+te divi"at 8n mai multe loturi* +e va preci"a dimen+iunea re+pectivelor loturi=

/. ?n orma#ii privind obiectivul lucr$rii +au contractului* 8n ca"ul 8n care ace+ta implic$ ,i proiectare. 9. .n ca"ul 8nc!eierii unui acord;cadrua3 durata prev$"ut$ pentru re+pectivul acord= b3 valoarea total$ e+timat$ a lucr$rilor care urmea"$ a +e e9ecuta pe durata acordului; cadru* c3 8n m$+ura 8n care e+te po+ibil* valoarea individual$ ,i recven#a contractelor +ub+ecvente care urmea"$ +$ ie atribuite. 10. .n ca"ul 8n care contractele +unt divi"ate 8n loturi* +e preci"ea"$ dac$ operatorii economici pot depune o erte pentru unul +au mai multe loturi. 11. Termenul de inali"are +au durata contractului. 12. 4dmiterea +au inter"icerea o ertelor alternative. 1'. 6enumirea* adre+a* num$rul de tele on ,i de a9 ,i adre+a de e;mail a biroului de la care +e poate +olicita documenta#ia de atribuire. 1(. 6ac$ e+te ca"ul* co+tul ,i condi#iile de plat$ 8n vederea ob#inerii documenta#iei de atribuire. 15. a3 Termenul de primire a o ertelor= b3 4dre+a la care +e tran+mit o ertele= c3 Himba +au limbile 8n care trebuie redactate o ertele. 16. 6ata* ora ,i locul de+c!iderii o ertelor. 1:. 6ac$ e+te ca"ul* %aran#iile +olicitate. 1/. Dodalit$#i principale de inan#are ,i de plat$ ,i)+au re eriri la prevederile care le re%lementea"$. 19. 6up$ ca"* orma <uridic$ pe care trebuie +$ o ia a+ocierea %rupului de operatori economici c$rora li +;a atribuit contractul. 20. 0riterii de cali icare privind +itua#ia per+onal$ a operatorilor economici care pot atra%e dup$ +ine e9cluderea ace+tora din urm$. 21. 0riterii de cali icare privind +itua#ia economico; inanciar$ precum ,i capacitatea te!nic$ ,i pro e+ional$* a operatorilor economici= Nivelul 2nivelurile3 +peci ic2e3 minim2e3 al capacit$#ilor minime impu+e. 22. 5entru acordul;cadrua3 num$rul +au* dup$ ca"* num$rul ma9im de operatori economici cu care +e va 8nc!eia acordul;cadru= b3 durata acordului;cadru= c3 dac$ e+te ca"ul* motivele care <u+ti ic$ o durat$ a acordului;cadru mai lun%$ de patru ani. 2'. 5erioada de timp 8n care o ertantul trebuie +$ 8,i men#in$ o erta valabil$. 2(. 0riteriul de atribuire a contractului. 25. 4lte in orma#ii.

4nun#ul de participare la licita#ia re+tr1n+$ 4. 4c!i"i#ia de produ+e 1. 6enumirea* adre+a* num$rul de tele on ,i de a9* adre+a de e;mail* ale autorit$#ii contractante. 2. 6up$ ca"* +e preci"ea"$ dac$ e+te vorba de un contract de urni"are re"ervat atelierelor prote<ate +au a c$rui 8ndeplinire e+te prev$"ut$ 8n cadrul unui pro%ram de an%a<are prote<at$. '. a3 5rocedura de atribuire aplicat$= b3 6ac$ e+te ca"ul* +e preci"ea"$ dac$ urmea"$ +$ ie 8nc!eiat un acord;cadru= c3 6ac$ e+te ca"ul* +e preci"ea"$ dac$ urmea"$ +$ ie utili"at un +i+tem dinamic de ac!i"i#ie= d3 6ac$ e+te ca"ul* +e preci"ea"$ dac$ urmea"$ +$ ie or%ani"at$ o etap$ +uplimentar$ de licita#ie electronic$ Ncon orm prevederilor de la art. 161 lit. a3 din ordonan#a de ur%en#$O. (. Hocul de livrare a produ+elor 5. Natura produ+elor care urmea"$ +$ ie urni"ate preci"1nd totodat$ dac$ ac!i"i#ionarea +e va reali"a prin cump$rare* cump$rare 8n rate* 8nc!iriere* lea+in% +au orice combina#ie a ace+tora= codul)codurile 0>5 2+au* p1n$ la data de '1 decembrie 2006* codul)codurile 05743. 6. 0antitatea de produ+e care trebuie urni"at$. :. Op#iunea de ac!i"i#ionare a unor cantit$#i +uplimentare. /. .n ca"ul 8nc!eierii unui acord;cadrua3 durata prev$"ut$ pentru re+pectivul acord= b3 valoarea total$ e+timat$ a produ+elor care urmea"$ a +e livra pe durata acordului; cadru= c3 8n m$+ura 8n care e+te po+ibil* valoarea individual$ ,i recven#a contractelor +ub+ecvente care urmea"$ +$ ie atribuite. 9. .n ca"ul 8n care contractele +unt divi"ate 8n loturi* +e preci"ea"$ dac$ operatorii economici pot depune o erte pentru unul +au mai multe loturi. 10. Termenul de inali"are +au durata contractului. 11. 4dmiterea +au inter"icerea o ertelor alternative. 12. a3 6ata limit$ de primire a candidaturilor= b3 4dre+a la care +e tran+mit candidaturile= c3 Himba +au limbile 8n care trebuie redactate candidaturile. 1'. Dodalit$#i principale de inan#are ,i de plat$ ,i)+au re eriri la prevederile care le re%lementea"$. 1(. 6up$ ca"* orma <uridic$ pe care trebuie +$ o ia a+ocierea %rupului de operatori economici c$rora li +;a atribuit contractul.

15. 0riterii de cali icare privind +itua#ia per+onal$ a operatorilor economici care pot atra%e dup$ +ine e9cluderea ace+tora din urm$ 28n ca"ul 8n care nu +unt pre"entate detalii +unt aplicabile prevederile art. (13. 16. 0riterii de cali icare privind +itua#ia economico; inanciar$ precum ,i capacitatea te!nic$ ,i pro e+ional$* a operatorilor economici= Nivelul 2nivelurile3 +peci ic2e3 minim2e3 al capacit$#ilor minime impu+e 28n ca"ul 8n care nu +unt pre"entate detalii +unt aplicabile prevederile art. (13. 1:. 5entru acordul;cadrua3 num$rul +au* dup$ ca"* num$rul ma9im de operatori economici cu care +e va 8nc!eia acordul;cadru= b3 durata acordului;cadru= c3 dac$ e+te ca"ul* motivele care <u+ti ic$ o durat$ a acordului;cadru mai lun%$ de patru ani. 1/. a3 Num$rul minim ,i* dup$ ca"* num$rul ma9im de candida#i care +e inten#ionea"$ +$ ie +electa#i= b3 criteriile de +elec#ie aplicabile 28n ca"ul 8n care nu +unt pre"entate detalii* +unt aplicabile prevederile art. (13. 19. 5erioada de timp 8n care o ertantul trebuie +$ 8,i men#in$ o erta valabil$. 20. 0riteriul de atribuire a contractului 28n ca"ul 8n care nu +unt pre"entate detalii* +unt aplicabile prevederile art. (13. 21. 4lte in orma#ii. M. 4c!i"i#ia de +ervicii 1. 6enumirea* adre+a* num$rul de tele on ,i de a9* adre+a de e;mail* ale autorit$#ii contractante. 2. 6up$ ca"* +e preci"ea"$ dac$ e+te vorba de un contract de +ervicii re"ervat atelierelor prote<ate +au a c$rui 8ndeplinire e+te prev$"ut$ 8n cadrul unui pro%ram de an%a<are prote<at$. '. a3 5rocedura de atribuire aplicat$= b3 6ac$ e+te ca"ul* +e preci"ea"$ dac$ urmea"$ +$ ie 8nc!eiat un acord;cadru= c3 6ac$ e+te ca"ul* +e preci"ea"$ dac$ urmea"$ +$ ie utili"at un +i+tem dinamic de ac!i"i#ie= d3 6ac$ e+te ca"ul* +e preci"ea"$ dac$ urmea"$ +$ ie or%ani"at$ o etap$ +uplimentar$ de licita#ie electronic$ Ncon orm prevederilor de la art. 161 lit. a3 din ordonan#a de ur%en#$O. (. Hocul pre+t$rii +erviciilor. 5. 0ate%oria ,i de+crierea +erviciilor care urmea"$ +$ ie pre+tate= codul)codurile 0>5 2+au* p1n$ la data de '1 decembrie 2006* codul)codurile 05743. 6. 0antitatea +erviciilor care trebuie pre+tate. :. Op#iunea de ac!i"i#ionare a unor +ervicii noi +imilare.

/. .n ca"ul 8nc!eierii unui acord;cadrua3 durata prev$"ut$ pentru re+pectivul acord= b3 valoarea total$ e+timat$ a +erviciilor care urmea"$ a +e pre+ta pe durata acordului; cadru= c3 8n m$+ura 8n care e+te po+ibil* valoarea individual$ ,i recven#a contractelor +ub+ecvente care urmea"$ +$ ie atribuite. 9. 7e preci"ea"$ dac$ pre+tarea +erviciului e+te re"ervat$ unei pro e+ii +peci ice 2+e indic$ actul)actele normative 8n temeiul c$ruia)c$rora +e impune re"ervarea3. 10. .n ca"ul 8n care contractele +unt divi"ate 8n loturi* +e preci"ea"$ dac$ operatorii economici pot depune o erte pentru unul +au mai multe loturi. 11. Termenul de inali"are +au durata contractului. 12. 4dmiterea +au inter"icerea o ertelor alternative. 1'. a3 6ata limit$ de primire a candidaturilor= b3 4dre+a la care +e tran+mit candidaturile= c3 Himba +au limbile 8n care trebuie redactate candidaturile. 1(. Dodalit$#i principale de inan#are ,i de plat$ ,i)+au re eriri la prevederile care le re%lementea"$. 15. 6up$ ca"* orma <uridic$ pe care trebuie +$ o ia a+ocierea %rupului de operatori economici c$rora li +;a atribuit contractul. 16. 0riterii de cali icare privind +itua#ia per+onal$ a operatorilor economici care pot atra%e dup$ +ine e9cluderea ace+tora din urm$ 28n ca"ul 8n care nu +unt pre"entate detalii* +unt aplicabile prevederile art. (13. 1:. 0riterii de cali icare privind +itua#ia economico; inanciar$ precum ,i capacitatea te!nic$ ,i pro e+ional$* a operatorilor economici= Nivelul 2nivelurile3 +peci ic2e3 minim2e3 al capacit$#ilor minime impu+e 28n ca"ul 8n care nu +unt pre"entate detalii +unt aplicabile prevederile art. (13. 1/. 5entru acordul;cadrua3 num$rul +au* dup$ ca"* num$rul ma9im de operatori economici cu care +e va 8nc!eia acordul;cadru= b3 durata acordului;cadru= c3 dac$ e+te ca"ul* motivele care <u+ti ic$ o durat$ a acordului;cadru mai lun%$ de patru ani. 19. a3 Num$rul minim ,i* dup$ ca"* num$rul ma9im de candida#i care +e inten#ionea"$ +$ ie +electa#i= b3 criteriile de +elec#ie aplicabile 28n ca"ul 8n care nu +unt pre"entate detalii +unt aplicabile prevederile art. (13. 20. 5erioada de timp 8n care o ertantul trebuie +$ 8,i men#in$ o erta valabil$. 21. 0riteriul de atribuire a contractului 28n ca"ul 8n care nu +unt pre"entate detalii +unt aplicabile prevederile art. (13. 22. 4lte in orma#ii.

