P. 1
Zakath Islam

Zakath Islam

|Views: 1|Likes:
Published by Umar Farook
Zakath Islam
Zakath Islam

More info:

Published by: Umar Farook on Jan 31, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/31/2014

pdf

text

original

BY

அ_மg பாகவl
மிG @0 ஆdகu
@லைச ð0தாG
Visit: www.tamilislam.webs.com


(இOலாமியL ெபா@ளாதாரd ெகாuைக)
ﺔﻨﺴﻟاو نأﺮﻘﻟا ءﻮﺿ ﻲﻠﻋ ﺎﻬﻣﺎﻜﺣأو ةﺎآﺰﻟا ﺔﻀﻳﺮﻓ
ச@தாயu வளu ெபற இOலாu வழ0@u ஸகாg
- அ_மg பாdகவl எu.ஏ.,எu.லிL.,
தைலவû, தமிg தஃவா ேபரைவ,
யாGQ
மலரQu ச@தாயu ஏ_றu ெபறQu ஏைழகu வாgQ ெச0வûகu
ெசழிgதிடQu இOலாu ð@u ஸகாg எG@u ெபா@ளாதாரg திLடgைதL
பா@0கu! வ@ைமைய ஒழிgதிட இ0லாைமையL ேபாdகிட இைதவlட எள|ய
வழிைய உலகி0 காMபதû@. ﻞﺼﻟا ﻮﻤﻴﻗأو اﻮﺗأو ةو ، ةﺎآﺰﻟا ) 2:43 )இைறவணdகமாகிய
ெதா@ைகைய நிைறேவ_றி வா@0கu !ஏைழ வûயாகிய ஏ_றமி@
ஸகாgைதµu வழ0கி வா@0கள ! என தி@மைற ெந_கி@u82 இட0கள|ேல
ப0 ேவ@ வlதமாக வலிµ@gதLப_வைதd காணலாu.உலகu ேதாGறிய@
@த0இ@தி நபlவைர எ0லா இைற @தûகளா@u ேபாதிdகLபLட ெபா@
ெநறியா@u இ@.
இOலாgதிG ஐuெப@u கடைமகள|0 ஒGறான ஸகாgதிG மாMQகைள
இG@u நu ச@தாய8ெச0வûகu; Qû§@ ெகாuளாததா0தாG சி0லைரயாக
மா_றி வ சிவlL_ தGகடைம @µ§@வlLட@ என இ@§@வl_கிGறனû.
இைறவன|G எ8சûdைகையL பா@0கu !
ﺐهﺬﻟا نوﺰﻨﻜﻳ ﻦﻳﺬﻟاو باﺬﻌﺑ ﻢهﺮﺸﺒﻓ ﷲا ﻞﻴﺒﺳ ﻲﻓ ﺎﻬﻧﻮﻘﻔﻨﻳ ﻻو ﺔﻀﻔﻟاو ﻢﻬﺑﻮﻨﺟو ﻢﻬﺋﺎﺒﺟ ﺎﻬﺑ يﻮﻜﺘﻓ ﻢﻨﻬﺟ رﺎﻧ ﻲﻓ ﺎﻬﻴﻠﻋ ﻲﻤﺤﻳ مﻮﻳ ۔ﻢﻴﻟأ
اﺬه ﻢهرﻮﻬﻇو نوﺰﻨﻜﺗ ﻢﺘﻨآ ﺎﻣ اﻮﻗوﺬﻓ ﻢﻜﺴﻔﻧﻷ ﻢﺗﺰﻨآ ﺎﻣ ) ﺔﺑﻮﺘﻟا 9:34.35 )
அ0லா_வlG பாைதயl0 ெசலQ ெசüயாம0 த0கu ெவuள| ( ேபாGற
ெச0வ0கைள) ேசமிg@ைவg@uேளா@d@ க_ைமயான ேவதைனµM_
என நபlேய ந_ெசüதி ð@வ ராக! அவ_ைற நரகெந@LபlலிL_ ப@dகd
காü8சி அவûகள|G ெந_றி கள|@u, வlலாLப@திகள|@u, @@கள|@u
Visit: www.tamilislam.webs.com
அவ_றா0 (க_ைமயாக) @_ேபாடLப_u. (அ@மL_ம0ல) இைவ தாG
ந 0கu உ0கgdகாக ேசமிg@ ைவgதைவ! ந0கu ேசமிg@ ைவgதவ_ைற (
ந 0கேள ) ðைவg@L பா@0கu எனd ðறLப_u. அ0-@ûஆG 9: 34, 35
ﺔـﻤﻴﻘﻟا مﻮﻳ ﻪﺑ اﻮﻠﺨﺑ ﺎﻣ نﻮﻗﻮﻄﻴﺳ ﻢﻬﻟ ﺮﺷ ﻮه ﻞﺑ ﻢﻬﻟ اﺮﻴﺧ ﻮه ﻪﻠﻀﻓ ﻦﻣ ﷲا ﻢهﺎﺗﺁ ﺎﻤﺑ نﻮﻠﺨﺒﻳ ﻦﻳﺬﻟا ﻦﺒﺴﺤﻳ ﻻو ) ناﺮﻤﻋ لﺁ - 3:180 )
அ0லா_ தG ேபர@ளா0 வழ0கியவ_றி0 க@சgதனu காL_ேவாû அ@
த0கgd@ ந0ல@ எனd க@திdெகாuள ேவMடாu. அ@ அவûகgdேக
வlைனயாக @µ§@ வl_u. ம@ைம நாள|0க@மிgதனu ெசüத
ெச0வ0கைள’அவûகள|G க@g@கைள ெந@d@u ெகா_u வைளய0களாக’
மா_றLப_u அ0-@ûஆG 3: 180
அ_g@ நபlகளாûG கMடனgைதL பா@0கu !
ﻦﻣ ﻢﻠﺳو ﻪﻴﻠﻋ ﷲا ﻲﻠﺻ ﷲا لﻮﺳر لﺎﻗ لﺎﻗ ﻪﻨﻋ ﷲا ﻲﺿر ةﺮﻳﺮه ﻲﺑا ﻦﻋ ﻪﻟ عﺮﻗأ ﺎﻋﺎﺠﺷ ﺔﻤﻴﻘﻟا مﻮﻳ ﻪﻟ ﻞﺜﻣ ﻪﺗﺎآز دﺆﻳ ﻢﻠﻓ ﻻﺎﻣ ﷲا ﻩﺎﺗﺁ
نا نﺎﺘﺒﻴﺑز ﻪﻴﻣﺰﻬﻠﺑ ﺬﺧﺄﻳ ﻢﺛ ﺔﻤﻴﻘﻟا مﻮﻳ ﻪﻗﻮﻄﻳ – ﻪﻴﻗﺪﺷ ﻲﻨﻌﻳ - كﺰﻨآ ﺎﻧأ ﻚﻟﺎﻣ ﺎﻧأ لﻮﻘﻳ ﻢﺛ இ ﻼﺗ ﻢﺛ ) ﻳ ﻻ نﻮﻠﺨﺒﻳ ﻦﻳﺬﻟا ﻦﺒﺴﺤ ( ﺔﻳﻵا 03:18
அ0லா_ ஒ@வ@d@ ெபா@ளாதார வளgைத வழ0கி அத_@ûய
ஸகாgைத (உûயவ@d@) வழ0காதி@§தா0 ம@ைம நாள|0 ெகாµய
பாuெபாGைற ð_றLப_u. ‘ நாG தாG ந ேசûg@ ைவgதெச0வu! நாG
தாG ந Qைதg@ ைவgத Qைதய0 ! ‘ எனd ðறிdெகாMேட அவைனg
த MµdெகாMேட இ@d@u. அறிவlLபாளû : அ_ ஹூைரரா (ரலி) , @0கu :
Qகாû @Oலிu.
ஸகாgைத அலLசியu ெசüேவாû, ம@Qலகி0 இைறவன|டu
நி@gதLப_ேவாu. அறu ெசüயாைம@றிg@ வlசாரைண ெசüயLப_ேவாu.
வlசாரைண @µவl0 @_ேபாடLப_u!க_u வைளய0களா0 க@g@
ெந@dகLப_u! ெகா_u பாuQகளா0 த MடLப_u எGபைத
எMணlLபாûLபûகளாக!
ஸகாgதிG பயGகu !
1. இைறய@ைளLெபறலாu. 2. மGன|Lைப அைடயலாu 3. ம@ைமயl0
பா@காLைபL ெபறலாu.4. அளLபûய நGைமகைள ஈLடலாu.5. இuைமயl0
ெச0வu ெப@@u. 6. மைனவl மdகgd@u ேசமிd@u ெபா@gd@u
பா@காLQ கிைடd@u.
இைவயாQu இைறவ@u இைற @த@u த@u உgதரவாத0கu எGபைத
@ûஆG ðGனாவlலி@§@ Qû§@ ெகாuள @µகிற@.
அ@ மL_மா? எள|ேயாû வலிேயாûடமி@§@ அபகûd@u தயஎMணu
அக0கிற@.ெச0வ§தûகu நிuமதியாக வாழ வழி ெசüகிற@. எ0@u மகிg8சி
Visit: www.tamilislam.webs.com
நிலவl அைனவ@u ஏ_றமி@ ச@தாய8ைதd காண@µகிற@. ஏைழகள|G
@யû @ைடdகQu அவûகள|G சிûLபl0 இைறவைனd காணQu ஈ§;@வd@u
இ§த அற8ெசய0 வழிெசüகிற@!
இதனா0 தாG @த_கல பா அ_பdû (ரலி) அவûகu ஏைழகள|G உûைமகu
ெசGறைடய ஸகாg ெகா_dக ம@gேதா@dெகதிராக ேபாû பlரகடனu
ெசüயQu தய0கவl0ைல.
இg@ைண உயûய இைறd ெகாuைகயாu ஸகாgதிG மாMபlைன
ஒOெவா@ @Oலிuகguெதள|வாகL Qû§@ ெகாuவத_@ கீgகா@u 12
வlனாdகgd@ @ûஆG ஹதO ஒள|யl0 நாuவlைடகைளg ெதû§@ ெகாuள
ேவM_u.
1. ஸகாg எGறா0 எGன ?
2. அதG உயûய ேநாdகu எGன?
3. ெகா_dகாேதாû ப_றி வ@u கMடன0கu எGன?
4. அதG வlதிகu எGெனGன?
5. யாû யாû ெகா_dகd கடைமLபL_uளனû?
6. யாû யா@d@d ெகா_dக ேவM_u?
7. யாû யா@d@d ெகா_dகd ðடா@?
8. எ§ெத§த ெபா@gd@d ெகா_dக ேவM_u?
9. எOவளQ ெகா_dக ேவM_u?
10. எLேபா@ ெகா_dக ேவM_u?
11. எLபµ வlன|ேயாகu ெசüய ேவM_u?
12. நாu வlன|ேயாகிg@ வ@u @ைற சûதானா?
எGபவ_ைறg ெதû§@ நu கடைமைய சûவர நிைறேவ_@வத_காக
ஸகாgைதLப_றி ð@dகமாகQu ெதள|வாகQu கீேழ த@கிேறாu.
ேம_ெகாM_ பµµ0கu.
ஸகாgதிG ெபா@u
இதG ெபா@u @üைமµற8ெசüத0 எGபதா@u. ஒ@வG தG
உைடைமகள|லி@§@ நா_பதி0 ஒ@ப@திைய எ_g@ ஏைழகgd@ அறu
ெசüவதG @லu அவன|டu எ@சிµuளைவ @üைம ெப@வதா@u,
அவ@ைடய உuள@u உேலாபlgதனgதிலி@§@ @üைம ெப@வதா@u
இத_@ இLெபயûஏ_பLட@.

Visit: www.tamilislam.webs.com
ஸகாgதிG ேநாdகu எGன ?
ெச0வu ெச0வ§தûகைள மL_ேம ð_றி வரdðடா@. அ@ ச@தாயgதிG
எ0லா நிைல மdகைளµuெசGறைட§@ எ0ேலா@u வளமாக வாழ
ேவM_u எGற உயûய ெநறிைப; ேபாதிLபதா@u. இ@ேவெபா@ளாதாரgதிG
ஏ_றgதாgைவ ேபாd@வத_@ சிற§த வழி எG@ இOலாu உலகி_@
பlரகடனuெசüகிற@. இைதgதாG அ@uமைற அ0-@ûஆG பlG வ@மா@
இயuQகிற@. نﻮﻜﻳ ﻻ ﻲآ ﻢﻜﻨﻣ ءﺎﻴﻨﻏﻻا ﻦﻴﺑ ﺔﻟود ) ﺮﺸﺤﻟا 59:7 ) உ0கgைடய ெச0வu
நாLµ@uள ெச0வ§தûகgdகிைடேய ð_றிdெகாMµ@dகdðடா@ (59:7)
ஸகாgதிG வlதிகu எGெனGன?
1) ஸகாg ெபா@u தனd@ உûயதாக இ@dக ேவM_u.
2) அளQ (நிஸாL) @@ைம ெபறேவM_u.
3) ஓராM_ காலu நிைறQ ெபறேவM_u.
4) (கடGகu இ0லாமலி@dக ேவM_u.
5) ெசா§த ேதைவகu ேபாக மதயl@dக ேவM_u.)
ஸகாg ெகா_Lபத_@ கடைமLபLேடாû யாû ?
ஸகாg வû @றிLபlLட அளQ (நிஸாL), ெபா@u பைடgத ஒOெவா@
@OலிமிGம@u இOலாuவlதியாdகிµuள@. ெதா@ைக ேநாGQ, ஹ@ஜு
ேபாGற வணdக0கள|0 சி@வûகgd@u, Qgதி ðவாத னu இ0லாேதா@d@u
வlதிவlலd@ அள|dகLப_வ@ ேபா0 ஸகாgதி0 வlதிவlலd@
வழ0கLபடவl0ைல.அவûகள|டu@றிLபlLட ெதாைக இ@§தா0 அவûகள|G
ெபா@Lபாளûகu,அவûகள|டமி@§@ ஸகாgைதL ெப_@
வழ0கியாகேவM_u. ஏெனன|0 இ@ ஏைழகgd@ ேபாü ேசர ேவMµய
உûைமயா@u.
ஸகாg வlதியாேனாû ஐ§@ ேபû
1. @Oலிமாக இ@gத0
2. ðத§திரமானராக இ@gத0
3. நிஸாைப அைடத0 (85 கிராu த0க மதிLQைடய ெபா@ைளL ெப@த0)
4. ெபா@gd@ உûயவராக ( Owner) இ@gத0.
5. வlைள ெபா@ைளgதவlர அைனg@u ஓராM_ _ûgதியா@த0
இgத@திகைளLெப_ற அைனவ@u ஸகாg ெகா_dக ேவM_u.

Visit: www.tamilislam.webs.com
யாû யா@d@d ெகா_dக ேவM_u ?
8 பlûவlனû)
ﻢﻬﺑﻮﻠﻗ ﺔﻔﻟﺆﻤﻟاو ﺎﻬﻴﻠﻋ ﻦﻴﻠﻣﺎﻌﻟاو ﻦﻴآﺎﺴﻤﻟاو ءاﺮﻘﻔﻠﻟ تﺎﻗﺪﺼﻟا ﺎﻤﻧا ﷲاو ﷲا ﻦﻣ ﺔﻀﻳﺮﻓ ﻞﻴﺒﺴﻟا ﻦﺑاو ﷲا ﻞﻴﺒﺳ ﻲﻓو ﻦﻴﻣرﺎﻐﻟاو بﺎﻗﺮﻟا ﻲﻓو
ﻢﻴﻠﻋ ﻢﻴﻜﺣ ) ﺔﺑﻮﺘﻟا 9:60 )
1)யாசிLேபாû (◌ஃபdகீû)
2) ஏைழகu (மிOகீG)
3) ஸகாg வ@லிLேபாû.
4) இOலாgைத த@வ வl@uQேவாû.
5) அµைமகைள வl_தைல ெசüவத_காக!
6) கடGபLேடாû.
7) இைறவழியl0 அறLேபாû ெசüேவாû.
8) பயணlகu (வழிLேபாdகû) ( அ0-@ûஆG 9:60 )
யாû யா@d@ ெகா_ககdðடா@ ?
1) வசதிµuேளாû.
2) உட0 வலிைம ெப_ேறாû.
3) தன@ ெப_ேறாû.பluைளகu ( அ0-அO@ வ0◌ஃபûஉ)
4) நபlயlG @_uபgதினû.
5) @Oலிம0லாேதாû.
6) த யவûகu.
எLேபா@ வழ0க ேவM_u ?
இ@ ரமளான|0 தாG வழ0கேவM_ெமன பல@u எMணldெகாM_
அuமாதgைதg ேதû§ெத_g@d ெகாuகிGறனû. இOலாu அOவா@
@றிLபlடேவ இ0ைல.
பlG எLேபா@ ெகா_dக ேவM_u ?
ஒ@வ@d@ உணQ,உைட, வ _, வாகனu, ெதாழி@d@g ேதைவயான
ெபா@Lகu (க@வlகu) ேபாGறஅவசியg ேதைவகu ேபாக ஒ@@றிLபlLட
அளQ அ0ல@ அத_@ ேம0 ெச0வமி@§தா0 கணdகிL_ @_@d@
இரMடைர சதவlகிதu ெகா_dகேவM_u.
அ@Qu @றிLபlLட அளைவ (நிஸாைப) ெப_றQடG அ0ல. அ§த ெதாைக
ஒû ஆM_ @@வ@u அவன|டu இ@§@, ஆM_ இ@தியl0 ெகா_gதா0
ேபா@மான@.
Visit: www.tamilislam.webs.com
எ§த அளQd@ ஸகாg வழ0கேவM_u ?
20 த னா@d@ @ைறவானவ_றி0 ஸகாg கடைமயl0ைல.20த னாûகu
ஓராM_ @@வ@u உuமிடமி@§;தா0 அத_@ ந û ஸகாg ெகா_dக
ேவM_u’ என நபlகu நாயகu (ஸ0) அவûகu ðறியதாக அலி (ரலி)
அவûகu அறிவldகிறாûகu. (ஆதாரu : அ_ம@, அ_ தா_@,
ைபஹகீ) ேம_ கMட நபl ெமாழியl0 20 த னாû அளQ அ0ல@
அத_@ ேம_பLட அளQ ைவgதி@LேபாûதாG ஸகாg ெகா_dக
கடைமLபL_uளனû. எGப@ ெதûய வ@கிற@.
நபlகu நாயகu காலgதி0 ெச0வu எGப@ த0க ெவuள|
நாணய0களாகேவா, கா0நைடகளாகேவா ெசாgதாகேவா இ@§த@.
இLேபா@uள@ ேபா0 வlைலµயû§த ைவர0கu, பlளாLµன0கu
இ@§ததி0ைல. கரGஸி ேநாL_கu இ@§ததி0ைல. த0கgதிG மதிLைப
ைவgேத ேநாL_கu அ8சµdகL ப_வதா0 த0கgதிG வlைலையµu
ைவgேத இG@ அைனgைதµu நிûணயu ெசüயLப_கிற@.
ஸகாg கடைமயான ெபா@Lகu:
ஸகாg ஐ§@ வைக ெபா@Lகu ம@ கடைமயாகிற@:
1) த0கu, ெவuள|,
2) வlயாபாரL ெபா@Lகu
3) கா0 நைடகu
4) வlவசாய வlைள8ச0கu
5) Qைதய0கu
ஸகாgதிG சதவlகித அளQகu
1. 2.5 (இரMடைர)சதவlகிதu
2. 5 சதவlகிதu
3. 10 சதவlகிதu
4. 20 சதவlகிதu என ெபா@ள|G இனu மா@ப_u ேபா@ சதவlகித@u மா@
ப_கிற@.இன| இவ_ைற வlûவாகாL பாûLேபாu.
1. இரMடைர சதவlகிதu ஸகாg
1. த0கuநபlகu நாயகu (ஸ0) அவûகள|G காலgதி0 வழdகிலி@§த ஒ@
த னாû த0க நாணயgதிG மதிLQ இGைறய ெமLûd அளவl0, 4..25 கிராமா@u.
Visit: www.tamilislam.webs.com
20 த னா@d@ 85 கிராu த0கgதிG அளவா@u.
ெப@மானாû (ஸ0) அவûகu ஒOெவா@ 20 மிgகா0 (தனாû) த0கg@d@u
அைர மிgகா0 த0கgைத( அதாவ@ 400 ஒ@ பாகgைத) ஸகாgதாக
எ_Lபாûகu. ( இL@ மாஜா)
யாûடேம@u தம@ அgதியாவசியL ெபா@Lகளான உணQ,உைட,
உைறµu,ெதாழி_ க@வlகuேபாக 85 கிராu த0க நைககேளா, த0கேமா,
அ0ல@ அத_@ ேம_பLேடா ஓராM_ @@வ@மி@§தா0அத_@ நா_பதி0
ஒ@ சதவlகிதu-அதாவ@ இரMடைர சதவlகிதu- ஸகாg ெகா_gதாக
ேவM_u.
உதாணமாக ஒ@வûடu 100 கிராu த0கu ஓராM_ @@வ@u இ@§தா0
அதி0 இரMடைர கிராu(இரMடைர சதவlகிதu) -த0கgைத அ0ல@ அத_@
இைணயான வlைலைய ஸகாgதாக ெகா_dக ேவM_u.
வ@டg@வdகgதி0 100 கிராமி@§@ பlGனû தG ேதைவd@ ஒ@ 10 கிராைம
எ_g@8 ெசலQ ெசü@ வlLடா0 வ@ட இ@தியl0 எ@சிய 90 கிரா@d@ûய
ஸகாgைத வழ0க ேவM_u.
2. ெவuள| நைககu, ெவuள|L பாgதி0கu, ெவuள|d காðகu
ேபாGறவ_றி_@u ஸகாg வழ0கLபட ேவண_u.200 திûஹேமா
அைதவlடdð_தேலா ெவuள|dகாðகu ைவgதி@Lேபாû ம@ ஸகாg
கடைமயா@u.ஐ§@ ஊdகியா (ஒ@ ஊdகியாh 40திûஹu.40ஓ5@200 திûஹu)
அளைவ வlடd@ைற§த ெவuள|dகாðகgd@ ஸகாg இ0ைல என நபl
(ஸ0) அவûகu ðறினாûகu. (அறிவlLபவû: அ_ ஸய @0 @gûüயl (ரலி),
Qகாû : 1447)
200 திûஹu (ெவuள|) இ@d@u ேபா@ அதி0 ஐ§@ திûஹu ஸகாg
ெகா_dக ேவM_u..
ேம_ðறிய ஹதஸிலி@§@ 200 திûஹgதி_@ @ைறவான எைடd@ ஸகாg
கிைடயா@ எனg ெதûகிற@.இGைறய ெமLûd எைடயl0 ஒ@ திûஹgதி_@
595 கிராu ஆ@u. 200 திûஹgதி_@(200ஒ2.975) 595 கிராu ஆகிற@. தன@
அவசியgேதைவ ேபாக ஒ@வûடu ஓராMµ_@ 595 கிராu அ0ல@
ேம_பL_ெவuள|யl@§தா0 (40 0 ஒ@ வlகிதu) இரMடைர சதவ தu
(அதாவ@ 14.875 கிராu) ஸகாg வழ0க ேவM_u.
3. நைககu;
த0க ெவuள| நைககள|0 அணl§தி@d@u நைககgd@ ஸகாg உMடா என
அறிஞûகgdகிைடேய க@g@ ேவ@பா_கu காணL;பLடா@u ெப@uபாலான
Visit: www.tamilislam.webs.com
அறிஞûகu ஸகாg ெகா_dக ேவM_ெமனகீ@uள ஆதார0கைள @G
ைவdகிGறனû.
இ@ெபMகu த0கd காLQகu அணl§@ ெப@மானாû (ஸ0) அவûகள|டu
வ§தனû. அLேபா@ உ0கள|@வ@d@u ம@ைம நாள|0 ெந@LQd காLQகu
அணlவldகLப_வைத வl@uQவ ûகளா ? என அவûள|டu ேகLடேபா@
வl@uபமாLேடாu என பதி_ ðறினû. அOவாறாயlG உ0கu ைககள|0
அணl§தி@Lபைவகgd@ûய ஸகாgைத ெகா_g@ வl_0கu; என நபl (ஸ0)
எனd ðறினாûகu. அறிவlLபவû: அu@L@ ðைகQ (ரலி),
ஆதாரu: இL@ ஹஸuநா@u என@ சிறியதாயா@u த0கdகாLQகu
அணl§@ ெகாM_ நபlெப@மானாû (ஸ0) அவûகள|டu ெசGேறாu.அLேபா@
இத_@ ஸகாg ெகா_g@ வlLkûகளா ? எனdேகLhûகu. இ0ைல
எGேறாu.நரக ெந@Lைப உ0கu கர0கள|0 அ0லா_ அணlவlLபைதLப_றி
உ0கgd@ அ8சமாக இ0ைலயா? இத_கான ஸகாgைத8 ெச@gதிவl_0கu.
என நபl (ஸ0) அவûகu ðறினாûகu. அறிவlLபவû: அOமா பlGg யஸ@
(ரலி), ஆதாரu: அ_மg
நாG ெவuள| ேமாதிர0கu அணl§தி@Lபைத நபl (ஸ0) அவûகu கMடனû.
இத_@ûய ஸகாதைத8ெச@gதிவlLடாயா? ஏG@ ேகLடனû.
இ0ைலெயGேறG.அOவாறாயlG இ@ேவ உGைன
நரகி_ேசûdகLேபா@மானதா@u. எG@ ஏ§த0 நபl (ஸ0) ðறினாûகu.
அறிவlLபவû: அOமா பlGg யஸ@ (ரலி), ஆதாரu: அ_தா_@, தார@gன ,
ைபஹகீ
ேம_கMட நபlெமாழிகள|லி@§@ த0க ெவuள| நைககgd@u ஸகாg உM_
எGபைத நபl(ஸ0)அவûகu வலிµ@g@வைதd காணலாu.(த0கu,
ெவuள|d@ûய மதிLப Lைட அGைறய மாûெகL நிலவரLபµ
கணlg@dெகாuளேவM_u) ஆM_ேதா@u ெகா_dகேவM_மா?ஒ@
ெபா@gd@ ஒ@ தடைவ ஸகாg ெகா_gதா0 ேபா@மான@. ஆM_ ேதா@u
ெகா_dக ேவMµயதி0ைல எGற வாதgைத பரவலாகd காண@µகிற@.
இவûகu @Gைவd@u வாதgைதµu ஆதாரஙடகைளµu பlGனûகாMேபாu.
என|@u ஆM_ ேதா@u ஸகாg ெகா_dகேவM_ெமGேற ெப@uபாலான
மாûdக அறிஞûகu வலிµ@g@கிGறனû.
நபlகu நாயகu (ஸ0) அவûகள|G காலgதி@u அவûகள|G பlGனû வ§த
கல பாdகuகாலgதி@u ஆM_ ேதா@u வ@லிg@ வ§@uளைதd
காண@µகிற@.
Visit: www.tamilislam.webs.com
நபlகளாûG காலgதி@u @லேபேய ராசிதGகu காலgதி@u ஸகாg
வ@லிLபத_காக வ@ட§ ேதா@u அதிகாûகu அ@LபlைவdகLபLடனû. எ§த
நாயகg ேதாழ@u அOவா@ ெகா_Lபத_@ ம@LQ ெதûவldக Qமி0ைல.
இைத ைவgேத உலகிGெப@uபாலான அறிஞûகu ஆM_ேதா@u ஸகாg
ெகா_dகேவM_ெமனg த û;LQ வழ0கிµuளனû.
ஸ_தி அேரபlயாவlG மிகLெப@u மாûdக ேமைதகளான அQைஷ@ பlG
பாO (ர_) அவûகgu, ஸாலி_அ0-உைதமG (ர_) ேபாGறவûகgu
இdக@gைதேய வலிµ@g@கிGறனû.
(ேம_ேகாM_ வlளdகgதி_@ ெதாடû-2 கL_ைரையLபாûdக)
4. @பாüகu 85 கிராu த0கgதி_@ நிகரான வைகயl0 கரGஸிேநாL_கu
@றிLபlLட காலஅளQ நuமிடமி@§தா@uவ0கியlலி@§தா@u அத_கான
ஸகாgைதµu நாu கணdகிL_ ெகா_g@ வரேவM_u.
5. வlயாபாரL ெபா@Lகu
வlயாபாரgதி_@ ைவgதி@d@u எ§தL ெபா@ளாக இ@Lபl@u அத_@
கLடாயu ஸகாg வழ0கிேயஆக ேவM_u.ஸ@ரா இL@ ஜுG@L (ரலி)
அவûகu அறிவldகிறாûகu:-நா0கu வlயாபாரgதி_ெகன ைவgதி@d@u
ெபா@Lகgd@ ஸகாg வழ0க ேவM_ெமன நபl ( ஸ0 )அவûகu
எ0கgd@d கLடைளயlLடாûகu. ஆதாரu : அ_ தா_@, ைபஹகீ
@லதனgதி_@u மL_u ஸகாg ெகா_dக ேவM_மா? அ0ல@
@லதனgதி_@u இலாபgதி_@u ேசûgேத ெகா_dக ேவM_மா? எG@
பல@u ேகLகிGறனû. @லதனgதி_@u இலாபgதி_@u ேசûgேத
ெகா_dகேவM_u எGபேத அறிஞûகள|G ஏேகாபlgத @µவா@u.ஆதாரu:
உமû (ரலி) அவûகu ஆ_கைளL ெப_றி@§த ஒ@வûடu அத_@ûய
ஸகாgைத ேகLடேபா@அைவ ஈGற @Lµகைள வlL_ வlL_ ஸகாg
ெகா_dக @G வ§தாû. அLேபா@ அத_@ûய @Lµகைளµuகணdகி0
ேசûLப ராக! என அவûகu ðறிய ெசüதி இமாu மாலிd (ர_) அவûகள|G
@வgதாவl0 இடu ெப_றி@dகிற@. இைத ஆதாரமாகd ெகாM_
வlயாபாரgதி0 இலாபமாகLெப_ற ெதாைகd@u ேசû;gேத ஸகாgைத
கணdகிடேவM_u எGபைத அûரO@0 @ரLபஃ ஸர_ ஸா@0
@Oதdனஃ பாகu4,பdகu170 @றிLபlடLபL_uள@.)
1) ஒ@வû பg@ இலLச @பாü @தல _ ெசü@ ஜனவûமாதu ஒ@
வlயாபாரgைதg ெதாட0@கிறாû எG@ைவg@dெகாuேவாu.ஓராM_
@µ§@ அ_gத ஜனவûயl0 கணd@Lபாûd@uேபா@ வlயாபாரu வளû§@
Visit: www.tamilislam.webs.com
ெசலQ சuபளu ேபாக 5 இலLச @பாü அதிகமி@dகிற@. இLேபா@
@லதனமாகிய @10இலLசg@d@u ஓராM_d@Lபlற@ இலாபமாகd கிைடgத
5 இலLசg@d@u ேசûg@ 15இலLசg@d@ இரMடைரசதவ தu(அதாவ@ 37,500
@பாü ) ஸகாg ெகா_dக ேவM_u. @லதனமாகிய 10 இலLச @பாüd@
மL_u ெகா_gதா0 ேபா@மான@ எGபத_@ ஆதாரமி0ைல.
2)அ_g@ பg@ இலLச @பாü @தல _ ெசü@ வlயாபாரu ெசüகிேறாu.
வlன|ேயாக வlயாபாûகள|டமி@§@ கடனாகL ெப_ற ஐ§@ இலLசgதி_@ûய
வlயாபாரL ெபா@Lகgu கைடயl0 உuளன.வரேவMµய பாdகிdகடG
ெதாைக @G@ இலLசu உuள@. ஆM_ இ@தியl0 கணd@L பாûd@u
ேபா@ 7 இலLச @பாü இலாபமாக கிைடg@uளன. இLேபா@ கைடயl0
ஆM_ இ@தியl0 1010 5107 @ 22 இலLசu உuளன. இவ_றி0 கடனாகL
ெப_ற ெதாைகையµu வரேவMµய ெதாைகையµu கழிg@ 14 இலLசgதி_@
ஸகாgெகா_dக ேவM_மா ? அ0ல@ இ@LQd@ மL_u ெகா_dக
ேவM_மா எGற ஐய0கu எ@கிGறன..ஆM_ இ@தியlல இ@Lபl0 உuள
ெமாgத ெதாைகd@u (அதாவ@ 1010510710 @ 22 இலLசg@d@ இரMடைர
சதவlகிதu (@பாü 55000.00) ஸகாg ெகா_dக ேவM_u.
3) பlற@ைடய ெபா@u நu ெபா@Lபl0 இ@§தா@u அ@ ஸகாg@ைடய
அளைவ அைட§@ ஓராM_ @@ைமயாகநuமிடu இ@§@ வlLடா0
ஓரராM_d@ûய ஸகாgைத ெகா_g@ வlடேவM_u. அ§தL ெபா@ைள
ஸகாg@ைடய காலவைரைய அைடவத_@ @G தி@Lபld ெகா_g@
வlLடா0 அத_@ ஸகாg ெகா_dக ேவMµயதி0ைல.
4) அ@ ேபால நாu தி@Lபl8ெச@gத ேவMµய கடG ெதாைக நuமிடu
ஒ@வ@டu இ@§@வlLடா@u அத_@ûய ஸகாgைத கணdகிL_d
ெகா_g@ வlடேவM_u. ஸகாg காலவைரd@ @Gனû தி@Lபl8
ெச@gதிவlடடா0 ஸகாg ெச@gத ேவMµயதி0ைல.
கடG ெதாைக
5)சதாரணd கடனாகL_u. வlயாபாரd கடனாகL_u. கடG ெகா_gத ெதாைக
கMµLபாக வ@u ெதாைகµu உM_. வராதைவµu உM_. கMµLபாக
வ@u ெதாைகd@ அ§த ஆMேட கணdகிL_ ஸகாg ெகா_g@
வlடேவM_u. வராத ெதாைகd@ ைகயl0 கிைடgத@u அத_@ûய
ஸகாgைத கணdகிL_ ெகா_g@ வlடேவM_u. பலஆM_கu ெசG@ இ§த
கடG ெதாைக கிைடLபதாக இ@LபlG அவ_றி_@ அM_ ேதா@u எGற
கணdகி0லாம0 ஒேரஒ@ தடைவ ெமாgதg ெதாைகd@u ெகா_gதா0
ேபா@மான@.
Visit: www.tamilislam.webs.com
6. வ0கியl0 ேபா_u ைவLQ நிதி, (kயெம @நிழளைவ), @றிgத கால ைவLQ
நிதிµu (@iஒநன @நிழளைவ), ேசமிLQL பgதிரu (kயென) நி@வனLப0@கu
( ஊழஅpயெல gயசநள) அைவ ைகவசமி@d@u பணமாகd க@தி ஒ@
வ@டu _ûgதியான@u ஆM_ேதா@u ஸகாg ெகா_g@ வரேவM_u.
7. ெசா§த வ _கu, வாடைக வ _கuநாu @µயl@d@u வ Lµ_@ ஸகாg
கிைடயா@. ஆயl@u வாடைகd@ வlடLப_u வ _கள|0 வ@u
வ@மானgதி_@ இரMடைர சதவ தu ஸகாg ெகா_dக ேவM_u.
8. கைடகu, வl_திகu (லாLஜுகu) வாடைகd@ வlடLப_u
கைடகu,கLடட0கu,வl_திகu(லாLஜுகu) ஆகியவ_றி_@u ஸகாg
கிைடயா@.அதி0 வ@u வாடைகd@ இரMடைர சதவ தu ஸகாg ெகா_dக
ேவM_u.
9. நில0கu, வ L_ மைனகuவlவசாய நில0கu, வ L_ மைனகu
ஆகியவ_@d@u ஸகாg இ0ைல. ஆனா0 அவ_றிலி@§@ வ@u
வ@வாüd@u, வl_பைன ெசüவதாக இ@§தா0 அதG மதிLQg ெதாைகd@u
இரMடைர சதவ தu ஸகாg கடைமயா@u. இைவ வlயாபார8 சரd@கைளL;
ேபாGறைவயா@u.
10. வாகன0கu, கனரக பg@d@u இய§திர0கuவாகன0கu, கனரக
பg@d@u இய§திர0கu ஆகியவ_றிG மதிLப Lµ_@ ஸகாg இ0ைல.
ஆனா0, அவ_றிG வ@மானgதி_@u வாடைகd@u ஸகாg உM_.
ெபா@வாகேவ ேம_ðறிய அைனgதி_@u அவ_றிG ெமாgத மதிLப Lµ_@-
அஸ@d@-( ஏயடரந ழக pசழிநசவல) ஸகாg கிைடயா@. அவ_றிG
வ@மானgதி_@u, அவ_ைற வl_@u ேபா@u தாG ஸகாg ெகா_dக
ேவM_u எGபைத நிைனவl_ ெகாuளேவM_u.
11. கா0 நைடகu கா0 நைடகள|0 ஆ_, மா_, ஒLடைக மன|த வாgQd@u
ஒ@ நாLµG வளgதி_@u வ@வாüd@u மிகQu @dகியமானைவயாக
உuளன. அவ_றிG பா@u மாமிச@u மன|த@d@ மிகQu
இGறியைமயாதைவ. அதGேதா0, உேராமu, ெகாuQ ஆகியைவ ெப@மளவl0
அ§நிய8ெசலாவணlையL ெப_@gத@கிற@. பயணu ெசüவத_@u
பயGப_கிGறன. இOவாறாக மன|தg ேதைவகgd@u ெபா@ளாதார
வளgதி_@u பயGத@u இ§த கா0 நைடகைள சிறLபlg@ தி@மைறயl0
வ@u 43:12, 16:5,7 வசன0கu சி§தைனd@ûயதா@u, எனேவ இைறவG
வழ0கிய இ§த அ@Lெகாைடகgd@ ஸகாg வழ0@வ@ கடைமயா@u. நu
Visit: www.tamilislam.webs.com
நாLைடL ெபா@gதவைர ஸகாg ெகா_d@மளQd@ யா@u கா0நைடகu
ைவgதி@Lபதி0ைல.
என|@u அதG வlபரgைத ð@dகமாகd காMேபாu.
ஸகாg வlகித0கu கா0நைடகu எMணldைக ஸகாg இ0ைல ஸகாg
ெகா_dக ேவM_u.
1. ஆ_கu
1 @த0 39 வைர ஸகாg இ0ைல
40 @த0 120 வைர ஓராM_ நிைறQ ெப_ற ஓû ஆ_
121 @த0 200 வைர ‘ ‘ இரM_ ஆ_கu
201 @த0 399 வைர ‘ ‘ @G@ ஆ_கu
400, அத_@ அதிக@uளத_@ ஒOெவா@ 100 d@u ஒ@ ஆ_ அதிகu
வழ0கேவM_u. (Qகாû ஹதO எண:;1454))
(ெவuளா_,ெசuமûயா_,ஆM-ெபM ஆ_கu யாQu சமமா@u)
2. மா_கu
1 @த0 29 வைர ஸகாg இ0ைல (எ@ைமகள);
30 @த0 39 வைர ——- ஓராM_ நிைறQ ெப_ற ஒ@ கG@
40 @த0 59 வைர ——- 2 வ@டu ‘ ‘ ஒ@ கG@
60 அ0ல@ அத_@ேம_பLடத_@ ஓOெவா@ 30 மா_கgd@ ஓராM_
நிைறQ ெப_ற ஒ@ கG@u ஓOெவா@ 40 மா_கgd@ இரM_ ஆM_
நிைறQ ெப_ற ஒ@ கG@u
3. ஒLடைககu
1 @த0 4 வைர ஸகாg இ0ைல
5 @த0 9 வைர ஓராM_ நிைறQ ெப_ற ஓû ஆ_
10 @த0 14 வைர ஓராM_ நிைறQ ெப_ற இரM_ ஆ_கu 15
@த0 19 வைர ஓராM_ நிைறQ ெப_ற @G@ ஆ_கu
20 @த0 24 வைர ஓராM_ நிைறQ ெப_ற நாG@ ஆ_கu
25 @த0 35 வைர ஓராM_நிைறQெப_ற ஓû ெபM ஒLடகu;
36 @த0 45 வைர இ@ வ@டu நிைறQ ெப_ற ெபM ஒLடகu
46 @த0 60 வைர 3 வ@டu நிைறQ ெப_ற ெபM ஒLடகu
61 @த0 75 வைர 4 வ@டu நிைறQ ெப_ற ெபM ஒLடகம
76 @த0 90 வைர 2வ@டuநிைறQெப_ற 2 ெபM ஒLடக0கu
91 @த0 120 வைர 3 வ@டuநிைறQெப_ற2 ெபM ஒLடக0கள
Visit: www.tamilislam.webs.com
ஒOெவா@ 40 d@uஒOெவா@ 50 d@u 2 வ@டu நிைறQெப_ற 1 ெபM
ஒLடகu 3 வ@டuநிைறQெப_ற 1 ெபMxLடகu
@திைரd@ûய ஸகாg வlயாபாரLெபா@ைளLேபாGறதா@u. ெசாநத
உபேயாகgதி_@ ஸகாg கிைடயா@. வlயாபாரgதி_@ இரMடைர சதவlகிதu
ஸகாg ெகா_dக ேவM_u.
2) 5 சதவlகிதu ஸகாg
12. தான|ய0கu
நபlகu நாயகu (ஸ0) அவûகள|G காலgதி0 தான|ய0கள|0 ேகா@ைம
மL_ேம வlவசாயu ெசüயLபL_வ§தன. ேவ@ தான|ய0கgu
அLப@திகள|0 உ_பgதியாகQமி0ைல. ஆயl@u ெந0, ேசாளu, ரைவ, ராகி
கிழ0@ ேபாGற உணQ வைக எ@வாயl@u ேகா@ைமையL ேபாG@
கணdகிL_ ஸகாg ெகா_dக ேவM_u.என|@u @Gனû நாu @றிLபlLட
ெபா@uகள|G ஸகாgதிலி@§@ இைவ மா@ப_கிGறன. த0கu ெவuள|
வlயாபாரL ெபா@Lகgd@ ஆM_ ேதா@u ஸகாg ெகா_g@ வரேவM_u.
ஆனா0 தான|ய0கைளL ெபா@gதவைர அOவாறG@. வlவசாயu ெசü@
வlைள§@ அ@வைட ெசüµu கால0கள|0 அத_@ûய ஸகாgைத
கணdகிL_d ெகா_dக ேவM_u.
3) 10 சதவlகிதu ஸகாg
(உ_பgதியl0 5 சதவlகிதu)
ந û பாü8ðவத_காக ெசலQ ெசü@ வlவசாயu ெசüதி@§தா0 உ_பgதியl0 5
சதவlகிதu ஸகாgெகா_dக ேவM_u. (அதாவ@ 200 ஒ@ப0@ (1◌ஃ20)
ெகா_dக ேவM_u.)
உ_பgதியl0 10 சதவlகிதu நû பாü8ðவத_காக ெசலQ ெசüயLபடாம0
வlவசாயu ெசüதி@§தா0 உ_பgதியl0 10 சதவlகிதu ஸகாg ெகா_dக
ேவM_u. (அதாவ@ 200 இ@ ப0@ (2/20) ெகா_dக ேவM_u.) அறிவlLபவû:
இL@ உமû (ரலி), ஆதாரu: Qகாû
ஓராM_ @µவைடய ேவM_u எGபதி0ைல.அ@வைடயான உடேனேய
ெகா_g@ வlடேவM_u இ0ேககவன|dகgதdகதா@u. அத_@ûய உûைமைய
அ@வைட நாள|ேலேய ெகா_g@ வlடேவM_u என அ0 @ûஆG (6:141)
அறிQைர பகûகிற@.
Visit: www.tamilislam.webs.com
தான|ய0கgd@ûய அளQ (நிஸாL)
ேகா@ைமதான|ய0கgd@u ஒ@ வைரயைறைய நபlகu நாயகu (ஸ0)
அவûகu நிûணயu ெசü@uளாûகu;.’ ஐ§@ வஸd’ அளQd@d @ைறவான
உ_பgதிd@ ஸகாg கிைடயா@ என நபl ( ஸ0 )அவûகu ðறிµuளாûகu.
அறிவlLபவû : அ_ ஹுைரரா (ரலி) ஆதாரu : Qகாû, @Oலிu, அ_ தா_@,
தhமிதி,நஸய , இL@ மாஜா,தாரம, @அgதா, அ_மg.
750 கிேலா ேகா@ைம உ_பgதிdேக ஸகாg வழ0கLபடேவM_u. அத_@
@ைற§த அளQd@ ஸகாgேவMµயதி0ைல. ஒ@ வ@டgதி0 பல @ைற
உ_பgதி8 ெசüதா@u ஒOெவா@ @ைறµu இ§த அளQ வlைள8ச@d@
ஸகாg ெகா_dக ேவM_u.
ெந0 ேகா@ைமையL ெபா@gத வைர அLபµேய அைரg@ மாவாdகி
உணவாக உLெகாuள @µµu..ஆனா0 ெந0ைலL ெபா@gதவைர அதG
ேம0 ேதாலான உமிைய ந dகிய பlறேக உM@வத_@ ஏ_றதா@u. ஆகேவ.
ெந0@d@ ‘10 வஸd’ உ_பgதியானா0 தாG அத_@ ஸகாg உM_ என
மாûdகஅறிஞûகu நிûணயu ெசü@uளனû. தMண û பாü8ðவத_காக ெசலQ
ெசüயLபLµ@§தா0 உ_பgதியl0 5 சதவlகித@u தMண û
பாü8ðவத_காகெசலQ ெசüயLபடாமலி@§தா0 உ_பgதியl0 10 சதவlகித@u
ஸகாg ெகா_dக ேவM_u.
நிலgதிலி@§@ உ_பgதி யா@u ெபா@Lகgd@ மL_ேம ஸகாg
கடைமயா@u. நிலu எOவளQ இ@§தா@uநிலgதி_@ ஸகாg கிைடயா@.
13. ேபûgதu பழu , உலû§த திராLைச இ§த இரM_u அ@வைட ெசüத
உடேனேய ஸகாg ெகா_dக ேவM_u. இைவ தவlர எ§த பழவைககgd@u
ஸகாg கிைடயா@.
14. காüகறிகuகாüகறிகgd@u ஸகாg கிைடயா@. அைவ வlயாபாரgதி_@
பயGப_gதLப_ேமயாhனா0 அவ_றிG ஸகாgகால@u அளQu நிைறQ
ெப_றா0 ஆM_ேதா@u ஸகாg ெகா_dகேவM_u.
4) 20 சதவlகிதu ஸகாg
15. கன|மL ெபா@u, ðர0கLெபா@uðர0க0கள|லி@§@ எ_dகLப_u
உேலாக0கu, கன|மL ெபா@Lகu, _மியlலி@§@ கிைடd@u ெபLேரா0, க8சா
எMெணü, நிலdகû ேபாGற Qைதய0கu, ேபாû0 எதிûகள|டமி@§@
ைகLப_@u (கன மg) ெபா@Lகu ஆகியவ_றி_@ 20 சதவlகிதu ஸகாg
வழ0LபடேவM_u.
Visit: www.tamilislam.webs.com
@dகியd @றிLQ :
1. ைவரdக0, பlளாLµனu பல நû_dகரGசிகu, வlைலµயû§த ேசமிLQL
ெபா@Lகu ஆகியவ _றி_@ ஸகாgகிைடயா@. அைவ
வlயாபாபாரgதி_ெகன|0 ஓராM_ நிைறQ ெப_ற@u அதG வlைலd@
இரMடைர சதவlகிதu ஸகாg ெகா_dக ேவM_u.
2. ஆ_, மா_, ஒLடைக அ0லாத மி@க0கgd@u ,பறைவகgd@u ஸகாg
கிைடயா@. வl_பைனdெகGறா0 ஓராM_நிைறQ ெப_ற@u வlயாபாரL
ெபா@ைளLேபா0 இரMடைர சதவlகிதu ஸகாg ெகா_dக ேவM_u.
3. பழவைககu, காü கறிகgd@u ஸகாg கிைடயா@. அைவ
வlயாபாபாரgதி_ெகன|0 ஓராM_ நிைறQ ெப_ற@ம அதGவlைலd@
இரMடைர சதவlகிதu ஸகாg ெகா_dக ேவM_u.
4. ேமேல @றிLபlடLபடாத எ@வாயl@u ெசா§த உபேயாகgதி_ேகா, பா@
காg@ வ@u எMணgதிேலாஉuளைவயாயlG ஸகாg கிைடயா@. அைவ
வlயாபாபாரgதி_ெகன|0 ஓராM_ நிைறQ ெப_ற@u அதG வlைலd@
இரMடைரசதவlகிதu ஸகாg ெகா_dக ேவM_u.
16. சி0லைரயாக வlன|ேயாகிgத0; சி0லைரயாக வlன|ேயாகிLப@ ஸகாg
@ைறயாகா@. கடைமµu நிைற ேவறா@.
17. ைபg@0 மா0 ெபா@ நிதிைபg@0 மா0 ெபா@ நிதி ஒGைற உ@வாdகி
பணgைத உûயவûடமி@§@ திரLµ ஒ@ அைமLQ @ைறயாக ஏைழகgd@
வாgவாதாரgதி_@LபயG ப_u வைகயl0 அவûகgu அ_gத_gத
ஆM_கள|0 ம_றவûகgd@ ெகா_d@u வைகயl0 வlன|ேயாகிLபைதேய
இOலாu வl@uQகிற@.
இதG @லேம உலகளாவlய அளவl0 வ@ைமைய ஒழிg@ ஏைழகu ஏ_றu
ெபற8 ெசü@ ச@தாயgதி0 வாgைவµu வளgைதµu காண@µµu.
இ@ேவ இOலாu வlைழµu ஸகாg @ழறயா@u. வ0ல நாயG ஸகாgதிG
@dகியgைத உணû§@ அைத உûய @ைறயl0 வlன|ேயாகிLபத_@ ந0ல@u
Qûவானாக.

Visit: www.tamilislam.webs.com


VV us!
Visit
www.tamilislam.webs.com
For Free Islamic E booksYou're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->