IZDAJEM nenamje{ten stan 75 m2, na du`e vrijeme, 2 kupatila, 2 balkona, 2 lo|e, ul. Patriotske lige 46. Mob. 061/744-523.

k IZDAJEM opremljen stan 100 m , u Centru, ul. Rizaha [teti}a. Mob. 061/160-609.k IZDAJEM dvosoban stan u privatnoj ku}i u Hrasnom. Tel: 062/049809. IZDAJEM poslovni prostor 29 m2 u Sarajevu po mogu~nosti na du`i period. Tel. 033/621-119, 062/006319.k IZDAJEM dvjema studenticama stan, Tibra I, TV-sat, internet, Ned`ari}i. Mob. 061/473-240.k IZDAJEM jednosoban namje{ten stan, Zagreba~ka, Kova~i}i. Mob. 060/321-9639.k IZDAJEM gara`u, ul. Trampina 6. Tel. 033/217-620.k POFALI]I, izdajem dvosoban namje{tan stan blizu kampusa i fabrike duhana. Prednost studenti-ce i mladi bra~ni par. Mob. 066/430-574 i 061/437-719.k IZDAJEM namje{tenu ku}u, dvori{te, vo}njak, hladnjak, gara`a za 6 auta na du`i period, 400 KM, Grbavica. Tel. 061/130-034.k IZDAJEM namje{ten stan 90 m2, gara`a, parking, na du`i period, Grbavica. Tel. 061/130-034.k IZDAJEM jednokrevetnu namje{tenu sobu, blizina stude. kampusa, cen. gr. kab. TV. Tel. 652-293.k IZDAJEM trosoban stan kod Med. fakulteta, 450 KM. Mob. 061/139455.k IZDAJEM namje{ten jednosoban stan ulaz strogo poseban povoljno, kod na se lja Vrto vi sun ca. Tel: 033/203-032 i 060/319-2448.k IZDAJEM stan na Breci, cen. trosoban. Mob. 062/008-931.k IZDAJEM dvosoban namje{ten stan u neboderu, II sprat, na Mejta{u. Mob. 065/388-666. i 666-071.k IZDAJEM poslovni prostor za prodaju prehrane. Mob. 061/358-772.k IZDAJEM namje{tenu ku}u na Vracama. Tel: 062/454-197.k IZDAJEM garsonjeru, pogodnu za `enske osobe, poseban ulaz, posebno struja. Tel. 242-378, 062/277-872.k IZDAJEM namje{ten dvoiposoban satn u Centru grada zaposlenom bra~nom paru bez djece ili dvjema ozbi ljnim stu den ti ca ma! Tel: 061/954-592.k IZDAJEM namje{tenu trosobnu ku}u u centru 100 m2 sa gara`om, 400 KM, Skenderija. Tel. 061/352428.k IZDAJEM dvosoban namje{ten stan na Voj ni ~kom po lju. Tel. 061/431-757.k IZDAJEM pos. prostor 60 m2, prizemje, odmah u funkciji. Mob. 061/335-591.k IZDAJEM namje{ten stan 64 m2 na du`i period. Tel. 061/826-550.k IZDAJEM dvosoban namje{ten stan, studenticama, blizina med. fakulteta. Tel. 213-958.k IZDAJEM manji jednosoban namje{ten stan, privatna ku}a, strogi centar. Mob. 061/904-465.k IZDAJEM jednosoban namje{ten stan, u Hrasnom. Tel. 655-264, 062/502-927.k
2

^ENGI] V. 69 m2, 2 kat, renoviran, trosoban, cen. gr. 1.000 eura/m2. Mob. 061/148-810.k GRBAVICA, 53 m2, dvosoban, 6 kat, lift, 1.800 KM/m 2 . Mob. 061/148-810.k RENOVIRAN kvadrant Novo Sarajevo krasan dvosoban, VI kat, prvokla san, do {ko le, vla snik. Tel. 062/184-126.k PRODAJEM eksluzivan stan na Ma rin dvo ru 93 m 2 IV sp. Tel. 061/136-705.k PRODAJEM stan 89 m2 na ^ar{iji kod Vije}nice II sprat.180.000 KM. Tel. 062/352-718.k PRODAJEM ku}u u Resniku kod Pazari}a na putu za nostar 6x10 50 m2 placa svi priklju~ci. Tel. 065/021556.k PRODAJEM stan 56 m2 na ^engi} Vili, kod okretaljke useljiv.Tel: 065/021-556.k PRODAJEM dvosoban stan 58 m2 + 2 lo|e 7 m2, Hrasno, Azize [a}irbegovi}, uknji`en, prazan, useljiv, 3 sprat, 3 lifta, cijena 1.850 KM/m2. Mob. 061/208-588 i 033/640-766.k PRODAJEM stan58 m2 u Hrasnom Trg Heroja III sprat. Tel. 062/352718.k KO[EVSKO brdo, 62 m2, 2 sprat, veliki balkon, sun~an, 1.600 KM/m2. Mob. 061/156-882.k ZAGREBA^KA 33 m2/I, 48 m2, Malta 55 m2/13 sprat. Mob. 061/156882.k KO[EVSKO brdo 62 m2, 2 sprat, Skenderija 48 m2, 2 sprat, Pat. lige 51 m2, 4 sprat, ^obanija 48 m2, 4 sprat. Mob. 061/724-504.k PRODAJEM stan 51 m2 u Centru Alipa{ina 4 sprat.Tel.065/021-556.k PRODAJEM stan 45 m2 u Hrasnom Trg Heroja 85.000 KM. Tel. 065/021556.k PRODAJEM stan 36 m2 u Hrasnom Trg Heroja 56.000 KM. Tel. 062/352718.k PRODAJEM stan 83 m2 na ^obaniji kod d`aije I sprat. Tel. 065/021556.k POVOLJNO prodajem stan 82m1 na Mejta{u ^ekalu{a I sprat. Tel. 062/352-718.k PRODAJEM stan 48 m2 na Skenderiji kod Likovne akademije II sprat.Te. 065/021-556.k TROSOBAN 91 m2, 2 kat, Malta, E. [ehovi}a, balkon, 176.000 KM. Mob. 061/320-439.k MARIN Dvor, O. Stupca, 2 sprat, 39 m 2 , bal kon, 82.000 KM. Mob. 063/034-355.k CENTAR, ^ekalu{a, kod apoteke, 73 m2, 3 sprat, balkon, sve novo, 159.000 KM. Mob. 061/702-881.k DVOIPOSOBAN stan, Dobrinja, VP, 68 m2, balkon, potrebna adaptacija, S. Lagumd`ije, 93.000 KM. Mob. 066/801-737.k JEDNOIPOSOBAN stan 33 m2, Otoka, novo, 59.500 KM. Mob. 062/619-361.k GRBAVICA, K. Kapetanovi}a, 3 sprat, 52 m2, 98.000 KM. Mob. 065/819-136.k PRODAJEM gra|evinsko zemlji{te 1446 uz gla vnu sao bra }aj ni cu. Tel.033/228-528 i 062/183-365.k PRODAJEM stan u Centru Sarajeva Kaptol. Tel. 061/494-009.k

NEKRETNINE ZAMJENA
MIJENJAM trosoban stan u Banjaluci, Centar, I sprat za sli~an u Sarajevu. Mob. 062/425-886.
8064

IZDAJEM namje{ten stan privatna ku}a. Tel. 442-219.k IZDAJEM novu namje{tenu ku}u u starom dijelu Sarajeva. Mob. 061/509-683.k IZDAJEM pos. prostor 29, 11 m2, u stambeno-pos. kompleksu, mogu}nost na du`i period. Tel. 621-119, 062/006-319.k IZDAJEM dvoiposoban namje{ten stan, Alipa{ino A faza, 250 KM. Mob. 061/211-309, 062/790-078.k IZDAJEM namje{tenu sobu sa centralnim grijanjem, ul. A.B. [imi}a br. 5. Tel. 033/523-661.k IZDAJEM dvosobni namje{tan stan studenticama, kod Medicinskog fakulteta. Tel. 033/213-958.k IZDAJEM dvokrevetnu sobu centralno grijanje Ciglane. Tel: 062/253440.k IZDAJEM opremljenu ku}u sa gara`om u Centru, pogodna za studente. Tel. 062/992-817.k IZNAJMLJUJEM dvosoban namje{ten stan kod Vje}nice 250Km. Tel: 061/160-439.k IZDAJEM dvosoban namje{ten stan u neboderu na Mejta{u. Tel. 666-071, 065/388-666.k IZDAJEM trosoban stan kod Medicinskog fakulteta. Tel. 061¸/139455.k IZDAJEM ekskluzivne staove Mrindvor 93 m2 D`id`ikovac 43 m2 kopletno namje{ten. Tel. 061/136-705.k IZDAJEM stan 64 m2, sve posebno, centralno grijanje, terasa, ba{ta. Tel. 033/612-526 i 061/396-013.k IZDAJEM sprat ku}e, centralno grijanje, sve odvojeno, ba{ta, terasa. Tel. 033/612-526 i 061/396-013.k IZDAJEM jednosoban stan blizu centra, namje{ten 1 kmod katedrale. Mob. 063/284-767.k IZDAJEM jednosoban stan namje{ten parno grijanje na Dobrinji kod Merkatora. Tel. 061/538-545.k IZ DA JEM je dno kre ve tnu so bu samcima na Stupu, cijena 180 KM, re`ije ura~unate. Tel: 033/452-995.k IZDAJEM dvosoban stan, studenticama, u blizini Medicinskog fakulteta. Tel. 213-958.k IZNAJMLJUJEM namje{ten stan u centru strancu ili zaposlenom br.paru. Tel: 062/169-663.k IZDAJEM sobu studentu Naselje No va Bre ka kod bol ni ce. Tel. 033/443-282 ili 062/147-525.k IZDAJEM na Babi}a ba{ti garsonjeru. Tel. 061/809-763.k IZDAJEM na du`e namje{tenu ku}u, 50 m2, zaseban ulaz, [iroka~a. Mob. 061/509-683.k IZDAJEM poslovni prostor 40 m2 novogradnja, zasebna cjelina. Tel. 033/657-979.k IZDAJEM dva trosoban namje{tena stana samcima. Tel. 033/657979.k IZDAJEM dvoiposoban prazan stan, na Ko{evskom, Juki}eva, 53 m2. mOB. 061/320-439.K IZDAJEM garsonjeru konfornu namje{tenu. Tel. 061/869-396.k

IZDAJEM ku}u namje{tena ul. 1/1 runt, centar.Tel. 061/869-396.k IZDAJEM namje{tenu garsonjeru kod Skenderije. Tel.061/243-923.k IZDAJEM trosoban stan kod Medicinskog fakulteta, cijena 450 KM. Tel. 061/139-455.k IZDAJEM jednokrevetnu namje{tenu sobu. Tel. 033/652-293.k IZDAJEM dvoiposoban namje{ten stan, 2 sprat, cen. gr. Trg heroja. Tel. 544-863, 063/809-336.k IZDAJEM dvosoban namje{ten stan u Saraj Polju. Mob. 061/431-757.k IZDAJEM dvosoban namje{ten stan, 1 sprat, Grba vi ca. Mob. 063/639-213.k IZDAJEM jednokrevetnu sobu u blizini hotela Bristol. Tel.033/652293.k IZDAJEM trosoban namje{ten stan, na Vi{njiku, cijena 450 KM. Mob. 062/908-901.k IZDAJEM namje{ten stan, D`id`ikovac, kod Austrijske ambasade, 43 m2, 450 KM + re`ije. Mob. 061/136705.k IZDAJEM samcima ve}i jednosoban stan, luksuzno opremljen, centar. Tel. 061/320-843.k IZNAJMLJUJEM stan, ul. Zuke D`umhura br. 12, Ko{evsko brdo. Mob. 061/312-899.k IZDAJEM dvosoban stan u privatnoj ku}i, na spratu. prednost studenti. Mob. 062/287-372.k IZNAJMLJUJEM dvosoban namje{tan stan u Sartaj polju, 350 KM. Mob. 061/431-757.k IZDAJEM trosoban stan kod Medicinskog fakulteta, cijena 450 KM. Tel. 061/139-455.k IZDAJEM dvosoban namje{ten stan u ulici ^obanija. Tel.062/326484.k IZDAJEM stan u ku}i sa skladi{ni m i parking prostorom Gladno polje. Tel. 064/4784-083.k IZDAJEM namje{ten jednosoban stan Vrace-Tranzit.Tel. 033/214219.k IZDAJEM 2 pos. prostora u Papagajci, jedan 40 m2, 20 m2, za sve namjene. Tel. 535-165, 061/141-676.k POSLOVNI prostor zgrada Lorisa, 70 m2, I sprat, 700 KM, pos. prostor u Hrasnom, D`amijska, 250 m2, V sprat, sve novo luksuzno. Tel. 066/999-944.k IZDAJEM prazan dvosoban stan, 100 m od tramvajske.Tel. 033/695-364.k IZDAJEMu Banjaluci trosoban namje{ten stan.Tel. 061/789-873.k IZDAJEM eksluzivan namje{ten stan 43 m 2 na D`id `i kov cu.Tel.066/054-286.k IZDAJEM dvosoban namnje{ten stan kod Vje}nice 250 KM. Tel. 061/160-439.k IZ DA JEM lu ksu zno opre mljen apartman 120 m2, lokacija 300 m od OHR-a, priklju~ak interneta, kablovska i mjesto za parking. Apartman se izdaje isklju~ivo strancima. Mob. 061/405-622.k IZDAJEM poslovni prostor 15 m2 u Centru grada. Tel: 757-908.k