0. 4c!i"i#ia de lucr$ri 1. 6enumirea* adre+a* num$rul de tele on ,i de a9* adre+a de e;mail* ale autorit$#ii contractante. 2. 6up$ ca"* +e preci"ea"$ dac$ e+te vorba de un contract de lucr$ri re"ervat atelierelor prote<ate +au a c$rui e9ecutare e+te prev$"ut$ 8n cadrul unui pro%ram de an%a<are prote<at$. '. a3 5rocedura de atribuire aplicat$= b3 6ac$ e+te ca"ul* +e preci"ea"$ dac$ urmea"$ +$ ie 8nc!eiat un acord;cadru= c3 6ac$ e+te ca"ul* +e preci"ea"$ dac$ urmea"$ +$ ie utili"at un +i+tem dinamic de ac!i"i#ie= d3 6ac$ e+te ca"ul* +e preci"ea"$ dac$ urmea"$ +$ ie or%ani"at$ o etap$ +uplimentar$ de licita#ie electronic$ Ncon orm prevederilor de la art. 161 lit. a3 din ordonan#a de ur%en#$O. (. Hocul e9ecu#iei lucr$rilor 5. Natura ,i dimen+iunea lucr$rilor* caracteri+ticile %enerale ale lucr$rii= codul)codurile 0>5 2+au* p1n$ la data de '1 decembrie 2006* codul)codurile 05743. 6. Op#iunea de ac!i"i#ionare a unor lucr$ri noi +imilare. :. .n ca"ul 8n care contractul e+te divi"at 8n mai multe loturi* +e va preci"a dimen+iunea re+pectivelor loturi= /. ?n orma#ii privind obiectivul lucr$rii +au contractului* 8n ca"ul 8n care ace+ta implic$ ,i proiectare. 9. .n ca"ul 8nc!eierii unui acord;cadrua3 durata prev$"ut$ pentru re+pectivul acord= b3 valoarea total$ e+timat$ a lucr$rilor care urmea"$ a +e e9ecuta pe durata acordului; cadru= c3 8n m$+ura 8n care e+te po+ibil* valoarea individual$ ,i recven#a contractelor +ub+ecvente care urmea"$ +$ ie atribuite. 10. .n ca"ul 8n care contractele +unt divi"ate 8n loturi* indica#ii +e preci"ea"$ dac$ operatorii economici pot depune o erte pentru unul +au mai multe loturi. 11. Termenul de inali"are +au durata contractului. 12. 4dmiterea +au inter"icerea o ertelor alternative. 1'. a3 6ata limit$ de primire a candidaturilor= b3 4dre+a la care +e tran+mit candidaturile= c3 Himba +au limbile 8n care trebuie redactate candidaturile. 1(. Dodalit$#i principale de inan#are ,i de plat$ ,i)+au re eriri la prevederile care le re%lementea"$. 15. 6up$ ca"* orma <uridic$ pe care trebuie +$ o ia a+ocierea %rupului de operatori economici c$rora li +;a atribuit contractul.

16. 0riterii de cali icare privind +itua#ia per+onal$ a operatorilor economici care pot atra%e dup$ +ine e9cluderea ace+tora din urm$ 28n ca"ul 8n care nu +unt pre"entate detalii +unt aplicabile prevederile art. (13. 1:. 0riterii de cali icare privind +itua#ia economico; inanciar$ precum ,i capacitatea te!nic$ ,i pro e+ional$* a operatorilor economici= Nivelul 2nivelurile3 +peci ic2e3 minim2e3 al capacit$#ilor minime impu+e 28n ca"ul 8n care nu +unt pre"entate detalii +unt aplicabile prevederile art. (13. 1/. 5entru acordul;cadrua3 num$rul +au* dup$ ca"* num$rul ma9im de operatori economici cu care +e va 8nc!eia acordul;cadru= b3 durata acordului;cadru= c3 dac$ e+te ca"ul* motivele care <u+ti ic$ o durat$ a acordului;cadru mai lun%$ de patru ani. 19. a3 Num$rul minim ,i* dup$ ca"* num$rul ma9im de candida#i care +e inten#ionea"$ +$ ie +electa#i= b3 criteriile de +elec#ie aplicabile 28n ca"ul 8n care nu +unt pre"entate detalii +unt aplicabile prevederile art. (13. 20. 5erioada de timp 8n care o ertantul trebuie +$ 8,i men#in$ o erta valabil$. 21. 0riteriul de atribuire a contractului 28n ca"ul 8n care nu +unt pre"entate detalii +unt aplicabile prevederile art. (13. 22. 4lte in orma#ii. 4nun#ul de participare la dialo%ul competitiv 4. 4c!i"i#ia de produ+e 1. 6enumirea* adre+a* num$rul de tele on ,i de a9* adre+a de e;mail* ale autorit$#ii contractante. 2. 6up$ ca"* +e preci"ea"$ dac$ e+te vorba de un contract de urni"are re"ervat atelierelor prote<ate +au a c$rui 8ndeplinire e+te prev$"ut$ 8n cadrul unui pro%ram de an%a<are prote<at$. '. a3 5rocedura de atribuire aplicat$= b3 6ac$ e+te ca"ul* +e preci"ea"$ dac$ urmea"$ +$ ie 8nc!eiat un acord;cadru= (. Hocul de livrare a produ+elor 5. Natura produ+elor care urmea"$ +$ ie urni"ate preci"1nd totodat$ dac$ ac!i"i#ionarea +e va reali"a prin cump$rare* cump$rare 8n rate* 8nc!iriere* lea+in% +au orice combina#ie a ace+tora= codul)codurile 0>5 2+au* p1n$ la data de '1 decembrie 2006* codul)codurile 05743. 6. 0antitatea de produ+e care trebuie urni"at$. :. Op#iunea de ac!i"i#ionare a unor cantit$#i +uplimentare. /. .n ca"ul 8nc!eierii unui acord;cadru-

a3 durata prev$"ut$ pentru re+pectivul acord= b3 valoarea total$ e+timat$ a produ+elor care urmea"$ a +e livra pe durata acordului; cadru= c3 8n m$+ura 8n care e+te po+ibil* valoarea individual$ ,i recven#a contractelor +ub+ecvente care urmea"$ +$ ie atribuite. 9. .n ca"ul 8n care contractele +unt divi"ate 8n loturi +e preci"ea"$ dac$ operatorii economici pot depune o erte pentru unul +au mai multe loturi. 10. Termenul de inali"are +au durata contractului. 11. a3 6ata limit$ de primire a candidaturilor= b3 4dre+a la care +e tran+mit candidaturile= c3 Himba +au limbile 8n care trebuie redactate candidaturile. 12. Dodalit$#i principale de inan#are ,i de plat$ ,i)+au re eriri la prevederile care le re%lementea"$. 1'. 6up$ ca"* orma <uridic$ pe care trebuie +$ o ia a+ocierea %rupului de operatori economici c$rora li +;a atribuit contractul. 1(. 0riterii de cali icare privind +itua#ia per+onal$ a operatorilor economici care pot atra%e dup$ +ine e9cluderea ace+tora din urm$ 28n ca"ul 8n care nu +unt +unt pre"entate detalii* +unt aplicabile prevederile art. (:3. 15. 0riterii de cali icare privind +itua#ia economico; inanciar$ precum ,i capacitatea te!nic$ ,i pro e+ional$* a operatorilor economici= Nivelul 2nivelurile3 +peci ic2e3 minim2e3 al capacit$#ilor minime impu+e 28n ca"ul 8n care nu +unt pre"entate detalii +unt aplicabile prevederile art. (:3. 16. 5entru acordul;cadrua3 num$rul +au* dup$ ca"* num$rul ma9im de operatori economici cu care +e va 8nc!eia acordul;cadru= b3 durata acordului;cadru= c3 dac$ e+te ca"ul* motivele care <u+ti ic$ o durat$ a acordului;cadru mai lun%$ de patru ani. 1:. 6ac$ e+te ca"ul* +e preci"ea"$ derularea dialo%ului 8n runde)etape +ucce+ive* pentru reducerea num$rului de +olu#ii care urmea"$ +$ ie di+cutate. 1/. a3 Num$rul minim ,i* dup$ ca"* num$rul ma9im de candida#i care +e inten#ionea"$ +$ ie pre+electa#i= b3 criteriile de pre+elec#ie aplicabile 28n ca"ul 8n care nu +unt pre"entate detalii +unt aplicabile prevederile art. (:3. 19. 5erioada de timp 8n care o ertantul trebuie +$ 8,i men#in$ o erta valabil$. 20. 0riteriul de atribuire a contractului 28n ca"ul 8n care nu +unt pre"entate detalii +unt aplicabile prevederile art. (:3. 21. 4lte in orma#ii. M. 4c!i"i#ia de +ervicii

1. 6enumirea* adre+a* num$rul de tele on ,i de a9* adre+a de e;mail* ale autorit$#ii contractante. 2. 6up$ ca"* +e preci"ea"$ dac$ e+te vorba de un contract de +ervicii re"ervat atelierelor prote<ate +au a c$rui 8ndeplinire e+te prev$"ut$ 8n cadrul unui pro%ram de an%a<are prote<at$. '. a3 5rocedura de atribuire aplicat$= b3 6ac$ e+te ca"ul* +e preci"ea"$ dac$ urmea"$ +$ ie 8nc!eiat un acord;cadru= (. Hocul pre+t$rii +erviciilor. 5. 0ate%oria ,i de+crierea +erviciilor care urmea"$ +$ ie pre+tate= codul)codurile 0>5 2+au* p1n$ la data de '1 decembrie 2006* codul)codurile 05743. 6. 0antitatea +erviciilor care trebuie pre+tate. :. .n ca"ul 8nc!eierii unui acord;cadrua3 durata prev$"ut$ pentru re+pectivul acord= b3 valoarea total$ e+timat$ a +erviciilor care urmea"$ a +e pre+ta pe durata acordului; cadru= c3 8n m$+ura 8n care e+te po+ibil* valoarea individual$ ,i recven#a contractelor +ub+ecvente care urmea"$ +$ ie atribuite. /. 7e preci"ea"$ dac$ pre+tarea +erviciului e+te re"ervat$ unei pro e+ii +peci ice 2+e indic$ actul)actele normative 8n temeiul c$ruia)c$rora +e impune re"ervarea3. 9. .n ca"ul 8n care contractele +unt divi"ate 8n loturi* +e preci"ea"$ dac$ operatorii economici pot depune o erte pentru unul +au mai multe loturi. 10. Termenul de inali"are +au durata contractului. 11. a3 6ata limit$ de primire a candidaturilor= b3 4dre+a la care +e tran+mit candidaturile= c3 Himba +au limbile 8n care trebuie redactate candidaturile. 12. Dodalit$#i principale de inan#are ,i de plat$ ,i)+au re eriri la prevederile care le re%lementea"$. 1'. 6up$ ca"* orma <uridic$ pe care trebuie +$ o ia a+ocierea %rupului de operatori economici c$rora li +;a atribuit contractul. 1(. 0riterii de cali icare privind +itua#ia per+onal$ a operatorilor economici care pot atra%e dup$ +ine e9cluderea ace+tora din urm$ 28n ca"ul 8n care nu +unt pre"entate detalii +unt aplicabile prevederile art. (:3. 15. 0riterii de cali icare privind +itua#ia economico; inanciar$ precum ,i capacitatea te!nic$ ,i pro e+ional$* a operatorilor economici= Nivelul 2nivelurile3 +peci ic2e3 minim2e3 al capacit$#ilor minime impu+e 28n ca"ul 8n care nu +unt pre"entate detalii +unt aplicabile prevederile art. (:3. 16. 5entru acordul;cadrua3 num$rul +au* dup$ ca"* num$rul ma9im de operatori economici cu care +e va 8nc!eia acordul;cadru= b3 durata acordului;cadru=

