o: " : n;::n: : x: :; ;:¬:n:o :n:v: n¬;: n:n

www.swdaI.com 1
x ¬ìnv ·µ q¬ j·¬¬n:o n>on ·Yii ¬ìnYn
+ u ¬a!na " r + o¬·axi jn! :x q:·i nwn op·i , w·µY w·¬ ¬nx : nµìYnni j·µ·tnn j·xw jx>n , i¬ ¬nx¬ : Y>
ìxYi ¬iìv nµìYnni µ·tnnn ¬nxJw + · ¬a!na " r + n¬p5 n·n· x:i in!v5i . ¬nx ·wx i¬ : v¬ox·Y ·ìx¬ , x5n a·n5
i: nwn !·a , onn a·n5i + nw ! ni ' + n ¬nx·i ' qp·na q!· xJ xan !iv i: .
w¬ " x ¬ìnv ·µ q¬ j·¬¬n:o n>on ·
npi:nna j·p·rnn j·xw jx5n - npi:nn :ua: q:n inxv xini i!ia5 :v :nnw .
w¬nn " x ¬ìnv ·µ q¬ j·¬¬n:o n>on nì¬xx ·w쬷n x
i5 p·rnnn :5 ' . iai n¬p5 n·n· x:i ¬nxJw ' p· x: ¬wx jvn: an5w ¬nx! iai ¬r w·x a¬ ' v " i5 n¬p5 n·n· x:i 5 '
in!vi n¬p iwvw in5 npi:nna p·rn· x:w iJ··n! ¬nx j·Jv xin .
i· ¬ìnv nn¬µn nìYì¬x nì>Yn ¬so
) iop ( n¬µ> n·n· xYì ) . rop ( y¬xn nx is·Jnn x: ) . nop ( y¬xn nx xnun x:i ) . uop ( w·x ·Jsn i¬ian x: ) . vp ( js
o·¬a!n nx n5wn ) . xvp ( js n nx n5wn ' ) . avp ( n nx ioJn x: ' ) . avp ( on·:v qJ·v oinn x: ) . !vp ( qo5 !innn x:
on·:v anri ) . nvp ( navin x·an x:i ) . ivp ( qi!na qaa:a ¬nxn :x ] n ·Jx·an ·np!xa ' ) .[ rvp ( iwpn x: o5s¬vi
!iv ) . nvp ( n: j5 jiwvn x: ' ) . uJp ( ¬wan ov wsJn :5xn x:
in¬Y nììxnn ¬so " ìw o n w¬
... i¬nx j5i ) r· n¬p ( nY·Yw xìn ìn¬v>ì n¬µ> n·n· xYì . xìnw ì¬nxì ì:·:v ìw¬·sì nY·Yw xìnw o·n>nn ì¬xiì
ns·¬wnì nv·Yin jn ìn¬viì n¬µi v·xnw nn ìi Yìn· xY ni ¬¬ìv·ì n:ìn>n Yv µìYn·w ·n Y>w ì:Y ¬so nYvn·
· ¬i¬ ¬wx> ìw:v n·n· o:nx Yix " nwn ¬·i · , ¬ " nv¬xn Y n· i¬nx xini ' i·:x ) ! ninw ( qp·na q!· xJ xan , ix·ani
n!in· q:n n·riva n¬pw nna n·x¬ ) n! " i5 a .( vxì " j·¬¬n:o ¬nxi ¬nx jìwY onY ì:xxnw s ) x ·µ ( o¬nx xìnì
t " ìn¬v>ì n¬µ> n·n· xYì ¬nx:w nwvn xYi ¬iìv nµìYnni µ·tnnn Y> Y , xn>noxn ¬x Yv ntì , n·n·w xY
>i x¬µ¬ n·ows nxtn n:ìì . ìnìµni ¬xixw ìn> ·:w ìxY nnn YY>: xìn nt Yv n¬ntxn oYìxì ) : " nn n .( ow j·xi
¬nxnn ·J·Jv n:ir n¬nrxn jn n:·:wn ia q: ¬xan· ¬a! , x: n:nn jn oJnx . n:n ·¬ava n¬nrxni n:·:wn n:n ·5
x: n:n x·ni nnx . n¬nni x·w· xìnì ¬nxnn ·:·:v j·in xn·w Y·>wn Yx q¬ox·ì xY nt ·xì nY·Yw xìn xY nt ·x
ì¬ìx·i ì:Y o¬µw nni n¬ntx xìn . j·Jvn nr :v oi:wn on·:v irn¬ ¬a5i . nri nYs: nµìYnni onY ì:xxnw nni
n¬ntx xìn ìx nY·Yw xìn ox j·ìxYn jn ìxYi on·:·i qivn nxuna i¬nx nri ) n x¬p·i ( is¬v :inn iwx¬ nx p:ni
:·!a· x:i . j!·! xJn nJn ·5 nJwnn jiw:a ¬a!nn xini ) a !o o·nar ( :os :·!an ox ¬nx j5:i n¬nrx nrw in¬ao .
wa! ix ¬ixw a·¬pn xin i:·x5 :os wx¬n :·!anw5 xin ·5 nwvn x: nixn ix:n nr n·n·w nr ·s: a··nn·i . ·a¬i
¬a ¬rv:x ' a·w q·¬x iJ·x ia nx¬· :·!a· x: i¬nxwi n¬nrx x: n:·:w ix:n nrw ¬ao jivnw in5nn·w :ax wx¬n :·!
¬w5 inv! ·s: :·!an ox j5:i n·n·w ¬ivw nr ·x :v . o·nar ¬naa i¬nx j5i ) a no , x io ( ·a¬a ¬rv:x ·a¬ n·n ¬nix
:·!an: q·¬x iJ·x :·!a· x: ·xn qivn nxuna j·:·!anw ·nvnw jivnw . ·nJ ¬ia ·aa nnvn x:x i¬nxi nr :v iwpni
j·x! ·nJ ·5n iJo5· x:i a·n5! nio5: q·¬x . ·io5 ·va! ::5n o:w· ¬ian :va a·n5! onn naiwnn nn·ni . ¬a5 nJn
n¬nrx ix n:·:w xin ox n·x¬ inp· ¬nxnn j·Jvn ·5 ¬xann . nwvn x: nixn :·!a· x: i¬nxw j5 oa ¬xanni ) : " n
a·p ( nJwnn an5w nn ·s: . qivn n:iva i¬nxw ¬xan· nJnni ) r· x ow ( x: i·sJ5a inix vowi iniJn: ·ix¬ j·x :·!a·
¬w5 :·!an ox :5n ·¬a!: n:·:w xin ·5 ) ·Jnn ' a !o .( nnna n:iva ¬nxw ¬iava xin ·5 ) a· x ow ( inix nnJi
¬xannw in5 ¬w5 :·!an oxi !a: invow· :ax :·!an: q·¬x iJ·x ¬nxi j5 qivn n:ivw nv!a n:iv n·n i·nnJ:
inipna ) nvni ow " s p " 5n i " a .( ..
n ¬so in¬Y nììxn " nn nwvn xY nìxn o
nn nìxnnì " n¬t n¬ìiv ·¬iìv ìwv·w ìn> ì:¬wii o¬w nìwvn ì:¬·ntnw x·n n n:vn· i¬nx xini ) !· nx¬ ( x:
i!!iann . i¬nx xini ¬nx jiw:a ir n¬nrx n:s5J ¬a5i ) u· o·wi!p ( o5¬waa iJnn x: wsJ: u¬wi . ¬xann ¬a5i
nina· ¬naa ) a a· ( x¬p! n·sia ·5 n¬ian iwvn x: i!!iann x: . ¬nx! n·sia: n·: ·van i!!iann x: j5 oa ¬nxJ owi
nn :v n¬ian iwvn x: xJnn¬ . ni5n ¬naai ) x x5 ( x·n nnx n!·!ai nu·¬w i¬nx . j·a !·a j·a nnn :vw ¬xann owi
¬ius !·a a··n ·:5a n¬r n!iav :vi a··n ·:5a . nxiaJn ·¬soa xaw in5 ) n " n· x ( !!ian·i nia¬na ouswn5 i
o·nn¬ai . ì¬nx n:nì ) i x· nìni· ( qìY·nì on·xn:ni ¬·vn ·:·¬ ·ni µìY·nn n¬ntxn j> ox nt ìxY YY>iw
nì¬ìxx nì¬ìxx ìwvn xY 쬬ìxnn xY ì¬nxì o·xìiµn . n¬ian iwvn x: i¬nxi i¬xaw in5 xin nJn x¬p! n·sia :ax
nn :v w¬¬ ìn> xìn ntì . o¬nx j>ì ) n:o ' x ·µ ( ¬nx:w ìxYi ¬iìv nµìYnni µ·tnnn ] t· n¬µ [ n¬µ> n·n· xYì
w¬¬n ¬x Yv j> ox xìn ìn¬v>ì . ¬·nsnY xi xìn x¬µ¬ n·sìx o:nx . o·n>nn ì¬x·iw nn ·sYì ) iìn ' nv n w¬w '
¬nµ - ì ( Yv µìYn·w ·n ·> ¬·xn nYvn· Yxnw xìn ¬nxnn nt j·:vw ì¬x·i on ·> n¬ntx xY nY·Yw xìn n:n
·ì o·:n>n o:nxì y¬xi vYi·w ìw:v n·n· xYì n¬µ w:v:w nni w:v·· xY jntn jn xi·w nni n:ìn>n Yv ¬¬ìv
· ¬i¬ ¬wx> ìw:v n·n· " ìY nwn ¬·i · ) ow ( nv¬xn ¬nìY nxì¬ nwn: i¬nxa ) ! ninw ( qp·na q!· xJ xan , in5i
¬xannw ) n! " i5 a ( q:nn in·riva . n i¬xann nJn ·5 ¬nixi nixnn nJi5 :x aiwxi ni5n qioa ir nixn ·usw ) 5 - x5
x .( npi: nr ix: :v ¬aivni :
o: " : n;::n: : x: :; ;:¬:n:o :n:v: n¬;: n:n
www.swdaI.com 2
in¬ " i· µ¬s o·i>ì> n¬ìiv nì>Yn o
a· n5:n
x·n nnx nu·¬wi n!·!a , i5vn i·nw ow5i " n!iav: onxva j·:ain i·n q5 ¬vxn ·Jsn on·nn :v o¬waa o·u¬iw o
ouswn5 i!!ian·i ¬nxJw o·a5i5 , iann x: ¬nxJw n¬in n¬ox nr oa i!! , * ·:5a u¬w j·a i!·a u¬w j·a nn :vw x:x
npi: , ¬ius i!·a nip:n a··n ·:5a o·a5i5 n!iav: .
!· n5:n
¬nx xn:n> xnì: ntì nt xn:n> xnì: nt nnx ¬·vi j·:·¬ ·ni ·:w ì·n· xYw nt n¬ntx YY>iì , o¬ìx nt ¬i¬w
nì¬ìxx nì¬ìxx ìwvn xY 쬬ìxnn xY ¬nx:w nìYì¬x nìµìYnnY .
i· µ¬s o·i>ì> n¬ìiv nì>Yn n:wn qo> ¬· n>Yn
... xì " xìn nìYY>iw ìxY xn¬ ìnxv ¬¬xnn nµìY qx·n n o!n :v i:5xn x:! ix: in5 . ·ì " ¬µ·v x>n¬ ·n¬ xY¬ Y
nì¬ìxx nì¬ìxx nìwvnY xYw ox iìn>n ni¬w xYx ì:nxv ¬¬x: xYw xìnw ì:v¬· ìxYn o¬n Yv ìY>xn xY¬ Yix
x v¬ì: xY ìxYn ¬µ·v nìYY>iw ìxY ·ìn ·>nYì ìnt· . ·: nx¬J q5 :
in¬n nìxwn " n w¬ìw nììxnn ¬soY j
... ìi i¬n ì·Yv osnw ¬nxn iìn>n Yix n¬µ> n·n· xYì ¬nxì ìn¬v>ì ] ¬nµ [ nY·Yw x·nw o·n>nn ì¬xiw iw¬·si
vn· xinw i¬nxi iJ··Jv ' w ¬ni:5 n¬p: n¬pw nn in¬p· x: nJin5n :v oip·w ·n :5w iJv·!in n·n· :ax q¬w·i v:a·
· ¬a! ¬wx5 iwJv " n· i¬nx xini nv¬xn ¬ni:5 i: nwn !·a · ' qp·n :x q!· xJ xan . ntì xYì x¬µ¬ n·ows ì:·x ·x¬ì
ì:·nìi¬Y ·¬µ·v w¬¬n . o·¬i¬ ·:wi Yx¬w· ·:iY jì¬>t nitnY ·ìsx o·ns ·v쵬i nìxw 쬵·vì iìn>n ows Yix ,
¬µ i·¬µnYì ¬·oµnY ¬t w·x i¬µ· xYw j¬nx n:ìn> Yv o¬x oìw j> ox µìYn· xYwì ji · nxn nn·n x: ·5 ¬nx: " · .
niv·Jn on ji¬5rn q¬!a o·¬inx oni·n ov n:x ·Jwi , q¬!5 ) : n:w·i ( nwJn !·a nx :x¬w· ·Ja i:5x· x: j5 :v , q¬!5i
) o " ·usiw s ' ( v¬r· x:i ia !av· x: ¬wx . ..
... ia ni·n ¬iava ¬r w·x a¬p· x: nJn· x:i o5·:x a¬p· x: ¬ri ¬nxJw w!pnaw ni!iav :5a w¬isn ¬nx ix: n:n·ì
ì:¬xiw ìn> ìn¬v>ì n¬µ> n·n· xYì . nv¬xn j·:vn ¬nxw nn Yix nn5inn q¬! :v xin xninJn w¬!na xini
i: nwn !·a n:n :v qnoJ ni!axa w¬!ni ìw¬¬n ¬µ·v xYì x¬µ¬ n·ows ì:·xì ai¬a xin n¬in jiw: nwn !·a ·¬nw
ninipnn ) inw ' ¬p·i n: ' a ! ¬a!na i5 x· n " i: r5 iu · u s .( x¬nxiì ) n:o ' i µ ( i¬ nµìYnni µ·tnnn Yv ì¬nx q>
v¬ox·Y ·ìx¬ ¬nx ·wx qp·n :x q!· xJ xan onn a·n5i nwn !·a x5n a·n5 . xn>nox xYx ì:·x j> oxì . nrn q¬!ai
jup !vin:w ji¬nxa i¬nx !in:na on: ) x !5 ( s x:w :ax x: o5·!aai iv¬sn x: ¬nxJw nn·n a··n o¬s x:i v¬
nn·n a··n o¬s x:wi v¬s x:w ¬nx xn ininn x:i ini¬sn . nn·n ai·n o5·:v n·n· x: onx ¬ni: ni:·:w ia iw¬!
o·n¬isi o·v¬is i·n· x:w5 o·a··nnnn o·:axn ¬xw in5 nrn o5vJnna . xn5nox i:i5 nri . ai·ni nv·Jn xin ain5nw
: nn·n o·¬nx: ¬iusi niw¬i on . xn5noxi n!ax q¬!a ¬ni: o·n5n: anJni q¬! :ax . nxi ì¬nxw nn ·> nnxì '
iìn>n ¬µ·v Yix xìn nn>ìn q¬¬ Yv n¬µ> n·n· xYì ¬nx:w nwvn xYi ¬iìv nµìYnni µ·tnnn Y> j·¬¬n:o
t onì ¬iYi n:ìn>n nµìYnni µ·tnni " onn ¬·ntnY nìµìYnnn ¬xw ìY ì>no Y :
¬so t:w jn·o o·x¬· ] jw· oìs¬ - nnw [
n¬µ> n·n· xY . in nìx " n:ìn>n Yv o¬x ¬v¬v· xYw n !iavx x: ·Jxi jn5 !iav· nn: o!x ¬nx· x:w ¬v¬v· xY j>ì
¬xì·n nìxni ¬ìi> ìY jn:w o¬xì o¬x Y> Yv sa a·n5! ' n¬p np·i n¬p5 n·n· x:i j¬nxi nwn :v ¬v¬vw in!v5i
:v ixwJnn vi!ni a·n5!5 n :np ' .
o·:··:v j>ìnì nn¬µn joµ nììxn ¬so
a:p jn·o n:ìn>n ¬nx ¬v¬vY xYw , i·n>¬ n¬µ> n·n· xYì · ¬a!na " i , nµìYnn Yvi o¬x n·n· xYw nt ìxY YY>iì .
iYµ nìxn joµ nììxn ¬so
n:ìn>n Yv ¬v¬vY xYw a·n5! ) · ¬a!na " r ( n¬p5 n·n· x:i iai ' nt YY>iì ) µ µYn " i µ·tn· xYw · nµìYnn ( x:wi
q:nn in·riv5 nv¬xa npi: nJin5n :v ¬v¬vnni npi:nn :va n·n· .
ì:µ jn·o j·ìxY Yì¬x nììxn ¬so - t:µ
o·wi!p nw¬sa ain5 ) u· x¬p·i , a· ( :iran x:i qv¬ nx piwvn x: ...
Yiµnn µ¬si xi¬ ¬nx oìµn Y>n xìn q> ìoìwsw ·s Yv qx ) i " x·µ n , vì x " ¬n w " nnYì n ( ìnt Ytx ìnt µwv
j·ìxY ·:wi ì·Yv ¬ìivY ·:w·Y ·¬ni x:nn¬ n·µsx ·>nY , xìn ¬nx ìxY nt j··:v ·sY , j:·o¬x¬ xn ì·nnn n:n:ì
µYn µ¬si ) ·µ j·¬¬n:o , x ( ¬nx:w ìxYi ¬iìv nµìYnni µ·tnnn Y> i¬ ¬nx ) t· ¬i¬ni , n ( n¬µ> n·n· xYì
ìxì ìn¬v>ì ' :
·v ' nan " x nix n:·ra · , a , n " : nn·ns n a· j·ix .
o: " : n;::n: : x: :; ;:¬:n:o :n:v: n¬;: n:n
www.swdaI.com 3
n>¬ nìxn qì:·nn ¬so
nììxnn jìiwni in> ·ns¬xn i¬nì , ¬n xìn Ytxì µwìv¬ xi¬ ¬nx¬ jn>wx¬ jì·>n , j·:ni µwìv¬ ìxY n:n: xY
j·ìxYn , ìn¬v>ì n¬µ> n·n· xYì nt oìµni n:n· xìnì , npi:nna p·rnJ x:w ¬ni:5 . xYw xi¬ n:ìì> j·x ì:x ì:nv¬Yì
j·ìxY ·:wi ì:n· , ìivY xYx j·ìxY ·:wi Ytxi ¬ , j> ox µwìviì . n:·ran in5 o·Jw: jnix nJnJ pi:n jJ·Jvw ji·5ni
na·Jani , vxw " iJ·n:irn jinn npJ x:w xin on·Jw j·Jvw s , ·¬na j·awnJ on j·ix: ·Jw: ·5 pso j·x " niixn a .
x ¬vw n:ì· ì:·i¬Y niìwn ·¬vw ¬so
nJ n¬p5 n·n· x:i in!v5i ) r· ¬a!na , n .( nx n>¬iY o:ì¬>t ì:·nìi¬ ì¬ ) x ·µ j·¬¬n:o :( ¬iìv nµìYnni µ·tnnn Y>
ìxYi , ¬nx:w : ìn¬v>ì n¬µ> n·n· xYì . nµìYnnn Yvi Yv v¬n jìwY ¬soY ¬nìnì , ¬nxJw ) n " x x , i5 :( q!av ·Jx ·:i
x¬p x: q!av nn:w:i v!·in· ja in·Ja:i jn5n pi!x:i .
uJ o·ix·nnn Yv nµìYnni µ·tnn ì:·xw ·n jìvn ·>wìnì iìo xY q¬¬ Yv , onxon Y>Y on·vwsn w:v: xìn ·¬n ,
ìxYi ¬iìvì , ¬nxJw ) u· x¬p·i , r· :( xun i·:v xwn x:i , ¬nxJi ) · vwin , u :( x: i!nv ow :x¬w· nxun nvaan ·n·n
n:iv ·Ja :v nnn:n nvaaa oa·wn - wi¬·s : v¬n ¬va: nnn:n nvaaa inix na·wn x: nrn ¬i!n !nv ow ox ¬wx5
xinn ¬i!n ·Ja: nnn:n na·wn " . i!nv ow " in5 : i!nv ow ox . j5i ) !n n·wx¬a , a5 :( i·ax nx arvi - arv oxi . nxi¬
¬ni: : onxun nn·n nvaa xun j·nn , v¬n ¬va: owsJ :v i!nvi i:npJ ·5 n:xn o·aiu i·n on j5x , ¬nxJi ) o·usiw
n , a5 :( n qx:n ¬nx ri¬n i¬ix ,' awi· ¬i¬x i¬ix n· , n n¬rv: ixa x: ·5 ,' n n¬rv: ' o·¬iaaa , ¬nxJi ) x o·¬a! , r· :( x:
w·x ·Jsn i¬ian . own nwi!p :v iwsJ ¬ion· q¬an· ow: xinw ·n :5i , ¬nxJw ) a: ninw , i5 :( n: ·n ' i·:x isox·i ·:x
·i: ·Ja :5 , ¬nxJi ) n5 ¬a!na , r :( i!·a nn¬ np·i onJ·s x¬·i . x¬· Y> Yv niìnì , x ·> qx nx:µ ¬·vnY iY ¬no inì , ·>
Yvni o·:xoì o·¬w ¬· n:nì nx¬· , iJ·nia¬ i¬nxi ) a " i5 ¬ - n :( nx¬s nJ·x o·:i!an jn nJ·xw nx¬s :5 , ¬nxJw
) u x¬rv , a :( nJiwx¬ nrn :vna nn·n o·Jaoni o·¬wn !·i .
o ì:µ jn·o n¬ì¬i n:wn " ¬ µ
w: xini nr ix: ::5a xini !xn !v nrn :i!a jiv w· ¬nixn :ax nnx ¬nx xinw qx i¬·an niJaa ¬sonn xini v¬n ji
i¬·an :v v¬ ow x·xin x¬pJ ¬pw . iJinna ix isiaa i¬·an p·rn: w·x ·sn w·x ivnwJ ox j·n¬iaw o·¬a! ¬sonn
v¬n jiw: nr ·¬n i!·nsn: ix i: ¬xn: i:·sxi ] a!a ninipn nn5a q¬ixa o·¬xiani ni5:n na¬n ixxnJ nrn ix:ai ·¬
q¬ixa o·u¬sn :5 i¬xia· ow ·5 o··n ysn ¬soa j··v· o·J·!n ·u¬s :5 :v !inv: nxi¬ni o·Jiwx¬n .[ µ·tnnY xYw
ìn¬v>ì n¬µ> n·n· xYì ¬nx:w nµìYnni ] no " : a " Jp n " r .[
n¬µ nw¬s ¬i¬ni Yxµtn· nx¬n
·i: ja nnp ja ¬nx· ja n¬p np·i , w¬a nwpn " :x¬w· ja an5 x: nn: · , ix5:i ja ::5 an5 nn: nwp na¬!x ninn n¬
:in x:i ·i: ja nnp " ¬nx·i o¬nv nnp ·Jai nnpi jiw¬a ·i: ·Ja! ¬xian ¬a5wi ¬nx· ja p¬ : , :w ioin· iJv!· x:·nni
n¬p , oino: ain5n xa x:! ¬nx· ja ¬nx n¬p n·nw ¬ni: j·xw , oxi ¬ni·n :5n! x·wipn x·n q5 nnxa! ¬xa: q·¬xi
·¬xn: ain5n xa :in ioin·a q " a : " :x¬w· ja 5 , vi " w¬ :w ixi¬·n j5n· x: r " · .
J aw··:i " niax ·p¬sa i¬nxw nn j5 oa ¬xa: : ] s " n ! " x [ i¬x· nx wai5n ¬iaa inr·x o!x :5n !ni:n o5n inr·x
i5 !ai5n inr·x ip:na nnwn ¬·wv inr·x ' qs·nn upJ xJnn! ¬xian x·wipni , sa nJwnn ·n¬x·a ¬a5i ' i¬n· ,
vY:nì " x ·¬· Yv xi nµìYnnn n:n¬ ¬ìv ¬ ' xn ' v ì:··nì nìi·o " nwvnì ¬ìi·¬ niwnn · , xn ì:··n¬ ' v xìn " ·
¬ìi> ìi xn:·wì ¬¬nwnY nxì¬w nìx·x nnnnì niwnnn ·vi " i!aJ :p·nn :v qxpnni ¬avnn xin r , ani ' v xìn " ·
¬ì¬ì Yìxwn v쬷> v¬n jìwY ni·oY ¬ìi¬n , xnì ' ··¬vw nwvni x·n o·µoìvw ìnv¬n w·x nx:µ ì:·:·i ¬µ¬n j
ìµYni vxì: 쬷inw ¬io ¬nx Y>ì jnnì xwni , a :vi ' !i! ¬nx n:x ] n xp o·:nn [ n·nxx inix inv¬ ¬noa ·Jw:n
:5ix x: inix ¬·wvn: yx xinw ·n aa: an¬i o·J·v naa .
x ì:·xn j> ìn>ì ' ni xonì Yin nx x¬nw j·µi ì:··n¬ n¬µ YxYxn:w o·nvs ì¬iY oYìvn w¬·Y nx¬w ¬ìivi nwv
iiY in¬ n·nì , v n·n ìnxv n¬µiì " n> nìx·x · " n Ynµ Yv ìxw:nn vì¬nì w ' ì> ,' nxì " ìnµìYnn n·n ·xnwi >
¬ìi¬i n·nì YYn ov o·nw owY ] vs " ¬ ¬vw n " s n " a [ , 5i " s w·¬a ·nw¬·s 5 ' a w·w v¬ixn ' a !aJ o·vaJ ·J·n ' n:x ,
vi " 5i n¬p5 n·n· x:i ¬nxJ 5 n ¬a! ¬wx5 in!v ' naa xn·xi nv¬x iJ··ni i: nwn !·a ' ] a rn nuio [ a:n ·ninr ia¬wn
j5¬x :5 iwnw x:w ::ni ·xnw ·!·n:n oni :x¬w·a npi:nnn ia¬ , v x¬pn ix·ani " inJwnw !·n:n :r¬an nnp ox r
i5¬x :5 wn·w x:w :p:p o·Js x: xini i: n¬i!o nJ·x ] a r n·Jvn [ , tn¬ nYx wYw Yvì Yvi n·n n¬µw iìn>n ì:Y
xn Y>i nµìYnn ' nìYvn , v nxin nµìYnn Yv n¬ìn nnµ ·> " nwY jn ¬ìi¬ · " ¬i jnì o··:w n··nµì ¬ " owY xYw n
n> o·nw " Yt¬in nnµ ox w , nYvnYn j·µwnn Y> Yv qx jnwnw nìx·xn nnnn nxin nµìYnn Yv n¬ìn ¬nx·ì ,
i¬ jìn ns·ox nìxn Yv n¬ìn ·ìYì n5i " J j5:w w 5a ini·:w ·i: x¬p " nJin5 niJnn ! ] w¬·s j5 " ! u5 n·wx¬a · [ , nri " w
nxa w·x ¬nx· ja n·nw nia·o w:w: npi:nna oxvnJw n¬p np·i , ¬ia!a xunw nnp jai , xuni aa: an¬ ·i: jai
nwvna , xi ìw:v: q>Yì ' ns·¬wi ì:쬷: niwnnn Yv o·w:ìv , ovYinì n·s nx y¬xn nnsnì ¬ìi¬n Yvì , Yvì
n owì>¬ Y> nvYi nwvn .
o: " : n;::n: : x: :; ;:¬:n:o :n:v: n¬;: n:n
www.swdaI.com 4
iµn x¬iw nn Y> n:nì " ì¬ìi>Y xYx x¬i xY n , v " x ¬x: ì:·xn > ' jn on·¬· o·>wìnn jnìxi nìx·¬¬n wYw nYx
nµìYnnn , xn ' ìni nv¬ ìY nwìv 쬷inw " ìY Ynìn xìnì n vaiJ o!x j·xw nv¬ i: nwv x: nnxaw inxva v!i·w
i¬·an: j5inw nna vì " ·wv ìnt·x x:nn ¬nx t ìµYni nnwn ¬ , inì ' xìnì ìnìx YtYtnì ¬ìi¬i ì¬x: xoìn 쬷inw
vì ì·nì¬n Yv ¬·ivnì µnìw " ì¬x· nx wiì>n ¬ìix ìnt·x ¬nx t , x j·n ¬ìv w·ì ' ì¬x: j·wìvw nn YY> ns>x xYw
vw µ¬ ì¬x:>wY ìY Ynìn xìn nY·nn nwµi xYi ìY·sxì " v¬n ìn:ì>n nx¬nì ì¬x: ì·:s t·vn ì¬x:>w ¬wx ooµn · n
ìnxv µ·n¬nY ìnv xn:n· q·x ìY v¬ììn: , o·¬nnw o¬x Y>i xn:n· q·x ìnxv nx ¬nìYw o¬x Y>n ¬nìYn ìntì
ì¬x: , >ì " nì·¬in nx ¬i>n xìnw ¬nx ì¬ìi>i oìxs· xY t .
n ¬i¬ ¬wx> ìn¬v>ì n¬µ> n·n· xYì ' ìY nwn ¬·i , in:in: nwp ain5n n5nn , n ¬xa: q·¬x oai " nw¬sn wx¬a w
nnx j5: n :v o·!viJn qn!v :5i ' o!ipn ov ¬ia·n i: j·xw , :nì " o:·xw o·i¬ o·:i¬o w· oYìviw xnì:i n:n¬ Y
qYìnn Y>w onxvi o·v¬ì· onw oxwi o·ìx Yw nìx>¬vi nt nnnn o·>Yìn o·nvsYì n¬ìn j·¬n o··µY o·xì¬
ì>v Yw nìx>¬vi " own nx YYnn o !n o··p: j·xi¬ jJ·xw !a:a ir oai " n Y·n j·x ì:·xw ìx niw YYnn o¬x j·i µì
·svxì 쬷in Ytìxì n¬ìn j·¬n Yv i¬onn j·iì nìs·¬o Y>ìx ìx j·Y·sn n·:n " ì:··nì o·¬w> o·w:x onw onY nn¬: >
inw o·¬nìxw nnnn " onìx i··nw nni jxìn> ìµos xY ¬ , vì " n ov oYw oiiYw o·¬iìo > ' µ¬ ìn¬ìn ovì
in Yv j·µYìnw " ¬ , ìsn ¬µw xìn nnxiì n ·> oo¬ ' ì> n¬vi ix: ' n ov oYw oiiY n·n oxì ' nx j·µ·¬xn ì·n
in " onxvY iìn o·xì¬ ì·nì ¬ , vi onxv: ain o·xi¬ oJ·xw oni¬ ni:!ai oaa: :!ian qwnJ nrn ¬pwn qx " o·o¬nn 5
an nx " o·vwis: !· j·JniJi ! .
x nwnw p¬ o·wi!p o:5 n!vn :5 ¬nxw n¬p :w npi:nna jx5 n·n j5 in5i ia:n nwvi ¬n , nnx nwn i: ¬nx q5:i
ni¬ nioai ni:!a a¬ o5: w· ¬ni:5 ·i: ·Ja o5: a¬ ·5 ¬a!a nviu , vi " n :v o5·niJi:n ¬p·vw iv!n 5 ' vw " :5 i¬nx 5
nJ·5wn ·:a¬ pni! i:x5 ¬n·nnn , nx n·n j5i " apn nx¬nw 5 " ·wn: vaiJ ¬a!n n·nw n " n , ntì " w n¬µ> n·n· xYì
ìws:Y o¬x i¬v· xYw nwni ìn:ìYn nYnw n¬µ> ìnxvY µ¬xo nìwvY , n ¬i¬ ¬wx> µ¬ ' nµìYnnnw nwn ¬·i
ìY nwn Yv n·nw , iµnY ìY vxì: n·n " n , in Yv µYìnn Y> j> ìn>ì " ¬n Yvì ¬ " n:·>wn Yv µYìn> n .
ìw " ts¬ jn·o ixt j·n·:i n
µn o·v쬷ì o·n>n ·:ìYxw " wn ì:·nnìx ·w:x n쬵Y Y·x¬w ·n j·¬ Yv xo¬x µ nn ntinì o·¬nì " jìnn ¬onì n
nt Y·iwiì ¬·vn osìw nìw¬i ox ·> n¬ìn j·¬ o>n oìw jì¬Y xYw ¬·vn osìwn n¬tx x·xìnì nìnìxn ¬·i Yx¬w·
Yx¬w· jìnn µ·tnì qYn xìnì ¬·vn ·n>n ìnìx ì¬: aa jJ·¬nxi " ¬s p ' xJin a¬ xn·n ·xi xa¬ r·¬5n x¬na :rian
a ·xn xnn: j·nnJ!i x:·v: j·p:o! n·¬an :x¬w· :v o·ia! xJ·!a n·: !·noni :rxi ·ia! xni!no v!·! :x¬w· ¬
n n·: j·nnwn " i5 !n! xnisx xJinn ipsn inJ·x! u ' ninix :w ·J··! wi¬·s xno·an! xJ·!a x:x j¬nx x: ·nJ !ni !v
ni:5 ¬xi! ·a :ax nioaa j·J!w niui·!n :w o:ivn ' ·s xnninx !n ·nJ inJ·x o·aiwn o·J··! n nviaw nviawx wi¬ '
n! xnnin jJ·na¬nn on·Jw j·a n·nn ' ¬ pos j5i n·: ·!w jin··i¬n j·a ·nn " :ainn p¬s ·5!¬nn ix·ani ninana n
5v xin n·: n·va¬x n·¬x xn! xin n·nnnn ·nx! xoJix xn! n·: j·nnwn :x¬w· jinn !·osn! x5ni " n:xwn : . ·:x
µì tv ntn w·xn ·:s¬ jì·> ¬nìxn xìn nwnx xY j·¬n jvnY j> Yv nwn n¬ìni ¬· o·¬nì nwv· ì·:·vi ¬w·n nxì nw
nì ' nì y¬xi o·>ìi:n ì:·nv ·x·¬s ìwv ¬wx nx v·¬ìnY ·iYi jn: nì¬ìnYì nwv:n Y> Yv ¬·xxì nwv· ì·:·vi iìon '
xY ·> v¬ì·n xìnì nwvnY niìon ·niwnn q¬x·ì ¬·oµ ¬x: Y·n nìwvY n> ·Y jn·ì ·Y ¬ìtv· q¬in· ·nxi ·¬ìi>Y
w xxn:ì ìYx ·¬· Yv o·i¬ oni ìYw>· YiY ·n:ìì>n: Yìw>nn ¬·onY ox ·> n·>ìnY " j·¬ ì·Yv j·¬: xY ox YYnnn w
>Y xìn ·ì¬: o·sìYxn ìnì¬:w ·ì¬·:nw ¬ìnYnnn n·x¬ x·ixì ì·¬tìvYì ìY ·ìx¬n " xnnw¬ ìnnwY ·n: ·ìx¬w xYx v
·ì¬·:nn ¬ìnn xìn !J ia w·w ¬i¬x i: o·¬nix! an¬n an5! aa :v qxi n::pi ·i " o·¬nix ·i!·Jn xin !x·5! ·i!J ni5:n o
n xnnwa xn· ·Ji:s " ax¬n n " ·i!·Ja j·¬nix x:x ·i!J jn ¬ni· ¬inn xinw xn· xnnwa o·¬nix j·xw an5i i·:v a·wn !
a: nx¬J oxi xn· " ·i!J ia w·w xnnw iJ··ni n·n· ¬i¬x o·¬nix ixun :!ia ·Jsn i·:v ¬·nnn: ! ·n¬n! ·nJ n·5iJi n::pi
jnp:!5 n·: jJ·!av :
... ir qx ir iJ··n! o·¬a ja xin ox jia5 ¬·5rn: j·x jn·niax nwvn i:·sxi o·!niwn jni¬p: x:w i¬ra! jJa¬! jnixni
aa nisonn ian5w in5i ¬·5rn: i: j·x i·niax nwvn i:·sx! ¬ni:5 " o·¬a ja xin ox :·nnnn jup ¬ia·!a anrn p¬s n
:v ¬avw a¬n !ia5: iJ··ni o·!· n:·uJa pspsw ¬xn ja ¬rv:x nx i!J ·n nx x:x innw ·n p¬s ni5¬aa jJ·¬nx!5i
o·!·n :v o·¬rian ·s >Y xìn ¬ìnx ·ì¬: o·sìYxn ìnì¬:w ·ì¬:nì " nµìYnn nìi¬nY xYw ·¬> iìw·ì v:>· ·Yìx¬ v
µìYnni µ·tnnnì nµìYnnn ·¬· Yv nìxi nìYµn nn>ì on·:·i ' ¬iìv / ìxYi / ·n··nì µYn µ¬s j·¬¬n:oi xn·x¬>
no nY " :µ jn·o j·ìxYi x " ìxYi ¬iìv nµìYnni µ·tnnn Y> i¬ ¬nx t n¬µ> n·n· xYì ¬nx:w ·ìx¬ ¬nx ·ox i¬
n ¬nx·ì onn i·n>ì ìY nwn ¬·i ¬i¬ ¬wx> x>n i·n> v¬oxnY ' ·wx¬ oxw x:µ·Yo xniì x:n·n: xni ìY
ìiYv Yv YìnnY o·xì¬ nìYnµn w onY x·xìnw o: " w xn··Yvn niìwni iìw·w> ¬ " µtnn· xYw Y·iwi oxì ¬
n·x¬> nµìYnnn on·:·i ' si ·n: ' ¬ ¬nx o¬·ixì jn¬ Yx qY·ì nwn oµ·ìn µYn " nµìYnni j·µ·tnn j·xw jx>n Y
nµìYnnn Y·iwiì o¬ìi> Yv ìYnn· iìw· ox nt ·sYì nµìYnnn YoiY qYn ìnxv xìnì ì¬ìi> Yv Ynnw ¬nìY>
¬> ·w·¬s ' n·nYìv nY·nn ìY j·x n·Y ·n¬ x¬n·n>ì n·i w¬¬ jì·> ìY YìnnY o·xì¬ o:·x on ox Yix ·n:wi¬·! x·nn5
no ·nJ n: ·n··ni :ainn p¬s " · jn·o naiwn ni5:na a " x:w5 a:iv: ai:vn :inn: q·¬x! jJ·¬nx! x!n ·oi· ·a¬ ¬nx i
w i·:v x·xin " ¬ w ì·Yv x·xìn Yix " Yìv nY·nn ìY j·x ¬ n·n :v qx! an5 jixa x¬·¬w a¬! :ainn p¬s ·¬·wxn an5i
o: " : n;::n: : x: :; ;:¬:n:o :n:v: n¬;: n:n
www.swdaI.com 5
:i!a ¬a! q: j·x! n:ann o·¬a!a nwia w· ¬ni·! ¬anon j5i !ia5: ·ix¬5 iJo··s·w !v inix j·!Jn o·¬a! nwia
w x·xinnw o:iv ·!inv nn5n jnp xn i¬·an :v na!i v¬n jiw: nxxinn " 5i i¬·an :v ¬ " ni!nw! ow i: ¬·5rn: w
¬isn! n oiw¬a iJ·a¬ jixann xin w " j·nnwn! :·v:!5 n nìi¬nY xx· xnw n·Y j:·nnw¬ jì·>¬ wìnY ì:Y j·xì ìnìx
n>Ynnì j·¬n nìwvYnì jì¬Yn n·:: ntn wìn:¬ Y·iwi ·>ì x·¬·x xY xnn ·x¬ ìnìx n·nw: xYì nv¬ ...
ìw " o·¬nn n " xoµ jn·o nìw¬nn y
n:xw . iJ·a¬ iJ!n:· , nivn on: i·nw :np o·nin·i o··Jv !va o·!n:n: vi!· qo on·ni¬·sn o·v¬is i·ni w!p :w .
o··Jv x:i o·nin· ow j·x nnvi . nivnn :w ni¬·snn on·Ja nx o·!n:nn ¬5w iv¬s·w o·xi¬ :npn ·wJx nxpni
onn , svx o·nin·ni o··Jvn !va o·v¬is i·nw in5 " o·nin· ow j·xi o··Jv nnv oJ·xw · . o·¬nix :npn ¬xwi :·xinw
o·5¬xJ oJ·xi , w!pn :w nivn :wn iJn· x:i oo·5n on·Ja nx o·!n:nn ¬5w iv¬s·w . onix in·J· w!p :w nivnni
ni¬·s n·i¬n: , :npa n¬in y·a¬n o5n on: ¬i5w: ·!5 , :npa n¬in y·a¬n nnv on: j·xw . :npn ¬xw o·¬nix oa
¬in ¬so: qo5 :w o·xsn niwv: :npn ixapw o·¬nx nivnw n , o·¬nxn ov ois¬x· p¬ oi:5 onn iwv· x:w
in·i¬·w , jiwv· ¬wx nwvnn nxi na i5:· q¬!n nx o¬i·i n¬in y·a¬·w jian o5n ¬5w: jian ¬a! n·n· o:5 ni¬·sai .
·n ov j·!n iJ¬in iJ¬i· , o·nwn jn :is5 i¬5wi .
naiwn . !x!aa: n5inon nJxv ¬·vn ·n:xwJ o·n· nr + ·o :·v: nx¬ ' o + i w ¬·vn ' ix· + ·o :·v: nx¬ ' a:p , !iv nx¬i
iwa nr j·Jva " nn n " ix o " ·o n ' i¬ + n¬in y·a¬n on: x·an: nr nx nr ¬·vn ·Ja j·si5 ox . nì·x¬i n>ì¬xi ·nin>ì
in¬n ·¬i¬n nì¬ì¬i " ¬ìx jì>w· q¬¬n onì¬ìnY n¬ìn y·i¬n onY ¬ì>wY o·i··nw o . i¬onn ·> ·nin> ¬ìvì
¬i¬i , ìxYi ¬iìv ovn> n n¬v n·nn xYì ' nvì¬ onY j·x ¬wx jxx> + t> on:s nw¬s ¬i¬ni - t· +. ¬nYì xx
nYt o¬nxn " n + ·µ j·¬¬n:o , x + ìxYi ¬iìv nµìYnni µ·tnnn Y> n¬µ> n·n· xYì . v:ìnn Y> ¬nx: ì:x ox
n n¬v n·nn xYi ¬iìv n¬ìn y·i¬n o>n ¬·nYn x·inYn ' nvì¬ onY j·x ¬wx jxx> . son ¬nxn nr: ·nxani ·¬
n n:nna ·nan¬ni ·npnvn ·n5¬xni ' ·:v , niaiwnnn ·:w ·w·:wn p:na nain5 x·n x:n . ¬nini :p nnvn j5 oxi
o·¬a!n , j5 iJan5 nxxi· j·xi y¬s j·x ¬wx onn nix¬xa ox , Yxìwn Yxw ¬wx ìtYn y¬xi ¬nìnì Yµì j>w Y>n . ·>
vì¬t ·Yvi ni¬n ni w· ¬wx ·>:x nxì¬ , Yxwi ì:·x¬ ¬wx ·s> t·¬xììv vì·on ¬osnY o·xì¬w n¬nx n + ì:··n
o·n·Yx o·w:x + vì¬ti no:>n n·in , n¬ìn> nìwvY onY n¬ì·w n¬ìn ji x·inY o·xsn j·x j>Yì , o·xì¬ xYx
쬷i ¬nxì ¬nx Y> n¬ìn n·nnw . iY> ìiY n·n·ì n¬ìn y·i¬n onY x·inY nì·s> ·:·n Y>i osì>Y ·ìx¬ j> Yv ¬wx
ììv nìvnYn ¬iwY n·¬xn Y . onxn nirvi jspin :v n¬in nxrn n:xwn oa ·5 , nivn x·xin: o·xi¬ !x nr·xa ·5
on·axw on·Ja !in:n: ox·xin: o·xi¬i o··Jvi o·nin· :w n¬in !in:n: iw!pinw w!pn ] a··n + [ ¬i5w: a··n axn!
an¬a ¬xian5 iJa: !n:n " s o " :nn x ' :n n¬in !in:n ' a , ··vi " n:a w " ix!n ai·n nr ox n jJa¬!n ix xn··¬ +. nnxai
xin onn :iiv , oi:wi on o·nin· on·Ja i·n· nr jiva js oniwsJ: ix¬··i . :w o·n!a xan ovJin: ·ix¬ j5 :v ¬wx
o··Jvi o·nin· w!pn .
n¬ìn y·i¬n x·inY ìYx nìvn o·xì¬w Yxww nn Yv oxì . o·nìn· w¬µn nìvn ìYYn·w ·ìx¬n jn q> Y> j·x . w· ox
n> o¬·i oo·>n n¬ìn y·i¬n x·inY , ì>¬v ·sY on ¬nxì ¬nx Y> ìv¬s· :x¬w· ni:·:a ni:np :5a o·wiv ¬wx5 . oxì
jsìx oìwi ¬wsx ·x , x·iY>ì n·¬x> yiì¬ n¬ìn y·i¬n x·inY nnY nì:wY o·Yì>· µn¬n nvwiw ·x¬ìi , µn:Y
o·vw¬ nìvì¬t ¬iwYì noìn nì¬ìxx , ¬·vn ·>¬ìx Y>n nYì¬x x·n ìt ·> + j··vi iwa " i· ··n ·va n " ·o ! ' n 5¬ " j·Jva w
nr +. ain5n :5 o··p:i ¬ina: nin5onni ni:xn prini ¬nin :5a o·¬ria iJx i::n o·¬a!n :v oai . on: nwvJ ix: oxi
nJiwx¬n n:xwa iJan5 ¬wx n¬in5 . aiu n5¬a xan i·:vi nua ji5w· iJ: vniwi . iJx¬·i nix·awn iJ:·x· :x¬w· ¬ixi
:sJ in¬inn jnx nix . ¬·vxn ¬·nvn n5 .
ìw " nx jn·o ¬·i o··n n
v· ¬·nrx iJ¬·va n:xw " sv o··nn n·aa o·nnn ¬iap: anJnn x " n5nn :i!an ¬apni o·¬ap :w n¬ann ·oJ¬si ·¬ara ·
i:·sxi i5¬v ·s: w·x n¬iap ·n! o·npi:i in:vni i!ia5 ·s: n¬iap oipn !nx :5: nn: ¬·vn ni::i5n o!·a ¬ionn
nn " 5 !ia5 ·s: nni!5i o··JiJa: w·i ov ·¬·wv o·¬·aa: w·i o·n5n:i o·Ja¬: !ni·n n¬iap oipn w· j5i n " !nxi x v¬·xì
¬nx nn ow ¬ìiµY ìxi nì·¬x nìxn viw x·nn n¬ìiµ oìµnY ì·:i ì:n: ¬wx ov ·¬·wvn ¬ìiµ n·nw oìµniw
vi ìnìx ì¬iµì ow ì¬iìµY ·ìx¬nn ì:·xw ·:ì:i " o·¬itxn Yw > YìxwY nnvì nìnYxi Yì¬xn ¬iµnì o·o:¬snì
t:n ¬·ixn ·:i ìv·xn ' nì:voi ¬nxì ¬nx Y> own ìnì:sY o·xì¬w o·¬iµ Yw n¬inn ·wx¬ oxì o·Jviu ¬·aan ·Ja ·5
rJn ni·¬x qon iJnJ on ·5 ' ow ¬apJ ·5 o·Jviu ¬·vn ni::i5i i!ia5 ·s: i:xx ¬iap: !ia5a on·ax n¬iap oipn ni·n:
iw¬a x:w 5 :ii·J w· x:w oai iJip·n5 i¬ap x:w oai i·niax :xx ini¬ap·w ni·x nnnw i:x niJvun xxi·5i on " x: ·5 5
n5wi j·!n iJv·!i· n:x :vn nispn iwv x:w oa na¬n nivw ¬av " n . ..
... xa i: nw:wn !vi ' inipna x:w nr nn: nin:xai !· prina i¬aip: o·nan i:x :w onnan :5w ji·5 ·5 ·s: i: ·ix¬n
npi:nna o·p·rnn ni·n: xin i!ia5 t¬ ìx·Ysn nn> v쬷 ·¬nì " ¬iìv¬ ì¬nxw ¬v nµìYnni µ·tnnn w:ìvì ¬ìo·xi Y
ìxYi n¬µ> n·n· xYì xì oìYwY o·>·¬x o·nnnw ì¬nxw ¬v oìYwn nYvni ìx·Ysn nn>ì ìn¬v>ì ' Yw nìn·>
nYn " w = n¬wn ·>xYn = ì>ì oìYw n¬nìx nnx o·xxì· ' nnnì o·i¬n ìnìµni xYw ntYn nnn n¬ìiµ ni·on ·> n
ooµì nµìYnn ' ìYì ' n·: n·sìx nnnì oìµn ìnìxn nnY ìx·xìnY on·wvn YoiY ·ìx¬n jn nn¬ ì:·¬·ì nx: j¬·¬ " ·> Y
o: " : n;::n: : x: :; ;:¬:n:o :n:v: n¬;: n:n
www.swdaI.com 6
n>>ì ¬ìv nµìYnni ìµtnn· xY nìnsYì oìYw o·wìv ì·n nti " : x " ìwni ì:·xn ·¬nw ¬ìnx ¬n·n¬ Y ' ¬ìn " ·o o ' · " x
ninx oìwn¬ Yì nwv nìxn nìn¬Y oìµn w· oìYw " ow ì·¬i¬n ¬ìnYY w·ì 쬷inY o¬x j·iw nìxni ìY·sx n
:Y nìx¬¬ni " ¬ a¬ nxi " J v " r j¬ni ¬iun pos! ji·5 ·5 : " wa : " i·a ow v " ·o ! ' ow " o a " v iniJnJ ox! x " ¬nin iniJs: n
v· j·Jv :5a ix·xin: " J ·¬ni w " v iniJnJ wnn ·in ! " ji·5 ·¬nw iniJs: n ow i¬aip: x:w o·nin i·n n¬ann ·wx¬ :5w
i5i n¬ann ·wx¬ !ia5 ·J·v ni¬nn: nnn ·ai¬pn o··!aJni n55 :v o¬·nrn: ¬·vn :winn o·wJx ix·anw !v ' x: ¬·vn
v iniJnJw in5 xin ·¬n in·awn " !· prni nin:x iwv ¬wx :v ix·xin: nix·i on·:v :winn !· ¬aan· oxw iniJs: n
x " nnn ·ixY > v n·n ìYx> ìnxv " v o·¬iìµn Y>ì xìnn oìµni o·Ywìnn on o·¬iµn ·Yvin ·> ìnì:sY n " onYw ¬
xì ìnì:sY ìnì¬iµ oxì ì¬iìµY xYw onv¬ ì·n onì o·¬iìµ " ìnìx o·¬iìµn nv¬ xYì ¬µ·vn xìn o·:¬iµn nv¬ >
ìnn ¬x:ì ¬ìixn ¬x: nYoi onv¬ ·> nìnYxi ' nn>on ì:·n¬ìn j·¬w nn . x ·5Jx !ivi !ia5 oiwn xin nr :5 ·5 ¬ni
xJ·! ois: inipn ow j·xw o·v!i· o·nnn ·¬n ia i¬nn ¬ia·xni !· prinai nin:xa inix i¬apw j·Jvn n·nw :5i nnn
v inv iJnn i:·x5 ·in nnn ·aa:i " i·n oxs ·! pnx· q¬a a¬n: j··vi iniJs: n " ·o ! ' ! ' ·! " v a " ¬io·xa ini¬apw ·na x
x! nawn nx i::·nw v ·5 inix j·Jsn j· " v· ini¬ap j5 ! " j··!vi w J j·a p:n: w· " r a¬n ji!J: ! " : . ..
ìw " n jn·o i µYn ¬i¬ i·wn n
a " iJ y·:nn n:va xa jn n ' / w:wi o·vaw nxn / n¬n nJw " !nx ¬·vxnn ¬nxn r , v " o·a·wnn o·uniwni o·Ja¬n !
o·n!ipn :iaa , x· ¬i!n ·Jixai " v i¬·nrn i " na¬n r , xn xai sv uiws ¬n·n xxni ¬pni w· " n¬ nnan · " ina x " n ) ·o ' Jp " i
o " n ( jnix ni·n: xin oa :i5·w ¬·vn ·Jan !nx5 xin ·¬n ow ¬!i n·a i: ¬5iw ·Jwn ox! niJnix j·Jv: , n:vn nrni
wn! " n¬ nnana 5 " i· x " ! ) ·o ' n¬ " 5o n " a ( a !in::i xa: ¬nx o5n :i5· o·a¬: !ni:i ¬·va awi·n a¬! " sx ow 5 i:·
v onn o¬s :uiJi a¬: on·:v jiwx¬n i:ap :npnw jia5 jiwx¬n noJ¬s nxp nspn " ¬i!: xa: ·Jwn :i5· ·5n i:·sx r
5a niJa¬ p·rnn:i ow " q5: ·ix¬i :i!a xin ox jiwx¬n in5 ! , a¬n ¬5w nsp: i: j·x ¬·v: ·xJo5x o5n xa ox :ax
i5 ow ¬!n ' ...
... wn " Jix¬a ix inn5na nxi¬w ·n n xpi! uniwn nr ni¬w5 :v ix a¬n nr nx¬in :v qnio ni·n: i , n " oas :·un r
iw :w ni¬w5 nprna ix ·Jwn nx¬ina " ·Jwn a , inv!: nuiJ inv! j·xw inv¬ :v !·spni , npi:nn ·!·: j·xa nrni ,
wx: :wnJ npi:nnni , na¬n p·rn iJ·xi np:nn wxn ovs ¬wx , n¬nna nvpwJ ·5 , na¬n p·rn wx w·i n¬nx x:i
jin , npi:nnn wx xin q5 , wxn vpwJ ovs , ¬·vn nnnwn nrn v·an ovsi , nrn nr onxv o·:·!ani , > o¬ìx ·nì " t ,
ìY o¬ìµn Yìix x·wnY xiY t·vnw ·n , v Y¬nwnì " onìw ìx i¬Y ìnìx nì:nY nnì¬>ì ì·i쬵 · , ì:·x w·xn ìnìx n:nì
¬ìnY nµìYnni µ·tnn , nY ·¬> nµìYnnn nwìv xYx nYw wxi onnn , ìxY Yv ¬iìvì n¬µ> n·n· xYì n¬ìniw
ìxì ìn¬v>ì ,' no:¬s nx:n Y·iwi nwìv Y>nì , onn¬ vw¬ ·¬µ·nì , ina vi!·i " n ) ·o ' !: ( ni!v: :ios onn! vw¬!
·sx ' jJa¬! ¬io·xa , xì " nì¬vY Yìos Yìix x·wnn i¬n > , ì·nìx¬ìn Yv qìnoY ¬wsx q·xì , nì¬w> nµtn Yv ìx
no·nwi : ...
ìw " o jn·o i µYn ¬i¬ i·wn n
Jn j·Jvn !iv " :
¬a! q·oin: ·JJni , ain5w nna n¬p5 n·n· x:i n¬nrx ¬n iJ··n in!vi n¬pw vi!·n j·Jvn ·s:i in!v5i " ·:va w·x j
nnx nv!a i·n is¬wJw ninnnn , xi " in!vi n¬p5 n·n· x:i ·va·n ·5n 5 , ¬nì n¬µ n·n xY nnxi xYx " nv¬i w·x j
nnx , >ì nnx nv¬i onnv ì·n xY o¬·ixì jn¬ ìn ¬n ìwµiw " n ·:sY n¬oµ ¬·oµnY w·x j ' j>wnY v·xnY ìY>· xYì
n ' j¬nxì nwn Yv nµìYnn ìwv·w ¬v q> ·¬·Y xiY , > n·nì " n ninxì n쬷on ¬xn t ' nìn> ntv n·nw , ì¬onì
v ows: " t , wni " oniwsJa n:xn o·xunn ninnn nx a·n5 n , ·s ' v owsJ i¬onw " r , onìµYnni ì:ìì>w Y·iwiì
nìxn owY , wn " vx n " >n ìs¬w:ì ìw:v:w x " iµn onY µYn n " nitnY ·ìsx nìwvY onìnnn nx o·¬nì ¬ìi> n ,
wnì onìni ni¬n ì¬vox: Yx¬w· n¬v oxì " j¬nx Yvì nwn Yv ì::ìYnn n n ov nx onnn onx ¬nx: ,' xwn " >
YY> ¬·oµnY ìwµi xY o¬·ixì jn¬ , > nìxnY ì:ìì> xYì YY , o·¬xni onìx x¬µw nwn Yv onY n·nw nx:wn µ¬ì
o·vw¬ , on·¬· ìxxnw nvwi nµìYnn ìwv , y¬xY nonY n¬¬ì·n nnnin nì¬> ìvYi: xYx ìs¬w: xY j> Yv , n¬vì
onn·ni ìnnw Yx¬w· oa ¬xian5 ' · o·¬a! " apn nwvw niaiun nJin ain5nw x " nia¬v !v o·¬xnn :x¬w·: n
axin , ir naiu oa awini y¬xn onv:aw ax·:x ·Ja o¬·ax:i jn!: nwv ¬wx , ji!ni a·¬ ·¬n¬nn o·vw¬n i¬usJi , j·xi
nrn ¬ni· naiu on: . x iwnnw ovn o·¬ìio> ¬ì¬n Yì¬x n·nw n¬µ n:nì " wnì n¬oµ ¬·oµnY nìxn owY > " n
nnnn Yo: , oYìvn jn ìnx·xìn ¬ìi>n nìxn nnxi Yix w¬·sn vi!·5 " sv · " rn n!ax · " : , v xYì owY nµìYnn nw
ìnx:nY xYx nìxn , v " n¬µ> n·n· xYì iìn>n ¬·ntn t , ìnxv niìoY nµìYnn nìwvY , nìxn owY ìY·sx ìn¬v>ì ,
>n " n¬ìnn ¬xn ìnt nµìYnn j·:vn ivìnnì yµìwn ì:Y j·x n , ... ·:si ¬nìvw n¬·iv ¬i¬ j·x ¬·vi nµìYnn nwìvnì
n·nnn Yìxw ¬v ¬µìn ¬wx nìx:n wx , · niJ·w:n nn5 nrn xxi , !·¬sn xin o·si:x nn5 , xxi· o·n5n ji·ra nn5
nrn , niv nx o·!axn ¬wx " j·¬!nJoa xn·x!5 a ) x " a u ' :(
o: " : n;::n: : x: :; ;:¬:n:o :n:v: n¬;: n:n
www.swdaI.com 7
ìw " ¬ q¬> Yx·tìv ·oswn n - x jn·o o··YY> o·:··:v
i!!iann x: - ni!iax ni!iax iwvn x:
a " n , 5 " x¬n ·¬wn n " n u " v· x " x .
i5i jixan a¬n ·!·!· !ia5: ' ¬nin5 " J ·px·i: apv· ¬ " · , an¬ nvaa nJi5w! a¬ " o , n iJn:npa " x .
·x¬inJ a¬ !
jnp :·xw n:xw : a iJ·n·aw ni·n " nxa aiw·n na¬nJ n " p , n:ian ·¬irs :5n iJ·nx jx5: ixapnJ ia¬· j5 , on·anJn ov
n:sna o·!ni·nn , xxi·5i , 5w ·s5 " i·niaxn :ap x , i·n· :5n :a¬in ¬a5w ·s5i , 5i " x aann x rir: x:w i·niax anJn n
onn . ..
... 5n ·¬a!i " an¬n ·¬a! on on n " an5w nixnn ¬soa inxv o : ¬·vn ·n¬ µìYnn n¬ntxn nt YY>iw ì¬nx n:nì
oxn:ni , o·xìiµn µìYnì , ì¬nxì : xY ì:¬xiw ìn> xìn n:n x¬µ¬ n·sìx Yix nì¬ìxx nì¬ìxx ìwvn xY 쬬ìxnn xY
w¬¬ ìn> ìntì nn Yv n¬ìin ìwvn . ox xìn ìn¬vì n¬µ> n·n· xYì ¬nx:w ìxYi ¬iìv nµìYnni µ·tnnn ì¬nx j>ì
w¬¬n ¬x Yv j> . n¬ntx xY nY·Yw x·n n:n o·n>nn ì¬xiw nn ·sYì ¬·nsnY xìn x¬µ¬ n·sìx o:nx i¬xa on ·5
xin nr j·Jvnw , nn5 wJv· x: jnrn jn xa·w nna nJin5n :v ¬¬iv·i pi:n·w ·n ·5 !·an n:vn· :xnw n¬p wJvJw
n ¬a! ¬wx5 n·n· oJnx ' qp·na q!· xJ xan i¬nx5 nv¬xn ¬ni: nxi¬ i: nwn !·a ) :n nixnn ¬so " ·o n ' n " n .(
nµìYnnn ¬i¬ Yv nì¬i¬nw nìw¬¬n ·nw j·i µYnY n¬xìin ìn:ì> , nì¬ìxx nì¬ìxx x·nw n:ìwx¬n nµìYni¬
svx " n iìn>n w쬬n ix nn Yv n¬·¬x Yv ¬i¬n x¬µ¬ n·sìxw · nì¬ìxxY nìµYnnnn ox ni¬n , Y>> xìnì
iìn>n nìw¬¬ , svxw " on·Yv j·µìY j·x n¬ìn ·¬ìox onw · ¬a!a x:i n¬ina w¬isnn ¬a!a x:x j·wJiv j·xw ·s:
nw¬!n x·nx! . in5i " an¬n w " r o " :na : ' n·v·aw : i5i nv·¬r ::5a n¬·nri ' n:x ·nw :v q: ¬ni: ain5n ju¬s nn:i
¬xw :vi a··n xin !a:a on·:v npi: iJ·x nr j·Jva iw¬snJ x:w niaxn ¬xw ov y¬xn n!iavaw ni!:inn ) :n '
s :ai·i nu·nw " n x " x .( ntY nnì¬ ì:·x nµìYnni µ·tnnn Yix , xYx iìn>n w쬬n ì:·x o·n>n ì¬nYw ntw ·sY
n¬ìni w¬sn: xYw ·sY nµìY ì:·xì xn··¬ìx¬n o·¬ìox nxt Y>i Yix w¬¬n ¬x xìn .
an5 j5i an¬n " inaiwna o : oi:5a o·a··n oJ·x jnxv io·snn x:i ini:ap x:i o¬nn ivnw x:w onix , o·J5n: ix¬ oxi
¬nx j·Jv oiwn on: ¬iox :ax nviaw oiwn on: ¬nin nr ·¬n ix¬·w ·n :5 niw¬a onxv , ni!iax iwvn x: oiwn
ni!iax , p·rnnn apv· n·a owa o·x¬pJn :x¬w· n·a :5 o·a··n q5 x:x n!v :5 ni·n: oi:wn i·:v iJ·a¬ nwn n!a o·
o:iva ¬a! oiwa npi:nn on·J·a n·nn x:i nnx n!iax :x¬w·n :npi ) iwn ' ·o ¬i!n ¬xs ' Jp " x .(
¬¬inn ¬ìnxn Y>n , nx¬ j·xìonw ' in¬n ·¬i¬nì " noi o " ¬ì¬n ¬xs ¬soi ì·nìiìwnì n¬ìn n:wn ¬soì n , n>ìn
nì¬ìxx ìwvn xY 쬬ìxnn xY ¬ìo·x¬ ì·Yv j·µìY j·xw xYx xn··¬ìx¬ ¬ìo·x xìn nì¬ìxx . ¬sn nJni " an5 n : an5!n
an¬n " x¬n ·¬a!5 x:w n5in ir n¬nrx ::5a o " xn:va xn5nox x:x nJ·x ni!iaxn nw¬!! an5w o , noa in·ni " n
x¬n ·¬a!5 a¬n an5 " noa an5w nn ov on·5on: ¬wsx jx5 i·¬a! oai o " n , n jiw:a j5 oa ow an5 ·¬nw ¬ian ,
·svxi " iv· w¬! ·in! o··o 5 " i!i w " p ) ¬sn: o··n o·n " an¬n :v i·wi!na n " o ( sn an5 j5i " ni!iax iwvn x:! xw¬!! n
xn5nox x·n ) s o·nos ·n:wi¬· " n x " ! x " ¬nx n .( vYì " ¬ , in¬n ·¬i¬ " noi o " Y>¬ ¬nx ¬i¬ on n¬ìn n:wniì n
n¬ìn ¬ìox xìnw ì·Yv ì¬nxì x¬¬n xnx¬ ¬i¬ , xìn ·¬n xYx o·¬sìo ·¬i¬ ìx¬µ: xYì ¬ìox j·:vY wnn n¬ìn ·¬i¬
nìµYn j·:vY n¬ìni o·w¬ìsn o:·xw ·:sn , ¬ìox xìnw on·¬i¬n n>ìnw ìx ìxYi ¬iìv o·n>n ì¬nxw oìµn Y>ì
xn··¬ìx¬n ì¬ìoxw ìw¬s ìYx> xìn ·¬n n¬ìn ) n j··v " 5i n " :n n ' s niw·x " n x " wi a " in q " ·o n ' : " o a " x p ' .( ·sYì " t
ì· in¬n ·¬i¬¬ xx " noi o " ¬nìY n¬ìn n:wn ¬soi ì·¬i¬Y o·n·xnn n : n¬ìn ¬ìox xìn nì¬ìxx ìwvn xYw . j5i
!w¬nn an5 " r o " niJ·na ·nw ia w· i!!iann x: j·Jvw : : x . n¬inn jn i·:v ¬iav: . a . ¬nainn jn nixn niwv: ) iwn '
!w¬nn " i·n o " ·o ! ' Jp " a ( .. .