Redactor: MĂRIA STANCIU Coperta: VENIAMIN & VENIAMIN

LAROUSSE
DICŢIONAR
DE
PSIHOLOGIE
NORBERT SILLAMY
Membru al Societăţii frace!e de p"i#olo$ii
Traducere% a&aprefaţă 'i completări pri&id p"i#olo$ia rom(ea"că de dr) *E+NAR,
-AVRI*IU
UNIVERS ENCIC*+.E,IC I)S)/)N) 0123045234637
/ucure'ti% 8007
.e copertă "ut reprodu"e foto$rafiile p"i#olo$ilor 9EAN .IA-ET :coperta 8; 'i VASI*E
.AVE*CU :coperta 5;
AVANPREFAŢĂ
<Calitatea de p"i#olo$ de&ie ui&er"al umaă)=
VASI*E .AVE*CU
,ICTI+NNAIRE ,E *A .S>C?+*+-IE Norbert Sillam@ A *arou""e% 8006
.etru traducerea B limba rom(ă toate drepturile aparţi Editurii UNIVERS
ENCIC*+.E,IC
+rice carte de p"i#olo$ie eCercită o atracţie ma$ică% poate petru că Bl i&ită pe cititor la
meditaţie pe tema a ceea ce Bcă 'i aD%i "e mai co"ideră a fi mi"terul mi"terelor lumii: "piritul
uma% dar B mod cert petru faptul că orice om "imte că are e&oie ca de aer de p"i#olo$ie) A
u di"pue de u miimum de iformaţie p"i#olo$ică e"te u pur 'i "implu a fi deficitar pe
plaul culturii% c(t a fi #adicapat B relaţiile pe toate plaurile% deoarece pe toate plaurile
"utem cofrutaţi cu "ituaţii 'i probleme p"i#olo$ice: B dra$o"te% B educarea copiilor% B
raporturile cu amicii 'i iamicii% B afaceri "au B politică% B profe"iue B $eeral% la
policliică "au la "pital% B miEloacele de tra"port B comu "au la &olaul autoturi"mului
propriu% B calitate de cumpărător "au de baal pieto etc) etc) .retutidei a&em de3a face cu
iter&eţii "au cu reacţii p"i#olo$ice pe care trebuie "ă le percepem% "ă le di"cifrăm 'i "ă le
cotracarăm% ueori imediat% ca atuci% de eCemplu% c(d e aflăm B faţa uor ifractori
periculo'i care mi!ea!ă pe ai&itatea% emoti&itatea "au lip"a oa"tră de pre&edere) ,e"i$ur% a
fi p"i#olo$ u "e re!umă la a a&ea cuo'tiţe de p"i#olo$ie) Amed(d B"ă opiia
"uperficială că „toţi oamenii sunt psihologi", Va"ile .a&elcu rele&ă o deo"ebire e"eţială:
„Informaţia psihologică a profanului îi serveşte în primul rând lui; informaţia psihologului
arc o finalitate socială şi instituţională"
1
. Tocmai B ideea de a "timula iformarea
p"i#olo$ului% dar 'i a oricărui cititor bie iteţioat% am tra"pu" B rom(e'te ace"t dicţioar
di colecţia eferences !arousse, uul ditre dicţioarele :de ace"t format; cele mai bue di
lume% cu $riEă pu" <la !i= de către autorul "ău% B 8008)
Marea oa"tră de!amă$ire% mai mare dec(t B ca!ul "icţionarului de filosofic al lui ,idier
9ulia
4
% a fo"t co"tatarea că B pa$iile "ale u "3a făcut loc
preD)etăr nici unui p"i#olo$ rom() Ce3i drept% domul Norbert Sillam@ co"emea!ă patru
mari p"i#olo$i ..d#origine roumainc", ace'tia ummdu3"e -eor$c ,e&ereuC% uul ditre
creatorii etop"i#iatriei :ă"cut la *u$oE% 80F7;% -eor$e" .olit!er :ă"cut la +radea) 80F2;%
prota$oi"tul p"i#olo$iei <omului cocret=% 9aco# *) Moreo% fodatorul "ociometriei 'i al
p"i#odramei :ă"cut la /ucure'ti% 8770; 'i ,a&id Gec#"ler% autor al uor te"te de iteli$eţă
utili!ate cu "ucce" pe toate meridiaele :ă"cut 'i el tot la /ucure'ti% 870H;) ,ar ude e"te
Nicolae Va"c#ide% ace"t &eritabil .aait I"trati al p"i#olo$iei rom(e'ti
8
% care a publicat
aproape eCclu"i& B limba frace!ă% B Iraţa% cele aproape 81F de lucrări ale "ale% di care 84
"ut cărţiJ Ude "ut fie 'i umai acei eurolo$i% europ"i#iatri 'i p"i#olo$i rom(i care K ca
-#eor$#e Marie"cu% ,imitrie ,ră$#ice"cu% Co"tati -eor$iade "au Mi#ai Ralca K "3au
afirmat mai Bt(i c#iar B metropola fracofoieiJ Era fire"c "ă reparăm acea"tă dureroa"ă
edreptate% co"acr(d B dicţioar articole uora ditre cele mai repre!etati&e per"oalităţi
ale europ"i#iatriei% p"i#olo$iei 'i peda$o$iei rom(e'ti% cu acordul Editurii *arou""e% căreia
Bi aducem mulţumirile oa"tre 'i pe acea"tă cale)
Mulţumiri aducem 'i domului AleCadru ,arie% de la I"titutul de Ltiiţe ale Educaţiei% care
e3a preci!at uele date bio$rafice pri&idu3i pe uii peda$o$i rom(i iclu'i B dicţioar)
,r) *E+NAR, -AVRI*IU
N+TE
8
Va"ile .a&elcu% $etamorfo%ele lumii interioare, Editura 9uimea% Ia'i% 801H%p)488)
4
A "e &edea ,idier 9ulia% "icţionar de filosofic, traducere% a&aprefaţă 'i completări pri&id
filo"ofia rom(ea"că de dr) *eoard -a&riliu% Editura Ui&er" Eciclopedic% /ucure'ti% 800H)
2
A "e &edea S) Ireud% Interpretarea viselor, traducere% preambul la &er"iuea B limba rom(ă
'i ote de dr) *eoard -a&riliu% Editura Ltiiţifică% /ucure'ti% 8002% p) 8F)
PREFAŢĂ
Ca orice 'tiiţă t(ără% p"i#olo$ia e"te B permaetă de!&oltare% cu at(t mai mult cu c(t "e
află la coflueţa atropolo$iei% peda$o$iei 'i "ociolo$iei% ale căror pro$re"e le urmăre'te) A
de a ea "e Bmbo$ăţe'te cu oi cocepte) ,e aceea e3a apărut ece"ar "ă puem la puct o
ouă ediţie a "icţionarului de psihologie publicat B 80H5 de *ibrăria *arou""e) Am refăcut
total precedeta lucrare% "uprim(d umeroa"e părţi itroducti&e la articole% c(t 'i uele
articole% adău$(d altele% actuali!(d pe cele pă"trate) Numărul de articole% care era la Bceput
de 1FF% a cre"cut la 8826) A!i "3au de!&oltat multe oţiui oi: bioeer$ie% cetru de acţiue
medico"ocială precoce% parafilie% aali!ă tra!acţioală))) + "ută !ece otiţe bio$rafice "ut
co"acrate uor autori di Europa% America "au A"ia% ale căror cotribuţii B domeiul
p"i#olo$iei "ut uaim recuo"cute)
+ parte importată e"te co"acrată educaţiei 'i peda$o$iei% deoarece mulţi păriţi% profe"ori 'i
educatori "ut cofrutaţi cu termei te#ici "au cu "i$le cărora u le cuo"c "e"ul eCact:
#iperMie!ie% C),)E)S)% Co)T)+)Re).)% C)A)M).)S) etc) ."i#aali!a% biotipolo$ia%
caracterolo$ia "ut 'i ele de!&oltate "pre a3i permite cititorului o iformare coci"ă% B"ă
eCactă% a"upra ace"tor di"ciplie ade"ea pe edrept i$orate "au defăimate)
B afară de acea"ta% orice cititor &a $ă"i B dicţioar elemete de iformaţie pri&id
europ"i#olo$ia% etolo$ia "au "tati"tica) Ele&ii di ultimii ai de liceu% "tudeţii B p"i#olo$ie%
a"i"teţii "ociali &or putea recur$e la ace"t dicţioar "pre a3'i completa% preci!a "au actuali!a
cuo'tiţele)
ABANDON, acţiune de pàràsire a unei flinte, lipsà de preocupare pentru soarta
acesteia.
+rice "ituaţie care duce la "lăbirea "au ruperea le$ăturilor afecti&e poate fi trăită ca abado)
,e eCemplu% pla"area B pe"iue a uui 'colar dificil "u"cită la ace"ta de obicei impre"ia că
e"te lă"at fără "priEi Btr3u mediu o"til% ba c#iar periculo") *a adult, de a"emeea%
de!aprobarea de către o per"oaă iubită% de"părţirea "au retra$erea "etimetului de dra$o"te%
ab"eţa "au dece"ul uei rude apropiate pot fi trăite ca tot at(tea abadouri) Subiectul poate
reacţioa pritr3o tri"teţe cople'itoare "au a$re"i&itate) E&eimetul pre!et Eoacă u rol de
re&elatorN reacti&(d eCperieţe dureroa"e di copilărie% el face "ă apară "tructura p"i#ică
latetă 'i poate $eera coduite e&rotice :depre"ieO% de eCemplu;)
ABANDONIC, subiect care, fàrà a fi realmente abandonat, tràieyte teama permanentà
de a fi pàràsit.
*a ori$iea ace"tei e&ro!e de abadoO% umită 'i <abadoi"m=% "tă ueori u epi"od
traumatic di prima copilărie: abado
real% dece"ul păriţilor% temporara ab"eţă de aca"ă) E"eţială pare a fi B"ă constituţia#
idi&idului% Btr3ade&ăr% abadoicul pre!ită ade"ea o fra$ilitate euro&e$e3
tulburări di$e"ti&e) El e"te% de a"emeea% #iper"e"ibil% emoti& 'i aCio") Tră"ătura de fod a
caracterului "ău e"te "etimetul lip"ei "ale de &aloare 'i a&iditatea afecti&ă) .reteţio"%
eCclu"i&i"t% el a'teaptă "ă te ocupi mereu de d("ul 'i "ă38 iube'ti ecodiţioat)
Su"ceptibilitatea "a Bl face "ă reacţioe!e puteric la cea mai mică fru"trareP% fie pri opo!iţie%
a$re"i&itate% e$ati&i"m% fie pritr3o "upuere aCioa"ă faţă de per"oaa iubită)
ABAZIE, incapacitate de a merge.
Acea"tă iaptitudie de a mer$e u "e datorea!ă &reuei le!iui eurolo$ice "au mu"culare)
Eer$ia fi!ică 'i "e"ibilitatea "ut itacte) Nu e"te &orba de parali!ia membrelor iferioare%
deoarece "ubiectul B'i pă"trea!ă po"ibilitatea de a le mi'ca) Ace"t "imptom% le$at de u
coflict itrap"i#ic% "e Bt(le'te B e&ro!e%Bdeo"ebi B i"terieP)
A/ERAQIE CR+M+R+MICA
ABERAŢIE CROMOZOMICA, ano
malie privind numàrul de cromozomi sau structura unuia sau a mai multor cromozomi.
cromo!omi% ditre care 55 auto!omi 'i doi $oo!omi "au cromo!omi "eCuali% B 8060% R)
Turpi a demo"trat% Bmpreuă cu 9) *eEeue 'i M) -aut#ier% că mo$o3li"mu. "e datorea!ă
pre!eţei uui cromo!om 48 "upraumerar) .e l($ă abe3raţiile cromo!omice pri&id
umărul%eCi"tă aberaţii cromo!omice de "tructură) Iiecăreia di ele Bi core"pud tulburări
deo"ebite) Aberaţiile cromo!omice "ut accidetale) Ele "e produc pe parcur"ul uei di&i!iui
celulare 'i pot afecta at(t auto!omii c(t 'i $oo!omii) Irec&eţa lor e"te de aproCimati& HSr)
ditre a'teri :R) Turpi% 80H6;) .ot "ur&ei B orice familie% dar "3a ob"er&at ca poate a&ea
aici u rol &(r"ta păriţilor :mamă foarte t(ără "au de pe"te 5F de ai% tată de pe"te 6F de ai
B mometul fecudării;) ,ia$o"ticul preatal al aberaţiilor cromo!omice "e efectuea!ă Btre
a 843a 'i a 853a "ăptăm(ă a $ra&idităţii% pri amiocete!ă :prele&area% pe cale
tra"abdomială% de lic#id amiotic% B care "e "caldă embrioul; 'i prepararea uei culturi de
celule B laborator)
ABRAHAM :Tarl;% medic yi psihanalist german (Bremen, 1877 -Berlin 1925).
A"i"tet a lui E) /leulerP% la Riiric# :80F5380F1;% Bl Bt(le'te aici pe C) -) 9u$% care Bl
iiţia!ă B opera lui S) Ireud) B 80F1 de&ie di"cipolul ace"tuia) I"talat la /erli ca "peciali"t
B boli de er&i% practică p"i#aali!a 'i% B 808F% fodea!ă Societatea p"i#aalitică di /erli%
pe care o &a pre!ida p(ă la
moartea "a) +pera lui T) Abra#am are o cupri!ătoare arie tematică% de la "tudierea că"ătoriei
Btre rude la &i"e 'i mituri :l0F0;%de la formarea caracterului 'i de!&oltarea libidoului :808H;
p(ă la p"i#o!e) Ideile "ale referitoare la precocitatea relaţiilor cu obiectul 'i "tadiile
pre$eitale "tau la ori$iea cocepţiilor Melaiei Tlei 'i ale altor p"i#aali'ti% Btre care M)
/ou&et)
ABREACŢIE, reacţie afectivà amânatà a organismului, prin care acesta se elibereazà
brusc de o impresie neplàcutà.
B termiolo$ia p"i#aalitică ace"t terme de"emea!ă reapariţia B co'tiiţă 'i eCteriori!area
emoţioală% &erbală "au $e"ticulară% a uor "etimete p(ă atuci blocate "au refulate)
Abreacţia repre!ită o de"cărcare de afecteP acumulate B ico3
matic "ur&eit la u momet dat B &iaţa "ubiectului 'i la care el u a reacţioat atuci B mod
"pota 'i adec&at) Abreacţia e"te omolo$ul eCpul!ării de către or$ai"m a uui corp "trăi
ea"imilabil% $eerator de te"iue 'i permaetă idi"po!iţie) Se poate Bt(mpla ca u
e&eimet "ă u fie Bţele" B mometul trăirii lui :ob"er&area raporturilor "eCuale ale
păriţilor de către copilul mic% de eCemplu;% dar "emificaţia "a apare mai t(r!iu% pe mă"ură ce
copilul cre'te) Amitirea uitată% care "tăruie "ub formă de <urme me!ice=% "uferă atuci o
remaiere 'i de&ie traumatică pont factum. Abreacţia poate "ur&ei B mod "pota "i
atural% B de"ee 'i B Eocuri) Ea "e maife"tă% de a"emeea% B curele de p"i#oterapie% B
"tările de ebrietate "au ca urmare a admii"trării de a$eţi c#imici :barbiturice;) Abreacţia
co"tituie u feome de lic#idare a te"iuiiO% datorită căruia or$ai"mul B'i poate pă"tra
ec#ilibrul)
ABSENTEISM, lipsà de la ycoalà sau de la locul de muncà.
Ab"etei"mul e"te ua di cau!ele e'ecului 'colar) Moti&ele i&ocate pri&e"c Bdeo"ebi
"ăătatea 'colarului "au aceea a mamei% dar B uele re$iui rurale "e ob"er&ă 'i faptul că
proporţia ab"etei"mului cre'te B perioada mucilor a$ricole)
B p"i#olo$ia idu"trială "e calculea!ă procetul de ab"etei"m B Btreprideri% pe cate$orii de
mucitori% raport(du3"e timpul de ab"eţă pe o perioadă determiată :fără a "e lua B calcul
!ilele de "ărbătoare 'i cocediile de lu$ă durată; la umărul de !ile de lucru) Se co"tată% B
$eeral% că procetaEul de ab"etei"m e"te mai puţi ridicat la bărbaţi dec(t la femei 'i că
de"cre'te de Eo" B "u" pe "cara ierar#iei) Idicele e"te maCimal petru lucrători :l% 21; 'i
miimal petru cadrele de coducere :F%40; II)N)S)E)E)% 807HU) Ace"t feome ţie probabil
de faptul că per"oalul de coducere are co'tiiţa propriei "ale re"po"abilităţi 'i co"ideră
ca pe u "em de putere re!i"teţa faţă de boală) Mucitorii ecalificaţi% dimpotri&ă% fiid
folo"iţi la muci i$rate% fără "e" petru d('ii% u "e "imt ici a$aEaţi 'i ici coitere"aţi de
Btrepriderea căreia Bi dau% di ece"itate% o parte di timpul 'i di eer$ia lor) Reducerea
ab"etei"mului ar fi po"ibilă dacă i "3ar reda mucitorului demitatea "a% dacă ar fi a"ociat la
Btrepridere 'i ar Bţele$e B felul ace"ta &aloarea "ocială a mucii "ale)
ABSENTĂ 3V STARE ,E A/SENTĂ)
ABULIE, deficienţà a voinţei, lipsà de voinţà.
Subiectul abulic e"te icapabil "ă ia o deci!ie "au "ă reali!e!e u proiect) Ieficacitatea "a% de
care e"te co'tiet% Bi "pore'te "tarea de idi"po!iţie% B formele cele mai $ra&e bola&ul poate
răm(e total iacti&) Abulia "e Bt(le'te Bdeo"ebi B "idroamele care afectea!ă di"po!iţia%
cum "ut "tările depre"i&e 'i melacoliaP% dar 'i B e&ro!e :p"i#a"teieP; 'i toCicomaiiP) I
"e recuo"c drept cau!e o predi"po!iţie co"tituti&ă% dar 'i erorile peda$o$ice di copilărie
:autoritari"mul păriţilor% "olicitudiea eCce"i&ă a ace"tora;)
ACCIDENT, eveniment întâmplàtor, de obicei vàtàmàtor pe plan corporal, mental sau
material.
B accidentele domestice "e Bre$i"trea!ă aual 42 milioae de răiţi 'i aproCimati& 6 FFF de
morţi WB Iraţa% la o populaţie de circa 60 milioae K ota trad);) MaEoritatea celor
accidetaţi "ut copii 'i per"oae B &(r"tă)
.rocetaEul accidentelor de circulaţie e"te at(t de B$riEorător Bc(t ia forma uui ade&ărat
fla$el "ocial B toate ţările ci&ili!ate% cotra căruia "peciali'tii% re$rupaţi B ec#ipe
pluridi"cipliare% duc o luptă "u"ţiută) Ri"cul maCim pare a3i pri&i pe "ubiecţii B &(r"tă de la
86 la 46 de ai) :B Iraţa% B 8071% tierii B &(r"tă de 87346 ai repre!etau ei "i$uri u
"fert di umărul &ictimelor); Iemeile au mai puţie accidete dec(t bărbaţii) Numai B aul
800F "3au Bre$i"trat% pe drumurile Iraţei% 8H4 612 de accidete de corporale% 44H 8HF răiţi
'i 8F 470 morţi) Co"tul "ocial al accidetelor rutiere e"te co"iderabil :B 8071% pierderea
fiaciară petru ecoomia Iraţei a fo"t e&aluată
8F
11
ACOMODARE
ACT RATAT
la 7F miliarde de fraci;) Circa 0FS ditre accidetele rutiere "ut le$ate de factorul uma
:tulburări &i!uale% lip"ă de ateţie% impmdeţă% a$re"i&itate% e"ocotirea re$ulilor de
circulaţie)));) I&e"ti$area p"i#olo$ică a accidetatului rutier de!&ăluie ade"ea o per"oalitate
imatură 'i tră"ături de caracter de tipul paraoicului "au ma"oc#i"tului)
&ccidentele 'e muncă repre!ită u feome la fel de elii'titor% B 8076 "3au Bre$i"trat 128
7FH accidete cu oprirea lucrului% ditre care 8FH1 accidete mortale) Numărul de !ile de
mucă pierdute di cau!a icapacităţii temporare a ati" aproape 44 milioae :48 0F8 :XX;;)
Victimele "ut% B 7FS di ca!uri% mucitori% mai ale" imi$raţi% de cele mai multe ori puţi
calificaţi 'i pro"t ite$raţi di puct de &edere "ocial) Cau!ele accidetelor de mucă "ut
multiple) Uele u ţi de idi&id :căldură% ilumiatP deficitar% mootoia operaţiilor)));% altele
Bi "ut "pecifice :deficieţe de &ă!% de au!% $riEi familiale% i"uficieta adaptare B cadrul
$rupului% teama de a fi dat afară;) .re&eirea accidetelor de mucă preocupă pe 'efii de Btre3
prideri% "idicatele 'i puterile publice)
+ ouă di"cipliă 'tiiţifică% <"idiica= "au 'tiiţa ri"cului% a apărut B decembrie 8071)
+biectul ei e"te "tudiul tuturor ri"curilor care decur$ di te#olo$ia moderă% Btr3ade&ăr% e"te
po"ibil ca% a"ocii3du3i pe mucitori la cercetări 'i lu(du3"e mă"urile adec&ate% "ă "e reducă
B mod co"iderabil umărul accidetelor)
ACOMODARE, proces de adaptare datorità càruia un organ sau un organism poate
suporta, fàrà pericol, modificàrile mediului exterior.
Ne acomodăm cu fri$ul% cu căldura 'i cu orice "ituaţie ouă% "pre a "upra&ieţui 'i
a fi mai puţi efericiţi) Acomodarea are loc 'i la i&el "ocial) 9)T) -albrait# a arătat că dacă
populaţia rurală "ăracă di lumea a treia pare "ă "e acomode!e cu "ărăcia e"te petru că
re"emarea e"te de preferat "peraţei de!amă$ite) .etru 9) .ia$et% acomodarea e"te% Bmpreuă
cu a"imilareaO% uul ditre pricipalele mecai"me de adaptareP)
ACTING OUT; propusà în 1951 de càtre E. Kris yi folosità în mod curent de càtre
psihologii yi psihanaliytii francezi, aceastà expresie englezeascà este utilizatà spre a
traduce ceea ce S. Freud numeyte agieren (= a acţiona, a produce un efect, a juca un rol
etc.). Ea desemneazà comportametul neayteptat yi neadaptat al unui pacient pe
parcursul psihanalizàrii sau al unui alt tratament psihotera-peutic.
&cting out ţie "imulta de abreacţieP 'i de <trecerea la act= de"pre care &orbe"c p"i#iatrii% cu
caracterul impul"i& al ace"teia) Mer$e mai departe dec(t actul ratat% B "e"ul că B ac ting out
re&eirea elemetului refulat are loc fără meaEamete% pe c(d B actul ratat de!&ăluirea
doriţelor ico'tiete u e"te iciodată totală)
&cting out "e decla'ea!ă B cur"ul uei 'ediţe de p"i#aali!ă atuci c(d pacietul u
reu'e'te "ă &erbali!e!e aumite repre!etări impul"ioate) Iaptul de a3'i tra"pue B acte
fata"mele 'i "etimetele B cur"ul tratametului% B loc de a le eCprima &erbal% Bdeo"ebi
c(d lucrul ace"ta "e produce B afara 'ediţelor% co"tituie ua di maife"tările re!i"teţeiP
pacietului faţă de cură)
ACTIVARE, creytere a excitabilitàţii sistemului nervos central sub influenţa unui stimul
de origine perifericà (senzaţie vizualà, auditivà...) sau corticalà.
Noţiuea de acti&are Bi itere"ea!ă pe p"i#olo$i di mai multe pucte de &edere:
8; B primul r(d ea dă o ba!ă fi!iolo$ică "tărilor care "e e'aloea!ă de la comă la emoţiileP
puterice :furie% aCietate;N
4; poate eCplica aumite a"pecte ale per"oalităţii :după ?) 9) E@"ecM% per"oaele itro&ertite
"e comportă ca 'i cum ar fi B permaeţă <acti&ate=: ritmurile lorelectro3ecefalo$rafice "ut
mai rapide% maife"tă reacţii mai &ii la durere etc);N 2; permit "ă "e Bţelea$ă preferiţa uora
petru aumite acti&ităţi% cum ar fi competiţiile "porti&e% Btr3ade&ăr% după ,) E) /erl@e%
ace"te acti&ităţi% iclu"i& recur$erea la dro$uri% duc la o cre'tere a acti&ării% $eer(d plăcere
B mă"ura B care u depă'e"c u aumit pra$)
ACTIVITATE, ansamblu de acte ale unei fiinţe vii.
Acti&itatea repre!ită o tediţă Bă"cută) Ea "tă la ba!a tuturor comportametelor 'i a fo"t
"tudiată Bdeo"ebi la copii% poridu3"e de la Eocurile lor% precum 'i la aimale) ,acă pla"ăm
u 'obola% de eCemplu% Btr3u mediu ou% el Bcepe pri a38 eCplora% dicolo c#iar de orice
trebuiţă imediată :#raă etc);) ,i"ti$em diferite cate$orii de acti&itate) Cea mai "implă e"te
refleCul% care u e"te dec(t o eliberare de eer$ie ca reacţie la u eCcitat) Calificăm ace"t
<ră"pu"= drept activitate nervoasă inferioară, "pre deo"ebire de activitatea nervoasă supe(
rioară, aceea a creierului% care pue B Eoc mecai"me de acţiue de o eCtremă com3
pleCitate% di care re!ultă "etimetele 'i feomeele $(dirii)
B caracteriolo$ieO% termeul de acti&itate de"emea!ă u umai a"amblul actelor uei
per"oae% ci 'i di"po!iţia "a de a acţioa) ,i acea"tă cau!ă% acela care acţioea!ă eCclu"i& "ub
pre"iuea e&eimetelor u &a fi caracteri!at drept <acti&=) Tulburările de acti&itate pot pri&i
acti&itatea &olutară 'i acti&itatea automatică) AbuliaP core"pude uei dimiuări a acti&ităţii
&olutare) *a cealaltă eCtremă% a$itaţia motorie% pro"t coordoată% dere$lată% e"te o formă de
#iperacti&itate patolo$ică)
ACTIVITATE LUDICĂ, coduită de Eoc)
Acti&itatea copilului mic e"te e"e3ţialmete IdicăN ea "ati"face trebuiţele imediate ale
copilului 'i Bl aEută "ă "e adapte!e la realitatea pe care B "curt timp &a trebui "ă o "tăp(ea"că)
Uii autori fac di"ticţie Btre EocP 'i ludi"m) Ei $rupea!ă "ub ace"t terme acti&ităţile "olitare%
cum e"te de!le$area de cu&ite Bcruci'ate% meite "ă alu$e plicti"eala)
ACT RATAT, fapt al vieţii cotidiene, în general lipsit de importanţà, care survine pe
neayteptate, accidental, în comportamentul normal al unei persoane.
S) Ireud a demo"trat B 80F8 că actele ratate% cum "ut pierderile de obiecte% uitareaO "au
lap"u"urileO% "ut Bcărcate de "e") ,e eCemplu% o t(ără femeie B'i "coate &eri$#eta "pre a "e
"păla pe m(ii la re"taurat% o uită pe c#iu&etă 'i o pierde) *a "curt timp după aceea "e
de"parte de "oţul ei) .ierderea &eri$#etei poate fi iterpretată ca o acţiue aticipată) Iactori
p"i#ofi!iolo$ici% cum ar fi obo"eala "au
12
13
ACŢIUNE PSIHOLOGICA
ADOLESCENTĂ
"tarea de eCcitaţie% pot fa&ori!a apariţia actelor ratate% dar fură a le eCplica) .e de altă parte% u
toate <rateurile= acţiuii "ut acte ratate) Au dreptul la acea"tă deumire umai <accidetele=
cărora le putem demo"tra "e"ul a"cu" 'i care co"tituie formaţiui de compromi" Btre o
iteţie co'tietă% u proiect 'i o doriţă ico'tietă refulată)
ACŢIUNE PSIHOLOGICĂ, ansamblu de mijloace, altele decât armele, puse în practicà
pentru a influenţa opinia publicà yi comportamentul populaţiilor amice sau neutre a
càror combativitate vrem sà o sporim, obţinând ajutor sau cel puţin asigurându-ne
simpatia.
Acţiuea p"i#olo$ică "e eCercită B profu!ime% mer$(d mai departe dec(t propa$adaO% care
de a"emeea "e adre"ea!ă "e"ibilităţii 'i raţiuii% dar B mod "uperficial 'i $ro"ola) Ea "e
deo"ebe'te 'i de ră!boiul p"i#olo$ic% care Bl &i!ea!ă Bdeo"ebi pe iamic% urmărid "ă3i de!a3
$re$e trupele "i "patele frotului) Acţiuea p"i#olo$ică are drept ţel educarea 'i reeducarea
ma"elor) .etru a aEu$e aici% re$imurile totalitare au recur" la metode de de!iformare 'i de
Bdoctriare% Btr3u "i"tem liberal% "e preferă "ă "e dea iformaţii eCacte% "ă "e de"c#idă 'coli
'i di"pe"areN "e acţioea!ă pe ba!ă de eCemplu% de cotact 'i pre"ti$iu per"oal)
ACULTURAŢIE, modificare a modelelor culturale a douà sau mai multor grupuri de
indivizi, in urma contactului direct yi continuu al culturilor lor diferite.
.roce"ul de aculturaţie Bcepe B $eeral pri Bmprumuturi materiale 'i te#olo$ice
:uelte% arme% &e"timetaţie;% apoi pri "c#imburi "ociale :&ocabular% ecoomie; 'i% B "f(r'it%
"pirituale% moti&ate de curio!itate% de i"ati"facţie "au de doriţa de pre"ti$iu) Aportul de
elemete oi atreea!ă o reor$ai!are a celor preeCi"tete 'i apariţia uei "tructuri ori$iale)
,ar o a"emeea remaiere culturală u "e face fără coflicte morale dureroa"e) ImitaţiaP
$rupului "ocial cel mai puteric coeCi"tă ade"ea cu ata'ametul faţă de &alorile $rupului de
aparteeţă% iar doriţa de "c#imbare mer$e B paralel cu aceea de meţiere a obiceiurilor 'i
tradiţiilor) *a Bceput termeul de aculturaţie a fo"t folo"it umai de etolo$i% pe c(d B pre3
!et e"te folo"it petru a de"ema orice adaptareP culturală care re!ultă ditr3o "c#imbare de
mediu% $eo$rafică% profe"ioală "au "ocială% cum e"te ite$rarea imi$raţilor B ţara lor
adopti&ă)
ADAPTARE, ajustare a unui organism la mediul sàu.
Iiiţa &ie di"pue de o aumită pla"ticitate% datorită căreia Bi e"te cu putiţă "ă răm(ă B
acord cu mediul "ău 'i "ă meţiă ec#ilibrul mediului "ău iterior) ,acă% de eCemplu% "e
tra"portă di Europa B America u "tup ale cărui albie au fo"t B prealabil codiţioate "ă3
'i caute ectarul la o oră determiată% după 432 !ile de <'o&ăială= "e ob"er&ă că ritmul lor "3a
adaptat la ora locală :M) Reer% 8061;) Albiele 'i3au modificat deci ritmul lor edo$e
petru a38 "icroi!a cu factorii periodici ai oului lor mediu)
.roce"ul &ital ece"ită o perpetuă reaEu"tare a or$ai"mului petru re"tabilirea uui ec#ilibru
mereu rupt) Acea"tă aEu"tare "e operea!ă pritr3o "uită de "c#imburi eBcetate Btre corp 'i
mediul "ău% B
cadrul dublei acţiui a "ubiectului a"upra obiectului :a"imilareP; 'i a obiectului a"upra
"ubiectului :acomodareP;) Ace"te două moduri de acţiue% iterdepedete% "e combiă fără
Bcetare petru a meţie "tarea de ec#ilibru "tabil care defie'te adaptarea) ECi"tă adaptare%
"pue 9) .ia$et% atuci c(d or$ai"mul "e tra"formă B fucţie de mediu% iar acea"tă &ariaţie
are ca efect u ec#ilibru al "c#imburilor Btre mediu 'i el% fa&orabil co"er&ării "ale) .otri&it
cocepţiei lui .ia$et) &iaţa p"i#ică a"cultă de acelea'i le$i "tructurate ca &iaţa or$aică)
Iteli$eţa "e co"truie'te pritr3o permaetă aEu"tare Btre "c#emele aterioare 'i elemetele
uei eCperieţe oi) 3= SE*>E :?ANS;)
ADLER :Alfred;% medic yi psiholog austriac (Viena, 1870 - Aberdeen, Scoţia, 1937).
Ele& di"idet al lui S) Ireud% Adler admite oţiuea de ico'tiet diamic% dar miimali!ea!ă
rolul "eCualităţii 'i al compleCului lui +edip B $ee!a per"oalităţii 'i B etiolo$ia e&ro!elor)
.etru el% care B copilărie a fo"t ra#itic 'i bolă&icio"% determiaţi "ut factorii idi&iduali 'i
"ociali) +mul are co'tiiţa "lăbiciuii "ale 'i caută "ă o remedie!e) Copilul "e $răbe'te "ă
crea"că deoarece dob(direa forţei 'i a puterii e"te totua cu a dob(di "ecuritatea) Ne&roticul%
care u a reu'it acea"tă adaptare% trebuie educat B a'a fel Bc(t "ă "e poată ite$ra armoio" B
lumea "a% pri pri"ma &alorilor ace"teia) Adler 'i3a impu" doctria "ub deumirea de
psihologie individuală.
,upă ce a practicat medicia la Viea% a imi$rat B Statele Uite% ude a predat la
Ui&er"itatea Columbia :8041;% apoi la Cole$iul medical di *o$ I"lad :NeY
>orM% 8024;) Adler e"te autorul a umeroa"e lucrări% ditre care cele mai importate au fo"t
tradu"e B limba frace!ă: *e temperament nerveu) :8084;% *rati+ue e t theorie de la
ps,chologie individuelle :804F;% !e sens de la vie :8024;) WB rom(e'te au apărut% p(ă B
pre!et% -unoaşterea omului .8008% 800H;% *sihologia şcolarului greu educa/il :8006; 'i
0ensul vieţii :800H; K ota trad); 3V C+M.*EXU* ,E INIERI+RITATE)
ADOLESCENŢĂ, perioadà a vieţii care se situeazà între copilàrie, pe care o continuà, yi
vârsta adultà.
E"te o <perioadă i$rată=% marcată de tra"formări corporale 'i p"i#olo$ice care Bcep pe la 84
"au 82 ai 'i "e termiă Btre 87 'i 4F de ai) Ace"te limite "ut &a$i% deoarece apariţia 'i
durata adole"ceţei &aria!ă după "eC% ra"ă% codiţiile $eo$rafice 'i mediul "ocioecoomic) .e
pla p"i#olo$ic% adole"ceţa e"te marcată de acti&area 'i Bflorirea i"tictului "eCual% de
coturarea itere"elorP profe"ioale 'i "ociale% a doriţei de libertate 'i de autoomie% de
amplificarea &ieţii afecti&e) Iteli$eţa "e di&er"ifică% puterea de ab"tracti!are a $(dirii cre'te%
aptitudiile particulare "e preci!ea!ă) Iucţia adole"ceţei e"te de a recuoa'te% B toată paleta
de &irtualităţi eCi"tete% po"ibilităţile fiecăruia% care le &or permite idi&i!ilor "ă3'i alea$ă o
cale 'i "ă "e a$aEe!e B &iaţa adultă) ,ar e"te 'i aceea de a de"coperi mai Bdeaproape fiiţele
umae% pe "ie B"u'i 'i pe ceilalţi 'i de a "tabili oi raporturi cu aturaEul: di"taţarea faţă de
păriţi% apropierea :camaraderie% amiciţie% dra$o"te; de cei de3o "eamă) Adole"ceţii
co"tituie u a"amblu "ocial deo"ebit de bo$at B &irtualităţi 'i de diamic)
14
15
ADOPŢIUNE
AIECTIVITATE
ADOPŢIUNE, act deliberat al unei persoane care doreyte sà ia în mod legal, în calitate
de fiu sau de fiicà, un copil pe care nu 1-a procreat.
Adopţiuea "e practică B maEoritatea "ocietăţilor umae) Comportametul adopti& "e
re$ă"e'te c#iar 'i la aimale% la care &edem femele care "e B$riEe"c de pui care u "ut ai lor)
*a ba!a uui a"tfel de comportamet "tă B mod cert i"tictul mater% dar la om eCi"tă B plu"
'i alte co"iderete :"ociale% ecoomice 'i filo"ofice; B doriţa de a3'i a"i$ura o po"teritate% B
Iraţa% de la "f(r'itul celui de al doilea ră!boi modial% cererile de adopţiue "ut B co"tată
pro$re"ie: umărul lor Bl Btrece c#iar pe al "ubiecţilor care pot fi adoptaţi% Btr3ade&ăr% di cei
circa 5F :XX; de copii aflaţi "ub tutela "tatului :orfai% abadoaţi; mulţi u "ut adoptabili%
di multiple moti&e: &(r"tă% "ăătate% eCi"teţa uor buici "au a uor fraţi 'i "urori de care u
"e &or "eparaţi% ata'ametul faţă de doici) Numai 6S ditre ei :abia 4 :XX;; "ut adoptaţi
aual% la care trebuie "ă adău$ăm aproCimati& 4 6FF de "trăii furi!aţi pe filiere pri&ate)
Ser&iciile "ociale re"po"abile% dorid "ă e&ite e'ecurile B ace"te operaţii% u procedea!ă la
pla"area pupililor dec(t după ce au obţiut u maCimum de $araţii pri&id părţile B cau!ă)
Se efectuea!ă ac#ete referitoare la &iitorii păriţi adopti&i% "pre a "e &edea care "ut
codiţiile materiale 'i p"i#olo$ice de care &or beeficia copiii) Ace'tia% la r(dul lor% "ut
"upu'i uor ri$uroa"e eCamee medicale 'i p"i#olo$ice% B pofida ace"tor precau3ţiui%
adopţiile u "ut Btotdeaua reu'ite) Via re&ie at(t copiilor adoptaţi c(t 'i păriţilor
adopti&i% B primul ca! u e"te &orba at(t de tare ereditare eob"er&ate c(t
de tulburări de comportamet cau!ate ueori de 'ederea Bdelu$ată B "tabilimet) E'ecul
poate fi imputat păriţilor adopti&i B ca!ul B care ace'tia "ut lip"iţi de maleabilitatea
ece"ară petru Bţele$erea 'i adaptarea la copilul primit) Ueori% fără a fi Btru totul
co'tieţi de faptul ace"ta% ei dore"c ca ace"ta "ă "e coforme!e uui aumit model ideal 'i "e
arată de!amă$iţi c(d copilul cre'te după propriile "ale po"ibilităţi 'i B'i afirmă idi&i3
dualitatea% B umeroa"e ca!uri ei e!ită "ă "e arate "e&eri 'i u 'tiu cum "ă3i de!&ăluie
copilului ade&ărata "a "ituaţie) Cel mai bie e"te "ă "e aborde!e B mod de"c#i" 'i fire"c
acea"tă c#e"tiue% atuci c(d copilul e"te Bcă mic% la &(r"ta de 5 "au 6 ai)
ADU ALISM, termn introdus în psihologie de 1.M. Baldwin (1895) spre a desemna
starea de nediferenţiere primitivà în care se gàseyte copilul mic, care confundà Eul yi
non-Eul.
,e!&oltareaP p"i#olo$ică a copilului trece pri diferite fa!e% prima fa!ă fiid caracteri!ată de
relaţia "tr("ă cu mama) Noul3ă"cut u face ici o di"ticţie Btre lumea "a iteră 'i lumea
eCterioară% Btre Băutru 'i afară% B ace"t prim "tadiuP u eCi"tă ici o co'tiiţă de "ie care
"ă "e opuă uei realităţi eCterioare% &iaţa p"i#ică de"fă'ur(du3"e pe u pla uic% B care Eul
'i o3Eul u "ut Bcă di"ticte) ,ar cur(d% B mod pro$re"i&% lumea trăită 'i lumea
eCterioară "e "epară 'i "e or$ai!ea!ă)
9) .ia$et a idetificat trei forme de aduali"m: 8; acela B care "emificatul 'i "emificatul%
cu&(tul 'i lucrul de"emat "ut ua :acea"tă formă de aduali"m di"pare către &(r"ta de 137
ai;N 4; aceea B care eCterul 'i iterul% obiecti&ul 'i
"ubiecti&ul fu!ioea!ă :acea"tă formă di"pare către &(r"ta de 038F ai;N 2; aceea B care
$(direa 'i materia "e cofudăN $(direa "e eCprimă B obiectul pe care Bl elaborea!ă 'i pe
care 'i3l repre!ită% efiid idepedetă de el :acea"tă formă de aduali"m di"pare către &(r"ta
de 88384 ai;) E&oluţia itelectuală ormală trece B mod ece"ar de la cdifereţierea pri3
miti&ă la obiecti&itate% pritr3o mi'care cotiuă de decetrare 'i de di"taţare) 3Z[
E-+CENTRISM)
AFAZIE, alterare patologicà a limbajului.
Acea"tă ifirmitate% co"ecuti&ă uor le!iui cerebrale% locali!ate B emi"fera "t($ă la
dreptaci% poate "ur&ei la "ubiecţi cu o iteli$eţă ormală 'i care u pre!ită ici tulburări de
afecti&itate 'i ici deficieţe ale fucţiilor percepti&e 'i motorii) B pofida etimolo$iei
termeului% u a&em de3a face cu o pierdere a &orbiriiP% ci cu o perturbare a capacităţii de
utili!are a re$ulilor pri care "e produc 'i "e Bţele$ me"aEele &erbale)
A"pectele afa!iei "ut multiple) *e putem $rupa B două forme pricipale: afa%ia lui 1ernic2e
"au afa!ia "e!orială 'i afa%ia lui 3roca "au afa!ia motorie% B primul ca! bola&ul &orbe'te%
B"ă &orbe'te pro"t% &ocabularul "ău e"te lacuar% Bţele$e $reu ceea ce i "e "pue 'i ade"ea u
e"te "tăp( pe "e"ul limbaEuluiP "cri"% B al doilea ca! u Bţele$erea &orbirii are de "uferit% ci
eCprimarea) /ola&ul e"te icapabil "ă articule!e fie 'i u "i$ur cu&(t 'i c#iar u reu'e'te "ă
"e eCprime "pota pri "cri"P) Ace"te tulburări apar B urma uor accidete &a"culare
cerebrale% a uor traumati"meP craiee% ecefalite% tumori cerebrale etc)% dar 'i% tra!itoriu%
pe
parcur"ul aumitor maladii :cum ar fi diabetul; "au itoCicaţii :cu oCid de carbo% de
eCemplu;) Tetati&ele de terapeutică a afa!iei "ut decepţioate) B lip"a terapeuticii% afa!icii
pot fi aEutaţi pritr3o reeducare bie codu"ă)
AFECT, aspect inanalizabil yi elementar al afectivitàţii, diferit atât de emoţie, care este
traducţia neuro-vegetativâ a afectelor, cât yi de sentimentele mai elaborate.
Btre "tările afecti&e defiite% cum "ut bucuria 'i a$oa"aP%eCi"tă uele "etimete
itermediare% edefiite% "u"ceptibile de a "e depla"a de la o "tare afecti&ă la alta 'i "uferid o
"erie "ucce"i&ă de tra"formări) Ace"te "tări p"i#ice primordiale% $reu de aali!at% pot fi
ob"er&ate 'i "tudiate pri itermediul comportametelorO pe care le pro&oacă) Reacţiile de
a'teptare 'i de eCplorare ale uui "ubiect% de eCemplu% eCprimă itere"ul petru o aumită
"ituaţie% pe c(d mi'cările plie de eCuberaţă "au mi'cările de fu$ă "ut pro&ocate de "e!aţii
a$reabile :plăcereP; "au de!a$reabile :durereP;) Ace"te "etimete elemetare% &ariabile B
toalitatea lor afecti&ă% preced apercepţia ima$iii 'i repre!etăriiN ele "tau la ori$iea
emoţiilorP 'i co"tituie ceea ce umim% B $eeral% di"po!iţia uui idi&id)
AFECTIVITATE, ansamblu al stàrilor afective: sentimente, emoţii yi pasiuni ale unei
persoane.
,i"ti$em de obicei B &iaţa p"i#ică a omului trei domeii: acti&itateaP% iteli$eţaP 'i
afecti&itatea) + atare di"ticţie e"te arbitrară% Btruc(t cele trei elemete "ut idi"ociabile)
Iaptul ace"ta e"te deo"ebit de e&idet B ceea ce pri&e'te afecti&itatea) Ace"t a"amblu
co"tituie partea ab"olut
8H
AIIL
AGRESIVITATE
fudametală a &ieţii metale% u umai ba!a pe care "e edifică relaţiile iterumae% ci 'i toate
le$ăturile care Bl ata'ea!ă pe idi&id de mediul "ău) C#iar 'i o fucţiue ab"tractă ca $(direa
e"te "ubBţelea"ă pri modurile oa"tre de a "imţi% fiid afectată de emoţiile oa"tre) .e c(d
"ecuritatea% bucuria 'i fericirea pot fa&ori!a de!&oltarea itelectuală% i"ecuritatea% tri"teţea 'i
a$oa"a o pot cotraria) .reocupările aCioa"e 'i i"ecuritatea% care fr(ea!ă 'i i#ibă
de!&oltarea idi&idului% "ut re"po"abile de umeroa"e iadaptări "ociale) Ele "e re$ă"e"c B
e'ecurile 'colare% B e&ro!e=% tulburări p"i#o"omatice= 'i B uele p"i#o!eP)
AFI$, anunţ publicitar sau oficial, sub formà de placarda, expus într-un loc public.
Afi'ul comercial a apărut B "ecolul al XV3lea :8511;N e"te uul di miEloacele cele mai
obi'uite 'i eficiete folo"ite B publicitateP% B fiecare a% "ume eCtrem de importate "ut
i&e"tite B ace"t "uport publicitar% B 8071% de eCemplu% frace!ii i3au co"acrat aproape 5
458 milioae de fraci :"ur"ă: S)E)C)+),)I).);) Multă &reme afi'i'tii au fo"t arti'ti producători
de ima$ii frumoa"e% meite "ă placă% B"ă de la "f(r'itul primului ră!boi modial% "ub
iflueţa 4estalttheorie 'i datorită cuceririlor p"i#olo$iei modere% arta afi'ului "e ba!ea!ă pe
date 'tiiţifice) Afi'ul u trebuie doar "ă placăN e"te% Baite de toate% u miEloc de comuicare
care tra"mite u me"aE) Rolul "ău e"eţial e"te de a atra$e ateţia a"upra uui obiect "au
"ubiect preci"% de a meţie trea! itere"ul faţă de ace"ta% de a capta ateţia diferiţilor idi&i!i%
pe mă"ură ce fiecare de&ie recepti& la me"aEul pe care Bl coţie)
Cuoa'terea mecai"melor p"i#olo$ice ale percepţieiP permite "ă "e e&ite aumite erori care
ri"că "ă "cadă co"iderabil eficieţa afi'elor B calitate de miEloc de comuicare cu ma"ele)
Iormatul afi'elor% li!ibilitatea lor% "tilul 'i locul de ampla"are trebuie "ă ră"pudă aumitor
criterii oferite de p"i#olo$ia eCperimetală)
AGITAŢIE, acti&itate eCce"i&ă% cofu!ă% de!ordoată)
A$itaţia "e maife"tă Btotdeaua "ub forma uui comportamet dere$lat: $rima"e% cri!e de
er&i% cu&ite 'i $e"turi itempe"ti&e etc) B $eeral% ace"t comportamet trădea!ă
de!orietarea uei per"oae "upu"ă uor te"iui pe care e"te icapabilă "ă le re!ol&e% put(d
fi iterpretat ca o tetati&ă "t($ace% eadec&ată de a "căpa de o "ituaţie dificilă :T) *eYi;)
Copiii de obicei "ut a$itaţi% <turbuleţi=% ca! B care &orbim de <i"tabilitate p"i3#omotorie=
"au de <#iperMie!ie=) *a u i&el de3a dreptul patalo$ic eCi"tă o a$itaţie mult mai $ra&ă 'i
mai periculoa"ă% care "e B"oţe'te de cofu!ie metală 'i de delir% mai ale" B cri!ele de
delirium treme" 'i B p"i#o!e :p"i#o!a maiaco3depre"i&ă))); B ace"te ca!uri e"te ece"ară
"pitali!area bola&ului)
AGNOZIE, incapacitate de a recunoayte obiectele uzuale, în pofida pàstràrii intacte a
organelor de simţ si a unei inteligenţe normale.
U bola& căruia i "e pre!ită o pie"ă de ar$it% de eCemplu% &a fi capabil "ă o de"crie corect:
<e"te rotudă% plată% "trălucitoare)))=% dar u &a reu'i "ă idetifice B ea o moedă) Nu e"te deci
&orba de o tulburare a percepţiei le$ată de or$aele de "imţ receptoare% ci de o deficieţă
co"ecuti&ă perturbărilor cetrilor er&o'i "uperiori :"coarţa cerebrală;)
A$o!iile pot afecta oricare ditre fucţiile "e!oriale% dar mai bie "tudiate "ut a$o!iile
&i!uale% auditi&e 'i tactile: 8; agno%ia vi%uală "au <cecitatea p"i#ică= e"te co"eciţa
di"tru$erii :bilaterale; a !oelor de proiecţie a căilor &i!uale la i&elul lobului occipitalN 4;
ugno%ia auditivă "au <"urditatea p"i#ică= e"te datorată le!iuilor :bilaterale; ale lobilor
temporaliN 2; agno%ia tactilă "au <a"tereo$o!ia= e"te icapacitatea bola&ului de a idetifica
u obiect cu aEutorul "imţului tactil 'i ar fi cau!ată de le!area uui aali!ator cortical "ecudar
"ituat B "patele circum&oluţiuii parietale a"cedete) /ola&ii ati'i de a$o!ie u "e
comportă ca i'te ifirmi% "ur!i "au orbi% ci ca i'te "ubiecţi care B'i i$oră deficieţa)
AGORAFOBIE, teamà nejustificatà, uneori însoţità de vertij, pe care unele persoane o
tràiesc atunci când se gàsesc în locuri publice, în largi spaţii descoperite.
A$orafobicul% Bebuit de ideea că are de tra&er"at o piaţă "au că are a "e ame"teca B
mulţime% preferă "ă le e&ite) .etru a "e lii'ti% el "e "ile'te "ă urme!e Btotdeaua acelea'i
tra"ee% lă"(du3"e B"oţit de o per"oaă "au de u aimal "au duc(d cu el u obiect familiar
:ba"to% umbrelă;) Comportametul "ău% pe care Bl Eu"tifică ueori pri moti&aţii lo$ice% poate
co"titui "imptomul maEor al uei e&ro!eP fobice)
AGRAFIE, pierdere a capacitàţii de a scrie, independentà de orice tulburare motorie,
pierdere care
survine la o persoanà care mai înainte a scris normal.
-rafi"mul "e pă"trea!ă% bola&ul put(d B $eeral "ă copie!e cu&ite% literă cu literă) Acea"tă
impo"ibilitate de a "e eCprima pri "cri"% care core"pude uei ame!iiP "pecifice% "e
datorea!ă uei le!iui cerebrale "ituată la i&elul pliului curb al lobului parietal "t($)
AGRESIVITATE, tendinţà de a ataca.
8; *uat Btr3u "e" re"tr("% ace"t terme "e raportea!ă la caracterul belico" al uei per"oaeN
4; Btr3o accepţiue mai lar$ă% termeul caracteri!ea!ă diami"mul uui "ubiect care "e
afirmă% care u fu$e ici de dificultăţi% ici de luptăN pe u pla Bcă 'i mai $eeral%
caracteri!ea!ă acea di"po!iţie fudametală datorită căreia fiiţa &ie poate obţie "ati"facerea
trebuiţelor "ale &itale% B pricipal alimetare 'i "eCuale) .etru mulţi p"i#olo$i a$re"i&itatea
e"te "tr(" le$ată de fru"trareP: u copil Bmpiedicat "ă "e Eoace "e Bmbufea!ă "au tropăie de
furie) C#iar 'i medicul% otea!ă cu umor Ireud% poate fi B mod ico'tiet a$re"i& faţă de uii
bola&i pe care u3i poate &ideca) A$re"i&itatea are 'i alte cau!e: ?) Mota$er :8077; a
ob"er&at la copii B re"taţă cu "omul acce"e bru'te de a$re"i&itate% urmate de momete de
i!olare ab"olută) A$re"i&itatea la copil "e datorea!ă cel mai ade"ea uei i"ati"facţii profude%
co"ecuti&e uei lip"e de afecţiue "au uui "etimet de de&alori!are per"oală) C(d% de
eCemplu% B pofida eforturilor "ale "icere% u 'colar e"te pedep"it petru că u "ati"face
eCi$eţele păriţilor% ace'tia Bi aplică u tratamet eCtrem de iEu"t% care poate duce la re&olta
miorului "au la prăbu'irea "a) B&ăţarea are u rol importat B
18
80
A1UTOARE SPECIALIZATE
ALCOOLISM
a$re"i&itate% B cartea "a 5mul agresiv :8071;% .) Tarli arată că B uele $rupuri umae :B
Ta#iti "au B MeCic% de eCemplu; orice a$re"i&itate e"te "ti$mati!ată% "ortită oprobriului) El
co"ideră că 'i B "ocietatea oa"tră ar fi po"ibilă dimiuarea a$re"i&ităţii pri mă"uri
educati&e% pri $lorificarea coduitelor altrui"te 'i a &alorilor morale)
A1UTOARE SPECIALIZATE, sprijin oferit de ycoalà elevilor aflaţi în dificultate.
+r$ai!area de aEutoare "peciali!ate oferite de $rădiiţă 'i de 'coala elemetară ele&ilor
frace!i care Bt(mpiă dificultăţi deo"ebite B "ati"facerea eCi$eţelor uei 'colarităţi
ormale% mai ale" B ceea ce pri&e'te dob(direa de cuo'tiţe 'i deprideri fudametale% a
fo"t preci!ată pri circulara r) 0F 3 F74 di 0 aprilie 800F :/)+) r) 8H% 80D5D0F;)
Ace"te aEutoare% care u trebuie "ă "e "ub"tituie acţiuii cadrelor didactice% "ut adaptate
fiecărui ca! B parte 'i "e eCercită B 'coală% e&etual cocomitet cu acelea di afara 'colii)
Se di"ti$ aEutoare "pecialiDaţe cu domiată pedagogică 'i aEutoare "peciali!ate cu domiată
reeducativă. .rimele pot fi or$ai!ate B cla"ele de adaptare=% cu efecti& redu"% ori pri
<re$rupări de adaptare=% ude "ut aduaţi temporar ele&ii aflaţi B dificultate care cotiuă "ă
frec&ete!e cla"a obi'uită) Celelalte "ut aplicate B mod idi&idual "au B $rupe foarte mici%
cu acordul păriţilor "i% dacă "e poate% cu cocur"ul lor)
AEutoarele "peciali!ate "ut acordate de uul "au mai mulţi iter&eieţi di reţelele de
aEutoare "peciali!ate :R)A )S);) Ace'ti iter&eieţi "ut p"i#olo$i 'colari% i"titutori
"peciali!aţi B"ărciaţi cu reeducarea% titulari cu certificat de aptitudie
petru acţiui peda$o$ice "peciali!ate 'i ite$rare 'colară :C)A).)S)A)I)S)% opţiue -; 'i
i"titutori "peciali!aţi B"ărciaţi cu B&ăţăm(tul 'i aEutorul "peciali!at B ca!ul ele&ilor aflaţi
B dificultate la 'coala preelemetară 'i elemetară% titulari ai C)A).)S)A)I)S)% opţiue E)
I"titutorii titulari ai C)A)E)I) K R).).) "au R).)M) "ut co"ideraţi titulari ai C)A).)S)A)I)S)%
opţiue -)
B c(mpul de acţiue al uei reţele pot itra umeroa"e 'coli) Reţelele de aEutoare "peciali!ate
"e "ub"tituie $rupelor de aEutoare p"i#opeda$o$ice :-)A).).);= 33Z C*ASĂ ,E INTE-RARE
LC+*ARĂ)
ALAIN :Emile Au$u"te C#artier% !i";% filo"of 'i peda$o$ frace! :Mota$e3au3.erc#e%
+re% 87H7 3 *e Ve"iet% >&elie"% 8068;)
.rofe"or la *iceul ?eri IV di .ari"% a eCercitat o mare iflueţă a"upra a umeroa"e
$eeraţii de "tudeţi) E"te cuo"cut Bdeo"ebi petru ale "ale *ropos .*ropos sur Ic /onheur,
*ropos sur l#education. *ropos nur Ies philosophes, *ropos sur Ies pouvoirs etc.6 .eda$o$% el
"e &rea educator 'i caută B 'colar omul pe care trebuie "ă38 forme!e 'i "ă38 di"ciplie!e)
Metoda pe care o predică e"te "e&eră% ba!(du3"e pe dificultate 'i pe efort) A"emeea pricipii
pot "ă co&iă adole"ceţilor% dar u copiilor mici $u&eraţi de pricipiul plăcerii=)
ALĂPTARE, acţiune de a hràni cu lapte un bebeluy.
Alăptarea de către mamă% atuci c(d e"te po"ibilă% e"te de preferat oricărei alte #rae% laptele
mater fiid perfect adaptat la trebuiţele "u$arului) Compo!iţia laptelui mater &aria!ă u
umai cu &(r"ta
copilului% ci 'i B cur"ul !ilei% ba c#iar 'i B cur"ul 'ediţei de "upt) B plu"% el coţie %)factori
de imuitate= care Bl proteEea!ă pe "u$ar Bmpotri&a ifecţiilor ite"tiale)
Btre mamă 'i copil eCi"tă o ade&ărată relaţie p"i#ofi!iolo$ică% relaţie care codiţioea!ă
"ecreţia lactată) AfluCul laptelui depide de apelul "u$aruluiN de obicei el "e opre'te c(d
copilul "3a "ăturat% B "f(r'it% alăptarea de către mamă co"tituie o "ituaţie pri&ile$iată% B
cur"ul căreia "e creea!ă o relaţie p"i#olo$ică de eBlocuit) Copilul care "u$e u "e
alimetea!ă pur 'i "implu: B acela'i timp cu laptele el prime'te căldura corpului mater%
mirea"ma "a% ima$iea feţei "ale% pe care u o pierde di oc#i) El "e cofudă cu cea care Bl
#răe'te% fu!ioea!ă cu ea) C#iar 'i B ca!ul alăptării artificiale% trebuie "ă "e facă totul "pre a
"e "al&a acea"tă le$ătură e"eţială% lu(du38 pe copil B braţe% "ur(!(3du3i% le$ă(du38%
&orbidu3i% acea"ta fiid ambiaţa B care el $ă"e'te căldura 'i "ecuritatea ece"are de!&oltării
"ale)
Alăptarea e"te u act compleC% care "e acomodea!ă $reu cu re$ulile preci"e 'i imperati&e)
IiCitatea raţiilor 'i orarele pre"tabilite ri"că "ă perturbe acea"tă relaţie "pecifică% relaţie care
e"te B e"eţa ei o comuicareP Btre mamă 'i copil) ."i#olo$ii moderi%B urma cercetărilor
lui A) -e"el. :887F380H8;% recomadă mamelor "ă răm(ă recepti&e la apelurile copilului%
fără a fi ob"edate de oră "au de catitatea de lapte) ,upă o "curtă perioadă de o"cilaţie :235
!ile;% "e ob"er&ă că ritmul 'ediţelor de "upt 'i trebuiţele alimetare ale "u$arului "e
ormali!ea!ă 'i core"pud ceriţelor reale ale ace"tuia) .ri ace"t "i"tem de <autocomadă=
e"te po"ibilă elimiarea ca!urilor de "ubutriţie "i de "upraalimetare 'i Bdeo"ebi elimiarea
aCietăţii care Bi face "ă "ufere pe "u$arii Bfometaţi c(d ace'tia "ut lă"aţi "ă pl($ă petru
că Bcă u a "o"it ora "uptului)
ALCOOL ETILIC, produs de distilare a bàuturilor fermentate.
Acţiuea rapidă a alcoolului a"upra cetrilor er&o'i "uperiori "e traduce B $eeral pritr3o
"uprimare a i#ibiţiilor% o "e!aţie de buă3di"po!iţie 'i o cre'tere a Bcrederii B "ie) Cu
toate ace"tea% i$e"tia "a B catităţi eCa$erate e"te periculoa"ă% ueori c#iar mortală% B do!ă
moderată% alcoolul are efecte pe care umai eCameele de laborator le pot pue B e&ideţă:
ateţiaP "lăbe'te% reacţiileP "ut mai lete 'i% B pofida uui "etimet B'elător de forţă 'i
putere% radametul B mucă% performaţele "ut dimiuate) Numeroa"e accidete= de
mucă :84386S di ca!uri; 'i de circulaţie :5FS; "ut imputabile co"umului de alcool% B
Iraţa% B 8076% co"umul de alcool a fo"t de 1%1 milioae de #ectolitri :80%H litri de alcool pe
cap de locuitor adult B &(r"tă de pe"te 4F de ai;% ceea ce% B pofida uei "căderi cu 44S faţă
de aul 801F% Bi "ituea!ă pe frace!i pe primul loc di lume ca băutori de alcool% B 8070%
co"umul de alcool pur la copiii B &(r"tă de pe"te 86 ai a fo"t de 8H%7 litri :.r) ?) Allemad%
C)N)A)M)% 8002;)
ALCOOLISM, ansamblu de tulburàri fizice yi mentale datorate consumului de bàuturi
alcoolice.
B perioada 80H538075% co"umul modial de &i a cre"cut cu 4FS "i cel de alcoolP cu 6FS
:/) S#a#ade#% /)I )T)% 8076;) B IrJr ta% "e e"timea!ă la 4 milioae umăiu9 bola&ilor de
alcooli"m :di care HFF FFF femei;N o treime ditre
21
ALEXANDER
per"oaele care mor Btre 26 'i 6F de ai "ut% mai mult "au mai puţi direct% &ictime ale
alcooli"mului) ,e la "f(r'itul celui de al doilea ră!boi modial 'i p(ă B 8016 umărul de
dece"e cau!ate de alcooli"m 'i ciro!ă #epatică u a Bcetat "ă crea"că% dar după acea"tă dată "3
a Bre$i"trat o clară ameliorare:
A
u
l
,ece"e
pri
To
tal
alco
oli"
ciro
!a
m
#epa
tică
80
5H
578 41H
2
24
55
80
16
545
7
811
65
44:
8F
4
80
75
224
8
840
H8
8H
47
4
Acea"tă ameliorare pare a "e cofirma% deoarece B 8008 u "e Bre$i"trea!ă <dec(t= 84 :XX;
de dece"e :.r) ?) Alter(d% C)N)A)M)% 8002;) Cu toate ace"tea% "pue ace"t autor% dacă "3ar
totali!a toate dece"ele le$ate de alcool "3ar obţie o cifră $lobală "ituată Btre 5F :XX; 'i 6F
:XX;)
Alcooli"mul are u rol e"eţial B $ee!a tulburărilor p"i#ice) Alcoolul u umai că
dimiuea!ă capacităţile itelectuale% ci "c#imbă caracterul% tra"formă afecti&itatea 'i ruiea!ă
per"oalitatea) Numărul de iterări B "pitalele p"i#iatrice petru alcooli"m croic 'i p"i#o!e
alcoolice a cre"cut co"iderabil di aul 8054 Bcoace: de la HH1 la acea dată% a aEu" la
aproape 8F FFF B 8064% 87 118 B 80H4% 25 668 B 8014 'i 54 472 B 8074 :după 8074 u mai
di"puem de date "tati"tice;) Violeţa 'i crima "ut foarte ade"ea B relaţie cu alcooli"mul:
H0S ditre omucideri% 67S ditre icediile &olutare% 40S ditre cotu!ii 'i răiri% 41S
ditre crimele 'i delictele "eCuale :I)3.) /ombet% 801F;) .ritre elemetele care fa&ori!ea!ă
i"ta3
larea alcooli"mului "e umără cau!ele idi&iduale :fru"trări afecti&e% "i$urătate))); 'i factorii
"ociali)
I) Clairmote 'i 9) Ca&aa$# au calculat% B 8071% că alcoolul repre!ită o piaţă de 81F
miliarde de dolari :eCclu"i& ţările "ociali"te;) Nu mai departe dec(t B Iraţa% aproape 6
milioae de per"oae profită% direct "au idirect% de pe urma ace"tui produ"% care a adu"
"tatului% pri di&er"ele taCe% H%2 miliarde de fraci% B ceea ce pri&e'te factorii culturali% "ă
amitim doar faptul că% B maEoritatea re$iuilor% alcoolul e"te de re$ulă a"ociat cu "ărbătorile
'i că a38 oferi face parte di <arta de a trăi B "ocietate= .„suvoir(vivre"6. Alcooli"mul
preocupă toate $u&erele% ftr3o ţară mică cum e"te El&eţia% "e e&aluea!ă la 6 mi?oae de
fraci el&eţiei :\ 4%0 milioae de dolari; pierderile cotidiee "uferite de ecoomie% Bcerc(d
"ă oprea"că o a"emeea #emora$ie% puterile publice au luat u aumit umăr de mă"uri
le$i"lati&e 'i re$ulametare% B Iraţa% pricipalele teCte "ut le$ea di 86 aprilie 8065%
pri&id tratametul alcoolicilor periculo'i petru
i 68 70 72 74 76 ;
"emei% 'i le$ea di T; iulie 8071% care &ie B "priEiul luptei cotra celor care urcă la &ola
B "tare de ebrietate) ,ar ace"te mă"uri &or răm(e i"uficiete at(ta timp c(t opiia publică
u "e &a fi "c#imbat rădica
"eilitate
demeţe pre"eile E
7voluţia numărului de internări în spitalele
psihiatrice pentru psiho%e alcoolice şi alcoolism
cronic .I.8.0.7.9t.$.. 1:;<6
*onderea alcoolismului in diagnosticele clinice
la /ăr/aţi, după statisticile serviciilor psihiatrice
pe anul 1:<; .I.8.0.7.$, 1:;=6
ALERGIE, hipersensibilizare a unui individ la anumite substanţe (sau situaţii) numite
alergeni.
Mecai"mul profud al ace"tei reacţii e"te Bcă i"uficiet cuo"cut% dar cercetările Btrepri"e
a"upra ace"tei probleme au "co" B e&ideţă importaţa <tereului afecti&=% rolul fudametal
pe care Bl Eoacă per"oalitatea 'i emoţiile B de!&oltarea maife"tărilor aler$ice) ,acă
maEoritatea cri!elor "ut decla'ate de i$e"tia% i#alarea "au cotactul corporal cu "ub"taţe
"pecifice% altele "ut% B mod mi"terio"% decla'ate de "ituaţii bi!are: de eCemplu% &ederea uor
automobile de u aumit tip) ?) /aruM :80H4; a de"cri" c#iar 'i o
<aler$ie admii"trati&ă= care "e maife"tă pri <"tare de 'oc% palpitaţii% cefalee% idi"po!iţie
etc)= .aralel cu "tudiile a"upra codiţiilor fi!ico3c#imice 'i fi!iopatolo$ice ale ace"tor
tulburări% alte lucrări "e orietea!ă "pre e&etualele cau!e p"i#olo$ice% Bcă di 8058% I)
AleCaderP 'i 'coala "a de la C#ica$o au demo"trat fra$ilitatea emoţioală a aler$icilor% a
căror copilărie ar fi Ealoată de $ra&e coflicte afecti&e) Ipote!a pe care "a&aţii "e "trăduie"c
"ă o &erifice e"te aceea că aler$eii "ut purtători de "e") Ace"te elemete :aler$eii;%
&ariabile la ifiit 'i "pecifice fiecărui idi&id% ar a&ea puterea "ă decla'e!e reacţia aler$ică
doar petru că B &iaţa "ubiectului au fo"t a"ociate cu "ituaţii emoţioale ite"e% pă"tr(d
petru aler$ic o "emificaţie "imbolică de care ade"ea el u e"te co'tiet) Cu alte cu&ite% am
a&ea de3a face cu u mecai"m de codiţioareP% or$ai"mul reacţio(d Btr3u mod deter3
miat de fiecare dată c(d "e $ă"e'te B aceea'i "ituaţie)
ALEXANDER :Ira!;% psihanalist american de origine maghiarà (Budapesta, 1891 -
Palmspring, California, 1964).
E"te cuo"cut mai ale" petru "tudiile "ale pri&id afecţiuile p"i#o"omatice .$edicina
psihosomatică6 'i cocepţiile "ale p"i#aalitice% lar$ difu!ate B umeroa"e lucrări% ditre care
uele tradu"e B limba frace!ă .*rincipiile psihanali%ei, 8064N *sihoterapia analitică, 8060;)
AleCader "e itere"ea!ă mai mult de "ituaţiile coflictuale B care "e $ă"e'te adultul dec(t de
coflictele di copilărie 'i u e!ită "ă iter&iă acti&% pri BcuraEări% petru a38 aEuta pe
paciet "ă depă'ea"că ob"tacolele ce3i "tau B cale) .ri iter&eţiile "ale "e "trăduie'te "ă3i
redea
ALEXIE
AMBIŢIE
"ubiectului idepedeţa% "emal(du3i tot ceea ce co"tituie o piedică B eCercitarea
autoomiei "ale morale) Acea"tă atitudie permite cel mai ade"ea "curtarea duratei curei% dar
pre!ită pericolul de a38 &edea pe terapeut "ub"tituidu3'i propria per"oalitate aceleia mai
"labe a bola&ului% care ri"că "ă u "e mai poată de!&olta iciodată) Acea"tă primeEdie u i3a
"căpat lui AleCader care% B aumite ca!uri B care cura "a aalitică ri"că "ă e'ue!e% cotiuă
"ă aplice B mod ri$uro" pricipiile metodei freudiee)
ALEXIE, pierdere a capacitàţii de a înţelege limbajul scris.
Subiectul u pre!ită de obicei tulburare de limbaEP oral :&orbe'te ormal 'i Bţele$e ceea ce i
"e "pue;% poate c#iar "ă "crie corect% B mod "pota "au la dictare% dar u i!bute'te "ă
citea"că ceea ce a "cri"% deoarece a <uitat= "e"ul cu&itelor "cri"e) Acea"tă deficieţă "pecială
a percepţiei e"te datorată uei le!iui cerebrale "ituată la i&elul ariilor para"triate care
BcoEoară "ci!ura calcariă) AleCia u trebuie cofudată cu di"leCiaO% care e"te o perturbare
a depriderii de a citi)
ALIENARE MENTALĂ, nebunie, tulburare a spiritului care face imposibilà viaţa
sociala.
A&em accepţiuea profudă a termeului umai dacă Bl raportăm la "ocietate) Alieatul e"te
icapabil "ă ducă o &iaţă ormală% "ă "e coforme!e re$ulilor $rupului "ău "ocial%el fiidu3i
<alieat=% adică "trăi $rupului :B latie'te alienus \ al altuia% "trăi% o"til;) Ceea ce defie'te
B primul r(d aliearea metală e"te perturbarea relaţiei cu "emeul% alterarea fucţiei de
comuicare) *a alieat miEloacele de
eCprimare "ut tulburate% iar atitudiile% "traii% "ut $reu de Bţele") Comportametul "ău
iadaptat co"tituie ade"ea o "ur"ă de de!ordie% ba c#iar de pericol "ocial% ceea ce moti&ea!ă
iterarea Btr3u "pital "peciali!at) &utismul#, caracteri!at drept pierdere a cotactului &ital cu
lumea eCterioară% ca 'i paranoia#, marcată de deteriorarea relaţiilor "ociale% "ut două forme
maEore ale alieării metale) ,i 8067% termeii <alieat= 'i <alieare metală= tid "ă di"pară
di &ocabularul medical% fiid Blocuiţi de aceia de <bola& mital= 'i <boală mitală=) Z
.SI?IATRIEN .SI?+RĂ)
ALIMENTARE, actul de a hràni, de a se hràni.
.roblema alimetaţiei Bl itere"ea!ă pe p"i#olo$ di mai multe moti&e% pricipalul fiid
iflueţa ace"teia a"upra per"oalităţii 'i de!&oltării itelectuale a idi&i!ilor) A fo"t "tabilit%
Btr3ade&ăr% că mal3utriţia precoce 'i durabilă e"te re"po"abilă de "laba de!&oltareP
itelectuală 'i motorie a copiilor) Ace"t feome "e ob"er&ă la păturile "ărace ale populaţiei 'i%
la "cară modială% B toate teritoriile ude Bcă mai dome'te foameaP) Toate "tudiile co"tată
o Bt(r!iere "emificati&ă a de!&oltării metale a "ubiecţilor care au "uferit de malutriţie B
primul a de &iaţă) Acea"tă Bt(r!iere răm(e defiiti&ă% oricare ar fi apoi re$imul aplicat
ace"tor copii) 3V AN+REXIE MENTA*ĂN /U*IMIE)
ALTRUISM, termen creat de Auguste Comte spre a desemna grija dezinteresatà pentru
binele semenului.
Altrui"mul B'i are "ur"a B atură% dar poate re!ulta 'i di reflecţie) Se ob"er&ă% la fiiţe di
aceea'i "pecie% comportamete
altrui"te aturale% "potae) 9) ?) Ma""erma% de eCemplu% citea!ă ca!ul uor maimuţe care%
pu"e Btr3o "ituaţie eCperimetală B care B'i pot le"e procura #raa% apă"(d pe o pedală%
reuţă multă &reme la #raă c(d au Bţele" că actul apă"ării pe pedală pro&oacă u 'oc
electric ueia di co$eerele lor) Raţiuea e pre"crie "ă fim altrui'ti% deoarece fără
"olidaritate &iaţa de&ie impo"ibilă) ,upă G) ?amilto :*odra; 'i R) Tri&er" :?ar&ard;%
altrui"mul ar putea fi defiit ca o formă "ubtilă de e$oi"m=)
ALZHEIMER 3 /+A*A *UI A*R?EIMER)
AMBIANŢĂ, mediu fizic yi moral înconjuràtor.
Codiţiile eCterioare care acţioea!ă a"upra idi&idului determiă% B parte% comportametul
"ău) Comportametul :C;% "pue T) *eYi% e"te B fucţie de per"oaă :.; 'i de mediul "ău
:M;N C \ f :.% M;) Atmo"fera Bcordată ditr3o familie de!biată% climatul afecti& defa&orabil
ditr3o Btrepridere "ut "uficiete "pre a eCplica umeroa"e e'ecuri 'colare "au o "cădere a
producti&ităţii mucii% apariţia de "edimete de i"ati"facţie 'i c#iar% la uele per"oae%
apariţia de tulburări de caracterP) Studiidu3"e ambiaţa diferitelor $rupuri% "3a putut
demo"tra eCperimetal că a$re"i&itatea= e"te mai puterică B mediile "ociale cu o "tructură
autoritară dec(t B $rupurile democratice) S3a ob"er&at% de a"emeea% că ameliorarea relaţiilor
iterumae B colecti&ităţile de mucă determiă o &eritabilă eliberare de eer$ie răma"ă p(ă
atuci efolo"ită 'i% B co"eciţă% o cre'tere a radametului) Codiţiile fi!ice ale mucii%
adică &etilaţia% temperatura% umiditatea% lumia 'i
!$omoteleP au făcut obiectul uor "tudii aprofudate% deoarece au icideţe reale a"upra
producti&ităţii) .e c(d !$omotele pro&oacă o cre'tere a te"iuii% mu!ica% Eudicio" folo"ită%
de"tide) .etru a "e e&ita obo"eala &i!uală 'i deci o "cădere a radametului% ilumiatul
trebuie "ă fie "uficietN la fel% &etilaţia trebuie adaptată diferitelor tipuri de acti&itate)
IDEXTRIE, aptitudine de a se servi cu aceeayi dexteritate atât de mâna dreaptà cât yi de
cea stângà.
AmbideCtriile &eritabile "ut rare) MaEoritatea idi&i!ilor care "e bucură de acea"tă aptitudie
"ut "t($aci cotrariaţi% care au reu'it "ă3'i educe B mod corect m(a lor edomiată)
AMBIEGAL, tip psihologic la care tendinţele extratensive' yi intro-versive` se
echilibreazà.
Tipul ambie$al a fo"t co"iderat de uii p"i#olo$i 'i de către B"u'i ?) Ror"c#ac#P drept tipul
cel mai ec#ilibrat) .er"oaelor cărora li "e aplică ace"t calificati& u le repu$ă acţiuea% dar%
Baite de a trece la acea"ta% "imt e&oia de a reflecta la ceea ce au de făcut 'i de a "e pre$ăti)
Cu toate ace"tea% o a"tfel de atitudie poate eCprima 'i Bdoiala% ideci!ia)
AMBIŢIE, aspiraţie la un statut superior.
,oriţa de $lorie "au de Bmbo$ăţire le permite idi&i!ilor "ă3'i mobili!e!e toate eer$iile% "ă
acceadă la u i&el mai ridicat 'i "ă3'i reali!e!e poteţialităţile) ,ar atuci c(d ambiţia u "e
ba!ea!ă pe capacităţi reale% cum e"te ca!ul la uii debili% ea e"te cau!a uor decepţii 'i
iadaptăriP)
24
AMBIVALENŢĂ
ANALIZA FACTORIALA
AMBIVALENŢĂ, stare a unui subiect care, intr-o situaţie datà, tràieyte concomitent
sentimente contradictorii.
Ambi&aleţa u e"te o "tare metală aormală) Cu toate ace"tea% "e Bt(mplă ca acea"tă
dualitate de "etimete "ă "e traducă B coduite patolo$ice atuci c(d cotradicţia e"te
ireductibilă) E /leuler% de altfel% a creat B 808F termeul de ambi&aleţă "pre a de"crie uul
di pricipalele a"pecte ale per"oalităţii "c#i!ofreiculuiP) *a ace'ti bola&i ob"er&ăm
modificări bi'te de di"po!iţie fără ca moti&ele ace"tora "ă e fie compre#e"ibile)
AMBLIOPIE, slàbire accentuatà a vàzului (acuitatea vizualà se situeazà între l/2O yi
4/10).
B Iraţa "e a"c B fiecare a circa 86 :XX; de copii ambliopi% di care 6S e&oluea!ă "pre
cecitateP) Ade"ea ambliopia copilului mic răm(e ecuo"cută aturaEului ace"tuia)
Atitudiea familiei% B "pecial a mamei% poate iflueţa caracterul copilului% după cum ea Bl
la"ă "ă trăia"că ormal "au Bl i!olea!ă 'i Bl a"cude) Uii ambliopi) purtători de oc#elari% pot
urma cur"urile 'colare obi'uite% pe c(d alţii trebuie ite$raţi Btr3u B&ăţăm(t "pecial)
AMFETAMINA, substanţà chimicà din grupa aminelor psihotonice, numite yi ,amine
de trezire" sau ,psihamine".
Amfetamiele "ut "timuleţi ai "i"temului er&o" cetral) Ele "uprimă "etimetul de
obo"eală 'i "e!aţia de foame 'i Bi dau "ubiectului o impre"ie de forţă) Iolo"irea repetată a
ace"tui medicamet coduce la epui!are fi!ică) ToCicomaii
care le co"umă B do!e mari pre!ită cofu!ie metală 'i u fel de "tare p"i#o3tică $e
<paraoia= :efect <parao=;% B care predomiă a$oa"a 'i ideile de per"ecuţieN efectul
<parao= re$re"ea!ă după c(te&a ore de la itoCicare) Ueori apare u delir paraoid cu
#aluciaţii 'i cu elemete de automati"m metal)
AMINTIRE, fapt care revine în spirit.
Amitirea u eCi"tă pri ea B"ă'i% ci e"te o maife"tare a "piritului care reco"truie'te
trecutul% retrăidu38 pri pri"ma pre!etului) Acea"tă reco"trucţie "potaă e"te po"ibilă
datorită cadrelor "ociale ale memoriei :M) ?albYac#";) Cu toate ace"tea% B pofida reperelor
de care di"pue% amitirea e&ocată u e"te iciodată fidelăN ea e"te Btotdeaua o iterpretare%
o "c#emati!are a realităţii) Aumite amitiri% aparet i"i$ifiate% pot ma"ca eCperieţe
ifatile importate) S) Ireud le3a dat umele de <amitiri3ecra=) Z UlTARE)
AMNEZIE, slàbire sau pierdere a memoriei.
A u "e cofuda ame!ia% feome patolo$ic% cu uitareaP% care e"te u feome ormal)
Sc#ematic% di"ti$em două forme de alterare a capacităţii me!ice: ua% umită <ame!ie de
fiCaţie= :"au amne%ie anterogradată6, pri&e'te reţierea amitirilor% pe c(d cealaltă%
caracteri!ată de impo"ibilitatea amitirii% e"te umită <ame!ie de e&ocare= :"au amne%ie retro(
gradă6. Ea "e poate datora uor le!iui &a"culare ale ecefalului% uor traumati"me cerebraleN
"e poate ob"er&a 'i B p"i#o!e% ca 'i B "tările e&ropatice) B ace"te di urmă ca!uri% c(d
bola&ul poate uita totul% iclu"i& idetitatea "a% ame!ia e"te de ori$ie emoţioală .amne%ie
afectivă6;
fucţioea!ă ca u mecai"m de apă are Bmpotri&a a$oa"ei% ca refu! al uei calităţi
apă"ătoare) Tratametul idicat ace"t ca! e"te cel p"i#olo$ic% &i!(d iuprimarea i#ibiţiilor
'i readucerea B
co'tiiţă a amitirilor uitate% pri Eocul
liber al a"ociaţiilor de idei)
AMORF, tip de personalitate care se defineyte, în caracterologia lui G. Heymans yi E.
Wiersma, printr-o slabà emotivitate' :E;% inactivitate :A; yi ecou imediat yi pasager al
impresiilor (P).
*ip"it de ambiţie 'i epă"ător% amorful trăie'te clipa pre!etă 'i B'i ri"ipe'te timpul B plăceri
'i di"tracţii multiple% realmete fri&ole) C('ti$ă "impatia aturaEului dată fiid latura "a
optimi"tă 'i acomodată)
ANALIZĂ, descompunere a unui întreg în elementele sale.
Aali!a e"te mecai"mul $(dirii care cocetrea!ă ateţia a"upra fiecăreia di părţile uui
a"amblu 'i caută le$ăturile lor po"ibile% Bmpreuă cu "ite!a formea!ă o uitate% u a"amblu
complemetar al reflecţiei) .roced(d pri difereţieri "ucce"i&e% de la $lobal la elemetele
prime% aali!a e"te Bt(mpiată de "ite!ă mult Baite de a3'i fi termiat operaN re$rupările au
loc rapid 'i apare "c#ema completă% pe care o poate "e"i!a iteli$eţa)
Acea"tă metodă pare a fi cea mai eficace petru B&i$erea dificultăţilor Bt(lite de "pirit pe
calea cuoa'terii% a'a Bc(t e"te utili!ată B maEoritatea "i"temelor peda$o$ice% B&ăţarea
cititului pri metoda $lobalăP% de eCemplu% "e ba!ea!ă pe ace"t pricipiu)
Acela'i demer" permite% B domeiul p"i#olo$ic% de"coperirea moti&aţiilorP uor
comportameteN B ca!ul &i"elorP% uităriiO% lap"u"urilorP 'i atitudiilor= adoptate de idi&i!i
aali!a face "ă apară "emificaţiile a"cu"e)
B "fera mucii% aali!a "arciilor 'i a relaţiei <om3ma'iă= ocupă u loc determiat) Ea
permite calcularea &alorii relati&e a ormelor 'i Eu"ta remuerare% "tabilirea circuitelor celor
mai "imple 'i elimiarea $e"turilor iutile% pre&eirea accidetelor 'i a"i$urarea petru uceici
a uei pre$ătiri raţioale)
ANALIZĂ DIDACTICĂ. Iormarea p"i#aali'tilor cere% pe l($ă cuo'tiţe teoretice
dob(dite la ui&er"itate 'i i"titutele de p"i#aali!ă% o p"i#aali!ăP per"oală% de lu$ă durată
:de la doi la patru ai;% codu"ă de u p"i#aali"t eCperimetat% abilitat de autorităţile
"uperioare ale profe"iei) E"te &orba de o cură p"i#aalitică 'i%B acela'i timp% de u B&ăţăm(t
oral% idi&idual% la care trebuie "ă "e "upuă acela care &rea "ă de&iă p"i#aali"t) ,upă
acea"tă etapă% debutatul poate Btrepride cure% răm((d el B"u'i u aumit timp "ub
cotrolul uui al doilea p"i#aali"t% "tăp( pe me"erie)
ANALIZĂ FACTORIALA, ramurà a matematicii aplicate, conceputà de C.E.
Spearman pentru analiza rezultatelor obţinute prin administrarea mai multor teste
mentale, în general, aceastà metodà statisticà încearcà sà punà în evidenţà factorii
comuni unui ansamblu de variabile care au între ele anumite corelaţii.
C(d i "e propu uui idi&id "arcii diferite% "e co"tată că re!ultatele u "e reparti!ea!ă la
Bt(mplare% eCi"t(d Btre
27
ANALIZA TRANZACŢIONALA
ANIMISM
ele relaţii determiate: B ca!ul uui 'colar care obţie ote foarte bue la latiă 'i la
$eometrie 'i ote proa"te la de"e% $(dim B mod ituiti& că primele "e datorea!ă uei
aptitudii petru raţioametul lo$ic care u iter&ie B probele $rafice) ,ar petru a face
acea"tă afirmaţie e"te ece"ară o cofirmare obiecti&ă) Aali!a fac3torială e3o furi!ea!ă B
mod oportu) ,atorită ace"tei te#ici) Spearma a putut pue B e&ideţă o aptitudie
$eerală :pe care o ume'te factorul -;% care ar co"titui eer$ia metală 'i ar fi a"imilabilă
cu iteli$eţaP) .ritre te"tele cele mai "aturate B factorul - fi$urea!ă a'a3umitele
*rogresaive $atrices ale lui 9) C) Ra&e)
ANALIZĂ TRANZACŢIONALĂ,
psihoterapie de grup datoratà psihiatrului american E. Berne (1962) yi bazatà pe analiza
relaţiilor inter-individuale.
<Tra!acţia= e"te uitatea de raport "ocial: <fac ce&a petru "au Bmpotri&a ta :"timul;% iar tu
reacţioe!i B co"eciţă= :ră"pu";% B ace"t "c#imb "ut a$aEate am(două per"oalităţile
'i% at(t uul c(t 'i celălalt% e putem comporta ca u copil% ca u părite "au ca u adult
obiecti&)
Eul3<copil= :C; core"pude emoţiilor% "potaeităţii 'i creati&ităţiiN Eul3<părite= :.; e"te
a"amblul &alorilor 'i preceptelor itroiectate B timpul copilărfei :aalo$ SupraeuluiP
freudia;N Eul3<adult= :A; e"te per"oaa lo$ică% obiecti&ă% care cule$e iformaţia 'i o tratea!ă
fără patimă% fără a "e lă"a iflueţată de opiiile per"oale) Iiecare ditre ace"te trei "tări ale
Eului co"tituie u "i"tem complet de "etimete% de atitudii% de idei% de limbaE% care
e"te pu" B mi'care B mod "pota B di&er"ele "ituaţii cu care "utem cofrutaţi ) ,ar "e
Bt(mplă ca o per"oaă "ă u utili!e!e dec(t u "i$ur re$i"tru de ră"pu"uri "au ca ua ditre
ace"te trei "tări ale Eului "ă o Bcalce pe cealaltă% B ace"t ca!) <tra!acţia= u poate reu'i% ca
B ca!ul% de eCemplu% c(d la o "timulare de tip A iterlocutorul reacţioea!ă cu modul . "au
C) Aali!a uor a"tfel de comportamete Bi permite pacietului "ă co'tieti!e!e mecai"mele
p"i#olo$ice care le $u&ereaDă 'i "ă acceadă la autoomie% B ace"t proce"% p"i#oterapeutul are
u rol marcat directi&% dar 'i ceilalţi membri ai $rupului au rolul lor% aEut(du38 pe "ubiect "ă
"e perceapă mai bie% rele&(d 'i "ubliiid atitudiile eadec&ate pe care el le adoptă de
re$ulă)
ANALIZOR, sistem neurofiziologic care permite sà fie perceputà yi analizatà lumea.
Ace"t terme% folo"it de I) .) .a&lo&% de"emea!ă receptoriiO "e!oriali% căile lor er&oa"e 'i
teritoriile di "coarţa cerebrală care le core"pud) Aali!orul &i!ual% de eCemplu% cupride
retia% căile optice 'i !oa &i!uală core"pu!ătoare di coeCul occipital) *e!iuea ueia "au
alteia di părţile ace"tui aparat er&o" duce la cecitateP) ,ar pe c(d bola&ul are "etimetul
de a fi orb :petru că trăie'te B be!ă; c(d oc#iul "au prelu$irile "ale er&oa"e "ut ati"e%
el u are acea"tă co'tiiţă atuci c(d di"tru$erea afectea!ă creierul) ECi"tă 'i aali!ori
iteri% care tratea!ă me"aEele care pro&i direct de la corp)
ANAMNEZĂ, ansamblu de informaţii culese de la bolnav yi de la
anturajul acestuia, referitoare la istoria sa personalà yi a maladiei de care suferà.
AameD)a orietea!ă dia$o"ticulO 'i ade"ea 'i atitudiea terapeutică a medicului "au a
p"i#olo$ului% Btr3ade&ăr% or$ai!area croolo$ică a elemetelor furi!ate de acea"tă ac#etă
permite ueori i&e"ti$atorului per"picace "ă de"copere relaţii cau!ale Btre aumite fapte) ,e
eCemplu% o bru"că di!orto$rafieP la u 'colar% care p(ă atuci "cria "ati"făcător% poate fi
raportată la o ruptură de ec#ilibru familial 'i "e eCplică pri acea"ta :a'terea uui ou copil%
Bdepărtarea uui părite iubitele);)
ANGOASĂ, neliniyte dusà la extrem, fricà iraţionalà.
A$oa"a e"te o "e!aţie apă"ătoare de idi"po!iţie profudă% determiată de impre"ia difu!ă a
uui pericol &a$% imiet% B faţa căruia răm(i de!armat 'i eputicio") ,e cele mai multe ori
acea"tă "tare "e a"ocia!ă cu modificări euro3&e$etati&e comparabile cu acelea pe care le
ob"er&ăm B 'ocurileP emoţioale: palpitaţii% tra"piraţie% tremurături% &edere Bceţo'ată etc)
A$oa"a% care are efecte de!or$ai!atoare a"upra co'tiiţei% $eerea!ă o re$re"iueP
coEuctă a $(dirii 'i a afecti&ităţiiP) Cau!ele "ale pot fi u coflictP iterior :c(d% de
eCemplu% e reprimăm a$re"i&itatea;% o acti&itate "eCuală e"ati"făcătoare "au o pierdere B
"fera dra$o"tei :doliu% de!aprobarea uei per"oae iubite))); care reacti&ea!ă u &ec#i
"etimet de abado% datorat precedetelor eCperieţe dureroa"e% B uele ca!uri u "ituaţia
reală e"te aceea care $eerea!ă a$oa"a% ci fata"mele% repre!etările ima$iare ale uei
"ituaţii coflictuale ico'tiete) *a uii copii Bcliaţi "ă "e ma"turbe!e% de eCemplu%
ameiţările $ro"olae ale păriţilor% ameiţări care "e $refea!ă pe u fod de culpabilitate%
pot pro&oca puterice reacţii emoti&e 'i coduite iadaptate% le$ate de teama de ca"trareP% de
teama de a fi mutilat "au de a3'i pierde membrul &iril) A$oa"a B "ie u e"te u feome
patolo$ic% ea fiid le$ată de codiţia umaă)
,upă ob"er&aţiile lui R) Spit!P% prima maife"tare a a$oa"ei &eritabile "e produce% la "u$ar%
"pre lua a opta% B ab"eţa mamei% la apropierea uui "trăi bru"c recuo"cut ca fiid diferit
de acea"ta) ,eparte de a fi o maife"tare aormală% ace"t comportamet e"te "emul uui pro3
$re"% do&ada că "u$arul a ati" capacitatea de a di"ti$e familiarul de "trăi 'i că de!&oltarea
"a afecti&ă "e de"fă'oară B mod ormal) Cu timpul% B mometele cruciale ale eCi"teţei% c(d
o ouă adaptare "e do&ede'te ece"ară% idi&idul B'i re$ă"e'te%B mod temporar% a$oa"a) ,acă
el e"te icapabil "ă3'i cree!e codiţii de adaptare% i"ecuritatea per"i"tă "i poate coduce la
e&ro!ăP "au la p"i#o!ăP) A$oa"a patolo$ică K de"cri"ă B oua omeclatură p"i#iatrică
americaă :,SM III% 8077; "ub termeii <tulburare paică= .pante tiisorder6 'i <aCietate
$eerali!ată= K e"te "imptomul p"i#iatric Bt(lit cel mai frec&et B practica medicală)
ANIMISM, credinţà cà orice lucru este animat yi purtàtor de intenţie.
Acea"tă atitudie "e Bt(le'te la copiii mici 'i la populaţiile primiti&e care "ut icapabile "ă3
'i eCplice altfel feomeele al căror mecai"m u38 Bţele$) Copilul care% B plimbarea "a
octură% "e &ede B"oţit de *uă% e"te co&i" că acea"ta
ANOREXIE MENTALA
ANULARE
Bl urmăre'te) *a fel% elemetele aturii de!lăţuite "ut% mai mult "au mai puţi co'tiet%
a"imilate de "piritele "imple cu m(ia ui&iă% pe care ele Bcearcă "ă o calme!e pri "acrificii
meite "ă c('ti$e buă&oiţa ,emiur$ului) Ace"t "i"tem de $(dire% care B'i are ob(r'ia B
prei"toria umaităţii% "e perpetuea!ă la copii 'i "e re$ă"e'te B pre!et u umai la cei 86F de
milioae de aimi'ti :B "pecial locuitori ai Africii% A"iei 'i +ceaiei;% ci 'i la aproape toţi
idi&i!ii prea puţi culti&aţi;)
ANOREXIE MENTALĂ, refuzul alimentàrii.
AoreCia metală "e ob"er&ă Bdeo"ebi la adole"ceţi 'i la fete 'i femeile tiere :86346 de
ai;% B $eeral &ir$ie% dar ueori 'i la copiii mici 'i c#iar la "u$ari) ,upă G) ?) Ta@e
:8074;% aoreCicul u mă(că di cau!ă că "e!aţia de foame di"pare "ub iflueţa uor
morfie edo$ee :edorfieO;% a căror pre!eţă B tala3mu"% B catitate "porită% a fo"t
obiecti&ată) Moti&ul po"tirii)B"ă% u e"te cuo"cut) Cu toate ace"tea% aali!a p"i#olo$ică face
"ă apară%B aproape toate ca!urile% u coflict actual cu aturaEul% B "pecial cu mama) Teama
de abado% culpabilitatea le$ată de tre!irea "eCualităţii pro&oacă ueori ace"t comportamet%
care "emifică o"tal$ia trecutului% doriţa de a re&ei la "ituaţia ifatilă) Tratametul cel
mai eficace e"te o "eparare temporară :rareori mai mare de două lui; de mediul familial 'i o
acţiue p"i#oterapeutică aplicată bola&ului 'i păriţilor "ăi)
ANORMAL, ceea ce este în afara normelor, care nu este frecvent.
Aormalitatea implică referiţa la u $rup determiat 'i la o medie "tabilită B
prealabil) E"te o oţiue eCtrem de relati&ă% care 'i3ar putea $ă"i ilu"trarea B călătoriile lui
-ulli&er care% B mod "ucce"i&% e"te <aormal= B miElocul liliputailor% apoi B miElocul
uria'ilor di /robdi$a$) Coceptul de aormalitate e"te cu at(t mai $reu de Bţele" cu c(t
eCi"tă tediţa de a idetifica orma cu ceea ce e"te frec&et 'i de a3i "ocoti "u"pecţi pe toţi
<de&iaţii=% Bdeo"ebi pe cei care profe"ea!ă opiii cotrare ideilor mo'teite :Socrate%
SolEeiţB)));) Aormalul u e"te Btotdeaua totua cu patolo$icul) +mul co"iderat
<aormal= poate fi tocmai acela care &a face "ă pro$re"e!e umaitatea)
ANOXIE, rarefiere sau suprimare a oxigenului distribuit de sânge ţesuturilor.
AoCia determiă alterări celulare% B "pecial la i&elul formaţiilor er&oa"e "uperioare care
"ut eCtrem de &ulerabile) C(d aoCia "ur&ie la a'tere% ca urmare a uui act ob"tetric
dificil% copilul e"te <&(ăt=N trebuie "ă3l baţi delicat pe fe"e 'i pe "piare petru ca el "ă "coată
primul ţipăt :care core"pude itrării brutale a aerului B plăm(i;% "au "ă3l reaime!i pri
metoda re"piraţiei <$ură la $ură=% B ace"te "ituaţii timpul pre"ea!ă% Btruc(t după 638F miute
"e pot i"tala le!iui cerebrale ire&er"ibile% $eeratoare de tulburări eurolo$ice 'i de
arieraţieP metală)
ANTICIPARE, acţiune de a de&a"a)
.ritr3u demer" al $(dirii% o acţiue determiată poate fi eCecutată Baite de apariţia
"emalului a'teptat) ECperieţa cotidiaă arată că $(direa or$ai!ea!ă cu re$ularitate "c#eme
aticipatoare% porid de la aumite elemete) *ucrul ace"ta e"te deo"ebit de clar B actul
cititului "au B
de"cifrarea uei partituri mu!icale% c(d cel care cite'te <$#ice'te= ceea ce &a urma)
Cercetările de p"i#olo$ie aimală au "tabilit că aticiparea eCi"tă 'i la dobitoace% ba c#iar 'i la
e&ertebratele iferioare)
ANTIPSIHIATRIE, miycare filosoficà yi medicalà care supune criticii concepţia
occidentalà despre nebunie yi rolul medicilor psihiatri în societatea noastrà.
Atip"i#iatria a apărut la Bceputul ailor 80HF% o dată cu difu!area ideilor lui -) /ate"o
a"upra ori$iii p"i#o3familiale a "c#i!ofreiei% a ideilor lui M) Ioucault a"upra ebuiei "i a
acelora ale lui ?) Marcu"e cu pri&ire la "ocietatea abudeţei)
Te!a e"eţială a atip"i#iatrilor e"te că boala mitală :B "pecial "c#i!ofreia;% ea&(d dec(t
cau!e p"i#o"ociale% u e"te cu ade&ărat o boală) <Nebuii= "ut B realitate <ocoformi'ti=%
<de&iaţi= B raport cu o ormă "tabilită% iar iterarea lor u are alt "cop dec(t "ă3i co"tr($ă
"ă accepte o aumită ordie "ocială% B lumia ace"tui po"tulat% ar trebui "ă fie "uprimate
"pitalele p"i#iatrice "au cel puţi "ă fie tra"formate B cămie de ude "ă fie i!$oită orice
&ioleţă% iclu"i& co"tr($erea la "impla di"cipliă) .rima tetati&ă de ace"t fel a fo"t pu"ă B
practică% B 80H4% de medicul e$le! ,) Cooper% dar% B faţa o"tilităţii ifirmierilor% a trebuit "ă
Bcete!e B 80HH) Alte comuităţi terapeutice K B care bola&ii 'i per"oalul de B$riEire "e
cofudă% reuidu3"e% di"cut(d liber% aali!(d e&eimetele cotidiee ale comuităţii K
au fo"t create B A$lia de ,) Cooper% R) ,) *ai$% A) E"ter"o 'i *) RedlerN B Italia de I)
/a"a$liaN B Iraţa de M) Maoi)
Atip"i#iatria B$ro!e'te opiia publică 'i mulţi p"i#iatri o co"ideră ireali"tă 'i utopică)
ANTROPOLOGIE, ytiinţà a omului yi a operelor sale.
Coform tradiţiei% "e di"ti$e antropologia fi%ică, di"cipliă care "tudia!ă caracteri"ticile
morfolo$ice ale diferitelor oa"e umae% "er&idu3"e mai ale" de mă"urători% 'i antropologia
culturală, care B'i aplică cercetarea la faptele de culturăP) Repre!etaţii ace"tei a doua 'coli
pore"c de la pricipiul că% petru a Bţele$e omul% e"te ece"ar "ă3l "itue!i B mediul "ău
"ocial) Iterpret(d faptele de cultură% e"te po"ibil "ă Bţele$i "tructurile "ociale 'i% pri pri"ma
lor% fiiţa umaă) ,ar atropolo$ia "3a de!&oltat co"iderabil 'i actualmete B Iraţa
atropolo$ii co"ideră "ub ace"t terme $eeric patru domeii: 8; atropolo$ia "ocială 'i
culturală :"au etolo$ia;N 4; atropolo$ia li$&i"tică :"au etoli$&i"tica;N 2; atropolo$ia
biolo$ică "au fi!ică% a&(d drept obiect de "tudiu &ariaţiile caracterelor biolo$ice ale omului
B "paţiu 'i B timpN 5; prei"toria)
ANULARE. Mecai"m pri care o per"oaă "e "trăduie'te "ă "uprime B mod ma$ic o idee
"au u act% ima$i(d "au efectu(d o acţiue i&er"ă celei precedete: de eCemplu%
eCecut(d cu m(a "t($ă ceea ce tocmai a eCecutat cu m(a dreaptă) Ace"t comportamet
core"pude uui mecai"m de apărare= al Eului% de"tiat "ă Bdepărte!e a$oa"a datorată
apariţiei de "etimete "au de idei iacceptabile petru idi&idul co'tiet) &nularea retro(
activă, de"cri"ă de Ireud% "e Bcadrea!ă B $(direa ma$icăN o $ă"im Bdeo"ebi B ritualurile
ob"e"ioale)
30
31
ANXIETATE
ARIERAŢ1E
ANXIETATE, stare afectivà caracterizatà printr-un sentiment de insecuritate, de
tulburare, difuz.
Ade"ea folo"it ca "ioim al a$oa"ei% termeul aCietate "e deo"ebe'te de cel dit(i pri
ab"eţa modificărilor fi!iolo$ice :"e!aţie de "ufocare% tra"piraţie% accelerarea pul"ului)));%
care u lip"e"c iciodată B ca!ul a$oa"ei) Numeroa"e 'coli Bcearcă "ă eCplice $ee!a
aCietăţii pri pri"ma po!iţiilor lor doctriale) .etru teoreticieii B&ăţării acea"tă "tare ar fi o
reacţie de teamă codiţioată% o tediţă dob(dită) .etru p"i#aali'ti% dimpotri&ă% aCietatea
"3ar eCplica pri fru"trările libi3douluiO 'i iterdicţiile dictate de Supraeu=N aCietatea ar fi
"emalul de pericol adre"at EuluiO K adică per"oalităţii co'tiete K care% a"tfel pre&eit%
poate reacţioa pri mă"uri adec&ate "au mobili!(du3'i mecai"mele de apărareP)
APARAT PSIHIC, model teoretic imaginat de S. Freud pentru a reprezenta yi a face
inteligibilà funcţionarea vieţii mentale.
Ireud a elaborat două teorii ale aparatului p"i#ic) .rima% formulată B 80FF% cocepe aparatul
p"i#ic după modelul arcului refleC% cu o eCtremitate "e!orială 'i o eCtremitate motorie)
.ercepţiile :polul "e!orial; la"ă B p"i#i"mul o"tru impre"ii ditre care multe u de&i
aproape iciodată co'tiete) :Ace"t "i"tem ico'tiet u e"te umai "ediul amitirilor uitate%
ci 'i acela al impul"iilorP Bă"cute 'i al aumitor doriţeO); *a eCtremitatea motorie "e
"ituea!ă "i"temul preconştient>. Ico'tietul 'i preco'tietul "ut "eparate de cen%ură", care
re$lea!ă pa"aEul ditre ace"te două "i"teme) A doua teorie a aparatului p"i#ic% eCpu"ă B 8042%
rectifică
uele pucte "labe ale primei teorii) Ea di"ti$e B per"oalitate trei=<i"taţe=:
8; 7ul". care e"te B raport cu percepţiile% re$lea!ă de"fă'urarea proce"elor p"i#ice B timp 'i
le "upue probei realităţiiN
4; ?inele", B care "e a$ită impul"iile oa"tre primiti&e=% pe care Eul ar &rea "ă le "upuă
puterii "aleN 2; SupraeuDP% care "e eCprimă pri morală) Liele "e "upue pricipiului plăcerii#,
Eul "e "upue pricipiului realităţii#.
APATIC, în caracterologia lui G. Heymans yi E. Wiersma, tip de personalitate care se
defineyte printr-o slabà emotivitate` :E;% inactivitate :A; yi lentoarea reacţiei la
impresii (S).
Apaticul e"te opu" colericului= :E)A).);) +m al pricipiilor 'i rob al obi'uiţelor% el "e
caracteri!ea!ă pri placiditate% calm 'i coformi"m) Itro&ertit% "ecreto"% u e"te le"e de
de"cifrat) E"te u "pirit raţioal% rece% opac la co"ideraţiile "etimetale)
APATIE, indolenţà, lipsà de energie, aparentà insesibilitate la stimulàrile afective.
Acea"tă "tare poate fi le$ată de co"tituţia fi!ică% de o di"fucţie edocriă :i"uficieţă
tiroidiaă "au "uprareală;% de o tulburare er&oa"ă :depre"ie% cofu!ie metală% demeţă)));
"au de aumite codiţii de &iaţă de lu$ă durată :deteţie% 'omaE;)
APRAXIE, pierdere a capacitàţii de a executa gesturi sau acte elementare, fàrà ca
aceasta sà se datoreze unei paralizii sau deficienţe motorii.
Se di"ti$ mai multe &arietăţi de apraCie: 8; apraCia buco3facială :impo"ibilitatea
de a eCecuta la comadă mi'cări ale $urii 'i feţei;N 4; apraCia BmbrăcăriiN 2; apraCia
ideomotoare :impo"ibilitatea de a face u $e"t "imbolic% de felul "alutului militar;N 5; apraCia
ideatoare :impo"ibilitatea de a utili!a corect u obiect% de eCemplu de a apride o lum(are;)
Subiectul B'i ima$iea!ă% de"crie $e"tul care i "e cere a fi eCecutat :'i pe care el ar &rea "ă38
eCecute;% dar fără a i!buti "ă38 facă: a <uitat= "c#ema diamică $e"tuală) ApraCia u e"te o
a$o!ieP% ci mai de$rabă o ame!ieP motorie datorată uor le!iui ale "coarţei cerebrale)
&pra)ia constructivă este o tul/urare privind e)ecutarea desenelor şi a sarcinilor construc(
tive .pu%%le, cu/uri,..6@ /olnavul .desenele din dreapta6 este incapa/il să reproducă desenele
din stânga
APTITUDINE, di"po!iţie aturală 'i dob(dită de a efectua aumite "arcii)
,upă E) Claparede% aptitudiea e"te ceea ce permite difereţierea idi&i!ilor atuci c(d% la o
educaţie e$ală% Bi pri&im di u$#iul radametului) .otri&it domeiului B care "e maife"tă%
aptitudiile "e cla"ifică B itelectuale% "e!oriale% motorii etc) Iucţii $eerale ca ateţia 'i
Eudecata &or fi co"iderate aptitudii% la fel ca 'i di"po!iţiile particulare% cum ar fi abilitatea de
a de"ea)
Timp Bdelu$at aptitudiile răm( edifereţiate 'i% B $eeral% umai cu Bcepere de la
&(r"ta de aproCimati& 8F ai ele prid a "e preci!a) .e c(d aptitudiea petru mu!ică 'i de"e
"e maife"tă de"tul de precoce% cele petru matematică 'i cercetare 'tiiţifică u apar Baite
de 85 "au 8H ai) ,ia$o"ticarea aptitudiilor e"te o "arciă importată a co"ilierilorP de
orietare 'colară 'i profe"ioală% care au mi"iuea de a3i călău!i pe tieri B ale$erea uei
profe"ii)
ARHETIP, model primitiv etern.
Ace"t terme% luat de la Sf(tul Au$u"ti% a fo"t itrodu" B p"i#olo$ia abi"ală de C)-) 9u$
:8080; petru a de"ema ima$iile ar#aice :dra$oul% .aradi"ul pierdut))); care co"tituie u
fod comu al Btre$ii umaităţi) *e re$ă"im la fiecare per"oaă% di toate timpurile 'i de
pretutidei% alături de amitirile per"oale) Ve#iculate de fabule% mitolo$ie% ba"me 'i
le$ede% ar#etipurile "e maife"tă B &i"eP% deliruriP 'i artele picturale) Ele co"tituie
coţiutul a ceea ce 9u$ ume'te inconştientul colectiv.
ARIERAŢIE, stare a unui copil sau a unui adult întârziat în dezvoltarea sa.
Acea"tă Bt(r!iere% care "e e&aluea!ă B raport cu media $rupului căruia Bi aparţie idi&idul B
cau!ă% poate fi $lobală "au% dimpotri&ă% "ă u afecte!e dec(t o parte a per"oalităţiiP) C(d
"ut ati"e fucţiile p"i#ice% "ubiectul e"te icapabil "ă reu'ea"că B &iaţăN dacă e"te &orba de
u copil% ace"ta "e do&ede'te iapt "ă B&eţe% fiid ai& 'i e$ocetric)
8; Arieraţia intelectuală core"pude uei i"uficieţe co$eitale a de!&oltării iteli$eţei
care "e maife"tă precoce 'i%B
pricipiu% u poate
fi iciodată
recuperată% B
Iraţa% "e
e&aluea!ă Btre A
"i BC„
p"i#ic3creicr% a
aprofudat 'i
problema3
iţă) Ace"t
i&el de
a"p)ratic
itelectuală "e
poate datora
eredităţii % uei
B 6 &olume :7
tomuri;% 801038072%
la
tală cu mai multă
lip"ă de meaEamet
]^]
lumul
It "au mai
puţi clar)
ati3
femeie 'i care
poate afecta pe toţi
băieţii ă"cuţi de
aceea'i mamă;%
uei aberaţii
cromo!omice :ca
B "idromul lui
,oY;)
eurolo$i di ţară)
A mai "cri"% Btre
tat pe p"i#iatri :C%)
?) Tct "i A 9)
Ro"ao&;
idi&i
duali
c(t
'i de
factori
"ociali%
i&elul
8) +pre"cuN
*sihonciimlogie
:8072;% B
deDe problemele
p"i#olo$ice ale
pacieţilor lor 'i "ă
Ic rc&eleDe
compleCele )
Acea"tă probă a fo"t
utiliD)ată 'i petru
"u"pecţi% B ace"t ca!
"e ale$ douăDeci de
cu&ite "u"ceptibile
"ă3i amitea"că
&io3
de "ie%
cuoa'terea &alorii
proprii% a apti3
tudiilor 'i
limitelor per"oale
'i doriţa
"ubiectul% profud
iflueţat de
codiţiile "ociale%
a"piră "ă ati$ă u
"cop prea Balt B
raport cu
po"ibilităţile
a&ute: el arc o
Ni uei boli a
mamei B perioada
$ra&idităţii :cum
ar fi rubeola;% uui
traumati"m cra3
ia periatal)
uei ecefalite ctc)
ECi"tă
ASIMI*ARE%
coduită acti&ă pri
care modificăm
mediul B loc "ă
par a fi B relaţie
cu o ))e$liEeţă
B fiD)iolo$ie%
a"imilarea e"te
cultu3 proce"ul pri care
fiiţele &ii
tra"formă
clemetele
aumită &ocaţie%
ilar u 'i
aptitudiile
4;
Aricratia NJDerfD&E)
care apare cel mai
lor "ub"taţă% B
p"i#olo$ic) 9) .ia$et
ume'te <a"imilare
metală= aplicarea
rea c(tor&a
tră"ături de
per3
core"pude uei
imaturităţi p"i#ice%
ca o
copilărieiN ea "e
maife"tă mai ale"
pritr3u
ata'amet eCce"i&
faţă de păriţi%
pri
la o "ituaţie "au alta)
,e eCemplu% copilul
"u$ar care de"coperă
că u obiect poate li
mi'cat dacă "e tra$e
de "foara de care
ace"ta e"te le$at &a
tra$e de faţa de
ma"ă
r
m
#r_rTN_
Orr
ir
N%rm
:
O
c
t
e
O
c
=
"oali
tatcal
c "
u#ie3cţilor
eCamiaţi
'i% pri
ade"ea obţierea
mărturi"irii crimei
di partea
delic&etului) Cura
p"i#aalitică e"te "i
ca baDată pe
ASTARIE%
impo"ibilitate de a
"e meţie B
po!iţie &erticală)
put(d e&olua
fa&orabil "ub
iflueţa
p"i#oterapie])
ARSENI
:Co"tati;%
eurolo$ 'i
euroc#irur$
rom( :,ol#a"ca%
Eud) Sucea&a%
8084 3/ucure'ti%
8005;)
,i"cipol al lui
,umitru /a$da"ar
:87023 805H;%
creatorul 'colii
rom(e de
euroc#irur$ie% C)
Ar"ei a de&eit B
8016 directorul
celui mai mare
"pital
ma"ă) 3Z AC+M+,ARE)
AS+CIAQIE%
acţiue de a apropia%
de a reui)
Ieomeele p"i#ice
au proprietatea de a
"e le$a B co'tiiţă%
idepedet de
&oiţă% B &irtutea
aumitor le$i%
euţate de
Ari"totel) Ace"ta a
remarcat că e&o3
carea amitirilor
e"te Ble"ită de
referirea la alte
impre"ii care au cu
ace"tea raporturi
ifud% B
"e"ul că
u i "e
li"tul u itroduce B
cură imic per"oal%
pacietul fiid acela
care determiă
mer"ul
p"i#aali!ării)
AS.IRAQIE%
a"amblu de
tediţe care Bl
propul"ea!ă pe om
către u ideal)
Se &orbe'te de
a"piraţie Btr3o
acţiue
aproa
pe
Btotd
t
ASTE
NIC)
E)
Tret"
c#mer
% pri
a"pect
ul "
ASTE
NIE%
forţel
or)
3alia de
abaDicO)
OISTERIE)
B
biotipolo$i
a lui tip
morfolo$ic
caractcriD)at
%ău
lo$ili) 3Z
*)E.T+S+
M)
lip"ă "au
"lăbire a
ducea direct "ecţia
de tumori
cerebrale :Spitalul
cliic de
euroc#irur$ie
<.rof) dr) ,)
/a$da"ar=%
/ucure'ti;)
Reali!ări impor3
tate B domeiul
patolo$iei
opo!iţie) Studierea
ace"tor le$i primare
de a"ociaţie
:coti$uitate%
a"emăare 'i
cotra"t; a "tat pe
primul3pla petru
p"i#olo$ia di
"ecolele al XVlll3lea
'i
petru idi&id
realiDarea
capacităţilor "ale)
e m
ă pe
care
"impla
odi#ă u
o poate
I) -alto% care a de i&elul de reu'ită le#am :i$abilitate
c#irur$icale a
proce"elor
eCpa"i&e
itracraiee% B
c#irur$ia
cerebro&a"culară%
traumatolo$ia
craiocerebrală
etc) .reocupat de
raportul
Bcercat pe el B"u'i
eCperieţa
asociaţiilor li/ere, a
tra" coclu!ia
pe care "perăm "ă3l
ati$em% acela pe
care i3l fiCăm Btr3o
ite 'i
făt
tuală)
.oate
8
fi!ică 'i
itelec3fi
co"eciţa
uei
ifecţii
ATA$AMENT
:#epatită &irală)));% a uei di"fucţii edocrie :#ipotiroidie% i"uficieţă "uprareală)))l% a
"urmeaEului "au "e poate datora uor cau!e pur p"i#olo$ice :refulare= "au fru"trăriO repetate;)
ATA$AMENT, ansamblu de legàturi care s-au stabilit între un nou-nàscut yi mama sa,
începând cu senzaţiile yi percepţiile sugarului vizavi de aceasta yi, reciproc, ale mamei
faţà de copilul ei.
,i !iua a treia după a'tere "u$arul e"te capabil "ă recuoa"că miro"ul "(ului 'i $(tului
mamei 'i "ă38 difereţieD)e de
B$lob(d relaţiile cu ceilalţi membri ai aturaEului)
ATELIER PROTE1AT, loc în care lucreazà muncitori handicapaţi care nu se pot
adapta marii colectivitàţi sau care sunt incapabili sà satisfacà exigenţele obiynuite ale
patronilor.
Cel mai ade"ea e"te &orba de bola&i mitali "au cu bete'u$uri fi!ice% a căror eficieţă e"te
limitată 'i di cau!a uor "ec#ele ale afecţiuii de care "uferă 'i care dore"c "ă "e readapte!e
pro$re"i& la o &iaţă "ocială ormală% B Iraţa% B ace"te ate3
ou3ă"cut de aceea'i &(r"tă) *a fel%el e"te capabil "ă di"ti$ă &ocea "a% $u"tul pielii "ale%
calitatea palpărilor ei)
Noţiuea de ata'amet a fo"t itrodu"ă B p"i#olo$ie B 8060 de către 9) /oYlb@ :80F13800F;%
ca urmare a i&e"ti$aţiilor etolo$i'tilor) ?)I) ?arloY pre!eta puilor de maimuţă două mame
de "ub"tituţie: ua cofecţioată di "(rmă 'i pre&ă!ută cu u bibero cu lapte% alta fără
bibero% B"ă acoperită de blaă) Maimuţicile "e arucau "pre acea"ta di urmă% prefer(d
cotactul 'i căldura blăii aimale) Acea"tă ob"er&aţie cotra!ice te!a p"i#olo$ică potri&it
căreia le$ătura cu mama deri&ă di "ati"facerea trebuiţei de #raă)
.etru /oYlb@ u Bcape Bdoială că ata'ametul e"te u proce" Bă"cut ale cărui mecai"me
K "tri$ătele% a$ăţarea% "tr($erea la piept% "uptul K "ut comue copilului 'i puiului de
maimuţă) Sur("ul% "pecific omului% e"te uul ditre mecai"mele ata'ametului care apare
foarte de timpuriu la oii3ă"cuţi) Teoria ata'ametului "3a Bmbo$ăţit a de aN actualmete ea
depă'e'te diada mamă3copil%
mucitorii primid o remueraţie proporţioală cu radametul lor% care u poate fi B"ă
iferioară "alariului fiCat pri decret mii"terial) Muca proteEată% pre&ă!ută de Codul familiei
'i de aEutorul "ocial :art) 8H1 'i 8H7;% a fo"t defiită de le$ea di 42 iuie 8016 cu pri&ire la
#adicapaţi 'i de decretul di 28 decembrie 8011) Admiterea Btr3u atelier proteEat e"te
"ubordoată autori!aţiei comi"iei te#ice de orietare 'i de recla"are profe"ioală
:Co)T)+)Re).);O)
ATENŢIE, concentrare a spiritului asupra a ceva.
A fi atet B"eamă% Btr3u fel% a te Bc#ide faţă de lumea eCterioară "pre a te focali!a a"upra
a ceea ce te itere"ea!ă)
ECperimet(du3"e cu pi"ici% "3a putut arăta ceea ce "e Bt(mplă la i&el euro3fi!iolo$ic) Mai
Bt(i aimalul e"te făcut "ă audă "uete "curte :<pocete=; 'i "e Bre$i"trea!ă ifluCurile
er&oa"e ale urec#ii) Apoi "e la"ă "ă apară B ra!a pri&irii aimalului u 'oarece: percepţia
<pocetelor= "cade) Itere"ul pi"icii petru 'oareci o face
"ă3'i cocetre!e ateţia a"upra micului ro!ător% limit(du3i c(mpul co'tiiţei) ,e Bdată ce
'oarecele e"te retra"% poteţialele Bre$i"trate rede&i e$ale Btre ele) ECi"tă deci o i#ibare
relati&ă 'i temporară a eCcitaţiei er&oa"e% "tructurile "uperioare :corteCul cerebral; acţio(d
direct a"upra celor iferioare)
-ând atenţia pisicii este concentrată asupra
şoarecelui, potenţialul ei auditiv este limitat.
&cest potenţial redevine normal de îndată ce
retragem şoarecele
Sc#ematic% &arietăţile ateţiei "e cla"ea!ă B două mari cate$orii: ateţia &olutară% care
depide de idi&id 'i de moti&aţiile "ale% 'i ateţia i&olutară% care e"te atra"ă de mediul
eCterior% ca urmare a or$ai!ării particulare a c(mpului percepti& B care apare u obiect%
deta'at
di a"amblu) Toate eforturile publicităţii= tid "ă atra$ă ateţia publicului a"upra uui
produ"% ameaE(du3i c(mpul percepti&% petru ca apoi "ă38 meţiă trea!% itere"(du38 B
modul cel mai profud) ,ate fiid ace"te co"eciţe practice% problema ateţiei a făcut
obiectul uor importate lucrări B laboratoarele de p"i#olo$ie eCperimetală di armată 'i di
idu"trie)
"cade rapid) ,icolo de o durată de două!eci de miute% apare obo"eala% "e produc erori 'i
omul de "er&iciu trebuie Blocuit) Capacitatea de ateţie a uui "ubiect poate fi apreciată cu
aEutorul te"telor) Cel mai "implu ditre ele cere "ă fie barate aumite litere ditr3u teCt :toate
literele NE% de eCemplu;N "e otea!ă apoi erorile 'i &ite!a de eCecuţie)
ATITUDINE, manierà de a fi într-o situaţie.
Coceptul de atitudie acoperă di&er"e "emificaţii) El de"emea!ă orietarea $(dirii%
di"po!iţiile profude ale fiiţei oa"tre% "tarea de "pirit proprie ouă B faţa aumitor &alori
:efortul creator% bai))); etc) ECi"tă atitudii per"oale% care u pu B cau!ă dec(t idi&idul
:preferiţele e"tetice% de eCemplu;% 'i atitudii "ociale :opţiuile politice;% care au o icideţă
a"upra $rupurilor) ,ar ceea ce le caracteri!ea!ă 'i pe uele 'i pe altele e"te faptul că
Btotdeaua e"te &orba de u a"amblu de reacţii per"oale faţă de u obiect determiat:
aimal% per"oaă% idee "au lucru) Subiectul B"u'i le percepe ca făc(d parte ite$rată di
per"oalitatea "a% ceea ce face ca atitudiile "ă fie foarte Brudite cu tră"ăturile de caracter) Cu
c(t Eul= e"te mai puteric cu at(t atitudiile "ut mai idepedete% mai de"c#i"e 'i
atitudiile "ut
iruii ri$ide)
automatica) P)) mar
"i &iata p"i#ica i re
memorie)));% B
aumite "tări
patolo$ ce
ac#ete efectuate
de p"i#olo$i 'i
p"i#iatri :9) M)
Stter) ?)
*uccioi;
demo"trea!ă
"e comportă ca "%
cum ar 8% B
permaeţă
ra#ile; "i au
Btotdeaua o
aumită itc3
$o"te) de la
idifereţă la
pa"iueN pot li
picior pe altul% "e
io)ic)`i cu m(iile%
"are
"e pot ob"er&a
acti&ităţi automatice%
ca mer"ul "au
priderea treului%
care "eN pa
că ab"eţa
di"cipliei
determiă
perturbaţii $ra"e la
uii tieri) Iără
autoritate educaţia
"e face pro"t%
per"oalitatea
răm(e "labă)
rate :*) *)
T#ur"toe % 8047;)
[Z S+N,A9)
acti&ităţi rituali!ate
:de eCemplu%
a'e!area &e"mitelor
a propriei per"oae:
<cie&a= Bi face "ă
fel de efa"tă ca 'i
careţa= de
autoritate :T) G)
B aceea'i ordie;
"au repetarea
per"e&eretă a
acelora'i Eocuri)
Copilul auti"t%
pierdut B acti&ităţile
"ale
"tereotipe)e&olueaD)(
8
Btr3u ui&er"
pri&ai)
fi!ice ale atletului) cială de delir de
iflueţă%
"imptomatică petru
di"ocierea
per"oalităţii% a fo"t
"tudiată de p"i#iatrul
ru" V) Tadi"Mi 'i
de frace!ul -) -)
de COlcrambault)
AUT+.UNITIUNE
pedeap"ă pe care e3
o aplicăm oi B'ie)
*a baDa uui a"tfel
de comportamet "e
află Btotdeaua
"etimetul de a fi
comi" o $re'eală%
care poate &aria de
la culpabilitatea
ormală p(ă la
autoacu!area
delirată% B ace"t
ca!) B $eeral% e"te
&orba de melacolici
care drama3
autoritatea%
aumite atitudii
patere prea ri$ide
"ut re"po"abile
de e'ecuri 'i
copiilor) Tatăl care
B'i eCercită
autoritatea trebuie
"ă o facă petru a3
8 proteEa pe copil
de pericolele pe
care el e"te Bcă
icapabil "ă le
domie 'i u "pre
a3'i afirma pro3
pria3i
per"oalitate)
AVI,ITATE%
doriţă ar!ătoare%
eCce"i&ă% pri&id
u aumit lucru)
B caracterolo$ie=
ace"t terme
de"emea!ă uul
di factorii
tediţelor% itrodu"
de -a"to /er$cr=
B tipolo$ia lui -)
?e@ma" 'i E) ,)
Gier"ma) A&idul
:A&; e"te B"etat
de cuceriri 'i
ac#i!iţii) El
urmăre'te "ă
impuă
proemieta Eului
"ău) Cotrariul
a&idităţii e"te
deta'area :A& [;%
care "e ob"er&ă B
"tare pură la uii
Bţelepţi 'i a"ceţi%
B teoria Melaiei
Tlei% a&iditatea
ar fi u factor
co"tituţioal% B"ă
Btărită de teama
de a u fi "uficiet
care predomiă
iteriori!area
emoţiilor%
timiditatea 'i
ideali"mul)
AT+M S+CIA*%
eCpre"ie datorată
lui 9) *) Moreo 'i
care de"emea!ă
reţeaua de relaţii
ale unui idi&id cu
aturaEul "ău%
"c#emati!ate "ub
formă de atracţii 'i
de repul"ii
reciproce)
atomilor "ociali al
uui $rupOi"cul "e
ume'te
<"ocio$ram(=O)
AUTISM%
eCce"i&ă Bc#idere
B "ie% duc(d la
o de"pridere de
realitate 'i la o
ite"ificare a
&ieţii ima$iati&e)
*) Taer a
de"cri"% B 8052%
"ub umele de
uiitiam infantil
precoce, o formă
9e p"i#o!ă a
copiltilui) Ace"t
"idrom% care "e
ob"er&ă mai
ade"ea la băieţi
dec(t la fete :de
două p(ă la patru
ori mai mult;%
tare a mediilor
'colare ormale% #a
c#iar 'i orice
ac#i!iţie
itelectuală% coduce
la o "ituaţie
deficitară $ra&ă "i
ire&er"ibilă)
AUT+ER+TISM%
Eui"are "eCuală B
ab"eţa parteerului)
Autoeroti"mul poate
"ur&ei "pota% B
timpul "omului% dar
cel mai ade"ea e"te
*a copii% alte
acti&ităţi% cu u
caracter mai puţi
e&idet "eCual% cum
ar fi "uferea
policelm "au
bala"area corpului%
"ut comportamete
autocrolice care
determiă o
de"tidere "i o "tare
9c buă di"po!iţie) B
practică% ace"te
acti&ităţi di"par de la
"ie atuci c(d
"ubiecţii au ati" o
aumită maturitate
afecti&ă) ,acă le
re$ă"im la adult% ele
"ut "emul uei
re$re"iui O)
AUT+MATISM%
acti&itate care
"capă cotrolului
&olutar 'i "e
rc"po"a#ili de
eorocirile eelorla i
'i edemi de a trăi)
.etru a "e pedep" %
ei u dau Bdărăt
ici de la automut
are :idiferet de
or$a: oc#i) m(ă%
or$ae $eitale; 'i
ici de la "iucidere)
AUT+RITATE%
iflueţă impu"ă
altora "pre a "e face
a"cultat Btr3u
aumit domeiu)
Autoritatea e"te la
fel de ece"ară
copiilor ca 'i
afecţiuea) *a
adole"cetă ca
de <bu= "pre a fi
iubit)
Bc#iderea B "ie
'i e&oia
imperioa"ă de
ale or$ai"mului% B
mod ormal% o acti3
/AN,A
BABINSKI :9o"ep#;% neurolog francez (Paris, 1857 -id., 1932).
E"te cuo"cut Bdeo"ebi petru lucrările "ale referitoare la "i"temul er&o") A demo"trat
caracterul artificial al tulburărilor ob"er&ate B i"teria !i"ă <i"terie de co&er"iue==% căreia i3a
dat umele de pitiatism, tulburare &idecabilă pri per"ua"iue)
BABY-TEST, ansamblu de probe care se bazeazà pe observarea sistematicà a
dezvoltàrii sugarilor yi copiilor mici.
Sut eCplorate a"tfel diferitele a"pecte ale comportametului: motricitatea, postura
:atitudiile faţă de fiiţe 'i lucruri;% lim/aDul 'i comportamentul psihosocial. .rimele "cări de
de!&oltare p"i#omotorie B mica copilărie au fo"t elaborate de A) -e"ellO :8046; 'i C#) /ii#lerO
:8024;) *a "f(r'itul ailor 801F% pediatrul america 9) /) /ra!elto a propu" o ouă "cară de
evaluare a comportamentului neonatal. B Iraţa% p"i#olo$ii utili!ea!ă mai ale" "cara de
de!&oltare p"i#omotorie a primei copilării propu"ă de +) /ruet 'i I) *e!ie)
Uele /a/,(tests permit determiarea uei &(r"te 'i a uui coeficiet de de!&oltareO% dar
&aloarea lor prcdicti&ă e"te de"tul de "labă)
BAGDASAR :,umitru;% medici specialist în neurochirurgie (Royieyti, jud. Vaslui. 1893-
Bucureyti, 1946).
Li3a B"u'it te#ica euroc#irur$icală B cliica lui ?)G) Cu"#i$% la /o"to :804138040;) B
8026 a creat primul "er&iciu de euroc#irur$ie di Rom(ia% Btr3u pa&ilio al Spitalului
Cetral di /ucure'ti) A "cri"% Btre altele: -hirurgia durerii :8026;N Erou/les meutau) dans
un caş de tumeur du lo/e frontal droit .802H;% B colaborare cu ,) Co"tatie"cuN !ath,(
rismul :8056;N Eratat de neurochirurgie :8068;) Membru de ooare po"tmortem al Academiei
Rom(e :8057;)
BALANSARE, miycare alternativà a corpului.
/ala"area capului "au a corpului% pe picioare% B patru labe "au B po!iţia a'e!at pe "pate% "e
Bt(le'te frec&et la copii% mai ale" B mediile "pitalice'ti% B "tabilimetele
"aitare "au cu caracter "ocial) Ace"t comportamet u e"te B "ie patolo$ic% dar eCi"tă ri"cul
lo&irii capului de elemete "olide) Ace"t feome ar fi miElocul de a re!ol&a o te"iue
iterioară pro&ocată de o careţă afecti&ă "au de i"tabilitatea relaţiilor eCi"teţiale cu
per"oae di aturaE) Se co"ideră a fi 'i o acti&itate autocratică% B cur"ul căreia copilul "3ar
le$ăa petru a3'i potoli trebuiţa de dra$o"te e"ati"făcută% B afara "tabilimetelor
"pitalice'ti "au cu caracter "ocial% bala"area per"i"tetă ar fi u feome reacţioai la
comportametul mamei% a cărei atitudie i"tabilă o"cilea!ă rapid Btre "e&eritate 'i ră"făţul
eCce"i&) 3V TRI3?+TI*+MANIE)
BALBISM 3 /a*/aIA*Ă)
BALINT :Mic#ael;% psihanalist britanic de origine maghiarà (Budapesta, 1896 - Londra,
1970).