c3 dac$ e+te ca"ul* motivele care <u+ti ic$ o durat$ a acordului;cadru mai lun%$ de patru ani. 1:. 6ac$ e+te ca"ul* +e preci"ea"$ derularea dialo%ului 8n runde)etape +ucce+ive* pentru reducerea num$rului de +olu#ii care urmea"$ +$ ie di+cutate. 1/. a3 Num$rul minim ,i* dup$ ca"* num$rul ma9im de candida#i care +e inten#ionea"$ +$ ie pre+electa#i= b3 criteriile de pre+elec#ie aplicabile 28n ca"ul 8n care nu +unt pre"entate detalii +unt aplicabile prevederile art. (:3. 19. 5erioada de timp 8n care o ertantul trebuie +$ 8,i men#in$ o erta valabil$. 20. 0riteriul de atribuire a contractului 28n ca"ul 8n care nu +unt pre"entate detalii +unt aplicabile prevederile art. (:3. 21. 4lte in orma#ii. 0. 4c!i"i#ia de lucr$ri 1. 6enumirea* adre+a* num$rul de tele on ,i de a9* adre+a de e;mail* ale autorit$#ii contractante. 2. 6up$ ca"* +e preci"ea"$ dac$ e+te vorba de un contract de lucr$ri re"ervat atelierelor prote<ate +au a c$rui e9ecutare e+te prev$"ut$ 8n cadrul unui pro%ram de an%a<are prote<at$. '. a3 5rocedura de atribuire aplicat$= b3 6ac$ e+te ca"ul* +e preci"ea"$ dac$ urmea"$ +$ ie 8nc!eiat un acord;cadru= (. Hocul e9ecu#iei lucr$rilor 5. Natura ,i dimen+iunea lucr$rilor* caracteri+ticile %enerale ale lucr$rii= codul)codurile 0>5 2+au* p1n$ la data de '1 decembrie 2006* codul)codurile 05743. 6. .n ca"ul 8n care contractul e+te divi"at 8n mai multe loturi* +e va preci"a dimen+iunea re+pectivelor loturi= :. ?n orma#ii privind obiectivul lucr$rii +au contractului* 8n ca"ul 8n care ace+ta implic$ ,i proiectare. /. .n ca"ul 8nc!eierii unui acord;cadrua3 durata prev$"ut$ pentru re+pectivul acord= b3 valoarea total$ e+timat$ a lucr$rilor care urmea"$ a +e e9ecuta pe durata acordului; cadru* c3 8n m$+ura 8n care e+te po+ibil* valoarea individual$ ,i recven#a contractelor +ub+ecvente care urmea"$ +$ ie atribuite. 9. .n ca"ul 8n care contractele +unt divi"ate 8n loturi* +e preci"ea"$ dac$ operatorii economici pot depune o erte pentru unul +au mai multe loturi. 10. Termenul de inali"are +au durata contractului. 11. a3 6ata limit$ de primire a candidaturilor= b3 4dre+a la care +e tran+mit candidaturile= c3 Himba +au limbile 8n care trebuie redactate candidaturile.

12. Dodalit$#i principale de inan#are ,i de plat$ ,i)+au re eriri la prevederile care le re%lementea"$. 1'. 6up$ ca"* orma <uridic$ pe care trebuie +$ o ia a+ocierea %rupului de operatori economici c$rora li +;a atribuit contractul. 1(. 0riterii de cali icare privind +itua#ia per+onal$ a operatorilor economici care pot atra%e dup$ +ine e9cluderea ace+tora din urm$ 28n ca"ul 8n care nu +unt pre"entate detalii +unt aplicabile prevederile art. (:3. 15. 0riterii de cali icare privind +itua#ia economico; inanciar$ precum ,i capacitatea te!nic$ ,i pro e+ional$* a operatorilor economici= Nivelul 2nivelurile3 +peci ic2e3 minim2e3 al capacit$#ilor minime impu+e 28n ca"ul 8n care nu +unt pre"entate detalii +unt aplicabile prevederile art. (:3. 16. 5entru acordul;cadrua3 num$rul +au* dup$ ca"* num$rul ma9im de operatori economici cu care +e va 8nc!eia acordul;cadru= b3 durata acordului;cadru= c3 dac$ e+te ca"ul* motivele care <u+ti ic$ o durat$ a acordului;cadru mai lun%$ de patru ani. 1:. 6ac$ e+te ca"ul* +e preci"ea"$ derularea dialo%ului 8n runde)etape +ucce+ive* pentru reducerea num$rului de +olu#ii care urmea"$ +$ ie di+cutate. 1/. a3 Num$rul minim ,i* dup$ ca"* num$rul ma9im de candida#i care +e inten#ionea"$ +$ ie pre+electa#i= b3 criteriile de pre+elec#ie aplicabile 28n ca"ul 8n care nu +unt pre"entate detalii +unt aplicabile prevederile art. (:3. 19. 5erioada de timp 8n care o ertantul trebuie +$ 8,i men#in$ o erta valabil$. 20. 0riteriul de atribuire a contractului 28n ca"ul 8n care nu +unt pre"entate detalii +unt aplicabile prevederile art. (:3. 21. 4lte in orma#ii. 4nun#ul de participare la ne%ociere 4. 4c!i"i#ia de produ+e 1. 6enumirea* adre+a* num$rul de tele on ,i de a9* adre+a de e;mail* ale autorit$#ii contractante. 2. 6up$ ca"* +e preci"ea"$ dac$ e+te vorba de un contract de urni"are re"ervat atelierelor prote<ate +au a c$rui 8ndeplinire e+te prev$"ut$ 8n cadrul unui pro%ram de an%a<are prote<at$. '. a3 5rocedura de atribuire aplicat$= b3 6ac$ e+te ca"ul* +e preci"ea"$ dac$ urmea"$ +$ ie 8nc!eiat un acord;cadru=

c3 6ac$ e+te ca"ul* +e preci"ea"$ dac$ urmea"$ +$ ie or%ani"at$ o etap$ +uplimentar$ de licita#ie electronic$ Ncon orm prevederilor de la art. 161 lit. a3 din ordonan#a de ur%en#$O. (. Hocul de livrare a produ+elor 5. Natura produ+elor care urmea"$ +$ ie urni"ate preci"1nd totodat$ dac$ ac!i"i#ionarea +e va reali"a prin cump$rare* cump$rare 8n rate* 8nc!iriere* lea+in% +au orice combina#ie a ace+tora= codul)codurile 0>5 2+au* p1n$ la data de '1 decembrie 2006* codul)codurile 05743. 6. 0antitatea de produ+e care trebuie urni"at$. :. Op#iunea de ac!i"i#ionare a unor cantit$#i +uplimentare. /. .n ca"ul 8nc!eierii unui acord;cadrua3 durata prev$"ut$ pentru re+pectivul acord= b3 valoarea total$ e+timat$ a produ+elor care urmea"$ a +e livra pe durata acordului; cadru= c3 8n m$+ura 8n care e+te po+ibil* valoarea individual$ ,i recven#a contractelor +ub+ecvente care urmea"$ +$ ie atribuite. 9. .n ca"ul 8n care contractele +unt divi"ate 8n loturi +e preci"ea"$ dac$ operatorii economici pot depune o erte pentru unul +au mai multe loturi. 10. Termenul de inali"are +au durata contractului. 11. a3 6ata limit$ de primire a candidaturilor= b3 4dre+a la care +e tran+mit candidaturile= c3 Himba +au limbile 8n care trebuie redactate candidaturile. 12. Dodalit$#i principale de inan#are ,i de plat$ ,i)+au re eriri la prevederile care le re%lementea"$. 1'. 6up$ ca"* orma <uridic$ pe care trebuie +$ o ia a+ocierea %rupului de operatori economici c$rora li +;a atribuit contractul. 1(. 0riterii de cali icare privind +itua#ia per+onal$ a operatorilor economici care pot atra%e dup$ +ine e9cluderea ace+tora din urm$ 28n ca"ul 8n care nu +unt +unt pre"entate detalii +unt aplicabile prevederile art. (13. 15. 0riterii de cali icare privind +itua#ia economico; inanciar$ precum ,i capacitatea te!nic$ ,i pro e+ional$* a operatorilor economici= Nivelul 2nivelurile3 +peci ic2e3 minim2e3 al capacit$#ilor minime impu+e 28n ca"ul 8n care nu +unt pre"entate detalii +unt aplicabile prevederile art. (13. 16. 5entru acordul;cadrua3 num$rul +au* dup$ ca"* num$rul ma9im de operatori economici cu care +e va 8nc!eia acordul;cadru= b3 durata acordului;cadru= c3 dac$ e+te ca"ul* motivele care <u+ti ic$ o durat$ a acordului;cadru mai lun%$ de patru ani.

1:. 6ac$ e+te ca"ul* +e preci"ea"$ derularea ne%ocierilor 8n runde)etape +ucce+ive* pentru reducerea num$rului de o erte preliminare care urmea"$ +$ ie ne%ociate. 1/. a3 Num$rul minim ,i* dup$ ca"* num$rul ma9im de candida#i care +e inten#ionea"$ +$ ie pre+electa#i= b3 criteriile de pre+elec#ie aplicabile 28n ca"ul 8n care nu +unt pre"entate detalii +unt aplicabile prevederile art. (13. 19. 5erioada de timp 8n care o ertantul trebuie +$ 8,i men#in$ o erta valabil$. 20. 0riteriul de atribuire a contractului 28n ca"ul 8n care nu +unt pre"entate detalii +unt aplicabile prevederile art. (13. 21. 4lte in orma#ii. M. 4c!i"i#ia de +ervicii 1. 6enumirea* adre+a* num$rul de tele on ,i de a9* adre+a de e;mail* ale autorit$#ii contractante. 2. 6up$ ca"* +e preci"ea"$ dac$ e+te vorba de un contract de +ervicii re"ervat atelierelor prote<ate +au a c$rui 8ndeplinire e+te prev$"ut$ 8n cadrul unui pro%ram de an%a<are prote<at$. '. a3 5rocedura de atribuire aplicat$= b3 6ac$ e+te ca"ul* +e preci"ea"$ dac$ urmea"$ +$ ie 8nc!eiat un acord;cadru= c3 6ac$ e+te ca"ul* +e preci"ea"$ dac$ urmea"$ +$ ie or%ani"at$ o etap$ +uplimentar$ de licita#ie electronic$ Ncon orm prevederilor de la art. 161 lit. a3 din ordonan#a de ur%en#$O. (. Hocul pre+t$rii +erviciilor. 5. 0ate%oria ,i de+crierea +erviciilor care urmea"$ +$ ie pre+tate= codul)codurile 0>5 2+au* p1n$ la data de '1 decembrie 2006* codul)codurile 05743. 6. 0antitatea +erviciilor care trebuie pre+tate. :. .n ca"ul 8nc!eierii unui acord;cadrua3 durata prev$"ut$ pentru re+pectivul acord= b3 valoarea total$ e+timat$ a +erviciilor care urmea"$ a +e pre+ta pe durata acordului; cadru= c3 8n m$+ura 8n care e+te po+ibil* valoarea individual$ ,i recven#a contractelor +ub+ecvente care urmea"$ +$ ie atribuite. /. 7e preci"ea"$ dac$ pre+tarea +erviciului e+te re"ervat$ unei pro e+ii +peci ice 2+e indic$ actul)actele normative 8n temeiul c$ruia)c$rora +e impune re"ervarea3. 9. .n ca"ul 8n care contractele +unt divi"ate 8n loturi* +e preci"ea"$ dac$ operatorii economici pot depune o erte pentru unul +au mai multe loturi. 10. Termenul de inali"are +au durata contractului. 11. a3 6ata limit$ de primire a candidaturilor= b3 4dre+a la care +e tran+mit candidaturile= c3 Himba +au limbile 8n care trebuie redactate candidaturile.

12. Dodalit$#i principale de inan#are ,i de plat$ ,i)+au re eriri la prevederile care le re%lementea"$. 1'. 6up$ ca"* orma <uridic$ pe care trebuie +$ o ia a+ocierea %rupului de operatori economici c$rora li +;a atribuit contractul. 1(. 0riterii de cali icare privind +itua#ia per+onal$ a operatorilor economici care pot atra%e dup$ +ine e9cluderea ace+tora din urm$ 28n ca"ul 8n care nu +unt pre"entate detalii +unt aplicabile prevederile art. (13. 15. 0riterii de cali icare privind +itua#ia economico; inanciar$ precum ,i capacitatea te!nic$ ,i pro e+ional$* a operatorilor economici= Nivelul 2nivelurile3 +peci ic2e3 minim2e3 al capacit$#ilor minime impu+e 28n ca"ul 8n care nu +unt pre"entate detalii +unt aplicabile prevederile art. (13. 16. 5entru acordul;cadrua3 num$rul +au* dup$ ca"* num$rul ma9im de operatori economici cu care +e va 8nc!eia acordul;cadru= b3 durata acordului;cadru= c3 6ac$ e+te ca"ul* motivele care <u+ti ic$ o durat$ a acordului;cadru mai lun%$ de patru ani. 1:. 6ac$ e+te ca"ul* +e preci"ea"$ derularea ne%ocierilor 8n runde)etape +ucce+ive* pentru reducerea num$rului de o erte preliminare care urmea"$ +$ ie ne%ociate. 1/. a3 Num$rul minim ,i* dup$ ca"* num$rul ma9im de candida#i care +e inten#ionea"$ +$ ie pre+electa#i= b3 criteriile de pre+elec#ie aplicabile 28n ca"ul 8n care nu +unt pre"entate detalii +unt aplicabile prevederile art. (13. 19. 5erioada de timp 8n care o ertantul trebuie +$ 8,i men#in$ o ert$ valabil$. 20. 0riteriul de atribuire a contractului 28n ca"ul 8n care nu +unt pre"entate detalii +unt aplicabile prevederile art. (13. 21. 4lte in orma#ii. 0. 4c!i"i#ia de lucr$ri 1. 6enumirea* adre+a* num$rul de tele on ,i de a9* adre+a de e;mail* ale autorit$#ii contractante. 2. 6up$ ca"* +e preci"ea"$ dac$ e+te vorba de un contract de lucr$ri re"ervat atelierelor prote<ate +au a c$rui e9ecutare e+te prev$"ut$ 8n cadrul unui pro%ram de an%a<are prote<at$. '. a3 5rocedura de atribuire aplicat$= b3 6ac$ e+te ca"ul* +e preci"ea"$ dac$ urmea"$ +$ ie 8nc!eiat un acord;cadru= c3 6ac$ e+te ca"ul* +e preci"ea"$ dac$ urmea"$ +$ ie or%ani"at$ o etap$ +uplimentar$ de licita#ie electronic$ Ncon orm prevederilor de la art. 161 lit. a3 din ordonan#a de ur%en#$O. (. Hocul e9ecu#iei lucr$rilor

5. Natura ,i dimen+iunea lucr$rilor* caracteri+ticile %enerale ale lucr$rii= codul)codurile 0>5 2+au* p1n$ la data de '1 decembrie 2006* codul)codurile 05743. 6. .n ca"ul 8n care contractul e+te divi"at 8n mai multe loturi* +e preci"ea"$ dimen+iunea re+pectivelor loturi= :. ?n orma#ii privind obiectivul lucr$rii +au contractului* 8n ca"ul 8n care ace+ta implic$ ,i proiectare. /. .n ca"ul 8nc!eierii unui acord;cadrua3 durata prev$"ut$ pentru re+pectivul acord= b3 valoarea total$ e+timat$ a lucr$rilor care urmea"$ a +e e9ecuta pe durata acordului; cadru* c3 8n m$+ura 8n care e+te po+ibil* valoarea individual$ ,i recven#a contractelor +ub+ecvente care urmea"$ +$ ie atribuite. 9. .n ca"ul 8n care contractele +unt divi"ate 8n loturi* +e preci"ea"$ dac$ operatorii economici pot depune o erte pentru unul +au mai multe loturi. 10. Termenul de inali"are +au durata contractului. 11. a3 6ata limit$ de primire a candidaturilor= b3 4dre+a la care +e tran+mit candidaturile= c3 Himba +au limbile 8n care trebuie redactate candidaturile. 12. Dodalit$#i principale de inan#are ,i de plat$ ,i)+au re eriri la prevederile care le re%lementea"$. 1'. 6up$ ca"* orma <uridic$ pe care trebuie +$ o ia a+ocierea %rupului de operatori economici c$rora li +;a atribuit contractul. 1(. 0riterii de cali icare privind +itua#ia per+onal$ a operatorilor economici care pot atra%e dup$ +ine e9cluderea ace+tora din urm$ 28n ca"ul 8n care nu +unt pre"entate detalii +unt aplicabile prevederile art. (13. 15. 0riterii de cali icare privind +itua#ia economico; inanciar$ precum ,i capacitatea te!nic$ ,i pro e+ional$* a operatorilor economici= Nivelul 2nivelurile3 +peci ic2e3 minim2e3 al capacit$#ilor minime impu+e 28n ca"ul 8n care nu +unt pre"entate detalii +unt aplicabile prevederile art. (13. 16. 5entru acordul;cadrua3 num$rul +au* dup$ ca"* num$rul ma9im de operatori economici cu care +e va 8nc!eia acordul;cadru= b3 durata acordului;cadru= c3 dac$ e+te ca"ul* motivele care <u+ti ic$ o durat$ a acordului;cadru mai lun%$ de patru ani. 1:. 6ac$ e+te ca"ul* +e preci"ea"$ derularea ne%ocierilor 8n runde)etape +ucce+ive* pentru reducerea num$rului de o erte preliminare care urmea"$ +$ ie ne%ociate. 1/. a3 Num$rul minim ,i* dup$ ca"* num$rul ma9im de candida#i care +e inten#ionea"$ +$ ie pre+electa#i=

