P. 1
Untitled

Untitled

|Views: 0|Likes:
Published by outdash2

More info:

Published by: outdash2 on Feb 01, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/15/2014

pdf

text

original

סב " ד ע " בנ ז

ל ָ כּ ת ֶ א ןוּד ְ בּאַ ְ תּ דֵ בּאַ תוֹמֹק ְ מּ ַ ה ם ָ שׁ וּד ְ בָ ע ר ֶ שֲׁ א
ם ָ תֹא םי ִ שׁ ְ רֹי ם ֶ תּאַ ר ֶ שֲׁ א םִ יוֹגּ ַ ה ל ַ ע ם ֶ הי ֵ הֹלֱ א ת ֶ א
םי ִ ר ָ ה ֶ ה ָ נֲ ע ַ ר ץֵ ע ל ָ כּ ת ַ ח ַ תְ ו תוֹע ָ בְ גּ ַ ה לַ עְ ו םי ִ מָ ר ָ ה ן :
) בי םירבד , ב (
ר ֶ שֲׁ א שׁי ִ א ָ ה רוּראָ ה ֶ שֲׂ עַ י
הָ כ ֵ סּ ַ מוּ ל ֶ סֶ פ תַ בֲ עוֹתּ
קָ וֹקְ י שָׁ ר ָ ח י ֵ דְ י ה ֵ שֲׂ ע ַ מ
ר ֶ ת ָ סַּ בּ ם ָ שְׂ ו םָ ע ָ ה ל ָ כ וּנ ָ עְ ו
ן ֵ מאָ וּר ְ מאְָ ו :
) םירבד זכ , וט (
םיבכוכ תדובעל ןינמ
הנועטש לארשי לש
הזינג ?
י ֵ לי ִ ס ְ פּ ם ֶ הי ֵ הֹלֱ א
ֹל שׁ ֵ אָ בּ ןוּפ ְ ר ְ שׂ ִ תּ דֹמ ְ ח ַ ת א
ם ֶ הי ֵ לֲ ע ב ָ הָ ז ְ ו ף ֶ סֶ כּ
וֹבּ שׁ ֵ קָ וּ ִ תּ ן ֶ פּ ְ ךָ ל ָ תּ ְ ח ַ קָ לְ ו
ָ ךי ֶ הֹלֱ א קָ וֹקְ י תַ בֲ עוֹת י ִ כּ
אוּה : ) םירבד ז , הכ (
םיבכוכ דבועל ןינמ
והולא לסופש ?
לאעמשי יבר
לש םיבכוכ תדובע
ע ו דב הניא םיבכוכ
דבעתש דע הרוסא

םילכל םהיהלא שיקמ ,
ודבעיש דע םילכ המ ,
דע ימנ םהיהלא ףא
ודבעיש
םיבכוכ תדובע
דימ הרוסא לארשיד

היל םק היישע תעשמ
רוראב

ארסתימ ירוסתיא :
ה תבעות ' ביתכ
אד " קחצי ר : מ ןינ
לש םיבכוכ תדובעל
הנועטש לארשי
הזינג ? רמאנש : םשו
רתסב
היל יעבימ אוהה
ףסוי בר ינתדכל ,

ףסוי בר ינתד : ןינמ
לסופש םיבכוכ דבועל
והולא ? רמאנש : יליספ
שאב ןופרשת םהיהלא
ףסוי בר ינתד : ןינמ
לסופש םיבכוכ דבועל
והולא ? רמאנש :
םהיהלא יליספ
שאב ןופרשת
אביקע יבר

ישמשמ תדובע
םיבכוכ ןיא דע ןירוסא
ודבעיש :

ןינע וניא םא
תומוקמל , אלד
ירסתימ , ביתכד :
םהיהלא םירהה לע -
םהיהלא םירהה אלו ,
םילכל ןינע והנת
רו " שיקמ אלד ע , רמא
ךל : ןינעה קיספה תא
םיבכוכ תדובע
הרוסא הניא לארשיד
דבעתש דע

רתסב םשו , דע
םירבד הל השעיש
רתסבש

ה תבעות '
ידיל איבמה רבד
הבעות
רמא אדסח בר רמאד
בר : על ןינמ ו " כ לש
הנועטש לארשי
הזינג ? רמאנש :
+ זט םירבד + עטת אל
לצא ץע לכ הרשא ךל
חבזמ , חבזמ המ
ועט הזינג ן , ףא
הזינג הנועט הרשא
לש םיבכוכ תדובע
הרוסא םיבכוכ דבוע
דימ

הולא השענ ולספשמ
לאומשדמ היל אקפנ ;
ימר לאומשד , ביתכ :
+ ז םירבד + דומחת אל
םהילע בהזו ףסכ ,
ביתכו : ךל תחקלו , אה
דציכ ? הולאל ולספ -
דומחת אל , ולספ
הולאמ - ךל תחקלו
ז קרפ םירבד
) הכ ( י ֵ לי ִ ס ְ פּ שׁ ֵ אָ בּ ןוּפ ְ ר ְ שׂ ִ תּ ם ֶ הי ֵ הֹלֱ א ְ ךָ ל ָ תּ ְ ח ַ קָ לְ ו ם ֶ הי ֵ לֲ ע ב ָ הָ ז ְ ו ף ֶ סֶ כּ דֹמ ְ ח ַ ת אֹל אוּה ָ ךי ֶ הֹלֱ א קָ וֹקְ י תַ בֲ עוֹת י ִ כּ וֹבּ שׁ ֵ קָ וּ ִ תּ ן ֶ פּ :

ט קרפ םירבד
) אכ ( ת ֶ אְ ו םֶ כ ְ תא ַ טַּ ח ר ֶ שֲׁ א ם ֶ תי ִ שֲׂ ע ֹא תֹכּ ֶ אָ ו שׁ ֵ אָ בּ וֹתֹא ףֹר ְ שׂ ֶ אָ ו י ִ תּ ְ ח ַ קָ ל לֶ ג ֵ ע ָ ה ת ֶ א ר ָ ה ָ ה ן ִ מ דֵ רֹיּ ַ ה ל ַ חַ נּ ַ ה ל ֶ א וֹרָ פֲ ע ת ֶ א ְ ך ִ ל ְ שׁאַָ ו רָ פָ ע ְ ל קַ דּ ר ֶ שֲׁ א דַ ע ב ֵ טי ֵ ה ןוֹח ָ ט וֹת :

בי קרפ םירבד
) ב ( ל ָ כּ ת ֶ א ןוּד ְ בּאַ ְ תּ דֵ בּאַ תוֹמֹק ְ מּ ַ ה ת ֶ א ם ָ תֹא םי ִ שׁ ְ רֹי ם ֶ תּאַ ר ֶ שֲׁ א םִ יוֹגּ ַ ה ם ָ שׁ וּד ְ בָ ע ר ֶ שֲׁ א ם ֶ הי ֵ הֹלֱ א םי ִ ר ָ ה ֶ ה ל ַ ע םי ִ מָ ר ָ ה ןָ נֲ ע ַ ר ץֵ ע ל ָ כּ ת ַ ח ַ תְ ו תוֹע ָ בְ גּ ַ ה לַ עְ ו :

זט קרפ םירבד
) חי ( םי ִ ר ְ טֹשְׁ ו םי ִ ט ְ פֹשׁ קֶ ד ֶ צ טַ פּ ְ שׁ ִ מ םָ ע ָ ה ת ֶ א וּט ְ פ ָ שְׁ ו ָ ךי ֶ טָ ב ְ שׁ ִ ל ָ ך ְ ל ן ֵ תֹנ ָ ךי ֶ הֹלֱ א קָ וֹקְ י ר ֶ שֲׁ א ָ ךי ֶ רָ ע ְ שׁ ל ָ כ ְ בּ ָ ך ְ ל ן ֶ תּ ִ תּ : ) אכ ( ָ ך ְ ל ע ַ טּ ִ ת אֹל הָ ר ֵ שֲׁ א ץֵ ע ל ָ כּ ל ֶ צ ֵ א ַ בְּ ז ִ מ ח ְ ךָ לּ ה ֶ שֲׂ ע ַ תּ ר ֶ שֲׁ א ָ ךי ֶ הֹלֱ א קָ וֹקְ י :

זכ קרפ םירבד

) וט ( ר ֶ שֲׁ א שׁי ִ א ָ ה רוּראָ ה ֶ שֲׂ עַ י ה ֵ שֲׂ ע ַ מ קָ וֹקְ י תַ בֲ עוֹתּ הָ כ ֵ סּ ַ מוּ ל ֶ סֶ פ שָׁ ר ָ ח י ֵ דְ י ר ֶ ת ָ סַּ בּ ם ָ שְׂ ו ן ֵ מאָ וּר ְ מאְָ ו םָ ע ָ ה ל ָ כ וּנ ָ עְ ו :
www.swdaf.com
סב " ד ע " בנ ז

ו תרבוח הרוסמ ' נשת ולסכ " ב


א דומע טכ ףד תינעת תכסמ ילבב דומלת
הנושארב תיבה ברח - ביתכד + ב םיכלמ ' כ " ה + ישימחה שדחבו שדחל העבשב הרשע עשת תנש איה ] הנש [ ךלמל
ה תיב תא ףרשיו םלשורי לבב ךלמ דבע םיחבט בר ןדארזובנ אב לבב ךלמ רצאנדכבנ ' וגו ,' ביתכו + והימרי נ " ב + שדחבו
ישימחה שדחל רושעב הרשע עשת תנש איה ] הנש [ ךלמ ינפל דמע םיחבט בר ןדארזובנ אב לבב ךלמ רצאנדכובנ ךלמל
וגו םלשוריב לבב ' . אינתו : העבשב רמול רשפא יא - רושעב רמאנ רבכ ירהש , רושעב רמול רשפא יאו - רמאנ רבכ ירהש
העבשב . דציכ אה ? העבשב לכיהל םירכנ וסנכנ , כאו ינימש יעיבש וב ולקלקו ול , תא וב ותיצה הכישחל ךומס יעישתו
רואה , ולוכ םויה לכ ךלוהו קלוד היהו , רמאנש + ו והימרי ' + ברע יללצ וטני יכ םויה הנפ יכ ונל יוא . יבר רמאד ונייהו
ןנחוי : רודה ותואב יתייה ילמלא - ירישעב אלא ויתעבק אל , ףרשנ וב לכיה לש ובורש ינפמ . ןנברו : תא אתלח
אפידע אתונערופד . הינשבו , ןלנמ ? אינתד : בייח םויל הבוחו יאכז םויל תוכז ןילגלגמ . ורמא : שדקמה תיב ברחשכ
היה תבש יאצומו היה באב העשת ברע םויה ותוא הנושארב , התיה תיעיבש יאצומו , התיה ביריוהי לש התרמשמו , םיולהו
םנכוד לע ןידמועו הריש םירמוא ויה . א ויה הריש המו םירמו - + צ םילהת " ד + םתימצי םתערבו םנוא תא םהילע בשיו . אלו
ה םתימצי רמול וקיפסה ' וניהלא , םושבכו םירכנ ואבש דע , הינשב ןכו .

עצו " ג

ז קרפ לאקזחי
) אכ ( לָ ל ָ שְׁ ל ץֶ ראָָ ה י ֵ ע ְ שִׁ רְ לוּ זַ בָ ל םי ִ רָ זּ ַ ה דַי ְ בּ וי ִ תַּ תְ נוּ > הללחו < וּהוּלְ לִּ חְו :
) בכ ( י ִ תוֹבִּ סֲ הַו יִ נוּפְ צ תֶ א וּלְ לִּ חְו םֶ הֵ מ יַ נ ָ פ ָ הוּלְ לִּ חְו םי ִ צי ִ רָ פּ הָּ ב וּאָ בוּ :
www.swdaf.com

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->