E"te celebrii Bdeo"ebi petru că a or$ai!at "emiarii de formare a a"i"teţilor "ociali 'i a
medicilor practiciei) <-rupurile /alit= u reue"c dec(t u mic umăr de participaţi 'i
fucţioea!ă fără teme pre"tabilite% fiecare put(d e&oca u <ca!= care Bl preocupă) Rolul
aimatorului e"te de a3i determia pe membrii $rupului "ă3'i co'tieti!e!e propriile atitudii%
"etimete 'i proce"e p"i#ice care iter&i B relaţiile lor cu pacieţii) *ucrările teoretice ale
lui /alit "e aCea!ă pe problemele re$re"iuiiO 'i pe ceea ce el a umit <dra$o"tea primară=%
fa!ă foarte precoce B proce"ul relaţiilor iterumae% 'i <defectul fudametal=% elemet
cau!al al tulburărilor p"i#olo$ice) ,itre lucrările tradu"e B limba frace!ă% cităm: !e
medicin, son
mahidc ct la maladie :80HF;N !e defaut fondamental :8018;N &mour primuire et techni+ue
ps,chanal,ti,ue :8014;% !eş voie> de la rcgression :8014;)
BANALITATE, caracter a ceea ce este comun.
Numărul de ră"pu"uri baale rele&ate B aumite te"te :de a"ociaţii de cu&ite% te"te
Ror"c#ac#P% te"te Ro"e!Yei$O; permite "ă "e mă"oare $radul de coformitate "ocială 'i "ă "e
deducă uele ipote!e pri&id adaptarea% aCietatea "au calitatea iteli$eţei uei per"oae)
BANDĂ, grup de indivizi.
,e la o aumită &(r"tă% copiilor le place "ă "e reuea"că 'i "ă "e $rupe!e petru a "e Euca) Ei
formea!ă bade% B care "e "imt "olidari uii cu alţii% B uele ca!uri% "copurile badei de&i
ati"ociale) E"te &orba de badele de <mar$iali=% a căror a$re"i&itate e"te% pe de o parte%
"emul uui &iolet prote"t Bmpotri&a "ocietăţii% iar% pe de altă parte% o afirmare iadaptată a
per"oalităţii &irile) Adole"ceţii care frec&etea!ă a"emeea bade "e recrutea!ă de obicei
di mediile defa&ori!ate di cetrele urbae% di familiile di"ociate de ude lip"e"c autoritatea
'i afecţiuea) Itr(d Btr3o badă% ei B'i "ati"fac trebuiţa de "ecuritate 'i de căldură afecti&ăN
$ă"e"c aici% de a"emeea% puterea care le permite "ă Bfrute "ocietatea 'i "ut de"cărcaţi de
orice "etimet de &io&ăţie% deoarece colecti&itatea di care fac pae% bada lor% Bi aprobă)
Nu e"te impo"ibil "ă "e modifice "copurile badelor de adole"ceţi% B acea"tă direcţie
lucrea!ă educatori "peciali!aţi% p"i#olo$i 'i a"i"teţi "ociali) `Z ,E*INCVENTĂN ,R+-N
T+XIC+MANIE)
40
41
BARA1
BEHAVIORISM
BARA1. Pentru a màsura capacitatea de atenţie' a subiecţilor umani, B. Bourdon :8706;
a imaginat o probà simplà constând din bararea anumitor litere dintr-un text imprimat
(toate literele a, de exemplu). Acest test a fost reluat mai târziu de càtre E. Toulouse yi
H. Pieron (1904), apoi de R. Zazzo (1941), care au înlocuit literele prin figuri geometrice.
B p"i#iatric "e &orbe'te de <baraE= B caDul B care u bola&% ati" de "c#iDo3frcic) Btrerupe
bru"c% petru "curt timp%
BARBITURIC, medicament cu toxicitate redusà folosit în mod curent in medicinà
pentru proprietàţile sale calmante yi hipnotice.
Co"umul ele barbitucc :$ardeal% &eroal) imeoctal))); a cre"cutb3o"idc3rabil B ultimii
ai) Iolo"irea abuDi&ă a ace"tor produ"e e"te periculoa"ă) Ade"ea
aumită "tare de beţie% di"po!iţia lor modi3fic(du3"e :iritabilitate) a$re"i&itate;) Uii itră B
comă "i mor) ,eDitoCicarea B
dificilă)
BATERIE DE TESTE, ansamblu de probe psihometrice.
."i#olo$ul u utiliDeaD)ă B practică iciodată u "i$ur te"t) .etru a a"i$ura u dia$o"tic c(t
mai eCact% el folo"e'te mai multe probe diferite) ,e eCemplu% petru a "e aprecia iteli$eţa
uui copil "e poate "er&i de "cara lui Gec#"lerO% de p"i#odia$o"ticul lui Ror"c#ac#=%lac(du3l
"ă eCecute 'i c(te&a de"ee) ,atele a"tfel obţiute "ut complemetareN ele u idică
doar i&elul itelectual al "ubiectului% ci
baterii de te"te de aptitudii 'i de per"oalitate)
Sce"ccţa "e maife"tă pritr3o "cădere
re$lare a ritmului &orbirii "i "uflului% a"o3
BATESON :-re$or@;) antropolog american de origine englezà (Grant-chester. Marea
Britanic, 1904 -Sân Francisco, 1980).
Cotribuţii e"eţiale ia 'tiiţele "ociale pri cercetări atropolo$ice efectuate pe
ca 'i aplicarea B p"i#iatrie a coceptelor cibereticii 'i a coceptelor eCtra"e di
'i A) N) G#ite#cad) A elaborat% Bmpreuă cu %8) GeaMlad% teoria du/lei legături# B
"c#iDofrcie) /ate"o a fo"t teoreticiaul pricipal al $rupului de la .alo Alto :Califoria;)
,itre operele tradu"e B limba IraccDă% cităm: !;F ceremonie cDiN 8n vcu :802H) trad) 8018;N
Vcr)& iNDie eco3D+irDc cDcDOc)"prDf :8011;)
BĂTRANEŢE, a treia vârstà a vieţii, dupà vârstele de creytere yi vârsta adultà.
B $eeral "e admite că "ee"ccţa Bcepe aproCimati& la H6 de ai% dar o dată cil pro$re"ul
i$ieei 'i mediciei multe per"oae de &(r"ta a treia B'i co"er&ă tiereţea 'i &i$oarea timp
mult mai Bdelu$at dec(t odiioară% B preDet% <#adicapaţii le$aţi de &(r"tă u "ut
frec&eţi 'i cu dificultăţi $ra&e dec(t dicolo de 16 de ai 'i c#iar dicolo de 7F de ai= :A)
Alpero&ite#% 8070;) ,i ce B ce mai mult "e di"ti$ mai multe cate$orii B
&(r"te= :de la HF la 15 de ai;% per"oaele <B etate= :de la 16 de ai B "u"; 'i per"oaele
<foarte &(r"tice= :după 0F de ai;)
:&ăD% auD)% abilitate% forţă mu"culară; 'i itelectuale% al căror decli Bcepe de la &(r"ta de 46 de
ai :,) Gec#"ler;) Capacităţile metale u "ut ati"e B mod uiform: B timp ce fucţiile
&erbale "ut mai puţi &ătămate :&ocabularul răm(e itact;% ateţi)i "i memoria imediată
cuo"c o curbă de"cedetă% făc(d practic impo"ibilă orice ouă ac#iD)iţie) Cu toate ace"tea%
după uii autori :S) .acaud) 8062;% po"e"ia uui ibel de i"trucţie ridicat ar Bt(rD)ia apariţia
ace"tor tulburări% B "ocietatea oa"tră%
deprimat :umărul de "iucideri cre"te co"iderabil după &(r"ta ele 66 de ai;)
efolo"ile cuo'tiţele 'i buă&oiţa bătr(ilor% care "ut e$liEaţi 'i cărora u li "e acordă
ici u "tatut "ati"făcător)
BALBAIALĂ, tulburare a vorbirii în care unele silabe sunt repetate (bâlbâialà
repetitivà), iar altele nu pot fi pronunţate (bâlbâialà explozivà).
Cau!ele ace"tui feome compleC "ut ereditare 'i Bdeo"ebi afecti&e) + prea accetuată
emoti&itate% "etimetul de iferioritate "e re$ă"e"c frec&et la b(lb(iţi% care cu $reu reu'e"c
"(3'i eCprime $(durile% deoarece "ut itimidaţi)
/(lb(ială u e"te o tulburare permaetă% ci itermitetă% di"păr(d atuci c(d "ubiectul e"te
mai "i$ur pe "ie "au c(d are u <"uport=) .uţii "ut cei care "i$uri% pri &oiţa 'i
per"e&ereţa lor% iD)bute"c "ă3'i Bfr($ă acea"tă deficieţă a &orbirii) Reeducarea obi'uită
co"tă di eCerciţii de articulare a cu&itelor% de
u"trat :iroic;
Btr3u a'eD(m(t "pecialiDat :I"titutul petru b(lb(iţi;)
BEHAVIORISM, p"i#olo$ie obiecti&ă)
Timp Bdelu$at p"i#olo$ia a fo"t co"iderată o 'tiiţă a "tărilor de co'tiiţă) ,e aceea
"i$ura metodă aplicabilă u putea fi dec(t itro"pecţia% B opoDiţie cu acea"tă teDă% la
Bceputul "ecolului XX "3a afirmat
a fo"t 9)/) Gat"oO) .etru ace"t autor p"i#olo$ia trebuia "ă "e defiea"că drept
baDeDe pe co'tiiţă 'i pe itro"pecţie% ea trebuia "(3'i limiteDe "tudiul la ob"er&aţia
or$ai"mului Btr3o "ituaţie dată) Btr ade&ăr% "i$urele elemete "u"ceptibile "ă fie obiectul
uei cercetări 'tiiţifice "ut datele ob"er&abile ale comportametului &erbal "i motor% care
e"te Btotdeaua adaptati&) +r$ai"mul "upu" uei acţiui tide "ă eutraliDeDe efectele
ace"teia% fie acţio(d a"upra obiectului care o produce% fie modific(du3"e el B"u'i) Rapor3
t(d ace"te coduite la "timuli parc deci
cărora putem pre&edea reacţiile uui idi&id la o <eCcitaţie= cuo"cută% "au "ă deducem atura
uui "timul porid de la ob"er&area uei reacţii=) C#eia de boltă a ace"tui "i"tem e"te refleCul
codiţioatO% i"tictele B"e'i fiid redu"e la o <"erie de refleCe Blăţuite=) Totul e"te
B&ăţare% c#iar 'i eCpre"ia emoţiilor% comportametele put(d fi modificate pri educaţie)
/e#a&iori'tii au "tudiat comportametul aimalelor% al fetu"ului uma "i al copiilor mici)
.orid ele la ob"er&aţiile făcute la
BEHTEREV
BERLYNE
oul3ă"cut% Gat"o a cre!ut că poate afirma că la Bceputul &ieţii eCi"tă trei emoţii
fudametale: frica% furia 'i dra$o"tea) Ace"tea "3ar re$ă"i% eCtrem de di&er"ificate_% ca efect
al codiţioării% la omul adult% B realitate acea"tă a"erţiue
"ociale 'i% porid de la o i&e"ti$aţie B r(dul idieilor Rui di "ud3e"tul Statelor Uite 'i
al idieilor di .laie"% a defiit oţiuea de <model cultural=) eCpu"ă B cartea "a *uttcrns
of -tilturc :8025;: fiecare cultură "e caracteri!ea!ă
cercetări ulterioare) I primele !ile de &iaţă fiiţa omeea"că ră"pude la "timuli Btr3u mod
edifereţiat% iar mai t(rD%iu pri plăcere "au eplăcereN B "f(r'it% "ub iflueţa maturi!ării
or$aice% B'i fac apariţia% "ucce"i&% furia% de!$u"tul% frica% $elo!ia etc) .o!iţia iiţială a
be#a&iori'tilor% care &oiau "ă reducă faptul p"i#olo$ic la cuplul "timiil3ră"pu" :S3R;%e"te a!i
depă'ită) Noi doctrie% eobe#u&iori"te=% foarte ifluete B Statele Uite 'i B A$lia% i3au
"uccedat% pă"tr(d ideile de ba!ă ale teoriei lui Gat"o: obiecti&itatea 'i importaţa mediului)
BEHTEREV :Vladimir Mi#ailo&ici;% psihofizlolog rus (Sorali ¡Kirov], Rusia, 1857 -
Leningrad, azi Sankt-Petersburg, 1927).
Cuo"cut mai ale" petru lucrările "ale pri&id refleCele codiţioate la aimale 'i la oamei%
Bi datorăm Bdeo"ebi o *sihologic o/iectivă :8082;% 3a%ele unei refle) o(logii genetice 'i% B
"pecial% *rincipii generale ale refle)ologiei umane :8081;) A remarcat că orice corp po"edă o
memorie or$aică 'i că refleCele <accidetale=% de ori$ie aturală :cum e"te mi'carea de
recul B faţa uui 'arpe;% coeCi"tă cu refleCele dob(dite pri educaţie)
pr orme e c&!aţe care peetrea!ă totalitatea &ieţii "ociale% u umai i"tituţiile% miturile 'i
crediţele colecti&e% ci 'i coduitele idi&iduale) *a idieii Rui% de eCemplu% cuo"cuţi
petru buă&oiţa 'i moderaţia lor :cultură <apoliică=;% u
faciN dimpotri&ă% la idieii TYaMiutl% de pe coa"ta de &e"t a Caadei% "ut apreciaţi a$re"i&ii
'i or$olio'ii :cultură <dioi"iacă= "au <fau"tică=;% competiţia fiid la mare ooare) ,itre
lucrările ace"tei autoare% mai cităm 7şantioane 'e civili%aţie . 8 06F;)
BENEFICIILE BOLII. Ireud a arătat că "imptomele e&rotice "ut <formaţiui de
compromi"=% $eerate de două tediţe opu"e care au drept fucţie dimiuarea te"iuii căreia
i3a că!ut pradă "ubiectul) Reducerea te"iuii e"te uul di primele beeficii :"au /eneficii
primare6 ale bolii) .e de altă parte% "ituaţia de bola& e procură% B $eeral% c(te&a "ati"facţii:
membrii aturaEului o"tru "e ocupă de oi% e B$riEe"c% "e elii'te"c% maife"tă faţă de oi
mai multă tadreţe 'i "olicitudie etc) Toate ace"te a&ataEe fac parte di ceea ce Ireud
ume'te /eneficiile secundare ale bolii) ,eparte de a fi deri!orii% ele "ut at(t de importate
Bc(t pot "ă co"tuie o piedică B calea &idecării)
BENEDICT :Rut# Iulto;% etnolog BENIUC :Mi#ai;% scriitor yi psiholog
american :NeY York, 1887 - id., român (Sebiy, jud. Arad, 1907 -
1948). Bucureyti, 1988).
Ea "3a itere"at Bdeo"ebi de problemele ,upă ab"ol&irea Iacultăţii de Iilo"ofic
raporturilor ditre per"oaă 'i i"tituţiile di CluE% "3a "peciali!at B !oop"i#olo$ie la
?ambur$) la I"titut fiir UmYeltfor"c#u$ al lui 9acob &o UeCMiill) Iodator al p"i#olo$iei
comparate 'i e&oluti&e la oi B ţară% a predat3o la Ui&er"itatea di /ucure'ti) Studii
eCperimetale ori$iale pri&id fodul ereditar 'i cel dob(dit B comportametul uor
&ertebrate ac&atice :actul iteli$et la pe'ti;) <Cotactul cu realitatea ifraumaă K "crie M)
/eiuc K arc 'i o &aloare ateică% e apropie de păm(t% de &iaţă% reamitidu3e că "utem
&ietăţi 'i că u e bie "ă uităm acea"ta=) Scrieri de "pecialitate: învăţare şi inteligenţă la
animale :8025;N $ediu. *reaDmă. Gatră. *rincipii de psihologie infraumană :8027;N Ehe
ound(a/out *ath of thc 9ighting 9ish :*odra% 8027;N &spectul psihologic al instinctului
:8058;N Ce simt si pricep animalele :80H7;N *sihologic animală comparată şi evolutivă
:801F;)
BERGER :-a"to;% filo"of 'i p"i#olo$ frace! :Sait3*oui"3du3See$al% 870H 3 *o$Eumeau%
80HF;)
A fo"t% B mod "ucce"i&% idu"tria' la Mar"ilia :după ce a publicat% B 8046% u memoriu
pri&id -ondiţiile intcligi/ilităţii şi pro/lema contingenţeiH; profe"or la Iacultatea de *itere
di AiC3e3.ro&ece :8058; 'i director $eeral al B&ăţăm(tului "uperior :8062380HF;)
Iflueţat de lucrările lui -) ?e@ma" 'i E) Gier"ma a"upra caracterolo$ici% reluate de R) *e
See% a cotribuit la difu!area tipolo$iei olade!e pri cur"urile "ale ui&er"itare 'i pri
publicarea uui Eratat practic de anali%ă a caracterului :806F;) B 5mul modern şi educaţia
"a :80H4; B'i eCtide pricipiile la educaţie% care% după el% ar trebui "ă fie permaetă 'i B a'a
fel cocepută Bc(t "ă u mai facă di copiii o'tri <"a&aţi=% ci i&etatori)
BERGSON :?eri;) Iilo"of frace! (Paris, 1859-id., 1941).
Strălucit ele& al Lcolii Normale Superioare% B'i trece eCameul de a$re$aţie B filo"ofic% iar la
2F de ai de&ie doctor B litere) E"te apoi umit profe"or la Colle$e de Irace% ale" B
Academia Irace!ă :8085; 'i obţie .remiul Nobel petru literatură :l 047;) ."i#olo$ al &ieţii
iterioare% deuţă caracterul artificial al itro"pecţiei pur itelectuale aalitice% care u
permite "e"i!area Btre$ii bo$ăţii a feomeelor p"i#ice) .etru acea"ta% "u"ţie el% e"te
ece"ar "ă "e facă apel la ituiţie% care "e"i!ea!ă imediat obiectul $(dirii% B B"ă'i e"eţa "a)
Cocepţiilor a"ociaţioi"te el le opue curetul co'tiiţei%elaul &ital% e&oluţia creatoare)
Căut(d "ă ati$ă datul autetic% /er$"o pre&e"te'te tediţele cele mai modere ale
feomeolo$iei) ,itre pricipalele "ale lucrări% cităm: 7voluţia creatoare :80F1;N 4âdirca şi
insta/ilul :8025;)
BERLYNE :,aiel Elli";% psiholog englez (Salford, 1924 - Toronto, 1976).
A predat p"i#olo$ia B Scoţia% B Statele Uite 'i B Caada) Colaborator al lui 9) .ia$et la
Cetrul iteraţioal de epi"temolo$ie $eetică di -ee&a% a publicat cu ace"ta Eeoria
comportamentului şi operaţia :80HF;) Celelalte lucrări ale "ale :B limba e$le!ă; tratea!ă
marile "ubiecte ale p"i#olo$iei: comportametul% acti&area% ateţia% moti&aţia% $(direa etc)
,e eCemplu% coceptul de acti&are K care e"te% după /erl@e% cre'terea eCcitabilităţii
"i"temului er&o" cetral "ub iflueţa uui "timul de ori$ie periferică :"e!aţie; "au
corticală K permite Bţele$erea uora di coduitele oa"tre% cum ar fi co"umul
/ESTIA*ITATE
/INSGAN-ER
de dro$uri) Ace"te acti&ităţi core"pud uei ite"ificări a acti&ării cerebrale% $eeratoare de
plăcere)
BESTIALITATE, perversiune sexualà care constà în raportul sexual cu un animal.
/e"tialitatea e"te foarte ră"p(dită ca fataDarc% Bt(lidu3"e B mitolo$ie 'i B arte) B
practică% ea e"te mai rară% dar "e $ă"e'te la ambele "eCe) Bdeo"ebi la per"oaele care trăie"c
Btr3o aumită i!olare% cum "ut pă"torii de turme "au "oldaţii di de'ert) /e"tialitatea "e poate
ob"er&a "i la uii demeţi "au arieraţi% oii B acce"ele de
copiii p"i#otici a fo"t dc"cir"ă B: t
@
ortIlrc;iJi "nulii :80H0;N "ragostea nu(i ile aDuns :801F;)
t(va'alii F ieţii :8012;N *entru @i li părinţi accepta/ili :8077;)
BIBERI :Io;% scriitor, psihiatru yi psiholog român (Turnu Severin, 1904 - Bucureyti,
1990).
*iceţiat B mediciă "i B litere "i filo3
la Sor#oa "i Ia Colle$e de Irace% B 802H i "3a acordat premiul Iudaţiilor Re$ale petru
"criitorii tieri% petiu e"eul Ehunatos. reeditat B 8018 :teCt re&i!uit; "ub titlul Giaţii si
moartea în evoluţia rniFcisului. l) /iberi reali!ea!ă para3
BETTELHEIM :/ruo;% psihanalist american de origine austriacà (Viena, 1903 - Silver
Spring, Washington, 1990).
,upă ce a fo"t iterat% B 8027% la ,ac#au 'i la /iic#eYald% emi$rea!ă B 8020 B Statele
Uite% B cur"ul luilor petrecute B la$ărele de cocetrare a "upu" ob"er&aţiei
comportametul codc3
p"i#aali'tilor) ale căror idei totu'i le fructifică) Ireud e citat doar ici3coio) ca ur autor mior)
A "cri"% Btre altele: l#(#uncţiu ni Ic creatoare ale su/a mşticntultii .8027;
e)trema. E"te &orba de <o "ituaţie trăită de
tru$ere=% cotra căreia u poate reacţioa dec(t pri mecai"me de apărare p"i#otice) *a u
momet dat) co&i" de caracterul ieluctabil al de"tiului "ău% "ubiectul Bcetea!ă "ă mai
lupte "i u face dec(t "ă a'tepte moartea imietă) ,i ace"te ob"er&aţii /ettel#eim tra$e
B&ăţămite 'i coclu!ii practice: Btruc(t u mediu efa"t poate coduce la de!a$re$area
per"oalităţii% trebuie "ă fie po"ibilă <reco"truirea= copiilor p"i#otici "i redarea lor &ieţii%
aieaE(du3le codiţiile petru acea"ta) ECperieţa "a B ceea ce pri&e'te
Gisul si structurile su/conştientului :801F;N hios : 8015;) B *rincipii 'e psihologic
antropciloKică . 801 l; Bcearcă "ă pre!ite comportametul %%biop"i#ic= al or$ai"melor ca
"i"teme diamice iformaţioale 'i cu autore$lare% ditr3o per"pecti&ă pluridi"cipliară)
BILINGVISM, practicà a douà limbi.
Bu Iraţa% bili$&i"mul "e Bt(le'te B re$iui ca Al"acia 'i /rctaia% ude populaţiile răm(
ata'ate de limba lor ori$iară% precum 'i B ţări ca /el$ia)
.re'colarul B&aţă cu u'uriţă limbile pe care le aude &orbite B aturaEul "ău) E"te B"ă de
otat că uii autori% cum
e"te ele eCemplu E) .ic#o% co"ideră că Sor#oa% iar după patru ai de&ie dirce3
biliim&i"mtil poate tulbura fucţiile ordo3 torul ace"tuia)
atoarc ale limbaEului% pri faptul că B li itere"ea!ă toate proce"ele $(dirii%
ace"t ca! copilul e"te "upu" iflueţei a dar cercetea!ă mai ale" iteli$eţa% al cărei
două culturi% a două moduri de $(dire "tudiu Bcearcă "ă3l aprofude!e pri toate
diferite% a două "i"teme de relaţii Btre miEloacele po"ibile) Studia!ă a"pectele
cu&ite 'i cocepte% care u "e "uprapu fi!ioomiei% ale capului 'i corpului% "e
afolo
A$eta
"trea!)ă că bili$&ii au u a&ataE iute3 copiilor% B 80F5% mii"terul i"trucţiuii
lectual faţă de mooli$&i :9)T) /#ata$ar% publice decide "ă or$ai!e!e B&ăţăm(tul
M) Ei"c"tei),)A)Ga$er% 807F;) /ilm$3 petru aormaliN "e co"tituie o comi"ie%
&i'iul artificial 3 ca acela al copiilor di care face parte 'i /iet% B"ărciat "(3i
imi$raţi% obli$aţi "ă utili!e!e două limbi depi"te!e pe cei "uferi!i de debilitate
iitp3i romimir3i m mritii lor ,C mitală% B aul 80F6 a fo"t publicată% B
metodă de iăB 8088)
ictal real3
ii 'i de dificultăţi% depi"tare% mere
Acea"tă ))"cară metrii
BILIOS, temperament în care pre- :S)M)*; a fo"t primul
dominà sau se crede cà predominà mete util B practică) Succe"ul ei modial%
bila :fierea;) O_
N
Zt _ "implitatea "a) "tă la ori$iea de!3
Relu(d teoria pita$orică a umorilor% boltarii Btre$ii p"i#omctrii=) Scara metrică
?ippocratc recuoa'te patru umori pci3 a iteli$eţei a făcut obiectul a umeroa"e
pale: "($ele% fle$ma "au limfa% bila $al3 adaptări 'i re&i!uiri% ditre care cele mai
beă "i atrabila ea$ră) ,i acea"tă ob"cr3 celebre "ut% B Statele Uite% acelea ale lui
&aţic decur$e teoria celor patru tem3 *) Temia= 'i M)A) Merrill :8021 'i 80HF;%
peramcteO)_/ilio"ul are pielea $albeă% iar B Iraţa aceea a lui Ra!!o) cuo"cută
e"te ambţio") C) -ale :82834F8;% care a reluat teoria temperametelor a lui ?ippocrate%
ume'te bilio"ul <coleric= :de la $r) 2hole, <bilă=;) Acea"tă oţiue% perimată a!i% a trecut B
limbaEul popular :<a &ăr"a fiere=;)
BINET :Alfred;% psiholog francez :Ni"a% 1857-Paris, 1911).
S3a co"acrat p"i#olo$iei după ce "3a afirmat ca autor dramatic% a obţiut liceţa B drept 'i a
Btrepri" "tudii de 'tiiţe aturale :ră"plătite cu titlul de doctor B 'tiiţe;% B 8708 itră ca
preparator la laboratorul de p"i#olo$ie fi!iolo$ică de la
teli$eţei= :N)S)M)I);) ,i opera lui et "e poate citi cartea Idei moderne
asupra copiilor :80F0;% lucrare ci "tituie te"tametul "ău peda$o$ic)
BINSWANGER :*udYi$;% psihiatru elveţian (Kreuzlingen, 1881 - id., 1966).
E"te cuo"cut B p"i#iatrie pri de"crierea B termei oi a uor p"i#o!eO :Bdeo"ebi maia=;%
datorită aplicării metodei feomeolo$ice) .riete al lui Ireud% u aderă total la cocepţiile
ace"tuia% cocepţii care% crede /i"Ya$er% ri"că "ă reducă omul la o mecaică a impul"iilor)
51
BIOENERGIE
BOALA LUI ALZHEIMER
.rofud iflueţat de ideile lui E) ?u""erl 'i mai ale" de ale lui M) ?eide$$er%elaborea!ă o
teorie% "aseinanali%.a "au <aali!a eCi"teţială=% care cuoa'te u mare "ucce" B ţările a$lo3
"aCoe) ,itre operele "ale% cităm: 9enomenul psihogalvanic în e)perienţa de asociaţie
:80F1;N Introducere în anali%a e)istenţială :8051;N Gisul şi e)istenţa :8065;N "iscurs, parcurs
şi 9reud :801F;% -a%ul 0usan Jr/an :reeditare 8077;N $elancolic şi manie :8077;)
BIOENERGIE, terapeuticà a càrei finalitate este conytientizarea curenţilor vegetativi
care circulà în interiorul corpului, resimţirea acestora, înţelegerea disfuncţionalitàţilor
lor yi restaurarea armoniei ,corp-spirit" prin înlàturarea inhibiţiilor yi descàtuyarea
fluxului energetic.
/ioeer$ia "e B"crie ca o eCtidere a &e$etoterapiei lui Gil#elm Reic#) Ea a fo"t elaborată B
Statele Uite% B aii 806F% de doi di"cipoli ai ace"tui autor% A) *oYe "i 9) .ierraMo"% porid
de la o idee "implă: "uferiţa "piritului "e eCprimă pri corp 'i e"te cu putiţă "ă "căpăm de ea
acţio(d a"upra corpului) ,eprimatul% de eCemplu% u e"te iciodată de"ti"% mu'c#ii "ăi "ut
cotractaţi B a'a mă"ură Bc(t re"piraţia 'i circulaţia "a$uiă "ut "t(Eeite% c#iar dacă
idi&idul u e"te co'tiet de lucrul ace"ta) El &a Bcepe deci pri a B&ăţa "ă re"pire% iar apoi
&a căuta B corp !oele de cotracţie% B "f(r'it% &a Bcerca "ă Bţelea$ă cau!a te"iuilor% care%
B $eeral% B'i au ori$iea Btr3o <proa"tă educaţie=) ECerciţiile fi!ice% ma"aEele% patomimele%
"tri$ătele% r("ul 'i pl("ul% mu!ica 'i de"eul B'i au locul lor B 'ediţele de bioeer$ie% care de
cele mai
multe ori "ut colecti&e) ,atorită ace"tor forme de eCpre"ie% te"iuea mu"culară 'i er&oa"ă
dimiuea!ă% amitirile Băbu'ite ie" la "uprafaţă 'i o ouă eer$ie "e eliberea!ă)
BION :Gilfred Ruprec#t;% psihiatru yi psihanalist britanic (Muttra, azi Mathurà, India,
1897 - Oxford, 1979).
A fo"t ele&ul Melaiei Tlei 'i a efectuat cercetări pri&id de!&oltarea metală a copilului%
p"i#o!ele 'i &iaţa B $rupuri re"tr("e% B orice $rup eCi"tă două i&eluri: acela al raţioalului
'i e&idetului% pe de o parte% 'i acela al iraţioalului% al afectelor% al reacţiilor a"cu"e% al
ico'tietului% pe de altă parte) Ace"te două i&eluri Btreţi raporturi compleCe% pe care le
de"curcă aali!a) /io e"te autorul uor lucrări ca: Investigaţii în grupurile mici :80H8;N !a
sursele e)perienţei :80H4;N &tenţia şi interpretarea :801F;)
BIOTIPOLOGIE, ytiinţa care cer ceteazâ, pentru fiecare individ, relaţiile posibile între
structura corpului yi comportamentul psihologic.
*a Bceput biotipolo$ia "e ba!a mai ale" pe mă"urători corporale% dar mai apoi a făcut tot mai
mult apel la oi di"ciplie :edocriolo$ie% crimiolo$ie% electroe3cefalo$rafie%
#ematolo$ie)));) /iotipul uui idi&id :Bfăţi'area fi!ică; dă o impre"ie ade"ea &alabilă cu
pri&ire la temperametul O "ău) ,itre tipolo$ii cei mai cuo"cuţi Bi putem reţie pe frace!ul
C) Si$aud .9orma umană, semnificaţia sa, 8085;% pe $ermaul E) Tret"c#mer= 'i pe
americaul G) ?)S#eldoO)
Si$aud di"ti$e tipurile re"piratorO% di$e"ti&O% mu"cularP 'i cerebral=) Tret"c#mer% ob"er&(du3i
pe bola&ii mitali% a remarcat că melacolicii 'i maiacii "ut B $eeral "cu!i 'i rotofei% pe
c(d "c#i!ofreicii "ut idifereţi% apatici% cu u corp Balt 'i "lab) 83a umit pe cei dit(i
<piciciO3ciclotimi=% iar pe ceilalţi <a"teiciO :"au lepto"omi;3"c#i!otimi=) *e3a adău$at
ace"tora tipul <atleticO3epileptoid= 'i tipul <di"pla"tic==) S#eldo% "tudiid u mare umăr de
"ubiecţi ormali% a $ă"it trei tipuri morfolo$ice pricipale: edo3morful)ectomorful 'i
me!omorful) Iiecărui tip morfolo$ic Bi core"pude u a"amblu de tră"ături de caracter
fudametale% umite &i"cerotoieO)cerebrotoieP 'i "omatotoieP) Tabloul de mai Eo" re!umă
core"podeţele e"eţiale:
Edomorfie= Vi"cerotoie
Me!omorfie= Somatotoie
Balt% robu"t) Eer$ic% uctib ,oriţă de
EctomorfieO Cerebrotoie
Balt%D)&clt% i#ibat% atitudie re!er&ată% Eeă)
B &iaţa practică "e Bt(le"c eCtrem de rar idi&i!i care "ă aparţiă eCclu"i& uuia di ace"te
trei tipuri) +mul de pe "tradă% B $eeral% e"te u compu" di ace"te temperamete)
BLEULER :Eu$e;% medic psihiatru elveţian (Zollikon, în apropiere de Zurich, 1857 -
id., 1939).
S3a ilu"trat pri "tudiile "ale a"upra <demeţei precoce "au $rupul "c#i!ofreiilor=) A itrodu"
B p"i#iatrie termeul
de schi%ofrenie#, devenit cla"ic) A demo"trat că bola&ii de "c#i!ofreie "ut% B pofida
aparetei lor idifereţe% per"oae eCtrem de "e"ibile care%B "patele carapacei lor
protectoare% au o &iaţă iterioară ite"ă) 3V AUTISM)
BOALA LUI ALZHEIMER, formà de demenţà presenilà descrisà de A. Alzheimer
(1864-1917).
Acea"tă afecţiue% care ati$e mai ale" femeile :75S ditre bola&i;% "e caracteri!ea!ă pri
apariţia "a precoce :către &(r"ta de 6F de ai;% o deteriorare metală% o de!orietareO B timp 'i
B "paţiuN e"te B"oţită de tulburări de limbaE .afa%ic6, de dificultăţi B eCecutarea mi'cărilor
coordoate .apra)ie6 'i B recuoa'terea percepti&ă .agno%ic6.
*a eCameul aatomic% "e ob"er&ă o atrofie cerebrală difu!ă% o dilatare a &e3triculilor 'i plăci
"eile pe corteC) Cliic% boala "e maife"tă mai ale" pri tulburări de orietare 'i pritr3o
pierdere a memorieiN di"po!iţia e"te B $eeral euforică% dar ueori e"te depre"i&ă) /oala lui
Al!#eimer e&oluea!ă% Btr3o perioadă de patru p(ă la !ece ai% "pre o ca'eCie demeţială
termială) Studii epidemio3lo$ice efectuate B Statele Uite arată că acea"tă boală ati$e 436S
ditre per"oaele de pe"te H6 de ai 'i 8F34FS ditre per"oaele de pe"te 7F de ai) .otri&it
datelor difu!ate de l)N)S)E)R)M) :8071;% ar eCi"ta B Iraţa aproCimati& 2FF FFF de per"oae
B &(r"tă de pe"te HF de ai "uferide de acea"tă afecţiue% a cărei ori$ie $eetică% le$ată de
ua% ba c#iar de mai multe $ee "ituate pe cromo!omul 48% pare bie "tabilită :<Sciece=%
8071;)
48
BOALA LUI PARKINSON
BOALA LUI PARKINSON, afecţiune nervoasà descrisà de medicul englez 1. Parkinson
(1817), caracterizatà prin tremuràturi generalizate, hipertonie muscularà yi aspectul
împietrit al feţei.
B pofida apareţelor% bola&ul B'i pă"trea!ă itacte toate facultăţile metale) /oala "e
datoreaD)ă leD)iuilor micro"copice de la ba!a creierului .locus niger "au <"ub"taţa ea$ră=;%
re"po"abile de u deficit de dopamiă% mediator c#imicP care a"i$ură bua fucţioare a
circuitului er&o" ditre 2icus nigerul ucleul caudat al putameului) B mai multe ţări "3au
reali!at $refe cerebrale de celule capabile "ă "iteti!e!e pe cale aturală dopamiă)
BORDERLINE ( CAR *IMITĂ)
BOREL-MAISONNY :Su!ae;% pedagog yi ortofonist francez (Paris, 1900).
+ri$ialitatea "a co"tă B aceea că% B paralel cu cercetările B foetica eCperimetală%
practică reeducarea% Bi datorăm te"te de limbaE 'i o "erie de io&aţii peda$o$ice B domeiul
B&ăţării cititului% "cri"ului 'i calculului) A "cri"% Btre altele: !im/aD oral ZNO lim/aD "cri)&
:80HF;N 4ramaticii în imagini. de la ortografie la gândire :8012;N &/senţa de e)presie
ver/ală la copil :8010;)
BOSUMFLARE, stare a unei persoane supàrate.
Acea"tă atitudie% frec&etă la copii 'i adole"ceţi% "e Bt(le'te 'i la &(r"ta adultă% Bdeo"ebi
la femei) /o"umflarea%
eCpre"ie miora a a$re"i&ităţii% e"te arma celor "labi 'i B acela'i timp mărturi"irea
eputiţei lor) *a adult core"pude uei atitudii de fiCaţie "au de rc$re"ie la u "tadiu
ifatil% Bmbufatul reacţioea!ă ca 'i cum Bcă ar fi copil B faţa păriţilor "ăi) /ărbatul
bo"umflat B faţa "oţiei care a'teaptă "ă a"că "e comportă ca u copil $elo" care Bi Btoarce
"patele mamei petru că ea i3a dat u frăţior) Ace"te mărute tulburări caracterialc u au ici
o $ra&itate% B"ă dacă "e prelu$e"c B mod aormal pot "ă co"tituie u "imptom al uei
$ra&e maladii pe cale de a "e i"tala: "c#i!ofreia)
BOVARYSM, stare de insatisfacţie datoratà decalajului existent între aspiraţiile unei
persoane - care se iluzioneazà cu privire la ea însàyi, care se închipuie diferità, supe-
rioarà celei care este în realitate - yi condiţiile sale de viaţà.
Acea"tă atitudie coduce B mod frec&et la acte romae'ti 'i "etimetale% care "e tei miă
cu e'ecul)
BRADIPSIHIE, încetinire a cursului gândirii.
Amitirile "ut e&ocate cu dificultate% iar ră"pu"urile apar eu Bt(r!iere) /radi3p"i#ia "e
Bt(le'te B diferite afecţiui% cum "ut depre"ia% epilep"ia% boala lui .arMi"o "au itoCicaţia
cu oCid de carbo)
BRAINSTORMING, tehnicà de grup bazatà pe metoda asociaţiilor libere, vizând
descoperirea de idei noi yi originale în legàturà cu o problemà determinatà.
.ropo&ăduit de americaul A) I) +"bor :8020;% /rainstorming(uF are ca obiecti& Blăturarea
tuturor ob"tacolelor di calea creati&ităţii= per"oaelor a&ute B &edere: a fr(elor "ociale%
cum ar fi re"pectul
ierar#ici "au al co&eieţelor% a depriderilor $(dirii% care limitea!ă ima$iaţia)
do$mă faptul că orice idee trebuie primită 'i eCamiată cu ateţie) Membrii $rupului
ideile lor) oric(t de bi!are ar fi ele% fără teama de a fi criticate "au luate B r(")
BUHLER :C#arlotte;) p"i#olo$ america de ori$ie $ermaă :/erli% 8702 3 *o" A$ele"%
8015;)
A codu" I"titutul de p"i#olo$ie di Miic#e:804038027;%apoi%B faţa a"ce"iuii
a!i"mului% a emi$rat B Statele Uite% ude a ocupat po"tul de profe"or adEuct de cliică
p"i#iatrică la ui&er"itatea Califoriei de Sud) Raliată la mi'carea moderă a p"i#olo$iei
umai"te% C#arlotte /ii#ler a "u"ţiut Btotdeaua% Bmpotri&a doctriei trcudiee% că *ui e"te
purtătorul uei doriţe proprii "i ori$iale
cităm: *sihologia în viiiţa epocii noastre :8014;)
BULIMIE, apetit excesiv care îl face pe subiect sà mànânce în mod exagerat.
Ca!uri de foame morbidă co"ecuti&e uor le!iui accidetale ale creierului au fo"t de"cri"e 'i
di"cutate la Bec3putui "ecolului XX% Bdeo"ebi de către V) M) /e#tere&= :80] 8;) Uul di
ca!uri era acela al uui băieţel care a&ea cutia craiaă deformată de lo&itura de copită a uui
cal) ,e Bdată ce 'i3a recăpătat cuo'tiţa% copilul a cerut "ă mă(ce) Era i"aţiabil) I "3au
Bdepărtat c#irur$ical oa"ele care comprimau lobul frotal 'i după patru !ile bulimia a
di"părut)
Ioamea e"te o "e!aţie care re!ultă ditr3u a"amblu compleC de faeto p"i#olo$ici%
edocrii% eurolo$ici% #a depide de doi cetri ic$ulatori ata$oici:
)ipu" di uclei
#ipotalii
BUHLER :Tarl;% psiholog german (Meckesheim, Bade, 1879 - Pasa-dena, California,
1963).
,upă ce a predat p"i#olo$ia la Miic#c% la ,re"da 'i apoi la Vieiui% a emi$rat B Statele
Uite% di cau!a a!i"mului) Iflueţat de cercetările Lcolii di Gur!bur$% "e orietea!ă mai
Bt(i "pre "tudiul eCperimetal al $(dirii care% "u"ţie el% B'i apare "ie'i fără itermediar) Mai
t(r!iu adoptă cocepţiile cuo"cutei 4cstaltpKi,chologic.
care cităm: ,Dr 4cstaltLuhrnehnLngen :8082;N ,De TrD)"e cDc3r *s,chologic .1041; 'i
0prachtheorie .8025;) Se umără pritre per"oalităţile fodatoare ale p"i#olo$iei modere)
C(d u elemet patolo$ic afectea!ă creierul%ca B boala lui .icM :demeţa pre3"eilă; "au ca
B parali!ia $eerală :cau!ată de treponema pallidum, a "ifili"ului;% ori ca urmare a uei
tumori "au a uui accidet &a"cular cerebral% u rareori "e &ede apăr(d o bulimic) B afară de
ace"te ca!uri de foame morbidă pur or$aice% eCi"tă o #iperfa$ie de ori$ie e&rotică) Studiile
modere% ba!ate pe B&ăţare 'i
demo"trat că #răirii :mai ale"
'i tadreţea) /ulimicul ar căuta B mod ico'tiet "ă umple u &id afecti&) *a uele femei
i"terice "i la fri$ide% de eCemplu% acce"ul de bulimic "ur&ie după fiecare relaţie "eCuală
<ratată=) Toate alimetele
51
BUYTENDI1K
cu care ele "e Bdoapă ar a&ea% B e"eţă% o &aloare "imbolică de compe"aţie)
BUYTENDI1K :IrederiM 9acobu" 9o#ae";% p"i#olo$ olade! :/reda% 8771 3 ?eerle%
+lada% 8015;)
-(ditor ori$ial 'i autor fecud% a publicat importate lucrări de p"i#olo$ic aimalăP)
Iflueţat de $(direa feomeolo$ică% el recomadă recur$erea la
ob"er&aţia pe tere mai de$rabă dec(t B laborator% "pre a "e "e"iD)a coduita reală a
idi&idului% co"iderat B mediul "ău atural% 'i u u comportamet artificial) ,itre eCtrem
de umeroa"ele "ale lucrări% cităm: *sihologia animalelor :8047;N "espre durere :8068;N
Eratat de psihologic animală :8064;N 9ot/alul. Jn studiu psihologic :8064;N &titudini şi
mişcări :8061;)
CAFEA, infuzie preparatà din gràunţele màcinate ale arborelui de cafea.
Irace!ii co"umă circa H M$ de cafea pe a de per"oaă) Cafeaua coţie cafeia% care e"te
u "timulet al cetrilor cerebrali) Abu!ul de cafea determiă o itoCicaţie% cafei"mul%care "e
maife"tă Bdeo"ebi pri palpitaţii% i"omie% modificări de caracter :iritabilitate% aCietate 'i%
B uele ca!uri% pierderea apetitului "eCual) ,upă T) .ear"o "i A) *acroiC% de la Ui&er"itatea
9o#"3?opMi" :807H;% care eCpu reD)ultatele uei ac#ete efectuate timp de 41 de ai la
8221 per"oae% co"umul eCce"i& de cafea :mai mult de cici ce'cuţe pe !i; multiplică de trei
ori ri"cul ace"tora de a "e Bmbolă&i de iimă B comparaţie cu idi&i!ii care u beau cafea)
Co"umul moderat :două ce'cuţe pe !i; u determiă ici o co"eciţă efa"tă)
CALCUL, operaţie efectuatà cu
Calculul pue B Eoc mecai"me metale compleCe% at(t itelectuale c(t 'i ţi(d de
or$ai!area "paţiului 'i a timpului% a căror ac#i!iţie e"te "tr(" le$ată de
de!&oltarea $eerală a iteli$eţei) ,e eCemplu% atuci c(d cifrele "e "criu de la "t($a la
dreapta% operaţiile umerice "e efectuea!ă de la dreapta la "t($a :cu o dificultate
"uplimetară la Bmpărţire care% di cau!a trecerii deBmpărţitului laBmpăr3ţitor 'i i&er"%
ece"ită o permaetă "c#imbare de direcţie;) .e de altă parte% operaţiile repre!ită "imbolic o
"ucce"iue de "tări 'i de fapte care "e de"fă'oară B timp 'i% petru a le efectua bie% copilul
trebuie "ă fie capabil "ă aali!e!e diferitele lor etape: ceea ce e"te dat la Bceput% ceea ce a
făcut% ceea ce &a re!ulta) .etru a re!ol&a o problemă de aritmetică% 'colarul trebuie mai Bt(i
"ă Bţelea$ă euţul% apoi "ă "tabilea"că o relaţie Btre diferitele acţiui pe care ace"ta le
repre!ită 'i "ă le traducă B cifre) ,ificultăţile pe care le au uii copii B calcul trebuie
aali!ate ţi(du3"e "eama de codiţiile ece"are petru ac#i!iţia ace"tor mecai"me) Ca 'i B
ca!ul limbaEului% B&ăţarea calculului are loc pe etape) Cu toate că u au loc la acelea'i &(r"te%
"e poate "tabili o core"podeţă Btre cuoa'terea umerelor 'i cuoa'terea cu&itelor% Btre
cuoa'terea operaţiilor 'i cuoa'terea fra!elor% Btre re!ol&area uei
CARACTER
probleme 'i Bţele$ereN: către &(r"ta de 1 "au
dii operaţiilor cocreteO;% de"cri" de 9) .ia$ct% 'colarul Bcepe "ă dob(dea"că oţiuea de
umăr) Cu toate că) B $eeral)
coceptul de umăr% deoarece u "tăp(e'te ))co"er&area=P% <cla"ificarea== "i ))"criereaO= ca
operaţii% trebuid deci "ă mai eCer"e!e "pre a aEu$e la o primă "tructurare lo$ică a realului% B
mod "pota% peda$o$ii le propu ele&ilor mici "uporturi cocrete petru ai aEuta B demer"ul
lor itelectual% cV'a% de eCemplu% B ?""oe :re$iue pariDiaă;) uii i"titutori care au
reitrodu" abacul B cla"ele lor :8075; "ut mulţumiţi de re!ultatele obţiute) Metoda de
predare a matematicii a profe"orului au"trialia R).) ,icc" "e ba!ea!ă 'i ea pe eCperieţa
practică a
C)A)M).)S) Z CENTRU ,E ACQIUNE
ME,IC+3S+CIA*Ă .REC+CE)
CAMUFLA1, artà de a disimula.
CamuflaEul tide "ă modifice or$ai!area c(mpului percepti& B u'a fel Bc(t u obiect
determiat "ă treacă eob"er&at) A"tfel% e"te $reu "ă "e recuoa"că forma A B a"amblul /%
ori cifra 5 B de"eul C :a "e &edea fi$urile de mai mai Eo";)
Armatele modere% care po"edă u corp "pecial de camuflaE% utili!ea!ă datele furi!ate de
cercetările p"i#olo$ice cele mai recete pri&id percepţia ) M .RE-NANTĂ)
capacităţilor itelectuale 'i p"i#omotorii e"te po"ibilă pri folo"irea metodei te"telorO)
Numim capacitate civilă po"ibilitatea pe
Două exemple de camuflaj
CANNABIS, pudrà obţinutà din florile femele, din frunzele yi tulpinile uscate de cânepà
indianà. Cannabis poate fi fumatà, mestecatà în gurà sau amestecatà în produsele de
patiserie, în bàuturi sau în aîte alimente.
Efectele pudrei de caabi" depid de calitatea "a) de catitatea ab"orbită 'i de co"umator)
,o!ele mici produc euforie 'i u fel de "tare de eCaltare a$reabilă care "e termiă eu "om)
.robabil că acea"tă beatitudie "e datoreaD)ă faptului că pri3
/ivolul, care acţioea!ă a"upra creierului% determiă o producţie cre"cută de edor3fieO[)
Caabi" u pro&oacă depedeţa Ii!ică% ci) la uele per"oae Iira&e% o depedeţă p"i#ică)
C(d itoCicaţia de&ie croică% "e ob"er&ă la toCicoma o "cădere a acti&ităţii% o dimiuare a
ateţiei 'i a memoriei% tulburări de caracter :iritabi3litate) i"tabilitate; 'i de di"po!iţie :alter3
area fa!elor de depre"ie cu momete de eCaltare;) Caabi"% B toate formele "ale K Iru!e%
ră'iă% e"eţă K% e"te dro$ul cel mai utili!at B Iraţa% fiid cel mai iefti) Iolo"irea "a cre'te
B mod B$riEorător: 8H7H4 per"oae iterpelate B 8071 :+)C)R)T)I)S);)
CAPACITATE, posibilitate de a reuyi în îndeplinirea unei sarcini sau într-o
întreprindere.
Capacitatea depide de aptitudie=% de maturi!are= 'i de eCerciţiu) Mă"urarea
maEoră de a 'i eCercita drepturile ci&ile) Acea"tă capacitate u "e recuoa'te debililor mitali
'i alieaţilor% ace'tia fiid declaraţi ))icapabili=) ,i aul 80H7% B Iraţa% icapabilii maEori
beeficia!ă de o protecţie Euridică "pecială)
CAPTATIV1TATE, tendinţà de a yi atribui yi de a conserva pentru sine bunurile yi
afecţiunea persoanelor din anturaj.
Acea"tă atitudie e"te frec&etă 'i ormală la copilul mic) + re$ă"im totu'i de"tul de de" la
adult% Bdeo"ebi la acele mame abu!i&e care% mai mult "au mai puţi ico'tiet% B'i Bmpiedică
fiii "au fiicele "ă de&iă idepedeţi)
CAPTIVITATE, pierdere a libertàţii.
.ri&area brutală de libertate 'i de cotacte familiale% la care "e adau$ă umiliţele%
"ubalimetaţia% frica% ba c#iar 'i tortura% pro&oacă la umero'i pri!oieri :"oldaţi "au ci&ili
luaţi ca o"tatici; o "tare depre"i&ă comparabilă cu eura"teia=) Ade"ea tulburările "e
prelu$e"c 'i după re&eirea la &iaţa ormală "au apar după eliberare :"tare de <care3i acoloJ=%
tulburări de "om% culpabilitatea de a fi "upra&ieţuit% "etimetul B"trăiării% amitiri ob"e"i&e
di capti&itate;% Bcercarea poate fi 'i "ur"ă de tulburări metale% cele mai frec&ete fiid
depre"ia= :care "e poate traduce pri tetati&e de "iucidere; 'i cri!ele de a$oa"ă= acută%
ade"ea a"ociate cu o a$itaţie &ioletă) 3Z /ETTEU?EIM)
CARACTER, mod de a fi, de a simţi yi de a reacţiona al unui individ sau al unui grup.
Se &orbe'te la fel de bie de caracterul impetuo"%Bl uui om% ca 'i de caracterul fle$matic al
e$le!ilor "au de acela de
&orba de o ampretă durabilă% care permite difereţierea idi&i!ilor "au $rupurilor atuci c(d
"e "upu ob"er&aţiei atitudiile "i comportametele lor)
.ricipalele probleme pu"e de oţiuea de caracter "ut: 8; "escrierea. Numărul de adEecti&e
"au de "ub"tati&e utili!ate petru de"crierea caracterelor e"te foarte mare) - )G) Allport a
rece!at 81 062 de termei B limba e$le!ăN 4; -lasificarea. Acea"ta depide B parte de
prima problemă "i mai ale" de ifiita di&er"itate a caracterelor) :Cla"ificările !oolo$ice "e
măr$ie"c la "pecii% la &arietăţi "au la ra"e)
2; 8atura caracterului. .etru a re!ol&a prima problemă% ar trebui "ă Bcepem pri a reduce la
miimum umărul termeilor de"cripti&i) Ace"tei "arcii i "3a co"acrat 9) G) Irec# :8062;%
care u reţie dec(t 50 de tră"ături de caracter% cofirmate de mai multe metode de aali!ă
factorială=) .etru a re!ol&a cea de3a doua problemă% ar trebui "ă cuoa'tem le$ile p"i#olo$ice
care $u&erea!ă caracterul 'i "ă di"puem de o caracterolo$ie "i$ură pe metodele "ale% ceea ce
Bcă u e"te ca!ul) ,e primul a"pect ţie 'i problema formării caracterului) Se admite a!i că
ac#i!iţiile datorate mediului%educaţiei%eCperieţei 'i efortului per"oal% $refate pe
temperamet%de care ele "ut idi"ociabile% cotribuie B mod e"eţial la coturarea
caracterului fiecărui idi&id) Atitudiile% depriderile u "ut iciodată cotractate B mod
pa"i&)
CARACTER+*+-IE
CARENQĂ AIECTIVA
Subiectul participă Btotdeaua la acea"ta mai mult "au mă puţi acti&) Cuoa'terea
caracterelor e"te po"ibilă pri ob"er&area
arclor 'i a te"telor de per"oalitate=)
CARACTEROLOGIE, "tudiul carac terelor)
,e'i foarte &ec#e% caracterolo$ia abia dacă Bcepe a "e co"trui pe ba!e 'tiiţifice% ace"tea
fiid Bcă icerte) ECi"tă mai multe metode de aali!ă "i do de"criere a caracterelor=) Uele "e
Btemeia!ă pe aprecierea morfolo$iei idi&iD)ilor :fi!io$o3moieP% biotipolo$ieO; "au pe
"tudierea documetelor eCpre"i&e :$rafolo$ieO% te"teO;) Altele utili!ea!ă mai ale" ob"er&area
comportametului% a atitudiilor faţă de lumea
Emoti&itate Acti&itate
3auddain; -htipin6
"etimetal
.Nicrr2cg@ard,
ousi)au6
.GoîiaiN, &. Ou)le,6
fle$matic .3crgson, 3. 9ran2lin6
coleric .G. Ougo, "anton6
pa"ioal .3cclhoven, 8apoleon I6
,itre teoriile le$ate de caracterolo$ie% cele mai cuo"cute "ut acelea ale 'colii fraco3
oladeD%e :caracterolo$ia lui ?e@ma" 'i Gier"ma) de!&oltată B Iraţa de R) FDc Scc; 'i
aceea a lui C) -) 9u$) ,upă autorii olade!i toate caracterele ar fi "u"ceptibile de reducerea
la opt tipuri% care "e obţi pri combiarea celor trei factori fudametali ai per"oaei umae
'i a cotrariilor lor: emotivitatea, activitatea 'i r()"YiemD:primaritatc "au "ecudaritate;) UA "e
&edea tabelul)d
B pofida lucrărilor "tati"tice efectuate de promotorii ei :4 856 ca!uri "tudiate;% acea"tă teorie
e"te cote"tabilă% deoarece formulele utili!ate "ut prea B$u"te 'i artificiale "pre a da "eama
de bo$ăţia uei idi&idualităţi) Uii) B mod paradoCal% Bi preferă tipolo$ia lui 9u$% care "e
referă la atitudiea per"oaelor faţă de lumea fiiţelor 'i a lucrurilor) .etru 9u$% eer$iile
"ut orietate fie "pre lumea iterioară :itro&er"iue;% fie "pre eCterior :eCtra3&er"iue;) B
primul ca!% "ubiectul acordă Bt(ietate ideilorN B al doilea ca!% el aprecia!ă Bdeo"ebi &alorile
lumii eCterioare% pre"ti$iul% cotactele "ociale) Acea"tă caracterolo$ie "umară "e apropie mult
de bio3tipolo$ia lui E) Tret"c#mer) ."i#olo$ii utili!ea!ă datele bio$rafice% ob"er&aţia directă 'i
te"tele :c#e"tioarP% p"i#odia$o"ticP; petru a aali!a caracterele)
CARENŢĂ AFECTIVĂ, lip"ă "au i"uficieţă a afecţiuii)
Trebuiţele afecti&e ale omului "ut la fel de importate ca 'i celelalte trebuiţe &itale 'i
e"ati"facerea lor poate a&ea co"eciţe $ra&e) .l("ul% "tri$ătele copilului mic "eparat de
mama "a depu mărturie de "tarea de cofu!ie 'i de a$oa"ă re"imţită B acea"tă "ituaţie) Mai
t(r!iu "e
i"talea!ă re"emarea% dar 'i% o dată cu ea% apatiaP "i refu!ul alimetelor) ,acă imei u o
Blocuie'te pe mamă% atuci c(d ab"eţa ei e"te Bdelu$ată% "e ob"er&ă o "ta$are a
de!&oltării fi!ice 'i o re$re"iueP $eerali!ată) Ultimele cuo'tiţe ac#i!iţioate di"par%
limbaEul "e deteriorea!ă% copilul rede&ie <bebelu'=% eure!iaO 'i bala"area "ut aproape
Btotdeaua pre!ete) Ueori copiii B'i fac rău% "e umplu de &(ătăi)
Re!i"teţa or$aică e"te eCtrem de dimiuată la ace'ti copii) R) Spit! a pu" B e&ideţă
dauele careţei afecti&e precoce) Te"t(d cu re$ularitate ou3ă"cuţi cre"cuţi de puericultori
Btr3o cre'ă3model "i compar(du3i cu alţi ou3ă"cuţi B$riEiţi de mamele lor% deţiute Btr3u
peiteciar% el a remarcat că ace'tia di urmă a&eau o de!&oltare p"i#omotorie ormală
:coeficietul de de!&oltare \ 8F6 la "f(r 'itul celui de ai doilea a de &iaţă;% pe c(d cei dit(i
"e de$radau B permaeţă: pe c(d iiţial% la bab@3te"t"% coeficietul de de!&oltare fu"e"e de
845% acea"tă cifră a "că!ut la 14 la "f(r'itul primului a% iar după doi ai u era mai mare de
56) B afară de acea"ta% B cre'a3model uul di fiecare trei copii :mai eCact% 212S; murea
Baite de a fi Bmpliit &(r"ta de doi ai% pe c(d% B aceea'i perioadă% u "3a Bre$i"trat ici u
dece" pritre copiii deţiutelor) Spit! 'i cotiuatorii operei "ale au "tabilit că efectele careţei
afecti&e "ut cu at(t mai $ra&e cu c(t acea"tă careţă Bi ati$e pe copii mai de timpuriu 'i timp
mai Bdelu$at) ,icolo de cici lui de "epararea de mamă apare #o"pitali"mulP 'i "e
i"talea!ă perturbaţii $ra&e ale per"oalităţii :iteli$eţă 'i afecti&itate; copilului)
.etru a cotrola ace"te a"erţiui% alţi autori :9)/) /oYlb@% A) Ireud etc); au aali!at
bio$rafiile adulţilor "au adole"ceţilor iadaptaţi "ocial) Ei au co"tatat că delic&eta
:Bdeo"ebi furturile 'i pro"tituţia miorelor; "ut de 536 ori mai frec&ete la "ubiecţii care au
"uferit de careţă afecti&ă B copilărie dec(t la cei cre"cuţi Btr3o familie ormală) +
cotraprobă a fo"t furi!ată de materaEul de care beeficia!ă uii copii perturbaţi% Bcep(d
di mometul B care ace'tia au fo"t B$riEiţi cu tadreţe !i de !i de o ifirmieră% de o
puericultoare "au de o p"i#oloa$ă :tot at(tea "ub"titute ale mamei;% ei 'i3au recăpătat $u"tul de
&iaţă% au reBceput "ă mă(ce% iar curba lor poderală "3a redre"at) A reapărut% de a"emeea%
iteli$eţa)
Sut ca!uri B care "epararea de mediul familial e"te idi"pe"abilă% B a"emeea ca!uri%
copilul trebuie pre$ătit petru acea"tă Bcercare% "pre a3i ri"ipi% pe c(t po"ibil% aCietatea
ie&itabilă) ,i ce B ce mai mult% B "pitale 'i B cre'ele medicale% mamele au po"ibilitatea "ă
răm(ă cu copiii lor% dacă o dore"c) ,acă u% li "e cere "ă la"e copilului u obiect per"oal :o
bati"tă cu parfumul preferat% de eCemplu; 'i "ă3'i multiplice &i!itele)
Trebuiţa de a iubi 'i de a fi iubit u e"te mai puţi importată la &(r"ta adultă) C(d acea"tă
trebuiţă e"te cotrariată de dificultatea de a "tabili relaţii "ociale :ca urmare a timidităţii% a
e&ro!ei; "au de Bt(mplările &ieţii :abado% doliu% bătr(eţe% i!olare)));% ea poate fi
compe"ată de uele acti&ităţi% de co"acrarea la o operă caritabilă "au colectării de timbre)
,acă% B"ă% &idul afecti& u e"te umplut% poate "ă apară o "tare depre"i&ă mai mult "au mai
puţi $ra&ă care% ueori% "f(r'e'te cu "iuciderea) 3Z ATALAMENTN ,E.RESIEN TRI?+3
TILOMANIE.
61
CASĂ ,E A9UT+RARE S.ECIA*IRATA
CASĂ DE A1UTORARE SPECIALIZATĂ (M.A.S.), stabiliment rezervat adulţilor
handicapaţi, incapabili de autonomie yi având nevoie de îngrijiri permanente, sub
supraveghere medicalà.
Ace"te ca"c au fo"t create% B Iraţa% pri decretul di 4H decembrie 8017% ea aplicare a
artcolului 5o di le$ea de orietare B fa&oarea per"oaelor #adicapate :$H iuie 8016;) ?lc
"e adre"eaDă "ubiecţilor ati'i de arieraţieO metală% de tulburări motorii importate% de
deficieţe "e3Doriale% icapabili "ă aibă $riEă de ei B'i'i 'i tributari uei "upra&e$#eri
medicale "i uor B$riEiri permaete) ,e mărime redu"ă :B medie )=B + 58; de paturi;% ele au
u per"oal de"tul de umero"% capabil
tele &ieţii curete :toaletă% &e"timetaţie% me"e)));% "a3i di"treD)e "i "a3i B$riEea"că) Ace"t
per"oal e"te Bcadrat de o ec#ipă care) Bu $eeral% cupride: p"i#olo$% medic% ifirmier%
educator "pecialiDat% p"i#omotri3cia% reeducator) Circulara mii"terială di 47 decembrie
8017 i"i"tă a"upra ece"itaţii preD)cr&ăi le$ăturilor bola& ilor cu familiile lor) e&it(du3"e
iDolarea iieo$ra3
diură a #adicapaţilor% cre(ciu3"e Bu ace"t "e" "tructuri de aEutorare di partea familiilor B
"tabilimete 'i făc(d ca "i familiile "ă participe Iu $e"tioarea i"tituţiilor) 3Z .*ASAMENT
IAMI*IA* S.ECIA*IRAT)
CASTRARE, ablaţie sau distrugere chirurgicalà, accidentalà sau criminalà, a organelor
de reproducere.
Ca"trarea poate determia modificări ţie comportamet "pecifice) *ucrul ace"ta e"te maife"t
la aimal :coco'ul ca"trat B'i pierde orice a$re"i&itate 'i tediţa de
domiaţie;% pe c(d la om alterările de per"oalitate "ui mai puţi e&idete) Ace"tea depid
mai ale" de circum"taţele B care "ur&ie ca"trarea) A'a "e eCplică faptul că la "oldaţii
ca"traţi pri răire pe c(mpul de luptă u re$ă"im per"oalitatea proprie euucilor di &ec#ile
#aremuri) Ca"trarea c#irur$icală :ablaţia te"ticulilor; a fo"t practicată B mai multe ţări% B "pc3
crimialilor "eCuali% fiid Blocuită% la Bceputul ailor I01F)de ca"trarea c#imică)
CATALEPSIE, stare patologicà ce se caracterizeazà prin pierderea momentanà a
sensibilitàţii yi con-tractilitàţii voluntare a muychilor.
Corpul bola&ului de&ie tot at(t de pla"tic ca ceara moale :fleCibilitate de ceară; "i pă"treaDă%
fără &reo obo"eală aparetă% po"tura care i "e imprimă) Uele criDe de "om cataleptic% B
cur"ul cărora pacietul poate lă"a impre"ia că e"te mort :ace"te criDe pot dura ore% dar 'i lui
Btre$i;% "e produc B urma uor &iolet 'ocuri emoţioale% a uor itoCicaţii "a ca urmare a
uor afecţiui ale "i"temuli er&o" cetral) Catalep"ia "e Bt(le'te B i"terie% #ipoDă 'i
Bdeo"ebi B demet precoce de formă catatoică)
CATATONIE, sindrom complex care cuprinde tulburàri psihomo-toare yi perturbàri
neurovegetative; se întâlnesc în special în schizofrenie yi uneori în anumite boli
infecţioase, cum sunt encefalita psihozicà azotemicà acutà.
Catatoia "e caracteriDea!ă% B e"eţă% pritr3o "tare de pa"i&itate "tuporoa"ă% co"er&area
po"turilor impti"e :eatalep"ie; 'i e$ati&i"m :refu!ul de a &orbi% de a
67
CĂMIN ,E .R+TECQIE
m(ca etc); Impul"uri "ubite pu capăt ueori ace"tui tablou: "tri$ăte% acte de &ioletă% furie%
care Bl lac pe bola& periculo"
$raiţa a două cla"e "au a două "tări p"i#olo$ice)
,e eCemplu% de"pre u copil al cărui coeliciet itelectual "e "itucaD( Btre 1 l "i
nlcrliiic6. B patolo$ia metală% de %)"tare limităOO atuci c(d e ob"er&ate "ut itermediare
"pre moarte) Tcrapcuticile propu"e &ariaD)( de la u autor la altul: electro'ocuri%euro3leptiec%
#iberare artificială) C(t de"pre cauD)elc ace"tei maladii% ele răm( ipotetice) .etru uii
catatoia ar ii de ori$ie p"i#olo$ică :ar fi &orba de u fel de retrăire di realitate% aaMmă cu
auti"mul;% pe c(d petru alţu ar= a&ea o cauDă or$aică)
CATHARSIS, cu&(t $rece"c care B"eamă <purificare=% <pur$aţie=)
*a Ari"totcl) defie'te efectul beefic al repreDetaţiei dramatice a"upra "pectatorilor) *a S)
Ireud 'i 9) /rcuer% de"em3eaD)ă efectul "alutar pro&ocat de rec#emarea B co'tiiţă a uei
amitiri cu puterică Bcărcătură emoţioală% p(ă atuci parţial "au total refulată)
Metoda cat#artică e"te utili!ată B p"i#olo$ie petru &aloarea "a terapeutică) Te#icile folo"ite
&ariaDă de la p"i#aaliDa
arcoaali!ă 'i p"i#odramă) *a copii "e folo"e'te mai ale" Eocul liber% datorită căruia
tediţele profude "e pot eCprima B mod "pota) Ii$urie de pla"tiliă% păpu'i "au
marioete care "imboli!ea!ă per"oae di aturaEul copiilor :păriţi% fraţi% "urori))); pot fi
maltratate "au di"tru"e fără teama de repre"alii% ceea ce le permite micilor pacieţi "ă "e
purifice de a$re"i&itatea 'i de a$oa"a lor)
CAZ LIMITĂ, "ubiect care "e "ituea!ă Btr3o !oă de frotieră% la
u a&em de3a face cu o "tare prep"i#otică%
#oDă) <.er"oalitatea limită= :<DCZriDeN>@NNe=;% a'a cum o defie'te cla"ificarea americaă di
8070 :,)S)M) 8883R; "e poate maife"ta pri acte impul"i&e% cum "ut c#eltuielile e"ăbuite
"au furtul di &itrie% i"tabilitatea 'i eCce"ul B relaţiile "ociale% i"tabilitatea afecti&a% u "lab
cotrol emoţioal% u permaet "etimet de &acuitate "i de plicti"eală% o mare dificultate B
a "uporta "i$urătatea) .er"oalităţile limită fud eCtrem de fra$ile% tratametul p"i#aalitic
u e"te idicat petru ele)
CĂMIN DE PROTECŢIE, cetru de $ă!duire de"tiat per"oaelor #adicapate)
.etru mulţi bola&i mitali% aproape &idecaţi "au foarte amelioraţi% ie'irea di "pital
co"tituie tui eCame redutabil) Spre a3i aEuta "ă "e readapteDe B mod pro$re"i& la &iaţa
"ocială% "3ati creat cămie de protecţie% adică medii de &iaţă ameaEate B fucţie de
trebuiţele 'i careţele beeficiarilor ace"tora) Uele ditre ace"te cămie% aeCate "pitalelor%
cliicilor p"i#iatrice "au cetrelor ele aEutor pri mucăO% $rupea!ă 84386 bola&i care) di
puct de &edere le$al% u "ut "pitali!aţi% ci "ut co"ideraţi mucitori le$aţi pri cotract ele
"tabilimetul B care lucrea!ă)
ECi"tă 'i cămie de protecţie idi&iduale :pla"amete familiale% "upra&e$#eate de
CAMP PSIHOLOGIC
"er&iciile medico3"ociale "peciali!ate;% B care bola&ii $ă"e"c Bcadrarea "ocială de care au
e&oie) 3Z ATE*IER .R+TE9ATN CASĂ ,E A9UT+RARE S.ECIA*IRATĂN REA,A.TARE)
CAMP PSIHOLOGIC, expresie datoratà lui K. Lewin, care desemneazà toate faptele
fizice, biologice, sociale, psihologice (conytiente yi inconytiente) care existà la un moment
dat pentru un individ sau un grup, càrora aceste fapte le determinà comportamentul.
.ercepţiile% moti&aţiile% idealurile% coduitele uei per"oae "au ale uei colecti&ităţi depid
de codiţiile "ocioculturale% ecoomice etc)% pe care ele le iflueţea!ă "imulta) ,e eCemplu%
u 'colar tetat "ă mear$ă la Eoacă B loc "ă3'i facă lecţiile reuţă la tetaţie)
Comportametul "ău "e eCplică dacă luăm B co"iderare totalitatea "ituaţiei: u umai
trebuiţa de a "e Euca a copilului% ci 'i recomadările mamei "ale% teama de profe"or% &oiţa "a
de a reu'i etc) Teoria c(mpului e&ită eCplicaţiile <fiCi"te=% ba!ate pe atribuirea uui caracter
determiat) .ricipiile "ale permit "ă "e Bţelea$ă mai bie uele fapte "ociale% cum e"te
&ioleţa eCercitată cotra uei miorităţi ra"iale)
CEAI, arbust cu frunze persistente, originar din Extremul Orient.
Iru!a de ceai coţie u alcaloid% teiă% care produce acelea'i efecte ca 'i cafeia) Iru!ele
"ut pu"e la u"cat 'i la fermetat) ,upă $radul de fermetaţie% "e obţie ceai &erde :6S teiă;
"au ceai e$ru :4S teiă;) Co"umul de ceai e"te mare B C#ia% B ţările a$lofoe :ceai
e$ru; 'i B Africa de Nord :ceai &erde;) Co"umul
HF
CENTRU DE A1UTORARE PRIN MUNCA
moderat de ceai% B ifu!ii% u e"te oci&) Cu toate ace"tea% "3au co"tatat &eritabile itoCicaţii%
care duc la epui!are 'i "tări de "tupoare% la uele per"oae care Bl beau B catităţi eCa$erate%
"ub formă de decoct ră"fiert)
CEU$U :Valeriu;% psiholog român (Cernavodà, 1924 - Bucureyti, 1991).
A ab"ol&it Iacultatea de *itere 'i Iilo"ofic% "pecialitatea p"i#olo$ie :8051;) Btre aii 80573
80HF a lucrat ca p"i#olo$
Telecomuicaţiilor% iar di 80HF la laboratorul de p"i#ofiD)iolo$ie al Cetrului de mediciă
aeroautică) Iudametea!ă teoretic metodele p"i#odia$o"tice utili!ate la per"oalul
aeroa&i$at% fiid 'i autorul uor metCCle 'i aparate ori$iale :1 i&eţii;) ,itre lucrările
"ale% cităm: *sihologia organi%ării relaţiilor dintre şefi şi su/ordonaţi .801F;N ,e la
incertitudine la deci%ie. 8oţiuni de psihologic a deci%iei .8014;N *sihologia %/orului :801H;N
-unoaşterea psihologică şi condiţia incertitudinii :8017;N Informaţie şi acţiune :8070;)
CECITATE, stare a unei persoane private de vàz.
Cecitatea poate fi co$eitală :B relaţie cu o tulburare $eetică "au cu o afecţiue &irală% cum
e"te rubeola co$eitală; "au dob(dită) Se e&aluea!ă la 2F "au 5F de milioae umărul
ca!urilor de cecitate totală pe pla modial) ,i puct de &edere peda$o$ic% "e co"ideră că o
per"oaă e"te ati"ă de cecitate di mometul B care are e&oie de B&ăţăm(tul "pecial
petru orbi% făc(d apel la te#ici cum e"te "cri"3cititul B alfabetul /raille) ,ia$o"ticul de
cecitate u e"te Btotdeaua "implu% deoarece eCi"tă "ubiecţi care% cu
toate că po"edă u "i"tem &i!ual itact% "e comportă ca 'i cum ar fi orbi :<cecitate i"terică=; 'i
alţii care%de'i realmete orbi% i$oră 'i B'i ea$ă cecitatea :<a$o!ie= &i!uală=;)
B $eeral% cecitatea u determiă Bt(r!ierea iteli$eţei% dar orbii co$eitali do&ede"c
diferite dificultăţi de B&ăţare% mai mari dec(t la orbii tardi&i% lor fiidu3le mult mai $reu "ă3'i
or$ai!e!e "paţiul% B ceea ce pri&e'te per"oalitatea% orbii tardi&i "e adaptea!ă mai puţi bie
la ifirmitatea lor dec(t orbii di a'tere) .roblemele pe care le pu orbii :F
r
C
t
I, B Iraţa; "ut
de ordi p"i#olo$ic% peda$o$ic 'i "ocial) Copilul orb% de &(r"tă pre'colară% arc B $eeral o
de!&oltare p"i#omotorie puţi diferită de a celui care &ede% cu eCcepţia coordoării motorii 'i
a mer"ului%care e"te tardi& :Btre 87 lui 'i 235 ai;N $($uritul durea!ă ce&a mai mult timp)
Nu eCi"tă B Iraţa dec(t c(te&a 'coli "peciali!ate care di"pu de $rădiiţe petru copiii orbi)
*a ace'tia "e co"tată% B medie% o Bt(r!iere 'colară de 4K2 ai% datorată B "pecial itrării lor
tardi&e B B&ăţăm(t :păriţii e!ită "ă3i pla"e!e B iterat;% uei "ăătăţi fra$ile% ca 'i utili3
!ării alfabetului /raille) .etru cei care u cite"c B /raille% eCi"tă <ortofoae=% care
co&erte"c literele B "uete% precum 'i o <ma'iă de citit= .Nur%Leil eading
MacDiYe%T)R)M)5FF;)
CENTILA1, clasament obţinut prin diviziunea unui eyantion reprezentativ dintr-o
anumità populaţie în o sutà de pàrţi de efectiv egal (,centile").
Ace"t etaloaE "e ba!ea!ă pe pricipiul o$i&ei lui -altoP) Cetila fiCea!ă ra$ul
uui "ubiect B $rupul căruia Bi aparţie) 3V TEST)
CENTRU DE ACŢIUNE MEDICO-SOCIALĂ PRECOCE (C.A.M.S.P.),
stabiliment de depistare yi de tratament al tulburàrilor psihologice, motorii yi senzoriale
de care pot suferi copiii mici.
Ace"te cetre "ut defiite% B Iraţa% de u decret di 86 aprilie 801H% care fiCea!ă codiţiile
aprobării lor) Ele au aceea'i meire ca 'i cetrele medico3p"i#opeda$o$iceP% dar u prime"c
dec(t copii de &(r"tă pre'colară) -ă"im aici ec#ipe pluridi"cipliare :medici% peda$o$i%
p"i#olo$i% reeducatori etc) care% după ce a "tabilit u <bilaţ dia$o"tic=% trec la reeducarea
"au la tratametul p"i#otera3peutic al copilului% "trăduidu3"e "ă3i facă 'i pe păriţi "ă
participe la acţiue)
CENTRU DE A1UTORARE PRIN MUNCĂ (C.A.T.), stabiliment particular care îi
primeyte pe adulţii handicapaţi, indiferent de natura handicapului lor, care au o capa-
citate de muncà inferioarà cu o treime faţà de cea normalà.
Ace"te cetre oferă per"oaelor "e&er #adicapate po"ibilităţi de acti&itate profe"ioală% o
ambiaţă educati&ă% "upra&e$#ere medicală% "priEi p"i#olo$ic 'i u mediu de &iaţă "u"ceptibil
"ă fa&ori!e!e de!&oltarea lor per"oală% B &ederea ite$rării "ociale) Admiterea Btr3u
C)A)T) e"te "ubordoată deci!iei Comi"iei te#ice de orietare 'i de recla"are profe"ioală
:Co)T)+)Re).);) Ea u de&ie defiiti&ă dec(t după o perioadă de Bcercare :de cel mult H
lui;) Acti&ităţile profe"ioale "ut ditre cele mai &ariate% de la lucrările de
61
CENTRU DE GUIDANCE
CHIMIOTAXIE
pie"e de ecliipNiiciit idu"trial) Mucitorii prime"c u "aluriu :i $eeral mic; care e"te
acoperit de produ"ele mucii) Cetrele "ut "upu"e le$i"laţiei mucii) C#eltuielile
ciului departametal de aEutor "ocial)
Stra"#oiir$ : 8F51; 'i la Mul#ou"e : 8050;) ,e atuci Bcoace% umărul C)M).).) u a Bcetat
"ă crea"că) Mi"iuea lor e"te du#lii: "tabilirea uui dia$o"tic "i tratarea tulburărilor) Iară u3i
"coate pe "ubiecţi di
CENTRU DE GUIDANCE, centru medico-psihologic, în care medici, psihologi,
reeducatori yi asistenţi sociali examineazà copiii inadap taţi, îi càlàuzesc în propriile lor
eforturi de a-yi descoperi yi dezvolta potenţialitàţile personale yi îi reeducà, fàrà a-i
scoate din mediul lor natural.
&orba de perturbaţii p"i#olo$ice miore "au de dificultăţi i"trumetale :tulburări de
p"i#omotricitate)de limbaE;% tratate fie pri p"i#oterapieO% fie pri reeducareO) Tratametul
iclude 'i o acţiue a"upra l aii l iei) care poate beeficia de "faturi peda$o$ice% educati&e
"au p"i#olo$ice) Cetrele au u c(mp de acţiue "imilar cu acela al reţelelor de aEutorare
"peciali!ate :R)A)S); "i al di"pe"arelor de i$ieă metală )
CENZURĂ, control critic al actelor unei persoane.
educarea B iterat) Ea "3a iderabil după 80HF% o dată
tiDată dec(t de!&oltat co
#opeda$o$iceO :C)M).).); 'i% di 801H Bcoace% o dată cu crearea cetrelor de acţiue medico3
"ocială precoce :C)A)M)S).);
CENTRU MEDICO-PSIHOPEDA-GOGIC (C.M.P.P.), stabiliment public sau privat
unde se opereazà depistarea yi tratamentul copiilor yi adolescenţilor aflaţi în situaţia de
eyec ycolar, a càror inadaptare este legatà de tulburàri neuro-psihice sau de tulburàri de
comportament.
.romotorii ace"tor cetre au fo"t A) /cr$e 'i +) Muco% care B 805H au iau$urat <Cetrul
Claude /erard=) la .ari") *a "curt timp după aceea) 9) /outoier "i M) ,ebe""e au creat
or$ai"me "imilare Iu
p"i#ice de"coperită de p"i#aali!ăO% i"taţă care tria!ă ditre "etimetele itime pe acelea pe
care co'tiiţaO le poate admite%
dilua"e "au ecoforme cu eCi$eţele "ociale) Ace"tea% refulate B ico'tietO% clar fără a3'i
pierde imic di diami"mul lor) reapar% "ub o formă de$#i!ată% B &i"e) actele ratate "au B
"imptomele e&rotice) [ A.ARAT .SI?IC)
CEREBRAL, persoanà la care predominà viaţa intelectualà.
,e"cri" "ub ace"t terme de C) Si$aud 'i *) Mac Auliffe) uce"t tip de idi&i!i "e curacteriDeuDu
priiitr3u corp !&elt% lo$ili 'i o atitudie B $eeral 'tear"ă) Cerebralul core"pude
er&o"ului lui ?ippocrate "i lepto"omului di termiolo$ia lui ti) Tret"c#mer)
CEREBROTONIE, în tipologia' lui W. H. Sheldon, componenta a temperamentului în
care predominà tensiunea nervoasà, îndoiala yi inhibiţia.
Cerebrotoul :"au cerebrotoicul; preferă meditaţia 'i eCpre"ia "imbolică "i u acţiuea
directă) Cerebrotoul eCtrem% care trăie'te iteriori!at% pre!ită de obicei tulburări fucţioale:
i"omie% obo"eală croică% tulburări cutaate)
CHARCOT :9ea Marti;% neurolog francez (Paris, 1825 - Lac Ies Settons, Nievre, 1893.
.rofe"or de aatomie patolo$ică la Salpctriere% a de"cri" "imptomatolo$ia
"i"temului er&o"N a acordat o importaţă deo"ebită e&ro!ei=% pe care o defie'te ca pe <o
"tare morbidă care are B mod e&idet drept "ediu "i"temul er&o" 'i care u la"ă B aatomia
cada&rului ici o urmă materială &i!ibilă=) +cup(du3"e de i"terieO% co"tată că cri!ele "ut
pro&ocate de amitirea Băbu'ită a uui &iolet "oc emoţioal) A fo"t uul ditre cei care au
utili!at petru prima oară #ipo!a= 'i "u$e"tia petru a trata acea"tă afecţiue) *ecţiile "ale%
tradu"e B pricipalele limbi% "ut cu a"iduitate B"u'ite 'i Bi aduc o reputaţie modială) S)
Ireud a fo"t uul ditre di"cipolii "ăi) .ritre ele&ii "ăi direcţi "3au umărat eurolo$ii
frace!i 9) /ubi"Mi% 9) ,eEerie% .) Mărie% care au făcut celebră 'coala de la Salpetriere)
CHESTIONAR, serie de întrebàri standardizate, orale sau scrise, puse în cadrul unei
anchete.
,e obicei "i$ura "arciă a "ubiectului
))A&eţi ade"ea dureri de capO)O= :Btrebare <Bc#i"ă=;) ,ar eCi"tă "i Btrebări <de"c#i"e=% ca! B
care cel ac#etat ră"pude liber :<Ce me"erii &3ar plăcea "ă profe"aţi O:)Btrebări preformate
"au Btrebări cu ale$ere multiplă :"ubiectul trebuie "ă bife!e o că"uţă ditr3u umăr de
ră"pu"uri propu"e;)
!)ită i realitate eCcelete caracteri"tici metrolo$ice iar c#e"tioarele au o &aliditate
comparabilă Btruc(t&a cu aceea a te"telor de iteli$eţă) Ele permit "ă "e facă "odaEe de
opiie :c#e"tioare de atitudii;% "er&e"c B orietarea profe"ioală :c#e"tioare ele itere"e
profe"ioale; "i i p"i#olo$ia cliică :c#e"tioare de per"oalitate;) ,itre cele mai bue
c#e"tioare utili!ate B p"i#opatolo$ie% "ă cităm i&etarul de per"oalitate multifa!ic
Mie"ota :Mie"ota Multip#a"ic .er"oalit@ I&e3tor@ "au MM.l;%care permite mă"urarea
tediţe ipo#odrice% depre"i&e% i"terice%
CHILDREN APPERCEPTION TEST 3Z T?EMATIC A..ERCE.TI+N TEST)
CHIMIOTAXIE, reacţie de atracţie sau de respingere a unui animal provocatà de un
agent chimic.
Viermele ele măta"e% alertat ele miro"ul femelei "ale) "e Bdreaptă "pre acea"ta :c#imiotaCie
po!iti&ă;% c#iar dacă ea "e $ă"e'te la o di"taţă de Milometri) U pui de boi'teu% atacat de u
adult di aceea'i "pecie% emite o <"ub"taţă de B"păi3m(tare= care eI pue pe fu$ă pe a$re"or
:c#imiotaCie e$ati&ă; 'i Bmpiedică a"tfel di"tru$erea co$eerilor "ăi)
CHIROLOGIE
CLASĂ DE ADAPTARE
CHIROLOGIE, ytiinţà a mâinii.
Studiul 'tiiţific al m(iii "e deo"ebe'te clar de c#iromaţia $#icitorilor) Cercetători ca C)
Golff :8052; "i ,)G) Smit# :801F;% eCami(d mii de amprete palmare% au ob"er&at
corelaţii Btre caracter 'i de"eul m(iii) C#irolo$ia e"te o 'tiiţă abia B formare) U Iodatorul
ace"tei 'tiiţe e"te de fapt N) Va"c#ide K ota trad)d
CIBERNETICĂ, ytiinţà a comuni-càrilor yi reglàrilor oricàrui sistem organizat yi
autoreglat (mayinà sau flintà vie).
,omeiul cibereticii Bi itere"ea!ă u umai pe fi!iciei 'i pe matematiciei% ci 'i pe
europ"i#olo$i 'i p"i#iatri% deoarece eCi"tă o aumită aalo$ie Btre mecai"mele fi!ice ale
creierclor electroice% capabile de auto$u&erare% de orietare :radare% rac#etă auto$#idată; 'i
acelea ale $(dirii umae) Cu toate că "3a demo"trat
procităţii coeCiuilor a lui R) *orete de No;% e"te improbabil "ă poată fi redu" &reodată
creierul uma la u a"amblaE de "tructuri euroale) Creati&itatea e"te proprie omului) Ma'ia
u po"edă dec(t iteli$eţa pe care ace"ta i3a dele$at3o)
CICLOIDIE, în tipologia Iui E. Kretschmer, grad extrem de ciclotimie, la limita
patologicului. Recunoaytem aici, sub o formà atenuatà, semnele caracteristice ale
psihozei maniaco-depresive.
Acti&itatea are tediţa de a o"cila% fie "pota% fie "ub iflueţa e&eimetelor eCterioare%
Btre &e"elie 'i tri"teţe% euforie 'i depre"ie% eCcitaţie #ipomaiacă 'i apatie) I"tabilitatea
di"po!iţiei mer$e B paralel cu preocupările practice% materiali"te 'i cu
o "e"ibilitate afectuoa"ă% B"ă "uperficială) Structura metală cicloidă e"te a"ociată% cu o
frec&eţă "emificati&ă% cu tipul co"tituţioal <picic=O)
CICLOTIMIE, dispoziţie care evolueazà, fazic, între veselie yi tristeţe.
,upă E) Tret"c#mer% idi&i!ii pot fi cla"aţi B două mari $rupe: ciclotimii 'i "c#i!otimii) Cei
dit(i% cu o Bfăţi'are fi!ică mai de$rabă bodoacă 'i faţa rubicodă :<picic=;% "e
caracteri!ea!ă pri po"ibilităţi de acord 'i de &ibraţie la ui"o cu lumea) A&(d o di"po!iţie
mobilă% ei urmea!ă o"cilaţiile ambiaţei% reacţio(d% potri&it "ituaţiei% pri bucurie% m(ie
"au tri"teţe) :E) /leuler Bi califică drept <"itoi=); Sut "ociabili "i reali'ti)
C(d ciclotimia capătă u caracter eCa$erat% B a'a fel Bc(t "ubiectul trece de la &e"elia
!$omotoa"ă la depre"ie di te miri ce% "e itră B domeiul patolo$icului) Ace"te &ariaţii u
mai fac parte di ciclotimie% ci di cicloidie=% put(du3"e termia cu <ebuia circulară= "au
p"i#o!a maiaco3depre"i&ă)
CIFRĂ NEAGRĂ, màsurà a criminalitàţii ràmase nepedepsite.
Btre delic&eta reală 'i delic&eta cuo"cută eCi"tă o marEă pe care cri3miolo$ii "e "trăduie"c
"ă o e&alue!e) Ei di"pu B acea"tă pri&iţă de c#e"tioare pe care trebuie "ă le complete!e% B
mod aoim% idi&i!i di e'atioae de populaţie% B uele ditre ace"te c#e"tioare li "e cere
per"oaelor c#e"tioate "ă meţioe!e delictele pe care le3au comi" fără 'tirea poliţiei% iar B
altele "ă idice delictele "au crimele cărora le3au fo"t &ictime% dar pe care u le3au adu" la
cuo'tiţa autorităţilor)
CINEMA, tehnicà audiovizualà care prezintà mari calitàţi din punct de vedere
pedagogic.
Numeroa"e ac#ete do&ede"c că "e
ciema dec(t pri metodele tradiţioale% W[Oaptul "e datorea!ă% pe de o parte% fa"ciaţiei
eCercitate de ima$iea B mi'care 'i po"ibilităţilor ace"tei te#ici: plauri amplificate%
Bcetiirea mi'cărilor% accelerarea lor% "c#eme% de"e aimat% culoare etc) B ceea ce pri&e'te
tele&i!iuea% ca Bl B&aţă pe copil "ă3'i modele!e atitudiile "i coduitele după modelele
propu"e% dar ace"tea u "ut Btotdeaua po!iti&e)
CINEZĂ "au KINEZĂ. Reacţie motoare nedirijatà a unor fiinţe vii, provocatà de o
variaţie durabilà a intensitàţii unui agent fisic (luminà, càldurà etc); sau chimic extern.
CIRCUMCIZIE, intervenţie chirurgicalà benignà constând din exci-zarea prepuţului.
E"te practicată B Africa% B America de Sud% B +ceaia) Uii o co"ideră ca pe "emul
aparteeţei la $rup 'i ca pe "emul aliaţei di&ie cu Abra#am% alţii ca pe o mă"ură i$ieică%
dar e"te po"ibil 'i ca acea"tă operaţie "ă "imboli!e!e reuţarea la păcatele carale :Iilo; 'i
ca"trareaO% B uele "tructuri "ociale are o &aloare rituală% de itrare B lumea &irilă adultă)
/ăieţii% pre$ătiţi de multă &reme% o a'teaptă cu bucurie% ca pe u "em al idepedeţei)
CLAPAREDE :Edouard;% psiholog yi pedagog elveţian (Geneva, 1873 -id., 1940).
A fo"t profe"or la Ui&er"itatea di -ee&a 'i a codu" laboratorul de p"i#o3
lo$ie di cadrul ace"teia) Radiaţia "a itelectuală "i iflueţa $(dirii "ale cotiuă "ă "e
eCercite a"upra $eeraţiilor de peda$o$i% pri cărţile publicate% ditre care cităm: ?coală pe
măsură :804F;) -um să diagnosticăm aptitudiile şcolarilor :8045;% 7ducaţia funcţională
: 802F;)
Teoriilor "tatice di epoca "a% care făceau di p"i#olo$ie o 'tiiţă aalitică 'i mecaici"tă% el Ic
opue o cocepţie diamică "i fucţioală a ace"tei di"ciplie) ."i#olo$ia trebuie "ă "tudie!e
feomeele p"i#ice B raport cu a"amblul reacţiilor or$ai"mului% rcite$i(du3le B
totalitatea coduiteiN orice fapt meta] e"te o coduită 'i orice coduită e"te a9aptati&ă)
Metodele "ale "ut ob"er&aţia "i eCperimetul) ,e"coperid 'i euţ(d uele le$i p"i#o3
lo$ice% Claparede le3a aplicat la peda$o$ie .*sihologia copilului şi pedagogia e)perimentate,
80F6;) .ricipiile "ale "e re$ă"e"c B mi'carea peda$o$ică umită <'coala acti&ă=P)
CLASĂ DE ADAPTARE, clasà în care intrà temporar elevi aflaţi în dificultate yi în care
se face totul spre a le permite sà se reintegreze în cel mai scurt timp în învàţàmântul
normal.
B $rădiiţa de copii "e pot ob"er&a la uii pre'colari "eme de iadaptareO care prefi$urea!ă
e'ecul lor la i&elul B&ăţăm(tului elemetar) E"te &orba de u'oare răm(eri B urmă% de
tulburări 'i deficieţe de ordi "e!orial% motor% itelectual% afecti& "au "ocial% B apareţă
lip"ite de $ra&itate% dar a căror tratare precoce poate fi "alutară% B co"eciţă% B Iraţa au fo"t
create% B cadrul B&ăţăm(tului obi'uit :circulara mii"terială di 0 februarie 801F;% <"ecţii
de adaptare= B $rădiiţele de copii
CLASĂ DE INTEGRARE $COLARA
CLASIFICARE
"i <cla"e de adaptare= B 'coala elemetară "i la i&el $ima!ial) Ace"te "ecţii 'i cla"e au
efecti&e mici :7 B ca!ul deficieţilor auditi&i% 84 B ca!ul deficieţilor &i!uali) 86 B ca1)l
copiilor care au dificultăţi relaţioale;) Ele "ut Bcrediţate uor cadre didactice titulare care
deţi C)A).)S)A)I)S) :certificat de aptitudie petru acţiui peda$o$ice "peciali!ate de
adaptare "i de ite$rare 'colară; "au% B B&ăţăm(tul "ecudar% uor profe"ori cu "ta$ii Btr3u
cetru aţioal de peda$o$ie "pecială% care coluboreaDă cu alţi "peciali'ti: p"i#olo$i%
ortofoi'ti% medici% reeducatori care depid fie de R)A)S) :reţea de aEutorări "peciali!ateO;% fie
de u C)M).).) :cetru medico3p"i#opeda$o$icO; "au de o altă i"tituţie di afara 'colii% B
'colile "ecudare% cla"ele de adaptare fucţioeaD2 de la cla"a a Vl3a la cla"a a Ill3a WB Iraţa
umerotarea cla"elor "e face de"cre"cător% Bcep(d cu cla"a a Xll3a% care core"pude cla"ei I
primare de la oi K ota trad)U% B acelea'i localuri ale cole$iului de B&ăţăm(t "ecudar
:C)E)S); ormal) .ro$ramele de B&ăţăm(t 'i orarele "ut acelea
pue u accet aparte pe di"cipliele de ba!ă :matematica 'i limba frace!ă;% pe acti&ităţile
fi!ice 'i pe acti&itatea creatoare% B 8075% potri&it uei ote iformati&e a Mii"terului
Educaţiei Naţioale% eCi"tau B Iraţa 87 452 de ele&i B cla"ele de adaptare)
Admiterea B cla"ele de adaptare e"te propu"ă de o comi"ie medicopeda$o$ică) ,urata u
trebuie "ă depă'ea"că u a% pro$re"ele fiecărui ele& fiid "upu"e e&aluării la fiele aului
'colar% B urma bilaţului% comi"ia poate "tabili ece"itatea% de la ele& la ele&% a uui ou a B
cla"a de adaptare) ,i 8078) cla"ele de adaptare u mai "ut co"iderate ca ţi(d de
B&ăţăm(tul "pecialP) 3 C*ASĂ ,E INTE-RARE LC+*ARĂ)
CLASĂ DE INTEGRARE $COLARĂ, clasà specialà, care primeyte în mod diferenţiat,
în unele ycoli elementare sau, excepţional, în gràdiniţe de copii, copii care suferà de un
handicap motor, senzorial sau mental, capabili însà de a profita, în mediul ycolar
obiynuit, de un învàţàmânt adecvat yi adaptat posibilitàţilor lor.
B Iraţa% le$ea de orietare B fa&oarea per"oaelor #adicapate%di 2F iuie 8016%
8:8 iulie 8070% au fiCat ca obiecti& prioritar ite$rarea copiilor #adicapaţi B mediul 'colar
obi'uit) ,ar o a"emeea acţiue ece"ită u aEutor= adaptat ele&ului 'i u "priEi dat cadrului
didactic) Circularele r) 0832F4 'i r) 0832:;5%di 87 oiembrie 8008 :/)+) r) 2 di
8HD8D8004;% ale Mii"terului Educaţiei Naţioale% preci!ea!ă formele 'i modalităţile ace"tei
ite$rări care% fie ea idi&iduală "au colecti&ă% pe timp limitat "au permaetă% aplicată Btr3o
cla"ă obi'uită "au "peciali!ată% beeficiid "au u de "priEi di afară% &a trebui "ă e&ite
Btotdeaua reco"tituirea de "tructuri "e$re$aţi&e) Cla"ele de ite$rare 'colară :CI) I) S);%
defiite B circulara r) 0832F5% Blocuie"c cla"ele de perfecţioareP 'i cla"ele petru
#adicapaţi cu deficieţe motorii "au "e!oriale) Efecti&ul lor e"te limitat la 84 ele&i) ECi"tă
cla"e de ite$rare petru copii ati'i de u #adicap metal% Bcrediţaţi uor B&ăţători
titulari ai certificatului de aptitudie
petru acţiui peda$o$ice "peciali!ate :C)A).)S)A)I)S);% opţiue E "au ,N cla"e de ite$rare
petru copii cu u #adicap auditi&% luaţi B "arciă de B&ăţători po"e"ori de C)A).)S)A)I)S))
opţiue AN cla"e de ite$rare petru deficieţi &i!uali "au orbi% Bcrediţaţi uor B&ăţători
titulari ai C)A).)S)A)I)S)% opţiue /N B "f(r'it% eCi"tă cla"e de ite$rare petru copii care
pre!ită u #adicap motor% care cad B "arcia uor B&ăţători po"e"ori de C)A).)S)A)I)S)%
opţiue C) Admiterea
ţioare datea!ă de la le$ea di 86 aprilie 80F0) Ace"t 'coli% după decretul di 2F au$u"t 8076%
poartă umele de <"tabilimete re$ioale de B&ăţăm(t public adaptat= :E)R)E)A);% B 8071%
eCi"tau B Iraţa 78 de "tabilimete de felul ace"ta% cu u umăr de l l 7F7 'colari% 41 de 'coli
autoome de perfecţioare cu l 618 ele&i% 5 14H cla"e "peciale :B maEoritatea lor cla"e de
perfecţioare; petru H2 666 copii) ,acă "e ia B co"iderare faptul că totalul "ubiecţilor
'colari!aţi "e ridică la aproape
doată deci!iei uei comi"ii de educaţie "pecialăP :C),)E)S);% B $eeral a uei comi"ii a
circum"cripţiei de B&ăţăm(t preelemetar 'i elemetar :C)C).)E);) Situaţia ele&ilor e"te
re&i!uită B fiecare a) B fiecare cla"ă de ite$rare% B&ăţătorul elaborea!ă u proiect
peda$o$ic petru $rup 'i u proiect peda$o$ic petru fiecare ele& B parte% fiC(d obiecti&e% B
cooperare cu familia% 'i "pecific(d aEutoarele 'i ec#ipametele de care are e&oie
:ordiatoare% ma'ii de "cri"% miitele3lOoae% ma$eto"coape% calculatoare)));) ,acă e"te
ece"ară recur$erea la iter3&eieţi "peciali!aţi% tot el e"te acela care "tabile'te le$ăturile de
trebuiţă)
CLASĂ DE PERFECŢIONARE,
clasà specialà care primeyte ycolari atinyi de o deficienţà intelectualà uyoarà sau medie yi
care nu prezintà tulburàri de comportament.
Cla"ele de perfecţioare "ut aeCate 'colilor elemetare% dar ele pot fi de a"emeea $rupate
B <'coli aţioale de perfecţioare= "au B <'coli autoome de perfecţioare=% B Iraţa%
or$ai!area 'i fucţioarea cla"elor 'i 'colilor de perfec3
de deficieţi itelectuali petru fiecare 46F32FF de ele&i% "e poate "pue că e"te u mare efort
de făcut petru a ră"pude e&oilor)
Cla"ele de perfecţioare "ut B $eeral Bcrediţate uor i"titutori cu o formaţie
p"i#opeda$o$ică adec&ată :cei mai mulţi fiid po"e"ori de C)A)E)I);) B&ăţăm(tul "pecial
or$ai!at B ace"te cla"e e"te Bdeo"ebi cocret 'i practic) *a Bmpliirea &(r"tei de 84 ai%
'colarii B'i pot cotiua "tudiile fie Btr3o "ecţie de educaţie "peciali!atăP :S)E)S); a cole$iilor%
fie Btr3o 'coală de perfecţioare) .ri circulara Mii"terului Educaţiei Naţioale r) 0832F5%
di 87 oiembrie 8008% cla"ele de perfecţioare au fo"t Blocuite pri cla"ele de ite$rare
'colarăP)
CLASIFICARE, operaţie care constà în regruparea într-un anumit numàr de ,clase" a
elementelor care prezintà unul sau mai multe caractere comune.
Cla"ificarea are drept "cop re$ă"irea rapidă a uui obiect pri locul pe care Bl ocupă ori
pre$ătirea petru de"coperirea
CLASTOMANIE
COEFICIENT DE INTELIGENŢĂ
le$ilor% pri a"ocierea obiectelor care au cele mai multe "imilarităţi aturale)
,upă 9) .ia$ct% $(direa copilului trece pri iaDele "e"orimotoare% preoperatoare "i ituiti&ă%
Baite de a aEu$e% Btre 1 "i 84 ai% la "tadiul operaţiilor cocrete=% care implică "tăp(irea
cla"ării :"crierii=; de obiecte materiale) *a i&elul prcoperator 'i ituiti&% copiii% trebuid "ă
<puă la u loc ceea ce poate fi pu" la u loc=% Bcep pri a "tabili <colecţii fi$urale=% adică
efectuea!ă u cla"amet empiric% araE(d B aceea'i cla"ă% de eCemplu% u arbore 'i o ca"ă%
ori u triu$#i 'i u pătrat% deoarece ace"tea e&ocă o ca"ă) [V TE+RIA +.ERAT+RIEI)
CLASTOMANIE, impulsie morbidà de a distruge.
CLEPTOMANIE, impulsie irezistibilà de a fura fàrà necesitate.
Acea"tă afecţiue% de"tul de rară% "e Bt(le'te mai ale" la femei% la feti"i'ti "i la idi&i!ii cu
deficieţe itelectuale) Cleptomaul re$retă imediat actul "ău% căci moralitatea "a e"te itactă)
Z IURT)
CLIMAT, ambianţà intelectualà yi moralà care domneyte într-un grup.
Securitatea afecti&ă% buele relaţii umae fac "ă crea"că eficieţa% pe c(d "etimetele de
fru"trare 'i de i"ecuritate o diriueaDă) Numero'i copii cu reD)ultatc "labe la B&ăţătură
trăie"c Btr3u climat p"i#olo$ic deteriorat :eBţele$eri Btre păriţi% o"tilitatea B&ăţătorului%
batEocura di partea cole$ilor;% B u!ie% ca urmare a "tudierii mucitorului% idepedet de
"au la alieaţi) Cel mai ade"ea e"te &orba
eati$(d dec(t obiecte de &aloare) Z IU.IEN MA*IQI+RITATE)
"etimetelor "ale de om B relaţie "emeii% ceea ce are drept efect cre"tei producti&ităţii)
CLIVA1 [[V T*EIN :ME*ANIE;)
CLAUSTROFOBIE, teamà morbidà de spaţii închise.
apare de fiecare dată c(d pacietul "tafia Btr3u "paţiu Bc#i" :automobil% cabiet% "ală de
"pectacole etc);) El trăie'te B ace"t ca! o impre"ie de "ufocare% care poate a&ea o mare
ite"itate) *a ori$iea ace"tei e&ro!e putem $ă"i% dicolo de amitirea uei puterice emoţii
Bcercate demult% u "etimet ico'tiet de culpabilitate le$at de impul"ii "eCuale 'i de
i!olarea pe care o impue autocrati"mul) Tratametul p"i#aalitic permite &idecarea ace"tor
tulburări)
CLONIE sau CLONUS. Repetarea "pa"modică% B b(lb(ială% a uei "ilabe "au a uui cu&(t%
B eurolo$ie% termeul cloinis de"emea!ă cotracţiile repetate 'i i&olutare ale uui
mu'c#i "au $rup mu"cular) 3Z E.I*E.SIE)
COARCTAT, retractat.
Ace"t terme% itrodu" de ?) Ror"c#ac#O% caracteri!ea!ă u tip de idi&id care u maife"tă% la
te"tarea "a% ici u caracter eCtrate"i&= "au itro&er"i&P) E"te &orba B ace"t ca!% ade"ea%de
per"oae "eci% <"ărace cu du#ul= "au i#ibate% deprimate)
COCAINĂ, substanţà toxicà extrasà din frunzele arbustului coca (Erytroxylon Coca).
.eru&ieii me"tecă fruDele de coca petru a3'i amă$i foamea "i a3'i "pori re!i"teţa fi!ică)
Cocaia% pudră de culoare albă% care "e pri!ea!ă "au care "e diluea!ă B apă Baite de a fi
iEectată% creea!ă o eCcitaţie itelectuală a$reabilă)
B Iraţa% B pofida preţului ridicat :8FFF de fraci $ramul% B 8077;% ace"t dro$O rede&ie la
modă: 2H de per"oae iterpelate B 8016% 6F6 B 8071) Co"umul re$ulat de cocaiă
determiă tulburări #aluciatorii :&i!iui aimate; 'i "e!aţia de a fi de&orat de para!iţi
Bcuibaţi B piele) Cocaia $eerea!ă o puterică depedeţă p"i#ică) Tratametul ace"tei
redutabile toCicomaii u "e poate face dec(t B "pital% durata fud de cel puţi u a 'i
recidi&ele fiid frec&ete) Cocaio3maia are multe "imilitudii cu itoCicaţia amfetamiică)
COEFICIENT DE DEZVOLTARE (Q.D.). Raport Btre ota obţiută la o "cară de
de!&oltare p"i#omotoare 'i aceea care "e pre"upue că a fo"t obţiută de u copil mediu% de
aceea'i &(r"tă croolo$ică% la acelea'i probe p"i#ometricc) Ace"t coeficiet e"te multiplicat cu
o "ută% "pre a "e e&ita !ecimalele:
V(r"ta de de!&oltare
V(r"ta reală
C 8FF)
COEFICIENT DE EFICIENŢĂ
(Q.E.), comparare a notei obţinute de un adult la un test de inteligenţà cu aceea a unui
individ mediu apar-
ţinând unei clase de vârstà determinate (de la 20 la 24 de ani în cazul scàrii Wechsler-
Bellevue, càci aceasta este grupa la care, dupà autorul respectiv, are loc maximum de
dezvoltare intelectualà).
,e eCemplu% u "ubiect B &(r"tă de 66 de ai care obţie ota 15 la ace"t te"t &a fi co"iderat
ca a&(d o iteli$eţă ormală :f)l)\ l:;F;% dar comparat cu adulţii tieri% B &(r"tă de 4F345
de ai% u &a a&ea dec(t o eficieţă itelectuală mediocră :f)E) \ 71;)
COEFICIENT DE INTELIGENŢĂ
(Q.l.)i raport dintre vârsta mentalà a unui copil (apreciatà prin metoda testelor) yi
vârsta sa realà:
gl÷
Vârstamentalà
xloo
Vârsta realà
sau, mai corect, raportul dintre nota obţinutà la un test yi nota ce se presupune a fi
obţinutà de un individ mediu de aceeayi vârstà, la acelayi test de inteligenţà.
B mod ormal% &(r"ta metală core"pude cu &(r"ta croolo$ică :u "ubiect mediu obţie u
f)l) \ 8FF;) Se co"ideră că deficieţa itelectuală Bcepe "ub 1F% iar iteli$eţa "uperioară
dea"upra lui 82F) Ace"te orme "ut &alabile petru per"oae care aparţi aceluia'i $rup
"ocial care a furi!at e'atioul utili!at petru etaloareaO te"telor: ar fi o eroare "ă "e tra$ă
coclu!ia că idieii di America% al căror f)l) e"te B medie de 7F la te"tele cocepute petru
albii di acea"tă ţară) au o iteli$eţă mediocră% deoarece i&elul lor "ocioecoomic e"te
iferior aceluia al
69
C+-NIQIE
C+M.ETIQIE
populaţiei $eerale a Statelor Uite% iar cultura lor e"te foarte diferită de aceea a albilor di
America)
+ricare i3ar fi imperfecţiuile) f)I) răm(e u bu idicator al i&elului metal al uei
per"oae "au al uui $rup "ocial% B p"i#olo$ia colecti&ă% el le3a permi" lui 9) Il@ 'i R) *@
"ă demo"tre!e că%di 806F Bcoace% i&elul metal al 'colarilor 'i al recruţilor a cre"cut cu
circa 4F de pucte B toate ţările idu"triali!ate :<Nature=% 8071;)
COGNIŢIE, act de cunoaytere.
."i#olo$ia co$iti&ă e"te di"ciplia care
'i E) ,) Gier"ma% pritr3o puterică emoti&itate :E;% o mare e&oie de acti&itate :A; 'i reacţii
imediate :R;) Tră"ătura domi3
orietării lor "pre "tructuri adec&ate% c(t 'i a"upra atribuirii petru familii a uui aEutor
fiaciar) Nu B'i dau a&i!ul B pri&iţa pla"ării B "tabilimete de primire
a&(d drept obiect de "tudiu mecai"mele $(dirii datorită cărora "e elaboreaD)ă cuo'tiţe% de
la percepţie% memorie 'i B&ăţare p(ă la formarea coceptelor 'i a raţioametului lo$ic)
Numim <te"te co$iti&e= probele p"i#ometrice care permit e&aluarea cuo'tiţelor uui
"ubiect% cum "ut te"tele de i&el 'colar "au acelea de cuo'tiţe te#ice% utili!ate B &ederea
"elecţiei profe"ioale)
COLECTIONISM, tendinţà de a acumula obiecte.
Arieratul% bătr(ul ati" de demeţă aduă lucruri di cele mai eteroclite: capete de "foară%
pietre "trălucitoare etc)% pe c(d e&roticul e"te B căutare de obiecte deo"ebite: bati"te fie%
leEerie femiiă))) *a ace"ta di urmă colecţioarea elemetelor e"te le$ată de tipul de
e&ro!ă) 3Z IETILISM)
COLERIC. Tip de per"oalitate care "e defie'te% B cla"ificarea lui -) ?e@ma"
c(t &i&acitatea reacţiilor "ale) impul"i&itatea% acti&itatea eCuberată% &italitatea% impacieţa) Z
CARACTER+*+-IE)
COMANDĂ, mod de a conduce.
Nu eCi"tă o formă uică de comadă% ci o multitudie de tipuri% fiecare tip &ariid potri&it
caracteri"ticilor proprii $rupului) + buă comadă a"i$ură o performaţă colecti&ă "uperioară
'i face "ă pro$re"e!e $rupul B direcţia "copului fiCatN ea e"te "ur"ă de "ati"facţie petru
membrii $rupului 'i le Btăre'te coe!iuea) Comada autoritară permite "ă "e ati$ă o mare
eficacitate% dar produce i"ati"facţii care &ătăma moralul $rupului) Comada demo3
permite miorităţilor "ă aducă o cotribuţie care ar ri"ca "ă fie pierdută Btr3o altă ambiaţă)
3Z AUT+RITATEN *l,ER)
COMISIE DEPARTAMENTALĂ DE EDUCAŢIE SPECIALĂ (C.D.E.S.),
instanţà creatà în fiecare departament francez, ca urmare a legii din 30 iunie 1975, în
favoarea persoanelor handicapate, aplicabilà la copii yi adolescenţi.
C),)E)S) "e poate prouţa B ceea ce pri&e'te orietareaP tuturor copiilor 'i adole"ceţilor
#adicapaţi% de la a'tere 'i p(ă la itrarea lor B &iaţa acti&ă% cel mult p(ă la &(r"ta de 4F de
ai) Rolul "ău e"te de a promo&a di&er"ele acţiui ece"are petru a le da #adicapaţilor cea
mai buă educaţie po"ibilă) Ea e"te c#emată "ă "e prouţe% B ca! de ece"itate% a"upra
rare pri mucăP "au atelierele proteEate=) Sarcia care re&ie ace"tei comi"ii fiid foarte
&a"tă% i3a fo"t dată po"ibilitatea de a3'i dele$a aumite competeţe către comi"iile de
circum"cripţie de două cate$orii: acelea care au competeţe B pri&iţa copiilor di
B&ăţăm(tul pre'colar 'i elemetar :C)C).)E); 'i acelea care cuo"c ca!urile ele&ilor di
B&ăţăm(tul "ecudar :C)C)S),);) B ace"te două comi"ii "e $ă"e"c cadre didactice% p"i#olo$i%
medici%
păriţi)
COMISIE TEHNICĂ DE ORIENTARE $l DE RECLASARE PROFESIONALĂ
(Co.T.O.Re.P.), instanţà creatà în fiecare departament francez, ca urmare a legii din 30
iunie 1975, în favoarea persoanelor handicapate, aplicabilà la adulţi.
Co)T)+)Re).) "e prouţă Bdeo"ebi a"upra orietării "ubiectului #adicapat fie "pre o
profe"ie compatibilă cu aptitudiile "ale% fie "pre u "ta$iu de readaptare% fie "pre u atelier
proteEatP "au u cetru de aEutorare pri mucă :C)A)T);) Bi re&ie de a"emeea "arcia de a
aprecia dacă "tarea per"oaei re"pecti&e Eu"tifică atribuirea alocaţiei petru adulţii
#adicapaţi)
COMIŢIALITATE. Sinonimul epilepsiei.
COMPENSARE, acţiune de contrabalansare a unei deficienţe.
Ace"t proce" p"i#olo$ic% ade"ea ico'tiet% co"tă B a compe"a u deficit
"au o ifirmitate% reale "au pre"upu"e% pritr3u comportamet "ecudar% ueori bie adaptat
la realitate) .otri&it teoriei lui A) Adler% Napoleo /oaparte ar fi căutat $ioa "pre a face
uitata "tatura "a mica) Mai aproape de !ilele oa"tre% Gilma Rudolp#% "upraumită <-a!ela
ea$ră=% a de&eit campioaă olimpică :80HF;% la probele de aler$are pe 8FF m 'i 4FF m% după
ce 'i3a B&i" o poliomielită care o dobor("e) ,ar compe"area "e poate eCercita 'i pe pla
ima$iar% cum fac e&roticii "au deliraţii% care trăie"c B $(d i"pră&i fabuloa"e "au "e
Bc#ipuie per"oaEe eCtraordiare% "pre a3'i ma"ca e'ecul B &iaţa "ocială) 33 V+INQĂ)
COMPETIŢIE, aspiraţie simultanà a mai multor indivizi la acelayi statut, la acelayi
titlu.
Competiţia Bi "timulea!ă pe cei mai bui% dar Bi i#ibă pe uii idi&i!i care% dec(t "ă "e eCpuă
ri"cului de a pierde% preferă "ă u participe 'i "e iteriori!ea!ă) ,upă R) Ma@% competiţia ar fi
ua di cau!ele maEore ale uei e&ro!e culturale care face di fiiţele umae fie per"oae
"upu"e 'i coformi"te% fie i'te re&oltaţi) .e de altă parte% M) S#erif% eCperimet(d pe două
$rupuri de 'colari a$aEaţi timp de mai multe !ile B Eocuri competiti&e% a ob"er&at apariţia
rapidă a uor coduite o"tile 'i a$re"i&e% pe care u le3au putut potoli ici me"ele luate
Bmpreuă% ici participarea la pro$rame de di&erti"met) Competiţia e"te u fapt cultural care
u "e $ă"e'te B toate "ocietăţileN ea ar fi ieCi"tetă la triburile ?opi% la triburile Arape"# di
Noua -uiee% la idieii Rufii di NeY MeCico)
71
COMPLEX
COMPLEXUL LUI OEDIP
COMPLEX, a"amblu de tediţe e"te a$ ico'tiete care determiă aţi3 &rea "ă
tudiile uui idi&id% comporta metul "ău% &i"ele "ale etc)
.etru multe per"oae coţiutul ace"tu
Ueori rc$re"ea!ă) u mai &rea "ă mear$ă la $rădiiţă% B'i procură "ati"facţii autoerotice%
reBcepe "ă "e eCprime ca u bebelu' 'i "ă facă pipi pe el) E"te petru d("ul o eCperieţă
dureroa"ă% traumati!ată% care Bi determiă coduita
ideO
opue co'tiiţa morală impul"iilor "eCuale
'oc puteric% de atură "eCuală) Aproape toată lumea crede că e"te u feome morbid) Nici
&orbă de a'a ce&a) B termiolo$ia p"i#aalitică e"te &orba de o combiaţie de tră"ături
per"oale% de doriţe%
cotradictorii% practic Btotdeaua ico'tiete% totul or$ai!at Btr3u a"amblu idi"olubil%
făc(d parte ite$rată di per"oalitate)
CompleCele "e formea!ă i primii ai de &iaţă) *a ba!a lor "e $ă"e'te Btotdeaua cuplul
dra$o"te3ură) Ele u "ut patolo$ice% dar pot "ă de&iă patolo$ice ca urmare a modificărilor pe
care le "uferă "au a #ipertrofiilor "ecudare) C(d ele u "e reD)ol&ă B mod ormal%
atreea!ă tulburări caracteriale la copil 'i "e prelu$e"c pri de!ordii er&oa"e la adult)
Iiecare e&eimet importat di &iaţa uui copil e"te "u"ceptibil de decla'area formării uui
compleC) Na'terea uui meDi Btr3o familie% de eCemplu% determiă o "erie de modificări B
atitudiile fiecăruia di membrii ace"teia) .ri forţa lucrurilor% mama% acaparată de B$riEirile
pe care trebuie "ă le dea oului3ă"cut% u "e mai poate co"acra B Btre$ime primului3ă"cut)
Ace"ta% "imţidu3"e fru"trat% de&ie $elo" 'i a$re"i& la adre"a me!iului 'i &rea ca 'i mama "ă3
8 la"e B pără"ire) Aimat de "etimete cotradictorii% de dra$o"te 'i de ură% de doriţa de
recociliere 'i de a$re"iue% el
:9) *aca;) B cotiuare% totul poate reitra B ormal% dar B p"i#i"mul "ău răm(e o urmă
"u"ceptibilă de a fi reacti&ată de oi eCperieţe c(t de c(t "imilare) El de&ie "e"ibil la
edreptate% re&oltat% autoritar "au docil% e$oi"t "au altrui"t% după temperamet 'i educaţie)
Caracterul "ău "e formeaDă B fucţie de "ituaţia fru"trată% per"oalitatea "e or$ai!ea!ă 'i
ite$rea!ă moti&aţiile 'i coduitele compleCuale) .rote"tul ico'tiet Bmpotri&a pre!eţei
<itru"ului= "e poate tra"pue% ulterior% B domeiul "ocial% maife"t(du3"e%de eCemplu% pri
icompatibilitatea de di"po!iţie cu aumite per"oae re"imţite ca ri&ale) V CASTRAREN C+M.*EXU*
*UI +E,I.N INIERI+RITATEN eNQĂRCARE)
COMPLEX DE INFERIORITATE,
"etimet de i"uficieţă)
CompleCul de iferioritate a fo"t "tudiat Bdeo"ebi de către A) Adler=% care 83a pu" la ba!a
teoriei "ale p"i#olo$ice) Ace"t compleC apare B copilărie% atuci c(d "ubiectul ia cuo'tiţă
de "lăbiciuea "a aturală% Bcă di primii "ăi ai de &iaţă copilul B'i dă "eama că e"te
co"tr(" "ă facă ce u dore'te 'i că e"te Bmpiedicat "ă reali!e!e ceea ce ar &rea "ă reali!e!e%
B raport cu adultul el "e $ă"e'te Btr3o "ituaţie de iferioritate care% ueori% Bl cople'e'te) ,acă
păriţii Bi cer copilului "ă facă ce&a dicolo de po"ibilităţile "ale% "etimetul de icapacitate
e"te cofirmat 'i el "e i"talea!ă% cu toate efectele deprimate
care re!ultă) Copilul "e Bc#ide B "ie% "e retra$e di acţiue "i "e refu$ia!ă B re&eria
co"olatoare% pa"(du3'i răile cu ilu!ii) Ueori compleCul de iferioritate "e cri"tali!ea!ă B
Eurul uei ifirmităţi reale :tulburare de limbaE% ur(ţeie fi!ică; "au caracteri"tici per"oale
co"iderate eplăcute :"tatură mică%pete de ro'cată)));) Cel mai ade"ea au loc comportamete
de calitate iferioară :brutalitate% tac#iare% de"poti"m% lăudăro'eie; "au compleCul "e
eCprimă pri idei depre"i&e) .etru a "e e&ita formarea compleCului de iferioritate
B Eurul copilului a uui climat fa&orabil Bmpliirii "ale) +bi'uidu3l pe copil cu o di"cipliă
de &iaţă idi"pe"abilă% păriţii trebuie totu'i "ă "uprime eCce"ele de autoritateN pe de altă
parte% ci &or trebui "ă38 facă pe copil co'tiet de po"ibilităţile 'i de &aloarea "a% d(du3i cu
premeditare oca!ia de a trăi bucuria "ucce"elor) [[ C+M.ENSARE)
COMPLEXUL CASTRĂRII, teamă emoti&ată de a3'i pierde ite$ritatea corporală)
B realitate e"te &orba mai puţi de "etimete referitoare la corpul omee"c ca atare c(t de u
"i"tem de emoţii B raport cu &aloarea "imbolică a falu"uluiO) Ace"t compleC% care răm(e
ico'tiet% pue B e&ideţă la adultul e&ro!at per"i"teţa uei a$oa"e ifatile le$ată de
problema aparteeţei "eCuale) Ueori compleCul e"te $eerat de ameiţările uor educatori
epricepuţi care urmăre"c "ă reprime "au "ă e&ite <proa"tele obiceiuri= :ma"turbarea;) Cel mai
ade"ea compleCul "ur&ie B mod atural la copil% a&(du3'i ori$iea Btr3u "etimet de
culpabilitateP B raport cu compleCul lui +eclip 'i cu de"coperirea
difereţierii aatomice a "eCelor) /ăieţelul "e teme "ă u piardă ceea ce are "i care Bl pue B
&aloare) Itere"ul pe care fetiţa Bl arată membrului &iril al băiatului e"te eCpre"ia doriţei "ale
de a3l e$ala% ea piD)muidu3i pei"ul 'i căut(d miEloacele de reparare a lip"ei de care "uferă)
Uul ditre ace"te miEloace e"te acela de a a&ea u copil) ,oriţa de a a&ea copil &a Blocui
deci pi!muirea pei"ului)
.etru a de&ei ormal B pla "eCual% orice copil trebuie "ă "urmote!e compleCul lui +edip
'i teama de ca"trare) CompleCul ca"trării K co"ideră de fapt p"i#aali'tii K co"tituie
petru idi&id 'ocul afecti& cel mai importat di eCi"teţa "a% ale cărui prelu$iri pot a&ea
ecou a"upra de!&oltării ulterioare a "eCualităţii "ale%codiţio(du3i relaţiile umae
COMPLEXUL LUI OEDIP, "etimete care decur$ di ata'ametul erotic al copilului faţă
de păritele de "eC opu")
Aali!(d e&ro!ele% Ireud a de"coperit fapte care%B mod "c#ematic% "e pot reduce la două
tediţe iterdepedete: dra$o"tea petru păritele de "eC opu" 'i o"tilitatea petru păritele
de acela'i "eC) El le3a $rupat Btr3u a"amblu umit% pri referire la mitolo$ia eleă%
<compleCul lui +edip=) Ne amitim% Btr3ade&ăr% că de"tiul lui +edip% fiul lui *aio"% re$ele
Tebei% 'i al loca"tei% era de a3'i ucide tatăl 'i de a "e că"ători cu mama "a) ECilat de mic copil%
Btr3o !i "3a luat la ceartă cu u ecuo"cut :tatăl "ău% *aio";% pe care 83a omor(t% a de!le$at
ei$ma SfiCului 'i% ca recompe"ă% a primit m(a loca"tei)
CompleCul lui +edip u are imic patolo$ic :doar de!&oltările "ale B ca! de
14
C+M.+RTAMENT
ere!ol&are pot "ă de&iă patolo$ice;N el co"tituie o etapă ormală B cre'terea p"i#olo$ică a
copilului) Ca urmare a de"coperirilor făcute de p"i#aali'ti% u "e mai cote"tă eCi"teţa uei
"eCualităţi ifatile) Către &(r"ta de 536 ai% băiatul "e Bdră$o"te'te de maia "a :care e"te
petru d("ul per"oaa de "eC femii cea mai demă de itere" 'i cea mai apropiată; 'i% B
acela'i timp% "e arată a$re"i& faţă de tatăl "ău% B care &ede u ri&al fericit% căruia Bi admiră 'i Bi
i&idia!ă puterea 'i calităţile) Coflictul iterior 'i te"iuea care re!ultă de aici "e re!ol&ă B
mod ormal pri refularea= tediţelor "eCuale p(ă la pubertate 'i pri idetificareaO cu tatăl:
ca 'i ace"ta% băiatul &a B&ăţa "ă de&iă &iril :fără re&oltă; 'i mai puţi depedet de mamă) *a
fetiţă "e ob"er&ă o "ituaţie "imetrică)
CompleCul lui +cdip Bi caracteri!ea!ă pe copiii di familiile moo$ame) El e"te% B e"eţă% u
efect al culturii% B ci&ili!aţia oa"tră ace"t compleC ocupă o po!iţie fudametală%
determi(d aumite tră"ături de caracter :o"tilitatea faţă de tată poate fi depla"ată a"upra
autorităţii B $eeral% a"upra 'efilor ierar#ici% a"upra /i"ericii% "tatului etc); 'i duc(d la
e&ro!ă atuci c(d e&oluţia u "e face B mod
COMPORTAMENT, conduità a unui subiect luat în considerare într-un mediu yi într-o
unitate de timp datà.
Comportametul% care depide at(t de idi&id c(t 'i de mediu% are Btotdeaua u "e") El
core"pude căutării uei "ituaţii "au uui obiect "u"ceptibil "ă reducă te"iuile :C) *) ?uli; 'i
"ă "ati"facă trebuiţele idi&idului) ,e la refleC% care
tide "ă "uprime eCcitaţia% p(ă la e&ro!ă% cocepută ca o reacţie eadec&ată la a$oa"ă%
toate comportametele au o "emificaţie adaptati&ă) Z /E?AVI+RISM)
COMPORTAMENT MATERN, aţa
yamentul mamei faţà de progenitura sa.
.ritr3o "crie de cercetări a"upra 'obolailor albi% C) 9) Garde a arătat că acea"tă tediţă
e"te B $eeral mai puterică dec(t oricare alta :"ete% foame)));) ,upă .) T) >ou$%
comportametul mater "3ar eCplica% B mare parte% pri ece"itatea maiei de a3'i
deco$c"tioa $ladele mamare% dureroa"e% pri alăptarea puilor ,ar B ace"t comportamet
iter&i "i alţi factori)
Spre a "e "tudia pre"upu"a iflueţă a #ormoilor% "3a procedat la implatarea de lob aterior
al #ipofi!iei la 'obolaii ma"culi adulţi% determi(du3"e a"tfel o coduită materă tipică:
co"truirea cuibului% li$erea puilor ctc) Ca urmare a lucrărilor lui T) *ore! a"upra impre$3
aţiei percepti&eO% cercetătorii au Bcercat "ă "tudie!e codiţiile ata'ametuluiP mamei faţă de
pui) + oaie B&aţă "ă recuoa"că miro"ul mielului ei la două "au trei ore după fătarea ace"tuia)
*a "pecia umaă% pe l($ă cau!ele biolo$ice 'i fi!iolo$ice% eCi"tă 'i alte cau!e% p"i#o"ociale%
care Eoacă u rol icote"tabil B acea"tă coduită) + femeie u &a fi o buă mamă dacă ea u
a fo"t BdeaEu" de iubită% B a'a fel Bc(t "ă "e iubea"că ea B"ă'i 'i "ă3i iubea"că pe ceilalţi)
COMPULSIE, tendinţà imperioasà de a sàvâryi un act.
B e&ro!a ob"e"ioală "ubiectul eCecută uele $e"turi iraţioale% cum ar fi rectificarea po!iţiei
tuturor tablourilor di ca"ă%
'tiid că acea"ta u core"pude ici uei raţiui lo$ice% ci di ece"itatea de a Bdepărta
a$oa"a care ar apărea B ca!ul B care ace"te acte u ar fi eCecutate) ,upă S) Ireud%
compul"iile ar fi <formaţiui de compromi"= Btre aumite doriţe 'i eCi$eţele morale ale
"ubiectului)
COMUNICARE, relaţie între indivizi.
Comuicarea e"te B primul r(d o percepţie) Ea implică tra"miterea% iteţioată "au u% de
iformaţii de"tiate "ă lămurea"că "au "ă iflueţe!e u idi&id "au u $rup de idi&i!i
receptori) ,ar u "e reduce la acea"ta% B acela'i timp B care o iformaţie e"te tra"mi"ă% "e
produce o acţiue a"upra "ubiectului receptor 'i u efect retroacti& .feed(/ac26 a"upra
per"oaei emiţătoare care% la r(du3i% e"te iflueţată)
*imbaEulO u e"te "i$ura coduită B comuicare% aici iter&eid de a"emeea mimica 'i
$e"tul) .e de altă parte% u toate comuicările "e eCprimă B mod raţioal) Se percepe mai
mult dec(t "e comuică cu claritate) /a c#iar S) Ireud a putut &orbi de comuicarea de la
ico'tiet la ico'tiet% eCprim(d pri acea"ta faptul că idi&i!ii "ut capabili "ă perceapă
idici "ubtili% eco'tieti!aţi)
Comuicarea u e"te u pri&ile$iu al omului) Ea eCi"tă eBdoielic 'i la aimale 'i plate)
Albia idică pritr3u da"% celorlalte membre ale "tupului% locul B care "e $ă"e"c florile%
di"taţa 'i calitatea ectarului :T) &o I"c#;) .iii% plopii% arţarii răiţi B'i a&erti!ea!ă co3
$eerii de"pre &ătămările "uferite% ceea ce are ca efect decla'area B Btrea$a coloie a uui
mecai"m c#imic de apărare Bmpotri&a a$re"orilor :.) Caro% 8072;) ,e la
C+NCE.T
bacterie la om% toate fiiţele &ii au e&oie% petru a "upra&ieţui%de a fi iformate at(t a"upra
"tării lor c(t 'i a"upra mediului eCterior) Semalele utili!ate "ut ditre cele mai &ariate:
&i!uale% ca la licurici% electrice :$imoţi;% "oore :cite!)oi;% ultra"oore :lilieci;% tactile
:furici; "au c#imice :feromoele emi"e de &iermii de măta"e;)
CONATIE, termen utilizat în psihologia francezà cu sensul de ,efort de voinţà".
A"pectele coati&e :"au &oliţioale; ale uei per"oae% le$ate de moti&aţii 'i de pul"iui%
co"tituie fudametele afecti&ităţii) *e putem aprecia calitati& datorită te#icilor proiecti&e)
CONCEPT, reprezentare mentalà abstractà yi generalà a unui obiect.