b3 criteriile de pre+elec#ie aplicabile 28n ca"ul 8n care nu +unt pre"entate detalii +unt aplicabile prevederile art. (13. 19. 5erioada de timp 8n care o ertantul trebuie +$ 8,i men#in$ o ert$ valabil$. 20. 0riteriul de atribuire a contractului 28n ca"ul 8n care nu +unt pre"entate detalii +unt aplicabile prevederile art. (13. 21. 4lte in orma#ii. 4nun#ul de atribuire 4. 4c!i"i#ia de produ+e 1. 6enumirea ,i adre+a autorit$#ii contractante. 2. 5rocedura de atribuire aplicat$. .n ca"ul aplic$rii procedurii de ne%ociere $r$ publicarea prealabil$ a unui anun# de participare* +e pre"int$ motivele <u+ti icative. '. 0ontractul de urni"are- natura ,i cantitatea produ+elor urni"ate* dup$ ca"* pe urni"or= codul)codurile 0>5 2+au* p1n$ la data de '1 decembrie 2006* codul)codurile 05743. (. 6ata atribuirii contractului de urni"are. 5. 0riteriul de atribuire a contractului de urni"are. 6. Num$rul de o erte primite. :. 6enumirea ,i adre+a o ertantului)o ertan#ilor c1,ti%$tor)c1,ti%$tori. /. 5re#ul +au %ama pre#urilor pl$tite. 9. 6ata public$rii anun#ului de participare. 10. 4lte in orma#ii. M. 4c!i"i#ia de +ervicii 1. 6enumirea ,i adre+a autorit$#ii contractante. 2. 5rocedura de atribuire aplicat$. .n ca"ul aplic$rii procedurii de ne%ociere $r$ publicarea prealabil$ a unui anun# de participare* +e pre"int$ motivele <u+ti icative. '. 0ate%oria* de+crierea ,i cantitatea +erviciilor pre+tate= codul)codurile 0>5 2+au* p1n$ la data de '1 decembrie 2006* codul)codurile 05743. (. 6ata atribuirii contractului de +ervicii. 5. 0riteriul de atribuire a contractului de +ervicii. 6. Num$rul de o erte primite. :. 6enumirea ,i adre+a o ertantului)o ertan#ilor c1,ti%$tor)c1,ti%$tori. /. 5re#ul +au %ama pre#urilor pl$tite. 9. 6ata public$rii anun#ului de participare. 10. 4lte in orma#ii. 0. 4c!i"i#ia de lucr$ri 1. 6enumirea ,i adre+a autorit$#ii contractante.

2. 5rocedura de atribuire aplicat$. .n ca"ul aplic$rii procedurii de ne%ociere $r$ publicarea prealabil$ a unui anun# de participare* +e pre"int$ motivele <u+ti icative. '. 0ontractul de lucr$ri- natura ,i dimen+iunea pre+ta#iilor* caracteri+ticile %enerale ale lucr$rii. (. 6ata atribuirii contractului de lucr$ri. 5. 0riteriul de atribuire a contractului de lucr$ri. 6. Num$rul de o erte primite. :. 6enumirea ,i adre+a o ertantului)o ertan#ilor c1,ti%$tor)c1,ti%$tori. /. 5re#ul +au %ama pre#urilor pl$tite. 9. 6ata public$rii anun#ului de participare. 10. 4lte in orma#ii. 4nun#uri pentru concur+ul de +olu#ii 4nun#ul de participare la concur+ 1. 6enumirea* adre+a* num$rul de a9* adre+a de e;mail a autorit$#ii contractate ,i ale biroului de la care +e pot ob#ine documentele +uplimentare. 2. 6e+crierea proiectului. '. Tipul de concur+- de+c!i+ +au re+tr1n+. (. .n ca"ul unui concur+ de+c!i+- termenul de depunere a proiectelor. 5. .n ca"ul unui concur+ re+tr1n+2a3 num$rul de participan#i care vor i +electa#i= 2b3 criterii de +elec#ie a participan#ilor= 2c3 termenul de depunere a cererilor de participare. 6. 6up$ ca"* +e preci"ea"$ dac$ participarea e+te re"ervat$ unei pro e+ii +peci ice. :. 0riteriile care urmea"$ +$ ie aplicate la evaluarea proiectelor. /. Numele membrilor <uriului. 9. 7e preci"ea"$ dac$ deci"ia <uriului are caracter obli%atoriu pentru autoritatea contractant$. 10. 6up$ ca"* num$rul ,i valoarea premiilor. 11. 7e preci"ea"$ dac$* 8n urma concur+ului* contractul)contractele va)vor i +au nu atribuite c1,ti%$torului +au c1,ti%$torilor concur+ului. 12. 4lte in orma#ii. 4nun#ul privind re"ultatul concur+ului 1. Numele* adre+a* num$rul de a9* adre+a de e;mail a autorit$#ii contractante. 2. 6e+crierea proiectului. '. Num$rul total de participan#i. (. Num$rul de participan#i +tr$ini. 5. 01,ti%$torul 2c1,ti%$torii3 concur+ului.

6. 6up$ ca"* premiul 2premiile3 acordate. :. Re erin#e privind publicarea anun#ului de participare la concur+. /. 4lte in orma#ii. #M3 A#E,A 2 GGG A-rogat/ #B