IZDAJEM manju garsonjeru. Tel. 033/204-706.k IZDAJEM prostor za nadogradnju no kti ju, ko zme ti ~ki sa lon.Tel: 061/809-319.k IZDAJEM dvosoban namje{ten stan privatna ku}a I sprat ispo tranzita. Tel. 063/639-243.k IZDAJEM jednoiposoban namje{ten stan. Tel. 061/553-814.k IZDAJEM pos. prostor 60 m , ^ekalu{a 10. k IZDAJEM gara`u u Trnovskoj 4 Kova~i. Tel: 204-678.k IZDAJEM sprat ku}e famelijarnoj porodici ili studentima. Tel: 655-787 ili 061/778-245.k IZDAJEM komfornu sobu na Mejta{u, iznad pijace Markale, `enskoj osobi. Tel. 225-747, 063/947075.k
2

MIJENJAM stan 57 m , za manji ili pro da jem, 1.250 KM/m 2 . Mob. 062/812-037.k MIJENJAM stan 82 m na Mejta{u, ^ekalu{a, I sprat za stan do 50 m2 do Dobrinje. Tel. 062/352-718.k MIJENJAM jednoiposoban stan za Banja Luku, ul. Sabora Bosanska 32/III, Dobrinja I, 47 m2, cen. gr. balkon. Tel. 065/495-660.k MOSTAR Trebinje useljiva dvojna ku}a 1/1 mo`e i za manju sa placom.Tel.061/301-772.k MIJENJAM stan 82 m2 na Mejta{u I sprat za manji do 45 m2 do Dobrinje. Tel. 065/021-556.k KU]A spratna, Vogo{}a, mijenjam za stan na moru. Tel. 033/645-637.k SARAJEVO - Zagreb, stan u centru Sarajeva, za trosoban u centru Zagreba, na potezu tramvaja. Tel. 00387/62-279-428, 00387/33-214595.k MIJENJAM dvosoban stan 57, 6 m2 u M. Zvorniku mo`e i prodaja, 1 m2 - 520 eura. Tel. 033/652-321.k TROSOBAN 70 m2 u centru za dvosoban na Grbavici, uz doplatu. Tel. 236-374.k
2

2

PRODAJA
CENTAR, Titova, ~etvoroiposoban - 146 m2, Skenderija, ~etvorosoban - 115 m2, La Benevolencije, trosoban - 81 m2, Logavina, dvosoban - 57 m2. Cijena po dogovoru. Mob. 061/893-105.
8225

PRODAJEM dvosoban stan 58 m2, Azize [a}irbegovi}, 3 sprat, 3 lifta + 2 lo|e 8 m2, uknji`en, prazan, useljiv, 1.850 KM/m2. Mob. 061/208588, 033/640-766.
8184

PRODAJEM poslovni prostor 73 m2, Novo Sarajevo, Marka Maruli}a 2b, u raubau izvedbi. Mogu}e eta`irati na 140 m2. Tel: 061/133- 603.sms PRODAJEM ku}u sa oku}nicom, Sok. kol Ili d`a. Mob: 061/219853.sms PRODAJEM stan u Hrasnom ulica D`amijska, 39 m2. Informacije na. 061/481-729.sms PRODAJEM stan 100 m2, kod Opcine Stari Grad, idealan za poslovni prostor. Mob: 061/215-033.sms PRODAJEM stan 45 m2 novogradnja papiri uredni 1/1 na Starom gradu ul. Sarajevski gazija. Tel. 061/256-292 i 066/795-456.k PRODAJEM 5.000 m2 zemlji{ta u naselju Stup, ul. Bojni~ka. Mob. 062/825-780.k PRODAJEM stan 71 m2, 1.850 KM/m2, strogi centar. Mob. 061/398420.k PRODAJEM devastiranu ku}u u Gladnom polju. Tel. 061/299-627.k POVOLJNO prodajem 16 dunuma gra|evinskog zemlji{ta Gladno Polje op{tina Ilid`a. Tel: 061/299-627.k ALIPA[INO polje, Geteova, 5 sprat, 54 m2, 85.000 KM. Mob. 062/383064.k PRODAJEM ku}u u Resniku kod Pazari}a, 750 m2 placa, useljiva, 47.000 KM. Tel. 065/021-556.k PRODAJEM stan 36 m2 u Hrasnom, Trg heroja 56.000 KM. Tel. 062/352-718.k TRG heroja 58 m2, 3 sprat, balkon, 2.000 KM/m2 fiksno. 061/724-504.k PRODAJEM gara`u, ul. Kranj~evi}eva, vl. 1/1, grunt, povoljno. Mob. 061/869-396.k

POTRA@NJA
POTREBAN stan jednosoban dvosoban, prazan namje{ten na du`i period. Tel. 061/925-649.k POTREBNI stanovi za izdavanje i prodaju, lijenti poznati. Tel. 061/360084.k POTREBNO vi{e stanova u Vogo{}i, za po zna te kli jen te. Mob. 061/579-493.k AGENCIJI potrebno vi{e stanova u op{tini Vogo{}a. Mob. 066/457-628.k TRA@IM za iznajmiti namje{tenu garsonjeru, na potezu Pofali}i^engi} Vila. Mob: 063/789-212.k AGENCIJA potra`uje vi{e stanova za dalju prodaju. Tel. 061/136-705.k POTREBNO vi{e stanova u zgradi za iznajmljivanje. Tel. 061/437-732 i 061/214-306.k POTREBNO vi{e stanova za prodaju i izdavanje u kantonu Sarajevo. Tel: 062/200-777, 033/203-127.k POTREBNO vi{e praznih i namje{tenih stanova i ku}a za iznajmljivanje.Tel: 061/214-306 i 061/437-732.k

PONUDA
IZNAJMLJUJEM namjestenu ku}u: dvije spava}e sobe, veliki dnevni boravak sa kaminom, trpezarija, kuhinja i gara`a. Lu`ani, Ilid`a. Telefon: 061/228-097 i 062/622-398.sms IZDAJEM moderno namje{ten 2, 5 stan, I sprat, E. [ehovi}a, D. Malta, u obzir dolaze stranci i ozbiljne zaposlene osobe. Tel. 033/649-033, 062/053-177.k

32

mali

Oglasi
BREKA, 105 m2 i 116 m2, jedan do drugog, dvoeta`ni, dvije strane 5-soban, cen. gr. 2.350 KM/m2. Mob. 061/148-810.k SKENDERIJA, 136 m2, 2 kat, 4-soban, stanje uredno, 118.000 eura. Mob. 061/148-810.k OBALA, 96 m2, 3 kat, 3-soban + galerija 20 m2, balkon 10 m2. Mob. 063/555-858.k SOCIJALNO, Lo`ioni~ka, 1 sprat, 105 m2. Mob. 062/412-861.k STARI Grad, ^adord`ina, 1 sprat, 57 m2, 80.000 KM. Mob. 065/819136.k KU]A, Aneks, A. Hod`i}a, 3 eta`e, 55.000 KM. Mob. 062/619-361.k ^ETVEROSOBAN stan (ku}e u nizu), 90 m2, ba{ta, sa gara`om, Pejton, 140.000 KM. Mob. 066/801737.k VOGO[]A, B. Kr{o, 77 m2, 1 sprat, troiposoban, 2 balkona, 98.000 KM. Mob. 061/702-881.K KOD Rakovice, G. polje, ku}a, 2.000 m2 zemlje, gra|. dozvola, 32.000 KM. Mob. 063/035-710.k CENTAR, ul. Ko{evo, 3 sprat, 83 m2/2.000 KM. Mob. 063/034-355.k U KONJICU 3, 5 dunuma gra|evinsko, struja, voda, put, vikendica, vo}njak, 40.000 KM. Mob. 062/688971.k STAN, potpuno renoviran, 160 m2, stogi centar, 1 sprat. Mob. 062/775200.k ZEMLJA 450 m2 sa 2 devas. ku}e, buna-Hodbina, sa urednom dokumentacijom. Tel. 544-969, 065/987116.k IMANJE sa 120 dun. zemlje, sa ku}om, uredna dokumentacija, Kobilja ~a-Ra ko vi ca. Tel. 544-969, 065/987-116.k PRODAJEM dvosoban stan ili dajem za ma nji do 40 m 2 . Mob. 062/812-037.k GRBAVICA, troiposoban stan 85 m2, renoviran, sa gara`om. Mob. 061/964-797, 033/617-742.k PRODAJEM lijepu ku}u 130 m , Mihrivode sa velikom ba{tom, gara`om od 25 m2, 170.000 KM. Mob. 061/262-336.k CENTAR, 19 dunuma, 3 devastirana objekta, 50.000 KM za dunum. Mob. 065/511-124.k VRACA 56 m2, dvosoban, potpuno renoviran, 1 sprat, balkon, 1.900 KM/m2. Mob. 066/340-748.k BU]A potok, A. Bu}e, novija gradnja, 47 m2, 3 sprat, lift, 1.500 KM/m2. Mob. 061/526-243.k ^ENGI] V. B.M.Selimovi}a, 63 m2, dvoiposoban, 3 sprat, balkon, 110.000 KM. Tel. 711-666.k GRBAVICA, Zagreba~ka, 84 m , troiposoban, 4 kat, lift, velika lo|a, 190.000 KM. Mob. 061/899-209.k GRBAVICA I, Grbavi~ka, 37 m , jednosoban, renoviran, 72.000 KM. Mob. 061/150-519.k GARA@A, Ilid`a, G. Jankovi}a 14 m2. Mob. 063/555-858.k NEUM, zapo~et objekat sa stanovima za tr`i{te u Tihoj Luci, direktan prilaz, parcela 475 m2, objekat 650 m2, pla}ene komunalije. Mob. 061/148-810.k VI[NJIK, novogradnja, 143 m2, 3 kat. Mob. 061/148-810.k CENTAR, kod CK, lamela 200 m2 + gara`a + ba{ta, sun~ana strana. Mob. 061/148-810.k BREKA, stan 78 m , balkon, 2 sprat, u do brom sta nju. Mob. 061/370-207.k CENTAR, N. Breka, stan 110 m , 1 sprat, 2 eta`e, 2 kupatila, 2.600 KM/m2. Mob. 065/511-124.k CENTAR, kod velikog parka, stan 78 m2, 2 sprat, sa gara`om. Mob. 061/370-207.k
2 2 2 2 2

utorak, 7. januar/sije~anj 2014.
CENTAR, ul. ^emalu{a, 84 m2, 2 sprat, 2.200 KM/m2. Mob. 061/370207.k GRBAVICA, stan 53 m2, balkon, 6 sprat, sa liftom. Mob. 061/370-207.k PRODAJEM-mijenjam, lijepu ku}u od 130 m2 sa velikom ba{tom i gara`om od 25 m2 na Mihrivodama, 170.000 KM. Mob. 061/262-336.k BA[^AR[IJA, prodajem ku}u. Mob. 061/199-845, 665-966.k PRODAJEM apartman u Fojnici “Aqua Re umal”, 70 m 2 . Mob. 061/809-101.k DOBRINJA 5, S. Filipovi}a, trosoban 78 m2, 5 sprat, dvostran, hitno. Mob. 060/313-9046.k DOLAC Malta, dvosoban 63 m2, 6 sprat, dvostran, dva balkona, 1/1, hitno. Mob. 061/813-239.k ALIPA[INO Polje, S. Fra{te, dvosoban 60 m2, sa dje~ijom osobom, hitno, 1/1. Mob. 061/139-592.k CENTAR, ^ekalu{a, 60 m2, 2 sprat, potrebna adaptacija, 105.000 KM. Mob. 062/383-064.k KO[EVSKO brdo, M. Had`ijahi}a, 34 m2 (fizi~ki 39 m2), izvorno stanje, 62.000 KM. Mob. 062/383-064.k PRODAJEM stan 45 m2 u Hrasnom kod Palme, 85.000 KM. Tel. 065/021556.k PRODAJEM stan 53 m2 na Grbavici kod [opinga, II sprat. Tel. 062/352-718.k PRODAJEM stan 83 m2 na ^obaniji, I sprat, trosoban. Tel. 065/021556.k PRODAJEM stan 82 m2 na Mejta{u, ^ekalu{a, I sprat, povoljno. Tel. 062/352-718.k PRODAJEM stan 48 m2 na Skenderiji kod vatrogasnog, II sprat, dvosoban, balkon, dvostrano orjentisan. Tel. 065/021-556.k PRODAJEM poslovni prostor 60 m2 na ^ar {i ji, Bra va d`i luk. Tel. 065/021-556.k POVOLJNO prodajem devastiranu ku}u 1500 m2 oku}nice. Tel. 061/299627.k ALIPA[INO polje, 3 sprat, Trg Zavnobiha, 79 m2, izvorno stanje, 103.000 KM. Mob. 062/383-064.k CENTAR prodajem trosoban stan 71 m2 ul. Avde Jabu~ice, renoviran i adap ti ran. Tel.033/219-639 i 061/304-599.k PRODAJEM stan 45 m2 Centar Mejta{ u odli~nom stanju. Tel. 061/243-923.k ALIPA[INO polje, Bosanska, 9 sprat, 56 m2, 85.000 KM. Mob. 062/383-064.k PRODAJEM stanove: Novo Sarajevo 44 m2, Aneks, 40 m2, Centar 86, 110 m2, Grbavica 108 m2, Hrasno 53 m2 i 57 m2. www.nerasbih.com. Tel. 063/142-814.k PRODAJEM stanove sa gara`ama u Centru grada od 169, 114, 69 i 62 m2 i stanove Mojmilo 55 m2, Mejta{ 49 m2 i Ko{evo 62 m2. www.nerasbih.com. Tel. 061/375-787.k PRODAJEM stan, centar, 77 m , ul. Bolni~ka, 78 m2, Breka, 103 m2 Breka. Mob. 063/157-832.k PRODAJEM stan, centar, 81 m , III kat, 120 m2, I kat, 115 m2, I kat. Mob. 061/299-911.k PRODAJEM stan, D. Malta, ul. E. [ehovi}a, 87 m2, VI kat, lift, trosoban. Mob. 061/299-911.k PRODAJEM stan, grbavica, 38 m2, III kat, 53 m2, VI kat, lift. Mob. 061/299-911.k KU]A, Stari grad, Kova~i, 150 m2, gara`a, na placu od 300 m2. Mob. 061/299-911.k PRODAJEM ili izdajem poslovni prostor u Vogo{~i ul. S. Blagov~anina 41 m2 26 m2 preko puta hotel Sunce. Mob. 061/132-220.k
2 2

