50

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
NEKRETNINE KUPOVINA
KUPUJEM stare ve{ ma{ine, el. pe}i, fri`idere, sve vrste `eljeznog otpada, te posebno potro{ene akumulatore. Dolazim na adresu. Isplata odmah, Sarajevo. Mob. 061/540-533.sms

srijeda, 8. januar/sije~anj 2014.

OSLOBO\ENJE

POSLJEDNJI POZDRAV

na{em dragom suprugu i ocu

Osmog januara navr{ava se 40 dana od preseljenja na ahiret na{e drage mame, majke i sestre

ZAMJENA
MIJENJAM trosoban stan u Banjaluci, Centar, I sprat za sli~an u Sarajevu. Mob. 062/425-886. 8064 MIJENJAM 3-soban stan, Sarajevo, 80m2, novogradnja A. Bu~e (odmah na po~etku) za 2 manja. Mob. 065/449120.sms MIJENJAM 3-soban stan, Sarajevo, 80m2, novogradnja A. Bu~e (odmah na po~etku) za 2 manja. Mob. 060/3353165.sms

ZAPOSLENJE
POTREBNA djevojka za rad u kaffe slasti~arnoj. Uslovi rada i plata pristojni. Tel. 062/445-037, 033/558-820 i 033/618-855. 8685 POTREBNA djevojka/mla|a osoba za ispomo} u doma~instvu (kuvanje/~i{}enje). Lokacija Pale. Mob. 065/449-120.sms DJEVOJKA tra`i posao u trgovini ili sli~no. Mob. 062/779-599.k U FRIZERSKOM studiu Hairetic potrebni u~enici iz frizerske {kole. Tel. 061/406835 i 033/223-230.k POTREBNI saradnici u {vedskoj katalo{koj prodaji u~ljanjenje besplatno, (uslovi odli~ni). Mob. 062/940-550.k POTREBNE radnice za rad za ro{tiljem u }evabd`inici u Zenici, mo`e i bez iskustva. Tel. 062/225-466, od 8-16 sati.k ISKUSAN radnik tra`i zaposlenje na marketingu i administraciji trgovina sa znanjem jezika ra~unara. Tel: 066/999012.k

MUNIBU IBRAHIMAGI]U

PONUDA
IZDAJEM opremljen stan 100m2, u Centru, ul. Rizaha [teti}a. Mob. 061/160609. 8382 IZDAJEM prazan stan 85m2, 20 m od OHR-a, prvi sprat, 800 KM. Mob. 062/968-388.sms IZDAJEM namje{tan dvoiposoban stan, terasa, ba{ta, parking, internet, kablovska kod Trga Austrije. Mob. 061/601717.sms DVOSOBAN nenamje{ten stan u privatnoj ku}i (sprat), na Grbavici, (kablovska, internet besplatno). Ulaz i komunalije odvojeno. Mob. 063/991-809.sms IZDAJEM dvosoban, namje{ten stan kod [hopinga, Grbavica, povoljno. Mob. 061/828-414.sms IZDAJEM dvosoban nenamje{ten stan, Aneks, na trol. stanici, 50 m2, centralno, balkon, 250 km, Tel: 061/ 482-044.sms

S ljubavlju, Tvoje: Muhiba, Samira i Sanela
3651

RAZIJE TABAKOVI], ro|. BIHORAC
Neka ti Uzvi{eni Allah d`.{. podari mir i rahmet tvojoj du{i i uvede te u d`ennetske vrtove. Puno nam nedostaje{...

POSLJEDNJI POZDRAV

dragoj

SELMI HAJDAREVI]

Tvoji najmiliji
020

USLUGE
MAXIVITA ku}na njega i ~uvanje starih i bolesnih lica, davanje injekcija, infuzija,inzulina itd. Mob: 8255 061/319-604. AKO je spu{ten `eludac-struna, kaskadan, presavijen, hernija, gastritis, `garavica, ~ir. Uspje{no trajno namje{tam. Mob. 061/818-478.sms PROFESORICA instruira matematiku, fiziku, hemiju, sve {kole i fakultet. Mobn. 060/334-2480.sms STOLAR, radim kuhinje, komode, plakare, zatvaranje balkona, krevete, itd. Mob. 061/979-829.sms KOMBI prevoz ljudi, namje{taja, kabastog odpada i sl. Radna snaga obezbe|ena. Popust za penzionere 20%! Mob. 062/466-079.sms OZDRAVITE pomo}u bioterapije po metodi Zdenko Doman~i}. Mob. 062/522683 www.biosabioterapija.com sms “VITALIS” ku}na njega i lije~enje starih i bolesnih osoba, kupanje, hranjenje, infuzije, injekcije, mijenjanje katetera, laboratorij, pregled ljekara (internist). Mob. 061/172-948.k SANITETSKI prevoz nepokretnih i te{ko pokretnih osoba, uz pratnju. Mob: 061/482-882.k ODR@AVALA bih stan i njegovala stariji bra~ni par (pokretni), (i kuhala). Mob. 063/972-276.k

Opra{tamo se sa tugom od na{e drage i po{tovane

PRODAJA
PRODAJEM dvosoban stan 58m2+2 lo|e 7m2, Hrasno, Azize [a}irbegovi}, uknji`en, prazan, useljiv, 3 sprat, 3 lifta, cijena 1.850 KM/m2. Mob. 061/208-588 i 033/640-766. 8611 PRODAJEM stan od 63m2, prvi sprat, kvalitetna novogradnja, dvostrano orjentisan, Novi Grad, Hajrudina [abanije, sa mogu~no{}u kreditiranja dijela iznosa. Mob. 062/334-798.sms PRODAJEM dvosoban stan u strogom centru Ilid`e, na prvom spratu iznad apoteke. Cijena 90.000 KM. Mob. 066/284156 i 065/058-5762.sms

Njeni prijatelji kliza~i iz KKK OLIMP
8738

POSLJEDNJI SELAM

na{oj {kolskoj drugarici

SELMI HAJDAREVI]

MIRJANA KATALINI]
Miro~ka, puno }e{ nam nedostajati. Ostaje{ u na{em najljep{em i trajnom sje}anju.

VOZILA
RENAULT Megan 15. DCI sa~uvan, odr`avan, 2003. godina, drugi vlasnik, reg. august 2014. veliki servis ura|en, ~etri nove zimske gume, pet vrata, klima itd. Mob. 061/526-308.sms

Molimo Allaha d`.{. da te uvede u lijepi d`ennet, a tvojoj bli`oj i daljoj porodici sabur. D`enana Preljevi} i Andan Mehovi}
8740 “DOM VITALIS” smje{taj za starije i nemo}ne osobe. Mob. 061/172-948.k BRAVARSKI radovi, dolazim na adresu, ugradnja i popravka brava, gara`nih vrata i blindiranih. Mob. 061/233078.k

Tvoji: Cica i Dragan Stefanovi} i Du{ko Alagi} sa porodicom
8749

OSTALO
MELEM za hemoroide koji pucajukrvare, unutra{nje-vanjske, mujasin suhi i vla`ni, psorijazu, ekcem, itd. Uspje{no lije~i. Mob. 061/818-478.sms

POSLJEDNJI POZDRAV

VJE^NO SJE]ANJE

POSLJEDNJI POZDRAV

mojoj miloj studentici

SELMI HAJDAREVI]

RAJKO POPI]
8. 1. 1992 - 8. 1. 2014.

FEHIM (VELIJE) ZVIZDI]
Sin Abid Senad, k}erke Senija Shanaat, Lela Hasovi}, Fehma Bi{~evi}, Fahira Zvizdi}, unu~ad i praunu~ad

Marina Katni} - Bakar{i}
8735

Njegovi najmiliji
8734

8752

OSLOBO\ENJE srijeda, 8. januar/sije~anj 2014.
POSLJEDNJI POZDRAV

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
POSLJEDNJE ZBOGOM Uz izuzetno veliko po{tovanje na{oj Seki i dragoj tetki

51

NUNI JAHJAEFENDI]
Sa iskrenim po{tovanjem za kom{inicu koju }u ~uvati u svojim sje}anjima. Rajko Crnogorac
DP

MIRJANA KATALINI], ro|. BURAZOR
Njen plemeniti lik osta}e vje~na uspomena. Marina, Mladen, @eljka Burazor i Maja Pu{nik sa obitelji
3655

POSLJEDNJI POZDRAV Legendarnom

SJE]ANJE na dragog ZETA i Prijatelja, voljenog TETKA, IZUZETNOG ^OVJEKA

prof. dr. MUHAMEDA NUHI]A
2011 - 2014.

^ika MI[I
Posljednjem uli~nom ~ista~u cipela i simbolu grada Sarajeva. Fadila Memi{evi}, Na|a Mehmedba{i} i Dru{tvo za ugro`ene narode za BiH
8758

Te{ko je prihvatiti istinu da `ivot ide dalje, a da Ti, dragi Muhamede, nisi vi{e s nama. Ostale su nezaboravne uspomene i sje}anja na na{a zajedni~ka dru`enja, iskreno prijateljstvo, Tvoju izuzetnu dobrotu i plemenitost. S ljubavlju i po{tovanjem ~uvat }emo uspomene na Tebe. ZLATA I MESUD BRANKOVI], ADMIR I EDHEM sa ~lanovima porodice
3654

SJE]ANJE

POSLJEDNJI POZDRAV na{oj dragoj Baki Mazi

BE[IR BEKO TANOVI]
2001 - 2014.

Dr. MIRZA IBLIZOVI]
MIRJANI KATALINI]
Uvijek }emo se rado sje}ati svih divnih trenutaka provedenih s tobom. Tvoji unuci: Katarina, Anna i Ivan
AX 8749

Taji i deduki Ljudi koje volimo ostaju zauvijek jer ostavljaju trag u na{im srcima. Ilan, Robi, Drita, Dani i Alica
8737

Uvijek s nama. S ljubavlju i po{tovanjem, porodica

POSLJEDNJI POZDRAV supruzi mog kolege Gorana

POSLJEDNJI POZDRAV

Osmog januara 2014. navr{ilo se jedanaest godina od smrti na{eg oca, punca i dede

NADI SKAKI]

ZDENKO MLIKOTA

prof. dr. ALIJE (HUSEINA) TALI]A

Kolegica Seida Lola U`i~anin sa suprugom Muhamedom i k}erkom Selmom
8709

Dugogodi{njem saradniku i kolegi, prijatelju i dobrom ~ovjeku. Jovan Ljiljak sa porodicom
8755

S ljubavlju i po{tovanjem ~uva}emo uspomenu na tvoj dragi i plemeniti lik. Porodica Tali}
8720

52

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
POSLJEDNJI POZDRAV

srijeda, 8. januar/sije~anj 2014.

OSLOBO\ENJE

k}erki na{eg prijatelja i saradnika

POSLJEDNJI POZDRAV radnoj kolegici

SELMI (HAD@EMA) HAJDAREVI]

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke
001

SJE]ANJE

MUNEVERI MULAHUSEINOVI]

FRANJO MARJANOVI]
8. 1. 2013 - 8. 1. 2014.

S ljubavlju i po{tovanjem, prijatelji Emir - Ivica - Ma~ak - Jozo
71120

MUP KANTONA SARAJEVO
001

TU@NO SJE]ANJE na prijatelja i kolegu

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI POZDRAV k}erki na{eg druga Had`ema

HAKIJA TURAJLI]
7. 1. 1993 - 7. 1. 2014.

SELMI (HAD@EMA) HAJDAREVI]
Molimo Allaha d`.{. da joj podari d`ennet, a familiji sabur i snagu.

SELMI HAJDAREVI]
1988 - 2014.

Zate~eni tu`nom vije{}u, izra`avamo iskreno sau~e{}e porodici Hajdarevi}. Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine
001 001

Munib i Mubera Tufo
8754

Uposlenici Bo{nja~kog instituta Fondacija Adila Zulfikarpa{i}a

POSLJEDNJI POZDRAV direktoru

POSLJEDNJI POZDRAV snahi i tetki

SJE]ANJE

ZDENKO MLIKOTA

AI[I KRAJNC

ZLATKA (BOR^ILO) SLIPAC
8. 1. 2007 - 8. 1. 2014. Draga na{a mama, vrijeme prolazi,a sje}anje i ljubav koju osje}amo prema tebi nikad.

Uposlenici firme "TRACEST"
8753

Zlata i Tarik, Alemka i Sanja sa porodicama
AX

Uvijek si u na{im mislima. Neizmjerno te vole tvoje k}erke: Didana, Senka i Eldina
3653

OSLOBO\ENJE srijeda, 8. januar/sije~anj 2014.
U srijedu, 8. januara 2014. godine, navr{ava se ~etrdeset tu`nih dana otkako nije sa nama na{a draga

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
POSLJEDNJI POZDRAV

53

suprugu na{e kolegice

ADVIJA AFE (FEHIMA) PURIVATRA

Dovoljno je da zatvorimo o~i, ~ujemo tvoj glas i zamislimo da si pored nas. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. S puno ljubavi i vje~nom tugom, suprug Enver i sin Edo Tevhid }e se prou~iti istog dana nakon ikindija-namaza u d`amiji Hrasno.
8739

ZDENKI MLIKOTI
Kolektiv Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine
8741

SJE]ANJE

POSLJEDNJI POZDRAV

na moje drage mamu

suprugu na{e radne kolegice
POSLJEDNJI POZDRAV POSLJEDNJI POZDRAV

na{em prijatelju i poslovnom saradniku

dobrom i po{tenom ~ovjeku i prijatelju

ZDENKO MLIKOTA
[AHZIJA DUBLJEVI]
8. 1. 2011 - 8. 1. 2014.

Kolege i kolegice iz Sektora ekonomske statistike
8742

sestru
POSLJEDNJI POZDRAV

ZDENKU MLIKOTA

ZDENKU MLIKOTA

voljenom suprugu i ocu

NA\A TUNTEVA
20. 1. 2008 - 8. 1. 2014.

od firme COBER DOO

od Zlaje, Divketa, Borisa, Ta{ka, Admira, Ane i Cobera
AX

ZDENKU MLIKOTA
IN MEMORIAM

AX

S velikom ljubavlju i po{tovanjem, Jasna Tafro s porodicom
8745

Povodom 2. godi{njice smrti na{eg dragog

Tvoji Dijana i Ivan
8733

Osmog januara 2014. navr{avaju se ~etiri godine od smrti na{e voljene mame, svekrve i nene

SJE]ANJE

POSLJEDNJI POZDRAV

dobrom i plemenitom ~ovjeku, bratu na{e Fadile

HRVOJE GRABOVAC
Uspomena na tebe vje~no }e ostati u na{im srcima. S ljubavlju, supruga Vlasta, djeca Egon i Nella sa obiteljima
8743 8719

EMIRA [ABANAC, ro|. KADI]
S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na Tebe. Tvoji: sinovi Orhan i Zenan, snahe Fatima i Selma, unu~ad Imran Ilhan, Iman Aliyah, Laylah Luna i Affan Aidan
8744

BRANISLAV BRANKO [UH
8. I 2010 - 8. I 2014.

FAHRI TRTKU
Porodici iskreno sau~e{}e. Dragan i Radoslava Baji}

Stric Ferdinand
8701

54

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
POSLJEDNJI SELAM na{oj dragoj

srijeda, 8. januar/sije~anj 2014.

OSLOBO\ENJE

Danas se navr{ava 21. godina od ubistva na{eg dragog supruga, oca i djeda

SJE]ANJE na moje dobre i drage

HAKIJE TURAJLI]A
Vrijeme brzo prolazi, ali ne umanjuje sje}anja na tvoj plemeniti lik i dobrotu koju si nam nesebi~no pru`ao. Dok `ivimo mi, `ivje}e{ i ti. Tvoji: Jasmina, Selma, Samra, Hakija i Ali
8731

SELMI HAJDAREVI]
Vje~no }e{ `ivjeti u na{im srcima. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`ennet, a porodici sabur. Merima, Vedrana i Naida
8732

JELENA HELLA PAHOR, ro|. MILO[EVI]
1994 - 2014.

MARIJA MICA MILO[EVI], ro|. GAJSKY
1994 - 2014.

Sa tugom i ljubavlju, njihova k}erka i unuka Jadranka Masle{a Ada sa obitelji
8710

SJE]ANJE

prof. dr. MUHAMED NUHI]
8. I 2011 - 8. I 2014.

Tri godine od kada nije sa nama na{ voljeni suprug i otac. Bio je i ostao svijetao primjer ljudskog dostojanstva i ~ovje~nosti. Dok traju na{i `ivoti, traja}e i sje}anje na na{eg dragog supruga i oca. Veoma smo zahvalni za brigu i ljubav koju nam je za `ivota pru`io. Njegovi: Mubera, Sanjin i Edin sa porodicama
8711

POSLJEDNJI POZDRAV na{oj dragoj studentici

Osmog januara 2014. navr{ava se tu`na godina otkako nije sa nama na{ dragi

AHMED (HUSEINA) DERONJA

U na{im srcima i mislima si svakog dana. S ponosom ~uvamo sje}anje na tebe, tvoju plemenitost, dobrotu i ljubav koju si nam davao.

SELMI (HAD@EMA) HAJDAREVI]
Profesori i asistenti Katedre za historiju umjetnosti
AX

Nedostaje{ nam... Tvoji: supruga Safeta, k}erke Elma i Lejla, zet Senad i unu~ad Sarah i Danis. Hatma-dova }e se pokloniti u petak, 10. januara 2014. godine, prije d`uma-namaza u d`amiji na Musali.
88104

POSLJEDNJI POZDRAV na{em dragom suprugu i tati

POSLJEDNJI POZDRAV dragom ocu i dedi

POSLJEDNJI POZDRAV na{em dragom

BERISLAVU BERTI MARTINOVI]U

BERISLAVU MARTINOVI]U BERTI

Njegove Dunja i Sandra
8723

Njegovi: Goran, Mira, Nevena i Elena
8723

Njegovi: Sini{a, Ljilja i Andrea
8723

OSLOBO\ENJE srijeda, 8. januar/sije~anj 2014.

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
POSLJEDNJI POZDRAV za k}erku na{ih dragih prijatelja Amre i Had`ema Hajdarevi}a

55

SELMI HAJDAREVI]
19. 4. 1988 - 5. 1. 2014.

Poznavali smo i voljeli na{u Selmicu kao najljep{e i najplemenitije ljudsko bi}e koje se moglo poznavati. Plijenila je svojom plemenitom otvoreno{}u, lijepo{}u i dobrotom kakvu posjeduju samo an|eli. Njenoj majci Amri i ocu Had`emu `elimo puno roditeljskog strpljenja da izdr`e u iznenadnom bolu i gubitku svoje voljene princeze Selme. S bolom u du{i, njeni: teta-Vesna i ~ika-Zdravko [unji}
8756

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i ostale da je na{a draga supruga, majka i baka

FIKA HAD@ALI], ro|. SALTAGA

MIRJANA SEKA KATALINI], ro|. BURAZOR

preselila na ahiret u utorak, 7. januara 2014, u 85. godini. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 9. januara 2014. godine, u 13 sati na gradskom groblju Vlakovo. O`alo{}eni: sestri} Vahid, sestri~na Vahida, brati} Senad, sestri} D`evdet, sestri~ne Jasminka i Jasenka, te porodice Isanovi}, Saltaga, Opra{i}, Koji~i}, Ku~inar, Alihod`i}, Sutovi}, Trtak, Feru{i}, Ahmeta{evi}, Orta{ i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Ku}a `alosti: Ul. dr. Fetaha Be}irbegovi}a br. 33/II - stan 11 (Opra{i}).
000

preminula 5. januara 2014. u 78. godini. Ispra}aj mile nam pokojnice obavit }e se 9. januara 2014. godine, u 13 sati na gradskom groblju Bare iz katoli~ke kapele, a ukop }e se odr`ati u krugu obitelji na groblju Brse~ine - Dubrovnik. PO^IVALA U MIRU. O`alo{}eni: suprug Ivica Ico, sin @eljko, k}i Silva, unuke Katarina i Anna, unuk Ivan, snaha Nina, zet Stefa, brati} Mladen i brati~na Gordana
8749

POSLJEDNJI POZDRAV dragoj kolegici iz gimnazijskih klupa

"Najtrajniji spomenik je sje}anje ljudi."
POSLJEDNJI SELAM

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga sestra, tetka, svastika, zaova i teti~na

MIRI KATALINI], ro|. BURAZOR

MAJIDA D@OKO, ro|. @I[KO
preselila na ahiret u nedjelju, 5. januara 2014, u 64. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 8. januara 2014. godine, u 13 sati na gradskom groblju Vlakovo. O`alo{}eni: sestra Fatima @i{ko, bra}a Mustafa i Jusuf, zet Adem, snaha Senija, brati}i Maihir i Ismir sa porodicama, sestri} D`anin, sestri~ne D`enana, Lejla i [ejla sa porodicama, brati~na Amina sa porodicom, teti} Asim Zeherovi}, te porodice @i{ko, Demirovi}, Bezdrob, Kadri}, [ukali}, Zeherovi} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13 sati u d`amiji ^obanija. Ku}a `alosti: Ul. nova br. 14.
8750 000

Osipa se niska bisera na{ih generacija, koje su stvarale sve svojim trudom, a me|u njima jedan od bisera si i ti, draga Miro! Svojom skromno{}u, tiha i pobo`na, pouzdana, prije svega, veliki ~ovjek, ulijevala si povjerenje svima oko sebe, a naro~ito mladim. Ovom prilikom izra`avamo sau~e{}e tvojoj djeci i tvome mu`u Ici Katalini}u, koji ti je bio podr{ka. Mi ostajemo osiroma{eni za divnu drugaricu sa bolom u du{i i praznom stolicom na na{im sjedeljkama utorkom na kojima }emo uvijek zami{ljati da si sa nama. Tvoje prijateljice sa utorka: Ranka, Jasna, Lea, Lejla, Boba, Cuca, Na|a, Gordana i Meliha
8757

SELMI HAJDAREVI]

Profesori Prve bo{nja~ke gimnazije u Sarajevu

56

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je na{ dragi

srijeda, 8. januar/sije~anj 2014.

OSLOBO\ENJE

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

HUSEIN ^IKA MI[O (MUSTAFE) HASANI
preselio na ahiret u ponedjeljak, 6. januara 2014, u 84. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 8. januara 2014. godine, u 13 sati na gradskom groblju Vlakovo. O`alo{}eni: sin Ramiz, k}erka Rabija, snaha Ismeta, zet Nedim, unuk Nermin, unuka D`enita, brati}i Ro~ko, Muso i \or|e, brati~ne Mikribana i Emina, sestri} Skender, sestri~ne Sevdija, te porodice Hasani, Mujkanovi}, Mustafa, Sulejmani, Pa{i}, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13 sati u ku}i `alosti u ulici Logavina br. 65/suteren.
000

ZDENKO (pok. ANTE) MLIKOTA
1942 - 2014.

SEJDA (MEHMEDALIJE) MUJANOVI], ro|. ^AMD@I]
preselila na ahiret u utorak, 7. januara 2014, u 62. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 8. januara 2014. godine, u 14 sati na mezarju Borovac - Kaljina. O`alo{}eni: suprug Ramo, k}erke Rusmina, Jasmina, Muhidina, Nermina, brat Ramiz, sestre Sadika i Suada, zetovi Ahmo, Nijaz, Osman i Nijaz, unu~ad Aida, Nejra, Selma, Kerim, Kenan, Azra, Amer, brati}i Idriz i Salko, sestri} Nermin, sestri~ne Aida i Amela, te porodice Mujanovi}, ^amd`i}, Selmanovi}, Toti}, Klico, Zukan, Mad`ak, Had`iabdi}, Pa{i}, Markovi}, Hod`i}, Salkanovi}, I{eri}, Degermend`i}, Dervi{evi}, Heri}, Bulbul, Beki}, Kevri}, Kerla, Gogali}, kao i ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i merhume u 14 sati, ul. Rahima ]atovi}a do 40, Otes. Prevoz do mezarja i nazad obezbije|en sa autobuske stanice Ilija{ sa polaskom u 11.30 sati, sa usputnim stajanjem na stajali{tima: Semizovac, Vogo{}a i Vije}nica. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

nakon kratke i te{ke bolesti, preminuo 6. januara 2014. u 72. godini. Pogreb }e se obaviti 8. januara 2014. godine u 14.30 sati na gradskom groblju Bare iz katoli~ke kapele. O`alo{}eni: supruga Dijana, sin Ivan, sestra Antonija, sestri~ne Natalija, Mirjana i Marijana, obitelji Mlikota, Me{trovi}, ^arapina, Pleji}, Petrovi}, Bradi}, Buzuk, [ili}, Jeraj, Jurki}, Bartula, Bodnaruk, Vrlji~ak, te ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji. Ku}a `alosti: ul. Zmaja od Bosne br. 20/6.
000

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

SINAN (HASANA) D@INDO

IBRAHIM (MEHMED-bega) \ULBEGOVI]
preselio na ahiret u ponedjeljak, 6. januara 2014, u 86. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 8. januara 2014. godine, u 13 sati na bakijskom mezarju Faleti}i 2. O`alo{}eni: sinovi Irfan i Mirsad, k}erka Meliha, zetovi, snahe, unu~ad i praunuka, te porodice \ulbegovi}, Boji}, Selimovi}, Huseinbegovi}, [u}ur, Borovac, Hasanovi}, Sinanovi} i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13 sati u d`amiji Provare 2. Ku}a `alosti: ul. Himzarina br. 15.
000

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

preselio na ahiret u nedjelju, 5. januara 2014, u 55. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 8. januara 2014. godine, u 13 sati na gradskom groblju Vlakovo - Aleja veterana. O`alo{}eni: supruga Azema, k}erka Azra, unuci i unuka, zet Azer, te porodice D`indo, Perla, [efki}, Kadri}, Pezo, Gabela, Barut, Maslan, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13 sati u ku}i `alosti u ulici Huma~ka plo~a br. 159.
000

ADIL (MUHAREMA) SALMAN
preselio na ahiret u ponedjeljak, 6. januara 2014, u 70. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 8. januara 2013. godine, u 13 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O`alo{}eni: sin Senad, k}erke Senada, Amra, Amela i Mirsada, unu~ad Zerina, Amir, D`elila, D`elal, Naida, Anel, D`ejlana, D`ejna i Adna, zetovi Zijad, D`emal, Sejad i Adis, snaha Anela, brat Nuhan, brati}i, brati~ne, te porodice Salman, Dreca, Rami}, Od`ak, Smaji}, Sirbubalo, Kova~, ^avrk, Pljevljak, Borovi}, Bostand`i}, ^impo, Mand`o, kao i ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i `alosti u 13 sati, ul. Barska br. 15, Otes. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

had`i VASVIJA CERNICA, ro|. NUHANOVI]
preselila na ahiret u ponedjeljak, 6. januara 2014. godine. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 8. januara 2014. godine, u 13 sati na gradskom groblju Vlakovo. O`alo{}eni: bra}a had`i Ibrahim i had`i Salih, snahe had`i Habiba, Zineta i [efika, brati}i Emil, Emir i Ahmet, brati~ne Emila, Atija, Muamera i Mubera, sestri}i Teufik, Ahmet i Husein, sestri~ne Fikreta, Aziza i Ifeta, te porodice Cernica, Nuhanovi}, [ukurica, Sara~evi}, ]ati}, Sokolovi}, Sejdi}, Erko~evi}, Beha, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13 sati u maloj d`amiji u Sokolovi}-Koloniji. Ku}i `alosti: ul. Ajvaz-dedina br. 59 - Sokolovi}-Kolonija.
000

D@EMILA MIMA FAI], ro|. ]ATOVI]
preselila na ahiret u utorak, 7. januara 2014, u 88. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 8. januara 2014. godine, u 13 sati na gradskom groblju Vlakovo.

Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je na{a draga

LJUBA BAJRI], ro|. RINER

preminula 6. januara 2014. u 90. godini. O`alo{}eni: snaha Bahrija ]atovi} i brati}i Velija i Vedad ]atovi} sa porodicama, te porodice ]atovi}, Fai}, Trtak, Po{kovi} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Hatma-dova }e se prou~iti u petak, 10. januara 2014. godine, poslije d`uma-namaza u Begovoj d`amiji.
000

Sahrana }e se obaviti 10. januara 2014. godine u 13 sati na gradskom groblju Vlakovo. O`alo{}eni: unuk Andrej, k}erka Zinka, zet Antun, porodica Deljo, prijatelji i kom{ije. Ku}a `alosti: ul. Behd`eta Muteveli}a br. 115.
000

OSLOBO\ENJE srijeda, 8. januar/sije~anj 2014.
POSLJEDNJI POZDRAV

SJE]ANJA I SMRTOVNICE

57

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je na{ dragi i voljeni suprug, otac i deda

radnom kolegi

BERISLAV MARTINOVI]

EMIRU KULENOVI]U

preminuo 3. januara 2014. godine nakon kratke i te{ke bolesti. S ljubavlju, tugom i po{tovanjem rastajemo se od njega. Sahrana }e se obaviti u ~etvrtak, 9. januara 2014. godine, u 14.30 sati na gradskom groblju Bare. O`alo{}eni: supruga Dunja, k}erka Sandra, sin Goran sa Mirom, Nevenom i Elenom, sin Igor sa Sa{om i Nikolom, brati} Slobodan sa porodicom, {ura Sini{a Markovi} sa porodicom, kao i ostala rodbina i prijatelji.
001

Kolektiv Op}e bolnice “Prim. dr. Abdulah Naka{“

8723

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)

Svi smo Allahovi i Njemu se vra}amo (Kur’an)

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

SMAIL (RAME) HAD@I]

[EFKO (ALIJE) HASANOVI]
preselio na ahiret u ponedjeljak, 6. januara 2014, u 81. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 8. januara 2014. godine, u 14.30 sati na mezarju Grli}a brdo. O`alo{}eni: sin Muhamed, unuk Alija, unuka Alisa, bra}a Hasan, Ramo i Ibrahim, sestra Hasiba, snahe Fatima, Saja, Hanifa, Fata i Nefisa, brati}i, brati~ne, sestri}i i sestri~ne sa porodicama, porodice Hasanovi}, [ehovi}, Delimustafi}, Hota, Imamovi}, Ismi}, Oru}, Smaji}, Vrabac, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.30 sati u ku}i `alosti u ulici Aleksandra Pu{kina br. 32.
000

MUNEVERA (ISMETA) MULAHUSEINOVI]
preselila na ahiret u nedjelju, 5. januara 2014, u 52. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 8. januara 2014. godine, u 13 sati na mezarju Hambina carina. O`alo{}eni: majka Uma [uhra, sin Edin, k}erka Sabiha, unuk Nedim, sestre Selma i Sele, zetovi Ekrem i Nino, sestri}i Ismir, Ajla, Damir i Naida, tetka Sabaheta, teti~ne Jasna i Amela, daid`inica Ilduza sa djecom, te porodice Mulahuseinovi}, Mrahorovi}, Silajd`i}, Brkani}, Me{anovi}, Muhovi}, [ehovi}, Bejti}, Rami}, Tutun, ^engi}, kao i ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u stanu merhume u 13 sati, ul. Radni~ka do br. 94. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

preselio na ahiret u nedjelju, 5. januara 2014, u 77. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 8. januara 2014. godine, u 14.30 sati na mezarju Grli}a brdo. O`alo{}eni: supruga Fatima, djeca Alma, Mirsad i Azra, brat Nurija, unu~ad Aida, Mirza, Alem, Alden, Amina i Vildana, brati}i Mehmed i Jasmin, sestri~ne i sestri}i, snaha Sabina, zetovi Izet i D`emo, svastike Kana i Mirsada, {ure Ned`ad Hurla sa porodicom, Mehmed sa porodicom, bad`e Hasan D`ananovi} i Ned`ad Barakovi} sa porodicama, te porodice Had`i}, Karali}, [abanovi}, Hurla, Seferagi}, Duri}, Hirki}, Toromanovi}, D`ananovi}, Barakovi}, Kla~ar, Kora}, Burek, kao i ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 14.30 sati, ul. Osmana Naka{a 14. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

NAILA (SALIHA) KADRIBEGOVI], ro|. AHATOVI]
preselila na ahiret u ponedjeljak, 6. januara 2014, u 91. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 8. januara 2014. godine, u 13.30 sati na mezarju Grli~i}a brdo. O`alo{}eni: k}erke Hatid`a Kadribegovi} i Habiba Gvozdenovi} sa suprugom Aleksandrom i k}erkama Mirnom i Goranom, te porodice Kadribegovi}, Ahatovi}, Gor~i}, Kod`aga, Gvozdenovi}, Kova~, kao i ostala rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i merhume u 13.30 sati, ul. O~aktanum br. 41. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

RAGIB (ZAIMA) ^AKAR
preselio na ahiret u ponedjeljak, 6. januara 2014, u 81. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 8. januara 2014. godine, u 13 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O`alo{}eni: supruga Vasvija, sinovi Fadil i Adil, k}erke Zineta, Izeta, Ismeta i Ifeta, snahe Selmina i Mula, zetovi Idriz, [ahin i Amir, unu~ad i praunu~ad, te porodice ^akar, Bajri}, Smajlovi}, Had`i}, Kulenovi}, Smaji}, Poljo, ^amd`i}, Ibi{evi}, Cocali}, Kukolj, Rami}, Kru{o, [abanija, Ho`bo, Berberovi}, Agi}, Erdan, Kozi}, Demir, Parabu}a, Bosanki}, [ehi}, Alispahi}, Huremovi}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13 u d`amiji Bu~a Potok (Trebinjska). Prevoz do mezarja i nazad obezbije|en ispred zgrade (@uti taksi) sa polaskom u 12 sati, sa usputnim stajanjem na autobuskim stajali{tima. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

HUSEJIN (HASANA) FEHRI]

preselio na ahiret u nedjelju, 5. januara 2014, u 75. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 8. januara 2014. godine, u 13 sati na gradskom mezarju Vlakovo (Aleja veterana). O`alo{}eni: supruga Na|a sa djecom, unucima i unukama, bra}a Ha{im i Ismet sa porodicama, sestre Rahima, Sadija i Zejneba sa porodicama, te porodice Fehri}, Beglerovi}, Ibi{evi}, Be{lija, Nezirevi}, ^omor, Kala~a, Trtak, Dizdarevi}, Cocali}, Muharemovi}, Mutap~i}, Muhi}, @iga, Gazija, Kustura, Karaman, Dolovac, Baji}, Be}kovi}, Jamak, Demir, Cero, Lu~arevi}, ^itak, Hod`i}, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 13 sati, ul. Jo{ani~ka do 2, Vogo{}a. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

mirse

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful