Isu-isu ICT dan Pelan Induk Pembangunan Pendidikan PIPP

Pengenalan
Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) 2006-2010 telah disempurnnakan pelancarannya oleh Y.A.B Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi pada 16 Januari 2007. Malaysia kini sedang memasuki fasa 15 tahun yang kedua kea rah mencapai Wawasan 2020 iaitu hasrat menjadi sebuah Negara maju mengikut acuan sendiri. Selaras dengan itu, salah satu agenda penting kerajaan adalah untuk menbangunkan satu system pendidikan bertaraf dunia. Oleh itu Kementerian Pelajarn mempunyai tanggungjawab yang amat besar dalam membangunkan modal insan yang bersifat menyeluruh, progresif, bermoral dan beretika tinggi selain daripada melahirkan modal insan berpengetahuan dan berkemahiran. KPM telah merangka Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) KPM 20062010 yang akan menjadi garis panduan pembangunan pendidikan negara secara menyeluruh sepanjang tempoh 5 tahun dalam RMKe-9. PIPP merupakan satu dokumen perancangan pembangunan pendidikan yang bersepadu, komprehensif dan menyeluruh tidak tertumpu pada satu jenis sekolah, lokasi dan kaum. Misi Nasional memberi penekanan tinggi ke atas pembangunan modal insan ‘Minda Kelas Pertama, sebagai pendekatan utama bagi melonjak ke status Negara maju. Enam teras strategik telah dikenal pasti untuk memperkukuh sistem pendidikan Negara iaitu :

1

Teras 1 Teras 2 Teras 3 Teras 4 Teras 5 Teras 6

TERAS STRATEGIK PIPP Membina Negara Bangsa Membangunkan Modal Insan Memperkasakan SekolahKebangsaan Merapatkan Jurang Pendidikan Memartabatkan Profesion Keguruan Melonjakkan KecemerlanganInstitusi Pendidikan Jadual 1 : Teras strategik PIPP

Dalam RMKe-9, Kerajaan telah memperuntukkan sebanyak RM23.198 bilion di bawah peruntukan pembangunan kepada KPM untuk memastikan segala perancangan pembangunan pendidikan yang dirangka dapat dilaksanakan dengan lancar dan berkesan. Peruntukan ini adalah untuk membiayai 17,179 projek. Pada abad ke-21 negara menghadapi cabaran baru kesan daripada globalisasi, liberasi, pengantarabangsaan dan perkembangan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT). Oleh itu Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) menyediakan program pembangunan pendidikan yang dapat melahirkan warganegara yang berilmu

pengetahuan, celik ICT, berkemahiran dan berakhlak mulia. Perkembangan media eletronik di negara-negara maju adalah didorong oleh kepentingan teknologi maklumat dan ilmu pengetahuan. Kesan daripada perkembangan ini, komputer peribadi tidak lagi dianggap sebagai barangan mewah atau ‘simbol kemewahan’ malah ianya merupakan salah satu alat yang menjadi keperluan hidup yang membolehkan individu atau masyarakat memperoleh dan mengikuti sebarang maklumat perkembangan sekitar kehidupan, peristiwa semasa, ilmu pengetahuan dan penemuanpenemuan baru yang semakin canggih. Mengikut Toffler (1980) dan Naisbitt (1982), komputer dan perisian telah digelar sebagai the wave of the future.

2

Usaha menjadikan Malaysia sebuah negara maju hanya akan tercapai jika setiap golongan masyarakat, terutamanya golongan pendidik, bersedia menghadapi sebarang cabaran dan dugaan. Ini kerana golongan pendidik merupakan penggerak sebenar kemajuan negara. Dalam era teknologi maklumat antara cabaran-cabaran utama sudah tentu termasuk usaha untuk memperoleh literasi komputer.

Isu 1 : Teras 4 Merapatkan Jurang Pendidikan

Dasar KPM adalah untuk merapatkan jurang pendidikan antara lokasi, tahap sosioekonomi dan tahap keupayaan pelajar. Matlamat KPM adalah untuk memastikan semua sekolah dan pelajar mempunyai peluang dan keupayaan yang sama untuk cemerlang. KPM telah mengenalpasti jurang pendidikan yang perlu dirapatkan supaya akses, ekuiti dan kualiti dapat ditingkatkan. Jurang-jurang tersebut adalah seperti berikut : a. Juarang antara tahap pencapaian pelajar b. Jurang Bandar dan luar Bandar c. Jurang antara pelajar normal dan keperluan khas d. Jurang sosioekonomi e. Jurang digital Bagi merapatkan jurang digital, KPM telah membangunkan infrastuktur dan kemudahan luar Bandar dengan meyediakan makmal komputer, Pusat Akses, Pembestarian sekolah luar Bandar, menambah baik TV Pendidikan dan merintis penggunaan ‘video teleconferencing’.

3

Komputer sebenarnya sudah lama diperkenalkan dalam bidang pendidikan. Di Malaysia, penggunaan komputer di sekolah-sekolah mula diperkenalkan pada awal tahun 1980an apabila sekolah-sekolah menengah menubuhkan kelab-kelab komputer (Yusup, 1998). Pada masa ini kebanyakan sekolah menengah mahu pun sekolah rendah sudah mempunyai komputer. Bilangan komputer yang diperolehi serta cara penggunaannya mungkin berbeza-beza dari satu sekolah dengan sekolah yang lain. Pada masa yang sama Kementerian Pendidikan Malaysia telah membekalkan komputer ke sekolah-sekolah dan menyediakan berbagai program latihan dalam bidang komputer untuk guru-guru. Pelaksanaan kurikulum sekolah Bestari juga diharapkan dapat mempertingkatkan proses pengajaran dan pembelajaran yang berasaskan komputer. Seseorang guru itu perlu mempunyai pengetahuan sekurang-kurangnya pada peringkat asas dalam mengendalikan perkakasan dan perisian komputer sebelum mereka dapat menghasilkan kaedah pengajaran yang berkesan dalam bilik darjah. Pembelajaran berasaskan komputer dapat meningkatkan pemahaman konsep teoritikal. Kaedah simulasi dan bantuan komputer dapat meningkatkan tahap pemahaman pelajaran dengan mudah. Komputer berkemampuan untuk mengawal dan mengurus bahan pengajaran yang banyak. Kemampuan komputer berinteraksi dengan penggunanya membolehkan guru menerapkan pengajaran pembelajaran dengan lebih mudah dan menarik. Penggunaan teknologi di sekolah boleh memudahkan pengajaran pembelajaran. Maka dapat dikatakan bahawa komputer mempunyai kelebihannya menjadi media yang sesuai dan berkesan dalam konteks pengajaran pembelajaran dalam bidang pendidikan.

4

Peranan guru
Antara isu yang penting ialah peranan guru. Terdapat guru yang mempunyai sikap bimbang dan tidak yakin terhadap diri sendiri untuk menguasai teknologi baru. Dalam aspek keyakinan dan keselesaan menggunakan teknologi komputer, apa yang dititikberatkan oleh guru adalah keyakinan dan keselesaan dalam menggunakan komputer. Pengalaman guru yang negatif atau tidak berkesan semasa mencuba menggunakan komputer mendorong guru untuk menolak inovasi komputer. Peningkatan beban kerja telah menghalang penggunaan komputer di kalangan guru. Di samping itu, kekurangan perisian yang berkualiti juga menyebabkan guru menganggap bahawa penggunaan komputer dalam pengajaran pembelajaran tidak berkesan. Isu yang timbul dalam pelaksanaan merapatkan jurang digital ialah sikap guru terhadap aplikasi komputer dalam bilik darjah. Ross(1991) melaporkan sikap guru terhadap komputer dalam bilik darjah berkisar daripada penerimaan sepenuh kepada ketakutan. Ada yang menerima komputer sebagai alat pengajaran yang berkesan dan ada yang menjarakkan diri dan enggan mencuba peluang yang ada. Pelbagai alasan disarankan seperti aktiviti komputer mengambil masa berharga yang sepatutnya digunakan untuk pengajaran (Evans-Andris, 1995) atau lebih sesuai digunakan untuk pengajaran tradisi. Malahan di antara yang menerima penggunaan komputer dalam pendidikan, ramai yang berpegang kepada penggunaan komputer untuk mengulangkaji pengetahuan yang telah dipelajari atau sebagai permainan untuk menarik minat pelajar. Pendek kata, guru enggan menukar gaya pengajaran mereka kepada suatu yang dapat mengintegrasikan komputer dalam bilik darjah (Ellis, 1992).

5

Tambahan pula ada tanda-tanda yang menunjukkan kejayaan atau kegagalan aplikasi komputer dalam pendidikan adalah domain-spesifik. White(1986) dan Whitehead, Cain dan Graves (1994) menyarankan kekurangan pengetahuan dan pengalaman menggunakan komputer sementara Wagschal(1986) pula mendapati kekurangan perisian berkualiti dan relevan kepada keperluan bilik darjah sebagai punca diskrepansi ini. Isu-isu seperti kekurangan peluang latihan dan kesukaran peluang menggunakan komputer (access) perlu diatasi untuk meningkatkan integrasi komputer dalam bilik darjah .

National Assessment of Educational Progress (1990) dalam kajian ke atas pengetahuan, kemahiran dan pengalaman mengenai komputer mendapati sebilangan besar pelajar tidak pernah menggunakan komputer di bilik darjah. Halangan yang dikenalpasi termasuklah guru kekurangan masa untuk membentuk pelajaran yang melibatkan penggunaan komputer, tidak cukup masa dalam jadual waktu, kekurangan sokongan kewangan, tidak cukup perkakasan, tidak cukup fasilitator untuk menyelia pelajar, guru kurang minat dan kekurangan strategi pengajaran untuk melibatkan komputer dalam aktiviti pembelajaran.

Guru masih memerlukan kemahiran literasi komputer, tetapi mereka mesti menganjak paradigma daripada menerima maklumat kepada memanipulasi maklumat. Guru mesti membentuk persekitaran pembelajaran di mana komputer menjadi "rakan pengajaran" dalam proses membentuk pengetahuan (McDaniel., McInerney, & Armstrong, 1994).

6

Walaupun guru merupakan agen penting dalam perubahan penggunaan teknologi baru ini, peranan guru besar dan sokongan dari rakan sebaya juga merupakan faktor penyokong yang penting dalam menjayakan program ini.

Pengurusan prasarana
KPM telah membangunkan infrastuktur dan kemudahan luar Bandar dengan meyediakan makmal komputer dan Pusat Akses. Projek SchoolNet melibatkan penyediaan capaian Internet jalur lebar untuk 10,000 buah sekolah di seluruh negara. Prasarana SchoolNet menyediakan kemudahan belajar tanpa sempadan yang melangkaui bilik darjah biasa. SchoolNet diwujudkan dengan tujuan bagi menyediakan infrastruktur komunikasi bagi melaksanakan program sekolah bestari di semua sekolah-sekolah di Malaysia. Merapatkan jurang digital di antara pelajar-pelajar sekolah di bandar dan luar bandar. Memoden dan mempertingkat keberkesanan sistem pendidikan negara. Mewujudkan suasana pendidikan interaktif. Wawasan SchoolNet adalah untuk mewujudkan masyarakat berilmu bagi merealisasikan k-ekonomi. Mewujudkan masyarakat yang celik IT. Membentuk tenaga kerja mahir sejajar dengan matlamat Wawasan 2020. Projek SchoolNet dibangunkan dengan memastikan kesemua 10,000 buah sekolah di Malaysia menikmati Projek SchoolNet dengan kelajuan 1Mbps “downlink” dan 128Kbps “uplink”, tiga (3) jenis teknologi digunakan:-

Talian Langganan Digital Asimetrik (ADSL) iaitu teknologi memancarkan maklumat digital dengan menggunakan talian telefon (copper) untuk kawasan Bandar

7

Wayarles iaitu teknologi memancarkan isyarat digital melalui gelombang udara untuk kawasan terpencil.

Terminal Bukaan Amat Kecil (VSAT) iaitu teknologi pemancaran dan penerimaan isyarat digital melalui satelit dan stesen bumi untuk kawasan luar Bandar. Sebarang kerosakan yang berlaku berkaiatan dengan projek SchoolNet pihak

sekolah boleh merujuk kepda pusat panggilan yang ditetapkan. Pelaksanaan Pusat Akses Sekolah merupakan salah satu daripada pelbagai inisiatif Kementerian Pelajaran Malaysia dalam menyediakan infrastruktur ICT yang mencukupi bagi menjayakan pembestarian sekolah. Rasional mewujudkan Pusat Akses di sekolah ialah merupakan salah satu daripada pelbagai inisiatif Kementerian Pelajaran dalam menyediakan Infrastruktur ICT yang mencukupi bagi menjayakan pembestarian sekolah. Pusat Akses Sekolah berfungsi sebagai pemangkin pembudayaan ICT di sekolah. Ia merupakan satu ruang pembelajaran yang disediakan bagi membolehkan pelajar menjalankan

pembelajaran secara kendiri dan mempelbagai gaya pembelajaran mereka. Penggunaan Pusat Akses Sekolah diharap dapat meningkatkan kemahiran ICT pelajar untuk tujuan pembelajaran. Matlamat mewujudkan Pusat Akses Sekolah adalah salah satu cara untuk membudayakan penggunaan ICT di sekolah juda dapat mengurangkan nisbah komputer dengan pelajar dan dapat meningkatkan masa penggunaan (contact hours) komputer oleh murid. Objektif pembinaan Pusat Akses Sekolah berbeza dengan pengajaran dan pembelajaran menggunakan komputer. Ini kerana dengan adanya Pusat Akses Sekolah ia dapat meningkatkan kemahiran pelajar dalam mencapai maklumat. Membolehkan pelajar

8

melaksanakan pembelajaran kadar kendiri, terarah kendiri dan akses kendiri dengan lebih berkesan seterusnya adapat meningkatkan penggunaan dan penguasaan ICT pelajar untuk pembelajaran. Bagi memastikan pengurusan Pusat Akses Sekolah berjalan dengan baik dan lancar pihak pentadbiran sekolah sebagai pelaksana hendaklah mewujudkan

Jawatankuasa Pusat Akses Sekolah. Pihak pentadbir perlu merancang, merangka dan melaksanakan dasar penubuhan Pusat Akses Sekolah. Pemantauan pelaksanaan program dan aktiviti yang berkaitan dengan Pusat Akses Sekolah perlu dilaksanakan secara konsistan. Aspek keselamatan Pusat Akses Sekolah juga perlu diutamakan. Perancangan peruntukan kewangan perlu disediakan untuk dikemukakan kepada Jabatan Pelajaran Negeri (JPN) bagi dimasukkan dalam Anggaran Belanja Mengurus (ABM). Kos yang terlibat adalah separti kos bahan habis guna, kos penyenggaraan peralatan, kos bekalan elektrik dan kos penggantian alat. Laporan yang berkaitan dengan pengurusan dan pentadbiran Pusat Akses Sekolah perlu dikemukakan kepada pihak yang berkenaan supaya perjalanan penggunaan Pusat Akses Sekolah menepati objektif yang sebenar. Pihak sekolah perlu mengambil berat aspek-aspek keselamatan seperti kemudahan infrastruktur, kemudahan fizikal, perkakasan, rangkaian, perisian dan aplikasi. Pengguna Pusat Akses Sekolah mesti mematuhi peraturan bagi menjamin keselamatan diri dan peralatan komputer .Keselamatan penyimpanan bahan perlu dititikberatkan. Pengguna tidak dibenarkan menyimpan bahan di cakera keras komputer di Pusat Akses Sekolah. Proses penyelenggaraan ruang cakera keras komputer (housekeeping) sentiasa dijalankan untuk menjamin pengoperasian komputer berada ditahap optimum dan stabil. Bagi pengurusan penyelenggaraan Pusat Akses Sekolah jawatankuasa yang telah dilantik oleh

9

pihak sekolah perlu merekod dan melaporkan sebarang masalah kerosakan yang dihadapi terus kepada pembekal peralatan berkenaan. Dalam tempoh jaminan pihak sekolah perlu mengambil maklum bahawa jangka masa jaminan, terma dan syarat jaminan terdapat di dalam perjanjian. Merekod dan melaporkan sebarang masalah kerosakan yang dihadapi terus kepada pembekal peralatan ICT yang berkenaan . Tempoh jaminan tertakluk kepada pindaan atau arahan semasa. Penyelenggaraan akan diuruskan di bawah kontrak berpusat Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM). Penyelenggaraan kontrak berpusat ini merangkumi tiga 3 aspek,iaitu Tagging, penyenggaraan pencegahan, penyenggaraan pemulihan. Sebarang kerosakan hendaklah direkod dan dilaporkan kepada Jabatan Pelajaran Negeri (JPN). Pusat Akses Sekolah perlu beroperasi semasa waktu sekolah dan selepas waktu persekolahan supaya penggunaannya dapat dimaksimumkan. Murid diberi keutamaan menggunakan Pusat Akses Sekolah. Warga sekolah seperti pentadbir sekolah, guru, dan staf sokongan juga boleh menggunakan kemudahan Pusat Akses Sekolah. Antara aktiviti yang boleh dijalankan di Pusat Akses Sekolah ialah mencari maklumat daripada Internet untuk pembelajaran. Murid juga boleh mengakses sumber maklumat seperti buku-buku, bahan bercetak atau bahan digital yang berkaitan(e-Learning). Menyediakan tugasan dan slaid persembahan berkaitan dengan pembelajaran. Murid juga dapat berkomunikasi dengan guru dan murid lain melalui e-mel serta berkolaborasi dengan murid lain.

10

Penerimaan pelajar
Pembelajaran berbantu komputer menggunakan kaedah penerokaan memberi

peluang pelajar mencari dan mengakses maklumat daripada CD-ROM, internet, portal maklumat dan sebagainya. Pelajar mengalami, mempelajari dan mengkaji sesuatu fenomena secara simulasi serta melihat demontrasi sesuatu kejadian yang urutannya boleh dikawal oleh murid. ICT dikatakan diguna sebagai alat aplikasi apabila membantu murid melaksanakan tugasan pembelajaran contohnya penggunaan perisian aplikasi pemproses kata di mana murid dapat hasilkan karangan pendek. Sebagai pemudah komunikasi ICT digunakan untuk memboleh murid dan guru daripada lokasi yang berbeza menghantar, menerima dan berkongsi maklumat yang pelbagai bentuk (BPG, 2001). Pembelajaran berbantu komputer menjadikan murid tertarik dengan penggunaan perisisan multmedia yang mempunyai kelebihan seperti muzik, grafik yang menarik serta berinteraktif. Guru juga berpandapat bahawa perisian multimedia dapat mendorong muridnya terhadap pengajaran dan pembelajaran. Menurut guru lagi, murid tertarik dengan gambar (grafik) yang berwarma warni, muzik latar belakang serta lagu-lagu yang sesuai dengan tajuk pengajaran adalah antara faktor yang mendorong murid seronok dengan pengajaran. Tambahan pula, guru boleh mengawal perjalanan perisian, ia dapat dihentikan untuk memberi penerangan atau memberi peluang kepada murid untuk menekan menjawab soalan yang dikemukakan dalam perisian. Terdapat pengukuhan positif seperti memberi tepukan apabila murid menjawab dengan betul. Tidak dinafikan lagi bahawa multimedia merangsang murid untuk belajar dan guru memang

11

menggunakan ini (CD) sebagai ganjaran untuk menyiapkan tugasan yang diberi oleh guru. Sedikit keluhan tentang perisian yang dibekalkan oleh Kementerian Pendidikan. Guru setuju bahawa isi kandungan pelajaran yang diberikan dalam perisian adalah menepati sukatan dan sesuai untuk murid-muird tahun satu. Sedikit perubahan telah dibuat tentang bahan yang dibekalkan dalam perisian. Biasanya guru menyuruh murid membaca semula perkataan-perkataan yang guru fikirkan perlu diberi penekanan. Perkara yang perlu diberi perhatian ialah CD yang dibekalkan tidak dikategorikan dan tiada penilaian tentang mutunya. Guru terus menggunakannya seperti dibekalkan mengikut tafsiran dan kefahaman masing-masing. Dicadangkan satu jawatankuasa ditubuhkan untuk meneliti isi kandungan CD. (Balakrishnan & Chong Beng Hoo, 2005)

Isu 2 : Teras 5 Memartabatkan Profesion Keguruan

Profesion perguruan atau bekerja sebagai guru adalah antara beberapa jenis pekerjaan yang penting dalam proses pembangunan manusia, masyarakat dan negara. Profesion perguruan merupakan profesion paling utama di dalam proses penyerapan ilmu pengetahuan kepada individu dan masyarakat. Dalam era globalisasi sekarang, peranan guru menjadi semakin kompleks dan mencabar. Golongan guru hendaklah memastikan martabat perguruan sentiasa dipertingkatkan dari masa ke semasa ke tahap yang lebih tinggi dan dihormati seterusnya dapat merealisasikan Misi Nasional seperti yang digariskan oleh Y.A.B. Perdana Menteri Malaysia dalam Rancangan Malaysia Ke-9.

12

Pendidikan merupakan salah satu faktor utama dalam mencapai Misi Nasional dan guru memainkan peranan penting bagi memastikan kejayaan ini. Justeru itu, guru perlu memahami, memberi komitmen dan mempunyai iltizam yang tinggi dalam melaksanakan inisiatif dan pendekatan baru ke arah usaha untuk meningkatkan kualiti pendidikan. Peredaran masa membawa perubahan dan cabaran terhadap profesion keguruan termasuk pengubahsuaian fungsi dan peranan guru. Peranan guru sebagai sumber utama pengetahuan kepada pelajar telah bertukar kepada guru sebagai pemudahcara dalam p&p, agen perubahan dan sumber inspirasi kepada pelajar. Guru harus kreatif dan inovatif untuk menjadikan sistem penyampaian p&p menjadi efektif, menarik dan menyeronokkan. Dasar KPM adalah untuk memartabatkan profesion keguruan dengan

meningkatkan kualiti guru, kerjaya guru dan kebajikan guru. Matlamat KPM adalah untuk menjadikan profesion keguruan dihormati dan dipandang tinggi sesuai dengan amanah yang dipikul dalam pembinaan generasi masa hadapan negara. Bagi mencapai matlamat dan dasar tersebut, fokus memartabatkan profesion keguruan adalah: • menambah baik sistem pemilihan calon guru • memantapkan latihan perguruan • memantapkan kerjaya guru • menambah baik persekitaran kerja dan kebajikan guru dan • memantapkan perancangan dan pengurusan sumber manusia. Guru merupakan agen perubahan berperanan penting menyebarkan kurikulum kepada pelajar di sekolah. Guru sangat berpotensi mengubah sikap dan status pelajar terhadap sesuatu kurikulum (subjek) itu. Guru bertindak sebagai penyambung antara teori

13

dan amalan dalam pendidikan. Guru mendidik berpandukan pukal kurikulum bersulam dengan kepercayaan, nilai dan sikap yang dianuti. Kepercayaan, nilai dan sikap yang dipegang oleh guru akan menjelaskan enviromen pendidikan dan ‘bagaimana’ guru memberi makna dan mengadaptasi kurikulum di sekolah kepada pelajar di sekolah. Tahap pemikiran guru akan menentu dan memainkan peranan penting yang konstruktif dalam pendidikan guru dan pelajar pada masa hadapan. Bertitik tolak daripada kenyataan ini, ternyata guru berperanan besar merealisasikan perlaksanaan kurikulum di sekolah. Sebagai seorang guru terdapat beberapa elemen penting profesionalisme keguruan yang memerlukan penghayatan melaksanakan kurikulum. Elemen-elemen ini boleh dikesan terjemahan daripada kepercayaan, nilai dan sikap guru sewaktu menyebarkan kurikulum dalam pengajaran di bilik darjah. Hal ini disahkan lagi tertakluk kepada kekangan dan peluang yang tersedia semasa guru-guru ini berusaha menterjemah kurikulum di bilik darjah. Ternyata guruguru masa kini perlu mempunyai secukupnya elemen dan aspek kefahaman tentang profesionalisme keguruan terhadap kurikulum dan pengajaran di bilik darjah. Ini bertujuan agar kekangan dapat dikurangkan dan peluang dapat digunakan bagi memaksimakan pengajaran, mengembang potensi insan dan meningkatkan tahap profesionalisme keguruan itu sekaligus. Institusi ‘melahirkan’ guru telah membekal dan ‘melambak’ guru setiap tahun ke pasaran. Namun, adakah setiap guru yang dipasarkan itu benar-benar bersedia untuk mengharungi profesion ini. Profesion ini memerlukan tahap professional yang tinggi untuk seorang guru itu benar-benar berwibawa. Pencapaian di transkip akhir pengajian pendidikan belum boleh menjamin tahap profesional guru itu. Persoalan yang boleh

14

dibangkitkan ialah sejauh mana guru-guru ini atau guru yang sedia dilantik di sekolah benar-benar bertingkah laku dan berpemikiran professional? Tata laku ‘sumbang’ guru kerap dipaparkan di media massa. Profesion guru dikatakan amat ‘tenat’ dan guru sedang menghadapi tekanan tugas yang amat berat. Sering didedahkan dengan laporan tentang segelintir guru merokok, guru tidak cergas , guru tidur dalam kelas, guru selalu datang lewat ke sekolah dan guru mengajar sekadar melepas batuk di tangga. Keupayaan guru mengajar diragui. Lebih merisaukan terdapat laporan sekolah yang mempersoalkan kewibawaan guru-guru pelatih sewaktu menjalani Praktikum atau Latihan Mengajar di sekolah. Juga ada guru-guru yang merungut diminta mengajar mata pelajaran yang bukan opsyen pengajian. Pelajar-pelajar yang mengambil program pendidikan di IPTA, khususnya juga dipersoalkan kemurniaan niat dan cita-cita kerjaya diri. Adakah pelajar menjadi pendidik sebagai pilihan terakhir kelayakan yang ada atau menyahut kemerunduman ekonomi semasa? Timbul semacam kekalutan terhadap profesion ini ketika ini. Adakah profesion keguruan ini sedang menghadapi ‘krisis identiti’ profesionalisme dan semakin terhakis kepercayaan masyarakat terhadap profesion ini? Isu terpenting ialah pemikiran professional guru itu harus didasari dengan tuntutan kehendak, tututan tugas, dan persepsi tugas guru terhadap tugas tersebut. Persepsi ini menjadi dasar kepada penerimaan atau penolakan terhadap kurikulum. Guru harus menganggap diri sebagai agen yang aktif dalam perkembangan professional diri. Guru mampu membuat keputusan berdasarkan pengetahuan yang memimpin tingkah laku dalam sesuatu situasi. Guru melihat diri sebagai autonomous dan menganggap pengajaran sebagai bernilai, kompleks dan satu profesion yang mempunyai tuntutan yang tinggi.

15

Guru harus dapat memokus pemikiran kepada pengajaran yang telah dirancang termasuk semua prosedur pengajaran dan bertindak merubah keputusan apabila rutin ‘diganggu’ atau pelajar tidak menunjukkan respon yang sesuai. Pemikiran guru terhadap kurikulum dan pengajaran sangat kompleks dan pengetahuan ‘apa’ yang diketahui guru dengan ‘bagaimana’ dan refleksi pemikiran guru sangat kritikal melaksanakan kurikulum yang dihasratkan. Namun, guru yang professional sentiasa memikirkan minat dan kepentingan klien guru, pelajar di sekolah Guru yang baik amalan pemikiran profesionalnya mempunyai ‘praktis intuitif’ dan konsep ‘bertindak dan refleksi berkadar keadaan’ menghadapi kemungkinan bilik darjah yang sentiasa berubah. Pemikiran professional guru harus mempunyai konstruk tersendiri terhadap tugas dengan kesedaran bahawa guru mempunyai variasi yang mendasari pemilihan tindakan masing-masing (Salleh Abd. Rashid). Guru seharusnya sentiasa mengemaskini perkembangan pendidikan diri dengan bacaan dan inkuiri diri yang meluas terutama bidang kepakaran masing-masing. Guru juga disarankan mengamalkan ciri-ciri penyelidikan profesion yang sentiasa berkembang. Penyelidikan membawa kepada inovasi dalam pendidikan diri seorang profesional. Guru perlu menganjak dan merubah paradigma melalui amalan penyelidikan yang kukuh. Guru bersikap terbuka dan tidak mempunyai tanggapan yang menyulitkan tentang sebab-sebab dan hubungan sebab-musabab melaksanakan tugas. Guru-guru perlu berkerjasama antara satu sama lain bagi meningkatkan kemahiran diri. Pengalaman dan kemahiran perlu dikongsi antara ahli rakan guru. Dengan cara ini perkongsian maklumat dan pengalaman dapat dikongsi bagi meningkatkan kemahiran dan prestasi kerja. Amat penting kumpulan guru bergerak

16

sebagai satu pasukan kerja yang mantap, matang dan bertoleransi demi meningkatkan mutu pengajaran. Penubuhan ‘team-teaching’ amat perlu diberi penekanan. Guru-guru dapat berkongsi pengalaman dari segi program meningkatkan prestasi pelajar, merangka kaedah serta teknik pengajaran yang sesuai dan terkini. Pasukan kerja akademik ini juga dapat mengenal pasti kaedah pengujian yang berpadanan dengan tahap penerimaan dan kemampuan pelajar. Perkongsian pengalaman dapat mewujudkan budaya kerja cemerlang guru dengan menekankan aspek-aspek profesionalisme. Profesion keguruan penuh dengan tanggungjawab yang menuntut pengorbanan yang bukan sedikit daripada guru-guru. Bertugas sebagai guru yang cemerlang bermakna seseorang guru itu telah berjaya menggerakkan dirinya sebagai guru yang efektif atau berkesan. Terdapat 4 unsur yang boleh dikaitkan dengan kecemerlangan seseorang guru: i. Kemampuan guru untuk merobah suasana pembelajaran di sekolah amnya dan kelas khususnya , dengan baik dan sempurna (perfect) ii. Kemampuan guru untuk menangani segala kekangan dan hambatan tugas di sekolah iii. Sentiasa berusaha meningkatkan keupayaan mendidik dan mempunyai motivasi yang tinggi. iv. Mampu menyalurkan pengetahuan yang dimiliki untuk dikongsi bersama dan sentiasa ‘ghairah’ untuk menyampaikan ilmu. The American Psychological Association telah menggariskan beberapa prinsip untuk mengembangkan potensi yang ada pada seseorang dan ini dirasakan bertepatan dengan ciri – ciri guru yang cemerlang:

17

a)

Never Stop Developing Guru haruslah sentiasa menggunakan pengetahuan dan menjana kreativiti untuk mengembangkan potensi diri.

b)

Membina matlamat Dengan matlamat, budaya kerja kita akan lebih terarah dan terancang

c) d)

Berfikir secara strategik Bina Kecemerlangan daripada pengalaman

Perkembangan dan perubahan yang berlaku dalam bidang pendidikan hari ini menuntut perubahan perspektif masyarakat terhadap profesion keguruan. Profesion keguruan tidak boleh dianggap sebagai satu kerjaya yang boleh diceburi oleh sesiapa sahaja. Hanya mereka yang mempunyai kualiti, keterampilan, kewibawaan, kelayakan, minat, iltizam dan berjiwa pendidik layak menjadi guru. Di samping menuntut kesungguhan dan tanggungjawab guru, pemantapan kebajikan dan kerjaya akan terus diberi penekanan. Skim perkhidmatan guru akan terus diperbaiki bermula daripada pengambilan, latihan dan penempatan bagi memastikan guru-guru berpeluang menikmati skim yang setara atau lebih baik daripada skim perkhidmatan lain. Pendekatan ini akan meningkatkan persepsi masyarakat terhadap profesion keguruan dan sekali gus memartabatkan profesion ini.

18

Kesimpulan
PIPP merupakan pelan perancangan yang dapat menyediakan landasan yang kukuh untuk membentuk generasi Bangsa Malaysia akan datang dan mencorakkan pembangunan negara pada masa hadapan. Pendekatan yang digunakan dalam PIPP amat penting agar sistem pendidikan negara dapat diangkat ke suatu tahap yang lebih tinggi. Melalui pendekatan ini juga, usaha yang lebih berfokus dapat direncanakan melalui program yang berbeza bagi institusi-institusi pendidikan yang berbeza tahap kesediaan dan kecemerlangan. Pelbagai idea baru boleh dirintis dan diuji sepanjang tempoh RMKe9. Segala pengalaman yang ditimba melalui pelbagai program rintis ini dapat digunakan bagi tujuan penambahbaikan sebelum dilaksanakan dalam Rancangan Malaysia akan datang. Kualiti guru adalah asas kecemerlangan pelajar dan sekolah. Kewibawaan guru merupakan tunggak kepada profesionalisme guru. Guru sentiasa perlu membuat refleksi mendalam tentang diri sendiri dan amalan pengajaran dan pembelajaran. Usaha guru untuk meningkatkan profesionalisme diri dari segi keilmuan, ketrampilan dan kemahiran serta pembentukan sahsiah yang berakhlak mulia. Dengan ini, guru dapat bergerak seiring dengan arus perubahan dalam era teknologi dan globalisasi. Sebagai kesimpulannya, peningkatan martabat profesion perguruan sebagaimana yang dihasratkan oleh kerajaan dapat dilakukan dengan gandingan mantap berbagai pihak khususnya Kementerian Pelajaran Malaysia, institusi-institusi yang berkaitan serta individu terlibat dalam proses pendidikan. Usaha-usaha yang berterusan dan kemaskini, insya-Allah akan dapat menyempurnakan wawasan negara Malaysia bukan saja setakat 2020 bahkan melangkaui masa-masa selepasnya.

19

Rujukan.
Abdul Majid Omar (2007). Padato kepimpinan ‘ Ke arah Profesion Perguruan yang Cemarlang’.

Bahagian Pendidikan Guru. (2001). Modul Penyelarasan Makmal Teknologi Balakrishnan & Chong Beng Hoo, (2005) Penggunaan ICT dalam Pengajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris di Sebuah Sekolah Rendah.

Boon Pong Ying. Amalan Reflektif ke arah Peningkatan Profesionalisme Diri Guru. Jurnal IPBA , Jilid 3 : Bilangan 2

Ellis, H.D. (1992). Low cost, high volume exploitation of computer technology in education. Journal of Computer-Based Instruction, 19, 73-77 Evans-Endris, M. (1995). An examination of computer styles of teachers in elementary schools. Educational Technology, Research and Development, 43, 15-30 Hong Kian Sam. ()Dari Literasi computer ke kompetensi teknologi. Kertas Kerja Fakulti Sains Kognitif dan Pembangunan Manusia Universiti Malaysia Sarawak Maklumat. Kementerian Pendidikan Malaysia. Kuala Lumpur

McDaniel, E. McInerney, W., Armstrong, P. (1994). Computers and school reform. Educational Technology, Research and Development, 41(1), 73-78.

Naisbitt, J. (1982). Megatrends. New York: Warner Books National Assessment of Educational Progress. (1990). Profiles of literacy: An assessment of young adults. Princeton, NJ: Educational Testing Service

20

Ross, E.W. (1991). Microcomputer use in secondary social studies classrooms. Journal of Educational Research, 85, 39-46. Salleh Abd. Rashid.Pemikiran Profesional Keguruan Terhadap Kurikulum Dan Pengajaran. Sekolah Pendidikan & Pembangunan Sosial .Universiti Malaysia Sabah Toffler, A. (1980). The third wave. New York: Basic Books.

Wagschal, P.H. (1986). Computers in the schools: Lessons from television. Curriculum Review, 25(3), 32-34.

White, C.S. (1986). Committee surveys teachers about instructional media. The Social Studies Professional, 84, 4-5.

Whitehead, B.M., Cain, K., & Graves, G. (1994). Put computers into elementary classroom - Not labs! The American School Board Journal, 181(3), 16-19

Yusup Hashim (1998). From educational technology to information technology: The Malaysian experience. Jurnal Akademik MPSAH. Jilid 6, m.s. 28-40. (2004). Seminar Profesionalisme Guru MRSM Transkrian. Di ambil pada Julai 2008, dari http://www.mrsmkm.edu.my/transkrian/

21