‫יומא לו‪-‬לז‬

‫בס"ד‬

‫רבי יוסי ברבי יהודה‪:‬‬
‫מקיר מזבח צפוני ועד כותל עזרה צפוני‬
‫וכנגד כל המזבח כולו צפון‬
‫צפון‬

‫פתח האולם‬

‫מזבח החיצון‬

‫אולם‬

‫מזרח‬

‫פתח ההיכל‬

‫שחיטת קדשי קדשים בצפון‬
‫אינו אלא כנגד המזבח‬

‫היכל‬

‫כבש‬

‫דרום‬

‫ולא למערבו או למזרחו של המזבח‬
‫אע"פ שהיא צפונו של העזרה‬
‫דבעינן על ירך המזבח וליכא‬
‫‪1‬‬

‫‪www.swdaf.com‬‬

‫מערב‬

‫יומא לו‪-‬לז‬

‫בס"ד‬

‫רבי אלעזר ברבי שמעון מוסיף‪:‬‬
‫אף בין האולם ולמזבח נקרא צפון‬
‫צפון‬

‫פתח האולם‬

‫מזבח החיצון‬

‫אולם‬

‫מזרח‬

‫פתח ההיכל‬

‫שחיטת קדשי קדשים בצפון‬
‫אפי' בין האולם למזבח‬

‫היכל‬

‫כבש‬

‫דרום‬

‫אבל לא למזרחו של מזבח לצד שער נקנור‬
‫אפילו חלק הצפוני דקילא קדושתיה‬

‫‪2‬‬

‫‪www.swdaf.com‬‬

‫מערב‬

‫יומא לו‪-‬לז‬

‫בס"ד‬

‫רבי מוסיף‪:‬‬
‫אף מקום דריסת רגלי הכוהנים‬
‫ומקום דריסת רגלי ישראל‬
‫צפון‬

‫שער נקנור‬
‫מקום דריסת ישראל‬

‫מקום דריסת כוהנים‬

‫פתח האולם‬

‫מזבח החיצון‬

‫אולם‬

‫מזרח‬

‫פתח ההיכל‬

‫שחיטת קדשי קדשים בצפון‬
‫אפי' בין האולם למזבח‬
‫אף מקום דריסת רגלי הכוהנים‬
‫ומקום דריסת רגלי ישראל‬

‫היכל‬

‫כבש‬

‫דרום‬

‫אבל מן החליפות ולפנים פסול‬

‫‪3‬‬

‫‪www.swdaf.com‬‬

‫מערב‬

‫יומא לו‪-‬לז‬

‫בס"ד‬

‫אבל מן החליפות ולפנים פסול‬
‫צפון‬
‫פסול‬
‫מפני שלא‬
‫רואים המזבח‬

‫שער נקנור‬
‫מקום דריסת ישראל‬

‫מקום דריסת כוהנים‬

‫כבש‬

‫פתח האולם‬

‫מזבח החיצון‬

‫אולם‬

‫מזרח‬

‫פתח ההיכל‬

‫בית‬
‫חליפות‬

‫היכל‬

‫בית‬
‫חליפות‬

‫דרום‬

‫דכיון דלא מתחזי מזבח התם‬
‫לא קרינן ביה על ירך המזבח‬

‫‪4‬‬

‫‪www.swdaf.com‬‬

‫מערב‬

‫יומא לו‪-‬לז‬

‫בס"ד‬

‫והא רישא רבי אלעזר ברבי שמעון היא‬
‫ופרו היה עומד בין האולם למזבח‬
‫צפון‬

‫צפון‬

‫פתח האולם‬

‫אולם‬

‫מזבח החיצון‬

‫פתח ההיכל‬

‫בין אולם‬
‫למזבח‬

‫עובי פתח ההיכל‬
‫‪ 10‬אמות‬

‫מזרח‬

‫ולר' אלעזר‬
‫חצי מזבח בצפון קאי ברבי שמעון‬
‫לפיכך חציו הצפוני‬
‫בין אולם‬
‫כשר לשחיטת‬
‫למזבח‬
‫קדשי קדשים בצפון‬
‫יהיה כשר‬

‫מערב‬

‫היכל‬

‫דרום‬

‫כבש‬
‫נשמע מרש"י יומא לז‪.‬‬
‫עיין תוס' ישנים שם לז‪:‬‬
‫שאפשר שראב"ש סובר‬
‫שכוליה מזבח בצפון‬
‫דרום‬

‫קדשי קדשים ששחטן בראש המזבח‬
‫רבי יוסי ברבי יהודה אומר‬
‫מחצי המזבח ולדרום כדרום מחצי המזבח ולצפון כצפון‬
‫‪5‬‬

‫‪www.swdaf.com‬‬

‫יומא לו‪-‬לז‬

‫בס"ד‬

‫מזבח כוליה בדרום‬
‫בא לו למזרח העזרה לצפון המזבח‬
‫מדקאמר לצפון המזבח מכלל דמזבח לאו בצפון קאי‬
‫צפון‬
‫מזרח‬
‫העזרה‬
‫צפון‬
‫למזבח‬

‫‪ 20‬אמות‬

‫אולם‬

‫פתח האולם‬

‫‪ 10‬אמות‬

‫מזבח החיצון‬

‫פתח ההיכל‬

‫עובי פתח ההיכל‬
‫‪ 10‬אמות‬

‫צפון‬

‫מזבח כוליה‬
‫בדרום קאי‬

‫‪ 32‬אמות‬

‫מזרח‬

‫ר' אליעזר בן יעקב ור' יוסי בר' יהודה‬

‫מערב‬

‫היכל‬

‫דרום‬

‫בין אולם‬
‫למזבח‬
‫כוליה‬
‫בדרום‬

‫כבש‬
‫עיין יומא לז‪.‬‬
‫עיין זבחים נח‪ .‬ונט‪.‬‬
‫ורש"י שם נח‪ .‬ד"ה דבצריה‬
‫דרום‬

‫דתניא‪:‬‬
‫צפונה לפני ה' שיהא צפון כולו פנוי‬
‫דברי ר' אליעזר בן יעקב‬
‫‪6‬‬

‫‪www.swdaf.com‬‬

‫יומא לו‪-‬לז‬

‫בס"ד‬

‫מזבח כוליה בדרום‬
‫כולה רבי אליעזר בן יעקב היא‬

‫צפון‬

‫רש"י‬
‫חוזר אחוריו לצד מזרח סמוך לפתח‪,‬‬
‫שלא היו מכניסין השעירים להגריל‬
‫אלא שיהיו בתוך חלל העזרה‪,‬‬
‫כדכתיב והעמיד אותם לפני ה' אבל לא‬
‫לקרבן כל כך לצד ההיכל‪ ,‬עד שהוא בא‬
‫לשוחטו היו מקריבין אותו‪...‬דאף על גב‬
‫דלא שחיט ליה הכא ‪ -‬מכל מקום כל‬
‫מעשיו טעונין צפון‪ ,‬ואשמועינן שאין‬
‫צפון כנגד מזרחו של מזבח‪.‬‬

‫בבין‬
‫האולם‬
‫ולמזבח‬
‫כלומר‬
‫במקביל‬
‫לבין‬
‫אולם‬
‫למזבח‬
‫‪ 20‬אמות‬

‫אולם‬

‫פתח האולם‬

‫‪ 10‬אמות‬

‫מזבח החיצון‬

‫פתח ההיכל‬

‫עובי פתח ההיכל‬
‫‪ 10‬אמות‬

‫צפון‬

‫מזבח כוליה‬
‫בדרום קאי‬

‫‪ 32‬אמות‬

‫מזרח‬

‫מזרח‬
‫העזרה‬
‫צפון‬
‫למזבח‬

‫ר' אליעזר בן יעקב ור' יוסי בר' יהודה‬

‫מערב‬

‫היכל‬

‫דרום‬

‫בין אולם‬
‫למזבח‬
‫כוליה‬
‫בדרום‬

‫כבש‬
‫עיין יומא לז‪.‬‬
‫עיין זבחים נח‪ .‬ונט‪.‬‬
‫ורש"י שם נח‪ .‬ד"ה דבצריה‬
‫דרום‬

‫ותני בבין האולם ולמזבח‬
‫‪7‬‬

‫‪www.swdaf.com‬‬

‫בס"ד‬

‫תוספות ישנים‬
‫וא"ת אמאי לא מוכח דלא כר' אלעזר בר"ש מדקאמר למזרח העזרה‬
‫ור' אלעזר לא מכשיר אלא מן המזבח ולמעלה כנגד בין אולם למזבח?‬
‫מזבח כוליה בדרום‬

‫תשובה ‪1#‬‬
‫‪...‬דודאי מלמזרח העזרה דלא כר"א בר"ש היא ומ"מ כרבי‬
‫מיתוקמא אבל לצפון המזבח אתא לאפוקי מדרבי ור"א‬
‫בר"ש דנקט משום דאיירי בבין האולם למזבח‪...‬‬

‫צפון‬
‫מזרח‬
‫העזרה‬
‫צפון‬
‫למזבח‬

‫תשובה ‪2#‬‬

‫צפון‬

‫‪ 20‬אמות‬

‫לפני ה'‬

‫פתח האולם‬

‫אולם‬

‫עובי פתח ההיכל‬
‫‪ 10‬אמות‬

‫‪ 10‬אמות‬

‫היכל‬

‫מזבח החיצון‬

‫כבש‬
‫עיין יומא לז‪.‬‬
‫עיין זבחים נח‪ .‬ונט‪.‬‬
‫ורש"י שם נח‪ .‬ד"ה דבצריה‬
‫דרום‬

‫תשובה ‪4#‬‬
‫‪...‬ונראה לי דמרישא לא מצי לאוכוחי מידי דאי לא הוה‬
‫תני לצפון המזבח לא הוה ידענא דהגרלה בעיא צפון‬
‫)תוספות הרא"ש(‬

‫‪8‬‬

‫מערב‬

‫בין אולם‬
‫למזבח‬
‫כוליה‬
‫בדרום‬

‫דרום‬

‫‪..‬ועוד אומר רבי דלא אשכחן הגרלה בצפון כפירש"י אלא‬
‫נראה דודאי לא קפדינן אצפון אלא בלפני ה' דבהגרלה‬
‫כתיב והעמיד אותם לפני ה' וגו' ונתן אהרן על שני השעירים‬
‫גורלות וגו' ודייק מדקתני לצפון המזבח מכלל דמזבח לאו‬
‫בצפון קאי דאי בצפון קאי לא היה צפונו לפני ה' כנגד‬
‫הפתח ופריך והאמרת ר"א בר"ש היא דאמר בין האולם‬
‫למזבח צפון ומדלא מפרש עד כמה ש"מ מזבח כולו בצפון‪...‬‬

‫בבין‬
‫האולם‬
‫ולמזבח‬
‫כלומר‬
‫במקביל‬
‫לבין‬
‫אולם‬
‫למזבח‬
‫פתח ההיכל‬

‫תשובה ‪3#‬‬

‫ר' אליעזר בן יעקב ור' יוסי בר' יהודה‬

‫מזבח כוליה‬
‫בדרום קאי‬

‫‪ 32‬אמות‬

‫‪...‬אבל נראה לרבי דהא למזרח עזרה לא אתא מ"מ לאפוקי‬
‫מר"א בר"ש דהא הגרלה בצפון לא אשכחן בקרא אלא‬
‫מדרבנן היא כדי להזכיר ששחיטתו של שעיר בצפון ולפי זה‬
‫יכול לעשות הגרלה בצפון העזרה כלפי מזבח כיון שאין‬
‫טעון צפון להגריל אלא מדרבנן טוב לעשותה שם‬
‫מלהכניסו בצד המזבח ולהחזירו‪...‬‬
‫מזרח‬

‫יומא לו‪-‬לז‬

‫ותני בבין האולם ולמזבח‬

‫‪www.swdaf.com‬‬