Coceptul e"te o co"trucţie "imbolică a "piritului care% dicolo de datele "e!oriale% ati$e
e"eţa obiectelor 'i le $rupea!ă Btr3u acela'i a"amblu) .iro$a% 'alupa% traulerul% port3
a&ioul "ut &a"eN #oţul 'i e"crocul "ut delic&eţi% febra tifoidă 'i tuberculo!a "ut maladii)
Coceptele <&a"=% <delic&et= 'i <maladie= "ut produ"e ale eCperieţei oa"tre% limbaEul
permiţ(du3e "ă le eCprimăm "imbolic)
Coceptul e"te u i"trumet itelectual care e dă po"ibilitatea "ă "e"i!ăm relaţiile eCi"tete
Btre aumite feomee) .o"e"ia "a facilitea!ă acţiuea% pe c(d ab"eţa "a o cotraria!ăN u
eCperimetator o B&aţă pe o maimuţă "ă "ti$ă o lum(are cu apa luată de la u robiet% apoi
tra"pue aceea'i acţiue B coteCtul uui lac) Aimalul "e Btoarce cu caa "a la robiet%
16
CONDENSARE
B loc "ă ia apa di lac) ,acă ar fi po"edat coceptul de <apă=% maimuţa "3ar fi "cutit de
acea"tă o"teeală) Iormarea coceptelor% "tudiată mai ale" de 9) .ia$et)e"te B fucţie de
maturi!area itelectuală 'i de de!&oltarea limbaEului) Ni&elul de $(dire coceptuală a uui
"ubiect e"te e&aluat cu aEutorul te"telor de cla"are a uor obiecte de culori "i forme diferite)
CONDENSARE, acumulare de sensuri într-un singur element.
Cu&itele de du#) &i"ele=% lap"u"urile=% "imptomele e&rotice tălmăce"c% Btr3u mod abre&iat
'i "imbolic% "etimetele uei per"oae) U bărbat &i"eaD)ă% de eCemplu% că "e mută Btr3u
mure ora'% "căldat de u r(u% ora' care "e ume'te <.ar"botir$OO Aali!a ace"tui ume arată că
e"te compu" di "ilabe care aparţi umelor .ari" 'i Stra"bour$ 'i că B realitate autorul
&i"ului% ata'at de cele două ora'e% e"te icapabil "ă "e decidă B fa&oarea uuia "au altuia)
Code"area% mai ale" aceea a per"oaEelor% duce ueori la o eCtremă coci!ie% cotribuid la
Bmbo$ăţirea "ematică a &i"elor 'i la caracterul lor bi!ar)
CONDIŢIONARE, ansamblu de operaţii asociative prin care se provoacà un nou
comportament la animal sau la om.
,omeiul refleCelor codiţioate pare ifiit) .ri metoda codiţioării pe'tii au putut fi
B&ăţaţi "ă parcur$ă labirituri u prea complicate) C#iar 'i re!i"teţa or$ai"mului la microbi
e"te u refleC "u"ceptibil de codiţioare :S) MetaliMo&% 8047;) Btr3ade&ăr% dacă )"e
ioculea!ă ati$ei microbiei uui c(ie% or$ai"mul "ău &a
76
reacţioa pri producerea de aticorpi :"ub"taţă defe"i&ă;) ,acă iEecţiile "ut precedate de
u u'or 'oc electric% ace"ta &a fi "uficiet ca "ă pro&oace apariţia aticorpilor)
Codiţioarea e"te o te#ică utili!ată B mod curet B terapeutica p"i#iatrică petru tratarea
uor e&ro!e% de!itoCicarea alcoolicilor "au &idecarea copiilor de frică% de emire!)ie% de
b(lb(ială "au de i"omie) Z TERA.IE C+M.+RTAMENTA*Ă)
CONDIŢIONARE OPERANTĂ,
tehnicà de învàţare pusà la punct deB.F. Skinner(1938).
+pu"ă codiţioării pa&lo&iee cla"ice% metoda codiţioării operate caută "ă "e apropie de
realitate% lă"(du3i aimalului acti& libertatea de a acţioa B mediul "ău) Nu mai e"te &orba de
u ră"pu" pro&ocat% ci doar de acte "potae% urmate de o Btărire) ,e eCemplu% apă"(d pe o
pedală% o pi"ică &a căpăta lapte% "au% apă"(d pe u buto di 80 B 80 "ecude%o maimuţă &a
e&ita u 'oc electric) ,atorită ace"tei te#ici% a fo"t po"ibil ca porumbeii "ă B&eţe "ă3i caute
pe aufra$iaţi 'i epa&ele 'i "ă "emale!e pre!eţa lor apă"(d pe butoae ori de c(te ori !ăre"c
pe ocea obiecte de culoare ro'ie% portocalie "au $albeă :culorile co&eţioale ale "em3
alelor de "ituaţie critică 'i ale &e"telor de "al&are;) ,acă detecţia e"te cofirmată% ace'ti oi
"trăEeri ai mărilor "ut recompe"aţi pri #raă)
CONDUITĂ, ansamblu de acţiuni prin care un organism cautà sà se adapteze la o
situaţie determinatà.
B p"i#olo$ie p(ă B aii 80HF% tide "ă
fie Blocuit de acela de comportametO) Cu toate ace"tea% coduita u "e reduce ici la datele
materiale 'i obiecti&e% cum
cum Ic Bţele$eau be#a&iori'tii) ici la "implele reacţii ale or$ai"mului eCamiai B mediul
"ău% pri care caută "ă dimiue!e te"iuile pro&ocate de ace"ta) Coduita e"te u ră"pu" la o
moti&aţieO% pu(d B Eoc compoete p"i#olo$ice% motorii 'i fi!iolo$ice) Comuicarea% de
eCemplu) e"te o coduită p"i#o"ocială care &i!ea!ă "(3i tra"mită celuilalt o iformaţie% pri
folo"irea limbaEului% a mimicii% a atitudiilor% a $e"turilor ctc)
CONFLICT, luptà de tendinţe, de interese; situaţie în care se gàseyte un individ supus
unor forţe vectorial opuse yi de puteri aproape egale.
U 'obola Bfometat% atra" de #raa "ituată la eCtremitatea cu'tii% la care u poate aEu$e
dec(t trec(d pe o $rilă electri!ată% "e $ă"e'te Btr3o "ituaţie coflic3tuală :apeteţă cotra
a&er"iue;) +bli$aţia petru u copil de a face o mucă de!a$reabilă% a'tept(du38 pedeap"a
B ca!ul B care u o face :a&er"iue cotra a&er"iue; "au obli$aţia de a ale$e Btre două
plăceri la fel de atră$ătoare :apeteţă cotra apeteţă; pro&oacă o te"iue itrap"i#ică) C(d
coflictul "e arată i"olubil% apare a$oa"a 'i "e i"talea!ă tulburări e&rotice)
Iiiţa umaă di"pue de umeroa"e miEloace de a re!ol&a coflictele itrap"i3#ice% miEloace
cum "ut refularea% depla"area "pre u "cop "ub"tituti&% "ublimarea etc) B afară de coflictele
afecti&e% eCi"tă coflicte de ordi co$iti& :itelectual; "au "ocial) -onflictul cognitiv "ur&ie
B ca!ul B care o per"oaă "e află B faţa uor
C+NIURIE MENTA*A
iformaţii cotra opiiilor pe care ea le profe"ea!ă) 3Z[ ,IS+NANTĂ C+-NITIVĂ)
CONFORMISM, atitudine care vizeazà menţinerea individului în acord cu grupul sàu
social.
Coformi"mul e"te% petru maEoritatea fiiţelor umae% o codiţie de "ăătate metală)
Refu!ul de a accepta ormele "ociale Bl i!olea!ă pe idi&id de comu3
itatea faţă de care el de&ie mai mult "au mai puţi "trăi) Tra"$re"iuea e"te aproape
Btotdeaua pedep"ită% "acţiuea put(d mer$e de la pedeap"a &ioletă la deri!iue :ca% de
eCemplu% B ca!ul ocoformi"mului &e"timetar;) Coformi"mul "e a"ocia!ă ade"ea cu o
fidelitate faţă de $rup% ceea ce Bi poate face pe membrii "ăi "ă acţioe!e cotra piopriului
CONFUZIE MENTALA, stare patologicà in care ideile sunt încâlcite.
E"te &orba% de obicei% de o "ituaţie temporară% co"ecuti&ă uei itoCicaţii% uei boli
ifecţioa"c% uui traumati"m craia "au uui 'oc emoţioal puteric) /ola&ul are pri&irea
rătăcită% u3i mai recuoa'te pe ai "ăi) u mai 'tie ude "e $ă"e'te% e"te de!orietat B timp "i
pre!ită tulburări de memorie) ,e'i cofu!ia metală poate "ur&ei la orice &(r"tă% ea "e
Bt(le'te cel mai ade"ea la per"oaele care au trecut de HF de ai "au la acelea la care creierul
a "uferit alterări :toCicomai% alcoolici etc);) Acea"tă maladie e&oluea!ă B $eeral fa&orabil
dacă e"te tratată la timp) ,acă u e"te $ă"ită cau!a 'i dacă u "e i"tituie tratametul de
ri$oare% "e poate i"tala o "tare cofu!ioală or$aică croică)
77
CONSERVARE
CONVULSIE
CONSERVARE, B teoria operatorieO a lui 9) .ia$et% "c#emă a $(dirii lo$ice care apare la
copil Btre 1 'i 84 ai% potri&it căreia "ubiectul 'tie ca aumite tra"formări ale uui obiect
fforma ace"tuia% de eCemplu; u modifică celelalte calităţi ale "ale :$reutatea% de eCemplu;)
CONSILIER DE ORIENTARE,
specialist însàrcinat sà-i informeze pe elevii din învàţàmântul secundar yi pe studenţi cu
privire la studiile pe care le pot face yi la locurile de muncà pe care le pot ocupa dupà
terminarea acelor studii, precum yi cu privire la propriile lor posibilitàţi, în aya fel încât
sà poatà decide în cunoytinţà de cauzà asupra orientàrii lor.
B 8077 eCi"tau B Iraţa 680 cetre de iformare 'i orietare 'i 5 282 directori 'i co"ilieri de
orietare) Sarcia ace"tora di urmă e"te co"iderabilă: 4 H4F FFF de tieri au beeficiat% B
807H% de acţiui de iformare% iar l 67F FFF ditre ace'tia au fo"t luaţi B "arciă) Co"ilierii
de orietare utili!ea!ă metode proprii B "pecial p"i#olo$iei cliice 'i p"i#olo$iei "ociale%
Bdeo"ebi te#ici p"i#ometrice :te"te colecti&e 'i idi&iduale;% co&orbiri 'i di"cuţii B $rup) Ei
au u rol importat pe l($ă cadrele didactice% B cadrul co"iliilor de cla"ă% pri &i!iuea
ouă pe care o aduc a"upra ele&ilor)
CONSTITUŢIE, ansamblu de dispoziţii congenitale, morfologice yi psihofiziologice ale
unui individ.
ECi"tă umeroa"e tipuri co"tituţioale 'i "3a Bcercat reducerea ace"tora la c(te&a
$rupe pricipale) E) ,upre di"ti$ea opt co"tituţii: emoti&% ciclotimie% paraoiac% per&er"%
mitomaiac% "c#i!oid% $li#roid% p"i#opatieN E) Tret"c#mer reţie trei: atletic% lepto"om% picicN
C) -) 9u$ "e limita la două: itro&er"iue 'i eCtra&er"iue)
Toate ace"te cla"ificări "ut "implificatoare% dar ele au meritul de a "ubliia eCi"teţa uui
fod comu la aumiţi idi&i!i% fod care le codiţioea!ă coduita) A"tfel% 9) Ma""erma a
ob"er&at că maimuţele pla"ate B "ituaţii de te"iue idetice reacţioau diferit% după "pecie:
uele de&eeau a$re"i&e% altele "e blocau% iar altele pre!etau tulburări p"i#o"omatice)
CON$TIINŢĂ, cunoaytere imediatà pe care flecare dintre noi o are despre existenţa sa,
despre actele sale yi despre lumea exterioarà.
Co'tiiţa% care or$ai!ea!ă datele "imţurilor oa"tre 'i ale memoriei%care e "ituea!ă B
"paţiu 'i B timp% u eCi"tă ca fucţie particulară care "ă fie or$ai!ată 'i
fără iferioritate 'i fără eCterioritate% u raport cu lumea percepută) ?) /er$"o o a"imilea!ă
ateţiei% S) Ireud percepţiei% C)-) 9u$ "tării de &e$#e% iar europ"i3#olo$ii fucţiei &i$ile)
9) ,ela@ di"ti$e 'apte i&eluri de co'tiiţă) Cel mai Balt core"pude #iper3acti&ării
creierului :&i$ileţă eCce"i&ă% emoţii puterice;% cel mai de Eo" core"pude "tării de comă
:eCcitaţiile "e!oriale u mai pro&oacă dec(t foarte "labe reacţii motorii;% Btre ace"te eCtreme
"e "ituea!ă &i$ileţa atetă% &i$ileţa difu!ă% re&eria "au "omoleţa% "omul u'or "i "omul
profud) Ceea ce "e ume'te de obicei <co'tiiţă= "e limitea!ă la i&elurile care
preced adormirea) ,icolo de ace"tea co'tiiţa u e"te abolită K petru că &i"ăm 'i e
amitim &i"ele K% dar $(direa e"te fiCată B "pecial a"upra piil"iuilor= 'i afecti&ităţiiP
:co'tiiţa oirică;)
CONTAGIUNE MENTALĂ, transmitere involuntarà a simptomelor mentale patologice
la alte persoane.
Ace"tea% iflueţate de u bola&% "e apucă "ă38 imite% adopt(du3i atitudiile 'i mer$(d
p(ă la a3'i B"u'i ideile lui delirate) *a ba!a cota$iuii metale "tă u feome de
"u$e"tibilitate=% care Bcetea!ă de Bdată ce bola&ul <iductor= e"te "eparat de "ubiecţii
cotamiaţi) Cota$iuea metală e"te foarte frec&etă B i"terie 'i B "ituaţiile de"cri"e de
p"i#olo$ia ma"elor)
uei fialităţi ico'tiete) Ale$erea or$aelor are 'i ea u "e" ce poate fi Bţele" pri
eCplorarea ico'tietului cu aEutorul arcoaali!ei% al te#icilor proiecti&e "au al
p"i#aali!ei) Co&er"iuea% co"iderată mecai"m de apărare cotra a$oa"ei% e"te
mecai"mul fudametal al i"teriei) Ea u trebuie cofudată cu maife"tările p"i#o"omatice
:paloare% ro'ire; pro&ocate de emoţii la mulţi idi&i!i er&o'i "au aCio'i)
CONVORBIRE, conversaţie logic închegatà.
Utili!ată ca metodă de ob"er&aţie petm "tudierea per"oalităţii uui "ubiect% ace"t procedeu%
care face parte di toate eCa3
CONTRACEPŢIE 3V RE-*AREA NALTERI*+R)
CONTRATRANSFER 3 TRANSIER
CONTROLUL NA$TERILOR ·
RE-*AREA NALTERI*+R)
CONVERSIUNE, transformare a unei emoţii, a unui afect refulat în manifestare
corporalà.
Tediţa pro"cri"ă% care u poate apărea liber B co'tiiţă fără a pro&oca a$oa"ă% "e eCprimă
B mod "imbolic pritr3u "imptom "omatic) <*imbaEul corpului= Blocuie'te &orbirea) Se
ob"er&ă B ace"t ca! parali!ii fără le!area "i"temului er&o"% cecităţi% "urdităţi "au muti"me
fără le!area or$aelor de &ă!% au! "au foatoare) Tulburarea e"te fucţioală 'i core"pude
di&er"elor re!ultate obţiute) Co&orbirea e"te folo"ită B mod curet B p"i#olo$ia cliică
:permiţ(d "oluţioarea problemelor pacietului; 'i a fo"t adoptată de p"i#olo$ii di idu"trie
'i di armată petru "elecţioarea cadrelor 'i a ofiţerilor) ECi"tă diferite te#ici de co&orbire
:"e pu Btrebări 'i "e la"ă ca per"oaa c#e"tioată "ă &orbea"că fără a "e iter&ei% de
eCemplu;% dar co&er"aţia are loc Btotdeaua Btr3u climat de buă&oiţă% B care "ubiectul
"ă "e poată eCprima B mod liber)
CONVULSIE, contracţie bruscà yi involuntarà a muychilor, datoratà unei descàrcàri
neuronale.
Se di"ti$ co&ul"ii toice 'i co&ul"ii cloice) .rimele% rare% "e caracteri!ea!ă pri
ri$idi!area corpului% pe c(d celelalte "e co"tituie ditr3o "erie de "ecu"e mu"culare ritmice%
B copilărie% c(d creierul e"te #ipereCcitabil% co&ul"iile B"oţe"c ade"ea febrele ridicate
:5FgC; pro&ocate de
COORDONARE MOTORIE
uele boli ifecţioa"e) ca tu'ea co&ul"i&ă) C(d "ut iD)olatc) u la"ă "ec#eleN c(d "e repetă%
"e traduc pri IcD)iui cerebrale) ECi"tă 'i co&ul"ii tară febră% de ori$ie metabolică :deficit
de calciu)de $luco!a; "au datorate uei "căderi permaete a pra$ului de eCcitabilitate al
creierului :epilep"ie;% caD B care cri!ele pot fi decla'ate de o emoţie)
COORDONARE MOTORIE, legàturà armonioasà a miycàrilor.
Acea"ta pre"upue ite$ritatea "i maturitatea "i"temului er&o") + buă coordoare
curomu"culară e"te ece"ară #i aproape toate actele &ieţii% de la cele mai "imple la cele mai
compleCe% B &iaţa profe"ioală% o buă coordoare &iD)uomotorie "au audiomotorie :urmărirea
"uetelor emi"e de "ateliţii artificiali% de eCemplu; e"te ade"ea idi"pe"abilă) .etru a e&alua
acea"tă aptitudie au fo"t co"truite di&er"e te"te% cum ar fi te"tul mi'cărilor coEu$ate
:a"ociidu3"e mi'cările a două maete care comadă u ac de re$lare% trebuie "ă "e
urmărea"că o liie curbă; "au audio3Mictroul lui R) Ader#uber :8014;% B care "ubiectul%
porid de la două come!i mauale :o mai&elă 'i u le&ier;% trebuie "ă <aler$e= după u
"uet care are tediţa "ă di"pară) Cercetările au arătat că eCi"ta o relaţie "tr("ă Btre reu'ita
la ace"te probe 'i comada ma'iilor)
COPII SĂLBATICI, copii abandonaţi, crescuţi de animale.
Se cuo"c &reo trei!eci de ca!uri) ,upă R)M) Ri$$% ei u &orbe"c 'i u emit ici u "uet
&ocal omee"cN "e depla"ea!ă B patm labe% "e #răe"c ca aimalele :adulmec(d alimetele
Baite de a le m(ca
'i cobor(d $ura la ele; 'i u3'i eCprimă emoţiile a'a cum o fac oameii) Ca!urile cele mai
cuo"cute "ut acelea al %%"ălbaticului de la A&e@ro= 'i al <copiilor3lupi= de la Midapore)
Cel dit(i) Victor% de"coperit B 8100% era u băiat de aproCimati& 8F384 ai) care trăia $ol% B
"tare "ălbatică% B pădurea de la *acaue% la #otarul ditre Tar 'i A&e@ro) El a fo"t
Bcrediţat uei i"tituţii de "urdomuţi% ude 9)M) Itard "3a "trăduit B !adar% &reme de cici
ai% "(3l educe) Ceilalţi% i'te fetiţe% cărora li "3au dat umele de Amala 'i Tamala% au fo"t
capturaţi B Idia% B 804F) A&eau aproCimati& patru 'i opt ai 'i trăiau Btr3o pe'teră% la u loc
cu lupii) Străie de limbaEul uma% aler$(d B patru labe% ele B'i eCprimau "uferiţa url(d ca
lupii% Bcrediţate mi"ioarilor% au reu'it cu $reu "ă mear$ă B două picioare 'i "ă B&eţe c(te&a
cu&ite) Au murit repede :cea mai mică după u a de la de"coperirea ei% iar cealaltă după opt
ai;% fără "ă fi aEu" "ă "e adapte!e la &iaţa oameilor)
CaDurile de copii "ălbatici demo"trea!ă iflueţa mediului a"upra de!&oltării fiiţei umaeN
mediul e"te acela care furi!ea!ă fucţiei aEu"e la maturitate eCcitaţii core"pu!ători% B
lip"a cărora fucţia răm(e &irtuală "au "e atrofia!ăN mediul e"te acela care completea!ă "truc3
turile de ba!ă 'i determiă caracterele "pecifice idi&i!ilor)
COPILĂRIE, perioadà de viaţà care se întinde de la naytere la adolescenţà.
Sub iflueţa p"i#olo$iei modere% copilul u mai e"te co"iderat ca u adult căruia Bi lip"e"c
cuo'tiţele "i Eudecata% ci ca u idi&id care are metalitatea "a
COPIL MALTRATRAT
proprie 'i a căii de!&oltare e"te $u&erată de le$i particulare)
Copilăria e"te etapa ece"ară tra"formării oului3ă"cut B adult) Cu c(t e ridicăm pe "cara
!oolo$ică% cu at(t durata copilăriei cre'te: trei !ile la cobai% ouă ai la cimpa!eu% două!eci 'i
cici de ai la om% după A) -e"elT) Iiiţa umaă are e&oie de acea"tă lu$ă perioadă petru
a Bţele$e 'i a"imila "tructurile culturale compleCe la care &a trebui "ă "e adapte!e% B acea"tă
perioadă diamică "i de o eCtremă bo$ăţie% B care cre'terea are loc "imulta B toate
domeiile% "e di"ti$ trei mari "tadiiP :pe care peda$o$ii le3au 'i remarcat;: prima copilărie%
p(ă la &(r"ta de trei aiN a doua copilărie% de la trei la "a"e "au 'apte aiN 'i a treia copilărie%
care "e termiă cu pubertatea) ,e!&oltarea copilului "e face potri&it uui proce" de
difereţiere= pro$re"i&ă% Bţărcarea e"te uul di primele fapte p"i#olo$ice care Bi permit
copilului difereţierea de mama "a 'i o mai buă co'tieti!are a realului) + dată cu
pro$re"ele Bre$i"trate B domeiile p"i#omotor :utili!area m(iii% dob(direa po!iţiei bipede
'i a mer"ului; 'i &erbal :cu&ite% fra!e; ui&er"ul copilului "e lăr$e'te% itere"ele "ale capătă
&olum% $(direa de&ie tot mai ri$uroa"ă) *a &(r"ta de trei ai copilul B'i de"coperă
per"oalitatea% pe care 'i3o afirmă folo"id proumele eiN 'i mine 'i opu(du3"e% fără moti&%
celorlalţi% Bcep(d cu ace"t momet% ac#i!iţii le "ale cuo"c u ritm di ce B ce mai rapid)
COPIL ÎNTARZIAT, copil care nu ţine pasul cu ritmul normal al achiziţiilor ycolare.
Bt(r!iaţii :retardaţii; u "ut deficieţi di puct de &edere itelectual% ci "ubiecţi
#adicapaţi di cau!e eCterioare per"oaei lor: boala i3a ţiut departe de 'coalăN frec&etele
"c#imbări de domiciliu au făcut dificilă adaptarea lor 'colarăN păriţii "e de!itere"ea!ă de
"tudiile lor "au Bi re"pi$ pe pla afecti& etc) ,e obicei ace'ti copii "ut diriEaţi "pre o cla"ă de
adaptare "au "pre u ortopeda$o$% care Bi aEuta "ă recupere!e Bt(r!ierea)
COPIL MALTRATRAT, copil victimà a violenţelor sau a unor tratamente blamabile.
,upă C) ?) Tempe :8011;% 4 FFF de copii mor aual B Statele Uite ca urmare a
maltratărilorN B Republica Iederală -ermaia umărul ace"tora ar fi de l FFF :C) /ierma%
80H0;% iar B Iraţa de 2FF3HFF :datele Mii"terului Afacerilor Sociale) 807H;) Numărul
copiilor maltrataţi "3ar "itua B Iraţa Btre 5F :T;F 'i 6F FFF pe a% ditre care 2F FFF ar fi
mai mici de 'a"e ai) Cel mai mult ar a&ea de "uferit "u$arii 'i adole"ceţii :57S &ioleţe de
atură "eCuală la fete 'i 1F maltratări fi!ice la băieţi;)
Ade"ea alcooli"mul% mi!eria% B$rămădirea B locuiţe i"alubre% tradiţia &ioleţei :mulţi taţi 'i
mame au fo"t copii bătuţi; "tau la ori$iea ace"tor tratamete codamabile) ,ar fla$elul
poate ati$e toate mediile) .ăriţii care B'i maltratea!ă copiii "e "imt cu at(t mai culpabili!aţi
cu c(t ima$iile mamei 'i tatălui% &e#iculate de ma"" media% "ut "upra&alori!ate) .etru a "e
e&ita ca ace"te per"oae "ă "e $ă"ea"că Btr3o prea mare i!olare 'i mar$iali!ate% uele <'coli
ale păriţilor= au creat% di 8018% B mai multe ora'e di Iraţa% permaeţe telefoice la care
păriţii care u3'i mai "uportă copilul au po"ibilitatea
78
COPIL MALTRATRAT
"ă3'i eCprime B mod aoim te"iuea% u "i"tem de protecţie "ocială% medico3"o Ser&iciile
publice au pu" 'i ele pe picioare cială 'i Eudiciară)
Copil maltratat: ansamblul persoanelor, echipelor şi serviciilor care pot veni n ajutorul
copilului şi al părin!ilor săi
(".#.$.: "jutorul social pentru copilărie% C.".&.#.'.: Centru de ac!iune medico(socială
precoce% C.&.'.'.: centru medico(psihopedagogic% '.&.).: 'rotec!ie maternă şi infantilă*
+$xtras din Dosarul tehnic ,-. ... de copii sunt maltrata!i. " vorbi despre ei deja
nseamnă a ac!iona/, cap. 0, ,'rotec!ia copilăriei n pericol, cadru juridic, institu!ii,
proceduri/, p. 10. 'ublicat de &inisterul "facerilor #ociale şi al #olidarită!ii 2a!ionale,
'aris, 34567
CORELAŢIE
COPIL UNIC, singurul copil dintr-o familie.
Acea"tă "ituaţie pote co"titui u #adicap petru copil% care% cre"cut de păriţi ade"ea
aCio'i 'i #iperprotectori% u $ă"e'te B mediu codiţiile "ocioafecti&e ece"are de!&oltării
"ale) I!olat de ceilalţi copii% de a căror iflueţă păriţii "e tem mai mult "au mai puţi
co'tiet% el aEu$e "ă aibă o cocepţie fal"ă de"pre &iaţă% de&ie mofturo"% e$oi"t 'i ade"ea
retardat pe pla afecti&) Se pot e&ita ace"te ico&eiete dacă "e ite$rea!ă de timpuriu
copilul uic Btr3o mi'care de tieret :"couti"mP% de eCemplu;% ude el &a face uceicia &ieţii
"ociale cu cei de3o "eamă cu d("ul% "e &a obi'ui cu "c#imburile 'i cu e$alitatea 'i% pri&at de
"piriEiut părite"c% B'i &a pue la Bcercare forţele per"oale)
COPROLALIE, limbaj obscen sau murdar.
Relati& frec&etă la adole"ceţii timi!i% acea"tă coduită reflectă doriţa lor de a "e afirma
'oc(du3i pe membrii aturaEului) + re$ă"im 'i B uele "tări patolo$ice :maie% "c#i!ofreie%
maladia lui -ille" de la Tourette% de eCemplu; 'i la copiii mici fru"traţi pe pla afecti&) *a
ace'tia di urmă poate i&ada Btrea$a "feră a limbaEului% eCprim(d o"tilitatea faţă de cei care
u3i iube"c) Coprolalia di"pare de Bdată ce "ubiectul 'i3a re$ă"it "ecuritatea afecti&ă)
COPROFAGIE, ingerarea de excremente.
Coprofa$ia e"te ormală la uele i"ecte% cum e"te "carabeul% care co"umă eCcremete de
mamifere% ori Ia uele ro!ătoare% dar u la om) Coprofa$ia% umită 'i <"catofa$ie=% "e
Bt(le'te cel mai ade"ea
la idioţi "au la demeţi% da de abado "au B ca!ul un afecti&e $ra&e)
B e&ro!a raumati"me
COREE, maladie nervoasà, numità de obicei ,dansul Sfântului Guy".
Ati$e B "pecial copii de 1382 ai%care trăie"c B codiţii i$ieice proa"te% lip"iţi de aer 'i de
lumiă) Rareori recuo"cută
de!
oce% acea"tă maladie% care "e m(
pri mi'cări B&
a$itaţie
rdoată 'i $rima"e;% ere$ulate :"cri" % ti eCpue pe copii pedep"elor eme3di partea
educatorilor) Tratametul :i$ieă% repau"; permite% B ca!urile bei$e% o &idecare rapidă)
Coreea acută% !i"ă <coreea S@de#am=% e"te de atură reumati"mală 'i ifecţioa"ăN ea "e
ob"er&ă B mei$ite 'i B cur"ul maladiilor ifatile% cum "ut ruEeola% oreioul 'i tu'ea
co&ul"i&ă) ECi"tă 'i alte corei% croice% care debutea!ă la &(r"ta adultă) Cea mai frec&etă%
coreea lui Ountingttm, "e caracteri!ea!ă pri mi'cări coreice lete% ca 'i pritr3o alterare a
caracterului :depre"ie "au a$re"i&itate; 'i a iteli$eţei) E"te o maladie ereditară% de$eerati&ă%
care ati$e 'i corteCul cerebral 'i ucleii ceu'ii cetrali de la ba!a creierului)
CORELAŢIE, raport de termeni, dintre care unul îl evocà în mod logic pe celàlalt.
B proce"ul de cre'tere a idi&i!ilor% Bălţimea 'i $reutatea "pore"c "imulta) *a 'coală% ele&ii
"trăluciţi reu'e"c B $eeral la toate materiile de "tudiu% pe c(d copiii eiteli$eţi e'uea!ă
aproape pe liie% B ace"te ca!uri diferite% "e "pue că eCi"tă o corelaţie po!iti&ă Btre
elemetele &ariabile% B "tati"tică "e ume'te coeficiet de
corelaţie idicele care eCprimă $radul de le$ătură a două &ariabile determiate :Bălţimea 'i
$reutatea uui $rup de idi&iDi% de eCemplu;) ,upă cum ace"tea &ariaD)( B acela'i "e"% B "e"
cotrar "au idepedet ua de alta% coeficietul de corelaţie capătă &alori care tid către h8%
3l "au !ero) ,atorită "tudierii corelaţiilor care eCi"tă Btre di&er"ele te"te de iteli$eţă) C)E)
Spearma a reu'it "ă puă B e&ideţă u factor comu f factorul -; care poate fi a"imilat cu
iteli$eţa $eerală)
Co.T.O.Re.P. 3V C+MISIE TE?NICĂ ,E
+RIENTARE i8 ,E REC*ASARE .R+IESI+NA*Ă)
CREATIVITATE, dispoziţie de a crea care existà în stare potenţialà la orice individ yi la
toate vârstele.
Strict depedetă de mediul "ociocultural% acea"tă tediţă aturală ece"ită codiţii
fa&orabile petru a "e eCprima) Teama de de&iere 'i coformi"mul "ut piedici B calea
creati&ităţii) .etru a elibera ima$iaţia de le"turile "ale% p"i#olo$ii au pu" la puct te#ici de
di"cuţie B $rup B care co"emul e"te eCprimarea tuturor ideilor% c#iar 'i a celor mai bi!are)
Iiecare participat ri&ali!(d B plaul i$eio!ităţii% tară teama de a fi criticat% problemele
cele mai dificile B'i $ă"e"c pe ea'teptate "oluţiile) A'a "e face că fi!icieii de la Naţioal
Accelerator *aborator@ di /ata&ia :Illioi"% Statele Uite; au aEu" "ă folo"ea"că u di#or
alb% ec#ipat cu u #am 'i cu u pămătuf% petru a curăţa iteriorul acceleratorului de particule
:u tub de 6FF m 'i cu diametrul de 86 cm;)
CREDINŢĂ, atitudine a unei persoane faţà de o idee sau faţà de un
fapt pe care le considerà întemeiate.
.) 9aet făcea di"ticţie Btre crediţele raţioale 'i eCperimetale% pe de o parte% 'i crediţele
per"oale 'i "etimetale% pe de altă parte% B cele di urmă elemetul raţioal iter&eid
prea puţi "au deloc) <Cred că ,ume!eu eCi"tă= are o cu totul altă e"eţă dec(t propo!iţia
<Cred că m(ie 'i B !ilele următoare "oarele &a ră"ări=% B primul ca!% crediţa mea are u
fod reli$io"% pe c(d B cel de al doilea mă baDeD3 pe ob"er&aţia cotidiaă 'i pe iformaţia
'tiiţifică)
.uterea uei crediţe &aria!ă de la idi&id la idi&id% iar la aceea'i per"oaă &aria!ă de la u
momet la altul al eCi"teţei "ale) Nu raţioametul e"te acela
faptul că ea a"cultă de alte codiţii)
iraţioale 'i atecti&e% o tace "a re!i"te cu fermitate realului) Crediţa Bdeplie'te o fucţie
utilă) <+mul 3 "pu ,) Trec# 'i R) S) Crutc#field :8064; 3 apelea!ă la crediţe petru a face
faţă uor "ituaţii problematice=)
CREIER, formaţie nervoasà constituità din emisferele cerebrale yi din structurile care le
unesc.
*a om le!iuile cerebrale "ut Btotdeaua eCtrem de $ra&e pri co"eciţele lor) U copil
malformat% care &ie pe lume fără creier :"e "pue că e"te aecefal;% e"te redu" la o &iaţă
"trict &e$etati&ă) *a aimale di"tru$erea creierului u are acela'i caracter de $ra&itate)
Multă &reme "3a cre!ut că <facultăţile= "piritului "ut locali!ate B creier) A"tăDi "e co"ideră
că u eCi"tă u cetru cu ade&ărat "peciali!at al memoriei% limbaEului etc)% ci umai circuite
cerebrale)
CRE$TERE
CRIMINOLOGIE
,acă di"tru$erea uei !oe a corteCului duce la di"pariţia :u Btotdeaua defiiti&ă; a uei
fucţii) acea"ta u B"eamă că e"te ati" "ediul acelei fucţii% ci că "ut Btrerupte circuitele)
(IP ACTIVAREN *+CA*IRĂRI CERE/RA*EN ME,IAT+RN NEUR+NN SINA.SĂ)
CRE$TERE, proces dinamic de dezvoltare.
Cre'terea% care Bcepe o dată cu fecudarea% e"te o impul"ie care caracteri!ea!ă or$ai"mul
&iu) +r$ai!are pro$re"i&ă a ţe"uturilor% a or$aelor 'i a comportametului% ea "e ba!ea!ă B
e"eţă pe maturi!are% dar depide 'i de iflueţele mediului :care fa&ori!ea!ă "au Bt(r!ie
de!&oltarea; 'i culturii) Cre'terea cuoa'te fa!e B cadrul cărora pu"eele bru'te alterea!ă cu
co"olidarea) Ade"ea pe pla metal "e ob"er&ă Btoarceri Bdărăt :re$re"iui=; atuci c(d
"ubiectul "e lo&e'te de u ob"tacol)
CRIMĂ, infracţiune gravà în raport cu legea civilà sau moralà.
Se di"ti$ două mari cate$orii de crime: acelea pe care le putem umi <patolo$ice=% petru că
"ut comi"e de "ubiecţi care "uferă de tulburări metale% 'i celelalte)
Crimele patolo$ice "ut relati& puţi umeroa"e: l; fapte ale uor epileptici, comi"e B
peroada de cofu!ie metală= care "uccede cri!ei comiţiale) Actul% de o eCtremă &ioleţă% e"te
eCecutat pe ea'teptate) ,upă cri!ă bola&ul u3'i amite'te imic de"pre actN 4; omicidul
ab"urd% brutal 'i ea'teptat e"te comi" de tieri schi%ofrenici. Ueori &ictima e"te fiiţa cea
mai dra$ă% mama% 2; *aranoicii "i deliranţii aEu$% pritr3o "uită de deducţii fal"e% "ă3i facă pe
alţii re"po"abili de eoro3
cirile 'i de "uferiţele lor) B oc#ii lor crima e"te u act Eu"tiţiar)
A doua cate$orie de crime "ut faptele uor idi&i!i care u "ut ici e&rotici% ici ebui%
dar care pri acţiuea lor au optat petru i!olarea de "ocietate) S3a co"tituit o ouă 'tiiţă%
crimiolo$ia=% care $rupea!ă "peciali'ti di di&er"e di"ciplie :biolo$i% "ociolo$i% medici%
p"i#olo$i% Euri'ti;% care caută "ă "tudie!e crimialul 'i "ă3l Bţelea$ă)
CRIMINOLOGIE, ytiinţà care studiazà cauzele comportamentului antisocial al flintei
umane şi cautà sà-l remedieze.
Apărută B "ecolul al XVlll3lea% datorită lucrărilor lui 9) C) *a&ater 'i I) 9) -ali% crimiolo$ia
"3a de!&oltat mai ale" Bcep(d di "ecolul al XlX3lea) Coform "colii re"pecti&e% accetul
e"te pu" c(d pe aomaliile fi!ice 'i metale :te!ă ilu"trată de coceptul de <crimial
Bă"cut= al lui C) *ombro"o;%c(d pe iflueţa mediului "ocial% căreia -) de Tarde% E)
,urM#eim 'i A) *aca""a$e Bi acordă o importaţă deo"ebită) Mai t(r!iu "3a făcut efortul
"iteti!ării ace"tor elemete 'i "3a trecut la "tudierea crimialului <B relaţia "a cu "emeul%
pri pri"ma realităţii iterumae= :A) ?e"ard;) Ade"ea "e"ul actului cri miai u poate "ă
apară dec(t dacă e"te "ituat B totalitatea trăirilor delic&etului)
,e cele mai multe ori crima= core"pude uei tediţe Eu"tiţiare% a cărei cau!ă profudă e"te o
ofe"ă per"oală "uferită B copilărie) U t(ăr de 8H ai% "ăăto" la mite% o omoară pe
metre"a uc#iului "ău) Crima e"te ieCplicabilă) Adole"cetul "e comporta"e irepro'abil p(ă
atuci) Iteli$et% "(r$uicio"% "erio"% dădea "ati"facţie di toate puctele de &edere) ,upă
propria
"a mărturi"ire% u a&u"e"e ici o pl($ere de formulat cotra &ictimei) ,ar B'i &ă!u"e mătu'a
pl($(d "i faptul era petru el i"uportabil) A de&eit Eu"tiţiarul ei) ECpli3
tra"eelc "ubiecţilor ormali 'i acelea ale delic&eţilor)
B "f(r'it% "tudiile p"i#olo$ice arată că crimialii u "ut mai puţi iteli$eţi
*ip"e'te o dime"iue e"eţială: re!oaţa
pe care eCameul p"i#olo$ic a pu"3o B e&ideţă) Ace"t t(ăr "uferi"e B copilărie de pe urma
comportametului e"tatoric al tatălui "ău) El B'i &ă!u"e mama pl($(d "i Bi Bmpărtă'i"e
a$oa"ele) Ar fi &rut "3o omoare pe metre"a tatălui "ău :dacă u c#iar "i pe tatăl "ău;% petru
ca mama "a "ă u mai pl($ă) C(d% cu am 'i ai mai t(r!iu% a Bt(lit B ca"a uc#iului "ău o
"ituaţie aaloa$ă% a a&ut loc o reacti&are a amitirilor "ale Băbu'ite 'i o B"umare a emoţiilor)
83a &eit bru"c ideca că trebuie "ă curme acea iEu"tiţieN a de&eit Eu"tiţiarul "emeului :al
mătu'ii 'i mamei "ale;%
Studiul crimialului ece"ită o mucă de ec#ipă) ,i&er'ii "peciali'ti cotribuie fiecare%
coform cuo'tiţelor lor% la ace"t "tudiu) Iactorii "ocioecoomici)co"tituţia fi!ică%
iteli$eţa% afecti&itatea "ut idi"olubil a"ociate B actul crimial) Numai a"amblul
or$ai!at al tuturor ace"tor elemete poate eCplica delic&etaO) Mi!eria% iadaptarea
co"ecuti&ă imi$rării 'i feomeele "ale de aculturaţie% "tructura i"tabilă a "ocietăţii
:perioade de ră!boi% de re&oluţie))); Eoacă u rol cert B crimialitate) S3ar părea B"ă că eCi"tă
'i u factor co"tituţioal pritre cau!ele delic&etei) *ucrările p"i#olo$ilor americai S)
-luecM 'i G) ?) S#eldo au demo"trat că eCi"tă o relaţie po!iti&ă Btre tipul morfolo$ic
me!omorf= 'i crimialitate) .e de altă .arte% electroecefalo$rafi"tii au otat pre!eţa uor
difereţe "emificati&e Btre
aecat ooelmc&eiiţ% dar ca ade"ea "ut mai impul"i&i% mai a$re"i&i 'i mai "u"pi3cio'i% mai
rebeli B faţa oricărei autorităţi 'i a&(d tediţa de a "e afirma pe pla "ocial) <Eul= lor
trebuie "ă domieN u cotea!ă dec(t "ati"facerea trebuiţelor lor) B -onfesiune veridicii a
unui terorist al/inos:8075;) "udafricaul /) /re@tcbac# relatea!ă cum u codeţiut 'i3a
&(dut lo$odica pe trei pac#ete de tutu) Icapabil de a3"i Bţele$e aproapele K pe care Bl
de"co"ideră 33)delic&etul reduce orice problemă la per"oaa "a) B Eudecata "a el e"te lip"it
de maturitate 'i de autocritică% tra$e rareori B&ăţămite di eCperieţele trecutului% are u "lab
cotrol emoţioal 'i arc Btotdeaua tediţa de a "e co"idera fru"trat% &ictimă a uei
iEu"tiţii) E)"te ade&ărat că% B maEoritatea ca!urilor% delic&eţii pro&i di familii di"ociate%
B care domea &raEba 'i ude ei u erau ici Bţele'i 'i ici iubiţi) Se co"tată deci că
crimialul u e"te ici u bola& 'i ici u per&er"% ci u idi&id a$re"i&% pro"t adaptat
"ocialmete% care u reu'e'te "ă3'i re!ol&e coflictele% trăie'te ca u per"ecutat% cu u
permaet "etimet de fru"trare 'i care% B mod ob"cur% caută codamarea "ocietăţii)
Reeducarea crimialului pre"upue cuoa'terea aprofudată a bio$rafiei 'i idi&idualităţii
"ale) B multe ca!uri e"te utilă B&ăţarea uei me"eriiN dar e"te eCtrem de dificil% dacă u
impo"ibil% "(3i dai delic&etului afecţiuea pe care u a primit3o iciodată% "e"ul &alorii "ale
per"oale% care i3a fo"t e$ată% climatul moral "ecuri!am% care i3a lip"it mereu) Mă"urile
educati&e% p"i#oterapia% răm(
CRIZA
recur"uri po"ibile% dar mai bie ar fi "ă "e poată reduce crimialitatea lupt(du3"e cotra
mi!eriei% a cocioabelor 'i alcooli"mului% cduc(du3"e totodată 'i publicul% pri pre"ă 'i
radiotele&i!iue) mai de$rabă dec(t "ă "e Bcerce ite$rarea B "ocietate a celor care "3au
Bdepărtat de ea) Ace"tei "arcii pre&eti&e ar trebui "ă "e co"acre% B pricipal% crimiolo$ii
moderi)
CRIZĂ, manifestare bruscà a unei ruperi de echilibru.
ECi"teţa umaă e"te Ealoată de cri!e% prima cri!ă fiid a'terea :itrarea B &iaţă e"te B"oţită
de ţipete;) Iiiţa trece apoi pritr3o "erie de etape critice% ditre care pricipalele "ut
Bţărcarea% itrarea B 'coală% adole"ceţa 'i meopau!a) Maurice ,ebe""e a "tudiat% "ub
umele de <cri!ă de ori$ialitate Eu&eilă=% comportametul re&oluţioar al adole"cetului%
care caută cu "t($ăcie "ă3'i afirme per"oalitatea) Emoţiile &iolete% fru"trările Bdelu$ate 'i
dureroa"e pro&oacă cri!e er&oa"e de a$itaţie "au de furie)
CRONOBIOLOGIE, ytiinţà care are drept obiect de studiu periodicitatea fenomenelor
biologice.
,e la aimaliculeie imicelulare 'i p(ă la om eCi"tă feomee bioperiodice: mi$ra3ţia auală
a r(duelelor% me"truaţia la femeie etc) Ace"te ritmuri biolo$ice "ut B"cri"e B patrimoiul
$eetic al &ieţuitoarelor 'i u "ut iflueţate dec(t B mică mă"ură de codiţiile de mediu)
+mul po"edă o ritmicitate u umai B acti&ităţi 'i B alimetaţie% ci 'i B fucţiile fi!iolo$ice:
te"iue arterială% temperatură corporală etc) Iucţia $eitală femiiă% care a fo"t bie
"tudiată% di 801H% de către
americaii E) Tobil 'i Ieri% "e "upue uei periodicităţi c&a"iorare: u fluC importat de
#ormoi #ipotalamici la fiecare iter&al de HF30F miute: o pul"aţie de #ormoi #ipofi!ari di
oră B oră) Ciclurile biolo$ice par ordoate B pricipal de alteraţa !ilelor 'i opţilor 'i de
alte &ariaţii ale mediului% cum "ut fa!ele luii 'i "ucce"iuea aotimpurilor) *a om) B"ă%
factorul cel mai puteric pare a fi de atură p"i#o"ocială% Btruc(t modul B care e reparti!ăm
acti&itatea 'i odi#a e"te acela care acţioea!ă ca <"icroi!or= e"eţial) Ua ditre aplicaţiile
practice ale croo3biolo$iei e"te <croofarmacolo$ia=% care caută "ă determie efectul
dro$urilor 'i medicametelor B fucţie de ritmurile biolo$ice)
CULOARE, impresie calitativà produsà de luminà asupra ochiului.
U "tudiu% dat(d di 8071% efectuat de INSERM% a cofirmat efectele culorii a"upra
fi!iolo$iei) S3a de"coperit că ro'ul pro&oacă o cre'tere a frec&eţei cardiace% pe c(d &erdele o
dimiuea!ă) .ri folo"irea Eudicioa"ă a culorilor pare po"ibil "ă "e reducă obo"eala% "ă "e
"porea"că radametul 'i "ă "e cree!e u climat p"i#olo$ic a$reabil) ECi"tă c#iar 'i o
<cromoterapie=% adică utili!area B "cop terapeutic a proprietăţilor "edati&e "au eCcitate ale
aumitor culori)
CULPABILITATE, stare a celui care a comis o faptà condamnabilà.
Alături de culpabilitatea reală% obiecti&ă% care eCprimă &iolarea $ra&ă a uei re$uli% la
umero'i idi&i!i $ă"im u "etimet mai mult "au mai puţi clar de &iă "ubiecti&ă% care "e
eCprimă ico'tiet B
CURBA LUI GAUSS
comportamet "au i"piră acea a$oa"ă a omului #ăituit de o crimă emărturi"ită "au
ima$iară) ,upă p"i#aali'ti% ace"t "etimet 'i3ar a&ea "ur"a B compleCul lui +edipO)
C(d "etimetul de culpabilitate de&ie ite"% el poate determia e&ro!a 'i c#iar ebuia)
Uii deliraţi "e acu!ă de toate faptele abomiabile di lume% trăie"c Btr3o permaetă "tare
de culpabilitate dure3roa"ă% caută "ă "e pedep"ea"că% "ă "e c#iuia"că% "ă "e mutile!e 'i c#iar
"ă "e omoare% B lucrarea "a Jniversul mor/id @il greşelii :8050;% A) ?e"ard a arătat că la
ba!a oricărei ebuii "tă o culpabilitate ireală% ale cărei rădăcii "ut ifatile 'i pe care
bola&ul Bcearcă B mod di"perat "ă o "uprime% deoarece ca co"tituie o ameiţare de temut
petru &aloarea "a per"oală)
CULTURĂ, dezvoltare a corpului yi a spiritului sub acţiunea mediului social.
+rice "ocietate umaă% oric(t de primiti&ă% po"edă cultura "a% care codiţioea!ă de!&oltarea
totală a membrilor "ăi) Cultura e"te aceea care tra"formă idi&idul Btr3u tip determiat)
Relaţia ditre per"oalitate 'i cultură e"te at(t de "tr("ă Bc(t e"te po"ibilă de"crierea uui tip
mediu de frace!% e$le!% italia% B care re$ă"im pricipalele caracteri"tici aţioale ale
fiecăruia) Cultura Bi dă omului umaitatea "a) Copiii "ălbatici=% care au fo"t cre"cuţi de
aimale% u au B ei imic omee"c: ei "e depla"ea!ă B patm labe% "e #răe"c ca dobitoacele%
u &orbe"c% iar eCpre"ia emoţiilor lor e"te de eBţele")
Trebuie cultura co"iderată ca fiid apaaEul omuluiJ Numero'i autori :RM) >erMe"%
M) TaYaV; "ocot că ace"t feome apare 'i B "ocietăţile aimale) S3a ob"er&at% de eCemplu%
că &răbiile crecute B miElocul caarilor imită c(tecul ace"tora) .e de altă parte% puii de
$ra$ur i!olaţi de păriţii lor "ut capabili "ă <i&ete!e= u c(t ori$ial pe care% mai t(r!iu%
puii lor Bl &or B&ăţaN "3a creat a"tfel <o ouă 'coală de mu!ică a $ra$urului= :G) E) ,) Scott;)
Cultura e"te u feome de "ociali!are% ba!at pe B&ăţare% care permite ite$rarea idi&idului
B $rupul "ău) Ea eCi"tă B toate "ocietăţile umae 'i probabil că 'i la uele "pecii aimale)
CUNO$TINŢĂ, noţiune privind un lucru sau un fenomen, càpàtatà în familie, la ycoalà
sau prin proprie experienţà.
Ac#i!iţia de cuo'tiţe e"te B fucţie de miEloacele itelectuale ale "ubiectu#)i% de
per"oalitatea "a 'i de metodele pe care le utili!ea!ă)
+rice cuo'tiţă e"te relati&ă 'i acela'i obiect% "tudiat de doi ob"er&atori care utili!ea!ă
metode diferite% are toate 'a"ele de a apărea diferit fiecăruia ditre ei) Ceea ce umim
<realitate= u e"te dec(t o reflectare a lumii% elaborată de creierul o"tru) Atuci c(d
cuo'tiţele oa"tre "pore"c%
mai ale" o reor$ai!are a a"amblului ace"tora% B cura p"i#aalitică% de eCemplu%
de"coperirea de către paciet a "emificaţiei uui "imptom e&rotic poate determia
&idecarea "a) Noua cuo'tiţă modifică "tructura per"oalităţii% B a"pectele "ale itelectuale
'i afecti&e)
CURBA LUI GAUSS, curbà studiatà simultan atât de P. S. Laplace cât yi de K. F.
Gauss, care reprezintà
CVARTILARE
repartizarea normalà a efectivelor, în funcţie de valorile lor.
,acă% de eCemplu% or(duirii uu l($ă alta coloae de recruţi a'e!aţi după Bălţime% "e obţi
'iruri de lu$imi diferite: la eCtremităţi ele "ut foarte "curte :Btruc(t eCi"tă puţii pitici 'i
puţii uria'i;% pe c(d ace"te 'iruri ati$ lu$imea maCimă la &alorile miElocii) .ri&ită B liie
dreaptă% populaţia eCamiată "e reparti!ea!ă aproCimati& B felul arătat) ,acă uim pritr3o
liie cotiuă puctele eCtreme ale fiecărui 'ir% obţiem o curbă "ub formă de clopot% ale cărui
&alori cetrale 'i di"per"ie "ut u'or de determiat) ,i"tribuirea otelor B ca!ul uui bu te"tP
a"cultă de le"Nea ormală) Cele mai multe ditre probele p"i#ometrice modere "ut etaloate
por3idu3"e de la &alorile eCtra"e di curba lui -au"") Z ,EVIAQIE STAN,AR,)
CVARTILARE, etalonare care divizeazà o distribuţie în patru pàrţi egale.
care face ca 46 "C, di ob"er&aţii "ă3i fie iferioare) A doua c&artilă e"te mediaa) ,i"taţa
ditre prima 'i a treia c&artilă "e ume'te <ecartul iterc&atilar=) 3V +-IVA *UI -A*T+N)
CVERULENŢĂ, reacţie revendi-câţiva yi agresivà a persoanelor care se cred frustrate.
,e obicei ace'tia "ut paraoici% &eritabili <per"ecutaţi3per"ecutori=% care "e ruiea!ă B
proce"e 'i ueori mer$ p(ă la crimă petru a ră!bua o preti"ă iEu"tiţie) Se "pue de"pre u
c&erulet că e"te <proce"oma=%e&oc(du3"e a"tfel prope"iuea "a petru itetarea de
proce"e)
-ur/a lui 4auss@ repre%entare normală a efectivelor in funcţie de note
,
DEBILITATE MINTALĂ 3V ,EIICIENTĂ INTE*ECTUA*Ă)
DECILA1, divizare a unui ansamblu statistic, reprezentativ pentru o populaţie
determinatà, în zece clase cu efectiv egal.
Acea"tă etaloareO% care "e ba!ea!ă pe pricipiul o$i&ei lui -altoO) permite "ituarea uui
idi&id B raport cu populaţia căreia Bi aparţie) ,ecilaEul u e"te o mă"ură% ci u cla"amet)
,acă% de eCemplu% admii"trăm u te"t p"i#ometric la o "ută de 'colari de aceea'i &(r"tă% pe
care Bi cla"ăm B ordiea cre"c(dă a otelor primite% "e obţie o curbă care are aproCimati&
apareţa uui S culcat "au a uei "emio$i&e% cu u palier care repre!ită mă"ura cea mai
frec&et Bt(lită) ,i&i!area efecti&ului B !ece părţi e$ale furi!ea!ă cla"ele :<iterdecilele=;
cărora le putem "tabili &alorile limită core"pu!ătoare% fiid "uficiet "ă le citim pe ordoată)
A cicea decilă core"pude mediaei) *a eCtremităţi "e "ituea!ă ele&ii cei mai "labi 'i cei mai
bie dotaţi% B termiolo$ia frace!ă% prima decilă e"te cea "uperioarăN B termiolo$ia a$lo3
"aCoă% i&er")
DECIZIE, alegere dintre mai multe posibilitàţi.
,eci!ia "uccede% B $eeral% uei deliberări) Copilul% care trăie'te mai ale" B pre!et% e"te
icapabil "ă delibere!e multă &reme% "ă3'i ima$ie!e clar &iitorulN el "e decide pri impul"ie)
Uii adulţi% lip"iţi de maturitate% "e comportă B acela'i fel) Alţii% dimpotri&ă% "e arată
icapabili de a ale$e) ,eci!iile luate B $rup "ut% B $eeral% mai Bdră!eţe dec(t acelea luate
idi&idual)
DECROLY :+&ide;% medic yi psiholog belgian (Renaix, Belgia, 1871 -Uccle, 1932).
,ecrol@ ar &rea "ă facă di 'coală prelu$irea mediului atural al copilului% u loc B care "e
"tudia!ă cocret realitatea% B care peda$o$ia "e or$ai!ea!ă B Eurul trebuiţelor e"eţiale 'i
itere"elor fiecăruia: #răirea% protecţia Bmpotri&a itemperiilor% apărarea Bmpotri&a perico3
lelor eCterioare% acti&itate utilă 'i recreere) /a!a tuturor ace"tor eCerciţii fiid ob"er&aţia%
B&ăţătorul trebuie "ă38 puă pe 'colar B cotact direct cu lumea fiiţelor 'i lucrurilor care Bl
BcoEoară) Copilul trebuie "ă lucre!e folo"id documetele
08
DEDIFERENŢIERE
aduate de el B"u'i) Vocabularul u e"te format di cu&ite $oale% ci di termei plii de
eCperieţele trăite) Cititul% "cri"ul% calculul care "e raportea!ă la ace"t &ocabular u mu i "ut
eCerciţii fa"tidioa"e% ci lucrări &ii) le$ate de &iaţa copilului) .etru a "e eCprima% el u di"pue
umai de limbaEul "cri" "3au &orbit% ci 'i de de"e% de modelaE% de da"% de c(tec 'i de Eocul
dramatic) Metodele peda$o$ice ale lui ,ecrol@ :Eocuri educati&e% metoda $lobala% cetrele de
itere"; "3au bucurat de o mare
DEDIFERENŢIERE, evoluţie a unui proces care merge de la complex la mai simplu.
B domeiul p"i#olo$icului ace"t mecai"m e"te le$at de re$re"iue% maife"3t(du3"e pritr3o
dimiuare a bo$ăţiei acti&ităţilor uui idi&id% care de&i mai puţi "pecifice% B patolo$ia
er&oa"ă% ca urmare a cercetărilor lui 9)?) 9acM"o% pri ace"t terme "e de"emea!ă proce"ul
de de!ite$rare a fucţiilor "uperioare ob"er&ate B ca!ul le!iuilor cerebrale) 9acM"o
cocepe "i"temul er&o" cetral ca pe o "tructură ierar#i!ată care cupride mai multe $rade%
fiecare cotrol(d i&elul care Bi e"te iferior) ,e!ite$rarea uei fucţii "uperioare are deci
ca efect de"cătu'area fucţiei imediat "ubiacete% Btr3o per"pecti&ă apropiată% ?) E@ :80FF3
8011; a de!&oltat o teorie organodinamică a p"i#iatriei% B care boala mitală e"te co"iderată
<o formă de re$re"iue "au de "topare a &ieţii p"i#ice% determiată de o tulburare a
"ub"tratului "ău or$aic= :8068;) Acea"tă le!iue er&oa"ă are ca efect de"cătu'area
<coflictelor 'i pul"iuilor ar#aice "au ico'tiete=)
DEFICIENT, subiect care prezintà o insuficienţà mentalà, motrice sau senzorialà.
Educaţia copiilor deficieţi itelectual "au orbi% "urdomuţi% ifirmi motor% icapabili "ă
urme!e cla"ele ormale% "e face B i"tituţii "peciali!ate% care di"pu de te#ici 'i de material
peda$o$ic adaptat ace"tor ca!uri% B maEoritatea ora'elor frace!e eCi"tă cla"e de ite$rare
'colarăO :CI)I)S);% iclu"e B 'colile primare 'i B i"titutele medico3peda$o$iceP) dar umărul
QĂMaNT S.ECIA*)
DEFICIENŢĂ INTELECTUALĂ,
insuficienţà sau întârziere in dezvoltarea inteligenţei.
,eficieţa itelectuală determiă o icapacitate "ocială care% B ca!urile cele mai $ra&e% poate
Eu"tifica i"tituirea uei tutele) Ca urmare a deficitului de iteli$eţă% Bt(r!iatul mital e"te
iadaptat la "ocietate) *ip"it de di"cerăm(t% ai& 'i iflueţabil% el "e do&ede'te ueori ica3
pabil de a3'i "ati"face trebuiţele 'i de a a&ea $riEă de d("ul% B ace"t ca! e"te ece"ar "ă fie
pla"at Btr3u "tabilimet potri&it "tării "ale)
,epi"tarea deficieţilor pe pla itelectual u e"te c#iar at(t de u'oară pe c(t "3ar putea crede)
Uii idi&i!i docili% bie educaţi% care po"edă o eCceletă memorie 'i o mare flueţă &erbală%
au cuo'tiţe $eerale Bti"e care pot "ă iducă B eroare) *a cealaltă eCtremă% per"oae
tere% 'ter"e% timide% au u bu i&el itelectual% de'i "3ar putea crede cotrariul) ."i#olo$ii
utili!ea!ă metoda te"telor petru a aprecia i&elul de iteli$eţă al per"oaelor eCamiate)
.etru "peciali'ti
92
DELINCVENTA
deficieţa itelectuală "e poate defi "tati"tic% pri referire la media populaţiei $eerale: u
Bt(r!iat mital "e "ituea!ă B acea arie a curbei care cupride 4%4S idi&i!i iferiori di
populaţia totalăN coeficietul de iteli$eţă al deficietului itelectual e"te e$al "au iferior lui
H7 pe "cara lui Gcc#"lcr) Bt(r!iatul mital u "uferă de ici o boală deo"ebită: e"te pur 'i
"implu u idi&id care u reu'e'te "ă "e adapte!e B mod armoio" $rupului "ău "ocial di
cau!a i"uficieţei "ale itelectuale) 3VARIERA9IEN ,EVIAQIE STAN,AR,)
DEFULARE, acţiune de aducere în conytiinţà a ideilor yi tendinţelor refulate.
ECteriori!area coflictelor iterioare poate "ur&ei accidetal :cu oca!ia libaţiilor alcoolice%
de eCemplu;% dar ea e"te B $eeral pro&ocată pri te#ici p"i#otera3peutice% cum "ut
arcoaali!a% p"i#aali!a "au p"i#odrama) ,atorită ace"tor metode% "ubiectul e"te determiat
"ă &adă clar cau!ele tulburărilor "ale 'i "ă le critice) ,rept urmare% el B'i poate re!ol&a te"i3
uile reprim(d B mod &olutar tediţele pe care le "ocoate iacceptabile :repre"iueO; "au%
dimpotri&ă% accept(du3le 'i ite$r(du3le B &iaţa "a co'tietă) 3Z[ A/REACTIE)
DEGENERESCENTĂ, degradare progresivà a personalitàţii, care se accentueazà din
generaţie în generaţie.
Itrodu" B literatura p"i#iatrică de către A) Morel :8761; 'i populari!at de V) Ma$a :870F;%
ace"t cocept pue accetul pe predi"po!iţia ereditară la boli mitale) ,upă o &o$ă abu!i&ă K
"e &orbea de de$eere"cetă c(d faţa u
a&ea tră"ături re$ulate% diţii u erau bie plataţi% urec#ile diforme etc) K% ace"t terme a
că!ut B de"uetudie) Cu toate ace"tea% ideea uei co"tituţii morbide per"i"tă 'i dă loc Iu
cercetări a"upra eredităţii p"i#o!elor% e&ro!elor 'i arieraţiei)
DELAY :dea;% medic yi psihofizio-log francez (Bayonne, 1907 - Paris, 1987).
A$re$at de mediciă la 28 de ai% doctor B litere la 26 de ai% de&ie la 20 de ai profe"or
titular la catedra de boli mitale 'i ale eccfalului la Ui&er"itatea di .ari"% catedră pe care o
ocupă p(ă B 801F) A fo"t 'i director al I"titutului de p"i#olo$ie de la Sorboa :80683801F;)
A eCercitat o marc iflueţă a"upra p"i#olo$iei 'i p"i#iatrici cotemporae datorită lucrărilor
"ale a"upra "imţului tactil .&stereogno%iilc şi sensi/ilităţile cere/rale, 8025;% memoriei
."inoluţiilc memoriei, 8054N $aladiile memoriei. 8052;% emoţiilor% mecai"melor fi!iolo$ice
'i biolo$ice ale electro"ocului% p"i#ofarmacolo$iei :dro$uri #alucio$ee <trac#ili!ate=
etc);% dere$lărilor de di"po!iţie .!eş deregle(mcDif)& de l#humeur, 8051;) +pera "a literară e"te
'i ea importată: trei cule$eri de u&ele 'i mai ale" "tudiul Einereţea Iui &ndre -ide :8061;) A
fo"t ale" membru al Academiei de Mediciă :8066;% apoi membru al Academiei Irace!e
:8060;)
DELINCVENTĂ, totalitatea infracţiunilor în raport cu legile societàţii.
Iiecare "ocietate are crimialii "ăi% al căror umăr e"te "e"ibil "tabil de ia u a la altul :B
Iraţa procetaEul mediu "e "ituea!ă B Eur de HSiZ;) ,ar pe fodul uor bru'te mi'cări
"ociale :eCod rural%
DEPENDENŢĂ
deD&oltarea rapidă a idu"triei; 'i mai ale" B perioadele tulburi :rece"iue ecoomică%
re&oluţie% ră!boi 'i perioade po"tbelice; crimialitatea cre'te co"iderabil :di 80H2 B 8078
crimialitatea $lobală B Iraţa "3a c&adipat;)
,elic&eţii "e recrutea!ă Bdeo"ebi ditre bărbaţi :76S;% ditre cei lip"iţi de calificare
profe"ioală% cre"cuţi B familii di"ociate :16S ditre uci$a'i 'i 76S ditre #oţi;% B ceea ce
pri&e'te cau!ele delic&etei Eu&eile :28 FFF de delic&eţi B Iraţa B 8077;% "ut de
meţioat factorii p"i#o"ociali :alcooli"mul păriţilor% di"cordii coEu$ale% 'omaE% "ărăcie%
careţă de autoritate educati&ă% mi!eria afecti&ă a copiilor;% la care "e adau$ă deficieţa
itelectuală 'i tulburările de caracter :7FS ditre delic&eţii Eu&eili "ut arieraţi "au acu!ă
tulburări de caracter;) QM CRIMĂN .ERVERSIUNE)
DELIR, dezordine a gândirii care face ca fapte imaginare sà fie luate drept fapte reale.
Acea"tă "tare p"i#ică% mai mult "au mai puţi durabilă% "e Bt(le'te B maladiile mitale% dar
'i B cele ifecţioa"e% B itoCicaţii :alcooli"m% toCicomaie))); 'i
delirul de&ie croic) I"talarea "a permaetă deotă o tulburare $ra&ă a per"oalităţii 'i
modifică profud raporturile bola&ului cu aturaEul "ău) ,elirurile croice :deliruri
paraoice% p"i#o!e #aluci3atorii croice% deliruri fata"tice; ocupă u loc importat B
patolo$ia metală a adultului% di cau!a &arietăţii 'i importaţei lor) Maife"tările%
mecai"mele co"tituti&e 'i e&oluţia lor "ut eCtrem de &ariabile)
B "ecolul al XlX3lea% V) Ma$a a propu" o de"criere e&oluti&ă a delirurilor% di"ti$(d patru
fa!e "ucce"i&e: elii'tea% ideile de per"ecuţie% ideile de $radoare 'i demeţa=% dar ulterior "3
a ob"er&at că acea"tă "c#emă u "e poate aplica la toate ca!urile) Actualmete itere"ul "e
Bdreaptă a"upra "tudiului fudametal al per"oalităţii% Btr3ade&ăr% e"te impo"ibil de di"ociat
delirul de bio$rafia bola&ului% de afecti&itatea lui 'i de eCperieţele trăite) .otri&it cocepţiei
p"i#aali'tilor% delirul ar fi eCpre"ia uor "etimete refulate% pe
u le poate accepta) Ace"ta crede că Bi &ie di eCterior ceea ce de fapt Bi aparţie :<"ut pu"
"ă !ic lucruri ob"cee% &or "ă mă Bmpi$ă "ă comit acte imorale= ctc)9) ,elirul paraoic ar
a&ea aceea'i rădăciă: ideea <Bl ură"c= de&ie <el mă ură'te=) ,i ace"t momet% de"cărcat de
orice culpabilitate% bola&ul B'i eCprimă B mod liber a$re"i&itatea 'i poate mer$e p(ă la
omor) Starea delirată u implică eCi"teţa uei deficieţe itelectuale) Uii bola&i au o
iteli$eţă remarcabilă) Ei pot cotiua o acti&itate ormală 'i% at(ta timp c(t u "e abordea!ă
capitolul "pecial al delirului lor% u "e deo"ebe"c de per"oaele ormale) Temele delirate "ut
eumărate: per"ecuţie% fru"trare% culpabilitate% $radoare% po"e"iue etc) Uele "e a"ocia!ă cu
ima$ii at(t de &ii Bc(t de&i deliruri #aluciatorii) ECi"tă deliruri Bmpărtă'ite de ua "au mai
multe per"oae) Iamilii Btre$i pot fi pri"e B reţele delirice% fiecare aduc(d u ou
ar$umet "uplimetar care Btăre'te co&i$erea membrilor $rupului) 3Z ?A*UCINAQIEN
.ARAN+IAN SC?IR+IRENIE)
DELIRIUM TREMENS, delir alcoolic acut sau delir tremuràtor.
E"te &orba de u epi"od acut al alcooli"mului croic% care poate "ă apară B mod eCcepţioal%
B urma cre'terii do!elor de alcool% dar care "ur&ie B mod re$ulat după o <Bţărcare= brutală
a alcoolicului :cla"ificarea americaă a tulburărilor mitale idetifică dclirium trcmens cu
<"idromul de Bţărcare alcoolică= U,)S)M) II83R% 8070d;) /ola&ul% "căldat B "udori% tremu3
r(d di tot corpul% "e &ede BcoEurat de aimale "c(rboa"e :broa'te3r(ioa"e% 'obolai% 'erpi%
păiaEei)));% B faţa cărora "e !bate 'i Bcearcă "ă fu$ă) ,acă u e"te tratat de ur$eţă% poate
muri Btr3u acce" co&ul"i&% B $eeral% datorită p"i#otropelorP% B 432 !ile "e re&ie la calm)
DEMENTĂ, istovire psihicà, globalà yi progresivà, datoratà unei afecţiuni organice a
creierului.
,emeţa "e caracteri!ea!ă% B e"eţă% pritr3o deteriorare metală) Toate fucţiile "ut ati"e)
C(mpul co'tiiţei "e B$u"tea!ă% ateţia de&ie deficitară% memoria e"te alterată% Eudecata
e"te perturbată :u "ubiect fură !iua B amia!a mare u butoi de &i% Bl ro"to$ole'te p(ă
aca"ă% ba Bcă "e 'i face aEutat de doi a$eţi de poliţie; etc)
,emeţa u e"te totu'i a"imilabilă arieraţiei metaleO) Acea"ta e"te o "topare a de!&oltării
itelectuale% pe c(d demeţa e"te o de$radare a &ieţii metale) ,emetul K "puea 9) E)
E"juirol K e"te u bo$at "ărăcit% pe c(d idiotul a fo)"t Btotdeaua "ărac) Simulta cu
iteli$eţa% afecti&itatea% di"po!iţia% e"te ati" "imţul &alorilor morale% ceea ce eCplică aumite
delicte :cum e"te furtul di $alatare "au atetatele la pudoare; 'i comportametele
puerile: colecţioi"m% fabulaţie% labilitate afecti&ă% impul"i&itate etc) Sidromul demeţial e"te
o maife"tare a le!iuilor cerebrale) Uele le!iui "ut &i!ibile cu oc#iul liber la autop"ie 'i
au o locali!are relati& ca aceea a tumorilorN altele "ut difu!e% ca B artcrio"clero!ă)
Uele forme de demeţă "ut curabile) Btr3ade&ăr% "e poate obţie o re$re"iue importată a
tulburărilor pri "uprimarea cau!ei lor :tumoare% #idrocefalie% ifecţie "ifilitică;) ,ar
demeţele de$eerati&e :"eile 'i pre"eile;% demeţa arteriopatică 'i alte demeţe cu o
etiolo$ic di&er"ă "ut icurabile% B Iraţa% B 807H% "e e"tima la 2FF FFF umărul per"oaelor
ati"e de demeţă "e&eră% B Statele Uite% după A)S) Sc#ecM :8071;% umărul ace"tora "3ar
ridica la 4)6 milioae) MaEoritatea bola&ilor "ut B &(r"tă de pe"te HF de ai) [ /+A*A *UI
A*R?EIMER)
DEPENDENŢĂ, stare a unei persoane care este supusà unei flinte sau unui lucru.
.oate eCi"ta depedeţă faţă de u produ" toCic% de care "e face u! petru procurarea plăcerii
"au petru di"iparea uei idi"po!iţii)
Se di"ti$ două feluri de depedeţă: 8; depedeţa fi%ică, care e"te o "tare adaptati&ă ce are
drept co"eciţă apariţia de tulburări fi!iolo$ice 'i p"i#olo$ice ite"e atuci c(d luarea
dro$ului e"te "u"pedată :<"tarea de lip"ă=;N 4; depedeţa psihică, a cărei caracteri"tică e"te
doriţa imperioa"ă de repetare a co"umului produ"ului toCic% B lip"a ace"tuia% "ubiectul
pre!ită o "tare depre"i&ă aCioa"ă)
DEPLASARE
DEPLASARE, mecanism psihologic prin care o yarjà afectivà (emoţie, pulsiune) este
transferatà de la obiectul sàu veritabil càtre un element de substituţie.
Etolo$ii au de"cri" pe lar$ acti&ităţile de "ub"tituţie la aimale) + pă"ăruică% de eCemplu%
micuţ tro$lodit% pu"ă B faţa uei o$li!i% eCa"perată că u3'i poate Bfr($e <ri&ala=% "e apucă
"ă ciocăea"că cu pli"cul o ramură de eopac) Li la om depla"area e"te u fapt de ob"er&aţie
curetă: u tată de familie% mu'truluit de 'eful "ău% la Btoarcerea aca"ă "e &a lua de "oţia "a
"au de copil% B toate ca!urile% depla"area :"au acti&itatea "ub"tituti&ă; permite reducerea
te"iuii) S) Ireud a arătat cum e"te pu"ă la lucru depla"area B elaborară &i"elor% "pre a face
"ă e'ueD)e eeDura) Ace"t mecai"m% uul ditre proce"ele fudametale ale fucţioării
aparatului p"i#ic=% "e re$ă"e'te B "imptomcle e&rotice 'i%B $eeral% B toate formaţiuile
ico'tietului)
DEPRESIE, stare morbidà, mai mult sau mai puţin durabilà, caracterizatà îndeosebi de
tristeţe yi de o scàdere a tonusului yi energiei.
ACio"% de!$u"tat% de"curaEat% "ubiectul deprimat e"te icapabil "ă Bfrute cea mai mică
dificultate% fiid de a"emeea lip"it de orice iiţiati&ă) El "uferă di cau!a eputiţei "ale 'i
are impre"ia că facultăţile "ale itelectuale% mai ale" ateţia 'i memoria% "ut de$radate)
Setimetul de iferioritate care re!ultă de aici Bi "pore'te 'i mai mult melacolia)
B afară de depre"iile constituţionale, relati& puţi umeroa"e% "e di"ti$ depre"ii reacţionate
B faţa dificultăţilor &ieţii :coflictul cu u "uperior ierar#ic% cu "oţulD"oaţa% cu copiiiN
pierderea uei fiiţe dra$i% a uui loc de mucăN eCil% "i$ură3
tate etc);) SurmeaEul% u re$im alimetar prea "e&er% mic'orarea !ilei :Ro"et#al% 8076; pot
determia de a"emeea o depre"iue er&oa"ă) .otri&it datelor +r$ai!aţiei Modiale a
Săătăţii :+)M)S);% 638FS di populaţia modială ar pre!eta tulburări depre"i&e% B Iraţa%
potri&it uui "odaE al I"titutului frace! de opiie publică :I)I)+).);% reali!at B 8071% ar
eCi"ta H31 milioae de per"oae afectate de ace"t "idrom) Cele mai afectate "ut femeile
măritate di cla"a mucitoare :HFS; 'i per"oaele care au u i&el de i"truire "uperior :cadre
didactice% per"oal admii"trati&% 'efi de Btrepridere;% de &(r"ta matură :Btre 56 'i 65 de
ai;)
,epre"ia eCi"tă 'i la copil) Ea "e maife"tă% B $eeral% pritr3o dere$lare de di"po!iţie
:plicti"eală% de!itere"% idifereţă; 'i tulburări de comportamet :i"tabilitate% a$re"i&itate%
opo!iţie% "cădere a radametului 'colar% bulimie "au aoreCie% ueori eure!ie;) Ua di
cau!ele ace"tor tulburări e"te eca!ul "uferit de păriţi :dare afară di "er&iciu% boală etc);)
Se ume'te depresiune airdclitică :R) Spit!; a"amblul de de!ordii fi!ice 'i p"i#ice care "e
i"talea!ă pro$re"i& la copilul mic "eparat de mama "a după ce a a&ut cu ea o relaţie
"ati"făcătoare de cel puţi 'a"e lui după a'tere) *a Bceput mofturo" 'i pl($ăcio"% copilul
"f(r'e'te pri a refu!a orice cotact uma) ,oarme pro"t% u mai pro$re"ea!ă B de!&oltarea
p"i#omotorie 'i pierde di $reutateN după trei lui faţa copilului Bmpietre'te Btr3o eCpre"ie de
tri"teţe% pri&irea Bi e"te $oală% u mai pl($e "i cade Btr3o "tare letar$ică) ,acă "eparaţia
afecti&ă u trece de 235 lui% ace"te tulburări pot "ă di"pară) ,icolo de ace"t terme%
proo"ticul răm(e "umbru) 3Z CARENQA AIECTIVAN
?+S.ITA*ISM)
96
DETERIORARE MENTALA
DEPRINDERE, dispoziţie relativ stabilà generatà de un exerciţiu prelungit.
ECi"tă deprideri motorii% co$iti&e% "ociale etc)% formate pri repetarea re$ulată a uui
e&eimet) Repetarea u e"te B"ă "i$ura codiţie a depriderii) .etru ca acea"ta "ă "e
forme!e e"te ece"ar ca or$ai"mul "ă fie pre$ătit% "ă fie matur "pre a o recepta: u copil u
poate B&ăţa "ă mear$ă "au "ă "crie dacă u a ati" u aumit i&el de maturi!are=) Iucţia
depriderii e"te ecoomică: ea liberea!ă "piritul de actele care pot fi automati!ate :mer"ul%
coducerea uui &e#icul)));) ,epriderea pre!ită totu'i pericolul de a "ărăci fiiţa umaă% de
a o fiCa B reţeaua automati"melor% de a3i "clero!a "piritul 'i afecti&itatea)
DESEN, ansamblu de linii yi contururi ale unei figuri.
B p"i#olo$ie% termeul de"e depă'e'te "impla ima$ie B creio "au B peiţă% B"em(d 'i
de"eul B culori% iclu"i& acuarela) ."i#olo$ii utili!ea!ă de"eul mai ale" B "tudierea
copiilor% folo"idu38 ca te"t de de!&oltare metală% ca miEloc de de"cifrare a caracterului 'i
afecti&ităţii) ,e"eul e&oluea!ă o dată cu de!&oltarea p"i#olo$ică) *a 432 ai copilul u poate
dec(t m(!$ăliN mai t(r!iu el Bcearcă "ă re"pecte u model% iar la 63H ai 'tie "ă <de"ee!e=)
.(ă la &(r"ta de H ai% toţi copiii% oricare ar fi ori$iea lor etică "au "ocioculturală%
de"eea!ă B acela'i fel) Cer(du3le "ă de"ee!e u <om=% p"i#o3loa$a americaă I)
-oodeou$#P a "tabilit u bu te"t de iteli$eţă% "implu 'i Bc(tător% care permite "ă "e
cotrole!e cu u'uriţă i&elul itelectual al copiilor)
ECi"tă 'i alte de"ee3te"t% de"tiate acelora'i "copuri% co"t(d B reproducerea de <forme
$eometrice= :Re@% /eto;)
.etru "tudierea caracterului copiilor "e utili!ea!ă de"eul liber "au cu temă) B ace"t ca! "e
ţie "eama at(t de a"pectul formal al de"eelor :ampla"area pe "uprafaţa #(rtiei% $ro"imea
liiilor% ale$erea culorilor;% c(t 'i de coţiutul ace"tora% care de!&ăluie ui&er"ul copilului%
trăirile "ale% fie direct% fie Btr3o formă "imbolică) .edop"i#aali'tii "e "er&e"c de de"ee
petru a Bţele$e dramele ifatile 'i petru a3'i aEuta tierii pacieţi "ă le depă'ea"că)
DETECTOR DE MINCIUNI, apa-rataj complex bazat pe asocierea de cuvinte yi pe
efectele fiziologice ale emoţiilor.
B mod obi'uit% ră"pu"ul emoţioal la o "ituaţie dată "e B"oţe'te de modificarea ritmului
cardiac "i re"pirator% de dimiuarea re!i"teţei electrice a pielii 'i de &ariaţii determiate ale
udelor electrice ale creierului) Utili!(du3"e "imulta u p"i#o$al&aometru petru
ră"pu"urile electrodermaleP% u peumo$raf petru mă"urarea ritmului re"pirator 'i u "fi$3
mo$raf petru mă"urarea pul"ului "i a pre"iuii arteriale% "e obţi diferite Bre$i"trări $rafice
după care e"te po"ibil "ă "e "tabilea"că dacă "ubiectul eCamiat pre!ită reacţii emoţioale
c(d ră"pude la aumite Btrebări "au prouţă aumite cu&ite% B pofida calităţilor "ale%
detectorul de miciui răm(e u i"trumet foarte imperfect)
DETERIORARE MENTALĂ, vlàguire intelectuala, care se poate
DEVEREUX
datora fie procesului normal de îmbàtrânire, fie unei boli mintale.
*a maEoritatea fiiţelor umae curba de!&oltării iteli$eţei Bcepe "a "cadă pe e"imţite Btre
46 'i 2F de ai% petru ca acea"tă "cădere "ă de&iă tot mai perceptibilă o dată cu Baitarea B
&(r"tă) *ucrul ace"ta u are imic uimitor dacă e $(dim că după &(r"ta de 2F de ai capa3
cităţile oa"tre fi!ice :putere% re!i"teţă; "i "e!oriale :&ă!% au!; "cad 'i ele rapid) ,eteriorarea
metală u e"te patolo$ică dec(t di mometul B care pierderea eficieţei itelectuale de&ie
eCa$erată) Ea u implică B mod obli$atoriu u proce" or$aic: radametul uui idi&id
poate fi dimiuat fără ca poteţialul "ău itelectual
clar B B ca!ul depre"iilor;)
Mă"urarea deteriorării metale "e ba!ea!ă pe compararea re!ultatelor obţiute la aumite
te"te) Uele% cum "ut probele de memorie "au de calcul metal% idică i&elul actual al
"ubiectului% iar altele :&ocabular% cuo'tiţe $eerale))); do&ede"c capacităţile "ale aterioare)
Acea"tă metodă% ă"cută ditr3o idee a lui ?) /abcocM% "e ba!ea!ă pe umeroa"e co"tatări
eCperimetale)
DEVEREUX :-eor$e;% etnopsiholog american, originar din România (Lugoj, 1908 -
Paris, 1985).
.o"e"or al uei diplome di partea I"titutului de etolo$ie di .ari"% &a "tudia <pe tere=
populaţiile ?opi" 'i Mo#a&e" :America de Nord;% Roro" :Melae!ia;% pi$meii Taruama"
:Noua -uiee; 'i MoiO" Seda$ :di "udul Vietamului;% Btorc(du3"e B Statele Uite%
obţie doctoratul B filo"ofic :8026;% apoi diplome B p"i#aali!ă :8064; 'i p"i#olo$ie :8060;)
B 80H2 "e "tabile'te B Iraţa% ude de&ie director de "tudii a"ociat la Lcoala de 'tiiţe
"ociale) ,e&ereuC e"te% Bmpreuă cu ?) Elleber$er% uul ditre fodatorii etop"i#iatriei)
,itre lucrările "ale% cităm: 7seuri de etnopsihiatrie generală :801F;N 7tnopsihiatrie
complementaristă.F#61=6; *sihoterapia unui indian din *laines :8074;N Istorie şi psihanali%ă
.1:0R6.
DEVIAŢIE STANDARD, indice statistic referitor la dispersia rezultatelor în jurul
valorii centrale.
,e&iaţia "tadard% umită 'i a/atere tip, a/atere etalon "au a/atere cvadratică medie, "e
defie'te ca rădăciă pătrată a &ariatei :adică a mediei aritmetice a pătratelor abaterilor
idi&iduale B raport cu media;:
Deviafia standard este repre8entată pe figură
prin distan!a care separă punctul de inflexiune
al curbei n clopot de axa sa de simetrie
DEZECHILIBRU MENTAL
Btr3o di"tribuţie ormală% otele "e reparti!ea!ă "imetric B Eurul mediei% B a'a fel Bc(t curba
obţiută are Bfăţi'area uui clopot :clopotul lui -au"";) ,i puct de &edere $rafic% de&iaţia
"tadard e"te di"taţa care "epară puctul de ifleCiue al curbei "ub formă de clopot de aCa
"a de "imetrie% Btre 3l 'i h8 de&iaţie "tadard% "au "i$ma :o;% "e cupride H7%4S di populaţieN
Btre K4 "i h4 "i$ma "e cupride 06%5S di populaţie) Se poate co"idera că Btre 32 'i h2
"i$ma e"te cupri"ă Btrea$a populaţie) MaEoritatea te"telor modeme :"cările lui Gec#"ler% de
eCemplu; "ut etaloate poridu3"c de la acea"tă &aloare fudametală) ,eficieţa itelec3
tuală umită <debilitate mitală= poate fi defiită ca o de&iaţie e$ati&ă de cel puţi 4 "i$ma
B raport cu media)
DEWEY :9o#;% psiholog yi pedagog american (Burlington, Vermont, 1859 - New York,
1952).
.rofe"or de filo"ofic 'i de p"i#olo$ie la Ui&er"itatea di C#ica$o :8705;% a creat o <'coală3
laborator=% aeCată catedrei "ale% B care a eCperimetat te#ici educaţioale ori$iale% B loc
de climatul autoritar tradiţioal% a itrodu" aici a$aEametul liber 'i democraţia) ,a"călul e"te
u $#id% care dă "faturi 'i dă aEutor% cum ar face3o u camarad mai eCperimetat) Iaţă de
'colar el "e comportă ca u parteer e$al% Bmpăr3tă'idu3i eCperieţa "a) .uctul de plecare al
acţiuii "ale e"te problema copilului% problemă de care ace"ta "e i!be'te B "ituaţia "pecifică
actuală) ,eYe@ a'teaptă de la 'colar "ă acţioe!e B loc "ă a"culte% "ă facă propriile "ale
eCperieţe B loc de a admite de la bu Bceput 'i fără "pirit critic iformaţiile căpătate)
*ucrările "ale u "ut eCclu"i& &erbale% lip"ite de u "cop preci"% ci% dimpotri&ă% "ut orietate
"pre
u "cop practic bie defiit% "pre reali!area uui proiect per"oal% liber ale": fabricarea de
p(ie% de obiecte di ceramică "au de articole electrice% de eCemplu) .etru a3'i re!ol&a
problema% copilul trebuie "ă "e documete!e :pri &i!ite% ac#ete% lecturi; 'i "ă3'i or$ai!e!e
muca) ,itre umeroa"ele lucrări ale lui ,eYe@% reţiem: ?coala şi copilul :8082;%
"emocraţie şi educaţie :808H;N 7)perienţă şi educaţie :8027;) 3c[ .*ANU* ,A*T+NN LC+A*Ă
ACTIVĂ)
DEZACORD CON1UGAL, neînţelegere durabilà între soţi.
Cau!ele coflictului care Bi opu pe adulţi uii altora Bi "capă copilului% care e"te c#iuit de
Btrebări% ueori "imţi3du3"c re"po"abil de cele ce "e Bt(mplă) El reacţioea!ă fie
opu(du3"e ace"tei "tări de lucruri% fie Bc#i!(du3"e B "ie% dar iciodată B mod adec&at)
Cufudat B cofu!ie 'i i"ecuritate% acti&itatea "a 'colară "e deteriorea!ă% put(du3"e co&erti
Btr3o coduită ati"ocială) ,upă M) Rutier :8015;% ace"t ri"c e"te de patrii ori mai mare dec(t
la ceilalţi copii)
DEZECHILIBRU MENTAL, anomalie a personalitàţii care antreneazà dupà ea
inadaptarea socialà.
,e!ec#ilibrul p"i#ic "e caracteri!ea!ă% B e"eţă% pri &ariabilitatea de di"po!iţie%
#iperemoti&itate 'i i"tabilitate care Bi Bmpi$e pe "ubiecţi "ă Btrepridă mai multe "arcii
"ucce"i&) Raporturile lor cu membrii aturaEului "ut "upu"e acelora'i fluctuaţii 'i "ut ade"ea
!buciumate) +po!iţie precoce faţă de păriţi% fu$i de aca"ă% &a$abodaE% furturi% alcooli"m%
toCicomaie% tetati&e de "iucidere Ealoea!ă bio$rafia lor)
,ER+RIENTARE
Multă &reme "3a cre!ut că de!ec#ilibrul metal e"te co"tituţioal% B"ă B pre!et "e acordă o
importaţă determiată iflueţelor educati&e% B "pecial careţei de autoritate% de!biării
familiale% i"tabilităţii mediului de &iaţă) Tetati&ele terapeutice 'i de i"erţie profe"ioală
"ut ade"ea decepţioate) Coceptul de <de!ec#ilibru metal= e"te ab"et di o"o$rafia
americaă :,)S)M) III;) ,e"crierea di acea"tă o"o$rafie care "e apropie cel mai mult de
de!ec#ilibrul metal core"pude per"oalităţii ati"ociale) 33Z .SI?+.ATIE)
DEZORIENTARE, ràtàcire, perplexitate.
Iiiţa umaă "e "ituea!ă Btr3u mod implicit B timp 'i B "paţiu% B aumite afecţiui
:cofu!ie metală% demeţă% "idromul lui Tor"aMo&;% pierderea ace"tui "imţ de orietare "e
do&ede'te durabilă) /ola&ul% icapabil "ă difereţie!e părţile "paţiului "ău &ital 'i "ă le
re"tructure!e Btr3u a"amblu coeret% "e rătăce'te B locuri cuo"cute% cofudă trecutul cu
pre!etul% "e crede aca"ă la el pe c(d e"te la "pital 'i c#iar u i!bute'te "ă puă ordie B
propria "a "c#emă corporalăO)
DEZVOLTARE, serie de etape prin care trece fiinţa vie spre a-yi atinge deplina
realizare de sine.
*a om de!&oltarea u "e reduce la "impla cre'tere) Sub iflueţa codiţiilor fi!iolo$ice 'i
"ocioafecti&e% apar oi forme de fucţioare care Bl coduc pe "u$arul "upu" pricipiului
plăcerii :limitat la "impla căutare a "ati"facerii trebuiţelor; la "tarea de adult coeCat
pricipiului realităţii) .ro$re"i&% comportametul "e difereţia!ă 'i fiiţa umaă de&ie tot
mai idepedetă de coti$eţele eCterioare) Su$arul mic)
de eCemplu% reacţioea!ă la durere pri a$itaţia Btre$ului "ău corp% pe c(d copilul mai B
&(r"tă "e mulţume'te "ă "u"tra$ă "e$metul corpului afectat de eCcitaţia eplăcută)
Iiecare fiiţă umaă are u ritm de cre'tere care Bi e"te propriuN remarcăm aici pu"ee rapide%
"ta$ări% reculuri% dar B mod practic iciodată o de!&oltare lieară) Cu toate ace"tea% eCi"tă u
aumit umăr de le$i &alabile petru toţi) S3a "tabilit% de eCemplu% că de!&oltarea
p"i#omotorie urmea!ă o aCă <cap3picioare= :umită 'i aCa cefalo3caudală;% adică maturi!area
"i"temului er&o" "e reali!ea!ă B a'a fel t copilul dob(de'te mai Bt(i co3
tro
l capului% apoi e 'i% la "f(r'it%
l membrelor "upe3al celor iferioare)
!area bab@3te"t" permite p"i#olo$ilor ie dacă de!&oltarea copiilor mici "e fac B mod ormal)
Codiţiile optime pe ru ca acea"ta "ă "e derule!e B mod armoio" "ut: o buă i$ieă% o
ambiaţă "tabilă 'i pliă de căldură% B$riEiri marcate de afecţiue )
DIAGNOSTIC, concluzie logicà a o serie de investigaţii destinate înţelegerii
comportamentului unei persoane, a funcţionàrii unui grup sau a situaţiei unei
întreprinderi.
+rice dia$o"tic "e ba!ea!ă pe trei mari pricipii: iformaţia trebuie "ă fie abudetă 'i
&ariatăN ea trebuie "ă fie raportată la "ubiect% "ă fie pri&ită B i"toricitatea "a 'i B relaţie cu
mediul ace"tuiaN iterpretareaP cea mai probabilă &a fi aceea care &a eCplica maCimum de
fapte $raţie uui miimum de ipote!e)
,ia$o"ticul p"i#olo$ic e"te u act de primă importaţă% Btruc(t el codiţioea!ă
100
,I.S+MANIE
tratametul 'i e&oluţia ulterioară a "ubiectului) El cere di partea p"i#olo$ului "tăp(irea
perfectă a te#icilor% o mare eCperieţă% o &a"tă cultură 'i multă ituiţie) Muca de ec#ipă
Blocuie'te di ce B ce mai mult actul idi&idual) ,atorită cooperării% erorile de dia$o"tic
"ut elimiate 'i u mai &edem% de eCemplu% copii care "uferă de careţă afecti&ă co"ideraţi a
fi arieraţi "i ici tumori cerebrale răma"e edia$o"ticate)
4rupul de diagnostic e"te o ec#ipă de per"oae cu ori!oturi diferite% care acceptă "ă trăia"că%
timp de mai multe !ile% eCperieţe comue% cu "copul de a Bţele$e feomeele care "e produc
B mulţimi re"tr("e)
DIDACTOGENIE, ansamblu de tulburàri psihologice sau psihosomatice provocate la
elevi de unele cadre didactice.
Nu rareori B&ăţătorii "e arată cel puţi eBdem(atici cu ele&ii lor) Uii% deo"ebit de
eCi$eţi% multiplică temele petru aca"ă% alţii% "urmeaţi "au eCcedaţi de "arcia lor% "e Bfurie%
B'i ameiţă "au B'i umile"c 'colarii) .roced(d a"tfel% ei B'i de"carcă te"iuea er&oa"ă% dar
Bi !drobe"c pe copii% care pot de!&olta o a&er"iue faţă de 'coală 'i c#iar faţă de "tudii B
$eeral% Bc#i!(du3"e B muti"m "au cufud(du3"e B depre"ie)
DIFERENŢIERE, trecerea de la general la particular, de la o condiţie globalà yi
omogenà la alta mai specialà yi eterogenà.
,ifereţierea caracteri!ea!ă de!&oltarea uui idi&id) + ob"er&ăm B toate domeiile) Ace"t
proce" e"te pu" la lucru Bcă de la fecudare) *a Bceput toate celulele
re!ultate di "e$metarea oului "ut idetice) .ro$re"i&%B"ă% ele capătă forme% "tructuri 'i
fucţii oi :uele de&i euroi% altele celule "e!oriale etc); *a fel% comportametul copilului
mic% la Bceput edifcreţiat% "e Bmbo$ăţe'te pro$re"i&% ramific(du3"e B &arietăţi di"ticte)
ECpre"iile "ale emoţioale% la Bceput limitate la plăcere 'i durere% de&i mai preci"e% iar
coduita "a "ocială de&ie mai "electi&ă) Cuoa'terea procedea!ă după acela'i pricipiu: la
"tart po"edăm c(te&a idei $eerale a"upra uei c#e"tiui% dar% pe mă"ură ce reflectăm 'i
ac#i!iţioăm cuo'tiţe% ace"tea "e di&er"ifică B oţiui "pecifice)
DIGESTIV, în clasificarea lui C. Sigaud (1908), unul dintre cele patru tipuri
morfologice esenţiale, care se caracterizeazà printr-un abdomen voluminos yi
importante trebuinţe vegetative.
Ace"t tip core"pude edomorfuluiO lui G) ?) S#eldo 'i piciculuiP lui E) Tret"c#mer)
DIPSOMANIE, tendinţà excesivà de a consuma bàuturi alcoolizate, tendinţà care se
manifestà intermitent, uneori periodic.
Acea"tă trebuiţă de e"tăp(it poate ) dura mai multe !ile% timp B care "ubiectul e"te
cufudat Btr3o profudă "tare de beţie% de"pre care u pă"trea!ă dec(t o &a$ă amitire) Apare
mai ale" la "ubiecţii ciclotimiei) ,ip"omaia trebuie deo"ebită de potomanie, care e"te
trebuiţa imperioa"ă 'i permaetă de a co"uma orice fel de băuturi% c#iar 'i uriă% dacă
"ubiectul u are altce&a la di"po!iţie) 3Z SETE)
101
DISARMONIE
DIS ARMONIE, discordanţà în dezvoltarea anumitor funcţii, dezvoltare care nu se
realizeazà în modul ayteptat, sincron yi armonios.
Cre'terea fi!ică% itelectuală 'i afecti&ă a uui copil cuoa'te pro$re"e% opriri :fiCaţieO; 'i c#iar
reculuri :re$re"ii=;) B de!&oltare iter&i cel puţi trei factori: maturi!area% B&ăţarea 'i
moti&aţia) ,e eCemplu% u copila' ormal% B &(r"tă de 86 lui% al cărui ec#ipamet er&o"%
o"o" 'i mu"cular e"te "uficiet petru a mer$e% u o &a face dacă u o dore'te% dacă u a fo"t
"uficiet de "timulat B ace"t "e" "au dacă faptul de a mer$e i "e pare periculo") ECi"tă% B
acela'i fel) di"armoii pri&id de!&oltarea fucţiilor itelectuale% ac#i!iţia de cuo'tiţe%
p"i#omotricitatea 'i Bmpliirea afecti&ă) U copil poate fi "upradotat Btr3u domeiu 'i total
deficiet B alt domeiu)
Numim 'isarmonie evolutivă or$ai!area patolo$ică a per"oalităţii% B care itră toate
di"cordaţele de!&oltării itelectuale 'i afecti&e) E"te &orba B ace"t ca! de o "tare
prep"i#otică% cu po"ibilitatea uei e&oluţii "pre p"i#o!ă)
DISARTRIE, tulburare a vorbirii.
Articularea cu&itelor e"te defectuoa"ă% "ilabele "ut repetate% "ubiectul bolboro"e'te)
,i"artria are o ori$ie cetrală% ea ob"er&(du3"e mai ale" B uele boii or$aice ale
creierului% cum "ut delirium tre3me"=% demeţa= "au parali!ia $eeralăP de ori$ie "ifilitică)
3Z ,lS*A*lE)
DISCALCULIE, perturbare în învàţarea calculului la copii care posedà totuyi o
inteligenţà normalà.
Acea"tă tulburare B"oţe'te de"tul de ade"ea di"leCia= 'i% ca 'i acea"ta% are la
ba!ă dificultăţile de or$ai!are "paţială :'colarul% de eCemplu% u 'tie prea bie de ude "ă
Bceapă "ă facă aduarea;% Bcurcătura e"te B"ă trecătoare% ea di"păr(d B urma uei
reeducări adec&ate% a"ociată ueori cu u "priEi p"i#ote3rapeutic) ,i"calculiile "ut
umeroa"e) ,upă 9) Vo$ler :8077;% la ie'irea di 'coală 46S ditre copii u "tăp(e"c
Bmpărţirea :66S B ca!ul B care operaţia cupride umere !ecimale;) .e de altă parte% uii
'colari e'uea!ă B calcul petru că u Bţele$ euţurile problemelor% &ocabularul lor fiid
i"uficiet) Vedem deci că u umai ele&ul e"te B cau!ă B ca!ul di"calculiei%ci 'i 'coala) *a
adulţi "e Bt(le"c tulburări de calcul B "tările de de$radare itelectuală :a"emeea tulburări
pot fi uul di primele "imptome ale demeţei; "au ca urmare a uei le!iui a corteCului
cerebral% ca B afa!ie) [3Z TE+RIA +.ERAT+RIE)
DISFORIE, tulburare de dispoziţie caracterizatà printr-o slàbire a interesului pentru
viaţà yi un sentiment general de insatisfacţie.
Subiectul pare de!amă$it% de!abu!at% căut(d ueori o eCcitaţie artificială B alcool "au dro$ 'i
put(d "f(r'i pri "iucidere)
DISGRAFIE, tulburare a scrisului.
,ificultăţile $rafice care apar la copii cu o iteli$eţă ormală "ut ade"ea datorate uei
cotracţii mul"culare eCa$erate% le$ată de perturbări de ori$ie emoţioală) Scri"ul "e
lăbărţea!ă B toate "e"urile% u re"pectă liiile 'i de&ie ili!ibil) Acea"tă aomalie "e
ameliorea!ă 'i c#iar di"pare complet pri reeducare p"i#omotorie 'i $rafoterapieO)
DlSLALlE, tulburare de articulare verbalà datoratà malformaţiilor sau unor leziuni ale
organelor periferice ale fonaţiei (limbà, dinţi, buze. vàlul palatin...).
Subiectul e"te B impo"ibilitatea de a prouţa corect u cu&(t "au u "uet determiat :el &a
"pue <te= B loc de <ce=% <"orţ= B loc de %%'orţ=etc);) Corectarea ace"tor tulburări e"te po"ibilă
pri reeducare codu"ă de u "peciali"t .ortofonist6. 3[Z ,ISARTRIE)
DISLEXIE, tulburare privind învàţarea cititului.
B mod obi'uit% u copil de 'a"e ai B&aţă "ă citea"că fără dificultate) ,ar mulţi 'colari%
iteli$eţi :8FS% după /) ?all$re; u reu'e"c "ă o facă) Săăto'i la mite% epre!et(d ici
o deficieţă "e!orială :miopie% "urditate))); "au motorie% cu o frec&eţă re$ulată la cla"ă% ei u
reu'e"c% B pofida eforturilor lor 'i ale B&ăţătorilor% "ă citea"că fără poticeli: i&er"ea!ă
"ilabele :caramad B loc de camarad% a coro/îm loc de a co/orîetc); 'i mutilea!ă cu&itele 'i
fra!ele p(ă la a le face de erecuo"cut) ,eficieţi la citit% deficieţi la orto$rafie% ei "e
de"curaEea!ă% e$liEea!ă celelalte materii% de&i ele&i de!abu!aţi% de!$u"taţi de e'ecurile lor)
Uii "e re&oltă% alţii "e deprimă "au adoptă o atitudie de epă"are)
.ri co"eciţele "ale "ociale 'i p"i#olo$ice% di"leCia co"tituie o importată problemă
peda$o$ică% pe care e"te ece"ar "ă o aprofudam) Cau!ele ace"tei <ifirmităţi "ociale= :9)
/outoier; "ut rău cuo"cute) ,ificultăţile laterali!ării% ale orietării B "paţiu :a 'ti ude e"te
dreapta 'i ude e"te "t($a% dea"upra 'i dede"ubt etc); "ut fapte frec&ete% la fel ca "t($ăcia=
cotrariată% ceea ce i3a făcut pe uii
autori "ă "puă că acea"tă tulburare e"te le$ată de or$ai!area cerebrală% de o predomiaţă a
emi"ferei drepte) Alţi cercetători B"ă :9) de AEuria$uerra; cred că ar fi mai de$rabă &orba de
lip"a moti&aţiei de a B&ăţa% de o ab"eţă a curio!ităţii itelectuale% B realitate% dacă B
di"leCie $ă"im ade"ea factori afecti&i a"ociaţi cu dificultăţi de or$ai!are "paţio3temporală%
ici uul ditre ace'ti factori u3i "ut proprii) A&em de3a face cu u feome ale cărui cau!e
"ut compleCe% B parte ereditare%B parte afecti&e 'i% Btr3o catitate deloc e$liEabilă%
peda$o$iceN "3a putut co"tata% Btr3ade&ăr% că cu c(t B&ăţătorul e"te mai eCperimetat% cu at(t
mai puţii di"leCici $ă"im B cla"a "a :E) Malmjui"t;)
Uele ca!uri de di"leCie "e ameliorea!ă "pota% "pre opt "au ouă aiN altele% dimpotri&ă% la"ă
"erioa"e "ec#ele) *a reeducare "e poate recur$e idiferet de &(r"tă) Scopul u e"te o ouă
B&ăţare a cititului% ci modificarea "i"temului de $(dire al 'colarului) El trebuie B primul
r(d B&ăţat "ă3'i or$ai!e!e "paţiul 'i timpul pri eCerciţii adec&ate) ,ar ici u fel de
reeducare u reu'e'te fără participarea acti&ă a păriţilor 'i B&ăţătorilor% care au a3'i modifica
Bdeo"ebi atitudiea% B loc de a38 #ărţui 'i de a38 ocărB pe 'colar% importat e"te "ă fie redu"ă
aCietatea% "ă fie reabilitat% BcuraEat) ,e preferat e"te% B"ă% "ă "e e&ite de la bu Bceput
acea"tă tulburare) *ucrul ace"ta e"te po"ibil B mă"ura B care copilul e"te pu" B mod
prematur "ă B&eţe "ă citea"că :Baite de 'a"e ai; 'i dacă u "e a'teaptă a$ra&area
tulburărilor ob"er&ate% ci "e iter&ie reeducati& di primul momet) ,acă% după primele două
lui de eCerciţii% 'colarul u i!bute'te "ă3'i depă'ea"că dificultăţile% e"te util ca el "ă fie
pre!etat la o co"ultaţie "peciali!ată)
DISOCIERE
DISOCIERE, rupturà de armonie, dislocare a personalitàţii.
*a "c#i!ofreic% de eCemplu% otăm bi!arerii B comportamet: "ur("uri B timp ce B'i eCprimă
durerea% !i$!a$uri brutale ale cur"ului $(dirii% care "are de la "cripcă la iepure% di"cur"
icoeret etc) Ace"te "imptome eCprimă perturbarea p"i#icului% di"locarea Eului bola&ului)
.etru a de"crie a"emeea "imptome% .) C#a"li utili!ea!ă termeul <di"cordaţă=% iar E)
/leuler% B $ermaă% pe acela de 0paltung .S de"picare% cli&are;)
DISONANŢĂ COGNITIVĂ, concept propus de L. Festinger pentru a desemna
indispoziţia psihicà datoratà faptului partajàrii între douà sau mai multe idei
contradictorii. +mul are e&oie de coereţă lo$ică "i de armoie afecti&ă) Se Bt(mplă% B"ă%
ca acea"tă armoie "ă fie perturbată de e&eimete ea'teptate) Uul ditre prieteii mei% de
eCemplu% mărturi"e'te deodată B public opiii politice cotrare acelora pe care le profe"e! eu)
.etru a reduce acea"tă <di"oaţă=% &a trebui "ă recur$ la u alt elemet care mă &a aEuta "ă
depă'e"c cotradicţia 'i "ă3mi re$ă"e"c ec#ilibrul iterior) A' putea% de pildă% "ă re"pi$
iformaţia primită :<u cred că 'i3ar putea trăda ideile=; "au "ă3i miimali!e! importaţa :<B'i
&a da repede "eama de $re'eala făcută=;) A' putea% de a"emeea% "ă o rup cu prieteul meu%
ceea ce B"eamă o tra"formare B aturaEul meu% "au "ă3mi modific eu B"umi po!iţia%
adopt(d o altă opiie)
DISORTOGRAFIE, tulburare privind învàţarea ortografiei.
Ueori o Bt(lim i!olat% dar cel mai ade"ea e"te a"ociată cu di"leCiaP) *iterele
prea puţi difereţiate% fie pri $rafi"mul lor .m 'i n, p 'i +6, fie pri prouţare :& 'i f6, "ut
cofudate% iar locul lor B cu&ite u e"te re"pectat) ,i"orto$rafia "e datorea!ă uei proa"te
or$ai!ări "paţiale :cofu!ie Btre dreapta 'i "t($a% "u" 'i Eo";% dar 'i K B uele ca!uri K
dificultăţilor afecti&e ale copilului)
Numărul 'colarilor care au o proa"tă orto$rafie% fără a fi B"ă di"orto$rafici B "e"ul arătat%
e"te foarte ridicat) .otri&it uei ac#ete efectuate de Mii"terul Educaţiei Naţioale :8071;% pe
u e'atio repre!etati& de pe"te 4 FFF de ele&i di cur"ul mediu% aul II% mai mult de 6FS
ditre 'colari i$oră acordurile participiului trecut% iar 1FS fac cel puţi 'a"e $re'eli la o
dictare)
DISPLASTIC, în clasificarea lui E. Kretschmer, tip fizic care reuneyte caracteristicile ce
aparţin celorlalte trei tipuri: picnic, lep-tosom yi atletic, ceea ce îi dà un aspect lipsit de
armonie.
,e eCemplu% u "ubiect poate "ă aibă picioarele "curte 'i $roa"e% umeri B$u'ti 'i braţe fira&e)
DISPLAZIE, tulburare a dezvoltàrii corporale caracterizatà de dizar-monie yi
diformitàţi.
B "i"temul biotipolo$ic al lui E) Tret"c#mer% di"pla!ia e"te u tip morfolo$ic care pre!ită
de&ieri B raport cu cele trei tipuri priicipale: a"teicP :"au lep3to"om;% atletic= 'i picicO% B
"i"temul lui G) ?) S#eldo% di"pla!ia e"te o &ariabilă care "e adau$ă celorlalte trei
compoete fudametale: edomorfi"m=% ectomor3fi"mO% me!omorfi"mO) .er"oaele la care
predomiă acea"tă &ariabilă aparţi tipului di!armoic)
104
DOCIMOLOGIE
DISPOZIŢIE, stare afectivà fundamentalà care poate sà oscileze între polii extremi ai
mâhnirii yi bucuriei.
,i"po!iţia le dă emoţiilor coloratura lor afecti&ă) Ea pare le$ată de co"tituţie 'i depide de
u mecai"m eurofi!iolo$ic cotrolat de diecefal :ba!a creierului;) *e!iui locali!ate B
acea"tă !oă determiă tulburări de di"po!iţie% B $eeral% toate le!iuile cerebrale% fie ele de
ori$ie traumatică :răire;% ifecţioa"ă% tumorală etc)% pot "ă ducă la modificări ale di"po!iţiei)
DISTRACŢIE, deplasare a atenţiei unui'subiect asupra unui obiect diferit de acela care
îi ocupa iniţial câmpul conytiinţei.
,i"tracţia core"pude uui mecai"m de apărare ico'tiet al per"oaei B faţa uei "ituaţii
eplăcute% B idu"trie "e fac eforturi de a "e dimiua fluctuaţiile ateţiei% fluctuaţii ale căror
co"eciţe "ut ueori dramaticeN B ace"t "cop "e itroduc pau!e B perioada de mucă 'i "e
reduc !$omotele oci&e) ,i"tracţia "e poate datora 'i coflictului a două moti&aţii% ua
co'tietă% alta ico'tietă: de eCemplu% după ce am "cri" o "cri"oare care mă cotraria% o uit
B bu!uar) ECi"tă B"ă 'i o altă &arietate de di"tracţie% aceea a "a&atului i!olat :di"tra"; de
lume di cau!ă că trăie'te co"acrat cercetării "ale) B ace"t ca! u mai e"te &orba de u cu"ur
al ateţiei% ci de re"tr($erea c(mpului co'tiiţei) ,iferite eCperimete permit "ă "e
pre"upuă că eCi"tă u aparat de cotrol care filtrea!ă me"aEele "e!oriale 'i u la"ă "ă aEu$ă
la corteC dec(t pe cele mai "emificati&e)
DIVORŢ, rupere legalà a càsàtoriei.
B Iraţa% B 80:X;% "e umăra u di&orţ la două!eci de că"ătorii% pe c(d B 8077 acea"tă
proporţie "e apropia de uu la trei) .ari"ul a 'i ati" i&elul Statelor Uite% ude o că"ătorie
di două "e termiă cu di&orţ) Acea"tă cre'tere are cel puţi trei cau!e: puerea "ub "emul
Btrebării a familiei B forma ei tradiţioalăN emaciparea femeiiN fleCibilitatea le$i"laţiei)
Aproape Btotdeaua di&orţul e"te puctul fial al uei eBţele$eri coEu$ale% $ra&ă 'i
durabilă% a cărei ori$ie poate fi "eCuală% caracterială "au culturală) Arareori "oţii "e de"part
fără ură 'i arţa$) Copiii "ut B"ă cei care "uferă cel mai mult de pe urma ace"tei "ituaţii)
.etru băieţii B &(r"tă de H p(ă la 7 ai pierderea tatălui ec#i&alea!ă cu u doliu) *e trebuie
B medie 8F ai ca "ă accepte "ituaţia) ,upă 9) Galler"tei :807H;% aproape 5FS ditre copiii
ai căror păriţi au di&orţat% copii pe care ea i3a "tudiat timp de 86 ai% au "uferit% Btr3u
momet "au altul% de o "tare depre"i&ă)
DOCIMOLOGIE, studiu ytiinţific al metodelor de practicare a examenelor yi
concursurilor.
Notarea probelor de către profe"ori u e"te iciodată cu totul obiecti&ă) Iiecare are criteriile
"ale de referiţă) *ucrul ace"ta a du" la at(t de mari di&er$eţe B otare Bc(t "3a putut &orbi
de "cadal) .rimele cercetări "i"tematice a"upra eCameelor tradiţioale% cercetări ba!ate pe
cotrolul "tati"tic% Btrepri"e di 8044 de către M) 'i ?) .iero% cotiuate de ?) *au$ier 'i
,) Geiber$ :804138022;% au arătat fără ec#i&oc marea lor impreci!ie) ,ar eCameele
tradiţioale re!i"tă
8FH
totu'i tuturor a"alturilor) Cu toate ace"tea apar c(te&a ameliorări% cum "ut dubla corectare a
lucrărilor "cri"e 'i luarea di ce B ce mai mult B co"iderare a do"arului 'colar al fiecărui
ele&) ,ocimolo$ia ar &rea "ă obţiă o perfecţioare "e"ibilă a metodelor de eCamiare 'i o
formaţie te#ică a eCamiatorilor)
DOPA1 "au DOPING, termen derivat din verbul englez to dope, care traduce utilizarea
unui excitant.
,opaEul e"te u fapt frec&et la itelectualii "au la "porti&ii care &or "ă "porea"că B mod
artificial capacităţile lor metale "au fi!ice) E"te o practică periculoa"ă) Cicli"tul britaic Tom
Simp"o a murit di acea"tă cau!ă la urcarea uei pate la VetouC :80H1;) Recur$erea la
dopaE deotă per"oalităţi "labe% care "ut lip"ite de Bcrederea B "ie "au care &or "ă "e
ilu!ioe!e)
DOPAMINĂ 33 ME,IAT+R C?IMIC)
DORINŢĂ, tendinţà devenità conytientà de obiectul ei.
Ioamea% de eCemplu% e"te o trebuiţă= pe care eu caut "ă mi3o "ati"fac% iar doriţa mea de a
m(ca% $eerată de acea"tă trebuiţă% e"te co'tieti!area "ituaţiei re"pecti&e) ,acă mă(c
fără a3mi fi foame% doriţa u &a a&ea timpul "ă aparăN ca "ă apară% e"te ece"ar "ă "ur&iă u
ob"tacol) ,oriţa ia a'tere di fru"trare) Ea dă &ieţii afecti&e toalitatea ei% pro&oacă
"etimete 'i pa"iui% "tă la ba!a &ieţii acti&e) Cu toate ace"tea% de'i e"te ade&ărat că &oiţa u
"e eCercită fără o prealabilă doriţă% acea"ta u implică B mod automat actul &olutar% Btr3
ade&ăr% pot fi co'tiet de faptul că Bmi e"te foame% "ă dore"c "ă
mă(c 'i totu'i "ă u fac imic petru a3mi "ati"face trebuiţa)
DRĂGHICESCU :,imltrie;% sociolog yi psiholog român (Zàvoieni, jud. Vâlcea, 1875-
Bucureyti, 1945).
*iceţiat al Iacultăţii de Iilo"ofic 'i *itere di /ucure'ti :80F8;% a făcut "tudii de "peciali!are
la Sorboa 'i a urmat cur"urile Lcolii de Balte "tudii morale 'i "ociale :80F8380F2;) ,upă u
"eme"tru de "tudii la Ui&er"itatea di /erli :80F2380F5;% a obţiut doctoratul la Iacultatea
de *itere di .ari" :80F5;) B 80F6 a fo"t umit cofereţiar de p"i#olo$ie "ocială 'i
"ociolo$ie la /ucure'ti% ude a predat 'i p"i#olo$ia etică% B ampla lucrare "in psichologin
poporului român :80F1;% redactată pri pri"ma <teoremei= că p"i#olo$ia poporului rom(
B"eamă aproape eCclu"i& p"i#olo$ia ţăraului rom(% autorul afirmă: <Vicleia% dibăcia%
B'elăciuea 'i făţăricia% care am &ă!ut că erau ote de "eamă di p"ic#olo$ia ,acilor 'i
Romailor% "3au pă"trat la Rom(ii di toţi timpii% căci B toţi timpii Rom(ii au a&ut e&oie
de ele=) Alte "crieri: !#eternel feminin :80F6;N !e pro/leme de Iu conscience. 7tude ps,cho(
sociologi+ue :80F1;N !a reali te de l #7sprit :8047;)
DROG, produs natural sau sintetic capabil sà modifice comportamentul consumatorului
yi sà genereze o dependenţà.
,ro$urile pot fi cla"ate B cici $ipe: l; stupefiantele "au <dro$urile dure=% care cuprid
Bdeo"ebi cocaia 'i opiaceele :opium% morfiă% #eroiă% codeiă;N 4; dro$urile e)altante, cum
"ut alcoolul% eterul 'i acetatul de aii pre!et B uele cleiuriN 2; halucinogenele#,cum "ut
c(epa idiaă
8FH
DROG
"au caabi" :1F37FS ditre toCicomaii frace!i "ut co"umatori de c(epă idiaă;N 5;
stimulentele p"i#ice "au p"i#o3aalepticele) B acea"tă $rupă $ă"im produ"e ca tutuul%
cafeaua% ceaiul% dar 'i amfetamiele=% ace"tea di urmă efiid li&rate dec(t pe ba!ă de reţetă
medicalăN 6; hipnoticele, cum "ut barbituricele% ade"ea pre!ete B farmacia familiei)
8umăr de interpelări pentru folosirea de droguri din anul 1:TR în anul 1:;<
B Statele Uite% toCicomaiaP a de&eit ua di preocupările maEore ale $u&erului care% B
8071% a alocat 2%6 miliarde de dolari luptei Bmpotri&a ace"tui fla$el)
Bcă u e"te clar ce le Bmpi$e pe at(tea 'i at(tea per"oae "ă recur$ă la dro$% cu ri"cul de a
muri) .lăcerea eCclu"i& fi!icăJ ,oriţa de a "e afirma% "fid(d "ocietatea% ale cărei le$i "ut
BcălcateJ LataEarea alor "ăiJ Imprudetă curio!itate% tra"formată Btr3o capcaă fără ie'ireJ
Ră"pu"urile u pot fi ici eCclu"i&e 'i ici $eerale) Stati"ticile arată B"ă că Brobiţii
co"umului de dro$uri "e recrutea!ă di r(durile idi&i!ilor celor mai defa&ori!aţi 'i mai
pro"t ite$raţi di puct de &edere "ocial: F%F7S cadre "uperioare% F%H1S cadre medii%
4F%14S "alariaţi 'i 50%H8S per"oae fără o profe"ie defiită :+)C)R)T)I)S)% 8077;) .e de altă
parte% putem "pue că toCicomaii au B comu căutarea uei plăceri imediate% obţiută fără
efort% Btr3ade&ăr% ace"te "ub"taţe "timulea!ă <cetrii plăcerii= de"coperiţi B creier de 9) +ld"
:8065;) Acelea'i "tructuri% umite 'i sistemul recompensator al creierului, e procură bucuria
atuci c(d am reali!at o operă frumoa"ă% am "ă&(r'it o faptă eroică "au pur 'i "implu e3am
termiat B mod "ati"făcător muca)
Iolo"irea dro$ului u ar fi at(t de blamabilă dacă "timularea repetată a cetrilor plăcerii u ar
duce la obi'uiţăO% ceea ce ece"ită do!e mereu cre"cute% B mod corelati&% "e produce u fel
de <ierţie= "au de oreacţie a ace"tor "tructuri cerebrale la acti&ităţile fi!ice "au itelectuale%
a căror recompe"ăO ormală era plăcerea% B a"emeea codiţii% u3i răm(e "ubiectului
de!ilu!ioat dec(t di"perarea "au Btoarcerea la dro$) E"te aproape impo"ibil "ă "e lupte
Bmpotri&a plăcerii obţiute fără
107
DUBLA LEGĂTURA
efort) Se Bţele$e a"tfel de ce lupta cotra toCicomaiei trece% B e"eţă% pri pre&eirea
ace"teia)
DUBLĂ LEGĂTURĂ, mesaje contradictorii, frecvent repetate, care angajeazà douà sau
mai multe persoane într-o situaţie imposibilà.
B orice me"aE ro"tit "e pot di"ti$e două i&eluri: coţiutul maife"t 'i u me"aE implicit :"au
metame"aE; iclu" B atitudiea "i B itoaţiile &ocii locutorului) B eCpre"ia <fă3o]= putem
Bţele$e BcuraEarea "au ameiţarea% B a doua e&etualitate% itoaţia cotra!ice ordiul)
ECi"tă "ituaţii de &iaţă B care a"emeea cotradicţii "e repetă frec&et fără ca ua di
per"oaele B cau!ă :u copil% de eCemplu; "ă o poată
Spuem% B a"emeea ca!uri% că ea "uferă o <dublă co"tr($ere= "au că "3a a$aEat Btr3o
<dublă le$ătură=) +"tilitatea uei mame faţă de copilul edorit poate "ă tra"pară B atitudiile
ei% B pofida mimării afecţiuii) Mama 'i copilul%Bc#i'i Btr3u cerc &icio"% u &or putea ie'i
di el dec(t dacă fac apel la o terţă per"oaă :u p"i#oterapeut% de eCemplu;% capabilă "ă
aali!e!e "ituaţia) <,ubla le$ătură= "e re$ă"e'te frec&et B familiile de "c#i!ofreici)
DUMAS :-eor$e";% psiholog francez (Ledignan. Gard, 1866 - id., 1946).
Io"t ele& al Lcolii Normale% a$re$at de filo"ofie% a obţiut doctoratul B mediciă .0tările
intelectuale în melancolie, 8705; 'i B litere .Eristeţea şi /ucuria, 80FF;) Cofereţiar% apoi
profe"or titular la Sorboa :8084;% a "cri" 'i a coordoat
umeroa"e lucrări% ditre care u Tratat de psihologie :8042; 'i 8oul tratat de psihologie
:'apte &olume% di 8028 B 805H;% răma" etermiat)
DURERE, senzaţie neplàcutà, de origine flzica sau psihicà, senzaţie care provoacà o
reacţie a organismului, în general o conduità de evitare.
,urerea e"te u "emal% u miEloc de apărare al or$ai"mului% a&(d drept fucţie "ă facă "ă
Bcete!e eCcitaţia periculoa"ă) Ea e"te pre&eti&ă% deoarece permite difereţierea a ceea ce
e"te oci& de ceea ce u e"te oci&% precum 'i educati&ă: copilul mic care "e arde u'or la
flacăra uui c#ibrit &a e&ita mai t(r!iu "ă "e Eoace cu focul) Se"ibilitatea dureroa"ă% care B'i
are receptorii "ăi% <me"aEele= "ale bioc#imice% căile "ale de propa$are 'i cetrii "ăi er&o'i :R)
Mel!acM 'i .),) Gall% 80H6;% depide parţial de codiţii p"i#olo$ice 'i "ociale: martirul pare
ae"te!iat de crediţa "aN mulţi idiei di America% codiţioaţi de educaţie% par "ă u 'tie ce
e"te durerea% iar de mai multe deceii femeile B"ărciate beeficia!ă de p"i#o3profilaCie% care
&i!ea!ă "ă facă idolor actul ob"tetric) 3Z EN,+RIINA)
DURKHEIM :Emile;% "ociolo$ frace! :Epial% 87673.ari"% 8081;)
A$re$at de filo"ofie% doctor B litere :8702;% a fo"t profe"or la Sorboa 'i uul ditre
promotorii 'colii "ociolo$ice frace!e) Ideile "ale maEore au fo"t eCprimate B pricipala "a
te!ă% "espre divi%iunea muncii sociale :8702;) El demo"trea!ă aici că orice co'tiiţă
idi&iduală e"te "upu"ă co'tiiţei colecti&e c(t 'i% dacă u
cum&a mai mult% iflueţelor corporale) *ucrarea "a 0inuciderea .)8701; "e ba!ea!ă pe ideea
că autodi"tru$erea e"te le$ată de codiţiile "ociale% de o impo"ibilitate a ite$rării "ubiectului
B comuitatea umaă) A formulat% de a"emeea% egulile
DURKHEIM
metodei sociologice :8706; 'i a "tudiat 9ormele elementare ale vieţii religioase@ sistemul
totemic în &ustralia :8084;) Bi datorăm 'i alte lucrări importate% Btre care: 7ducaţie şi
sociologie :8044; 'i 7ducaţia morală :8046;
108
E
EBBINGHAUS :?erma;% psiholog german (Barmen, azi în Wuppertal, 1850-Halle,
19O9).
E"te cuo"cut Bdeo"ebi petru cercetările "ale de p"i#olo$ie eCperimetală pri&id codiţiile
B&ăţării 'i ale memorării) Utili!(d li"te de "ilabe lip"ite de "emificaţie% pe care le dădea de
B&ăţat "tudeţilor% a "tabilit o "erie de le$i% de&eite mai apoi cla"ice :referitoare la umărul
de repetări% po!iţia elemetelor B "erie etc);% pe care "e ba!ea!ă teoriile modere ale B&ăţării)
ECHIPĂ, grup de persoane care îndeplinesc o sarcinà comunà.
.eda$o$ia moderă BcuraEea!ă formarea de ec#ipe compu"e di c(ţi&a copii% B &ederea
reali!ării uui proiect liber ale" de ei) B Iraţa% R) Cou"iet a aplicat timp de 4F de ai
acea"tă metodă Btr3u mediu 'colar) Spiritul cla"elor e"te B felul ace"ta tra"format% ele&ii
lucrea!ă cu ardoare% B"ă dacă per"oalităţile lor "e de!&oltă catitatea de cuo'tiţe dob(dite
pri ace"t miEloc răm(e iferioară aceleia tra"mi"e pri B&ăţăm(tul tradiţioal)
B domeiul "ăătăţii metale% muca B ec#ipă ece"ită reuiui frec&ete% u umai petru
di"cutarea ca!urilor pacieţilor% ci 'i petru eCamiarea "etimetelor pe care ace'tia le
i"piră terapeuţilor :co3tratra"fer;) 3Z LC+A*Ă ACTIVĂN TRANSIER)
ECOFRAZIE 3 EC+*A*IE)
ECOLALIE "au ECOFRAZIE, repetare ca un ecou, de càtre un subiect, a cuvintelor yi
frazelor pronunţate în faţa sa.
Acea"tă tulburare de limbaE apare la deficieţii mitaliO% iflueţabili% precum 'i B aumite
"tări demeţiale)
ECOLOCAŢIE sau ECOLOCALI-
ZARE, mod de reperare a unui obstacol sau a unui corp în spaţiu, prin utilizarea
fenomenului ecoului.
Ecolocaţia "e ba!ea!ă pe reflectarea udelor "oore "au ultra"oice) Udele emi"e de aimal%
reflectate de u ob"tacol% "ut captate de u or$a receptorO 'i tra"mi"e creierului) ,ifereţa
de timp care eCi"tă Btre emi"iuea "emalului 'i
110
EFORT
receptarea ecoului "ău Bi permite aimalului "ă e&alue!e di"taţa p(ă la ob"tacol) *iliecii%
uele pă"ări% delfiii 'i focile utili!ea!ă ace"t fel de "oar "pre a "e orieta 'i a3'i repera prada)
ECOLOGIE, ytiinţà a raporturilor care existà între fiinţele vii yi mediul lor.
."i#olo$ia ecolo$ică :*eYi=; "tudia!ă comportametul per"oaelor B relaţie cu mediul lor
fi!ic 'i "ocial) Ea caută mai ale" "ă puă B e&ideţă iflueţa mediului a"upra &ariabilelor
p"i#olo$ice% adică a"upra idealurilor% trebuiţelor% moti&aţiilor% "copurilor% percepţiilor etc)
Studiile ecolo$ice au demo"trat% de eCemplu% că iadaptarea "ocială &ariaDă proporţioal cu
mobilitatea "ocio$eo$rafică: delic&eta e"_c deo"ebit de ridicată B populaţiile de imi$raţi%
iar proporţia tulburărilor metale e"te mai mare B metropole 'i B cartierele <ame"tecate= :B
preaEma $ărilor% de eCemplu; dec(t B alte locuri)
ECTOMORF. B tipolo$ia lui G?) S#eldo% "ubiect !&elt% delicat 'i fra$il% cu mu'c#i "ubţiri
'i membre relati& lu$i% la care% proporţioal cu ma"a corporală totală% creierul 'i "i"temul
er&o" cetral "ut importate 'i tid% Btr3u aumit "e"% Bmpreuă cu pielea% "ă domie
ecoomia corpului) Termeul ectomorf a fo"t ale" cu referire la foiţa eCterioară a embrioului
:ectoderm;% di care deri&ă ace"te ţe"uturi) Ace"tui tip morfolo$ic Bi core"pude de obicei u
temperamet <cerebrotoic=O)
ECTOMORFIE sau ECTOMOR-
FISM, în tipologia lui W.H. Sheldon. ansamblu de caracteristici ale ecto-morfului.
EDUCAŢIE, artà de a dezvolta calitàţile morale, intelectuale, artistice yi fizice pe care
copilul le poseda în stare potenţialà.
Educaţia u &i!ea!ă modificarea aturii celui de care "e ocupă% ci "ă3l aEute "ă "e de!&olte
armoio" B mediul lui) Ea ece"ită cuoa'terea trebuiţelor "ale% a le$ilor cre'terii "ale fi!ice
'i metale% depi!(d de ideea pe care 'i3o face de"pre om: B Sparta% ora' militar al -reciei
atice% copiii erau "upu'i uei di"ciplie de fier)
B pofida recomadărilor marilor peda$o$i :Motai$e% Tome"M@P;% educaţia autoritară a
per"i"tat p(ă la Bceputul "ecolului XX 'i umai ca urmare a iflueţei lucrărilor uor
p"i#olo$i cotemporai :/ief% ClaparedcO% ,eYe@P) GalloO; "3a ră"p(dit o formă de
educaţie mai adaptată la realitate) Acea"ta Bcepe de la a'terea copilului% ba c#iar Baite%
pri educarea păriţilor) Ace"tei "arcii ece"are i "e co"acră <'colile păriţilor=% fodate
:8047; 'i aimate de umai'ti 'i p"i#opeda$o$i :A) I"ambert% A) /er$e)));% ale căror cercuri de
"tudii 'i coferiţe "ut frec&etate cu a"iduitate)
EFORT, mobilizare a forţelor individuale pentru a învinge o dificultate.
Efortul depu" re!ultă at(t di ceriţele "ituaţiei% di re"ur"e :forţa mu"culară 'i morală;% c(t 'i
di moti&aţia :competiţie% pa"iue etc); per"oaei) El "e poate eCercita pe pla motor% atuci
c(d e"te &orba de "urmotat re!i"teţa fi!icăN pe pla itelectual% B ca!ul cocetrării
ateţieiN "au pe pla moral% dacă e"te &orba de lupta Bmpotri&a uei tediţe efa"te
:alcooli"m% de eCemplu;)
111
EGO
Setimetul efortului precedă obo"ealaP 'i u are loc dec(t dacă "olicitarea eer$etică
depă'e'te u aumit pra$% acela care core"pude puerii B acţiue a re!er&elor or$ai"mului)
EGO, cuvânt latin care înseamnà ,Eu".
B limbaEul p"i#aalitic% 7go de"emea!ă fracţiuea de per"oalitate care ec#ilibrea!ă forţele
cărora le e"te "upu" idi&idul% adică propriile "ale impul"ii :tediţe abi"ale;% morala "a :"au%
mai eCact% SupraeulP; 'i% B "f(r'it% realitatea lumii eCterioare) ."i#olo$ia Eului :B limba
e$le!ă 7go ps,cholog,6 a fo"t de!&oltată Bdeo"ebi de către Aa Ireud% căreia Bi datorăm
lucrarea 7ul şi mecanismele de apărare :802H;% iar B Statele Uite de către E) Tri"% R)
*oeYe"tei 'i ?) ?artma% care a "cri" *sihologia 7ului si pro/lema NuDapf(rND:802F;)
EGOCENTRISM, tendinţà de a face din sine centrul universului.
E$ocetri"mul e"te ormal la copil p(ă pe la H31 ai) B acea"tă perioadă% difereţierea ditre
Eu 'i lumea eCterioară "e efectuea!ă pro$re"i&% dar $(direa răm(e e"eţialmete "ubiecti&ă:
copilul u pri&e'te feomeele ob"er&ate "au problemele care i "e pu dec(t di propriul "ău
puct de &edere) El &a "pue% de eCemplu: <Uite% tată% lua mer$e după mie]= Sau% c(d e"te
Btrebat dacă are u frate 'i el ră"pude afirmati&% iar după aceea i "e pue Btrebarea: <dar
fratele tău are u frateJ=% el &a ră"pude <u=) Acea"tă atitudie poate per"i"ta la uii "ubiecţi
cu deficieţe itelectuale% arieraţi pe pla afecti& "au e&rotici icapabili de <decetrare= :de a
"e pue B locul altuia;) E$ocetri"mul u trebuie cofudat cu e$oi"mulO% care e"te iubirea de
"ie eCce"i&ă)
EGOISM, iubire de sine excesivà, ba chiar exclusivà.
Ata'ametul de "ie al e$oi"tului Bl face "ă "ubordoe!e itere"ul "emeului propriului "ău
itere") U aumit $rad de e$oi"m e"te ece"ar% dar e$oi"mul ab"olut% care u e"te compe"at
de altrui"m=% e"te e"ăbuit 'i duce B mod ieluctabil la i!olarea idi&idului B "(ul $rupului
"ău 'i c#iar la "iucidereP :fk) ,urM#eim;) E$oi"tul raportea!ă totul la "ie% pe c(d
oe$oi"tul a"cultă de u "i"tem de &alori care depă'e'te propria3i idi&idualitate) Cel dit(i
Bt(mpiă di ce B ce mai multe dificultăţi B a $ă"i u "e" eCi"teţei "ale% deoarece e"te prea
puţi "timulat de colecti&itate) A'a "e eCplică% probabil% faptul că procetul de "iucideri la
celibatari e"te mai ridicat dec(t la per"oaele că"ătorite)
ELABORARE, ansamblu de operaţii intelectuale prin care elemente simple (senzaţii,
dorinţe etc.) sunt transformate în percepţii, imagini, amintiri sau idei.
Ireud ume'te ela/orare proce"ul p"i#ic ico'tiet porid de la care ideile latete ale uei
per"oae "e maife"tă B &i"e% "ub o formă code"ată 'i cocretă% B ima$ii &i!uale: a"tfel%
de eCemplu% o carte de &i!ită Bcadrată B e$ru repre!ită moartea)
ELECTRO$OC sau SISMOTE-
RAPIE, terapeuticà din psihiatrie, care constà în provocarea unei crize epileptice
artificiale, fàcându-se
112
EMOŢIE
sà treacà o descàrcare electricà prin creier.
Ace"t tratamet% datorat lui U) Cerletti 'i *) /ii :Milao% 8027;) are o iflueţă reală a"upra
multor melacolici 'i ueori a"upra tierilor "c#i!ofreici) ,ar modul "ău de acţiue răm(e
u mi"ter) Au fo"t formulate mai multe ipote!e% mai mult "au mai puţi "ati"făcătoare:
"timularea electrică liberea!ă #ormoi 'i "ub"taţe p(ă acum ecuo"cuteN 'ocul mobili!ea!ă
mecai"mele de apărare ale or$ai"muluiN p"i#i"mul "e reco"truie'te după o ordie ouăN
curetul electric acti&ea!ă u cetru de re$lare a di"po!iţiei aflat la ba!a creierului% B pofida
a&ataEelor "ale practice% acea"tă te#ică le repu$ă multor p"i#iatri% care "u"pectea!ă latura ei
<ma$ică= :apă3"(du3"e pe u buto% e"te B"ăăto'it bola&ul; 'i Bi preferă p"i#otropele)
EMOTIVITATE, aptitudine de a reacţiona la evenimente, chiar la cele anodine, tràind
emoţii.
Idi&idul emoti& e"te impre"ioabil% &ibrea!ă la te miri ce% pare "u"ceptibil 'i &ulerabil% dar
u e"te cu toate ace"tea u iadaptat) C(d u e"te eCa$erată% emoti&itatea e"te ormală 'i
utilă% doarece "u"cită u comportamet adaptat la "ituaţie) Emoti&itatea poate fi
co"tituţioală "au dob(dită) ?) S) *iddell% pla"(d oi Btr3o Bcăpere Btuecoa"ă 'i
aplic(du3le mici lo&ituri la picioare% cărora ele u "e puteau "u"tra$e% le3a făcut
#iperemoti&e: pe c(d aterior ele erau calme% după eCperieţă tre"ăreau la cel mai mic
!$omot B timpul opţii) Caracterolo$ii co"ideră emoti&itatea drept ua ditre cele trei
proprietăţi fudametale ale caracterului% celelalte
două fiid acti&itateaP 'i ră"uetulP e&eimetelor a"upra p"i#i"mului idi&idului)
EMOŢIE, reacţie globalà, intensà yi de scurtà duratà a organismului la o situaţie
neayteptatà, însoţità de o stare afectivà de tonalitate plàcutà sau neplàcutà.
Emoţiile ocupă u loc fudametal B p"i#olo$ie% deoarece ele "ut "tr(" le$ate de trebuiţe%
de moti&aţii 'i pot "ta la ori$iea tulburărilor metale "au p"i#o"omatice% B pofida
umeroa"elor lucrări efectuate% atura% modul de acţiue 'i fucţia emoţiei răm( ipotetice) S3
au "tudiat Bdeo"ebi maife"tările "ale fi!iolo$ice :modificarea ritmurilor cardiac 'i re"pirator%
relaCarea "ficterelor% u"carea $urii% tra"piraţia etc);% repercu"iuile a"upra fucţiilor metale
:cre'terea "u$e"3tibilităţii% dimiuarea cotrolului &olutar; 'i a coduitelor pe care le
pro&oacă :pl("% fu$ă)));N "3a pu" B e&ideţă% B eCpre"ia emoţiilor% partea datorată culturii :B
C#ia% furia determiă #olbarea oc#ilor;) ,ar codiţiile emoţiei 'i ba!ele "ale p"i#o3
fi!iolo$ice "ut Bcă "lab cuo"cute)
Emoţia depide u umai de atura a$etului emoţioal% c(t mai ale" de idi&id% de "tarea "a
actuală fi!ică 'i metală% de per"oalitatea "a% de i"toria "a per"oală% de eCperieţele
aterioare) ,acă eCi"tă emoţii colecti&e datorate aumitor codiţii eCcepţioale care% petru
maEoritatea per"oaelor% au aceea'i "emificaţie :paica pro&ocată de u cutremur de păm(t;%
emoţia răm(e e"eţialmete idi&iduală% B $eeral% ea "e maife"tă atuci c(d "ubiectul
e"te "urpri" "au c(d "ituaţia depă'e'te po"ibilităţile "ale) Ea traduce de!adaptarea 'i efortul
or$ai"mului de a re"tabili ec#ilibrul mometa
113
rupt) Emoţia u e"te co'tieti!area reacţiilor fi!iolo$ice datorate ace"tei de!a3daptări% a'a
cum "ocotea G) 9ame" :<mi3e frică petru că tremur=;% ci cuoa'terea "emificaţiei "ituaţiei
:<ur"ul e"te periculo"=; 'i demobili!area mecai"melor de apărare per"oale :mă la" i&adat
de emoţie;) Ceea ce eCplică modul de a "e comporta al uor "upra&ieţuitori di cata"trofe
:!idiţi B fudul uei mie care "3a prăbu'it% de eCemplu;% care le'iă "au "ut cupri'i de u
tremur er&o" de Bdată ce au fo"t "al&aţi)
B $eeral% de!ordiile fi!iolo$ice datorate emoţiilor "ut temporare) ,ar "e Bt(mplă ca 'ocul
emoţioal "ă fie at(t de &iolet "au at(t de per"i"tet Bc(t or$ai"mul "ă "e epui!e!e B
re"tabilirea ec#ilibrului 'i "ă apară le!iui cum "ut ulcerul $a"tric :Sel@eP;) Medicia
p"i#omaticăP a pu" B e&ideţă rolul importat al factorilor emoţioali B umeroa"e afecţiui%
di cele mai di&er"e% cum "ut a"tmul%ec!ema% obe!itatea "au tuberculo!a pulmoară)
EMPATIE, rezonanţà, comunicare afectivà cu semenul.
+ mamă cuoa'te ituiti& trebuiţele 'i "etimetele "u$arului ei) cu care ea e"te B
comuicare) Acea"tă mi"terioa"ă capacitate e"te le$ată% după toate apareţele% de faptul că
iiţial copilul era ua cu mama "a) Ea eCplică de a"emeea de ce copiii% oric(t de mici% "ut la
curet cu eca!urile% cu elii'tile 'i bucuriile păriţilor lor) Empatia "tă la ba!a idetificăriiP
'i a Bţele$erii p"i#olo$ice a celorlalţi)
ENCOPRESIE, incontinenţà involuntarà a materiilor fecale, cel mai adesea diurnà,
independentà de orice leziune organicà, care survine
la un copil ce a depàyit vârsta normalà de dobândire a controlului asupra sfincterelor (2-
3 ani).
Se maife"tă de cele mai multe ori la băieţei :1630FS di ca!uri% după uii autori; perturbaţi
afecti& 'i care B felul ace"ta B'i eCprimă ico'tiet a$re"i&itatea faţă de aturaEul lor fm"trat
'i doriţa ca păriţii "ă "e ocupe de ei) ,e re$ulă "copul lor e"te ati"% deoarece păriţii 'i edu3
catorii reacţioea!ă aproape Btotdeaua pri pedep"irea celui care B'i murdăre'te patul "au
pataloa'ii) .etru copilul eco3pre"i& lucrul ace"ta e"te o mică "ati"facţie% Btruc(t a reu'it
"ă atra$ă ateţia a"upra "a) U a"tfel de comportamet cedea!ă% B $eeral% la p"i#oterapie)
ENDOMORF. Terme propu" de G) ?) S#eldo petru a de"ema "ubiectul al cărui corp
e"te $ra"% moale% rotud% fără relief mu"cular 'i la care &i"cerele 'i aparatul di$e"ti& ocupă u
loc importat) Ace"t terme a fo"t ale" cu referire la foiţa iteră a embrioului :edoderm;%
di care deri&ă aproape B Btre$ime elemetele fucţioale ale "i"temului di$e"ti&) Ace"tui
tip morfolo$ic Bi core"pude de obicei temperametul <&i"ce3rotoic=P% caracteri!at pri
"ociabilitate 'i dra$o"te de m(care)
ENDOMORFIE sau ENDOMOR-
FISM, în tipologia lui W. H. Sheldon, ansamblul caracteristicilor endo-morfuluT.
ENDORFINĂ, substanţà peptidicâ provenità chiar din organism, având proprietàţile
farmacologice ale morfinei.
Ideea care a du" la de"coperirea e3dorfiei "e re!umă la două propo!iţii:
885
E.I*E.SIE
l; eCi"tă B mod ece"ar B creier receptori "pecifici ai morfieiN 4; or$ai"mul produce
"ub"taţe care au o acţiue morfiică :i#ibarea durerii;)
B 8016% 9) ?u$#e" 'i ?) G) To"terlit! i!olea!ă B creierul de porc primele edor3fie% pe care
ei le ume"c <eMefalie=) C(te&a lui mai t(r!iu% poridu3"e de la ipote!a lui R) -uillemi
'i a altor cercetători% "ut i!olate alte edorfie) Edor3fiele Eoacă rol de #ormoi atuci c(d
"ut produ"e de $ladele edocrie :#ipo3fi!ă% "uprareală;% dar acţioea!ă ca mediatori
c#imici=% cu o acţiue i#ibitoare% atuci c(d "ut "ecretate de euroiiP "i"temului er&o"
cetral :creier% mădu&a "piării;) Ele moderea!ă "au Bmpiedică liberarea de <"ub"taţă .=
:eurotra"mi3ţător al me"aEului durero";% "ut implicate B "e!aţiile de foame 'i "ete 'i au o
cotribuţie importată B cotrolul &ieţii emoţioale% B "pecial B re$larea plăcerii)
ENUREZIE, emisiune involuntarà yi inconytientà de urinà.
Copilul mic% care B'i udă patul p(ă la &(r"ta de 86 "au 87 lui di cau!ă că Bcă u a dob(dit
cotrolul "ficterelor "ale u e"te euretic) Se &orbe'te de re$ulă de eure!ie atuci c(d
emi"iuea i&olutară 'i repetată de uriă :ueori diură% de cele mai multe ori octură; are
loc la u "ubiect B &(r"tă de pe"te 5 ai% emi"iue care u poate fi atribuită ici uei le!iui
or$aice)
Eure!ia e"te relati& frec&etă) .otri&it e"timărilor "tati"tice% ar eCi"ta 8F386S euretici B
r(dul copiilor 'i F%6S :C) Vidail#et% 8075; p(ă la 2S :I) C) Cu"#i$% 8016; B r(dul
adulţilor) Nu eCi"tă o eCplicaţie uică a ace"tei afecţiui% dar autorii "ut di ce B ce mai
Bcliaţi "ă creadă că u rol capital Eoacă aici factorul p"i#ic% Btr3ade&ăr% "3a co"tatat că
eure!ia apare la copiii ai căror păriţi "ut pe cale de a di&orţa "au că ea coicide cu a'terea
uui frăţior "au a uei "urioare% cu ducerea copilului la $rădiiţă etc) B uele ca!uri e"te &orba
de o re$re"iue la "tarea de bebelu') E"te
deca acea"tă afecţiue pri 'ocuri electrice :"altele "peciale care Bi trimit de"cărcări electrice
copilului care doarme% de Bdată ce el uriea!ă;) E"te de preferat calmarea 'i deculpabili!area
copilului 'i obţierea participării "ale la propriul tratamet)
EONISM, pervesiune sexualà, diferità de homosexualitate, caz în care bàrbatul se
travesteyte în femeie pentru propria-i plàcere.
A fo"t probabil ca!ul ca&alerului C#arle" dOEo :81473878F;% care a dat umele ace"tei
per&er"iui) ,upă ?a&elocM Elli"% ar fi &orba de o i&er"iue "eCuală eCprimată "imbolic pe
pla &e"timetar) .etru A) ?e"ard% dimpotri&ă% impul"ia erotică e"te iiţial orietată "pre
femeia dorită% dar care răm(e di"tată) Neput(d3o po"eda% bărbatul 'i3o apropria!ă
idetific(du3"e cu d("a pri ce are ea mai repre!etati&: &e"timetaţia)
EPILEPSIE, boalà nervoasà, caracterizatà în general prin convulsii yi pierderea
cunoytinţei.
Cri!a epileptică e"te pro&ocată de de"cărcarea itempe"ti&ă a celulelor cerebrale) Ea poate fi
"pectaculară :cri!ă maEoră;% cu cădere% cotracţii "pa"modice ale corpului% mu'carea limbii%
pierderea de uriă% a$oa"ată petru cei care a"i"tă% B a'a mă"ură Bc(t B Roma atică ea
apărea
115
E.I*E.SIE MURIC+-ENICA
drept "em rău pre&e"titor% "uficiet ca "ă di!ol&e aduările publice) ,ar ea poate fi 'i limitată
:cri!ă mioră; la c(te&a momete de ab"eţăO "au "ecu"e mu"culare :miocloiiE% ba c#iar poate
"ă treacă eob"er&ată la copii atuci c(d "e produce oaptea :B ace"te ca!uri are loc
emi"iuea de uriă% care e"te cofudată cu eure!ia;) Acea"tă maladie% foarte ră"p(dită :6S
di populaţia totală;% lo&e'te toate păturile "ociale% fără ale$ere: luliu Ce!ar% I) M) ,o"toe&"Mi%
Vicet Va -o$# au fo"t epileptici% Btr3o mică proporţie :HS di ca!uri; epilep"ia e"te
ereditară% B re"t fiid cau!ată de accidete periatale% traumati"me craiee% ecefalite%
tumori cerebrale etc) Iactorii afecti&i Eoacă u rol maife"t B decla'area cri!elor) Locurile
p"i#olo$ice "ut "uficiete petru a le pro&oca) Uii p"i#aali'ti co"ideră că ele au o
"emificaţie "imbolică petru "ubiect care% a"tfel% ar eCprima doriţa de a "e retra$e di lumea
reală traumati!ată) Tratametul epilep"iei co"tă B dimiuarea "e"ibilităţii creierului la
"timuli pri admii"trarea de medicamete :barbitu3rice% #idatoie etc); 'i "uprimarea tuturor
eCcitaţilor% cum "ut alcoolul 'i cafeaua) Se aEu$e a"tfel la di"pariţia tuturor cri!elor)
EPILEPSIE MUZICOGENICĂ, crize convulsive consecutive unor audiţii muzicale
observate la unii subiecţi.
ECpre"ia o datorăm lui Mc,) Critc#le@% care a ob"e&at 'i a de"cri" feomeul) ,upă ?)
-a"taud% a"emeea cri!e "3ar produce la idi&i!i purtători ai uei le!iui a lobului temporal%
pri itermediul emoţiei "u"citate de mu!ică)
EPILEPTOIDIE. Co"tituţie metală de"cri"ă Bdeo"ebi de E) Tret"c#mer 'i
I) MiMoY"Ma)B care "3ar re$ă"i tră"ăturile pre"upu"e ale metalităţii epilep3toide%
caracteri!ată B "pecial de imaturi3tate% impul"i&itate% letoare de "pirit% <&("3co!itate metală=
:$li'roidieO; 'i tediţa la reli$io!itate) Termeul epileptoidie e"te efericit ale"% el "u$er(d că
toţi epilepticii au ace"t tip de caracter% ceea ce u e"te ca!ul) ,impotri&ă% tră"ăturile de
per"oalitate de"cri"e mai "u" "e ob"er&ă B umeroa"e alterări cerebrale or$aice% diferite de
epilep"ieO) ,e aceea oţiuea de epileptoidie e"te di ce B ce mai puţi u!itată)
EREDITATE, transmitere a caracterelor fizice yi psihice ale pàrinţilor la descendenţi.
,e la apariţia lucrărilor lui C) V) Naudi 'i 9) Medel 'tim că tră"ăturile ereditare "ut
tra"mi"e pri itermediul cromo!omilor di ucleul celulelor) Studiul eredităţii umae e"te
po"ibil pri cofrutarea $emeilor 'i "tabilirea de arbori $eealo$ici) ?) ?) NeYma% de
eCemplu% "tudiid două!eci de cupluri de $emei ui&itelii :adică ie'iţi ditr3u "i$ur o&ul
fecudat;% cre"cuţi "eparat di prima copilărie% B medii "ociale diferite% a co"tatat idetitatea
i&elurilor lor itelectuale 'i a aptitudiilor motorii% B familia Iui 9) S) /ac#% eCamiată pe
parcur"ul a cici $eeraţii% "e rele&ă pre!eţa a cici"pre!ece compo!itori de talet) Ace"te
ob"er&aţii pledea!ă B fa&oarea tra"miterii ereditare a aptitudiilor :iteli$eţă% talet
mu!ical etc);)
.e de altă parte% fără a &rea "ă re&eim la lamarcMi"m% eCi"tă idi"cutabil eCperieţe care
demo"trea!ă po"ibilitatea uei tra"miteri ereditare a comportametelor dob(dite) ,acă
"upuem trei $eeraţii de 'obolai la acelea'i probe de labiritP% cea
de a treia $eeraţie are e&oie de u timp de !ece ori mai mic petru a reu'i la probele la care
e"te "upu"ă% B ceea ce pri&e'te afecţiuile metale% ri"cul de a "e Bmbolă&i e"te de 834FS
petru "ubiecţii care au rude apropiate bola&e) ,ar e&oluţia fiiţei umae u depide dec(t
parţial de patrimoiul ereditar) Mediul 'i educaţia Eoacă 'i ele u rol eCtrem de importat B
de!&oltarea "a)
ERGOGRAF, aparat care serveyte la înregistrarea travaliului unui muychi sau a unui
membru.
Cel mai cuo"cut e"te acela al lui A) Mo""o) B ca!ul ace"tui aparat% "ubiectul trebuie% pri
flectarea uui "i$ur de$et% "ă ridice o $reutate ale cărei depla"ări "ut B"cri"e Btr3u "i"tem
Bre$i"trator) Tra"eele obţiute permit "tudierea modificărilor ace"tui tra&aliu datorate obo3
"elii% "timuleţilor p"i#ici etc)
ERGONOMIE, ansamblu de studii yi cercetàri care au drept scop organizarea metodicà
a muncii yi amenajarea echipamentului de lucru în aya fel încât sà facà sistemul ,om-
mayinà" cât mai eficient posibil.
Acea"tă 'tiiţă% $eerată de dificultăţile cre"c(de ale "elecţiei profe"ioale% caută "ă
determie codiţiile de adaptare la mucă a omului% B loc "ă i "e ceară mucitorului "ă "e
adapte!e la ma'iă 'i la mediul de mucă% ec#ipe formate di p"i#olo$i% i$ieri% fi!iolo$i
caută "ă adapte!e ma'iile 'i locul de mucă B fucţie de mucitor) Studiile lor duc la
dimiuarea obo"elii 'i accidetelor pri reducerea căldurii 'i a !$omotelor iutile% pri opti3
mi!area "emalelor% pri modificarea di"3
puerii miEloacelor de cotrol etc) ,upă ce "3a aCat pe locurile de mucă 'i atelier% er$oomia
"e preocupă a!i de fucţioarea Btre$ii Btreprideri) *a "f(r'itul ailor 8078% itere"ul
er$oomiei "3a depla"at a"upra or$ai!ării "ociale a mucii 'i a"upra factorilor p"i#o"ociali
implicaţi
citorilor la cocepţia "arciilor ce le re&i :.) Ca!amia% 8071;)
ERGOTERAPIE, metodà de reeducare yi de tratament prin muncà pentru handicapaţii
fizici yi mintali.
Bcă di Atic#itate "e cuo'tea &aloarea terapeutică a acti&ităţii laborioa"e% dar er$oterapia
u "3a de!&oltat dec(t B aii celui de al doilea ră!boi modial)
Scopul urmărit e"te o reluare de cotact a bola&ului cu realitatea profe"ioală 'i "ociali!area
"a pri "tabilirea de oi relaţii umae) Se co"ideră că muca e"te de!3alieată deoarece
aulea!ă petru momet trăirile p"i#opatolo$ice ale celui care i "e co"acră) .e de altă parte%
ace"ta are oca!ia "ă ia di ou cuo'tiţă de capacităţile "ale reă"c(de 'i "ă3'i re$ă"ea"că
Bcrederea B "ie)
ERIKSON :EriM ?ombur$er;% p"i#aali"t america de ori$ie $ermaă :IraMfurt pe Mai%
80F4 3 ?arYic#% Ma""ac#u"ett"% 8005;)
I"talat la Viea% 'i3a de"ă&(r'it formaţia p"i#aalitică B cadrul I"titutului de p"i#aali!ă di
ace"t ora') B 8022 a emi$rat B Statele Uite% ude "3a "tabilit defiiti&% B următoarele două
deceii a ocupat diferite po"turi B cercetare 'i B&ăţăm(t% la ?ar&ard% >ale 'i /erMele@) ,i
80HF 'i p(ă B 801F a fo"t profe"or lle <de!&oltare umaă= 'i a predat cur"uri
881
ERITS+N
de p"i#iatrie la ?ar&ard) Cercetările pe care le3a Btrepri"% B aii 802F% a"upra idieilor di
,aMota 'i Califoria% l3au determiat "ă3'i modifice cocepţiile p"i#olo$ice) Aumite
"idroame u "e puteau eCplica pri p"i#aali!ă% B mie!ul multor probleme ale idiaului el
$ă"ea u "etimet al <de!rădăciării=% impre"ia uei di"cotiuităţi Btre modul de &iaţă
pre!et :B re!er&aţii; 'i i"toria poporului "ău) Ace"tei rupturi cu trecutul i "e adău$a refu!ul
&alorilor promo&ate de cultura albilor 'i impo"ibilitatea de a "e recuoa'te B &iitorul
precoi!at de ace'tia) .roblemele ace"tor oamei% a remarcat EriM"o% "ut le$ate mai mult de
Eu 'i de cultură dec(t de impul"iile "eCuale)
B cartea "a -opilărie şi societate :806F;% EriM"o aduce trei cotribuţii maEore la "tudiul
per"oaei: 8; B primul r(d el "u"ţie că de!&oltarea idi&idului are loc de la u capăt la altul
al eCi"teţei "aleN 4; el arată apoi că% pe l($ă "tadiile p"i#o"eCuale de"cri"e de Ireud% eCi"tă
"tadii p"i#o"ociale B cur"ul cărora idi&idul "tabile'te orietări oi% importate petru el
B"u'i 'i petru lumea "a "ocială: 2; B "f(r'it% el pretide că fiecare "tadiu po"edă at(t o
compoetă po!iti&ă c(t 'i o compoetă e$ati&ă% <ale$erea= efectu(du3"e "ub iflueţa
iteracţiuii "ociale :iteracţiuea idi&idului cu el B"u'i 'i cu mediul "ău;) A"tfel% B primul
a de &iaţă% bebelu'ul% total depedet de ceilalţi% &a &edea de!&olt(du3"e B el o Bcredere
fudametală B ca!ul B care B$riEirile care i "e dau "ut de buă calitate) ,impotri&ă% dacă
e"te e$liEat% &a cuoa'te teama% "u"piciuea% eBcrederea faţă de lume B $eeral 'i faţă de
oamei
B "pecial) ,ar o a"emeea atitudie u e"te defiiti&ă)
EriM"o di"ti$e% a"tfel% B &iaţa omului opt &(r"te% cărora le core"pud opt "tări bipolare: 8;
primul a de &iaţă e"te mometul Bcrederii "au al eBcrederiiN 4; de la 4 la 2 ai e"te &(r"ta
autoomiei "au a BdoieliiN 2; Btre 5 'i 6 ai e"te &(r"ta iiţiati&ei "au a culpabilităţiiN 5; de la
H la 88 ai e"te perioada i$eio!ităţii%B care "e afirmă priceperile% "au perioada iferiorităţiiN
6; de la 84 la 87 ai adole"cetul B'i dob(de'te idetitatea :idetitatea p"i#o"ocială% "e"ul a
ceea ce el e"te%Bţele$(d de ude &ie 'i Bcotro "e Bdreaptă; "au% dimpotri&ă% &ede
ă"c(du3"e o difu!iue a rolului :"etimetul de a u 'ti ce e"te el% Bcotro mer$e% la ce "e
ata'ea!ă;N H; al 'a"elea "tadiu% care "e Btide de la "f(r'itul adole"ceţei la Bceputul &(r"tei
mature% e"te acela al itimităţii :capacitatea de a3'i Bmpărţi &iaţa cu o altă per"oaă; "au al
i!olăriiN 1; la &(r"ta matură "ubiectul are de ale" Btre $eeraţi & itate :itere"ul petru alte
per"oae dec(t membrii familiei "ale; "au $riEa eCclu"i&ă de "ieN 7; B "f(r'it% ultima &(r"tă
e"te marcată pe de o parte de ite$ritatea per"oală :idi&idul B'i pri&e'te cu "ati"facţie &iaţa
trecută;% iar pe de altă parte de di"perare% de "etimetul e'ecului% de re$retul petru ceea ce ar
fi putut fi)
+ atare cocepţie a eCi"teţei% care relati&i!ea!ă importaţa coflictelor di copilărie 'i
iflueţa păriţilor% u i$oră rolul pe care Bl poate a&ea "ocietatea 'i "ubiectul B"u'i B
formarea per"oaei% B plu"% ea e"te dătătoare de "peraţă petru că la fiecare &(r"tă% e'ecurile
aterioare pot fi corectate)
887
ETA*+NARE
EROS, în teoria Creudianâ, ansamblu al impulsiilor vieţii.
,upă Ireud% fialitatea ace"tor impul"ii e"te crearea de le$ături puterice "i umeroa"e Btre
fiiţele &ii) `V IU/IRE)
EROTISM, senzualitate.
Ace"t terme e"te frec&et utili!at B p"i#opatolo$ie petru a de"ema eCa$erarea impul"iilor
"eCuale care pot "ă i&ade!e Btre$ul c(mp al co'tiiţei uui "ubiect% B fucţie de per"oal
itate% eroti"mul "e poate maife"ta pritr3u comportamet liberti% pri e&ro!ă ob"e"ioală
:atuci c(d idi&idul luptă Bmpotri&a Bcliaţiilor "ale; 'i c#iar pri delir)
E$ANTION, fracţiune reprezentativà a unui ansamblu definit.
Numai B mod eCcepţioal ar putea fi eCamiată totalitatea idi&i!ilor uei populaţii
determiate) ,e obicei ob"er&atorul trebuie "ă "e limite!e la o parte di acea"ta% umită
eşantion. Ale$erea e'atioului e"te B"ă dificilă)
.etru a "e e&ita fa&ori!area uor părţi di populaţie% B detrimetul altora% p"i#olo$ii 'i
"ociolo$ii utili!ea!ă di&er"e metode: l; e'atioarea aleatoare, ca! B care "e eCtra$ la
Bt(mplare% di populaţia defiită% elemetele de"tiate "ă co"tituie e'atioulN 4;
e'atioarea prin mănunchiuri, care "e re!umă la a eCtra$e u fel de <măuc#iuri=
:mucitori di aceea'i u!iă% de eCemplu;% di care &or fi itero$aţi toţi "ubiecţiiN 2;
e'atioarea areo3lară, co"t(d di prele&area e'atioului di arii $eo$rafice delimitate fie
de căi de comuicaţie :drumuri% cur"uri de apă)));% fie pri c&adrilarea uei foto$rafii aeriee
"au a uei #ărţi $eo$raficeN ariile3e'atio fiid tra"e la "orţi% "e determiă apoi% pri
acela'i procedeu% per"oaele care &or fi cotactateN 5; e'atioarea prin cote. care co"tă B a
elabora u <model redu"= al populaţiei) ECi"tă 'i alte modalităţi de a co"titui u e'atio% dar
rafiametele metodolo$ice u3l pu pe cercetător la adăpo"t de uele capcae lo$ice) 3V
S+N,A9N STATISTICĂ)
E$EC, insucces.
E'ecul u depide de i&elul ab"olut al reali!ării uei acţiui) E"te% B e"eţă% o oţiue
"ubiecti&ă) A&em e'ec atuci c(d u "e ati$e "copul fiCat% B $eeral% e'ecurile deprimă% iar
dacă "e repetă frec&et :i"ucce"e 'colare% profe"ioale% "etimetale)));% "ut "u"ceptibile de a
determia tulburări e&rotice) Mulţi idi&i!i timi!i% ideci'i% re"emaţi% le trăie"c ca pe o
fatalitate% comport(du3"e B &iaţă de parcă ar fi "ortiţi la eputiţă% B ca!ul uora "3ar "pue
că ei caută B mod eCpre" e'ecul% ca petru a "e pedep"i de o culpă ico'tietă)
ETALONARE, scarà stabilità cu referire la un eyantion cât mai reprezentativ posibil
pentru o populaţie definità yi omogenà, la care se raporteazà notele obţinute de un
subiect.
ECi"tă două modalităţi de etaloare: prima face apel la oţiuea de de&iaţie B raport cu media
:mai eCact% B raport cu de&iaţia "tadardP;% pe c(d cea de a doua e"te ba!ată pe di&i!iuea
otelor B fucţie de fracţioarea B procetaEe e$ale a efecti&ului e'atioului) Acea"ta
permite "ituarea idi&idului B raport cu populaţia de referiţă 'i pre!icerea% de eCemplu% a
reu'itei 'colare "au profe"ioale)
880
ETER
ETER, lichid volatil obţinut prin acţiunea acidului sulfuric asupra alcoolului etilic, de
unde yi numele de eter etilic.
Utili!area eterului ca eufori!at a fo"t odiioară foarte ră"p(dită% mai ale" B Irlada) A!i
acea"tă toCicomaie e"te mai rară% de'i B clară pro$re"ie) /eţia eterică )"e maife"tă pri
&e"elie% eCcitaţie motorie% "tări de eCta!% a$re"i&itate) Ueori "e adau$ă o "e!aţie de
impoderabilitate% B eterismul su/acut poate "ă apară u delir #aluciator% a"emăător cu
acela di deli3rium treme"O) Tratametul eteromaiei
u pro&oacă maife"tări prea eplăcute) 3Z ,R+-)
ETNOCENTRISM, atitudine a spiritului, universal ràspândità, care constà în
raportarea tuturor fenomenelor sociale la acelea care ne sunt familiare, deoarece sunt
proprii grupului de care aparţinem. B mod ico'tiet% tipul uma propriu "ocietăţii căreia
aparţiem e "er&e'te drept referiţă B a3i Eudeca pe alţii) Idi&i!ii al căror comportamet
depă'e'te aumite limite par "u"pecţi :Bi tratăm ca pe i'te mar$iali% "mitiţi% "ituaţi B afara
le$ii; "au% dacă &i di alte ori!oturi% pro&oacă uimire% ba c#iar pot fi co"ideraţi eCtratere"tri
:ca!ul primilor albi "o"iţi B Africa ea$ră;) Uele populaţii de idiei di America B'i
maife"tă eto3cetri"mul umidu3"e eshe :<oamei ade&ăraţi=;)
ETNOPSIHIATRIE, studiu yi tratament al maladiilor mentale in
funcţie de grupurile etnice sau culturale càrora le aparţin subiecţii.
.ricipalii promotori ai etop"i#iatriei "ut -eor$e ,e&ereuCP% ?) Elleber$er 'i T) Nat#a)
ETOLOGIE, ytiinţa moravurilor.
Etolo$ia e"te o ramură a p"i#olo$iei aimaleP) Ea "tudia!ă comportametul aimalelor B
mediul lor atural "au B codiţii foarte apropiate de ace"ta) Iiecare "pecie are propria "a lume
.JmLelt, după 9) &o UeCMiill;% pe care trebuie "ă o cuo'ti petru a Bţele$e coduitele
aimale) +c#iul broa'tei u percepe dec(t cotururile mobile 'i a"amblurile lumioa"e
"c#imbătoare% ceea ce reduce lumea &i!uală a batraciaului la aumite obiecte B mi'care: o
broa"că &a "ări "ă B$#ită o fru!uliţă care plaea!ă% dar &a muri de foame pe u co&or de
mu'te moarte)
Iiecare "pecie decupea!ă di lumea care o BcoEoară o fracţiue "emificati&ă% determiată
de or$ai!area "a "e!orială% B aceea'i ordie de idei% &om "pue că leopardul B cu'că pare
eiteli$et% icapabil "ă re!ol&e o problemă de "implu ocolP petru a aEu$e la momeală%
deoarece lumea artificială B care a fo"t pla"at u are petru d("ul ici o "emificaţie% B
atură% dimpotri&ă% ude orice lucru poartă u "e"% el "e do&ede'te capabil "ă facă ocoluri
co"iderabile petru a3'i captura prada)
,omeiul etolo$iei "3a eCti" 'i la mora&urile umae) ."i#olo$ia moderă u mai ia B
co"iderare omul i!olat ca obiect de "tudiu% ci Bl repla"ea!ă B mediul "ău 'i ţie "eama de
toate faptele p"i#olo$ice :percepţie% comuicare% B&ăţare etc); di u$#i p"i#o"ocial) 3Z
*+RENR)
EU, persoanà conytientà yi afirmatà.
Co'tiiţa uităţii per"oale "e edifică o dată cu cre'terea) *a "f(r'itul primului trime"tru de
&iaţă% oul3ă"cut B'i folo"e'te m(iile petru a eCplora lumea eCterioară 'i propriul corp% pe
care Bcepe "ă38 de"copere% B felul ace"ta "e "tabile'te o primă di"ticţie Btre Eu 'i o3Eu%
di"ticţie pe care Bţărcarea o &a face 'i mai e&idetă) Spre &(r"ta de doi ai% dacă e"te a'e!at
B faţa uei o$li!i% el B'i "ur(de fără a Bţele$e că e"te &orba de el B"u'i) Numai pe"te u a
el Bcepe a "e "er&i de proumele eu "au mine 'i "ă "e opuă "emeului di "impla plăcere de
a3'i afirma per"oalitatea) Mai t(r!iu% Eul cotiuă "ă "e elabore!e "ub dubla iflueţă a matu3
ri!ăriiP 'i a codiţiilor "ocioculturale 'i afecti&e)
B termiolo$ia p"i#aalitică% <Eul= :traducerea lui das Ich di $ermaă; de"emea!ă "ediul 'i
a"amblul moti&aţiilor 'i actelor uui idi&id care codiţioea!ă adaptarea "a la realitate% Bi
"ati"fac trebuiţele 'i re!ol&ă coflictele datorate uor doriţe icompatibile% B actele &ieţii
curete% acea"tă fucţie "e eCercită pe plaurile co'tiet :proce"e itelectuale; 'i ico'tiet
:pu(d B Eoc mecai"mele de apărare;)
Eul e&rotic e"te "labN el e"te icapabil "ă re!ol&e coflictele iterioare ale per"oaei :ceriţe
impul"ioate opu"e co'tiiţei morale "au realităţii;% ceea ce Bl a$oa"ea!ă 'i Bl face "ă adopte
tot felul de comportamete paradoCale :rituri ob"e3"ioale% "iucidere etc);)
EUGENIE sau EUGENISM, metodà
derivatà din studiul ereditàţii, care
are drept scop ameliorarea speciei
/) Ru""ell :8040; di"ti$e două forme de eu$eie: ua po%itivă, care co"tă B a fa&ori!a
de!&oltarea <&iţelor bue=% alta negativă, care &i!ea!ă de"curaEarea proliferării <&iţelor rele=)
*a Bceputul ailor 807F% B Statele Uite% di iiţiati&a lui M)R) -ra#am% a fo"t creată o
bacă de "permă a laureaţilor cu .remiul Nobel% iar femei <"upradotate= au fo"t i"emiate cu
"permato!oi!i pro&eiţi de la "a&aţi emieţi :A) Coriat% 8071;) Ca "ă Bmpiedice
reproducerea uor "ubiecţi cu tare ereditare% uele ţări precoi!ea!ă u umai cotracepţia 'i
a&ortul terapeutic% ci 'i "terili!area% B C#ia% de eCemplu% care B 8071 umăra 5%5 milioae
de #adicapaţi di a'tere% "3a elaborat o le$e a"uprii eu$ei"mului% B iteţia de a reduce
umărul ace"tor ifirmi 'i a "e <ridica i&elul calitati& al aţiuii c#ie!eOO) ,acă "faturile
eu$eice "ut utile% "terili!area e"te di"cutabilă% Btruc(t comportă pericolul de a fi impu"ă B
mod autoritar 'i eCti"ă la $rupuri Btre$i de idi&i!i "ocotiţi <de&iaţi=)
EU IDEAL, perfecţiune a Eului.
Ireud atribuie p"i#aali!ei u pla bie defiit: <"ă facilite!e Eului cucerirea pro$re"i&ă a
Sielui=) Trecerea de la SieP la Eu "e face pe două căi diferite) .rima e"te directă% pe c(d
cea de a doua trece pri Eul ideal care% B parte% co"tituie o <formaţiue reacţioală Bmpotri&a
proce"elor i"tructi&e ale Sielui=) ,upă ,) *a$ac#e% Eul ideal "e poate defii ca u ideal de
atotputericie per"oală% de i&ulerabilitate% re!ultat di arci"i"mul primar al copilului)
848
EUNUC+I,ISM
EUNUCOIDISM, stare morfopsi-hologicâ observabilà la bàrbat în anumite cazuri de
insuficienţà genitalà.
Semul cel mai clar% pe pla fi!ic% e"te ab"eţa caracterelor "eCuale "ecudare :barbă%
pilo!itate;) ,i puct de &edere p"i#olo$ic% "e ob"er&ă B permaeţă o mare bl(deţe 'i o
aumită timiditate% probabil le$ate de u "etimet de iferioritateP)
EXCITAŢIE, stimulare a unui receptor senzorial.
Aparatul er&o" tra"mite me"aEul coţiut B eCcitat 'i mobili!ea!ă eer$ia or$ai"mului
pre$ătit petru ră"pu") El poate eCprima reacţia corpului Iu "timul= :T)M)/) /rid$e" ume'te
e)citaţie ră"pu"ul emoţioal uic al oului3ă"cut la orice eCcitat; 'i% pe u pla mai
$eeral% "tare tra!itorie de eCaltare metală 'i de a$itaţie motorie B care "e poate $ă"i u
"ubiect "upu" uor emoţii puterice "au ca urmare a uei itoCicaţii :alcooli"m% de eCemplu;)
ECcitaţia ite"ă% durabilă% "e Bt(le'te la maiac% care e"te &e"el% $urali&% fără a"t(mpăr 'i
ifati$abil) C(d a$itaţia e"te eCce"i&ă "au &ioletă% e"te ece"ar "ă "e recur$ă la
eurolepticeP "au la litiu 'i "ă "e i!ole!e bola&ul Btr3o cameră moderat ilumiată) 3V
MANIE)
EXHIBIŢIONISM, impulsie morbidà de a-yi aràta organele genitale în locuri publice.
Bl $ă"im la uii debili mitali "au demeţi% al căror "imţ moral e"te "lăbit% dar 'i la idi&i!i cu
iteli$eţă ormală) Ca per&er"iue "eCuală% eC#ibiţioi"mul "e ite$rea!ă Btr3o "tructură
e&rotică% efiid dec(t u "imptom pritre altele)
le$at de imaturitatea afecti&ă 'i de compleCul ca"trăriiP) ,upă p"i#aali'ti% eC#ibarea
or$aelor $eitale ar fi% B mod ico'tiet% miElocul de a "e a"i$ura de po"e"ia lor)
EC#ibiţioi"mul e"te% B $eeral% puţi acce"ibil terapeuticii) <Videcări= ar fi cu toate ace"tea
obţiute datorită p"i#oterapiei de i"piraţie p"i#aalitică 'i terapiei comportametaleP)
EXPECTATIVĂ, ayteptare din partea unui subiect care, bazându-se pe elemente
obiective, sperà într-o anumità reuyità.
ECpectati&a coicide rareori cu performaţa a'teptată% ea fiid iflueţată de doriţele 'i de
temerile per"oaei B cau!ă) 3Z AS.IRAQIE)
EXPERIMENT CRONIC, acţiune experimentalà de duratà.
B p"i#olo$ia aimală "e pre$ăte"c uele aimale !i"e <croice=% B "copul reali!ării de
eCperimete frec&et repetate) ,i 806F% după eCemplul lui R)-) ?eat#% "e utili!ea!ă
microelectro!i implataţi "tabil B creierul mai multor aimale% "pre a "e "tudia fucţioarea
ace"tui or$a) .ritr3o mică bre'ă practicată B cutia craiaă% "e itroduc B ma"a cerebrală
electro!i miu"culi cu &(rf bot) Microelectro!ii "ut coectaţi la aparatele de "timulare 'i de
Bre$i"trare% fie pri lu$i fire "ubţiri% de eCtremă fieţe% fie pri tra"mi"ie radioelectrică)
Toleraţa la implaturi e"te eCceletăN uele aimale le pă"trea!ă timp de 536 ai)
EXPERTIZĂ MENTALĂ,,
al personalitàţii efectuat de un
medic psihiatru ori de un psiholog
844
EXTRATENSIV
clinician, la cererea unei autoritàţi judiciare sau administrative.
ECperti!ele p"i#iatrice 'i p"i#olo$ice "ut frec&ete mai ale" B proce"ele crimiale% c(d
tribualul are e&oie "ă 'tie dacă% B mometul crimei% acu!atul era Btr3o "tare de <demeţă=N
dacă e"te B permaeţă periculo"N dacă eCi"tă la el aomalii metaleN dacă e"te "u"ceptibil de
&idecare 'i de rei"erţie B "ocietateN dacă e"te pa"ibil de "acţiue peală% B $eeral%
Eudecătorul de i"trucţie apelea!ă la doi eCperţi :p"i#iatru 'i p"i#olo$;% care pot "ă Baite!e
două rapoarte "eparate "au u "i$ur teCt% după ce 'i3au cofrutat puctele de &edere)
EXPRESIE, manifestare exterioarà a gândirii sau a stàrilor psihice.
ECpre"ia e"te o coduită de comuicare $eerată de &iaţa "ocială 'i care cotribuie la
meţierea coe!iuii "ale) Atitudiile% mimica% &orbirea% "cri"ul%de"eul au drept raţiue de a
fi tra"miterea de iformaţie către "emei) Copilul mic care B'i face rău că!(d u pl($e
dec(t dacă pri preaEmă "e află mama "a "au altcie&a di aturaE: lacrimile "ale "ut o cerere
de co"olare)
Iorma de eCpre"ie &aria!ă de la o cultură la alta) B 9apoia "e "ur(de petru a "e eCprima
furia "au B ca! de mu"trare) ECpre"ia afecti&ităţii e"te u limbaE care "e B&aţăN ea
fucţioea!ă ca u miEloc de comuicare) Sc#i!ofreicul "e B"trăiea!ă de $rup petru că a
pierdut u!aţa ormală a ace"tui limbaE: mimica "a u mai core"pude "etimetelor
eCprimate :el r(de B faţa uor e&eimete tri"te;% iar &ocabularul pe care Bl folo"e'te% prea
Bcărcat de eolo$i"me% de&ie de eBţele")
Te#icile eCpre"i&e "ut pe lar$ folo"ite B p"i#olo$ia cliică 'i B p"i#opatolo$ie% fie ca
miEloc de cuoa'tere a per"oaei% fie
ca terapeutică% B Africa ea$ră% bola&ii "e eCprimă mai ale" pri da"% ritm% baterea tobelor
'i <di"cur"uri ebue= :cu&ite arucate aladala% "tri$ate% urlate "au p"almodiate;)
EXTAZ, stare inefabilà în care subiectul pare cufundat în încântare.
B ace"t ca! fucţiile &e$etati&e ale "ubiectului :re"piraţie% circulaţie; "ut foarte Bcetiite% el
emaipercep(d me"aEele lumii eCterioare) ECta!ul mi"tic &eritabil "e poate a"ocia cu u i&el
moral eCtrem de ridicat 'i poate atrea reali!area de fapte măreţe% B p"i#opatolo$ie "e
ob"er&ă ueori "tări eCtatice care iterferea!ă cu preocupări erotice 'i reli$ioa"e% dar care u
duc icăieri)
EXTEROCEPTOR, receptor senzitiv localizat pe suprafaţa corpului.
ECteroceptorii prime"c 'i tra"mit me"aEele lumii eCterioare: &i!uale% auditi&e% cutaate 'i
c#imice :miro" 'i $u"t;)
EXTRATENSIV, în clasificare lui H. Rorschach, tip de ,rezonanţà intimà" stabilit prin
psihodiagnostic`, în care formula principalà K/C face sà aparà o predominanţà a
ràspunsurilor culoare (C), legate de starea emoţionalà a subiectului, faţà de ràspunsurile
miycare (K), care par sà traducà posibilitàţile sale de identificare. Subiectul extra-tensiv
este orientat spre acţiune yi spre lumea exterioarà, având contacte sociale lesnicioase.
Coceptul de eCtrate"iue :de ude deri&ă termeul <eCtrate"i&=; e"te le$at de acela de
eCtra&er"iue folo"it de
EXTRAVERSIUNE
C) -) 9u$) ,ar pe c(d 9u$ co"ideră că u poţi fi dec(t eCtra&ertit "au itro&ertit%
Rar"c#ac# co"ideră că acela'i idi&id cuoa'te <momete itro&er"i&e= 'i <momete
eCtrate"i&e=) Tocmai petru a "ubliia acea"tă di&er$eţă adoptă el o termiolo$ie diferită)
EXTRAVERSIUNE, în tipologia Iul C. G. 1ung, tràsàturà de personalitate caracterizatà
de o tendinţà de exteriorizare a sentimentelor.
ECtra&ertitul e"te orietat către lumea eCterioară) El e"te "ociabil% are mulţi amici% Bi place "ă
r(dă 'i "ă "e amu!e% "etimetele 'i caracterul Bi "ut tra"3
parete% caută "c#imburi afecti&e 'i itelectuale cu ceilalţi 'i pare a Bflori la cotactul cu ei)
.etru ?) 9) E@"ecM eCtra3&er"iuea e"te uul di polii uei dime"iui bipolare% celălalt pol
fiid itro&er3
EXTRAVERTIT, tip psihologic definit de C.G. 1ung, tip a càrui tràsàturà esenţialà
constà în deschiderea faţà de lumea exterioarà.
B tipolo$ia "a 9u$ di"ti$e patru cate$orii de per"oae pritre eCtra&ertiţi: 8; domiate de
gândire@ 4; orietate de sentiment@ 2; la care predomiă sen%aţia@ 5; care a"cultă de intuiţie.
FABULAŢIE, relatare imaginarà prezentatà ca realà.
Se di"ti$ două feluri de fabulaţie: ua pe care am putea3o califica drept ormală% deoarece ea
e"te frec&etă la copil% iflueţată de lecturile "au filmele care i3au frapat ima$iaţiaP% 'i alta
care e"te clar patolo$ică% B primul ca! "ubiectul u i$oră faptul că fabulea!ă% pe c(d B cel
de al doilea ca! fabulea!ă ico'tiet) 9) ,ela@P re!er&ă termeul de fa/ulator bola&ului care
B'i ia producţiile ima$iare drept amitiri autetice) Iabulaţia e"te o tulburare de memorie pe
care o Bt(lim B uele afecţiui metale% cum e"te "idromul lui Tor"aMo&) 3Z MINCIUNĂN
MIT+MANIE)
FALUS, în Antichitate, reprezentare figuratà a membrului viril în stare de erecţie, ca
imagine religioasà.
Ace"t terme% luat ade"ea ca "ioim al pei"ului% diferă totu'i B mod fudametal de ace"ta)
Termeul pei" de"emea!ă u obiect real% pe c(d falu"ul e"te u obiect ima$iar% "imbolic%
repre!et(d forţa%
puterea &irilă% fecuditatea 'i ueori pe !eul B"u'i% ca B cultul lui ,io@"o"% ude falu"ul era
purtat "olem B cadrul uor "ărbători)
Ialu"ul% ca "imbol al &irilităţii% Eoacă u rol importat B aumite coduite umae% le$ate de
acceptarea "au de refu!ul "ău) Subiecţi ma"culii "e pot do&edi icapabili "ă3'i a"ume deplia
lui po"e"ie% pe c(d multe femei acceptă cu $reu% dacă u cum&a u acceptă deloc% că u Bl au:
"ut femeile care% B &iaţa cotidiaă% au c#ef "ă ri&ali!e!e cu bărbaţii)
FAMILIE, instituţie socialà bazatà pe sexualitate yi pe tendinţele materne yi paterne, a
càrei formà variazà de la o culturà la alta (monogamà, poligamâ, poliandrà etc.)
B "ocietatea occidetală familia are drept fucţie e"eţială a"i$urarea "ecurităţii membrilor "ăi
'i educarea copiilor) Ace'tia dob(de"c aici limbaEul% obiceiurile 'i tradiţiile $rupului lor) .ri
Eocul imitării 'i idetificării cu păriţii% ei B'i elaborea!ă per"oalitatea% B'i formea!ă caracterul
'i trec de la e$oi"m la altrui"m)
846
FANTASM
Iamilia e"te ece"ară de!&oltării copilului% dar calitatea "a depide de &aloarea ace"teia)
Autoritatea e"te tot at(t de efa"tă ca 'i eiter&eţia: Btr3u ca! "e creea!ă "ituaţii fru"trate%
de ude decur$ a$re"i&itatea refulată 'i aCietatea% B celălalt ca! "e aEu$e la mofturi% la
i"ecuritate 'i la lee) Coe!iuea familiei e"te u factor importat B e&oluţia ulterioară a
membrilor "ăi) S3a demo"trat relaţia po!iti&ă care eCi"tă Btre alcooli"m% maladia metală%
delic&etă 'i di"ocierea familiei) 3Z[ CAREN9ĂN ,ERAC+R, C+N9U-A*)
FANTASM, fantazare stabilà yi atayantà.
Uii "ubiecţi% pro"t adaptaţi la lumea B care trăie"c% de!&oltă producţii ima$iare care "e
Brude"c cu &i"ul "au cu re&eria: ei "e &ăd bo$aţi% puterici% iubiţi de o per"oaă pre"ti$ioa"ă%
fără a fi totu'i cu totul B'elaţi de #imerele lor) Iata"mul e"te o amă$eală care Btreţie
e&ro!aO)
FANTEZIE, imaginaţie creatoare.
Iiiţa umaă e"te "upu"ă B permaeţă fru"trărilor) Trebuiţele "ale profude "ut rareori
"ati"făcute direct 'i imediat) .etru a face "ă di"pară te"iuile care re!ultă di "ituaţii
coflictuale% idi&idul di"pue de umeroa"e mecai"me de apărareP) Uul ditre ace"tea e"te
fate!ia: ea co"tă B a tra"pue B mod ico'tiet impul"ia pe plaul ima$iarului% "pre a o
"ati"face "imbolic% pri crearea de ima$ii) Iata!area alimetea!ă re&eriile% &i"ele 'i uele
deliruri) Ea e"te frec&etă la copii 'i "e maife"tă la adulţii ormali B urma e'ecurilor)
FARMACODEPENDENTĂ, dependenţà fizicà yi /sau psihicà faţà de
126
un drog utilizat iniţial în scop terapeutic.
Subiectul e"te determiat "ă co"ume ace"t medicamet fără Btrerupere "au periodic% "pre a3i
re$ă"i efectele 'i a e&ita idi"po!iţia $eerată de pri&aţiue) Ua 'i aceea'i per"oaă poate fi
depedetă de mai multe produ"e)
FARMACOVIGILENŢĂ > IATRO-
-ENIE)
FECHNER :-u"ta& T#eodor;% filo"of 'i p"i#olo$ $erma :Niederlau"it!% 87F8 3 *eip!i$%
8771;)
Spirit eciclopedic K e"te medic% matematicia% profe"or de fi!ică :8725;% apoi de filo"ofic
:875H; K % el "tudia!ă "e!aţiile &i!uale de culoare% percepţia "uetelor 'i "e itere"ea!ă de
p"i#ofi!ică% al cărei iiţiator e"te E) M) Geber) I"pir(3du3"e di lucrările acee"tuia
referitoare la "e!aţii% a euţat o le$e :<ite"itatea "e!aţiei cre'te direct proporţioal cu
lo$aritmul eCcitaţiei=; pe care el a cre!ut că o poate $eerali!a la toate faptele de co'tiiţă)
E"te uul ditre primii autori care a itrodu" mă"urarea B p"i#olo$ie) ,itre "crierile "ale
cităm: 7lemente de psihofi%ic
FEROMON "au FERORMON, sub stanţà chimicà secretatà de un individ yi care, emisà
în mediul sàu (aer sau apà), constituie un mesaj pentru semeni, inducându-le acestora
un comportament determinat yi provocând modificàri în fiziologia lor.
Ca 'i #ormoii% feromoii operea!ă B do!e foarte mici a"upra uor or$ae receptoare "peciale
'i au o acţiue "pecifică :"timulatoare "au i#ibatoare; a"upra celui
FIXAŢIE
care le receptea!ă) Sut "ub"taţe me"a$ere% care permit idi&i!ilor di aceea'i "pecie "ă
comuice Btre ei% iter&eid B toate mometele &ieţii "ociale aimale)
*a om% feromoii au fo"t pu'i B e&ideţă de G) Cutler 'i -) .reti :807H;) ,ifu!aţi de
tra"piraţie% feromoii emaă di $ladele "udoripare aCilare% mamelare 'i $eitale) Au ca
efect re$ulari!area ciclurilor me"truale la femeie)
FERRIERE :Adolp#e;% psiholog yi pedagog elveţian (Geneva, 1879-id., 1960).
E"te uul ditre fodatorii I"titutului 9ea39acjue" Rou""eau :-ee&a% 8084;% al *i$ii
iteraţioale petru 'colile oi :8048; 'i al /iroului iteraţioal al educaţiei :/)I)E)% 8046;)
Critic lucid 'i per"picace al B&ăţăm(tului tradiţioal% "3a "trăduit "ă tra"forme 'coala%
făc(d3o <acti&ă=) A precoi!at <muca ade&ărată= .„Ic vrai travail"6, iiţiati&a idi&iduală%
acti&itatea de $rup) Bi datorăm umeroa"e "crieri% Btre care ?coala activă :8044;)
FETI$ISM, deviaţie sexualà care se manifestà prin atayamentul erotic faţà de un obiect
(încàlţàminte, chiloţi etc.) sau faţà de una din pàrţile corpului semenului.
Acea"tă per&er"iue "e Bt(le'te la "ubiecţii imaturi di puct de &edere afecti&% fiCaţi la u
"tadiu Bdepărtat al de!&oltării) Are ade"ea o "emificaţie "imbolică 'i pare le$ată de primele
elii'ti "eCuale ale copilului) ,upă S) Ireud% feti'i"mul ar fi u mecai"m de apărare
Bmpotri&a fricii de ca"trare)
FIDELITATE, calitate a unei probe (test) care dà rezultate aproape
identice când este aplicatà de repetate ori aceluiayi grup de subiecţi.
Se e&aluea!ă fidelitatea uui te"tP admi3i"tr(du38 de două ori% după u aumit iter&al de
timp 'i B acelea'i codiţii% aceluia'i e'atio de idi&i!i%deterri(3du3"e $radul de corelaţie
care eCi"tă Btre cele două "erii de mă"urări) Cu u bu te"t "e obţi idici care &aria!ă Btre
F%7F 'i F%0F :F%76 B ca!ul te"tului /iet3Simo;) .etru a "e "uprima efectele B&ăţării% "e
poate mări iter&alul de timp care "epară cele două aplicări ale te"tului "au "e utili!ea!ă te"te
<paralele= :de eCemplu% Bt(i Btrebările pare% apoi cele impare ale aceleia'i probe;)
FIGURĂ, formà care se detayeazà dintr-un ansamblu.
Va!a cu flori pe care o &ăd pe biroul meu e"te u obiect cu cotururi bie de"eate% care "e
idi&iduali!ea!ă B raport cu arierplaul me"ei) Tema uei "imfoii e"te melodia care "e
deta'ea!ă de acea"ta) Va!a 'i melodia "ut fi$uri di"ticte ale uor a"ambluri percepute% di
care ele fac parte) Noţiuile de fi$ură 'i de fod "ut eCte"ibile la toate domeiile) /oala e"te
o <fi$ură= care apare pe arierfodul or$ai"mului) + Bt(r!iere la B&ăţătură :retar3dare
'colară; u e"te dec(t emer$eţa uei tulburări :fi$ură; "tr(" le$ată de "ăătate 'i de
codiţiile p"i#o"ociale :fod; ale 'colarului) C(d o ima$ie e"te co"tituită di două fi$uri de
o pre$aţăP e$ală% ea apare ca fiid re&er"ibilă) 3V -ESTA*T3
.S>C?+*+-IE)
FIXAŢIE, atayament excesiv faţà de o persoanà, un obiect sau o reprezentare
inconytientà (imago*.
S) Ireud ume'te fi)aţia unei tendinţe faptul că acea"ta Bt(r!ie Btr3o fa!ă
127
IIRI+-N+M+NIE
determiată a de!&oltării p"i#o"eCuale) ,e eCemplu% copilul căruia i "3a dat "ă "u$ă dicolo de
limitele ormale &a a&ea dificultăţi B depă'irea "tadiului oral B care el "3a complăcut) El Bl
abadoea!ă cu re$ret "i tide B mod ico'tiet% ori de c(te ori "uferă u e'ec% "ă3'i recree!e
pe pla ima$iar codiţiile trecutului care Bi pro&oacă o"tal$ii)
FIZIOGNOMONIE, arta de a cunoayte caracterul dupà aspectul fizic yi îndeosebi dupà
fizionomie.
Studiile de"tiate "ă "tabilea"că aumite cocordaţe Btre fi!ioomie 'i aptitudiile "au
tră"ăturile permaete ale per"oalităţii au du" mereu la re!ultate decepţio3ate) E"te practic
impo"ibil "ă "e difereţie!e u "ubiect per&er" de u idi&id ormal porid de la eCamiarea
foto$rafiilor lor)
,ia$o"ticarea i&elului metal pri acela'i miEloc e"te la fel de ilu!orie: u eCi"tă dec(t o
foarte "labă corelaţie :r \ h)8F; Btre e&aluarea iteli$eţei pe ba!ă de foto$rafie 'i aceea
obţiută pri metoda te"telor) Toţi cliicieii 'tiu că o faţă lumioa"ă% u "ur(" maliţio" 'i
i'te oc#i &ii u co"tituie ueori dec(t o ma"că a$reabilă a uui "ubiect lip"it de iteli$eţă
ca urmare a uei ecefalopatii "ur&eite B prima copilărie) E"te totu'i po"ibil ca eCpre"ia
facială% modelată de reacţiile afecti&e obi'uite% "ă poată reflecta per"oalitatea% dar e"te
Bdoielic ca iterpretarea diamicii eCpre"ioale "ă depă'ea"că Btr3o !i "tadiul artei
re!er&ate c(tor&a per"oae "pecial dotate 'i ituiti&e)
FLEGMATIC, tip caracterologic ale càrui tràsàturi principale sunt mefienţa faţà de
emotivitate, stà-
pânirea de sine, respectul faţà de reguli.
B caracterolo$ia= 'colii fraco3olade!e% fle$maticul "e defie'te pritr3o "labă emoti&itate
:E;% o acti&itate letă B"ă co"tată :A;% Bt(r!ierea reacţiilor "au "ecudaritate= :S;)
FOAME, senzaţie care însoţeyte trebuinţa de a mânca.
Ca urmare a lucrărilor lui G)/) Cao% "3a co"iderat că "e!aţia de foame e"te direct le$ată
de cotracţiile "tomacului% dar ulterior "3a ob"er&at că ablaţia ace"tui or$a u modifică cu
imic "e!aţia re"pecti&ă) *a fel% dimiuarea procetului de !a#ăr B "($e :9) Ma@er% 8066;
u mai e "uficietă ca "ă eCplice acea"tă "e!aţie)
Ioamea ţie de u mecai"m p"i#o3fi!iolo$ic compleC B care iter&i Bdeo"ebi aparatul
di$e"ti&% "i"temul er&o" cetral% "i"temul euroedocri% amiele biolo$ice :B "pecial
dopamia 'i "eroto3ia% care iteracţioea!ă; "i edorfieleP) Btre$ul or$ai"m e"te implicat
B ace"t proce"% ceea ce 83a făcut pe biolo$ul "paiol R) Turro :8085; "ă "puă% pritr3o
ituiţie $eială% că foamea e"te "e!aţia pro&ocată de "ituaţia utriti&ă critică a tuturor
celulelor corpului% B pre!et Btre&edem modul B care "e efectuea!ă re$larea apetitului)
Aumite fapte :tra"fu!ia de "($e de la u aimal Bfometat la uul "ătul pro&oacă cotracţii
"tomacale; e fac "ă credem B eCi"teţa uui #ormo "pecific care ar acţioa a"upra #ipotala3
mu"ului :ba!a creierului; ude "e "ituea!ă cetrii facilitatori 'i i#ibitori ai foamei) Stimularea
ace"tor cetri% pri ifluCuri de ori$ie "e!orială :miro"uri% "e!aţii $u"tati&e))); "au c#iar
pri emoţii% e"te "uficietă
847
FORMA
ca "ă pro&oace foamea "au "aţietatea)
3h A*IMENTAREN AN+REXIEN /U*IMIE)
FOBIE, teamà iraţionalà yi obsedantà referitoare la anumite obiecte sau la anumite
situaţii.
,itre temele fobice cel mai frec&et Bt(lite le otăm pe acelea care "e raportea!ă la "paţiile
libere :a$orafobieP; "au Bc#i"e :clau"trofobieP; 'i la aimale :!oofobieP;) Btre$ul
comportamet al bola&ului co"tă B Bdepărtarea a$oa"ei pri e&itarea obiectului fobie "au
pri răm(erea B preaEma uui obiect lii'titor)
.etru <comportameti'ti= fobiile ar fi coduite dob(dite ca urmare a uor eCperieţe
efericite% coduite amplificate de reacţiile eCce"i&e ale aturaEului "au de i"ecuritatea
datorată ab"eţei mamei) Ele "3ar remedia pritr3o terapie comportametalăO) .etru
p"i#aali'ti% mecai"mul cau!al al e&ro!ei fobice e"te u coflict itrap"i#ic ico'tiet)
Subiectului Bi e"te teamă de impul"iile "ale% cărora le "ub"tituie u obiect) Tocmai petru că u
'i le poate a"uma 'i petru a le e$a realitatea% el B'i depla"ea!ă a$oa"a a"upra uui obiect
"imbolic)
FORCLUZIE, termen propus de 9. Lacan pentru a desemna un mecanism de apàrare
specific psihozei, constând în respingerea în afara universului simbolic al subiectului a
unei reprezentàri insuportabile yi a afectului care i se
Eul "e comportă de parcă repre!etarea u ar fi eCi"tat iciodată) Cu toate ace"tea% de'i
re"pi"ă 'i abolită B iterior% repre!etarea tide "ă re&iă di afară% B "pecial "ub formă de
#aluciaţie) Iorclu!ia
"e Brude'te cu e$area realităţii= 'i cu refularea e&rotică% dar e"te mai radicală% deoarece
<"emificaţii= forclu'i :e"imboli!aţi; u ar fi ite$raţi B ico'tietul "ubiectului) Ace"t
terme face parte di &ocabularul lacaia) B traducerea frace!ă a 5perelor complete ale lui
Ireud :l077; "e preferă termeul reDet :\ re"pi$ere;)
FORMAŢIE REACTIONALĂ, conduità generatà de un conflict între simţul moral yi o
tendinţà inacceptabilà.
Se Bt(mplă ca o mamă "ă3'i re"pi$ă B mod ico'tiet copilul% dar rareori ea eCprimă făţi'
o"tilitatea Bmpotri&a lui) Cel mai ade"ea aCietatea $eerată de acea"tă "ituaţie "e tra"formă
Btr3o teamă emoti&ată de a3'i pierde copilul% Btr3o "olicitare eCce"i&ă% Btr3o atitudie
captati&ă) .etru a lupta cotra a$re"i&ităţii "ale% mama reacţioea!ă etal(d o dra$o"te
tiraică) Iormaţiuile reacţioale "ut comportamete i&er"e faţă de impul"iile latete:
i$iea eCce"i&ă eCprimă lupta copilului cotra Bcliaţiei "ale de a "e Euca cu murdăria% iar
mila ia a'tere di tediţe "adice) Multe tră"ături de caracter au acea"tă ori$ie)
FORMĂ, organizare în care fiecare element nu existà decât prin rolul sàu în construcţie.
+ melodie e"te o formă pe care o recuoa'tem c#iar dacă ea e"te tra"pu"ă Btr3u alt to)
Notele emaifiid acelea'i% u putem recuoa'te c(tecul dec(t pri relaţia care "ub!i"tă Btre
părţi% adică pri or$ai!area elemetelor "oore% B $eeral% oi percepem a"ambluri
or$ai!ate 'i u elemete co"tituti&e) Iorma e"te u dat
I+R9A
imediat al co'tiiţei care re!ultă di te3 au o "tructură 'i le$i proprii) ,e"com3
diţa "potaă a elemetelor de a "e "tmc3 puerea lor B elemete u e de!&ăluie
tura: pe cerul B"telat% de eCemplu% di"3 atura lor% deoarece ele au o uitate atu3
ti$em co"telaţii :Ur"a3Mare% Ur"a3Mică% raia) +pera ar#itecturală pe care o admir
+rio etc);) ECi"tă forme perfecte% "ime3 e"te altce&a dec(t "uma pietrelor "ale%
trice% complete% care "e deta' riţă de fod% 'i forme icomplete)
a!ă cu u'u3 coipul e"te altce&a dec(t "uma or$aelor% imetrice 'i Elemetele "e ite$rea!ă
B a"amblul care le comadă ec#ilibrul 'i eCplică părţile)
."i#olo$ia formei a a&ut u rol co"i3
derabil B de!&oltarea ideilor modere) Ea
l "tă la ori$iea cocepţiilor pri&id uitatea
P P i or$ai"mului :T) -old"tei;% a oilor teorii ) ) E a"upra iteli$eţei 'i
memoriei :amitirile
a"cultă de le$ile formei: i le amitim cu
P [ E at(t mai bie cu c(t "ut or$ai!ate Btr3
F u Btre$ "emificati&;) A iflueţat
P P % $(direa uor filo"ofi ca Maurice Merleau3
i .ot@) [3V -ESTAUT.S>C?+*+-IE)
*rivind punctele din această figură, avem
tendinţa să le organi%ăm în serii de linii, de
coloane sau de pătrate, ca şi cum am avea
de(a face cu forme separate
Iormele perfecte "ut co"tate% adică tid "ă3'i pă"tre!e caracteri"ticile proprii% B pofida
modificărilor de pre!etare) Celelalte au tediţa de a fi &ă!ute ca forme perfecte B ca!ul B
care le pri&im la ta#i"to"cop :u cerc "part pare cotiuu;)
."i#olo$ia formei% fodată la Bceputul "ecolului XX de către trei p"i#olo$i ber3lie!i% MaC
Gert#eimer% Turt ToffMa 'i Golf$a$ To#ler% a fo"t itrodu"ă B Iraţa de .aul -uillaume)
Ea co"ideră toate feomeele ca fiid a"ambluri care
FORŢĂ, putere de acţiune.
."i#olo$ia diamică tide "ă eCplice coduitele uui idi&id porid de la forţele itere 'i
eCtere care "e eCercită a"upra "a) Nu e"te &orba de forţe ipotetice% de e&erificat :cum "ut
i"tictele;% ci de forţe "u"ceptibile de defiire obiecti&ă% pri ob"er&area comportametului
Btr3u c(mp p"i#olo$ic limitatN ueori ace"te forţe pot fi cuatificabile B mod eCperimetal)
E"te po"ibil% de eCemplu% "ă "e mă"oare ata'ametul uei femele de 'obola faţă de puii ei
ot(d umărul de 'ocuri pe care acceptă "ă le primea"că trec(d pe"te u pla'eu electrificat
care o "epară de pro$eitură)
T) *eYi di"ti$e mai multe tipuri de forţe: forţele de progresie, diriEate "pre "au cotra uei
re$iui de atracţie "au de repul"ieN forţele de constrângere, care fr(ea!ă forţele de pro$re"ie
'i depid at(t de ob"tacolele fi!ice 'i "ociale c(t 'i de capacităţile idi&idualeN forţele induse,
FREUD (ANNA)
care "ut idepedete de trebuiţele idi&idului% dar core"pud cu doriţele altei per"oae :o
mamă care acţioea!ă a"upra copilului ci;N B "f(r'it% forţele impersonale, care "ut ceriţe de
fapt) Toate ace"te forţe% care pot "ă acţioe!e "imulta a"upra idi&idului% Bi determiă
comportametul)
FOTOTAXIE, reacţie de orietare 'i de locomoţie a uui or$ai"m mobil "ub iflueţa
lumiii)
Reacţia e"te <po!iti&ă= c(d depla"area "e face către "ur"a de lumiă 'i <e$ati&ă= c(d ea are
loc B "e" opu") .oate fi B"ă 'i <polifa!ică=) Btr3ade&ăr%dacă "upuem u aimal uei
ilumiări permaete%ob"er&ăm după u timp o alteraţă re$ulată Btre fa!ele po!iti&e 'i cele
e$ati&eN ace"t comportamet e"te le$at de catitatea de eer$ie lumioa"ă ab"orbită de
fotore3ceptorii or$ai"mului) Ace"ta "e orietea!ă către lumiă at(ta timp c(t o poate "uporta%
Btorc(du3i "patele de Bdată ce a fo"t ati" u aumit pra$) 3V .ATIE)
FREINET :Cele"ti;% peda$o$ frace! :-ar"% Alpe"3Maritime"% 870H 3Vece% 80HH;)
I"titutor parti!a al ?colii noi, el B'i ba!ea!ă actul didactic pe itere"% acti&itate% libera
eCprimare a copilului% muca B colecti&% a$aEare 'i re"po"abilitate% B 8045 a itrodu"
imprimeria B "coală% BcuraE(d core"podeţa ele&ilor di diferite "tabilimete 'i edit(d
două re&i"te: <Sopul= :cule$ere de teCte redactate de copii; 'i <Imprimeria B 'coală= :di
8056% <Educatorul=;% B 8026% Bmpreuă cu "oţia "a% Eli"e% i"titutoare% fodea!ă propria "a
'coală la Vece :Alpe"3Maritime";)
Ireiet a elaborat u material peda$o$ic eCtrem de util% B "pecial <fi'ierele auto3corecti&e= 'i
<be!ile didactice= care permit muca 'colară idi&iduală) A creat de a"emeea o mi'care%
?coa2i modernă france%ii :8055;% care atra$e mulţi i"titutori tieri di Iraţa 'i di
"trăiătate
:pe"
actualmete te#icile lui Ireiet;) ,itre lucrările ace"tui peda$o$% cităm: ?coala modernă
france%ă :8055;N 0pusele lui $athieu :8060;N Eehnicile 9reinet ale şcolii moderne .F:$6.
FRENOLOGIE, teorie a lui I) 9) -ali 'i -) Spur!#eim% potri&it căreia ar eCi"ta o relaţie
"tr("ă Btre forma craiului 'i de!&oltarea fucţiilor itelectuale 'i morale)
Ideea pe care "e ba!ea!ă acea"tă di"cipliă e"te că aptitudiile 'i fucţiile metale ale omului
"ut locali!ate B !oe "pecifice ale creierului% B raport cu importaţa lor% părţile cerebrale
core"pu!ătoare "3ar de!&olta 'i ar modela forma craiului: fucţiilor bie de!&oltate le3ar
core"pude bo"e :<bo"a matematicii= etc);% iar di"po!iţiilor deficiete le3ar core"pude depre3
"iui) Acea"tă doctriă% care u are ici o ba!ă 'tiiţifică% e"te a!i abadoată)
FREUD :Aa;% p"i#aali"te e$le!ă de ori$ie au"triacă :Viea% 8706 3*odra% 8074;)
Cocepţiile "ale cu pri&ire la tratametul p"i#aalitic al copiilor diferă mult de acelea ale
Melaiei Tlei) Ea a pu" B lumiă importaţa rolului mamei B de!&oltarea copilului% porid
de la ob"er&aţii făcute B cre'ele de la ?amp"tead) Cotribuţia "a teoretică maEoră la
p"i#aali!ă e"te 7ul şi mecanismele de apărare :802H%
131
IREU, :SI-MUN,;
trad) fr) 8050;) Mai pot fi citite% B limba frace!ă: !e normal et la pathologi+ue che% I#enfant
:trad) fr) 80H6;N !e traitement ps,chanal,ti+ue des enfants .805H;% !#enfant dans la
ps,chanal,se :801H;)
FREUD (Sigmund). neuropsihiatru austriac, fondator al psihanalizei (Freiberg,
Moravia, azi Pribor, Cehoslovacia, 1856-Londra, 1939).
Urm(d "tudii medicale la Viea% "e "peciali!ea!ă B eurolo$ie% efectuea!ă importate
cercetări B aatomia comparată a "i"temului er&o" 'i a"upra ecefalopatiilor ifatile 'i
de"coperă proprietăţile ae"te!ice ale cocaiei) .ri&at3docet la Ui&er"itatea di Viea% &ie
B Iraţa "pre a3'i completa pre$ătirea medicală: B 8776 urmea!ă cur"urile lui 9) M) C#arcot%
la Salpetriere% iar patru ai mai t(r!iu pe acelea ale lui ?) /er#eim% la Nac@) I"talat la
Viea% de&ie colaboratorul lui 9) /reuer% cu care publică% B 8706% 0tudii asupra isteriei.
Co&i" că e&ro!ele "ut maladii p"i#ice idepedete de orice le!iue or$aică% priciuite
de 'ocuri afecti&e uitate% el caută o metodă "u"ceptibilă "ă readucă B co'tiiţă traumati"mele
Băbu'ite) ,upă ce utili!ea!ă% "ucce"i&% #ipo!a% apoi u tratamet pri Btrebări% folo"e'te
metoda a"ociaţiilor libere 'i formulea!ă regula nonomisiunii :pacietul trebuie "ă "puă tot ce
Bi trece pri mite;) Studia!ă &i"ele% demo"trea!ă mecai"mele de ba!ă ale ace"tora%
elaborea!ă oţiuile de ce!ură% refulare% libido% ico'tiet% pre$ătid B fa!e "ucce"i&e o
ouă p"i#olo$ie% cuo"cută "ub umele de psihanali%ă. Nu e"te &orba de o "implă terapeutică%
ci de o
doctriă care puea "ub "emul Btrebării ideile pri&id codiţia umaă)
Cu curaE 'i "tăruiţă% S) Ireud 'i3a cotiuat cercetările% B pofida o"tilităţii "u"citate de
cocepţiile "ale re&oluţioare) +pera "a e"te co"iderabilă) <.ri fecuditatea "a K "pue E)
Claparede K% ea co"tituie uul di e&eimetele cele mai importate Bre$i"trate &reodată de
i"toria 'tiiţelor "piritului=) ,itre eCtrem de umeroa"ele "ale lucrări% cităm: Interpretarea
&D)"3eDor:80FF;N *relegeri de introducere în psihanali%ă .F:FT(F:Fl6; Inhi/iţie, simptom şi
angoasă :804H;) .rimul &olum B traducere frace!ă al operelor complete ale lui Ireud a
apărut B 8077N el &a fi urmat de alte două!eci p(ă B 800H)
FRICĂ, sentiment de neliniyte tràit în prezenţa sau la gândul unui pericol.
."i#aali'tii fac clar di"ticţie Btre frică 'i a$oa"ăP) Cea dit(i e"te reacţia ormală B faţa
uui pericol real% pe c(d cealaltă "e raportea!ă la o frică lip"ită de obiect :ea ar fi impre"ia
&a$ă că ri'ti u pericol idefiit B faţa propriilor impul"ii;)
FRIEDMANN :-eor$e";% "ociolo$ frace! :.ari"% 80F4 3id)% 8011;)
Io"t ele& al Lcolii Normale% a$re$at de filo"ofic :804H; 'i doctor B litere :805H;% e"te director
de "tudii la Lcoala practică de Balte "tudii :8057; 'i director al Cetrului de "tudii pri&id
comuicaţiile de ma"ă) Cercetările "ale "e referă Bdeo"ebi la p"i3#o"ociolo$ia mucii) ,itre
umeroa"ele "ale lucrări% cităm: *ro/lemele umane ale maşinismului industrial :805H;N
încotro merge munca umanăU :806F;N $unca fărâmiţată :806H;N *utere şi înţelepciune
:801F;)
824
IR+MM
FRIGIDITATE, imposibilitate, pentru femeie, de a trài senzaţii volup-tuoase în
raporturile sexuale.
Acea"tă tulburare% foarte frec&etă B Iraţa :aproCimati& o treime ditre femei;% poate a&ea
cau!e or$aice locale "au% de cele mai multe ori% cau!e p"i#olo$ice) Iri$iditatea poate fi le$ată
de "t($ăcia "oţului% dar 'i de refu!ul ico'tiet al plăcerii di partea femeii 'i de codiţia
femiiă) Ioarte ade"ea fri$iditatea traduce u coflict iterior% po"ibil de preci!at pritr3o
eCamiare aprofudată) .etru a trata tulburarea% p"i#oterapeutul trebuie "ă furi!e!e
cuplului% cu tact% toate iformaţiile 'i "faturile te#ice de care are e&oie) SeColo$ii G) ?)
Ma"ter"O 'i V) E) 9o#"o au pu" la puct o metodă de reeducare p"i#o"eCuală :cură ite"i&ă
de 86 !ile;% care ar obţie 7FS &idecări durabile)
FRISCH (Karl von), zoopsiholog austriac (Viena, 1886 - Munchen, 1982).
E"te cuo"cut mai ale" pri lucrările "ale a"upra orietării 'i "c#imbului de iformaţii la
albie% dar tot el e"te acela care a de"coperit% la boi'tea% prima <"ub"taţă de alarmă=) E"te
&orba de o "ecreţie c#imică eliberată de aimalul răit "au umai B"păim(tat :a mai fo"t
umită 'i <"ub"taţa $roa!ei=;% care a&erti!ea!ă co$eerii de pre!eţa uui pericol 'i Bi face
"ă fu$ă) Tarl &o Iri"c# a publicat umeroa"e lucrări% ditre care uele au fo"t tradu"e B
limba frace!ă: Gie et moeurs des a/eilles :8066;N &rchitecture animale .801H;N !e
professeur des a/eilles :8071;N $emoires d#un /iologiste. Gon 9risch.877H38074; W8077d)B
8012 aobţi3ut% Bmpreuă cu T) *ore! 'i N) Tiber$e% .remiul Nobel petru mediciă)
FRdBEL (Friedrich), pedagog german (Oberweissbach, 1782-Marienthal, 1852).
.uteric iflueţat de 9) ?) .e"talo!!iP% dar 'i de 9) A) Tome"M@% a pu" B practică propriile
"ale idei peda$o$ice 'i% B 878H% la Teil#au% a fodat I"titutul ui&er"al $erma de educaţie)
Re"tr($(du3'i B mod &olutar c(mpul de acţiue la copiii mici% după ce "e ocupa"e de
'colari% el i3a ob"er&at pe ou3ă"cuţi 'i pe "u$ari% B 872H de"c#ide la /laMebur$
:Turi$ia;% prima Ninder(garten :$rădiiţă de copii;% B care Eocul ocupă u loc e"eţial) Mai
t(r!iu $rădiiţele de copii "3au ră"p(dit pe"te tot B lume% iclu"i& B ţările B cur" de de!&ol3
tare 'i B C#ia populară)
FROMM (Erich), psihanalist american de origine germanà (Frankfurt pe Main, 19OO -
Muralto, Elveţia, 1980).
Bmpreuă cu M) Mead 'i -) -orer% a de!&oltat teoria <caracterului aţioal=% care Bl face pe
idi&id "ă "e comporte a'a cum i3o cere rolul "ău "ocial) El face di trebuiţa "ocială
elemetul fudametal al p"i#olo$iei umae) +rice cuoa'tere a idi&idului ar trebui "ă treacă
pri "tadiul relaţiilor iterper"oale% Btruc(t ceea ce e"te e"eţial e"te mai puţi "ati"facerea
"au fru"trarea impul"iilor i"tictuale c(t calitatea le$ăturii iterumae) B co"eciţă%
problemele cele mai importat "ut dra$o"tea% ura% prieteia% $elo!ia etc) +mul are e&oie de
ceilalţi petru a "e reali!a% petru a3'i de!&olta creati&itatea) El a"piră la o "ocietate iubitoare
'i frateră) Iromm e"te u umai"t% u marCi!at 'i u morali"t)
133
,itre pricipalele "ale lucrări tradu"e B limba fraceD)ă) cităm: *a peur cDe la li/erte :8058%
trad) 80H2;N !#homme ponr lui meme :8051% trad) 80H1;N *a crise de la ps,chunal,.(ic.
E)V)V9DO)S sur 9reud, $ar). ct l@i ps,chvlogic sociale :801F% trad) 8018;N *a passion cDe cDetraDrc
:8016;N 4rundcur ct limitcs cDe Ia pensee frcu(dicnne :lucrare po"tumă;)
FRUSTRARE, stare a celui care este privat de o satisfacţie legitimà, care este înyelat în
speranţele sale.
Iru"trarea "e poate datora lip"ei uui obiect :lip"a de #raa; "au Bt(lirii uui ob"tacol pe
calea Bmpliirii doriţelor) Se "pue că dificultăţile "ut e)terne, atuci c(d re!ultă di mediu
:fructele "ut B pom% dar pa!icul &e$#ea!ă;% 'i interne. atuci c(d ele depid de idi&id
:"imţul "au moral Bi iter!ice furti'a$ul;)
Iru"trarea u "e defie'te B"ă pri ob"tacol% petru că% B realitate% imic u e permite "ă
'tim ce &a fi apreciat ca atare de către "ubiect) Ua 'i aceea'i "ituaţie poate fi re"imţită ca
fa&orabilă de către o per"oaă 'i poate fi trăită ca fru"trată de către alta) Videcarea% de
eCemplu% u e"te Btotdeaua primită cu "ati"facţie% deoarece uii $ă"e"c mai multe a&ataEe
B a fi bola&i :u mai au re"po"abilităţi% ceilalţi "e ocupă de d('ii etc); dec(t "ăăto'i)
A'adar% u 'tim dacă idi&idul e"te fru"trat dec(t "tudidu3i comportametul)
Reacţiile la fru"trare "ut &ariabile: ele depid de atura a$etului fru"trat 'i de
per"oalitatea celui "upu" acţiuii ace"tui a$et) Ră"pu"ul% B $eeral% e"te a$re"i&)
+"tilitatea poate &i!a ob"tacolul :copilul mic B'i maife"tă furia la adre"a mamei "ale;% "e
poate depla"a a"upra uui "ub"titut :copilul B'i bate ur"uleţul; "au &i!ea!ă propria per"oaă
:uele "iucideri B r(dul
825
'colarilor% co"ecuti&e uei mu"trări% "e eCplică pri ace"t mecai"m;% B alte ca!uri%
a$re"iuea% total i#ibată% e"te Blocuită de re$re"iueP la u "tadiu aterior al de!&oltării
:reapariţia eure!ieiP)));)
,upă importaţa lor 'i după mometul B care "e produc% fru"trările determiă co"eciţe mai
mult "au mai puţi durabile la cei care le Bdură) Ele "ut cu at(t mai $ra&e cu c(t "e maife"tă
mai precoce) 9) Mac V) ?ut a demo"trat că% la 'obolai% comportametul de depo!itare e"te
cu at(t mai ite" cu c(t aimalele au fo"t mai pri&ate de #raă la &(r"ta lor t(ără% B
comparaţie cu 'obolaii care au primit Btotdeaua o alimetaţie abudetă) ,e!&oltarea
$eerală e"te de a"emeea afectată de careţele afecti&e= precoce) ECperimet(d pe doi ie!i
$emei% alăptaţi de mama lor% uul ditre ei fiid "eparat de acea"ta timp de o oră pe !i) apoi
am(doi fiid pri&aţi de lumiă% ?) S) l)iddell a co"tatat că iedul care u a fo"t "eparat "3a
adaptat oii "ituaţii% pe c(d celălalt a murit% Btr3o cre'ă3model% R) Spit! a co"tatat că "u$arii
pri&aţi de mama lor pre!etau o "e"ibilitate cre"cută la ifecţii baale :mortalitate 21S; B
comparaţie cu cei ditr3o $rădiiţă% ude u "3a Bre$i"trat ici u dece") Iru"trări mai puţi
$ra&e% cum e"te pri&area de bl(deţea materă% au co"eciţe caracteriale: copilul de&ie
e$oi"t% #iper"e"ibil 'i depedet de păriţii "ăi) Educaţia u co"tă B "uprimarea fru"trărilor%
ci B do!area lor% B fucţie de re!i"teţa idi&idului)
FUGĂ, pàràsire a domiciliului, escapadà.
Ea e"te la copil epilo$ul uui coflict cu aturaEul :păriţi% B&ăţători% educatori;% at(t reacţie
de opo!iţie faţă de mediul care u38 "ati"face c(t 'i "peraţă cofu!ă de a
FURIE
$ă"i altude&a ceea ce Bi e"te refu!at aici) Adulţii e&ro!aţi% de!ec#ilibraţi au ueori aceea'i
atitudie) Iu$a% coduită co'tietă% e"te B ace"t ca! mărturi"irea e'ecului)
Sut B"ă 'i di"pariţii de la domiciliu care ră"pud uei poriri impul"i&e% c&a"i3automatice%
mai mult "au mai puţi co'tiete) Ace"tea "e Bt(le"c B epilep"ie% "c#i!ofreie 'i B "tările
cofu!ioale)
FUGĂ DE IDEI, exaltare psihicà.
Toate proce"ele metale par accelerate% ideile "e precipită tumultuo"% "e Blăţuie B di"preţul
oricărei lo$ici% după c#eful a"ociaţiilor "uperficiale% Btr3u di"cur" icoeret) Acea"tă
maife"tare "e ob"er&ă mai ale" B maie=)
FUNCŢIE, ansamblu de operaţii strict dependente unele de altele, al càror joc armonios
exprimà viaţa organismului.
,upă 9) ,eYe@O% fucţia co"tituie uitatea fudametală a oricărei coduite% ea fiid u act
adaptat) 9ocul%de eCemplu% u e"te accidetal: e"te o fucţie K "pue 7. Claparede K%
deoarece "ati"face trebuiţele pre!ete ale copilului% aEut(du38 totodată "ă3'i pre$ătea"că
&iitorul) Mecai"me p"i#olo$ice cum "ut fata!area 'i refularea au 'i ele o &aloare
fucţioală% fiid modalităţi de apărare a per"oalităţii cotra te"iuilor pe care le "uferă)
FUNCŢIE SIMBOLICĂ 3P TE+RIA
+.ERAT+RIE)
FUNCŢIONAL, care priveyte o funcţie.
*sihologia funcţională e"te o metodă de abordare a acti&ităţii metale% B loc de a "e Btreba:
<Care e"te atura &ieţii p"i#iceJ= :puct de &edere "tructural; "au <Cum "e de"fă'oară
operaţiuile metale
8
J=
:puct de &edere mecaici"t;% ea cercetea!ă cau!ele feomeelor p"i#olo$ice% "emificaţia lor%
&aloarea lor adaptati&ă :care e"te fucţia emoţiei% a &i"ului etc);) .uctul "ău de &edere e"te
diamic) ."i#olo$ia fucţioală pue problema coduitei 'i aEu$e la acţiuea practică%
deoarece "copul po"tulat dictea!ă căutarea miEloacelor) ,acă% de eCemplu% co"iderăm "omul
o fucţie de apărare cotra epui!ării% iar B aumite e&ro!e= &edem re!ultatul uei
"upra"olicitări=% e &om $(di "ă i"tituim cure de "om petru a trata tulburările e&rotice)
Educaţia ouă e"te fucţioală% B "e"ul că ea u mai co"ideră iteli$eţa ca pe o etitate% ci
ca pe u i"trumet aflat la di"po!iţia copilului) .etru ca ace"ta "ă "e "er&ea"că de el% trebuie
"ă3i "imtă e&oia% trebuie tre!it itere"ul "ău B acea"tă direcţie) Tocmai ţi(d "eama de
trebuiţele 'i de itere"ele copilului Bl putem mai bie i"trui 'i Bi putem de!&olta re"ur"ele
aturale)
FURIE, emoţie subità, cu tendinţà agresivà, care se manifestà prin t r-o vie animaţie
expresivà, gestualà yi verbalà, uneori incontrolabilà.
Cla"ic "e di"ti$ furia palidă "au li&idă 'i furia ro'ie% defiite a"tfel după coloraţia feţei) *a
copii "e ob"er&ă <furiile albe=% care tid la "icopă) Iuria "ur&ie B "ituaţii de fru"trare% c(d
idi&idul "e arată icapabil de a le domia) Uor per"oae e&olice "au e&ro!ate furia le
oferă oca!ia "ă3'i afirme per"oalitatea elii'tită) C(d u "e Bdră!e'te Bfrutarea
"ubiectului furiei% are loc o depla"are a"upra lucrurilor eaimate "au a"upra fiiţelor lip"ite
de apărare% copii "au aimale) ."i#aali!a de"coperă aici o re$re"are la "tadiul "adico3aal)
135
Sub iflueţa educaţiei% fiiţa umaă B&aţă "ă3'i cotrole!e eCpre"iile motorii 'i &erbale ale
furiei) Cu toate ace"tea% uele furii eCplodea!ă la cel mai măruţ preteCt) Ele deotă idi&i!i
predi"pu'i% ca urmare a uei dere$lări edocrie :c(d tiroida "au "uprarealele "ut prea
acti&e;% "au o deficieţă a "i"temului er&o" cetral% ca B epilep"ie "au alcooli"mul croic)
Stările de furie "e a"ocia!ă ueori cu ob"curi!area co'tiiţei% care poate "ă u pă"tre!e ici o
amitire pri&id a"emeea "tări) 3Z S?AM RA-E)
FURT, fapt de a3ţi B"u'i buul altuia% pri forţă "au fără 'tirea pă$uba'ului)
Uele furturi traduc imaturitatea afecti&ă a autorilor% iar ueori 'i Bcliaţia "pre
rău a ace"tora) Iurturile au dubla "emificaţie a repre"aliilor 'i a uei re&edicăriN "ut
comi"e% cel mai ade"ea% de către "ubiecţi fru"traţi B copilărie) Uii #oţi ditre miori fură
obiecte de la per"oae pe care le Bdră$e"c B mod deo"ebit) Ace"t comportamet paradoCal
core"pude doriţei lor a"cu"e de a u le pără"i% de a pă"tra cel puţi ce&a de la ele) Alţi
copii% pro"t adaptaţi di puct de &edere "ocial% fură petru a da altora lucrurile de furatN ei
"peră că B felul ace"ta le &or <cumpăra= camaraderia 'i &or fi admi'i B $rupul lor) ECi"tă% B
"f(r'it% furturi patolo$ice% comi"e de epileptici% de demeţi% de arieraţi icapabili "ă "e
cotrole!e% dar ace"tea "ut relati& rare) 3V[ C*E.T+MANIE)
-
GALLUP :-eor$e ?orace;% !iari"t 'i "tati"ticia america :9effer"o% loYa% 80F8 3 T"c#i$el%
El&eţia% 8075;)
A fodat propriul "ău i"titut de "odare a opiiei publice :8026; 'i a creat o metodă de
ac#etă pri c#e"tioare idi&iduale care 'i3a $ă"it o co"acrare ră"uătoare B 802H% c(d ea
i3a permi" "ă pre!ică triumful lui I),) Roo"e&elt B ale$erile pre!ideţiale% cu o eroare de
umai 'a"e procete)
GALVANOTAXIE, reacţie de orientare yi de locomoţie a unui organism mobil supus
acţiunii unui curent electric continuu.
Se "pue că $al&aotaCia e"te po!iti&ă atuci c(d aimalul e"te atra" de electrodul po!iti&
:aod; 'i e$ati&ă c(d depla"area "e face "pre catod) Cuoa'terea comportametului
$al&aotaCic al pe'tilor "tă la ba!a pe"cuitului electric) Metoda co"tă B a crea B apă% cu
aEutorul uui $rup electro$e% u c(mp electric produ" de u curet cotiuu) .e'tii% atra'i de
aod% "e imobili!ea!ă B &eciătatea "a% literalmete ae"te!iaţi) .e"cuitul electric
permite% Btr3u cur" de apă% "elecţioarea "peciilor% elimiarea uor &arietăţi dăuătoare% cum
e"te pe'tele3pi"ică% marcarea pe'tilor a căror cre'tere &rem "ă o urmărim% depla"ările lor etc)
G.A.P.P. 3V -RU. ,E A9UT+RARE .SI?+.E,A-+-ICĂ)
GANDIRE, ansamblu de fenomene psihice.
Se di"ti$e o $(dire vigilă, reali"tă% orietată "pre adaptarea la lumea eCterioară% 'i o $(dire
autistică "au onirică, $u&erată de trebuiţele afecti&e) Cea dit(i% care a"cultă de pricipii
raţioale formate B cur"ul de!&oltării 'i B cotact cu realitatea% e"te "ociali!atăN ea "e
eCprimă pri cu&(t :idee% cocept; 'i propo!iţie :Eudecată;) A doua% care "capă le$ilor lo$icii%
de"ociali!ată% folo"e'te mai ale" repre!etări "imbolice%Bcărcate de &aloare afecti&ăN o $ă"im
la "c#i!ofreici% dar apare 'i la omul ormal% B &i"e)
B $eeral% "e poate "pue că $(direa onirică :"au auti"tică; coţie feomeele refulate de
co'tiiţa &i$ilă) E"te o $(dire pri&ată% care "e eCprimă B "imbol 'i u
821
-aN,IRE ,EREA*a
reclamă utili!area limbaEului% Btruc(t u e"te de"tiată comuicării) -(direa &i$ilă%
dimpotri&ă% e"te itim le$ată de limbaEul &orbitN be#a&iori'tii :9) /) Gat"o; co"ideră c#iar
că ea u e"te altce&a dec(t &orbirea răma"ă "ub&ocală ca urmare a i"uficieţei icitaţiilor
motorii aEu"e la or$aele foatoare) ,acă acea"tă eCplicaţie pare abuD)i&ă% u e"te mai puţi
ade&ărat că $(direa &i$ilă e"te u act care orietea!ă Btre$ul or$ai"m "pre comuicare)
ECperieţa o do&ede'te B mod cert: dacă "e cere uui "ubiect "ă "e $(dea"că la u aumit
obiect% "e Bre$i"trea!ă pe limbă 'i pe bu!e ipe buricele de$etelor% B ca!ul uui "urdomut;
cureţi de acţiue comparabili cu cei co"tataţi
GANDIRE SCHEMATICĂ, gândire în care cunoytinţele ycolare, prejudecàţile, bagajul
cultural biruie structurile intelectuale construite de subiectul însuyi.
Ace"t ba$aE artificial% făcut Bdeo"ebi di cu&ite 'i di "c#eme ri$ide% co"tituie ade"ea
petru per"oaă u #adicap care Bi limitea!ă creati&itatea) -(direa "c#ematică "e opue
i&eţiei)
GANGURIT, stadiu prelingvistic al copilului, care se caracterizeazà printr-o emisiune
de sunete mai mult sau mai puţin articulate, fàrà semnificaţie yi care apare spre luna a
treia de viaţà.
*imbaEul 'i $(direa "ut deci itim le$ate 'i "e iflueţea!ă reciproc% de!&olt(du3"e B
paralelN tulburările $(dirii "e repercutea!ă a"upra limbaEului% 'i i&er")
GANDIRE DEREALĂ, sistem de gândire în dezacord cu realul yi logica.
Re&eria% B care e ima$iăm că "ă&(r'im acte de bra&ură% face parte di ace"t "i"tem)
-(direa dereală :"au derei"tică; "e de!&oltă B"ă B "c#i!ofreie% Bc#i" B auti"mul "ău% i!olat
de lumea BcoEurătoare% bola&ul B'i edifică u ui&er" pri&at% $u&erat de propriile "ale le$i%
idepedete de lo$ica oa"tră)
GANDIRE PRACTICĂ, activitate a spiritului orientatà spre rezolvarea de probleme
concrete ale vieţii cotidiene sau pur tehnice.
-(direa practică "e ba!ea!ă pe acti&itatea percepti&o3motorie% dar fără a "e reduce la acea"ta)
827
%
terme p"i#olo$ic luluţiune6 "uccede "c(cetelor oului3ă"cut) E"te o acti&itate Bă"cută%
Idică K micuţul păr(d a trăi plăcerea fucţioării coardelor "ale &ocale K% idepedetă de
orice eCperieţă auditi&ă% deoarece ea eCi"tă c#iar 'i la copiii ati'i de "urditate co$eitală)
-($uritul preludia!ă dob(direa limbaEuluiO 'i comuicarea &erbală% Btr3ade&ăr% copilul
imită at(t "uetele pe care le produce :<a3a3a3=% <rB3rB3rB=))); c(t 'i pe acelea au!ite la aturaEul
"ău) Spre lua a 'a"ea el repetă primele "ilabe: <ma3ma3ma=% <pa3pa3pa=% <ta3ta3ta= etc)% cărora
păriţii le atribuie repede u "e") B felul ace"ta% pro$re"i&% copilul "elecţioea!ă "uetele
care pro&oacă B Eurul "ău reacţii% elimi(du3le pe celelalte) -($uritului% care di"pare către
lua a oua% Bi "uccede imitarea "ilabelor au!ite% ca apoi "ă fie ro"tite primele cu&ite)
GELOZIE, stare afectivà caracterizatà de teama de a te vedea
deposedat de un lucru la care ţii (putere, dragostea unei persoane).
Btr3u "e" mai re"tricti&% Bţele$em pri $elo!ie "etimetul $eerat de teama ca o per"oaă
iubită "ă u o prefere pe alta B locul o"tru) .etru copilul mic% toţi cei care Bmpart cu el
dra$o"tea 'i B$riEirile mamei "ale "ut i'te u!urpatori :compleCul lui +edipP 'i al lui Cai;)
A$re"i&itatea "a la adre"a lor "e eCprimă ueori dramatic: u copil B'i omoară B bătaie fratele
ou3ă"cut% u altul% mai B &(r"tă% arucă B foc ur"uleţul me!iului :coduită "imbolică;) +
a"emeea a$re"i&itate traduce elii'tea copilului% care "e teme "ă u fie e$liEat% ba c#iar
abadoat% B fa&oarea ri&alului)
*a adult% la ori$iea uor crime :ude "e poate di"ti$e o tediţă Eu"tiţiară; "au "tări
e&rotice u rareori "e re$ă"e"c "ec#ele ale $elo!iei ifatile) Uii autori cred că "etimetul
e"te ui&er"al 'i ati&) ?) Gallo atra$e ateţia că $elo!ia "e Bt(le'te c#iar 'i la aimale
:dacă Ue!3mierdăm u c(ie% u altul "e repede "ă3i ia locul;) R) *ito ob"er&ă că B I"ulele
Marc#i!e% ude libertatea "eCuală e"te totală% idi$eii B'i maife"tă totu'i $elo!ia atuci c(d
"e Bmbată% adică atuci c(d cotrolul lor &olutar e"te dimiuat) Alţi p"i#o"ociolo$i :+)
Tlieber$;% dimpotri&ă% co"ideră că ace"t "etimet e"te de ori$ie culturală)
-elo!ia u ţie de doriţa idi&idului de a "e bucura B mod eCclu"i& de fa&orurile celuilalt% ci
are u "tatut "ocial% B "ocietăţile moo$amice% adulterul u pro&oacă reacţii de $elo!ie dec(t
B mă"ura B care e"te $eerator de i"ecuritate :materială "au afecti&ă; 'i B mă"ura B care
e"te pu"ă B cau!ă oţiuea de &aloare per"oală :pre"ti$iu% ooare;) *ucrul ace"ta e"te B
mod tra$ic ade&ărat petru $elo"ul delirat% care u &a e!ita "ă3'i de"fi$ure!e "au "ă3'i ucidă
parteerul <iubit=) -elo'ii "ut pa"ioaţi aCio'i% "adoma"oc#i'ti% care caută cu a&iditate toate
do&e!ile pre"upu"ei lor eorociri 'i "ut itratabili cu ar$umete raţioale) ,upă p"i#aali'ti
:,) *a$ac#e% 8051;% coduita lor ar fi dictată de "etimete compleCe :#omo"eCualitate
latetă% fiCaţie oedipiaă% ura la adre"a parteerului etc 9 de"pre care ei u au c(tu'i de puţi
cuo'tiţă)
GENIU, subiect eminent, dotat cu o creativitate excepţionalà.
Uii p"i#olo$i de limbă e$le!ă au cre!ut că pot defii $eiul pri i&elul ati" la te"tele de
iteli$eţă) Idi&idul care obţie u coeficiet de iteli$eţă "uperior lui 856 :a'adar care "e
"ituea!ă la mai mult de trei de&iaţii "tadard dea"upra mediei% pritre cei F%8S idi&i!i
"uperiori di populaţie; "3ar apropia de $eiu) ,ar reu'ita eCcepţioală la probele itelectuale
u e"te "uficietă "pre a3i atribui acea"tă calitate uei per"oae) ,upă I) -alto% $eiu e"te
acela care% dată fiid puterea "a creatoare 'i &aloarea mucii "ale% ocupă po!iţia de u om la
u milio de alţi oamei% pierderea "a fiid durero" re"imţită de partea cea mai iteli$etă a
aţiuii :A) Ei"tei% de eCemplu;)
GEORGIADE :Co"tati;% psiholog român (Bràila, 1898 - 1991).
Btre aii 8041 'i 8024 a făcut "tudii de "peciali!are la .ari"% ude a lucrat mai ale" B
laboratorul de p"i#olo$ie fi!iolo$ică al lui ?) .iero% la Sorboa% 'i B acela de p"i#olo$ie a
copilului codu" de ?) Gallo) B acela'i timp% "3a Bmpărtă'it di cocepţia lui .ierre 9aet) B
aii celui de al
139
GEOTAXIE
doilea ră!boi modial a "tudiat% B "ecţia de euroc#irur$ie de la Spitalul Cetral di
/ucure'ti% "ub Bdrumarea marelui eurolo$ ,) /a$da"ar% răiţi de ră!boi cu le!
N
i ale
creierului% pu(d B e&ideţă rolul 'i fucţiile lobului frotal B &iaţa p"i#ică) + lucrare a "a
de o Baltă ţiută 'tiiţifică e"te *sihologia gândirii copilului :8025;% B care autorul urmăre'te
de!&oltarea itelectuală pe coordoatele a trei factori: or$aic :difereţierea 'i maturi!area
cetrilor cerebrali;% "ocial :Bfiriparea 'i amplificarea relaţiilor cu "emeii; 'i <eCperieţa
imediată=% "trict idi&iduală) C) -eor$iade aEu$e la coclu!ia că diferitele fucţii p"i#ice <u
"e maife"tă dec(t atuci c(d diferitele elemete ale or$ai!aţiei cerebrale au ati" i&elul
ece"ar de de!&oltare fucţioală% care "ă permită eCerciţiul 'i acti&itatea lor=) A defiit meca3
i"mul p"i#olo$ic al mi"tici"mului reli$io" 'i al oricărui act de crediţă .$aglavitul în lumina
psihologiei ştiinţifice, 8026;% mecai"m care a!i poate eCplica #aluciaţiile% ueori colecti&e%
le$ate de a'a3!i"ele +)R)N)3uri) Alte "crieri: *ro/leme şi idei noi în psihologie :802H;N
5riginile magice ale minciunii şi gene%a gândirii :8027;N *ertur/aţiile şi deviaţiile conştiinţei
:8020;N 4eorge -ălinescu#student. 7seu psihologic :8018;)
GEOTAXIE, reacţie de orientare yi de locomoţie a unui organism animal, provocatà yi
întreţinutà de câmpurile de gravitaţie, în special de greutate.
C(d mi'carea "e efectuea!ă B "e" de"cedet% $eotaCia e"te po!iti&ăN B "e"ul opu"% e"te
e$ati&ă) -eotaCia po!iti&ă :B$ropare; pare a fi% cel mai ade"ea% o
reacţie adaptaţi &ă de fu$ă% pro&ocată de u a$et fi!ic) 3P TAXIE)
GERONTOLOGIE, studiere a condiţiilor yi consecinţelor bàtrâneţii.
Acea"tă ouă 'tiiţă ră"pude ece"ităţii ur$ete de a re!ol&a problemele p"i#olo$ice 'i
"ociale ale per"oaelor B &(r"tă% al căror umăr a cre"cut co"iderabil după cel de3al doilea
ră!boi modial) ECi"tă o p"i#olo$ie a &(r"tei a treia% codiţioată de Bmbătr(irea fi!ică% de
modificările ieluctabile ale relaţiilor "ociale 'i de apropierea morţii% B $eeral% toate
aptitudiile "e deteriorea!ă B mod pro$re"i& :forţă mu"culară% fucţii itelectuale% diami"m;N
afecti&itatea "e toce'te% reapare e$ocetri"mul) E"te dificil "ă Bmbătr(e'ti cum "e cu&ie% "ă
pără"e'ti fără amărăciue c(mpul de acţiue% "ă te <reco3&erte'ti=) Nu rareori "e pot ob"er&a
tulburări de di"po!iţie% reacţii de i!olare% depre"ie "au re&oltă% ba c#iar tulburări metale
:e&ro!e 'i p"i#o!e de meopau!ăP 'i ale perioadei de i&oluţie;) 3Z .ENSI+NAREN
SENI*ITATE)
GESELL :Arold;% psiholog american (Alma, Wisconsin, 1880 - New Haven, 1961).
Ca 'i mama "a% i"titutoare Btr3o 'coală petru copii3problemă% el fucţioea!ă mai Bt(i ca
i"titutor% ca apoi "ă de&iă director de cole$iu) Simţid B"ă ece"itatea uei pre$ătiri
p"i#olo$ice% de&ie ele&ul lui Stale@ ?ali 'i% B 80FH% obţie titlul de doctor B filo"ofic) Iără
a3"i abadoa acti&ităţile peda$o$ice% Btrepride "tudii medicale% la ab"ol&irea cărora e"te
umit profe"or de i$ieă a copilului la 'coala de mediciă a Ui&er"ităţii di >ale) B cur"urile
"ale u le pre!ită
85F
GOLDSTEIN
"tudeţilor copii deficieţi% ci copii ormali% deoarece K "u"ţie el K u 'tim aproape imic
de"pre de!&oltarea lor) Ai de3a r(dul el "tudia!ă aceia'i "ubiecţi% utili!(d te"tele :e"te
creatorul a'a3umi3telor /a/,(tests"6, aali!a ciemato$rafică :l T; Mm de pelicule% fi'ate; 'i
metoda co$emeilorO) Ca 'i ?) Gallo%B Iraţa% a itrodu" B p"i#olo$ie oţiuea de matu3
ri!are 'i a i"i"tat a"upra codiţiilor umae ale cre'terii) ,i opera "a% eCtra$em trilo$ia:
Infant and -hild in the -ulture of Eoda, :8052% trad) fr) 8050;N Infant from R io 1V :805H%trad)
fr) 8050;N &dolescent from O6 to 1T .806F% trad) fr) 8060;)
GESTALTPSYCHOLOGIE sau GES-
TALTISM, psihologia formei.
4estalttheorie :teoria formei; pue la ba!a p"i#olo$iei oţiuea de "tructură% pri&ită ca u
Btre$ "emificati& al relaţiilor ditre "timuli 'i ră"pu"uri) Acea"tă 'coală p"i#olo$ică B'i
propue "ă "e"i!e!e
:estaltps;chologie. <e8olvarea unei probleme şi :estalttheorie (după '. :uillaume, La
Psychologie de la forme, Paris, =lammarion, 340>, p. 3>?*: să se calcule8e suprafa!a triun(
ghiului isoscel "@C, cu unchi drept in ", cunoscAndu(se că "@ = a. <ăspunsul B31, este
evident de ndată ce triunghiul "@C este perceput ca jumătatea unui pătrat "@CD.
,&etamorfo8a figurii este aceea care constituie ra!ionamentul/, scrie :uillaume
feomeele B totalitatea lor% fără a di"ocia elemetele di a"amblul B care "e ite$rea!ă 'i
B afara căruia B'i pierd "emificaţia) Aplicată mai Bt(i percepţiei% 4estalttheorie "3a eCti" la
Btrea$a p"i#olo$ie% iar după aceea 'i la alte di"ciplie: "ociolo$ie% atropolo$ie
:A)*)Troeber%Cl)*e&i3Strau"";% li$&i"tică :N)S) Trubet!Mo@% R) 9aMob"o; 'i c#iar mediciă
:T) -old"tei;) -e"tal3ti'tii co"ideră că omul 'i operele "ale u pot fi eCamiate dec(t B
$lobal itatea lor)
GLISROIDIE, vâscozitate mentalà.
Sub acea"tă deumire% I) MiMoY"Ma $rupea!ă u a"amblu de coduite itelectuale 'i
afecti&e :letoarea ideaţiei% ade!i&itatea eCce"i&ă faţă de per"oae 'i lucruri; care ar fi
caracteri"tice per"oalităţii epilepticului) 3c[ E.I*E.T+I,IE)
GLOSOLALIE, creaţie voluntarà a unei limbi în aparenţà noi.
Acea"tă Btrepridere% c&a"iimpo"ibilă% e"te opera uor bola&i mitali care au co&i$erea că
utili!ea!ă u limbaE ou% cu u "e" e$ocetric% limbaE care re!ultă di modificarea fra!elor 'i
cu&itelor idiomurilor cuo"cute) *a Bceput de eBţele" petru u eiiţiat% ace"t limbaE
eoformat de&ie acce"ibil de Bdată ce i "3au de"cifrat "itaCa elemetară 'i &ocabularul% al
cărui "e" răm(e fiC) -lo"olalia core"pude deci alterării "uperficiale a limbaEului% care poate
fi 'i "e &rea tradu"% "pre deo"ebire de "c#i!ofa!ie=% ude tulburarea e"te mai profudă)
GOLDSTEIN :Turt;% neurolog american de origine germanà (Kattowitz, azi Katowice,
Polonia, 1978 - New York, 1965).
,upă ce a predat eurolo$ia 'i p"i#iatria B mai multe ui&er"ităţi di -ermaia
GRAFOLOGIE
:Toi$"ber$% 8084N IraMfurt pe Mai% 8087N /erli% 8044;% B'i pără"e'te ţara fu$id de
re$imul a!i"t :8022;) Refu$iat B Statele Uite% reitră B B&ăţăm(t la Ui&er"itatea
Columbia :802H;% apoi la ?ar&ard :805F;) *ucrările "ale referitoare la răiţii cu le!iui ale
creierului 83au determiat "ă critice teoria locali!ărilor cerebrale=% "ă reco"idere problema
fucţioării "i"temului er&o" 'i a or$ai"mului B $eeral) AEu$e la coclu!ia că ace"ta "e
comportă ca u a"amblu corp3"pirit% idi"ociabil% că reacţioea!ă B totalitatea "a atuci c(d
o parte e"te afectată 'i că Btre$ul re$lea!ă părţile) *ucrarea "a fudametală) 0tructura orga(
nismului :8025;% a fo"t tradu"ă B limba frace!ă B 8068)
GRAFOLOGIE, studiu al scrisului.
-rafolo$ia% ai cărei &eritabili fodatori "ut abatele 9) ?) Mic#o :87FH38778; 'i mai ale" 9)
CrepieuC39ami :87673805F;% "e ocupă% B e"eţă% de de"coperirea le$ăturii care eCi"tă Btre
"cri" 'i per"oalitatea celui care "crie) Ea poate fi co"iderată ca o metodă de i&e"ti$aţie
p"i#olo$ică) Actul de a "crie e"te% Btr3ade&ăr% o coduită eCpre"i&ă care depide u umai de
factori "ocioculturali :B&ăţare;% ci 'i de compoete afecti&e) ,acă e"te practic impo"ibil "ă
$ă"im două $rafii idetice% u rareori "e pot rele&a aalo$ii frapate Btre producţiile
$rafolo$ice ale uor per"oae diferite)
ECi"tă o tipolo$ie Btemeiată pe "cri" :$rafotipolo$ie;% a'a cum eCi"tă o bioti3polo$ie=)
-rafolo$ia e"te B mod curet utili!ată B "elecţia profe"ioală :cele mai multe Btreprideri
comerciale 'i idu"triale cer u curriculum vitae mau"cri"; 'i B orietarea profe"ioală% ca
eCame
854
complemetar) Cu toate că &aliditatea poate fi reală% e"te eBdoielic faptul că ba!ele
$rafolo$iei "ut Bcă pro"t a"i$urate 'i că răm( multe de făcut :"tadardi!area ormelor%
"tudii de corelaţii Btre tră"ăturile de caracter 'i tră"ăturile $rafolo$ice; Baite de a3i da
Btrea$a importaţă pe care ar putea3o a&ea)
GRAFOTERAPIE, formà de psihoterapie bazatà pe exerciţii de scris.
-rafoterapia &i!ea!ă obţierea uei redre"ări morale a "ubiectului pri deter3
armoioa"e% de o calitate "uperioară acelora reflectate de $rafia "a obi'uită) 3Z ,lS-RAIIE)
GRAVIDITATE, stare psihofizio-logicà a femeii care ayteaptà un copil.
Sur"ă de bucurie "au de a$oa"ă% $ra&iditatea e"te Btotdeaua u epi"od importat B &iaţa
uei femei) .e pla p"i#olo$ic% femeia &ede cum i "e repu aumite probleme di copilărie%
le$ate de calitatea relaţiilor ei cu mama) Am(două au de&eit acum e$ale% dar% B fucţie de
maturitatea afecti&ă a &iitoarei mame% acea"tă "ituaţie "e poate B"oţi de "etimete "peciale
:culpabilitate% ri&alitate etc);) Apariţia primei $ra&idităţi aduce uor femei o "ati"facţie
eCtraordiară pe care aali!a p"i#olo$ică e permite "ă o raportăm ueori la u compleC al
ca"trăriiP ere!ol&at) ,oriţa ar!ătoare de a fi mamă maife"tată de femeile "terile "au%
dimpotri&ă% teama de a a'te copii $eerea!ă te"iui emoţioale care "e pot eCprima pritr3
u a"amblu de "imptome umit <$ra&iditate er&oa"ă=) -ă"im aici toate "emele cliice ale
$ra&idităţii K oprirea
-RU. ,E A9UT+RARE .SI?+.E,A-+-ICA
me"truaţiei% $reţuri% bombarea treptată N abdomeului etc) K% dar femeia u e'ti B"ărciată)
GREGARISM, tendinţà de a se aduna, de a trài în grup.
+mul e"te o fiiţă "ocială) Nu3i place "i$urătatea% probabil petru că% Bcă de la a'tere% "3a
$ă"it Btr3u mediu uma 'i a &alori!at puteric faţa 'i per"oaa păriţilor% de care depidea
total) Căutarea to&ără'iei e"te ui&er"ală) *a copil ea "e maife"tă "pota B acti&ităţile 'i B
Eocurile "ale colecti&e% iar la adult pri participarea ace"tuia la &iaţa mulţimilor) *a ba!a
comportametului $re$ar "tau raporturile familiale ale omului% care $ă"e'te B $rupP "ecuritate
'i multe alte a&ataEe practice)
GRUP, ansamblu uman structurat, ale càrui elemente se influenţeazà reciproc.
ECi"tă u mare umăr de &arietăţi de $rupuri: familia% ec#ipa de mucă% clica de răufăcători%
per"oalul uei u!ie etc) Uele "ut "potae :badele de copii;% altele "ut
i"tituţioali!ateN membrii lor "e "upu uor re$uli impu"e pro$re"i& de &iaţa $rupului "au
care Bi "ut preeCi"teteN uele co"tituie u "cop B "ie :petru a "ati"face trebuiţe
"ocioafecti&e;% altele "ut u miEloc de a ati$e u "cop :$rupe de mucă;)
Toate $rupurile "e iterpeetrea!ă: $re&a% de eCemplu% e"te o acţiue decla'ată de o
or$ai!aţie "idicalăN dar acea"ta "uferă iflueţa adereţilor "ăi% care ei B'i'i "ut "e"ibili la
ambiaţa $eerală a mediuluiO lor) -rupul e"te determiat de idi&i!i% pe care el Bi
codiţioea!ă la r(du3i% B mare parte% B ceea ce pri&e'te comportametul)
Iflueţa "a "e maife"tă mai puţi ca o pre"iue eCercitată di eCterior c(t ca o adaptare mai
mult "au mai puţi "potaă a membrilor "ăi la mediul "ocial)
Iiiţele umae au e&oie de $rup% care "ati"face e&oile lor de "ecuritate 'i de comuicare :C)
?) Coole@;) Ele Bi acceptă le$ile petru a u fi pedep"ite "au eCclu"e :coformi"m;% dar mai
ale" petru că "uferă "u$e"tia pre"ti$iului maEorităţii "i petru că "e idetifică cu $rupul la care
"3au ata'at) Idi&idul care 'i3a modelat comportametul B fucţie de acela al $rupului tide
"ă3l ia pe ace"ta ca "i"tem de referiţă :R) Merto% 8061; 'i "ă3i Eudece pe ceilalţi B lumia
ormelor "ale) Studierea $rupurilor permite cuoa'terea forţelor care "e eCercită aici 'i
or$ai!area de oi raporturi "ociale) Aplicaţiile practice ale ace"tui "tudiu mer$ de la modi3
ficarea "tructurilor "ociale ale uei u!ie p(ă la p"i#oterapia colecti&ă% a'a cum o practică
li$ile fo'tilor bola&i :A"ociaţia alcoolicilor aoimi% de eCemplu;)
GRUP DE A1UTORARE PSIHOPEDAGOGICA (G.A.P.P.), echipà formatà dintr-un
psiholog yi unul sau mai mulţi educatori, care vegheazà la adaptarea ycolarà a elevilor,
prin observarea continuà a acestora.
B B&ăţăm(tul public% B Iraţa% ace"te $rupuri au fo"t create pri circulara mii"terială di 0
februarie 801F% care or$ai!ea!ă pre&eirea iadaptărilorP B mediul 'colar) Ele "ut uul di
elemetele di"po!iti&ului pu" B practică la i&elul B&ăţăm(tului preelemetar 'i elemetar)
Iiecare -)A).).) are B "arciă uul "au mai multe $rupuri 'colare) El iter&ie "ub forma de
reeducări practicate idi&idual
852
GRUP DE DIAGNOSTIC
"au cu $rupe mici% de Bdată ce cadrele didactice "olicită aEutorul) Lcolarii cotiuă "ă
frec&ete!e cla"a lor ormală "au "pecială) ."i#olo$ul 'colar 'i B&ăţătorii "peciali!aţi petru
readaptarea p"i#opeda3$o$ică :R).).); "au p"i#omotorie :R).)M); acţioea!ă B "tr("ă
colaborare cu cole$ii lor di B&ăţăm(t% precum 'i cu medicul 'i a"i"teta "ocială) -)A).).)
e"te ite$rat B mediul 'colarN u e"te ici "tructură cocuretă% ici or$ai!aţie paralelă)
Membrii -)A).).) "ut% petru cadrele didactice% iterlocutori di"poibili% care participă la
&iaţa 'colii 'i% ori de c(te ori e"te po"ibil% la reuiuile co"iliului peda$o$ic) Sut de
a"emeea iterlocutorii familiilor% Euc(d rolul delicat de mediatori Btre ele&% păriţi 'i
'coală)
,upă datele "tati"tice ale Mii"terului Educaţiei Naţioale% B 8071 eCi"tau B Iraţa
metropolitaă 4 675 $rupuri de aEutorare p"i#opeda$o$ică) .e de altă parte% dacă a&em B
&edere &ariaţia efecti&ului ele&ilor 'colari!aţi% "e ob"er&ă o "cădere cotiuă a umărului de
'colari admi'i B cla"ele "peciale ale 'colilor primare :o "cădere cu 6 644 de ele&i Btre 8072 'i
8075;) .utem trece la acti&ul -)A).).) ameliorarea Bre$i"trată% deoarece% fără iter&eţia
ace"tor $rupuri% mulţi ele&i ar fi orietaţi către B&ăţăm(tul "pecial) -rupurile de aEutorare
p"i#opeda$o$ică au fo"t Blocuite% B 800F% de care R)A)S)=
GRUP DE DIAGNOSTIC Z ,IA-N+STIC)
GUILLAUME :.aul;% psiholog francez (Chaumont, 1878 - Lannes, Haute-Marne, 1962).
.rofe"or la Sorboa% a făcut cuo"cută 4estaltps,chologie B Iraţa% pri cartea "a *sihologia
formeN :8021;) Cercetările "ale "3au aCat Bdeo"ebi pe p"i#ofi!iolo$ie% p"i#olo$ia aimală 'i
p"i#olo$ia copilului% Bi datorăm umeroa"e lucrări% ditre care cităm: Imitaţia la copil :8046;N
9ormarea deprinderilor :802H;N $anual de psihologie :8028;)
GUNGUNIT 33V CAN-URII)
GUST, înclinaţie, dorinţà.
-u"turile u "e cofudă cu aptitudiile) Cuoa'terea lor e"te cu toate ace"tea preţioa"ă% B
&ederea co"ilierii utile a "ubiecţilor B ale$erea uei profe"iui) -u"turile idică o metalitate
particulară% o di"po!iţie de "pirit de care trebuie "ă "e ţiă "eama) Ele "ut le$ate de
per"oalitate) Uele probe proiecti&eP :preferiţele mu!icale ale lui R) /) Cattell "au cele
picturale ale lui .) RoubertouC% M) Cartier "i 9) C#a$uiboff; &i!ea!ă puerea lor B e&ideţă B
"copul cuoa'terii idi&idualităţii uui "ubiect)
B domeiul alimetaţiei eCi"tă aomalii ale $u"tului "au disgeu%ii. Ele "ut de"cri"e "ub
deumirea de „pica" .S per&ertire a poftei de m(care K ota trad);) Ace"te aomalii "e pot
datora uei tulburări metale :arieraţie% "eilitate; "au uei careţe fi!iolo$ice :"odiu% fier%
fo"faţi)));)
?
HABITAT, spaţiu ocupat de o specie animalà sau vegetalà, în care ea tràieyte yi se
dezvoltà. Prin extensie, totalitatea condiţiilor de locuit ale omului.
?abitatul% care are o certă iflueţă a"upra or$ai"mului 'i p"i#olo$iei idi&idului% core"pude
uei ece"ităţi biolo$ice :protecţie cotra fri$ului 'i di&er"elor pericole; 'i p"i#olo$ice
:de"tidere;) El e"te B mod "imulta refu$iu 'i loc $eometric al afecti&ităţii% "paţiul B care
relaţiile "ocioafecti&e "e de"fă'oară liber) Ec#ilibrul er&o" depide% B mare parte% de
calitatea locuiţei) ,acă "paţiul ace"teia e"te prea redu"% re!ultă o "upărătoare promi"cuitate 'i
de"tiderea de&ie impo"ibilăN mamele B'i trimit copiii la Eoacă B "tradă% iar "oţii "e Btorc
aca"ă c(t mai t(r!iu po"ibil) ,e$radarea familială% alcooli"mul% delic&eta Eu&eilă%
tulburările metale "ut B "tr("ă relaţie cu u #abitat mi!erabil)
HALUCINAŢIE, percepere, de càtre un subiect în stare de veghe.
a unui obiect care în realitate nu existà.
?aluciaţiile elemetare :licăriri% "uete; "au compleCe :per"oaEe% fra!e; pot a$aEa toate
"imţurile :olfacţie% pipăit etc); Ele "ut B relaţie cu o eCcitaţie patolo$ică a receptorilorP
"e!oriali :o otită poate atra$e după ea percepţii auditi&e morbide;% a creierului :tumoare;% "au
cu o afectare difu!ă a "i"temului er&o" datorată uei ifecţii "au uei itoCicaţii :delirium
treme"P;) *e $ă"im a"ociate cu uele maladii metale :"c#i!ofreie% delirP; 'i B "pecial cu
delirul croic #aluciator) ?aluciaţiile par le$ate de o di"oluţie a co'tiiţei 'i a
mecai"mului p"i#olo$ic al proiecţieiP) S3au putut pro&oca #aluciaţii B mod eCperimetal la
"ubiecţi ormali% pla"(du3i timp de mai multe ore Btr3o "tare de i!olare "e!orială ab"olută)
Se pare că pri&area de eCcitaţie determiă o "cădere a tou"ului corteCului cerebral% care
Bcepe "ă fucţioe!e diferit% B deliruri 'i "c#i!ofreie ar eCi"ta aceea'i cădere fucţioală% a
cărei ori$ie eCactă răm(e ecuo"cută)
85H
HALUCINOGEN
HALUCINOGEN, drog de origine vegetalà sau sinteticà susceptibil sà genereze
halucinaţii.
Me"caliaO :eCtra"ă di pe@otl) cactu"
:eCtra"ă ditr3o ciupercă meCicaă; "ut B mod tradiţioal utili!ate de idieii di America%
cu prileEul ceremoiilor reli$ioa)"e) ,itre #alucio$eele "itetice% cel mai cuo"cut e"te
*)S),D) Sub iflueta lor% "ubiectul &ede culori eCtrem de &ii) di"taţele "e modifică% Btrea$a
ambiaţă "e "caldă Btr3o lumiă fata"tică) Afccti&i3
Mimea eCterioară% pierderea oţiuilor de timp 'i de "paţiu% euforie "au a$oa"ă etc) Ace"te
dro$uri u determiă depedeţă fiD)ică% B "c#imb pot crea o depedeţă p"i#ică)
HANDICAPAT, persoanà diminuatà pe plan fizic sau care prezintà o deficienţà
mentalà.
Ace"t terme e"te de preferat aceluia de ifirm% deoarece% dicolo de oţiuea de deficit%
e&ocă ideea uui deDa&ataE po"ibil de compe"at Btr3o competiţie ormală% B 8071% potri&it
uei publicaţii a mii"terului afacerilor "ociale "i folo"irii torţei de mucă% eCi"tau B Iraţa
2%8 milioae de per"oae #adicapate) Amploarea problemei a determiat parlametul frace!
"ă &ote!e le$ea de orietare di 2F iuie 8016) Acea"tă le$e "tabile'te ca pricipiu că
<depi"tarea 'i pre!eţa #adicapaţilor% B$riEirea% educaţia% pre$ătirea 'i orietarea
profe"ioală% utili!area% $aratarea uui miimum de re"ur"e% ite$rarea "ocială 'i acce"ul la
"porturi 'i la loi"ir a miorului 'i adultului #adicapaţi fi!ic% "e!orial "au metal co"tituie o
obli$aţie aţioală=)
C#iar 'i #adicapurile cele mai $ra&e pot fi depă'ite) S3au &ă!ut B U)R)S)S)
idi&i!i cu ambele m(ii amputate practic(d t(mplăriaN B A$lia% idi&i!i cu acela'i
#adicap :ambele braţe amputate; au B&ăţat dactilo$rafia) .ro$re"ul te#icii 'i% mai pre"u" de
toate% &oiţa per"oaelor m cau!ă permit "ă "e treacă pe"te cele mai m( ob"tacole) ,oriţa
#adicapaţilor de a participa la &iaţa ormală Bi face "ă
bra&ură% ca -) /reto% care% orb% a parcur" 5 4FF Mm B tadem :8071;) 3Z ATE*IER .R+TE9ATN
CENTRU ,E A9UT+RARE .RIN MUNCĂN eNVĂQĂMaNT)
HA$I$, substanţà exaltantà, extrasà din cânepa indianà (Cannabis indica*.
Ace"t produ"% pre"at B plăcuţe% cap"ule "au cuburi% poate fi m(cat "au fumat :pur "au B
ame"tec cu tutuul; cu o pipă "pecială :<"#ilom=;) ?a'i'ul coţie p(ă la 86S caabiol%
pricipiu acti& toCic al c(epei) El pro&oacă o beţie euforică 'i eCpa"i&ă% dar do!ele
puterice pot determia &eritabile cri!e de deper"oali!are :caabi"m;) Co"umul
Bdelu$at% fie 'i B do!ă moderată% duce la o "tare de apatie 'i de lee&ie% la alterări ale
bro#iilor% la o Bmbătr(ire prematură% la o "lăbire a "i"temului imuolo$ic :-) Na#a"; 'i la
tulburări ale $(dirii) 3Z T+XIC+MANIE)
HERBART :9o#a Iriedric#;% pedagog yi psiholog german (Oldenburg, 1776 -
Gottingen, 1841).
Spre deo"ebire de 8) Tat% el a afirmat că p"i#olo$ia "e poate co"titui ca 'tiiţă% c#iar dacă
metoda "a "e reduce la ob"er&aţie) Se co"ideră că orice cuo'tiţă &ie de la "imţuri 'i de la
eCperieţa per"oală 'i că repre!etările "ut u fel de forţe a căror acţiue reciprocă
atreea!ă $(direa) Ace"te idei &or fi reluate mai t(r!iu
85H
HIPEREMOTIVITATE
de -) T) l3ec#er) ,i puct de &edere trebuie "ă mărea"că do!ele "pre a Bcerca
peda$o$ic% ?erbart "3a i"pirat di opera "ă re$ă"ea"că eCta!ul de la Bceput% di"3
lui 9) ?) .olalo!Di) fără a3i adopta toate părut petru totdeaua% B do!e cre"cute%
ideile) A'eD(d eCperieţa 'i utili!area determia o a$itaţie ie'ită di comu%
itere"elor copiilor B cetrul metodelor "tupoare% co&ul"ii 'i c#iar moartea "ubită%
"ale didactice% el a lo"t u precur"or al ?eroia% i are a detroat morfia% deoarece
mete <dro$ul dur= cel mai periculo" 'i cel
HERMAFRODITISM, dualitate
mai

uti
i
lDllt
%%% +ccidet :lFS ditre
sexualà. toCicomai;) Tratametul #croiomaiei
?ermafrodit%"u)l real e"te o eCcepţie
c"te

o

"al&ia

m
<
rată
) B "pecia umaă% dar "e Bt(le'te
de"tul
de de" la p"eu9olu3rmafrodiţi) SeCul aţii3 HESNARD :A$elo *oui" Mărie;%
#uit iOiiui idi&id e"te deci" de aatomia
ps
i
h
iatru yi psihanalist francez
(Pontivy, 1886-Rochefort, 1969).
Bdeo"ebi ele
educaţia care re!ultă de aici depide orietarea p"i#o"eCuala a idi&idului) Se rcco3
pri"ma uui aumit "eC "eCul "ubiectului "ă u fie "c#imbat%deoarece acea"ta poaic coduce la
deDa"ire pe pla p"i#olo$ic) U p"eudo#eriafrodit poate trăi ormal%
ca!ul a doa per"oae% ua ă"cută B 804F% cealaltă B 8048 ) ati"e am(două de o
#iperpla!ie "uprareală "i%di acea"tă
torit fără a _ti că% di puct de &edere
că uiuea lor u a putut fi fecudă :-) ,re@fu" 'i colab)% 80HH;)
l3Orata doctria freudiaă 'i metoda p"i#aalitică ll$hiinuli%a nevro%elor @ pZNDZcZ Cclor, B
colaborare cu E) Re$i"% 80U5i) Numeroa"ele "ale lucrări: Jniversul mor(hi' ni păcatului .
8050;% $ordlă l Om păcat :8065;% *sihanali%a legăturii inienimanc :8061;% 9o/iile @ ncvLCa
t//ica .i 0Hi;% *sihologia crimei :80H5;% ,e la I(rcud hi !acnn :801F; co"tiluie o operă de
<p"i#aali!ă de"c#i"ă=% B care ideile lui Ireud "ut re&i!uite 'i Bmbo$ăţite pri datele oi ale
biolo$iei% li$&i"ticii% feomeolo$iei 'i "ociolo$iei) A fo"t 'i uul ditre pricipalii aimatori
ai mi'cării p"i#aalitice frace!e)
HEROINĂ, pudrà albà cristalinà, cu gust amar, derivatà din morfinà.
ToCicomaii o utili!ea!ă B pri!e a!ale :rareori; "au preparată B "oluţie iEectabilă% B clo!ă
"labă e"te calmată% eufo3ri!ată 'i u'or #ipoticăN pro&oacă "ubit o plăcere &oluptuoa"ă
ite"ă .llash6 'i #aluciaţii &i!uale) Ace"te efecte "e ri"ipe"c după două "au trei ore)
Toleraţa or$ai"mului e"te rapidă :!ece !ile; 'i "ubiectul
HIPERACTIVITATEA COPILULUI
[Z INSTA/I*ITATE)
HIPEREMOTIVITATE, dispoziţie de a reacţiona în mod exagerat la evenimente.
Subiectul #iperemoti& re"imte ite" fiecare "c#imbare de "ituaţie) Cea mai mică eCcitaţie
pro&oacă la el reacţii afecti&e :bucurie% furie; 'i corporale :robire%
147
HIPERMNEZIE
colici))); di"proporţioate 'i iadec&ate) ?iperemoti&itatea pare a fi le$ată de co"tituţie)
Selecţio(du3"e 'obolai% "3au putut obţie "erii de "ubiecţi #iper3emoti&i) Cu toate ace"tea%
#iperemoti&i3tatea u e"te de ori$ie eCclu"i& or$aică) Ea poate fi 'i codiţioată de 'ocuri
afecti&eP :mai ale" c(d ace"tea "e produc B prima copilărie;% cum "ut "epararea de mamă
"au i"ecuritatea ca efect al eBţele$erii coEu$ale)
HIPERMNEZIE [ INSTA/I*ITATE)
HIPOACUZIC, subiect a càrui acuitate auditivà este foarte diminuatà.
?ipoacu!iei]% "au cei <tari de urec#e=% "ut per"oae care "uferă de o dimiuare a au!ului de
2F35F de decibeli :d/;) Ei repre!ită mai mult de 8S di populaţie) Iaptul de a au!i pro"t
co"tituie u "erio" #adicap B &iaţa "ocială) .etru adulţi e"te u cu"ur cu care ei "e
acomodea!ă $reu) *a copii are co"eciţe maEore a"upra B&ăţării limbaEului &erbal) Mulţi
'colari au re!ultate "labe la B&ăţătură di cau!a uei #ipoacu!ii care Bi face "ă cofude
"uetele :DO cu v, ce cu che etc); 'i Bi face "ă audă u cu&(t B loc de altul: <căţel= B loc de
<oţel=% <cu'că= B loc de <cu'mă= etc) ECi"tă "tabilimete 'i cla"e "peciale% iclu"i& B
$rădiiţele de copii% de"tiate copiilor #ipoacu!iei :B Iraţa% 4 861 de ele&i B 8071;% precum
'i cadre didactice "peciali!ate petru educarea ace"tora)
HIPNOZĂ, stare nu prea bine definità, apropiatà de un somn parţial, provocatà în mod
artificial prin fixarea atenţiei asupra unui obiect stràlucitor yi prin sugestie, stare
148
în care subiectul ràmâne capabil sà asculte de unele ordine date de hipnotizator.
Somul #ipotic e"te profud diferit de "omul ormal: percepţiile "e!oriale u "ut
dimiuate% ateţia "e poate cocetra% "ut po"ibile diferite acţiui% iar Bre$i"trarea ritmurilor
electrice ale creierului :electroecefalo$rama; e"te comparabilă cu aceea obţiută B timpul
"tării de &e$#e) E"te deci &orba de o <parali!ie a &oiţei= :S) Ireud;) Sub efectul "tării de
#ipo!ă "e pot ob"er&a feomee "omatice cum e"te aal$e!ia :"uprimarea durerii; "au
modificarea ţe"uturilor :formarea de bă'ici pe piele% di"pariţia e$ilor)));)
,upă 9) ?ii$ard :801F;% per"oaele #ip3oti!abile "ut acelea a căror ima$iaţie e"te mai &ie%
la care predomiă "piritul de a&etură% creati&itatea literară 'i arti"tică% crediţa reli$ioa"ă)
,impotri&ă% "ubiecţii refractari la #ipo!ă "ut aceia care maife"tă aptitudii certe petru
"porturile de competiţie 'i petru acti&ităţile 'tiiţifice)
HIPOMANIE, stare de exaltare care, sub o formà atenuatà, evocà mania.
?ipomaia poate fi efemeră% dar ea eCi"tă 'i ca "tare obi'uită la uii "ubiecţi acti&i%
eCuberaţi% Bcurcă3lume% lip"iţi de Eeă 'i ueori i"uportabili% a căror co"tituţie fi!ică "e
Brude'te cu tipul picicO)
HOLISM, teorie nonanaliticà, ai càrei promotori se stràduiesc sà examineze inteligenţa,
funcţionarea creierului sau a organismului în totalitatea lor.
."i#olo$ia formeiP .4estaltps,chohgie#6 e"te cea mai cuo"cută ditre ace"te teorii)
HORNEY
HOMEOSTAZIE, tendinţà generalà a organismului care vizeazà sà menţinà constante
condiţiile de echilibru ale mediului sàu.
Acea"tă oţiue% itrodu"ă B fi!iolo$ie de G)/) Cao :804H;% a fo"t eCti"ă la p"i#olo$ie
:C).) Ric#ter; 'i la etolo$ieP :T) *ore!;) + coduită orietată "pre u "cop e"te iterpretată
ca o căutare a uui ou ec#ilibru: co"truirea uui cuib% de eCemplu% core"pude uui miEloc
de a lupta Bmpotri&a "căderii temperaturii corpului) 3Z A,A.TARE)
HOMOSEXUALITATE, inversiune sexualà.
?omo"eCualitatea co"tituie u feome relati& frec&et% Btruc(t ar pri&i 236S di populaţia
adultă% B Statele Uite% B 8014% "e e&alua la 5 milioae umărul #omo"eCualilor de ambele
"eCe) At(t la bărbat c(t 'i la femeie% i&er"iuea "eCuală re!ultă di compleCe ico'tiete)
,upă A) Adler% ar fi &orba de u "etimet de iferioritate :teama de e'ec Bl Bmpi$e pe
idi&id "ă caute u parteer de acela'i "eC cu el;) *a băiat #omo"eCualitatea e"te ade"ea
co"eciţa uei educaţii deficiete: băiatul prea ata'at de mama "a "e idetifică cu ea 'i "e
comportă a'a cum ar fi dorit ca ea "ă "e comporte cu d("ul) .etru Ireud% care a "ubliiat
importaţa arci"i"mului 'i a compleCului ca"trăriiP B $ee!a #omo"eCualităţii% i&ertitul ar
căuta u parteer idetic cu el B"u'i) *a femeie% #omo"eCualitatea ar fi co"eciţa uei
decepţii di copilărie% le$ată de de"coperirea "eCelor: <?omo"eCuala eCcelea!ă B a da ceea ce
ea u are% aume% rele&(d "fidarea ca"trării femiie% ea B'i atribuie B mod ima$iar pei"ul=
:A) ?e"ard;)
HORMON, substanţà chimicà complexà care, secretatà direct în curen-
tul sanguin, exercità o acţiune specificà asupra unor organe.
Numero'i 'i di&er'i% #ormoii "ut produ'i de $ladele !i"e <edocrie=% cum "ut #ipofi!a%
tiroida% "uprarealele 'i $oadele% dar 'i de ţe"uturi: mucoa"a duodeului% placeta%
#ipotalamu"ul etc) ?ormoii au u rol primordial B fucţioarea or$ai"mului: ei iter&i B
meţierea ec#ilibrului mediului iter al corpului% Bi codiţioea!ă morfolo$ia :apariţia
caracterelor "eCuale "ecudare la pubertate depide de #ormoii "eCuali;% acţioea!ă a"upra
comportametului :acti&itate "eCuală% coduită materă etc);) caracterului :femeia care a
"uferit ablaţia o&arelor de&ie iritabilă; 'i iteli$eţei :i"uficieţa #ormoilor tiroidiei
determiă o "cădere a ateţiei 'i o ierţie a "piritului;) C(d #ormoii u "ut pre!eţi Btr3o
catitate ormală B corp% "e ob"er&ă $ra&e tulburări metale :cretii"m% a"teie accetuată
etc);
HORNEY :Tare;% psihanalistà americanà de origine norvegianà (Hamburg, 1885-New
York, 1952).
Iflueţată de teoriile lui A) Adler% ale lui E) Iromm 'i de 4estaltps,chologie.ea "e
Bdepărtea!ă de doctria freudiaă pri importaţa pe care o acordă determii"mului culturalN
e$liE(d mai mult "au mai puţi eCplorarea miuţioa"ă a trecutului% i"i"tă a"upra
dificultăţilor actuale care% după părerea ei% "ut re"po"abile de apariţia tediţelor e&rotice%
cărora ea &rea "ă3i de"copere fucţiile) T) ?ome@ u caută "ă eCplice tulburările per"oalităţii
pre!ete pritr3o codiţioare ifatilă% ci "ă Bţelea$ă dificultăţile e&rotice pri "tructura
caracterială a "ubiectului) ,itre lucrările "ale tradu"e B limba frace!ă% cităm: "irecţii noi în
psihanali%ă :8020;% Wtrad) B limba rom(ă 8006 K otatrad)dN
HOSPITALISWI
*ersonalitatea nevroticW a epocii noastre :8021;% Utrad) B limba rom(ă 8006 K ota trad)dN
-onflictele noastre interioaiv .l
:
;56;)
HOSPITALISM, ansamblu de tulburàri grave, psihologice yi corporale, generate la
sugari de o yedere prelungità în mediul spitalicesc.
B pofida B$riEirilor eCcelete pe care le prime"c% copiii mici de"părţiţi de mamele lor u
aEu$ "ă "e deD&olte ormal: cre'3
terea lor fi!ică e"te Bcetiită% i&elul itelectual de"cre'te% limbaEul răm(e rudimetar% "e
i"taleaD)ă tulburări caracteriale :aCietate% apoi o "tare de idiferetă;% iar re!i"teţa la boală
"cade) ,auele pro&ocate de #o"pitali"m "ut cu at(t mai mari cu c(t "epararea "ur&ie mai
precoce 'i e"te de o durată mai lu$ă) I)le pot totu'i
re &
copilu iiib"titu
ui l($ă mama "a adec&at al ace"teia)
I
IATR+-ENIE%
a"amblu de tul3
burări epre&ă!ute
$eerate de
acţiuea medicală)
Se 'tie Bcă di
Atic#itate că
practica mediciei
comportă
Btotdeaua u
ri"c petru
paciet: de
eCemplu%
talidomida
:trac#ili!at;
pre"cri"ă femeilor
$ra&ide%
ae"te!icele "au
c#iar a"piria
admii"trate
copiilor B ca! de
$ripă "au &aricelă)
.etru a "e detecta
mai bie efectele
edorite ale
co"tituie a"tfel u
tip de referiţă
Bmbo$ăţit !i de !i
'i care Bi "er&e'te
drept model)
I,EE IIXĂ% idee
permaetă% preo3
cupată%
ob"edată% care
re!i"tă aali!ei
itelectuale 'i de
care "ubiectul u
poate "căpa)
Se Bt(le'te B
umeroa"e "tări
p"i#ice aormale%
cum "ut e&ro!a
ob"e"ioalăO%
idu"triale "3a
de!&oltat o ouă
di"cipliă
medicală 'i
farmaceutică:
farmacovigi(
lenţa. Iformaţiile
recoltate di
diferite ţări "ut
cetrali!ate "i
prelucrate de
+r$ai!aţia
Modială a
Săătăţii) ,acă o
ac#etă
demo"trea!ă că
accidetele "ut
imputabile uui
medicamet ou
"au &ec#i% ace"ta
e"te retra" di
farmacii
:bi"mutul% de
eCemplu;) 3Z[
IARMAC+VI-I*EN9Ă)
I,EA* ,E EU%
model care "e
"peră "ă fie e$alat)
Iormarea
per"oalităţii
core"pude uui
proce" let de
"ociali!are Bceput
B copilăria mică)
Copilul B'i
co"truie'te Eul
pri Eocul
idetificărilor cu
per"oaele iubite
'i admirate di
aturaEul "ău) El
B'i
I,EI ,E
.ERSECUQIE%
co&i$ere a uui
"ubiect care "e
crede eCpu" relei3
&oiţe a
aturaEului "ău)
Ueori el "e
pl($e că "uferă
preEudicii fi!ice
:"e urmăre'te ca el
"ă moară de
foame;% materiale
:"e urmăre'te
acapararea a&erii
"ale; "au morale
:"e ră"p(de"c pe
"eama lui !&ouri
eBtemeiate;)
Alteori "e pl($e
că "e află "ub
domiaţia uei
iflueţe "trăie:
u mai e"te "tăp(
pe actele "ale% pe
&orbele "au pe
$(durile "ale)
Ideile de
per"ecuţie "e
Bt(le"c B
diferite afecţiui
metale% cum "ut
demeţa "eilă%
melacolia%
paraoia "au
delirul #aluciator
croic)
IDENTIFICARE
IDENTIFICARE, mecanism psiho-logic inconytient prin care un individ îyi modeleazà
conduita spre a semàna altei persoane.
*a copil% ca primă formă de ata'amet la uul ditre păriţi% idetificarea e"te o apropriere a
rolului :'i a puterii; ace"tuia) Ea co"tituie uul ditre mecai"mele cele mai importate ale
formării per"oalităţii 'i ale educaţiei) .erturbările iter&eite B mecai"mul idetificării
:datorate di"ocierii familiei% de eCemplu; duc la tulburări caracteriale)
IDIOŢIE, starea cea mai gravà a deficienţei intelectuale, caracterizatà prin
imposibilitatea de a accede la vorbire yi totala incapacitate de a se îngriji de sine.
C#iar 'i la &(r"ta adultă% de!&oltarea metală a idiotului u depă'e'te 235 ai de &(r"tă
metalăP :f)I) iferior lui 25;) Se ob"er&ă mai multe $rade de idioţie) *a i&elul cel mai
cobor(t :<Bt(r!iere metală profudă= după omeclatura deficieţilor di 0 iauarie 8070;%
comportametul e"te u pur refleC impul"i& 'i "i$urele acte B&ăţate po"ibile "ut mer"ul%
ma"ticaţia 'i uele $e"turi "imple% B ca!urile cele mai fa&orabile% calificate drept <Bt(r!iere
metală "e&eră= :f)I) Btre 4F 'i 25;% #adicapatul poate profita de o B&ăţare "i"tematică a
$e"turilor "imple :autoalimetare% cotrol "ficteria)));) Ace'ti ifirmi ece"ită o
"upra&e$#ere 'i o a"i"teţă permaete% Bt(r!ierea metală profudă 'i Bt(r!ierea metală
"e&eră "e pot datora Bdeo"ebi uor cau!e ereditare% uor accidete periatale "au uor
ecefalite ale ou3ă"cutului) 3V ARIERATE)
IGIENĂ MENTALĂ, ramurà a medicinei care studiazà mijloacele adecvate de pàstrare
a sànàtàţii mentale.
Se are B &edere: 8; cuoa'terea cau!elor de!ordiilor metale: ereditare% "ocioculturale :&iaţă
profe"ioală% #abitat% loi"iruri))); 'i idi&iduale :alcooli"m;N =6 iformarea publicului lar$% pri
coferiţe% di"cuţii B $rupuri% bro'uri% a"upra celor mai di&er"e probleme :e'ec 'colar%
eBţele$eri coEu$ale etc);N 2; depi"tarea 'i tratametul precoce ale tulburărilor caracteriale 'i
ale altor iadaptări% B cur"ul co"ultaţiilor medico3p"i#olo$ice $ratuite or$ai!ate B aproape
toate ora'ele) Eficieţa "er&iciilor de i$ieă metală depide de miEloacele de care di"pu
ace"tea) Iără per"oal competet :medici% p"i#olo$i% reeducatori% a"i"teţi "ociali% "ecretari;%
de Baltă calificare% eforturile ace"tor "er&icii pot fi !adarice% dat fiid că acţiuea lor% de
lu$ă durată% "e eCtide fără Bcetare la oi pături ale populaţiei)
ILUMINAT, distribuţie a luminii.
*umia are a"upra or$ai"mului u efect care depă'e'te cadrul &ă!ului) Ea are o acţiue
"timulatoare a"upra "i"temului er&o") Ab"eţa lumiii duce la idoleţă :ob"er&aţii ale
eCploratorilor pri&id efectele opţii polare;% pe c(d re&eirea ei e"te eCcitată% "pore'te
apetitul etc) ,i&er"e cercetări :N) E) Ro"et#al% 8075N C) 9) ?elleM"o% 8076N C) /uc#eli%
807H; demo"trea!ă po"ibilitatea ameliorării "tărilor depre"i&e pri eCpuerea bola&ilor la o
lumiă artificială ite"ă :foto3terapie;) B ateliere 'i 'coli% u bu ilumiat :"uficiet% bie
reparti!at;% e&ită obo"eala 'i accidetele)
152
IMAGO
ILUZIE, eroare a simţurilor sau a spiritului care ne face sà luàm aparenţa drept
realitate.
B "c#iţa de la p) 865% cele două per"oae care mer$ pe trotuar au eCact aceea'i talie 'i% totu'i%
ua ditre ele pare mai Baltă 'i mai corpoletă dec(t cealaltă% B de"eul lui ?eri$ :p) 866;%
liiile paralele par curbate) Ace"te ilu!ii ilu"trea!ă pla"ticitatea deo"ebită a percepţiei=N
acea"ta e"te mai "e"ibilă la a"amblul uei fi$uri dec(t la elemetele "ale) .ercepţia u e"te
iciodată i!olată) Ea "e ite$rea!ă Btotdeaua Btr3u "i"tem) +bi'uiţele% preEudecăţile%
doriţele% emoţiile iflueţea!ă percepţiile) Copilul frico"% care aude tro"id pardo"eala B
camera &eciă% afirmă că a au!it umbl(d u #oţ) Ieomeul ilu!iei% deformările de obiecte
reale apar mai ale" atuci c(d co'tiiţa &i$ilă e"te dimiuată :"omoleţă% obo"eală;) +
formă "pecială de ilu!ie patolo$ică e"te fal"a recuoa'tere :parameD)ia;) Subiectul are
impre"ia că a &ă!ut "au trăit mai de mult aumite "ituaţii% că recuoa'te per"oae "au obiecte%
că re$ă"e'te ceea ce u a &ă!ut iciodatăN cadrele "ociale ale memoriei "ale par di!ol&ate% el
emaireu'id "ă di"ti$ă pre!etul de trecut)
IMAGINAŢIE, aptitudine de a ne reprezenta obiectele absente yi de a combina
imaginile.
Ima$iaţia% care "e "ituea!ă la Eumătatea drumului Btre coduita itelectuală raţioală 'i
$(direa "trict idi&iduală% "upu"ă eCclu"i& afecti&ităţii :&i"=% re&erieP;% e"te le$ată de
"tructura caracterială) .etru a o rupe cu u aumit mod de $(dire 'i a crea oi "ite!e
metale% trebuie o aumită "upleţe a "piritului care% B mare parte% depide de atitudiile
profude ale per3
"oaei) .roducţiile ima$iare "ut cu at(t mai bo$ate cu c(t cotrolul itelectual e"te mai "labN
"tările de "om "au de beţie alcoolică% B care "ubiectul e"te mometa pri&at de Eudecată% fac
"ă ră"ară tot felul de fata"meO) Uii bola&i mitali% la care di"oluţia co'tiiţei e"te mai
durabilă% trăie"c Btr3o lume ima$iară% care Bcarea!ă per"oaEele delirului lor)
IMAGINE, reprezentare mentalà a unui obiect absent.
Spre deo"ebire de idee% care e"te mai ab"tractă% ima$iea pă"trea!ă ce&a di obiectul cocret)
-eerată de acti&itatea "potaă a "piritului 'i de o aali!ă artificială aterioară% acea"tă
repre!etare u "e pretea!ă la ob"er&aţie ca obiectul repre!etat% pe care ea u38 poate Blocui)
Ima$iea u e"te dec(t o ilu!ie de"pre obiect% e&ocare imperfectă a ace"tuia :<.etru că "u"ţii
că ţi38 ima$ie!i perfect% umără coloaele .ateoului]= Bi "pue Alai uui priete;) .e de
altă parte% ima$iea e"te o creaţie ori$ială% elaborată pe ba!a a di&er"e amitiri) Sub acea"tă
formă ea apare ade"ea B &i"e)
IMAGO, imagine a unei persoane, formatà în prima copilàrie.
A"ociată eCperieţelor precoce% fru"trărilor 'i "ati"facţiilor ifatile% acea"tă repre!etare are o
puterică Bcărcătură afecti&ă) Setimete ambi&aleţe pot da a'tere la două imagos cotrare
:mama buă% care $ratifică% 'i mama rea% care fru"trea!ă% de eCemplu;) ,upă cum predomiă
ima$o buă "au cea rea% "ubiectul &a a&ea o relaţie "au alta cu lumea% Btr3ade&ăr% B &irtutea
mecai"mului proiecţieiP% imago acţioea!ă ca o pri"mă deformatoare :tediţa de a &edea la
aumite per"oae
-ele două persoane care figurea%ă pe acest desen au aceeaşi înălţime .după 8. 0illam,6 865
cercurile cocetrice ale lui ,elboeuf
ilu!ia lui .o$$edorl
b
pătratul pare curb
ilu!ia lui Muller3*@er
liia / pare mai mare dec(t a, cu care B realitate e"te e$ală
paralelo$ramul lui Sader "iferite ilu%ii optice
IMBECILITATE
di aturaE caracteri"ticile e"eţiale ale ima$iii pă"trate;% e orietea!ă "impatiile 'i e
comadă% B parte% relaţiile iter3per"oale)
IMBECILITATE, deficienţà inte lectualâ care face ca o persoanà sà fie incapabilà de a
utiliza yi înţelege limbajul scris yi de a se îngriji de propria-i întreţinere.
Nu "e mai utili!ea!ă termeul <imbecilitate=% ci "ita$ma <Bt(r!iere metală medie=% care
fi$urea!ă B omeclatura deficieţelor :deci!ia di 0 februarie 8070; "i care Btruc(t&a Bi
core"pude) ,e!&oltarea metală maCimă a Bt(r!iatului metal mediu poate &aria Btre 5 'i H
ai &(r"tă metalăO :f)I) Btre 26 'i 50;) Ace"t #adicapat poate dob(di oţiui proprii
comuicării iterumae% deprideri de i$ieă 'i de "ecuritate elemetare% o abilitate mauală
"implă :"ă3'i facă patul)));% dar u &a B&ăţa "ă citea"că% "ă "crie "au "ă calcule!e)
IMITAŢIE, reproducere a unor fenomene.
Imitaţia u e"te u comportamet "pecific uma) Se ob"er&ă B mod curet la aimale: u cal
care Bcepe "ă3'i bala"e!e capul e"te de Bdată imitat de uii ditre &eciii "ăi de $raEd) *a
om% maEoritatea comportametelor "ociale :educaţie% cultură% tradiţie% obiceiuri% modă etc); "e
ba!ea!ă pe imitaţie) Copilul mic care B'i B"u'e'te limbaEul reproduce "uetele 'i itoaţiile%
apoi "itaCaN pe la trei ai el imită atitudiile păriţilor% cu care "e idetifică) .er"oalitatea "a
"e formea!ă pri rolurileP pe care 'i le a"umăN el e"te altul Baite de a fi el B"u'i)
B $eeral% copilul Bl imită pe adult 'i iferiorul pe "uperior) Imitaţia are loc 'i de
la "ocietate la "ocietate) .etru Eapoe!i a B&ăţa .maiui/u6 e"te a imita .mane/u6. Imitaţia u
are eCclu"i& efecte fericite) Coduitele crimiale "e B&aţă pri imitaţia eCemplelor rele)
A"tfel% u băieţel de !ece ai :Ni"a% 8077; a de&eit uci$a' &r(d "ă facă 'i el <ca la
tele&i!or=)
I)M).) 3Z INSTITUT ME,IC+3.E,A-+-IC)
IMPOTENŢĂ, imposibilitate de a sàvâryi actul sexual, din lipsà de erecţie.
.rocetaEul impoteţei cre'te B mod re$ulat o dată cu &(r"ta: FXo la 4F de ai% 1S de 6F de
ai% pe"te 16S la 7F de ai) Acea"tă tulburare poate fi de ori$ie or$aică :alcooli"m%
di"fucţie edocriă))); "au p"i#olo$ică) Impoteţa poate fi le$ată de teama de e'ec "eCual% de
atitudiea femeii :eCce"i& de re!er&ată% iroică))); "au de o educaţie "e&eră) Impoteţa
e&rotică "ur&ie la per"oae emoti&e care u 'i3au lic#idat teama ifatilă de ca"trareP 'i
care "e "imt culpabili!ate de eCperieţa "eCuală)
Str(" le$ată de cultură 'i de codiţiile de &iaţă% impoteţa ar fi ecuo"cută B uele "ocietăţi%
de eCemplu la idi$eii di I"ulele Marc#i!e :+ceaul .acific;% ude "eCualitatea e"te trăită
ca eCerciţiu al uei fucţii aturale)
IMPREGNAŢIE "au AMPRENTĂ PERCEPTIVĂ, sensibilizare profundà yi durabilà a
unui individ la un ansamblu de ,stimuli-semne" specific unei specii.
Ampreta percepti&ă e"te o formă de B&ăţare c&a"ii"tataee% u fel de <ilumiare=
.insight"6 care permite oului3ă"cut cuoa'terea caracteri"ticilor "peciei căreia Bi aparţie%
Bcă di clipa &eirii pe lume%
86H
puiul de aimal "e impre$ea!ă de ima$iea celui care a"i"tă la a'terea "a :B atură e"te
&orba Btotdeaua de u co$eer; 'i pe care de atuci Bcolo Bl &a urma) Cuo"cut Bcă di
Atic#itate% ace"t feome a fo"t aali!at 'i eCplicat de T) *ore! :8026;) Impre$aţia "e
deo"ebe'te de proce"ele de B&ăţare obi'uite pri faptul că ea "e produce eCtrem de precoce
:la puţi timp după a'tere;% perioada "e"ibilă fiid limitată B timp :u mai mult de două!eci
de ore după ie'irea di $ăoace a puiului de raţă cu $(tul &erde;) *a om% 9) /oYlb@ :8060; a
de"cri"% "ub termeul ata'ametP% feomee aaloa$e cu impre$aţia% adică "i"teme Bă"cute
de ră"pu" care a"i$ură "tabilirea de le$ături cu mama "au cu u "ub"titut al ace"teia)
IMPULSIE, tendinţà de a acţiona iraţional, greu de controlat de càtre voinţà.
Impul"ia core"pude B $eeral uei trebuiţe imperioa"e :foame% doriţă "eCuală%
a$re"i&itate; 'i "e traduce pri acte icoercibile% ade"ea periculoa"e :furturi% acte de &ioleţă;)
Sub iflueţa educaţiei% idi&idual ormal reu'e'te "ă3'i "tăp(ea"că impul"iile% dar uii
"ubiecţi :p"i#opaţi% paraoici% alcoolici))); "e la"ă biruiţi de ele) Impul"ia "e deo"ebe'te de
compul"ieP% B "e"ul că acea"ta di urmă "e impue "ubiectului după o luptă aCioa"ă% pe
c(d cea dit(i e"te acceptată imediat)
INADAPTARE, carenţà a integràrii în mediu.
Iadaptarea% ale cărei cau!e pot fi fi!ice :ifirmitate motorie;% "e!oriale :cecitate% "urditate;%
itelectuale :arieratie; "au carac3
teriale% "e traduce pri impo"ibilitatea de a3ţi a"uma B "ocietate u rol ormal% de a3ţi
"ati"face propriile ceriţe 'i pe acelea ale aturaEului) ,upă "ituaţia B care "e maife"tă%
&orbim de iadaptare familială% 'colară% profe"ioală "au "ocială)
,epi"tarea iadaptaţilor ca urmare a uor deficieţe <i"trumetale= :i"uficieţa capacităţilor
itelectuale% de eCemplu; "e face cu aEutorul probelor "e!oriale 'i al te"telorON B Iraţa% copiii
care par "ă pre!ite dificultăţi de adaptare pot beeficia de ace"te te"tări Bcă di $rădiiţă) 3Z
eNVĂQĂMaNT S.ECIA*)
INCEST, relaţii sexuale între doi membri din aceeayi familie care, date fiind legàturile
lor de rudenie, nu s-ar putea càsàtori.
Sut% B $eeral% raporturi Btre păriţi 'i copii "au Btre fraţi 'i "urori% care "ut iter!i"e%
iterdicţie care "e poate eCtide 'i la alte $rade de rudeie) *a /uMa :Melae!ia;% că"ătoria
uui uc#i cu o epoată e"te co"iderată u act oribil% B A$lia% p(ă B 80F1% recă"ătorirea
uui &ădu& cu "ora "oţiei defucte trecea drept o mare crimă) ,e la o "ocietate la alta%
pro#ibirea ice"tului "e referă la $rade de rudeie diferite)
Iterdicţia raporturilor "eCuale Btre membrii aceleia'i familii :eCti"ă% B uele ca!uri% la
Btre$ul cla; "e ba!a iiţial pe co"iderete practice: itere"ul $rupului cere ca toate
că"ătoriile "ă "e facă cu "oţi di afara ace"tuia :eCo$omie;% B "copul "tabilirii de relaţii
pa'ice cu &eciii) ."i#aali'tii co"ideră că acea"tă iterdicţie eCprimă mecai"mele de
apărare ico'tiete ale omului Bmpotri&a tediţelor "ale abi"ale% B Iraţa "e e"timea!ă la
aproCimati& 6 FFF pe a umărul
157
INCON$TIENT
ice"turilorN de obicei raporturile ice"tuoa"e au Bceput B adole"ceţă "i au per"i"tat) Uele
ice"turi au loc Biitr3u climat de a$oa"ă% pe c(d altele traduc o relaţie erotică) 3Z C+M.*EXU*
*UI +E,I.)
INCON$TIENT, ansamblu de procese care acţioneazà asupra conduitei, dar care scapà
conytiinţei.
Uupă teoria freudiaă% ico'tietul% luat ca "ub"tati&% e"te partea p"i#i"mului latet% B care
itră doiitele 'i proce"ele p"i#olo$ice diamice de care u putem di"pue di cau!ă că ele
"capă cuoa'terii) Refulate B afara c(mpului co'tiiţei de către o putere de ci)trol etic
:ceD)uraO;% forţele ico'tiete reu'e"c totu'i "ă "e maife"te B uele acte ale &ieţii cotidiee
mele e&rotice)
B ico'tiet% &eritabil "ub"trat al &ieţii p"i#ice% iau a'tere doriţele 'i fata"mele "i "e
or$ai!ea!ă le$aturile iterumae 'i coduitele) ,e eCemplu% a$re"i&itatea ico'tietă a uei
mame faţă de copilul ei edorit pro&oacă la ea u "etimet ico'tiet de culpabilitate% urmat
de u comportamet de ))ră"cumpărareOO ico'tiet care "e eCprimă pritr3o $riEă eCce"i&ă 'i
pritr3o atitudie eCa$erat de afectuoa"ă)
ECplorarea ico'tietului e"te po"ibilă pri metoda a"ociaţiilor libere 'i mai ale" pri
"tudierea &i"elor) Cuoa'terea feomeelor ico'tiete e"te idi"pe"abilă petru Bţele$erea
'i tratametul e&ro!elor) 33V A.ARAT .SI?IC)
INCONTINENTĂ, micţiune sau defecaţie involuntarà, dar conytientà, datoratà alteràrii
controlului sfincterian.
Icotieţa e"te cau!ată de o le!iue or$aică preci"aN ea poate fi formal deo"e3
bilă de eureD)ieP "i de ecopre"ieO% care "ut coduite ico'tiete) Icotieţa uriară e"te
relati& frec&etă la "ubiecţii i &(r"tă) Ade"ea ca determiă "pitali!area bătr(ului% ceea ce Bi
"pore'te "tarea de di"cofort% el fiid bru"c pri&at de pre!eţa alor "ăi% de cadrul "ău de &iaţă "i
de obi'uiţele "ale)
INDICIU, element perceptiv legat în mod natural de o situaţie.
+ urmă pe !ăpadă% de eCemplu% e"te
deo"ebe'te de "em= B "e"ul că ace"ta e"te le$at B mod iteţioat de u obiect "au de o
"ituaţie: la" urme B "patele meu "pre a3mi re$ă"i drumul pe care Bl lac B pădure) Idiciile%
"emele 'i "emalele "tau la ba!a oricărei comuicări)
INDIFERENTĂ, stare a celui care, pàrând detayat de contingenţele materiale, nu
manifestà nici un interes pentru lumea care îl înconjoarà yi pare sà nu tràiascà nici o
emoţie.
ECi"tă două &arietăţi de idifereţă) Ua% de ori$ie deficitară% "e ob"er&ă mai ale" B "tările
de "leire p"i#ică) Uii bătr(i u mai participă ca Baite la e&eimetele familiale% fericite
"au efericite) Ei au de&eit idifereţi% iar acea"tă idifereţă afecti&ă e"te u deficit Cealaltă
&arietate de idifereţă poate fi calificată drept o <tulburare de direcţie= a afecti&ităţii)
Ar#imede% total ab"orbit de re!ol&area uei probleme% B timpul de&a"tării Siracu!ei% "3a
limitat "ă3i "puă "oldatului care Bl apo"trofa% pe c(d acela călca pe"te fi$urile de"eate pe
i"ip: <Nu3mi "trica cercurile]= Idifereţa "a repre!eta o "c#imbare de direcţie a
afecti&ităţii% care "e
158
INSTABILITATE
detura de la realitatea imediată "pre a "e cocetra cu totul a"upra "oluţioării uei probleme
de $eometrie)
INDIVIDUALIZAREA ÎNVĂŢĂMANTULUI, metodà pedagogicà de adaptare a actului
didactic la vârsta, la aptitudinile yi caracterul fiecàrui copil.
Aplicat B 'colile acti&e=% de la $rădiiţele de copii% ude "e utili!ea!ă ietoda Măriei
Mote""ori=% p(ă la cla"ele "ecudare% ude "e folo"e'te "i"temul fi"elor idi&iduale% "au
B&ăţăm(tul a"i"tat de computer :))B&ăţăm(t pro$ramat=;% ace"t procedeu oferă a&ataEul
re"pectării ritmului per"oal al fiecăruia)
INFANTICID, asasinare a unui nou-nàscut.
*a popoarele primiti&e ace"t comportamet% eCtrem de frec&et% era determiat de co"iderete
"ociale: B Au"tralia 'i Noile ?ebride% de eCemplu% mamele "upraBcărcate de mucă 'i
eput(d "ă "e ocupe dec(t de doi "au trei copii% pe ceilalţi Bi B$ropau c#iar de la a'tere) Se
pare deci că "etimetul materO e"te
fucţie de codiţiile "ociale)
INHIBIŢIE, diminuare sau stopare a unei funcţii.
+ eCcitaţie puterică pro&oacă ade"ea o i#ibiţie) ,e eCemplu% o lo&itură de pum &ioletă B
"tomac poate "ă pro&oace oprirea refleCă a cotracţiilor iimiiN u !$omot ite" 'ter$e pe
momet u refleC codiţioat :i#ibiţie acti&ă;) I#ibiţia p"i#ică e"te o fr(ă petru $(dire 'i
face impo"ibil efortul metal "u"ţiutN acti&itatea p"i#omotorie 'i &olutară e"te B
ace"t ca! dimiuată) Starea acea"ta "e Bt(le'te% B diferite $rade% la "ubiecţii emoti&i :B
"ituaţia de eCame% de eCemplu;% la p"i#a"teiei 'i la melacolici)
IN1URIE, expresie verbalà, atitudine sau aluzie cu conţinut simbolic, perceputà yi tràità
de subiect ca fiind devalorizantà yi jignitoare pentru dânsul.
U coco'at% de eCemplu% "e co"ideră iEuria] 'i "uferă c(d i "e "pue <coco3'atul=) B mă"ura
B care el "e "imte redu"
de calităţile "ale omee'ti% de 'tiiţa "a) de a"piraţiile "ale) IEuria poate a&ea o &aloare
terapeutică :cat#ar"i"=; B mă"ura B care "e "ub"tituie uei a$re"iui fi!ice impo"ibil de pu" B
practică)
INSIGHT (termen englez, fàrà echivalent în limba francezà, în afarà de termenul
intui!ie, rezervat psihologiei umane), înţelegere bruscà, de càtre un animal, a unei
situaţii determinate.
,upă c(te&a Bcercări !adarice de a aEu$e la o baaă at(rată mult prea "u"% u cimpa!eu
pue două lă!i ua pe"te alta 'i folo"e'te B acela'i timp o crea$ă "pre a itra B po"e"ia
fructului :G) To#ler% 8046;) Soluţia i3a apărut ditr3o dată% elemetele di"poibile fiid
reor$ai!ate B fucţie de "copul urmărit)
INSTABILITATE, agitaţie excesivà a unui copil care nu are astâmpàr, trece de la o
activitate la alta, se deplaseazà yi flecàreyte întruna.
I"tabilitatea p"i#omotorie e"te relati& frec&etă :la 538FS ditre copiii 'colari!aţi% mai ale" la
băieţi;N ea co"tituie u
156
INSTINCT
#adicap "erio" la 'colari% co"tr('i "ă răm(ă imobili 'i tăcuţi la locul lor) E"te totodată
cau!ă de coflicte cu păriţii 'i cu educatorii 'i Btreţie u climat de i"ati"facţie
$eerali!ată) I"tabilitatea p"i#o3motorie are o ba!ă co"tituţioală% dar e"te fa&ori!ată de
codiţiile eCi"teţiale 'i "ocioafecti&e B care "ut cre"cuţi copiii: deficit cumulat de "om%
i"ecuritate datorată eBţele$erii ditre păriţi etc)
.otri&it cu dime"iuea tulburării% "e &orbe'te de turbuleţă "au de #iperMie!ie) Copilul
turbulet reu'e'te "ă "e cotrole!e dacă i "e cere "ă "tea locului 'i "ă fie mai atet% ceea ce u
e"te ca!ul la copilul #iperMietic) Cel mai bu tratamet co"tă B co"ilierea păriţilor)
Copilul i"tabil are e&oie de o ambiaţă calmă% de o autoritate cotiuă% de o
compre#e"iue bie&oitoare 'i afectuoa"ă) Ca!uri rebele pot face obiectul uei p"i#oterapii%
c#iar al uui tratamet p"i#ofarmacolo$ic% dar re!ultatele "ut ade"ea decepţioate)
INSTINCT, comportament spontan, înnàscut yi variabil, comun tuturor indivizilor
dintr-o specie yi care pare adaptat unui scop de care subiectul nu este conytient.
Cocepţiile cla"ice admit că i"tictul e"te imuabil) A!i% B"ă% "e 'tie că el e"te "u"ceptibil de
modificări) U !oolo$% R)G)-) ?i$"to% a făcut o $aură B cuibul uei &ie"pi% B a'a fel Bc(t
$aura "ă u poată fi a"tupată di eCterior) Specia re"pecti&ă lucr(d Btotdeaua doar di
eCterior% &ie"pea a lucrat !adaric timp de două ore% p(ă la căderea opţii% c(d a abadoat
lucrul) A doua !i dimieaţa ea a re&eit% a eCamiat 'i de3o parte 'i de alta peretele cuibului
deteriorat% apuc(3du3"e apoi "ă38 repare di iterior :citat de
G) ?) T#orpe% 806H;) <-ă"im la toate i&elurile% c#iar 'i la proto!oare% coduite de B&ăţare=%
B afara i"tictelor= :9) .ia$et% 80H6;% dar cu c(t e ridicăm mai "u" pe "cara !oolo$ică cu at(t
coduitele "ut mai pla"tice% mai "u"ceptibile de a fi iflueţate de B&ăţare) *a om compor3
tametele preformate "ut eCcepţioale :"uptul;N aproape toate coduitele omului "ut
B&ăţate)
INSTINCT DE CONSERVARE,
ansamblu de mobiluri care îl împinge pe un individ sà-yi conserve viaţa.
*a toate "peciile aimale "e ob"er&ă acea"tă doriţă de co"er&are% maife"tată Bdeo"ebi B
comportamete a$re"i&e :petru a "e apăra "au petru a3'i potoli foamea;% B trebuiţa de
repao" 'i B "eCualitate% la om% B"ă% ace"t i"tict răm(e depedet de codiţiile "ociale)
-rupuri Btre$i de idi&i!i au di"părut% de eCemplu B .olie!ia% pe parcur"ul uei $eeraţii%
ca urmare a i&a!iei albilor pe teritoriul lor) Ei au pierit u petru că au fo"t eCtermiaţi "au
răpu'i de boli% ci% după toate probabilităţile% di cau!ă că &iaţa B'i pierdu"e orice oimă petru
d('ii)
INSTITUT MEDICO-PEDAGOGIC (I.M.P.), stabiliment public sau privat, cu internat
sau fàrà, care primeyte copii de vârstà ycolarà care prezintà o deficienţà intelectualà, cel
mai adesea asociatà cu alte tulburàri.
V(r"ta de admitere poate fi "că!ută cu u a% iar meţierea B "tabilimet "e poate prelu$i
p(ă la maEorat) Ele&ii beeficia!ă de u B&ăţăm(t "pecialP% profe"at de i"titutori 'i
educatori "peciali!aţi%
8HF
INTE*I-ENQA SENR+RI+M+T+ARE
e&etual de o reeducare a limbaEului :orto3foie; "au a motricitatii% ca 'i de o p"i#oterapie
a"i$urată de p"i#olo$i "au de medici) I"titutele medico3peda$o$ice au ade"ea o "ecţie
profe"ioală :I)M).ro);% ude adole"ceţii prime"c o pre$ătire profe"ioală) ,upă uele "tudii
:R) Ma!i% 8014;% u "ta$iu de lu$ă durată Btr3u I)M).) K I)M) .ro) ar fi u factor impor3
tat de rei"erţie "ocială)
INSTITUTUL DE PSIHOLOGIE,
organism al Academiei Române menit sà promoveze cercetarea în toate ramurile
psihologiei.
Iodat B 806H% di iiţiati&a lui Mi#ai Ralea :l74H380H5;%B "copul re&itali!ării "i"tematice a
"tudiilor p"i#olo$ice pe pla aţioal) ,upă ce B 8074 a fo"t de"fiiţat B mod arbitrar% cu
urmare a <"cadalului= pe tema meditaţiei tra"cedetale% di 800F fucţioea!ă Btr3o formă
mai fleCibilă :B'i are "ediul B Ca"a Academiei Rom(e% Calea 82 Septembrie r) 82;) Editea!ă
publicaţia trime"trială <Re&i"ta de p"i#olo$ie=P 'i publicaţia "eme"trială <Re&ue roumaie de
p"@c#olo$ie=P)
INTELECTUALIZARE, distanţare de emoţii yi de conflictele psihice prin exprimarea
lor sub formà de propoziţii abstracte.
Ace"t mecai"m de apărare e"te utili!at mai ale" de către adole"ceţi% care% di"cut(d de"pre
amorul liber% de"pre politică% reli$ie% că"ătorie etc)% "e "trăduie"c "ă3'i domie impul"iile)
INTELIGENTĂ, aptitudine de a înţelege relaţiile care existà între elementele unei
situaţii yi de a te
adapta în aya fel încât sà-ţi realizezi propriile scopuri.
Multa &reme "3a cre!ut că umai acti&itatea coceptuală 'i lo$ică a omului% elaborată pe pla
&erbal% e"te iteli$etă% pe c(d celelalte comportamete adap3tati&c ar re!ulta di acti&itatea
i"ticti&ă) ,e la Bceputul "ecolului XX% B"ă% "3a "tabilit B mod cert eCi"teţa "i a altor
forme de iteli$eţă) .e de altă parte% "3a propu" :E) *) T#ordiMe% 804F; di"ticţia Btre cel
puţi trei tipuri de iteli$eţă: iteli$eţa a/stractă "au conceptuală, caracteri!ată de
aptitudiea de a utili!a materialul &erbal 'i "imbolicN iteli$eţa prac(tică, care "e află B apele
"ale B cocret% c(d are de maipulat obiecteN iteli$eţa socială, în "f(r'it% care implică
compre#e"iuea fiiţelor umae 'i u'uriţa de a "e acomoda cu ele) Copiii au o iteli$eţă
e"eţialmete practică)
Acea"tă facultate de a re!ol&a probleme cocrete o re$ă"im la aimalele "uperioare) *ucrările
lui G) Toe#ler 'i N) *adB$#ia3Tot" a"upra cimpa!eilor au "tabilit că maimuţele "uperioare
"ut capabile "ă cofecţioe!e i"trumete :"ă Bdrepte u fier de "(rmă făcut $#em% ca "ă
Bmpi$ă cu el o momeală imobili!ată Btr3u tub lu$ 'i "ubţire;) Cimpa!eul e"te c#iar
capabil "ă re!ol&e probe practice acce"ibile copilului ormal B &(r"tă de 038F ai :T)
-ott"c#aldt;) Iteli$eţa e"te i"trumetul maEor al adaptării) .otri&it cu ba$aEul lor ereditar%
eCperieţa lor per"oală 'i mediul lor% idi&i!ii au forme 'i i&eluri de iteli$eţă diferite) 3Z
TE+RIA +.ERAT+RIEN TEST)
INTELIGENŢĂ SENZORIOMOTOARE 3V TE+RIA +.ERAT+RIE)
INTEREDUCAŢIE
INTEREDUCATIE, educare a copiilor de càtre copii.
B "ecolele al XVIII3lca 'i al XlX3lea%B&ăţăm(tul mutual era eCtrem de ră"p(dit%
permite o co"iliere utilă a adole"ceţilor B ceea ce pri&e'te opţiuea lor profe"ioală%
Btruc(t "3a demo"trat că reu'ita Btr3o me"erie depide u umai de aptitu3
celor mai mici) Ace"t "i"tem oferea a&ataEul de a "ati"face trebuiţa de re"po"abilitate%
frec&etă la adole"cet% care B'i afirma B felul ace"ta ?ui "ău "ocial) Itereducaţia aproape că
a di"părut di B&ăţăm(t% dar ea e"te Bcă lar$ practicată B mi'cările de tieret i"pirate de
"couti"m)
INTERES, ceea ce prezintà importanţà la un moment dat.
Itere"ul ia a'tere di trebuiţăP) 9) S) /mer 'i *) .o"tma au demo"trat B ce mă"ură
itere"ul poate iflueţa memoria) Ni'te "tudeţi "3au arătat capabili "ă repete fără eD)itare
cu&ite prouţate icidetal B faţa lor% deoarece acele cu&ite "e $ă"eau aproape de iima
lor% pe c(d aceia'i "tudeţi au uitat ceea ce li "3a "pu" B le$ătură cu "ubiecte lip"ite de itere"
petru ei) Se"ul etimolo$ic al termeului itere" :latie"cul iutcre)se, <a fi B miElocul a=;
eCprimă relaţia utilă ditre or$ai"m 'i mediu)
+rice comportamet e"te moti&at de u itere") .ricipiul de acţiue pe care Bl implică
itere"ul e"te utili!at de educatori% [ 'coala acti&ă făc(d B permaeţă apel la itere"ul
copiilor) Si"temele peda$o$ice ale lui +) ,ecrol@ 'i 9) ,eYe@ or$ai!ea!ă materiile de "tudiu
B Eurul cetrelor de itere" defiite B mediul emiElocit :porid de la lapte% de eCemplu%
copiii "e itere"ea!ă de &acă% de fabricarea utului% a br(!ei etc);) E) Spra$er di"ti$e ite3
re"e teoretice :pri&id acti&ităţile itelectuale 'i 'tiiţifice;% ecoomice% e"tetice% "ociale%
politice 'i reli$ioa"e% care apar către &(r"ta de 88384 ai) Cuoa'terea lor
de itere"ul maife"tat petru re"pecti&a me"erie)
INTEROCEPTOR, receptor senzitiv care inerveazà suprafaţa internà a corpului (C. S.
Sherrington).
U!aţa curetă a eCti" acea"tă eCpre"ie la toate termiaţiuile c(mpului receptor iter% a'a
Bc(t acum "e iclud pritre iteroceptori "i propoceptoriiP% c(t "i &i"ceroceptoriiP)
INTERPRETARE, explicare în termeni clari a unui fenomen obscur sau greu
comprehensibil.
B p"i#olo$ie% iterpretarea e"te% B e"eţă% ipote!ă) Se iterpretea!ă u te"t% după cum "e
iterpretea!ă 'i o coduită% adică "e Bcearcă% pri deducţii lo$ice% "ă "e reducă la u Btre$
coeret u c(t mai mare umăr de fapte empirice) /aD)a oricărei iterpretări e"te pricipiul
i'oneităţii. C(d u cuoa'tem ade&ărul% "pue I) -o"et#% trebuie "ă căutăm co&eabilul
:B latie'te idoneus S potri&it% co&eabil K ota trad);% adică ceea ce e"te mai potri&it% ceea
ce ţie "eama de codiţii 'i "e "upue eCi$eţelor lo$icii) Iterpretările p"i#olo$ului "au ale
p"i#aali"tului u "ut dec(t propo!iţii plau!ibileN ele u "ut iciodată do&edite)
INTROIECTIE, mecanism psihologic inconytient de încorporare imaginarà a unui
obiect sau a unei persoane.
Copilul mic care "e idetifică cu păritele "ău de acela'i "eC imită B mod ico'tiet
atitudiile ace"tuia 'i adoptă modul
162
"ău de a $(di) Iormarea "etimetelor morale e"te le$ată de itroiectarea iterdicţiilor
decretate de păriţi)
INTROSPECŢIE, metodà de obser vaţie a stàrilor de conytiinţà ale unui subiect
practicatà de el însuyi.
,e la Socrate la ?) /er$"o% p"i#olo$ia cla"ică "3a edificat pe metoda "ubiecti&ă) ,ar
defectele ace"tei <p"i#olo$ii la per"oaa Bt(i= K dificultatea petru "ubiect de a fi u
ob"er&ator imparţial% de a3i comuica "emeului "ău cu preci!ie cuo'tiţele "ale% ca urmare a
limitelor limbaEului% ca 'i impo"ibilitatea de a accede la feomeele ico'tiete K au
pro&ocat o"tilitatea aumitor p"i#olo$i :be#a&iori'tii;% care% &oid "ă facă di p"i#olo$ie o
'tiiţă obiecti&ă% au preti" "ă u "e itere"e!e dec(t de comportametele ob"er&abile la
eCterior% reduc(d3o la o p"i#olo$ie fără p"i#ic% B pofida ace"tui curet% itro"pecţia cotiuă
"ă deţiă u rol idi"pe"abil B p"i#olo$ia actuală% ude ea e"te o metodă utilă% alături de
ob"er&aţie 'i de eCperimetare) Iformaţiile adu"e de ea :"ub forma co&orbirilor 'i
c#e"tioarelor de autoe&aluare; "ut de eBlocuit B p"i#olo$ia cliică)
INTROVERSIUNE, retragere în sine.
Subiectul itro&ertit are tediţa de a "e de!itere"a de mediul ambiat 'i de a3'i căuta toate
"ati"facţiile B lumea "a iterioară) Nu prea are prietei% pare meditati&% tacitur 'i "t($aci B
"ocietate)
INTROVERSI V, în clasificarea Iul Rorschach, tip de ,rezonanţà Intimà" pus în
evidenţà prm psihodiagnostic, în care formula principalà K/C face sà aparà o clarà
preponderenţà a ràspunsurilor dinamice (K) asupra
celor de culoare (C). Lumea Introver-slvulul este mal degrabà gândirea decât acţiunea.
INTUIŢIE, înţelegere imediatà yi iraţionalà a realului.
.otri&it p"i#olo$iei formei :-e"talt3p"@c#olo$ieP;% ituiţia ar fi "e"i!area directă a elemetelor
or$ai!ate "pota Btr3u a"amblu determiat) .etru
are i"tataee 'i impre&i!ibilă= care e permite "ă accedem direct la e"eţa uei
C) -) 9u$ face di ea o fucţie fudametală a ps,che. datorită căreia% B mod "ubit% u
coţiut e e"te pre!etat "ub o formă defiiti&ă% fără ca oi "ă 'tim cum "3a aEu" aici)
Acea"tă capacitate u e"te di"tribuită B e$ală mă"ură tuturor idi&i!ilor% ca fiid B"ă o
tră"ătură caracteri"tică a copilului 'i a omului primiti&) ,itre adulţi% uii "ut deo"ebit de
ituiti&i) Ituiti&i $ă"im Bdeo"ebi pritre "criitori 'i "a&aţi) Mulţi cercetători% iclu"i&
matematiciei%buăoară ?) .oicare% au "ubliiat rolul prepoderet Eucat de ituiţie ca puct
de plecare al de"coperirilor "au i&eţiilor lor) B p"i#olo$ie% ituiţia e"te e"eţială) ,atorită ei%
cliiciaul e"te tra"portat B iima "ubiectului 'i "e"i!ea!ă <ceea ce e"te uic 'i deci
ieCprimabil= :?) /er$"o;) ,ar tocmai de aceea% aume petru că datele ituiti&e "ut
e&erificabile% mulţi practiciei tratea!ă cu mefieţă ituiţia% pe care "e "ile"c "ă o Blocuia"că
pri metode raţioale) 3Z INSI-?T)
IPOHONDRIE, preocupare eCce"i&ă a uei per"oae de "tarea "ăătăţii "ale)
+b"er&(du3"e fără ră$a!% idi&idul ipo#odrie% e$ocetric 'i e$oi"t% ca Ar$a%
163
ISTERIE
bola&ul Bc#ipuit al lui Moliere% pare a "ta la p(dă după cea mai mărută "e!aţie eplăcută
care &ie de la corpul "ău% "e!aţie de care el u o pricepe "i care Bl a$oa"ea!ă) Căutarea
aCioa"ă a uui medic% care "ă3i Bţelea$ă boala 'i "ă o locali!e!e la u or$a bie defiit%
core"pude trebuiţei "ale de a fi recuo"cut ca bola&% adică de a fi "cutit de repo"a3bilităţi
"i de a beeficia% fără ici u "etimet de &io&ăţie% de B$riEirile atete ale "emeilor)
Ipo#odria "e Bt(le'te at(t la e&rotici c(t 'i la p"i#otici) B p"i#o!e ea are de obicei u
caracter bei$% B p"i#o!e% B"ă% ipo#odria ia o formă delirată :cel mai ade"ea fiid le$ată
de delirul de per"ecuţie;) ,elirul ipo#odriac Bl poate face pe bola& "ă creadă că el e"te u
mort &iu)
ISTERIE, nevrozà care se exprimà corporal.
Cri!ele de i"terie K co&ul"ii tumultuoa"e% parali!ie% pierderea &ederii "au a limbaEului &orbit
etc) K u au ici o ba!ă or$aică :"ubiectul "u"ţie% de eCemplu% că u poate "ă mear$ă% dar
refleCele "ale tedioa"e "ut itacte;N pe de altă parte% ace"te cri!e "ur&i practic Btotdeaua
B public) Multă &reme eBţele"e :B E&ul mediu erau atribuite po"edării demoice% B "ecolul
al XlX3lea de!măţului "eCual;% ele au fo"t miuţio" de"cri"e de 9)M) C#arcof% apoi eCplicate
de S) Ireud)
I"teria e"te o e&ro!ă eCpre"ioală% cri!ele a&(d o "emificaţie) Ele "ut maife"tarea%
"omatică 'i "pectaculară% a coflictelor ico'tiete) Simptomele au &aloarea uui limbaE: o
fată de 48 de ai% B$riEită de 9) /reuer 'i de Ireud% B 8774% u putea bea apă di pa#arN
aali!a a de!&ăluit faptul că ace"t comportamet era
8H5
u prote"t ico'tiet Bmpotri&a coduitei uei fo"te $u&erate care Bi dădea c(ielui "ă bea
di pa#ar)
"ibili% cu ima$iaţie debordată% "u$e"3tioabili% pla"tici% care &or Btotdeaua "ă placă 'i "ă
"educă) NeBdră!id "ă3'i afirme per"oalitatea% ei Eoacă mereu u rol care u le aparţie) Ei
B'i refulea!ă B ico'tiet afectele= iter!i"e% iar ace"tea% petru a "e eCprima% "e co&erte"c
B "imptome corporale) Nu "ut "imulatori% ci e&ro!aţi care pot fi trataţi eficiet pri
p"i#aaliD)ă) B afară de i"teria de co&er"iue% "e mai pu B e&ideţă: interhi an)ioasă
:Ireud;% B care predomiă "im3ptomcle fobice 'i aCietatea% dar de ude maife"tările
corporale de co&er"iue lip"e"cN interni traumatică .-harcot6, care "ur&ie după u
e&eimet traumati!atN isteria colectivă, care ia a"pectul uei mici epidemii)
ISTEROID, caracter psihologic în care regàsim, într-o formà atenuatà, pricipalele
tràsàturi de personalitate ale istericilor: emotivitate, sugesti-bilitate, seducţie,
egocentrism, dependenţà afectivà etc.
ITARD :9ea;% medic francez (Oraison, Alpes-de-Haute-Provence. 1774 -Passy, Seine.
1838).
Medic re!idet al i"tituţiei imperiale a "urdomuţilor :87FF;% "3a itere"at de Victor% copilul
"ălbaticO de"coperit B A&e@ro% pe care a Bcercat "ă38 educe) Cotra tuturor a'teptărilor%
Victor a reu'it eCerciţiile "e!oriale propu"e de da"călul "ău% apoi "ă citea"că 'i "ă "crie petru
a3'i eCprima trebuiţele 'i a "olicita miEloacele de a 'i le "ati"face) Cu toate ace"tea% B
ciuda tuturor eforturilor% Victor u "3a putut eCprima iciodată oral) +r$aele au!ului 'i ale
foaţiei%de'i itacte%păreau "ă u mai poată fi utili!ate iciodată% di cau!ă că u itra"eră B
fucţiue la timpul potri&it) Acea"tă reeducare a făcut di Itard promotorul peda$o$iei
copiilor aormali% B&ăţăm(tul "ău a fo"t urmat de E) Se$ui% care 83a difu!at B Statele Uite)
Măria Mote""ori "3a i"pirat 'i ea de aici B elaborarea propriei "ale metode) 3Z .ERI+A,Ă
SENSI/I*Ă)
ITEM, element al unui test.
Btr3o "cară p"i#ometrică u item "e poate pre!eta "ub forme di&er"e: Btrebări :<care e"te
pre'editele RepubliciiJ=;% acte de efectuat :<pue cuburile B cea'că=;% de"ee de reprodu"
etc) Iiecare itcm core"pude uui obiecti& bie defiit)
IUBIRE, elan al inimii care ne îndreaptà spre o altà fiinţà.
Iubirea cuoa'te toate $radele 'i &arietăţile% care <"ut tot at(tea eCpre"ii ale uuia 'i aceluia'i
a"amblu de tediţe= :S) Ireud;) Iubirea% c#iar dacă "e ma"c#ea!ă "ub Bfăţi'ări
morocăoa"e% e"te taiul cel mai preţio" pe care Bl poate primi
IZOLARE
copilul) Ea codiţioea!ă de!&oltarea "etimetului &aloriiO "ale per"oale 'i face acceptabile
fru"trările 'i co"tr($erile educaţioale) Copilul 'tie "ă recuoa"că iubirea autetică de aceea
fari"eică) C#iar dacă e"te cople'it cu &orbe% $e"turi% cadouri 'i "ărutări lip"ite de căldură% el
"imte cu certitudie ceea ce "e a"cude B "patele apareţelor) ,oriţa de a fi iubit e"te
precoce 'i ui&er"ală) C#iar 'i aimalele do&ede"c o a"tfel de trebuiţă de apropiere) C(iii
cre"cuţi fără cotacte fi!ice cu alţi c(ii "au cu oameii răm( defiiti& i"tabili 'i imaturi)
IZOLARE, mecanism psihic care are drept efect slàbirea unei reprezentàri (amintirea
unui fapt care a provocat o emoţie puternicà, de exemplu), izolând-o de contextul yi de
suportul ei afectiv.
Tăiată de toate le$ăturile "ale a"ociati&e% o atare repre!etare poate fi e&ocată fără a$oa"ă)
Ace"t mecai"m de apărareO e"te "pecific e&ro!ei ob"e"ioale) *ui Bi datorea!ă ob"edatul
faptul că pare rece 'i deta'at% că poate e&oca amitirile cele mai emoţioate% răm((d totu'i
impa"ibil)
I
ÎNDOIALĂ, ezitare, incertitudine cu privire la realitatea unui fapt, a adevàrului unui
enunţ, cu privire la o atitudine de adoptat.
*a uii idi&i!i Bdoiala e"te permaetă) Subiectul u poate Btrepride imic fără a3'i
&erifica perpetuu operaţiile precedeteN el "e epui!ea!ă% de&ie "teril 'i aEu$e "ă "e Bdoia"că
'i de propria3i eCi"teţă) E"te &orba B ace"t ca! de o Bdoială ob"e"ioală% e&rotică% pe care o
pot reduce p"i#oterapia 'i mai ale" p"i#aali!a)
ÎNTĂRIRE, acţiune produsà de un agent întàritor, cum este hrana sau o aprobare,
având drept efect consolidarea unui anumit comportament.
Aimalul de circ e"te Btotdeaua recompe"at după ce a efectuat u eCerciţiu dificil) Iără
acea"tă Btărire "i"tematică% umărul de circ B&ăţat "3ar "ti$e) +rice B&ăţare are e&oie de
Btărire petru a dura) I peda$o$ie% recompe"ele 'i "acţiuile :<ote bue=% felicitări%
pedep"e))); utili!ate de educatori "ut tot at(ţia a$eţi Btăritori) 3V REC+M.ENSA)
ÎNTARZIAT (copil), copil care nu ţine pasul cu ritmul normal al achiziţiilor ycolare.
33Z[ C+.I* eNTaRRIAT)
ÎNTARZIERE 3 ARIERATE)
ÎNTOARCEREA ÎN CONTRARIU
33V RANVERSAREA eN C+NTRARIU)
ÎNTOARCERE CONTRA PRO-PRIEI PERSOANE, mecanism de apàrare al Eului
care constà în raportarea la propria persoanà a sentimentelor provocate de alţii.
+ fetiţă a$re"i&ă faţă de mama "a B'i &a aplica pedep"e emiloa"e) ,oriţa ei de i"pă'ire
core"pude eCi$eţelor uui SupraeuO "e&er)
ÎNŢĂRCARE, suprimare a alàptàrii la un copil. Prin extensie, suprimarea unui drog la
un toxicoman.
Copila'ul căruia i "e ia "(ul doicii "ale% "pre a i "e da o #raă potri&ită cu &(r"ta% trăie'te
"etimete compleCe) Iru"trarea re"imţită u co"tă at(t B "c#imbarea alimetaţiei c(t B
modificarea relaţiilor cu mama) Uii copii% 'ocaţi de o Bţărcare
ÎNVĂŢARE
bru"că "au prea tardi&ă% u acceptă "epararea 'i "e apucă "ă3'i "u$ă policele% pre!et(d o
Bt(r!iere a &orbirii "au o b(lb(ială) Alţii "e Bdoapă pe"te mă"ură% de&i <lee'i=% răm( cu
o"tal$ia <&(r"tei de aur=% B care totul le e"te dat fără ca ei "ă dea ce&a B "c#imb) Ace"t "oc
modifică%
de fa
cu o "emificaţie aaloa$ă% Bl poate reacti&a B mod ico'tiet) Itrarea la 'coală "au ie'irea
la pe"ie pot fi trăite ca o ouă Bdepărtare de mama% atră$(d după ele reacţii de iadaptare:
furt% refu!ul de a muci% re&erii itermiabile% eure!ieP)))
.etru a e&ita o "erie de tulburări% mama trebuie "ă aibă $riEă "ă38 Bţarce pe "u$ar B mod
pro$re"i&% ici prea de&reme f u Baite de lua a 'a"ea de &iaţă;% ici prea t(r!iu)
*a toCicomai% "uprimarea brutală a dro$ului creea!ă te"iui p"i#ice 'i modificări
fi!iolo$ice% uele ditre ele fiid &i!ibile: tra"piraţie% lăcrimare% $reţuri% &omi"mete% curbări
ale 'irei "piării% crampe% pierderi B $reutate) Se &orbe'te B a"emeea ca!uri de o <cri!ă de
Bţărcare=) Ueori are loc o "tare de 'oc mortală% Bţărcarea toCicomaului :"au a alcoolicului;
trebuie făcută B mod pro$re"i&% "ub cotrol medical) ¡Sinonim: sevraj7.
ÎNVĂŢARE, dobândirea unui nou comportament, ca urmare a unui antrenament
special.
Ace"t terme de"em(d "ituaţii foarte di&er"e% cum "ut B&ăţarea mer"ului "au formarea
depriderilor de i$ieă corporală% a depriderilor de a "e #răi% a uei me"erii etc)% pare
impo"ibil "ă "e elabore!e o teorie uică a ace"tui feome% care "ă fie pe depli "ati"făcătoare)
B&ăţarea co"tituie o "c#imbare adap3tati&ă ob"er&ată B comportametul or$ai"mului 'i
care re!ultă di iteracţiuea ace"tuia cu mediul) Ea e"te idi"ociabilă de maturi!area
fi!iolo$ică 'i de educaţie% Btre mai mulţi "ubiecţi pu'i "ă B&eţe acela'i lucru "e co"tată
deo"ebiri% ueori co"iderabile% datorate uor factori per"oali: &(r"tă% iteli$eţă% moti&aţie%
atitudiea mai mult "au mai puţi acti&ă a fiecăruia) Codiţiile optime "ut reali!ate atuci
c(d idi&i!ii "ut tieri adulţi% iteli$eţi% cu o moti&aţie medie :dacă acea"ta e"te prea
puterică poate "ă $eere!e aCietate; 'i care cooperea!ă acti& la de!&oltarea cuo'tiţelor
lor) /uele re!ultate "ut facilitate pri laude 'i recompe"e % care Btăre"c moti&aţia% c(t "i
pritr3o reparti!are "uficiet de lar$ă a eCer"ărilor B timp% &ariabilă de la "ubiect la "ubiect "i
de la o "arciă la alta)
B&ăţarea u codiţioea!ă doar ac#i!iţiile idi&iduale :cuo'tiţe% deprideri etc);% ci
participă la elaborarea Btre$ii per"oalităţi) *ucrul ace"ta 83au Bţele" bie p"i#aali'tii care%
petru a de"cifra coduitele actuale% eCplorea!ă "i"tematic trecutul bola&ilor% p(ă la
copilăria mică% "pre a re$ă"i "ituaţiile traumati!ate 'i atitudiile ifatile "u"ceptibile de a le
eCplica) Re&olta copilului Bmpotri&a tatălui "e re$ă"e'te B comportametul de frodeur al
adultului care acceptă cu $reutate autoritatea 'efilor "ăi) Nu e"te &orba% a'a cum "3ar putea
crede% de o codiţioareP% ci mai de$rabă de $eerali!area uei B&ăţări "ociale) Teoria
codiţioării% oric(t de "educătoare ar fi% răm(e B ace"t ca! cote"tabilă% Btr3ade&ăr%
or$ai"mul u "e mulţume'te "ă reacţioe!e Btr3u mod automat la "timuli complec'i% ci
"e"i!ea!ă "e"ul ace"tora% le B&aţă "emificaţia)
8H1
ÎNVĂŢĂMANT
.etru o cofirmare a ace"tei te!e% e putem referi la uele cercetări de p"i#o3fi!iolo$ie
er&oa"ă efectuate pe primate :T) S) *a"#le@% 8045;) ,acă% de eCemplu% după ce am obi'uit o
maimuţă "ă "e folo"ea"că de m(a dreaptă petru a ră"pude la u eCcitat determiat%
operăm o le!iue cerebrală B !oa motorie core"pu!ătoare% co"tatăm că aimalul răm(e
capabil "ă dea cu u'uriţă acela'i ră"pu" maual% folo"id B"ă m(a "t($ă) Trebuie deci "ă
pre"upuem că B ace"t ca! a a&ut loc u o "implă codiţioare% ci ac#i!iţia uei acţiui
iteţioale)
,itre di&er"ele teorii ale B&ăţării% aceea a Iui E) C) TolmaO pare cea mai "ati"făcătoare)
,upă el% or$ai"mul% moti&at% "e orietea!ă "pre u "copN el aticipea!ă u aumit re!ultat% pe
care B&ăţarea u face dec(t "ă38 cofirme) Acea"tă "c#emă $eerală pare mai bie adaptată la
faptele ob"er&ate dec(t alte eCplicaţii% mecaici"te)
ÎNVĂŢĂMANT, acţiune de transmitere de cunoytinţe.
.roblemele B&ăţăm(tului Bi pri&e"c u umai pe B&ăţători 'i profe"ori% pe ele&i 'i păriţi% ci%
dicolo de ace'tia% Btrea$a comuitate aţioală) Iormarea educati&ă a oameilor u e"te
doar o problemă umaă% ci e"te 'i o temă ecoomică primordială petru care aţiuile
ci&ili!ate co"imt "ă facă mari "acrificii)
.etru aul 8075% B A$lia% c#eltuielile publice afectate B&ăţăm(tului au repre!etat R=X
di produ"ul aţioal brutN B Iraţa ele "3au ridicat la H%8S) C(t de"pre Uiuea So&ietică% ea
a co"acrat B&ăţăm(tului%B 807H% u mai puţi de 1S di produ"ul aţioal brut :"ur"ă:
UNESC+;)
168
Iraţa% care at(ta timp a "tat B a&a$arda ci&ili!aţiei% e"te actualmete defa&ori!ată B
comparaţie cu alte aţiui la care proporţia de lucrători itelectuali cre'te fără Bcetare% B
ace"t momet% B care a"i"tăm la o eCpa"iue demo$rafică B "tare "ă ră"toare "tructurile
tradiţioale ale &ieţii aţioale% B&ăţăm(tul frace!% petru a "e adapta la oua "ituaţie%
trebuie "ă "e reforme!e% dacă u "ă "e tra"forme% B 80H1% 'colaritatea obli$atorie a fo"t
prelu$ită p(ă la 8H ai) B 8016 a fo"t i"taurat <cole$iul uic= :toţi ele&ii urmea!ă acelea'i
cla"e 'i toţi profe"orii predau la toate cla"ele;) ,ar ace"te reforme &or fi i"uficiete at(ta timp
c(t u "e &a a&ea B &edere formarea de cetăţei utili 'i "pecali!aţi) [3V E,UCAQIEN LC+A*Ă)
ÎNVĂŢĂMANT SPECIAL, ansamblu de mijloace pedagogice yi de màsuri educative
puse în practicà pentru a le permite copiilor yi adolescenţilor sà-yi dezvolte toate
posibilitàţile, în vederea unei inserţii sociale yi profesionale optime.
B&ăţăm(tul "pecial oficial datea!ă B Iraţa de la le$ea di 86 aprilie 80F0% a fo"t reformat
pri decretul di H iauarie 8060 'i a fo"t redefiit pri le$ea di 2F iuie 8016% de orietare
B fa&oarea per"oaelor #adicapate% care a creat <comi"ii de educaţie "pecială==) Ir(at de
cele două ră!boaie modiale% B&ăţăm(tul "pecial cuoa'te deplia "a de!&oltare B aii 806F
:decretul di 6 martie 806H; 'i Bdeo"ebi de la le$ea di 2F iuie 8016% care face di
depi"tarea 'i readaptarea= #adicapaţilor o <obli$aţie aţioală=)
B 8071) după "tati"ticile Mii"terului Educaţiei Naţioale% umărul copiilor 'i
ÎNVĂŢĂMANT SPECIAL
adole"ceţilor care beeficiau de educaţi "pecială "e ridica la 258 F77 :ditre care
datelor UNESC+% c#eltuielile publice curete alocate B&ăţăm(tului "pecial "e
45F 56F deficieţi itelectualO;) Cea mai ridicau la 1%7 miliarde de fraci% adică
mare parte :4FF F70; cădea B "arcia 2%F6S di totalul c#eltuielilor publice
Educaţiei Naţioale% re"tul re&eid Aface3 de"tiate B&ăţăm(tului) 3V A9UT+R
rilor Sociale% B 8075% B Iraţa% potri&it S.ECIA*IRAT)
1AMES :Gilliam;% filosof american :NeY York, 1842 - Chocorua, New Hampshire, 1910.
Iodator% Bmpreuă cu C)S) .eirce% al 'colii pra$matice% publică *ragmatismul :80F1;% B care
afirmă că ade&ărul e"te <ceea ce e"te practic% util "au eficace=% B domeiul p"i#olo$iei% ace"t
medic aEu" la p"i#olo$ie pri itermediul p"i#ofi!io3lo$iei co"ideră că faptele p"i#ice u
"ut dec(t co'tieti!area tulburărilor fi!iolo$ice .*rincipii de psihologie, 870F;) Bi datorăm o
critică a teoriei efortului a lui M(ie de /ira :877F; 'i o "erie de e"euri a"upra eCperieţei
reli$ioa"e) Ideile lui 9ame" "e re$ă"e"c% aplicate la peda$o$ie% la 9) ,eYe@% petru care
educaţia trebuie "ă tidă "ă38 adapte!e pe idi&id la lumea BcoEurătoare)
1ANET :.ierre;% psiholog francez (Paris, 1859 -id., 1947).
Io"t ele& al Lcolii Normale Superioare% a$re$at de filo"ofie :l 774;% doctor B litere :8770; 'i
doctor B mediciă :8702;% .) 9aet a codu" laboratorul de p"i#olo$ie de la Salpetriere 'i a
profe"at la Sorboa 'i la Colle$e de Irace :87069% Blocuidu38
pe T) Ribot) Re$ă"im la el ideile ace"tuia :p"i#olo$ia trebuie "ă "e limite!e la ob"er&aţie 'i la
eCperimetare;% pe care le de!&oltă pe liia propriei lui ori$ialităţi) +pera lui .) 9aet
$ra&itea!ă B Eurul oţiuilor de forţă 'i de te"iue p"i#olo$ică) <Iorţa p"i#olo$ică= :"au forţa
tediţelor; core"pude potenţialului energetic al uei per"oae% iar <te"iuea p"i#olo$ică=
utili%ării care Bi e"te dată) Iorţa p"i#olo$ică 'i te"iuea p"i#olo$ică pot fi modificate pri
obo"eală% emoţii% itoCicaţii etc) ,acă forţa uei tediţe "cade% te"iuea "e meţie cu $reu
'i "ubiectul u trece de "tadiul doriţei "au al re&eriei) C(d forţa e"te puterică 'i te"iuea
"labă% re!ultă a$itaţia) ,itre umeroa"ele lucrări ale lui 9aet% cităm: &utomatismul
psihologic :8770;N "e ht angoasă la e)ta% :804H38047;N 9orţa psihologică si slă/iciunea
psihologica :8024;)
1ASPERS :Tarl;% filosof yi psihiatru german (Oldenburg, 1883 - Basci,
Aplic(d reflecţia la drama omului "i Ia polii pricipali ai ace"teia K comuicarea%
9UCARE ,E R+*URI
"uferiţa% culpabilitatea% moartea K% el e"te uul ditre marii filo"ofi eCi"teţiali'ti ai epocii
oa"tre) ,upă el% relaţiile urae trebuie cocepute ca forme ale uei <bătălii erotice= care
o"cilea!ă eBcetat Btre dra$o"te 'i ură) Ca reacţie Bmpotri&a curetului or$aici"t% itroduce
p"i#olo$ia compre#e"i&ă 'i feomeolo$ia B p"i#iatrie% Bi datorăm o *sihopatologie gene(
rală :8082;% care eCamiea!ă bola&ul <B totalitatea &ie a per"oalităţii "ale=% precum 'i
multe alte lucrări)
1OC, activitate fizicà sau mentalà fàrà finalitate utilà, càreia i te dedici din simplà
plàcere.
.etru copil totul e"te Eoc: la Bceput de tot el "e Eoacă cu corpul "ău) Mai t(r!iu Bi face plăcere
"ă reproducă elemete di mediul "ău :lătratului c(ielui))); *a 536 ai B'i imită aturaEul :pe
mamă% pe medic etc);) ,upă Docurile cu roluri, B care idetificarea ocupă locul e"eţial%
urmea!ă Docurile cu reguli :Btre 6 'i 1 ai;% datorită cărora copilul trăie'te ece"itatea co&e3
ţiilor) ,i"preţuit altădată% Eocul a fo"t reabilitat de p"i#olo$ia cotemporaă 'i de 'coala
acti&ă) Itroducerea Eocului B acti&ităţile didactice Bi dau 'colarului mic moti&aţia de care are
e&oie% B multe $rădiiţe de copii% ca 'i B uele 'coli primare% "e utili!ea!ă elemetele
"oore 'i cromatice ale materialului Mote""ori 'i Bdeo"ebi Eocurile educati&e ale lui +)
,ecrol@) B domeiul p"i#olo$iei "e folo"e'te Eocul ca miEloc de i&e"ti$aţie 'i de tratamet% B
"pecial la copii :marioete% modelaE;% dar 'i la adole"ceţi 'i adulţi)
1OCOTERAPIE, terapeuticà folosità în medicina psihiatricà, tera-
peuticà în care se recurge la jocuri (de îndemânare, de competiţie etc.) pentru a se
favoriza resocializarea bolnavilor mintali. (Sinonim: ludo(terapie*.
Scopul e"te acela de a38 "coate pe bola& di tr(dă&ia 'i i!olarea "a) *oi"irurile diriEate au o
mare importaţă B "pitalele p"i#iatriceN dificultatea co"tă% B $eeral% B atrearea iiţială a
bola&ilor)
1ONES :Ere"t;% neurolog yi psihanalist englez (Rhosfelyn, azi Gowerton, Ţara Galilor,
1879 -Londra, 1958).
,upă "tudii de mediciă la Ui&er"itatea di *odra% face cuo'tiţă cu S) Ireud% a cărui
operă o admira) Numit profe"or la Ui&er"itatea di Toroto% a itrodu" p"i#aali!a B Caada
'i B Statele Uite) A fo"t% timp de 44 de ai% pre'editele A"ociaţiei Iteraţioale de
."i#aali!ă) +pera "a cupride "tudii cliice 'i teoretice .Eratat teoretic şi practic de
psihanali%ă, trad) fr) 8046; 'i e"euri de p"i#aali!ă aplicată la reli$ie .*sihologia religiei6, la
artă% la literatură .Oamlct şi 5edip, trad) fr) 80H1; etc) A publicat mai multe "tudii de"pre
Ireud .Giaţa şi opera lui 0. 9reud, trad) fr) 8067380H0;)
1UCARE DE ROLURI, tehnicà de grup, destinatà învàţàmântului yi formarii
participanţilor.
,eri&ată di p"i#odramaO lui 9)*) Moreo% acea"tă metodă ia B $eeral forma uei
impro&i!aţii teatrale pe o temă dată) Studeţi B mediciă% de eCemplu% "e Btreabă cum "ă3i
auţe pe păriţi că oul lor ă"cut e"te aormal) Uul ditre participaţi &a Euca rolul de
mamo'% iar ceilalţi doi rolul tatălui 'i al mamei) Moitorul
171
1UCĂRIE
"er&e'te de $#id 'i e&etual poate iter&ei B Eoc) Ră"turări de roluri :medicul de&ie tatăl%
'i &ice&er"a; permit aprofudarea cuoa'terii ace"tor "ituaţii) .oate fi pu" B Eoc totul% de la
te"iuile p"i#olo$ice care apar B cuplu "au B Btrepridere p(ă la problemele "ocioeco3
omice ale *umii a treia) 9ucărea de roluri de!&ăluie a"pecte ebăuite ale realităţii% mai bie
dec(t orice di"cur")
1UCĂRIE, obiect folosit de copii pentru a se amuza.
9ucăriile "ut "uporturi ale de!&oltării itelectuale 'i motorii a copiilor 'i auCiliari ai
păriţilor) Ace'tia "ut co'tieţi de ace"t lucru 'i% B Iraţa% co"acră aual 82 miliarde de
fraci% B medie% petru cumpărarea de Eucării :R) ReVolle% 8077;) ,ar cele mai bue Eucării
u "ut ici cele mai "ofi"ticate 'i ici cele mai luCoa"e)
1UDECATĂ, apreciere a unui raport între diferite idei; concluzie a unui raţionament.
9udecata u "e poate eCercita fără u miimum de iteli$eţă 'i de cuo'tiţe% dar u "e
reduce la ace"tea: u cap <bie burdu'it= u e"te Btotdeaua capabil de EudecatăN o tulburare
afecti&ă e"te de aEu" ca "ă38 facă "ă formule!e Eudecăţi fal"e) -elo!ia "au paraoia% de
eCemplu% duc la idei aberate)
1UNG :Cari -u"ta&;% psiholog yi psihiatru elveţian (Kesswil, Turgovia,
1875 - Kiissnacht, în apropiere de Zurich, 1961).
Studii de mediciă la Ui&er"itatea di /a"el% pe care le3a completat% B 80F4% la .ari"% cu .)
9aet) *a Riiric# a fo"t a"i"tetul lui E) /leuler% apoi medic3'ef al cliicii de p"i#iatrie a
ui&er"ităţii) Co&ertit B "curt timp la teoriile p"i#aalitice ale lui S) Ireud)B 80F1 a de&eit
di"cipolul 'i prieteul ace"tuia) Iiu de pa"tor% B"ă căruia Bi repu$a a"pectul materiali"t al
ideilor freudiee% după o colaborare de cici ai "3a "eparat de ma$i"trul "ău% fod(d o ouă
'coală% de <p"i#olo$ie aalitică=) .(ă B 805H a ocupat catedra de p"i#olo$ie medicală la
/a"el% apoi a fodat la Riiric#% B 8057% I"titutul 9u$% pe care 83a codu" p(ă la moarte)
Li3a de!&oltat B umeroa"e lucrări ideile% ditre care cea mai importată pare a fi aceea a
inconştietalui colectiv, ba!ă a ima$iaţiei% comu tuturor popoarelor de3a lu$ul timpurilor 'i
care "e maife"tă B reli$ii% mituri 'i B doctriele e!oterice) .etru a &erifica acea"tă
cocepţie fuda3metală% 9u$ a Btrepri" o &a"tă ac#etă) Iăc(d o "erie de călătorii de "tudiu%
a cercetat reli$iile primiti&e 'i orietale% precum 'i alc#imia) Acea"tă ime"ă cercetare i3a
cofirmat autorului crediţa că eCi"tă u fod comu ui&er"al% producător de ar#etipuri% de
ima$ii 'i "imboluri% idepedete de timp 'i de "paţiu) ,itre lucrările tradu"e B limba
frace!ă% cităm !#homme a la decouverte de son ânie .1052;% E,pcs ps,chologi+ues :8048;%
Mi Ye:80H4;)
T
KERSCHENSTEINER :-eor$;% pedagog german (Munchen, 87653id)% 8024;)
,upă ce a fo"t% r(d pe r(d% B&ăţător% profe"or de matematică 'i de 'tiiţe aturale 'i
co"ilier 'colar la Muc#e :8706;% a de&eit profe"or oorific la ui&er"itatea di ace"t ora'%
ude a predat cur"uri de"pre educaţie) .reocuparea "a e"te utili!area itere"elor practice ale
ele&ilor B i"truirea ace"tora 'i le$area "tr("ă a B&ăţăm(tului teoretic de eCerciţiile
cocrete) .ricipalele "ale "crieri "ut ,De 7ntLic2lung der %eichnerischen 3eg)/ung
:,e!&oltarea taletului la de"e% 80F6;% 3egriffder &r/eitsschule, ediţia a 8F3a% 8062;%
Eheorie der 3ildung :Teoria educaţiei% 804H;)
KINEZĂ Z ClNERA)
KINSEY :Alfred C#arle";% biolog american (Hoboken, New 1ersey, 1894-Bloomington,
Indiana, 806H;)
.rofe"or de !oolo$ie la Ui&er"itatea di Idiaa% B 8054 a fo"t B"ărciat "ă efectue!e o
ac#etă a"upra "eCualităţii americailor) Cu ec#ipele "ale de colabo3
ratori% a cercetat 88 42F per"oae :8H 204 co&orbiri;% de pe Btre$ul teritoriu al Statelor
Uite% e'atio repre!etati& petru populaţia americaă) Re!ultatele cercetărilor lor au fo"t
publicate "ub forma a două rapoarte% uul a"upra comportametului "eCual al bărbatului
:8057;% altul a"upra comportametului "eCual al femeii :8062;) Cercetările au "co" B e&ideţă
faptul că practicile "eCuale ale bărbatului 'i femeii "ut eCtrem de &ariate 'i că ceea ce era
blamat "u" 'i tare era B realitate practică curetă 3V .ARAII*IE)
KLEIN :Melaie;% psihanalistà englezà de origine austriacà (Viena, 1882-Londra, 196O).
Cercetările "ale% aCate pe coflictele precoce care apar B relaţia mamă3copil% o determiă "ă
di"ti$ă două momete B primul a de &iaţă% caracteri!at fiecare pritr3o <relaţie cu obiectul=
"pecială :adică u mod de a "e"i!a <obiectul= 'i de a "e "itua B raport cu ace"ta;)
.rimul ditre ace"te momete% !i" <po!iţie "c#i!oparaoidă=% acoperă primele trei "au patru
lui di &iaţa copilului) B acea"tă perioadă% "u$arul "tabile'te
812
relaţii cu u <obiect parţial=% B pricipal "(ul mamei% a"upra căruia "ut proiectate impul"iile
libidiale :i"tictul &ieţii; 'i impul"iile a$re"i&e% %)"adic3orale=% deo"ebit de &iolete B
acea"tă &reme) A'a "e face că "(ul mater Bi apare copilului ca obiect <bu= 'i ca obiect
<rău=) C(d procură plăcere= e"te <"(ul bu 'i iubit= 'i orietea!ă impul"ia &ieţii la eCteriorN
c(d u dă ace"te "ati"facţii 'i e"te fru"tram% de&ie <"(ul rău 'i ur(t=% "uport al impul"iei
a$re"i&e) Corelati& cu cli&aEul obiectului "e produce u cli&aE al Eului :u <Eu bu= 'i u )%Eu
rău=;% B a'a fel Bc(t a"pectele <bu= 'i <rău= răm( "eparate% <obiectul bu= eput(d "ă fie
di"tru")
,upă acea"tă perioadă% de la circa patru lui 'i p(ă la fiele primului a de &iaţă% o mai buă
or$ai!are a percepţiilor Bi permite "u$arului o mai buă "ituare) Mama "a e"te "e"i!ată B
totalitatea ei% B calitate de per"oaă di"tictă de el 'i care% ba pre!etă% ba ab"etă% "tabile'te
relaţii cu alţi idi&i!i) Se i"taurea!ă atuci po%iţia depresivă, al cărei puct culmiat e"te
ati" către lua a 'a"ea) *a <obiectul total= "e raportea!ă% de acum Baite% impul"iile
libidiale 'i impul"iile di"tructi&e) Acela'i <obiect=% mama% e"te B acela'i timp iubit 'i ur(t)
Copilul trăie'te eCperieţa ambi&aleţei% $eeratoare de culpabilitate) Acea"ta e"te "ur"a
formaţiilor reacţioale% cum e"te doriţa de a repara dauele adu"e B plaul fata!ăriiN meca3
i"mele proiecţieiP "e ateuea!ă% pe c(d acelea ale itroiecţiei= "e ite"ifică% B mod
corelati&% Eul% Bcet(d de a "e mai fra$meta B compoete <bue= 'i <rele=% tide "pre o
mai buă ite$rare) .o!iţia depre"i&ă e"te depă'ită atuci c(d <obiectul bu= e"te itroiectat
B mod "tabil 'i durabil)
815
.etru Melaie Tlei ici ua ditre ace"te două fa!e% care culmiea!ă B prima copilărie% u
e"te &reodată abadoată defiiti& 'i orice per"oaă% dc3a lu$ul &ieţii% poate "ă re$re"e!e la
ua "au alta di ele) Cea mai ar#aică% aceea B care domiă cli&aEul obiectului "i cli&aEul Eului
'i B care mecai"mele de apărare "ut% B e"eţă% proiecţia 'i itroiecţia% ar core"pude uei
"tructuri p"i#otice care "3ar re$ă"i la adultul "c#i!ofreic 'i la paraoic) A doua% B care Eul
e"te uificat 'i B care mecai"mele de apărare "ut mai ale" formaţiile reacţioale% i!olarea
etc)% core"pude proce"elor p"i#ice pe care le re$ă"im B "tările de depre"ie)
.e de altă parte% trebuie otat că M) Tlei depla"ea!ă compleCul lui +edip la acea"tă a doua
fa!ă :<po!iţia depre"i&ă=;% aume la perioada B care "e poate edifica relaţia eu <per"oae
totale=) ,i opera Melaiei Tlei "e pot citi lucrările următoare: *sihanali%a copiilor :l044;N
7seuri de psihanali%ă .8051;N "e%voltarea psihanali%ei :l064;)
KOMENSKY :9a Amo";% peda$o$ ce# :Ni&ice% Mora&ia% 8604 3Am"terdam% 8H1F;)
.a"tor al /i"ericii prote"tate% pro"cri" B ţara "a de&a"tată de Ră!boiul de 2F de ai% duce o
&iaţă rătăcitoare% "olicit(d B Europa "priEi petru fraţii "ăi per"ecutaţi) -ă"e'te totu'i
ră$a!ul "ă "crie patru!eci de lucrări peda$o$ice% ditre care cităm: 'anua linguarum reserata
:8H28;N "idactica $agna.ltMA=6.
Recomadările "ale profetice pri&id educaţia au fo"t B parte reali!ate B Iraţa cu trei "ecole
mai t(r!iu: democrati!area B&ăţăm(tului% cre'e% $rădiiţe de copii 'i 'coli primare
obli$atorii% educarea
TRETSC?MER
retardaţilor) El precoi!ea!ă orietarea profe"ioală de la 85 ai% aEutoare materiale di partea
"tatului petru "tudeţii "ăraci% educarea morală% e"tetică 'i fi!ică a ele&ilor) El cere ca 'colarii
"ă eCperimete!e% "ă maipule!e obiectele% "ă &i!ite!e atelierele% "ă facă eCcur"ii B atură% B
acea"tă pri&iţă Tome"M@ poate fi co"iderat &eritabilul fodator al 'colii acti&eP)
KREINDLER :Artur;) eurolo$ rom( :/ucure'ti% 80F+3id)% 8077;)
Ab"ol&ă Iacultatea de Mediciă di /ucure'ti :804H; 'i obţie titlul de doctor B mediciă cu
te!a Eonusul vegetativ şi pro/ele sale farmacologice :804H;% după care B'i completea!ă
"tudiile la .ari") ,e&ie uul ditre marii prota$oi'ti ai eurolo$iei rom(e'ti% B colaborare
cu profe"orul -#) Marie"cu% a cercetat problematica refleCelor codiţioate B p"i#opatolo$ie
'i p"i#iatrie :8026;) B "inamica proceselor cere/rale :80H1; abordea!ă% B fial% problema
co'tiiţei umae ca feome de relaţie) Nu eCi"tă K coc#ide A) Treidler K o co'tiiţă
flotată B ui&er"% ele$ată de u "ubiect% ele$ată de u "ub"trat% <B ceea ce
pri&e'te afirmaţia că co'tiiţa u e"te u feome fi!iolo$ic% putem "pue umai că ea e"te 'i
uul fi!iolo$ic=% "crie el) Bi mai datorăm% Btre altele: !eş refle)es condi(tionncls, cu o prefaţă
de ?eri Gallo :8051;N 7pilepsia :8066;N 8evro%a astenică :806H;N 9actorul psihologic în
rea/ilitarea şi reeducarea afa%icilor :80H0;N Infarctul cere/ral şi hemoragia cere/rală
:8014;N 0tructura şi funcţiile sistemului nervos central :801H;N &gno%ii şi apra)ii :8011;)
KRETSCHMER :Er"t;% p"i#iatru $erma :Gii"terot% B apropiere de ?eilbro% 87773
Tubi$e% 80H5;)
,upă ce a "tudiat medicia la Tiibi$e% Miic#e 'i ?ambur$% ocupă fucţii de medic
a"i"tet% apoi de medic pricipal al cliicii eurolo$ice a Ui&er"ităţii di Tiibi$e :80823
804H;) Numit profe"or de eurolo$ie la Ui&er"itatea di Marbur$3a3*a#% ocupă acea"tă
catedră timp de două!eci de ai% p(ă B 805H% c(d "e Btoarce "ă coducă cliica de la
Tiibi$e) +pera "a "cri"ă e"te foarte &a"tă% Bi datorăm B "pecial *aranoia si sensi/ilitate
:8087;N 0tructura corpului şi caracterul :8048;N *sihologic medicală .8044;N 0tudii
psihoterapeutice :8050;)
LABILITATE, termen preluat din chimie pentru a caracteriza o componentà instabilà a
personalitàţii, în special atenţia yi afectivitatea atunci când acestea sunt foarte
nestatornice.
*abilitatea afecti&ă% umită 'i &ariabi3litate a di"po!iţiei% e"te "ucce"iuea rapidă "au c#iar
coeCi"teţa% "ub iflueţa uor factori eCteriori "au a ideaţiei itere% a uor "etimete
diferite 'i ade"ea cotradictorii% B domeiud itelectului ea e"te corolarul mobilităţii ateţiei 'i
al fu$ii de idei) Aproape că "3ar putea califica labilitatea afecti&ă drept <mobilitate a afecti3
&ităţii= "au <fu$ă de "etimete=) Se ob"er&ă mai ale" la copii 'i la adulţii ati'i de eCcitaţie
maiacală% B copilărie% ca 'i B ca!ul maiei% afecti&itatea 'i ideaţia "ut "uperficiale% o "tare
afecti&ă "ucced(du3i alteia cu o rapiditate uluitoare) Cu toate că i "e a"eamăă% ambi&aleţaO
patolo$ică "e di"ti$e de labilitatea afecti&ă pri caracterul ei emoti&at 'i icompre#e"ibil)
81H
LACAN :9acjue" Mărie;% medic 'i p"i#aali"t frace! :.ari"% 80F8 3id)% 8078;)
Cocepe ico'tietul ca pe o reţea de <"emificaţi= B care fiecare elemet e"te a"ociat cu
alteleN ace"te combiaţii de "emificaţi a"cultă de le$i preci"e 'i co"tituie cate$orii 'i
"uba"ambluri) ,at fiid faptul că obiectul p"i#aali!ei e"te ico'tietul% trebuie K "pue el
K "ă3I aducem% practic 'i teoretic% la locul "ău de ori$ie% c(mpul limbaEului% "tudiidu38 a'a
cum "tudiem limbaEul% B lumia li$&i"ticii) Copilul "uportă limbaEul 'i cultura "ocietăţii
căreia Bi aparţie fără altă alterati&ă dec(t de a le accepta "au de a de&ei alieat% B ace"te
codiţii% fiiţa autetică u e"te iciodată de $ă"it B di"cur"ul 'i coduita per"oaei% 'i "e
a"cude Btotdeaua "ub ma"ca ace"teia) Niciodată B"ă u e'ti "i$ur că 83ai Bţele" pe ace"t
autor) Btr3ade&ăr%B limbaEul "ău ermetic% ba c#iar auti"tic% termeii e!oterici 'i eolo$i"mele
abudă% uul 'i acela'i cu&(t put(d căpăta "emificaţii multiple) E"te de cre!ut% "pue I)
Rou"ta$
*ATERA*ITATE
l 807H;% că pricipiul de uitate al operei lui *aca% <ţe"ută toată di cofu!ii=)e"te
arată că lap"u"ul !iţiei a două iti
o"ecmţa opo3[ite) ditre care
&ată=) ,itre operele "ale% cităm 0crieri :80HH; 'i 7tica psihanali%ei :807H;)
LAGACHE :,aiel;% psihanalist francez (Paris, 1903-id., 1972).
A$re$t de filo"ofic :8047; "i doctor B mediciă :8025;% e"te umit profe"or de p"i#olo$ie mai
Bt(i la Iacultatea de *itere di Stra"bour$ :8021;% apoi la Sorboa :8051;) .etru ace"t
practicia al p"i#aali!ei p"i#olo$ia u poate fi dec(t <cliică=% iar obiectul ei "tudiul
coduitelorO idi&iduale% eCamiate Btr3o coEuctură "ocioafecti&a 'i culturală determiată)
*a$ac#e a fo"t acela care a itrodu" la Sorboa p"i#aali!a% ude a predat3o% d(du3i o
"pecificitate per"oolo$ică le$itimă 'i remarcabilă) .ricipalele "ale lucrări "ut 4eli#%iii
eroticii :8051% 4 &olume; 'i Jnitatea psihologiei :8050;)
LALAŢIUNE [3 -aN-URIT)
LAPSUS, eroare comisà în vorbire sau în scris.
Blocuirea uui cu&(t cu altul "e poate eCplica pri obo"eală% eCcitaţie "au o tulburare a
ateţiei) Cu toate ace"tea% după Ireud% acea"tă eCplicaţie ar fi i"uficietă deoarece u e
eCplică forma pe care o ia lap"u"ul) Cum "ă3ţi eCplici eCtrem de frec&etul lap"u" care co"tă
B a eCprima eCact cotrariul a ceea ce iteţioai "ă "puiJ <,eclar 'ediţa Bc#i"ă]= "pue u
pre'edite de cameră B timp ce el de fapt de"c#ide acea 'ediţăN <"oţul meu poate m(ca tot
ce &reau= "pue o femeie autoritară :B loc de <tot ce &rea=;) ."i#aali!a
Starea fi!iolo$ică poate fa&ori!a lap"u"urile% dimiu(d cotrolul de "ie% dar u le creea!ă)
3Z ACT RATATN UITARE)
LATERALITATE, dominanţà funcţionalà a unei laturi a corpului uman asupra
celeilalte, dominanţà care se manifestà în special în preferinţa de a se servi în mod
electiv de un ochi sau de unul dintre braţe pentru a executa operaţii care cer o oarecare
precizie.
Au fo"t a&a"ate mai multe ipote!e eCplicati&e petru ace"t feome: aatomică% ba!ată pe
faptul că emi"fera cerebrală "t($ă ar fi mai bie iri$ată de "($eN "ociolo$ică% ba!ată pe o
&alori!are "ocială a drepteiN ba c#iar 'i p"i#aalitică) ,ar ici ua ditre ace"te eCplicaţii u
e"te cu totul "ati"făcătoare) ,e fapt u eCi"tă o deo"ebire "emificati&ă Btre co"tituţiile
aatomice ale dreptacilor 'i "t($acilor% ei $ă"idu3"e B acelea'i proporţii la toate ra"ele) Mai
mult% "tudiile referitoare la lateralitate au arătat că% la acela'i idi&id% domiaţia laterală poate
"ă difere de la oc#i la m(ă "au la picior) Se pot Bt(li% de eCemplu% "ubiecţi "t($aci B ceea
ce pri&e'te oc#iul 'i dreptaci B ceea ce pri&e'te m(a) B acea"tă c#e"tiue e"te $reu "ă "e
di"ceară partea care re&ie factorului educaţioal de cea care ţie de cel fi!iolo$ic) Idi&i!ii
deficitar laterali!aţi do&ede"c dificultăţi "erioa"e B coordoarea mi'cărilor% B or$ai!area
acti&ităţii lor tempo3"paţiale 'i% Bdeo"ebi atuci c(d "ut 'colari% B utili!area limbaEului &er3
bal 'i B&ăţarea "cri"ului) 3Z ,lS*EXIEN STaN-ĂCIE)
811
LAVATER
LAVATER :9o#a Ta"par;% filo"of el&eţia :Riiric#% 8158 3id)% 87+8;)
A reo&at fi!io$omoiaP% ale cărei baD)e au fo"t pu"e i Atic#itate% 'i "3a itere"at de
$rafolo$ieO) Ei u "tudia umai or$ai!area morfolo$ică a capului% ci Bcerca "ă de"cifre!e
caracterul pri pri"ma eCpre"iei faciale "i a a"amblului corpului) Ale "ale 0tudii
fi%iognomonice :8114; 'i ale "ale 7lemente de fi%iog(nornonie pentru facilitarea cunoaşterii şi
iu/irii oamenilor .8116 3 8117;% care au cuo"cut u "ucce" eCtraordiar% u au u caracter cu
ade&ărat 'tiiţific)
LECTURĂ, acţiune prin care luàm cunoytinţà de conţinutul unui text scris.
B&ăţarea cititului% adică a Bţele$erii "emificaţiei "eielor codificate de "ocietate% co"tituie
u "cop de primă importaţă al 'colii) Acea"tă ac#i!iţie accelerea!ă proce"ul de "ociali!are
demarat de limbaEul oral) Ea pretide aumite codiţii itelectuale 'i "o!orial3motorii: i&el
metal de cel puţi 'a"e ai% o buă late3rali!are% o buă orietare temporală :ritm;) ECi"tă
diferite metode de B&ăţare a cititului% ditre care pricipale "ut: "DODi3fetDce:"au <"ilabice=:
literele% care "imboli!ea!ă "uetele% "ut combiate B "ilabe% cu&ite 'i fra!e; 'i analitice :"au
$lobale: copilul aali!ea!ă fra!e;% mai aturale 'i mai atră$ătoare dec(t primele% dar de o
aplicabilitate dificilă)
LENE, aversiune faţà de efort.
."i#olo$ia u co"ideră leea ca pe u &iciu "au ca pe o ab"eţă de &oiţă% ci ca pe u
"imptom al uei tulburări p"i#olo$ice "au corporale) Iu$a de efort poate fi% Btr3ade&ăr%
cau!ată de "ubalimetare% "urmeaE% de u &ă! defectuo"% de o primă
ifecţie tuberculoa"ă etc) ori de perturbaţii p"i#oafecti&e: compleC de iferioritate 'i
retractilitate al Eului% $elo!ie la adre"a uui frăţior ou &eit pe lume% o"tilitate faţă de păriţi
fru"tratori% precum 'i% B "f(r'it% de codiţii educaţioale deficitare) Ioarte ade"ea itere"ul
petru mucă reapare atuci c(d codiţiile fi!ice "au morale "3au ameliorat)
LEONTIEV :AleM"eie& NiMolaie&ici;% p"i#olo$ ru" :Mo"co&a% 80F2 3 id)% 8010;)
,i"cipol al lui *) S) VB$ot"Mi :870H38025;% a fo"t iflueţat de teoria i"torico3culturală a
ace"tuia% potri&it căreia oameii co"truie"c i"toria% fiid totodată determiaţi de ca) Li3a
efectuat B"ă cercetările mai ale" pri pri"ma teoriei reflectării a lui *ei% care cocepe
"piritul ca pe o reflectare acti&ă a realităţii "e"ibile% pe care o iterpretea!ă 'i o modifică)
,itre operele "ale% cităm "e%voltarea psihismului :8060% trad)fr) 801H;)
LEPTOSOM. Idi&id cu forme lu$i% cu o Bfăţi'are fira&ă care% după E) Tret"c#mer% ar fi
le"e fati$abil% #iper"e"ibil 'i Bc#i" B lumea "a iterioară) 3Z Sc?lR+TIMIE)
LEPTOSOMIE, ansamblu de caractere morfologice proprii leptoso-mului'.
Iorma eCteră a lepto"omiei co"tituie tipul a"teic=)
LEUCOTOMIE 3 *+/+T+MIE)
LEVI-STRAUSS :Claude;% sociolog si etnolog francez (Bruxelles, 19O8).
.rofe"or la Colle$e de Irace :8060;% ocupă prima catedră de atropolo$ie
817
"ocială) ,upă ce a efectuat mai multe mi"iui B A"ia 'i America de Sud% a publicat
importate lucrări: 0tructurile elementare ale rudeniei :8050;N &ntropologic structurală
:8067;N 4ândirea săl/atică :80H4;) B toate ace"tea "tudia!ă maife"tările "potae ale
$(dirii umae% Bi mai datorăm: Eropice triste :8066;N Eotcmismul a%i :80H4;N "eria de $ito(
logice :80H538018;N ,e aproape şi de departe :8077;% ca 'i umeroa"e alte lucrări% B 8012 a
fo"t ale" membrii al Academiei Irace!e)
LEWIN :Turt;% psiholog american de origine germanà (Mogilno, Prusia, azi în Polonia,
1890 - Newton viile, Massachusetts, 1947).
.rofe"or de p"i#olo$ie la Ui&er"itatea di /erli :804H;% o dată cu a"ce"iuea a!i"mului a
emi$rat B Statele Uite) ,i 8024 B 8056 a predat B diferite ui&er"ităţi :Staford% Coreli%
?ar&ard;) Iflueţat de climatul de cercetare america% a abadoat "ubiectele cla"ice ale
p"i#olo$iei :&oiţă% a"ociaţie% percepţie; petru a "tudia% ditr3u puct de &edere diamic%
uele probleme "peciale ale comportametului uma: fru"trarea 'i re$re"iuea :802138058;%
i&elul de a"piraţie :802H38055;%B&ăţarea :8054;) Teoria "a% Btemeiată pe oţiuea de <c(mp
p"i#olo$ic=% 83a codu" "ă "tudie!e eCperimetal $rupurile mici 'i diamica lor iteră)
ECtra"e di opera "a au fo"t publicate B limba frace!ă "ub titlul *sihologia dinamică .F:R:6.
LIBIDO, energie vehiculatoare a instinctelor vieţii.
*ibidoul are o importaţă fudametală B coduitele umae% pe care B mare parte
le codiţioea!ă) Nefiid ata'ată eCclu"i& de fucţioarea or$aelor $eitale% acea"tă eer$ie
"e poate orieta "pre obiecte "au per"oae .li/ido o/iectai6, "e poate Btoarce "pre propriul
corp .li/ido narcisic6 "au poate alimeta acti&ităţi itelectuale :li/ido su/limat6.
ECi"tă u ec#ilibru eer$etic Btre libidoul arci"ic :"au <libidoul Eului=; 'i libidoul obiectai:
c(d uul "pore'te% celălalt "cade% B cur"ul cre'terii 'i de!&oltării idi&idului acea"tă eer$ie
i"tictuală "e locali!ea!ă B aumite !oe cro$eeP% &ariabile de la o &(r"tă la alta% după cum
"e fiCea!ă 'i a"upra aumitor obiecte) ."i#aali!a eCplică umeroa"ele tră"ături de caracter 'i
maEoritatea comportametelor iadaptate :e&ro!e% per&er"iui; pri fiCaţiileO durabile ale
libidcului B di&er"ele pucte ale e&oluţiei "ale "au pri re$re"iueP la uul di ace"te "tadii) I
"e repro'ea!ă teoriei libidoului faptul că reduce toate coflictele la acea"tă "i$ură "ur"ă de
eer$ie)
LIDER, acela care se aflà în fruntea unui grup, pe care îl animà yi îl conduce.
+ dată cu itroducerea p"i#olo$iei B idu"trie 'i B armată% p"i#olo$ilor B"ărciaţi cu "elecţia
cadrelor li "3a pu" problema 'efului) Ei au co"tatat B primul r(d că opiiile $eeral admi"e
:'eful e"te competet% #otăr(t% autoritar etc); u "ut Btotdeaua &alabileN ace"te opiii core"3
pud mai de$rabă uui "tereotip "ocial dec(t realităţii% care e"te ifiit mai uaţată 'i mai
compleCă) Nu eCi"tă u "i$ur tip de lider% ci o multitudie% fiecare &ariid potri&it
caracteri"ticilor "pecifice $rupului "ău: uitate militară% ec#ipă de lucru% or$ai!aţie de loi"ir%
$rupe de copii%
179
de adole"ceţi% de bărbaţi "au de femei etc) Sub iflueţa lui T) *eYi 'i a di"cipolilor "ăi%
itere"ul cercetătorilor "3a depla"at de la per"oalitatea 'efului la $rup 'i la diamica "a
iteră) Comada u mai e"te u feome idi&idual% ci re!ultatul uor
"elecţioare a ofiţerilor 'i a 'efilor de Btreprideri) Celor dit(i li "3a propu"% de eCemplu% "ă
tra&er"e!e u r(u ad(c% a&(d la di"po!iţie u material rudimetar% iar celorlalţi li "3a cerut "ă
re!ol&e o
pliit% B aceea'i mă"ură ca 'i al factorilor per"oali% al "tructurii 'i reţelelor de comuicare
proprii $rupului :tra"miterea de iformaţii pe calc ierar#ică% de eCemplu;)
Cercetările eCperi3
:
mmmmmmmmmmmmm
l
metale B $rupurile mici au putut "tabili că po!iţia uui "ubiect B "i"temul de comuicare
determiă fucţia "adeiidcBtr3oreţca E 2 "ub formă de "piţe ale `` uei roţi :a "e &edea fi$ura
alăturată;% "ubiectul pla"at la cetru :6; ocupă acea"tă fucţie% deoarece el e"te acela care
receptea!ă 'i tra"mite cel mai mare umăr de iformaţii) Sociometria=% pe de altă parte% arată
că% Btr3u $rup B care iter&i "impatii 'i atipatii% idi&idul cel mai ade"ea apreciat de
camara!ii "ăi petru calităţile "ale umae Bdeplie'te B mod frec&et rolul de 'ef% cu toate că
u e"te Btotdeaua 'i cel mai competet% Btr3u $rup ei"tu3ţioali!at "e a"i"tă de obicei la
emer$eţa a doi lideri% uul acceptat petru ideile 'i eficieţa "a% celălalt petru farmecul "ăuN
iflueţele lor "e completea!ă% Btocmai ca B moar#iile co"tituţioale :re$ele 'i primul3
mii"tru; "au ca B familii :tatăl 'i mama;)
Leful "e defie'te mai puţi pri calităţile "ale per"oale c(t pri rolul "ău "ocial) El e"te acela
care dă a"amblului coe!iuea ece"ară petru reali!area "copului $rupului) A&(du3"e B
&edere ace"t criteriu% "3au creat aumite "ituaţii de
mia) Ne apropiem a"tfel de "ituaţia reală :"i$ura idicată "ă cofirme &aloarea uui 'ef;% dar
'i ace"te eCperieţe răm( B mod ie&itabil artificiale% B pofida tuturor "trădaiilor de a le
apropria de cele reale) V C+MAN,Ă)
LIMBA1, funcţie de exprimare yi de comunicare a gândirii prin utilizarea de senine care
au o valoare identicà pentru toţi indivizii din aceeayi specie, în limitele unei arii
determinate.
*imbaEul% care e"te B acela'i timp act 'i i"trumet de comuicare ba!at pe le$i idepedete
de "ubiecţii particulari% e itroduce B eCi"teţa "ocială)
Se di"ti$ mai multe forme de limbaE:
8; pasiv :acela pe care Bl Bţele$em;N
4; activ :acela pe care Bl folo"im% Btotdeaua mai redu" dec(t precedetul;N
2; ver/al; 5; never/al. Vorbirea u e"te idi"pe"abilă petru a tra"mite "emificaţii de la
per"oaă la per"oaă) -e"turile% mimica% atitudiile "ut B umeroa"e ca!uri "uficiete "pre a
e eCprima iteţiile%di"po!iţia%Bdoielile etc) *imbaEul mimico3$e"ticular al "urdomuţilor
permite c#iar 'i eCprimarea de idei ab"tracte)
*imbaEul u e"te re!er&at doar fiiţelor umae) Aimalele po"edă propriile lor miEloace de
comuicare: ţipete% $ro#ăituri% mu$ete etc) B"oţe"c reacţiile afecti&eN ace"te maife"tări par
Bă"cute 'i uiforme la "pecia re"pecti&ă) E"te po"ibil
UMBA1
ca aimalele "ă <&orbea"că= Btre ele) 9) C) *ill@ co"ideră că delfiii comuică Btre ei pri
ultra"uete "i că di"pu de u <&ocabular= Bti") El a rele&at că u aimal "olitar răm(e
tăcut% că doi delfii <"tau de &orbă= calm% pe c(d u $rup face :B ultra"uete; u &acarm
eCtraordiar) .e de altă parte% T) &o Iri"c# a arătat că albiele po"edă u limbaE "imbolic
preci" :da"uri pe fa$urele de ceară;% datorită căruia ele idică celorlalte lucrătoare direcţia%
di"taţa% ampla"ametul ectarului% ba c#iar "i calitatea "a) I$orăm Bcă aproape totul de"pre
limbaEul aimalelor% dar% di c(te cuoa'tem% "e pare că ci "e deo"ebe'te de al o"tru pri
caracterul "ău Bă"cut 'i că B primul r(d parc le$at de "ituaţia preDetă :ceea ce i3ar
iterD)ice tra"miterea de"coperirilor făcute)
Spre deo"ebire de aimale% oi e B&ăţăm limbaEul) Acea"tă ac#i!iţie e"te codiţioată de
maturi!areO 'i de ite$rarea
idi&idului itr3u $rup uma) bara ua "au cealaltă ditre ace"te codiţii B&ăţarea &orbiriiP
e"te impo"ibilă: copilul mic ormal u &orbe'te dec(t la u a% iar idiotulP u &a aEu$e
iciodată la plaul limbaEului) .e de altă parte% u copil lă"at B pără"ire% c#iar dacă
ec#ipametul "ău er&o" 'i "e!orial3motor e"te itact% u &a &orbi :ca!ul copiilor "ălbatici% de
eCemplu;% deoarece Bi lip"e'te% ca 'i copilului "urd% modelul auditi& pe care "ă38 poată imita%
Btr3ade&ăr% la om imitaţia are u rol capital B dob(direa idi&iduală a limbaEului) Imitaţia
e"te aceea care Bl face pe copil "ă repete mai Bt(i cu&ite% apoi fra!e% făc(d3o B mod corect%
de'i #abar u are de "itaCă)
*a Bceput "u$arul u di"pue dec(t de mimică% de atitudii% de "uete 'i de ţipete
"pre a3'i eCprima Stările afecti&e% Bcep(d cu lua a doua el $($ure'te 'i% $ă"id plăcere B
&ocali!ele "ale% repetă la e"f(r'it propriile3i "uete :reacţia circulară caracteri"tică luii a
'a"ea;% Baite de a le reproduce pe acelea ale membrilor aturaEului :lua a oua;% B acea"tă
perioadă el Bcepe "ă Bţelea$ă uele eCpre"ii 'i "ă dob(dea"că u &ocabular pa"i&) .rimele
cu&ite le prouţă% B $eeral% la u a 'i au &aloarea uor fra!e: <lailai= poate B"ema at(t
<iată laptele= c(t "i <&reau lapte=) *a circa u a 'i Eumătate copilul co"truie'te p"eudofraDe%
alătur(d două cu&ite :<Nai buba]= B"eamă <Ai "3a lo&it=;N apoi itroduce &erbe la
ifiiti& 'i% către &(r"ta de doi ai% formea!ă mici fra!e corecte) ,e acum Bcolo &ocabularul
"ău "e Bmbo$ăţe'te rapid: la patru ai di"pue de l 6FF34 FFF de cu&ite% la 'a"e ai de 4 6FF32
:XX; de cu&ite :&ocabularul uui adult cu o cultură medie e"te de aproCimati& 4F :MX; de
cu&ite;) Ace"te ac#i!iţii pre"upu ite$ritatea or$aelor er&oa"e% "e!oriale 'i motorii%
precum 'i aptitudii itelectuale "uficiete :ob"er&aţie% memorie)));% fără de care B&ăţarea
limbii e"te cu eputiţă) Mai mult% e"te ece"ar ca micuţul "ă aibă doriţa de a comuica cu
membrii aturaEului "ău) Iără acea"tă doriţa% limbaEul% care u e"te atural% răm(e "ărac 'i
doar pa"i& :muti"m p"i#o$e;)
I"trumet pri&ile$iat de "ociali!are% care permite comuicarea $(dirii% acţioarea a"upra
"emeului :porucile 'i Btrebările cer ră"pu"uri;% adaptarea la $rup :tra"miterea de orme
"ociale; "au propria puere B &aloare :ca!ul copilului care pue Btrebare după Btrebare ca "ă
atra$ă ateţia a"upra lui;% limbaEul "er&e'te de a"emeea la recuoa'terea &orbitorului ca
181
per"oaă de către celălalt "au la eliberarea de te"iui iterioare pri iEurie fc(d a$re"iuea
directă e"te impo"ibilă;% ca 'i pri cofe"iue "au p"i#aali!ă% B "f(r'it% limbaEul completea!ă
celelalte "ur"e de cuo'tiţe% aticip(d eCperieţa per"oală% pe care o pro&oacă 'i o
călău!e'te) El co"tituie% B acela'i timp% i"trumetul e"eţial al $(dirii 'i ba!a &ieţii "ociale)
LIMFATIC, în teoria celor patru temperamente a lui Hippocrate, subiect la care limfa
(sau ,flegma") predominà sau se prespune cà predominà.
,upă acea"tă cla"ificare% <limfaticul= ar a&ea teul li&id% ar fi Bcet B mi'cări% rece 'i metodic)
Actualmete termeul "e utili!ea!ă petru a de"ema o per"oaă a"teicăO lip"ită de eer$ie%
pa"i&ă 'i mol(ie% ale cărei reacţii afecti&e "i acti&itate $eerală "ut "ub cele ormale)
LIMITAREA NA$TERILOR
MENTAREA NALTERI*+R)
3 RE-*E3
LOBOTOMIE sau LEUCOTOMIE,
operaţie chirurgicalà care constà în secţionarea fasciculelor de fibre nervoase
intracerebrale care unesc baza creierului (talamus, hipota-lamus) cu scoarţa cerebralà.
.ropu"ă de E) Moi! :8026; 'i pu"ă la puct de G)9) Ireema 'i 9)G) Gatt" :8054;% acea"tă
te#ică a fo"t frec&et utili!ată% p(ă B aii 80HF% B tratarea tulburărilor metale :p"i#a"teie%
ob"e"ie% a$itaţie croică etc);) .ractic ea u are ici u efeet curati&% ci "uprimă latura eplă3
cută a aumitor "imptome) A!i metoda e"te abadoată) 3Z NEUR+C?IRUR-IE)
LOCKE :9o#;% filosof englez (Wrington, Somersetshire, 1632 -Oates, Essex, 1704).
+ri$iar ditr3o familie bur$#e!ă eCce"i& puritaă% face "tudii de mediciă la +Cford% apoi la
Motpellicr 'i "e ata'ea!ă de ca"a cotelui de S#afte"bur@% pe care Bl urmea!ă B eCilul "ău B
+lada :8H7238H70;) *a Btoarcerea B A$lia% după re&oluţia di 8H77% publică mai multe
lucrări filo"ofice 'i u tratat de"pre educaţie .-âteva idei asupra educaţiei, 8H02;% B cure
codamă "i"temul tradiţioal% ba!at pe &erbiaE "i pe "tudiul cu&itelor% fără obiecte) *ocMe
e"te u precur"or al 'colii acti&e=% ale cărei idei $eeroa"e u "3a reu'it Bcă "ă fie
$eerali!ate)
LOEB :9aMob;% fiziolog american de origine germanà (Mayen, Renania, 1859-Hamilton,
Bermude, 1924).
A "tudiat% di 870F% comportametele de orietare ale aimalelor "ub iflueţa uei "ur"e de
eCcitaţie eCtere :lumiă% căldură;% pe care le3a a"imilat cu tropi& mele platelor) A "tudiat% de
a"emeea% "e"ibilitatea difereţială 'i memoria a"ociati&ă) ,itre lucrările "ale% cităm: 9i%io(
logia comparată a creierului şi psihologia compărută .$>66; -oncepţia mecanică a vieţii
:8084;N 5rganismul studiat ca un între
dbilà.
LOGOREE, pàlàvràgealà
Se ob"er&ă% Btr3o formă mioră% la uele per"oae fri&ole 'i la uii flecari care B'i ma"c#ea!ă
"ărăcia de idei "ub u &al de cu&ite <$oale=% B domeiul patolo$iei% lo$oreea "e ob"er&ă mai
ale" B "tările de eCaltare maiacă)
LOISIRURI, activitàţi càrora individul li se consacrà absolut de
182
LURIA
bunàvoie, în timpul disponibil în afara orelor de muncà yi obligaţiilor sociale, spre a se
distra, a se odihni sau a se instrui.
Iorma loi"irurilor :"3ar putea adopta mai de$rabă $rafia loa%irYIoit%iruri K ota trad);
&aria!ă cu &(r"ta 'i cu mediul "ociocultural) Ma'ii"mul idu"trial% de!umai!(d muca
:"arcii parcelare;% l3a pri&at pe idi&id de bucuria creaţiei) *oi"irurile permit "ă "e
re"tabilea"că ec#ilibrul% d(3du3i omului oca!ia de a realiDa acea parte di el B"u'i pe care
&iaţa profe"ioală
F la"ă e"ati"făcută) + dată cu pro$re"ul automati!ării% timpul co"acrat loi"irurilor de&ie tot
mai importat) C#eltuielile care
8 "e alocă cre"c B mod proporţioal) ,upă datele I)N)S)E)E)% frace!ii% care B 80HF re!er&au
6%HS di bu$etul lor loi"irurilor% B aul 4:XX; le &or co"acra 8FS) B 8071% totalul
c#eltuielilor petru loi"iruri3cultură "3a ridicat la 424 miliarde% adică 5 IX;F de fraci de
per"oaa) 3Z ,E*INCVENTĂN 9oc)
LORENZ :Torad;% etologist austriac (Viena, 1903 - Altenberg, Austria, 1989).
,upă ce a predat p"i#olo$ia aimală la Ui&er"itatea cli Viea 'i a codu" departametul de
p"i#olo$ie al Ui&er"ităţii di THi$"ber$%e"te umit director al I"titutului de "tudiere
comparati&ă a comportametului :Alteber$;) Studia!ă aimalele B atură "au B codiţii c(t
mai apropiate po"ibil de acelea di mediul atural) A putut a"tfel "ă demo"tre!e rolul "ocial
al aumitor "timuli "pecifici "au <decla'atori=% cum "ut o atitudie% o culoare "au u miro"%
'i a elaborat teoria <mecai"mului decla'ator Bă"cut=) Coform 'colii obiecti&i"te% fiecare
"pecie aimală e"te "e"ibilă la u aumit umăr
de "timuli :'i u la alţii;% care decla'ea!ă comportamete determiate) -#idriul%de eCemplu%
pe'te de apă dulce% reacţioea!ă pri a$re"i&itate B pre!eţa uui pe'te "au a uei momeli cu
p(tecele ro'u) ,itre umeroa"ele lucrări ale lui T) *ore!% cităm: &gresiunea, o istorie
naturală a aşa(%isului rău :80H2;N 7voluţie şi modificarea comportamentului@ înnăscutul şi
do/ânditul :80H6;N 3a%ele etologici :8075;N 5mul în pericol :8076;) Bmpreuă cu N)
Tiber$e 'i T) &o Iri"c#% obţie B 8012 .remiul Nobel petru mediciă) 3Z
IM.RE-NAQIE)
L.S.D., halucinogen puternic extras din alcaloizii unei ciuperci parazite a secarei, ,corn-
de-secarà".
+ picătură pe o bucăţică de !a#ăr e"te "uficietă ca "ă pro&oace tra"formări ale "tării
metale: percepţiile &i!uale 'i auditi&e "e modifică% $(direa "e de!or$ai!ea!ă% i#ibiţiile
di"par% timpul pare "ă Bcremeea"că) *)S),) :"au li"er$amida; u determiă depedeţă
fi!ică% dar "upra3do!area "i produ"ele a"ociate :amfetamieP; pot "ă producă tulburări metale
ire&er"ibile% iar la femeile $ra&ide poate cau!a malformaţii ale fătului% B Iraţa% umărul
utili!atorilor ace"tui dro$ a ati" cifra maCimă B 8074 :2 FH1 per"oae iterpelate;N de atuci
Bcoace e"te Btr3o re$ulată de"cre'tere :7H de iterpelări B 8071% potri&it "tati"ticilor
oficiale;)
LUDOTERAPIE 3 9+C+TERA.IE)
LURIA :AleM"adr Romao&ici;% Z
yi psiholog rus (Kazan, 19O2 -
Moscova, 1977).
ECperieţa "a% dob(dită la căpăt(iul celor cu le!iui ale creierului% l3a du" la
LURIA
formularea pricipiului locali%ării dinamice, potri&it căruia eCi"tă "i"teme fucţioale
compleCe care "ut "ubte"ioate de acti&itatea cocertată a di&er"e !oe cerebrale% ueori
aflate la di"taţă B topo$rafia cerebrală) Coform ace"tui pricipiu% memoria% limbaEul 'i
celelalte fucţii metale importate u mai trebuie co"iderate i'te etităţi "pecifice care
depid de acti&itatea uor cetri cerebrali bie delimitaţi% ci co"ideraţi mai de$rabă drept
i'te "i"teme fucţioale co"tituite di a"ambluri diamice diferite% eCtrem de "uple% 'i de
proce"e itercoectate care "e ba!ea!ă pe "tructuri aatomice &ariate% fiecare iter&eid B
mod "pecific B fucţia metală aflată B Eoc)
.etru *uria% corteCul cerebral reue'te trei elemete e"eţiale% a căror participare "imultaă
e"te ece"ară B orice tip de acti&itate metală) .rimul receptea!ă me"aEele pro&eite de la
mediul iterior% le face aali!a 'i "ite!a% apoi a"i$ură re$larea ba!ei fucţioării corticale) .e
pla aatomic% ace"t elemet "e $ă"e'te pe
faţa iteră a emi"ferelor cerebrale care core"pude <lobului limbic= :ace"ta e"te "ituat la ba!a
creierului 'i e"te delimitat de circum&oluţiuile corpului calo" "i #ipocampului; 'i pe faţa
orbitală a corteCului frotal) Al doilea elemet cule$e iformaţiile care pro&i di mediul
eCterior% le aali!ea!ă 'i "iteti!ea!ăN core"pude feţei eCtere a corteCului emi"ferelor
cerebrale% B "patele "ci!urii lui Rolado% ca 'i corteCului occipital iter) Al treilea elemet%
co"tituit de corteCul feţei eCtere a emi"ferelor cerebrale% aterior "ci!urii lui Rolado
receptea!ă iformaţiile tra"mi"e de primele două elemeteN aici "e elaborea!ă pro$ramele
comportametelor adaptate la "arcia de efectuat% a"i$ur(du3li3"e reali!area)
*uria e"te uul ditre fodatorii euro3p"i#olo$iei) Bi datorăm umeroa"e lucrări% ditre care
citămN 9uncţiile canicule superioare ale omului :80H4;N 5 memorie prodigioasă@ studiu
psiho/iografic :80H6;N -opilul fntâr%iat mental .8015;)
MAGIE, artà de a acţiona asupra flintelor yi lucrurilor prin anumite mijloace simbolice
(cuvinte, gesturi...) yi de a produce astfel efecte extraordinare.
B uele "ocietăţi% arată M) Mau""% cel care &rea "ă3'i orbea"că u du'ma trece u fir de păr
pri urec#ile uui ac cu care "3au cu"ut trei liţolii% apoi cu acel ac Bţeapă oc#ii uei broa'te3
r(ioa"e) *a oi baţi B lem ca "ă Bdepărte!i cea"ul cel rău) Ace"t feome "ocial% ui&er"al 'i
permaet% core"pude uei crediţe colecti&e a priori B puterea de acţiue a fiiţelor a"upra
lumii eCterioare 'i% B acela'i timp% core"pude i"ecurităţii profude care !ace B ad(cul
fiecărui om) .olicrate% "pue -) -u"dorf% a "acrificat u iel de o &aloare ie"timabilă% pe care
83a arucat B mare petru a Bdepărta pericolul ma$ic la care Bl eCpuea u eCce" de fericire)
A'a cum co"ideră /) MalioY"Mi% referidu3"e la <primiti&i=% "e pare că "3a recur" la ma$ie
ori de c(te ori "3a abordat o c#e"tiue importată de"pre care "e credea că u poate fi du"ă la
capăt pri propriile miEloace% B ma$ie% ca 'i B
reli$ie% <ideile ico'tiete "ut acelea care itră B acţiue= :M) Mau"";) -(direa ma$ică u
e"te apaaEul "ubiecţilor fru"traţi "au <primiti&i=) Ea "e poate maife"ta la orice per"oaă% fie
ea 'i culti&ată) U rol co"iderabil are B"ă ma$ia la bola&ii mitali% mai ale" la deliraţi)
MAKARENKO :Ato Semioo&ici;% pedagog sovietic (Bielopolie, Ucraina, 1888 -
Moscova, 1939).
*a Bceput i"titutor% după Re&oluţie "e co"acră reeducării delic&eţilor miori 'i
adole"ceţilor iadaptaţi% &a$abo!i% B 804F% or$ai!ea!ă <Coloia MaCim Corlei=% iar B
8041 <Comua I) ,!erEi"Mi=) B ace"te colecti&ităţi% miorii% reuiţi pe "ecţii% B &ederea
efectuării uei muci comue% "ub coducerea uui educator% "e "ociali!ea!ă 'i mai ale"
dob(de"c "e"ul uei <di"ciplie co'tiete=) .o&e"tea romaţată a eCperieţelor "ale poate fi
citită B cărţile "ale :tradu"e B limba frace!ă;) *oem pedagogic :802238026; 'i 0teaguri pe
turnuri
N
:8027;)
MALADIE, alterare a sànàtàţii ca urmare a incapacitàţii corpului de
MALIŢIOZITATE
a-yi utiliza mecanismele organice de apàrare contra unei agresiuni din exterior
(traumatism, toxiin-fecţie etc); sau de a-yi rezolva conflictele psihologice.
,upă mediul căruia Bi aparţie% bola&ul recuoa'te mai mult "au mai puţi u'or realitatea
"tării "ale :ţăraii 'i <cadrele=% percep(d maladia ca pe o "lăbiciue%
ade&ărul;) ,acă maladia e"te acceptată de "ubiect% pe pla p"i#olo$ic "e produce u fel de
re$re"iue: itere"ul "e depla"ea!ă de la lumea eCterioară la corpul propriu care% deodată%
de&ie pre&aletN bola&ul "e comportă ca u copil care depide de aturaEul "ău% maife"t(d
e$ocetri"m 'i% ueori% tiraie) Maladia poate "ă "ati"facă uele per"oae% care $ă"e"c B ea
a&ataEe apreciabile :de$aEare de re"po"abilităţi;) Nu rareori pot fi &ă!uţi e&rotici care B'i
Btrerup tratametul de Bdată ce Bţele$ că% &idcc(du3"e% &or pierde beeficiile "tării de
boalăO)
MALIŢIOZITATE, propensiune de a face ràu.
Uele per"oae au o plăcere răutăcioa"ă de a "t(ri itri$i% de a ră"p(di !&ouri rău&oitoare
la adre"a "emeilor) *a copii% maliţio!itatea "e eCercită mai ale" a"upra aimalelor 'i
camara!ilor mai "labi% care "ut c#iuiţi fi!ic 'i moralN ueori drept ţită e"te luat u adult%
căruia i "e aduc acu!aţii odioa"e) Acea"tă formă de per&er"iue a$re"i&ă e"te ade"ea cau!ată
de tulburări ale de!&oltării afecti&e)
MANIE, stare de excitaţie psiho-motorie yi de exaltare psihicà.
asociatà cu logoree, euforie yi turbulenţà.
-lumid Btrua% "ărid de la ua la alta% a$it(du3"e !$omoto"% r(!(d di te miri ce%
maiacul pare fericit că trăie'te petru a "e da B "pectacol) Apetitul "ău alimetar 'i "eCual
e"te eCa$erat% forţa "a fi!ică pare iepui!abilă) Acea"tă "tare ar fi de ori$ie co"tituţioală%
dar poate fi pro&ocată 'i de factori afecti&i :doliu;% itoCicaţii :alcool% cocaiă)));% ifecţii
:ecefalite;) ECcitaţia maiacală ece"ită i!olarea Btr3u cetrii "pitalice"c "peciali!at 'i o
c#imioterapie :euroleptice;) ,upă cum &edem% maia u are imic de3a face cu bi!areriile 'i
micile capricii :limbaE preţio"% calambururi))); care% B &orbirea curetă% "ut taCate cu ace"t
MARI1UANA "au MARIHUANA, drog preparat din frunzele yi florile unei varietàţi de
cânepà înrudità cu cânepa indianà. Tocat màrunt, acest amestec se fumeazà ca tutunul.
Co"umată "ub formă de ţi$arete :<Eoit"=;% mariEuaa e"te "ăracă B caa3biol :mai puţi
de 8S;% care e"te pricipiul acti& toCic al -anna/is indica#. Ea ar cau!a o "tare de de"tidere
'i ar facilita comuicarea Btre per"oae% B ceea ce pri&e'te toCicitatea mariEuaei% opiiile
"ut di&er$ete% B Iraţa% B 8078;% -) Na#a" "emala dauele caabi"3ului :#a'i' 'i
mariEuaa; a"upra or$ai"mului% pe c(d C) +lie&e"tei a&ea tediţa "ă le miimali!e!e)
MariEuaa u determiă depedeţă fi!ică% dar utili!area ei poate fi portiţa de itrare petru
alte toCicomaii% mult mai periculoa"e)
MARINESCU :-#eor$#e;) medic român (Bucureyti, 1863 - id., 1938), fondator al ycolii
româneyti de neurologie.
Iiu al uei &ădu&e "ărace% a făcut "tu3
Cetral di /ucure'ti% B loc de paro#ie% B"ă% a ale" Iacultatea de Mediciă% apoi% cu "priEiul
lui Victor /abe'% 'i3a completat pre$ătirea medicală la .ari"% ude "3a afirmat ca #i"tolo$ 'i
eurolo$ 'i 'i3a "u"ţiut te!a de doctorat% B 8701 a pre!etat% la Co$re"ul iteraţioal de
mediciă de la Mo"co&a% raportul *athologie de hi ccllule nerveusc. B 80F0 a publicat la
.ari" moo$rafia !a cellule er&eu)"e% 4 &olume% prefaţată elo$io" de Ramo @ CaEal) +pera
"a B domeiul eurolo$iei e"te ime"ă) Cităm c(te&a lucrări B care "e iter"ectea!ă 'i
p"i#olo$ia: ,e" amusies :80F6;N "espre lim/agiu si afa%ii .80F6;N 8evro%a traumatică şi
accidentele muncii :80F1;N 0tudii asupra audiţiunii colorate :8088;N 8atura şi tratamentul
parali%iei generale şi ta/esului :8085;N &utoscopie, automatism şi somnam/ulism :8086;N
8eurologia pe câmpul de ră%/oi :8086;N Jn ca% de somn isteric :8086;N *ro/lema /ătrâneţii
şi a morţii naturale :8045;N Giaţa şi opera lui -harcot :8046;N 0piritism şi metapsihism
:804H;N 3ătrâneţe şi reîntinerire :8040;N Eemperamentele după doctrina şcolii italiene :8024;N
Jn ca% remarca/il de amne%ie retrogradă infaţişându(se su/ aspectul unei 'esdoiri a
personalităţii :8022;N !ourdes şi $aglavit .802H;)
MARIONETE, pàpuyi puse în miycare cu mâna (mânuitorul fiind ascuns) sau prin sfori.
Marioetele "ut utili!ate u umai "pre a3i amu!a pe copii% ci 'i B p"i#oterapie%
permiţ(du3le m(uitorilor :pacieţi; "ă3'i eCprime liber "etimetele 'i "ă3'i eCteriori!e!e
coflictele) ."i#oterapeutul pue la di"po!iţia copiilor 'i adulţilor umeroa"e per"oaEe:
Eadarmul 'i #oţul% dia&olul% !(a cea buă% aimale etc) 'i le cere "ă ă"cocea"că o
Bt(mplare% B Eocul dramatic ie" la i&eală problemele afecti&e% te"iuile "e reduc% "e produce
o de"cătu'are cat#artică :cat#ar"i"P;% co'tieti!area duc(d ade"ea la &idecarea tulburărilor
caracteriale)
M)A)S) 33Z CASĂ ,E A9UT+RARE S.ECIA*IRATĂ)
MASOCHISM, perversiune sexualà caracterizatà prin plàcerea eroticà extrasà din
suferinţà.
Ma"oc#i"tul $u"tă cu &oluptate durerea
)' i3o aplică :autofla$elări;N el creea!ă B Btre$ime "ituaţii B care "ă fie domiat% umilit%
torturat) Comportametul "ău poate fi iterpretat ca u miEloc de a obţie iertarea di partea
uui Supraeu :co'tiiţă morală; de o "e&eritate eCcepţioală% de a eutrali!a% pritr3u
"acrificiu prealabil% a$oa"a le$ată de plăcerea "eCuală iter!i"ă) Automutilarea% toCicomaia%
Eocul la <ruleta ru"ea"că=% icapacitatea de a da u "e" "ati"făcător &ieţii 'i coduitele de e'ec
:ale celor de"pre care "e "pue că u au ici măcar <u dram de oroc=; "ut comportamete
ma"oc#i"te)
MASTERS :Gilliam ?oYell;% sexolog american (Cleveland, Ohio, 1915).
Speciali"t i $iecolo$ie 'i B ob"tretică% fodea!ă B 8064 Reproducti&e /iolo$@ Re"earc#
Ioudatio% ude "tudia!ă mecai"mele #ormoale ale cocepţiei) ,oi ai
187
MASTUR/ARE
mai t(r!iu% cu p"i#oloa$a V)E ) 9o#"o% care Bi &a de&ei "oţie% Bcepe cercetări a"upra
p"i#oli!iolo$ieiO "eCualităţii% B laboratorul lor% Ma"ter" "i 9o#"o au Bre$i"trat reacţiile
"eCuale a aproape 'apte "ute de bărbaţi 'i femei de toate &(r"tele% Bcep(d di 8060% la
Cetral Medical /uildi$% aplică tratamete de remediere a di"armoiilor "eCuale :impoteţă
'i fri$i3
de &idecare) Cercetările lor au fo"t eCpu"e B umeroa"e articole 'i lucrări% ditre care cităm:
eacţii se)uale .80HH;N "e%acordurile se)uale si tratamentul lor :801F;N "ragoste şi
se)ualitate :8071;)
MASTURBARE, activitate eroticà prin care se procurà plàceri sexuale cu ajutorul
mâinii.
Se Bt(le'te B mod ormal la ambele "eCe :76S ditre femei% 0FS ditre bărbaţi% după
raportul ?ite;% Bcep(d di copilăria mică% cu o frec&eţă deo"ebit de mare la adole"ceţi)
Cotrar a ceea ce "3a cre!ut multă &reme% ma"turbarea u e"te u feome patolo$ic) Ea u
de&ie u a"tfel de feome dec(t di mometul B care e"te preferată coitului ormal% B
ace"t ca! "e a"ocia!ă cu fata!ări 'i cotribuie la meţierea "ubiectului B afara realului)
Ma"turbarea u determiă tulburări p"i#ice) Ea c#iar face parte di miEloacele terapeutice
utili!ate de "eColo$i petru a trata di"fucţii "eCuale cum "ut impoteţaP 'i &a$ii"mulP)
MATRIARHAT, organizare a societàţii în care femeia are puterea.
Etolo$ii u au $ă"it icăieri u matriar#at &eritabil) ECi"tă puţie "ocietăţi B care femeile au
prero$ati&e e$ale cu acelea ale bărbaţilor :iroc#e!ii% populaţiile Rui
di NeY MeCico% T#a"i di A""am;% dar c#iar 'i la iroc#e!i)care "e apropie cel mai mult de
matriar#at% femeile "ut eCclu"e di Co"iliul "uprem)
MATURIZARE, serie de transfer-màri care duc un organism la maturitate.
R(duelele% cre"cute B cu'ti foarte mici% care iter!ic orice mi'cări ale aripilor%
tare :,) A) Spaldi$% 8717N C) +) G#itma% 8080; de Bdată ce maturi!area or$aică a ati"
u "tadiu "uficiet) *a fel% copiii di triburile de idiei ?opi)care "ut le$aţi B lea$ăe de
lem B primele lor lui de &iaţă% "e apucă "ă mear$ă Ia aceea'i &(r"tă ca acei copii care au
a&ut libertatea mi'cărilor :G) ,ei";)
Maturi!area are loc B toate părţile compoete ale or$ai"mului: er&o"% mu"cular% o"o"%
edocri) .e c(d maturitatea e"te o oţiue "tatică% "tarea termială a uei de!&oltări%
maturi!area e"te u proce" diamic% mi'carea de!&oltării) Ace"t terme% care e"te folo"it B
"e"ul "ău ori$iar de către biolo$i 'i $eeticiei petru a caracteri!a perioada aterioară
fecudării% a fo"t populari!at pri lucrările lui A) -e"ell a"upra p"i#olo$iei copilului 'i eCti"
la Btrea$a e&oluţie a uui or$ai"m către maturitate)
Maturi!area co"tă B "c#imbări de "tructură% datorate B e"eţă eredităţii 'i de!&oltării
fi!iolo$ice 'i aatomice a "i"temului er&o"% care la făt 'i "u$ar "ut deo"ebit de "e"ibile) ,ar
rolul ei u "e re"tr($e la primele "tadii de &iaţă) Ea per"i"tă p(ă la eCpirarea poteţialului de
cre'tere al uui idi&id 'i Btreţie relaţii "tr("e cu mediul eCterior) ,upă 9) .ia$et%
maturi!area "i"temului er&o" furi!ea!ă
188
MĂRTURISIRE
u aumit umăr de po"ibilităţi care "e reali!ea!ă mai de&reme "au mai t(r!iu :"au iciodată;%
B fucţie de eCperieţe 'i de mediul ambiat) Maturi!area p"i#olo$ică% pri care "e formea!ă
o per"oalitate adultă% Bl coduce pro$re"i& pe idi&id "ă "ubordoe!e pricipiul plăcerii
pricipiului realităţiiP)
MAUSS (Marcel), sociolog yi etnolog francez (Epinal, 1872-Paris, 195O).
.rofe"or la Lcoala de Balte "tudii% apoi la Colle$e de Irace% a format 'coala etolo$ică
frace!ă) Iflueţa "a% B"ă% "3a eCti" B Btrea$a "feră a 'tiiţelor umai"te: p"i#olo$ie%
li$&i"tică% i"toria reli$iilor etc) Vom $ă"i u melaE al "tudiilor "ale :a"upra darului% ma$iei%
morţii; B lucrarea ititulată 0ociologie şi antropologie .F:R-l6.
MĂRGINEANU (Nicolae), psiholog yi filosof român (Obreja, jud. Alba, 1905 - Cluj-
Napoca, 198O).
*iceţiat 'i doctor B filo"ofic :8040;% apoi docet B p"i#olo$ie la Ui&er"itatea di CluE
:8028;% Btre aii 8047 'i 8025 a Btrepri" o ade&ărată odi"ee a "peciali!ării la ui&er"ităţile
di Viea% /erli% *eip!i$% ?ambur$% Sorboa% *odra% +Cford% Cambrid$e% ca 'i la
ui&er"ităţile americae ?ar&ard% >ale% C#ica$o% Columbia 'i ,uMe) A fo"t marcat Bdeo"ebi
de iflueţa e$le!ului Spearma 'i a americaului T#ur"toe% care i3au i"uflat apofte$ma
potri&it căreia eCi"tă doar at(ta 'tiiţă c(tă matematică% dar "i de iflueţa lui Allport% Btre
mulţi alţii) Ca p"i#ote#icia :director al I"titutului ."i#ote#ic de pe l($ă Ui&er"itatea di
CluE;% a or$ai!at laboratoare p"i#ote#ice la u!ie ca *A)R) 3/ra'o&% A"tra3Arad% Re'iţa etc)
,itre
umeroa"ele "ale cărţi% cităm: *sihotehnica în 4erm ania :8040;N *sihologia învăţării : 802
8 ;N *sihologia france%ă contemporană :8024;N &nali%a factorilor psihici :8027;N $ăsurarea
aptitudinii matematice : 8 05 8 ;N *sihologia persoanei : 8 05 8 ;N *sihotehnica :8052;N
0elecţia şi orientarea profesională :8014;N *sihologie logică şi mate3
MĂRTURIE, relatare verbalà a unei persoane care atestà un fapt despre care a luat
cunoytinţà în mod direct.
Mărturia u e"te iciodată obiecti&ă% ci poartă Btotdeaua marca "ubiecti&ităţii autorului ei% a
ifidelităţii memoriei "ale% "upraadău$ată la lacuele de percepţie 'i la deformările
ieluctabile ale amitirii :"e e&aluea!ă la F%22S cre'terea cotidiaă a erorilor;) ."i#olo$ul
el&eţia E) Claparede 'i crimiolo$ul bel$ia *) Ver&aecM% eCperimet(d cu ele&ii lor% au
arătat că mărturiile eCacte "ut rare :doar 6S; 'i că "etimetul de certitudie cre'te cu
timpul% paralel cu cre'terea umărului de erori) Mărturiile copiilor "e caracteri!ea!ă pri
maCimum de certitudie 'i miimum de fidelitate)
MĂRTURISIRE, recunoayterea unei acţiuni greu de descoperit.
Mărturi"irea poate fi "potaă "au pro&ocată) Ea poate a&ea u efect biefăcător atuci c(d
$re'eala tăiuită% pe"te mă"ură de eCa$erată de către "ubiect% repre!ită petru ace"ta o po&ară
!drobitoare) S3au putut ob"er&a "pectaculoa"e &idecări ale uor afecţiui p"i#o"omaticeO B
urma mărturi"irii uei coduite reprobate de co'tiiţa morală) Acea"tă fucţie de"că3tu"ată
a mărturi"irii e"te B mod curet
870
MĂSURA
utili!ată de "po&edaia reli$ioa"ă 'i de iterlocutor% ea u are acela'i "e")
MĂSURĂ, mijloc de comparare yi de apreciere.
Uul di "copurile 'tiiţei e"te acela de a "upue faptele eCamiate uui "tudiu catitati&)
Aplic(d mă"urarea la "e!aţii% -) T) Icc#er a creat p"i#ofiDicaO% iar A) /iet% dorid "ă
mă"oare iteli$eţa 'colarilor% "tă la ori$iea p"i#ometrieiO) Metoda eCperimetală% te"tele%
"tati"tica au permi" p"i#olo$iei "ă facă pro$re"e co"iderabile)
MEAD :Mar$aret;% etnolog american (Philadelphia, 1901 - New York. 1978).
A "tudiat "ocietăţile primiti&e :Mau"% Samoa% /aliai"; 'i a cotribuit la a&(tul
atropolo$iei culturale% itroduc(d cocepte modere luate di p"i#aali!ă 'i p"i#olo$ie) A
demo"trat% B "pecial% că B&ăţarea "ocială u are efect dec(t B coteCtul cultural B care "e
efectuea!ă 'i că aumite <cri!e= p"i#olo$ice "ut "tr(" le$ate de "tatutul "ocial% că ele u
eCi"tă B uele culturi primiti&e) ,itre umeroa"ele "ale lucrări% cităm: Mora&uri şi
se)ualitate în 5ceania :80H2;N Jmil şi celălalt se)@ rolurile /ăr/atului şi femeii în societate
:80HH;N &ntropologia ca ştiinţă umanistă :8018;N 5 educaţie în 8oua -:miee:I012;)
MECANISME DE APĂRARE, mecanisme psihologice de care dispune persoana spre a
diminua angoasa generatà de conflicte interioare.
B &iaţa cotidiaă ace"te mecai"me de apărare fucţioea!ă mai mult "au mai
190
puţi ico'tiet) Mecai"me de ace"t fel "ut% de eCemplu% $rima"ele 'colarului care B'i imită
B&ăţătorul: idetific(du3"e cu ace"ta di urmă% el dedramati!ea!ă "ituaţia 'i B'i "tăp(e'te
aCietatea) ECi"tă u mare umăr de mecai"me "u"ceptibile de a <proteEa= Eu. Bmpotri&a
eCi$eţelor i"tictelor% reduc(d te"iuile% dar u au toate aceea'i &aloare adaptati&ă)
Refularea &a a&ea drept fucţie reprimarea uei tediţe periculoa"e :a$re"i&itatea% "eCuali3
tatea;% re"pi$(d3o B afara c(mpului co'tiiţeiN "ublimarea% dimpotri&ă% &a tra"forma
impul"ia B acti&itate apreciată di puct de &edere "ocial :a$re"i&itatea de&ie "pirit al
competiţiei "porti&e)de eCemplu;) Au fo"t de"cri"e 'i alte procedee de apărare: fata!area%
e$area realităţii% idetificarea cu a$re"orul% retracţia Eiilui% raţioali!area% re$re"iuea%
formaţia reacţioală%
itroiecţia% autoa$re"area% tra"formarea B cotrariu)
MEDIATOR CHIMIC, substanţà chimicà eliberatà de terminaţiile nervoase la trecerea
influxului nervos, care asigurà ,comanda" unui neuron la un organ sau ,transmiterea"
mesajului de la un neuron la altul.
ECi"tă umero'i mediatori c#imici% mulţi ditre ei Bcă eidetificaţi) Cei mai cuo"cuţi "ut:
8; acetilcolina, care poate eCercita fie u efect eCcitator% la i&elul mu'c#ilor 'i creierului% fie
u efect i#ibitor a"upra &i"cerelorN 4; aminele /iogene@ catecolamiele :adrealia%
dopamia% oradrealia;% "erotoia "i #i"tamiaN
2; aci%ii aminaţi, cum e"te acidul $lutamicN
5; polipeptidele, cum "ut edorfieleO "au "ub"taţa .) 3Z SINA.SĂ)
MEDICINA PSIHOSOMATICA
MEDICINĂ PSIHOSOMATICĂ,
medicinà totalà, care se ocupà concomitent de suflet yi de corp.
Ace"t ume a fo"t dat de către 9) *) ?allida@ :8052; mi'cării modere care tide "ă
reBoia"că cocepţiile de"pre boală elaborate de R) Virc#oY 'i *) .a"teur) Iără "ă cote"te
mecai"mele fi!ice% c#imice 'i fi!iolo$ice% pe care &rea "ă le depă'ea"că% medicia
p"i#o"omatică% ba!(du3"e pe "olidaritatea "tr("ă care $u&erea!ă toate fucţiile
or$ai"mului% "e "trăduie'te "ă Bţelea$ă realitatea umaă trăită% afecti&itatea 'i rolul ei B
determii"mul umeroa"elor tulburări fucţioale "au or$aice)
Ca urmare a ob"er&aţiilor făcute de l).) .a&lo& 'i S) Ireud% adepţii mediciei p"i#o"omatice
u mai co"ideră boala ca pe u accidet fortuit% ci ca pp u e&eimet care "e B"crie Btr3u
a"amblu p"i#oor$aic 'i Btr3u continmim "paţio3temporal bie defiit% lată u eCemplu: u
copil pre!ită elii'titoare pu"ee febrile) Nu eCi"tă factor ifecţio" 'i atibioticele "ut
ioperate) Acce"ele de febră "ut cicliceN ele apar "(mbătă dimieaţa 'i durea!ă 57 de ore%
at(ta timp c(t ab"etea!ă tatăl) ECameul p"i#olo$ic arată că ace"t copil% #iper"e"ibil 'i
ituiti&% "e teme de di"ocierea familiei "ale) Reacţia acea"ta u e"te eCtraordiară) Ltim că
or$ai"mul ră"pude B totalitatea "a la emoţii: furia% de eCemplu% "e B"oţe'te de ro'irea feţei%
de tremur% de accelerarea bătăilor iimii) ,acă a"tfel de de!ordii fucţioale "e reproduc
frec&et% "e produc le!iui or$aice% care fiCea!ă primele "imptome)
*ucrările lui ?) Sel@eO arată că or$ai"mul reacţioea!ă mobili!(du3'i toate mecai"mele de
apărare atuci c(d e"te ameiţat de u a$et fi!ic% c#imic "au
p"i#ic) U &iolet 'oc afecti& "au o te"iue emoţioală per"i"tetă au acelea'i efecte
"omatice ca o Bdelu$ată eCpuere la fri$: ulcer $a"tro3duodeal% #ipertrofia $ladelor
"uprareale etc) B ace"te codiţii "e Bţele$e că decepţiile "etimetale% "olitudiea afecti&ă%
$riEile "au e'ecurile profe"ioale% care "ut tot at(tea traumati"me p"i#olo$ice% pot fi
re"po"abile de boli or$aice) ,ar dacă toţi idi&i!ii ră"pud pe pla "omatic la emoţii%
reacţiile lor u au B"ă aceea'i ite"itate) Tocmai cei care B'i eCteriori!ea!ă mai puţi "e3
timetele "ut cei la care ră"pu"urile
euro&e$ctati&e 'i edocrie ati$ Balte cote perturbatoare) Se pare că eCi"tă o predi"po!iţie
co"tituţioală la ace"t mod de reacţie% B uele ca!uri accetuată de eCperieţe aterioare:
careţă afecti&ă precoce% traumati"m p"i#ic etc) S3a ob"er&at) de eCemplu% că maEoritatea
"ubiecţilor a"tmatici "au aler$ici au fo"t B mod obiecti& fru"traţi de dra$o"tea materă B
copilărie% ceea ce% după I) AleCader 'i T) M) Irec#) determiă următoarele reacţii: di"perare
'i furie 3Z re"pi$erea de către aturaE 3V i"ecuritate profudă 'i tediţa de a3'i i#iba
maife"tările eCterioare ale emoţiilor 3V accetuarea reacţiilor euro&e$etati&e% de!ordii
fucţioale 'i le!iui) ,upă ace'ti autori% cri!a de a"tm ar core"pude uui acce" de pl("
i#ibat% #iperte"iuea arterială ar core"pude uei furii reţiute% ulcerul $a"tric uui coflict
permaet Btre doriţa de a lupta 'i fu$ă)
Toate aparatele or$ai"mului pot fi implicate B maladiile p"i#o"omatice: "i"temul di$e"ti&
:ulcer% colită;% edocri :#ipertiroidie% diabet;% $eitouriar :impoteţă% eure!ie;%
cardio&a"cular :ifarct miocardic;% re"pirator :a"tm% tuberculo!ă
191
MEDIE
pulmoară;% piele :ec!emă; etc) ,ar ))ale$erea= or$aului u e"te u "implu #aDard) .ricipalii
factori care par "ă determie locali!area afecţiuilor p"i#o"omatice "ut fra$ilitatea or$aică
:le!iue di"cretă% ueori total &idecată;% beeficiul mai mult "aV mai puţi ico'tiet a&ut
de "ubiect de pe urma bolii 'i atura traumati"mului afecti& decla'ator: &iolul determiă mai
de$rabă o "uferiţă $iecolo$ică :&a$ii"m% fri$iditate))); dec(t o afecţiue di$e"ti&ă "au
cardiacă)
Iiecare "tare de te"iue emoţioală determiă u proce" euro&e$ctati& care Bi e"te propriu%
B $eeral "e cofudă ră"pu"ul p"i#o"omatic cu co&er"iuea i"tericăP% acea"tă co&er"iue
maife"t(du3"e 'i ea pri tulburări corporale) 3Sut% totu'i% două proce"e diferite)
Co&er"iuea i"terică e"te pliă de "emificaţie% e"te &i limbaE "imbolic: parali!ia
picioarelor% de eCemplu% care u "e B"oţe'te de ici o le!iue or$aică% eCprimă doriţa
ico'tietă de a u mai mer$e) Maladia p"i#o"omatică% B "c#imb% co"eciţă a uei tulburări
fucţioale a "i"temului euro3&e$etati&% u are "emificaţie% u e"te purtătoare de "e" cum
e"te co&er"iuea i"terică) Căile er&oa"e utili!ate "ut 'i ele diferite: reacţia &e$etati&ă
aparţie "i"temului autoom% pe c(d co&er"iuea i"terică pue B Eoc "i"temul cerebro"pial
:calea piramidală% calea "e!iti&ă;)
Tratametul maladiilor p"i#o"omatice a"ocia!ă% la terapeutica u!uală a le!iuilor locale%
eurolepticele% care dimiuea!ă reacţiile emoţioale% 'i p"i#oterapia) Acea"ta trebuie codu"ă
cu o eCtremă prudeţă% eCi"t(d ri"cul uor complicaţii $ra&e :recidi&ă% p"i#o!ă;) ."i#oterapia
e"te B $eeral de "curtă durată 'i $ratifiată
192
:"faturi%"priEi moral%aEutor;) ."i#aali!a e"te de cele mai multe ori cotraidicată)
MEDIE, indice al tendinţei centrale a unui ansamblu statistic.
Media aritmetică e"te catul obţiut pri Bmpărţirea "umei &alorilor idi&iduale la umărul lor)
U'or de calculat% ea "e utili!ea!ă B mod curet) E"te u idice de mă"ură care Bmparte
a"amblul B două părţi :partea de dea"upra 'i partea de dede"ubtul mediei;% ua ec#ilibr(d3o
pe cealaltă 'i permiţ(d difereţierea "ubiecţilor <ormali=% adică a acelora care "e apropie de
acea"tă &aloare teoretică% de "ubiecţii <aormali=% care "e Bdepărtea!ă de ea)
MEDIU, spaţiu de viaţà în care se exercità influenţele cosmice, socio-economice,
educative etc. yi în care se realizeazà schimburile psiho-afective între indivizi.
Mediul acţioea!ă B permaeţă a"upra fiiţelor umae% de la fecudare 'i p(ă la moarte)
Acţiuea "a e"te deo"ebit de importată B copilărie% deoarece el completea!ă "tructurile
or$aice de ba!ă% furi!(d fucţiilor aEu"e la maturitate eCcitaţi adec&aţi% fără de care ele
ar răm(e &irtuale "au atrofiate% B afara "ocietăţii omee'ti copilul "e "ălbătice'te) Numai "ub
iflueţa mediului B care trăie'te 'i B &irtutea a ceea ce Bi aduce cotactul cu per"oaele di
aturaEul "ău fiiţa umaă de&ie u idi&id de u tip determiatN tocmai B relaţia cu celălalt
"e edifică per"oalitatea "a)
Codiţiile materiale% ecoomice Eoacă 'i ele u rol importat B de!&oltarea afecti&ă a
copilului: mi!eria e"te "ur"a iadaptării :7FS ditre delic&eţii tieri aparţi mediilor
defa&ori!ate ecoomic;N c#iar 'i
MEMORIE
i&elul metal e"te afectat de codiţiile materiale: el e"te "emificati& mai "că!ut
citori% ţărai% e$ri 'i idiei B Statele Uite etc); dec(t la cla"ele B"tărite) ,acă B"ă "e oferă
fiecăruia codiţii materiale idetice% difereţa i&elurilor itelectuale di"pare)
MEGALOMANIE, supraestimare delirantà a propriilor capacitàţi.
Uii p"i#opaţi "ut co&i'i că deţi o putere :"ocială% fi!ică% "eCuală etc); eCtraordiară) Ei
u "ut mai puţi dec(t moar#i% <"tăp(i ai lumii= "au ,ume!eu 'i "e comportă B
co"eciţă: cutare t(ără femeie care "e idetifică cu o "u&eraă% primid &i!ita "oţului ei "e
"imte ultra$iată de familiaritatea lui 'i Bl pălmuie'te cu &ioleţă) Me$alomaia "e Bt(le'te
frec&et B maie% parali!ia $eerală 'i demeţa "eilă)
MELANCOLIE, stare morbidà caracterizatà îndeosebi de tristeţe yi pierderea poftei de
viaţà, timpul tràit fiind încetinit, îngheţat, prin inhibarea gândirii.
.licti"it% abătut% Bc#i" B durerea "a morală% bola&ul rume$ă idei pri&id lip"a lui de
demitate% idei de culpabilitate 'i de autopuiţiue) Acea"tă afecţiue poate "ă apară fără o
cau!ă &ădită "au ca urmare a uei mari eorociri :moartea uei fiiţe iubite;) Melacolia "e
Bcadrea!ă cel mai ade"ea B e&oluţia uei p"i#o!e maiaco3depre"i&e=) E"te eCtrem de
periculoa"ă% put(du3l coduce pe bola& la acte di"perate :"iucidere;% precedate ueori de
uciderea altor membri ai familiei :copii% de eCemplu% "pre a3i "u"tra$e uei &ieţi de durere;)
E"te ameliorabilă pri c#imioterapie)
MEMBRU-FANTOMĂ, iluzia de a mai poseda membrul amputat.
Ace"t feome ar fi eCtrem de frec&et petru că% după uii autori% "3ar Bt(li la 7638FFS
ditre cei care au "uferit amputări) .er"oaele re"pecti&e au ilu!ia de a mai percepe Bcă
membrul lor ab"et% iar ueori "imt că Bi doare) Ace"t "etimet e"te le$at de "c#ema
corporală elaborată B copilărie 'i care răm(e idelebilă)
MEMORIE, persistenţà a trecutului.
Toate fiiţele &ii% c#iar 'i aimalele ab"olut iferioare% au o memorie) +b"er&ăm lucrul ace"ta%
de eCemplu% atuci c(d puem Btr3u ac&ariu &iermi plaţi de pe plaEele /retaiei% ude ei
trăie"c) Mi'cările lor de B$ropare 'i de ie'ire di i"ip% p(ă atuci ritmate de maree% per"i"tă
timp de c(te&a !ile 'i B oul lor mediu) Memoria fiCea!ă eCperieţele trăite% iformaţiile
receptate 'i le re"tituie)
,i"ti$em o memorie imediată, o memorie întâr%iată, 'i alte multe feluri de memorieN eCi"tă
at(tea memorii c(te or$ae "e!oriale :memorie &i!uală% auditi&ă% tactilă)));) Uii p"i#olo$i%
pe urmele lui .) 9aet% preocupaţi "ă dea o "emificaţie preci"ă ace"tui cocept% co"ideră că
memoria trebuie "ă "e traducă pritr3u act: coduita po&e"titorului :&erbali!area
autetific(d eCi"teţa memoriei;)
,upă 9) ,ela@% e"te ece"ar "ă di"ti$em trei i&eluri ierar#ice ale memoriei: cel mai
elemetar% sen%oriomotor, pri&e'te eCclu"i& "e!aţiile 'i mi'cărileN el e"te comu aimalului 'i
omului) Cel mai Balt% propriu omului care trăie'te B "ocietate% "e caracteri!ea!ă pri
po&e"tirea lo$ică: e"te memoria socială, Btre ace"te două i&eluri "e "ituea!ă memoria
autistică, memorie care B'i eCtra$e materialele di "e!aţii% di "ituaţiile trăite% dar care u
802
MENOPAUZA
a"cultă dec(t de le$ile ico'tietului
&i"ului 'i care% la p"i#opaţi% alimetea!ă delirurile: trecutul u mai e"te recuo"cut
)"emificati&) IiCarea amitirilor e"te le$ată at(t de per"oaă c(t 'i de materialul de memorat%
Bţele$erea elemetelor% ite$rarea lor B "tocul de amitiri eCi"tet% repre!etarea fa&ori!ea!ă
reţierea) Memoria% B"ă% u e"te iciodată fidelă)
)ib"er
de pre!et% a realului de ima$iar) Copilul ia &i"ele drept realităţi) Memoria "ocială "e
i"talea!ă durabil doar o dată cu de!&oltarea cate$oriilor lo$ice)
."i#olo$ia $eeticăO arată că memoria e"te le$ată de maturi!areaP "i"temului er&o"% ea
efucţio(d ca u mecai"m autoom) Memoria e"te le$ată de Btre$ul p"i#i"m% at(t de
percepţii c(t 'i de afecti&itate) ,acă le cerem uor copii "a de"ee!e di memorie u om%
ob"er&ăm că cei mai mici Bl reduc pe ace"ta la cea mai "implă eCpre"ie: u cerc :capul;% de
ude pore"c două liii paralele :fi$ur(d picioarele;)
Mc
ceea ce a fo"t perceput ca e"eţial) *ucrările p"i#ofiDiolo$ilor au arătat că memoria depide
at(t de aumite !oe locali!ate B ecctal :"i"temul limbic% probabil 'i $rupuri de euroi
"ituate B creierul mic% după R) T#omp"o; c(t 'i de a"amblul creierului) Nu eCi"tă o !oă
"pecifică petru memorie: Btre$ul corteC e"te a$aEat B e&ocarea amitirilor% de"pre care u
"e 'tie ici ude 'i ici cum "e co"er&ă) Cercetările pri&id fiCarea 'i reţierea amitirilor
"ut eCtrem de umeroa"e) Ele au permi" preci!area aumitor a"pecte ale ace"tei probleme:
reţiem B primul r(d
[ pri&
atele
primei Bdră$o"tiri% u e'ec u"turător;N reţiem mai de$rabă a$reabilul dec(t de!a$reabilulN
ceea ce e"te B acord cu co&i$erile oa"treN ceea ce e"te importat) ,impotri&ă% uităm cu
u'uriţă ceea ce e e"te idiferet% pro"t "tructurat% prea puţi
ficată% deoarece core"pude uei reco"trucţii a iteli$eţei) Memoria u e"te u automati"m
cerebral% ci u act al p"i#i"mului% eCpre"ia per"oaei B Btre$ul ei)
MENOPAUZĂ, oprire definitivà a ovulaţiei yi a menstruaţie! la femeie.
Meopau!a "ur&ie% de obicei% Btre patru!eci 'i cici 'i cici!eci de ai) Ea aduce cu "ie
perturbaţii edocrie care eCplică% B parte% er&o!itatea 'i modificările de caracter la multe
femei) Ve"titoare a bătr(eţii% meopau!a coicide ade"ea cu decepţii afecti&e% cu plecarea
copiilor la cămiele lor% cu dolii) E"te deci &ero"imil faptul că tulburările caracteriale "ut
determiate 'i de e&eimetele care au loc B acea"tă perioadă)
MENTISM, succesiune rapidà de idei sau de imagini care scapà atenţiei slàbite a
subiectului, conytient de lucrul acesta dar nereuyind sà le controleze.
Ace"t feome% re"imţit ca eplăcut% are loc cel mai ade"ea la idi&i!ii aCio'i "au "urmeaţi
pe pla itelectual) Ade"ea e"te pro&ocat de abu!ul de tutu "au de cafea)
MERLEAU-PONTY :Maurice;% filosof francez (Rochefort. 1908 -Paris, 1961).
Io"t ele& al Lcolii Normale Superioare% a$re$at de filo"ofic 'i doctor B litere% publică
0tructura comportamentului :8054;%
194
METODA GLOBALA
apoi 9enomenologia percepţiei :8056;) B 8050 predă la Sorboa% apoi% B 8064% la Colle$e de
Irace% Bmpreuă cu S) de /eau&oir 'i 9) .)Sartre% a aimat 'coala eCi"teţiali"tă di .ari")
-(direa "a%Oiflueţată de 4cstultp),chologie 'i de feo3
meolo$ia lui ? orietată "pre coci "ofie a co'tiiţei corpul propriu;) A ditre care cităm
:8051; "i 0emne :80H:
B permaeţă 'i "pre acţiue :filo3$aEată B lume 'i B ri" multe alte cărţi% teroare
MERS, forma cea mai obiynuità a locomoţiei omului.
Mer"ul depide de maturi!are :copila'ul are e&oie% B medie% de HF de "ăptăm(i petru a
reu'i "ă meNir$ă "i$ur; 'i de B&ăţare :copiii "ălbatici=% di Eu$ă% $ă"iţi la Midapore% care
trăiau cu lupii 'i care% ca 'i ei% mer$eau B patru labe cu o iuţeală remarcabilă% u au B&ăţat
dec(t cu mare $reutate "ă mear$ă omee'te;) ,ob(direa mer"ului repre!ită o etapă foarte
impor tată a de!&oltării umae) *a copil% pro$re"ele B acea"tă direcţie "ut le$ate de acelea
ale meţierii ec#ilibrului) A'a cum foarte Eu"t a arătat I) E$el"% "taţiuea bipedă% di"pe"(d
m(a de a mai fi u miEloc de a$ăţare% de"cătu'ea!ă "e"ibilităţile cuoa'terii% B timp ce
mer"ul permite de"coperirea uui ui&er" diamic% B cotiuă eCpa"iue :la Bceput limitat
la cameră% "e eCtide apoi la apartamet% la "tradă etc); 3h .ERI+A,Ă SENSI/I*Ă)
MESCALINĂ, substanţà alcaloidà extrasà din peyotl (cactus mexican).
Me"calia are proprietatea de a pro&oca B mod trecător tulburări ale percepţiei: timpul trăit
pare aormal de lu$ :miutele durea!ă c(t orele;% formele "ut alterate% culorile capătă o
frumu"eţe emai&ă!ută
etc) Sa&aţii "tudia!ă% B laboratoarele de p"i#iatrie eCperimetală% puterea #alucio$eăP a
ace"tui dro$)
MESERIE, ocupaţie profesionalà de pe urma càreia se obţin mijloacele de subzistenţà.
Ale$erea uei me"erii depide di ce B ce mai mult de o orietare profe"ioală Bcrediţată
"peciali'tilor% care fac eforturi "ă de"copere "i "ă mă"oare aptitudiile adole"ceţilor% B"u'irea
uei me"erii calificate co"tituie u miEloc de protecţie Bmpotri&a iadaptării "ociale% Btr3
ade&ăr% Eumătate ditre delic&eţi u au ici o me"erie ade&ărată% iar cele mai bue reeducări
"ut acelea care duc la o calificare profe"ioală)
METODA GEMENILOR MARTORI,
instrument de cercetare imaginat de Arnold Gesell.
E"te &orba de ob"er&area "i"tematică a uor $emei ui&itelii K care au deci aceea'i
co"tituţie fi!ică K "upu'i uor re$imuri diferite) Alte metode $emclare%
"eparat% permite preci!area iflueţelor datorate eredităţii 'i mediului B de!&oltarea
per"oalităţii) +b"er&area de lu$ă durată arată că la adole"ceţă $emeii "e difereţia!ă tot
mai mult uul de altul% dar că după &(r"ta de HF de ai ei "e a"eamăă tot mai mult) .artea
care re&ie factorilor ereditari u e"te deci co"tată B cur"ul &ieţii)
METODA GLOBALĂ, metodà de învàţare a cititului ideovizualà yi analiticà, datoratà
lui O. Decroly.
,ecrol@% co"ider(d că B&ăţarea trebuie "ă "e facă pri difereţiere pro$re"i&ă% mer$(d de
la ceea ce e"te Bţele" imediat
806
METODA OBSTRUCŢIEI
la ceea ce e"te Bţele" mai puţi% propue ca 'colarii "ă B&eţe cititul urm(d mer"ul i&er" al
metodei tradiţioale) Acea"ta Bcepe pri "uetele elemetare 'i litere ./, a, /a6, petru a
forma cu&ite) ,ecrol@ "u"ţie că 'colarul mic u e"te capabil de o a"tfel de ab"tracţie%el
percep(d Btre$ul% $lobalul% Baite de a3i putea di"ti$e elemetele% cu aEutorul aali!ei)
Trebuie deci "ă3i dăm "ă citea"că imediat fra!e care Bi "u"cită itere"ul% ordie "imple) Numai
după aceea% atuci c(d el &a aali!a păr3
&a aEu$e la litere 'i la "uete)
Acea"tă metodă a fo"t &iu criticată) ,etractorii "ăi pretid că 'colarii capabili "ă recite pe
dcro"t cartea lor de citire u 'tiu totu'i "ă citea"că) Ei mai arată că metoda e"te direct
re"po"abilă de cre'terea umărului de 'colari di"leCici=) Ace"te acu!aţii u trebuie "ă ducă la
abadoarea uei metode care% dacă e"te corect aplicată% poate fi fa&orabilă multor 'colari)
METODA OBSTRUCŢIEI, metodà experimentalà care permite màsurarea forţei
tendinţelor yi atitudinilor în faţa frustràrii.
.etru a aprecia &aloarea relati&ă a diferitelor impul"ii la 'obolaul alb% C) 9) Garde :804H; a
ima$iat u aparat umit <cu'ca de ob"trucţie=% a&(d trei compoete% ditre care cea di
miEloc icludea o $rilă electri!ată) ,e o parte 'i de cealaltă a ace"tui ob"tacol erau a'e!ate
aimalul 'i momeala% umăr(du3"e trecerile "ubiectului pe"te $rilă petru a3'i "ati"face
trebuiţa) ,upă Garde 'i colaboratorii "ăi) mama "eparată de pui "e eCpue de 44 de ori
'ocurilor electrice dureroa"e% "ati"facerea "etei duce la 4F de treceri% a foamei la 87% iar a
"eCualităţii la 82)
METODA PROIECTIVĂ, tehnicà de studiere a personalitàţii bazatà pe noţiunea de
proiecţie.
+rice percepţie iclude două elemete: obiectul perceput 'i "ubiectul care percepe) Cu c(t u
obiect e"te mai clar 'i mai preci" :i&el de iformaţie maCimal;% cu at(t mai puţi e"te
per"oaa implicată B percepţie% 'i i&er") E"te deci po"ibil "ă determiăm u "ubiect "ă "e
a$aEe!e la maCimum Btr3u te"t% pre!et(du3i "timuli &a$i "au ambi$ui :i&el de iformaţie
miimal;)
Cuşcă de obstruc!ie sau cutie cu obstacol utili8ată la Cniversitatea Columbia pentru a se
măsura forfa unei tendin!e.
,(d u "e" uei pete de cereală% uei ima$ii icerte% uui !$omot ec#i&oc% idi&idul
eCprimă "tructura B"ă'i a per"oalităţii "ale) Metodele proiecti&e cele mai cuo"cute "ut
p"i#odia$o"ticulP lui Ror"c#ac# 'i EhenLtic &pperception Eest :TAT; al lui Murra@)
METODĂ, mod de a acţiona spre a ajunge la un scop.
.ritre demer"urile aturale ale "piritului "e di"ti$ coduita deducti&ă :trecerea de la $eeral
la particular;% iducţia :$eerali!area% porid de la u ca! particular;% aaliDaP 'i "ite!a) Cele
trei momete ale cercetării 'tiiţifice co"tau B ob"er&area faptelor% urmată de elaborarea
uei ipote!e care apoi e"te "upu"ă uei &erificări eCperimetale) Ace"t proce" e"te curet
folo"it B p"i#olo$ia cliicăO% ude utili!area te"telor u "er&e'te dec(t la cotrolul ipote!ei de
lucru pe care p"i#olo$ul 'i3o formulea!ă după ce a luat cuo'tiţă de iformaţiile adu"e de
ac#eta medico3"ocială 'i a "tat de &orbă cu "ubiectul referitor la trecutul ace"tuia)
MEZOMORF, individ la care predominà muychii, oasele yi ţesutul conjunctiv - toate
derivate din mezodenn sau foiţa intermediarà a embrionului -, al càrui aspect fizic
exprimà robusteţea yi vigoarea.
MEZOMORFIE sau MEZOMOR-
FISM. în tipologia lui W. H. Sheldon, ansamblu de caracteristici morfologice ale
mezomorfului.
MIELINIZARE, formare a unei teci de mielinà (substanţà sidefie de
naturà lipidicâ) în jurul unor fibre nervoase.
Mielii!area co"tituie ua di codiţiile fucţioării "i"temului er&o" cetral) Către &(r"ta
de u a $ă"im mieliă% B catităţi mici% pretutidei acolo ude o &om $ă"i 'i ulterior% dar ea
cotiuă "ă crea"că% cel puţi p(ă la pubertate) Se ob"er&ă% de eCemplu% că "uprafaţa tra"3
&er"ală a fa"ciculului piramidal% care la a'tere e"te de 4 mm
4
% la &(r"ta de 4 ai e"te de T
mm
4
% iar la 4F de ai e"te de 84 mm
4
) Acea"tă e&oluţie celulară permite cre'terea &ite!ei de
tra"mi"ie a ifluCurilor er&oa"e% B parte% tocmai petru că maturi!area !oelor cerebrale
care core"pud fucţiilor percepti&e% motorii 'i limbaEului e"te termiată% ace"te acti&ităţi "ut
po"ibile la o aumită perioadă a copilăriei)
MIGRARE, deplasare de indivizi sub influenţa unor factori complecyi.
Sc#imbarea "e!oieră a #abitatului la aimale "e eCplică de obicei pri i"tict=) ,ar ace"t
cu&(t u "er&e'te dec(t "ă ma"c#e!e i$oraţa oa"tră B faţa ace"tei coduite compleCeN
i"tictul u eCplică ici "e"ul orietării aimalelor% ici <or$ai!area de călătorie= a
ace"tora :aduarea premi$ratoare% tra"eul fiC% etapele etc);) ECperieţe efectuate cu pă"ări au
permi" totu'i "ă "e demo"tre!e că mi$rarea depide de codiţiile de lumiă 'i de lu$imea
!ilelor) *a fel% comportametul mi$rator al "omoului ar putea fi redu" la u a"amblu de
reacţii :fototaCie% reo3taCie))); la di&er'i "timuli di mediu) Mi$rările umae au loc% B
pricipal% "ub iflueţa factorilor "ocioecoomici "au politici) Uii autori au "u"ţiut că emi3
$raţii po"edă calităţi de iteli$eţă 'i de caracter "uperioare oemi$raţilor% dar
801
re!ultatele lucrărilor efectuate pe acea"tă temă u "ut edificatoare)
MIMETISM, asemànare, temporarà sau permanentà, cu mediul, pe care o iau unele
animale sau vegetale pentru a se proteja sau a asigura supravieţuirea speciei.
Culoarea pielii cameleoului "e modifică o dată cu culoarea "uportului "ău) B ace"te ca!uri de
#omocromie% mimeti"mul depide de percepţia &i!uală :el di"pare B caDul că aimalul e"te
orb;) C(d #omo3cromia e"te permaetă :blăurile albe ale uor aimale polare;% "puem că
acea"ta e"te )%"tatică=N c(d "e datorea!ă uei adaptări mometae :B&e'm(tarea uor crabi
cu al$e;% Bi "puem <diamică=) Mimeti"mul core"pude uui mecai"m biolo$ compleC%
determiat $eetic% pe care re$ă"im 'i B lumea &e$etală) +r#idee .5phr,s6, de eCemplu% iau
apareţa ui) i"ecte 'i eliberea!ă o ferumoă= al care miro" e"te comparabil cu acela emi" de
$ladele "eCuale ale femelei) Ma"culul% a"tfel atra"% "e a'a!ă pe floare) Mer$(d apoi "ă "e
a'e!e pe o altă or#idee% &a li Bcărcat de poleul ece"ar fecudării ace"teia)
MIMICĂ, ansamblu de modificàri dinamice ale fizionomiei, care exprimà sau însoţesc
stàrile afective yi gândurile.
Ea co"tituie o coduită de comuicare% u limbaE eCpre"i& care depide de emoţii "i de
mediul cultural :c#ie!ii% de eCemplu% "cot limba "pre a3"i eCprima "urpri!a;) Mimica eCprimă
mai bie dec(t cu&itele iteţia per"oaei care &orbe'te) Uele tulburări metale perturbă
eCpre"ia mimică% eCa$er(d3o :B maie mai ale";% "ărăcid3o
807
:B melacolia "tuporoa"ă; "au făc(d3o eadec&ată :"c#i!ofreicul poate po&e"ti r(!(d u
e&eimet tri"t;)
MINCIUNĂ, alterare conytientà a adevàrului.
Copilul mic% care cu $reu face di"ticţie Btre real "i ima$iar% alterea!ă ade&ărul% dar u
mite) C(d el fabulea!ă "au Bfrumu"eţea!ă realitatea% u face dec(t "ă cede!e uei tediţe
ormale% care u merită "e&eritatea educatorilor: copilul B'i tra"formă trecutul B "e"ul
trebuiţelor "ale) Ade&ărata miciuă apare la &(r"ta de 'a"e "au 'apte ai% co"tituid
aproape Btotdeaua o coduită de e"c#i&are% B $eeral de"tiată "ă e&ite o mu"trare) *a uii
"ubiecţi de!ec#ilibraţi miciua poate a&ea u caracter maliţio" :deuţare calomioa"ă% abu!
de Bcredere etc); Z MIT+MANIEN REACQIE E*ECTR+,ERMA*Ă)
MITOMANIE, tendinţà patologicà de a minţi.
Iorma cea mai bei$ă% pri co"eciţele "ale% e"te mitomaia &aitoa"ă% dar eCi"tă o formă
mali$ă 'i per&er"ă de mitomaie% care e"te arma perfidă a celor
aoime 'i de acu!aţii eBtemeiate% la care de"tule per"oae apleacă urec#ea cu comple!eţă)
Acea"tă tediţă morbidă de a altera ade&ărul ar ţie% după E) ,upre% de co"tituţia
idi&idului)
MIXEDEM, maladie datoratà unei insuficienţe tiroidiene.
Acea"tă afecţiue poate fi dob(dită "au co$eitală% B ace"t di urmă ca! ea "e maife"tă
după Bţărcare% pri idoleţa 'i retardarea p"i#omotorie a copilului% care "e B$ra'ă fără a
cre'te% pare bu#ăit 'i răm(e Bt(r!iat pe pla itelectual :idioţie=;)
MODA
MiCedemul dob(dit B a doua copilărie "au mai t(r!iu :la meopau!ă%de eCemplu; "e
caracteri!ea!ă% B e"eţă% pri tediţa de obe!itate% a"teie= 'i torpoare itelectuală) Se
tratea!ă pri eCtra"e tiroidiee "i tiroCiă) <Cretii"mul $u'at= e"te o &arietate a miCedemului
co$eital% datorat uei careţe alimetare B iod) Maladia poate fi pre&eită pri procedee de
iodi!are a #raei% pri itermediul "ării "au uleiului)
MNEMOTAXIE, reacţie de orientare yi de locomoţie provocatà de un agent excitant,
care persistà dupà stingerea acestuia.
Aimalul pare capabil "ă co"er&e amitirea u$#iului format de aCa corpului "ău cu direcţia
focarului de eCcitaţie :ale ra!elor lumioa"e% dacă "timulul e"te lumia; 'i "ă utili!e!e acea"tă
amitire petru a "e orieta% B felul ace"ta "e poate eCplica% de eCemplu% Btoarcerea furicii
la mu'uroi)
MNEMOTEHICĂ, ansamblu de procedee destinate fixàrii unor amintiri greu de
pàstrat.
Ea co"tă% B $eeral% B or$ai!area Btr3u tot iteli$ibil a elemetelor compleCe care u
"ut "tructurate) .etru a reţie% de eCemplu% &aloarea lui pi :ir; cu T; !ecimale% e &om
amiti de o fra!ă B care umărul de litere di fiecare cu&(t idică o cifră: „5ue faime a
faire apprendre ce mem/re utile au) sages" :2%858604H626;) MiEloacele memote#ice "ut
ade"ea utile% dar u trebuie "ă abu!ăm de ele) MemoriaO culti&(du3"e pri eCerciţiu% e"te
preferabil "ă e "trăduim "ă memori!ăm direct ceea ce dorim "ă B&ăţăm pri repetiţie 'i
le$(d oile cuo'tiţe de cele pe care deEa le po"edăm)
MOARTE, încetare definitivà a funcţiilor vitale ale unui organism.
Ideca de moarte pro&oacă% B $eeral% aCietate% căci ea e"te co'tiiţa uui eat de
ecoceput) ,acă moartea uei per"oae e"te re"imţită% de obicei% de către cei apropiaţi% ca o
pierdere iremediabilă% pro&oc(d "uferiţă% ueori e&ro!ă 'i c#iar moartea% la uele popoare
:e"c#imo'i% idi$eii di I"ulele IiEi; ea e"te prileE de bucurie: membrii ace"tor "ocietăţi "ut
co&i'i că eCi"tă o &iaţă dicolo de moarte% mai fericită dec(t cea de aici)
Bcerc(d "ă "trăpu$ă "ecretul morţii% p"i#iatrii 'i p"i#olo$ii "e "trăduie"c% de la Bceputul
ailor 801F% "ă culea$ă maCimum de iformaţii de la per"oae care au trăit B pra$ul
eCitu"ului) Multe mărturii &orbe"c de o <lumiă cele"tă=% de o <lumiă eCtraordiară=% de
"e!aţia de plăcere) .etru R) Sie$el ace"te impre"ii "3ar putea eCplica pri eliberarea ma"i&ă
de edorfie= B mometul B care or$ai"mul "imte aproape moartea)
MODĂ, ansamblu de atitudini yi de uzanţe pasagere care au curs la un moment dat într-
o societate.
Moda $u&erea!ă pe momet $u"tul membrilor uui $rup "ocial care adoptă u aumit "til
petru mobilierul% &e'mitele% podoabele etc) lor) Ca 'i obiceiul% ea "e ba!ea!ă pe imitaţie%
"pue -) de Tarde% dar pe c(d obiceiul B"eamă imitarea formelor trecutului% moda "e
raportea!ă la pre!et)
"e remarcat e"te faptul că iflueţa cea mai mare a"upra modei &e"timetare o au femeile
tiere) Cu toate ace"tea% maEoritatea femeilor itero$ate :16S; declară că ele ţi pa"ul cu
moda "pre a "e coforma $rupului% cofirm(d a"tfel opiia lui ?) Specer% care "ubliia
partea de
800
MONGOUSM
coformi"m iclu"ă B ace"t fapt "ocial% B realitate% moda co"tă di două tediţe: pe 3de o
parte ea "ati"face doriţa de ori$ialitate a fiecăruia :doriţă deo"ebit de &ie la tieri;% iar pe
de altă parte dă u "etimet de "ecuritate doarece% c#iar dacă te "i$ulari!e!i% e'ti aprobat de
$rupul "ocial% de care u te rupi )
MONGOUSM, afecţiune congenitalà caracterizatà printr-o importantà întârziere în
dezvoltare yi un facies care evocà tipul mongol.
Acea"tă maladie mai e"te umită 'i <"idromul lui ,oY= :de la umele medicului e$le!
care a de"cri"3o B 8 7HH; "au <tri!omie 48=% Btruc(t di 8060% B urma cercetărilor lui R)
Turpi% 9) *eEeue 'i M) -aut#ier% "e 'tie că ea "e datorea!ă pre!eţei "upraumerare a uui
cromo!om :trei cromo!omi 4 8 % B loc de doi % cum e"te ormal;% Bcep(d de la &(r"ta de
trei!eci de ai% "e ob"er&ă la mo$oliei acelea'i le!iui cerebrale :plăci "eile% de$eere"3
cetă eurofibrilară "i $raulo&aculară; ca B maladia lui Al!#eimer)
Bcă u "e cuo"c cau!ele ace"tei aberaţii cromo!omice= relati& frec&ete :aproCimati& l la
H6F de a'teri;) V(r"ta păriţilor% mai ale" aceea a mamei% are u rol cert aici: o treime ditre
mo$oliei "e a"c di mame B &(r"tă de pe"te patru!eci de ai) Sut B $eeral copii docili
'i afectuo'i% "e"ibili la mu!ică% ueori perfectibili% la care o familie de&otată% aEutată de o
ec#ipă "peciali!ată% poate "ă de!&olte aumite po"ibilităţi)
MONOLOG, discurs al unei persoane care vorbeyte singurà.
Copilul mic% care u are camarad% "e Eoacă moolo$(d% adre"(du3"e per"oaelor ima$iare
de pe c(mpul "ău ludic)
Atuci c(d ace"t comportamet "e re$ă"e'te la &(r"ta adultă% el are o "emificaţie patolo$ică)
MONTESSORI :Măria;% psihiatru yi pedagog italian (Chiaravalle, în apropiere de
Ancona, 1870 -Noordwijk-aan-Zee, Olanda, 1952).
,upă doctoratul B mediciă :870H;% a ţiut cur"uri libere de atropolo$ie peda$o$ică la
Ui&er"itatea di Roma 'i la Cetrul de "tudii peda$o$ice creat de ea la .eru"ia) I"pir(du3"e
di lucrările lui E) +) Se$ui 'i I) Irobel% a pu" la puct o metodă de educaţie ba!ată
Bdeo"ebi pe de!&oltarea "e!aţiilor) Ea utili!ea!ă u abudet material atracti&% care "er&e'te
la acti&ităţile libere% idi&iduale% datorită căruia copilul B'i fortifică <Eul= pe cale de formare) I
"3ar putea totu'i repro'a u eCce" de metodi"m B utili!area ace"tui material) ,itre lucrările
"ale% cităm: *edagogic ştiinţifică :80F0;N "e Iu copil la adolescent :8057;)
MORAL, stare de spirit care poate varia de la descurajare yi pânà la încrederea în sine
exageratà.
Acea"tă oţiue "e Bt(le'te mai ale" B p"i#olo$ia militară= 'i B p"i#olo$ia idu"trialăO)
Moralul mucitorului e"te codiţioat de coe!iuea $ipei de mucă căreia Bi aparţie:
m(dria de a face parte ditr3o aumită colecti&itate laborioa"ă $eerea!ă di"po!iţii de "pirit
fa&orabile% B cur"ul celui de al doilea ră!boi modial% p"i#olo$ii 'i p"i#iatrii au "tudiat
moralul populaţiei ci&ile "upu"ă propa$adei radiofoice iamice 'i Bdeo"ebi moralul
combataţilor) + ac#etă care a iclu" patru "ute de compaii% ac#etă codu"ă de coloelul
Mar"#all% a de!&ăluit faptul că mai bie de trei "ferturi ditre "oldaţi u3'i
200
M+RITA
utili!au armele pe tereul de luptă% ab"eţa lor de combati&itate fiid pro&ocată de frică 'i de
u "etimet de iferioritate "au de culpabilitate) Spre a le reduce aCietatea% "peciali'tii B
acţiue p"i#olo$ică au multiplicat u umai eCerciţiile 'i mae&rele :Btotdeaua artificiale%
dacă u ludice;%ci 'i))) coferiţele] Aticip(d realitatea% de"criid 'i i&etariid B mod
miuţio" pericolele de pe frot :la care orice "oldat "e "ilea "ă u "e $(dea"că;% ei au
dimiuat i#ibiţiile 'i au ridicat moralul combataţilor) .e de altă parte% aceia'i "peciali'ti au
creat $rupe de mare coe!iue pri aplicarea "ociometrieiP la micile uităţi combatate% cum
erau ec#ipaEele "ubmarielor 'i a&ioaelor% comadourile etc)
MORENO :9acob *e&i;% medic american de origine românà (Bucureyti, 1889-Beacon.
New York, 1974).
Bdră$o"tit de teatru% fodea!ă la Viea u <teatru al "potaeităţii= .des 0tegreif(thcater6,
ude fiecare actor trebuie "ă3'i impro&i!e!e rolul) Emi$rat B Statele Uite :8046;% de!&oltă
p"i#odramaO% i&e"ti$#ea!ă iteracţiuile "ociale di iteriorul $rupurilor :la Bc#i"oarea Si$
Si$ "tudia!ă "impatiile 'i atipatiile% pe care le repre!ită pe o <"ocio$ramă=; 'i fodea!ă
"ociometriaP) *ucrarea "a pricipală% 1ho 0hall 0urvive :8025;% a fo"t tradu"ă B frace!ă cu
titlul 9ondements de la sociometrie :8065;)
MORFINĂ, principalul alcaloid al opiului.
Morfia acţioea!ă a"upra "tructurilor cerebrale :'i a"upra mădu&ei "piării; care po"edă
receptori "pecifici petru compu'ii morfiiei) Ace'ti receptori aparte fiCea!ă B mod ormal
"ub"taţele elaborate de
or$ai"m: eMefaliele 'i edorficleO% care au o acţiue aal$e!ică eCtrem de puterică)
ToCicomaii utili!ea!ă morfia B iEecţii "ubcutaate% dar ea poate fi 'i pri!ată) *a primele
iEecţii "ubiectul "imte o euforie a$reabilă% o beatitudie care Bl face "ă caute "i$urătatea 'i
imobilitatea) ,ar "e!aţiile &oluptuoa"e u Bt(r!ie "ă di"pară 'i% petru a le re$ă"i%
toCicomaul multiplică umărul iEecţiilor% i"tal(3du3"e a"tfel Btr3o "tare de depedeţă de
care Bi &a fi foarte $reu "ă "e de"partă) ,e!itoCicarea "e practică B mediu "pitalice"c) ,i
efericire ea "e "oldea!ă cu umeroa"e recidi&e 'i cu u ridicat procetaE de e'ecuri% B Iraţa%
di fericire% utili!area ei e"te di ce B ce mai rară: 8F0 per"oae iterpelate B 8016% faţă de
umai 6 B 8071:+)C)R)T)I)S)% 8077;)
MORFOLOGIE, studierea formelor.
Morfolo$ia "e "trăduie'te "ă eCplice &ariaţiile formelor 'i "ă Bţelea$ă relaţiile care eCi"tă Btre
ace"tea 'i alte &ariabile% cum e"te adaptarea la mediu% B afară de ob"er&aţie% ea a recur" la
eCperimet) ECemplu: "upu(d embrioii de 'obola uor temperaturi cre"cute% "e perturbă
de!&oltarea lor 'i "e $eerea!ă malformaţii la oii3ă"cuţi)
Morfop"i#olo$ia e"te di"ciplia care are ca obiect cuoa'terea idi&idualităţii p"i#olo$ice pri
pri"ma "tudierii "tructurilor morfolo$ice) .etru *) Corma e"te &orba% B e"eţă% de a "tudia
modelul feţelor
MORITA :S#oma;% p"i#iatru Eapoe! :Toc#i% S#iMoMu% 87153ToM@o% 8027;)
.rofe"or de mediciă la ToM@o% eCtra$e di cultura Eapoe!ă elemetele e"eţiale ale uei
metode ori$iale de tratamet al
4F8
MOTIVAŢIE
tulburărilor metale) E"te &orba de o reeducare a per"oaei% Bcep(d cu re$eerarea
obi'uiţelor) /ola&ul e"te mai Bt(i ţiut B i!olare% "t(d laZpat Btr3o "tare de totală
iacţiue) Apoi% pro$re"i&% e"te determiat "ă3'i reia acti&ităţile) Ace"t tratamet% care
combiă metodele de atreamet% direcţioarea morală 'i eCperieţa realităţii% "3a do&edit
eficiet B e&ro!ele fobice 'i ob"e"ioale)
MOTIVAŢIE, ansamblu de factori dinamici care determinà conduita unui individ.
*ucrările eurofiDiolo$ilor:T)S) *a"#le@; "i ale etolo$ilor :T) *oreD% N) Tiber$e; au
demo"trat că comportametul depide de modificările itere :euroedocrie; 'i de
eCcitaţii eCteri :mediu; care acţioea!ă a"upra creierului) E"te po"ibil "ă "e decla'e!e
comportametul )"eCual al pi"icii pri iEectarea uor mici catităţi de #ormoi e"tro$ei B
!oa po"terioară a #ipo3talamu"ului) Modificarea or$aică pro&ocată de ace"te "timulări
creea!ă o "tare de te"iue care determiă comportametul aimalului) .utem deci co"idera
că moti&aţia e"te primul clemet croolo$ic al coduitei: ea e"te aceea carp p B mil3
care or$ai"mul% per"i"t(d p(ă la reducerea te"iuii)
."i#olo$ia cla"ică face di"ticţie Btre motive 'i mo/iluri, primele fiid cau!ele itelectuale
ale actelor oa"tre% iar celelalte cau!ele afecti&e) Acea"tă difereţiere e"te B"ă artificială 'i
ilu!orie) ,e fapt% la ori$iea coduitelor oa"tre u "tă umai o cau!ă% ci u a"amblu
idi"ociabil de factori% co'tieţi 'i ico'tieţi% fi!iolo$ici% itelectuali% afecti&i% "ociali% care
"ut Btr3o iteracţiue reciprocă)
MULŢIME, grupare a unui mare numàr de oameni într-o masa amorfa.
,upă cocepţiile lui -) de Tarde :8752380F5; 'i -) *e /o :875838028;% mulţimea u e"te
dec(t o ma"ă etero$eă de idi&i!i% fără u liat "pecial% reuiţi Bt(mplător% ca&(d ici le$i
'i ici obli$aţii% $rupaţi oca!ioal Btr3u a"amblu efemer) ."i#o"ociolo$ii moderi% dimpo3
tri&ă% di"ti$ mai multe tipuri de mulţimi% fiecare cu caracteri"ticile "ale proprii: uele "ut
or$ai!ate diaite :miti$;N altele "ut oca!ioale :baluri populare; "au "ut "potae
:mulţimea de $ură3ca"că atra"ă de u accidet;)
Mulţimile "ut capabile de reacţii eCce"i&e de etu!ia"m "au de &ioleţă cărora u le "capă
ici oameii cei mai "tăp(iţi) .etru a "e eCplica uaimitatea ace"tei diamici "3a i&ocat
cota$iuea metală=% B realitate% idi&idualitatea "ubiecţilor u "e di!ol&ă B Omulţime)
Iiecare po"edă predi"po!iţii care Bi determiă coduita) Ace"te tediţe% cărora li "3a
demo"trat ori$iea p"i#olo$ică 'i "ocioecoomică :&ioleţele colecti&e "e Bmulţeau B "udul
Statelor Uite c(d% de eCemplu% "cădea preţul bumbacului;% $ă"e"c prileEul "ă "e eCprime B
maife"taţii populare B care idi&idul% de&eit aoim% e"te BcuraEat de "etimetul
uaimităţii)
MUNCĂ, activitate fizicà sau intelectualà cerutà de societate sau care se impune în
vederea atingerii unui scop determinat.
.racticată B mod liber "i cu plăcere% muca poate fi beefică petru per"oalitatea umaă)
,ar% pri caracterul ei de co"tr($ere 'i mai ale" atuci c(d ma'ia u3i cere mucitorului
dec(t automati"me
MUTILARE
bie re$late% muca poate fi "ur"ă de iadaptare) Cel mai ade"ea ea cotribuie la bua i"erţie
"ocială a omului% d(du3i o ocupaţie re$ulată% care Bl pue B &aloare B raport cu "emeii "ăi
'i Bi dă po"ibilitatea "ă acceadă la autoomia fiaciară% B terapeutica maladiilor metale%
de"puiată de caracterul ei fru"trat 'i "ilic% a cucerit% c#iar% u loc importat :er$oterapie=;)
.etru a o face acce"ibilă "ubiecţilor #adicapaţi fi!ic "au metal% a căror ite$rare Btr3u
mediu ormal e"te impo"ibilă% muca e"te modificată B ceea ce pri&e'te te#ica 'i ritmul ci)
Ceea ce umim <mucă proteEată= co"tituie o tra!iţie de
etapă utilă% dacă u ece"ară% Btre readaptarea profe"ioală a fo'tilor bola&i% &idecaţi dar
Bcă imperfect adaptaţi la &iaţa "ocială obi'uită) 3Z ATE*IER .R+TE9ATN CENTRU ,E A9UT+RARE .RIN
MUNCĂ)
MUNCĂ LA BANDA RULANTĂ,
mod de muncà în care produsul de fabricat se deplaseazà într-o cadenţà determinatà yi
se opreyte, succesiv, în faţa muncitorilor, însàrcinaţi fiecare cu o operaţie bine definità.
Uii mucitori preferă muca la bada rulată mucii libere% deoarece "e "imt de$aEaţi de
orice re"po"abilitate) Alţii% dimpotri&ă% u "uportă ici ritmul pe care li3l impue bada% ici
muca parcelară pe care o efectuea!ă% "uferid di cauDa relaţiilor deper"oali!ate care eCi"tă
la toate e'aloaele) Muca la bada rulată tide "ă di"pară) Cu timpul% muca omului "e &a
limita la "arcii de comadă 'i de reparaţie% care fac apel la reflecţie 'i la actul deci!ioal)
MURRAY :?er@ AleCader;) psiholog american (New York, 1893 -Cambridge,
Massachusetts, 1988).
,upă "tudii de i"torie la ?ar&ard :8086;% face "tudii de fi!iolo$ie 'i obţie u doctorat B
bioc#imie :8041;) Itere"at de p"i#olo$ia medicală% face u "ta$iu la Rtiric#% ude ia parte la
cercetările lui C) -) 9u$) ReBtor" B Statele Uite% e"te c#emat "ă coducă cliica
p"i#olo$ică a Ui&er"ităţii ?ar&ard) B'i orietea!ă cercetările "pre eCplorarea per"oalităţii%
pue la puct Ehemutic# &pperception Eest 'i participă la reco"tituirea I"titutului de
p"i#aali!ă di /o"to :8028;) ECi"tă o traducere frace!ă a cărţii "ale 7)plorarea
per)YiiEDDrăfND:8027;)
MUSCULAR, în clasificarea lui C. Sigaud, reluatà de L. Mac Auliffe, tip de constituţie
caracterizat de o morfologie de atlet.
Ace"t tip core"pude me!omorfuluiO lui G) ?) S#eldo 'i atleticuluiO lui E) Tret"c#mer)
MUTILARE, deteriorare sau secţionare a unei pàrţi externe a corpului.
Se ob"er&ă la uele popoare cu oca!ia uor ceremoii reli$ioa"e :circumci!ia "au eCci!ia
clitori"ului; "au ca de!odăm(t al uor bătălii :mutilarea or$aelor $eitale% "calpări etc);)
Semificaţia abi"ală a ace"tor obiceiuri e"te% probabil% aceea a uei ca"trări=)
Automutilarea poate fi practicată Btr3u "cop utilitar :"ecţioarea policelui petru a "căpa de
"er&iciul militar;) + Bt(lim 'i la uii p"i#opaţi% B cur"ul uui raptu"
aCio" :autoca"trarea uui tra""eCual care dore'te "ă3'i "c#imbe "eCul;)
Automutilarea are ade"ea "emificaţia uei "iucideri) Coduita uor bola&i care "imulea!ă
o maladie acută "i reu'e"c "ă "e facă operaţi% B uele ca!uri de mai multe ori :patomimie;%
e"te de a"emuit cu
fucţie "ă atra$ă ateţia a"upra re"pecti&ului 'i de a <maipula= pe membrii aturaEului)
MUTISM, stare a unei persoane cufundate în tàcere.
Muti"mul "e di"ti$e de afa!ieP 'i de muţeie% deoarece B ace"t ca! lip"e'te le!iuea
or$aică) Muti"mul poate fi deliberat :"imulare; "au e&rotic :i"terie;N ueori e"te co"eciţa
uei i#ibiţii patolo$ice :"tupoare melacolică% auti"m;) *a copil muti"mul e"te cel mai
ade"ea temporar 'i electi& :refu!ul de a3i &orbi B&ăţătorului% de eCemplu;N per"i"teţa "au
eCtiderea "a trebuie "ă e facă "ă e temem de o e&oluţie p"i#otică)
MUZICĂ, limbaj sonor.
Mu!ica e"te utili!ată cu "ucce" B umeroa"e i"titute "peciali!ate B reeducarea copiilor
iadaptaţiN ea aduce aici de"tiderea "i o atmo"feră de bucurie) Aproape pretutidei B lume
ea e"te folo"ită ca remediu B uele tulburări p"i#iceN eCi"tă de altfel cliici de mu!icoterapie
care prime"c bola&i cu trimitere de la medicii lor) Btre &iaţa afecti&ă 'i mu!ică eCi"tă u
raport cert% pe care p"i#olo$ii "e "trăduie"c "ă38 preci!e!e 'i "ă38 utili!e!e) Se pare că
preferiţele mu!icale pot "ă aducă date importate cu pri&ire la caracterul idi&i!ilorN R) /)
Cattell a creat u te"t obiecti& de per"oalitate :ba!at pe ace"t pricipiu;% care furi!ea!ă
preci!ări utile referitoare la "ubiecţii eCamiaţi)
MUZICOTERAPIE > MURICĂ
N
NARCISISM, iubire de sine excesivà.
B p"i#aali!ă "e &orbe'te de arci"i"m B ca!ul B care Btrea$a eer$ie a libi3doului%
primordial i&e"tită B Eu% apoi B mod ormal reprarti!ată Btre Eu 'i ceilalţi% e"te deturată
de la ace'tia B beeficiul eCclu"i& al "ubiectului B cau!ă% B ceea ce pri&e'te de!&oltarea
per"oalităţii% "tadiul arci"ic e"te u "tadiu primiti&% B care copilul mic u "3a difereţiat clar
de lumea eCterioară .narcisism primar6. .etru Ireud arci"i"mul e"te <complemetul
libidial= al e$ocetri"muluiP uma) Re$ă"im arci"i"mul la uii adole"ceţi% la arti'ti 'i la
maEoritatea per"oaelor bola&e .narcisism secundar6, deoarece maladia atra$e după "ie
Btotdeaua o Bc#idere B "ieN "3a co"tatat de a"emeea că% B mod frec&et% "ubiecţii :cu u
"tatut iferior% Bdeo"ebi copii; trăie"c o "ati"facţie de pe urma "tării lor% făc(du3"e depl('i
'i meaEaţi)
NARCOAN ALIZĂ, metodà de investigare a psihismului prin injectarea intravenoasà a
unui narcotic.
IEect(du3"e foarte let B or$ai"m fie u barbituric eufori!at% fie u trac#ili!at%
"e pro&oacă o obubilare parţială a co'tiiţei) Subiectul% cu toate că "e află Btr3o "tare &eciă
cu adormirea% poate ră"pude la Btrebările care i "e pu) El poate e&oca trecutul "ău% trăirile
"ale etc) Cotrolul fiid B mare parte abolit% pot "ă reapară "etimetele refulate 'i amitirile
pe care le credeam 'ter"e% cu Btrea$a lor Bcărcătură emoti&ă :abreacţie=;) B uele ca!uri de
e&ro!ă traumatică% reapariţia emoţiilor Băbu'ite e"te "uficietă "pre a duce la &idecare
:cat#ar"i"P;) Narcoaali!a e"te utili!ată petru preci!area dia$o"ticului% dar 'i petru tratarea
depre"iilor reacţio3aie "au a tulburărilor "eCuale)
Narcoaali!a u trebuie "ă fie miEloc de a obţie mărturi"iri "au cofideţe) Utili!area ei
trebuie "ubordoată acordului "ubiectului)
NEBUNIE, tulburare a spiritului, smintealà.
deloc folo"it B limbaEul medical% cu eCcepţia c(tor&a eCpre"ii cum "ut <ebuia $radorii=
"au <ebuia circulară=) ."i#iatria moderă a co&ertit "miteala B maladie metală) Ea a
cla"ificat afecţiuile
B p"i#o!e= 'i e&ro!eO% a ima$iat tot felul de tratamete :#idroterapie)"i"moterapie %
c#imioterapie% p"i#oterapie=)));% dar răm(e icapabilă "ă "puă de ce cutare per"oaă e"te
ebuă) /a% lucru Bcă 'i mai $ra&% u e"te "i$ură că "e poate face di"ticţie Btre
contra angoasei, constând din negarea evidenţei.
Subiectul tra"fi$urea!ă faptele reale% eplăcute "au aCio$ee% refu!(d "ă le recuoa"că 'i
"ub"tituidu3le fapte ima$iare% opu"e) Copilul% de'i B'i pă"trea!ă
*a Bceputul ailor 801F% B Statele Uite% *) Ro"e#a a or$ai!at următoarea eCpe3
rieţă: trei femei 'i cici bărbaţi :patru p"i#olo$i% u p"i#iatru% u pediatru% u pictor% o
meaEeră; trebuiau "ă Bcerce "ă "e facă iteraţi Btr3uiuil di 84 "pitale p"i#iatrice idicate%
pur 'i "implu pe baDa declaraţiei că au!eau &oci cofu!e) +dată iteraţi% p"eudopacieţii
trebuiau "ă "e comporte ormal% "ă fie di"cipliaţi 'i amabili 'i "ă "u"ţiă că &ocile
di"păru"eră) Toţi% B afară de uul% au fo"t iteraţi cu dia$o"ticul de "c#i!ofreie)
Spitali!area lor a durat 80 !ile% B medie% B'elătoria u a fo"t icidecum de"coperită 'i ei au
fo"t trimi'i la ca"ele lor ca <"c#i!ofreici m "tare de remi"ie=) .ericolul uei a"emeea
icertitudii e"te eCtrem% Btruc(t oricie "e "i$ulari!ea!ă Btr3u fel "au altul ri"că "ă fie
calificat drept <ebu=) 33Z NEVR+RAN .SI?+.ATIEN .SI?+RĂ)
NECROFILIE, perversiune sexualà a càrei caracteristicà este atracţia morbidà
manifestatà de un subiect faţà de cadavre.
Ace"ta le cotemplă% le palpea!ă 'i mer$e p(ă la practicarea coltului cu ele) Se pare că la
ori$iea ace"tei per&er"iui% mai cuo"cută "ub umele de Fampirism. "tă &ederea corpului
uei rude defucte% pe care copilul mic a iubit3o foarte mult)
NEGARE "au TĂGĂDUIRE A REALITĂŢII, mecai"m de apărare
a e$a eCi"teţa a tot ceea ce Bi di"place B acea"tă realitate) U băieţel% de eCemplu% care ţie
mult la "ituaţia "a de copil uic% atuci c(d i "e auţă a'terea uei "urioare% ră"pude: <Nu3
i ade&ărat]= A'a 'i adultul ormal ueori fu$e tic o realitate i"uportabilă% e$(d3o)
Sc#i!ofreicul B'i reco"truie'te u ui&er" pri&at B care el $ă"e'te puterea% omipoteţa%
lii'tea pe care lumea reală i le refu!ă)
NEGATIVISM, rezistenţà la orice solicitare.
Subiectul e$ati&i"t poate fi pa"i&% iert% refu!(d "ă de"c#idă oc#ii% "ă &orbea"că% "ă "e
alimete!e% ori poate fi acti&% reacţio(d pri fu$ă "au pritr3o atitudie opu"ă aceleia care "e
a'teaptă de la el) + bola&ă cere !$omoto" u pa#ar cu apă) l "e aduce pa#arul cerut% iar ea Bl
arucă) *a copil e$ati&i"mul capătă "emificaţia uui prote"t pli de re&oltă cotra uor
fru"trări afecti&e :"imţite ca atare% dar u Btotdeaua obiecti& reale;) *a adole"cet 'i la adult
acea"tă atitudie core"pude refu!ului de a3i cotacta pe "emei 'i de a "e Bcadra B realitatea
eCterioarăN o Bt(lim frec&et B demeţa precoce% ude e$ati&i"mul e"te u <"imptom
cardial=)
NEILL :AleCader Sut#erlad;% peda$o$ britaic :Iorfar% Scoţia) 8772 3 Aldebur$% SuffolM%
8012;)
,upă ce a codu" o 'coală iteraţioală B -ermaia% apoi la Viea% fodea!ă propriul "ău
"tabilimet% 0ummerhill :mai
Bt(i la *@me Re$i"% iar Bcep(d di aul 8041 B "atul *ei"to;%pe care Bl &a aima timp de o
Eumătate de "ecol% p(ă la moartea "a) Neill predică a'a3umitul self(govern(mcnt#. .eda$o$ia
"a &i!ea!ă "ă3l elibere!e pe copil de po&ara repre"iuii :care duce la teamă% "upuere%
pa"i&itate% ură 'i di"preţ;% permiţ(du3i "ă3'i maife"te propria "a doriţă% "potaeitatea)
bucuria 'i creati&itatea) Ideile lui A) S) Neill "ut eCpu"e B mai multe lucrări% ditre care
cităm: -opiii li/eri din 0ummerhill .80HF;N !i/ertate, nu anarhic :80H1;)
NEOBEHAVIORISM, formà de behaviorism care, depàyind schema simplistà stimul(
rAspuns a behavo-rismului clasic, ţine seama de noile fapte ale experienţei yi de elemen-
tele anumitor doctrine filosofice sau psihologice.
Către 802F% "ub iflueţa fi!iciaului .) G) /rid$ma 'i a uor lo$iciei ca R) Carap :87083
801V; 'i *) Gitt$e"tei :877038068;% "3a de!&oltat u /ehaviorism operaţional.
Neobc#a&iori"mul "ubliia!ă importaţa determiată a "i"temului de referiţă adoptat de
cercetător B re!ultatele obţiute) C) *) ?uli e"te ua ditre pricipalele fi$uri ale ace"tei
mi'cări) ,octria "a% care i"i"tă a"upra ece"ităţii uei metode ipotetico3deducti&e B
p"i#olo$ie% "e opue /ehaviorismului molar, al căii pricipal repre!etat e"te E) C) Tolma)
Ace"ta% iflueţat de 4estdltps,chologie", co"ideră că "tudiul comportametului u poate
i$ora factorii proprii or$ai"mului) El tra"formă deci "c#ema iiţială S3R B S 3 + 3 R
.stimul ( organism ( răspuns6. B aceea'i optică% /) I) SMier a de!&oltat oţiuea de
codiţioare operatăP) *a Bceputul ailor 80HF% cocepte iiţial
pro"cri"e% cum "ut <pla= "au <reflecţie=% au fo"t reitrodu"e% d(d a"tfel a'tere uui
/ehoviorism su/iectiv, B totală cotradicţie cu ideile lui 9) /) Gat"oO)
NEOLOGISM, cuvânt nou sau expresie nouà.
Itroducerea B limbaE a uor cu&ite eoformate ră"pude B mod fire"c trebuiţei de
Bmbo$ăţire a limbii :doci3molo$ie "au iatro$eie% de eCemplu; "au uei iteţii deliberate
:<fra$le!ă=;) B p"i#opatolo$ie ea e"te "imptomul uei
Neolo$i"mele apar frec&et B limbaEul deliraţilor croici 'i al "c#i!ofreicilor)
NERVOS, în sistemul lui G. Heymans yi E. Wiersma, tip de caracter marcat de o
emotivitate superioarà mediei (E), o agitaţie contrarà acţiunii eficiente :A; yi un ecou
primar al excitaţiilor (P).
Trăid mometul pre!et% er&o"ul e"te mereu B căutare de oi eCperieţe) El e"te cu plăcere
eCce"i& 'i eCcetric% elii'tit% $eero"% c#iar ri"ipitor) Trebuiţa de "e!aţii oi Bl Bmpi$e Ia
o &iaţă i"tabilă% de &a$abod)
NESTOR :lacob3Mariu";% psiholog yi psihopedagog român (Focyani, 1901-Bucureyti,
1989).
Ii$ură repre!etati&ă di pleiada de p"i#olo$i formaţi la Ui&er"itatea di /ucure'ti "ub
iflueţa lui C) Rădule"cu3MotruO) A pu" ba!ele uei p"i#olo$ii 'colare% precoi!(d tratarea
B B&ăţăm(t a fiecărui 'colar <coform "tructurii "ale totale=) A proiectat pre$ătirea
p"i#olo$ilor 'colari Btr3u cetru "pecial K I"titutul de biotipolo$ie 'i eu$eie 'colară)
NEURASTENIE
Cotribuţii ri$uroa"e la optimi!area atro3pometriei 'colare% a docimolo$iei% a metodolo$iei
orietării 'i "elecţiei profe"ioale) A pu" la puct profe"io$rame p"i#olo$ice) B ultima parte a
&ieţii "3a co"acrat cercetărilor de p"i#olo$ie idu"trială% ca :=actor de cre'tere a
producti&ităţii mucii% or$ai!(d laboratoare B mari uD)ie 'i combiate) <I$orarea cu "au
fără buă 'tiiţă a omului K "crie 83M) Ne"tor K repre!ită cea mai codamabilă 'i mai
pă$ubitoare ditre toate formele de i$oraţă=% Bi datorăm% Btre altele: *sihologul clipei de
spaimă :8022;N *rincipii de docimologie .8021;N !a/oratorul psihologic )'coDV:8020;N
7)amenul evoluţiei psihologice n copilului de In una ti hi sase ani :805F;N -arnet
hiotipologic .8058;N *ro/leme de psihologie şcolară, &oi) I :8054;N *sihologie industrială
.8015;)
NEURASTENIE, stare nevroticà în care oboseala constituie principalul simptom.
Subiectul doarme pro"t 'i "e "imte epui!at dimieaţa% la "cularea di pat) Se pl($e de dureri
de cap% de dureri difu!e :B "pate% B abdome;% de tulburări $a"tro3itc"tialeN e"te iritabil 'i
impotet "eCual) Cei apropiaţi lui au tediţa de a38 co"idera u bola& Bc#ipuit)
Acea"tă "tare% de cele mai multe ori &idecabilă% "ur&ie de obicei B urma uei epui!ări
emoţioale) ,upă primii p"i#aali'ti% care reflectau opiia epocii lor% eura"teia "3ar a"ocia
cu practicile "eCuale e"ati"făcătoare :oaie)coitu" iterruptu";) Noţiuea de eura"teie
acoperă actualmete o parte di e&ro!e 'i di depre"iuile e&rotice) Ea a di"părut di cla"i3
ficările europee 'i americae% dar "3a meţiut B uele ţări% cum e"te Ru"ia% B
,SM3III :maual dia$o"tic 'i "tati"tic al tulburărilor metale% 8077; o re$ă"im "ub
formularea <tulburare di"timică= "au <e&ro!ă depre"i&ă=)
NEUROCHIRURGIE, chirurgie a sistemului nervos.
S3a de!&oltat Bcep(d cu aul 8087% "ub impul"ul lui ?) Cu"#i$ 'i al c#irur$ului T) de
Martcl) Neuroc#irur$ia &i!ea!ă "uprimarea cau!ei or$aice :abce"% malformaţie &a"culară%
tumoare cerebrală; a uor tulburări p"i#olo$ice :deliruri))); "au eurolo$ice :parali!ii)));)
Iter&eţiile% foarte delicate% "ut B mod ece"ar lu$i :ueori !iua Btrea$ă;% petm a "e
meaEa creierul) .ro$re"ele te#ice :"caer% microc#irur$ie))); au "porit "i$uraţa 'i preciD)ia
operaţiilor) Să u "e cofude euroc#irur$ia cu p"i#oc#irur$ia=% care ambiţioea!ă "ă
&idece u umai "tările le!ioale% ci c#iar 'i tulburările p"i#ice de ori$ie fucţioală;)
NEUROLEPTIC, medicament care are ca efect reducerea simptomelor psihotice, cum
sunt agitaţia, delirul sau halucinaţiile.
.rimul 'i cel mai cuo"cut ditre euro3leptice e"te clorproma!ia :*ar$atil;% ale cărei
proprietăţi terapeutice au fo"t de"coperite% B 8064% de către 9) ,ela@ 'i .) ,eiMer) Cu toate că
ueori "ut utili!ate% B do!e mici% B tratametul cri!elor de a$oa"ă "au al ob"e"iilor% iar la
copil B tratametul tulburărilor de comportamet :i"tabilitate% a$re"i&itate;% eurolepticele
"ut% B e"eţă% medicamete re!er&ate p"i#oticilor)
NEUROMEDIATOR 3 ME,IAT+R
CHIMIC.
4F7
NEVR+RA
NEURON, celulà nervoasà.
Sc#ematic di"ti$em la euro u corp celular% u aCo 'i dedrite) Corpul celular% a căii
mărime &aria!ă de la 6 la 82F microi% e"te compu" ditr3u nucleu BcoEurat de o ma"a
protopla"mică umită pcricarion. ,i pericario pleacă prelu$irile: dendritele :partea
receptoare; 'i a)onul "au cilindra)ul :care tra"mite ifluCul er&o";) ACoul :"au fi/ra ner(
voasă6 este u lu$ filamet :de u metru 'i mai mult la mamiferele de talie mare;% cu u
diametru de"tul de $ro" :de la l micro la 44 de microi% ba c#iar de l FFF de microi la uele
e&ertebrate;% ale căror $rupări formea!ă er&ii% B Eurul aCoului% Bfă'urate Btr3o "pirala
foarte "tr("ă% celulele lui Sc#Ya formeaDă o teacă cotiuă% B cur"ul de!&oltării% cito3
pla"mă celulelor lui Sc#Ya "e Bmbo$ăţe'te B lipide fo"forate al căror a"amblu% de u
a"pect "idefiu% "e ume'te mielină. Ma'oul de mieliă pre!ită di loc B
loc $(tuituri umite <odurile= "au <"tra3$ulaţiile lui Ra&ier=) ECi"tă fibre er&oa"e fără
mieliă :amieliice;) ,upă forma corpului celular 'i umărul prelu$irilor lor% "e di"ti$
celule piramidale% euroi uipolari% bipolari "au multipolari) +r$ai"mul uma umără
aproCimati& 86 miliarde de euroi% fiecare di ei put(d a&ea p(ă la 2F FFF de coeCiui
"au "iap"e cu alte celule) 3Z ME,IAT+RN MlE*INIRARE)
NEUROPSIHOLOGIE, disciplinà care trateazà despre funcţiile mentale superioare în
raporturile lor cu structurile cerebrale.
.ritre precur"orii europ"i#olo$iei fi$urea!ă I) 9) -ali 'i -) Spur!#eim% 'i mai ale" .)
/roca%care "3a ilu"trat pri lucrările "ale cu pri&ire la locali!area cetrilor cerebrali ai &orbirii
:a treia circum&oluţiue cerebrală "t($ă; 'i afa!ie) Neurop"i#olo$ia moderă "e ba!ea!ă pe
p"i#olo$ia eCperimetală% aimală 'i umaă% pe aatomia "i"temului er&o" cetral% euro3
fi!iolo$ie 'i euroc#imie)
NEUTRALITATE, stare a unei persoane care nu ia parte nimànui.
B cur"a p"i#aalitică% terapeutul a"cultă% ob"er&ă 'i Bcearcă "ă3'i Bţelea$ă pacietul) El u
re&elea!ă imic de"pre "ie 'i u reflectă imic altce&a dec(t ceea ce i "e arată) Nu dă "faturi
'i u Eudecă% "pre a3i da "ubiectului o libertate 'i "ecuritate totale)
NEVROZĂ, tulburare mentalà care nu atinge funcţiile esenţiale ale personalitàţii,
tulburare de care
NEVR+RA ,E A/AN,+N
subiectul este în mod dureros conytient.
Eul/urările fohicc :a$orafobia% de eCemplu;% suirile an)ioase :paica% ob"e"iile etc);% isteria
"ut pricipalele e&ro!e) Ioarte ră"p(dite% "tările e&rotice pre!ită uele caractere
comue: e&roticul u "e "imte B apele "ale) Bi lip"e'te Bcrederea B rolul "ău "ocialN e"te
a$re"i& faţă de ceilalţi :iroie))); "au faţă de "ie B"u'i :tetati&ă de "uicid;N pre!ită tulburări
de "om :i"omie "au #iper"omie;% de "eCualitate :fri$iditate "au impoteţă% ab"tieţă
"i"tematică "au ma"turbare; "i pare a obo"i eCa$erat de u'or) Epui!area "a reală e"te
co"eciţa eforturilor ico'tiete pe care le face de a lupta Bmpotri&a impul"iilor "ale "eCuale
'i a$re"i&e) Toate ace"te "imptome e&rotice "ut% la urma
iterioare pe care e"te icapabil "ă o domie% clemetele ei e"eţiale "căp(d co'tiiţei "ale)
Noţiuea de coflict e"te fudametală 'i o re$ă"im B toate teoriile eCplicati&e ale e&ro!ei
:cu eCcepţia aceleia a lui .) 9aet;)
8; RefleColo$ii%pe urmele lui I) .) .a&lo&% au creat e&ro!e B mod eCperimetal la aimale%
pla"(du3le B "ituaţii coflic3tuale) ,upă ce au codiţioat u "ubiect "ă reacţioe!e diferit la
&ederea uui cerc :care era a"ociat cu o recompe"ă; 'i la &ederea uei elip"e :de"cărcare
electrică dureroa"ă petru aimal;% ei dimiuau pro$re"i& diametrul mare al elip"ei p(ă la a38
face prea puţi di"tict de cerc) B ace"t momet% aimalul% emai'tiid ce ră"pu" "ă dea%
de&eea aCio"% "e a$ita 'i pre!eta u Btre$ a"amblu de tulburări p"i#o"omatice=)
iterior% care opue forţele impul"ioale ale <Sielui= i"taţelor morale :SupraeuO;% pro&oacă
a$oa"a% cotra căreia "ubiectul Bcearcă "ă lupte mobili!(d aumite mecai"me de apărareP
iadec&ate)
2; Te!ele culturali"te :T) ?ore@O; completea!ă &ederile lui Ireud% rele&(d rolul decla'ator
al pre"iuilor "ociale :familiale% coEu$ale% ecoomice;) Se rele&ă ueori% la uii e&rotici%
pre!eţa de tare ereditare "au de reale dificultăţi "ocio3ecoomice% dar caracteri"tica
permaetă $ă"ită la toţi ace'ti "ubiecţi e&rotici e"te de ordi p"i#olo$icN toţi "ut lip"iţi de
maturitate afecti&ăN ei "e comportă la &(r"ta adultă B mod ifatil% reacţio(d ico'tiet Ia
"ittiaţii actuale :profe"ioale% "eCuale% "ociale;% B fucţie de criterii puerile 'i de ata'amete
"au ură a'a cum le3au trăit B copilărie)
Ne&roDa% care poate fi decla"ată pritr3u 'oc emoţioal :bombardamet% moartea cui&a dra$)
e'ec 'colar;% de dificultăţi materiale "au de "urmeaE% rareori e"te "ocotită de aturaE drept o
&eritabilă maladie) .ăriţii :'i c#iar uii medici; u Bţele$ acea"tă afecţiue metală% care u
are cau!ă or$aică cuo"cutăN c#iar 'i bola&ul i$oră cau!ele idi"po!iţiei 'i a$oa"ei "ale)
Terapeutica% e"eţialmete p"i#olo$ică% poate lua forma uui "priEi moral% dar cele mai bue
re!ultate le dă p"i#aali!a) Ne&ro!a diferă pri atura ei de p"i#o!ă% e&roticul pă"tr(d
co'tiiţa "tării "ale morbide% pe c(d p"i#oticul B'i clăde'te o realitate ima$iară a delirului%
pe care o ia drept ade&ărata realitate)
NEVROZĂ DE ABANDON. Sinonimul abandonismului. 33V A/AN,+NN A/AN,+NIC)
48F
N+RMA*
NEVROZĂ DE CONSTRANGERE,
sinonim al nevrozei obsesionale.
B oua traducere frace!ă a "crierilor lui S) Ireud .5uvrcs complctcs, 8077;% acea"tă eCpre"ie
o Blocuie'te pe cea &ec#e% <e&ro!ă ob"e"ioală=% fiid mai aproape de "e"ul eCpre"iei
$ermae FZLangsnciirose, B limba $ermaă K ota trad)d) 33 +/SESIE)
NEVROZISM, termen folosit de H. 1. Eysenck pentru a desemna anxietatea yi
instabilitatea emoţionalà a unei persoane.
NIVEL MENTAL "au NIVEL INTELECTUAL, grad de eficienţà intelectualà màsurat
prin metoda testelor.
Ni&elul metal urmea!ă o de!&oltare aproape paralelă cu cre'terea fi!ică 'i% ca 'i acea"ta%
depide at(t de factorii co"tituţioali c(t 'i de factorii "ocioecoomici 'i culturali) U copil
cre"cut la ţară% obi'uit "ă raţioe!e porid de la "ituaţii practice% u are aceea'i formă de
iteli$eţă ca u licea de aceea'i &(r"tă care trăie'te Btr3u marc ora'% care a fo"t B&ăţat "ă
"e "er&ea"că de u limbaE bo$at 'i "ă raţioe!e B pla ab"tract) Am(doi pot fi
B "ie caracter patolo$ic) Ea e"te tereul pe care "e poate clădi o e&ro!ă% dar acea"ta u e"te
ieluctabilă) E@"ecM a pu" B e&ideţă două tră"ături pricipale ale per"oalităţii:
<eCtra&er"iuc=3 itro&er"iueO= 'i e&ro!i"m "au <"tabilitate 3 i"tabilitate emoţioală=)
Ace"te două tră"ături fiid idepedete ua de alta% acela'i idi&id poate fi% de eCemplu%
eCtra&ertit 'i i"tabil "au itro&ertit 'i "tabil) ,upă ace"t autor% factorii $eetici Eoacă u rol
foarte mare B $radul de eCtra&er"iue 3 itro&er"iue 'i B acela de e&ro!i"m)
NIMFOMANIE, exagerare a apetitului sexual la femei.
B limbaEul popular "e cofudă ade"ea acea"tă "tare cu i"teria=) Nimfomaia pare ueori
le$ată de o defectuoa"ă fucţioare a "i"temului #ormoal% dar o Bt(lim mai ale" B cri!ele
de eCcitaţie p"i#ică :B maie Bdeo"ebi;) Ea poate fi cau!a a$oa"ei 'i a ob"e"iilor B ca!ul B
care femeia luptă cotra doriţelor ei)
i&elul lor metal e"te idi"pe"abil "ă3i "upuem uor probe diferite) ,i acelea'i moti&e% u
e"te imerit "ă luăm B co"iderare re!ultatele 'colare petru a aprecia iteli$eţa uui 'colar:
<i&el 'colar= u e"te "ioim petru <i&el metal=)
NORADRENALINĂ
C?IMIC)
ME,IAT+R
NORMAL, conform unei reguli.
Normalitatea e"te o oţiue relati&ă% &ariabilă de la u mediu "ociocultural la altul 'i B timp:
e"te ceea ce "e ob"er&ă cel mai ade"ea Btr3o "ocietate dată) la data cutare% Btr3u a"amblu
"tati"tic a cărui di"per"ie e"te ormală :curbă "ub formă de clopot;% otele care "e apropie de
media aritmetică= "ut caracteri"tice petru or3malitateN dimpotri&ă% acelea care "e "ituea!ă
la eCtremităţile curbei "ut aormale% B mediciă% eCi"tă tediţa de a "e a"imila omul ormal
idi&idului perfect "ăăto"% idi&id care% la drept &orbid% u eCi"tă)
o
OBEZITATE, exces ponderal.
Ace"t feome fi!ic e"te le$at de fucţioarea "i"temului er&o" cetral% de care depide
ec#ilibrul edocri) S3a de"coperit Btr3ade&ăr% la ba!a creierului% u ucleu al foamei 'i "3au
putut pro&oca B mod artificial obe!ităţi la aimal pri eCcitarea ace"tei !oe a
#ipotalamu"ului) :B &eciătate 'i B "ier$ie cu el fucţioea!ă u <cetru al "aţietăţii=);
+be!itatea cuoa'te multe cau!e: ereditate% de!ec#ilibru importat Btre aportul alimetar 'i
eforturile făcute de idi&id% tulburări p"i#olo$ice) Codiţiile p"i#o3afecti&e Eoacă% Btr3ade&ăr%
u rol cert: la o populaţie de 85F de "ubiecţi% -) Touraie 'i colaboratorii ob"er&ă că Eumătate
e"te compu"ă di copii edoriţi care au u "etimet acut de i"ecuritate) Taţii "ut B $eeral
mol(i% iar mamele au "uferit B copilărie de "ărăcie) ,e!acordul coEu$al e"te frec&et)
.ăriţii% cofu! co'tieţi de edreptatea pe care o fac copiilor% au o atitudie eCa$erat
protectoare faţă de ei% Bi "upraalimetea!ă 'i le iter!ic eCerciţiile fi!ice% "ocotite periculoa"e)
,upă acea"tă &eritabilă codiţioare=% obi'uit "ă caute B m(care o compe"aţie la
i"ati"facţia
afecti&ă% idi&idul "e repede "ă mă(ce de fiecare dată c(d e"te fru"trat 'i B felul ace"ta
de&ie obe!)
OBIECT (bun, râu, parţial) V T*EIN
:ME*ANIE;)
OBIECT TRANZIŢIONAL, obiect material care, pentru sugar yi copilul mic, are o
valoare specialà. Acest obiect (o cârpà, un animal de pluy...) are efectul liniytitor al unui
substitut al mamei; el faciliteazà tranziţia de la atayamentul faţà de mamà la relaţia cu
alte elemente din mediu.
+biectul tra!iţioal apare B $eeral Btre patru 'i două"pre!ece lui% B mometul B care
mama% pri"ă de ocupaţiile ei%Bcepe "ă "e Bdepărte!e puţi de copilul ei) Ace"t obiect Bl aEută
pe copil "ă re"tabilea"că cotiuitatea ameiţată de "eparare 'i "ă "e difereţie!e de lumea
BcoEurătoare) I&e"tit at(t de li/idoul" 7ului, care orietea!ă idi&idul "pre el B"u'i% c(t "i
de li/idoul o/iectai, care "e Bdreaptă "pre fiiţe 'i lucruri% obiectul tra!iţioal de"c#ide
"ubiectului acce"ul la Eucării 'i la "ocialitate)
212
OBSERVAŢIE
OBI$NUINŢĂ, fenomen de adaptare progresivà a unei fiinţe vii la anumite condiţii noi
de existenţà.
Aclimati!area uei plate tropicale Btr3o ţară temperată e"te u eCemplu de obi'uiţă
artificială) +mul dă do&adă de aceea'i pla"ticitate) Termeul obi'uiţă e"te ueori utili!at 'i
B "e"ul de cotractare a <toCicomaiei=O) E"te de preferat "ă "e &orbea"că de o
furmacodependenţîf "au de dependenţă de droguri. +ricum% ter3
de a acţiona care apare dupà un efort important.
Reacţie ormală% obo"eala e"te B acela'i timp "emal de alarmă 'i puere B Eoc a
mecai"melor de apărare ale or$ai"mului) 5/oseala acută :aceea $eerată de u mar' lu$%
de eCemplu; di"pare rapid ca urmare a odi#ei) ,impotri&ă% o/oseala cronică. co"ecuti&ă
efortului !ilic repetat% are efecte durabile care Bi dau u caracter patolo$ic) Are loc o u!ură
er&oa"ă care
&ocabularul t ambi$uu)
OBI$NUIRE (HABITUATION),
termen folosit de R. Dodge (1923) pentru a desemna fenomenul, cu totul general yi vital,
al deprinderii unui organism cu anumite excitaţii senzoriale repetate, la care nu mai
reacţioneazà întrucât yi-au pierdut semnificaţia.
,acă% de eCemplu% facem "ă cadă o picătură de apă pe corola uei aemoe de mare% acea"ta
"e cotractea!ă% dar la a două!ecea eCcitaţie ea Bcetea!ă "ă mai reacţioe!e) +bi'uirea
core"pude uui i&el elemetar de B&ăţare=)
OBLATIVITATE, conduità generoasà, altruistà în care subiectul se estompeazà,
stràduindu-se sà satisfacà trebuinţele aproapelui sàu, de la care nu ayteaptà nimic în
schimb. Iubirea autetică% de!itere"ată% care face "ă "e accepte B mod "pota "acrificiul de
"ie% e"te o raritateN ea arată că "3a ati" $radul cel mai Balt de de!&oltare afecti&ă)
OBOSEALĂ, impresie de indispoziţie yi de diminuare a capacitàţii
dureri difu!e :B "piare% abdome;% dificultăţi itelectuale :i"tabilitatea ateţiei% pierderi de
memorie;% modificări ale "omului 'i di"po!iţiei :iritabilitate% pe"imi"m% aCietate%
e#otăr(re;% iar ueori tulburări p"i#o"omatice= :ulcer $a"tric% #iperte"iue arterială; "au
metale) Se e&aluea!ă la o treime proporţia mucitorilor care
obo"elii) ECi"tă 'i obo"eli mi"terioa"e% ca acelea apărute B 8074 B Statele Uite% care Bi
afectea!ă B $eeral pe tieri :albi; di mediile B"tărite) Ace'tia "e "imt deodată epui!aţi%
deprimaţi% icapabili de a mai face efort itelectual% pre!et(d diferite tulburări eurolo$ice)
Toate etiolo$iile po"ibile au fo"t luate B co"iderare :&iru"uri% bacterii% para!iţi etc);% dar
cau!ele ace"tei forme de obo"eală răm( Bcă ecuo"cute) Tratametul obo"elii e"te% mai
pre"u" de orice% odi#a la aer curat% dar ade&ăratul remediu e"te profilactic: or$ai!area
mucii B a'a fel Bc(t "ă "e "uprime microtraumati"mele :!$omote iutile% ilumiat defectuo";
"i re"pectarea re$ulilor de i$ieă)
OBSERVAŢIE, metodà care are drept scop relevarea unui numàr oarecare de fapte
naturale, pe baza càrora va fi posibilà formularea
213
unei ipoteze care va fi supusà verificàrii experimentale.
+b"er&aţia co"tituie faDa fudametală a eCperimetului) Ea poate fi "implă :B cur"ul
co&orbirii "au al admii"trării te"telor% p"i#olo$ul otea!ă atitudiile "ubiectului% mimica "a)
maiera "a de a proceda; "au <armată= :Bre$i"trare% perete uitra"paret care Bi permite
ob"er&atorului "ă &adă fără a fi &ă!ut;N limitată la u e'atio de timp :cici miute la fiecare
iter&al de trei ore) de eCemplu; "au cotiuă 'i de lu$ă durată :B iterat; e te) *a o
co"ultaţie rapidă "e Bt(mplă ca ob"er&aţia "ă fie fal"ificată de B"e'i codiţiile eCameului "i
de preD)eţa eCperi3
cere% "tudiul Btrepri" e"te cotiuat itro3duc(du3"e B mediul "ubiectului u educator
"peciali!at :<ob"er&aţie B mediu de"c#i"=;% recolt(du3"c periodic elemete de iformaţie
a"upra comportametului copilului "au adole"cetului aca"ă% la 'coală% pe "ta etc)% ace"t ou
ob"er&ator permiţ(d mai bua Bţele$ere a <caDului=)
OBSESIE, preocupare intelectualà sau afectivà care asediazà conytiinţa.
Elemetul para!itar e"te icoercibil% ace"ta put(d fi o Bdoială% u "crupul% o idee ob"ceă
"au o problemă ab"urdăN ueori e"te teama de a comite u act ridicol% u "acrile$iu% odio" "au
crimial) Subiectul "uferă de pe urma ob"e"iei "ale% al cărei caracter patolo$ic u38 i$oră%
epui!(du3"e B lupta Bmpotri&a ei) C(d ob"e"ia i "e pre!ită% el "e "imte &io&at "au ridicol%
"e teme "ă &orbea"că de ea 'i trăie'te cu teama permaetă de a u acţioa $re'it :ceea ce% B
mod icidetal% eCplică meticulo!itatea "a% puctualitatea% Bdoielile 'i "crupulele "ale
eCce"i&e;)
Idei ob"edate pot "ă apară oca!ioal 'i la "ubiecţii ormali% ca urmare a uei mari obo"eli)
,acă de&i permaete 'i capătă o ite"itate ie'ită di comu% co"tituie "imptomul e"eţial
al e&ro!ei ob"e"io3ale) Acea"ta "e i"talea!ă pro$re"i&%Bcep(d di mometul B care
"ubiectul are de re!ol&at probleme fudametale ale eCi"teţei :dra$o"te% coeCi"teţa cu celă3
lalt% &iaţă profe"ioală;) ,upă A) Adler) e"te &orba de o fu$ă di faţa realităţii 'i de o
tra"puere a luptei pe u pla dereal% ude e&roticul "peră "ă triumfe) ,upă teoria
freudiaă% e&ro!a ob"e"ioală eCprimă re$re"iuea la "tadiul "adico3aal al idi&idului
icapabil de a3'i "ati"face trebuiţele :impul"iile SieluiO; 'i de a re"pecta iterdicţiile morale
:SupraeulP;) Aali!a per"oalităţii ob"edatului dă la i&eală% Btr3ade&ăr% uele tră"ături de
caracter le$ate de a$re"i&itate 'i de tediţa de a <reţie=% tră"ături proprii ace"tei perioade de
de!&oltare afecti&ă)
Repre!et(d "c#ematic tediţele 'i cotrariile lor :formaţii reacţioale;% obţiem patrii
tră"ături "u"ceptibile de a "e combia Btre ele :a "e &edea "c#ema de mai Eo";:
Tediţă la
domiaţie% la
a$re"i&itate%
la murdărie
t
Te
diţ
ă
la S
Tediţă
rete
ţie
3
5 33333
ANA*
33333 Z3 la
"ila ,
ri"ip(
ob"t
iaţ
ie
C
F
Tediţă la
"upuere%
la pa"i&itate% la
curăţeie
eCa$erată
Tratametul tulburărilor ob"e"ioale "e ba!ea!ă pe c#imioterapie 'i pe p"i#oterapie% Bdeo"ebi
pe p"i#aali!ă)
OCOL, mijloc utilizat pentru a depàyi un obstacol yi a-yi atinge scopul.
Coduita ocolului e"te impo"ibilă B ab"eţa iteli$eţeiP) .e c(d o $ăiă "e repede mereu B
$rilaEul care o Bmpiedică "ă aEu$ă la #raă% o pi"ică "au u c(ie Bl ocole"c) .i"ica 'i c(iele
au o iteli$eţă "uperioară aceleia a $ăiii% dar iferioară
apabil
"ă mear$ă "ă caute o "c(dură de lem% "ă de"pridă di acea"ta u beţi$a' 'i "ă3l itroducă
Btr3u tub petru a Bmpi$e o baaă Bţepeită acolo :N) *adB$#ia3Tot";) Aptitudiea de a
ocoli pare at(t de "tr(" le$ată de capacităţile itelectuale Bc(t "3a putut "pue că <iteli$eţa
e"te
OCULTISM, studiu yi practicà a unor fapte înconjurate de mister.
,itre 'tiiţele oculte% alc#imia 'i a"trolo$ia "tau la ba!a uor 'tiiţe eCacte) Altele% ma$ia%
cabala% metap"i#ica :tele3patiaO% teleMie!ia% le&itaţia)));% "capă re$ulilor 'tiiţei po!iti&e)
*ucrul ace"ta u ar trebui B"ă "ă Eu"tifice atitudiea de di"preţ 'i de re"pi$ere cate$orică a
oculti"mului% cum "e Bt(mplă de obicei) 3Z .ARA3.SI?+*+-IE)
ODIHNĂ, suspendare a activitàţilor fizice sau mentale.
Ritmurile &itale "ut caracteri!ate de alteraţa fa!elor de acti&itate cu acelea de odi#ă
:"omul "uccede "tării de &e$#e% dia"tola Bi "uccede "i"tolei etc);) Repetarea
ODOBLE1A
uui eCerciţiu cere itroducerea uei perioade de odi#ă ece"are recuperării fi!iolo$ice a
forţelor or$ai"mului) + mucă eBtreruptă duce la "urmeaEP 'i la epui!areN o a"tfel de
mucă e"te de a"emeea cau!a uor tulburări p"i#o"omaticeO "au er&oa"e) ,ar acea"tă
coduită poate fi ea B"ă'i cau!ată de moti&e ico'tiete% cum "ut culpabilitatea 'i tediţa
de autodi"tru$ere) .etru a3i permite or$ai"mului "urmeat "ă "e de!itoCice 'i "ă3'i recu3
pere!e eer$ia &itală "e recomadă odi#a prelu$ită)
ODOBLE1A :Ltefa;% medic militar, psiholog yi logician român (Izvorul Aneytilor, jud.
Mehedinţi, 1902 - Drobeta-Turnu Severin, 1978).
,upă ab"ol&irea liceului la Turu Se&eri% a făcut "tudii "uperioare la Iacultatea de Mediciă
di /ucure'ti% ca bur"ier al I"titutului medico3militar) ,octoratul 83a obţiut cu o te!ă pe
tema accidetelor de automobil :8047;) B 8021 a pre!etat% la u co$re" de mediciă
militară% comuicarea "emonstraţie de fonoscopie. B *s,cho(logie coiiLnuntiste:4 &olume%
802738020; defie'te cocepte care pe"te u deceiu &or "ta la ba!a cibereticii% afirm(du3"e
a"tfel ca u "a$ace precur"or al ace"tei 'tiiţe% B 8078% Academia Rom(ă i3a dedicat
cule$erea de "tudii 5do/leD;i /et(Leen &mpere and 1iener. Lt) +dobleEa co"idera% pe de altă
parte% că lo$ica e"te <ucleul p"i#olo$iei= 'i că <cie cuoa'te lo$ica 'tie 'i p"i#olo$ia=%
lo$ica de"c#i3!(du3e poarta către toate mi"terele p"i#olo$iei) Alte "crieri: !a phonoscopie
:.ari"% 8026;N Introducere în logica re%onanţei, "crieri iedite editate "ub B$riEirea lui
AleCadru Surdu :8075;)
214
215
+-IVA *UI -A*T+N
OGIVA LUI GALTON, curbà studiatà de F. Galton, curbà care reprezintà repartizarea
notelor la teste în funcţie de ranguri.
,acă% de eCemplu% r(duim Btr3u "i$ur 'ir% B ordiea Bălţimii% u mare umăr de recruţi%
ob"er&ăm că Btre eCtremităţile 'irului% ude "e "ituea!ă c(ţi&a "ubiecţi foarte "cu!i "au
Toarte Balţi% "e $ă"e'te cea mai mare parte a populaţiei) ,acă uim pritr3o liie cotiuă
cre'tetele capetelor tuturor recruţilor% obţiem o curbă B formă de o$i&ă) ,acă% B "f(r'it%
di&i!ăm efecti&ul e'atiouluiO re"pecti& B fracţiui e$ale: B 5 :c&artile;% B 8F fdecilc; "au B
8FF :cetile;% obţiem cla"e cărora le cuoa'tem &alorile limită core"pu!ătoare% fiid de
aEu" "ă le citim pe ordoată) Ace"t procedeu permite obţi3
OLIGOFRENIE, arieraţie mentalà.
+li$ofreia% i"uficieţă a de!&oltării itelectuale% "e opue demeţei=% care e"te o deteriorare%
o pierdere patolo$ică a iteli$eţei)
Cau!ele oli$ofreici pot fi ereditare% ifecţioa"e% traumatice% "au pot ţie de mediu) ECi"tă
familii de oli$ofrei) ,upă uii autori% dacă uul ditre păriţi e"te arierat% 5H%8S ditre
de"cedeţii lor &or fi 'i ci arieraţi :C) /ru$$er;N dacă am(doi păriţii "ut ati'i% atuci
proporţia de copii oli$ofrei urcă la 0F%1S :Reiter 'i +"t#off;) .ot iter&ei 'i alţi factori
pato$ei: rubeola care "ur&ie la femeie B primele trei lui de $e"taţie% icompatibili3
loare;% datorită căreia e"te po"ibil "ă cla"ăm orice "ubiect care aparţie aceleia'i populaţii% B
p"i#oretrieP ace"t "i"tem e"te B mod frec&et utili!at petru etaloarea te"telorO)
Iucţioarea metală a "ubiecţilor profud arieraţi do&ede'te o cofi$uraţie particulară B
care predomiă itoleraţa la fru"trări 'i B "pecial icapacitatea de a admite ca "ati"facerea
uei doriţe "ă fie am(ată :ca B p"i#o!ele ifatile;) Copilul trece B ace"t ca! pri furii
&iolete "au pri alte reacţii emoţioale 3V ,EIICIENQĂ INTE*ECTUA*Ă)
llflllfllllll]
5giva lui 4alton@ repre%entarea notelor în funcţie de ranguri
ONANIE, masturbare.
Termeul face alu!ie la per"oaEul biblic +a% care% obli$at "ă "e că"ătorea"că cu &ădu&a
fratelui "ău% a refu!at "ă3i dea ace"teia o po"teritate) A&(d B &edere acea"tă etimolo$ie%
termeul oaie ar trebui "ă de"eme!e mai de$rabă coitus intemiptus dec(t căutarea de
"ati"facţii autocratice)
ONICOFAGIE, obiynuinţà de a-yi roade unghiile.
Ace"t tic "e Bt(le'te u umai la copiii emoti&i% ci 'i la adole"ceţi 'i adulţi) +icofa$ia "e
raportea!ă la o "tare de idi"po!iţie afecti&ă edefiită 'i poate fi iterpretată ca u "em de
aCietate% ca de"cărcare p"i#omotorie a uei te"iui puterice)
ONIRISM, activitate mentalà comparabilà cu visul, caracterizatà prin derularea de
imagini yi scene vizuale, tràite de subiect ca yi cum ar fi reale.
Ace"ta pare preocupat% &răEit "au B$ro!it de cele ce &ede 'i aude) B uele ca!uri participă la
acţiue% iterpelea!ă per"oaEele "ati fu$e de pericole ima$iare% emaipercep(d realitatea
eCterioară dec(t Btr3u mod foarte &a$) Studiat Bdeo"ebi de E) Re$i"% oiri"mul "au delirul
oniric, care "ur&ie B uele "tări ifecţioa"e "au toCice :mai ale" alcooli"m;% dar 'i ca urmare
a uui &iolet 'oc afecti&% furi!ea!ă materialul de ba!ă al "tărilor delirate pa"a$ere) E&oluţia
u e"te B $eeral fa&orabilă% B "curt timp :c(teodată B c(te&a ore; di"pare% pe mă"ură ce "e
ameliorea!ă "tarea $eerală a bola&ului) Nu rareori% B"ă% "ubiectul răm(e cu uele
idei fiCe :pe tema $elo!iei% de eCemplu;% care pot co"titui ucleul uui &eritabil delirO croic)
3V ,E*IR)
OPENDOOR, cuvânt englez care înseamnà ,uyà deschisà".
B cetrele "pitalice'ti "peciali!ate B p"i#iatrie umeroa"e "er&icii "ut <de"c#i"e=% adică
bola&ii pot ie'i di pa&ilio 'i "e pot plimba fără "upra&e$#ere) Trăidu3'i a"tfel libertatea% ei
B'i re$ă"e"c "e"ul re"po"abilităţilor 'i B'i Bcep readaptarea "ocială)
OPERAŢIE CONCRETĂ, în terminologia lui 1. Piaget, proces de gândire care se referà
direct la realitatea tangibilà yi nu la propoziţii verbale.
+peraţiile cocrete apar către &(r"ta de 137 ai) Spre 84382 ai fac loc operaţiilor formale%
datorită cărora de&ie po"ibil raţioametul ipotetico3deducti&)3Z TE+RIA +.ERAT+RIE)
OPERAŢIE FORMALĂ > TE+RIA
+.ERAT+RIE)
OPINIE, judecatà subiectivà, întemeiatà pe o cunoaytere vagà a realitàţii, care reflectà
modul de a vedea, starea de spirit, atitudinea unei persoane sau a unui grup faţà de o
valoare determinatà.
+piiile uui "ubiect "ut re&elatoare B pri&iţa caracterului "ăuN ele e iformea!ă a"upra
"i"temului de &alori cărora le e"te ata'at% a"upra ri$idităţii "au fleCibilităţii atitudiilor "ale%
a"upra a"piraţiilor per"oale) Ca 'i atitudiile% opiiile "e elaborea!ă B iteracţiuea "ocială%
"ub
481
iflueţa primordială a idetificării cu păriţii%cu profe"orii 'i cu alţi membri di aturaE) .e
de altă parte% ele "e formea!ă porid de la "ituaţii eCi"teţiale: eCperieţe familiale :re&olta
cotra ima$iii tatălui% de eCemplu;% accidete :dramatice "au traumatice; profe"ioaleN B
"f(r'it% ele "ut iflueţate de codiţiile "ocio3ecoomice 'i de rolul "ocial al fiecăruia
:"tatutul o"tru B colecti&itate implică di partea oa"tră adoptarea aumitor atitudii 'i
opiii;)
Trebuiţa de a cuoa'te opiiile uor fracţiui mai mult "au mai puţi lar$i ale populaţiei e"te
re"imţită de oameii politici% de militarii care &or "ă cuoa"că moralul trupelor% de idu"tria'ii
'i admii"tratorii care dore"c "ă ameliore!e calitatea relaţiilor umae B iteriorul "i"temului
p"i#o"ocial pe care Bl au B "eamăN B "f(r'it% de Btrepriderile comerciale% care caută "ă
cuoa"că trebuiţele 'i $u"turile publicului :"tudii de marMeti$;) .ri efectuarea de "odaEeO%
e"te po"ibil "ă e facem o idee aproape eCactă de"pre opiiile uei populaţii) Z -A**U.
:-E+R-E
?+RACE;)
OPIUM, latex extras din capsula macului.
Cuo"cut di Atic#itate petru proprietăţile "ale aal$e!ice 'i #ipotice% e"te ră"p(dit mai
ale" B ECtremul +riet% ude e"te co"umat "ub formă de decoct% de pilule care pot fi
B$#iţite "au "ub formă de cocoloa'e care pot fi fumate) +piumul pro&oacă la Bceput "e!aţie
de beatitudie euforică% d(d "etimetul puterii) ,upă o perioadă mai mult "au mai puţi
lu$ă% B"ă% "e i"talea!ă decăderea metală 'i fi!ică% ade"ea cu "uicidul ca de!odăm(t)
Trata3
metul opiomaului% ade"ea decepţioam% u poate fi făcut dec(t Btr3u "tabilimet
"peciali!at% B Iraţa% opiumul are di ce B ce mai puţii parti!ai: 46 de per"oae au fo"t
iterpelate B acea"tă pri&iţă B 8071 :+)C)R)T)I)S)% 8077;) 3Z EN,+RIINĂN M+RIINĂ)
OPOZIŢIE, atitudine ostilà care se manifestà prin rezistenţà pasivà sau printr-o acţiune
contrarà aceleia care se doreyte.
B cel de al treilea a de &iaţă% copilul mic "e opue celuilalt fără alt moti& dec(t de a3'i trăi
"etimetul de autoomie)
ormală% pa"a$eră% B de!&oltarea p"i#o3afecti&ă a copilului care% di trebuiţa de a3'i tace
recuo"cută eCi"teţa "a ca per"oaă% "e afirmă opu(du3"e) Mai t(r!iu% la adole"ceţă% &a
reapărea acela'i comportamet) +po!iţia poate fi acfiO&ă)eCpri3m(du3"e pri idi"cipliă%
ea"cultare% re&oltă% coduite de delic&etN "au poate fi pasivă, maife"t(du3"e pri
muti"m=% aoreCieO% leeP) +po!iţia e"te ueori premeditată% calculată% dar ade"ea e"te 'i
ico'tietă) *a "ubiecţii "e"ibili% emoti&i% &ulerabili% care "uferă că u "ut Bţele'i 'i că
trăie"c Btr3u mediu fru"trat :autoritar "au idiferet;% comportametul de opo!iţie poate
de&ei obi'uit 'i% Bcep(d de la o per"oaă :tatăl% profe"orul)));% "e poate eCtide la u Btre$
$rup "ocial :patroii% bur$#e!ia etc);) Reacţii de opo!iţie durabile $ă"im la idi&i!ii cu tul3
burări caracteriale% la delic&eţi% B uele "tări e&rotice 'i p"i#otice)
OPTIMISM, atitudine a celui care priveyte de preferinţà latura bunà a
218
ORIENTARE
lucrurilor, care crede în om, in progres yi în ameliorarea genului uman.
+ptimi"tul u e"te i"ul cadid% cum prea ade"ea Bl credem% ci% dimpotri&ă% u idi&id curaEo"
care u "e la"ă Bmpiedicat
c#iar 'i atuci c(d totul pare pierdut) +ptimi"mul e"te fermetul creati&ităţii)
ORGANIZAREA MUNCII, ansamblu de activitàţi care au drept scop sistematizarea
muncii în aya fel încât sà creascà productivitatea, fàrà a-i dàuna muncitorului, adu-
cându-i consumatorului bunuri mai multe la preţuri mai mici.
Idcea de a or$ai!a 'tiiţific muca B Btreprideri a apărut B "ecolul al XlX3lea% dar cel care
a de!&oltat3o a fo"t i$ierul america I) Ta@lor) Studiid 'i aali!(d metodic $e"turile
mucitorilor% el a determiat mi'cările 'i ritmurile cele mai eficiete% "uprim(d $e"turile
iutile 'i adapt(d utilaEul la mucitor) .ri acea"tă metodă el a "porit producţia la /et#le#em
Steel .lat :8776; cu 5FFS) Cu a"emeea re!ultate% or$ai!area 'tiiţifică a mucii a căpătat
o ră"p(dire modială) *imitată la Bceput ia idu"trie% ea a fo"t eCti"ă% de către ?) Ia@ol% la
admii"traţie)
.etru a fi eficace% or$ai!area mucii u trebuie "ă piardă di &edere "ati"facţia
mucitorului) Ace"ta e"te cu at(t mai eficiet cu c(t relaţiile cu cole$ii 'i cu 'efii "ăi "ut mai
bue% el e"uferid ici de "urmeaE 'i ici de i"ecuritate) E'ecurile "uferite de <i$ierii
"peciali'ti B or$ai!are= au a&ut aproape Btotdeaua drept cau!ă $riEa lor eCclu"i&ă petru
producti&itate 'i e$liEarea factorului uma)
ORGOLIU, atitudine dictatà de conytiinţa acutà a valorii proprii yi a meritelor
personale, cu propensiunea de a le supraestima.
+r$olio"ul% di fire autoritar 'i itolerat% B'i afi'ea!ă capacităţile% ceea ce Bl face ade"ea
eer&at% ba c#iar de e"uportat) +r$oliul "e deo"ebe'te de &aitate pri faptul că B ca!ul
ace"teia di urmă meritele "ut ilu!orii% pe c(d B ca!ul or$oliului ele "ut reale) +r$oliul%
"pue A) Comte% eCprimă trebuiţa de a domia% pe c(d &aitatea e"te le$ată de doriţa de a
fi aprobat) ?ipertrofia Eului or$olio"ului poate co"titui ucleul uor tulburări metale) V
.ARAN+IA)
ORIENTARE, recunoaytere a unor repere pentru a se càlàuzi în mers sau pentru a duce
la bun sfâryit o întreprindere.
+rietarea profe"ioală% $eerată de ceriţele oi ale lumii idu"triale% a apărut B Iraţa B
8044) B mod tradiţioal ea co"tă di diriEarea uui adole"cet "pre me"eria care core"pudea
cel mai bie capacităţilor% $u"turilor 'i per"oalităţii "ale% ţi(dii3"e B acela'i timp "eama de
po"ibilităţile de a$aEare 'i de "ituaţia familială) + dată cu pro$re"ul te#icii 'i cu apariţia de
oi profe"ii% B"ă% u atare demer" a de&eit impo"ibil: de acum Bcolo adole"ceţii "ut
orietaţi către o familie de me"erii "au către u "ector profe"ioal :mecaică% de eCemplu;%
petru ca ei "ă poată primi o pre$ătire $eerală "uficietă care "ă le permită recalificarea cu
u'uriţă% dacă lucrul ace"ta de&ie ece"ar% B fiecare departamet eCi"tă mai multe cetre de
iformare 'i orietare :C)I)+);% "er&icii publice de"c#i"e tuturor% a căror competeţă "e Btide
la B&ăţăm(tul
480
ORTOFONIE
"ecudar 'i la cel "uperior% B coformitate cu decretul di 1 iulie 8018) cu pri&ire la
or$ai!area de "er&icii B"ărciate cu iformarea 'i orietarea% ca 'i B coformitate cu
decretul di 84 februarie 8012% referitor la procedurile de orietare B B&ăţăm(tul public%
ob"er&area 'colarilor% Bcepută di cla"a a Vl3a% cotiuă pe parcur"ul a mai mulţi ai :ciclul
de ob"er&aţie;) +rietarea e"te a"umată de consiliul dusei a V3a 'i a Ill3a% care "e reue'te la
fiele trime"trului al treilea 'colar) Ace"t co"iliu% B cla"a a Ill3a :umerotarea
trad);% ca urmare a celor "tabilite B co"iliul profe"orilor% completea!ă li&retele 'colare 'i
emite propueri de orietare fie "pre ciclul scurt .3.7.*. "au C)A).);% fie "pre o cla"ă
"ecudară .ciclul lung6. Recomadările co"iliului cla"ei u "ut obli$atoriiN u "ut dec(t
propueri% pe care familiile le pot cote"ta)
Studeţii pot 'i ei $ă"i B i"tituţia de B&ăţăm(t "uperior% B cadrul celulei ui&er"itare de
iformare 'i orietare% u co"ilier care% aflat B relaţie cu +ficiul
aţioal de orietare 'colară 'i profe "ioală :+)N)I)S)E).);% le "tă la di"po!iţie petru a3i
$#ida B ale$erea uei filiere)
ORTOFONIE, ansamblu de tratamente destinate sà corecteze tulburàrile vocii, vorbirii,
precum yi ale limbajului oral yi scris.
+rtofoi'tii "ut abilitaţi "ă trate!e maEoritatea tulburărilor de limbaE% mai ale" b(lbăiala=% 'i "ă
a"i$ure demuti!area copiilor "ur!i) *a adulţi% ei Bi reeducă pe afa!ici 'i per"oaele ati"e de
afecţiui ale lari$elui "au de di"fucţii ale &orbirii de ori$ie er&oa"ă)
ORTOPEDAGOGIE "au PEDAGOGIE CURATIVĂ, artà de a corecta tulburàrile
pedagogice ale ycolarilor aflaţi în dificultate.
+rtopeda$o$ul e"te u reeducator "peciali!at care a primit o pre$ătire p"i#olo$ică 'i
peda$o$ică) .etru a3i readapta pe ele&ii a căror 'colaritate 'i al căror comportamet "ut
perturbate% el utili!ea!ă metode "peciale% adaptate fiecărui ca! B parte) 3Z ,lS*EXIE)
PAIDOLOGIE "au PEDOLOGIE, 'tiiţă a copilului)
Acea"tă di"cipliă "tudia!ă le$ile la care "e "upu de!&oltarea 'i comportametul copilului%
care "ut fudametal diferite de acelea care $u&erea!ă coduitele
PANEL, eyantion flx de persoane interogate în mai multe reprize, în general în scopul de
a urmàri evoluţia opiniei asupra unui subiect determinat.
Metoda paelelor e"te utili!ată petru a "e &erifica eficacitatea uei campaii publicitare "au
petru a "e cuoa'te &ariaţiile B atitudiile 'i opiiileP uei populaţii cu pri&ire la u produ"%
u e&eimet "au u per"oaE politic% B umeroa"e ţări% re"po"abilii caalelor de radio 'i
tele&i!iue di"pu de u e'atio permaet de auditori 'i tele"pectatori care Bi iformea!ă
a"upra audieţei emi"iuilor)
PANICĂ, spaimà subità, în general neîntemeiatà yi adesea colectivà.
B cla"ificarea elaborată de America ."@c#iatric A""ociatio :,SM 88I3R% 8072;%
<tulburarea paică= .*unic "isor'er6 "e i"talea!ă B "tările aCioa"e :"au e&roDe aCioa"e;
care "ur&i B afara circum"taţelor care implică u ri"c &ital) Ea "e maife"tă pri "imptome
cum "ut teama de moarte "au de Bebuire% impre"ia de le'i% "e!aţii de "ufocare% ameţeală
"au &ertiE% palpitaţii% tremurători ctc) Acea"tă "tare e&rotică u trebuie cofudată cu alte
"idroare)cum e"te <"idromul Bţărcării= co"ecuti& "u"pedării co"umului de "ub"taţe
toCice: amfetamie% barbi3turice "au cafeia% de eCemplu) Trebuie% de a"emeea% difereţiată
de alte maladii metale% cum e"te de"pre"ia maEoră)
PARADĂ "au PARIADĂ, comportament ritualizat care preludiazà acuplarea la unele
animale.
.arada% "au <da"ul upţial=% a fo"t ob"er&ată at(t la i"ecte% pă"ări% pe'ti% c(t 'i la mamifere)
Ea co"tă ditr3o "ucce"iue de acte care "e defă'oară Btr3o ordie defiită) Iiecare "ec&eţă
pro&oacă u ră"pu" di partea parteerului) .arada upţială are drept efect "timularea "ecre3
ţiilor lor #ormoale% reducerea a$re"i&ităţii care eCi"tă frec&et Btre co$eeri
221
'i crearea codiţiilor optime petru o acuplare fecudă) Ea poate fi idu"a eCperimetal pri
iEectarea de #ormoi B corpul aimalelor "au) dimpotri&ă% poate fi "uprimată pri ca"trare
:,) S) *e#rma;% Z IER+M+Na)
PARAFILIE, perversiune'sexualà.
.otri&it defiiţiei adoptate de America .#@c#iatric A""ociatio :,SM III% 8070; "i de
+r$ai!aţia Modială a Săătăţii% parafiiia "e caracteri!ea!ă pri căutarea re$ulată a plăcerii
"eCuale "au a uei eCcitaţii $eitale cu aEutorul uui <obiect=
care poate duce la o de!orietare totală B "paţiu 'i B timp% pri deteriorarea iteli$eţei 'i a
"imţului moral% modificarea afecti&ităţii :B "e"ul uei "e"ibilităţi afectate "au% dimpotri&ă%
ui i"e"ibilităţii;N ueori apare delirul :idei de $radoare% ipo#odrie; 'i bola&ul "e Bdreaptă
"pre demeţă= totală) .roo"ticul parali!iei $eerale% altădată fatal% "3a tra"format datorită
utili!ării peiciliei B do!e mari) U alt tip de parul iDie "e poate ob"er&a la per"oae care u
pre!ită ici o le!iue er&oa"ă :ite$ritate a refleCelor;) E"te &orba de o i#ibiţie fucţioală
de ori$ie
.etru a "e putea pue dia$o"ticul de purafilie e"te ece"ar ca plăcerea "eCuală "ă fie
Btotdeaua "ubordoată actului aormal 'i ca "ubiectul "ă fie co'tiet de caracterul de&iat
al "eCualităţii "ale) .ricipalele forme de parafilie "ut feti'i"mul% tra&e"ti"mul%
eC#ibiţioi"mul% &oieuri"mul% "adi"mul% ma"oc#i"mul% pedofilia% !oofilia)
PARALIZIE, diminuare importantà sau abolirea motricitatii.
.arali!ia "e datorea!ă B $eeral uei ati$eri a ecefaiului :parali!ie cetrală;% a mădu&ei "au
a uui er& periferic :parali!ie periferică;% dar poate fi 'i co"ecuti&ă uei "uferiţe mu"culare
:miopatie% de eCemplu; "au uei di"fucţii a Eocţiuii euromu"culare :mia"teie;)
Btre di&er"ele &arietăţi de parali!ie% parali!ia $eerală pro$re"i&ă ocupă u loc deo"ebit%
deoarece ea "e caracteri!ea!ă mai puţi pri deficieţă motorie :dificultatea &orbirii% tremurul
m(iilor; c(t pri tulburări metale) Cau!ată de trcponema pallidiim a "ifili"ului
:mei$oecefalită difu!ă;% acea"tă afecţiue "e maife"tă pe pla p"i#ic pritr3o ame!ieO
pro$re"i&ă
cabilă pri p"i#oterapie) 3V I"itRiE)
PARAMNEZIE, iluzie de memorie.
Trecutul 'i pre!etul apar ame"tecate% realul 'i ima$iarul "e cofudă) Subiectul Bt(mpiă
dificultăţi B a localiDa B timp B mod eCact o amitire "au crede a recuoa'te o "ituaţie% u
loc% u obiect "au o per"oaă care "ut% B realitate% ecuo"cute) Acea"tă tulburare "e
Bt(le'te cel mai ade"ea B "idromul lui Tor"aMo&P "au B epilep"iile temporale)
PARANOIA, psihozà cronicà a càrei caracteristicà este un delir sistematizat, adicà
coerent, clar, logic, cu punctul de pornire într-o idee precisà.
Se di"ti$ patru forme de delir paraoiac: 8; delirul de revendicare, B
uui preEudiciu% cere cu B&er'uare reparaţia% iar ueori caută "ă "e ră!bue "i$ur :icediu%
omor)));N 4; delirul pasional, a cărui temă poate fi $elo!ia "au u ideal mi"tic% de eCempluN 2;
delirul de interpretare, care "e a"ocia!ă aproape
PARAPSIHOLOGIC
Btotdeaua cu "etimetul de a fi obiectul uei aimo!ităţi $eeraleN 5; delirul de relaţie al
"e!iti&ilor "au paraoia "e!iti&ă :E) Tret"c#mer;% B care "ubiectul% #iper"e"ibil 'i
&ulerabil% trăie'te o relaţie dificilă cu lumea care Bl !drobe'te) .araoia "e!iti&ă "e di"ti$e
de paraoia &eritabilă pri ab"eţa a$re"i&ităţii)
.araoicii atra$ ateţia pri or$oliul lor emă"urat% pri ri$iditate p"i#ică% mefieţă $eerală%
#iper"e"ibilitate "i $(dire paralo$ică :adică raţioametul lor% perfect lo$ic% "e Btemeia!ă
pe po"tulate fal"e% pe erori% pe ilu!ii dictate de o afecti&itate aormală;) Vec#ii autori
co"iderau paraoia ca pe o p"i#o!ă depedetă de cau!e itere) Actualmete "e i"i"tă mai
de$rabă pe rolul e&eimetelor eCi"teţiale B decla'area ace"tor tulburări :T) 9a"per"% E)
Tret"c#mer% 9) *aca;) Se pare că per"oaa icapabilă "ă "uporte o "ituaţie traumati!ată
re$re"ea!ă p(ă la u "tadiu primiti& al de!&oltării afecti&e :"adic3aal; 'i utili!ea!ă
proiecţia=% creatoare de fal"ă realitate% ca pe u mecai"m pri&ile$iat de apărare al Eului
:propo!iţia <Bl ură"c= de&ie <el mă ură'te=;)
PARANOID, adjectiv utilizat pentru a desemna anumite stàri psihice care amintesc prin
unele aspecte de paranoia.
B Iraţa "e folo"e'te B mod obi'uit petru a caracteri!a u delir pro"t "tructurat% icoeret%
$reu de pătru" :formulare ab"tractă% eolo$i"me;% al cărui tip "e Bt(le'te B "c#i!ofreie=)
.etru americai :,SM III;% <tipul paraoid= e"te o formă de "c#i!ofreie domiată de ua
"au mai multe ditre maife"tările următoare: idei delirate de $radoare% $elo!ie% #aluciaţii
pe tema per"ecuţiei "au a $radorii)
PARAPSIHOLOGIE, disciplinà care studiazà fenomenele paranormale (clarviziune,
telepatie, telekinezie...)
B umeroa"e ţări% cercetători &eiţi di ori!oturi diferite "e "trăduie"c "ă &erifice realitatea
ace"tor feomee 'i "ă le eCplice) Utili!(d ob"er&aţia <armată=% metoda "tati"tică 'i
eCperimetul% ei au Bcercat "ă itroducă raţioalitatea B domeiul iraţioalului)
,upă ce a "tudiat timp de mai mulţi ai arta pre!icerii% I) *aplatie :8077; aEu$e la
coclu!ia că ace"t feome e"te u mod de comuicare "e!orial% itermitet% i&olutar 'i
"emico'tiet) care u e"te ici eCplicabil 'i ici reproductibil după &oie) R) C#au&i% pe de
altă parte% a eCti" la aimale eCperieţele de parap"i#olo$ic% "pre a determia dacă 'oarecii
po"edă capacitatea de a pre&edea &iitorul :pre3co$iţie;) U mecai"m automat trimite Btr3u
mod cu totul aleator u curet electric Btr3o parte "au alta a uei cu'tiN 'oarecele utili!at ca
"ubiect de eCperieţă e"te a&erti!at pri apriderea uui bcculeţ că &a trece curetul electric%
fără a 'ti B ce parte "e &a produce 'oculN dacă el "e află B <locul cel bu=% atuci u &a "imţi
curetul electric) +r% eCperieţa% repetată de foarte multe ori% arată că 'oarecele "e $ă"e'te B
partea care u prime'te impul"uri electrice mult mai ade"ea dec(t pre&ede calculul
probabilităţilor :C#au&i% Jiiele lucruri pe care inimile e)plic, 801H;)
Numero'i cercetători :?) /eder% *) T) /edit% 9) /) R#ie% E) Ser&adio))); au "tabilit realitatea
percepţiei eCtra"e!o3riale=% fără a 'i3o fi eCplicat) S) Ireud &edea B telepatie modul de
acţiue ar#aic pri care idi&i!ii aEu$ "ă "e Bţelea$ă uii cu alţii% mod care a fo"t Bmpi" B
arierpla B cur"ul de!&oltării filo$eetice :adică B
cur"ul e&oluţiei "peciei; de o mai #uă metodă de comuicare: aceea care utili!ea!ă "emele
"e"i!ate de or$aele de "imţ)
PARHON :Co"tati l);% endocrinolog yi neuropsihiatru român (Câmpulung Muscel,
1874-Bucureyti, 1969).
Studii medicale la /ucure'ti% ude B 80FF a obţiut 'i titlul de doctor B mediciă)
SpecialiDare la Miic#e :80FH;) Timp de 4F de ai a fo"t profe"or de eurolo$ic 'i p"i#iatrie
la Iacultatea de Mediciă di la'i :808238022;% iar timp de 82 ai a codu" "pitalul p"i#iatric
Socola% după ce B aii 80F038084 fu"e"e medic primar la o"piciul Mărcuţa) ,irector al
I"titutului de edocriolo$ie :805038061; 'i al I"titutului de $eriatrie :806438061; di
/ucure'ti) Autor%B colaboratore cu M) -old"tei% al primului tratat de edocriolo$ie di
lume .!cs sccretions intcmcs. .ari"% 80F0;) A "tudiat% Btre altele% raporturile ditre
di"fucţiile $ladelor edocrie 'i tulburările p"i#ice :edocrio3p"i#iatrie;%oli$ofrciile
:Bdeo"ebi mo3$oli"mul;% problema "iuciderii la alieaţi% p"i#o!ele "eile% feomeul
Bmbătr(irii% $rafolo$ia) A pu" u accet aparte pe "tudierea mecai"melor afecti&ităţii "i a
rolului mu!icii B &iaţa afecti&ă) ,itre umeroa"ele "ale "crieri% cităm: -ercetări asupra
glandelor cu secreţiunc internii în raportul lor cu patologia mentală :808F;N 3ătrâneţea.
0enilitatea. *siho%ele vârstei de involuţie :8046;N *siho%ele afective .8046N -onstituţia
somatopsihică si raporturile ei cu criniinologia :802F;N 3ătrâneţea şi tratamentul ei.
*ro/lema refnti(NierDrND:8057;N 3iologia vârstelor :8066;)
PARIADĂ Z .ARA,Ă)
PARICID, ucidere a tatàlui sau a oricàrui alt ascendent.
Iata!area pe tema paricidului pare a fi ui&er"ală% dar u e"te tra"pu"ă B realitate dec(t B
mod eCcepţioal) ,upă S) Ireud% paricidul B'i are rădăciile B be!a prei"toriei) .orid de la
o ipote!ă a lui C#) ,arYi ba!ată pe ob"er&area comportametului $orilelor% Ireud B'i
ima$iea!ă că oameii trăiau la Bceput $rupaţi Btr3o #oardă domiată de u tată $elo" 'i
&iolet% care ar fi pu" "tăp(ire pe toate femeile% alu$(du3'i fiii) Ace'tia "3au re&oltat Btr3o
!i 'i 83au uci") ,upă aceea a proiectat "etimetele lor ambi&aleţe faţă de tată a"upra uui
"ub"titut aimal "au &e$etal al ace"tuia :totemP;% care a de&eit patroul &eerat 'i temut al
clauluiN B acela'i timp ei au reuţat la femeile di propriul lor trib) Iaptul ace"ta ar "ta la
ori$iea eCo$amiei 'i iterdicţiei ice"tuluiO) Acea"tă eCplicaţie răm(e totu'i c(t "e poate de
ipotetică)
PASIONAT, persoanà aflatà sub influenţa unei înclinaţii puternice yi care poate deveni
exclusivà; persoanà care se consacrà în întregime unei activitàţi.
B cla"ificarea 'colii de caracterolo$ieO fraco3olade!e% tipul pa"ioat "e caracteri!ea!ă pri
emoti&itate :E;% acti&itate :A; 'i "ecudaritatea :S; impre"iilor)
PASIUNE, stare afectivà intensà, stabilà yi durbilà, orientatà spre un obiect exclusiv yi
susceptibilà sà-i dea lumii o nouà înfàţiyare.
,ra$o"tea% ura% plăcerea de a eCercita puterea% ambiţia% a&ariţia "ut pa"iui capabile "ă
comade Btrea$a oa"tră coduită) At(ta timp c(t di"puem de o
PAVELCU
"uficietă "tăp(ire de "ie% pa"iuea poate fi fecudă% dar de foarte multe ori ea ati$e o
ite"itate patolo$ică 'i coduce la reacţii aormale :crimă di $elo!ie% mi!eria a&arului etc);%
ueori la ebuie) Sur"ele profude ale pa"iuii "ut aproape Btotdeaua ico'tiete 'i
i"tictuale)
PASIVITATE, atitudine a unei persoane care îndurà o acţiune fàrà a reacţiona.
.a"i&itatea poate fi a"ociată cu o co"tituţie a"teică "au cu o tulburare patolo$ică :i#ibiţie
afecti&ă;% B catatoieO% de eCemplu% bola&ul e"te iertN pier!(d orice iiţiati&ă motorie% el
pă"trea!ă po!iţiile care i "e impu% iar corpul "ău pare la fel de maleabil ca u bul$ăre de
ceară) .a"i3&ita)tea "e re$ă"e'te% B $rade diferite% la "ubiecţii "u$e"tioabili% deprimaţi "au
deficieţi pe pla itelectual% care "e "upu uei per"oae ferme) Uele atitudii pa"i&e% cum
ar fi <o&ioleţa=% "ut B realitate coduite de opo!iţieO faţă de autoritatea Bmpotri&a căreia
re"pecti&ii idi&i!i u "e pot re&olta)
PATIE, reacţie de evitare întâlnità la un animal supus unei excitaţii externe
insuportabile.
Ca "i taCiileP% paliile "ut coduite locomotorii cau!ate de o "timulare eCterioară% dar pe c(d
cele dit(i "e caracteri!ea!ă pri tediţa de a "e Bdrepta B mod co"tat Btr3o direcţie
determiată% paliile au drept "cop e&ilarea uei aumite re$iui% "pre a "u"tra$e or$ai"mul
iritării cau!ale de "timulul pato$e) .aliile au deci u caracter adaplali& fudamelal% care le
difereţia!ă de laCii "i de tropi"mele= pure)
-) Viaud a demo"trat compleCitatea mecai"melor !i"e <elemetare=: dafiile% de eCemplu%
<ale$= !oa de ite"itale lumioa"ă care le co&ie :comportamel a preferendum#6. Ceea ce
"e co"ideră a fi fa!e e$ati&e ale uor taCii polifa!ice 'i ale uor reacţii a preferendum u
"ut <mi'cări forţate=% ci păţii% adică i'te coduite adaptati&e)
PATOLOGIC, stare a ceea ce este morbid.
.atolo$icul B"eamă mai mult dec(t aormalitate% ereduc(du3"e la acea"ta) U idi&id% o
"ituaţie eCcepţioală "e pot B"crie B "fera "ăătăţii perfecte: $eiul% "eCtupleţii% de'i
feomee rari"ime% u "ut feomee morbide% B timp ce aormalul e"te ceea ce de&ia!ă
co"iderabil de la media "tali"tică% patolo$icul e"te ceea ce pro&oacă "uferiţa idi&idului
:le!iue or$aică% compleCP p"i#olo$ic etc);)
PATRIARHAT. Societate B care tatăl deţie puteri di"creţioare% pe care le eCercită
Bdeo"ebi B familie) 3Z MATRIAR?AT)
PAVELCU (Vasile), psiholog român (Costuleni, sat de pe malul stâng al Prutului, azi în
Republica Moldova, 1900-Iayi, 1991).
Li3a Bceput "tudiile ui&er"itare la Tie&% petru ca mai t(r!iu "ă le reia la Ia'i% ude a obţiut
liceţa B filo"ofic) Sta$iu de "peciali!are la Sorboa) A frec&etat "i cur"urile lui ?) .iero 'i
.) 9aet% la Colle$e de Irace% ca 'i pe cele ale fi!iolo$ului Emile -le@) ,i 8047 'i p(ă B
801F a fo"t cadru didactic acti& la Ui&er"itatea di Ia'i% de&eid metorul uei 'coli de
p"i#olo$ie de o alea"ă
di"ticţie) Reţi(d de la 9aet ideea că p"i#olo$ia &ie B cotact ab"olut cu totul 'i că% pri
urmare% B lumea omului :"i u
&alori!at creator Btr3o "uită de e"euri marcate de u profud „esprit de finesse". A "tudiat B
"pecial problematica afecti&ităţii 'i "tructura per"oalităţii% arăt(3du3"e mereu reticet faţă de
eCce"ul de <eCactitate= ecompre#e"i&ă% B ,rama psihologiei .80H6; face u impre"ioat
efort metap"i#olo$ie B tetati&a de a3i da 'tiiţei p"i#icului o <co'tiiţă de "ie= care "ă
fecude!e direcţii de cercetare mai coforme cu codiţia umaă) A "cri"% Btre altele: 9uncţii[
afectivităţii.F:AT6; -aracterele afectivităţii :8027;N *sihologia personalităţii C &oi) I% 8020;N
-onştiinţă şi inconştient .8054;N &devăr şi eroare ffn psihologiei :8052;N *sihologie
pedagogică :80H4;N Invitaţie la cunoaşterea de sine :801F;N -ulmi şi a/isuri ale personalităţii
:8015;N -unoaşterea de sine şi cunoaşterea personalităţii .1:;=6.
PAVLOV :I&a .etro&ici;% p"i#ofi!io lo$ ru" :Ria!a% 8750 3 *ei$rad% a!i SaMt3
.eter"bur$% 802H;)
,upă ce 'i3a luat doctoratul% "3a orietat către cercetările B domeiul circulaţiei "a$uie 'i
di$e"tiei% cercetări care i3au adu" B 80F5 .remiul Nobel petru fi!iolo$ie 'i mediciă)
Studiile "ale pri&id "ecreţiile $a"trice 83au du" la de"coperirea <refleCului codiţioat= :care
"e opue refleCului ab"olut% Bă"cut; 'i a importaţei ace"tuia B p"i#i"mul aimal 'i uma)
.etru .a&lo& 'i cotiuatorii operei "ale :Bdeo"ebi V) M) /e#tere&;% feomeele p"i#olo$ice
cele mai compleCe
:deprideri 'i obi'uiţe% &oiţă etc); ar fi reductibile la u a"amblu de refleCe codiţioateP%
ditre care uele "3ar putea c#iar tra"forma B refleCe ab"olute% ereditare :mai t(r!iu .a&lo& a
reuţat la acea"tă ultimă idee;)
+pera lui I) .) .a&lo& a du" la uele aplicaţii practice% cele mai cuo"cute ditre ace"tea fiid
terapia comportametalăP% a'terea aal$e!ică 'i o biotipolo$ieP care amite'te de &ec#ea
cla"ificare #ippo3cratică) ,itre lucrările "ale% cităm raportul la Co$re"ul iteraţioal de
mediciă de la Madrid% *sihologia e)perimentală şi psihopatologia la animale :80F2;N
?tiinţele naturii şi ale creierului :80F0;N 7misferele cere/rale în stare normală şi patologică
:8046;N *relegeri despre activitatea emisferelor cere/rale :8041;N Jn fi%iolog răspunde
psihologilor .8024;N Eipurile generale de actiFitate nervoasă superioară la animale şi la om
:8026;)
PEDAGOGIE, ytiinţà yi artà a educaţiei. Azi termenul pedagogie nu mai desemneazà
decât metodele yi tehnicile utilizate de educatori.
.racticile peda$o$ice &aria!ă după "ocietăţi 'i ideolo$ia ace"tora% dar ele ţi "eama 'i de
pro$re"ele 'tiiţei) .eda$o$ia moderă u mai co"ideră copilul ca pe u adult B miiatură%
ci ca pe o fiiţă cu propria "a idi&idualitate% cu o "tructură particulară% "upu"ă uor le$i care
Bi "ut "pecifice :a "e &edea lucrările lui 9) .ia$et pri&id B "pecial e&oluţia itelectuală;%
de$aE(d B co"eciţă oi metode de educaţie 'i de i"truire% adaptate fiecărei &(r"te%
Btemeiate pe itere"eleP copilului% B a'a fel Bc(t educaţia "ă de&iă fucţioalăP% aplic(d la
fiecare ca! particular
:"urdomuţi% debili; u B&ăţăm(t 'i te#ici adec&ate) *umiată de pro$re"ele p"i#olo$iei%
peda$o$ia re"pi$e acum uele Eudecăţi de &aloare% cum ar fi leea "au <reaua3&oiţă=) A!i
copiii 'i adole"ceţii #adicapaţi% cu o deficieţă determiată :di"leCie% arieraţie afecti&ă etc);%
pot beeficia de u B&ăţăm(t "pecialP) (IP ?AN,ICA.AT)
PEDEAPSĂ, màsurà luatà împotriva celui care a comis o greyealà sau un delict.
Educatorii pot e&ita "acţiuile traumati!ate% care de&alori!ea!ă :umiliţă publică; "au
a$oa"ea!ă .ca/inet noir6; pe de altă parte% pedeap"a trebuie adaptată la fiecare ca!% trebuie "ă
fie Bdreptăţită% imediată 'i lip"ită de patimă% pre!e3t(du3"e ca o co"eciţă ie&itabilă a
uui act de care copilul e"te re"po"abil% B "f(r'it% trebuie 'tiut că uii "ubiecţi caută B mod
ico'tiet pedeap"a% fie ca urmare a uui "etimet de culpabilitate% fie di doriţa de a
atra$e ateţia a"upra lor) U băieţel de opt ai% cu o iteli$eţă ormală% orfa de ambii
păriţi% "e "căpa pe el cu re$ularitate B cla"ăN el B'i eCprima B felul ace"ta o"tilitatea faţă de
B&ăţător 'i de tutorii "ăi% de&eid la u momet dat per"oaEul cetral al 'colii% $ă"id
"ati"facţie B bătăile primite% care erau petru el mai de preţ dec(t idifereţa% B ace"te ca!uri%
terapeutica trebuie "ă co"tea B "uprimarea pedep"elor% B Blocuirea ace"tora pritr3o
atitudie afectuoa"ă% permaetă% a membrilor aturaEului)
PEDOLOGIE 3 .AI,+*+-IE)
PENSIONARE
PEDOFILIE, atracţie eroticà manifestatà de un adult pentru copii mici.
.edofilii]%B $eeral u retardat pe pla afecti&% i#ibat "au e&ro!at% "e "imte B "tare de
iferioritate B faţa femeii adulte 'i caută parteeri "eCuali pe propria3i mă"ură% aume copii
care "ă3i "ati"facă ifatili"mul)
PEDOPSIHIATRIE, specialitate medicalà care are drept obiect depistarea yi
tratamentul maladiilor mentale la copil yi adolescent.
.edop"i#iatria% ca di"cipliă autoomă% e"te recetă% B Iraţa ea a apărut% B B&ăţăm(t% pe
certificatul de "tudii "peciali!ate de p"i#iatrie% B 8014) .ritre precur"orii ace"tei <'tiiţe3artă=
fi$urea!ă medici :E) Sc$ui% T) Simo;% p"i#olo$i :A) /iet; 'i peda$o$i :9) ?) .e"talo!!i;%
.edop"i#iatria "e "priEiă B mare mă"ură pe lucrările p"i#aali'tilor :S) 'i A) Ireud% R) A)
Spit!;)
PENSIONARE, trecere de la viaţa profesionalà la inactivitate, determinatà de vârstà.
Ioarte oportuă la timpul ei% acea"tă i"tituţie "ocială le apare a"tă!i uora ca fiid o eroare
p"i#olo$ică 'i fi!iolo$ică% Btr3ade&ăr% &ariaţiile idi&iduale B proce"ul de Bmbătr(ire 'i B
decliul forţelor fi!ice 'i metale "ut co"iderabile) Numero'i mucitori aEu'i la limita de
&(r"tă% dar capabili Bcă "ă de"fă'oare o acti&itate "ati"făcătoare% trăie"c B mod durero" oua
lor codiţie) *ip"iţi de ocupaţie% ei "e "imt de!adaptaţi% de&alori!aţi% emulţumiţi% iar uii
pre!ită reacţii p"i#olo$ice defa&orabile :tulburări de di"po!iţie: morocăeală% tri"teţe%
deprimare)));%
PENTOTAL
care pot e&olua p(ă la p"i#o!ă "au "iucidere) Toate "tudiile efectuate pe acea"tă temă% de Ia
acelea ale lui E) A) Iriedma 'i R) 9) ?a&i$#ur"t :8065;% .) ToY"ed :8061;% I) R) Treato
:8067; p(ă la cele mai recete :A) M) -uillemard% 807F% ,) Rodiet% 807H;% arată că petru
maEoritatea idi&i!ilor pe"ioarea e"te o tra$edie) Cel mai bu miEloc de a lupta cotra
efectelor &ătămătoare ale ace"tei <morţi "ociale= :-uillemard; e"te% după diferiţi autori%ca
?a&i$#ur"t 'i C)*) MaddoC :801F% 801H;% ite$rarea Btr3o acti&itate) Iie ea profe"ioală%
arti"tică "au umaitară% remuerată "au u% acti&itatea B'i &a Bdeplii meirea dacă Bi dă
pe"ioarului "etimetul că e"te o per"oaă Bcă utilă pe pla "ocial% că face Bcă parte di
ţe"utul &iu al aţiuii)
PENTOTAL sau PENTOTHAL,
nume curent dat pentobarbitalului, bartituric care, administrat pe cale intravenoasà,
are proprietatea de a anestezia, cel puţin parţial, conytiinţa vigilâ yi voinţa subiectului
(,narcozà liminarà").
.etotalul :"au <"eil ade&ărului=; e"te utili!at B arcoaali!ă=) El de"cătu'ea!ă ico'tietul
de fr(a ce!urii% face "ubiectul docil 'i iflueţabil% dar u permite Btotdeaua obţierea de
iformaţii obiecti&e) Cu toate ace"tea% B multe ţări% "er&iciile de poliţie 83au folo"it "pre a
obţie <mărturi"iri "potae= de la uii "u"pecţi)
PERCEPŢIE, conduità psihologicà complexà prin care un individ îyi organizeazà
senzaţiile yi ia cunoytinţà de real.
.ercepţia "e co"tituie di ceea ce e"te dat B mod direct de or$aele de "imţ
:"e"ibilitate eCterocepti&ă;% dar 'i di proiecţiaO imediată B obiect a uor calităţi cuo"cute
pri ifereţă: percep efortul #alterofilului deoarece pu B ma"a metalică pe care el o ridică
propria mea "e"ibilitate propriocepti&ă) .ercepţia e"te u raport Btre "ubiect 'i obiect: ace"ta
are caracteri"ticile "ale proprii% dar eu le percep cu "ubiecti&itatea mea) ,acă umblu pri
pădure% percep lucruri diferite% după cum "ut la &(ătoare "au la plimbareN capt(d o
multitudie de "timuli)Bi "electe! B fucţie de a'teptările melc)
B $eeral% fiiţa &ie u e"te "e"ibilă dec(t la obiectele care o itere"ea!ă B mod direct% la
acelea care co"tituie propria "a lume .JmLelt6 'i care au o "emificaţie petru ea) Lop(rla
fu$e la cel mai mic fo'et% dar u reacţioea!ă la focul de pu'că tra" B apropierea ei) Autori
americai :R) *e&ie% I) C#ei 'i -) Murp#@;% "tudiid iflueţa foamei a"upra percepţiei% au
ob"er&at că per"oaele flăm(de &ăd mai ale" alimete B de"eele lip"ite de "emificaţie care
li "e pre!ită% pe c(d altele% "ătule% u au acelea'i reacţii) +rice percepţie e"te deci o
iterpretare care implică per"oalitatea B Btre$ul ei) Mai mult dec(t u "implu feome
"e!orial% percepţia e"te o coduită p"i#olo$ică mai compleCă% care "e raportea!ă :importaţa
memoriei= 'i a B&ăţării; la u cadru de referiţă particular% elaborat B limitele eCperieţei
oa"tre per"oale 'i "ociale) Acea"ta e eCplică de ce u obiect determiat u &a a&ea
iciodată ab"olut aceea'i "emificaţie petru doi idi&i!i% care% fiecare% are "i"temul "ău de
referiţă particular) ,a@aMul di /oreo &ede B "ur("ul "emeului di"preţul% Eapoe!ul &ede
tulburarea emoţioală% pe c(d occidetalul &ede buă&oiţa) Ace"te criterii
PERIOADA SENSIBILA
de referiţă% pe care le utili!ăm B mod ico'tiet% e "ut idi"pe"abile% ele permiţ(du3e
"ă e "tructurăm mediul B care trăim "i d(du3e u miimum de "ecuritate% fără de care ici
o acţiue u e"teOpo"ibilă) MaEoritatea eBţele$erilor oa"tre &i de acolo că percepţiile
oa"tre "ut diferite% deoarece "i"temele de referiţă ale oameilor u "ut idetice) 3V I*URIEN
MĂRTURIE)
PERCEPŢIE EXTRASENZORIALĂ,
cunoaytere directà, independentà de càile senzoriale normale.
Bcă di Atic#itate "3a ob"er&at că aumite per"oae "ut capabile "ă cuoa"că fapte 'i
e&eimete care "e "ituea!ă B atari codiţii Bc(t utili!area de miEloace ormale de cuoa'tere
e"te eCclu"ă) Multă &reme e$liEate 'i di"preţuite de către "a&at% ace"te feomee "ut B
pre!et obiect de cercetare 'tiiţifică% B maEoritatea ţărilor mari eCi"tă laboratoare de
cercetare aCate pe percepţiile eCtra"e3!oriale% cel mai celebru fiid acela de la ,uMe
Ui&er"it@ :,ur#am% Carolia de Nord% Statele Uite;% fodat B 802F de către 9)/) R#ie)
Cercetările efectuate% "upu"e aali!ei "tati"tice% par "ă cofirme eCi"teţa% la uii "ubiecţi% a
uei cuoa'teri paraormale) `Z +CU*TISMN .ARA.SI?+3*+-IEN TE*E.ATIE)
PERCEPŢIE SUBLIMINALĂ ·
SU/CE.QIE)
PERFECTIONISM, exigenţà a perfecţiunii.
Acea"tă tediţă e&rotică de a ati$e impo"ibilul poate "ă mear$ă p(ă la ob"e"ie) Subiectul%
iciodată "ati"făcut de acţiuile "ale% de&ie "teril% "e Bdoie'te de
"ie% "e "ube"timea!ă% are tediţa de a "e retra$e di orice competiţie) ,upă Tare ?ore@O%
perfecţioi"mul% "em de ia3daptare la real% e"te le$at de eCa$erata iubire de "ie) 3Z
NARCISISM)
PERIOADĂ DE LATENTĂ, perioadà care se întinde de la al cincilea sau al yaselea an yi
pânà la pubertate yi în care impulsia sexualà pare alinatà.
Copilul% "ub iflueţa factorilor culturali% ridică baraEe cotra tediţelor "ale libidiale 'i
maife"tă mai ale" itere"e itelectuale 'i "ociale :'colari!are;) Acea"tă eclip"ă pa"a$eră%
ormală B "ocietatea oa"tră% u e"te ui&er"ală) C) *e&i3Strau""% care a "tudiat triburile
NambiMYara di /ra!ilia% arată că 'i copiii "e dedau aici la Eocurile licite ale amorului% "ub
pri&irile amu!ate ale adulţilor% B ci&ili!aţia oa"tră% idi&i!ii care u cuo"c calmarea "eCuală
Btre 'a"e 'i pai"pre!ece ai u "ut o raritate% B $eeral% ace'tia "ut "ubiecţi perturbaţi di
cau!a uor careţe educati&e "au afecti&e "au care au fo"t &ictimele uor atetate la pudoare)
PERIOADĂ SENSIBILĂ "au PERIOADĂ CRITICĂ, moment al exis tentei în care are
loc dobândirea sau dezvoltarea unei structuri motorii sau a unei aptitudini.
Btre a trei"pre!ecea 'i a 'ai"pre!ecea oră de la a'tere% u obiect B mi'care decla'ea!ă% la
bobocul de $("că% reacţia de a38 urma) B codiţii aturale)% ace"t obiect poate fi u co$eer%
dar Btr3o "ituaţie eCperimetală poate fi u cercetător) U pi"oia' cre"cut B Btueric total 'i
care apoi e"te ţiut B fiecare !i% timp de c(te&a ore% Btr3u mediu B care
PERLABORARE
u eCi"tă dec(t du$i albe 'i e$re &erticale% "e Eoacă cu u ba"to ţiut &ertical% dar u cu
acela'i ba"to c(d ace"ta Bi e"te pre!etat ori!otal) Ade&ărată e"te 'i "ituaţia i&er"ă%
Bre$i"trările electrice efectuate la i&elul celulelor &i!uale ale creierului arată că ace"tea u
reacţioea!ă atuci c(d liiile eCpu"e formea!ă u u$#i drept cu acelea cu care aimalul "e
obi'ui"e)
Coclu!ia la care aEu$ cercetătorii britaici C) /laMemore "i -) Cooper e"te că p(ă 'i
mecai"mele &i!uale Bă"cute trebuie "ă fie Btărite B momete bie determiate .perioadă
critică6 pri "ti3
<perioadă "e"ibilă= epoca de cre'tere B care u copil e"te pre$ătit petru a dob(di o
aumită fucţie% B mod ormal% mediul "i aturaEul Bi oferă copilului multiple oca!ii de
eCerciţiu potri&it cu trebuiţele "ale% B mometul B care ace"tea "e fac "imţite) ,acă
a"emeea oca!ii lip"e"c% po"ibilitatea dob(dirii aturale a fucţiei re"pecti&e e"te pierdută)
Iaptul ace"ta ar eCplica% B parte% c&a"iicapacitatea copiilor "ălbaticiO de a B&ăţa limbaEul
uma 'i de a "e comporta ca oamei) `Z IM.RE-NA9IEN MATURIRARE)
PERLABORARE, termen creat de 1. Laplanche yi 1. B. Pontalis (1967) pentru a traduce
cuvintele Dur(charbeitcn yi Durchaibeitung utilizate de Freud yi care înseamnà,
aproximativ, ,elaborare interpretativà".
.erlaborarea e"te proce"ul p"i#ic datorită căruia u "ubiect reu'e'te "ă3'i Bfr($ă re!i"teţele%
"ă admită aumite repre!etări :idei))); refulate 'i "ă treacă de la refu!ul uei iterpretări= "au
de la accep3
tarea ei eCclu"i& itelectuala la certitudiea ba!ată pe eCperieţa trăită% B ace"t "e"%
perlaborarea "e Brude'te cu abreacţia=)
PERSEVERAŢIE, repetare sau continuare anormalà a unei activitàţi în timp ce cauza
care a provocat-o a dispàrut.
.etru p"i#olo$i% per"i"teţa eCa$erată a uor atitudii "au acţiui ar fi maife"tarea uei
ierţii metale :C) A) Spearma; "au a uei lip"e de fluiditate B ideatic :R) /) Cattell;)
.er"e&eraţia depide de codiţii Bă"cute 'i de factori dob(diţi) *a "ubiecţii ormali eCi"tă o
di"po!iţie $eerală la per"e&eraţie% care "e maife"tă mai ale" pritr3o aumită dificultate B
modificarea depriderilor% dar "emele cele mai ete de per"i"teţă a uor atitudii 'i de
<&("co!itate= a $(dirii "e ob"er&ă B maladiile metale)
."i#olo$ii au creat te"te de per"e&eraţie petru a aprecia B mod obiecti& acea"tă tră"ătură de
per"oalitate) ECemplu: "e cere uei per"oae "ă "crie Btr3u iter&al de timp t litere mici a,
apoi% Btr3u iter&al de timp e$al% "ă "crie litere mari &, petru ca apoi "ă "crie alterati& a 'i
& Btr3u iter&al de timp 4 C t) Raportul umărului literelor a faţă de umărul literelor &,
comparat cu umărul total de litere di cea de a treia "ec&eţă% e"te o idicaţie a per"e&eraţiei
"ubiectului te"tat)
PERSEVERENŢĂ, calitate a unei persoane care ràmâne fermà yi constantà într-o
acţiune, în pofida obstacolelor întâlnite.
S3a putut demo"tra eCperimetal% la copii% că e'ecurile dimiuea!ă per"e&ereţa% pe c(d
"ucce"ele 'i laudele o fac "ă crea"că B mod co"iderabil :IaEa"%
PERSUASIUNE
8022;) Noţiuea de per"e&ereţă "e ata'ea!ă uei &alori morale :ab"etă di ob"tiaţie% di
Bcăpăţ(are;% dată fiid importaţa raţioametului 'i a Eudecăţii care "ubte"ioea!ă acea"tă
coduită)
PERSONALITATE, element stabil al conduitei unei persoane; ceea ce o caracterizeazà
yi o diferenţiazà de o altà persoanà.
Iiecare idi&id arc particularităţile "ale itelectuale% afecti&e 'i coati&e :cu referire la &oiţă%
la temperamet;% al căror a"amblu or$ai!at determiă per"oalitatea) Iiecare om e"te
totodată a"emăător cu ceilalţi membri ai $rupului 'i diferit de ei pri ampreta uică a
trăirilor "ale) Si$ularitatea "a% fracţiuea cea mai ori$ială a Eului "ău) co"tituie e"eţa
per"oalităţii "ale) ,upă uii autori% acea"ta ar fi determiată de co"tituţia fi!ică% ereditară
:E) Tret"c#mer% G) ?) S#eldo;%după alţii de iflueţele "ociale :E) -ut#rie;) B realitate%
a"amblul "tructurat al di"po!iţiilor Bă"cute :ereditate% co"tituţie; "i dob(dite :mediu%
educaţie 'i reacţiile la ace"te iflueţe; e"te acela care determiă adaptarea ori$ială a
idi&idului la aturaEul "ău) Acea"tă or$ai!are "e elaborea!ă 'i "e tra"formă cotiuu "ub
iflueţa maturi!ării biolo$ice :&(r"tă% pubertate% meopau!ă))); 'i a eCperieţelor per"oale
:codiţii "ocioculturale 'i afecti&e;) Mai mult dec(t factorul biolo$ic% căruia u trebuie "ă3i
miimali!ăm importaţa% codiţiile p"i#olo$ice Eoacă u rol co"iderabil B elaborarea
per"oalităţii)
PERSONALITATE CULTURALĂ
3V .ERS+NA*ITATE ,E /ARĂ)
PERSONALITATE DE BAZĂ,
nucleu de atitudini yi de sentimente comune tuturor membrilor unei societàţi.
Tră"ăturile de caracter depid B mod "trict de iflueţele culturale 'i de modul de &iaţă al
colecti&ităţii) ,upă americaii A) Tardier 'i R) *ito% per"oalitatea de ba!ă "e elaborea!ă
B copilărie% B mediul familial 'i educati&% B&ăţarea e"te aceea care codiţioea!ă
comportametul 'i permite adaptarea i"tituţiilor "ociale care cotiuă "ă3i "tructure!e 'i "ă3i
modele!e pe idi&i!i) Ca urmare a le$ăturilor reciproce "tr("e pe care le Btreţi% e"te po"ibil
"ă "e Bţelea$ă coduitele p"i#o"ociale ale per"oaelor cu aEutorul "tudierii i"tituţiilor) *a fel)
"e poate pre&ede atura 'i e&oluţia ace"tora pri cuoa'terea eCactă a per"oalităţii de ba!ă)
Ace"t cocept tide B"ă "ă fie Blocuit cu acela de <per"oalitate culturală=)
PERSUASIUNE, acţiune exercitatà asupra cuiva în scopul de a-1 determina sà creadà
sau sà facà ceva.
educatorul care "u$erea!ă cu abilitate o aumită coduită% de medicul care B'i lii'te'te
pacietul "au de comerciatul care &rea "ă &(dă u ou produ") Uul di miEloacele de
per"ua"iue utili!ate B comerţ e"te oferirea uei mo"tre) .etru promotor e"te &orba de a3ţi
<apuca u de$et=: cer(d puţi :utili!area $ratuită a oului produ";% el "peră "ă obţiă mai
mult :cre'terea clietelei "ale;)
Sporul de iformaţie u e"te "uficiet petru a3i co&i$e pe oamei) .etru a co&i$e B
mod eficiet% trebuie mai Bt(i "ă cuo'ti "tarea de "pirit% doriţele%
PERVERSIUNE
$u"turile% temerile per"oaelor cărora te adre"e!i) Apoi "e pue mai puţi problema de a "pue
ade&ărul c(t de a afirma ceea ce pare &ero"imil) Să declari%de eCemplu% că o ouă lamă de ra"
poate fi folo"ită de cici"pre!ece ori e"te ade&ărat% dar publicul u o crede% a'a că% petru a38
co&i$e "ă o cumpere% a$etul de publicitate "pue că o poţi folo"i mai mult de !ece ori% ceea
ce e"te mai u'or admi" de populaţie) Acea"ta u are B"ă "imţ critic 'i% B $eeral% acceptă cu
credulitate ceea ce i "e "pue) .orid de la acea"tă co"tatare% propa$adi'tii u e!ită "ă
la"e!e !&ourileO cele mai fate!i"te% 'tiid că &a răm(e totdeaua ce&a) Abilitatea lor
co"tă totu'i B aceea că reu'e"c "ă e iculce doctriele lor B mod i"idio"% utili!(d
domeiile care i "e par eutre% cum "ut artele% literatura% "porturile) Z RV+N)
utre'te o puterică a$re"i&itate Bmpotri&a aturaEului "ău 'i Bmpotri&a "ocietăţii B $eeral) El
e"te aimat de &oiţa de putere :Bcalcă cu &oluptate le$ile 'i tabuurile% cărora ar &rea "ă le
"ub"tituie le$ea doriţei "ale;% ba Bcă 'i mai mult% e"te aimat de trebuiţa imperioa"ă de a3'i
"ati"face u "etimet de re&a'ă)
Ade&ăraţii per&er'i "ut rari% patrii tră"ături fiid defiitorii petru d('ii: iafecti&itatea%
amoralitatea% impul"i&itatea 'i iadaptabilitatea% Bcă di copilărie ei "e fac remarcaţi pri
cru!imea faţă de cei "labi% pri ab"eţa emoţiei) Actele lor au ueori u caracter mo"truo")
.etru uii autori% ca E) ,upre :8084;% -) ?eu@er :806F; "au 9) de AEuria$uerra :801:;;%per3
ecefalită% toCico3
PERVERSIUNE, termen care, luat într-o accepţiune restrânsà, desemneazà exclusiv
parafiliile, adicà toate deviaţiile instinctului sexual de la scopul, obiectul yi modul sàu de
satisfacere, într-un sens mai larg, termenul desemneazà o conduità particularà,
caracterizatà mai ales prin încàlcarea voità a legii, prin spirit distructiv yi cultivarea
ràului de dragul ràului.
.etru -) TordEma :8078;% ba!a oricărei per&er"iui e"te o"tilitatea) .er&er"ul "e comportă
de fapt ca u du'ma: &oieu3ri"tul &iolea!ă itimitatea &ictimei "ale% eC#ibiţioi"tul B'i
a$re"ea!ă martorul eCpu3(du3'i or$aul $eital etc)
Acea"tă o"tilitate B'i are ori$iea Btr3u traumati"m afecti& precoce% Btr3u e&eimet
dramatic di mica copilărie%Băbu'it B ico'tietul "ubiectului) .er&er"ul
pude uei re$re"iuiP afecti&e% Btr3ade&ăr% afecti&itatea per&er"ului u e"te ieCi"3
momet ar#aic% pre$eital% al de!&oltării p"i#ice% B $eeral la "tadiul <"adico3aal==)
.roo"ticul e&oluţiei per&er'ilor e"te Btotdeaua defa&orabilN B $eeral ei "e cufudă B
delic&etă "au B toCicomaie)
PESTALOZZI :9o#a ?eiric#;% pedagog elveţian (Zurich, 1746 -Brugg, 1827).
Studia!ă mai Bt(i teolo$ia 'i limbile% dreptul 'i i"toria% apoi "e co"acră ecoomiei rurale)
I"talat la Neu#of :8118;% e"le impre"ioat de mi!eria fi!ică 'i morală a copiilor pe care Bi
&ede rătăcid pe drumuri 'i "e #otără'te "ă3i reeduce) A&ea două!eci 'i opt de ai c(d a cule"
de pe drumuri cici"pre!ece copii% apoi patru!eci)
PETRESCU
Neprimid ici u aEutor de la puterile publice% recur$e la codeiul "ău petru a $ă"i "ub"idii%
la"ea!ă o <ru$ă prieteilor umaităţii= 'i "crie romae populare de felul celui ititulat
!eonard şi 4ertrnda. ,upă e'ecul de la Neu#of% de"c#ide r(d pe r(d i"titute la Sta"%
/ert#oud 'i >&crdo) Educaţia "a% liberală% "e ba!ea!ă B "pecial pe itereducaţie=% pe
di"ciplia mucii% pe re"pect 'i Bdeo"ebi pe iubireP 'i Bcrede
r
e)
PETE DE CERNEALĂ. Ideea de a utili!a petele cu forme fortuite petru a "timula
ima$iaţia ar fi fo"t eCprimată de /otticelli 'i reluată de *eoardo da Vici% care o ia B
co"iderare B al "ău Eratatto della pittura :po"tum% 8H68;) Mai t(r!iu% A) /iet a propu"
folo"irea petelor de cereală ca te"t de ima$iaţie :8706;% dar ?) Ror"c#ac# a fo"t acela care a
creat te"tul de per"oalitate cuo"cut pe pla modial "ub umele de psihodiagnostic.
PETRESCU :loa C);% pedagog român (Ràdeyti, jud. Argey, 1892 -Bucureyti, 1967).
Studii ui&er"itare 'i doctoratul la /ucure'ti% "ub coducerea lui -)-) Atoe"cu :87743
8062;% cu o te!ă de"pre 'coala acti&ă :804H;) B'i completea!ă "tudiile de "pecialitate la
*eip!i$% /erli% ,re"da 'i .ari") .rofe"or de peda$o$ie "ocială la Ui&er"itatea di /ucure'ti
:802538051;) .romotor fer&et al <"colii acti&e= B Rom(ia) ,itre "crierile "ale% cităm:
?coala activă :804H;N *ro/lema selecţiei în şcoala democraţiei :8047;N -urs de psihologie
pedagogică :80403802F;N $etode pentru studiul individualităţii:8028;N ?colile de e)pe(
rimentare :8026;)
'ete de cerneală: pot fi utili8ate ca i de imagina!ie
PHILIPS 6/6
PHILIPS 6/6, metodà de discuţie în grupe mici (yase persoane) care lucreazà în secvenţe
de yase minute.
Lediţa Bcepe cu o eCpuere de maCimum 2F de miute% care trebuie "ă Bfăţi'e!e clar
di&er"ele a"pecte ale uei c#e"tiui) A"i"teţa% di&i!ată B "ub$rupe de c(te "a"e per"oae%
di"cută apoi timp de 'a"e miute problema care i3a fo"t Bfăţi'ată) Ideile fiecărei "ub$rupe
:Btrebări 'i "oluţii propu"e; "ut apoi pre!etate de către u purtător de cu&(t Ia ma"a ce3
trală 'i di"cutate cu cofereţiarul timp de 'a"e miute :"au u umăr de miute care "ă fie
multiplul lui 'a"e% dar cel mai mult opt"pre!ece miute;% B timpul ace"tei di"cuţii pot a&ea loc
"c#imburi de idei cu per"oaele di "ală% petru clarificarea puctelor ob"cure)
PIAGET :9ea Gilliam Irit!;% psiholog elveţian (Neuchâtel, 1896 -Collonge-Bellerive,
Elveţia, 198O).
.a"ioiiat de 'tiiţele aturale% ace"t biolo$ a fo"t 'i lo$icia% deo"ebit de bie iformat B tot
ceea ce pri&e'te filo"of i a 'i p"i#olo$ia) +b"cr&(du3'i propriii copii% apoi pe ele&ii di
'colile primare% B Eocurile lor 'i B acti&ităţile pro&ocate% c#e"tio3(du3i% "upu(du3i uor
te"te% el ob"er&ă că de!&oltarea $(dirii 'i a limbaEului u are loc B mod cotiuu% ci trece
pri "tadii defiite) A fodat o ouă di"cipliă 'tiiţifică% epistemologia genetică, &i!(d "ă
eCplice cuoa'terea B mod e&oluti&) ,i opera "a% cităm: !im/aDul şi gândirea la copil
:8042;N epre%entarea lumii la copil :804H;N 8aşterea inteligenţei :802H;N Introducere în
epistemologia genetică :806F;N înţelepciunea şi ilu%iile filosofici
N
:80H6;N
3iologie şi cunoaştere :80H1;N *osi/ilul şi necesarul :8078;)
PICNIC, tip morfologic caracterizat de predominarea formelor rotunde.
.icicul e"te platuro"% de "tatură miElocie 'i are tediţa către ciclotimieO)
PICNOMORFIE, în tipologia lui E. Kretschmer, ansamblu al caracteristicilor
morfologice ale picnicului.
B biotipolo$ia lui G) ?) S#eldo core"pude cdomorfiei=)
PIERON (Henri), psiholog francez (Paris, 1881-id., 1964).
I3a "uccedat lui A) /iet :8084; ca director al laboratorului de p"i#olo$ie eCperimetală de la
Sorboa 'i a fo"t umit profe"or la Collc$e de Irace :8042;% ude a fo"t creată petru el
catedra de fi!iolo$ie a "e!aţiilor) Cercetările "ale% care tid "ă facă di p"i#olo$ie o 'tiiţă
obiecti&ă% "e aCea!ă B "pecial pe percepţii 'i pe mecai"mele p"i#ofi!iolo$ice) ,itre
lucrările "ale% cităr.roGeDM fi%iologică a somnului :8084;N -reierul şi gândirea .1:=A6;
0en%aţia, călău%ă a vieţii :8056;N *ro/lemele fundamentale ale psihofi%icii .8068 9N "e la
actinie la om :806738060; 'i% B colaborare cu alţi autori% u importat Eratat de psihologie
aplicată .805038060;)
PINEL :.#ilippe;% medic francez (Saint-Andre-d'Alayrac, Tarn, 1745 -Paris, 1826).
Iflueţat de ideile umaitare ale epocii "ale% a fo"t primul care i3a tratat pe <ebui= ca pe
i'te bola&i% "ub"tituid brutalităţilor u re$im de buătate compre#e"i&ă) A publicat
umeroa"e lucrări%
PLASAMENT FAMILIAL SPECIALIZAT
Btre care 'i u Eratat medico(filosofic mai mari "er&icii B eCperimetul p"i#o3asupra
alienării mentale sau maniei :87F8;) farmacolo$ic)
PIROMANIE, tendinţà morbidà de a incendia.
.iromaul e"te propul"at de o impul"ie ire!i"tibilă) El "imte ă"c(du3"e 'i cre"c(d B el o
te"iue care u poate di"părea dec(t dacă dă foc la ce&a) Trecerea la act Bi pro&oacă o marc
u'urare% i!bucirea flăcării fiid trăită ca o e"pu"ă plăcere) .iromaul e"te u ob"edat care
cedea!ă doriţei de a a"i"ta la u icediu :"pectacol emoţioat% ico'tiet le$at de
"imboli"mul "eCual al flăcării;% profit(d de u colap" al cotrolului "ău &olutar)
PITIATISM, ansamblu de tulburàri fizice produse de sugestie yi vindecabile cu ajutorul
persuasiunii.
Termeul a fo"t creat de 9) /abi"Mi :80F8;% "pre a caracteri!a i"teria= !i"ă <de co&er"ie=P)
*a uele per"oae pitiati"mul poate "ur&ei accidetal% ca urmare a uui traumati"m "au a
uei emoţii :parali!ie% de eCemplu;)
PLACEBO, substanţà inofensivà, lipsità de orice putere farmacologicà, prescrisà ca
medicaţie autenticà.
.lacebo u operea!ă dec(t pri efectul "ău p"i#olo$ic% dar eficacitatea "a e"te reală% B $eeral%
"e poate afirma că o treime ditre bola&i Bi "imt efectul beefic) ECplicaţia efectului placebo
"tă B "u$e"tie% pe de o parte%B codiţioareP% pe de altă parte :.) Ti""el 'i ,) /arrucad%
80H5;) B terapeutică "e utili!ea!ă placebo petru a "e e&ita folo"irea uor do!e eCa$erate de
medicamete% dar el aduce cele
PLAN DALTON, tehnicà pedagogicà experimentatà pentru prima datà în 1920, la
Dalton (Massachu-setts. Statele Unite).
Autorul "ău% Mi"" ?) .arM#ur"t% i"titutoare rurală impre$ată de ideile lui 9) ,eYe@O% &rea
mai Baite de toate "ă idi&iduali!e!e B&ăţăm(tul) Iiecare 'colar trebuie "ă pro$re"e!e B
ritmul "ău) ,rept urmare% u mai eCi"tă lecţii ma$i"trale% cărţi 'colare "au cla"amete% B locul
lor% copilul di"pue de fi'iere B care $ă"e'te idicaţii petru mucă% iformaţii% referiţe%
eCerciţii pe care B&ăţătorul le cotrolea!ă B mod idi&idual) Cla"ele "ut Blocuite pri
laboratoare "peciali!ate) Lcolarul răm(e B fiecare "ecţie at(ta tirp c(t dore'te% cu codiţia
ca p(ă la "f(r'itul luii "ă fi "tudiat toate materiile pre&ă!ute de pro$ram) .ri acea"tă
metodă copilul dob(de'te "imţul re"po"abilităţii 'i al &alorii "aleN el "e obi'uie'te "ă
lucre!e "i$ur 'i trăie'te "ati"facţii mai multe) [3Z[ LC+A*A ACTIVĂ)
PLASAMENT FAMILIAL SPECIALIZAT, mod de intervenţie socialà care tinde sà-i
uyureze parţial pe pàrinţi de povara unui copil handicapat (pe care totuyi îl ajutà in
continuare), prin încredinţarea acestuia unei asistente materne acceptate.
B$riEirile de care are e&oie u ifirm co"tituie o "arciă pe care puţie per"oae "ut B
"tare "ă 'i3o a"ume) MaEoritatea păriţilor dore"c pla"area copilului lor #adicapatP Btr3u
i"titut medico3peda3$o$ic% dar ace"te "tabilimete "ut rare 'i
PLĂCERE
e"te util "ă "e recur$ă la alte "tructuri de aEutorare) .la"ametele familiale "pecia3
"tabilimet care le a"i$ură $e"tiuea admii"trati&ă% fără a "e ame"teca B fucţioarea lor) +
a"i"tetă "ocială Bi &i!itea!ă cu re$ularitate pe păriţii3tutori) + familie u poate primi dec(t
u "i$ur copil #adicapat% fiid aEutată de o ec#ipă compu"ă di medici :p"i#iatru% pediatru%
reeducator;% u p"i#olo$% u educator 'i u Mie!i3terapeut) .ăriţii copilului #adicapat "ut
primiţi la di"pe"ar) Ei Bl pot lua pe copil aca"ă de două ori pe luă% B YceM3ed) .etru ca
păriţii3tutori "ă aibă o !i de odi#ă pe "ăptăm(ă% o a doua educatoare "e ocupă de toţi copiii
di "ector% pe care Bi prime'te alterati&% B $rupe mici% de maCimum 63H copii)
PLĂCERE, emoţie legatà de o senzaţie agreabilà sau de satisfacerea unei tendinţe.
,epi!(d de "tarea "ubiectului% plăcerea e"te i"tabilăN ea u re!i"tă "aţietăţii 'i di"pare o
dată cu re!ol&area te"iuii $eerate de trebuiţă) Ca "i durerea% are drept efect orietarea
acti&ităţii idi&idului pe calea adaptării: copilul "cuipă o "ub"taţă amară% dar u 'i o prăEiturăN
amitirea pe care o pă"trea!ă Bi călău!e'te mai t(r!iu coduita) .lăcerea e"te i"eparabilă de
doriţă% a'a cum durerea e"te i"eparabilă de reacţia de a&er"iue) Căutarea plăcerii 'i fu$a de
durere% caracteri"tice petru comportametul fiiţelor &ii% "e ob"er&ă c#iar 'i la aimalele
iferioare% cum "ut dafiile "au parameciiN ace"tea "ut B căutarea aumitor "ur"e de
eCcitaţie :taCii= po!iti&e;% "ut re"pi"e de altele :păţii=; "au <B)'i ale$ preferendum(ul lor=)
*a aimalele "uperioare :'obolai "i alte mamifere;% 9) +ld" 'i colaboratorii "ăi :8065; au
de"coperit eCi"teţa uor <cetri ai plăcerii=% locali!aţi la ba!a creierului :#ipotalamu" 'i
"eptum;) ECcitarea ace"tor !oe% pri itermediul uor microelectro!i implataţi B ecefal%
produce u afect= plăcut) ,acă Bl B&ăţăm pe u 'obola "ă3'i admii"tre!e plăcerea apă"(d
pe o pedală% "e co"tată că el o face Btr3o cadeţă di ce B ce mai rapidă% de mii de ori pe
oră% p(ă la epui!area totală) <Cetrii plăcerii=% umiţi ulterior "i"tem recompe"ator al
creierului% produc edorfieO) .lăcerea ia a'tere pri acti&area ace"tui "i"tem de către u
a$et fi!ic :"e!aţie;% c#imic :dro$; "au p"i#ic :"ucce";)
POLITZER :-eor$e";% filosof yi psiholog francez originar din România (Oradea, 19O3-
Suresnes, 1942).
A criticat la fel de &iolet itro"pecţia% be#a&iori"mul 'i p"i#olo$ia eCperimetală) Mai
fa&orabil p"i#aali!ei% re"pi$e totu'i ipote!a ico'tietului) .ropue o p"i#olo$ie cocretă%
al cărei obiect ar fi <drama umaă=% omul B totalitatea "a% cu moti&aţiile "ale biolo$ice%
"ociale 'i ecoomice) Are"tat petru acti&ităţile "ale B Re!i"teţă% e"te Bmpu'cat de $ermai
B !iua de 42 mai 8054) ,itre "crierile "ale% cităm -ritica fundamentelor psihologiei :8047;)
POPESCU-NEVEANU :.aul;% psiholog român (Huyi, jud. Vaslui, 1926 - Bucureyti,
1994).
Ab"ol&et al Iacultăţii de ."i#olo$ie "i .eda$o$ie a Ui&er"ităţii di /ucure'ti :8050;% obţie
doctoratul B p"i#olo$ie la Ui&er"itatea di *ei$rad) ,i 8062 a fo"t cofereţiar% iar di
80H0 profe"or de
PREFERENDUM
p"i#olo$ie la Ui&er"itatea /ucure'ti) Membru al A"ociaţie p"i#olo$ilor de limbă frace!ă% B
aii 0H2380H5 a ţiut u cur" la Ui&er"itate di .ari") A "tudiat Bdeo"ebi "e"ibili atea%
ba!ele fi!iolo$ice ale temperame elor umae% oto3$ee!a proce"elor co$iti&e% tră"ăturile
de per"oalitate% propu(d u ou model al "i"temului p"i#ic uma) ,itre "crierile "ale%
cităm: Eipurile de activitate nervoasă superioară la om :80H8;N *ersonalitatea şi cunoaşterea
ei .80H0;N Introducere în psihologia militară .801F;N "icţionar de psihologie :8017;)
POZIŢIE DEPRESIVĂ 3 T*EIN :ME*ANIE;)
POZIŢIE PARANOIDĂ 3Z T*EIN
:ME*ANIE;
POZIŢIE SCIZOPARANOIDĂ ·
T*EIN :ME*ANIE;
PRAG, intensitate pe care trebuie sà o atingà un stimul pentru a fi perceput sau pentru
a provoca o reacţie a organismului.
Numim prag a/solut eCcitaţia miimală capabilă "ă producă o "e!aţie :Bcep(d de la ce
di"taţă aude o per"oaă tic3tacul uui cea" care "e apropie de urec#ea "aJ; 'i prag diferenţial
catitatea miimă cu care trebuie "ă facem "ă &arie!e "timulul iiţial B a'a fel Bc(t "ubiectul
"ă "e"i!e!e o modificare o "e!aţiei: Btre 86 'i 8H $% 86 'i 81 $% 86 'i 87 $ u percep ici o
difereţă% acea"ta ede&eid perceptibilă dec(t de la 4F $ Bcolo) Valorile pra$urilor ab"olute
'i difereţiale "ut re!ultate "tati"ticeN ele core"pud mediei uui aumit umăr de mă"urări%
&ariid de la u idi&id
la altul :$rad de acuitate "e!orială% &(r"tă% "ăătate% itere" faţă de probă)));% precum 'i B
raport cu atura 'i ite"itatea "e!aţiilor "tudiate)
Se"ibilitatea oa"tră fucţioea!ă c(d ca u aparat de preci!ie% c(d ca u aparat $ro"ier: B
timp ce pot di"ti$e o $reutate de TM; $ faţă de ua de l T; $% Bmi e"te cu totul impo"ibil de a
percepe o difereţă Btre l M$ 'i 8F8F $) B "c#imb% difereţie! 8FFF $ de 88FF $ :difereţă \
8FF $;% B cele două ca!uri B care e"te perceptibilă o difereţă% raportul e"te co"tat :8FD8FF
\ TXlDl+++ \ lD8F;% ceea ce "e euţă B *e$ea lui Geber: pra$ul difereţial e"te
proporţioal cu ite"itatea iiţială a "timulului) .reci!ia "e"ibilităţii oa"tre depide de
mărimile pe care le are de e"timat)
PRAGMATISM, teorie care ia valoarea practicà drept dovadà de adevàr.
G) 9ame"= "puea: <E"te ade&ărat ceea ce reu'e'te=) Iără a &rea "ă Eu"tifice oportui"mul% el
"u"ţiea că o idee e"te ade&ărată dacă permite "ă "e reali!e!e ce&a &alabil 'i dacă procură
"ati"facţie)
PRECON$TIENT, în prima teorie freudianà, unul din sistemele care constituie aparatul
psihic`.
.reco'tietul re$rupea!ă a"amblul proce"elor p"i#ice latete% dar di"poibile% adică apte de
a de&ei co'tiete :amitirile% de eCemplu;) U "i"tem de ce!ură re$lea!ă trecerea de la
preco'tiet la co'tietă)
PREFERENDUM, valoare optimalà de excitaţie, datoratà unui agent
.RE-NANQA
exterior, pentru care o populaţie animalà îyi manifestà preferinţa.
B atură% preferendum(uF "e "ituea!ă B aria de $rupare a uei "pecii 'i B locurile B care ca "e
de!&oltă cel mai bie) ?)S) 9ei$" a arătat că p(ă 'i or$ai"mele cele mai primiti&e B'i au
preDe3ren'um(u\ lor) ECemplu: umeroa"e bacterii au u prcferendum termic ce core"pude
cu circa 5:;=C)
PREGNANŢĂ, calitate prin care o structurà ni se impune în mod spontan yi cu putere.
+ <formă buă= "e de$aEă et di a"amblul di care face parteN ea e"te "tabilă% deoarece e"te
cea mai buă fi$ură po"ibilă B raport cu re"pecti&ul a"amblu) Structurile "imple% re$ulate%
complete au o uitate mai mare 'i "ut mai pre$ate dec(t formele a"imetrice "au
icomplete) 4es/iltps,chologie" a "ubliiat că 'i amitirile a"cultă de acelea'i le$i: "e reţie
mai bie ceea ce e"te or$ai!at dec(t ceea ce e"te #aotic) Memote#ica= "e i"piră di ace"t
pricipiu)
D nouă pregnan!ă vi8uală se impune atunci cAnd ştim că acest ansamblu asimetric repre(
8intă trei litere majuscule: l, E şi " (după Fering*
PRE1UDECATĂ, atitudine specificà faţà de o persoanà sau de un lucru, negativà sau
pozitivà, bazatà pe o credinţà impusà de mediu yi care poate rezista informàrii.
.reEudecăţile afectea!ă toate domeiile: filo"ofic% reli$io"% politic% ra"ial% alimetar etc)
+ri$iea lor e"te compleCă) .reEudecăţile alimetare% de eCemplu% ţi de raritatea uor
alimete :C) G) ToY"ed;: B Africa% auto#toii mă(că lăcu"te% care europeilor le produc
$reaţă) .reEudecăţile ra"iale "e eCplică% B parte% pri mobiluri ecoomice% pri ece"itatea de
a3'i de"cărca a$re"i&itatea pe u ţap i"pă'itor% pri compleCe p"i#olo$ice :doriţa de a cre'te
B propriii oc#i;)
-) Murp#@ 'i R) *iMert au arătat că preEudecăţile "ut B $eeral $rupate) +"tilitatea Bmpotri&a
miorităţilor e"te u fapt ce ţie de idi&i!i coformi'ti% B apareţă ec#ilibraţi dar care% B
realitate% "ut aCio'i 'i luptă cotra a$oa"ei lor pri a fi co"er&atori) .rimite "ub iflueţa
mediului :B&ăţare% idetificarea cu membri di aturaE;% preEudecăţile "ut mai t(r!iu
raţioali!ate) Ele "ut efa"te Btruc(t co"tituie u ob"tacol B calea comuicării 'i predi"pu
oameii la coflict)
PRELOGIC, care precede logica.
Acea"tă oţiue% utili!ată de *) *e&@3/ru#l petru a caracteri!a metalitatea oameilor
eci&ili!aţi% a fo"t mai t(r!iu recuo"cută ca fal"ă "i re"pi"ă de autorul ei) Ea e"te a!i
Blocuită de aceea de <$(dire "ălbatică= :C) *e&i3Strau"";% eCpre"ie aturală a p"i#i"mului
uma% edetbrmată de ceriţele ci&ili!aţiei modere% B de!&oltarea $(dirii copilului "e
ob"er&ă o <&(r"tă pre3lo$ică=% caracteri!ată de orme de raţioamet care u re"pectă le$ile
lo$ice de cau!alitate 'i ocotradicţie)
PRINCIPIUL REALITĂŢII
PRESTIGIU, ascendent legat de statut yi de succes, care pare sà aibà un caracter
oarecum miraculos.
.re"ti$iul poate de&ei atributul uei per"oae :'ef% "a&at;% al uui $rup :cla"ă "ocială%
profe"ie;% al uui loc "au al uei epoci) Atribuit de "eme% pre"ti$iul "e impue opiiei
publice% pro&oacă defereta 'i admiraţia 'i% di cau!a puterii "ale de iflueţă% co"tituie o
&aloare "ocială eCtrem de apreciată) /ărbaţii 'i 'i femeile care "e bucură de pre"ti$iu eCercită%
Blr3ade&ăr% o &eritabilă putere de "u$e"tie a"upra cotemporailor lor% at(t a"upra maierei
lor de a fi Z :M+,Ă;% c(t 'i a"upra modului lor de a $(di) -oaa după pre"ti$iu traduce
trebuiţele de afirmare de "ie 'i de &alori!are per"oală a idi&i!ilor% care "ut% B $eeral%
BcuraEaţi de mediu% B maEoritatea $rupurilor "ociale eCi"tă o &eritabilă atreare culturală la
competiţie= 'i la a"ce"iue "ocială) Acea"ta eCplică% B parte% $oaa după pre"ti$iu% dar e"te
probabil că% idepedet de BcuraEarea dată de mediu% iter&i 'i alţi factori per"oali B
doriţa de a "trăluci) ,upă uii autori% $oaa după pre"ti$iu ar fi ade"ea le$ată de fru"trările
di copilărie% de "etimetul de a u fi fo"t iubit de către păriţi)
PRIMARITATE, tràsàturà de caracter care, dupà G. Heymans si E. Wiersma,
desemneazà ecoul imediat dar fugitiv al evenimentelor psihologice.
Subiectul <primar= e"te eCpa"i&% &e"el% dar "e "upără u'orN iube'te "c#imbarea 'i poate "ă
pară "uperficial) .rimaritatea are o corelaţie po!iti&ă de"tul de &i!ibilă cu eCtra&er"iuea=)
PRINCIPIUL CONSTANTEI, în
-e"taltp"@c#olo$ieP acea"tă le$e "e aplică feomeelor percepţioale: o <formă
buă= B'i pă"trea!ă propriile caracteri"tici% oricare ar fi modificările pre!etăriiN o melodie% de
eCemplu% tra"pu"ă Btr3u alt to% i "e pare idetică)
B teoria p"i#aalitică% pricipiul co"taţei de"emea!ă tediţa or$ai"mului de a reduce
orice eCcitaţie la u i&el c(t mai Eo" po"ibil: mă(c petru a3mi potoli foamea) ,ar dacă u
am imic de m(care% pot &i"a că mă o"păte! Bmpărăte'te)
PRINCIPIUL PLĂCERII/ NEPLĂCERII, postulat potrivit càruia activitatea ar avea
drept scop ultim càutarea plàcerii yi evitarea neplàcerii.
+rice te"iue care rupe ec#ilibrul or$ai"mului e"te eplăcută) +ri de c(te ori "e face "imţită
o trebuiţă% "utem determiaţi "ă căutăm B mediul ambiat obiectul "u"ceptibil "ă o
"ati"facă) Impul"iile "e a$aEea!ă pe căile cele mai "curte% dar c(d ace"tea "ut impracticabile
:obiect
ocolite care le duc la plăcerea căutată) Vi"ele 'i fata"mele= "ut două ditre ace"te căi)
PRINCIPIUL REALITĂŢII, prin cipiu reglator al funcţionàrii psihicului, care tinde la
aceleayi scopuri ca yi principiul plàcerii, dar ţinând seama de realitàţile exterioare.
Adaptarea la lumea eCterioară e"te o ece"itate) ,i acea"tă obli$aţie iau a'tere ateţia%
memoria% Eudecata) Sub iflueţa eCperieţei 'i a educaţiei% omul B&aţă "ă3'i am(e
"ati"facţia% "ă reuţe la o plăcere imediată petru a e&ita o "uferiţă "au petru a obţie o
"ati"facţie "uperioară) Realul Bl modelea!ă B mod pro$re"i& pe idi&id% care reu'e'te "ă
"ub"tituie pricipiul realităţii pricipiului plăcerii)
PRIVAŢIUNE
PRIVAŢIUNE, faptul de a fi lip"it de u bu)
.ri&area de "om% de &i"e "au de "timuli "e!oriali a făcut obiectul a umeroa"e eCperieţe)
*a om% i!olarea "e!orială Btr3u loc "pecial ameaEat% pe o durată de la trei p(ă la trei!eci "i
'a"e de ore% produce de!ordii &ariate: "omoleţă% pierderea "imţului realităţii% iritabilitate
"au aCietate care poate mer$e p(ă la paică% feomee #aluciatorii &i!uale% auditi&e%
cee"te!ice) .ri&area de "om "au de &i"e determiă maife"tări de acela'i tip) Studiid
efectele pri&ării precoce de ua di modalităţile "e!oriale :&ă!%de eCemplu;% cercetători ca ,)
?ebb au demo"trat că ab"eţa uui "timul pro&oacă B creier modificări aatomice 'i
bioc#imice a căror corectare ece"ită ueori mai multe "ăptăm(i)
PROCESOMAN 3Z CVERU*ENTĂ)
PROCES PRIMAR $l PROCES SECUNDAR, moduri de funcţionare a aparatului
psihic`.
.roce"ul primar caracteri!ea!ă ico'tietul% iar proce"ul "ecudar "i"temul preco'tietO3
co'tiet) B proce"ul primar eer$ia p"i#ică e"te mobilă 'i "e "cur$e liber% pe c(d B proce"ul
"ecudar ea e"te <le$ată= :cotrolată; 'i deci Bt(r!iată)
*rocesul primar, "pue E) 9oe"% e"te ca u curet impo"ibil de Bdi$uit% atre(d "ubiectul
"pre reali!area fata"matică a doriţei care i3a dat a'tere) *rocesul secundar, dimpotri&ă%
e"te ata'at raţiuii) Eer$ia u "e poate "cur$e Baite ca iteli$eţa "ă fi $ă"it o cale care "ă
ducă la "ati"facerea reală a doriţei) Mecai"mele code"ăriiO 'i depla"ării=% pu"e B e&ideţă
B di&er"ele formaţiui ale ico'tietului%
Bdeo"ebi B &i"e% fac parte ditre proce"ele primare% pe c(d raţioametul "i Eudecata ţi de
proce"ele "ecudare) .roce"ele primare "ut $u&erate de pricipiul plăcerii% iar proce"ele
"ecudare de pricipiul realităţii)
PROFIL PSIHOLOGIC, reprezentare graficà a rezultatelor obţinute de un subiect la o
serie de probe psihometrice.
Notele% eCprimate B uităţi de mă"ură comparabile% "ut le$ate de o liie care de"eea!ă
fi!ioomia metală a uui "ubiect) Ace"t procedeu% ima$iat de -) I) Ro""olimo :8084;%
permite "ă "e tra"e!e 'i profiluri de per"oalitate) Se &i!uali!ea!ă a"tfel datele furi!ate de
te"te 'i%e&etual% modificările produ"e de tratamet)
PROIECT, scop pe care ne propunem sà-1 atingem.
9) ,eYe@O 'i di"cipolul "ău G) TilpatricM au creat o te#ică de educaţie cuo"cută "ub umele
de metoda proiectelor. Ea co"tă B a da u coţiut cocret mucii 'colare% or$ai!(d
acti&ităţile 'colarilor B Eurul uui proiect liber ale" de către ei: tipărirea uui !iar% co"truirea
uei cabae etc) B cur"ul eCecutării proiectului% copiii B&aţă "ă "e documete!e% "ă lucre!e B
ec#ipă 'i de"coperă ece"itatea uei di"ciplie) Acea"tă metodă% "educătoare pri caracterul ei
pro"pecti&% care "timulea!ă "piritul de iiţiati&ă 'i de i&eţie% u "e acomodea!ă deloc cu
pro$ramele 'colare pre"tabilite 'i ece"are)
PROIECŢIE, mecanism de apàrare` al Eului, constând în a-i atribui în mod inconytient
altcuiva yi, cel mai adesea, de a percepe în lumea
45F
.R+STITUATA
exterioarà propriile impulsii, idei, intenţii, conflicte interioare.
.roiecţia permite eliberarea de afecteO i"uportabile: cutare "oţie fidelă% ico'tietă B
pri&iţa doriţelor ei de adulter% B'i acu!ă "oţul că o trădea!ă "au "e &a "imţi iubită de u
priete iocet) Ace"t mecai"m e"te eCtrem de ră"p(dit la idi&i!ii ormaliN el e"te cau!a
uor erori de Eudecată% care pot fi corectate pritr3o autocritică "ăătoa"ă) .roiecţia capătă o
importaţă deo"ebită B patolo$ia metală% B "pecial B delirurile #aluciatorii 'i B paraoiaO)
PROPAGANDĂ, difuzare a unei idei sau a unei doctrine, destinatà sà modifice opiniile,
sentimentele, atitudinile persoanei sau grupului la care se adreseazà.
Se Brude'te cu educaţia% dar pe c(d acea"ta "e a"ocia!ă cu ade&ărul% propa$ada u38
re"pectă Btotdeaua) Ea u e"te B mod obli$atoriu rea :propa$ada
Eudecăţilor oa"tre pri tra"formarea "i"temului o"tru de referiţă% la care raportăm toate
lucrurile) Ea u e"te atotputerică 'i are e&oie de difu!area pe u tere prielic "pre a3"i
ati$e di pli "copurile% dar Btr3u re$im totalitar% care cotrolea!ă pre"a 'i tele&i!iuea%
puterea ei e"te ab"olută)
PROPRIOCEPTORI, receptori senzoriali care ne informeazà în permanenţà asupra
posturii yi miycàrilor noastre.
Ace"te or$ae "e!iti&e "ut "ituate B mu'c#i% tedoae 'i articulaţii) A"amblul iformaţiilor
&i!uale% tactile 'i labiritice :pro&eid de la caalele "emicirculare ale urec#ii itere;
co"tituie ba!a "e!orială a elaborării "c#emei corporale=)
PROSPECTIVĂ, reflecţie asupra viitorului.
Nu e"te pre&i!iuea &iitorului ba!ată pe
e"te ade"ea utili!ată B "copuri cote"tabile) C(d e"te făţi'ă 'i "e adre"ea!ă adulţilor
a&erti!aţi% e"te po"ibil "ă3i re!i'ti% "upu(d ar$umetele pre!etate uei critici obiecti&eN dar
eCi"tă 'i o propa$adă i"idioa"ă 'i care "e adre"ea!ă 'i copiilor: a!i'tii folo"eau cărţile de
aritmetică petru a tra"mite ideile e"eţiale ale doctriei lor) .ropa$ada% care &i!ea!ă "ă
forme!e aumite atitudii 'i "ă impuă "tereotipuriP "ociale% e"te de atură totalitară) Ea tide
"ă codiţioe!e idi&idul% cre(du3i mecai"me automate B "copul de a cotrola 'i maipula
comportametul "ău "ocial :"ă &ote!e petru cutare partid% "ă "e a$aEe!e B armată)));)
.ropa$ada are drept "cop modificarea percepţiilor "i
reflecţie 'tiiţifică 'i diamică a"upra &iitorului omului% pri&it pri pri"ma uor e&eimete
&iitoare pe care i le ima$iăm) Ea cere creati&itateO di partea acelora care fiCea!ă obiecti&ele
de reali!at pe terme lu$) Acea"tă di"cipliă% creată B 8066 de u $rup de p"i#olo$i :-)
/er$er;% ecoomi'ti :A) Sau&@; 'i admii"tratori :*) Arm(d;% ar trebui "ă fie Baite de toate
o "pecialitate a $u&eraţilor)
PROSTITUATĂ, persoanà care îyi închiriazà corpul.
,upă C) *ombro"o 'i .) TaroY"Mi% maEoritatea pro"tituatelor ar fi de$eerate per&er"e%
crude% micioa"e 'i lee'e) Te!a acea"ta u mai e"te admi"ă: pro"tituţia u
PSIHAGOGIE
mai e"te co"iderată o di"po!iţie co$eitală% ci re!ultatul iflueţelor p"i#o"ociale "uferite
Bcă di prima copilărie% Bcă B prima parte a "ecolului al XlX3lea% A) 9) .aret3,uc#(telet
:8721; ota că u "fert ditre fete fu"e"eră orfae de mici "au abadoate) Mai t(r!iu% ?) Elli"
:8040; a i"i"tat a"upra proporţiei ridicate :5F36FS; a fo"telor "er&itoare B r(dul pro"titua3
telor 'i a"upra ca!urilor de familii di"ociate "au a ca!urilor de careţă pateră :două treimi; B
atecedete) ,acă e"te ade&ărat că ueori "e $ă"e"c debile B r(durile lor% aproape toate au o
iteli$eţă ormală "i u pre!ită ici o tulburare metală realmete defiită) Cu toate
ace"tea% "tructura afecti&ă a pro"tituatei pare eCtrem de particulară% domiată de o decepţie
&ec#e) .e pla ico'tiet% pro"tituata "3ar da altor bărbaţi petru a "e ră!bua pe tată% care a
preferat3o pe mamă B locul eiN iar dacă le cere bai bărbaţilor% e"te petru a3'i afirma puterea
'i domiaţia :u fel de ca"trare "imbolică;) Nici ua ditre ace"te te!e u e"te "uficietă "pre a
eCplica pro"tituţia% Btruc(t ace"t fapt depide "imulta de mai multe cau!e: p"i#olo$ice%
"ociale "i ecoomice)
PSIHAGOGIE, termen propus de C. Baudain pentru a desemna ansamblul metodelor
educative, mai mult psihologice decât pedagogice, care vizeazà în esenţà sà favorizeze
evoluţia personalitàţii, fàrà a-i impune un statut determinat.
Acea"tă formă de reeducare p"i#o3peda$o$ică u permite tratarea e&ro!elor% dar ade"ea e"te
"uficietă "pre a3i readapta pe copiii cu tulburări de caracter)
PSIHANALIZĂ, metodà de tratament al tulburàrilor mentale, metodà care se bazeazà
pe investigaţia psihologicà, abisalà, devenind ,ytiinţà a inconytientului".
Iodatorul ei% S) Ireud% ob"er&(d efectele oci&e ale uor e&eimete traumatice aparet
uitate% a "tabilit o le$ătură Btre ace"tea 'i "imptomele maife"tate% coc#i3!(d a"upra
eCi"teţei uui inconştient# dinamic. Uele ditre actele oa"tre cele mai baale :uitarea de a
pue la cutia po'tală o "cri"oare; c(t 'i ditre cele mai "traii :ritualul "pălării m(iilor la uii
e&rotici; "ut% afirmă el% datorate uor cau!e ob"cure% B"ă reale)
Simptomele e&rotice au u "e"N le putem Bţele$e cu codiţia de a depă'i aumite
re!i"teţe= B "patele cărora "e află ico'tietul) .etru a i!buti lucrul ace"ta% S) Ireud
Bcearcă pe r(d #ipo!a% "u$e"tia :%%&ă puteţi amiti de trecutul dumea&oa"tră=; 'i%B "f(r'it%
metoda a"ociaţiei libere :<"pueţi tot ceea ce &ă trece pri mite=;% care "e arată a fi cea mai
buă% deoarece re"pectă per"oaa umaă) Subiectul colaboreaDă a"tfel la tratametul "ău)
,e"coperirea ico'tietului u "e face pri efracţie% ci pritr3u lu$ drum &olutar% B cur"ul
căruia pacietul B&aţă "ă3'i cotrole!e emoţiile) Numai după ce 'i3a abadoat re!i"teţele
reu'e'te el "ă3'i Bţelea$ă moti&aţiile comportametului 'i poate de&ei "tăp(ul coduitei
"ale) B timpul 'ediţelor% p"i#aali"tul Bl la"ă pe paciet "ă "e eCprime fără re"tricţieN el Bi
iterpretea!ă re!i"teţele 'i atitudiile faţă de p"i#aali"t :tra"ferO;)
Cura p"i#aalitică% u fel de reeducare p"i#olo$ică ce "e Btide lui 'i c#iar ai :B trei3patru
'ediţe pe "ăptăm(ă;% u poate fi Btrepri"ă dec(t dacă "ut Bdepliite
454
PSIHASTENIE
aumite codiţii) Cele mai importate "ut &oiţa pacietului de a "e B"ăăto'i :fără de care
u poate re"pecta co&eţiile de ba!ă: re$ularitatea 'ediţelor% re$ula oomi"iuii etc);N u
i&el itelectual "i
"ată :e"te $reu "ă3ţi modifici atitudiile la bătr(eţe;) Ea trebuie codu"ă de u p"i#oterapeut
de Baltă calificare% care "ă fi "uportat el B"u'i o aali!ăP didactică 'i de cotrol)
."i#aali!a a permi" "ă "e puă B e&ideţă u aumit umăr de fapte p"i#ice% di care S)
Ireud a eCtra" le$i) .ricipala "a de"coperire e"te "eCualitatea ifatilă% care "e a'te o dată cu
&iaţa 'i trece pri diferite "tadiiP Baite de a aEu$e la perioada $eitală propriu3!i"ă%B care
"copul "eCual e"te coitul ormal cu u parteer de "eC opu") ,e la a'tere la pubertate% B"ă%
impul"iile :forţe biolo$ice; "ut "upu"e mai multor factori care le iflueţea!ă de"tiul)
.etru a de"crie ace"te e&eimete p"i#ice% e"te ece"ar "ă le pri&im di trei u$#iuri diferite:
ditr3u puct de &edere dinamic :coflict Btre forţele eCi"tete;% ecoNNomDOc :catitatea de
eer$ie c#eltuită; 'i topic :"tructura per"oalităţii;) Ireud a fo"t a"tfel determiat "ă3'i
elabore!e o teorie fără Bcetare remaiată 'i B cotiuă e&oluţie% ale cărei mari pricipii le
meţioămN
8; +rice coduită tide "ă "uprime o eCcitaţie eplăcută .principiul plăcerii#6; lumea
eCterioară impue aumite codiţii% de care trebuie ţiut "eama .principiul realităţii6;
eCperieţele marcate au tediţa de a "e reproduce .cerinţa imperioasă de repetiţie6.
=6 Aparatul p"i#ic e"te compu" di trei i"taţe: ?inele# :totalitatea impul"iilor
primare% "upu"e pricipiului plăcerii;% SiNpraeuf :totalitatea iterdicţiilor morale iteriori!ate;
'i 7nl", a căii fucţie e"te "ă re!ol&e coflictele Btre impul"ii 'i realitatea eCterioară% "au
ditre Sie 'i co'tiiţa morală)
2; ,acă Iul u reu'e'te "ă aEu"te!e B mod "ati"făcător "ubiectul la mediul "ău "au "ă3i
"ati"facă trebuiţele% "e produc tulburări ale coduitei: re$re"iue% e&ro!ă% tulburări
p"i#o"omatice% delic&etă etc)
*a Bceput re!er&at adulţilor e&ro!aţi% tratametul p"i#aalitic a fo"t pro$re"i& eCti" la
copii% la crimiali 'i la "c#iD)o3freici) ,ar p"i#aali!a u "e mulţume'te "ă fie o terapeutică)
Ea a de&eit o 'tiiţă eCplicati&ă a comportametului uma 'i furi!ea!ă ipote!e fecude
diferitelor 'tiiţe ale omului: peda$o$ie% "ociolo$ie% atropolo$ie)
PSIHASTENIE, nevrozà caracterizatà de un sentiment de incom-pletitudine, preocupàri
obsedante, scrupule, timiditate yi o slàbire generalà a voinţei.
Iadaptat la real% p"i#a"teicul are tediţa de a "e refu$ia B ima$iar 'i a "e mulţumi cu o
acti&itate &idă :tic% flecăreală;)
,upă .) 9aet% acea"tă "tare ar fi co"tituţioală) ,ar acea"tă eCplicaţie% care u recuoa'te
importaţa iflueţelor di copilărie% e"te actualmete cote"tată) Ceea ce 9aet ume'te
<"cădere a te"iuii p"i#olo$ice= pare a fi mai de$rabă u deficit de "tabilitate 'i o dificultate
accetuată a idi&idului de a "e adapta) ?iper"e"ibil% tem(du3"e de lo&iturile aplicate de
lumea eCterioară% el "e Bc#ide B "ie B"u'i) Te"iuea "a p"i#olo$ică e"te mai cur(d pro"t
orietată dec(t deficietă)
,acă i "e redă Bcrederea B "ie% ducă e"te "timulat% BcuraEat% "ubiectul p"i#a"teie B'i
ameliorea!ă &i!ibil performaţele% B oua cla"ificare p"i#iatrică americaă :,SM III3R%
8070; u "e $ă"e'te p"i#a"teia% de"crierea care "e apropie de acea"ta fiid cea a
<per"oalităţii depedeteOO)
PSIHIATRIE, studiu yi tratament al maladiilor mentale.
Către "f(r'itul E&ului mediu% B +ccidet maladia metală era co"iderată de ori$ie
"upraaturală) Sub Vec#iul Re$im% B "pitale c(te&a locuri erau reD)er&ate petru <ebui=% dar
caracterul patolo$ic al "tării lor Bcă u era recuo"cut) A trebuit "ă &iă Re&oluţia frace!ă
petru ca% "ub iflueţa lui .#ilippe .iel :81563874H;% ace'ti bola&i "ă fie Bcrediţaţi
medicilor) ,ar codiţiile lor de &iaţă% B "tabilimetele p"i#iatrice% răm(eau mi!erabile) B
"ecolul al XlX3lea% umărul <alieaţilor= iteraţi a cre"cut co"iderabil% le$ea di 2F iuie
8727 re$lemet(d codiţiile de iterare) ,upă 804F% "3a ră"p(dit practica <pla"ărilor
libere=% B 802H% <a!ilurile= "3au tra"format B <"pitale p"i#iatrice=)
Imediat după cel de al doilea ră!boi modial% p"i#iatrii "3au "trăduit "ă de!&olte &iaţa "ocială a
bola&ilor :terapie ocupa3ţioală% er$oterapie;% dar miEloacele terapeutice erau limitate:
i!olare% #idroterapie% "edati&e% 'ocuri :i"ulio'ocuri% electro3'ocuri;% tratamet moral) Numai
B aii 806F 'i3au făcut apariţia medicametele acti&e B p"i#o!e: euroleptice :8064;%
atidepre"i&e :8061;% litiu% ceea ce a cotribuit la tra"formarea atmo"ferei di "tabilimete 'i
a facilitat abordarea p"i#o3terapeutică a pacieţilor) ECterările au de&eit 'i ele mai
umeroa"e% iar pe l($ă "pitale "3au creat di"pe"are% <"pitale de
!i=% cămie de po"tcură% ateliere proteEate% cetre de aEutorare pri mucă etc)
0pitalele de n au B &edere bola&ii care au domiciliu 'i care "eara "e pot Btoarce aca"ă) Ele
oferă pacieţilor acti&ităţi de $rup :eCpre"ie &erbală% corporală% arti"tică% culturală)));%
po"ibilitatea de "upra&e$#ere a c#imioterapiei 'i recur"ul la u di"po!iti& p"i#otcrapeutic)
Irec&etarea re$ulată a "pitalului de !i co"tituie o reB&ăţare a &ieţii "ociale% limit(d "i
ri"curile de de!a$re$are familială% pri pla"area copiilor% de eCemplu) ,atorită c#imioterapiei
'i "tructurilor de aEutorare u'oare% umero'i bola&i u mai au e&oie "ă treacă pri
Clietela p"i#iatrilor "3a di&er"ificat 'i "3a eCti" 'i ea% ceea ce do&ede'te faptul că maladia
metală elii'te'te mai puţi dec(t altădată) AD)i pacieţii "ut trataţi ca per"oae "uferide%
B mediul lor "ocial atural) E"te ade&ărat că u toţi "e &idecă% dar u paciet di doi
"f(r'e'te pri a3'i $ă"i u ec#ilibru "uficiet Bc(t "ă "e di"pe"e!e de B$riEirea p"i#iatrică)
PSIHOCHIRURGIE 33Z NEUR+C?IRUR-IE)
PSIHODIAGNOSTIC, metodà de explorare a personalitàţii bazatà pe interpretarea
liberà de forme accidentale.
Subiectul% căruia i "e pre!ită o "erie de pete de cereală=% e$re "au multicolore% e"te i&itat
"ă "puă ce ar putea ele "ă repre!ite) Ră"pu"urile "ut codificate 'i iterpretate B ba!a uor
criterii "tabilite)
S3a do&edit% Btr3ade&ăr% că percepţia e"te "tr(" le$ată de per"oalitate) Uii "ubiecţi au% de
eCemplu% tediţa de a "e"i!a a"amblul pla'ei cu pete% iar alţii "e opre"c a"upra detaliilorN
uii "ut mai
455
.SI?+IARMAC+*+-IE
"e"ibili la culoare% alţii la forme etc) Ace"te &ariaţii idi&iduale e oferă date de"pre
caracterul 'i "tructura per"oalităţii "ubiecţilor eCamiaţi% B pofida criticilor formulate de
mulţi autori% p"i#odia$o"ticul lui Ror"c#ac#O are o certă &aliditate) ,i păcate e"te prea puţi
ecoomic% corectarea "a ece"it(d mult timp) :A "e citi Mariaa Ro'ea% $etode de psiho(
diagnostic .11=6 Y ota trad)U
PSIHODRAMĂ, tehnicà psihote-rapeuticà creatà de 1. L. Moreno` (1921), care
utilizeazà jocul dramatic liber yi urmàreyte dezvoltarea activà a spontaneitàţii
subiecţilor.
ECteriori!area $(durilor per"oale B cur"ul impro&i!aţiilor "ceice 'i aali!a lor de către
p"i#otcrapeutul care coduce Eocul co"tituie e"eţa ace"tei terapeutici% aplicabilă la copii 'i la
adulţi)
Bcă de la Ari"totel "e cuo"c efectele cat#artice ale acţiuii dramatice a"upra "pectatorului%
dar Moreo e"te acela care petru prima dată a Bţele" biefacerile ace"tei acţiui petru
actorul B"u'i% cer(3du3i "ă fie ab"olut "pota% "ă3'i Eoace propriul "ău per"oaE% pe cot
propriu% abado(d orice idee de a produce efect a"upra "pectatorilor)
Lediţele de p"i#odramă cuprid trei părţi: prologul, B cur"ul căruia p"i#o3terapeutul "e
"trăduie'te "ă facă "ă di"pară orice Eeă la actori% "ă3i facă "ă "e "imtă la lar$ul lor% di"cut(d
cu ei de"pre 'ediţăN Docul dramatic :impro&i!aţie pe o temă alea"ă B prealabil de toţi
participaţii;N discuţia finală, B care "e cometea!ă Eocul fiecăruia 'i iteracţiuile umae di
cur"ul 'ediţei% de$aE(du3"e B&ăţămitele tra"e de fiecare a"upra lui B"u'i)
."i#odramă co"tituie u miEloc pri&ile$iat de eCprimare a coflictelor per"oale% miEloc
caCio$e% deoarece eCteriori!area "e face Btr3u mod ludic% $raţie căruia "ubiectul "e
Bţele$e pe "ie 'i "e tra"formă pe mă"ură ce "e recuoa'te) ."i#odramă "e utili!ea!ă "i "ub
formă de Eoc de roluriP% ca i"trumet de perfecţioare per"oală 'i ca miEloc de "elecţie a
cadidaţilor petru aumite po"turi de mucă)
PSIHOFARMACOLOGIE, studiu al efectelor produse de medicamente yi droguri
asupra psihismului yi dispoziţiei.
Uele produ"e "ut toice% altele "ut #ipotice "au #alucio$ee=) IEectarea itra&eoa"ă de
barbiturice% petru arco3aali!ă=% cufudă "ubiectul Btr3o "tare de "emi"om 'i% pri
Blăturarea i#ibiţiilor afecti&e pe care le determiă% permite reapariţia amitirilor uitate% B
felul ace"ta e"te po"ibilă &idecarea e&ro!elor% adu3c(du3"e B co'tiiţă e&eimetul
traumati!at 'i făc(du3"e po"ibilă de"cărcarea emoţioală core"pu!ătoare :cat#ar"i";)
IEect(d la aimale o "ub"taţă toCică :bulbocapiă;% ?) de 9o$ 'i ?) /aruM au reu'it "ă
reproducă de!ordii p"i#omotorii cuo"cute "ub umele de catatoie=) Alţi autori :9) ,ela@;%
eCperimet(d cu alca3loi!i di corul de "ecară :*S, 46; 'i cu pe@otl :me"ealiă;% au
$eerat "tări p"i#opatolo$ice :#aluciaţii; care au permi" "tudierea relaţiilor real3ima$iar)
Apariţia p"i#ofarmacolo$iei B cliica p"i#iatrică duce la mari pro$re"e: oile medicamete%
care acţioea!ă a"upra fucţiilor p"i#olo$ice de ba!ă :"tare de &e$#e% di"po!iţie% emoti&itate;%
Bi eliberea!ă B parte pe bola&i de uele tulburări p"i#ice maEore) Ele u re!ol&ă problema%
dar%
245
PSIHOFIZICĂ
"uprim(d petru momet maife"tările care "e opueau comuicării ormale cu "emeii% Bi
predi"pu la acţiuea p"i#o3terapiei) 33Z NEUR+*E.TicN TRANC?I*IRANT)
PSIHOFIZICĂ, disciplinà care studiazà yi cautà sà cuantifice senzaţiile provocate de
excitaţii determinate.
Iodată de -) T) Iec#er% p"i#ofi!ica "3a aCat Bdeo"ebi pe mă"urarea pragurilor a/solute#
ale "e!aţiei :"e au$metea!ă eCcitaţia p(ă B mometul B care "ubiectul declară că o
percepe; "i a pragurilor dite(rcnţiale :"e &aria!ă ite"itatea "timulului 'i "e cere "ubiectului
"ă "emale!e modificările "e!aţiei;) .ricipalii repre!etaţi ai ace"tei mi'cări au fo"t% B
-ermaia% Iec#er 'i G) GudtN B Iraţa% A) /iet% ?) .iero 'i -) ,uia"N B Siatele Uite%
S) S) Ste&e" lB Rom(ia% -#) Rapa K ota trad)i)
PSIHOFIZIOLOGIE, parte a psihologiei experimentale care studiazà mecanismele
fiziologice ale comportamentului yi activitàţii mentale.
."i#olo$ia fi!iolo$ică% care iiţial a repre!etat Btrea$a p"i#olo$ie eCperimetală a "ecolului
al XlX3lea% "3a difereţiat cu timpul de acea"ta% "f(r'id pri a co"titui o di"cipliă
autoomă) Actualmete ea acoperă u c(mp &a"t% Bcep(d cu fi!iolo$ia "e!aţiilor 'i
mecai"mele bioc#imice ale "omului "au memoriei 'i termi(d cu B&ăţarea
comportametului "eCual) Ambiţia "a e"te u umai de a preci!a "tructurile or$aice 'i
le$ăturile lor fucţioale pu"e B Eoc B ace"te acti&ităţi% ci 'i de a co"trui <o fi!iolo$ie a
fucţioării or$ai"mului total B relaţie cu mediul= :9) .aillard;)
PSIHOGALVANIC > REI*EX .SI?+3
-A*VANIC)
PSIHOLOG, persoanà a càrei activitate profesionalà se exercità în unul din domeniile
psihologiei.
B Iraţa% de la le$ea di 46 iulie 8076% folo"iţa profe"ioală a titlului de p"i#olo$ e"te
re!er&ată titularilor uei diplome care ade&ere'te o formaţie ui&er"itară% fudametală 'i
aplicată% de Balt i&el% B p"i#olo$ie% cum e"te diploma de "tudii "uperioare "peciali!ate
:,)E)S)S); "au diploma de "tudii aprofudate :,)E)A);%B"oţite de o măie"trie B p"i#olo$ie%
diploma de p"i#olo$ie a mucii% eliberată de Co"er&atorul aţioal de arte 'i me"erii% "au
diploma Lcolii Ue p"i#olo$i practiciei) U!urparea titlului de p"i#olo$ e"te pedep"ită coform
art) 460 di Codul peal)
."i#olo$ia e"te o di"cipliă dificilă% care ece"ită di partea celui care o eCercită &a"te
cuo'tiţe% teoretice 'i practice% precum 'i o capacitate de empatie care "ă3i permită "tabilirea
uui raport autetic cu "emeul% Bţele$erea rolurilor "ale% a atitudiilor 'i coduitelor)
Iucţiile p"i#olo$ului "ut multiple: B mod tradiţioal el participă la dia$o"tic :te"te%
co&orbiri; 'i la de!&oltarea per"oaei :"faturi% "priEi%p"i#oterapie;) Ade"ea efectuea!ă
acti&ităţi de pre&eţie% de iformare% de formare 'i de cercetare% B Iraţa% eCi"tă o or$ai!aţie
profe"ioală% Societatea frace!ă de p"i#olo$ie% ai cărei membri "e a$aEea!ă "ă re"pecte
cadrul deotolo$ic elaborat de ea B 80H8)
PSIHOLOGIA COPILULUI, studiazà psihogeneza. reliefând legile evoluţiei psihicului,
stadiile parcurse,
246
PSIHOLOGIE ANIMALA
particularitàţile proprii flecarul stadiu.
WSe poate citi Ur"ula Lc#iopu% *sihologia copilului .80H1; K ota trad); 3V .SI?+*+-IE
-ENETICĂ)
PSIHOLOGIE, ytiinţà a faptelor psihice.
Ace"t terme datea!ă di "ecolul al XVI3lea% dar a de&eit u!ual Bcep(d cu "ecolul al
XVlII3lea% datorită lui C) Golff% care 83a utili!at B a "a *s,chologia empirica :8124; 'i B
*s,chologia raţionali> :8125;) Multă &reme cocepută ca <'tiiţă a &ieţii metale% a
feomeelor 'i codiţiilor ace"teia= :G) 9ame"% 870F;% p"i#olo$ia "e defie'te a"tă!i% ditr3u
puct de &edere mai $lobal% ca <'tiiţă a coduitei=) Termeul <coduită= de"emea!ă% B
afară de comportametul ob"er&abil B mod obiecti&% acţiuea a"upra aturaEului :pri
comuicare% de eCemplu;% iteracţiuea or$ai"m3mediu 'i acţiuea a"upra propriului corp
:proce"e fi!iolo$ice co'tiete "au ico'tiete;) ."i#olo$ia $rupea!ă deci mai multe
di"ciplie di"ticte% care fac obiectul uor defiiţii aparte)
."i#olo$ia u "3a afirmat ca 'tiiţă dec(t "epar(du3"e% la "f(r'itul "ecolului al XlX3lea% de
filo"ofic) Treptat% B pofida uor $ra&e cri!e iterioare :"au datorită lor;% ea "3a co"tituit ca
di"cipliă umai"tă autoomă) Metoda "a% comparabilă cu aceea a altor 'tiiţe% co"tă B a
"upue ipote!ele cofrutării cu faptele obiecti&eN miEloacele "ale e"eţiale "ut ob"er&aţia 'i
eCperimetarea) *a Bceput aCată pe omul ormal% adult 'i ci&ili!at% ea 'i3a eCti"
i&e"ti$aţiile la bola&% la copil% la omul primiti&% la $rupurile "ociale 'i c#iar la aimal% B'i
probea!ă eCi"teţa 'i B'i demo"trea!ă importaţa B acţiuea "a practică) C(mpul ei de
aplicaţie% care pare emăr3
$iit% cre'te cotiuu) Te#icile ei particulare formea!ă u a"amblu de eBlocuit de acţiue
'i de cuoa'tere a fiiţei umae) Cu toate ace"tea% ca toate celelalte 'tiiţe% p"i#olo$ia are
limitele "ale) Te"tele de iteli$eţăO 'i metodele proiecti&e=% de eCemplu% u au dec(t &aloarea
p"i#olo$ilor care le folo"e"c% ele epret(du3"e la o utili!are ma'ială) + altă obiecţie% adu"ă
de uii p"i#olo$iei% pri&e'te puterea ei de acţiue) ,eparte de a &edea u pro$re" B oile
miEloace ale p"i#olo$iei de cuoa'tere a omului% ace'ti autori le co"ideră u i"trumet de
temut% capabil "ă a"er&ea"că omul) Acea"tă temere "e Brude'te cu aceea Bcercată B faţa
pro$re"elor te#icii 'i 'tiiţei B $eera] :ma'ii"m idu"trial% dome"ticirea eer$iei
atomice ));N ea B'i are ob(r'ia mai mult Btr3o a$oa"ă eCi"teţială dec(t Btr3u &eritabil
umai"m% B orice ca!% e"te o temere fără obiect% căci% u mai puţi dec(t medicul% p"i#olo$ul
e"te B "er&iciul omului) Nu umai că el e&ită actele preEudiciabile petru "eme% dar iter!ice
ca miEloacele p"i#olo$ice care depid de el "ă fie utili!ate de alţii B "copuri cote"tabile 33Z
.SI?+*+-IE C*INICĂN .SI?+*+-IE ,IIERENQIA*ĂN .SI?+*+-IE EX.ERIMENTA*ĂN .SI?+*+-IE -ENETICĂ) U Se
poate citi Va"ile .a&elcu% "rama psihologiei, 80H6% 8014 3 ota trad)d
PSIHOLOGIE ANIMALĂ, ramurà a psihologiei comparate.
.ro$re"ele p"i#olo$iei ca 'tiiţă ba!(3du3"e% B mare parte% pe folo"irea metodelor
eCperimetale=% cercetătorii :I) .) .a&lo&% de eCemplu; "3au &ă!ut obli$aţi "ă lucre!e pe
aimale) Acea"tă opţiue% care are ico&eietele ei :tetaţia de eCtrapolare de la aimal la
om% petru a u meţioa dec(t uul di ele;% oferă multe a&ataEe)
451
PSIHOLOGIE CLINICA
.e de o parte% durata &ieţii maEorităţii aimalelor fiid mai "curtă dec(t aceea a omului% e"te
po"ibil "ă "e Btrepridă cercetări pe terme lu$) ECperimet(d% de eCemplu% pe douăD)eci de
$eeraţii de 'obolai :B ca!ul omului ar fi fo"t e&oie de H:X; de ai];% "3a putut "tudia
iflueţa eredităţii a"upra aptitudiii de a parcur$e u labirit) .e de alta parte% dat fiid faptul
că "e pot cotrola mai bie codiţiile de &iaţă 'i "tarea fiD)iolo$ică a aimalelor dec(t acelea
ale omului% "ut reali!abile uele eCperieţeN e"te po"ibil)de eCemplu% "ă "e mă"oare forţa
tediţelor :foame% "ete))); pri metoda pri&aţiuilor% $reu de aplicat la fiiţa umaă)
."i#olo$ia aimală co"tituie u domeiu B care "e elaborea!ă oi metode care fac apel la
te#icile cele mai modere)
PSIHOLOGIE CLINICĂ, metodà
specificà de înţelegere a conduitelor umane, care urmàreyte sà determine simultan ceea
ce este tipic yi ceea ce este individual la un subiect, considerat ca o fiinţà care tràieyte o
situaţie definità.
Străduidu3"e "ă Bţelea$ă "e"ul coduitelor% ea aali!ea!ă coflictele per"oaei :"au
$rupului; 'i Bcercările "ale de a le re!ol&a) ."i#olo$ia cliică utili!ea!ă datele furi!ate de
ac#eta "ocială :mărturii recoltate di aturaEul "ubiectului;% te#ici eCperimetale :te"te de
iteli$eţă% de caracter etc);% ob"er&area comportametului% co&orbirea de Ia om la om%
datele biotipolo$iei 'i acelea ale p"i#aali!ei% căut(d "ă ite$re!e toate elemetele obţiute
Btr3o repre!etare de a"amblu "uficiet de coeretă pri&id comportametul "ubiectului% ale
cărui moti&aţii
248
'i "emificaţie profudă &rea "ă le de$aEe!e) .orid de la "tudiul de ca! aprofudat%
p"i#olo$ia cliică "peră "ă aEu$ă la o $eerali!are 'tiiţifică &alabilă)
PSIHOLOGIE COMPARATĂ, ramurà a psihologiei care cautà sà scoatà în evidenţà
similitudinile sau diferenţele psihologice, punând în paralel omul yi animalul, oamenii
sau grupurile umane, în funcţie de rase, medii culturale, niveluri socio-economice, vârste
etc.
ECperieţa lui G) N) Tello$% care 'i3a cre"cut fiul Bmpreuă cu u pui de cimpa!eu de
aceea'i &(r"tă% cercetările lui +) Tlieber$ B r(durile copiilor de idiei di re!er&aţii 'i ale
copiilor albi care frec&etau acelea'i "coli% acelea ale lui A) -e"ell pri&id $emeii% toate
"tudiile care pu B Eoc u $rup "au u "ubiect martor itră B cadrul p"i#olo$iei comparate)
PSIHOLOGIE CONCRETĂ, psihologie în raport cu realitatea.
B 8040% -) .olit!erP% fodatorul uei <Re&i"te de p"i#olo$ie cocretă=% a atacat p"i#olo$ia
'tiiţifică aCată pe "tudierea omului B laborator% idepedet de codiţiile "ale de &iaţă) +"til
ace"tei forme de cercetare artificială% el precoi!ea!ă o abordare diferită a fiiţei umae%
ba!ată pe compre#e"iuea comportametelor% eCamiate B raport cu Btre$ul <dramei= idi3
&iduale)
PSIHOLOGIE DIFERENŢIALĂ,
studiu comparativ al diferenţelor individuale.
Iiiţele umae "e difereţia!ă uele de altele pri caracteri"ticile lor fi!ice
PSIHOLOGIE GENETICA
:&(r"tă% "eC% talie% $reutate% culoarea pielii% a părului))); 'i metale :iteli$eţă% aptitudii%
caracter)));) +biectul p"i#olo$iei difereţiale e"te cuoa'terea ace"tor difereţe) Scopul "ău u
e"te umai "peculati&% ci Bdeo"ebi practic% iar c(mpul de aplicare B$lobea!ă at(t orietarea
'colară 'i profe"ioală c(t 'i crimiolo$ia) ."i#olo$ia difereţială caută "ă cuoa"că
aptitudiile uui idi&id% "ă Bţelea$ă per"oalitatea "a B fucţie de ba$aEul "ău ereditar 'i de
iflueţele "uferite B mediu :educaţie% cultură))); B ace"t "cop utili!ea!ă B "pecial metodele
p"i#ometrice :te"tele;)
PSIHOLOGIE DINAMICĂ, ramurà a psihologiei care studiazà forţele exercitate
asupra fiinţei umane yi consecinţele lor în organizarea personalitàţii.
ECamiea!ă omul B c(mpul "ău p"i#olo$ic% acţio(d 'i reacţio(d% "upu" te"iuilor
iterioare 'i eCterioare% B reţeaua "a de relaţii umae) Iace apel la datele p"i#olo$iei "ocialeO
'i ale p"i#aali!ei petru a Bţele$e comportametele 'i moti&aţiile idi&i!ilor :ade"ea
ico'tiete;) 3Z *EVIN :TURT;)
PSIHOLOGIE ECONOMICĂ, disciplinà care are ca obiect studiul conduitelor umane
în sectoarele de producţie, distribuţie yi consum al resurselor.
ECi"tă aproape Btotdeaua o difereţă Btre trebuiţele 'i doriţele omului "i po"ibilităţile de
a 'i le "ati"face) ."i#olo$ia ecoomică "tudia!ă comportametele idi&iduale :moti&aţii%
deci!ii de cumpărare))); 'i de $rup) Ua di metodele "ale e"te "odaEul de opiie% practicat cu
re$ularitate petru a "e aprecia a'teptările cumpărătorilor)
PSIHOLOGIE EXPERIMENTALĂ,
ramurà a psihologiei care supune experimentàrii faptele cunoscute prin observaţie, spre
a le verifica yi a le stabili legile.
,(du3le uor "ubiecţi "ă B&eţe o li"tă de "ilabe lip"ite de "e"% ?) Ebbi$#au"= a demo"trat
eCi"teţa uui umăr de le$i pri&id memoria 'i B&ăţarea) Tot a'a% urmărid o "i$ură
&ariabilă :pre!eţa mamei;% R) Spit!P a de"coperit ra&a$iile careţei afecti&e precoce)
Aproape toate faptele p"i#ice "ut "u"ceptibile de "tudiere 'tiiţifică) ,ar p"i#olo$ia
eCperimetală "e i!be'te de ob"tacole de ordi moral :u "e poate eCperimeta liber a"upra
omului;) .etru a depă'i ace"te ob"tacole% p"i#olo$ia eCperimetală face apel la p"i#olo$ia
aimală) Utili!(d 'oareci albi% C) 9) Garde a "tudiat forţa tediţelorO :tediţa materă e"te
mai puterică dec(t "etea% care e"te mai puterică dec(t foamea etc);) ."i#olo$ia
eCperimetală caută "ă de$aEe le$ile $eerale la care "e "upue orice idi&id% "pre a "coate
mai bie B relief ceea ce e"te "i$ular% ireductibil% difereţiidu38 de ceilalţi)
PSIHOLOGIE GENETICĂ, studiu al dezvoltàrii mentale a copilului.
Acea"tă ramură a p"i#olo$iei de"crie tra"formarea copilului B adult% pro$re"ele "ale% "tadiile
pri care trece% căut(d "ă Bţelea$ă "emificaţia lor fucţioală) A) -e"ell B Statele Uite% 9)
.ia$et B El&eţia% ?) Gallo B Iraţa au fo"t teoreticieii ace"tei p"i#olo$ii care "e ba!ea!ă
pe oţiuile3c#eie de maturi!areP 'i de B&ăţareO) ."i#olo$ia $eetică B$lobea!ă
epi"temolo$ia $eetică% al cărei obiect "e limitea!ă la $ee!a cate$oriilor e"eţiale ale
$(dirii) 3V .SI?+*+-IA C+.I*U*UI)
PSIHOLOGIE INDUSTRIALA
PSIHOLOGIE INDUSTRIALĂ, ramurà a psihologiei aplicate care se intereseazà de
problemele umane ale industriei.
,e la Bceputurile "ale% c(d "3a ocupat mai ale" de "elecţie% acea"tă di"cipliă "3a eCti" 'i "3a
di&er"ificat) Actualmete ea B$lobea!ă recrutarea% Bcorporarea% formarea "i perfecţioarea
per"oalului% aali!a 'i e&aluarea mucii% moralul mucitorilor% "oluţioarea coflictelor%
"i"temele
tatea mucii etc) Scopul ei e"te ameliorarea producti&ităţii% dimiuarea obo"elii mucitorului
'i cotribuţia la adaptarea ace"tuia la locurile de mucă) ECpre"ia <p"i#olo$ic idu"trială=
tide a fi Blocuită% a!i de aceea de <p"i#olo$ie a mucii= 'i de <p"i#olo$ie a or$ai!ării=) USe
poate citi Al) Ro'ea :red);) *sihologia muncii industriale :80H1; K otutrad)E
PSIHOLOGIE MILITARĂ, psihologie aplicatà la organizarea yi la activitàţile forţelor
armate.
."i#olo$ia moderă a fo"t itrodu"ă B urmată de americai% B 8081% B mometul itrării lor
B ră!boi Bmpotri&a -ermaiei% de partea Aliaţilor) Sub Balta autoritate a lui R)M) >erMe"%
i"pir(du3"e di lucrările lui A) /iet% o ec#ipă de p"i#olo$i a pu" la puct celebrul &rm,
Eest, pe care l3au aplicat la l 14H :XX; de recruţi)
B aii 802F% -ermaia B&i"ă 'i3a refăcut armata aplic(d% la r(du3i% metodele raţioale ale
p"i#olo$iei) Al doilea ră!boi modial a $eerali!at ace"te procedee la toate aţiuile
beli$erate) A!i orice armată moderă po"edă al "ău Gar +ffice Selectio /oard% de care u
"e mai poate di"pe"a) .ricipala problemă e"te reparti!area coti$etului% B Iraţa% e"te
&orba
de di"tribuirea a circa 56F :XX; de oumei 'i a 56F de po"turi militare% ditre care uele
ece"ită o Baltă calificare te#ică) ."i#olo$ii u "e limitea!ă la "elecţioarea 'i orietarea
"oldaţilor B fucţie de aptitudiile lor% ci participă 'i la formarea lor% la ameliorarea
materialului 'i la "tudiile pri&id camuflaEulN ei &e$#ea!ă la meţierea moralului B r(dul
"oldaţilor 'i B a"amblul aţiuii :"odaEe de opiieO% acţiue p"i#olo$ică=;% cotrolea!ă !&o3
ba!a ră%/oiului psihologic. Acea"tă formă moderă de ră!boi &i!ea!ă "ă ai#ile!e
combati&itatea iamicului mai de$rabă dec(t di"tru$erea "a fi!ică) Scopul "ău pricipal e"te
"ub&er"iuea% iar pricipala "a armă e"te propa$ada) Ră!boiul p"i#olo$ic e"te cotidia: el u
are loc doar atuci c(d i!buce'te u coflict armat% ci 'i pe timp de pace% mai ale" B ca! de
<ră!boi rece=% a cărui e"eţă o co"tituie) USe poate citi .aul .ope"cu3Ne&eau% Introducere în
psihologia militară :801F; K ota trad)U
PSIHOLOGIE MOLARĂ, concep ţie unitarà a omului care interzice ca individul sà fie
altfel examinat decât în globalitatea sa.
Cotrar be#a&iori'tilor 'i refleColo$ilor% care eCamiea!ă "e$mete de comportametO%
umero'i p"i#olo$i aparţi(d 'colii 4estaltps,chologie# "au iflueţaţi de acea"ta :T) *eYi;
co"ideră că feomeele p"i#ice "ut idi"ociabile de u a"amblu "tructurat% p"i#o"omatic "i
p"i#o"ocial% B care toate elemetele "ut "olidare 'i iterdepedete)
PSIHOLOGIE OBIECTIVĂ, metodà de abordare exterioarà a faptelor
PSIHOLOGIE UMANISTĂ
psihologice, similarà cu aceea din ytiinţele fizice, care observà, màsoarà yi extrage legi.
ECperimetatorul% re"pi$(d iteli$i3bilitatea ituiti&ă a aproapelui "ău% luat ca <obiect=%
co"tată fapte fi!ice: el de"crie cu preci!ie iflueţele la care e"te "upu" "ubiectul% reacţiile
"ale% comportametul) RefleColo$ia= lui I) .) .a&lo& 'i V) /e#tere&% be#a&iori"mul=%
p"i#olo$ia topolo$ică a lui T) *cYtii "e re&edică de la acea"tă metodă% care e"te capabilă "ă
furi!e!e le$i $eerale% dar u "ă3i cuoa"că pe idi&i!i B "i$ularitatea lor% Btruc(t ea u are
acce" la feomeele p"i#ice B calitatea lor itimă)
PSIHOLOGIE PATOLOGICĂ, disciplina care are drept obiect studiul tulburàrilor de
comportament, de conytiinţà yi de comunicare.
Situată la Eumătatea drumului ditre p"i#olo$ie 'i p"i#iatrie% p"i#opatolo$ia caută B primul
r(d "ă Bţelea$ă faptul patolo$ic pritr3u efort de peetraţie B ui&er"ul morbid al
"ubiectului% "e"i!(d "emificaţia "imptomului a'a cum Bl trăie'te ace"ta% eCplic(du38 pri
"tabilire de relaţii de cau!alitate Btre feomeele ob"er&ate 'i eCtră$(d le$i $eerale cu
pri&ire la proce"ele metale) ."i#opatolo$ia completea!ă abordarea cliică pri metode
eCperimetale :"tudierea e&ro!elor pro&ocate la aimal% de eCemplu;% te"te 'i "tati"tică)
PSIHOLOGIE SOCIALĂ, disciplinà care studiazà comportamentul indivizilor în
mediul lor social.
Iiiţa umaă u poate fi Bţelea"ă dec(t B relaţia "a cu celălalt) Iflueţa "ocietăţii poate fi
re$ă"ită B toate actele &ieţii idi&idului) ECperieţele lui 9)S) /ruer 'i C)C)-oodma a"upra
percepţiei au "tabilit că 'colarii B &(r"tă de !ece ai% cărora li
"3a cerut "ă compare di"curi de carto 'i moede cu acela'i diametru% "uprae"timau mărimea
ace"tora di urmă) ."i#o"ocio3lo$ii au co"tatat% de a"emeea% că afecti&itatea% memoria%
raţioametul depid de caracteri"ticile "ociolo$ice proprii idi3
lului ecoomic 'i $rupului de care aparţi) ,omeiul p"i#olo$iei "ociale e"te &a"t) Metodele
"ale cele mai cuo"cute "ut "odaEele de opiie=% ac#etele% iter&iurile% c#e"tioarele%
"cările de atitudii% aali!a de coţiut% "ociometria) UA "e co"ulta Aa /o$da3Tucico&%
Septimiu C#elcea% Mi#ai -olu% .atelimo -olu% Cătăli Mamali% .etru .(!aru% "icţionar
de psihologic socială :8078; 3 ota trad)d
PSIHOLOGIE UMANISTĂ, miycare psihologicà al càrei obiectiv declarat este
dezvoltarea persoanei.
,e la Bceputul ailor 802F% T) ?ore@= profe"a că reali!area de "ie e"te o tediţă
fudametală a fiiţei &ii) Numai atuali3!(du3'i poteţialităţile optime o per"oaă B'i &a
eCprima Eul itim% 'i38 &a de"ă&(r'i 'i &a participa la opera ci&ili!aţiei) *a r(dul "ău% A)
Ma"loY% porid de la umeroa"e eCemple cocrete% a demo"trat cum u idi&id poate fi
fericit 'i cum "e poate reali!a pe depli pritr3o mucă pa"ioată) Iiiţa ormală u a"piră
Btotdeaua la de"tidere) + te"iue &oită e"te 'i ea $eeratoare de plăcere) Re$ă"im aici idei
profe"ate aterior mai ale" de T) -old"tei% T) 'i C#) /ii#ler)
*a Bceputul ailor 80HF% p"i#olo$ia umai"tă a c('ti$at B importaţă 'i "3a ră"p(dit B afara
frotierelor Statelor Uite% B mare parte datorită lui C) Ro$er") B mod corelati& "3a de!&oltat
o ouă cocepţie de"pre eCi"teţă% potri&it căreia
251
PSIHOMETRIE
importat petru om u e"te de a3'i "ati"face trebuiţele% ci de a trăi %)cum "e cu&ie=% adică
coform le$ilor B"cri"e B fiiţa "a) B acea"tă optică% p"i#olo$ul de&ie u mediateD datorită
căruia omul "e poate cuoa'te mai bie c(t 'i u educator care Bi de"c#ide drumul reali!ării de
"ie)
PSIHOMETRIE, ansamblu de metode yi de tehnici care permit màsurarea fenomenelor
psihice.
B "e"ul "ău cel mai lar$% ace"t terme B$lobeaDă toate cercetările "e!orimetrice :pra$uri
"e!oriale% timp de reacţie)));% dar e"te folo"it de obicei% Btr3u "e" mai re"tr("% petru a
de"ema a"amblul te"telor co$iti&e 'i% B $eeral% toate te"tele care "er&e"c la aprecierea
aptitudiilor 'i a i&elurilor de de!&oltare :maturitatea "ocială% de eCemplu;)
Itroducerea mă"urării B p"i#olo$ie a determiat mari pro$re"e B acea"tă di"cipliă) ,ar
utili!area re!ultatelor cifrice u e"te lip"ită de pericole) U umăr u are dec(t o &aloare
idicati&ăN u e"te dec(t u elemet al dia$o"ticului pe care p"i#olo$ul Bl are de formulat) El
ifirmă "au cofirmă o ipote!ă 'i trebuie Btotdeaua raportat la alte ob"er&aţii 'i la i"toria
idi&idului eCamiat) ,aca u f)l) de 82F eCprimă% fără ici o Bdoială% o iteli$eţă
"uperioară% u f)l) de 1F u idică Btotdeaua eCi"teţa uei deficieţe itelectuale) Ace"t
re!ultat poate fi datorat aCietăţii% uei i#ibiţii e&rotice% opo!iţiei "ubiectului "au ab"eţei
"ale de itere" petru probele propu"e)
Importat e"te deci ca p"i#olo$ul "ă u "e catoe!e Btr3u rol de te#icia de laborator%
de"tiat "ă furi!e!e mă"urători eCacte% ci "ă fie capabil "ă le iterprete!e B mod corect% B
fucţie de ob"er&aţiile
calitati&e% emă"urabile% a căror B"emătate u trebuie "ube"timată)
PSIHOPATIE, stare mentalà patologicà.
Btr3u "e" mai re"tr("% ace"t terme "e aplică mai ale" de&iaţiilor caracteriale :afecti&itate%
&oiţă;% care determiă coduite ati"ociale% fără culpabilitate aparetă) ."i#opaţii u "e
cla"ea!ă ici pritre p"i#otici :realmete alieaţi; 'i ici pritre e&rotici :care "ut co'tieţi
de tulburările lor;) Ei "ut idi&i!i i"tabili% impul"i&i 'i dificili% al căror comportamet face
"ă "ufere mai ale" aturaEul lor) Iadap3taţi "ocial% ei au ade"ea de3a face cu Eu"tiţia) ,upă
lucrările lui S) -luecM 'i G) ?) S#eldo% ci "e recrutea!ă Bdeo"ebi di r(durile "ubiecţilor de
tip atletic) Noţiuea de p"i#opatie% datorată Iui T) Sc#cider :8042;% "e Brude'te cu aceea de
<per"oalitate ati"ocială= a americailor :,SM I8I3R% 8070;)
PSIHOPATOLOGIE ` .SI?+*+-IE
.AT+*+-ICĂ)
PSIHOTEHNICĂ, ansamblu de tehnici de psihologie experimentalà aplicate
problemelor umane.
."i#ote#ica e"te utili!ată mai ale" B idu"trie% comerţ 'i armată) Ea B'i propue% B e"eţă% "ă
defiea"că codiţiile de mucă cele mai fa&orabile% adaptarea omului la muca "a 'i "ă38 aEute
pe om "ă "e ite$re!e B $rupul profe"ioal) I"trumetele "ale pri&ile$iate "ut te"tele% B
armată% ca 'i B idu"trie% p"i#ote#ica a permi" reducerea co"iderabilă :cu circa o treime; a
duratei B&ăţării 'i a umărului de accidete) Termeul de p"i#ote#ica tide "ă fie Blocuit
pri acela de p"i#olo$ie aplicată)
PSIHOTERAPIE INSTITUŢIONALA
PSIHOTERAPIE, aplicare metodicà a unor tehnici psihologice determinate, pentru
restabilirea echilibrului afectiv al unei persoane.
C(mpul p"i#oterapie] e"te eCtrem de &a"t% Bcep(d cu tulburările caracteriale 'i e&ro!e 'i
termi(d cu afecţiuile p"i#o"omatice 'i c#iar p"i#o!ele) Toate metodele p"i#oterapetitice
:"u"ţierea moralului% "u$e"tie% reeducare% p"i#aali!ă etc);) care "e ba!ea!ă pe comuicarea
ditre p"i#oterapeut 'i bola&% urmăre"c "copuri idetice% adică Bmpliirea per"oalităţii 'i o
mai buă ite$rare "ocială a "ubiectului)
,upă modurile lor de acţiue% "e di"ti$ trei mari cate$orii de p"i#oterapii: acelea ba!ate pe
sugestie :per"ua"iue% direcţioare morală;N acelea ba!ate pe catharsis :retrăirea% "ub efectul
#ipo!ei "au al "ub3arcoDei% a "etimetelor refulate;N acelea care Bi permit pacietului "ă3'i
modifice per"oalitatea pri aali!a coflictelor "ale profude% care ite$rea!ă B co'tiiţa "a
afecte ico'tiete 'i Bi modifică mecai"mele de apărareO) Tipul ace"tor p"i#oterapii abi"ale
e"te psihunali%u, re!er&ată uor ca!uri deo"ebite)
."i#oterapia "e ba!ea!ă pe Bcrederea bola&ului B tratamet 'i B per"oaa terapeutului% pe
relaţia de compre#e"iue reciprocă care "e "tabile'te Btre ei 'i datorită căreia pacietul B'i
poate eCprima liber problemele% fără teama de a fi rău Eudecat% de"cătu'(du3'i :pe pla
&erbal; impul"iile "i repu(d B di"cuţie ima$iea pe care 'i3o face de"pre el B"u'i% B relaţia
iterumaă a"tfel creată% "ubiectul B&aţă "ă3'i modifice atitudiile faţă de propria3i per"oaă
'i faţă de lumea eCterioară% adap3t(du3"e mai bie la realitate)
Metodele folo"ite B p"i#oterapie trebuie "ă fie adec&ate ca!urilor idi&iduale: uii ece"ită
BcuraEări% alţii o reeducare "au o p"i#aali!ă% Baite de a Btrepride u tratamet de ace"t
$e e"te deci ece"ară cuoa'terea eCactă a fiecărui bola&) Cele mai bue re!ultate "e obţi
cu "ubiecţii care dore"c "ă "e &idece% care cooperea!ă liber la tratamet 'i care "ut "uficiet
de iteli$eţi ca "ă Bţelea$ă mecai"mele p"i#olo$ice aali!ate 'i care u tra$ de pe urma
maladiei lor beeficii= prea importate) *a copii p"i#oterapiile "e ba!ea!ă B e"eţă pe
te#icile eCpre"i&e% cum "ut de"eul% modelaEul% marioetele) 3Z ANA*IRĂ
TRANRACQI+NA*ĂN AVERSIUNEN 9+C+3
TERA.IEN .SI?+,RAMĂN STRI-ĂT .RIMA*N TERA.IE C+M.+RTAMENTA*Ă) WSe poate citi -) loe"cu%
*sihoterapie :800F; K ota trad)d
PSIHOTERAPIE INSTITUŢIONALĂ, în sensul cel mai larg, efect terapeutic exercitat
de o instituţie asupra bolnavilor care sunt trataţi aici. într-un sens restrâns, ansamblu de
tehnici psihosociologice folosite pentru ameliorarea raporturilor interpersonale din
cadrul unui spital în scopul de a face din aceastà instituţie un instrument realmente
terapeutic.
Cetru de B$riEire% ca 'i loc de &iaţă% "pitalul p"i#iatric face eforturi% de la Bceputul ailor
806F Bcoace% de a ameliora codiţiile de eCi"teţă ale bola&ilor 'i relaţiile umae di
iteriorul "ău) B ace"t "cop au fo"t create aici ateliere de er$oterapieO% cluburi de arte pla"tice%
de teatru% de mu!ică% de "port% @o$a etc)% la $e"tioarea cărora% B mă"ura po"ibilităţilor% "ut
PSIHOTERAPIE ÎN GRUP
a"ociaţi bola&ii) + atare &iaţă "ocială ece"ită Bt(liri 'i "c#imburi% fie 'i umai "pre a
Bmpărţi re"po"abilităţile 'i a reduce ie&itabilele te"iui) *a reuiuile periodice% la care
participă pe"ioarii% per"oalul de B$riEire 'i c#iar per"oalul admii"trati&% "ut de!bătute
dificultăţile apărute) A"emeea di"cuţii% codu"e de practiciei eCperimetaţi 'i prudeţi%
"f(r'e"c pri a tra"forma climatul i"tituţiei: atitudiile autoritare% a$re"i&e 'i i#ibitoare "ut
pro$re"i& abadoate B folo"ul coduitelor mai democratice 'i mai de"ti"e)
PSIHOTERAPIE ÎN GRUP, metodà de tratament colectiv al tulburàrilor fizice sau
mentale datorate unui conflict intrapsihic.
Ideea de a re$rupa pacieţi petru a di"cuta Bmpreuă problemele lor datea!ă de la Bceputul
ailor 802F U) *) Moreo% 8024;) Ea "e ba!ea!ă% B e"eţă% pe două ob"er&aţii: c(d "e
reue"c mai multe per"oae% ele "e iflueţea!ă reciprocN e"te mai u'or "ă &e!i 'i "ă Bţele$i
problemele altuia dec(t pe ale tale) ECi"tă multiple forme de p"i#oterapii colecti&e% cele
pricipale fiid di"cuţia liberă :participaţii eCprimă B mod "pota ceea ce "imt 't $(de"c;
'i p"i#odramaP)
.etru uii autori% cum e"te .) 9o"#i :8016;% p"i#oterapia B $rup ar ră"pude formei oi pe
care o ia maladia metală% mai mult comportametală dec(t trăită pe pla iterior% mai mult
"ocială 'i mai puţi idi&iduală) Iteţia maEoră a p"i#oterapiei B $rup ar f i o mai buă
co'tieti!are de către idi&id a coteCtului "ocial ambiat :9) C) Sa$er 'i ?) S) Tapla%
8014;)
PSIHOTERAPIE NONDIRECTIVĂ PSIHOZĂ MANIACO-DEPRESIVĂ,
3V R+-ERS :CAR*;) afecţiune mentalà caracterizatà
PSIHOTIC, subiect afectat de psihozà`.
PSIHOTROP, substanţà naturalà sau sinteticà a càrei acţiune asupra sistemului nervos
central este capabilà sà modifice activitatea mentalà yi conduita unui individ.
Se di"ti$ trei $rupe de p"i#otrope: sedutivcle :euroleptice=% trac#ili!ateO% #ipotice;%
stimulentele :atidepre"i&e))); 'i pertur/atori psihici :#alucio$ee% "tupefiate% "ub"taţe
eCaltate% cum "ut eterul 'i alcoolul;)
PSIHOZĂ, maladie mentalà gravà, caracterizatà prin pierderea contactului cu realul yi
alterarea funciarà a legàturii interumane, cauzà de inadaptare socialà a subiectului.
Cotrar e&roticului% care e"te co'tiet de dificultăţile "ale per"oale% p"i#oticul B'i i$oră
tulburările: i!ol(du3"e de lumea eCterioară% el B'i creea!ă u ui&er" pri&at pe care Bl
fa"oea!ă după plac 'i B care el e"te atotputeric)
ECi"tă mai multe cate$orii de p"i#o!e: "c#i!ofreiaP% p"i#o!a maiaco3depre"i&ăP% delirurile
:paraoiaP% p"i#o!a #alucia3torie croică% parafreia;) Acti&itatea delirată K care "e
maife"tă% B atitudii 'i coduite% pri pierderea "imţului autocritic% de&iaţii ale Eudecăţii
lo$ice% modul de $(dire dereal K eCprimă profuda alieare a per"oaei 'i co"tituie
caracteri"tica cea mai tipică a p"i#o!elor) Ace"tea "ut relati& frec&ete :8S di populaţia
urbaă;)
PUBLICITATE
de alternanţa fazelor maniace yi melancolice.
."i#o!a maiaco3depre"i&ă e"te mai puţi frec&etă la bărbaţi dec(t la femei :'apte bărbaţi la
!ece femei;N ea pare le$ată de tipul <picic=P :?) *uCembur$er; 'i "e tra"mite $eetic% Btr3
ade&ăr% pe c(d p"i#o!a maiaco3depre"i&ă afectea!ă circa 8S di populaţia $eerală% B
uele familii frec&eţa "a &aria!ă Btre 0S 'i 87S) Se pare :dar lucrul ace"ta răm(e de
demo"trat; că o $eă purtată de cromo!omul 88 Eoacă u rol predi"po!at B apariţia ace"tei
maladii :<Nature=% 4H februarie 8071;) Cu toate ace"tea% B decla'area ace"tor tulburări u rol
cert au factorii p"i#o"ociali% 'ocurile emoţioaleP)
PSITACISM, repetare mecanicà de expresii yi de fraze cuprinzàtoare.
Iiţial formă de B&ăţăm(t B care ele&ul u a&ea dec(t "ă repete <papa$alice'te= fra!ele pe
care trebuia "ă le reţiă% B p"i#opatolo$ie termeul e"te utili!at petru a caracteri!a
comportametul uui "ubiect care repetă o eCpre"ie fără a "e B$riEi de "emificaţia ace"teia)
Acea"tă tulburare "e Bt(le'te de"tul de frec&et la deficieţii itelectual) 3V EC+*A*IE)
PUBERTATE, ansamblu de transformàri psihoorganice legate de maturizarea sexualà
yi care traduc trecerea de la copilàrie la adolescenţà.
.ubertatea "e maife"tă mai ale" pritr3o Bmpliire a corpului% de!&oltarea caracterelor
"eCuale "ecudare :pilo!itate pubiaă 'i aCilară% modificarea &ocii;% apariţia primelor
me"truaţii la fete 'i a "permato!oi!ilor B lic#idul "emial la băieţi)
.ubertatea care% B climatul o"tru% debutea!ă Btre 84 'i 85 ai% poate fi precoce :rareori; "au
Bt(r!iată :circa 84S ditre "ubiecţi;% Bcetiirea ritmului e&oluti& la u copil ormal K care%
de altfel% &a de&ei u adult ormal K e"te B $eeral e$liEată de păriţi) Cu toate ace"tea% ea
poate "ă aibă repercu"iui p"i#olo$ice relati& importate: 'colarii pre!ită ade"ea u deficit
"pecific de aptitudii itelectuale :iaptitudie de a raţioa ab"tract;% care atra$ după ele
e'ecuri 'i% B co"eciţă% o deteriorare a aplicaţiei 'colare 'i "etimete de iferioritateN ei
pă"trea!ă atitudii puerile 'i o per"oalitate imatură)
.ubertatea e"te o cri!ă p"i#obiolo$ică a"ociată ade"ea cu dificultăţi 'i tulburări caracteriale
:<cri!a de ori$ialitate Eu&eilă= de"cri"ă de M) ,ebe""e;) ."i#o"ocio3lo$ii :M) Mead; au
arătat că ace"te tulburări pro&i di "ituaţia ambi$uă a adole"cetului B "ocietatea oa"trăN
ici copil% ici adult% el u are u "tatut preci" 'i răm(e e"i$ur B ceea ce pri&e'te rolul "ăuN
dacă B'i afirmă idepedeţa% "e lo&e'te de adulţi% iar dacă refu!ă "ă3'i a"ume re"po"abilităţi
"ociale "au profe"ioale% de a"emeea u le dă "ati"facţie)
PUBLICITATE, ansamblu de tehnici folosite de o întreprindere comercialà pentru a-yi
constitui o clientelà yi a favoriza difuzarea a diverse màrfuri.
+ dată cu de!&oltarea p"i#olo$iei ma"elor 'i a miEloacelor de difu!are :pre"ă% afi'e% radio%
tele&i!iue;% publicitatea a luat u a&(t co"iderabil% Btrepriderile idu"triale 'i comerciale
Bi co"acră circa 6S di cifra lor de afaceri :B 8071% B Iraţa% aproape 20 miliarde de fraci
au fo"t c#eltuiţi petru publicitate U"ur"ă: S)E)C)+),)I).)d;) .ublicitatea "e "priEiă
pe ac#eta p"i#o"ocială% deoarece "tudiile de marMeti$ "ut idi"pe"abile petru a38
iforma pe producător cu pri&ire la trebuiţele populaţiei căreia i "e adre"ea!ă) ECperieţa a
arătat% Btr3ade&ăr% că u "e reu'e'te &(!area uui produ" dacă ace"ta u core"pude uei
a'teptări di partea publicului) S3a preti" că publicitatea modclcaD)ă coduitele idi&i!ilor)
Acea"ta B"eamă a uita "piritul critic al co"umatorilor) ,upă u "tudiu caadia% efectuat B
aii 807F% co"umatorul mediu prime'te !ilic 6HF de auţuri publicitare% ditre care el
remarcă 1H :82%6S;) B memoria "a u răm( dec(t 84 :4S;% di care umai 0 :8%HS; au o
toalitate po!iti&ă :-) *a$eau% 8077;)
.ublicitatea e"te utilă 'i biefăcătoare) Ea Eoacă u rol de iformaţie ece"ară pe l($ă
co"umatori 'i% fa&ori!(d difu!area uui produ"% permite "căderea preţuluiN B "f(r'it%
"timul(d cocureţa% ea Bi co"tr($e pe fabricaţi "ă optimi!eD)e la maCimum calitatea
produ"elor)
PUERILISM, tulburare a personalitàţii care constà într-o regresiune a mentalitàţii
adulte spre aceea a copilàriei.
B mod ico'tiet% "ubiectul re$ă"e'te atitudiile% limbaEul 'i di"po!iţia copilului)
.uerili"mul "e ob"er&ă B uele "tări e&rotice cum e"te i"teria% B c(te&a "tări or$aice
:"eilitate% tumori cerebrale; "i% temporar% ca reacţie la uele "ituaţii eCi"3
uui mecai"m de apărare e&rotic al Eului Bmpotri&a a$oa"ei% B ace"te ca!uri u eCi"tă
di"oluţie defiiti&ă a per"oalităţii adulte% ci doar o eclip"ă accidetală a ace"teia: eput(d
depă'i "ituaţia pre!etă itolerabilă% ea caută u refu$iu B trecut)
PULSIUNE, forţà biologicà inconytientà care, acţionând în permanenţà, provoacà o
anumità conduità.
o "tare de eCcitaţie :foame% "ete% trebuiţă "eCuală; care orietea!ă or$ai"mul către u obiect
datorită căruia te"iuea &a fi redu"ă) Ireud a "tudiat pul"iuile !i"e i"tictuale 'i refulareaP
"uferită de ace"tea ca urmare a iter&eţiei ce!urii moraleP) U Neolo$i"mul pulsiune e"te o
i&eţie a traducătorilor frace!i ai "crierilor lui S) Ireud% pri care ei tălmăce"c termeul
$erma der Erie/ \ i"tict% porire%Bcliaţie% imbold% impu"% forţă &e$etati&ă etc)% terme pe
care oi 83am tradu" B rom(e'te pri impulsie Y ota trad)d
R
RALEA :Mi#ai;% sociolog, psiholog yi scriitor român (Huyi, jud. Vaslui, 1896 - Berlin,
1964).
,upă obţierea liceţei B litere 'i drept la la'i :8080;% "tudia!ă la Lcoala Normală Superioară
di .ari" :808038042;% lu(du3'i doctoratul B filo"ofic la Sorboa% cu te!a Ideea de revoluţie
în doctrinele socialiste .8042;% 'i B drept% cu o te!ă de"pre .) 9) .roud#o) Carieră didactică la
Ui&er"itatea di Ia'i% apoi la cea di /ucure'ti% dar 'i carieră politică% alături de luliu Maiu%
iar după 8055 alături de -#) -#eor$#iu3,eE) Iodator% B 806H% al I"titutului de p"i#olo$ie al
Academiei R).)R) :a!i al Academiei Rom(e;) .rofe"(d ideea că <iteli$eţa ade&ărată e o
de"cetrali!are a $(dirii=% "3a ri"ipit cu "trălucire B e"euri pe multiple teme) B p"i#olo$ie a
propu" coceptul de amânare, M) Ralea idetific(d B am(are u <feome primar=
"pecific fiiţei umae :<omul e aimalul care3'i poate am(a "au opri reacţiuile=;% precum 'i
u criteriu de di"ticţie Btre p"i#ic "i fi!iolo$ic: p"i#icul e"te "e"ibil la iflueţa "ocială% pe
c(d fi!iolo$icul e ide3
pedet de acea"tă iflueţă) ."i#aali!a e"te Eudecată pri pri"ma "ociolo$ului marCi!at:
<B"emătatea lui Ireud K "crie Ralea K e de a fi deuţat ecruţător libidio!itatea cla"elor
$#iftuite=) ,itre "crierile "ale de p"i#olo$ie% cităm: 9ormarea ideii de personalitate :8045;N
Ipote%e şi preci%ări în ştiinţa sunetului :804H;N *ro/lema inconştientului :804H;N &mânarea,
condiţie specifică a psihologiei umane :8054;N Istoria psihologiei, B colaborare cu C) I) /ote!
:8067;N 0chiţa unui sistem de psihologie :80H5;% Introducere în psihologia socială, B
colaborare cu Traia ?er"ei :80HH;)
RAMOLISMENT, incontinenţà a urinei yi a materiilor fecale la adult.
Acea"tă "tare "e poate datora uor le!iui ale "i"temului er&o" "au uei decăderi metale)
RANVERSARE ÎN CONTRARIU,
mecanism de apàrare al Eului prin care scopul unei impulsii se
inverseazà, trecând de la activitate la pasivitate, ori invers.
B felul ace"ta doriţa de a face rău :"adi"m; "e poate tra"forma B doriţa de a "uferi
:ma"oc#i"m;% doriţa de a &edea :&oieri"m; B trebuiţa de a fi &ăDut :eC#ibiţioi"m; etc) Aa
Ireud citea!ă caD)ul uui băieţel căruia Bi era teamă de ca"trare) B cri!ele "ale de a$oa"a el
maife"ta *III ela ră!boiic% Bmbrăca o uiformă de "oldat 'i puea m(a pe armele di
paoplia "a de copil: aCietatea "a "e ra&er"a B
RAPTUS, manifestare bruscà yi irezistibilà care îl împinge pe subiect la o acţiune cu
consecinţe uneori tragice: fugà, sinucidere, omor.
Se ob"er&ă cel mai ade"ea B epilep"ie :e"capadă% furie;% alcooli"m croic 'i melacolie
:"uicid;) Raptu"ul "e a"ocia!ă cu o obubilare mai mult "au mai puţi totală a co'tiiţei)
R)A)S) 3Z A9UT+ARE S.ECIA*IRATE)
RASĂ, varietate de specie umanà ai càrei membri se disting prin caractere fizice de
origine geneticà.
Speciali'tii reuiţi de UNESC+ :l06F38068; petru a elabora o <,eclaraţie a"upra ra"ei= u
au recuo"cut dec(t trei mari $ipe de fiiţe umae: $rupa caucu3!)oidă :albă;% $rupa e$roidă
'i $rupa mo$oloidă) ,upă ace'ti "a&aţi% toate "ub$rupele "ut arbitrare 'i u eCi"tă dec(t B
"piritul cla"ificatorului) Nu eCi"tă ra"ă pură% iar mitul a!i"t al "uperiorităţii ariaului
$ermaic faţă de ceilalţi oamei era o impo"tură) Multă &reme "3a cre!ut că
difereţele p"i#olo$ice "ut le$ate de difereţele de ra"ă% că e$rul are mai ale" calităţi
"e!oriale% albul aptitudii itelectuale etc) A"tă!i e fapt demo"trat :+) Tlicber$) I) /roY
etc); că "uperioritatea relati&ă a uora a"upra altora depide c"eţialmete de codiţiile "ocio3
Mai mult dec(t ra"a% mediul 'i climatul "ocial "ut acelea care eCplică difereţele de aptitudii
co"tatate Btre idi&i!i) Tlicber$ a demo"trat% de eCemplu% că i&elul itelectual al e$rilor
americai e"te mai ridicat B ordul dec(t B "udul Statelor Uite 'i că la oameii de culoare
&eiţi "ă "e "tabilea"că B ord ace"t i&el cre'te pe durata 'ederii lor B acea"tă re$iue)
Ameliorarea itelectuală "e produce B mod re$ulat atuci c(d i&elul ecoomic 'i educati&
cre'te)
RAŢIONALIZARE, justificare a unei conduite ale càrei motive autentice sunt ignorate.
U )"ubiect B "tare de #ipo!ă% care prime'te ordiul de a "ă&(r'i o aumită acţiue după
tre!ire% eCecută acel act fără a3i cuoa'te moti&ul real) ,acă i "e cere "ă3'i eCplice
comportametul% el i&ocă tot felul de moti&e) Necuo"c(d forţele care Bl aimă% el e"te
obli$at "ă3)'i Eu"tifice coduita pritr3o cau!ă lo$ică% lată u eCemplu: u băiat% Bdră$o"tit de
i"titu3toarea lui% Bi fură o bati"tă) Itero$at% el ră"pude că a a&ut e&oie de o bati"tă 'i că u
a Bdră!it "ă o ceară% pe c(d B realitate căuta "ă po"ede u obiect care "ă "imboli!e!e
per"oaa iubită) Iteli$eţa "a a reor$ai!at Btr3u mod acceptabil raporturile ditre
elemetele ico'tiete)
RĂSUNET
RAŢIONAMENT,operaţie a gândirii care constà într-o înlànţuire logicà de raporturi
(adicà de judecàţi), ducând la o concluzie.
Calitatea raţioametului depide de premi"ele "ale) Lcolarul de 137 ai "pue că utdelemul
plute'te pe apă petru că e"te <$ra"=% petru ca apoi% abado(d acea"tă B"u'ire iaplicabilă
altor obiecte :lem% plută)));% "ă "puă că e"te <u'or=) Raţioametul "ău e"te Btemeiat pe
ob"er&area realităţii) Mai t(r!iu% "pre 88384 ai% el e"te capabil "ă raţioe!e ab"tract 'i "ă facă
apel la oţiuea de de"itate :raportul ditre $reutate 'i &olum;% care deEa e"te o Eudecată)
.ro$re"ele raţioametului tide "ociali!are 'i de dimiuarea e$ocetri"mului= ifatil)
Ace"te pro$re"e le putem aprecia B mod obiecti& cu aEutorul te"telor :aalo$ie: <U cuţit 'i o
bucată de "ticlă "ut am(două)):)O=N "imilitudie: <.ri ce "e a"eamăă berea 'i &iulJ=;) Se
di"ti$)
Alfred /ict% petru ca B aii 870F38702 "ă "tudie!e "ub Bdrumarea lui G) Gudt% la
*eip!i$% ude a obţiut doctoratul :8702;) ,i 8701 'i p(ă B 805F a fo"t cadru didactic K
di 80F5% profe"or defiiti& la Ui&er"itatea di /ucure'ti% ude B 80FF a iau$urat cur"ul de
p"i#olo$ie) A creat o "electă "coală de p"i#olo$ie% care a pu" accetul pe eCperimet 'i pe
p"i#o3metrie) B opo!iţie cu "peculaţia "a metafi!ică% B p"i#olo$ie a culti&at metodele
obiecti&e% ă!uid "ă clădea"că o <'tiiţă eCactă% B Bţele"ul pe care Bl au 'i fi!ica% c#imia%
biolo$ia=) Al "ău -urs de psihologie :8042; "3a impu" ca u model de "ite!ă ma$i"trală a
re!ultatelor cercetării B domeiu% di"cripti&ul coţi(d cu re$ularitate B eCplicati&) ,e'i
ad&er"ar al fu!iuii p"i#olo$ie3fi!olo$ie% u poate e&ita defiirea co'tiiţei <ca fucţiue a
"coarţei cerebrale=% ba c#iar caută "ă3i de" cifre!e 'i mecai"mul) ,itre "crierile
deducţia, care e"te trecerea de la $eeral la particular :<Toţi oameii "ut muritori% deci eu
"ut muritor=;% 'i inducţia, care e"te eCtrapolarea la $eeralitate a uui ca! particular)
RĂDULESCU-MOTRU :Co"tati;% filosof, psiholog yi om politic român (Butoieyti,
jud. Mehedinţi, 1868 -Bucureyti, 1957).
*iceţa 'i3a luat3o la /ucure'ti% cu o te!ă filo"ofico3p"i#olo$ică .ealitatea empirică şi
condiţiunile cunoştinţei, F 770;% iar la .ari" a frec&etat cur"urile lui 9) M) C#arcot% la
Salpetriere% 'i pe ale lui T#eodule Ribot% la Colle$e de Irace) A lucrat efecti& B laboratorul
de p"i#olo$ie eCperimetală codu" de ?) /eaui" "i
cităm: *ro/lemele psihologiei :8707;N ,e)&pre suflet :8700;N *uterea sufletească :80F7;N
0ufletul neamului nostru, calităţi /une şi defecte .F:1M.
RĂSUNET, repercusiune a unui eveniment asupra psihismului unui individ.
Uele per"oae reacţioea!ă prompt la u fapt "au la o "ituaţie emoţioată% ca după aceea "ă
u "e mai $(dea"că la cele Bt(mplate) Altele% dimpotri&ă% aparet idiferete 'i impa"ibile
pe momet% u uită imic "i B'i <coc= ră"pu"ul% B primul ca! "puem că efectul produ" de
e&eimet e"te <primar=% iar B al doilea ca! u efect <"ecudar=) Modul de a reacţioa la
e&eimete :ră"uet; e"te% B caracterolo$ia Iui
RĂZBOI
-) ?e@ma" 'i E) Gier"ma% ua di cele trei di"po!iţii caracteriale fudametale :celelalte
două fiid emoti&itatea "i acti&itatea;)
RĂZBOI, luptà armatà între popoare (internaţional) sau între partide (ràzboi civil).
Cau!ele ră!boaielor ar fi% după teoria freudiaă% de ori$ie idi&iduală: B fiecare di oi ar
eCi"ta o a$re"i&itate latetă care 'i3ar $ă"i B ră!boi u debu'eu "ocialmete acceptat) ,ar
acea"tă teorie pare i"uficietă Btruc(t ră!boiul%de'i eCtrem de ră"p(dit% u e"te ui&er"al:
eCi"tă popoare care u "3au ră!boit iciodată :*) T) ?ob#ou"e;) .e de altă parte% la acelea care
Bl practică a putut fi eCplicat pri alte mobiluri% cum "ut Eocul% $oaa după pre"ti$iu :idieii
.laie";% trebuiţele reli$ioa"e :procurarea de &ictime "acrificiale; "au ecoomice :procurarea
de "cla&i% acapararea buurilor &eciului;)
B "ocietatea oa"tră ră!boiul are la ba!ă Bdeo"ebi factori ecoomici) C(d codiţiile de &iaţă
"ut proa"te% iar propa$ada $u&eraţilor determiă o aţiue "ă co"idere u alt popor ca
fiid cau!a pricipală a fru"trărilor "uferite% a$re"i&itatea "e polari!ea!ă a"upra ace"tuia% iar
ri"curile de coflict cre"c B mod periculo") Cu toate ace"tea% ră!boiul u e"te iciodată
decla'at de popoare% ci Btotdeaua de 'efii de "tat% care Bl co"ideră ueori ece"ar "pre a
e&ita
pericolele uei di"tru$eri totale "ut at(t de mari Bc(t a"i"tăm la o "olidaritate de o e"eţă
ouă Btre aţiui% deci"e "ă facă tot ce e"te po"ibil "pre a Bmpiedica o cofla$raţie fue"tă) USe
poate citi Tarl 9a"per"%
,De &tom/om/e und dic Zu2unft des $enschen.F:R16 K ota trad)l
RĂZBOI PSIHOLOGIC 33Z .SI?+*+-IE MI*ITARĂ)
RAS, fenomen esenţialmente uman care, în general, exprimà buna dispoziţie yi veselia.
.oate fi cau!at 'i de uele "timulări fi!ice :$(dilat;% de bucuria de a "e "imţi "uperior celorlalţi
:T) ?obbe"; "au pri perceperea uei "ituaţii comice% ecu&iicioa"e :A) Sc#ope#auer;)
R("ul% care iclude u elemet a$re"i& 3 el e făcut "pre a umili% "pue ?) /er$"o K% are o
fucţie cat#artică% dc"cătu'ată: idieii CroY" di America pedep"e"c pri r(" ifracţiuile
$ra&e la codul moral) Ei u3i "pu imic &io&atului% dar iau B r(" delictul B aduarea de
"eară% ude fiecare "e amu!ă pe "ocoteala lui) ,atorită r("ului% a$re"i&itatea "e poate eCprima
liber% fără co"eciţe dramatice% B aumite "ituaţii r("ul e"te o formaţie reacţioală Bmpotri&a
a$oa"ei)
REACŢIE, ràspuns la un stimul.
Reacţia poate fi refleCă :oc#iul meu lăcrimea!ă dacă e"te iritat de u fir de praf; "au &olutară
:apă" pe u buto c(d percep u "emal co&eit;% B primul ca!% ea core"pude uei
adaptări a or$ai"mului% care re"tabile'te ec#ilibrul compromi"% elimi(d a$etul &ătămătorN
B al doilea ca! e"te u ră"pu" co&eţioal) Toate coduitele umae au fo"t redu"e de către
be#a&iori'ti 'i refleColo$i :I) .) .a&lo&; la reacţii :emoţioale% B&ăţate))); mai mult "au mai
puţi compleCe% "tudiate de ei ca atare)
RECE.T+R
REACŢIE ELECTRODERMALĂ,
fenomen complex legat de activitatea sistemului nervos simpatic, care se manifestà
printr-o variere a rezistenţei electrice a pielii ca urmare a unei excitaţii senzoriale sau a
unei emoţii, susceptibile sà provoace activitatea glandelor sudoripare.
.rimele "tudii referitoare la ace"t feome datea!ă de la "f(r'itul "ecolului al XlX3lea :R)
Vi$ourouC% C) Ierre% 9) Tarc#aoff;) B 80F0% lucrarea $ermaului +) Vera$ut# a"upra
<refleCului p"i#o3$al&aic= "u"cită umeroa"e cercetări) B 80H2% V) / loc# arată că eCi"tă
di&er"e ră"pu"uri electrodermale% le$ate u umai de fucţioarea "i"temului er&o" "im3
patic% ci 'i de aceea a formaţiei reticulate :parte a truc#iului cerebral care "e Btide de la
bulb la diecefal; 'i a corteCului) Reacţiile electrodermale diferă co"iderabil de la o per"oaă
la alta% iar la acela'i "ubiect diferă de la u momet la altul)
READAPTARE, revenire progresivà la un mod de viaţà normal.
Metodele de readaptare "ut p"i#olo$ice 'i peda$o$ice) E"te po"ibil "ă3i redai idi&idului
"etimetul &alorii "ale per"oale dacă Bi dai miEloacele de "ati"facere a ceriţelor "ociale% B
ace"t "cop% 'colarul di"leCic% iteli$et% B"ă #adicapat de o lateralitateO defectuoa"ă% &a fi
pla"at Btr3o cla"ă de adaptare ude educatorul "e poate ocupa de fiecare ca! B parteN la fel%
t(ărul delic&et% după o perioadă de ob"er&are% &a face obiectul uei reeducări B iterat%
ude &a B&ăţa o me"erie) C(t de"pre bola&ii metali% rei"erţia lor "ocială e"te
fa&ori!ată pri pla"area B cămie 'i B ateliere proteEate=)
+ reeducare% operă de durată% u "e termiă o dată cu ie'irea "ubiectului di "tabilimet)
.etru a fi eficace ea trebuie cotiuată mult timp după aceea% p(ă c(d "tructurile ou
dob(dite par "uficiet de "tatorice petru a Bdreptăţi retra$erea reeducatorilor) MaEoritatea
e'ecurilor Bre$i"trate B ace"t domeiu "ut imputabile uei acţiui educati&e "au p"i3
#oterapeutice Btrerupte prematur)
RECEPTOR, element senzorial susceptibil de a fi activat de un stimul intern sau extern
care guverneazà conduita globalà a fiinţei vii.
.ricipalii receptori "ut: retina :couri 'i ba"toa"e; K &e!i "c#ema de la p) 4H4N mem/rului
cohlcură :audiţie;% coţi(d circa 46 :TM; de celule ciliate ale lui CortiN pielea, ude $ă"im l
4:X; :TT; pucte "e"ibile la durere% 1FF :X;F pucte "e"ibile la pre"iue% 46F :;:T; pucte
"e"ibile la fri$ 'i umai 2F FFF pucte "e"ibile la cald% reparti!ate B mod ere$ulat% potri&it
cu re$iuile corpuluiN papilele gustative ale limbii :eCi"tă aici patru feluri de celule% "e"ibile
la acru% amar% "ărat 'i dulce;N celulele er&oa"e ciliate ale mucoasei na%ale. Toţi ace'ti
receptori "ut reuiţi B $mpa eCteroceptorilorO% deoarece ei iformea!ă or$ai"mul a"upra
mediului eCterior)
B $rupa iteroceptorilorP "ut cupri'i &i"ceroceptorii= 'i proprioceptoriiP) .rimii e
iformea!ă a"upra "tării &i"cerelor% ceilalţi a"upra po!iţiei capului :caalele "emicirculare di
urec#ea iteră;% ca 'i a"upra po"turii 'i mi'cărilor corpului :receptorii "e"ibilităţii
Mie"te!ice "ut "ituaţi B articulaţii% tedoae 'i fu"urile mu"culare;)
4H8
RECOMPENSA
r &edere mooculară K% 3 =D_C` l
Se utili!ea!ă termeul receptor neuronul petru a de"ema marile molecule locali!ate ia
i&elul membraei po"t"iapticc% molecule care au o afiitate "pecială petru u mediator
c#imicO) 3Z SINA.SĂ)
RECOMPENSĂ, gratificaţie care sancţioneazà un act.
B eCperieţele de B&ăţare% cu aimale 'i cu fiiţe umae% ea e"te folo"ită ca BcuraEare 'i
BtărireP a moti&aţiei) Mai eficace 'i mai puţi periculoa"ă dec(t pedeap"a :care e"te
aCio$eă 'i ueori de!or$ai!eaDă Btre$ul comportamet;% recompe"a dă u "etimet de
"ati"facţie% "timulea!ă 'i amplifică eficieţa idi&idului :"au $rupului;) Mulţi educatori "ut
totu'i eBcre!ători B pri&iţa ei% ter(du3"e că pri recompe"ă fal"ifică per"oalitatea
copiilor) Scupulele lor "ut eBtemeiate% căci e"te ilu!oriu "ă "e creadă că ar putea eCi"ta &reo
B&ăţare fără ace"te $ratificaţii care fortifică 'i co"olideaDă moti&aţia iiţială)
REDUNDANŢĂ, supraabundenţà de cuvinte într-un discurs, cuvinte care repetà aceeayi
informaţie.
Toate limbile au o redudaţă co"iderabilă) U limbaE lip"it de redudaţă% co"tituit doar
di "imboluri% pare ermeticN e"te limbaEul di &i"e% di matematică "au di p"i#ofi!ică)
Redudaţa core"pude uei ece"ităţi p"i#olo$ice) ,acă u "urplu" de cu&ite "au de
ima$ii u e"te idi"pe"abil petru formularea eCactă a uui me"aE% ea e"te B "c#imb
ece"ară petru bua "a Bţele$ere)
<eceptor: schema căilor vi8uale, de la retină electrochimice care circulă de(a lungul
fibrelor la cortexul occipital. Gumina produce o imagine nervoase, pAnă la creier, unde
sunt anali8ate şi pe retină. )maginea este tradusă n semnale decodate, ceea ce constituie
percep!ia vi8uală
REFLEXOLOGIE
REEDUCARE, acţiune de refacere a educaţiei unei persoane, a unui organ sau a unei
funcţii lezate intr-un accident.
Ea &i!ea!ă% B e"eţă% "ă3i dea idi&idului #adicapat miEloacele de a "e adapta di puct de
&edere "ocial) Se &orbe'te% B ace"t "pirit% de reeducarea delic&eţilor%
leCicilor etc)
Reeducarea funcţională e"te o metodă de B$riEire care tide "ă e&ite "au "ă reducă
ifirmităţile cau!ate de boli "au de accidete) Acea"tă terapeutică% B fod u atreamet de
adaptare pro$re"i&ă la efort% poate B uele ca!uri "ă utili!e!e aparate mecaice "au a$eţi
fi!ici) Reeducarea profesională are drept "cop "ă dea o ouă calificare profe"ioală uui
#adicapat fi!ic "au metal "au readaptarea "a pro$re"i&ă la &cc#ea3i me"erie)
REFLEX, fenomen nervos care constà într-un ràspuns determinat, imediat yi involuntar
al organismului la o excitaţie particularà.
+ lo&itură aplicată pe rotulă pro&oacă eCte"ia $ambei :refleC rotulia;% u curet de aer care
lo&e'te oc#iul determiă clipitul :refleC palpebral; etc) Ace"te refleCe "ut aturale% fiecare
om le po"edă de la a'tereN le umim <Bă"cute= "au <ab"olute= "pre a le di"ti$e de refleCele
codiţioate% care "ut dob(dite) U c(ie "ali&eaD)ă dacă i "e itroduce B $ură o bucată de
care :refleC Bă"cut;% dar dacă #raei Bi a"ociem cu re$ularitate 'i u timp "uficiet u u'or
'oc electric% "e ob"er&ă că 'ocul e"te de"tul "pre a produce aceea'i reacţie "ali&ară: ace"t
ră"pu" Bl umim <codiţioat=) El core"pude uei B&ăţări% pri le$ătura reali!ată Btre u
refleC ab"olut 'i u ou "timul) Aplicaţiile codiţioării &aria!ă de la dre"aE 'i p(ă la a'terea
aal$e!ică)
REFLEX CONDIŢIONAT, ràspuns al organismului la un semnal neutru (sonerie,
aprinderea unui bec...), dupà ce acesta a fost frecvent asociat cu un excitant natural»
singurul capabil, la început, sà producà acest reflex.
,acă aplic o lo&itură u'oară pe laba uei pi"ici% acea"ta 'i3o retra$e: e"te u refleC atural de
apărare) ,acă repet frec&et acea"tă eCperieţă% preced(d3o de "uetul uei "oerii care
auţă lo&itura% B cele di urmă are loc u tra"fer de putere de la eCcitatul atural la
"timulul artificial) Btr3ade&ăr%după u aumit timp "e poate ob"er&a că "oeria "i$ură deter3
miă aceea'i reacţie de apărare a aimalului ca lo&itura: "3a format u refleC codiţioat% Bi
datorăm lui I) .) .a&lo& :8701; 'i ele&ilor "ăi "tudiul 'tiiţific al ace"tor feomee care "tau la
ba!a dob(dirii depriderilor= 'i obi'uiţelor= 'i a uei mari părţi a comportametuluiP
o"tru)
REFLEXOLOGIE, studiu al reflexelor.
Numele de <refleColo$ie= a fo"t dat de V) /e#tere& :8048; uei p"i#olo$ii obiecti&e care
reduce toate feomeele p"i#ice la refleCe codiţioate) RefleColo$ia a iflueţat profud
be#a&iori"mu.% dar a fo"t B cele di urma abadoată di cau!a dificultăţilor Bt(lite 'i a
oilor ac#i!iţii ale biolo$iei comportametelor) Actualmete p"i#olo$ii ru'i "ubordoea!ă
p"i#olo$ia cuoa'terii mecai"melor p"i#o3fi!iolo$ice% B pricipal fi!iolo$iei "i"temului
er&o" "uperior)
REFLEX PSIHOGALVANIC
REFLEX PSIHOGALVANIC ·
REACQIE E*ECTR+,ERMA*Ă)
REFULARE, mecanism psihologic inconytient de apàrare` al Eului, prin care
sentimentele, amintirile yi impulsiile neplàcute sau în dezacord cu persoana socialà sunt
menţinute în afara câmpului conytiinţei.
Ceea ce Eul refu!ă% e"te recuoa'terea ace"tor &irtualităţi% reali!area lor &erbalăN Btr3ade&ăr%
at(ta timp c(t emoţia de!a$reabilă u e"te eCprimată B cu&ite% ea răm(e cofu!ă 'i
"ur$#iuită B ico'tiet) ,ar pri acea"ta ea u3'i pierde poteţialul diamic) ,oriţa
refulată căut(d "ă "e eCprime 'i "ă "e maife"te Btr3u fel "au altul :&i"e% lap"u"%
"imptome)));% obli$ă Eul la eforturi cotiue)
+mul ormal e"te capabil "ă re!i"te a"alturilor elemetului refulat% fără a "e epui!a 'i fără a
re"imţi &reo dauă deo"ebită% pe c(d e&ro!atul% dimpotri&ă% c#eltuidu3'i Btrea$a eer$ie
B acea"tă luptă% de&ie "teril B &iaţa acti&ă) Noţiuea de refulare ocupă u loc cetral B
Bţele$erea e&ro!elor% iar uul di "copurile p"i#aali!ei e"te reducerea ace"tui proce"
p"i#olo$ic% petru a face "ă apară B c(mpul co'tiiţei tediţele refulate)
REGLEMENTAREA NA$TERILOR "au CONTRACEPŢIE, acţiune destinatà evitàrii
temporare a pro-creaţiei.
B ţările lumii a treia% ude eCpa"iuea demo$rafică e"te mai rapidă dec(t pot "uporta "tatele%
re$lemetarea a'terilor e"te o ece"itate imperioa"ă 'i ur$etă% B /ra!ilia% B Idia "au B
C#ia ea a de&eit o problemă aţioală% B C#ia% ude
populaţia ati$ea l miliard 'i 4:X; milioae B 8005% medicii de ţară or$ai!ea!ă B mod
re$ulat 'ediţe educati&e 'i de propa$adă B care eCpu a&ataEele uei cre'teri demo$rafice
plaificate 'i di&er"ele procedee aticocepţioale) Ei di"tribuie B mod $ratuit <pilule=%
fiCea!ă "terileţi :mai bie de 5F milioae de c#ie!i au recur" la acea"tă metodă
cotracepti&ă; "au iele de cauciuc)
B Iraţa% o dată cu le$ea di 5 decembrie 8015% produ"ele aticocepţioale "ut lar$
difu!ate B public 'i orice femeie poate% dacă dore'te% "ă3'i alea$ă liber aticocepţioalele
care Bi co&i) Cele mai multe preferă cotracepti&ele orale :<pilule=;% a căror eficacitate e"te
c&a"i3ab"olută) Multe utili!ea!ă di"po!iti&e itrauterie :<"terileţi=;% al căror procet de e'ec
u e"te dec(t 832SN multe altele "e "er&e"c de obturatori femiii% cum "ut diafra$ma "au
capa cer&icală :care "e adaptea!ă direct pe colul uterului;)
B 8076% +r$ai!aţia Modială a Săătăţii :+)M)S); 'i3a dat acordul petru difu!area modială
a uui cotracepti& a cărui eficacitate durea!ă 536 ai) E"te &orba de mici cap"ule de
pro$e"tero care% implatate "ubcutaat pe braţ% eliberea!ă 2F micro$rame de #ormo pe !i%
a&(d drept efect blocarea o&ulaţiei) ,e atuci Bcoace "3a eCperimetat 'i u &acci
<ati$ra&iditate=% ale cărui re!ultate% publicate B 8077% "ut promiţătoare)
B pofida tuturor ace"tor pro$re"e te#ice 'i a uei le$i"laţii fa&orabile% cotracepţia medicală
u e"te total admi"ă 'i multe femei "e comportă de parcă le3ar fi ecuo"cută) + mai buă
iformare a publicului &a permite fără Bdoială eCtiderea cotracepţiei la c(t mai multe ditre
ele%
RELAŢII UMANE
biefacerile ace"teia depă'id "impla re$lemetare a a'terilor% Btr3ade&ăr% cotracepţia e"te
cea mai buă profilaCie a a&ortului 'i% pri "upra&e$#erea medicală la a cărei i"taurare
cotribuie% ea permite depi"tarea precoce a cacerelor $eitale 'i a bolilor &eerice% B "f(r'it%
ea fa&ori!ea!ă armoia "eCuală a cuplurilor 'i permite perec#ii coEu$ale "ă trăia"că di pli
bucuria dra$o"tei)
REGRESIE, adoptare mai mult sau mai puţin durabilà a unor atitudini yi
comportamente caracteristice unui nivel de vârstà anterior.
Ace"t terme u implică Btoarcerea la o coduită di trecut% ci o "tare de i"uficietă
maturi!are) Re$re"ia u B"eamă că reapare u comportamet ob"er&at aterior B i"toria
"ubiectului% ci faptul că ace"ta "e comportă ca u idi&id mai t(ăr) Acea"tă re$re"ie către u
"tadiu aterior al de!&oltării "e ob"er&ă cu re$ularitate B ca!ul uei fru"trări impu"e de
realitate) ECemplu: u copil% "eparat la u momet dat de mama "a% u mai mă(că "i$ur 'i
u acceptă dec(t alimete "emilic#ide) Eure!ia= "au reapariţia <limbaEului de bebelu'=% care
ade"ea coicid cu a'terea uui frăţior "au a uei "urioare% "ut coduite re$re"i&e) *a adultul
icapabil "ă3'i re!ol&e coflictele itră B Eoc ueori acela'i mecai"m% co"tituid o fu$ă de
realitate 'i o alieare a per"oaei% ca B ca!ul acelui bărbat de 46 de ai% deţiut petru
e"croc#erie% care "e tra"formă B "u$ar pl($ăreţ% mereu la pat)euretic 'i ecopretic 'i
#răidu3"e eCclu"i& cu lapte)
RELAŢIE OBIECT ALA s
ŢIE CU OBIECTUL, raport care
existà între subiect yi un ,obiect" care îi este exterior.
B primele două lui de &iaţă% oul3ă"3cut e"te Btr3o "tare pur arci"icăN el reacţioea!ă la
eCcitaţiile itere 'i eCtere% trăie'te plăcerea 'i i"ati"facţia% dar Bcă u "3a difereţiat de
lumea eCterioară) Apoi% Btre trei 'i 'a"e lui% u <obiect= &a$ "e deta'ea!ă de a"amblu:
mama "au orice altă per"oaă care "e ocupă B mod re$ulat de "u$ar% care de&ie di"tribui3
toarea de plăcere :#raă% B$riEiri))); 'i cu care copilul "tabile'te prima "a relaţie obiectală) B
lua a opta% acea"ta e"te at(t de per"oali!ată Bc(t pre!eţa uei per"oae "trăie B locul
mamei decla'ea!ă o &eritabilă a$oa"ă la copil) .rimele relaţii obiectale au o importaţă
fudametală B or$ai!area 'i de!&oltarea per"oalităţii)
RELAŢII UMANE, raporturi inter personale în interiorul unui grup.
*uarea B co"iderare a calităţii relaţiilor umae B cadrul uei colecti&ităţi de mucă datea!ă
de la marile cri!e ecoomice :8040; 'i mai ale" di aii celui de al doilea ră!boi modial) A!i
'efii di idu"trie acordă o ateţie deo"ebită $e"tioării re"ur"elor umae 'i Bmpărtă'e"c ideea
că i&e"tiţia B capitalul uma e"te fudametală) ECte"iuea% ueori $i$atică% a uor
Btreprideri are drept co"eciţă o mai mare di"taţă "ocială Btre "alariaţi 'i patroiN
mucitorul Bdeplie'te o "arciă parcelară pe care u reu'e'te "ă o raporte!e la a"amblu% "e
"imte fru"trat% <alieat= 'i are tediţa de a "e de!itere"a de Btrepriderea la care lucrea!ă)
E"te deci ece"ar% petru meţierea uui climat "ocial fa&orabil B iteriorul colecti&ului de
mucă% "ă "e ră"pudă trebuiţelor p"i#olo$ice ale "alariaţilor% "ă fie Btărit
RELAXARE
itere"ul lor petru Btrepridere "i "ă fie Bmbuătăţite raporturile umae B iteriorul
colecti&ităţii) Acea"tă mi"iue re&ie de obicei uui p"i#olo$% "peciali"t B relaţiile publice%
care are drept "cop e"eţial "tabilirea comuicării Btre idi&i!i) El face cuo"cute iteţiile
direcţiei :modificări de utilaEe))); 'i coturile firmei% arată utilitatea fiecărui "alariat 'i locul
"ău B opera comuă% Bl ţie pe fiecare la curet cu cele mai mici detalii ale or$aiDării) B felul
ace"ta% direcţia re"ur"elor umae poate reu'i "ă cree!e u "i"tem mobiliD)ator% $raţie căruia
fiecare membru al per"oalului &a căuta "ă cotribuie la "ucce"ul Btrepriderii)
RELAXARE, destindere voluntarà a tonusului muscular, asociatà cu o senzaţie de
odihnà.
Utili!ate B p"i#oterapie% metodele relaCării% ba!ate pe u atreamet re$ulat% tid "ă obţiă o
de"tidere $eerală a corpului B a'a fel Bc(t "ă modifice idirect p"i#i"mul "ubiecţilor) .ri
de"tiderea biefăcătoare reali!ată% metodele de relaCare "ut utili!ate B tratametul
idi&i!ilor "uprate"ioaţi "au care pre!ită tulburări p"i#o"omaticeP)
E) 9acob"o :C#ica$o; a pu" la puct o metodă de relaCare pro$re"i&ă care urmăre'te "ă
obţiă o de"tidere pro&ocată de co'tieti!area relaCării mu'c#ilor) ,upă ace"t autor%
cotrolul mu"cular ar determia o ade&ărată <"tăp(ire a puerii B "tare de repau" a
corteCului=) 9) ?) Sc#ult! :/erli; a creat o metodă de relaCare pri autococetrare "au
auto#ipo!ă% cuo"cută "ub umele de truining autogen#. Te#ica lui 9) de AEuria$uerra% !i"ă
<de reeducare p"i#otoică=% are o ţită re$re"i&ă) ECi"tă multe alte metode de relaCare%
ditre care uele acordă u loc importat &orbirii :M) Sapir;)
RELIGIE, cult al unei divinitàţi.
Reli$ia "er&e'te drept le$ătură iter3uiaă 'i "piritualăN ea are ca fucţie "ă3i uea"că pe
idi&i!i% pri lucruri "acre 'i ritualuri% B ua 'i aceea'i crediţă) Acea"tă trebuiţă profudă%
eteră 'i ui&er"ală% core"pude probabil "etimetului de eputiţă a fiiţei umae B
Ui&er" 'i doriţei "ale de "ecuritate) ,upă S) Tred% ea "3ar ata'a o"tal$iei după protecţia
pateră) Crediţa reli$ioa"ă% ră"pu!(d icertitudiilor &ieţii 'i fricii de moarte% potole'te
parte% toţi ereticii apar ca periculo'i petru credicio'i% căci% pu(d B di"cuţie do$mele
"tabilite%ci le compromit "ecuritatea afecti&ă)
Reli$ia co"tituie petru uele per"oae miElocul de a3)'i pă"tra u bu ec#ilibru p"i#ic) S3a
co"tatat% B Idia% ude orice idi&id are po"ibilitatea "ă reali!e!e cu u'uriţă eCperieţe
reli$ioa"e cu caracter mi"tic% că proporţia celor ati'i de "c#i!ofreieP :u fel de e&a!iue
morbidă di real; e"te mai mică dec(t B ţările occidetale :9) E) ,#uEib#o@;)
REMU$CARE, durere moralà simţità dupà o acţiune condamnabilà.
Remu)'carea e"te "imulta pedeap"ă 'i trebuiţă de pedeap"ă) Ea are caracterul uei
autoa$re"iui% fără a a&ea "emificaţia morală a căiţei) Remu'carea% remarcă 9) *acroiC% e"te
orietată către trecut% pe c(d căiţa e"te orietată către &iitor) Remu'carea e"te o reacţie a
Eului la "etimetul de culpabilitate) A$oa"a le$ată de co'tiiţa de a fi acţioat rău e"te
ueori at(t de ite"ă Bc(t Bl cufudă pe
RESPONSABILITATE
"ubiect B ebuie "au Bl duce la moarte :"iucidere;) U "etimet de culpabilitate% cu
co"eciţe $ra&e petru ec#ilibrul per"oaei% poate fi moti&at pritr3o ima$iaţie
REOTAXIE, REOTROPISM, orientare sau apropiere de un curent de apà, considerat
agent de excitaţie.
Ace"t tip de tropi"m 'i de taCie "e ob"er&ă la &e$etalele ac&atice :fru!ele de "ta Eeei "e
orietea!ă cotracuret;% la aimalele iferioare% care% luate de curet% "e "trăduie"c "ă3i
re!i"te :reotaCie e$ati&ă;% 'i c#iar la pe'ti) Totu'i% B ace"t di urmă ca!% probabil că u e"te
&orba de o &eritabilă reotaCie) ci de u comportamet codiţioat de alte "timulări "e!oriale)
REPRIMARE, proces psihic, conytient yi voluntar, care constà în renunţarea la
satisfacerea unei dorinţe care nu se aflà în concordanţà cu persoana moralà.
Reprimarea u trebuie cofudată cu refularea=% mecai"m ico'tiet de apărare al Eului 'i
tetati&ă de a e&ita a$oa"a% mecai"m pe care "ubiectul Bl utili!ea!ă "pota% atuci c(d
ţ('e'te repre!etarea uei impul"ii iacceptabile) Reprimarea e"te &olutară: "ubiectul
re"pi$e B afara c(mpului co'tiiţei aumite "etimete eplăcute% "pre a reduce te"iuea
pe care ele o pro&oacăN el "e educă B "e"ul de a u "e mai $(di la ele 'i% pri puterea
obi'uiţei% i!bute'te "ă3'i reprime ideile ide!irabile)
RESPINGERE, acţiune de a refuza, de a exclude, de a abandona.
Re"pi$erea făţi'ă a uui copil de către păriţii "ăi% care "e traduce pritr3o &ădită
o"tilitate "au pri maltratări% e"te rară) ,e obicei re"pi$erea "e eCprimă pe căi ocolite% pri
atitudii educati&e ri$ide% pritr3o "e&eritate eCce"i&ă "au pri trimiterea B pe"iue) Ueori
re"pi$erea "e camuflea!ă B "patele uui comportamet aCio"N păriţii Bl cople'e"c pe copil
cu cadouri% ceea ce u38 poate "ati"face% el fiid B"etat u de buuri materiale% ci de dra$o"te
autetică) Cel care "e 'tie iubit% "e Bmplie'te B "ecuritateN copilul re"pi"% dimpotri&ă% "e
"imte de&alori!at% &io&at de o $re'eală de eBţele"% ca "ub "emul uui ble"tem) .otri&it cu
temperametul "ău% el reacţioea!ă pritr3o pa"i&itate ur"u!ă "au pri re&oltă a$re"i&ăN ueori
de&ie e&rotic)
Nu umai copiii "ut re"pi'i% ci 'i uii bola&i 'i bătr(i) Re"pi$erea poate lua forma
idifereţei :per"oaa B &(r"tă e"te i!olată%%)lă"ată B pace=% u "e ră"pude la c#emările ei;% a
pla"ării B o"piciu% a luării B der(dere% a a$re"i&ităţii) Efectele re"pi$erii "ut% B $eeral%
depre"ia 'i re$re"iaO per"oaei B cau!a)
RESPIRATOR, B biotipolo$iaO lui C) Si$aud 'i *) Mac Auliffe% tip morfolo$ic caracteri!at
pritr3o predomiaţă a toracelui 'i mari trebuiţe &itale 'i "etimetale)
RESPONSABILITATE, situaţie a celui care poate fi chemat sà ràspundà de o faptà.
Noţiuea de re"po"abilitate pre"upue a$aEarea per"oală% tacită "au eCplicită% de a da
"ocoteală% dacă e"te ca!ul% B faţa uei autorităţi "uperioare) Re"po"abilitatea cere două
codiţii e"eţiale: "ă fii B depliătatea raţiuii :arieraţii% demeţii 'i
267
RETICENTA
copiii "ut declaraţi ire"po"abili; 'i "ă fii liber pe acţiuile tale :u e'ti re"po"abil de u act
"ă&(r'it B codiţiile ameiţării fi!ice "au ale co"tr($erii morale;) Cu toate ace"tea% le$ile
"ociale "au morale co"ideră că e'ti re"po"abil u umai de actele pe care le3ai dorit "i le3ai
reali!at tu B"uţi 'i de cele "ă&(r'ite fără &rere :=accidet rutier% de eCemplu;% ci 'i de cele pe
care u le3ai &oit 'i ici u le3ai "ă&(r'it% dar a căror e&itare depidea de tie: u prefect a fo"t
re&ocat% B 80H5% B urma e&adării uui pri!oier di ifirmeria "pecială care depidea de
autoritatea "a) B C#ia% B 8071% mii"trul pădurilor a fo"t făcut re"po"abil de icediul care
a de&a"tat mii de #ectare% iclu"i& cici "ate) A fi re"po"abil e"te a3ţi ţie u a$aEamet
moralN B $eeral% acea"ta B"eamă a re"pecta cotractul "ocial pe care orice om 83a Bc#eiat%
B mod implicit% &eid pe lume)
RETICENŢĂ, atitudine a unei persoane care ezità sà-yi exprime clar gândul.
Efect al atitudiii re!er&ate% al Eeei "au eBcrederii% reticeţa "e ob"er&ă at(t la "ubiecţi
ab"olut ormali :timi!i; c(t 'i la cei cu maife"tări patolo$ice) + Bt(lim B cur"ul
co&orbirilor cliice% pacieţii :'i c#iar 'i familiile lor; trec(d "ub tăcere B mod "i"tematic
fapte "emificati&e: o Bt(lim 'i B curele p"i#aalitice% atuci c(d "ubiecţii re!i"tă mai mult
"au mai puţi co'tiet acţiuii terapeutului) Ea co"tituie o reacţie de opo!iţie di partea
uor bola&i p"i#ic idifereţi :"c#i!ofreici; "au eBcre!ători :deliraţi% paraoiei;% care
refu!ă "ă &orbea"că de eCperieţele lor patolo$ice)
RETRACŢIE A EULUI, mecanism de apàrare care constà în a renunţa la orice
activitate care poate aduce neplàcere.
UOi "ubiecţi #iper"e"ibili au tediţa de a "e Bc#ide B ei B'i'i :mtro&er"iueP;% de a trăi
mar$ial% de a3'i limita relaţiile cu "emeii% de a3'i reduce acti&ităţile la domeiile B care ei
eCcelea!ă "au de a "e catoa B rolul de "pectator) Acea"tă coduită Bi pue la adăpo"t de
"uferiţă% dar le iter!ice Bmpliirea per"oalităţii)
RETROGRESIE, reapariţia comportamentului caracteristic unei epoci revolute din
istoria unui individ.
Sub iflueţa uor traumati"me% coduitele B&ăţate de cur(d di"par% B timp ce reapar
deprideri &ec#i) .etru T) *eYiO% retro$re"ia "e deo"ebe'te de re$re"ieO)
REŢEA DE A1UTOARE SPECIALIZATE (R.A.S.) 3 A9UT+ARE S.ECIA*IRATE)
REU$ITĂ, succes.
Reu'ita% ca 'i e'ecul% e"te o oţiue e"eţialmete "ubiecţi &ă% care u depide de i&elul
ab"olut de reali!are a uui act% ci "e "ituea!ă mai de$rabă B raport cu aumite orme 'i
Bdeo"ebi cu i&elul de a"piraţie al fiecărui idi&id) Reu'ita e"te "imţită ca atare atuci c(d
reali!area depă'e'te "au cel puţi ati$e liia de ţită% adică "peraţa "ubiectului) Setimetul
de "ati"facţie trăit de o per"oaă e"te "i$urul criteriu cu ade&ărat &alabil petru a3i caracteri!a
reu'ita)
REVENDICARE, comportament al celui care pretinde reparaţie pentru
REVOLTA
o injustiţie (realà sau imaginarà) suferità.
*a copil e"te &orba% B $eeral% de o re&edicare afecti&ă :co"ecuti&ă a'terii uui ou frăţior
"au a uei "urioare "au pla"ării "ale Btr3u "tabilimet;% care "e maife"tă pritr3o o"tilitate
mai mult "au mai puţi făţi'ă la adre"a aturaEului "au pritr3o coduită re$re"i&ă: "ubiectul
bombăe% "e crampoea!ă de adulţi% reBcepe "ă3'i ude patul) [
*a adulţi% re&edicarea eCprimă ade"ea doriţa ico'tietă de a ma"ca o deficieţăN ea
core"pude uui mecai"m de "upracompe"are a uui "etimet de iferioritate 'i traduce
i"ati"facţia profudă a idi&idului B mediul "ocial) -eerată de u e'ec miu"cul "au de o
fru"trare miimă% coduita re&edicati&ă a&a"ea!ă Btr3o maieră c&a"iob"e"ioală% mer$(d
c#iar Bmpotri&a itere"elor per"oaei) Re&edicarea% care "e de!&oltă de obicei la "ubiecţii
"u"picio"]% care au u SupraeuP ri$id% co"tituie ade"ea u "imptom importat al paraoiei)
REVERIE, stare de detayare faţà de realitate, intermediarà între gândirea în stare de
veghe yi vis.
Subiectul% di"tra" di lumea eCterioară% de"pre care u mai are dec(t o co'tiiţă &a$ă% "e la"ă
atreat de u fluC de ima$ii 'i idei care a"cultă mai mult de moti&aţiile afecti&e dec(t de
lo$ică) Re&eria apare ca u feome ormal la pubertate% c(d ea are "emificaţia uei
aticipări a realităţii &iitoare)
Ade"ea re&eria co"tituie% at(t la copii c(t 'i la adulţi% u "imptom e&rotic% o fu$ă de
realitate) Ea depide de co"tituţie% "ubiecţii "c#i!oi!i a&(d o prope"iue
deo"ebită la re&erie% dar 'i de codiţiile eCterioare: mootoia uei "arcii "au a uei eCcitaţii
:!$omotul uiform al uei ma'ii% de eCemplu;% ab"eţa de "timuli a ambiaţei fa&ori!ea!ă
de!&oltarea re&eriei) Ea co"tituie ade"ea u mod de apărare a Eului Bmpotri&a plicti"elii 'i
fru"trărilor &ieţii cotidiee)
REVISTA DE PSIHOLOGIE, publicaţie a Academiei Române.
.rimul umăr datea!ă di 8066N re&i"ta K care apare trime"trial K a aEu" a"tă!i la tomul 54)
.ublică re!ultatele cercetărilor B domeiu pe pla aţioal% precum 'i "tudii de
"ite!ă%aali!e critice%rece!ii% croici ale e&eimetelor di &iaţa 'tiiţifică aţioală 'i
iteraţioală :co$re"e% coferiţe% "impo!ioae etc);) :Adre"a redacţiei: Ca"a Academiei
Rom(e% /ucure'ti% Calea 82 Septembrie r) 82% "ector 6);
REVOLTĂ, rebeliune contra autoritàţii.
Re&olta eCprimă% B $eeral% emulţumirea uui idi&id "au a uui $rup% o"tilitatea "a faţă de
o "oartă edreaptă% faţă de u mediu a$re"i&% ba c#iar pur "i "implu icopre#e"i& "au
idiferet) Re&olta e"te reacţia ormală la fru"trare)
Re&olta "ocială e"te pro&ocată mai puţi de codiţiile ecoomice defa&orabile c(t de u
"etimet de i"ati"facţie p"i#olo$ică datorat% după ?) ?) ?@ma :8054;% uei po!iţii
determiate a idi&idului :"au $rupului; faţă de "tatutul "ău) ."i#aali'tii eCplică acea"tă
atitudie pri depla"area B domeiul "ocial a uui coflict itrafamilial: re&oltă cotra ordiii
"tabilite ar fi eCpre"ia actuală a ră!&rătirii :de ori$ie oedipiaă; a copilului cotra autorităţii
păriţilor)
REVUE ROUMAINE DE PSYCHOLOGIE
REVUE ROUMAINE DE PSYCHOLOGIE, publicaţie în limbi stràine a Academiei
Române.
.rimul umăr datea!ă di B 8061) Apare "eme"trial% public(d "tudii% dări "e "eamă% de!bateri
'tiiţifice% croici etc)% redactate B limbile frace!ă% e$le!ă% ru"ă% $ermaă "au "paiolă%
după opţiuea autorilor) .eriodicul caută "ă facă cuo"cute B "trăiătate cotribuţiile
rom(e'ti la de!&oltarea diferitelor ramuri ale p"i#olo$iei) :Adre"a redacţiei: Ca"a Academiei
Rom(e% /ucure'ti% Calea 82 Septembrie r) 82% "ector 6);
t(d ră"pu"urile determiate de mi'care :T; la acelea datorate culorii :C;) Re!oaţa itimă
:TDC; permite cla"area idi&i!ilor B patru tipuri: eCtrate"i& :predomiaţa ră"pu"urilor C;%
itro&er"i& :predomiaţa ră"pu"urilor T;%ambie$al :umărul ră"pu"urilor T Bl ec#ilibrea!ă
pe acela al ră"pu"urilor C; 'i coarctat :ici
REZISTENŢĂ, ansamblu al forţelor psihologice care, la un subiect în curà
psihanaliticà, se opune progresului cunoayterii de sine.
Acea"tă opo!iţie ico'tietă "e maife"tă B formele cele mai di&er"e: Bdoială 'i eBcredere
faţă de p"i#oterapeut% ere"3pectarea co"emelor% tăceri% ab"eţe de la 'ediţele de aali!ă
etc) Ea are drept "cop "ă iter!ică aali!a "imptomelor morbide 'i a mecai"melor p"i#olo$ice
"pre a apăra ec#ilibrul precar co"truit de "ubiect "i pă"trarea beeficiilor oferite de maladie)
Cura p"i#aalitică urmăre'te mai puţi "ă3i furi!e!e bola&ului iterpretări c(t "ă3i aali!e!e
re!i"teţele% "pre a le combate 'i "uprima)
REZONANŢĂ, mod al unui eveniment de a avea ràsunet asupra psihismului unei
persoane.
Iiecare idi&id reacţioea!ă diferit la "ituaţiile B care "e $ă"e'te) ,atorită metodelor
proiecti&e% a&em po"ibilitatea de a aprecia acea"tă caracteri"tică deo"ebită a per"oalităţii)
Te"tul lui Ror"c#ac#O% de eCemplu% permite determiarea <tipului de re!oaţă itimă= al uui
"ubiect% rapor3
270
catităţi e$ale;)
Se mai &orbe'te de re!oaţă% B p"i#olo$ie% petru a de"ema comuicarea o3&erbală care
poate eCi"ta Btre per"oae% datorită cărora cuoa'tem 'i trăim "etimetele :m(#ire%
bucurie))); ale "emeului) Acea"tă ituiţie :"au empaticO; e"te deo"ebit de clară la mamă faţă
de copilul ci)
RIBOT :T#eodule;% filosof yi psiholog francez (Guingamp, 1939 -Paris, 1916).
E"te cel dit(i teoreticia frace! al p"i#olo$iei eCperimetale% B'i orietea!ă lucrările "pre
"tudiul p"i#ofi!iolo$ic al per"oalităţii 'i de"coperă le$ile di"oluţiei memoriei% pe care le
putem "c#emati!a B felul următor: amitirile cele mai recete% cele mai complete% fără
"emificaţie afecti&ă "e 'ter$ mai u'or dec(t amitirile &ec#i% "imple% Bcărcate emoţioal)
E"te autorul a umeroa"e lucrări% Btre care: $aladiile memoriei :8778;N $aladiile voinţei
:8772;N $aladiile personalităţii .F 776;N *sihologia sentimentelor .870H;N !ogica
sentimentelor :80F6;N 7seu asupra pasiunilor .80F1;N *ro/leme de psihologic afectivă :808F;)
RIGIDITATE MENTALĂ, incapacitate de a-ţi schimba punctul de vedere.
Ri$iditatea metală "e Bt(le'te B aumite "tări patolo$ice%cum e"te e&ro!a
ob"e"ioalăN ea e"te ua ditre tră"ăturile e"eţiale ale caracterului paraoiac) Subiectului Bi
lip"e'te "upleţea "pirituluiN el are opiii 'i pricipii imuabile%e"te impermeabil la ar$umetele
celuilalt% e$ocetri"mul făc(du3l icapabil de a "e pue B locul altuia)
RITM, alternanţà regulatà a unor evenimente.
Iucţiile oa"tre or$aice :bătăile iimii% "omul% ciclul me"trual;% ca 'i lumea B care trăim
:"ucce"iuea !ilelor 'i opţilor% aotimpurile; "ut ritmate) Iiecare idi&id are ritmul "ău
propriu .tempo6, care depide at(t de temperamet c(t 'i de educaţie) B "ocietatea oa"tră% B
care B&ăţarea ritmului Bcepe de la a'tere% cu alăptarea 'i B$riEirile corporale Ia iter&ale
re$ulate% "ut re$late: 'coala% muca% loi"irurile% ceea ce dă eCi"teţei oa"tre "tilul ei par3
ticular% cam ob"e"ioal)
RITUAL, ansamblu de activitàţi care se sàvâryesc într-o ordine prescrisà.
B culturile primiti&e eCi"tă ceremoii% umite <ritualuri de trecere=% care marc#ea!ă accederea
uui idi&id la o "tare ouă) Ritualul de trecere pri eCceleţă e"te acela practicat B
mometul pubertăţiiN el cupride trei fa!e: separarea de $rupul B care era ite$rat "ubiectul%
aşteptarea, a"ociată B $eeral cu probe fi!ice 'i morale% admiterea B oul re$im "ocial)
Ace"te ceremoii au drept "cop "ă38 aEute pe idi&id "ă depă'ea"că cri!a repre!etată de
tra"formările "ale fi!iolo$ice 'i "ă ia clar cuo'tiţă de "tatutul 'i de rolul "ău B colecti&itate)
*a do$oii di Mali% eCci!ia clitori"ului 'i circumci!ia au loc B
acela'i timp) Iără ele% adole"cetul u poate itra B lumea adulţilor) Ace"t obicei răm(e
&iabil B umeroa"e ţări di Africa 'i di +rietul MiElociu) Sub o formă de$radată% re$ă"im
ace"t ritual B far"ele Eucate oilor &eiţi Btr3u $rup oarecare :armată% 'coală etc);)
B p"i#opatolo$ie% "e ume"c ritualuri coduitele ob"e"ioale ale uor bola&i% care "e
co"tr($ "ă "ă&(r'ea"că $e"turi deriDorii :ceremoialul complicat di mometul culcării% de
eCemplu;)
ROGERS :Cari Ra"om;% psiholog american (Oak Park, 1902 - La 1olla, California,
1987).
E"te "ucce"i& p"i#olo$ practicia :8047;% director al uui cetru de $uidace= petru copii
:802F;% apoi profe"or de p"i#olo$ie :805F380H2;) ,i B&ăţătura "a "3a reţiut% B Iraţa%
Bdeo"ebi <odirecti&itatea=) Mulţi au creD)ut că e"te &orba de o te#ică de p"i#oterapie% pe
c(d acea"ta e"te <o cocepţie filo"ofică de"pre &iaţă% u mod de a fi= :Ro$er"% 8076;) Ideea
fudametală a ace"tui umai"t e"te că fiecare per"oaă ar trebui "ă reu'ea"că "ă fie ea B"ă'i%
B orice "ituaţie% B loc de a Euca u rol) Cel mai bu părite% "pue el% u e"te acela care Eoacă
rolul de părite% ci acela care e"te o per"oaă autetică B "(ul familiei "ale) ,itre lucrările
lui Ro$er" tradu"e B limba frace!ă% cităm: !e deve(loppcment de la personne .80HH;N !a
rela(tion d#aide et la ps,chotherapie :801F;N !i/erte potir apprendi#c :8018;N !eş groupes de
rencontre :8012;N Jn manifeste person(naliste.F:1:6.
ROL, ceea ce trebuie sà spunà yi sà Cetea un actor. Prin extensie, conduità
RORSCHACH
ayteptatà de la o persoanà al càrei statut U cunoaytem.
Iiecare idi&id trebuie "ă3'i a"ume mai multe roluri% &ariabile B fucţie de &(r"ta "a :copil%
adole"cet% adult% bătr(;% de "eC% de per"oaele cu care "e află :u copil "e comportă diferit%
după cum e"te B compaia camara!ilor "ăi%a mamei "au a profe"orului; 'i de "ituaţie :aca"ă%
la mucă% la bi"erică)));) Ace"te roluri pot "ă $eere!e coflicte p"i#ice atuci c(d "ut
cotradictorii) Ele e marc#ea!ă Btotdeaua Btr3u fel "au altul% fie că aderăm la ele B a'a
mă"ură Bc(t "ă u e mai putem de"pride :i"terie% paraoia;% fie că Bcercăm "ă le re"pi$em
:"ubiecţi re&oltaţi "au re&oluţioari;% B $eeral% per"oaa "ăătoa"ă B'i <iterpretea!ă rolul
pă"tr(d o aumită di"taţă Btre ace"ta 'i propria3i per"oalitate) Re"pectul rolurilor meţie
"ecuritatea 'i coe!iuea "ocială) Viaţa "ocială e"te o teCtură de roluri) Iadaptaţii "ut cei care
u le re"pectă)
RORSCHACH (Hermann), psihiatru elveţian (Zurich, 1884 - Herisau, 1922).
,upă "tudii medicale% "e "peciali!ea!ă B p"i#iatrie B cliica di Ruric# codu"ă de E)
/leuler% frec&etea!ă $rupul p"i#aalitic di ace"t ora' 'i "uferă mai ale" iflueţa lui C) -)
9u$)
ECcelet de"eator% pa"ioat de pictură% "e arată itere"at de modul B care reacţioea!ă
bola&ii la petele de cerealăP 'i de culoare 'i compară ră"pu"urile lor cu acelea ale
"ubiecţilor ormali) ,e"coperă a"tfel că percepţia &i!uală e"te iflueţată de per"oalitate:
ră"pu"urile <culoare= "ut le$ate de itro&er"i&itate :tipolo$ie= deri&ată di aceea a lui 9u$;)
.etele de cereală "ut mai mult dec(t o probă de
272
ima$iaţie: ele pot de"crie "tructura per"oalităţii% B 8087% co"truie'te pla'ele te"tului "ău%
iar B 8048 publică lucrarea *sihodiagnostic. Numai după !ece ai de la moartea "a ace"t te"t
a Bceput "ă "e ră"p(dea"că) A!i el e"te utili!at B Btrea$a lume 'i face obiectul uui umăr
co"iderabil de cercetări 'i adaptări)
ROSENZWEIG (Saul) psiholog american (Boston, Statele Unite, 19O7).
.rofe"or de p"i#olo$ie la Ga"#i$to Ui&er"it@ :Sait *oui"% Mi""ouri; 'i p"i3#olo$3'ef al
"ecţiei de p"i#iatrie ifatilă% elaborea!ă o teorie a fru"trăriiO 'i pue la puct u te"t pe care Bl
pre!ită petru prima dată B 8026% "ub umele de *icture 9rustration 0tud,. Ace"t te"t e"te
utili!at de cliiciei% care Bi aprecia!ă "implitatea 'i calităţile metrolo$ice)
RO$CA (Alexandru), psiholog român (Calatà, jud. Cluj, 19O6 -Bucureyti, 1996).
S3a format B cadrul 'colii de p"i#olo$ie pra$matică de la CluE% cercet(d iiţial% cu
i"trumete p"i#ote#ice% deficieţa metală) Carieră ui&er"itară de eCcepţie 'i B fial u
fotoliu la Academia Rom(ă) Simpla citare a uora di "crierile "ale e"te "uficietă "pre a3i
cotura ori!otul preocupărilor: $ăsurarea inteligenţei şi de/ilitatea mintală .802:8;N
*sihopatologia deviaţilor morali :8028;N "elincventul minor :8024;N *sihologia martorului
:8025;N 5rientarea profesională a anormalilor :802H;N Igiena mintală şcolară .8020;N -opiii
superior în%estraţi :8058;N $otivele acţiunilor umane. 0tudii de psihologie dinamică :8052;N
0elecţia valorilor :8052;N Eehnica psihologiei e)perimentale si practice .8051;N
ROUSSEAU
-reativitatea :8014;N -reativitatea generală şi specifică :8078;)
ROUSSEAU :9ea39acjue";% "criitor 'i filo"of el&eţia de limba frace!ă :-ee&a% 81843
Ermeo&ille% 8117;)
+rfa de mamă de la a'tere% rău cre"cut de către u tată capricio" 'i i"tabil% după o tiereţe
a&eturoa"ă 'i de &a$abodaE% B cur"ul căreia trăie'te B toate mediile% 9) 9) Rou""eau
cuoa'te $loria cu al "ău "iscurs asupra ştiinţelor şi artelor :816F;% premiat de Academia di
,iEo% cu al "ău "iscurs asupra originii şi fundamentelor inegalităţii dintre oameni .8166;% ca
'i cu romaul peda$o$ic 7mil sau despre educaţie :81H4;) El propo&ăduie'te că
<totul e"te bu ie'id di m(iile Creatorului% totul de$eerea!ă B m(iile omului= 'i că
educaţia trebuie "ă "e Btemeie!e pe calităţile aturale ale copilului% dar că imic u trebuie
făcut B pripă: peda$o$ia trebuie "ă fie fucţioalăP 'i "ă "e adapte!e la fiecare &(r"tă a
copilăriei) ECi"tă% "pue el% u timp petru fiecare ac#i!iţie) +pera "a filo"ofică -ontractul
social sau *rincipiul dreptului politic :81H4; a eCercitat o iflueţă determiată a"upra
Re&oluţiei frace!e) .recur"or al peda$o$iei modere% a fo"t 'i primul "criitor de -onfesiuni
:817438170;% care co"tituie o curaEoa"ă operă de p"i#olo$ie la per"oaa Bt(i 'i u documet
cla"ic care eCpue metalitatea "a de e&rotic #iper"e"ibil)
SADISM, perversiune sexualà caracterizatà de erotizarea durerii pricinuite celuilalt.
Sadicul u "imte eCcitaţia "eCuală dec(t făc(du3i rău parteerului% B ca!urile cele mai $ra&e%
di fericire rare% actele de cru!ime pot mer$e p(ă la ucidere) Cel mai celebru e"te ca!ul
mare'alului -ille" de Rai" :858;F3855:8;% care a făcut "ă piară% după c(te "e e&aluea!ă% Btre
858; 'i 2:X; de copii) Uii uci$a'i% ca 9acM Spitecătorul "au .eter Sutcliffe% u3)'i ale$eau
&ictimele dec(t ditre pro"tituate) ,upă ,) Camero 'i E) Ira!er :8077;% moti&area lor ar fi de
căutat Btr3o relaţie cu femei imature 'i compleCate% care "e Brădăciea!ă B relaţia cu mama%
B acela'i timp obiect erotic 'i "ur"ă de fru"trare) <Micul "adi"m= "e limitea!ă la fla$elări%
mu'cături "au c#iar la umiliţe morale)
Uii autori cred că acea"tă per&er"iue e"te co"tituţioală) .etru p"i#aali'ti ea e"te u
elemet al perec#ii cotra"tate <"adi"m Kma"oc#i"m=% fiid le$ată Bdeo"ebi de "tadiul
"adico3aal% de primele eCperieţe "ficteriee :B&ăţarea re$ulilor de i$ieă;% de ră!&rătirea
cotra auto3
415
rităţii 'i de a$re"i&itatea depla"ată a"upra "emeului)
SADOMASOCHISM, complex de impulsii agresive dirijate contra semenului (sadism) yi
contra propriei persoane (masochism), care, dupà psihanaliyti, ar coexista întotdeauna
la unul yi acelayi individ.
*a uii idi&i!i% plăcerea erotică depide de acţiuile a$re"i&e "uferite "au aplicate "emeului)
ECi"tă 'i u "adoma"oc#i"m moral% diferit de de&iaţia "eCuală% care "e maife"tă B torturile pe
care uele per"oae% măciate de u "etimet de culpabilitate% u e!ită "ă 'i le aplice :ele
"ut B acela'i timp 'i &ictime 'i călăi; petru a3'i "ati"face trebuiţa de pedeap"ă)
SALATĂ DE CUVINTE, alterarea limbajului, practic specificà schizofreniei, care
constà într-o juxtapunere de cuvinte care nu au nici un raport de sens sau de consonanţà
yi care nu au vreo legàturà gramaticalà.
SCARA ,E MATURITATE MENTA*A
SANCŢIUNE, recompensà sau pedeapsà privind o anumità acţiune.
Se di"ti$ "acţiui aturale :ar"ura pe care 'i3o pro&oacă u copil imprudet% care "e Eoacă cu
focul;% "ociale :decoraţii% Bc#i"oare)));% "ubiecti&e :rcmu'cări;) 9u"tiţia moderă tide mai
puţi "ă pedep"ea"că% prefer(d readaptarea delic&eţilor :lucru ade&ărat B "pecial B ca!ul
miorilor;N ea 'tie că u eCi"tă crimial Bă"cut 'i că de&ii delic&et B &irtutea codiţiilor
"ocioecoomice 'i afecti&e% de care Btrea$a "ocietate e"te re"po"abilă)
Sacţiuea are o &aloare peda$o$ică certă% pe care totu'i educatorii trebuie "ă o utili!e!e cu
circum"pecţie) .edeap"a 'i recompe"a u pot fi automate) Iiid cofirmarea uei Eudecăţi
referitoare la coduita uei per"oae% ele trebuie "ă "e adapte!e B mod ece"ar ace"teia%
&(r"tei "ale% i&elului ei de Bţele$ere) U "u$ar% de eCemplu% u &a fi certat petru că a "part
u bibelou care i3a "tat la Bdem(ă% pe c(d uui copil de !ece ai i "e &a cere "ă3l
Blocuia"că% "ubţiidu3'i baii de bu!uar)
SANGUIN. 8; B cla"ificarea temperametelor operată de ?ippocrate% "ubiect la care
predomiă umoarea "a$uiă) Morfolo$ic% "a$uiul "e pre!ită ca u idi&id mu"culo"% cu
Bfăţi'are atletică 'i cu teul ro!aliu) Natură optimi"tă 'i eCpa"i&ă% el e"te B $eeral "ociabil%
dar 'i impul"i& 'i iritabil) 4; .etru 'coala fraco3olade!ă de caracterolo$ieO% per"oaă care
B'i cotrolea!ă emoţiile :E;% cu o acti&itate "uperioară mediei :A; 'i care reacţioea!ă ime3
diat la impre"ii :.;) Sa$uiul e"te reali"t% rece% ueori ciic% 'tiid "ă eCploate!e "ituaţiile 'i
"ă tra$ă propriul profit di toate cele ce i "e oferă)
SAŢIETATE, satisfacerea unei dorinţe, satisfacere care distruge apetitul.
Trebuiţa "ati"făcută "e maife"tă pritr3o modificare a coduitei% datorată "tării plăcute care
re!ultă di ec#ilibrul "tabilit 'i di pierderea itere"ului petru "copul ati"% B uele ca!uri
poate "ă aibă loc c#iar o i&er"are a tediţei% care "e eCprimă pri a&er"iuea petru obiectul
căutat p(ă atuci)
SĂNĂTATE, stare a celui care se simte puternic yi asigurat.
Ace"t cocept e"te "tr(" le$at de oţiuea de adaptare% a'a Bc(t +r$ai!aţia Modială a
Săătăţii :+)M)S); crede de cu&iiţă "ă preci!e!e că <"ăătatea e"te deplia po"e"iue a
buă"tării "ociale% metale 'i fi!ice 'i u umai ab"eţa bolilor 'i afecţiuilor=) C(d &orbim
de "ăătate e referim% B mod implicit% la ec#ilibrul diamic care eCi"tă Btre or$ai"m 'i
mediul "ău) Idi&idul capabil "ă3'i re!ol&e coflictele :de ori$ie iteră 'i eCteră; 'i "ă
re!i"te ie&itabilelor fru"trări ale &ieţii "ociale e"te u idi&id "ăăto")
Bmbolă&e'te) Simptomele e&rotice "ut eCpre"ia uei re!ol&ări iadec&ate a te"iuilor% pe
c(d p"i#o!ele "emifică e'ecul adaptării la lumea ormală)
SCARA DE MATURITATE MENTALĂ DE LA COLUMBIA, test individual de
inteligenţà pentru copiii de la trei la doisprezece ani care suferà de tulburàri motorii sau
de surditate, precum yi de deficienţe ale limbajului.
Ace"t te"t "e compue ditr3o "ută de pla'e cartoate% albe "au di&er" colorate% pe care
fi$urea!ă de"ee $eometrice%
416
SCENA .RIMITIVA
per"oae% aimale% plate% obiecte di &iaţa de toate !ilele% u'or de idetificat) Subiectul
trebuie "a idice% pri $e"t "au mimică% ima$iea care <u "e potri&e'te cu celelalte=% B
primele pla'e% toate fi$urile% B afară de ua) "ut aproape idetice) Mai Bcolo% dificultatea
cre'te) Te"tul de la Columbia Ui&er"it@ e"te o probă de $(dire coceptuală Brudită cu
acelea ale lui *) S) VB$ot"Mi% Turt -old"tei "au 9) .ia$et)
*lanşă pe /a%a modelului testului de la
-olum/ia@ „*rintre cele f ase figuri de mai sus,
să se găsească aceea care nu se potriveşte
cu toate celelalte"
SCENĂ PRIMITIVĂ "au SCENĂ ORIGINARĂ, B &ocabularul p"i#aalitic acea"tă
eCpre"ie de"emea!ă amitirile copilului referitoare la ob"er&area coitului păriţilor
:iterpretat cel mai ade"ea ca o relaţie "adoma"oc#i"tă; "au% cu mai multă Bdreptăţire%
fata"mele elaborate pe tema ob"er&ării mai mult "au mai puţi complete a raporturilor
"eCuale Btre adulţi) Acea"tă eCperieţă traumati!ată precoce% care "ur&ie B $eeral atuci
c(d copilul Bcă B'i mai Bmparte camera cu păriţii "ăi% are u rol apreciabil B $ee!a
e&ro!elor)
276
SCHEMĂ CORPORALĂ, experienţà pe care flecare o are despre propriul sàu corp, în
miycare sau în stare imobilà, într-un anumit echilibru spaţio-temporal yi în relaţiile sale
cu lumea înconjuràtoare.
Co"tituirea "c#emei corporale% ite$rarea B c(mpul co'tiiţei idi&idului a uor părţi di
corpul "ău e"te eCperieţa fudametală datorită căreia fiecaic per"oaă "e difereţia!ă de
"emeul ei 'i are B permaeţă "etimetul de a fi ea B"ă'i)
Acea"tă "omato$o!ieP "au cuoa'tere a corpului propriu% ece"ară &ieţii ormale% u "e
elaborea!ă dec(t B mod pro$re"i&% porid de la impre"ii "e!oriale multiple% iterocepti&e
:&eid de la &i"cere;% pro3priocepti&e :mu"culare% articulare)));% eCtro3cepti&e :cutaate%
olfacti&e% $u"tati&e% &i!uale% auditi&e;% acumulate de la a'tere) Mai t(r!iu% c(d acea"tă
repre!etare corporala e"te co"tituită% ca răm(e% pe c(t "e pare% co"tată 'i idelebilă de3a
lu$ul Btre$ii &ieţi a idi&idului% oricare ar fi mutilările care i3ar putea afecta corpul) 3V
SENRAQIE)
Multă &reme "3a cre!ut că mecai"mele fi!iolo$ice care permit elaborarea "c#emei corporale
"e "ituea!ă B re$iuea parietală "uperioară :ariile corticale 6 'i 1;%deoarece le!iui or$aice
:tumori; ale ace"tei !oe determiau de!ite$rarea "omato$o!iei :ilu!ie de tra"formare%
depla"area uui membru)));) ,ar alte lucrări au arătat că o ablaţie% fie ea 'i importată% a
re$iuii parietale u atra$e dec(t rareori o tulburare a "c#emei corporale) Actualmete "e
crede că acea"tă !oă u e"te dec(t o parte a circuitului euroal "i că ite$rarea )"c#emei
corporale )"e face la i&elul altor "tructuri% locali!ate% după uii autori% B re$iuea temporală)
3Z MEM/RU IANT+MA)
SCHIZOIDIE
SCHIZOFAZIE, limbaj incoerent observat în unele cazuri de demenţà precoce
(schizofrenie).
Btr3u di"cur" care "e derulea!ă după u ritm ade"ea rapid% eolo$i"me "e combiă cu cu&ite
u!uale deturate de la
mai core"pud% iar a"amblul di"cur"ului dă impre"ia de icoereţă 'i de ermeti"m)
Sc#i!ofa!ia u afectea!ă ade"ea dec(t eCpre"ia &erbală)
SCHIZOFRENIE, stare patologicà definità printr-o rupturà de contact cu lumea
înconjuràtoare, retragerea din realitate, precum yi printr-o gândire autistà.
Sub termeul "c#i!ofreie "e re$rupea!ă u a"amblu de tulburări cum "ut: idei delirate
:furtul de idei% de eCemplu;% #aluciaţii auditi&e :o &oce cometea!ă
delirate "i"temati!ate 'i o afecti&itate tocită% eadec&ată "au e$#ioabăN tipul
catatonic:muti"m% e$ati&i"m% meţierea &olutară a uei po"turi))); 'i tipul par;i(noi' :idei
delirate de per"ecuţie% de $radoare)de $elo!ie)));)
S3a Bcercat Bţele$erea etiolo$ici ace"tei afecţiui% care B $eeral apare Btre 86 'i 56 de ai%
dar ici ua di eCplicaţiile propu"e u e"te "ati"făcătoare: ?) -urli$ :8077; icrimiea!ă
proa"ta fucţioare a ueia "au mai multor $ee "ituate pe cromo!omul 6) Alţii cred că ar
putea fi &orba de "ec#ele de ecefalită% dar u "e $ă"e"c le!iui "pecifice "c#i!ofreiei) S)
Ireud otea!ă frec&eţa tediţelor #omo"eCuale ico'tieteN alţii i&ocă proa"ta calitate a
le$ăturii iterumae ca urmare a uei careţe afecti&e precoce
ideile "ubiectului;% u raţioamet ilo$ic% idifereţa afecti&ă% i!olarea "ocială% o coduită
"traie :acumularea de eCcremete aca"ă% di"cur"ul B public)));)
Sc#i!ofreia e"te o maladie ui&er"ală) Se Bt(le'te B toate climatele 'i Btotdeaua B
acelea'i proporţii: de la uu la două ca!uri la T; FFF de locuitori :A) 9able"M@)+)M)S)%
807H;)
Sc#i!ofreicul trăie'te Btr3o lume ar#aicăN ac#i!iţiile 'ale 'i facultăţile "ale itelectuale u
"ut deteriorate B mod ire&er"ibil% dar $(direa "a urmea!ă o lo$ică per"oală% e$ocetrică%
ma$ică) Retractat B ui&er"ul "ău morbid% el pare iert 'i idiferet faţă de lumea care Bl
BcoEoară% trăid B "olitudiea 'i B re&eriile "ale)
.ricipalele forme cliice ale "c#i!ofreiei "ut tipul de%organi%at, caracteri!at pri
icoereţa $(dirii% ab"eţa ideilor
abu!i&e etc) Sc#i!ofreia e&oluea!ă c(d pri pu"ee% c(d Btr3u mod cotiuu) Ea e"te
"e"ibilă la eurolepticc= "i la clo!a3piă:9) Tae% 8077;)
SCHIZOIDIE, constituţie mentalà caracterizatà prin închiderea în sine a persoanei.
Re$ă"im B "c#i!oidie% "ub o formă
"c#i!ofreiei: "ărăcia B relaţiile cu ceilalţi% idifereţa faţă de lumea ambiată% prope"iuea
petru "olitudie 'i re&erie% ambi&aleţa% $u"tul petru ab"tracţie) ,e aceea uii autori o
co"ideră ca pe o "tructură de temperamet aormală% care &a e&olua let "pre "c#i!ofreie)
,ar acea"tă impre"ie $eerală u e"te B realitate cofirmată de fapte: B atecedetele a mai
mult de 6FS ditre "c#i!ofreici u $ă"im o per"oalitate "c#i!oidă premorbidă)
277
SCHIZOTIMIE
SCHIZOTIMIE, organizare psihicà normalà dominatà de introversiune.
Sc#i!otimicul pare rece% di"tat% iafecti&) Atitudiea "a e"te u mecai"m de apărare: el "e
Bc#ide B "ie petru a "e proteEa de a$re"iuile lumii eCterioare) Solitudiea% retra$erea di
realitate% prope"iuea "a petru re&erie ră"pud ace"tei trebuiţe) Reacţiile "ale impre&i!ibile
"ut de"cărcări brutale ale te"iuii acumulate) ,i puct de &edere itelectual el e"te ade"ea
u ori$ial% u ideali"t Bcliat "pre aali!a ab"tractă "i "pre "i"temati!are) Tipul "ău
morfolo$ic e"te de obicei lo3$ili :lepto"omO;% dar ueori e"te atleticO "au di"pla"ticP)
SCOP, ţintà pe care ne propunem s-o atingem.
C(d u "cop e"te iacce"ibil% el poate fi Blocuit cu u altul% c(t dec(t "imilar% B timpul celui
de3al doilea ră!boi modial% de eCemplu% pri&aţiuile i3au făcut pe oamei "ă co"ume
<er"at!uri= :Blocuitori;: api porce'ti B loc de cartofi% malţ B loc de cafea etc) Itere"ul "3a
depla"at de la "copul iiţial "pre u "cop "ecudar% "ub"tituţi &) Ueori "e Bt(mplă ca două
"copuri urmărite "ă "e afle B direcţii cotrare: ca!ul aimalului atra" de o momeală "ituată
dicolo de u ob"tacol a cărui depă'ire produce durere :pla"eul electrificat utili!at B cu'tile
de ob"trucţie;% de eCemplu) + atare "ituaţie e"te $eeratoare de aCietate 'i de o "tare de
de!adaptare cu a"pect e&rotic)
SCOPOFILIE sau SCOPTOFILIE.
Sinonim al voierismului`.
SCOUTISM, miycare de tineret care are drept scop dezvoltarea de
calitàţi fizice yi morale la copiii yi adolescenţii de ambele sexe.
Iodată B 80F1 de 'ir R) /ade3.oYel :876138058;% "3a implatat aproape pretu3uiulei B
lume% re$rup(d actualmete 46 de milioae de adereţi :o treime fete;% di care 0 milioae B
Statele Uite 'i circa 4F6 :MX; B Iraţa)
Scouti"mul co"tituie o autetică "coală de formare a caracterului) Iodatorul ei% Bţele$(d
trebuiţele tierilor% le3a oferit acti&ităţi care "ă core"pudă a"piraţiilor lor: $u"tul a&eturii 'i
libertăţile% "piritul de BtraEutorare 'i cel de camaraderie "ut "ati"făcute de &iaţa cerceta'ului
:traducere B rom(e'te a termeului e$le!% )"roiDt K ota t rad);% B care% B Eoacă% "e
făure'te per"oalitatea) Copilul e"te determiat foarte de timpuriu "ă dob(dea"că oi
cuo'tiţe "ă ia iiţiati&e 'i "ă3'i a"ume re"po"abilităţiN re"pect(d codul ooarei pe care "3a
a$aEat B mod public 'i "olem "Bi3l re"pecte% el face uceicia di"cipliei morale% pre$ătidu3
"e a"tfel petru &iaţa "ocială de adult) Acea"tă metodă a fo"t eCti"ă la copiii <#adicapaţi= "i
la tierii delic&eţi) 33V[ E,UCAQIE)
SCRIS, reprezentare graficà a limbajului yi gândirii.
Scri"ul a apărut acum circa H FFF de ai) *a ori$ie "e limita la o EuCtapuere de de"ee
"umare ale uor obiecte cocrete care eCprimau o idee :ideo$rame;) Apoi $rafica "3a "tili!at%
pe mă"ură ce "e Bcărca de "e"uri oi 'i lua o "emificaţie "imbolică% ab"tractă% B limba
c#ie!ă% de eCemplu% repre!etarea "implificată a două m(ii Bti"e% care iiţial eCprima
$e"tul pecetluirii cotractului de amiciţie Bc#eiat de două per"oae% "e re$ă"e'te B #iero$lifa
care "emifică <to&ară'= "au <priete=)
SECQIE ,E E,UCAQIE S.ECIA*IRATA
Alfabetul% care a fo"t i&etat de "emiţi% e"te deri&at di ideo$rame% B&ăţarea "crierii
pre"upue o &(r"tă metală de cel puţi 6 ai 'i o buă orietare "paţială :recuoa'terea
dreptei "i a "t($ii% a lui "u" 'i Eo";) ,i"$rafiileP "ut B $eeral a"ociate cu tulburări de
motricitate "au cu o "t($ăcie= cotrariată) Calitatea "cri"ului e"te iflueţată 'i de "tarea de
"pirit a celui care "crie) *ucrul ace"ta e"te &ădit mai ale" la p"i#opaţi% al căror $rafi"m :bucle%
Bflorituri% puctuaţie "imbolică; reflectă tulburarea $(dirii) 3Z -RAI+*+-IE)
SCRIS ÎN OGLINDĂ, scris executat de la drapta la stânga, ilizibil în mod normal, dar
putând fi citit cu uyurinţà cu ajutorul unei oglinzi.
Scri"ul B o$lidă "e ob"er&ă la uii "t($aci% la copiii pro"t lateraliD)aţiP 'i la di"leCici=)
SCRUPUL, ceea ce constituie un obostacol pe plan psihic, pune în încurcàturà conytiinţa
yi împiedicà acţiunea.
Scupulo"ul "e comportă ca u abulic) ,oriţa "a eCce"i&ă de a face bie u lucru% a"piraţia la
perfecţiue% iciodată reali!ată% Bl determiă "ă re&iă petru a Bmbuătăţi ceea ce era deEa
făcut 'i B cele di urmă Bl codamă la "terilitate 'i la perpetuă i"ati"facţie) Scrupulul% care
do&ede'te eCi"teţa uui Supraeu :"imţul moral ico'tiet; ri$id 'i "e&er% e"te o formaţie
reacţioalăP care "e opue doriţei refulate de a "e re&olta cotra re$ulilor "tabilite% "pre a3'i
"ati"face impul"iile a$re"i&e 'i $u"tul emărturi"it petru murdărie 'i de!ordie)
SECTOR, diviziune teritorialà în care opereazà aceeayi echipà medico-socialà.
U "ector de p"i#iatrie adultă acoperă o arie B care trăie"c p(ă la 1F :XX; de locuitori) U
iter"ector de p"i#iatrie ifato3Eu&eilă cupride% B $eeral% trei ditre "ectoarele precedete)
.olitica "ectorială datea!ă B Iraţa di 80HFN ea permite "ă "e a"i$ure cotiuitatea
B$riEirilor date bola&ilor) .acieţii u mai "ut B mod obli$atoriu retra'i di mediul lor "pre
a fi B$riEiţi: ei pot fi trataţi la domiciliu 'i pot frec&eta <"tructuri= u'oare% cum "ut "pitalele
de !i% atelierele proteEateP "au cetrele de aEutorare pri mucăP)
SECŢIE DE EDUCAŢIE SPECIALIZATĂ (S.E.S.), clasà de învàţàmânt special'
destinatà adolescenţilor care prezintà o deficienţà intelectualà.
Secţiile de educaţie "peciali!ată 'i $rupurile de cla"e3atelier :-)C)A); au fo"t create B Iraţa
ca urmare a circularelor mii"teriale di 48 "eptembrie 80H6% di 4 martie 80HH 'i di 41
decembrie 80H1) B $eeral% ele "ut ite$rate B cole$iile de B&ăţăm(t "ecudar :C)E)S); 'i
'colari!ea!ă ele&i cu deficieţe u'oare% B &(r"tă de la 84 la 8H "au 81 ai) Ele co"tituie
ade"ea cotiuarea cla"elor de perfecţioareP% B 8071% eCi"tau B B&ăţăm(tul public 'i pri&at
l 55F S)E)S) :l 82 446 adole"ceţi; 'i 822 cla"e3atelier :2 5F2 ele&i;) Iormarea B S)E)S)
durea!ă 536 ai% iclu!(d u B&ăţăm(t $eeral Bcrediţat uor cadre didactice "peciali!ate%
B pricipiu titulare ale C)A)E)I)% precum 'i o formare preprofe"ioală 'i profe"ioală
:mecaică% t(mplărie% pictură)));% a"i$urată de profe"ori di B&ăţăm(tul te#ic
410
SECUNDARITATE
profe"ioal) Sut pre&a!ute)de a"emeea% "ta$ii de practica B idu"trie) 3Z C*ASE ,E
INTE-RARE LC+*ARĂ)
SECUNDARITATE, pentru ycoala franco-olandezà de caracterologie, influenţà
durabilà a evenimentelor psihologice din trecut, care continuà sà aibà ràsunet asupra
psihismului unor subiecţi, mergând chiar pânà la mascarea experienţelor prezente.
Subiectul <"ecudar= e"te metodic% ata'at tradiţiilor% fidel prieteilor "ăi)
SECURITATE, pace a spiritului datoratà convingerii cà individul nu are a se teme de
nimic.
Ea co"tituie ua di trebuiţele fudametale ale omului% codiţia e"eţială a "ăătăţii "ale
metale) Copilul B'i $ă"e'te
deta'ate de fod) Ace"t proce" are loc B mod atural atuci c(d c(mpul percepti& e"te
puteric "tructuratN ei ece"ită% dimpotri&ă% u efort de ateţie di partea ob"er&atorului atuci
c(d obiectul u are ici o tediţă "potaă de a "e "epara de a"amblu) + perlă ea$ră B
miElocul uor pietricele albe e"te imediat reperată% pe c(d u pietroi Btre alte pietroaie
trebuie căutat) Se$re$area obiectului depide de "tructurarea c(mpului percepti& "au% c(d
ace"ta u e"te "uficiet de or$ai!at% depide de per"oalitatea ob"er&atorului% de moti&aţiile
"ale% de atitudiile 'i eCperieţa "a) 0egregaţia umună co"tă B "epararea per"oaelor după
aumite criterii% defiite B prealabil :ra"ă% reli$ie% ifirmitate etc); Ea e"te ueori utilă di
raţiui te#ice% B ca!ul reeducării copiilor orbi "au "urdomuţi% de eCemplu% dar mult prea
ade"ea ră"pude uor pricipii iraţioale 'i co3
afectuoa"e a păriţilor% "tabilităţii codiţiilor "ale de eCi"teţă% di"cipliei obi'uite a educaţiei
"ale) B mediul "ău a"tfel defiit% el B'i reperea!ă di timp po!iţia% "e acomodea!ă cu rolul "ău
'i% "imţidu3"e proteEat% a&a"ea!ă cu Bcredere B &iaţă) Adole"cetul "e "imte mai $reu B
"ecuritate deoarece% efiid ici copil 'i ici adult% u are u "tatut preci") *a bărbat% miElocul
de co"er&are a "ecurităţii e"te coformi"mul "ocialN multe per"oae ţi pa"ul cu moda% de
eCemplu% petru a u bate la oc#i) Acela care a ati" maturitatea p"i#olo$ică u "e teme "ă3'i
afirme idi&idualitatea)
SEGREGAŢIE, acţiune de separare a elementelor.
B câmpul perceptiv di"ti$em formeO pe care le percepem ca pe i'te fi$uri
280
a p"i#opaţilor "ub re$imul a!i"t;)
SEGUIN :Edouard;% peda$o$ 'i medic francez (Clamecy, Nievre, 1812 -New York. 1880).
,i"cipol al lui 9) M) ItardO% care a pu" la puct o metodă "e!orială petru educarea micului
<"ălbatic di A&e@ro= :8101;% "a itere"at de copiii arieraţi% a difereţiat idioţia :oprire a
de!&oltării metale; de demeţă :deteriorare a p"i#icului; 'i a perfecţioat u material
"e!orimotor% di care mai t(r!iu "e &a i"pira Măria Mote""oriO) ,upă ce a de"c#i" la .ari" o
'coală petru aormali% "3a "tabilit B Statele Uite% ude 'i3a ră"p(dit metoda% ale cărei
pricipii "ut eCpu"e B cartea ititulată Eratamentul moral, igiena şi educaţia idioţilor şi a
altor copii arieraţi :875H;)
SELYE
SELECŢIE PSIHOLOGICĂ, ale
gere voluntarà fàcutà dupà criterii prestabilite.
Itroducerea metodei te"telor B p"i#olo$ie a permi" cla"area idi&i!ilor 'i "elecţioarea
acelora care par apţi "ă Bdepliea"că aumite fucţii) Aplicarea ace"tor te#ici B idu"trie a
a&ut ca efect reducerea co"iderabilă a umărului de accidete% "căderea c#eltuielilor
de"tiate B&ăţăm(tului 'i cre'terea producti&ităţii) Cu toate ace"tea% "pre a tempera ceea ce
ea are deD)umaiD)at% "elecţia profe"ioală u trebuie "ă "e limite!e la a reţie "ubiecţii
capabili "ă ocupe u aumit loc de mucă% ci "ă "e "trăduia"că "ă3i oriete!e pe ceilalţi
cadidaţi "pre mucile care li "e potri&e"c cel mai bie)
Toate armatele modeme "ut dotate cu u "er&iciu de "elecţie 'i orietare a per"oalului)
,upă o eCamiare prelimiară% "implă 'i rapidă :pre"elecţie;% petru ale$erea &iitorilor
"peciali'ti "ut utili!ate baterii de te"te% aEu"tate petru fiecare po"t de combatat) /eeficiile
reali!ate ca urmare a ace"tei "elecţii repre!ită u c('ti$ de circa o treime :25S; B
comparaţie cu metoda tradiţioală de recrutare)
B domeiul 'colar% "elecţia 'colarilor <"upradotaţi=% capabili "ă pro$re"e!e B "tudiile lor mult
mai rapid dec(t ceilalţi copii% e"te aplicată B ţări ca Ru"ia 'i Statele Uite)
SELF-GOVERNMENT, sistem englez de administrare, în care grupuri determinate
sunt làsate libere sà se guverneze dupà bunul lor plac.
Aplicat la educaţia copiilor 'i adole"ceţilor% ace"t "i"tem co"tituie o eCceletă metodă
peda$o$ică% dar practica "a ridică
probleme delicate) 0clf(government(uF Bi determiă pe miori "ă participe acti& la
iiţiati&e 'i re"po"abilităţi ade&ărate% ei fac uceicia libertăţii 'i a autoomiei) Ade"ea u e"te
&orba dec(t la o participare la di"ciplia cla"ei% dar ueori "i"temul e"te Bmpi" p(ă la
co"tituirea de mici republici ale copiilor% care au aduările lor le$i"lati&e 'i puterile lor
eCecuti&e) Ace"t mod de admii"trare eCi"tă Bdeo"ebi B ţările a$lo3"aCoe% dar Bl $ă"im 'i
B El&eţia 'i Ru"ia :A) S) MaMareMoP l3a utili!at B cetrele lui de reeducare;N B Iraţa% de la
Bfiiţarea "a% B 8700% 'coala di Roc#e" :Eure; aplica ace"t "i"tem) 3Z NEI* :A*EXAN,ER
SUT?ER*AN,;N SC+UTISM)
SELYE :?a";% medic canadian de origine austriacà (Viena, 19O7 -Mont real, 1982).
A de&eit celebru pri a "a de"criere a "idromului $eeral de adaptare :S)-)A); Adaptarea
e"te B"ă'i codiţia &ieţii) Iie că e"te &orba de itoCicaţie% de ifecţie microbiaă "au de o
emoţie puterică% or$ai"mul B'i mobili!ea!ă mecai"mele de apărare "pre a face faţă ace"tor
a$eţi "tre"aţi) .rimul momet al S)-)A) e"te reacţia de alarmă, care "e maife"tă mai ale"
pri #iperte"iue% ta#icardie 'i producerea cotiuă de catecolamie% A)C)T)?) 'i
cortico"teroi!i) Urmea!ă perioada de re%istenţă, B cur"ul căreia reacţiile de apărare "e
ite"ifică 'i adaptarea dob(dită "e meţie) ,acă "tre"ul= Bcetea!ă% ec#ilibrul rede&ie
ormalN dacă per"i"tă% or$ai"mul "e epui!ea!ă) 0tadiul de epui%are "e defie'te pri
icapacitatea "ubiectului de a "e mai apăra% B ace"t ca! au loc modificări fucţioale%
metabolice "i aatomice care pot "ă ducă la moarte)
281
SEMN
Uele afecţiui "omatice "ut le$ate direct de "tre") .ritre <maladiile adaptării= fi$urea!ă
#iperte"iuea% reumati"mul% ulcerul $a"troduodeal% boala lui Addi"o% boala lui Simmod")
,itre lucrările lui ?) Sel@e% cităm: Istoria sindromului general de adaptare :8065;N "e h vis
la descoperire :8012;N 0tres fără pericol .F 015;)
SEMN, element sensibil care permite cunoayterea sau recunoayterea unui lucru.
Spre deo"ebire de "emal% care "e adre"ea!ă refleCului 'i ico'tietului% "emul face apel la
iteli$eţă) ,atul di cap% care de obicei B"eamă aprobare% e"te u "em% la fel ca mimica
emoţioala "au ca "imbolul matematic) Semul eCprimă o idee "au u "etimet% dar petru a
fi Iteli$ibil pre"upue o Bţele$ere :tacită "au eCplicită; Btre idi&i!i) E"te u elemet de
tra"mitere a uei comuicări "u"ceptibilă de a lua mai multe "emificaţii 'i de a u a&ea ici
o le$ătură lo$ică cu ceea ce repre!ită el) Irotierele Btre "eme% "emale 'i idici u "ut
ferm "tabilite) Acela'i elemet poate fi% B mod "ucce"i&% idice% "emal 'i "em) Iumul% de
eCemplu% e"te idicele atural al focului% dar focul poate fi el B"u'i "emalul uui e&eimet
:"ărbătoarea Sf(tului Io)));% pe c(d Eeturile ritmice de fum pe care idieii di America de
Nord le utili!ea!ă petru a comuica Btre ei "ut "eme codificate)
SEMNAL, element senzorial asociat cu un obiect sau cu o situaţie.
U "uet% o lumiă% o ima$ie pot de&ei% petru aimalele codiţioate la ace'ti "timuli%
"emale &e"titoare de #raă "au de 'oc electric) Aimalul u cuoa'te dec(t "emale)
.roiectarea uei umbre a"upra
uei molu'te% de eCemplu% decla'ea!ă la acea"ta o reacţie de retra$ereN &ederea pieptului
colorat al măcăleadrului determiă o reacţie a$re"i&ă la ma"culul di acea"tă "pecie de
pă"ări% B toate ca!urile e"te &orba de "timuli "pecifici% purtători ai uui me"aE datorită căruia
aimalul B'i adaptea!ă comportametul la realitate% B relaţiile iterumae 'i Bdeo"ebi B
cuplul mamă3copil eCi"tă "c#imburi permaete de "emale ale climatului afecti&% ditre care
uele "capă co'tiiţei idi&i!ilor)
SENILITATE, slàbire simultanà a capacitàţilor fizice yi mentale datoratà îmbàtrânirii.
Seilitatea e"te eCa$erarea proce"elor ormale de Bmbătr(ire) Nu are &(r"tă preci"ă% &ariid
de la u idi&id la altul% "ub iflueţa factorilor ereditari 'i per"oali :atecedete patolo$ice%
itoCicări alcoolice% "urmeaE etc);) Codiţiile "ocio3ecoomice 'i afecti&e Eoacă 'i ele u rol
importat B ceea ce pri&e'te data apariţiei "tării "eile% Btr3ade&ăr% pe"ioareaP
ecompe"ată de o ouă acti&itate% "olitudiea afecti&ă% i"ecuritatea fiaciară% "etimetul
de de&alori!are "ocială accelerea!ă proce"ul de i&oluţie)
Seilitatea "e maife"tă% pe pla p"i#ic% pritr3o ierţie itelectuală% dificultăţi tipice B fiCarea
durabilă a amitirilor 'i ac#i!iţiilor co$iti&e oi% pri pierderea "upleţii de adaptare%
<pi"ălo$eală= 'i icotieţă emoţioală)
SENSIBILITATE, facultate de a percepe impresiile venite de la corp sau din lumea
exterioarà.
Se"ibilitatea e"te le$ată de ite$ritatea 'i de maturi!area căilor er&oa"e) ,i"ti$em
"e"ibilitatea e)teroceptivă :care receptea!ă "e!aţiile &eite di afară;%
SENTIMENT
"e"ibilitatea interoceptivă :foame% "eti etc); 'i "e"ibilitatea proprioceptivă, care iformea!ă
a"upra po!iţiei membrelor% a"upra atitudiilor 'i mi'cărilor corpului% B primul trime"tru al
&ieţii po"tatale% cele trei "i"teme fucţioea!ă "eparat% "e"ibilitatea iterocepti&ă fiid cea
care pre&alea!ă la "u$ar% domiate fiid "e!aţiile care &i de la "i"temul di$e"ti&% B lua a
patra cele trei "i"teme "e!oriale Bcep "ă "e or$ai!e!e Btr3u a"amblu "tructurat% datorită
căruia copilul% capabil "ă di"ti$ă ceea ce pro&ie de la corpul "ău 'i ceea ce aparţie
mediului% reu'e'te treptat "ă ia cuo'tiţă de idi&idualitatea "a% di"tictă de lumea eCterioară%
cu care p(ă acum fu!ioa"e% Bcep(d di ace"t momet% de&ie domiată "e"ibilitatea
eCterocepti&ă) Se"ibilitatea or$aelor "e!oriale poate fi eCtraordiară) Tiparul% de eCemplu%
reacţioea!ă la l m$ de feil3etaol :alcool eCi"tet B e"eţa de tradafir; diluat B 81
miliarde de metri cubi de apă)
SENSIBILITATE FOTODERMICĂ "au DERMATOOPTICĂ, senzoria litate difuzà a
tegumentelor la luminà.
,upă -) Viaud% acea"tă "e"ibilitate ar fi re"po"abilă B primul r(d de fototaCiaP uor
aimale ca dafiile) Ea core"pude uei caracteri"tici $eerale a oricărei protopla"me) +
re$ă"im% Btr3ade&ăr% at(t B re$ul &e$etal c(t 'i B re$ul aimal) ECperieţele a"upra r(mei%
lar&ei de mu"că :lip"ite% fire'te% de or$ae de &ă!;% $(dacului de bucătărie 'i "alamadrei :cu
oc#ii eCtirpaţi% di ece"ităţile eCperi3metului; au demo"trat că ace"te aimale răm(
"e"ibile la iflueţa lumiii) .ri&ate de "imţul &ă!ului% ele u pot reacţioa
dec(t datorită uei percepţii eCtraoculare) Sa&aţii au "tabilit că B ace"t ca! pielea Eoacă rolul
de or$a receptor)
ECi"teţa uei a"emeea "e"ibilităţi e"te puteric cote"tată B ca!ul omului) *) Iari$oule :9)
Romai; a cre!ut că decelea!ă la om o <&edere paraoptică= :804F;% pe care uii :R) Maublac;
"3au "trăduit B !adar "ă o detecte!e la orbi) Ace"t e'ec% a"ociat cu oi cercetări e$ati&e
co"acrate aceluia'i "ubiect% fac "ă "e creadă că ideea lui Iari$oule e"te eroată) Cu toate
ace"tea% cercetări efectuate B U)R)S)S) :NiEi Ta$#il% 80H4; 'i B Statele Uite :>out!% 80H5;
ar cofirma po"ibilitatea uei <&ederi eCtraretiice= la "pecia umaă) 3V .ERCE.QIE
EXTRASENR+RIA*Ă)
SENTIMENT, stare afectivà complexà, combinaţie de elemente emotive yi imaginative,
mai mult sau mai puţin clarà, stabilà, care persistà în absenţa oricàrui stimul.
Cau!ele ace"tui feome% mai durabil dec(t emoţia 'i mai puţi &iolet dec(t pa"iuea% pot fi
de ordi itelectual%moral "au afecti&N "etimetele e"tetice 'i reli$ioa"e% "impatia% admiraţia%
re"etimetul% or$oliul% ru'iea etc) core"pud ace"tei defiiţii) Ace"tea "ut feomee p"i#ice
co'tiete care colorea!ă afecti& percepţiile oa"tre 'i e iflueţea!ă coduitele)
Setimetele "ut le$ate de tediţele profude ale idi&idului% de impul"iile "ale% de
doriţele "ati"făcute "au fru"trate) ."i#aali'tii &orbe"c :Btr3u mod impropriu% deoarece
"etimetele "ut "tări co'tiete; de "etimete ico'tiete de culpabilitate% de a$re"i&itate%
de iferioritate etc) E"te &orba de reacţii emoţioale "ubco'tiete cărora idi&idul u le
permite "ă "e eCprime liber 'i care "e
SENTIMENTAL
maife"tă pri mecai"me "ub"tituti&e ca depre"ia :B locul furiei; "au ca alte "imptome
e&rotice "i p"i#o"omaticeP)
SENTIMENTAL, în caracterologia franco-olandezà, tip de personalitate care se
defineyte prin emotivitate (E), deficit de activitate (nA) yi secundaritate (S).
Setimetalul trăie'te Bc#i" B el B"u'i% a&(d o "ecretă co'tiiţă a propriei &aloriN fu$(d
de lume "i de luptă% preferă "ă abadoe!e partida c(d apare o dificultate) Ideali"t% "crupulo"%
cu "imţul datoriei 'i al demităţii% e&ită dramele% dar poate de&ei &iolet la cea mai mică pro3
&ocare) ?iper"e"ibilitatea "a Bl predi"pue la e&ro!ă)
SENZAŢIE, impresie senzorialà.
B "ecolul al XVlII3lca% "e!uali'tii :Codillac; "u"ţieau că Btrea$a cuoa'tere &ie de la
"imţuri: B primul r(d eCi"tă "e!aţia pură% feome p"i#ic elemetar datorat "timulării uui
or$a receptorP% apoi percepţia% co'tieti!are care B"oţe'te eCcitaţia cerebrală% porid de la
care "e elaborea!ă cuoa'terea) Acea"tă te!ă u mai e"te a!i admi"ă de p"i#olo$i% care ea$ă
po"ibilitatea uei "e!aţii deta'ate de repre!etare% de iterpretareN ei co"ideră că "e!aţia
core"pude uei ab"tracţii 'i că u eCi"tă dec(t percepţii 'i u c(mp percepti&)
Cu toate ace"tea% p"i#ofi!iolo$ii au demo"trat% după 9) Miiller% că "e!aţia e"te e"eţialmete
u proce" biolo$ic% o reacţie "pecifică a aparatului receptor la "timulii di mediu :<le$ea
eer$iei "pecifice a er&ilor=;) Ace"t ră"pu" fi!iolo$ic depide direct de or$aul "e!orial 'i
umai B mod idirect de eCcitat: retia%
284
B mod ormal eCcitată de lumiă% dă tocmai "eDaţia de lumiăN dar u curet electric
produce 'i el acela'i efect) Se!aţia% care depide mai mult de aparatul er&o" dec(t de atura
"timulului%e"te mai mult o reacţie biolo$ică dec(t o cuoa'tere) Ea a"cultă de le$ile $eerale
ale "i"temului er&o" :le$ea <tot "au imicOO: "eDaţia "e maife"tă bru"c B mometul B care
eCcitaţia ati$e u aumit pra$ de ite"itate; 'i Eoacă rolul de fucţie protectoare% adaptati&ă
a fiiţei &ii la mediul ei p"i#oc#imic)
."i#ofi!iolo$ii au &erificat că le$ea lui -) T) Iec#crP :S \ C lo$ E% adică <ite"itatea
"e!aţiei e"te direct proporţioală cu lo$aritmul eCcitaţiei=% deci mult mai letă dec(t acea"ta;
"e re$ă"e'te la i&elul ţe"utului er&o") IiC(d electro!i eCtrem de fii pe u er& care poate
fi "timulat electric% ci au co"tatat că B ca!ul B care ite"itatea curetului cre'te după o pro3
$re"ie $eometrică% ifluCurile er&oa"e :treuri de ude de poteţial electric al fibrelor
er&oa"e; au u ritm a căror frec&eţă cre'te B pro$re"ie aritmetică: or$ai"mul% deci%
reacţioea!ă la &ariaţiile mediului B "e"ul ateuării ace"tora)
.e de altă parte% aparatul "e!orial iclude% pe l($ă receptori 'i fibrele lor er&oa"e aferete%
care coduc me"aEele "imţurilor p(ă la corteCul cerebral% u "i"tem de re$lare aferet% $raţie
căruia e"te cotrolată ite"itatea "e!aţiilor) A"tfel% B pre!eţa uui !$omot itolerabil :reac3
tor de a&io% "ireă de &apor)));% "e produce o cotracţie a mu'c#ilor urec#ii medii% ceea ce are
drept efect dimiuarea po"ibilităţilor de &ibrare a timpaului 'i deci reducerea ri"curilor de
le!iue auditi&ă)
Reacţie biolo$ică idi"olubil le$ată de p"i#i"m% "e!aţia are fucţia e"eţială de a e face "ă
cuoa'tem lumea eCterioară
'i de a e meţie B "tare de &e$#e% Btr3ade&ăr% ab"eţa "au reducerea "e!aţiilor coduc la
"om)
SENZORIALITATE. Sinonim al sensibilitàţii'.
SEPARARE, acţiune de a îndepàrta unele de altele fiinţe sau lucruri.
B $eeral% "epararea de ai "ăi e"te re"imţită de idi&id ca o fru"trareN ea determia
i"ecuritatea% aCietatea 'i ueori pro&oacă a$re"i&itatea) .etru copilul mic Bdepărtarea di
cămiul "ău "au eBţele$erea păriţilor e"te ade"ea o tra$edie% B $eeral% B a"emeea "ituaţii
copilul rc$re"ea!ă% B afară de ca!ul B care B oul "ău aturaE $ă"e'te u "ub"titut mater
afectuo" 'i "ecuri!at) Cu toate ace"tea% "epararea de fiiţele dra$i e"te ieluctibila) .etru ca
eCperieţa "eparării "ă u fie prea dură% e"te ece"ară obi"uirca copilului cu "curte ab"eţe
fericite)
SERIERE, operaţie ce constà în clasarea în serii.
Copilul aEu$e la "criere B mod pro$re"i&% pri tatoări) .rima "c#iţă de "eriere "e ob"er&ă la
"f(r'itul &(r"tei de doi ai% atuci c(d% de eCemplu% co"truie'te u tur di blocuri de
mărime de"cre"3c(dă) El "e"i!ea!ă ituiti& difereţele de dime"iue) ,ar ace"t proce" de
$(dire u3i permite "ă ordoe!e !ece liioare ale căror difereţe de lu$ime u "ut percep3
tibile dec(t pritr3o comparare două c(te două) Copilul &a a&ea de depă'it Bcă multe etape
Baite de a accede la "crierea operatorie% Bl &om &edea% a"tfel% pu(d liioarele cele mai
lu$i de3o parte% iar pe cele mai "curte B altă parte% ori Bl &om
&edea $rup(du3le B perec#i "au B triade) ,acă i "e dă o ouă liioară itercalară% B
mometul B care ordoarea a fo"t reali3Daţă% el &a prefera "ă reBceapă Btrea$a maipulare B
loc de a Bcerca "ă itroducă B "eric acel ou elemet) Numai către &(r"ta de 'apte "au opt ai
&a utili!a copilul o metodă "i"tematică% lu(d mai Bt(i liioara cea mai mică% apoi pe cea mai
mică di cele răma"e% "i a'a mai departe% B acel momet "erierea de&ie operatorie) 3V TE+RIA
+.ERAT+RIE)
SEROTONINA ( ME,IAT+R C?IMIC)
S)E)S) 3Z SECQIE ,E E,UCAQIE S.ECIA*IRATĂ)
SETE, senzaţie produsà de trebuinţa de a bea.
Ltim Bcă prea puţi de"pre mecai"mele fi!iolo$ice ale ace"tei trebuiţe primare% imperioa"e)
Multă &reme "3a cre!ut că "e!aţia de "ete depide doar de u"căciuea $urii 'i a $(tului% care
ar) reflecta trebuiţa de apă a or$ai"mului) Acea"tă teorie a "e!aţiei periferice% datorată lui
G) /) Camio :8087;% a fo"t re&i!uită 'i completată pri demo"trarea eCi"teţei uor
)"tructuri ecefalice o"mo3"e"ibile :C) &o Euler% 8062;) Iără Bdoială că u"carea mucoa"ei
bucale icită la băut% dar umeroa"e "tudii :E) I) Adolp#i% R) T) /elloY"))); au demo"trat că
acea"tă codiţie u e"te "uficietă ca "ă pro&oace "etea) Acea"tă trebuiţă% le$ată de meta3
boli"mul ormal al corpului% depide de "tructurile cerebrale 'i de "ecreţiile edocrie produ"e
de lobul po"terior al #ipo3fi!ei :C) .) Ric#ter;) Atuci c(d pre"iuea o"motică a mediului
iterior cre'te% euroi "peciali% <o"moreceptorii=% locali!aţi
SEVRA9
B ucleii "upraoptici ai #ipotalamu"ului% tra"mit iformaţia la <cetrul "etei=% care pro&oacă
u ră"pu" al or$ai"mului :căutarea apei 'i băutul;% aEu"tat catitati&)
SEVRA1 3Z eNQĂRCARE)
SEXOLOGIE, studiul problemelor sexualitàţii.
SeColo$ia a cuo"cut u a&(t co"iderabil la "f(r'itul )"ecolului al XlX3lea% "ub iflueţa lui
R) &o Trafft3Ebi$ "i a lui ?a&elocM Elli") Ace'tia au "tudiat coduitele "eCuale 'i
problemele care "e raportau la ace"tea% fără a putea "ă le re!ol&e B mod "ati"făcător)
,e"coperirile lui Ireud :ico'tietulO diamic% "eCualitatea ifatilă; au fo"t acelea care au
du" la Bţele$erea &ieţii "eCuale 'i a tulburărilor ace"teia) ."i#aali!aP a permi" lic#idarea
p"eudoeCplicaţiei "eColo$ilor%care &edeau B per&er"iui :#omo"eCualitate% feti'i"m etc); "au
B fri$iditate aomalii co"tituţioale% p"i#aali!a co"idcr(du3le coduite ifatile fiCate B
mod aormal la adult) ,upă Ireud% fiiţa umaă e"te% Baite de a fi educată% eCtrem de
pla"ticăN copilul ar fi u poteţial <per&er" polimorf=) SeCualitatea "a% "uferid iflueţele
mediului% "e determiă B fucţie de ace"ta) .er&er"iuile u "ut aberaţii ereditare% ci
accidete ale de!&oltării afecti&e) Toate fiiţele umae poartă B ele $ermeii ace"tor
per&er"iui% ale căror urme le $ă"im la "ubiectul "ăăto" B actele care preludi3a!ă acuplarea)
SeColo$ia% 'tiiţă de ob"er&aţie de$aEată de orice co"iderete morale% "3a afirmat după cel de
al doilea ră!boi modial datorită cercetărilor lui A) Ti"e@P 'i mai ale" ale lui G) Ma"ter"= 'i
V) E) 9o#"o) A"tă!i oameii "e preo3
cupă de ec#ilibrul lor de "ăătatea lor)
ual Btocmai ca
SEXUALITATE, ansamblu al fenomenelor vieţii sexuale.
."i#aali'tii fac di"ticţie Btre genita(litatc, a"amblu de caractere le$ate de or$aele de
copulaţie% 'i se)ualitate, eCti"ă la dra$o"te B $eeral)
Viaţa "eCuală u Bcepe la pubertate% ci di prima copilărie) .ubertatea u e"te dec(t o etapă
p"i#ofi!iolo$ică% perioada B care tediţa "eCuală% de&eită altrui"tă% "e orietea!ă "pre u
ou "cop) Ireud e"te acela care a "tabilit croolo$ia etapelor pri care trece B mod ormal
"eCualitatea uui "ubiect ce aparţie culturii oa"tre) Ideca fudametală e"te că eCi"tă !oe
ero$ee :adică re$iui ale corpului "u"ceptibile de a pro&oca plăcere; care predomiă la o
aumită &(r"tă% B primul a de &iaţă% "ur"a tuturor "ati"facţiilor e"te !oa orală= :"u$erea la
"(ul mater;N B cur"ul celui de al doilea 'i al treilea a de &iaţă itere"ul "e depla"ea!ă B
pricipal a"upra !oei aale :B&ăţarea depriderilor de i$ieă corporală;N Btre trei 'i cici ai
de&i pre&alete or$aele $eitale) ,e la &(r"ta de 'a"e ai are loc o adormire a i"tictului
"eCual :lateţă;% care &a fi reacti&at bru"c la pubertate% B ace"t momet idi&idul% care e"te
copt petru o "eCualitate adultă% "e orietea!ă "pre "eCul opu") SeCualitatea depide%
cocomitet% de maturi!area or$aică 'i de codiţiile "ocioculturale) B "ocietatea oa"tră ea
e"te "upu"ă aumitor co"tr($eri% di cau!a iflueţelor reli$ioa"e "au pur 'i "implu morale)
,ar B uele comuităţi ea "e de!&oltă liber 'i "e pot &edea% Bcă de la &(r"ta de patru ai%
copii care imită B mod cu totul fire"c !be$uielile "eCuale ale păriţilor lor :?)
.oYdermaMer;)
SFAT CON1UGAL, ajutor psihologic dat cuplurilor aflate în dificultate, în scopul
amelioràrii relaţiilor lor reciproce.
Apărut B ţările a$lo3"aCoe% "fatul coEu$al "3a de!&oltat B Iraţa la Bceputul ailor 80HF%
o dată cu crearea A"ociaţiei frace!e a cetrelor de co"ultaţie coEu$ală) /ărbaţi :22S;%
femei 'i cupluri "e adre"ea!ă co"ilierilor coEu$ali petru a le Bfăţi'a eca!urile 'i a $ă"i o
"oluţie petru problemele lor) Cel mai ade"ea e"te &orba de eBţele$erea ditre "oţi datorată
di&er$eţelor de &ederi cu pri&ire la educaţia copiilor "au cu pri&ire la muca femeii B afara
cămiului% dar "i de dificultăţi de comuicare iterper"oală% de o "eCualitate perturbată% de
erecuoa'terea doriţelor 'i trebuiţelor celuilalt% 'omaE etc)
Co"ilierii coEu$ali e&ită "ă dea "faturi) Rolul lor e"te de a3i determia pe "olicitaţi "ă3'i
aali!e!e fără patimă "ituaţia) B ca!ul B care% e&etual% "e $ă"e"c B faţa uor per"oae cu
tulburări prouţate% ei le orietea!ă "pre o co"ultaţie medico3p"i#olo$ică "au "pre u
"peciali"t B maladii metale) Co"ilierii coEu$ali "ut de a"emeea c#emaţi "ă facă educaţia
"eCuală a copiilor 'i adole"ceţilor% fie la cererea or$ai"melor pri&ate% fie B i"tituţii de
B&ăţăm(t public)
SHAM RAGE, pseudofurie.
<Iuria artificială= "e ob"er&ă% B codiţii eCperimetale% la aimale al căror #ipo3talamu" :ba!a
creierului; e"te pri&at de coeCiuile "ale er&oa"e cu "tructurile "uperioare ale creierului
:telecefal "au emi"ferele cerebrale;) Ace"te eCperieţe pu B e&ideţă% pe de o parte%
importaţa e"eţială a #ipotalamu"ului B eCprimarea
emoţiilor 'i% pe de altă parte% rolul ite$rator 'i i#ibitor al corteCului B coduite% B "tare
ormală% emoţia u apare dec(t dacă eCcitaţia e"te de"tul de putericăN dimpotri&ă% atuci
c(d corteCul e"te "co" di circuit% cea mai mică eCcitaţie e"te de aEu" ca "ă decla'e!e o
reacţie de furie% ite"ă B"ă de "curtă durată)
SHELDON :Giiliam ?erbert;% medic 'i p"i#olo$ america :GarYicM% R#ode I"lad% 8700 3
Cambrid$e% Ma""ac#u"ett"% 8011;)
E"te cuo"cut Bdeo"ebi petru a fi
cla"ificare a tipurilor de per"oalitate ba!ată pe $radul de de!&oltare a ţe"uturilor deri&ate di
cele trei foiţe bla"todermice :edoderm% me!oderm 'i ectoderm;) S#eldo a aali!at
foto$rafiile a 5 FFF de "tudeţi :a&(d B medie &(r"ta de 87 ai 'i trei lui;% foto$rafii
obţiute cu aEutorul uei metode "tadardi!ate% B paralel% timp de cici ai% a "tudiat
comportametul 'i
cu aEutorul aali!ei factoriale% a de$aEat 'ai!eci de tră"ături de per"oalitate% pe care le3a
reparti!at B trei "erii: &i"cero3toieO% "omatotoieO 'i cerebrotoieP) El a demo"trat că
edomorfia= e"te le$ată de &i"cerotoie% me!omorfia= de "omatotoie 'i ectomorfiaO de
cerebrotoie)
Uii autori :9) ,ela@% .) .ic#ot% ?) 9) E@"ecM% S) -luecM; co"ideră "ati"făcătoare tipolo$ia lui
S#eldo% pe c(d alţii o critică) 9) Mai"oeu&e 'i M) /ruc#o3Sc#Yeit!er :8078; u au
cofirmat relaţiile pe care S#eldo a cre!ut că le $ă"e'te Btre biotipuri 'i temperamete) ,upă
M) /ruc#o3Sc#Yeit!er :8077;% "3ar părea că "tereotipurile culturale 83au iflueţat pe
cercetătorul america% fără ca ace"ta
471
SIMBOL
"ă3'i dea "eama) ,itre pricipalele lucrări ale lui S#eldo% cităm: Garietăţile constituţiei
fi%ice a omului :805F;: Garietăţile temperamentului .8054;)
SIMBOL, element substitutiv bogat în semnificaţie yi care exprimà, intr-un fel, însàyi
esenţa ideii sau a lucrului reprezentat.
Simbolul poate a&ea orice a"pect% acela de mit "au de obiect% dar Btotdeaua $ă"im B el ce&a
di elemetul "imboli!at :cuplul re$al% de eCemplu% petru cuplul paretal;) ."i#aali'tii
co"idera că fucţia "imbolului e"te aceea de a face admi"e B co'tiiţă% "ub o altă formă%
uele coţiuturi care altfel u ar aEu$e aici% di cau!a ce!urii)
Alţi autori :C) -) 9u$% 9) *aca;% dimpotri&ă% departe de a &edea B "imbol doar o de$#i!are a
$(dirii% Bl co"ideră "i$urul miEloc de eCpre"ie de care di"pue "ubiectul petru a formula o
realitate afecti&ă deo"ebit de compleCă% pe care u i!bute'te "ă o coceptuali!e!e cu claritate)
Simboli"mul iter&ie B "pecial B &i"e% dar Bl re$ă"im 'i B actele ratateO% poe!ie mituri etc) B
pofida uor aumite cocordaţe Btre "imbolurile cele mai $eerale :'arpele% de eCemplu%
repre!ită falu"ul% fecuditatea;% e"te impo"ibil "ă "e "tabilea"că u dicţioar ui&er"al al
"imbolurilor% deoarece fiecare idi&id are "imboli"tica "a per"oală% B co"eciţă% e"te
ece"ar "ă "e recur$ă la a"ociaţiile de idei "pre a "e $ă"i "emificaţia a"cu"ă% per"oală% a
&i"elor "au a lap"u"urilor)
SIMON :T#eodore;% p"i#iatru frace! :,iEo% 8712 3.ari"% 80H8;)
Colaborarea "a la cercetările lui A) /ietO% cu care a publicat mai multe articole
:B "pecial prima <"cară metrică a iteli$eţei=% 80F6;% 83a făcut celebru) Te"tele /iet3Simo
:8088; petru depi"tarea copiilor arieraţi au a&ut u "ucce" co"iderabil 'i au du" la u mare
a&(t p"i#ometriaO)
SIMPTOM, fenomen perceptibil care dezvàluie un proces ascuns.
ECamiat pri pri"ma coflictului% "imptomul poate fi coceput ca o reacţie a or$ai"mului la
u a$et pato$e) Uele "imptome :a$oa"a% de eCemplu; "ut co3
coflictuluiN ele depid mai puţi de per"oalitate c(t de cau!a morbidă) Altele :ca ob"e"iile;
"ut idirecteN ele "ut% B e"eţă% eCpre"ia per"oalităţii care reacţioea!ă) Apariţia 'i atura
"imptomelor "ut "ubordoate at(t calităţii 'i puterii a$etului pato$e c(t 'i caracteri"ticilor
p"i#olo$ice ale "ubiectului) ."i#aali!a a demo"trat că "imptomul e&rotic are Btotdeaua
u "e" 'i o fialitate :e"te "ub"titutul "ati"facerii imediate a uei impul"iiP;) Ueori
repre!ită reali!area a două doriţe cotradictorii) Simptomul co"tituie u limbaE de"tiat
"emeului% dar 'i "ie'i) 3Z C+N3VERSIUNE)
SIMULARE, imitare, într-un scop utilitar, a unei tulburàri somatice sau psihice.
/ola&i prefăcuţi% ifirmi prefăcuţi% "imulatorii "peră o eCoerare de re"po"abilităţile lor
:"pre a "căpa de mucă% de armată% de urmările Eudiciare; "au petru a obţie u beeficiu
oarecare) *a i"terici "imularea poate fi i&olutară 'i ico'tietă% pro&ocată de coflicte
iterioare% eCpre"ie a uor doriţe refulate)
SINDROM DE SUPRASOLICITARE
SINAPSĂ, punct de joncţiune a doi neuroni sau a unei celule nervoase cu o altà celula,
fle ea muscularà sau glandularà.
Termeul de "iap"ă a fo"t itrodu" B fi!iolo$ie de M) .o"ter 'i C) S) S#erri$to :8701;
petru a de"ema raportul aatomic ormal Btre euroi coti$ui) ECi"tă două feluri de
"iap"e: "iap"e electrice 'i "iap"e chimice. .rimele "ut cele mai frec&ete la &ertebratele
iferioare% dar "e Bt(le"c 'i la mamifereN trecerea ifluCului er&o" "e face aici pri <puţi=
itercelulare) B cealaltă Eocţiuea "e efectuea!ă datorită uui mediator= c#imic) So"irea
poteţialului de acţiue la i&elul termiaţiei euroului% !i"ă <pre"iaptică=% pro&oacă
eliber