Excel

Cu ce ne ajut ă Excel? Răspu n s ul est e simplu: lucrul cu tab el e. Adică ne ajut ă să introduc e m dat e într- un tab el, să introduc e m noi linii sau coloan e în tab el, ca rezulta t al unor formul e mat e m a t i c e aplicat e tab elului iniţial, ne ajut ă să tipărim în forme cât mai di ers e tab elul la imprim a n t ă ! forma unui tab el, odat ă constr uit, poat e fi păstr a t ă pentr u ca mai apoi să poat ă fi modificat e anu mit e cifre "i obser a t rezult a t ul, "i cât e "i mai cât e... pe toat e însă le eţi afla pe parcur s ul aces t or pa#ini. Microsoft Excel este un pro#ram de calcul tabelar, inte#rat în pac$etul Microsoft Office. Aceast a înse a m n ă că, odat ă deprins, put eţi să crea ţi docu m e n t e Word, sau preze n t ă ri Power Point mai bune %ac$etul Microsoft Office est e conce p u t pentr u a funcţion a ca un între# "i de ace e a est e bine să "tiţi să folosiţi toat e aplicaţiile inclus e în el. &n continuare, pe tot parcursul manualului, Microsoft Excel a fi denumit mai simplu Excel Elemente specifice Registrul si foaia de lucru 'acă aţi folosit alte pro#r a m e incluse în pac$ e t ul Office, primul lucru care i se a păr e a familiar est e bara de instrumente aflat ă în part e a de sus a ferestr ei. Aceast a conţin e ele m e n t e de formatare ca, de e(emplu, bara de instrumente din Word. )lementele specifice ale pro#ramului sunt documentul - numit registru, care este format din mai multe foi de lucru. Acest e a conţin la rândul lor coloane "i linii numerotate. *ub barele de instrumente se #ăs e s c caseta de nume "i bara de formule. Registrul Repr ezint ă un #rup de foi de lucru.%uteţi da un num e re#istr ului du mn e a o a s t r ă , sal ân d u- l în felul urmă t or: 'esc$id e ţi me niul File "i ale# e ţi opţiun e a Save As.... Re#istrul se a sal a într- un fi"ier cu e(t e n si a .(ls, iar num el e îl put e ţi ale# e du mn e a o a s t r ă . +n re#istru poat e fi înc$is cu opţiun e a File ,- Close "i put e ţi desc$id e un re#istr u e(ist e n t pe disc cu opţiun e a File ,- Open. 'acă doriţi să creaţi un re#istru nou, a eţi la dispoziţie opţiun e a File ,- New. Foaia de lucru Când desc$id e ţi un re#istru, aces t a are un num ă r de trei foi de lucru. .umel e lor est e S eet !, S eet " "i S eet #. &n partea de jos a foii de lucru se află etichete car e conţin num el e aces t or foi "i ă per mit să s$imb a ţi foaia la car e lucraţi. 'acă doriţi să daţi un num e su# e s ti ace s t or foi de lucru$ put eţi să o faceţi e(ecu t â n d dublu- clic pe num el e foii, dup ă care tast a ţi num el e dorit. Elemente utile Ca orice tab el, "i cel dintr- o foaie de lucru est e forma t din linii "i coloan e . .umăr ul ace s t or a est e de /01 coloan e "i 1002 1 linii,

etic$ e t a t e în felul urmă t or: liniile, în part e a din stân # a , cu num e r e de la 3 la 1002 1, iar coloan el e de la A la 4 "i apoi AA, A5 pân ă la 67 în part e a de sus. 8a inters e c ţi a dintr e o linie si o coloan ă se află o cel ul ă . Celula est e identificat ă dup ă adresa sa, car e se forme a z ă din nu m ă r ul coloan ei urm a t de etic$ e t a liniei 9)(: A3 , 67:;<. &n colţul din stân # a sus, adică acolo und e se întâlne s c linia etic$ e t elor coloan elor cu coloan a etic$ e t elor liniilor se #as e " t e un buton, nu mit Select all. Caseta de nume Caseta de nume se află sub bar a de instru m e n t e "i dea s u p r a foii de lucru. Aceast a conţi ne identificatorul celulei selectate. Acest indicator poate fi sc$imbat facând clic în caseta de nume, dup ă car e tast a ţi nu m el e pe care doriţi să- l daţi celulei. Bara de formule Alături de caseta de nume se află bara de formule. Atunci când select a ţi o celulă, conţinut ul ei apar e "i în bara de formule. Atunci când tast a ţi un te(t în bara de formule, ace s t a apar e "i în celula select a t ă . &n mo m e n t ul în car e introduc e ţi un te(t în bara de formule$ lân# ă ace a s t a apar trei buto a n e . %rimul dintre ele "ter # e te(tul din celulă, al doilea confirm ă dat el e pe care le introduc e ţi, iar al treilea se m n alize az ă pro#r a m ul ui că eţi introduc e o formul ă "i nu un te(t. Deplasarea in foaia de lucru Deplasarea cu ajutorul mouse-ului Cel mai simplu est e să ă deplas a ţi cu ajutorul mous e- ului. 'acă celula pe care doriţi să o ed e ţi nu se află în ecr a n, put e ţi să ă deplas a ţi cu ajutorul celor două b%ri de defilare care se află în part e a din dre a p t a , resp e c ti dre a p t a- jos a foii de lucru. 'acă a eţi un mous e cu trei buto a n e , e(ecu t a ţi clic pe buton ul din mijloc, und e a pe supr afa ţ a foii de calcul. Cursorul se a sc$imb a "i put eţi să defilaţi prin pa#in ă mi"câ n d mous e- ul spre mar #inile ecr a n ul ui. 7iteza de derular e depind e de apropier e a de mar #inile ferestr ei. Deplasarea cu ajutorul tastelor 'eplas ar e a cu ajutorul tast a t u riii se face prin inter m e di ul tast elorsă# e ţi, Page p, Page Do!n, "ome "i End, precu m "i prin combin a ţii de tast e: *a#eti mut ă cursor ul o celulă în direcţia indicat ă de să# e a t ă Ctrl sau end = sa#eti mut ă cursorul în urmă t o a r e a celulă cu dat e >ab mut ă cursorul o celulă la dre a p t a )nter mut ă cursorul o celulă în jos *$ift=>ab mut ă cursorul o celulă la stân # a *$ift=)nter mut ă cursorul o celulă în sus ?ome mut ă cursor ul pe coloana # în linia cure nt ă Ctrl = ?ome mut ă cursor ul pe celula #$ a foii de calcul.

cifre "i simboluri. >e(tul are rolul de a e(plica num e r el e. Acela"i efect îl are apă s a r e a buton ului de confirma r e de pe bar a de lân#ă bara de formule.umer el e sunt folosite efecti pentr u calcule. )l apar e în două locuri: celula resp e c ti ă "i bara de formule. put e ţi folosi funcţia AutoComplete. &ntr. sau să adu n a ţi un nu m ă r la o dat ă. Când introduc e ţi te(t într. în felul urma t or: introduc e ţi te(t ul într. a"a încât put eţi să faceţi oper a ţii cu dat el e. %rin apă s a r e a tast ei Enter. dar nu îl a folosi la calcule. >e(tul se introduc e în celula acti ă. de"i ace s t e a est e posibil să nu fie toat e afi"at e. pentr u dum n e a o a s t r ă . (ntroducerea numerelor si formulelor (ntroducerea numerelor Ctrl = )nd . fie pe erticală. "i apoi apuc a ţi cu mous e.ul de colţul său din dre a p t a . tast a ţi un apostrof 9 A < în faţa num ă r ului. adică put e ţi să scăd e ţi o dat ă din alta. &n ace a s t ă căsuţ ă tast a ţi adr e s a celulei la car e doriţi să ajun# e ţi. %uteţi să repe t a ţi dat el e în mai mult e celule alăt ur a t e . select a ţio.jos. 'acă doriţi să rep e t a ţi acel a"i te(t 9sau acela "i num ă r < în mai mult e celule adiac e n t e .o celulă.o celulă put e ţi scrie pân ă la /00 de carac t e r e . put e ţi să ă deplas a ţi cu ajutorul c%su( ei de text . fie pe orizont al ă. %entru a desc$id e ace a s t ă c%su( % de dialo) .mut ă cursorul pe ultima celulă folosită din foaia de calcul %a#e +p mut ă cursorul un ecra n mai sus %a#e 'o@n mut ă cursorul un ecra n mai jos Alt=%a#e +p mut ă cursorul un ecra n mai la stân # a Alt=%a#e 'o@n mut ă cursorul un ecra n mai la dre a p t a Ctrl=%a#e +p mut ă cursorul în urmă t o a r e a foaie de calcul Ctrl=%a#e 'o@n mut ă cursorul în foaia de calcul ant erio ar ă 'e ase m e n i put e ţi folosi com a n d a &o 'o din meniul Edit pentru a desc$ide o c%su( % de dialo) . mai put e ţi să apă s a ţi tast a F% sau combin a ţi a de tast e Ctrl&'. >ot nu m e r e sunt consid er a t e "i dat el e. >ast a ţi în ace s t ă căsuţ ă adr e s a celulei "i eţi ajun# e la ea. (ntroducerea datelor (ntroducerea textului &ntr-o foaie de lucru put e ţi introduc e două tipuri de dat e: te(t "i nu m e r e .o celulă. Asem ă n ă t o r . Excel îl a alinia la stân#a în raport cu celula. 'acă introduc e ţi nu m e r e "i doriţi ca Excel să le interpr e t e z e ca te(t. . în căsuţ a urmă t o a r e est e suficient să introduc e ţi primel e carct er e "i Excel le a compl et a pe celelalt e. >e(tul care poate fi introdus este format din caract er e cum ar fi litere. dac ă celula nu est e suficient de lar#ă. adică odat ă ce aţi introdu s un te(t. datele din bara de formule or fi introdu s e în celulă. &n ace s t caz pro#r a m ul a afi"a num ă r ul.

ul prima celulă. ţineţi apă s a t ă tast a -hift "i depla s a ţi selecţia pân ă la ultima celulă pe care doriţi să o select a ţi. iar bara de formule$ formula. Acest e a pot fi num e r e între#i. col o a n e l o r . apoi continuînd cu fracţia resp e c ti ă. fracţii cu nu m e r e între#i 9)(: 3 3B0! în aces t caz Excel afi"e az ă în bara de formule aloarea în fracţii zecim al e. sau )B*&C*-D*. adică să calculez e un rezult a t în funcţie de num e r el e pe care le introduc e ţi dum n e a o a s t r ă . 'upă ce apă s a ţi Enter "i Excel efect u e a z ă calculele. %entru a anula o selecţie. trebui e mai întâi să le select a ţi.'atel e num e ric e sunt alori const a n t e care pot fi folosite la e(ecu t a r e a de calcule. pentr u a acti a astfel orice celulă din foaie. . cu e(ce p ţi a celei pe care o select a ţi prima. ace a s t a treb ui e să înce a p ă cu unul din se m n el e ).l select a ţi. Excel a afi"a formula pe mă s u r ă ce o scrieţi.el e c t a r e a liniilor.aţi select a t . fără a ţine reo tast ă apă s a t ă . &n ace s t caz Excel a actu aliza rezult at ul ori de cât e ori alorile din cele trei celule se sc$i mb ă .. )fectul pe car e îl eţi ed e a pe ecra n est e înne#rir e a celulelor. %entr u ca Excel să deos e b e a s c ă o formulă de te(t sau de num e r e . car e răm â n e celulă acti ă. C formulă poat e să aibă urm ă t o a r e a formă: )*&+-. -electarea unei celule %entru a aplica o acţiun e mai multor celule cum ar fi.& sau -. adică 3. indicaţi cu mous e. de e(e m pl u. at ât în bara de formule cât "i în celulă. %entru ace a s t a folosiţi tast el e sauB"i combin a ţiile de tast e me n ţion a t e în capitolul 'eplasarea cu ajutorul tastaturii. efect u a ţi clic oriund e. %entru a select a o foaie de lucru. Cu ajutorul tast a t u rii put e ţi select a mai mult e celule în felul urm ă t or: acti aţi prima celulă din cele pe care doriţi să le select a ţi. Formulele Excel poat e calcula alori cu ajutorul formul elor pe care le introduc e ţi du mn e a o a s t r ă . celula a afi"a aloar e a calculat ă. Aceast a est e inclus ă într. fracţii zecim al e. încep e ţi a scrie orice fracţie cu un zero urm a t de un spaţiu. -electarea celulelor %entr u a select a mai mult e celule adiac e n t e . %entr u a e ita transfor m a r e a fractiilor introdu s e de la tast a t u r ă în simboluri repr ez e n t â n d dat a./< "i alori nota t e în siste m "tiinţific.un c$en a r la un loc cu celelalt e celule pe care le.i a foil or de lucru %entru a select a o linie sau o coloan ă în între#i m e a sa. e(ecu t a ţi clic pe antetul său. e(ecu t a ţi clic pe . adică să adun e nu m e r el e care se află în celulele 5/ "i C/ "i să scad ă din rezult a t num ă r ul aflat în celula '/. ţineţi buton ul din stân # a apă s a t "i apoi tra# e ţi de el pân ă la ultima celulă din #rupul pe car e doriţi să. să adun a ţi num e r el e pe care le conţin sau să le forma t a ţi.

5ineînţ el e s. apoi e(ecu t a ţi clic pe cas e t a din drept ul cu ân t ul ui Formattin). prin apă s a r e a aces t ui buton ele se u între ele "i dat el e or fi centr a t e Adau# ă în faţa nu m ă r ul ui introdu s simbolul dolar &nmulţ e " t e nu m ă r ul cu 3FF "i ada u # ă simbolul proce n t 9G < &mpart e num e r el e în #rupuri de cât e trei cifre.. el a fi scris fără a fi împăr ţit Dic"ore az ă . %entru a forma t a un #rup de celule trebui e să le select a ţi mai întâi. resp e c ti măr e " t e nu m ă r ul de cifre afi"at e dup ă ir# %ro#r a m ul ada u # ă zerouri und e nu e(ist ă cifre dup ă ir#ulă.ume " t e fontul cu car e sunt afi"at e dat el e din celule . C altă cale mai scurt ă est e să e(ecu t a ţi clic dre a p t a pe una din bările e(ist e n t e "i să select a ţi din meniul care apare cu ântul Formattin). *e pot realiza combin a ţii între stiluri 9de e(e m pl u italice "i aldine *tabilesc alilnier e a dat elor în celulă Aliniază dat el e centr a t . -electarea celulelor neadiacente %entr u a select a un #rup de celule nea di a c e n t e . apoi ţineţi apă s a t ă tast a Ctrl "i faceţi "i celelalt e selecţii Formatul numerelor %rin formatare înţele# e m sc$i mb a r e a asp e c t ul ui num e r elor. resp e c ti corpul literelor Eorma t a r e a num e r elor din celule se poat e face "i cu ajutorul opţiunilor din meniul Format. . italice sau subliniate<. dac ă est e orba de o sin#ur ă celulă. 'oolbars. "i d esparte #rupurile cu ir#ule 9H0/1 : 0 1 de ine H. F F<. sau mai puţine dec â t num ă r ul dorit Dic"ore az ă . Acti aţi celula 3 din coloan a pe car e doriţi să o select a ţi "i apă s a ţi conco mit e n t tast el e -hift Ctrl . Eorma t a r e a nu m e r el or se face cel mai u"or cu ajutorul buto a n elor din bara de unelte numit ă Formattin).: 0 1. Dodificările nu se aplică alorilor lor. încep e ţi prin a select a un #rup de celule pe care stiţi să le select a ţi deja. 'acă ace a s t a nu est e izibilă. iar apoi să apă s a ţi pe buton ul dorit. 'acă select a t mai mult e celule.8inii "i coloan e <. Aceast a desc$id e o fere a s t r ă în car e put e ţi să modificaţi forma urm ă t o a r el or obiect e: .. +na dintre ele este Cells. ale# e ţi opţiun e a *iew +.ume " t e dime n siu n e a carac t e r elor cu care sunt afi" ate datele. 'acă nu m ă r ul est e scris în aces t fel.buton ul -elect all 9 ezi capitolul )lementele specifice ale pro#r a m ul ui )(cel . put e ţi folosi "i tast a t u r a pentr u a efect u a ace a s t ă selecţi e. %entru a selecta foaia de lucru apă s a ţi pe tast el e Ctrl&#. 6ată buto a n el e car e se află pe bara de formatare$ "i ce face fiecar e: . resp e c ti măr e " t e dista n ţ a faţă de limita din stân # celulei Adau# ă linii pentr u a delimit a celula colore az ă fondul celulei. *tabilesc stilul caracterelor 9aldine.0/1.

.num e r el e or fi consider a t e nu m e r e special e. Eolosind opţiunile suplime n t a r e 9 Options .put e ţi să stabiliţi o met o d ă de prot ej ar e a celulelor select a t e .formatul datei! 'ime . resp e c ti a între#ii foi de lucru.ale# e ţi unul din tipurile care sunt afi"at e "i care nu apar e în nici una din celelalt e cate#orii! Ali)nment . simbolul de mon e d ă care să fie adă u # a t lân#ă cifră "i să afi"aţi num e r el e ne# a ti e afi"at e cu ro"u! Accountin) .aici a eţi de ase m e n i mai mult e opţiuni: &eneral . sau re#istrul. continuu sau punct a t "i colorat sau nu! Patterns . %uteţi să aliniaţi te(t ul în raport cu mar #inile din stân # a "i din drea p t a . Acest lucru se face din meniul 'ools+. *ecţiun e a pentr u controlul te(tului ă per mit e să Ispar # e ţiI te(tul. >otu"i prot ej ar e a nu are efect dac ă nu prot ej aţi în preal a bil întrea#a foaie. când ajun# e la mar #in e a din drea p t a a celulei 9 wrap text<. cum ar fi codul străzii. put e ţi să afi"aţi te(t ul sub un un#$i oar ec a r e . Aceast ă met o d ă poat e fi prot ej ar e a la modificar e sau ascun d e r e a lor.. mari m e a .ate . dintre cele prestabilite! Protection .ă per mit e să afi"aţi num e r el e ne# a ti e e iden ţi a t e cu ro"u "i să sep ar a ţi num e r el e mari în #rup e de cât e t rei cifre! Currenc.ă per mit e să umpl eţi celula select a t ă cu o culoare sau un model.put eţi face un contur pentr u celulele select a t e .put e ţi să stabiliţi num ă r ul de zecim al e.ă dă posibilitat e a să modificaţi fontul cu car e scrieţi.umere . coloan elor.nu se ada u # ă nici un ele m e n t specific de forma t a r e ! Number . stilul "i culoar e a sa. care să fie compl et sau parţial. 'e ase m e ni a eţi la dispoziţie "i opţiun e a AutoFormat$ car e ă pun e la dispoziţie un num ă r de forma t e de tab el.a afi"a nu m ă r ul înmulţit cu 3FF "i însoţit de simbolul G ! Fraction ..tipul fracţiei! Scientific . num ă r de telefon sau num ă r ul asi#ur ării sociale! Custom .datele din celula selecta t ă or fi consid er a t e te(t! Special .formatul orei! Percenta)e . Alte opţiuni din meniul Format sunt 1ow$ Column "i S eet$ care se refer ă la forma t a r e a liniilor. resp e c ti mar #in e a de sus "i cea de jos.i aplicaţi anu mi t e efect e 9secţiun e a Effects<. 'e ase m e n i put eţi să.ă per mit e să modificaţi alinier e a te(t ului faţă de mar #inile celulei.l face să încap ă în celulă 9 s rin/ to fit< sau să uniţi mai mult e celule select a t e 9mer)e cells<! Font . A eţi la dispoziţie "i un e(e m pl u.ale# e ţi nu m ă r ul de zecim al e "i simbolul de mon e d ă car e să fie afi"at lân#ă cifră! . Cpţiun e a Conditional .< put e ţi select a care din car at e risticile de stil să se aplice.ale# e ţi num ă r ul de zecim al e! 'ext . Superscript "i Subscript 9te(tul apare ca indice superior sau inferior<! 0order . adică ima#in e a unui tab el forma t a t cu tipul pe care îl ale# e ţi. să mic"or a ţi te(t ul pentr u a. 'e ase m e n i. Protection. Acestea sunt: Stri/et rou) 9te(t ul apar e tăiat de o linie orizont al ă<.

Aceast ă met o d ă se nu m e " t e . cee a ce poat e să creez e confuzii la folosire formulelor. +nul din ele est e să folosiţi bara de formule. Copierea datelor Cel mai rapid mod de copire a dat elor est e acel a realizat cu ajutorul mous e. C altă mod alit at e est e să e(ec u t a ţi dublu clic pe celulă.o celulă cu unele noi. acel a"i lucru cu apă s a r e a tastei Delete< sau comentariile 9Comments<. 'acă doriţi să folosiţi tast a t u r a .ra)5and5.ului. *elect a ţi dom e ni ul de celule pe car e doriţi să le copiaţi "i plasa ţi cursor ul pe c$en a r ul zonei select a t e . put e ţi să le modificaţi. conţinut ul 9 Contents. dar să nu îi sc$imb a ţi forma t ul. &n ace s t meniu put e ţi să ster # e ţi totul 9 All<. . 'acă doriţi să "ter# e ţi dat el e dintr. AtenţieJ 'acă aţi select a t celula "i apoi aţi apă s a t bar a de spaţiu.rop.l apă s a t împr e u n ă cu tast a Ctrl. select a ţi celula "i apă s ţi tast a Delete.o celulă. select a ţi celula ale cărei dat e doriţi să le modificaţi "i apă s a ţi F*.. tra# e ţi cursorul pân ă ajun# e ţi dea s u p r a zonei în care doriţi să copiaţi dat el e "i eliber a ţi buton ul mous e.o să# e a t ă . celula a par #oală. formatarea 9Formats<. Referitor la linii "i coloan e. put e ţi să sc$imb a ţi urm ă t o a r el e : înălţim e a Bl ă ţi m e a 9 ei) t2widt <! înălţim e a Bl ă ţi m e a a"a încât să cuprind ă tot te(tul select a t 9 Autofit<! put e ţi să ascu n d e ţi o linieBcoloa n ă 9 ide<! put e ţi să faceţi izibilă o linieBcoloa n ă ascun s ă 9 un ide<! 8a o foaie de lucru put e ţi să stabiliţi urm ă t o a r el e: numele 91ename<! ascunderea foii 93ide<! in ersul ascunderii 94n ide<! fundalul 90ac/)round<! /ucrul cu foaia de calcul Editarea datelor din foile de calcul 0odificarea datelor 'upă ce introduc e ţi dat e în foaia de calcul. Acest e a or lua locul dat elor ec$i. 'acă doriţi să aduc e ţi celula la forma t a r e a iniţială. ţinân d u. *elect a ţi celula ale cărei dat e doriţi să le modificaţi. Apăs aţi buton ul din dre a p t a al mous e.Formattin) ă per mit e să stabiliţi un stil pentr u celulele car e îndepline s c anu mit e condiţii specificat e de du mn e a o a s t r ă . 1t er g e r e a dat e l o r dintr.ului "i. select a ţi celula.o cel ul ă %entru a înlocui dat el e dintr.. "i desc $id e ţi me niul Edit )2 Clear. Acest lucru se poat e face în mai mult e feluri. dar de fapt ea a conţine un spaţiu. apoi faceţi clic în bara de formule "i modificaţi dat el e.ului. Cpţiun e a St-le desc$id e un meniu car e îndepline " t e acel e a "i funcţii ca "i meniul Cells. Acest a se a sc$imb a într. select a ţi celula "i tast a ţi dat el e noi.

rop: select a ţi dom e ni ul de celule pe car e doriţi să le mut a ţi "i plas a ţi cursorul pe c$en a r ul zonei select a t e . de ori de cât e ori doriţi.dre a p t a . într. Apoi put eţi să IlipiţiI 9 Paste< dat el e copiat e. tra# e ţi cursorul pân ă ajun# e ţi dea s u p r a zonei în car e doriţi să mut a ţi dat el e. de e(e m pl u. etc #daugarea de linii si coloane +neori est e nec e s a r ă reor# a nizar e a foii de lucru. 3ransferarea datelor 4ntr-un ta5el %entr u a mut a dat el e într.ului "i. apoi e(ecu t a ţi clic drea p t a "i select a ţi din meniul care apar e opţiun e a Cut. Apoi put e ţi să IlipiţiI 9 Paste< dat el e copiat e de ori de cât e ori doriţi. select ă m opţiun e a 'ranspose$ "i apoi apă s ă m pe buton ul O6 sau pe tasta Enter. )le se pot introduc e folosind opţiunile din meniul 7nsert.un re#istru Excel ci "i.un tab el Word. put e ţi folosi met o d a Cut5and5Paste: select a ţi dom e ni ul de celule pe care doriţi să îl copiaţi. Acest a se a sc$imb a într. put e ţi adu n a o matric e pest e alte. Aceast ă opţiun e afi"e az ă o fere a s t r ă din care put e ţi să ale# e ţi und e să fie introdu s ă linia sau coloan a nouă 9înaint e de celula acti ă. nu "i nu m e r el e. sau nu m ai num e r el e fără formule. resp e c ti dea s u p r a aces t ei a< "i ce să se inser ez e 9linie sau coloan ă<. apoi e(ecu t a ţi clic dre a p t a "i select a ţi din me niul care apar e opţiun e a Cop-.din meniul Edit sau din me niul care apar e când e(ecu t ă m clic.dre a p t a ! ale# e m locul und e om afi"a celulele trans p u s e "i ale# e m com a n d a Paste Special din meniul Edit sau din me niul care apar e când e(ec u t ă m clic. Acest e a or conţin e la începu t celule #oale. Cpţiun e a Cells est e acesibilă "i din me niul car e apar e în urm a e(ecu t ă rii unui clic dre a p t a .un tab el Word. apoi eliber a ţi buton ul mous e. &n acel a"i mod put eţi copia doar formulel e.ra)5and5 . 3ranspunerea datelor 'acă ase m ă n ă m tab elul Excel cu o matrice. adică să sc$imb ă m coloan el e cu liniile. adică nu nu mai într-un re#istru Excel ci "i. scăd e a . de e(e m pl u. acolo und e a eţi ne oie. *elect a ţi dom e ni ul de celule pe care doriţi să îl copiaţi. C met o d ă pentr u introduc e r e a mai multor linii sau coloan e odat ă est e să se select ez e nu m ă r ul de ele m e n t e dorit "i apoi să se alea # ă opţiun e a din me niu. &n fere a s t r a de dialo# car e apar e.l apă s a t . Acestea sunt Cells$ 1ows "i Columns. adică nu nu m ai într. 'e. acolo und e a eţi ne oie. 'e e(e m pl u dac ă doresc inser ar e a a cinci linii. Apăsa ţi buton ul din dre a p t a al mous e. %rin ale# er e a opţiunii 1ows sau Columns se introduc e ele m e n t ul solicitat 9linie sau coloan ă<. într.C altă met o d ă est e cea numit ă Cut5and5Paste.un tab el put e ţi folosi met o d a .ului. atunci put e m să efect u ă m o trans p u n e r e a ace s t ei a. oi selct a cinci linii e(ist e n t e "i . 6ată cum se face ace s t lucru: mai întâi select ă m celulele pe care dorim să le trans p u n e m ! ale# e m coma n d a Cop. 'e ase m e ni.a lun#ul ace s t ui proce s apar e nec e sit a t e a adă u # ă rii de linii sau coloan e. ţinân d u.o să# e a t ă .

Eereastra 1eplace est e ase m ă n ă t o a r e . tra# e ţi în direcţia în car e doriţi să compl et a ţ i. te(t3. te(t2. Cautarea si functia #utoFill Căut ar e a . 33:FF. te(tA te(t/. put e m să le elimină m. Comanda Find din meniul Edit desc $id e o fere a s t r ă . . Dai e(act. "i apoi ţinân d apă s a t . >$u DondaM >uesdaM. Cele cinci linii or fi inserate deasupra liniilor selectate. Apr Nan-K1. a"a cum est e indicat "i în fi#ură. >ra#e ţi de el spre drea p t a pân ă acop e riţi 0 coloan e. 30-Apr 30-Nul. Coma n d a se nu m e " t e . put e ţi introduc e dat e într.. 30-Cct 3KKH. Led. >$ursdaM Nan Eeb. *urpriză J Excel a completat sin#ur celelalt e celule în funcţie de conţinut ul primei coloan e.. K:FF 3F:FF.apoi oi ale# e opţiun e a 1ows din meniu Edit. 'umn e a o a s t r ă trebui e să tast a ţi te(tul pe car e doriţi să. Celulele care sunt în jurul celuleiBlinieiBcoloan ei eliminat e sunt mut a t e astfel că nu răm â n e celulăBlinieBcoloa n ă #oală între ele. Acum ridicaţi de# e t ul de pe buton ul mous e. Dar..i 4nloc u ir e a Căut ar e a "i înlocuire a în Excel est e ase m ă n ă t o a r e cu căut ar e a "i înlocuire a în celelalt e pro#r a m e inte#r a t e în pac$ e t ul Office. 3KK:.linii sau coloan e în plus în foaia noast r ă de lucru.. Nan-K: 30-Nan. te(tA.l căut a ţi "i apoi să confirma ţi apa s â n d pe buton ul O6 sau pe tasta Enter. Cct-K1. Apr-K1 Nul-K1. LednesdaM. apă sând butonul O6 sau tasta Enter. te(tA. Aceast ă funcţie ă per mit e să umple ţi un dom e ni u de celule scriind o dat ă în prima dintr e ele "i apoi stabilind o relaţie care ă per mit e să le compl e t a ţi pe celelalt e. . tra# e ţi de pătr ă ţ el ul ne#r u spre car e arat ă să# e a t a ro"ie de mai sus. &n meniul Edit e(ist ă de ase m e ni o coma n d ă "i pentr u ace a s t a . 3KK0 3KK1. conţin e însă două câ m p u ri: în primul trebui e să introduc e ţi te(t ul pe care doriţi sa îl sc$i mb a ţi "i în al doilea te(t ul nou. *eriile pe care Excel le recuno a " t e sunt urmă t o a r el e: 3ext 4n pri ma cel ul ă Exc el co m p l e t e a 7 ă cu . Func 6i a AutoFill C une alt ă put er nic ă pe care -o pun e la dispoziţie Excel est e funcţia AutoFill. Cum facem asta? Completati trei cellule Acum.jos al celulei.u uitaţi să confirma ţi. 3KK. &n meniul Edit se #asesc comenzile Find "i 1eplace.o celulă "i apoi să le compl e t a ţi pe celelalt e e(ecu t â n d clic pe colţul din drea p t a . ca în cazul folosirii come n zii Clear.ului.. 3/:FF Don >ue.elete. Eliminarea liniilor sau coloanelor 'acă a e m celule.

din lună în lună.. în plus. sau: &n meniul *iew )2'oolbars ale# e ţi Formatin)...3st %eriod /nd %eriod..1. Acest e formule pot fi foart e simple sau complicat e. ace a s t a trebui e să înce a p ă cu unul din se m n el e .I< a eţi la dispoziţie urmă t o a r el e opţiuni: seria să se dez olt e pe linii sau coloan e 9ro@ sau column<! tipul: pro#r e si e arit m e tic ă cu raţie const a n t ă . 31 3. 'e e(e m pl u.0. 3. F 9C:(# # 3. %entru a se m n aliza pro#r a m ul ui că eţi folosi o formulă.3 'e asemeni în meniul Edit . = sau -. %entru a efect u a sum a dat elor din mai mult e celule aleat or a"ez a t e proce d a ţi astfel: acti aţi o celulă #oală în care doriţi să se afle rezulta t ul! apă s a ţi pe buton ul AutoSum! .K. cu raţie ariabilă sau unul din tipurile din tab el! dac ă ale# e ţi tipul Idat ăI.. 'acă select a ţi opţiun e a Itipul serieiI 9I*eries. plus o linie sau o coloan ă pe care să fi scrise tot alurile "i apoi să apă s a ţi pe butonul AutoSum . care conţin cât e H linii.le "i.. 'acă ace a s t a nu e izibilă. put e ţi să stabiliţi din cât în cât să crea s c ă : 9din zi în zi. Aceast ă met o d ă funcţion e a z ă "i în cazul în care celulele nu sunt plasa t e pe rânduri sau coloan e.Fill put eţi să select a ţi direcţia de compl e t a r e "i tipul seriei. select a ţi. 'acă doriţi să sep ar a ţi rezulta t ul de rest ul dat elor. produs 2. iată ce trebui e să faceţi ca să o afi"aţi pe ecr a n: Apăsa ţi pe buonul din drea p t a al mous e. în plus.ului când cursor ul se afla dea s u p r a unei bar e deja e(ist e n t e ! Ale#eţi Formattin) din me niul care se derule az ă . două linii sau coloan e #oale. dac ă doriţi să calculaţi sum a a 1 coloan e. 3FF. 3. din an în an<! put e ţi să stabiliţi raţia pro#r e si ei 9 Step value< "i limita la care se opre" t e pro#r e si a 9 Stop value< Formule si functii Excel folose"t e formul e pentr u a efect u a oper a ţii mat e m a t i c e cu nu m e r el e.H.0 Euncţia AutoSum est e o altă une alt ă e(tr e m de folositoar e. 3.2 0. select a ţi cea de... ..le "i. Acest a se află în bar a de unelt e Formattin). . 8.K0 KF.. %entr u a calcula totaluri pe linii sau coloan e est e suficient să select a ţi dom e ni ul de celule car e conţin e dat el e.0. Euncţiile sunt incluse în Excel "i sunt e(tr e m de utile pentr u că măr e s c iteza de lucru în Excel... select a ţi.. produs 3 produs /.. /:. Rândul sau coloan a de lân#ă dat e or răm â n e liber e./ H.. pentr u a calcula tot aluri pe rânduri sau coloan e..:.. din săpt a m â n ă în săpt a m â n ă ./ 2.. $ .2 K. 2rd %eriod...a cince a linie...

8. repe t a ţi ultimii doi pa"i. din meniul 7nsert.9-3R (RE# 9E( F. se a desc$id e o fere a s t r ă din care put e ţi să ale# e ţi funcţia de care a eţi ne oie. + . select a ţi ace a s t ă opţiun e Einancial Cper a ţii le#at e de cadr ul financiar 'ateR >ime Cper a ţii le#at e cu zile "i ore Dat$R >ri# Euncţii mat e m a t i c e "i tri#ono m e t ric e . Cricar e din aces t e met o d e ale# e ţi.. Euncţiile se află sort a t e în funcţie de cat e # ori e: Categoria Explic a 6 ii Dost RecentlM +sed +ltimele funcţii folosite All >oat e funcţiile în ordine alfab e tic ă.. folosiţi par a n t e z el e 9 <. . C. &n ace s t caz se resp e c t ă succ e siu n e a oper a ţiilor a"a cum o "tim.u uitaţi că o par a n t e z ă în plus nu strică pe când una în minus . * . . 8.ţineţi apă s a t ă tast a C3R/ "i select a ţi nu m e r el e pe care doriţi să le adun a ţi! când aţi ter min a t apă s a ţi tast a Enter. %entru a modifica ace a s t ă ordine dup ă dorinţ ă..R0 /E 6ntroduc e r e a unei formul e est e un lucru dest ul de u"or: select a ţi celula în care doriţi să a eţi afi"at rezult at ul! apă s a ţi simbolul )< e(ecu t a ţi clic pe celula în care se află primul num ă r! apă s a ţi pe oper a t or ul dorit! e(ecu t a ţi clic în celula în care se află urmă t or ul num ă r! dac ă doriţi să continu a ţi..PER#:(( E/E0E93#RE Am ăzut că put e m efect u a o sum ă prin apă s a r e a unui buton. de #enul 2= HB 0 = 2 P 1. celulele în care se află 8. Acest e a se folosesc în felul urmă t or: e(ecu t a ţi clic pe buton ul Paste function din bara de unelte *tandard! sau: ale# e ţi com a n d a Function.. %entr u efect u a r e a celorlalt e oper a ţii sau pentr u efect u a r e a de oper a ţii mai complicat e a e m la dispoziţie urmă t orii oper a t ori: *6D5C8 C%)RAO6) Adunare = *căd e r e B &mpărţire P &nmulţire Ridicare la putere Q %uteţi să efect u a ţi calcule mai compl e( e.. F 9C:(( PREDEF(9(3E )(cel ă pun e la dispoziţie un nu m ă r de funcţii pred efinit e. 'acă nu "tiţi din ce cate#orie face part e funcţia pe care doriţi să o folosiţi. de cât e ori a eţi ne oie! apă s a ţi Enter pentr u a ter min a formula "i a calcula rezulat ul.

situaţi a se poat e sc$imb a . sau să apel a ţi coma n d a Print. Deniul S eet ă per mit e să select a ţi o supr af a ţ ă de pe foaia de lucru. %entru o firmă mică. fie e(ecutând comanda Print Preview din meniul File. &n fere a s t r a car e se desc$id e put e ţi să modificaţi modul în car e est e a"ez a t te(t ul faţă de pa#in ă 9 8andscape-pa#in a est e culcat ă sau Portrait-pa#ina este în picioare<.. din meniul File.u est e în nici un caz un pro#r a m de salarii eritabil. put e ţi să ale# e ţi com a n d a Pa)e Setup. #ranjar e a 4n pa g i n ă > Pa g e -e t u p @ 'acă nu sunt e ţi mulţu mit de felul cum arat ă pa#in a dum e a o a s t r ă sau reţi să îi sc$i mb a ţi par a m e t rii 9cum ar fi dista n ţ a la care est e a"ez a t te(tul faţă de mar #ini<.. din meniul File.. put e ţi să e(ecu t a ţi clicS pe buton ul aflat în bara de comen9i stad a r d. pas cu pas Excel est e cel mai indicat me diu pentr u lucrul cu relaţii între diferite nu m e r e .un ase m n e a proce s. des e ori ac$iziţionar e a unui pro#r a m de cont a bilitat e nu est e un lucru u"or de realizat. put eţi să ale# e ţi o imprim a n t ă din cele pe care le a eţi inst ala t e "i să stabiliţi opţiunile dorite.. &n fere a s t r a care se desc $id e. foi . Ale#ând meniul Mar)ins put eţi să stabiliţi dist a n ţ a de la mar #inile pa#inii pân ă la supr af a ţ a efecti ocup a t ă de te(t. care să poat ă face . %recizez că pro#r a m ul descris în continu ar e scut e " t e oper a t or ul de calculul tuturor relaţiilor ce inter in într. referitoar e la imprim a n t ă . a eţi la dispoziţie opţiun e a de a ed e a docu m e n t ul pe car e doriţi să îl tipăriţi în forma în car e a apăr e a pe foaia de $ârtie 9sau pe suport ul pe care tipăriţi<. pentru printare. 'acă însă în ace a firmă e(ist ă un an# aj a t cu ce a tendinţ e pentr u lucrul pe calculat or "i aces t a se descur c ă "i est e dispus să în eţ e cât e a lucruri ele m e n t a r e .. 3ipărir e a >Prin t @ %entr u a tipări o pa#in ă. Deniul 3eaderAFooter ă per mit e să ale# e ţi un te(t care a fi tipărit în ant e t ul resp e c ti $ în part e a de jos a fiecăr ei pa#ini. Acest lucru put e ţi să îl faceţi fie e(ecu t â n d clicS pe buton ul Print Preview aflat în bara de unelte standard . Euncţii le#at e de baze de dat e Euncţii care oper e a z ă cu "iruri de car act e r e Cper a ţii lo#ice 6nformatii despre celule 3ipairea la imprimanta =i7u ali7 ar e a pa gi n ii 4nain t e de tipărir e > Print Pre ?i e ! @ A"a cum sunt e ţi obi"nuit dac ă aţi folosit alte pro#r a m e din pac$ e t ul Microsoft Office.. Citiţi aces t mic capitol pentr u a ed e a ce u"or se realize az ă un simplu pro#r a m de salarii pentr u o firmă cu un nu m ă r mic de an# aj a ţi . .*tatistical 8ooSupR Reference 'atabase >e(t 8o#ical 6nformation Euncţii statistice Euncţii le#at e de referinţ e "i le#ăt uri între celule. 'e ase m e n i put e ţi să indicaţi nu m ă r ul de e(e m pl a r e de docu m e n t pe care doriţi să le tipăriţi n program de salarii.

Tata cu orbări aJ *ă încep e m să ne constr ui m propria noastr ă foaie de lucru. %ro#ramul este realizat complet în Excel "i poat e fi e pentr u a put e a fi folosit într.de pro#r a m a t o r "i nu de cont a bil < ar fi fost mult mai funcţion al "i poat e c$iar ar fi ajut at pe unii însă. proce n t el e #en er a t e sunt pur ficti e. neţinâ n d sea m a de put er e a de calcul a lui Excel$ rezu m â n d u . >oat e ta(el e "i impozit ele. 'acă am fi utilizat "abloa n el e de calcul cont a bil e(ist e n t e .se la obser a r e a met o d el or de calcul sau la alte lucruri puţin import a n t e .diferite statistici. Ale#eţi din meniul File comanda New$ 7ă a apăr e a pe ecr a n o fere a s t r ă ce conţine tipurile de foi de lucru pe care put e ţi să le crea ţi.ume si prenume 53 *alariu brut C3 >a(a 0G '3 >a(a 3G )3 An an#ajare E3 7ec$ime T3 *por ec$ime ?3 *alariu net 63 *indicat . 6dee a în care a fi constr uit ă foaia noas tr ă de calcul est e ace e a a în ăţ ării cititorului lucrul cu Excel în ace s t dom e ni u "i deprind e rii de aptitudini serioa s e pentr u a put e a constr ui el sin#ur pro#r a m e cu ade ă r a t utile "i orient a t e pe obiect ul acti ităţii sale. *impla lui utilitat e am spus. salariul lor brut. el desemnând foarte bine pro#ramul Excel . &ncep e ţi să compl e t a ţi urm ă t o a r el e celul e cu te(tul indicat mai jos: A3 . Am credinţ a că dac ă ace s t pro#r a m ar fi fost #ândit la îndru m a r e a unui cont a bil 9 "i nu din propria me a e(p eri e n ţ ă . însă în aţ ă cititorul mod alit ăţi prin care constr ui fiecar e lucru în part e est e.ade ă r în scopul pentr u %ro#r a m ul nu include toat e ta(el e "i dările specifice salarii. banii efecti primiţi de resp e c ti ul an# aj a t.u cred că treb ui e să mai e(plic ace s t ter m e n de foaie de lucru. Eiecar e pa#in ă din Excel este o pa)in% de lucru. unui pro#r a m de aces t a î"i poat e Construirea paginii &n ace s t mo m e n t om încerc a să constr ui m o pa#in ă în Excel und e om încerc a să pun e m num el e an# aj a ţilor. înlocuire a calculului de mân ă pentr u impozit e. ta(el e "i impozit ele "i. %recizez încă o dat ă că aces t pro#r a m nu est e un eritabil calculator de salarii. rapo ar t e . nu ace s t a est e scopul aces t ui capitol. . etc. poat e că cititorul ar fi pri it superficial asupr a aces t ui mat e ri al. la sfâr"it. nefiind luat e din nici o cart e de cont a bilitat e. dup ă cum am spus "i mai înaint e. Ale#eţi cu dublu clic 9c$iar dac ă est e sin#ur a <. Wor/0oo/ Acum e mo m e n t ul să compl e t ă m capul de tab el. dup ă cum diferite ta(e "i en t u al dez olt at care a fost crea t.

)ste timpul să sal ă m munc a începu t ă . A eţi nu m el e an# aj a ţilor "i un cap ă t de tab el de toat ă frumu s e ţ e a . 9cel încercuit cu albast r u în fi#ura ant erioar ă<. Coloan a cu num el e an# aj a ţilor trebui e să fie ce a mai lată. Acest loc 9 me n ţion a t "i mai înaint e în man u al < poart ă num el e de bara de formule.ul pe se m n ul Ie#alI din stân # a b%rii de formul e .l a"a apă s a t "i mi"ca ţi de mous e în stân # a sau în dre a p t a pentr u a redi m e n sio n a coloan a resp e c ti ă. tineţi. Tat a. Ale#eţi din meniul File comanda Save "i în fere a s t r a car e a apăr e a . Acum apă s a ţi cu mous e. pe cinci rânduri.ul în celula C/.ului.ului. . corect. 7om calcula un proce n t de 0G din salariul fiecărui an# aj a t "i om pun e rezult at ul în coloan a C. obser a ţi încercuit cu ro"u un loc und e d s. &n aces t mo m e n t apă s a ţi buton ul stân # al mous e. în fiecar e celulă. Tat a J )(act în acela "i mod proce d a ţi "i cu celelalt e coloan e. Acest lucru se realize az ă poziţionâ n d cursorul mous e. pe coloan a de num e "i pren u m e introduc e ţi te(t el e: %opescu 6on Teor#escu >eodor 6onescu %etre Alecu T$eor#$iu T$eor#$e Radu *e par e că aţi reu"it să constr uiţi un tab el 9simplu< în Excel. Când aţi ter min a t . tast a ţi te(t ul Isalarii . ca nu cum a o pan ă de curen t să ne strice mar e a noast r ă realizar e.ului între două coloan e. Apăsa ţi cu mous e. eliber a ţi buton ul mous e. %e coloan a 5 9Isalariu brutI< introduc e ţi alorile de mai jos: 3FF 30F 2FF K00 /2/ Primul calcul Acum est e timpul să face m primul nostru calcul cu ajutorul lui Excel. Aici put e ţi modifica alorile celulelor select a t e "i put e ţi constr ui formule. &n ima#in e a de mai sus. deoar e c e se pot i i cazuri în care num el e efecti să nu încap ă. pentr u a put e a încăp e a toat e nu m el e scrise mai de r e m e . Acum. aţi "i copiat pe disc munc a d sJ Acum a enit timpul să introduc e m "i cât e un salariu pentr u fiecar e an# aj a t în part e. Eaceţi în a"a fel încât coloan el e să arat e ca în fi#ura de mai jos. put e ţi introduc e te(t. astfel încât să# e a t a cursor ului să se transfor m e în se m n ul .N3 5ani in mana Acum a treb ui să modificaţi dime n si u nile coloan elor.(lsI . Cum face m ast a? *implu.

car e ă cere să introduc e ţi cât e a inform a ţii. în continu a r e ni elul lor nu se a ridica se m nificati . 'acă aţi înţeles ce am făcut pân ă acu m. eţi obser a că în bara de formule a apăr e a te(t ul . C soluţie simplă ar fi fost repe t a r e a proce d e ul ui pentr u fiecar e celulă în part e.ne la dispoziţie un proce d e u e(cele n t de a e(tind e o formul ă pe mai mult e celule. Apăs aţi cu mous e. introduc e ţi alorile de mai jos în celulele )/ pân ă la )1. Acum eliber a ţi buton ul mous e. Excel ne ajut ă.ă la un nu m ă r de 3FF an# aj a ţi. fiind totu"i nec e s a r ă o foart e mar e at e n ţi e la det alii. în fi#ura de mai sus. A"a că: Eiţi at e n ţi mai dep ar t e J Cum facem ca mica noast r ă formulă introdu s ă mai de r e m e să funcţion ez e "i în celelalt e celule de sub ea ? Excel ne ine aici în ajutor. 5ineînţ el e s că nu mai rent e a z ă . Ca totul să me a r # ă bine. Ce înse a m n ă ast a ? %ur "i simplu că în celula noastr ă C/ a fi pus conţinut ul celulei 5/ inmulţit cu 0 "i împăr ţit la 3FF. Cum orbe a m . pun â n d u. Acest lucru se realize az ă foart e simplu. sin#ur. Aici trebui e să introduc e ţi inform a ţii referitoar e la relaţiile mat e m a t i c e "i la celulele care influenţ e a z ă celula select a t ă mai de r e m e 9C/<.ului. în coloan a C/ apăr â n d aloar e a 0. %e acel a"i mod el faceţi să apar ă ta(a de 3G . Cbser a ţi că bara de formule se modifică.ul în celula 5/. Câte a mici e(plicaţii. 'acă apă s a ţi acu m pe celula C/. sub cea curen t ă . în fi#ura de mai sus..6mediat o să apar ă o nouă fere a s t r ă . Adică 0G din conţinut ul celulei 5/. tot ce trebui e est e să tast a ţi un an pentr u fiecar e dintr e ei. *urprizăJ Excel a aplicat formula celulei C/ tuturor celorlalte celule indicate de noi. Cbser a ţi. om introduc e în tab el anul în care s. +"or nu? 'acă "tii und e să cauţi "i pe ce să ape "i. 'upă cum ede ţi est e "i corect. cum orice celulă select a t ă are unul din colţuri mai în#ro" a t 9l-am încercuit cu ro"u pentr u a put e a fi rem a r c a t mai bine<.5/P0B3 F F. sub bar a de formul e. iar apoi de la tast a t u r ă introduc e ţi te(t ul : B%A$CC "i apoi apă s a ţi buton ul O6. totul în Excel de ine u"or. 'acă pân ă acu m lucrurile în ăţ a t e au fost simple. *elect a ţi celula C/ "i apuc a ţi de aces t colţ 9adică apă s a ţi pe mous e pest e el "i ţineţi mous e. 3KK1 3KK0 . 6a #ân diţi.ul apă s a t < "i tra# e ţi în jos de mous e pân ă când acop eriţi cu drept u n # $i ul #ri toat e celelalt e celule răm a s e .a an# aj a t. cores p u n z â n d unui salariu de 3FF. pentr u a deprind e cu succ e s noţiunile preze n t a t e n pic mai complicat 7om încerc a să face m urm ă t or ul lucru: %entr u fiecar e an# aj a t în part e. a enit timpul să încerc a ţi "i d s.

*ă ne întoarc e m la funcţia abia select a t ă .3K. 'e e(e m pl u f9(< . Aţi răm a s la . 1 . *elect â n d o astfel de cat e # ori e. Ale#eţi pe ntru început cate#oria . adică 1 <. ale# e ţi . Apro(ima ti acel a"i lucru se întâ m pl ă "i în Excel. >ot ce treb ui e să fac acu m est e să îi trimit ca ar#u m e n t dat a calculator ului.l înapoiaz ă ca rezult a t. dar a e m un calculator în faţă. Câte a cu int e despr e funcţii: dac ă ă mai aduc e ţi amint e de la mat e m a t i c ă .l întreb ă m . un loc încă nee( plor a t. Acum apă s a ţi cu mous e.ul pe să# e t u ţ a cu ârful în jos. Ui ce ar trebui să scrie în bara de formule pentr u celula E/ ? .EA1. datorit ă faptului că inform a ţiile sunt prelucr a t e pe rând. în ima#in e a de mai jos. Adică pur "i simplu se uită bine la dat a primit ă ca ar#u m e n t "i e(tr a # e din ea anul pe care mi. ea are sens. 6ată cum ne folosim în Excel de dat a calculat or ului 9presu p u n â n d că ace a s t a funcţion e a z ă corect<: Dai întâi "ter # e ţi tot ce se află în celula E/. dar care ne a dez ălui ICutia %andor eiI pentr u Excel. un instru m e n t compl e( car e "tie să facă calcule super compl e( e. 'ar pân ă atunci să "i e(e m plifică m. Am încercuit cu ro"u. A eţi mai jos ima#in e a ace s t ei ferestr e. etc. în pro#r a m a r e "i în lume a calculato a r elor. funcţiile sunt #rup a t e pe diferite cat e # orii: financiar e. mat e m a t i c e . în lista din dre a p t a or fi afi"at e funcţiile din compo n e n ţ a resp e c ti ei cat e # orii. doar să "tim noi să. eţi put e a ale# e ce funcţii or intra în compo n e n ţ a calculului rezult a t ului din celula select a t ă la încep u t ul oper a ţiu nii. 3 K K K. %erfectJ select a ţi celula E/ "i tast a ţi cele scrise mai de r e m e .EA1. &n aest mo m e n t pe ecra n o să apar ă o fere a s t r ă din care d s. 'acă în mat e m a t i c ă noţiun e a de timp nu prea e(ist ă la funcţii. Der#e nu? >oat e ca toat e. 'upă cum put e ţi ede a . Ca rezult a t. Ar#um e n t ul ei est e ( iar rezult at ul est e (= H.)/ .K 3KKK 3KKF Acum om pune calculatorul să ne calculez e câţi ani a fost an# aj a t el la firma noast r ă 9difer en ţ a între anul curen t "i anul în car e a fost an# aj a t . în part e a drea p t ă a încercuirii. Aceast ă funcţie prime " t e ca ar#u m e n t o dat ă calen d a ristică.ate : 'ime$ iar din lista de funcţii apăr u t e în dre a p t a . Acest a dispun e de o mulţim e de funcţii car e pot fi apel a t e pentr u a ajut a la diferite calcule. 7a apăr e a o listă din care d s ale# e ţi ultimul ele m e n t .se pres u p u n e că nu a făcut pauz e<. dat ă "i timp. adică utilizând celula prec e d e n t ă lui E/ "i anu m e )/. funcţia întoarc e anul din ace a dat ă.( = H est e o funcţie. Astfel oi spun e că trimit funcţiei o aloar e 9 să zice m / < iar funcţia îmi întoarc e un rezult a t 9 resp e c ti /= H . o funcţie a e a un ar#u m e n t "i întorce a o aloar e. Cum ar fi foart e simplu "i intuiti ? %ăi ca la ta(e. nu ar fi nor m al să "tie sin#ur să ne spun ă în ce an sunt e m ? *i#ur că "tie.

select a ţi. Aţi select a t. "ter # e ţi tot ce est e în E/ "i adă u # a ţi un alt tip de funcţie: MON'3 . Ale#eţi din meniul 3elp comanda Microsoft Excel 3elp. Ce aţi aflat? NOW . secu n d ă . cod ce poat e fi trimis ca ar#u m e n t funcţiei . &nc$ideţi deci 3E8P-ul. ace a s t a a"t e p t a "i ea. *ă calculă m fiecăr ui an# aj a t un spor de ec$i m e. un serial number. e(act ca mai înainte. 'e fapt.EA1.EA1 "i ce ar#u m e n t treb ui e să prime a s c ă .în listă a fi afi"at "i select a t un ele m e n t e(act cu ace s t titlu. dat a curen t ă . $aide ţi să ne "i folosim de rezult a t ul întors de funcţii. 'acă ă mai antr e n a ţi "i cu alte funcţii "i ce a nu mer # e .îi spu ne lui Excel ce zi est e ast ăzi.clic pe ace s t ele m e n t . 5ine. dup ă ce aţi ter min a t de scris. Acum apar e încă o fere a s t r ă ce rea să ă spun ă că pentr u ele m e n t ul select a t mai de r e m e e(ist ă două mod uri de a obţine ajutor. sunt afi"at e nu m el e a două funcţii ce au ca rezult a t dat a curen t ă . Cbser a ţi cum în E/ a apăr u t anul în care sunt e m . &n căsuţ a Serial number introduc e ţi te(t ul 9.o. 'acă doriţi să ă mai jucaţi. )(tinde ţi formula de calcul "i pe celelalte celule libere. lună.i daţi urm ă t or ul conţinut: )EE#R>9. ce oră. *ă ne întoarc e m la Excel.D>@@-E* . în bara de formule$ modificaţi te(tul astfel încât să. 'acă cuno a " t e ţi puţină en#lez ă. )(ecut a ţi dublu. Acest spor a fi e#al cu nu m ă r ul de ani lucraţi. ce face m? A ând în eder e că 3elp-ul est e în limba en#lez ă.clic pe NOW "i citiţi cu at e n ţi e ce est e scris în 3E8P. Cbser a ţi rezult at ul. în ace a s t ă fere a s t r ă se specifică ce face funcţia . )(ecut a ţi dublu. "i ca ar#u m e n t trimit eţi. împăr ţit la 3FF "i înmulţit cu salariul brut. TataJ Am în ăţ a t să folosim 3elp-ul "i c$iar am reu"it să aflăm ce ne inter e s a . totu"i.ale# er e a funcţiei . 'e e(e m pl u pentr u . an. )(act diferen ţ a dintr e anul curen t "i anul în car e a fost an# aj a t primul nostr u lucrator. &n ipotez a în care nu "tim cum. ca ar#u m e n t . )cranul Excel ar treb ui să arat e ca m a"a: 'acă am reu"it să folosim funcţii 9un imen s pas înaint e<. &n ace s t mo m e n t pe ecr a n a apăr e a o fere a s t r ă cu trei pa#ini: Contents.D( )$ "i apoi apă s a ţi buton ul O6. Apăs aţi tast a Enter.adică Iacu mI . Cbser a ţi.7ndex. *ă re eni m însă la oile noast r e Acum. *urpriză sau nu.Find. ă formulaţi cer er e a prin urm ă t or ul te(t: current date .un anu mi t cod.amotI a dat ei curen t e .D> @.EA1.adică luna. căsuţ a E/ "i-a sc$i mb a t aloar e a în I2I. 'acă ţineţi mint e.o cu dublu clic "i ă a apăr e a o altă fere a s t r ă care ă solicită să introduc e ţi ar#u m e n t ul funcţiei. put e m apel a la 3elp 9ajutor<. nu ezitaţi să apel a ţi la ajutorul 3E8P. într. 6ntroduc e ţi aces t te(t "i -surpriză. ce minut.i tot dat a 9. %roble m a noas tr ă est e urmă t o a r e a : cum aflăm. >raduc e r e a Imot. 'acă nu est e select a t ă 7ndex. să ne #ân di m ce am put e a căut a aici? %ăi noi dorim să află m cum se nu m e " t e funcţia care are ca rezulta t dat a curen t ă a calculator ului nostru. "i dac ă am ajuns aici.

*elect a ţi coloan a 6/ "i apă s a ţi buton ul . pe ele "i. cu cât e a com e n t a rii referitoar e la utilita tea lor Conditiile si alte particularitati in EFCE/ Acum urm e a z ă . din salariul brut. +itaţi. scoat e ţi. "i anu m e condiţiile 9"i aici tot ima#in a ţi a me a acţion e a z ă <. *per că aţi pricep u t "i -a fost de folos tot ce aţi în ăţ a t pân ă acu m. &n câmpul value<if<true se a trec e aloar e a ce a apăr e a în celula noast r ă 96/<. ace s t spor a fi de: 2B3FFP3F F .le pe o $ârtie pe cele mai inter e s a n t e "i mai utile dom e ni ului d s. am calculat sporuri. dac ă test ul mai sus introdus est e ade ă r a t .u cred că est e a"a complicat.. >ast a ţi în continu a r e te(t ul: B*-C*-D*&'* Ce am făcut? %ăi. un proce n t mai mic. 9punct ul nu apar e în te(t< . Eaceţi un test pe $ârtie pentr u a ă asi#ur a că totul e CV. dac ă aţi reu"it să ajun# e ţi pân ă aici cu cititul.CC 9adică dac ă salariul net est e mai mar e de 2FF unităţi<. am scăzut impozit ele "i am adă u # a t sporurile. când a eţi timp. a enit re m e a să face m "i un total.ă. *ă presu p u n e m că e(ist ă un sindicat în firma pe care noi o ad mi nistr ă m "i că ace s t sindicat cere o cotizaţie lunar ă de la me m b rii săi. *elect a ţi celula ?/ 9salariu net< "i apă s a ţi buton ul . mai săr aci. Acum e(tind e ţi formul a "i pentr u celelalt e celule. *ă ede m cu ce se ale# e omul la sfâr"it. Acum ale# e ţi formula 7F din cate#oria 8o)ical. .oi om scrie te(t ul "*2. e en t u al. ce a un pic mai complicat. din bara de formule. Acum scrieţi de la tast a t u r ă urm ă t or ul te(t: B*BF*A$CC. *implu ca I5ună ziuaJI Acum nu mai răm â n e dec â t să e(tind e ţi formula pest e rest ul de celule din part e a de jos. 9mă feresc să folosesc unităţile mon e t a r e de reun fel pentr u a men ţin e man u al ul cât mai la obiect<. Cum face m? . 2 .primul salariat. 'eci a e a un spor de ec$i m e de 2 unităţi. %entru a se compl et a cu te(t aces t ă celulă se a trec e mai întâi prin ace s t test. însă. Oineţi mint e că în Excel e(ist ă foart e mult e funcţii car e ă pot scuti de o #roaz ă de munc ă. din bara de formule. ă spun eu: *elect a ţi celula T/ "i apă s a ţi buton ul . din bara de formule. 'ar ace a s t ă cotizaţie est e prefer e n ţi al ă "i anu m e : cei care au un enit ce dep ă " e " t e o anu mit ă sum ă plăt e s c un anu mit proce n t iar ceilalţi. Cum face m ca Excel să calculez a ast a? 'acă încă nu -aţi dat încă sea m a . Cum imple m e n t ă m ace a s t ă condiţie în Excel? &n acel a"i mod ca "i funcţiile. Ui om scrie urm ă t or ul te(t: "*B$CA$CC 9 om obli#a salariat ul care are salariul mai mar e de 2FF unităţi să plăt e a s c ă la sindicat 3F proce n t e din salariu< . A eţi mai jos poza ferestr ei din care se face ale# e r e a : 7a fi afi"at ă pe ecra n o fere a s t r ă cu trei câm p u ri: &n câmpul Logical_test se introduc e condiţia. >ot am pus ta(e. *ă e(plică m: celula noast r ă a fi e#al ă cu produs ul dintre 5/ 9salariu brut < "i E/ 9 anii de ec$i m e < totul împăr ţit la 3FF.

*elect a ţi celula ?/ 9 cores p u n z ă t o a r e salariat ului me n ţion a t < "i din meniul 'ools ale# e ţi coma n d a &oalSee/. *urprinzăt or cât de mult e lucruri "tie Excel să facă. dea s u p r a ei.6ar în sfâr"it în câ mp ul value<if<false om trece te(tul "*B%A$CC 9 doar 0 procente din salariu dac ă aces t a nu dep ă " e " t e 2FF unităţi< Acum. din meniul 'ools.$%C. adu.ului. însă pot. accesibil d s. *-au sc$i mb a t în cons e cinţ ă "i ta(el e "i sporurile. Excel a încerc a să #ăs e a s c ă o soluţie la proble m a propus ă "i odat ă #ăsit ă. 7a apar e urm ă t or ul meniu: 'in aces t a ale# e ţi pen ulti mul ele m e n t 9 Format Cells<.u oi reu"i să trat ez aici toat e asp e c t el e unui astfel de pro#r a m . iată ce face ace s t a : %resup u n â n d că foaia noas tr ă are introdus e toat e formulel e în ea. . ca te m ă pentr u aca s ă.mi celula ?/ la aloar e a 30F modificân d celula 5/. să scot în e iden ţ ă cât e a lucruri foart e inter e s a n t e . dau un proce n t de 3F la sut ă la sindicat. fere a s t r a de mai sus apar e. pentr u a ă întreb a trei lucruri ele m e n t a r e : ce celulă trebui e adus ă la o aloar e prest a bilită? la ce aloar e treb ui e adus ă celula scrisă mai sus? ce celulă trebui e modificat ă pentr u a obţine aloar e a dorită în celula select a t ă mai sus? . nu? 'acă ă der a nj e a z ă nu m ă r ul mar e de zecim al e apăr u t în celula 5/. 6mediat a fi afi"at ă o fere a s t r ă cu 1 pa#ini din car e put eţi modifica mod ul în care est e afi"at ă celula select a t ă . a afi"a o fere a s t r ă în care d s. Condiţia noast r ă est e resp e c t a t ă . se uită "i spun e : I'omAle rea u ca an# aj a t ul %opesc u 6on să ia un salariu net de 30F unităţiI. %e scurt. N 9bani în mân ă <. aici ine e(cel "i ne ajut ă cu &oalSee/.ar mai num ă r a utilitarul &oal See/ . *in#ur a soluţie est e modificar e a salariului brut. +ltima coloan ă. apă s a ţi O6 "i obser a ţi ce se întâ m pl ă. Cum? %ur "i simplu se select e a z ă mai mult e celule odat ă "i se apa s ă buton ul dre a p t a mous e pest e ele "i tot a"a. )i bine. 6mediat. * . %rintre aces t e a s. trebui e să confirm a ţi faptul că doriţi ace a s t ă soluţie Apăs aţi O6. &ntr-un timp foarte scurt. ine patron ul. . . toţi cei cu salariu mai mar e de 2FF. *urprizăJ Excel a modificat salariul brut la o ase m e n e a aloar e încât salariul net est e de 30F unităţi."*. Acum apă s a ţi O6. 'ar la ce aloar e să îl modifică m? Ar fi un ade ă r a t cla ar să încerc ă m fel de fel de alori pân ă o nimeri m pe cea corect ă. )(tinde ţi apoi formul a "i pest e celelalt e celule. totu"i..oi om compl e t a urmă t o a r el e: $ . put e ţi reduc e num ă r ul ace s t or a în urmă t or ul mod: *elect a ţi celula dorită 95/ în ace s t caz< "i apă s a ţi buton ul din drea p t a al mous e. . dup ă ce aţi compl e t a t tot. *e poat e modifica nu num ai afi"ar e a unei celule ci "i a mai multor.B* Adică. ă răm â n e d s.

CC . Apare pe ecra n fere a s t r a urmă t o a r e : Aici put e ţi specifica urm ă t or ul mod de forma t a r e condiţion al ă. sau nu. 8a ce mai poat e fi utilizat ă ace a s t ă re#ulă? &n mo m e n t ul când faceţi diferite calcule într.un tab el "i. pun e ţi o astfel de forma t a r e condiţion a t ă "i ă or sări în oc$i imedi at #re" elile. spre e(e m pl u. adică se în#roa " ă "i se aple a c ă te(t ul. liniuţei de delimit ar e a prefi(ului. +n mod foarte indicat în domeniu este modul Currenc. a punct ului. etc. 'acă însă select a ţi mod ul Number$ atunci eţi put e a stabili d s. punct ul din trei în trei cifre. Apoi apă s a ţi buton ul Format "i din fere a s t r a apăr u t ă select a ţi opţiun e a marc a t ă "i în fi#ură 9 0old 7talic<.un anu mit inter al dorim să le ede m mai bine. Acum put eţi stabili în ce mod sunt afi"at e nu m e r el e din celula select a t ă . +ltimul dintr e ele ă oferă posibilitat e a de a crea un mod propriu de afi"ar e. Excel ne pun e la dispoziţie o forma t a r e a te(t ului condiţion al ă. Cum faceţi ast a? 'in a doua listă select a ţi opţiun e a 0etween$ iar în urm ă t o a r el e două câm p u ri te(t scrieţi de la tast a t u r ă alorile $%C "i . nu doriţi să a eţi nu m e r e ne# a ti e sau mai mici dec â t un anu mi t plafon. Dult succ e s . în car e put e ţi specifica poziţia ir#ulei. &n mod ul &eneral nu m ă r ul est e afi"at cu un num ă r prest a bilit de zecim al e. se aplică stilul de forma t a r e indicat.'in ace a s t ă fere a s t r ă select a ţi pa#in a Number . "i dac ă să se pun ă. cât e zecim al e să aibă nu m ă r ul. *tudiaţi at e n t celelalt e moduri de afi"aj. Ui a eţi o listă ce conţine ace s t e mod alit ă ţi. &n aces t mod put e ţi specifica ce simbol de alut ă să pun ă înaint e sau dup ă fiecar e num ă r . Cum face m să ne sar ă în oc$i num e r e care ne inter e s e a z ă ? *ă pres u p u n e m că toat e salariile net e care se încadr e a z ă într. %entr u salariile net e select a t e om pun e urmă t o a r e a condiţie: dac ă aloar e a unei celule est e între 30F "i 2FF.sau Accountin). 'eci ce am făcut ? *e erifică toat e celulele select a t e dac ă îndepline s c condiţia pusă 9"i anu m e aloar e a înscrisă în ele să fie în inter alul specificat< "i dac ă da. *elect a ţi celulele ce conţin salariul net "i ale# e ţi din me niul Format opţiun e a Conditional Formattin). să ne în#roa" e cifrele resp e c ti e.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful