P. 1
Untitled

Untitled

|Views: 0|Likes:
Published by outdash2

More info:

Published by: outdash2 on Feb 01, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/15/2014

pdf

text

original

ד"סב הדועס םויס ב במ תוכר

www.swdaf.com 1
א דומע גק ףד םיחספ תכסמ ילבב דומלת
.אבס אביי בר והיילע יאק ,אתדועסב יבתי ווה ברד ידימלת לאננח ברו אנורב ברד .ברד ידימלתכ ידבע אנא :היל רמא
ךירבינו ןל בה ותירמאד ןויכ :בר רמא יכה ,והל רמא .יתשינו ןל בה :היל ורמא ףוסל .ךירבינו ןל בה :היל ורמא -
ל וכל ארסתיא אמעט יאמ .יתשימ - וכייתעד ותיחסאד .

ב דומע גק ףד םיחספ תכסמ י"שר
ךירבינו בה - .יתשינו אשירב בה :ורמאו וכילמא רדהו ,ןוזמה תכרב
ךירבינו בה ותירמאד ןויכ - ,היתשמ וכייתעד ותיחסא ,ןוזמה תכרב ןוזמה תכרב רחאל דע יתשימל רוסאו ,אמלא ,
רצו אוה אתעד יחוסא ןוזמה תכרב .ךרבלו רוזחל ךי

ב דומע גק ףד םיחספ תכסמ ם"בשר
יתשימל וכל רוסא אוה אתעד יחוסא ןוזמה תכרב אמלא . ןניגיהנ יכהו ןוזמה תכרב רחאל ךרבלו רוזחל ךירצו . ףאו
ןוזמה תכרב ךירבנד ימקימ וירחאל ןייה לע יכורב יעב אל אוה אתדועס יקוספא ןוזמה תכרבד אכהמ 'יעמשד בג לע
תכרבש יפל ותרטופ ןוזמה יעב אלד בתכ ימנ תולודג תוכלהבו ןמצע תוכרב שלש ש"כ והל יגס שלש ןיעמ תחא אתשהד
:ןוזמה תכרב רחאל דע וירחאל ןייה תכרב יכורבל

א דומע במ ףד תוכרב תכסמ ילבב דומלת
,ןתנ ברד הירב אנוה בר יבל עלקיא אפפ בר ,לכימל ידימ והיימקל ותייא והייתדועס רמגד רתב אקו אפפ בר לקש
ליכא . ?לוכאלמ רוסא רמג רמ הל רבס אל :היל ירמא - רמתא קלס :והל רמא . שיר יבל ועלקיא אריז יברו אבר
:היל רמא .ליכא אל אריז יברו ליכא אבר ,אתולג שיר יבמ אנתסיר והל ורדש והיימקמ אכת וקילסד רתבל ,אתולג
?לוכאלמ רוסא קלס רמ הל רבס אל - א ןנא :היל רמא ןניכמס אתולג שירד אכת .
ןמשב ליגרה :בר רמא - אחשמב ןניליגרד ןנא ןוגכ :ןל רמא אנהכ בר יב ןניוה יכ ,ישא בר רמא .ובכעמ ןמש - אחשמ
.ןל אבכעמ ףכת :ןה תופיכת שלש ,בר רמא ישא רב אייח יבר רמאד אה יכ אלא ,אתתעמש ינה לככ אתכלה תילו
ףכת ,הלפת הלואגל ףכת ,הטיחש הכימסל הכרב םידי תליטנל .

א דומע במ ףד תוכרב תכסמ י"שר
לוכאלמ רוסא - וינפל אבה לע ךרביו רוזחיו ,ןוזמה תכרב ךרביש דע רמגד ןויכד , - הנושאר הכרבמ היתעד חסא
היתדועסמו .
רמתא קלס - וכרב אל ןיידעו ,ןחלשה לעמ לכואה לכו םחלה קלס םא - .לוכאל רוסא
ןניכמס אתולג שירד אכתא - .לכאנ ונילא וינפ תאמ תואשמ אשי םא ונתעדש ,קולס ונתקוליס ןיאו
אתתעמש ינה לככ אתכלה תילו - לכ ,םינורחא םימב אלא ,ןמשב אלו קולסב אלו רמגב אל יולת הדועס םויס ןיא
םינורחא םימ לטנ אלש ןמז - לטנשמו ,לוכאל רתומ אוה - לוכאל רוסא .
םידי תליטנל - םינורחא םימד - תכרב ,ןוזמה ונוזמ לע ךרביש דע םולכ לכאי אלו .

א דומע במ ףד תוכרב תכסמ תופסות
רמתא קלס - ז"מהב םדוק ןחלשה קלסל היה ןכרדש עמשמ קלסל אלש םידיפקמ ונאש ונלש גהנמל השק הרואכלו
ןיבוסמה ראש ינפלמ םא יכ ךרבמה ימקמ ןחלשה ןיקלסמ ויה אל ימנ םהימיב אמשו םדוק םחלה ויהש יפל ןהל
ונחלש לע לכוא ומצע ינפל דחא לכו םינטק תונחלש קלסל האנ ןיא דחא ןחלש לע ונלוכ לוכאל םיליגרש ונא לבא
ןוזמה תכרב רחאל דע ןחלשה .
לכא אל אריז יבר - םלועה םישרפמש המ יפל המית וינפלש הכרב אלב יתשמל רוסא ךירבנו ןל בה לכא אל יאמא
ישבת היה אמשו לוכילו הילע ךירבל ךכ לכ תושעל היה חרוטו י"טנו איצומה תכרב ךירצ היהו תפ וב היהש ל .
ןניכמס אתולג שירד אכתא - אנמחרד אכתא ןנאד תעדה חסיה וניא ךירבנו ןל בה רמאו ןמוקיפא לוכאל חכשש ימ
תויושע הוצמ םשל תוצמ לכד רוזחל צ"א ןמוקיפא לכא אלו ךרבו חכש םאו ןניכמס ןל בה רמא יכ ןנירמאד אהו
חרוא אל לבא תיבה לעב רמא יכ אקוד ונייה ןלוכ םירוסא ןכו יתשמל רוסא ךירבנו רמא יכ ונייה ןלוכ םירוסא יכו)
(ןירסאנ ןניא חרוא ליבשב לבא ב"העב ב"העב םע לוכאלו רוזחל לוכי אפוג והיא ףאו .
ןניכמס אתולג שירד אכתא - שי הז רחא הזב םהל ןיאיבמו תוריפ ינימ לוכאל ליגרשכו דח לכא ךרבל ךירצש רמוא
שיר יבד ונייהו ב"העב ןחלש לע ןיכמוסש יפל ךרבל ךירצ ןיאש הארנו רתוי ב"העב םהל ןתי םא םיעדוי ןניאש יפל דחו
.אתולג
הכרב םידי תליטנל ףכת - ךרביש דע לוכאל רוסא הדועס רחאל הנורחאב וידי לטנש ןויכ ךכלהו םא ןידה אוהו
אלב 'יפא ךירבנו ןל בה רמא הליטנ .ד"סב הדועס םויס ב במ תוכר
www.swdaf.com 2
ו קרפ תוכרב תכסמ ש"אר
אל ןמיס
.. . אתתעמש ינה לככ אתכלה תילו 'ירמאד לוכאל לוכי הכרבל וידי לטנ אלש ז"כ אלא יכה אתכלה תילו אה יכ אלא
הכרב םידי תליטנל ףכת הלפת הלואגל ףכת הטיחש הכימסל ףכת ןה תופיכת שלש בר רמא ישא רב אייח בר רמאד יאו
ךירבנו ןל בה רמא ל"ז ם"בשרפלו י"שרפל ימד וידי לטנכ דע יתשמל וכל רוסא ךירבנו ןל בה ותירמאד ןויכ ושריפש
ןוזמה תכרב ותיכרבמד רבתסמ אלו הליכאל היתש ןיב ןיקלחמ שיו :

א דומע במ ףד תוכרב תכסמ א"בשרה ישודיח
תילו כית ןה תופיכת 'ג ישא רב אייח בר רמאד אה יכ אלא אתתעמש ינה לככ אתכלה ,'וכו הכרב םידי תליטנל ף רמולכ
הכרב םינורחא םימל ףכית הילע לבק הכרבל וידי לטנש ןויכד איצומה תכרבב וליפאו ,לוכאל רוסא וידי לטנ יכמו
םעטה אוהו ה"ה ךירבנו בה רמא יאו ,יכורבל יכורבל שוריפב הילע ליבק אהד אוה ש"כו , לע 'יאר איבה ל"ז ד"בארהו ,
ק םיחספ] והל רמאדמ הז אלו יתשמל וכל רסתיא ךירבנו בה ותירמאד ןויכ בר רמא יכה ברד ידימלתל אבס אביי בר ['ב ג"
,רמאק הכרבב וליפא יתשמל רוסא אמלא ,אל וא ןפגה פ"ב הילע םיכרבמ יא והל רטנ ןכ בתכ אל ל"ז יספלא ברה לבא
םיחספ 'סמב .

א דומע ל ףד תוכרב תכסמ ף"ירה לע הנוי וניבר
נ אלש ז"כ אלא ליכא יצמ הכרבל וידי לט לוכאלמ ותעד קליסש ןויכ ןיי ןינעלש יפ לע ףאו בה (ב גק םיחספ) רמאו
ךירבנו ןל ךרביש דע תותשל ול רוסא םא ןחלשה וקליס 'יפאו לוכאלמ ותעד קליסש יפ לע ףא אלא ןכ וניא תפה ןינעל
לתסנ אל ךרבל וידי לטנ אלש לכש תרחא םעפ ךרבל צ"א ותליכאל רוזחל הצר תפה תליכאמ ירמגל ק לטנש רחאו
הכרבב 'יפאו תותשל ול ןיא וידי הכרב י"טנל ףכתד ךרבל ול שי וידי לטנש ןויכש :ו"רנ ברה ירומ יפמ .

טעק ןמיס םייח חרוא ףסוי תיב
… הכרבב וליפאו תותשל ול ןיא וידי לטנש רחאש (םש) הנוי ר"ה בתכ ןכו אהד אוה תעדה חסיה םעטמ אלד הארנו
דה חסיה לכאש המ לע הנורחא הכרב קיקזמ וניא תע ראבתנש ומכ ןל אמייקד ןויכד םושמ םעטהש יל הארנ אלא
הכרבב רבכ ליחתה וליאכ יוה הכרבל ןמוזמ תויהל ידכ וידי לטנש ןויכ הכרב םידי תליטנל ףכית קיספהל רוסאו
ללכ הייתשו הליכאב תעדה חסיה לש םעט אלא ןאכ ןיאש ךרבנו ןל בהב ןכ ןיאש המ לע הלחת ךרבישכ יכה םושמו
החישב וליפא הכרבל םינורחא םימ ןיב קיספהל ןיא םעטה הזמו יגס לוכאל הצורש המ …

ב דומע ופ ףד ןילוח תכסמ ילבב דומלת
,אבס אביי בר והיילע יאק ,אתדועסב יבתי ווה ,ברד ידימלת לאננח ברו אנורב ברד ורמא רודה !ךירביל בה :היל ורמא
יתשיל בה :היל ךירביל בה רמאד ןויכ :בר רמא יכה ,אבס אביי בר והל רמא ! - ארמח יתשמל היל רסתיא ,ימנ אכה ;
םתה !אתשה יכה !הכרבל היל בייחיא ,יוסכל היל לפטיאד ןויכ - אכה ,רשפא אל ידדה ידהב יכורבו אתשמ - רשפא
.אדחב יסכמו ,אדחב טיחשד

ב דומע ופ ףד ןילוח תכסמ י"שר
ךירביל בה - מ .תותשל גוזמ ורמאו וכלמנו ורזחו ןוזמה תכרבל סוכ גוז
ךירביל בה רמאד ןויכ - אתדועס הרמגד היתעדב אילג וינפל ךרביש דע תותשל רוסאו הדועסל תפרטצמ ןיאש
.הנושאר

ב דומע ופ ףד ןילוח תכסמ תופסות
יתשימל וכל רוסא - פגה ירפ ארוב וכרבת אל םא לאננח וניבר ןכו סרטנוקב שריפ ירפ ארוב תכרב ידי לע לבא ן
הצור םא ךרבל ךירצו רמג יוה ךירבנו ןל בהד יכיה יכד ריפש יתיימ אתשהו ןוזמה תכרב םדוק יתשימל ירש ןפגה
תותשל ךרבמד ןאמל אדבוע ךהמ היאר יתיימ (.גק ףד) םיחספ יברעב ןכו הטיחשה לע ךרבל ךירצו רמג יוה יוסכ ימנ יכה
ןכו אתכרבד אסכאו אמק אסכא הסורפו הסורפ לכ לע ךרבמ שמשד ןנירמא (:זק ףד ןמקל) רשבה לכ קרפב הארנ ןיא
לע ףא יתשימל וכל רוסא אביי בר והל רמאד אהו ךרבל ךירצ יאדו איצומה תכרב אלא ז"מהב םעפ לכב ךרבל ךירצד
תשיו ועטי אלש םהל הרומ היה םוקמ לכמ הלחת ןפגה ירפ ארוב ךרבל םיצור םא עדוי היה אלש יפ הכרב אלב ו אהו
הכרב ןינועט ןירזוח ןהשכו ערפמל הכרב ןינועט ןיאצוי ןהשכ הלוח וא ןקז וחינה אלשבד םיחספ יברעב רמאד
התוא לע ןוזמה תכרב ךרבל ולכוי אל בושו םיבער והיש דע הברה והשי אמשד ל"מק הבוט הצע םתה הלחתכל
הדועס הצע אלא איוה אלד עמשמ ןכו (:אנ ףד) תוכרבב רמאדכ כ"א ואצישכ ןוזמה תכרב ךרבל ןיכירצ םאד הבוט
אכת וקילס ולכא אריז יברו הבר (.במ ףד םש) ןיכרבמ דציכ קרפב ןנירמאד ת"או הלחתכל הכרב ןינועטד אטישפ ורזחישכ
ןויכ לכא אל יאמא אתשהו לכא אל אריז יברו יכמס אק אתולג שירד אכתא אנא רמא לכא הבר 'וכ והיימקל ותייא והיימקמ
ד ךרבלו וידי תא לוטיל ול השק היהו םחל וב ברועמ היה לכאמ ותואבד ל"יו הלחתבש הכרב אלא ןוזמה תכרב יעב אל
ערפמל ךרבל ךירצ ןיא ומע רבדל וריבח וארק לכוא היהש תיבה לעב (ד"פ) תוכרבד אתפסותב אינתד אהו איצומה תכרב
רחאל אל הלחתכל ךרבמ רזוח אוהשכו ערפמל ךרבל ךירצ גילפה אנשיל עמשמדכ ערפמל ךרבל ךירצד רמאק גילפהש
ההשי אמש אציש םדוק ערפמל ךרבל ךירצ ךכל רוזחי יתמ עדוי וניאו קוחר ומע ךלילו גילפהל וארקש ונייה גילפה אלא
ד"סב הדועס םויס ב במ תוכר
www.swdaf.com 3
ז"מהב לבא עמשמ םידי תליטנ ךירצ גילפהו וריבח םע רביד רמאד (.ל ףד אמויב) ישילש קרפב עמשמ ןכו בער אהיש דע
ךירצ אל היתווכ אינתד אדסח ברכ אלא אתיירב התואכ הכלה ןיאו גילפיש עדי אל אצישכ יריימו איצומהו הליטנ אלא
אמק היעבקלד הלחתכל הכרב וליפא ךרבל ךירצ ןיא ןמוקמב ןהירחאל הכרב םינועטה םירבדבד (.בק ףד) םיחספ יברעב
.הלוח וא ןקז םש וחיניש ךירצמד הדוהי יברכ איתא אתיירב ךהו רדה

א דומע זפ ףד ןילוח תכסמ תופסות
רשפא אל ידדה ידהב יכורבו אתשמ - אבו רזוחשכ ללפתהו ותליכאמ דמע םאש בוט םוי ר"רה רמוא היה ןאכמ
אלד הארנ ןיאו רשפא אל ידדה ידהב ייולצו לכימד םושמ איצומה ךרבלו וידי לוטילו ןוזמה תכרב ךרבל ךירצ לוכאל
ךירבנו בה אכהד םושמ ללכ ימד יוה אל הלפת לבא ידדה ידהב רשפאד ואל יא יוסכ ןכו קספה יוהו רבד רמג יוה
הדועסל רמג יכורבו לכימד םושמ איצומה ךרבלו וידי לוטיל ךרטצי ג"הפב וליפא וא םימערה לע הדועסב ךריב םא וטאד
ורקעו םיריבח תצקמ וחינה םאד (.בק ףד) םיחספ יברעב ןנירמא אידהבו רשפא אל ידדה ידהב נ"כהבל ךליל ןהילגר
.םייתנב וללפתהש יפ לע ףא הלחתכל אלו ערפמל אל הכרב ןינועט ןיא ןירזוח םהשכ

ו קרפ ןילוח תכסמ ש"אר
ה ןמיס
לאננח ברו אנורב ברד .ברד ידימלתמ אנש יאמ ישא ברד הירב אחא בר הל ירמאו אברד הירב אחא ברל אניבר ל"א ה
יאקו אתדועסב יבתי ווה ברד ידימלת אביי בר והל רמא .יתשנו ןל בה ל"א רדהו ךירבינו ןל בה ל"א אבס אביי בר והיילע
בר רמא יכה אבס לאננח וניבר שריפ ןכו וינפל ךרביש דע י"שר שריפ יתשמל וכל רסתיא ךירבינו ןל בה רמאד ןויכ
ל"ז צו הנושאר הכרב קוליסו רמג ךירבינו ןל בה יוהד יכיה יכד היאר ריפש יתיימ אתשהו . םא ןפגה ירפ ארוב ךרבל ךיר
.טוחשל אב םא הטיחשה לע ךרבל ךירצו ןושארה השעמ רמג יוה יוסיכה נ"ה .תותשל הצור יתשימל רוסא םישרפמ שיו
היארל המוד ןודנה ןיאד אריהנ אלו .ןוזמה תכרב ותיכרבמד דע אדבוע יאהמ יתיימ (א גק ףד) םיחספ יברעב םגו .
אסכאו אמק אסכא ךרבמד ןאמל היאר קרפב ןמקלו .תותשל אבשכ ךרבל ךירצו קוליסו רמג יוה ןוזמה תכרבד אתכרבד
ךרבמ רמאק אלדמ ןוזמה תכרב ךרבל ךירצש עמשמ אל הסורפו הסורפ לכ לע ךרבמ שמש יבג (ב זק ףד) רשבה לכ
.הסורפו הסורפ לכ רחא הקלתסנ רבכש יפל תותשל וא לוכאל הצור םא הנושאר הכרבל וקקוז תעד חסיה אמלא
םדוק התשו לכאש המ לע ךרבל וקיקזמ תעדה חסיה ןיא לבא .תותשל וא לוכאלמ ותעד חיסהשכ הנושאר הכרב
וניצמ אלד .תודועס יתש לע ןוזמה תכרב ךרביו תרחא םעפ לכאי םא הזב מ"נ יאמד .תרחא םעפ התשיו לכאיש
ספהל ושח השעמל הנושאר הכרבה ןיב קר הנורחא הכרבל השעמ ןיב קספה ששח שיש ק םידי תליטנ ןיב ןוגכ .
רסתיא אביי בר םהל רמאש המו ךרבל יצמ הליכא התואמ בער ןיאש ןמז לכ הליכא רחא לבא .הליכאל איצומה תכרבו
המו .ךרבל ןיבייחש םהל היה הרומ .אל וא הכרב ידי לע תותשל ןיצור ויה םא עדוי היה אלש יפ לע ףא יתשימל וכל
אלשכ (ב אק ףד) םיחספ יברעב ורמאש ןינועט ןירזוח ןהשכו ערפמל הכרב ןינועט ןיאצוי ןהשכ הלוח וא ןקז םש וחינה
.הלחתכל הכרב בער אהיש ךכ לכ ההשי אמש ל"מק הבוט הצע אלא הנורחא הכרבל קקוז תעדה חסיהש ליבשב אל
לכאש המ לע ןוזמה תכרב ול הלעי אלו הדועס תמחמ כרב ןיכירצ העש לכב יאד ךל עדת .תוכרבב ןנירמאדכ ערפמל ה
הכרב ןינועט רמאקד אה יאדו אלא הלחתכל הכרב ןיכירצש לוכאל ןכ ירחא ואב םאד ערפמל וכריבש אכיה רמול ךירצ המ
הלחתכל הכרב ןינועט ןירזוח ןהשכ ואצישכ ערפמל וכרב אל םא רמאק יכהלו .ל"מק הבוט הצע אלא הבוח הניא ערפמל
הו .ערפמל הכרב ןינועט ןיא לבא תעדה חסיה םושמ וריבח וארק לכואו בסימ היהש ב"העב תוכרבד אתפסותב אינתד א
.ערפמל ךרבמד רמאק רזחשכ ואל .הלחתכל ךרבמ רזוחשכו .ערפמל ךרבל ךירצ גילפה .ערפמל ךרבל צ"א ומע רבדל
בח םע רביד אינת (א ל ףד) ינש קרפ אמויבו .ליעל תישירפדכ ל"מק הבוט הצעו .גילפהל וארקשכ ונייה רמאקד גילפהו ורי
עדי אלשכ יריימ אוהה ךירצד ינתק אל ז"מהב לבא איצומה תכרב ה"ה י"טנ ינתדמ עמשמו םידי תליטנ ןועט גילפה
והיימקמ אכת וקילס ילכא ווה אריז יברו הברד (א במ ףד) ןיכרבמ דציכ 'פב ןנירמאד אה ת"או גילפהל ול היהש הלחתמ
אל ל"א .לכא אל אריז יבר לכא הבר אנתסיד והל ותייא אתולג שירד אכתא אנא היל רמא .לוכאל רוסא קליס רמ הל רבס
וילע היהו וב ברועמ היה םחל לכאמ ותואד ל"יו לכוא היה אל המל הלחת ז"מהב ךירצ היה אל םא אתשהו אנכימסק
:איצומה תכרב ךרבלו וידי לוטיל חרוט

א דומע טכ ףד ןילוח תכסמ ף"ירה לע ן"ר
… בי תקספמ החישהש יהנו ת"או ךירבנו בהב ןנירמאד יכיה יכ םהינש הסכי כ"חאו טוחשיו ךר רסתיאד ג"עאד
ןוזמה תכרב ךרבל בייח וניא ה"פא הכרב אלב יתשמל ותטיחש רמג רחאל אלא הסכי אל נ"ה התשיש רחא אלא .
ח טחש רמא אלו ףועה תא טוחשי ךכ רחאו הנסכי היח טחש רמאד הדוהי יברדמ הל רמגד רשפאד ל"ז ן"במרה ץרית הי
הינשב ליחתי כ"חאו הנושאר הוצמ רומגל ךירצ ןה תוקולח תוצמש ןויכ אמלאד ףועה כ"חאו היחה הסכיו ףועה תא טוחשי
והל ווה החישב ןקיספהש ןויכד הדוהי 'רל ףועו היחכ [ןנברל] חסד ןנברל הינימ ןנירמג הדוהי 'רכ הכלה ןיאש יפ לע ףאו
א והימו טוחשי כ"חאו הסכי ךכיפלו תוצמ יתש ןיכס וא ףוע יל ןתכ הטיחש יכרצמ איהש החיש תקספמ החישהש יפ לע ף
ךרבלו רוזחל ותעדש [יפ לע ףא רבדל רוסאש] 'סותב ובתכו .קספה ווה אלד ירותל ליבגו ךורכ לוטב ןנירמאדכ קספה וניא
ע ףד) ול אב קרפב אמוי תכסמב ןנירמאדמ רבדל היארו תחאב תאצל לוכיש םוקמב תוכרב םורגל רוסאש הטוס 'סמבו (א
ןב ש"ר רמא היב ירקינו הרות רפס יתינו הב ןניוהו הפ לע והרוק םידוקפה שמוחבש רושעבו (א אמ ףד) ןירמאנ ולאו 'פב
.הברה תוכרבב בויח םורגל רוסא תחא הכרבב ומצע רוטפל לוכיש םוקמ לכ אמלא הכירצ הניאש הכרב םושמ שיקל
ל ךירצש ל"ז םלושמ ר"רה בתכ ךלמנ ןינעלו הטיחשה לע ךרבלו רוזח לכ לע [ךרבלו] רוזחל ךירצש ךלמנב ןנירמאדכ
ד"סב הדועס םויס ב במ תוכר
www.swdaf.com 4
סוכו סוכ ךרבמו רזוח וניא לוכאל אלש ובלב רמגש פ"עאד ותדועס ךותב לכואו בשויל ימד אלו דציכ 'פב רמאדכו
(א במ ףד) ןיכרבמ יכאל עבק שיד אוה םתהד ךרבל צ"או וידי לוטיש דע לוכאל רתומ קלס וליפאו רמג וליפאד הל
ךרבמו רזוח ךלמנ ךכיפלו עבק ןיא היתשל לבא הלודג הדועסל ךשמנו הנטק הדועסב בשוי םדאש םימעפו ה"שמו
ךלמנד ל"ז ן"במרה כ"כו ד"סב ךומסב בותכאש ומכ הסורפו הסורפ לכ לע ךרבמ שמשד [ב זק ףד ןילוח] ימנ ןנירמא
רד ידימלתד אדבועל היל ןנימדמדמ היאר איבמו ךרבמו רזוח טוחשל בה ורמאד ןויכד אוה ךלמנ םושמ יאדו םתהד ב
:ל"ז ד"בארה כ"כו ןייה תכרב ןיכרבמו יתשמלמ והייתעד ורקע ךירבנו

יתשמל וכל רסתא ךירבנו בה ותירמאד ןויכ בר רמא יכה אבס אביי בר והל רמא 'ירמאדו דע ל"ז י"שרפ
חספ יברע קרפב תוכלהב ספלא ברה בתכ ןכו ל"ז ח"רפ ןכו וינפל ךרביש ותייתש םדוק ןוזמה תכרב ךרבל צ"א והימו םי
הסורפו הסורפ לכ לע ךרבמ שמשהש ורמא ירהש ןלוכל תחא הכרב וירחאל לבא וינפל ךרבל ךירצש ךלמנב ןידה ךכש
ןלוכל הנורחאב תחא הכרב אלא תחאו תחא לכ לע וירחא ךרבל ךירצ וניאש יפ לע ףאו ךלמנ אוהש ינפמ הינפל רמולכ
פב אינת אהו ת"או וא ןקז םש וחינה אל לבא 'וכו תאצל םהילגר ורקעו ןיבוסמ ויהש םירבח (ב אק ףד) םיחספ יברע קר
ךרבל ךירצ ימנ ערפמל אמלא הלחתכל הכרב ןינועט ןירזוח ןהשכו ערפמל הכרב ןינועט ןיאצוי םהשכ הלוח יונשד ל"י
רבל צ"א וירחאל ךרבל ךירצ וינפל ךלמנב וליאד ךלמנמ יפט קספה יוה םוקמ וינפל ךרבמ םוקמ יונשב וליאו ך
הצע ערפמל ןיכרבמש ינתקד אהו וירחאל ךרבל צ"או וינפל ךרבמש ךלמנכ םוקמ יונשד ובתכ 'סותב לבא וירחאלו
ולכאש המל ןוזמה תכרב ליעות אל בושו םיבער והיש ידכ דע והשי אמש ןיאצוי ןהשכ ערפמל ןיכרבמש ל"מק הבוט
(א אנ ףד) ולכאש השלש 'פב חכומדכ ןיכרבמ אלא ערפמל הכרב ןינועט ןיא ןירזוח ןהשכ ערפמל וכרב אלו ואצי םא לבא
וריבח וארקו בסימ היהש ב"העב תוכרבד אתפסותב אינתד אהו תוליכאה יתשל הנורחאב תחא הכרבו םחלה תכרב
ש רמאק רזוח אוהשכ ואל הלחתב ךרבמ רזוח אוהשכ ערפמל ךרבל ךירצ גילפה ערפמל ךרבל צ"א ומע רבדל ךרבל ךירצ
.ההשי אמש רמאק אציש םדוקו ערפמל ךרבל ךירצש רמאק ה"שמו גילפהל וארקש ונייה רמאקד גילפה אלא ערפמל
ינתק אל ז"מהב לבא איצומה תכרב ה"הד י"טנ ןועטדמ עמשמ י"טנ ןועט גילפהו ורבח םע רבד אינת (א ל ףד) ג"פ אמויבו
וניא ה"שמו גילפיש הלחתמ עדוי היה אלשב יריימו .ערפמל הכרב ךירצ אל ידדה ידהב יכורבו אתשימ ןנירמאדמו
ןועט לוכאל רזוח אוהשכ ותדועס ךותב ללפתמו ללפתה אל ןיידעש ותדועס ךותב רכזנש ימש ודמלש שי רשפא
רשפא אל ידדה ידהב ייולצו לכימד הכרב םתה אינתד בג לע ףאו רשפא אל ידדה ידהב יכורבו אתשימד אכה ןנירמאדכו
יברע 'פב אלו ערפמל אל הכרב ןינועט ןיא ןירזוח ןהשכ םירבח תצקמ םש וחינהו נ"כהבל ךליל םהילגר ורקע םיחספ
הלחתכל איה תושרד הקספה םתה םייתנב וללפתה אמתסמד בג לע ףאו דציכ 'פב ןנתד יאמד ימנ אמעט ונייהו
או ןוזמה ךותבש ןייה תא רטופ ןוזמה ינפלש ןייה לע ךריבד (א במ ףד) ןיכרבמ םתהד איצומה תכרבב קיספהש יפ לע ף
הבוח וילע איצומה תכרב ןיאש יפל אמעט ונייה הלפתהש ןויכ תרבוע העשו ותדועס ךותב הלפת ןמז עיגהשב לבא
ל"ז יספלא ברה תעד נ"כו ךרבל ךירצ לוכאל רזוח אוהשכ רשפא אל ייולצו לכימו הבוח וילע 'פב ויתוכלהב ש"מב
כ 'דד הכרב ןינעל םיחספ יברע תוסו אתשימד םושמ ךרבלו רוזחל ךירצד 'ירמא יכד בתכ ל"ז 'סותה לעב ברה לבא
יוסכ ןכו קספהו רמג אוהש ז"מהבכ קולסו רמג אוהש רבדב מ"ה רשפא אל ידדה ידהב יכורבו רשפאד אמעט ואל יא
ידדה ידהב ייוסכלו טחשמל ךרבלו רוזחל ךירצ וניא תוכרב ראשו הלפתכ רמג וניאש רבד אה :

ם"במר ד קרפ תוכרב תוכלה
ז הכלה
ךרבמו רזוח ומוקמ הניש אלש פ"ע ףא תותשל וא לוכאל ךלמנ כ"חאו תותשלמ וא לוכאלמ ובלב רמג רמג אל םאו ,
.תינש ךרבל ךירצ וניא ולוכ םויה לכ קספ וליפא תותשלו לוכאל רוזחל ותעד אלא ובלב וא לוכאלמ ובלב רמג /ד"בארה תגשה/+
נש ךרבל דע 'וכ תותשלמ .תי םינורחא םימב אלא הקספה איוה אל הליכא ןינעל לבא ,דבלב היתש ןינעל אלא הליכא ןינעל ורמא אל /א"א/ ל"ז ד"בארה בתכ
םונמנב וא הנישב וא +.ל"כע
ח הכלה
ושדקי וא וכרביש דע תותשל םהילע רסאנ םויה שודיק שדקנו ואוב וא ןוזמה תכרב ךרבנו ואוב ורמאו ןיתוש ויה , םאו
ל וצר ןפגה ירפ ארוב הלחת ךרבלו רוזחל םיכירצ םיאשר םניאש פ"ע ףא ושדקי וא וכרביש םדוק תותשלו רוזח
ותשי כ"חאו .ךרבלו רוזחל ןיכירצ ןיא לידבנו ואוב ורמא םא לבא , ןיכירצ ןניא לידבנו ואוב ורמא םא לבא דע 'וכו ןיתוש ויה /ד"בארה תגשה/+
ריע /א"א/ ל"ז ד"בארה בתכ .ךרבלו רוזחל ןכ ןיאש המ קיספהל בייח םויה שדקש ןויכ שדקנו ואוב ורמא אלש פ"ע ףא שודיקה תקספהש ןאכ שי םירבד יבוב
+.הכרב אלב יתשימל רוסאו היתשמ הישפנ קילס אה לידבנו ואוב רמא םא מ"מ קיספמ וניא הכישחש פ"עאש הלדבהב

ד קרפ תוכרב תוכלה הנשמ ףסכ
ח הכלה
… ריפ תותשל םהל רסאנד אהו ל"ז ש"ארהו ף"ירה וקספ ןכו וכרביש דע ונייהד םדה יוסכ קרפב י"ש וניבר תעד לבא
בתכש וניברד ל"נו .הכרב ןיכירצ םיאשר ןניאש יפ לע ףא תותשל םיצור םאו הכרבב וליפא תותשל םהל רוסאש
לוכאל רוסאד ה"הו קיתעהש אוה ארמגה ןושל אלא אקוד ואל תותשל רסאנ מ אלד תותשל טקנ אתוברלו לוכאל איעבי
,ל"מק היתעד חסא אל יארעד אתליממד הדועסל ףרטצמד אמינו עבק כ"כ וניאש תותשל וליפא אלא רוסאד עבק אוהש
אוה יאשרש עמשמד ךרבמו רזוח בתכ ךלמנ כ"חאו תותשלמ וא לוכאלמ ובלב רמג יבג ךומסב ליעלש יפ לע ףאו
ךרביש דבלבו תותשל וא לוכאל רימח ךירבנו ןל בה ורמא יכ ךרבל וליחתה רבכ וליאכ יוהד יפט :
ףאו 'וכו ךירבנו ןל בה ותירמאד ןויכ רמאד ברד ידימלתכ אתכלה תילד רמא ישא ברד ןנירמא (:ג"ק םש) פ"ע קרפבש עדו
ל"ס אוה ארתבד ארטוז רמו הילע יגילפ םיברד םושמ ברד ידימלתכ םיקסופהו ף"ירה וקספ אוה ארתב ישא ברד בג לע
ידימלתכ םתה ימנ :וניבר תעד ןכו ןניטקנ יכה ךכליה ברד
ד"סב הדועס םויס ב במ תוכר
www.swdaf.com 5
טעק ןמיס םייח חרוא ףסוי תיב
… וירבדו (ם"במר) רמתיא קליס והל רמאו לוכאל רוסא רמג רמ הל רבס אל אפפ ברל היל ירמא אהד ןיהומת
לוכאל רתומו תעדה חסיה יוה אל ןחלושה לעמ לכואה וקליס אלש ןמז לכש רמול הצרד עמשמו י"שר שריפ ןכו
יסאו קליס םגו דוע לוכאל אלש ותעדב רמג וליפאד אמלא הכרב םידי תליטנל ףכיתד איהה יכ אלא יכה אתכלה תילו אנק
.לוכאל רוסא רמגד קספ ךאיה כ"או וידי לטנ אלש ןמז לכ לוכאלו רוזחל לוכי ןחלושה לעמ לכואה ד"בארה וגישה רבכו
תד אדבועב ןחכשאד ןויכד רבוס ם"במרהש רמול רשפאו :הז לע יתשימל רוסא ךרבנו ןל בה רמאד ןויכד ברד ידימל
ברד אדבוע איההו לוכאל ול רוסא דוע לוכאלמ ובלב רמגש לכש עמשמ אליממ היתשו הליכאמ ותעד חיסהש ינפמ
היה םירחא תיבב חראתמ אפפ אמתסמד לוכאל ול רוסא היהש ול ורמא וינפל היהש לכאמה לוכאלמ רמגש ןויכו
ו לכאמ ותוא רמגש הארשכ וינפל לכאמ דוע ואיבי אלש בשח יכ לכאמה ןמ ותעד חיסה רחא לכאמ ףכית ול ואיבה אל
םחלה קליס אלש ןמז לכש רמולכ רמתיא קליס בישה אוהו ךרבל ול היהש ול ורמא רחא לכאמ ואיבה ףוסבלשכ ךכיפלו
יבה םא ךרבלו רוזחל ךירצ וניא ךכליהו לכאמה ןמ ותעד חיסמ וניא חרואה ינפלמ ןחלושהו לכאמ כ"חא וינפל וא
דוע ... ינה לככ סירג אל ם"במרהד יל הארנ אתתעמש ינה לככ אתכלה תילו יכה רתב ארמגב ןנירמאד יאמו
ףכית 'וכו ןה תופיכת שלש בר רמא ישא רב אייח בר רמאד אה יכ אלא יכה אתכלה תילו סירג יכה אלא אתתעמש
הכרב םידי תליטנל מאד יאמא יאק אלד שרפמ אוהש הארנו . םתה אתיאד אהא אלא לוכאל רוסא קליס וא רמג ןניר
אה יכ אלא יכה אתכלה תילד רמאקו הלחת ךוסיש דע ןוזמה תכרב ךרבמ וניאו רמולכ ובכעמ ןמש ןמשב ליגרה ךומסב
תליטנל ףכית בר רמאד ןמש תכיסב קיספמ וניאו הכרב םידי ...

ןמיס ןוזמה תכרבו ,הדועס ,תפה תעיצב תוכלה םייח חרוא רוט טעק
קיקזמ וניא תעדה חסיהד ןכ הארנ אלו מ"הרב ךרביש דע י"שריפ לוכאל רוסא םינורחא םימ וידי לטנו ותדועס רמג
הלחת וילע ךרביש דע לוכאלו תותשל רוסא שוריפ אלא לכאש המ לע הנורחא הכרב חיסה ךרבל ידכ וידי לטנש ןויכד
המ תרטופ הלחת ךריבש הכרבה ןיאו תותשלו לוכאלמ ותעד וילע ךרבל ךירצ ךכלו דוע תותשלו לוכאל הצורש רמא יאו
תעדה חסיה יוה אל ךירבנו ןל בה רמא וליפא םירחא ןחלוש לע ךמוסש ימו י"טנ ומכ תעדה חסיה יוה ךירבנו ןל בה
תיבה לעב רמאיש דע :

טעק ןמיס םייח חרוא ףסוי תיב
… חישב וליפא הכרבל םינורחא םימ ןיב קיספהל ןיא םעטה הזמו (.במ) ןיכרבמ דציכ קרפב ןנירמאדכ ה תליטנל ףכית
טעמל ואל םינושאר םימא יאקד רבוסש ש"ארה וליפא ירהש יאק םינורחא םימא אמלע ילוכלד עמשמו הכרב םידי
אתא םינורחא םימ רבדל אלשו קיספהל אלש םינושארב ףא ליגר היה ל"ז א"או ו"סק ןמיסב וניבר בתכ ירהש ןיאד אמלא
נ ןיב קיספהל הליכאה ינפל הכרבו הליכאב םהיניב קיספהל ןיאש ןכש לכו רובידב וליפא ןוזמה תכרבל הליט ךכיפלו
ע"צ הזב וניבר ירבד :
... יתבתכ רבכ םידי תליטנ ומכ תעדה חסיה יוה ךרבנו ןל בה רמא יאו וניבר ש"מו (שיו ה"ד ב"ע טנק) אלא אתילד
רביש דע לוכאל רוסא ךרבנו ןל בהבד םישרפמה תעדל רתומ ךרבנו ןל בהבד םישרפמה ירבדל לבא ןוזמה תכרב ך
ךרביש דע הכרבב וליפא תותשלו לוכאל ול רוסא וידי לטנבד אבוט והייניב אכיא הלחת וילע ךרביש אוהו לוכאל
לכאש המ לע ןוזמה תכרב :

טעק ןמיס ןוזמה תכרבו ,הדועס ,תפה תעיצב תוכלה םייח חרוא ךורע ןחלוש
א ףיעס
ותדועס רמג <א> םינורחא םימ וידי לטנו א , לוכי וניא (א) תותשל אלו לוכאל ב (ב) * , ז"מהב ךרביש דע ; רמא םאו :
(ג) ול רוסאו תעדה חסיה יוה ,ךרבנו ןל בה (ד) הלחת וילע ךרבי כ"א אלא תותשל (ה) , היתשכ הניד הליכאו
ש"ארהל ; ן"רהו הנוי ר"רהל לבא <ב> ינאש הליכא מ ודי קליסש (ו) פ"עאש , * ןחלשה וקלס וליפאו (ז) * לוכאל הצר םא
(ח) ותליכאל רוזחל * תרחא םעפ ךרבל צ"א .הליכאמ ירמגל קלתסנ אל (ט) וידי לטנ אלש לכש ,
ב ףיעס
.תיבה לעב רמאיש דע ד (אי) * תעדה חסיה יוה אל ג (י) * ,ךרבנו ןל בה :רמא וליפא * ,םירחא ןחלש לע ךמוסש ימ
ג ףיעס
ןל בה רמא אל םא .תעדה חסיה יוה (גי) ךרבל סוכה לטנשמ ה (בי) * ,וידי לטנ אל םגו ךרבנו

טעק ןמיס הרורב הנשמ
(א) לוכאל - הלחתכל רהזיל שיש ה"הו [א] רובדב קיספי אלש [ב] טעמ וליפא שי אמעט יאהמו] הכרב הליטנל ףכיתד
הזיאב קוסעל אלש ש"כו הליטנה רחא הבורמ היהש [ג] תוהשל אלש רהזיל וא ץוחנ רבדב [ד] קיספהל ךירצ םא ךא [קסע
:הכרב םינורחא םימ תליטנל ףכית תויהל ידכ תינש וידי לוטי קיספה םא דבעידב
(ב) ז"מהב ךרביש דע - הלחתמ איצומה ךרביש קרו לוכאל רתומד ךרבנו ןל בהל ימד אלו לטנש ןויכד הימקלדכו
.קיספהל רוסא וידי שי הנהו [ה] אד ל"סד םיקסופ המכ הלחתמ איצומה ךרביש קרו וידי לטנב ףא לוכאל רוסיא ןי
כ"כו [ו] לקהל םינורחאה הכרבל הליטנ הכומס אהתש תינש וידי לוטי ותליכא רחאד קרו ח"בה תעד הלחתכלד אלא
הזב רהזיל ךירצד א"מהו לוכאל הצור וניאשכ רובדב קיספהל לבא הליכא ןינעל ז"כו .הזב דוע ונבתכש המ ל"הבב ןייעו
לו :[ו"סק ןמיסב ליעל םינורחא המכמ מ"כו ר"א] ע"וכל רוסא [ז] קסע הזיאב קסעתהל וא תותש
ד"סב הדועס םויס ב במ תוכר
www.swdaf.com 6
(ג) ךרבנו ןל בה - חסיה יוהד יכה אניד כ"ג ךרבנו ואוב םירמוא םא [ח] סוכ אלב ןיכרבמשכו ךרבל סוכ ונל ןת 'יפ
.תעדה דוע תותשלמ ובלב אידהב ותעד חיסה םא ןכו צ כ"ג [ט] תותשל הצור כ"חאו :הקשמה לע הלחתמ ךרבל ךיר
(ד) תותשל - תותשל רוסאו תעדה חסיה יוהד יכה אניד כ"ג הנורחא הכרב ךרבנו ואוב ורמאו היתשל קר ןיבוסמ םאו
:הכרב אלב דוע (ה) היתשכ הניד הליכאו - היתש ןינעל קר אידהב רכזנ אל ארמגבד :הליכאל ה"הד ל"סו
(ו) לוכאלמ ודי קליסש - ג [י] וליפא ל"ר :לוכאל אלש ותעדב רמ
(ז) ןחלשה וקליס וליפאו - אל ה"פא ךרבנו בהמ יפט תעדה חסיה בישח הזד ל"סד ףא ונייהו הנוי וניבר ןושלמ והז
:הזב ש"ארה תעדב ל"הבב כ"שמ ןייעו הליכא ןינעל ינהמ
(ח) 'וכו ותליכאל רוזחל - צ"א היתשל םג ובל ררגנ לוכאל רזחש וז הליכא תמחמ םאד ז"טה בתכ וז העדל הכרב
ארירג הליכא רתבד היתשה לע םג ךירצמד היתש ןינעל הלחתב ע"ושה יריימ אלו ךרבנו ןל בה הלחתמ רמאש ףא
:הליכאל םג רזח אלשכ קר ע"וכל ךרבל
(ט) קלתסנ אל - כ"אשמ וידי לטנשכ אלא רומג תעדה חסיה בישח אל הלודגל הנטק הליכאמ ררגהל ךרדד םושמ
לכ תעדה חסיהב היתשב םיקסופ הברה ונאבהש ל"הבב ןייעו .ךלמנשכ תינש ךרבל ךירצו ותייתשמ קלתסנ רבכ והד
ז"צק ןמיסב ןמקל רבחמה םתס ןכו הכרב אלב רוסא הליכאב ףאו הדועס רמג בישח ךרבנו בהבד ש"ארה תעדכ םירבוסש
ש"יע א"ס ךרבנו ןל בה רמאש רחא לוכאל אלש רהזיל שי יאדוב הלחתכל כ"עו .ח"הדב פ"כו הכרב ךירצש ימד עדו
הדועס עצמאב [אי] וידי רמש אל ותעד חיסהד ןויכד כ"ג הליטנ ךירצ [בי] ךרבל ול ןיא י"טנ תכרב קרו :
(י) תעדה חסיה יוה אל - ומע התשיו לכאי ומע [די] תותשלו לוכאל ב"העב הצרי םא [גי] ותעד יאדוד תעשב םאו
"העב התשיו לכאיש ףאש רוריבב ותעד חיסה ותרימא ךרבל ךירצ כ"חא ךלמנו ומע התשיו לכאי אל ב תעדל ונייה]
:[א"שו א"מ] ינהמד וידי לטנשכ ש"כו [הליכאב ףא ש"ארהלו דבל היתשב הנוי וניבר
(אי) ב"העב רמאיש דע - ןירוסא ןיבוסמה לכ [וט] זאו וירבדל ומיכסהו וקתששכ אקודו לוכאל ותעד חרואה םא לבא
"העב רמאש ףא יאשר דוע תותשלו והובשחי אלש תעדה חסיה ול היה אלש ןיבוסמה ינפל הלגיש בוטו [זט] ךרבנו בה ב
:ךלמנכ
(בי) 'וכו סוכה לטנשמ - ףידעו [זי] קיספהל רוסא החישב וליפא ודיב סוכה לטנש ןויכד ךרבנו ןל בהמ ןמקלדכ
:ו"ס ג"פק ןמיסב
(גי) תעדה חסיה יוה - םידי תליטנכ ונידו רבחמה תעדל ז"פלו [א"מ] היתשב ןיבו הליכאב ןיב בוש רוסא א"סב ליעל
:םידי תליטנ ןינעל כ"שמ ב"מב ב"קסב ליעל ןייעו ע"וכל

טעק ןמיס הכלה רואיב
* ז"מהב ךרביש דע - ךרבנו ןל בהל המוד םינורחא םימד םיקסופ המכ תעדד כ"שמ ב"מ ןייע איצומה ךרבישכ ידו
לוכאל הצריש המ לע לחתכלד ובתכ א"מהו ח"בה ךא הזב רהזיל שי ה . הזב לקהל ןיא יאדוב ןנובתנ רשאכ הנהו
ם"במרהו ובר םשב ןכ איבהו ז"ואו ם"בשרו י"שר תעד אוהו הזב ןירימחמש םינושארה ילודג המכל וניצמד הלחתכל
ד"בארו [א"בשרב אבוה] הנוי וניברו א"בשרו הדומ אוה םגד ז"טה ש"מכ אלד י"בהכ רבוס אוהש ותעדב א"רגה כ"כו]
טנבד [תינש הליטנ ליעומ ןיאד כ"ג עמשמ ז"מהבל ומצע ןיכה רבכד םושמ םעטה בתכש א"בשרמ ןכו ירש הינש הלי
ף"ירהל ורואיבב ה"ארהו ליבק אה הכרבל וידי לטנש ןויכד םושמ איצומה ךרבל הצרי םא וליפא רוסאד בתכ כ"ג תוכרבב
ז"מהב יכורבל הילע בב ףא לוכאל ורימחה םהמ המכ ךרבנו אבהב ףאו קלתסנו ז"מהבל ומצע ןיכהד םושמ הכר
הזב ןיליקמה ובר לבא הדועסהמ י"רלו ל"נה והייתעייסו ש"ארו תופסותה םגו הכרבב וריתה ןילוחב י"שרו ח"רו ף"יר]
[הכרב ילב ףא הליכאב רתומ ן"רו רימחהל שי יאדוב וידי לטנב פ"כע לבא בתכש ש"ע ורואיבב א"רגה תנקסמ אוה ןכו
אקוד ז"מהב ךירצש :י"טנב
* ןחלשה וקלס וליפאו - [ארמגב םש י"שריפדכ] ןחלשה לעמ ןוזמ יראשו םחלה קליסש ונייה עמשמ הז ןושלמ הנהו
ךרבנו בה ןמ יפט תעדה חסיה בישח הזד ןחלשה קוליסב ש"כ ךרבנו בהב ךרבל ךירצמד ש"ארהל כ"או תמאב לבא
ן"רהו הנוי וניבר תטישל קר והזד ןכ וניא תוכרבד איגוסהד ךרבנו בה הברדא ש"ארהל לבא הליכא ןינעל קר יריימ
אתכלה תילו אנקסמב רמאקד םש ארמגב חכומדכ תעדה חסיה בישח אלד ל"ס ןחלשה קוליסבו יפט תעדה חסיה בישח
.םש י"שריפדכו קוליסא םג יאקד אתתעמש ינה לככ ךרבנו ןל בהב קר ש"ארה תעדל אידהב ראובמ אל ע"ושב הנהו
יסה םא םתסב לבא הז םא ש"ארה תעדל ללכ ע"ושב רכזוה אל ךרבנו ןל בה רמא אלו דוע תותשלו לוכאלמ ותעד ח
אל וא ךרבלו רוזחל וכירצמ לוכאל ךלמנ כ"חאו דוע תותשלו לוכאל אלש ובלב רמג םאד אידהב קספ ם"במרה הנהו]
י"רו ן"רה תעדמ ךפיה י"בב וירבד ואבוהו ומוקמ תא הניש אלש ףא ךרבמו רזוח תותשלו הלחתמ ארמגב םש רמאש המו
הצר הלחתמו היתדועס רמגד ונייה רמגד ם"במרה שרפמ יכה אתכלה תילו הז לע קיסמ ףוסבלו לוכאלמ רוסא רמג
ינה לככ אתכלה תיל קיסמ הז לעו ותעד חיסה אליממ רמגש ןויכ אמתסמד תעדה חסיה בישח כ"ג הזד רמול ארמגה
לוכאל אלש אידהב ובלב רמג םא לבא אתתעמש וירבדו זוע לודגמב אוה ז"כ .ןחלשה קוליסו רמגמ ףידע הז דוע תותשלו
[וינפל ךרבל ךירצ לכואו רזוח כ"חאו לוכאל אלש ךלמנד אכיהד ה"ארה תעד כ"ג אוה ןכו ם"במרה תעדב דאמ םינוכנ
ירמא ןחלשה קליסד ףאד 'וכו אתכלה תילו קיסמ ז"עו ותדועס רמגש ונייה רמג ארמגב שרפמ אוהד רשפאד ןנ
והז הידידלד רשפא דוע תותשלו לוכאלמ אידהב ותעד חיסה םא לבא לכאיש לוכאל ול ןמדזישכ ותעד היה ןיידעד
ןחלשה קוליסמ םג ףידע ףוסבלו הזב ריעה אוה םגד ריאמ תיב רפסב יתאצמו ךרבנו ןל בהל המודו ם"במרה תעדל ומכו
הליכאב ףא ינהמ תעדה חסיהד ש"ארה תעדל ןכ רמול כ"ג דדצמ :ז"רגה כ"כו ךרבלו רוזחל וכירצהל
ד"סב הדועס םויס ב במ תוכר
www.swdaf.com 7
* 'וכו ותליכאל רוזחל הצר םא - קלתסנ אל כ"ג ןוזמד ידימ ראשב ה"ה תפב אקוד ואלד בתכש ג"מפב ןייע
ן"רו י"ררהל :הנושאר הכרב אלב יאשר דוע לוכאל הצור םאו הנורחא הכרב ךרבנ רמואב
* 'וכו ךרבל ךירצ ןיא - אידהב רבחמה עירכה אל הכלהל הנה םיבר םהש ן"רו י"ררהכ ותעדד הרואכל הארנו ןאמכ
הדועס רמג יוה ךרבנו בהד ש"ארה תעדכ רבחמה םתס א"ס ג"צק ןמיסב ןכא [ב"קס םהרבא ןגמב ש"יע] תמאבד
הזב אוה האדיחי ואל ש"ארה תעד רוסא הכרבב ףאד רבוס אוהו] לוכאל רוסא ךרבנו ןל בה רמאשמד ל"ס ם"במרה םגד
ע י"בב אבומש ומכו ז"עק תואב ז"ואה תעד כ"ג אוה ןכו ש"ע ףכית ה"ד ב"מ תוכרבב תופסותה תעד כ"ג אוה ןכו [ש"
םיקסופ הברה דוע איבהש ר"אב יתאצמ כ"חאו ש"ע ובהי ה"ד ח"מ תוכרבב א"בשרה תעד כ"ג אוה ןכו ש"ע ד"צק תואבו
ש ר"מאמב ןייעו אוה האדיחי הז רבדב י"ררה תעדד בתכו ש"ע ש"ארהכ ןכ ןירבוסש הז רבד איבה ן"רהבד וילע גישה
ךרואב ש"יע וז הטישב ימייקד םלושמ ר"רהו ן"במרה םשב קוליח ןיאד ש"ארהכ ןירבוס םיקסופ בורה היהיש ךיא מ"מו
רואיבב םנמא וינפל ךרביש דע לכאי אל ךרבנו ןל בהבד השעמל הכלהל ל"נד ר"אב קיסמו היתשל הליכא ןיב
"ררהכ אנידל רקיעל ל"נד בתכ א"רגה ח"מ תוכרבב חטש ןב ןועמשד אדבוע ךהמ ן"רהו י ב"ע ג"ק םיחספב ןייעו]
תוכרבב א"בשרה םג כ"כו היל יחד ה"אלבד אלא דבעד אוה הימרגל תמאב הז םגד וצרתו וז אישוק ושקהש ןויכ ה"ד
[ח"מ כו הכרב קפס יוהד ךרבנו ןל בה רמאש רחא לוכאל אלש רהזיל שיו הזב אנידל עירכהל לכונ אל כ"עו כ"
ח"הדב . אלש הלחתכל רהזיל דאמ ןוכנ כ"ג ךרבנו ןל בה רמא אלש ףא לוכאל אלש אידהב ותעד חיסה םא ןכו
ל"נכו הזב רימחהל ןירבוסש םינושאר הברה שי הזב םגד לוכאל :
* 'וכו ןל בה רמא וליפא - ב"מ ןייע חיסה יאדוב אמתסמד ןנירמא וידי לטנ םאד א"אב ג"קסב ג"מפמ עמשמו
לכב ותעד ינווג :לאומש תחנמ רפסב ןכו ש"ע ז"ע קלוח הדוהי הטמ רפסבו ןשוש חרפ תבושת םשב א"ער 'יחב כ"כו
* תעדה חסיה יוה אל - חרואהו דוע התושו לכוא ב"העב ןיאשכד הזמ עמשמ הרואכלו א"מה ןושלמ אוהו ב"מ ןייע
ךרבנו ןל בה רמא ירהד רוסאד תותשלו לוכאל הצורו הנושארה ותבשחממ ךלמנ ותעד חיסהו לכד רמול שי תמאב לבא
ז"כ רוריבב ןיידע ותעד חיסה אל יאדובד ללכ חרואה לש תעדה חסיה בישח אל ךרבנו בה ב"העב רמא אלש ןמז
ךרבנו ןל בה ב"העב רמא אלש סב יתאצמ כ"חא ש"ע שובלהו ע"ושה ןושל הרומ ןכו ' :ונירבדכ כ"ג בתכש לאומש תחנמ
* ב"העב רמאיש דע - דג ה"הו ןחלשה לו [ל"צ םשב ר"א] עמשמ הרואכל םירחא ןחלש לע בתכש רבחמה ןושלו
רחא ןפואב אל לבא ותעד לטבמ םדא ב"העב תעד ינפמ אקוד ש"ע ג"מפב תצק עמשמ ןכו השעמל ע"צו :
* סוכה לטנשמ - ומצעב ב"העב אוה ךרבמה םא הזב יולת ןיבוסמה ראש ןינעלו ] ר"אה תעד יפל ןחלשה לודג וא
פ [ל"נה ןרירג הירתב ןיבוסמה לכד טוש תעדה חסיה בושח יאדוב ומצעב ךרבמה ןיבוסמהמ דחא אוה ךרבמה םא לבא
סוכה לטנש רחא חישהל ןיאשר ןיבוסמה םא ג"פק ןמיסב ןמקל םיקסופה תועדב הז רבד יולת ןיבוסמ ראשו ולצא
ךרבנ ורמא אלו םתעד וחיסה אלש ז"כ הירתב ןיררגנ ןיא יאדוב והדידלד ודיב ז"מהב :


בנקת ןמיס תוינעת ראשו באב העשת תוכלה םייח חרוא ךורע ןחלוש
ט ףיעס
םדוק היה םא לבא ;תוצח רחא אוהשכו ,עבק תדועס י הירחא דוע לוכאל ותעד ןיאש תקספמה הדועסב הז לכ <ב>
.וללה םירבדב רהזיל ךירצ ןיא ,עבק תדועס הירחא לוכאל ותעדו (כ) תוצח רחא וא ,תוצח :הגה לוכאל זנכשא תולילג לכב גהנמו
,החנמ םדוק העובק הדועס (אכ) תקספמ הדועס םילכואו החנמ ןיללפתמ כ"חאו םהל קיזי אלש אי ידכ ,הנושאר הדועסב תצק תוברהל (בכ) ןיגהונו .(ל"ירהמ)
והימ ;יתבר הכיא שרדממ בי הזל היאר תצק שיו ;םירופיכ םויב ומכ םוי דועבמ םיקסופו ליאוה תינעתה ול קיזמ תינעתה ןיאש ומצעב עדויו ומצע ףגסל לכויש ימ
.ל"נכ שודק ארקנ ,ומצע לע רימחמו

בנקת ןמיס הרורב הנשמ
(אכ) 'וכו החנמ ןיללפתמ כ"חאו - החנמ ןיללפתמו מ"היבל ןיכלוהש אתיא ל"ירהמ םשב מ"דב [זט] אמתסמו
הלחתמ ז"מהב כ"ג ךריב :
(בכ) 'וכו תצק תוברהל - םיברו [זי] גנעתהלו ןילישבת ינימ המכב הלחתמ תוברהל הזב החונ םתעד ןיא םינורחאמ
תדועס ןיעכ קר אוהו תקספמ הדועס רכזל לכוא ללכ אמצ וניאו בער וניאש החנמ רחאו ותדועס רקיע והזו םהב
יארע [חי] "נכו םיציב וא םישדע לכאי החנמ רחאו דחא לישבת קר החנמ םדוק לכאי אלש רמואש םהמ שי כ"עו ל
ידדהא יפרטצמ אל אוה לישבת ללכב הז םגש ףאו . גהנמה תא תצק קידצהל בתכ ר"אהו ןמז לכד ינא רמוא ל"זו
ומצע עיבשי אלש םדא לכ הארי פ"כע לבא ודיב תושרה [תינעתה ול קיזי אלש ונייהד] ל"נה תנוכב ש"של ןיוכמ אוהש
ועס החנמה רחא לוכאל לכויש ידכ ושארב ויניע םכחהו יאדמ רתוי ל"כע יארעו הסג הליכאכ אהי אלש תקספמה הד
לישבת םע תפ לוכאל לכוי תקספמה הדועסבו עצמאב החנמ ללפתה םגו ז"מהב ךריבש ןויכ ידדהא יפרטצמ אלו :

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->