OSLOBO\ENJE

NEKRETNINE PRODAJA
PRO DA JEM parce lu ze mlji {ta 1.180 m2 u Mi{evi}ima, vlasni{tvo 1/1.Tel. 061/358-445.k STARI Grad, kod Op}ine, 69 m2, 2 kat, dvosoban, kao nov, et. grijanje, 2.500 KM/m2. Mob. 063/555-858.k STARI, kod Op}ine, 77 m2, 3 kat, tro so ban, bal kon, et. gr. Mob. 063/555-858.k PRODAJEM stan 84 m2 ul.Valtera Peri}a, Marijin Dvor.Tel. 066/783856.k PRODAJEM I sprat dobre ku}e, 65 m2, st. prostora + velika avlija, odvojen ulaz, na Vrbanju{i kod d`amije. Mob. 061/131-727.k CIGLANE, A. Hume, 73 m2, 3-soban, 1 kat, balkon, dobro stanje, 2.350 KM/m2. Mob. 061/148-810.k PRODAJEM trosoban stan 92 m2 Centar II sprat.Tel. 445-371.k PRODAJEM stan na Alipa{inom polju 52 m2 mo`e i zamjena za Banja Luku. Tel. 542-668.k PRODAJEM dvoiposoban stan 74 m2 II sprat kod Doma Armije. Tel: 445-371.k PRODAJEMku}u u Pofali}ima kod FDS sa dva trosobna stana, posl. prostor, Ul. Ivanska 4. Tel. 063/318796.k PRODAJEM 59 m2, I sprat. Tel. 066/843-158.k PRODAJEM stan kod Pivare 30 m2 sa mogu}no{}u nadogradnje. 26.000 Eura. Tel. 061/160-439.k PRODAJEM garsonjeru 21 m2 na Bjelavama 1 m2 1600 KM. Tel.l 061/273-035.k PRODAJEM gara`u u ul. Kranj~evi}eva br. 33. Tel. 445-371.k PRODAJEM povoljno ku}u u Pazari}u, pored mag. puta, sa 1.200 m2 ze mlje, sve pod vo }em. Mob. 061/223-208.k DOBRINJA, 39 m2, suteren, cen. gr. 35.000 KM. Mob. 061/148-810.k DOBRINJA, 77 m2, 3-soban, stanje dobro, 2 kat, 1.300 KM/m2.. Mob. 063/555-858.k VRACA, A. Smajlovi}a, uknji`en, 80 m2, stvarno stanje 100 m2, sa mogu }no {}u pro {i re nja, kao nov, 150.000 KM. Mob. 061/148-810.k CENTAR, kod BKC, 84 m , 3 kat, 3-soban, sun~an, parking. Mob. 061/148-810.k ^ENGI] Vila, 94 m2, 4-soban, VP, za renovirat, dvije strane, dva balko na, mo `e za mje na za ma nji, 155.000 KM. Mob. 061/148-810.k CENTAR, kod BBI, 78 m2, 3 kat, 3so ban, bal kon, ga ra `a. Mob. 061/148-810.k BA[^AR[IJA prodajem ku}u.Tel: 033/665-966 i 061/199-845.k PRODAJEM ku}u u Pofali}ima, kod FDS, dva trosobna stana, pos. prostor, sve 1/1, Ivanjska 4. Mob. 063/318-796.k PRODAJEM ku}u sa dva sprata, Gladno polje-Ilid`a. Tel. 064/4484083, 440-747.k [VRAKINO kod Merkatora, garsonjera 29 m2, VP, ul. Prvomajska, cen. gr. nije adaptirana, 42.000 KM. mob. 061/269-835.k PRODAJEM ku}u u Tesli}u/RS, sa dva stana i ba{tom, cijena po dogovoru. Tel. 225-224.k BREKA, H. Polovine, 86 m , 3, 5-soban, 2 kat, gara`a, 2.400 KM/m2. Mob. 061/148-810.k PRODAJEM stan dvoiposoban od 80 m2 na Vojni~kom polju. Tel. 065/421-285. i 066/627-150.k
2 2

RELJEVO-Novi grad, ku}e: Pazari}-Resnik i parcela 3, 500 m2, Vraca-Trebevi~ka i Pale (Kriva}e, Brezik, Potoci) i parcele: Ilid`a 6.000 m2, 14.000 m2 sa 2 ku}e. www.nerasbih.com Mob. 066/488-818.k PRODAJEM devastiranu ku}u u Gladnom polju. Tel. 061/299-627.k POVOLJNO prodajem 16 dunuma gra|evinskog zemlji{ta Gladno Polje Op{tina Ilid`a. Tel. 061/299-627.k DVOIPOSOBAN stan na Ciglanama gornje (kod kosog lifta) 71 m2 + 8 m2, 135.000 KM. Mob. 061/3204239.k PRODAJEM ku}u u Gornjim Vele{i}ima. Mob. 061/211-508.k POVOLJNO prodajem devastiranu ku}u p + s + p + gara`a 1500 m2 oku}ice ogra|eno betonskom ogradom. Tel.061/299-627.k GRBAVICA troiposoban stan 85 m2 renoviran sa gara`om. Tel.033/617742.k PRODAJEM stan 30 m2 kod Pivare mogu}a novogradnja 26.000Eura. Tel. 061/160-439.k DOBRINJA V, Trg grada Prato, 67 m2, (fizi~ki 77 m2), renoviran, 7 sprat, 95.000 KM. Mob. 062/383064.k CENTAR, ul. Jadranska 23 m2, garsonjera, adaptirana, 69.l000 KM. Mob. 062/383-064.k HRASNO, P. Ribar, prizemlje, 53 m2, potrebna adaptacija, 80.000 KM. Mob. 062/383-064.k PRODAJEM ~etverosoban stan ili mjenjam za jednosoban uz doplatu M. Mustafe Ba{eskije br. 3. Mob. 061/252-663.k PRODAJEM stan u centru, prizemlje, 87 m2, pogodan za poslovni prostor, dvori{te 50 m2. Tel. 033/201096 od 17 do 21 sati.k POVOLJNO prodajem devastiranu ku}u p + s + p + gara`a + 1500 m2 so ku }ni ce ogra|eno be ton skom ogradom. Tel. 061/299-627.k PRAZAN dvosoban stan na ^. Vili Fetaha Be}irbegovi}a 6 kat 62 m2 eta`no. Tel. 066/861-737.k PRODAJEM ku}u u centru Zavidovi}a mo`e zamjena za Be~ inf. Tel: 063/ 340-766.k PRODAJEM devastiranu ku}u u Gladnom polju. Tel. 061/299-697.k PRODAJEM vikendicu u Resniku-Pazari}, 1/1, 750 m2 zemlje, struja, voda, pored glavnog puta. Tel. 061/224-704.k STAN na Dobrinji ul. Trg Sarajevske Olimpijade 4 spr. adaptiran 56 m2=95, 000 KM. Tel. 063/934-355.k HITNO potrebna tri stana sa dvije spava}e S.grad do Grbavice do 500km na min 2 god za uposlene klijente. Tel: 062/744-892. ILID@A, prodajem eta`ni stan sa gara`om, 78 m2, kompletno renoviran. Mob. 061/579-459 ili 062/ 762-620.k STAN 89 m2 ul. M.Spave 8 Sarajevo. Tel. 061/229-086.k PIONIRSKA dolina, 42 m2, 3 sprat, novo, 90.000 KM. Mob. 062/619361.k CENTAR, ul. Vrazova, pogodan za kancelarije, poliklinike, 161 m2/2.000 KM. Mob. 063/034-355.k HRASNICA, stan 53 m2, nov, balkon, plin, 55.000 KM. Mob. 061/702881.k OTOKA, 36 m , 2 sprat, 66.500 KM. Mob. 062/619-361.k ISTO^NO S. ul. Spasovdanska, 1 sprat, 55 m 2 /1.300 KM. Mob. 065/819-136.k JEDNOSOBAN 38 m2, ul. Vrbovska. Mob. 062/412-861.k STAN Kova~i}i 54 m2 prizemlje dvosobni i 88.000 KM. Tel: 063/732450.k
2

PRODAJEM ~etvorosban stan na Alipa{inom polju. Tel. 00385 92 2444241.k PRODAJEM dvosoban stan, C faza Alipa{ino polje, ul. Bosanska br. 1, 59 m2 po 1.200 KM/m2. Mob. 062/215-030 ili 061/235-257. VLA[I], apartman, nov, 40 m2, namje{ten, uz ski stazu. Mob. 061/102275.k PRODAJEM gara`u, ista se nalazi ispod stalnog objekta u radni~koj ulici Kova~i}i veli~ina je 15 m2. Tel. 033/444-240. i 066/341-700.k PRODAJEM 2 dunuma zemlje pogodna za sve put, voda, struja. Tel. 063/717-908. ili 033/214-151.k PRODAJEM 1800 m2 zemlje kod Ha d`i }a sve po go dnos ti. Tel. 063/717-908 i 033/214-151.k PRODAJEM I sprat dobre ku}e, odvojen ulaz, 65 m2 + velika avlija, po~etak Vrbanju{e - Stari grad, pri pre mlje na adap ta ci ja. Mob. 061/131-727.k CENTAR, trosoban stan 71 m2, A. Jabu~ice, renoviran, adaptiran. tel. 219-639, 061/304-599.k ALIPA[IN most blizu @I[.a ku}a tri eta`e 250 m2 tri stana podru. Tel. 065/061/966.k PRODAJEM staru ku}u na Vratniku na parce li od 300 m 2 . Tel. 062/649-370.k PRODAJEM ~etverosoban stan 96 m2, XVIII sprat, ^obanija, cijena 2000 KM/m2. Tel. 061/072-845.k PRODAJEM na Grbavici 60 m , dvoiposoban, IV sprat kod Kapu~ina. Tel. 062/649-370.k PRODAJEM trosoban stan 75 m2, XII sprat, Skenderija, cijena 150.000 KM. Tel. 061/072-845.k PRODAJEM trosoban stan 73 m2 kod BBI, II sprat, balkon, parking. Tel. 061/072-845.k PRODAJEM stan 60 m2 dvoiposoban, [trosmajerova, III sprat. Tel. 061/072-845.k PRODAJEM ku}u na [ipu, Kobilja glava, Ul. Alipa{ina, 130 m2, ba {ta, ci je na 135.000 KM. Tel. 061/072-845.k PRODAJEM vikendicu, Gornje Vlakovo, 20 km od Sarajeva, dobar asvaltni put do imanja, 40 m2, oku}nice 1.450 m2, vof}njak, prostor za igru, parking, 2 zidane {upe, podrum, kroz imanje prolazi mali potok. Mob. 061/276-496.k DOLAC Malta, Envera [ehovi}a, 1 kat, ju`no orjentisan, 60m/2, preure|en, sa dvije spava}e sobe. Mob: 063/180-283.k PRODAJEM vikendicu u Kijevu i dunum zemlje s vo~njakom. Mob. 062/681-972.k PRODAJEM 700 m2 gra|evinskog zemlji{ta u Ned`ari}ima ulica Branislava Nu{i}a 46. Tel. 061/191-521. i 033/202-911.k PRODAJEM vikendicu na Vla{i}u i trosoban stan u centru Zenice. Tel: 061/528-032.k PRODAJEM trosoban konforan stan sa tri terase, strogi centar, c.g, lift, I sprat ili mijenjam za sli~an u Beogradu. Tel. 00381 112189361.k POFALI]I prodajem ku}u p + s, dva trosobana stana, dvije gara`e, oku~nica 441 m2, sve 1/1, blizu fabrike duhana. Mob. 06630-574 i 061/437-719.k PRODAJEM dvosoban stan 59 m2, ul. Bosanska 4, C faza, A. Polje, III sprat, lift, cijena povoljna. Tel. 033/212-727 i 061/303-592.k PRODAJEM ku}u hitno, prizemlje + sprat + potkrovlje + ba{ta 350 m2, urbanisti~ka + gra|evinska dozvola, voda, struja, 29.000 eura. Abdurahmana Muharemije br. 76, naselje Bare.k TOPAL Osman Pa{e 66 m2 1. sprat, kancelarijski prostor. 700 KM.
2

PRODAJEM dunum zemlje, U{ivak iznad Had`i}a, dostupni put, struja i voda. Mob. 061/922-755.k GRBAVICA, troiposoban stan, 85 m 2 , re no vi ran sa ga ra `om. Mob.061/964-797 i 033/617-742.k STAN 81 m2, Hrasno kod Bosmala, VIII sprat, lift, dva balkona, dvije spava}e sobe. Mob. 061/072-845.k RENOVIRAN stan 120 m2 preko puta predsjedni{tva, tri spava}e sobe, II sprat. Mob. 061/072-845.k STAN 155 m2, top zona, Ferhadija, I sprat, balkon, mo`e i poslovni prostor. Mob. 061/072-845.k POSLOVNI prostor u [entadi, 1 kat, 167 m2x2.000 KM, za urede, kao i poliklinike. Mob. 061/320-439.k DVOIPOSOBAN, Malta, 66 m2, 8 kat, 129.000 KM. Mob. 066/801737.k DEVASTIRANA ku}a, Kova~i, ul. Jekovac, + 100 m2 oku}nice, 155.000 KM. Mob. 063/034-355.k KO[EVO, centar, 37 m2, 2 sprat, 88.000 KM. Mob. 062/619-361.k KU]A na Vracama, na 4 eta`e + 600 m2 oku}nice, 120.000 KM. Mob. 065/819-136.k ALIPA[INO polje, stan u odli~nom stanju, vrlo povoljno. Mob. 062/412861.k PRODAJEM dvosoban stan 59 m2 ul.Bosanska A.polje. Tel,. 033/212727. i 061/303-592.k [IP - Centar, luksuzna zgrada, bazen, sauna, recepcija, video nadzor, dva stana od 70 m2 i 84 m2. Mob. 062/649-370.k ^OBANIJA neboder, stan 96 m2, odli~an pogled, balkon, tri spava}e sobe. Mob. 061/072-845.k STAN 60 m2, grbavica, ul. Grbavi~ka, IV sprat, nije zadnji, dvoiposoban, 110.000 KM. Mob. 062/649-370 i 065/294-855.k STAN, 63 m2, dva balkona, ul. Asima Ferhatovi}a, Ko{evo, IV sprat, sa gara`om. Mob. 062/649-370 i 065/294-855.k APARTMANI u novogradnji na Bjela{nici, 38 m2 i 88 m2, balkon, pogled na stazu, 2.900 KM/m2. Mob. 062/649-370.k STAN, 75 m2 na Skenderiji, XII sprat, balkon, dvije spava}e sobe, 2.000 KM/m2. Mob. 061/072-845.k NOVI stanovi u centru grada, Skenderija, ul. Adila Grebe, 48 m2, 82 m 2 , 129 m 2 , lift, kli ma. Mob. 061/072-845.k PRODAJEM ku}u na Kromolju. Mob. 062/591-105.k PRODAJEM vikendicu na Vla{i}u i trosoban stan u centru Zenice. Mob. 061/528-032.k PRODAJEM zemlji{te u Faleti}ima 2 duluma. Mob: 062/143-523.k PRODAJEM jednosoban stana od po 36 m2 u istoj zgradi i na istom spratu na Trgu heroja ili mijenjam za odgovaraju}i ve}i. Tel. 061/337764. i 063/884-587.k PRODAJEM stan 72 m2 ul. Muse ]azima ]ati}a. Tel. 033/458-700 i mob: 061/906-641.k EKSTRA povoljno - ku}a i 1, 5 dunum zemlje u Bla`uju, papiri uredni, ci je na 65.000 KM. Mob. 061/913-140.k PRODAJEM se stan Ilid`a- Pejton 61 m2 cijena povoljna. Tel. 061/284875.k STAMBENO poslovni prostor dim. 12x8 parking 422 m2 novogradnja Ilid`a. Mob: 061/552-542.k VI[E gra|. placeva na podru~ju grada od 500 m2 Tel. 061/299.-911.k GRBAVICA jednosoban studenticama.Tel.063/918-909.k PRODAJEM vikend ku}u sa oku}nicom oko 1800 m2 gara`om, potokom priklju~cima. Tel. 543-043.k

OSLOBO\ENJE utorak, 7. januar/sije~anj 2014.
PRODAJEM stan 85 m2, Kralja Tvrtka, I sprat. Tel. 063/025-896.k PRODAJEM trosoban stan sa 2 balkona, ekstra lokacija, pogodan za sve namjene. Tel. 070/203-976.k PRODAJEM stan 66 m2, veoma povoljno, Ul. Avde Jabu~ice, mo`e i zamjena za Trebinje, bez posrednika. Tel. 033/810-572, 061/438-855.k PRODAJEM dvosoban stan 53 m2 sa centralnim grijanjem, Otoka, Grada~a~ka. Tel. 061/319-540.k PIONIRSKA dolina, novogradnja, 69 m2 + parking, trosoban. Tel. 033/222-508.k TRI dunuma zemlji{ta na Poljinama za ku}u na najatraktivnoj lokaciji. Tel: 061/141-548.k BJELAVE, kod bolnice Ko{evo, prodajem jednosoban stan 33 m2, 2.200 KM/m2. Tel. 060/312-1318.k PRODAJEM zemlji{te u ^elebi}ima kod Konjica. Tel. 036/730-105.k VRLO povoljno prodajem zemlje 960 m2 na Palama 800 m iznad Simpa. Mob: 061/571-129.k PRODAJEM ~etverosoban stan, Kvadrant, ^. Vila i troiposoban stan kod Merkatora, ul. Lo`ioni~ka, N. Sa ra je vo. Tel. 033/677-582, 064/4345-441.k PRODAJEM dvospratnu ku}u, naselje Sokolje. Mob. 062/868-328.k SKENDERIJA, 115 m2, VP, cijena po dogovoru, dvije vrste cen. grijanja. Mob. 061/517-413, +386 31231435.k PRODAJEM stan 52 m2, Alip.polje, namje{en, 5 sprat, u odli~nom stanju, Trg nezavisnosti broj 6, cjena prihvatljiva po dogovoru. Mob. 063/322-310 Me|ugorje.k PRODAJEM ekskluzivan stan 93 m2, Marijin Dvor, vrhunski namje{ten i ure|en, 265.000 KM. Mob. 061/136-705.k PRODAJEM garsonjeru u [vrakinom, 29 m2, cijena 60.000 KM. Mob. 062/870-389.k PRODAJEM stan 60, 80 kvadrata u Mostaru, naselje Zalik, useljen 2006 g. papiri 1/1, cijena 95.000 KM. Telefon 061/780-567, fele@yahoo.com DVOSOBAN stan 50 m2, blizu Aust. trga, ogodan za kancelarije, ul. Bistrik 22. Tel. 533-624.k PRODAJEM stan 69 m2, X sprat, A. polje, C faza. Mob. 061/537-152.k STAN, centar, 40 m2 i 47 m2, Grbavica, 52 m2, 1.800 KM/m2. Mob. 061/865-011.k STANOVI prodaja: Marijin Dvor u Kralja Tvrtka, 96 m2, I sprat, eta`no grijanje struja/plin, pogodan i za poslovni prostor. 061/183-211.k POVOLJNO prodajem stan 54 m , Hrasnica. Mob. 062/229-677.k PRODAJEM ku}u na Jablani~kom jezeru. Tel: 061/875-291.k PRODAJEM vi{e ku}a u Kantonu u Sarajevu razli~itih lokacija i kvadratura.Tel: 061/415-786.k PRODAJEM stan 71 m2 1850 KM m2 strogi centar. Tel. 061/395-410.k PRODAJEM ku}u u @ivogo{}u, Makarska rivijera, prvi red od mora 5m, 185 m2, 2 eta`e, 4 sobe sa terasama i kupatilima. Tel. 033/445-612.k PRODAJEM adaptiran dvosoban stan, 56 m2, Dobrinja III. Mob. 061/132-488.k PRODAJEM parcelu zemljita 1.180 m2 u Mi{evi}i}a. Tel. 061/358-445.k CENTAR, M.M. Ba{eskije, trosoban 86 m2, pogodan za ordinacije, vl. 1/1, hitno. Mob. 061/139-592.k DOBRINJA I, Trg Sabora Bosanskog, troiposoban stan 76 m2, 2 sprat, devastiran, cijena povoljna, hitno. Mob. 061/139-592.k PRODAJEM stan 88 m2 Ciglane. Tel. 061/350-156.k
2

mali
GOLF 2 1.6D 88 god. registrovan do 2/2014.Tel: 061/222-869.k PRODAJEM Golf GTI benzin 1.8 2003. godina, troja vrata, {iber tamno sivi, registrovan do 11.2014. Mob: 062/144-084.k PROD PRODAJEM razne vrste auto dijelova za Reno 4 GTL, poluosovine, zimske gume, felge, stakla, idr. Tel. 534-087, 062/682-690.k PRODAJEM kombi transporter 1600 dizel 1988. godi{te registrovan do maja 2014. Tel: 061/690-842.k SMART dizel 2001 registr.klima, abs, panor, korv. cd. Tel. 063/034-932.k PRODAJEM Audi A4 1, 6 cm benzin crni 1996. jeftino. Tel. 061/482065.k PRODAJEM Kedi 2001. cijena 3.000 KM, stanje odli~no, kao nov. Mob. 061/808-846.k ALFA GT 2, 0 JTS, 2004. god. klima, ko`a, uvoz Njema~ka, malo vo`ena. Mob. 063/405-987.k PRODAJEM sjedi{ta i druge djelove konbija 12. Tel. 061/367-103.k PRODAJEM djelovi konbija 12 Folcvagen. Tel. 061/367-103.k MAZDA 323 dizel, gara`irana servisirana pre{la 48000 KM. Tel: 033/217-875.k AUDI A3, SB, TDI, 77kw, 2010. godi na, me ta lik sre bre ni, pre {ao 20.000km, prvi vlasnik, kupljen u ASA, ci je na 33.000km. Mob. 061/173-947.k PRODAJEM Ford Fiestu 1993. registrovana.Tel. 061/250-156.k PRODAJEM Alfu 146, Tvin Spurk, 2000 godina, nije registrovana, cijena 5.000 KM. Mob. 061/201200.k POLO 1.4 TDI 2003. full oprema crni metalik pre{ao 177.500. Tel. 066/376-807.k PRODAJEM stala`e i ostalu opremuz za butik, rashladnu vitrinu za trgovinu. Mob. 061/958-001.k PI[TOLJ 7, 65 licima sa dozvolom, hitno i povoljno. Tel. 061/645-743.k REGAL u vrlo dobrom stanju trodjelni. Tel. 033/621-445.k PRODAJEM novu sme|u bundu Nutrija br.48 cijena 300 KM. Tel. 430-450.k PRODAJEM TV u boji ispravan, kau~, ru~o ra|en. Tel. 032/227-632.k PRODAJEM ulazna stubi{na vrata dvokrilna sa armir stalkom. Tel. 032/227-632.k PRODAJEM pianino Petroff. Mob. 062/994-747.k PRODAJEM novu {iva}u ma{inu, privileg - Njema~ka, 180 KM, Bagat Vi{nja, 150 KM, obje u koferu, garancija 2 godine. Mob. 061/145-504.k PRODAJEM plinsku pe} Emina i plinski {poret i {poret na drva. Tel. 062/480-365.k PRODAJEM crnu Astrahan bundu br. 48 ci je na po do go vo ru.Tel. 062/577-638 i 061/205-784.k PRODAJEM kamp prikolicu Adrija. Tel. 033/223-747.k POVOLJNO se prodaje skoro nov veoma kvalitetno kancelarijski namje{taj. Tel. 033/295-026.k PRODAJEM stolarsku klupu (banak) i 15 listova mahagoni furnira 200x20m. Tel. 655-201.k PRODAJEM drvene polovne prozore, vrata, raznih dimenzija, 20-60 KM. Tel. 655-201.k PRODAJEM trakice za va|enje krvi apa rat Ba jer.Tel.062/317886.k PRODAJEM polovna ulazna vrata lieva bez {toka 180x89 cm i tri polovna. dupla. Tel. 622-710.k PRODAJEM troupori{na ortoza za gru dnu ki ~mu kor zet. Tel. 061/381-774.k PRODAJEM sadnice lipe visine 2 do 4m i raznog drugog drve~a. Tel. 066/092-978.k PRODAJEM vise}u kuhinju o~uva na 2 ko mo de, 2 sta la `e. Tel.061/828-709 i 033/956-055.k PRODAJEM novu {iva}u ma{inu Privileg-Njema~ka, 180, Bagat Vi{nja 150. Tel. 061/145-504.k PRODAJEM kacu i lulu od kazana za pe~enje rakije. Tel. 061/367-103.k PRODAJEM palmu cvijet, cisoka 1, 70cm, olijander bijeli i crveni visine 1, 5m. Tel. 033/974-747 i 062/006-768.k PRODAJEM gasne gorionike, mehani~ke i ma{inske izrade, nov tanjir TV antene. Tel. 534-087, 062/682-690.k PRODAJEM ~istu uvoznu srebrenu `ivu. Tel. 534-087, 062/682-690.k PRODAJEM razne vrste gasnih gorionika i manju koli~inu crijepa mar ke Ka nji `a. Tel. 534-087, 062/682-690.k PRODAJEM razne vrste knjiga iz raznih oblasti, tegle do 1 kg, nov drveni prozor sa {tokom. Tel. 534-087, 062/682-690.k SVJE@A jaja japanskih prepelica 30 kom-8 KM.Tel: 061/762-414.k PRODAJEM nova invalidska kolica, cje na po do go vo ru. Mob: 061/199-328, od 8-13 sati. k PRODAJEM novu bundu od nerca, vel. 40, drap boje. Tel: 203-594.k PRODAJEM bundu crnu, od sjeverne lisice, br. 44, cijena po dogovoru. tel. 651-007.k KAMERA instruction manual proizvedena u eu. Uniji. Tel.033/523362.k PRINT ma{ina Rodin Solvent 6184 A, {irina {tampe 180 cm. Tel. 553865, 061/895-017.k PRODAJEM neispravan foto-aparat Samsung, ne mo`e se zatvoriti poklopac, cijena po dogovoru. Mob. 061/653-627.k

Oglasi

33

PRODAJEM stan, Breka, H. Su{i}a, prizemlje, 48 m2 + 80 m2 ba{ta, 137.000 KM. Mob. 061/143-076.k PRODAJEM povoljno dvosoban konforan stan 59 m2 Geteova. Tel: 066/864-478.k NOVOGRADNJA ul. Parolinska ^engi} Vila stanovi. Tel. 062/264379.k NOVI Grad, A. Polje, dvosoban 58 m2, 5 kat, i dvoiposoban 64 m2, 9 kat. Mob. 061/317-731.k KU]A sa placem, ul. Bulbulina, ku}a J. Avde, ku}a Alfakovac. Mob: 061/311-478.k NEUM, dvosoban stan sa pogledom na more, 55 m2 i ku}a u Orebi}u sa 500 m2 placa. Mob. 061/317-731.k PRODAJEM gara`u, Dobrinja, povo ljno, N. Pe tro vi }a 10. Mob. 061/847-959.k PRODAJEM dva dunuma zemlje u Barama, kod Had`i}a, sa papirima. Tel. 534-087, 062/682-690.k POVOLJNO prodajem stan 54 m2, u Hrasnici. Mob. 062/229-677.k PRODAJEM staru bosansku ku}u sa oku}nicom, 175 m2, Mihrivode 45. Mob. 061/299-653.k

PRODAJEM vrata dvoja sobna i jedna ulazna, cijena povoljna. tel. 211-806.k PLINSKA pe} na priklju~ak na dimnjak is pra vna 50 KM. Tel. 062/827-908.k ELAN skije skija{ko tr~anje, cipele 41.br.50 KM.Tel.061/836-118.k PLINSKI kombi bojler Valiant, 24 kw, fasadni za cen. grijanje, povoljno. Mob. 061/546-018, 033/210-534.k PRODAJEM `enke belgijskog orija{a, veterinarski tretirane. Tel. 064 425-291.k TV Ni{ proiz. 1960. rijetskot na tr`i{tu ispravan. Tel. 063/405-987.k HARMONIKA nova Capelli Basova 90, registara 5. Tel. 063/405-987.k AGREGAT 6, 5 kw generator 2, 7 kw, benzin 3 mono i 1 trofazna uti~nica njema~ke marke. Tel.061/956-845.k PRODAJEM 200 kom cigle, cijena fiksno 100 KM. Tel. 062/315-540.k PRO DA JA drva i uglja. Tel: 061/247-186 i 061/785-535.k PRODAJEM uvezane revije Bosna, Globus, nacional.Tel: 524-973.k PRODAJEM 100% efikasno sredstvo za trajno uni{tavanje `ohara i `utih mrava. Mob. 062/760-012.k PRODAJEM ambala`u sarajevske pivare, gajba 4 KM. Mob. 061/358772.k PRODAJEM braunove mre`ice za brijanje i el. aparate Braun. Mob. 061/323-906.k PRODAJEM novu `ensku bundu od krzna lisice, kratka sa dvije {ubare, veliki broj, uvoz Austrija, od 32o eura za 300 KM. Mob. 061/145504.k PRODAJEM {ubaru i okovratniki braon bundu. Tel. 033/648-231.k PRODAJEM stomatolo{ki RTG aparat Kgenus Gotzen 2007, ispravan. Tel: 061/789-290.k

NAMJE[TAJ
PRODAJEM dijelove namje{taja, radi preselenja u manji stan. Mob. 063/451-163, iza 17 sati.k PRODAJEM zidne vise}e kuhin jske elemente, gornje.Tel. 534-087, 062/682-690.k PRODAJEM trosjed, fotelje 2 kom. sto, vitrinu, ormar, bra~ni krevet, no}ni ormari} 2 kom. cijena po dogovoru. Mob. 061/713-410.k PRODAJEM dje~iji krevet sa jogijem i du bak sa mre `om. Mob. 061/700-788.k POVOLJNO, ugaona se}ija - kanabe. Mob. 062/745-934.k

OSTALO
LOZA gro`|a i crno vino, extra kvalitete. Mob: 061/251-809.sms PRODAJEM kaktus Aloja Vera star preko 2 god. za lijek, uz ruski recept. Tel: 033/ 638-388.k PRODAJEM fasadnu plinsku pe}, cijena 90 KM. Mob. 061/571-129.k PRODAJEM 24 kom. restoranskih stolica, nove, neraspakovane, uvoz, 5 fri`idera za trgovinu, polovni, ispravni. Mob. 061/553-655.k PRO DA JEM bu ko va is cje pa na drva 75 KM/1m. Tel. 061/691-621.k PRODAJEM plinsku pe} Holandija, 6 kw. Tel. 531-031.k PRODAJEM proto~ni-plinski bojler, za dimnjak, novi. Tel. 531-031.k PRODAJEM plinsku pe} Emina, za dimnjak. Tel. 531-031.k PRODAJEM pe{kun stoli}, peglu, bakarno posu|e, magnalu, demirliju, ogledalo austrougarsko, komodu i vitrinu. Mob: Mob. 062/780-449.k PRODAJEM harmoniku Weltmenster 120 Ba so va, po lo vna.Tel. 062/760-666.k SVJE@A jaja japanskih prepelica 30kom. 8 KM. Tel. 062/375-521 i 066/823-749.k PRODAJEM {iva}e ma{ine BagatVi{nja u koferu, kao nova, 145 KM, Bagat-Jadranka kabinet, 50 KM, dovozim li~no u Sarajevu. Mob. 061/145-504.k TJERALICE za cuke sa dostavom. Tel.064/419-0343.k PRODAJEM nekori{ten pribor i posu|e Marke Solingen. Tel: 033/546456.k SKIJE 140cm + {tapovi 40 KM. Tel: 033/839-081.k

TEHNIKA
PRODAJEM CD razne vrste muzike (oko 300 kom), mala fonoteka. Mob. 061/488-817.k PRODAJEM TV ispravan i kvalitetan. Mob. 062/325-987.k PRODAJEM zamrziva} Gorenje, uspravni, sa policama, 60 KM. Tel. 655-201.k PRODAJEM TV ispravan i kvalitetan.Tel.062/325-987.k PRODAJEM TV ispravan i kvalitetan. Mob. 062/325-987.k PRO DA JEM ru ter top.Tel.062/874-535.k za lap-

OSLOBO\ENJE
Po{tovani ~itaoci,
Va{e male oglase, smrtovnice za va{e najmilije mo`ete predati na slijede}im lokacijama:

STR AXEL
Grbavi~ka do 14c Grbavica, Sarajevo

TC MERKUR Otoka
Duhanpromet d.o.o. Prodavnica br. 58

STR KIOSK DENI
Grada Bakua dd, Sarajevo

Zlatka Vukovi}
Opine 19, Mostar

STR ENKO
Bulevar branilaca Dobrinje bb Dobrinja kod Merkatora, Sarajevo

STR E&A SHOP
Alipa{ina bb, Sarajevo

VOZILA
PE@O 206, klima, 5 vrata, metalik 2000 e. Mob: 062/504-014.sms RENAULT Megan 15.dci sa~uvan, odr`avan, 2003. g. drugi vlasnik, reg. august 2014. velki servis ura|en, ~etri nove zim gume, pet vrata, klima, itd. Mob: 061/526-308.sms PRODAJEM passat karavan 1, 9, god. 6/2000, TDI, 90KS. Oprema: ESP, ABS, el. podiza}i stakala, grija~i retrovizora, pode{avanje volana po dubini i visini, klima, zeder, alarm-Cobra, euro kuka, zagarantovana potpuna tehni~ka ispravnost i o~uvanost vozila, prvi vlasnik, cijena 7.100 KM, isklju~ivo novac. Mob: 061/132-755. k PRODAJEM [kodu Oktaviju 2000. g. za 4.500 KM, benz. 20 ventila, turbo, klima, kombi, crne boje. Mo`e da se uveze. Tel. 061/016-133 ili 066/130-133.k

STR PALMA
Trg heroja bb, Sarajevo

STR KIOSK ANIDA
Grbavi~ka bb, Sarajevo

STR MUMI
Jo{ani~ka 80, Sarajevo

DOO ZEMIR COMPANY PJ-1
Had`eli bb, Had`i}i

PLAN PLUS d.o.o.
M. Tarabara 15, Zenica

oglasi, smrtov nice, sje}an ja...) tel/fax : ++387 (0)33205-93 8

OGLAS NA SLU @BA: (mali

MARS d.o.o.
Divjak bb, Vitez

NOVOTEKS d.o.o.
@rtava domovinskog rata bb, Kiseljak

STR KIOSK DIDI
Zmaja od Bosne bb, Sarajevo

34

mali

Oglasi
OSTALO
KUPUJEM staru deviznu {tednju Jugo i Privrednu banku, isplata odmah. Mob. 066/723-731.k SANITETSKI prevoz nepokretnih i te{ko pokretnih osoba, uz pratnju. Mob: 061/482-882.k “DOM VITALIS” smje{taj za starije i nemo}ne osobe. Mob. 061/172948.k MAXIVITA ku}na njega i ~uvanje starih i bolesnih lica, davanje injekcija, infuzija, inzulina itd. Mob: 061/319-604.k POVOLJNO vanjske roletne, trakaste zavjese, aluminijske `aluzine i harmonika vrata. Mob. 061/214303.k ELEKTRI^AR instalacije uti~nice lampe, indikatori. Tel. 061/901-646.k INSTRUKCIJE iz matematike, sve {kole i fakultete, dolazim na adresu.Tel.062/916-472.k MAJSTOR povojno opravlja stari i pravi monitira.Tel. 061/202-840.k BRAVARSKI radovi, dolazim na adresu, ugradnja i popravka brava, gara`nih vrata i blindiranih. Mob. 061/233-078.k ELEKTRI^AR - vodoinstalater radimo nove i popravljamo stare instalacije.bojleri, el.pe}i, indikatori, interfoni, o~epljenja kanalizacije i sav sanitar u kupatilu. tel: 061/132-149.k KNJIGOVODSTVENA agencija nudi usluge doma}im i stranim firmama na bosanskom i engleskom jeziku, profesionalno i stru~no. Mob: 061/220-234.k VR[IMO postavljanje, bru{enje i lakiranje svih vrsta i {ipoda, kao i postavljanje laminata uz garanciju i kvalitet. Tel. 033/542-009, 061/310-147.k RADIM zidarske, molerske radove i ostalo.Tel: 061/382-219.k DUBINSKO ~i{}enje vozila, ko i svih vrsta tapaciranog namje{taja, cijena po dogovoru, dolazak besplatan. Mob. 061/594-126.k PROFESOR engleskog daje instrukcije, cijena 1 ~as/10 KM, radim prevode. Mob. 061/654-941.k DIPLOMIRANA in`enjerka, daje instrukcije iz matematike. Mob. 061/549-555.k OBAVLJAM sve vrste poslova, fasade, kre~enje, malterisanje, zidanje itd.Tel. 061/382-219.k VODOINSTALATER opravlja i postavlja ~esme, vodokotli}e, ventile, sifone. penzionerima usluge jeftinije. Mob. 061/205-803.k ELEKTRI^AR, instalacije, osiugura~i, lampe, uti~nice, indikatori. Mob. 061/901-646.k MATEMATIKA, brzo i uspje{no. Mob. 061/800-259.k IZRADA i monta`a plo~astog namje{taja, kuhinja, plakara, stolova. Mob. 062/466-093.k VRIJEDNA pravoslavka, odr`avala bi stanove, starijim osobama i neophodne potrebe van stana. Mob. 063/020-169.k OZBILJNA gospo|a ~isti i odr`ava stanove, poslovne prostore, stubi{ta. Tel. 065/327-328.k TAPETAR sa iskustvom presvla~i kuanski i kancelarijski namje{taj. Tel. 061/620-057.k CERTIFICIRANI i fiskalizirai ra~unovo|a vodi poslove. Tel.061/150368.k VR[IM prevoz kabastog odpada, robe, putnika i preselenja. Tel. 061/241-663.k VODOINSTALATER opravlja i postavlja ~esme, vodokotli}e, ventile, sifone. Tel. 061/205-803.k INSTRUIRAM matematiku, fiziku, elektrotehniku, dipo. ing. elektrotehnike. Mob. 061/571-361.k TAPETAR sa iskustvom presvla~i kuanski i kancelarijski namje{taj. Tel. 061/620-057.k INSTRUKCIJE iz matematike za sve {kole i fakultete. Dolazak na adresu. Mob. 062/916-472.k IZRADA i monta`a kuhinja, plakara, stolova. Tel. 062/466-093.k DAJEM instrukcije iz matematike, za sve {ko le i fa kul te te. Mob. 061/534-231.k INSTRUKCIJE iz matematike, dolazakna adrese. Mob. 061/536-973.k ^UVALA bi i opslu`ivala staro iznemoglo lice.Tel. 062/569-444.k KOMBI prevoz najjeftinije u gradu, vr{im sve usluge, prevoz kombijem. Mob. 062/134-827.k ^UVALA bih dijete. Mob. 062/657144.k VR[IMO usluge prevoza svih vrsta roba, kao i selidbe iz Evrope i BiH, kombi kamion. Tel. 033/232162 i 061/266-764.k RADIM zidarske, poslove malterisanje, fasade, kre~enje, keramiku, laminat, zvati na Tel: 062/693-066.k STAKLOREZA^KA radnja Edo, uramljujemo slike, goblene i ogledala, vr{imo sve staklarske radov. Tel. 033/221-902, 061/130-034.k STOLAR, monter, monta`a-demonta`a, prepravka i popravka plo~astog, kanc. namje{taja. Mob. 06151-454.k TELEFONIKO-firma, popravlja stare, nove, be`i~ne telefone, izrada telef. instalacija. Mob. 061/141-676.k RADIMO rigips. Radno iskustvo 16 godina. Tel. 061/545-888.k OBAVLJAM poslove zidarske, kre~enje, malterisanje i ostalo po potrebi. Tel: 061/382-219.k NAJPOVOLJNIJE u gradu iznajmljujem stolice za razne namjene, cijena do 20 kom - 1, 5 KM, a 20 stolica i vi{e - 1 KM po komadu, (ku}na dostava). Mob. 061/224-704 i 061/367-097.k ^UVALA bih dijete na podru~ju Dobrinje. Tel. 033/469-353.k

utorak, 7. januar/sije~anj 2014.
VODOINSTALATER sa 30 godina iskustva vr{i opravku instalacija, monta`u sanitarnih ure|aja i pro~epljenje odvoda. Mob. 033/535659 i 062/139-034.k KOMBI prevoz tereta, selidbe sa mogu~no{}u anga`mana radne snage. Mob. 061/563-292.k PROF njema~kog jezika daje instrukcije iz njema~kog jezika. Tel: 061/914-380.k DAJEM instrukcije iz hemije studentima i u~enicima. Tel. 0627331174.k KOMBIJEM velikim prevoz namje{taja i sve ostalo, radna snaga, ispomo}. Mob: 061/227-189, 070/248381.k OZBILJNA gospo|a ~isti i odr`ava stanove, pos. prostore, ku}e. Mob. 065/327-328, 440-747.k ODSTRANJUJEM fleke na plafonu i zidovima i vr{im farbanje. 064/4484-083, 440-747.k INSTRUKCIJE iz engleskog i bosanskog jezika za sve uzraste, prevodi.Tel. 065/572-966.k MOLERSKO farbarski radovi postavljanje tapeta kvalitetno i povoljno.Mob. 061/323-906.k U^ENICIMA srednjo{kolcima instru kci je iz ma te ma ti ke. Tel. 033/625-196.k INSTRUIRAM |ake i studente iz matematike i fizike, na Ilid`i, ~as 9 KM. Tel. 621-976.k MOLERSKI radovi, gletovan je, moleraj, tapete, stolarija, radijetori i os ta lo po do go vo ru. Mob. 061/219-768 i 033/456-979.k PREKUCAVAM sve vrste materijala brzo, kvalitetno. kompjuterska obrada. Mob.062/807-514.k ^ISTIM i odr`avam urednim va{ stambeni prostor, brzo, pedantno, po{teno. Mob. 062/760-012.k TAPETAR, radi kau~e i stolice i sve opravke, dolazim na lice mjesta. Tel. 070/240-754 i 062/522-986.k ISCIJELJENJE duhovnim putem po u~enju Brune Groninga. Tel. 062/256-376.k UGRADNJA, prodaja, remont alnasera, alternatora, motora brisa~a i motora ventilatora. Mob. 061/365193.k TV VIDEO servis, Porodice Ribar 65, Hrasno, popravka svih vrsta TV aparata, dolazak na ku}nu adresu, original daljinski za sve TV aparate. Tel. 033/650-867, 061/188-410.k KLIMATIZIRANIM kombijem i malim autima vr{im prevoz putnika na sve destinacije. Tel. 062/214690 i 974-974.k MOLER moluje stanove 1-sobni oko 100 KM 2-sobni oko 150 KM: Tel: 062/073-760.k TAPETAR radim tapetarske usluge dolazim na adresu. Tel. 033/40889.k

OSLOBO\ENJE

ZIDARSKO - tesarski radovi, zidanje, maltanje, betoniranje i {alovanje. Radimo sve vrste krovova povoljno. Mob. 062/134-827.k PREKUCAVAM sve vrste materijala, brzo, kvalitetno, povoljno, kompjuterska obrada. Tel. 061/533-326.k OZBILJNA gospo|a ~isti odr`ava stanove poslovne prostore, stubi{ta. Tel: 065/327-328.k ^UVALA bih i opslu`ivala stara i iznemogla lica. Mob. 062/569-444.k INSTRUKCIJE iz matematike i fizike. Tel. 033/457-066.k ELEKTRI^ARSKE usluge TEA pe}i, el. bojleri, el. indikatori, 812+ plafonjere, lusteri i ostali el. aparati. Tel. 061/048-497.k KVALITETNO ru~no vodeno pranje }ilima i itisona. Dolazak na adresu po }ilime i itisone je besplatan. Tel 033/221-945.k ^ISTIMO stanove, ku}e i poslovne prostore. Mob. 062/304-018. BLINDIRANA vrata, kovane ograde, giteri, rosfraj, inoks, radimo kvalitetno i pouzdano. Tel. 061/221668.k ISCJELJENJE duhovnim putem po u~enju Brune Groninga medicinski dokazivo. Tel. 062/519-449, 033/647-036. RADIM sve zidarske poslove, kre~enje, malterisanje, radim kamen, zvati na. Tel: 061/549-803.k DUGOGODI[NJI turisti~ki vodi}, pru`a usluge vo|enja grupama i pojedincima, lokalno i regionalno. Tel. 534-087, 062/682-690.k KLIMATIZIRANIM kombijem i autom vr{im prevoz putnika, na svim destinacijama. Mob: 062/214690.k CENTRALNO eta`no grijanje plinske instalacije. Tel.061/922-476.k PRU@AM ra~unovodstvene usluge po sistemu agenciskog vo|enja knjiga, kako za preduzetnike, tako i za pravna lica. Posjedujem kompletnu opremu sa kvalitetnim licenciram finansijskim programom za pru`anje navedenih usluga. Tel: 061/201685.k INSTRUKCIJE iz matematike osnovcima i srednjo{kolcima. Sarajevo. Tel. 062/672-858.k DAJEM instrukcije iz heije studentima i u~enicima. Mob: 062/332174.k KOMBIJEM velikim prevoz namje{taja i sve ostalo radna snaga, ispomo}. Tel. 061/227-189, 070 248-381.k VKV bravar popravljam brave, pravim ograde, gitere na prozore. Tel. 062/907-356.k SERVIS svih tipova ve{ ma{ina i drugih ku}anskih aparata. Tel. 061/551-035.k MONTER centralnog grijanja radi instalacije za centralno grijanje. Tel: 061/552-556.k

PRODAJEM rakiju jabukova~u 50 stepeni na veliko 12 KM ~ista. Tel. 061/249-631.k PRODAJEM dva albuma zna~ki. Tel. 062/326-072.k

ZAPOSLENJE
POTREBNA djevojka za rad u kaffe slasti~arnoj. Uslovi rada i plata pristojni. Tel. 062/445-037, 033/558820 i 033/618-855. POTREBNA `ena za ~uvanje starije pokretne osobe, 24 sata, plata 300 KM, ostalo po dogovoru. Samo ozbiljne ponude na tel. 033/812-811, od 9-21 sat.k POTREBAN radnik za recikla`u pa pi ra, rad sa pre som. Mob. 061/222-927.k U FRIZERSKOM studiu Hairetic potrebni u~enici iz frizerske {kole. Tel. 061/406-835 i 033/223-230.k POTREBNI saradnici u {vedskoj katalo{koj prodaji u~ljanjenje bespla tno, (uslo vi odli ~ni). Mob. 062/940-550.k POTREBNE radnice za rad za ro{tiljem u }evabd`inici u Zenici, mo`e i bez iskustva. Tel. 062/225-466, od 8-16 sati.k ISKUSAN radnik tra`i zaposlenje na marketingu u administraciji trgovina sa znanjem jezika ra~unara. Tel: 066/999-012.k

KUPOVINA
KUPUJEM stare akumulatore i olovo, prodajem nove akumulatore. Mob: 066/958-443.sms KUPUJEM stare ve{ ma{ine, el. pe~i, fri`idere, sve vrste `eljeznog otpada, te posebno potro{ene akumulatore, dolazim na adresu, isplata odmah, Sarajevo. Mob. 061/540-533.sms HITNO kupujem stan do 55 m Skenderija-Otoka. Tel. 062/352-718.k KU PU JEM {kol ske ud`be ni ke. Mob: 061/533-792.k KUPUJEM stare devizne {tednje i di oni ce po po vo ljnoj ci je ni. Tel.065/869-608.k KUPUJEM umjetni~ke slike, filateliju, stari nakit. Tel.061/214-405.k KUPUJEM umjetni~ke slike, filateliju, stari nakit, satove, ordenje, zna~ke i ostalo. Mob. 061/214-405.k KUPUJEM papire saobra}ajnu od kamp prikolice ili sli~nu rashodovanu Tel. 061/224 -104.k KUPUJEM mjenja~ za konbija Folcvagena. Tel. 061/367-103.k KUPUJEM stare njema~ke marke i austrijske {ilinge. Mob. 061/323-906.k KUPUJEM staru deviznu {tednju ratnu od{tetu obveznice isplata i dolazak odma. Tel.063/351-572.k KUPUJEM nekretnine u Sarajevu ili posreduje uz 3% proviziju pri prodaji. Tel. 654-793.k KUPUJEM sve vrste dionica akcija certifikata i vau~era. Tel: 065/974799 i 061/188-488.k KUPUJEM japanska i ostala rashodovana i havarisana vozila. Mob. 063/459-893.k STARU deviznu {tednju, ratnu od{tetu, obveznice. Isplata odmah, cijela BiH. Mob. 063/351-572.k KUPUJEMO nekretnine u Vogo{}i. Mob. 061/170-254.k KUPUJEM stare satove zidne, |epne ru~ne ordenje, zna~ke i ostalo. Tel: 033/456-505.k KUPUJEM umjetni~ke slike, filateliju, stari nakit. Tel. 033/456-505.k KUPUJEM umjetni~ke slike, starinski namje{taj, sablje, ordenje ZOIl 84 i ostalo. Mob. 061/065-126.k KUPUJEM mjenja~ konbija T2. Tel: 061/367-103.k
2

USLUGE
AGENCIJA Meka, pruza usluge ku}ne njege i pomo}i starim i nemo}nim licima na 4, 6, 8, 12, 24 sata, te no}ne de`ure, profesionalno i povoljno. Mob: 061/237-641.sms MOLER moluje stanove: 1-sobni oko 100 KM, 2-sobni oko 150 KM, 3-sobni oko 200 KM. Mob. 062/073760.sms PROFESORICA instruira matematiku fiziku hemiju, sve {kole i fakultet. Mob: 060/334-2480.sms KOMBI prevoz ljudi, namje{taja, kabastog odpada i sl. radna snaga obezbedjena. Popust za penzionere 20%! Mob: 062/466-079.sms SERVIS ra~unara, laptopa, instalacija sistema, drajvera, programa, antivirusne za{tite, ugradna dijelova, dolazak na adresu, Sarajevo. 061/515-560.sms ODR@AVALA bih stan i njegovala stariji bra~ni par (pokretni), (i kuhala). Mob. 063/972-276.k MIKADO Al. `aluzine, trakaste, rimske, panele zavjese, zavjese i dkoeri, vanjske PVC i aluminijske i PVC, roletne, gara`na rolo vrata. Tel. 033/789-999 i 061/551-515.k “VITALIS” ku}na njega i lije~enje starih i bolesnih osoba, kupanje, hranjenje, infuzije, injekcije, mijenjanje katetera, laboratorij, pregled ljekara (internist). Mob. 061/172-948.k

50

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
POSLJEDNJI POZDRAV majci na{eg prijatelja i radnog kolege

utorak, 7. januar/sije~anj 2014.

OSLOBO\ENJE

MUNEVERI MULAHUSEINOVI]
Raja iz "The Puba"
8730

POSLJEDNJI POZDRAV

Osmog januara 2014. navr{ava se godina otkako nije s nama na{a mama, sestra, baka i punica

POSLJEDNJI POZDRAV dragom kumu i prijatelju

SJE]ANJE

POSLJEDNJI SELAM Po dobru }emo te pamtiti, s ljubavlju i po{tovanjem spominjati!

FAHRI TRTKU
dugogodi{njem sekretaru Instituta

MIRJANA HO[EK
8. 1. 2013 - 8. 1. 2014. Te{ko je na}i rije~i koje bi opisale tugu i bol {to smo ostali bez tebe... Ni{ta vi{e nije kao prije... U na{im si srcima i mislima svaki dan... Tvoji: k}erke Suzana i Dubravka, brat Miodrag, unuci Andrea i Tarik, zet Amir. Osmog januara u 13 sati }emo obi}i njen grob i polo`iti cvije}e.
71101

SELMA HAJDAREVI]
ALIJA OMERAGI]
7. 1. 1993 - 7. 1. 2014. Njegova kuma Mevlida Karad`a sa porodicom
8724

FAHRI

Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari vje~ni d`ennet, a porodici i najbli`im sabur. Tvoja raja iz IV-c PBGS Adi B., Adi I., Ahmed, Amila A., Amila K., Amra, Elmana, Enisa, Irfan, Melisa, Muamer, Munira, Nihad, Semir S., Semir Z., Riad
111

S po{tovanjem, kolektiv Instituta za jezik u Sarajevu
8729

S ljubavlju i po{tovanjem, tvoji Enes i Cica
3641

SJE]ANJE na na{eg dragog oca, dedu i svekra

POSLJEDNJI POZDRAV dragom prijatelju i na{em saradniku

POSLJEDNJI POZDRAV

SLAVKO (NIKOLE) GLAVAN
7. 1. 2013 - 7. 1. 2014.

FAHRI TRTKU
SELMI HAJDAREVI]
8728

S ljubavlju, tugom i po{tovanjem, Irina, Sr|an, Bojan, Biljana i Slavenko
3648

Uposlenici Galerije Paleta i Izo sa porodicom

k}erki na{eg kolege S po{tovanjem,

ZAPOSLENJE
POTREBNA djevojka za rad u kaffe slasti~arnoj. Uslovi rada i plata pristojni. Tel. 062/445-037, 033/558-820 i 033/618-855. 8685 U FRIZERSKOM studiu Hairetic potrebni u~enici iz frizerske {kole. Tel. 061/406835 i 033/223-230.k POTREBNI saradnici u {vedskoj katalo{koj prodaji u~ljanjenje besplatno, (uslovi odli~ni). Mob. 062/940550.k

SANITETSKI prevoz nepokretnih i te{ko pokretnih osoba, uz pratnju. Mob: 061/482-882. 001 "DOM VITALIS" smje{taj za starije i nemo}ne osobe. Mob. 061/172948. 001

VR[IMO postavljanje, bru{enje i lakiranje svih vrsta i {ipoda, kao i postavljanje laminata uz garanciju i kvalitet. Tel. 033/542-009, 061/310-147.k RADIM zidarske, molerske radove i ostalo.Tel: 061/382-219.k DUBINSKO ~i{}enje vozila, ko i svih vrsta tapaciranog namje{taja, cijena po dogovoru, dolazak besplatan. Mob. 061/594-126.k PROFESOR engleskog daje instrukcije, cijena 1 ~as/10 KM, radim prevode. Mob. 061/654-941.k OBAVLJAM sve vrste poslova,fasade, kre~enje, malterisanje, zidanje itd.Tel. 061/382-219.k VR[IM prevoz kabastog odpada, robe, putnika i preselenja. Tel. 061/241-663.k MAJSTOR povojno opravlja stari i pravi monitira.Tel. 061/202-840.k TAPETAR sa iskustvom presvla~i kuanski i kancelarijski namje{taj. Tel. 061/620057.k INSTRUKCIJE iz matematike za sve {kole i fakultete. Dolazak na adresu. Mob. 062/916-472.k

SJE]ANJE

kolektiv Instituta za jezik u Sarajevu
8729

MAXIVITA ku}na njega i ~uvanje starih i bolesnih lica, davanje injekcija, infuzija,inzulina itd. Mob: 061/319-604.k ODR@AVALA bih stan i njegovala stariji bra~ni par (pokretni), (i kuhala). Mob. 063/972-276.k BRAVARSKI radovi, dolazim na adresu, ugradnja i popravka brava, gara`nih vrata i blindiranih. Mob. 061/233-078.k ELEKTRI^AR - vodoinstalater radimo nove i popravljamo stare instalacije.bojleri,el.pe}i, indikatori, interfoni, o~epljenja kanalizacije i sav sanitar u kupatilu. tel: 061/132-149.k KNJIGOVODSTVENA agencija nudi usluge doma}im i stranim firmama na bosanskom i engleskom jeziku, profesionalno i stru~no. Mob: 061/220-234.k

SLAVKO (NIKOLE) GLAVAN
7. 1. 2013 - 7. 1. 2014.

OSLOBO\ENJE

Sa neizmjernom tugom, po{tovanjem i ljubavlju ~uvamo uspomenu na na{eg dragog brata. ^edomir, Rade i Milenko sa porodicama
3648

MARKETING SLU@BA

USLUGE
"VITALIS" ku}na njega i lije~enje starih i bolesnih osoba, kupanje, hranjenje, infuzije, injekcije, mijenjanje katetera, laboratorij, pregled ljekara (internist). Mob. 061/172948. 001

KOMBI prevoz najjeftinije u gradu, vr{im sve usluge, prevoz kombijem. Mob. 062/134-827.k ^UVALA bih dijete. Mob. 062/657144.k

VR[IMO usluge prevoza svih vrsta roba, kao i selidbe iz Evrope i BiH, kombi kamion. Tel. 033/232-162 i 061/266-764.k KERAMI^AR, zvati na tel: 061/460606.k

D`emala Bijedi}a 185 Tel/fax: 472-899 i 472-901

OSLOBO\ENJE utorak, 7. januar/sije~anj 2014.
[estog januara 2014. u 70. godini preselio je na ahiret na{ dragi

SJE]ANJA I SMRTOVNICE

51

NED@AD (AVDE) SMAJLAGI]

D`enaza }e se klanjati u utorak, 7. januara 2014. godine, u haremu ^ar{ijske d`amije u Zenici, u 14 sati poslije ikindija-namaza, a ukop }e se obaviti na mezarju Pra{nice. Ispratna dova }e se prou~iti u ^ar{ijskoj d`amiji. Prevoz obezbije|en ispred ^ar{ijske d`amije. Beskrajno smo zahvalni za dobrotu, za{titu i ljubav koje nam je nesebi~no pru`ao. Njegovi supruga D`enana, k}erka Emina, unuk Samed i unuka Lejla
020

POSLJEDNJI POZDRAV ocu na{e radne kolegice Emine

POSLJEDNJI POZDRAV

SELMI HAJDAREVI]
NED@ADU SMAJLAGI]U
od Muhameda Badija i Mirze
020

"Tko bi me, kad bih kriknuo, tko bi me ~uo me|u an|elima." Hasija, Hana, Ivana, Mile Stoji}
111

POSLJEDNJI POZDRAV na{oj dragoj kolegici i drugarici

Dvanaestog decembra 2013. navr{ilo se dvadeset godina od smrti na{eg dragog i voljenog

POSLJEDNJI SELAM

FADILA BAJRI]A

SELMI (HAD@EMA) HAJDAREVI]

SELMI HAJDAREVI]
Osoblje Fondacije Kulturno naslije|e bez granica
3647

S po{tovanjem i ljubavlju, tvoji najmiliji: supruga Nafija, k}erke Lejla i Azra sa porodicama
8714

Molimo Allaha d`.{. da joj podari d`ennet, a njenim najmilijim snagu i sabur. Amir Zuki} sa suprugom Elmom i sinovima Mehmedom i Kemalom
001

POSLJEDNJI POZDRAV dragom prijatelju

Tridesetog decembra 2013. bila je godina otkako nije sa nama na{ dragi prijatelj

SJE]ANJE

OSMAN (D@EVDETA) PIRALI] BRACO
1950 - 2012.

SLAVKO GLAVAN FAHRI TRTKU
Porodica [ipka
8726

7. 1. 2013 - 7. 1. 2014.

S tugom u srcu, Drugu sa po{tovanjem, Ljiljana i Mirko Jandri}
77101

Milo{, Vera i Bo{ko
8717

52

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
POSLJEDNJI POZDRAV

utorak, 7. januar/sije~anj 2014.

OSLOBO\ENJE

ocu na{e radne kolegice Emine

had`i NED@AD (AVDE) SMAJLAGI]

NED@AD SMAJLAGI]
OSLOBO\ENJE DOO
000

Na{em dragom amid`i posljednji selam, da ga Allah d`.{. nagradi d`ennetom za dobrotu i sve {to nam je pru`ao i nesebi~no davao. Senada, Amila, Meliha, Hamza i Ahmed
020

POSLJEDNJI POZDRAV

Petog januara 2014. godine preselila je na ahiret k}erka na{eg bliskog saradnika i prijatelja

na{em dragom prijatelju i drugu

TIHOMIRU BRACI MILA[INU
a najiskrenije sau~e{}e porodici. Adem i Amira Filipovi} sa porodicom
8722

SELMA (HAD@EMA) HAJDAREVI]

Molimo Allaha Uzvi{enog da joj se smiluje. Njezinom ocu, majci, sestri i bratu da Bog Milostivi podari strpljenje u podno{enju boli. Mati~ni odbor BZK “PREPOROD”
001

IN MEMORIAM

HAKIJA TURAJLI]
8. 1. 1993 - 8. 1. 2014.

Sa sjetom se prisje}amo istaknutog rukovodioca i potpredsjednika Vlade Republike Bosne i Hercegovine. Djelo rahmetli Hakije Turajli}a }e trajno ostati upisano svijetlim slovima u modernoj historiji Bosne i Hercegovine. Energoinvest, d.d. - Sarajevo Predstavnici Energoinvest d.d. - Sarajevo }e u srijedu, 8. januara 2014. godine, u 10 sati posjetiti mezar rahmetli Hakije Turajli}a ispred Alipa{ine d`amije, a u 10.30 sati mjesto pogibije u Kasindolskoj ulici.
001

OSLOBO\ENJE utorak, 7. januar/sije~anj 2014.

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
Pet godina je pro{lo od kada nisi sa nama

53

had`i AVDO-beg BUDNJO
5. 1. 2009 - 5. 1. 2014.

Supruga Zahida, sinovi Fahrudin i Sabahudin, snahe Nermina i Lejla, unuke [ejla i Selma, unuci Karim i Tarek
3645

POSLJEDNJI SELAM I POZDRAV k}erki na{eg zaposlenika Had`ema Hajdarevi}a
na{em

POSLJEDNJI POZDRAV

SJE]ANJE

TIHOMIRU MILA[INU

RISTO DUJKOVI]
7. 1. 1995 - 7. 1. 2014.

Ostajemo u iskrenoj tuzi za uzornim kolegom, prijateljem i ~ovjekom. DRU[TVO NOVINARA BiH
8712

S ljubavlju i po{tovanjem, sinovi Zoran i Zlatan sa porodicama
8716

SELMA (HAD@EMA) HAJDAREVI]

IN MEMORIAM

SKUP[TINA I VLADA KANTONA SARAJEVO
001

SELMA HAJDAREVI]

NIKOLA MASLEJ
7. 1. 2008 - 7. 1. 2014.

POSLJEDNJI SELAM Ne postoje rije~i koje mogu opisati na{u tugu.

Danas je Selmina u~iteljica najtu`nija u~iteljica na svijetu.
8702

Mevludin, Adnan i Senaida
8703

SJE]ANJE NA NA[E NAJMILIJE

SELMA HAJDAREVI]
Selmi} mali, imala si veliko srce, dobru du{u i puno ljubavi prema svima. Tvoj prelijepi osmijeh je obasjao svaku prostoriju. Beskrajno }e{ nam nedostajati. U svojoj boli smo zahvalni jer si bila dio na{eg `ivota. Nikad te ne}emo zaboraviti! Molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Vole te tvoji Azra i Malik. PORODICA
111 8718

OSMRTNICE, OGLASE, NATJE^AJE MO@ETE PREDATI U VA[EM GRADU

OSLOBO\ENJE
ZLATAN ]ATIBU[I]
6. 1. 1995 - 6. 1. 2014.

HEDIJA - NA\A ]ATIBU[I]
28. 4. 2006 - 6. 1. 2014.

prim. dr. ABDURAHIM ]ATIBU[I]
23. 7. 2010 - 6. 1. 2014.

DOO NOVOTEKS KISELJAK
Tel: 387/30/877-212

54

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
SJE]ANJE TU@NO SJE]ANJE

utorak, 7. januar/sije~anj 2014.

OSLOBO\ENJE

IN MEMORIAM

Sa tugom i po{tovanjem sje}amo se na{ih dragih roditelja i sestara

MUSTAFA KRESO
1949 - 2014.

AI[A KRESO, ro|. FILIPOVI]
1992 - 2014.

RED@EP (RAMADANA) MISIMOVI]
7. 1. 2004 - 7. 1. 2014.

ASAF D@EVLAN
6. 1. 1994 - 6. 1. 2014.

ASAFA BAJOVI], ro|. KRESO
1992 - 2014.

NEFIRA GAVRANOVI], ro|. KRESO
2007 - 2014.
8678

I pro|e 10 godina... S ljubavlju i nezaboravom, Jasna, Luka, Sr|an, Ma{a i Goran
8673

Alma, Azra, Begajeta, Bera, Bosa, ^amil, D`enana, Enisa, Mina, Minka, Munevera, Nejra, Nisveta, Sevda, [efika, Mi{o, Safet i Smiljan
8700

Emira [ahinpa{i} i Nada Hrasnica sa porodicom

Sedmog januara 2014. godine navr{ava se {est tu`nih godina od smrti na{e drage U utorak, 7. januara 2014. godine, na groblju Bare, u 11.30 sati je sje}anje na 4 tu`ne godine otkako na{ dragi suprug, otac, punac, deda i pradjed vi{e nije sa nama IN MEMORIAM

BRANKO STEFANOVI]

MARIJAN MARKOVI]

7. 1. 2008 - 7. 1. 2014.

ESME MEHINOVI]
S tugom i po{tovanjem! Brankica Udovi~i}
8699

u~iteljice u penziji iz Brijesnice Velike Doboj-Istok Draga na{a Esma, davno smo ostali bez Tebe, ali Te nikada ne mo`emo zaboraviti. Tvoji: suprug Osman, sin Edin i k}erka Edita sa porodicama
040

Zauvijek }e{ ostati dio nas, u na{im srcima, u na{im mislima. SJE]ANJE S ljubavlju i po{tovanjem, obitelji Markovi} i Papo~i
8641

na na{e drage i plemenite roditelje, sestru, tetku, bake i deke

^e`nja, neopisiva ~e`nja
Sedmog januara 2014. navr{ava se pet godina od smrti na{e drage

LJUBU PA[AGI]
7. 1. 1997 - 7. 1. 2014.

ADELU UDOVI]I]
1975 - 2014.

RU@E SAMARD@I]

MILANA PA[AGI]A
1955 - 2014.

IVANA UDOVI]I]A
2001 - 2014.

SEJIDALIJA ALIJA SARA^
7. 7. 2013 - 7. 1. 2014.

S ljubavlju i po{tovanjem, S ljubavlju i po{tovanjem te se sje}aju: suprug Petar, k}erka Ranka i unuka Vesna
8698

va{i: Bo`o, Mila, Stanislava, Vesna, Miroslav, Mladen, Brankica, Andi, Du{ica i Nenad
8651

Supruga Fuada, sin Admir i k}erka Vedrana sa porodicama
8672

SJE]ANJE IN MEMORIAM na porodicu

POSLJEDNJI POZDRAV voljenoj teti

PAVLOVI]
iz Tuzle

SRE]KO KLARI]
7. 1. 2013 - 7. 1. 2014. bra}a brati} Pro{li su dani, mjesec, godina, a ti si i dalje s nama u na{im mislima, u na{im srcima. Dinko i Valerija
71210

otac

majka

DU[AN STANISLAV VALENTINA

DANICA

VESELIN, NENAD, NEDELJKO

SAVKI TEPAV^EVI]

snaha

Uvijek }e `ivjeti u na{im srcima. Zvjezdana i Svjetlana sa porodicama
111 8680

Neutje{na k}erka, sestra, zaova i tetka Du{anka Krneta - Pavlovi} sa porodicom

OSLOBO\ENJE utorak, 7. januar/sije~anj 2014.
Sedmog januara 2014. navr{ava se godina otkako je preselila na ahiret

SJE]ANJA I SMRTOVNICE

55

Sedmog januara 2014. navr{ava se {est godina od smrti na{eg dragog supruga i oca

[estog januara 2014. u 70. godini preselio je na ahiret

had`i NED@AD (AVDE) SMAJLAGI]

SENIJA ADEMOVI], ro|. PA[I]
O`alo{}eni: k}erka Mirsada Kari} sa porodicom, sin Medan Ademovi} sa porodicom
3643

SLAVKO (RELJA) TOMI]
Samo oni koje te vole znaju koliko im nedostaje{, zato }e{ vje~no `ivjeti u na{im srcima. Plemeniti ljudi kao ti kratko `ive, ali se vje~no pamte. Tvoje Olga i Boba sa porodicom
3642

D`enaza }e se klanjati u utorak, 7. januara 2014. godine, u haremu ^ar{ijske d`amije u Zenici u 14 sati, poslije ikindija-namaza, a ukop }e se obaviti na mezarju Pra{nice. Ispratna dova }e se prou~iti u ^ar{ijskoj d`amiji. Prevoz obezbije|en ispred ^ar{ijske d`amije. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH O`alo{}eni: supruga D`enana, k}erka Emina, unuk Samed, unuka Lejla, zet Senaid, porodice Smajlagi}, Begagi}, [abanovi}, Babi}, Deli}, Bosni}, Hrelja, Zuki}, Ibrahimagi}, Sulji}, radne kolege, kao i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije.
000

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je na{ dragi i voljeni suprug, otac i deda

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

BERISLAV MARTINOVI]
preminuo 3. januara 2014. godine nakon kratke i te{ke bolesti. Sahrana }e se obaviti u ~etvrtak, 9. januara 2014. godine, u 14.30 sati na gradskom groblju Bare. S ljubavlju, tugom i po{tovanjem rastajemo se od njega. O`alo{}eni: supruga Dunja, k}erka Sandra, sin Goran sa Mirom, Nevenom i Elenom, sin Igor sa Sa{om i Nikolom, brati} Slobodan sa porodicom, {ura Sini{a Markovi} sa porodicom, kao i ostala rodbina i prijatelji.
000

BAHRO ([EMSE) SUJI]

Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je na{a draga tetka

preselio na ahiret u ponedjeljak, 6. januara 2014, u 59. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 7. januara 2014. godine, u 13 sati na mezarju Orli} - Kobilja Glava O`alo{}eni: supruga Im{a, sin Amar, k}erke Alma i Almira, zet Amir, unuke Amna i Nadja, punica Fatima, brat Ibrahim i sestra Hajrija sa porodicama, {ure Selmo i Omer sa porodicama, svastike Ai{a, Behija i Vasvija sa porodicama, te porodice Suji}, Emini}, Tuh~i}, Zeki}, Tandir, Heri}, Ali}, Bajramovi}, Zukovi}, Jahovi}, Imamovi}, Crn~alo, Maslak, ^olo, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u stanu rahmetlije u 13 sati, ul. Feriza Merzuka 2/I, Vogo{}a. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

LJUDMILA BEBA VUKOVI], ro|. KAI]

preminula 4. januara 2014. u 93. godini. Sahrana }e se obaviti 7. januara 2014. godine u 13.45 sati na gradskom groblju Bare. O`alo{}ene porodice Kapor i Cico
000

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

MUSTAFA (MUHAMEDA) DOLAMI]
preselio na ahiret u nedjelju, 5. januara 2014, u 70. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 7. januara 2014. godine, u 13 sati na gradskom groblju Obad. O`alo{}eni: supruga Bo`ica Ploski}, te ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Ku}a `alosti: ul. Muhameda Had`ijahi}a br. 28/IV.
000

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

[ABAN ([ERIFA) FEJZI]

preselio na ahiret u nedjelju, 5. januara 2014, u 83. godini.

dr. MIRZA (MUHAMEDA) IBLIZOVI]

D`enaza }e se obaviti u utorak, 7. januara 2014. godine, u 13 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O`alo{}eni: supruga Vezira, sinovi Mujo, Asim, Fahrudin i Suvad, k}erke Hajrija, Behija, Bahrija i Fahra, bra}a Omer i Ibrahim sa porodicama, zetovi, snahe, unu~ad, praunu~ad, te porodice Fejzi}, Mali{evi}, Gu{o, Repuh, Huski}, Ra`anica, He}o, Pribi{i}, Alihod`i}, Klin~evi}, D`aferovi}, Kova~evi}, Bajraktarevi}, Huri}, [ahovi}, Sadikovi}, Hasanbegovi}, Nuhanovi}, Nogo, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13 sati, ul. Hekim Oglu Alipa{e 79, Boljakov Potok. Prevoz do Vlakova i nazad obezbije|en ispred d`amije Sedrenik sa polaskom u 11.15 sati, sa zaustavljanjem na usputnim autobuskim stajali{tima: Vele{i}i, gradska autobuska stanica, Boljakov Potok - O[ "Umihana ^uvidina", Brije{}e, Stup, Energoinvest - Stup. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

OBAVJE[TENJE
Ukoliko ste zainteresovani, sje}anja i smrtovnice mogu imati sliku u boji. Prilikom predaje oglasa naglasite to u na{oj Oglasnoj slu`bi. Cijena ostaje ista!

preselio na ahiret u subotu, 4. januara 2014, u 80. godini. O`alo{}eni: k}erka Nermina, sin Adi, unuke Nina, Enna, Mia i Hana, praunuka Hana, te porodice Iblizovi}, Zild`i}, Maglajli}, Had`ibajri}, Kasumagi}, Teftedarija, Tanovi}, Izmirlija, Mu{anovi}, Bulja, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

56

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)

utorak, 7. januar/sije~anj 2014.

OSLOBO\ENJE

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

SELMA (HAD@EMA) HAJDAREVI]

preselila na ahiret u nedjelju, 5. januara 2014, u 26. godini. D`enaza }e se klanjati u utorak, 7. januara 2014. godine, poslije podne-namaza u haremu Gazi Husrev-begove d`amije, a ukop }e se obaviti u 13 sati na mezarju Grli}a brdo. O`alo{}eni: majka Amra, otac Had`em, sestra Hamida, brat Muhamed, dedo Daut, daid`a Sead s porodicom, tetka Suada s porodicom, amid`a Ejub sa porodicom, momak Amar Berberki} s porodicom, te porodice Hajdarevi}, Sulejmanovi}, O`egovi}, Dreca, Haskovi}, Berberki}, Sadagi}, Husi}, Tuzlak, Nu}i, Ferhatovi}, Had`ibegi}, Vuk, Eminovi}, Pa~o i druga brojna rodbina i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana poslije podne-namaza u d`amiji Ferhadija. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
8713

Tu`nih srca javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je 4. januara nenadano sklopila zauvijek svoje mile o~i na{a draga mama

HATID@A D@ID@A KRAJINA udova Fehima Krajine
D`id`ana, vje~no }emo te voljeti. Sahrana }e se obaviti 7. januara 2014. godine u 14.30 sati na gradskom groblju Bare. Tuguju: k}erke Vildana, Amra i Vesna, unu~ad Zana sa Filippom i Dunjom Lucillom, Igor sa Söniom, Adnan i Gaia, zetovi Zdravko i Neboj{a i porodice Krajina, Vuleta, [vraki}, Gali}, Di Fronzo, Bakalovi}, Bajramagi}, ^atibu{i}, Mufti}, Arifovi}, [ljivo, Gluhi}, Ahmovi}, Karavdi} i ostala mnogobrojna rodbina
8706

Dvadeset ~etvrtog decembra 2013. godine preselio je na ahiret na{ dragi

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ voljeni, dobri

Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je na{a draga

SALKO MEHANOVI]
30. 4. 1960 - 24. 12. 2013.

FAHRO (ALIJE) TRTAK
preminuo 5. januara 2014. u 77. godini.

NA[IDA ELEK, ro|. MUJA^I]

D`enaza }e se obaviti u utorak, 7. januara 2014. godine, u 12.30 sati na mezarju Strängnäs ([vedska). Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijep d`ennet. Tvoji: supruga Mensura, sinovi Semir i Samir, te porodice Mehanovi}, ]osovi}, Hrvat, Gojak, Zuko i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije
3644

Sahrana }e se obaviti 8. januara 2014. godine u 14 sati na gradskom groblju Vlakovo. O`alo{}eni: supruga Jelka, k}erka Jasenka, brati}i Tarik i Namik, bra}a Fazlija i Fikret, sestre Fadila i Fikreta, svastike Gorana i Vana, porodice Trtak, \uri}, Luki}, Isanovi}, Jakvik, Huskovi}, Zub~evi}, Marko{, Karad`a, [ipka i mnogobrojna rodbina, prijatelji kom{ije
000

preminula 3. januara 2014. u 67. godini. Sahrana }e se obaviti 7. januara 2014. godine u 14 sati na gradskom groblju Vlakovo. O`alo{}eni: sin Vesko, snaha Tatjana, unuke Maja i Anabela, porodice Elek, Muja~i}, Ov~ina, Kravlja~a, Zubetljak, Nuhi}, Maljevi}, te ostala rodbina, prijatelji i kom{ije
000

OSLOBO\ENJE utorak, 7. januar/sije~anj 2014.
IN MEMORIAM

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
POSLJEDNJI POZDRAV

57

supruzi kolege Gorana

NADI SKAKI]
JELENA DODER
7. 1. 2010 - 7. 1. 2014.

DANILO DODER
30. 3. 1996 - 7. 1. 2014.

S ljubavlju i po{tovanjem, Vera, Predrag i Sini{a
8707

Direktor i uposlenici Za{titnog fonda Federacije BiH
001

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

OSMAN (ARIFA) ALI]
preselio na ahiret u nedjelju, 5. januara 2014, u 80. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 7. januara 2014. godine, u 14 sati na bakijskom mezarju Faleti}i 2. O`alo{}eni: supruga Fehrija, k}erka Suada, unuk Anel, unuka Farah, zet Sadija, brat Hasib, sestra Ai{a, snaha Sevda, brati}i i brati~ne, sestri}i i sestri~ne, te porodice Ali}, Mulaomerovi}, Hubijar, Me{anovi}, Muj~i}, Kru{~ica, Veli}, Trnka, Katica, Filipovi}, Arnautovi}, [abeta, Ba{ovi}, ^engi}, @dralovi}, [ehovi}, Pintol, Hromo, Sipovi}, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati u ku}i `alosti u ulici Alipa{ina br. 75.
000

MUNEVERA (ISMETA) MULAHUSEINOVI]
preselila na ahiret u nedjelju, 5. januara 2014, u 52. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 8. januara 2014. godine, u 13 sati na mezarju Hambina carina. O`alo{}eni: majka Uma [uhra, sin Edin, k}erka Sabiha, unuk Nedim, sestre Selma i Sele, zetovi Ekrem i Nino, sestri}i Ismir, Ajla, Damir i Naida, tetka Sabaheta, teti~ne Jasna i Amela, daid`inca Ilduza sa djecom, te porodice Mulahuseinovi}, Mrahorovi}, Silajd`i}, Brkani}, Me{anovi}, Muhovi}, [ehovi}, Bejti}, Rami}, Tutun, ^engi}, kao i ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u stanu merhume u 13 sati, ul. Radni~ka do br. 94. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

SELVER (MEHMEDA) PENJI]
preselio na ahiret u nedjelju, 5. januara 2014, u 76. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 7. januara 2014. godine, u 13 sati na gradskom groblju Vlakovo. Prevoz obezbije|en ispred Careve d`amije sa polaskom u 12.15 sati, do groblja i nazad. O`alo{}eni: supruga [emsa, brati~na Envera sa suprugom Suadom, svastike Envera, Samka, Mirsada i Sabina sa porodicama, rodice Almasa, Fadila, Mevla i Sabaha sa porodicama, kom{ija Suad Pori~anin sa porodicom, te porodice Penji}, Rondi}, Trgo, Meco, Had`ajli}, Mujezinovi}, Lejli}, Ambe{kovi}, Efendi}, Zend`ilovi}, Bav~i}, Papi}, [enderovi}, Bu~o, Agi}, Hukeli}, D`aka i ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13 sati u ku}i `alosti u ulici Kralja Tvrtka br. 6/I.
000

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Sa tugom u srcu javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je na{a draga

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

BESIM (IZETA) KADI] GENERAL
preselio na ahiret u subotu, 4. januara 2014, u 49. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 7. januara 2014. godine, u 13 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O`alo{}eni: majka Had`ira, brat Mesud, sestra Sada, sestri} Envel, sestri~na Emra, zet Emir, snaha Monika, amid`a [aban, daid`e Mehmed i Nuko, tetka Almasa, tetak Hamid, amid`i}i, amid`i~ne, teti}i, teti~ne, daid`i}i, daid`i~ne, te porodice Kadi}, Tandir, Me|useljac, Ramovi}, Fazli}, Preljevi}, Sijami}, Fetibegovi}, Alava}, Hod`i}, Jakupovi}, kao i ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Ku}a `alosti: ul. Olivera Ibrahimovi}a 51. Prevoz do Vlakova i nazad obezbije|en ispred ku}e `alosti, sa polaskom u 12 sati. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

RA[IDA JAMAKOSMANOVI], ro|. PILJEVI] HATID@A D@ID@A (MUSTAFE) KRAJINA, ro|. BAKALOVI]
preminula 4. januara 2014. u 83. godini. Posljednji ispra}aj }e se obaviti u utorak, 7. januara 2014. godine, u 14.30 sati na gradskom groblju Bare. O`alo{}eni: k}erke Vildana, Amra i Vesna, unuci Zana, Igor, Adnan i Gaia, praunuka Dunja Lucilla, zetovi Zdravko i Neboj{a, porodice Krajina, Vuleta, [vraki}, Gali}, Di Fronzo, te ostala rodbina, prijatelji i kom{ije.
000

preselila na ahiret u petak, 3. januara 2014, u 86. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 8. januara 2014. godine, u 13.30 sati na gradskom groblju Bare. O`alo{}ene porodice: Jamakosmanovi}, Piljevi}, Zeli}, Me{anovi}, Lazovi}, @eljo, Demird`i}, Kulenovi}, Eminovi}, Arnautovi}, Had`ibajri}, Demirovi}, [ehi}, Rid`al, Omani} i @iga. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.30 sati u ku}i `alosti u ulici Antuna Hangija br. 57/I, Ko{evsko Brdo.
000

mirse

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful