You are on page 1of 3

Assistents:Gemma Domínguez, Sara Lema, Laia Nonell, 27 de maig

David Palacios, Rubén Mato, Sílvia Zambrana, Cristian DATA:


de 2009
Sànchez, Pere Monguió, Míriam Calderón i delegats de 1r
de periodisme grup 01. HORA: 14h - 15h
Local
LLOC:
d'Estudiants
Autor: Guillem Casòliva i Cabana

Ordre del dia:

1. Aprovació de l'acta anterior

2. Renovació al càrrec de Secretari de l'OCA

2.1 Valoració dels projectes presentats per tots els candidats


Projecte: Cal que contingui les principals tasques realitzades per candidat en aquest
curs
Requisits:
1) Un any de militància activa a l'Òrgan Coordinador de l'Alumnat.
2) Haver tramitat la sol·licitud abans de la reunió al secretari de l'OCA
(oca.fcc@gmail.com)

2.2. Votació entre els candidats que aspiren al càrrec de secretari.

3. Presentació dels plans d'estudis provisionals

(En aquest punt es repartiran tots els documents que ha anat creant la comissió tècnica de
plans d'estudis integrada, entre d'altres, per tres estudiants membres de l'OCA)

4. Aprovació d'una ajuda econòmica de 100 euros dels fons dels estudiants pel
projecte presentat pel col·lectiu UNANIMUN

4.1. En la documetnació adjunta trobareu el projecte que poder-lo estudiar


abans de la reunió. A canvi de l'ajuda econòmica, el col·lectiu UNANIMUN s'ha ofert a
dur a terme un parell de xerrades informatives sobre el projecte pels estudiants de la
nostra facultat.

5. Afers de tràmit

6. Torn de precs i preguntes


La sessió s'inicia a les 14.15h.

El secretari llegeix l'ordre del dia.

1. Aprovació de l'acta anterior

El secretari comenta a tothom breument l'última reunió de l'O.C.A. i demana si algú vol afegir o modificar
alguna part de l'acta. No hi ha cap intervenció

Resolucions:
·A L'O.C.A. aprova per assentiment l'acta de la sessió del 20 de maig.

2. Renovació del càrrec de secretari de l'O.C.A.


El secretari presenta el punt tot explicant que el càrrec de secretari de l'OCA és un càrrec anual sense
limitació de mandats. Lúnic límit legal que hi ha és que en el moment de fer efectiva la candidatura ha de
fer més d'un any que participis activament del col·lectiu. El secretari afegeix que per evitar conflictes
interns és important que enlloc de decidir-se en la votació quin és el perfil més idoni per ocupar la
secretària, es segueixi la tradició -encara no està al reglament- que cada candidat presenti un projecte
del seu treball en el col·lectiu durant el darrer any i quin són els seus objectius futurs. Serà durant
aquesta presentació que el membres de l'O.C.A. i els mateixo candidats, en un acte de sinceritat, podran
determinar quin candidat és el més apropiat.

2.1. Valoració del projectes presentants per tots els candidats

A l'hora en què s'enceta el punt 2 el secretari de l'O.C.A. informa que només ha rebut una sol·licitud de
candidatura per la secretaria de l'O.C.A. La qual ha presentat en Cristian Sànchez Mínguez alumne de 3r
de Comunicació Audiovisual en data 25/05/09. Confirmant que en Cristian fa més d'un any que milita
activament a l'O.C.A. i que el seu projecte és vàlid, el secretari convida al candidat a exposar el mateix
que, anteriorment, li ha tramès per escrit. Així doncs, en Cristian Sànchez presenta públicament la seva
candidatura i planteja els seus reptes i objectius al capdavant de l'O.C.A. pel curs 2009-2010.

2.2. Votació entre els candidats que aspiren al càrrec de secretari

Encara que només hi hagi un candidat, el secretari organitza la votació perquè el ple de membres de
l'O.C.A. retifiqui o no la candidatura d'en Cristian Sànchez Mínguez. Es procedeix a la votació a mà alçada
i s'aprova per unanimitat que en Cristian Sànchez Mínguez sigui el nou secretari de l'O.C.A. Els seu
mandat anirà des del moment que el secretari en funcions, Guillem Casòliva i Cabana, exhaureixi la seva
beca de col·laboració en qualitat de secretari el 15 de juny. D'aquesta manera, a partir d'aquesta data i
fins al maig-juny de l'any vinent en Cristian serà el nou secretari de l'O.C.A. i per aquest motiu podrà
presentar la beca de suport al nostra col·lectiu que ofereix la UAB per les beques de col·laboració. (aquest
punt també l'executem per tradició, però hauria de constar als Estatuts).

Resolucions:
·A S'acorda per unanimitat nomenar Cristian Sànchez Mínguez nou secretari de l'O.C.A.

3. Presentació dels Plans d'Estudis


En Pere Monguió, en Guillem Casòliva i l'Eunís Font reparteixen entre els assistents la documentació que
ells posseeixen en qualitat de membres de la Comissió Tècnica de Pla d'Estudis. Entre aquest documents
hi ha els plans d'estudis de CAV i Publicitat en una fase bastant final, en canvi de Periodisme només es
presenten uns esbossos inicials ja que no està tan avançat com els altres. Els assitents a la reunió es
miren els documents i, a causa de la magnitud en pàgines i conceptes, demanen alguna manera per
poder-los tenir i així estudiar-los i presentar esmenes. Altres membres de l'O.C.A. insten a fer públics a
través del blog els treballs de la Comissió, és a dir, els diversos plans d'estudis.

Resolucions:
·A S'acorda penjar tots els documents dels Plans d'Estudis procedents de la Comissió
Tècnica de Plans d'Estudis al blog de l'OCA perquè tots els estudiants hi puguin accedir i
realitzar les esmenes que creguin oportunes.
·B L'OCA es compromet a estudiar totes les esmenes que li arribin i a presentar-les en les
comissions o Juntes pertinents perquè es tinguin en compte abans de l'aprovació dels Plans
d'Estudis.

4. Aprovació d'una ajuda econòmica de 100 euros dels fons dels estudiants
pel projecte presentat pel col·lectiu UNANIMUN

El secretari explica novament el projecte d'UNANIMUN als assistents i recorda que s'ha enviat via e-mail a tots ells. Després de tenir
el temps suficient per ésser estudiada, el secretari proposa votar per decidir si l'OCA aporta 100 euros del pressupost anual
d'estudiants a aquest col·lectiu. No cal realitzar votació perquè s'aprova la mesura per assentiment.

·A L'O.C.A. aprova una ajuda econòmica de 100 euros pel col·lectiu UNANIMUN, sempre
que la legalitat ho permeti, ja que sense factures el secretari desconeix si es podrà fer efectiva
la subvenció.

5. Afers de tràmit
Pròxima OCA: s'entén que la propera reunió de l'OCA la convocarà el nou secretari a inicis del
següent curs acadèmic. Cal tenir en compte que fins al 15 de juny el secretari en funcions serà
en Guillem Casòliva i, a partir d'aquella data, ja no és període lectiu.

6. Torn de precs i preguntes


No n'hi consten.