Written by sowa (») today in category communists, read: 5×

31 stycznia 2014, 18:56

staliniec55 : Oleksy to nadziany bur¿uj, po co mu na staroœã obowi¹zki europarlamentarzysty.
Home This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

Eu

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

ro

pä is

ch

20 mln zù przeznaczyù rz¹d na pilota¿owy program „Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie” adresowany do studentów i absolwentów uczelni rozpoczynaj¹cych dziaùalnoœã gospodarcz¹. Pilota¿ jest realizowany w trzech województwach: mazowieckim, maùopolskim i œwiêtokrzyskim. Z programu bêdzie mogùo skorzystaã ok. 350 osób.

es

Rusza pilota¿owy program po¿yczek na pierwszy biznes.

M ag

az i
Buy RoboPDF

n

SO

25 lat po apartheidowej zmowie antypolskiej sitwy ukrytych ¿ydów (kryptosyjonistów)

W

A

magazyn europejski

sobota, 1 lutego 2014

Pamiêtacie ile dzieci wychowaù z jednej pensji jako prosty robotnik Lech Waùêsa? Niestety wiêkszoœã mùodych nie ma dzisiaj szans na takie warunki ¿ycia jakie miaù za Gierka prosty robotnik Lech Waùêsa i rówieœnicy. Z wypùaty utrzymywaù niepracuj¹c¹ ¿onê wychowuj¹c¹ dzieci, starczyùo te¿ na niezùy samochód a mieszkanie w blokach dostaù szybko i darmo. Tak mieli robole za Gierka, co opisaù Waùêsa w ksi¹¿ce "droga nadziei"w rozdziale "stogi".

Eu

ro

pä is

ch

Home

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

es

Stelmachowski (1. z l.) robiù w PRL-u za prezesa Klubu (lo¿y) re¿imowej Inteligencji Katolickiej, zaœ Kaczorowski (2. z p.) bezprawnie robiù za prezydenta RP, bowiem po œmierci Sabbata zatwierdziù go niekonstytucyjnie na tej pozycji Kiszczak; 1. z pr. Tekla Stañczyk (wùaœciwe nazwisko: Sara Haltmann), w œrodku Stefan Kosiewski (robiù na Zamku Królewskim za œwiadka tych okrutnych wydarzeñ.

M ag

A wy teraz ju¿ wiecie ¿e do "Europy" zaproszono Polskê po to, by pieniêdzmi z naszej niewolniczej pracy ratowaã stabilnoœã finansow¹ pañstw znacznie od naszego zamo¿niejszych. Nasze "wniebowst¹pienie" to jeden wielki szwindel i tego ¿adne szamañsie gesty Tuska nie ukryj¹. Zachód bêdzie teraz bezlitoœnie ùupiã nowozwabione w puùapkê pañstwa, bo nie ma innego sposobu na ratowanie swojego wysokiego poziomu ¿ycia. A w Polsce gdzie bêd¹ rosùy ceny i podatki i poziom ¿ycia spadnie jeszcze bardziej zapanuje powszechne poczucie oszustwa i rabunku!

az i

n

SO

Buy RoboPDF

W

A

Myœmy mieli wszystko co potrzebne do ¿ycia a was czeka marna wegetacja , tak macie za Tuska i kolesi czeka was ¿ycie nêdzarzy bez nadziei i perspektyw albo ucieczka z kraju i dola uchod¿ców, o to siê postarali wasi rodzice niszcz¹c PRL hehehe "budowa kapitalizmu i "demokracji " Platformy Obywatelskiej i Tuska koñczy siê absolutn¹ degradacja Polski! jesteœmy: w 1948 r. jeœli chodzi o wydobycie wêgla, - w 1959 r. jeœli chodzi o budownictwo mieszkaniowe, - i w 1965 r. jeœli chodzi o caùe górnictwo odkrywkowe.
Home

Edition

Eu

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

ro

pä is

ch

es

M ag

Written by sowa (») today in category judaica,

az i

Inteligenci te¿ mieli super! Prezydent Komorowski wtedy jako zwykùy wiejski nauczyciel odùo¿yù doœã ¿eby kupiã wielkie mieszkanie w Warszawie i te¿ utrzymywaù liczna rodzinê. Uprawiaj¹c kosztowne hobby ùowiectwo miaù dobry samochód i drog¹ broñ. A wy jak macie dzisiaj? Ile zarabiacie? Gdzie wasze mieszkania? Gdzie rodziny?

n

SO

Buy RoboPDF

W

A

Teraz natomiast mamy - ponad 30% odùogów, zniszczony absolutnie przemysù stoczniowy, zbrojeniowy, samochodowy, rolnictwo, hutnictwo, - z 77 kopalñ zostaùo 35, œrednia pùaca w przeliczeniu na towary jest 2-4 razy ni¿sza ni¿ w 1979 r. (4 razy to w oleju napêdowym), bezrobocie osi¹gaùo ju¿ w rzeczywistoœci ponad 40 % - jeœli uwzglêdniã wyje¿d¿aj¹cych "za chlebem", - banki nie s¹ polskie (co jest ewenementem w skali œwiatowej!), nadal istniejemy z wyprzeda¿y tego, co wybudowaùa komuna, - zadùu¿enie jest kilkanaœcie razy wiêksze ni¿ za Gierka. Liczby osób ¿yj¹cych poni¿ej minimum socjalnego jest 5 razy wiêksza ni¿ w 1986 r. a ¿yj¹cych poni¿ej minimum biologicznego - (wedùug % ¿yj¹cych poni¿ej tego minimum) zmierza do nieskoñczonoœci (0% w 1986 r. i 12% obecnie). Za komuny ludnoœã Polski wzrosùa o 45% (a podobno nie byùo co jeœã), obecnie zmalaùa o 5%. Taki ci u nas dostatek.

Tylko ostatni dureñ nie znaj¹cy liczb i maj¹cy zbyt du¿¹ podatnoœã na propagandê twierdzi, ¿e teraz jest dobrze. Lepiej na pewno nie bêdzie ! Caùe PO nale¿y os¹dzic w oœrodkach ososobnienia i sprawiedliwie rozliczyã! http://wiadomosci.onet.pl/forum/jozef-oleksy-nie-wystartujew-wyborach-do-pe,1,1072175,124931180,czytaj.html

Home

Edition

Eu

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

ro

pä is

ch

es

M ag

az i

n

SO

Buy RoboPDF

W

A

A dlaczego Moskwa nie zaopiekuje siê byùymi wspóùpracownikami KGB? Putin niech weêmie Millera na smyczê azylu; pewnie ma wiêcej tajemnic prywatyzacyjnych do wyszczekania, ni¿ amerykañski ¿yd, szczeniak Snowden. Braã a nie przebieraã, wybieraã caù¹ choùotê ¿ydowsk¹ na emigracjê polityczn¹ na Syberii! Ze Syberii porêczniej alijê zrobiã do Izraela LOT-em. Nawiasem mówi¹c: Jakim prawem cadyka Policja Polska zatrzymaùa czùowieka tylko za to, ¿e komuœ garnitur ojszczaù, czy poplamiù? Za Hitlera nie byùo takiego bezprawia, ani za ubowców z pepeszami. W Europie Zachodniej ka¿dy ¿yd, który chce robiã nieodpowiedzialnie za polityka, jest ubezpieczony z urzêdu od zgniùych jajek, którymi obrzucono Kohla i od zamachów osób sfrustrowanych. Za plamy na honorze nadczùowieka pùaci UB-ezpieczalnia. Niech tow. Miller UB-ubezpieczy sobie garnitury i siwe gùosy, jeœli jeszcze chce mu siê na stare lata zabawiaã w politykê i przestawianie swoich ludzi! A dlaczego Policja nie zatrzymaùa Oleksego, któremu Miller podstawiù nogê za to tylko, ¿e Miller kojarzony jest ze Sùu¿b¹ Bezpieczeñstwa, zaœ Oleksy z Ludowym Wojskiem Polskim? Miller zablokowaù start Oleksego na Eurodeputowanego. A miaùo ju¿ nie byã konkurencji i niezdrowej rywalizacji miêdzy tajnymi sùu¿bami, wzajemnego ¿arcia siê na pokaz po tzw. likwidacji tych sùu¿b! We Wigiliê Swiêta Matki Bo¿ej Gromnicznej ¿egnamy znakiem krzy¿a œwiêtego diabelskie Zùo. Miller musi odejœã, Oleksy, Cimoszewicz, Kaczyñski, KOR-estwo caùe: Borusewicz, Waùêsa, Michnik, Macierewicz, Fundacja Batorego do Ameryki! W niebyt polityczny, z Panem Bogiem!

Home

Edition

Eu

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

ro

pä is

ch

es

M ag

az i

Czy Stare Kieùbonki nie wystarcz¹ dla wszystkich na najwy¿szym stopniu rozwoju ¿ydokomunizmu w ¿ydokapitalizm rachityczny?

n
Buy RoboPDF

SO

Czy wystarczy w Polsce silnych i uczciwych ludzi, Polaków i Katolików do ochrony osobistej zagro¿onych towarzyszy, kiedy dojdzie co do czego? Czy uda siê, ¿eby chocia¿ byù jeden oficer prowadz¹cy na ka¿dego zùoczyñcê i grzesznika zatwardziaùego ?

W

A

Czy premier Tusk wie, jak zapewniã bezpieczeñstwo byùych komunistów i ubowców?

Twój komentarz: "Czy premier Tusk wie, jak zapewniã bezpieczeñstwo byùych komunistów i ubowców? Czy wystarczy w Polsce silnych i uczciwych ludzi, Polaków i Katolików do ochrony osobistej zagro¿onych towarzyszy, kiedy dojdzie co do czego? Czy uda siê, ¿eby byù chocia¿ jeden oficer prowadz¹cy na ka¿dego zùoczyñcê i grzechnika zatwardziaùego ? Czy Stare Kieùbonki nie wystarcz¹ dla wszystkich na najwy¿szym stopniu rozwoju ¿ydokomunizmu w ¿ydokapitalizm rachityczny? A dlaczego Moskwa nie zaopiekuje siê byùymi wspóùpracownikami KGB? Putin niech weêmie Millera na smyczê azylu; pewnie ma wiêcej tajemnic prywatyzacyjnych do wyszczekania, ni¿ amerykañski ¿yd, szczeniak Snowden. Braã a nie przebieraã, wybieraã caù¹ choùotê ¿ydowsk¹ na emigracjê polityczn¹ na Syberii! Ze Syberii porêczniej alijê zrobiã do Izraela LOT-em. Nawiasem mówi¹c: Jakim prawem cadyka Policja Polska zatrzymaùa czùowieka tylko za to, ¿e komuœ garnitur ojszczaù, czy poplamiù? Za Hitlera nie byùo takiego bezprawia, ani za ubowców z pepeszami. W Europie Zachodniej ka¿dy ¿yd, który chce robiã nieodpowiedzialnie za polityka, jest ubezpieczony z urzêdu od zgiùych jajek, którymi obrzucono Kohla i od zamachów osób sfrustrowanych. Za plamy na honorze nadczùowieka pùaci UB-ezpieczalnia. Niech tow. Miller UB-ubezpieczy sobie garnitury i siwe gùosy, jeœli jeszcze chce mu siê na stare lata zabawiaã w politykê i przestawianie swoich ludzi! A dlaczego Policja nie zattrzymaùa Oleksego, któremu Miller nogê podstawiù za to tylko, ¿e Miller kojarzony jest ze Sùu¿b¹ Bezpieczeñstwa, zaã Oleksy z Ludowym Wojskiem Polskim, zablokowaù start Oleksego na Eurodeputowanego? A przecie¿ miaùo ju¿ nie byã konkurencji i niezdrowej rywalizacji miêdzy tajnymi sùu¿bami po tzw. likwidacji tych sùu¿b! We Wigiliê Swiêta Matki Bo¿ej Gromnicznej ¿egnamy znakiem krzy¿a œwiêtego diabelskie Zùo. Miller musi odejœã, Oleksy, Cimoszewicz, Kaczyñski, KOR-estwo caùe: Borusewicz i Macierewicz, Fundacja Batorego do Ameryki! W niebyt polityczny, won! http://sowa.quicksnake.org/communists " dotycz¹cy artykuùu Zatrzymano mê¿czyznê, który zaatakowaù Leszka Millera

Home

Edition

Eu

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

ro

pä is

ch

es

M ag

az i

n

SO

Witaj Stefan Kosiewski,

Buy RoboPDF

W

A

Lewica sie bawi w domu u Urbana 1993 r.

http://sowa.quicksnake.org/communists/25-lat-po-apartheidowej-zmowieantypolskiej-sitwy-ukrytych-ydow-kryptosyjonistow

Home

Edition

Eu

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

ro

pä is

ch

es

M ag

Autor: sowa

az i

----- Original Message ----- From: forum@onet.pl To: kultur@gazeta.pl Sent: Saturday, February 01, 2014 2:58 PM Subject: Twój komentarz zostaù usuniêty [1072814,125011858] http://sowamagazyn.blogspot.de/2014/02/25-latpo-apartheidowej-zmowie.html

n

SO

Buy RoboPDF

W

Administracja Forum

A

zostaù usuniêty poniewa¿ naruszaù zasady forum.

Przyszùoœã - Odpowiedzialnoœã - nauki: Nie dla Planu Edukacja 2015 w ramach ideologii têczy

Home

Edition

Eu

W sobotê, 1 lutego 2014 r. organizowana jest wielka demonstracja w centrum Stuttgartu.

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

ro

pä is

ch

es

M ag

az i
Buy RoboPDF

n

SO

Geschrieben von sowa (») 30. 1. in der Kategorie Protestbewegung, gelesen: 26x

W

Przeciwko Indoktrynacji naszych dzieci.

A

Zatroskani rodzice z Badenii-Wirtembergii wzywaj¹ do Protestu

M ag

Papie¿ na audiencji ogólnej do chrzeœcijañskich rodziców: przygotujcie wasze dzieci do sakramentu bierzmowania, dziêki niemu bêd¹ ¿yã po

Eu

Stefan Kosiewski Zadaniem Narodów Europy jest Wychowywanie przyszùych pokoleñ dla Wartoœci, nie zaœ konfliktowanie caùych spoùeczeñstw tylko po to, ¿eby ukryã, zamaskowaã dokonywan¹ permanentnie grabie¿ ekonomicznych bogactw œwiata przez bandy nikczemnych zùoczyñców, które opanowaùy struktury partyjne i pañstwowe we wszystkich krajach Europy, ¿eby ratowaã banki kosztem podatników. http://sowamagazyn.blogspot.de/2014/01/przeciwko-indoktrynacji-naszychdzieci.html Nie dla Gender 1.02.2014 demonstracja Stuttgart - Franciszek Po chrzescijansku.pdf by SOWA magazyn europejski http://sowa.quicksnake.at/Protestbewegung/Przyszo-Odpowiedzialno-nauki-Niedla-Planu-Edukacja-2015-w-ramach-ideologii-tczy
This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Home

Edition

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

ro

pl.radiovaticana.va„Wszystkim nam zale¿y, aby dzieci zostaùy ochrzczone. I dobrze, ¿e tak jest. Ale byã mo¿e nie dbamy ju¿ tak bardzo, by otrzymaùy bierzmowanie. Chcecie, by wasze dzieci pozostaùy w poùowie drogi, by nie otrzymaùy Ducha Úwiêtego? Ten sakrament jest bardzo wa¿ny w ¿yciu chrzeœcijañskim, bo daje nam siùê, by iœã naprzód. Kiedy przyjmujemy Ducha Úwiêtego do naszego serca i pozwalamy Mu dziaùaã, sam Chrystus w nas siê uobecnia i nabiera konkretnych ksztaùtów w naszym ¿yciu. Poprzez nas to On – sùuchajcie uwa¿nie – poprzez nas sam Chrystus bêdzie siê modliù, przebaczaù, dawaù nadziejê i pocieszenie, sùu¿yù braciom, zbli¿aù siê do potrzebuj¹cych i najmniejszych, tworzyù wspólnotê, zasiewaù pokój. Pomyœlcie wiêc, jak bardzo jest to wa¿ne, aby przez Ducha Úwiêtego przyszedù sam Chrystus, by robiã to wszystko poœród nas i dla nas. Dlatego tak wa¿ne jest przyjmowanie przez dzieci i mùodzie¿ tego sakramentu”. https://plus.google.com/u/0/116748846165184263175/posts/NNWkd1vDsPL

pä is

Demo gegen Bildungsplan am Samstag in Stuttgart | FreieWelt.net

ch

es

az i

Nie mo¿emy pozwoliã na to, ¿eby kasta ¿ydokratów Unii Europejskiej wciskaùa naszym dzieciom w przedszkolach do gùów, ¿e norm¹ seksualn¹ jest zboczenie. Przedszkole i Szkoùa winny sùu¿yã wychowywaniu i ksztaùceniu ludzi na normalnych, zgodnie z natur¹ czùowieka i jak Pan Bóg przykazaù.

chrzeœcijañsku

n

SO
Buy RoboPDF

Polskie Stowarzyszenie Szkolne OSWIATA we Frankfurcie nad Menem popiera protest w Stuttgarcie, który rozpocznie siê o godz. 14:00 na Placu Zamkowym. Kontakt: besorgte_eltern_bw@gmx.de erfolgen (Ansprechpartner: Hans Christian Fromm, Tel. 0178 1468246).

W

A

Stefan Kosiewski