You are on page 1of 8

BAHAGIAN A ARAHAN Bahagian A mengandungi LIMA soalan. Jawab SEMUA soalan. 1.

Bezakan antara kajian kuantitati dengan kajian kualitati dari segi tujuan dan !endekatann"a. PERBEZAAN Tujuan CONTOH KAJIAN “Faktor-faktor yan !"#$"n aru% & G"ja'a Pont"n (& Ka'an an P"'ajar )"ko'a% !"n"n a%* KAJIAN KUANTITATIF !"ny"'&+&k %u,un an.",a,- +an k".an/ Misaln"a# kajian dijalan kan bagi menentukan hubungan antara gejala !onteng dengan !en$a!aian !elajar. ("+ukt&f0 #"n uj& t"or& &Bergerak dari!ada umum ke!ada s!esi ik' Misaln"a# !engkaji mengum!ul data menggunakan soal% selidik terhada! sam!el( res!onden. KAJIAN KUALITATIF !"#a%a#& f"no#"na .o.&a'/ Misaln"a# kajian dijalankan bagi mengenal!asti aktor% aktor "ang mem!engaruhi gejala !onteng. In+ukt&f0 #"njana t"or& &Bergerak dari!ada s!esi ik ke!ada umum' Misaln"a# !engkaji menggunakan kaedah kajian kes(tinjauan( !emerhatian bagi mengum!ul data.

P"n+"katan

). *"atakan +ua $iri hi!otesis. Berikan SA,U $ontoh hi!otesis nol &- o' dan hi!otesis alternati &-a'. C&r&-1&r& H&$ot".&. a' Suatu !ern"ataan "ang diramal mem!un"ai jawa!an "ang bernilai ke!ada soalan kajian. b' Suatu jangkaan "ang mem!un"ai hubungan antara bebera!a .ariabel atau kesan antara satu .ariabel terhada! .ariabel lain. Ho 2H&$ot".&. .tat&.t&k 3 no'4 /ontoh0 1,iada !erbezaan skor min dalam Sains antara !elajar%!elajar ,ingkatan )A "ang mem!elajarin"a melalui kaedah 2o!erati dengan skor min !elajar%!elajar ,ingkatan )B "ang mem!elajarin"a dengan kaedah ,radisional3. Ha 2H&$ot".&. kaj&an 3 a't"rnat&f4 /ontoh0 1,erda!at !erbezaan skor min dalam Sains antara !elajar%!elajar ,ingkatan )A "ang mem!elajarin"a melalui kaedah 2o!erati dengan skor min !elajar%!elajar ,ingkatan )B "ang mem!elajarin"a dengan kaedah ,radisional3. 4. *"atakan EM5A, jenis !ersam!elan bukan kebarangkalian. a' P"r.a#$"'an !u+a% Sam!el di!ilih berasaskan ke!ada subjek kajian "ang mudah di!erolehi untuk kajian tertentu. /ontoh# biasan"a guru menggunakan !elajar sendiri sebagai subjek kajian. b' P"r.a#$"'an B"rtujuan Sam!el di!ilih sele!as !engkaji melakukan kajian la!angan terhada! kum!ulan tertentu untuk memastikan sesuatu $iri da!at digunakan dalam kajian "ang dijalankan. /ontoh# !engkaji menggunakan !emonteng sekolah dalam kajian berkaitan !onteng sekolah.

iti manusia3# &b' 1akti. soalan. Misaln"a dalam mata !elajaran 2ajian . Jawab . *"atakan unsur%unsur "ang terda!at dalam model !engajaran dan !embelajaran MU8E.a#$"'an snowball 2um!ulan sam!el di!ilih setelah dikenal!asti memiliki $iri%$iri tertentu# kemudiann"a akan memberi nama !elajar%!elajar lain "ang mem!un"ai $iri "ang sama. 9uru !erlu memberi to!ik%to!ik ke$il untuk dibin$angkan se!erti &a' de inisi 1$ua$a dan iklim3 dan 1akti.& /ontohn"a0 9uru memberi semangat su!a"a murid%murid rajin belajar untuk men"ambung !engajian dalam bidang tertentu se!erti !erubatan. /ontoh# dalam kajian berkaitan !enggunaan dadah# !engkaji mengenal!asti !elajar%!elajar "ang mem!un"ai $iri%$iri !enggunaan dadah# kemudiaan meminta mereka menamakan !elajar%!elajar lain "ang menggunakan dadah. $' P"n uku%an /ontohn"a0 9uru membantu murid semasa membuat latihan. Sebelum !erbin$angan# guru !erlu membimbing murid% murid untuk memahami maksud 1$ua$a dan iklim3 dan 1akti. +alam langkah !ertama# !engkaji mewujudkan kategori !elajar# misaln"a 16 tahun ke atas dan 16 tahun ke bawah. d' K"#a%&ran P"$"r&k.iti manusia3.aan /ontohn"a0 9uru memberi soalan !e!eriksaan bagi setia! to!ik sebagai kerja rumah dan men"emak jawa!an setia! murid.U kaedah !engajaran "ang sesuai ber!andukan !endekatan !enemuan ber!andu. 2aedah !erbin$angan ialah salah satu kaedah !engajaran !endekatan !enemuan ber!andu.a#$"'an Kuota Sam!el di!ilih mengikut !embahagian $iri%$iri tertentu se!erti jantina# umur# !endidikan# dan atribut lain.iti manusia3. 6. a' !ot&5a.iti hari(musim hujan3# &$' 1akti. +alam kaedah ini# guru akan memberi to!ik tertentu untuk dibin$angkan oleh murid%murid. 7.$' P"r. 9uru juga !erlu men"ia!kan la!oran akhir dan memberikann"a ke!ada !elajar sebagai hasil !engajaran.iti hari(musim !anas3. +isusuli langkah%langkah seterusn"a. 1. Berikan dan jelaskan SA. +iikuti langkah kedua# membahagikan dan menentukan jumlah !elajar mengikut kategori &umur# jantina# dan sebagain"a'. /ontoh# dalam kajian berkaitan isu keganasan antara !elajar sekolah dalam satu daerah# !engkaji !erlu meneta!kan jadual "ang melinatkan bebera!a langkah.asi dan minat dengan !en$a!aian dalam ujian Bahasa Inggeris3.I9A soalan SA-AJA. BAHAGIAN B ARAHAN Bahagian B mengandungi EM5A.em!atan# bagi to!ik 12esan $ua$a dan iklim ke!ada akti. . d' P"r. Andaikan anda ingin menjalankan kajian berto!ik 1-ubungan antara moti. Setia! kum!ulan membentangkan hasil !erbin$angan dan guru !erlu memberi komen. b' P"#a%a#an /ontohn"a0 9uru mengadakan kelas tambahan bagi murid%murid lemah.

a' A!akah "ang dimaksudkan dengan reka bentuk kajian: 8eka bentuk kajian adalah strategi untuk menjalankan kajian "ang melibatkan !emilihan sam!el# !embahagian sam!el ke!ada bebera!a kum!ulan "ang sesuai serta kaedah dan teknik !enguti!an data. i.ariabel "ang diberikan dalam kajian ini. Bahasa Inggeris adalah mata !elajaran "ang diwajibkan di semua !eringkat !ersekolahan. b' Senaraikan +UA soalan kajian "ang berkaitan dengan .ariabel%. Adakah wujud hubungan antara minat dengan !en$a!aian Bahasa Inggeris: iii. -asil dari!ada kajian ini dihara! da!at membantu guru% guru Bahasa Inggeris untuk melaksanakan !roses !engajaran dan !embelajaran dengan lebih berkesan.ariabel kajian diubah atau dimani!ulasikan.ariabel# atau membuat telahan sesuatu hasil. Ia juga disebut 1kajian ubahan3 kerana . *amun !en$a!aian dalam mata !elajaran ini amat membimbangkan. +a!atan%da!atan ini mungkin boleh dijadikan !anduan ke!ada guru%guru Bahasa Inggeris.asi belajar dengan !en$a!aian Bahasa Inggeris: ii. 2ajian bentuk eks!erimen ini boleh dijalankan oleh guru sesuatu mata !elajaran untuk membuat !erbandingan !en$a!aian murid%murid "ang diajar kaedah baru dengan murid%murid "ang diajar kaedah biasa di dalam bilik darjah. +a!atan kajian ini juga dihara!kan da!at membantu guru%guru untuk meningkatkan dorongan dan minat murid dalam mata !elajaran ini. ). Selain itu# kita !erlu memba$a dan memahami bagaimana moti. 2ajian bentuk kolerasi ini boleh dijalankan oleh seseorang guru untuk mengetahui sama ada wujud hubungan antara !en$a!aian murid dalam sesuatu mata !elajaran dengan !en$a!aian . Adakah wujud hubungan antara moti. Untuk to!ik kajian ini# kita !erlu memba$a dan memahami konse!%konse! moti. /ontohn"a# membandingkan keberkesanan kaedah !engajaran baru dengan kaedah biasa bagi konse! tertentu dalam Matematik. 8eka bentuk 2orelasi 8eka bentuk ini boleh digunakan dalam dua bentuk# iaitu untuk menjelaskan !erkaitan antara dua atau lebih . 2ajian ini dijalankan untuk memberi gambaran dan maklumat "ang jelas sama ada !roses !en$a!aian di!engaruhi oleh moti. 5engkaji akan membandingkan kum!ulan%kum!ulan dari segi satu atau lebih hasil eks!erimen.a' Jelaskan dengan ringkas ke!entingan kajian ini.asi guru dan minat murid%murid semasa !engajaran dan !embelajaran Bahasa Inggeris. d' /adangkan jenis%jenis maklumat "ang di!erlukan dalam tinjauan literatur untuk kajian ini. b. i. 8eka bentuk Eks!erimen 8eka bentuk ini biasan"a dikenali sebagai 1kajian bandingan kum!ulan3.asi &dorongan' dan minat# kaedah !engajaran guru# bahan bantu mengajar# !enggunaan bahasa Inggeris oleh guru semasa !engajaran dan !embelajaran# mem!un"ai !erkaitan dengan !en$a!aian murid. Adakah wujud hubungan antara kaedah !engajaran guru dengan !en$a!aian Bahasa Inggeris: $' *"atakan sedikit latar belakang ke!ada masalah kajian. 2ajian 2uantitati a.asi dan minat. 2ajian ini dihara!kan da!at men$ari sebab%sebab utama menga!a ramai murid lemah dalam mata !elajaran ini. b' *"atakan +UA jenis reka bentuk kajian untuk setia! kajian berikut.

2um!ulan eks!erimen diajar menggunakan kaedah baru# manakala kum!ulan kawalan diajar kaedah biasa. 8eka bentuk Ethnogra i Ethnogra i atau ethonagraphy dari segi istilah bermaksud 1menulis tentang kum!ulan%kum!ulan orang3 &Le/om!te = Shensul# 1>>>'. /ontohn"a# mengetahui sama ada benar atau salah andaian murid%murid "ang !andai Matematik akan !andai juga dalam Sains. Beliau membuat kajian berdasarkan teori sendiri# iaitu murid%murid dari!ada keluarga bertaha! sosio%ekonomi tinggi ber!en$a!aian tinggi# manakala murid%murid dari!ada keluarga bertaha! sosio%ekonomi rendah ber!en$a!aian rendah.eori Grounded 2ajian ini dibuat untuk mengkaji enomena berdasarkan teori seseorang &!engkaji'. b. Murid%murid boleh di!ilih se$ara rawak dan dibahagikan ke!ada dua kum!ulan iaitu0 kum!ulan eks!erimen dan kum!ulan kawalan. -asil kajian digunakan untuk membantun"a meningkatkan !enguasaan murid%murid. Juga dijalankan sebagai satu $ara untuk guru membuat re leksi tentang !engajaran mereka di dalam kelas. 9abungan 2uantitati dan 2ualitati a. 2ajian 2ualitati a. 2ajian ini dijalankan berdasarkan data "ang dikuti! sama ada se$ara kuantitati atau kualitati . /ontohn"a# guru "ang ber!engalaman )< tahun mengajar menda!ati latar belakang sosio%ekonomi murid% murid mem!engaruhi !en$a!aian mereka dalam !elajaran.murid dalam mata !elajaran lain. Markah ujian sebelum dan sele!as !engajaran boleh diambil bagi mengukur hasil eks!erimen. ii. $' Berikan SA.indakan Meru!akan kajian "ang $uba men$ari !en"elesaian ke!ada masalah atau isu s!esi ik berkaitan amalan !ro esional harian kita. 8eka bentuk 2aedah Ber$am!ur Meru!akan satu tata$ara untuk menguti! data kuantitati dan data kualitati dalam satu kajian. Ujian boleh digunakan sebagai alat kajian. Sieber &1>?4'# mengatakan sejak tahun 1>4<an# !engkaji%!engkaji bidang !endidikan dan sains sosial telah menggabungkan bebera!a kaedah kajian untuk menguti! data mereka. /ontohn"a# seorang guru membuat kajian untuk men"elesaikan masalah !en$a!aian murid dalam mata !elajaran "ang diajar. +engan $ara berada bersama mereka dalam jangka masa tertentu# !engkaji da!at menggambarkan kehidu!an !elajar%!elajar tersebut. 8eka bentuk 2orelasi . iii.U $ontoh to!ik kajian utuk setia! reka bentuk dalam jawa!an anda di &b'. 8eka bentuk ini adalah tata$ara kajian kualitati untuk menghuraikan tingkah laku# ke!er$a"aan dan bahasa "ang telah lama dibina ahli%ahli kum!ulan tertentu. 8eka bentuk kajian ber$am!ur boleh dijalankan dalam kajian tentang tabiat belajar murid%murid "ang melibatkan kajian ethnogra i dan kaedah !engum!ulan data se$ara kuantitati . 8eka bentuk 2ajian . 8eka bentuk Eks!erimen 8eka bentuk ini boleh digunakan oleh !engkaji untuk membandingkan keberkesanan kaedah !engajaran baru dengan kaedah biasa bagi konse! tertentu dalam Matematik. 8eka bentuk 2ajian . i. Analisis statistik boleh digunakan untuk membanding !en$a!aian murid%murid dalam kedua%dua kum!ulan dan menjawab soalan kajian. /ontohn"a# seseorang !engkaji "ang ingin mengetahui dan memahami kehidu!an harian !elajar% !elajar sekolah berasrama !enuh. 1Adakah murid%murid "ang diajar menggunakan kaedah baru mem!erolehi !en$a!aian "ang lebih tinggi dalam Matematik berbanding murid%murid "ang diajar menggunakan kaedah biasa:3 ii. b.

Sekiran"a ke!utusan ini tekal dengan da!atan% da!atan kajian lain# maka andaian ini adalah benar. 9uru ini boleh menguji hi!otesisn"a se!erti 1Murid%murid bertaha! sosio%ekonomi tinggi lebih ban"ak menggunakan masa untuk belajar3 dan 1Ibu ba!a bertaha! sosio%ekonomi tinggi menghantar anak%anak mereka ke kelas tuis"en3. 2ajian ini memerlukan !engkaji men$era! !elajar%!elajar sekolah berasrama dan membuat $atatan tentang akti. . iii.eori Grounded Seseorang guru boleh menggunakan !engalaman mengajarn"a untuk menjalankan kajian. Jika murid%murid "ang menda!at markah tinggi dalam Matematik juga menda!at markah tinggi dalam Sains# dan sebalikn"a0 maka da!at disim!ulkan bahawa wujud hubungan !ositi antara !en$a!aian Matematik dengan !en$a!aian Sains. 8eka bentuk 2ajian .indakan Seorang guru Bahasa Inggeris boleh menjalankan kajian tindakan setelah menda!ati murid% muridn"a lemah dalam mata !elajaran Bahasa Inggeris berdasarkan markah ujian dan interaksi dengan mereka. +alam kajian ini# $ara murid belajar dikaji dengan menggunakan 2ajian Ethnogra i# manakala maklumat lain se!erti tem!oh jam belajar# !enda!atan keluarga# bilangan adik%beradik atau latar belakang akademik dikuti! menggunakan data kuantitati . .iti harian mereka. Sebalikn"a# kanak%kanak dari!ada keluarga bertaha! sosio%ekonomi rendah dida!ati kurang belajar# ibu ba!a kurang mengawasi malah tidak membantu anak%anak semasa belajar. 9uru ini membina 1teori3 sendiri# iaitu ibu ba!a bertaha! sosio%ekonomi tinggi lebih !erihatin terhada! gred !en$a!aian anak%anak. +engan !ersekitaran belajar "ang tidak sesuai ini#kanak%kanak tidak beru!a"a untuk $emerlang dalam akademik. Bagi menentukann"a# !erbandingan ke!utusan murid%murid dalam kedua%dua mata !elajaran !erlu dibuat. 5engetahuan ini akan membantu guru men"ediakan !rogram !emulihan untuk meningkatkan !enguasaan bahasa Inggeris murid%muridn"a. 8eka bentuk Ethnogra i Satu $ontoh kajian bentuk ethnogra i ialah kajian mengenai kehidu!an !elajar%!elajar sekolah berasrama !enuh di Mala"sia.. i.i. .ariabel se!erti latar belakang sosio%ekonomi keluarga# bilangan buku bahasa Inggeris "ang diba$a# bahasa !ertuturan ahli%ahli keluarga# dan sika! murid%murid terhada! bahasa Inggeris boleh diukur se$ara kuantitati dan kualitati untuk menentukan aktor% aktor "ang mem!engaruhi !enguasaan bahasa Inggeris.. /ontohn"a# seorang guru "ang telah ber!engalaman )< tahun mengajar murid%murid dari !elbagai latar belakang sosio%ekonomi# menda!ati murid%murid ber!en$a!aian tinggi biasan"a dari!ada keluarga bertaha! sosio%ekonomi tinggi# dan keban"akan murid%murid ber!en$a!aian rendah adalah dari!ada keluarga bertaha! sosio%ekonomi rendah. 5elajar%!elajar sekolah berasrama mem!un"ai bentuk tingkah laku tersendiri dan nilai%nilai bersama "ang berbeza dari!ada !elajar%!elajar sekolah tan!a asrama. 8eka bentuk 2ajian . 8eka bentuk 2aedah Ber$am!ur 5engkaji boleh menjalankan kajian tentang tabiat belajar !erlu dibuat dengan meneliti bagaimana murid%murid mengurus masa belajar dan $ara mereka belajar. Mereka lebih menekankan disi!lin dan ban"ak membantu kerja rumah anak%anak# men"ebabkan anak%anak mereka $emerlang dalam akademik.5engkaji boleh menggunakan reka bentuk ini untuk mengetahui betul atau salah andaian bahawa murid%murid "ang !andai Matematik akan !andai juga dalam Sains.iti%akti. @ariabel%.

. a' /adangkan SA. . Jadual berikut menunjukkan !urata jumlah jam membuat latihan seminggu dan !en$a!aian dalam ujian. +ata "ang telah ditranskri!sikan dalam word processing di!ermudahkan dan ber okus mengikut !ersoalan kajian. 5roses dokumentasi semua !roses !en"elidikan din"atakan dengan te!at.ingkah laku "ang ingin di!erhatikan ialah tingkah laku lima orang !elajar dalam mematuhi !eraturan !enggunaan makmal kom!uter.& +ata . .&. Berikan !enjelasann"a.ingkah laku !elajar%!elajar akan di!erhatikan dari segi mematuhi !eraturan !enggunaan makmal kom!uter se!erti larangan%larangan makan atau minum# membuat bising# merosakkan !eralatan# mengubah setting !ada desktop# dan mengubah kedudukan !erabot. Satu kajian telah dijalankan untuk menguji !erhubungan antara jumlah jam membuat latihan dengan !en$a!aian !elajar. BAHAGIAN C ARAHAN Bahagian / mengandungi +UA soalan. +ata dikodkan dan dikenal!asti mengikut kategori tingkah laku dan tema. b' 2ira !ekali korelasi antara jumlah jam belajar dengan !en$a!aian. b' Jelaskan alat kajian "ang boleh digunakan untuk memantau tingkah laku ini. Masa &Jam' &A' 5en$a!aian &"' 1 6 ) 7 4 4 7 ) 6 ) B ) a' 2ira min dan sisihan !iawai bagi setia! sel data ini.ingkah laku !elajar sama ada menggunakan kom!uter mengikut tata$ara "ang betul atau sebalikn"a juga akan di!erhatikan. $' Jelaskan langkah%langkah untuk !enganalisisan data untuk kajian ini.riangulasi data digunakan untuk . .4.indakan tambahan dibuat berdasarkan data "ang telah dianalisis. Andaikan anda ingin menjalankan satu kajian untuk memerhati tingkah laku !elajar%!elajar anda dalam makmal kom!uter selama dua minggu. Alat kajian "ang boleh digunakan untuk memantau tingkah laku ini ialah !emerhatian berstruktur. &/ Ta%a$ $ra-ana'&. &5/ Ta%a$ 5"r&f&ka.eri ikasi data !emerhatian sebelum kesim!ulan dibuat. &&&/ Ta%a$ $a#"ran +ata +ata di!amerkan dalam bentuk jadual# lembaran tanda dan rumusan.U soalan SA-AJA. 5/ Ta%a$ (a$atan Men"emak maklumat "ang di!erolehi dan merumuskan da!atan kajian. +ata !emerhatian setia! !elajar disemak# dilengka!kan dan disusun.an +ata +ata dimasukkan ke dalam kom!uter dalam bentuk teks mengikut struktur !emerhatian. Jawab SA. +ata kajian dianalisis se!erti berikut. . Sebagai seorang !engkaji# Jawab soalan%soalan berikut.U tingkah laku "ang ingin di!erhatikan. 7. &&/ Ta%a$ k"#a.

8awatan !ertama meru!akan ra6atan .U reka bentuk kajian kuantitati men"elidik !ersoalan kajian tersebut. /adangkan SA. /ontohn"a# sele!as murid%murid diajar dengan menggunakan kaedah tertentu# mereka diberi ujian bulanan selama enam bulan. Markah murid%murid ini dikuti! dan dianalisis.U !ersoalan kajian. . &&/ )&r& #a. Untuk reka bentuk "ang di$adangkan./ K"'"#a%an 8eka bentuk ini mungkin gagal membuktikan bahawa !erubahan "ang berlaku# misaln"a !eningkatan markah murid%murid adalah disebabkan oleh rawatan# iaitu kaedah mengajar guru. 5ersoalan kajian. 1Adakah murid%murid "ang diajar menggunakan kaedah !engajaran "ang baru mem!erolehi !en$a!aian "ang lebih tinggi dalam Bahasa Inggeris berbanding murid%murid "ang diajar menggunakan kaedah biasa:3 8eka bentuk kajian "ang sesuai bagai !ersoalan kajian ini ialah kajian eks!erimen# iaitu kajian "ang melibatkan sekurang%kurangn"a satu .atu ku#$u'an Subjek kajian diberikan ujian !ra sebelum rawatan# dan ujian !os sele!as rawatan.-. untuk a' . ii. $' /adangkan bagaimana reka bentuk kajian tersebut boleh dijalankan untuk meningkatkan kesahan da!atan kajian.&%an i. +alam reka bentuk tak%berkum!ulan%kawalan# kajian dijalankan ke atas satu kum!ulan subjek kajian sahaja melibatkan 1ujian !ra%uji !os%satu kum!ulan3 dan 1siri masa3. 2ajian ini membantu guru meningkatkan !enggunaan kaedah !engajaran "ang berkesan. &/ Uj&an $ra-uj& $o. /ontohn"a# ujian&ujian !ra' Bahasa Inggeris diberikan sebelum murid%murid diajar oleh guru dengan kaedah tertentu&rawatan'# dan ujian !os &menggunakan ujian !ra "ang sama' diberikan sele!as guru mengajar.a +ata kajian dikuti! dari!ada subjek kajian "ang sama bebera!a kali sele!as rawatan diberikan. iii. b' -uraikan kelebihan dan kelemahan reka bentuk kajian tersebut. . 8eka bentuk ini boleh digunakan oleh !engkaji untuk membandingkan keberkesanan kaedah !engajaran baru dengan kaedah biasa. 8eka bentuk crossover boleh dijalankan untuk mengatasi masalah bias dan meningkatkan kesahan da!atan kajian. 5rogram !engukuhan dan !emulihan da!at dijalankan untuk meningkatkan !enguasaan murid% murid. Subjek kajian menerima dua rawatan se$ara berurutan# iaitu rawatan kedua diberikan sele!as rawatan !ertama.erda!at aktor lain $ontohn"a kelas tuis"en "ang turut mem!engaruhi kesan rawatan terhada! murid%murid.ariabel tak bersandar# se$ara sengaja dimani!ulasikan oleh !engkaji.". 2ajian ini dibuat untuk menentukan sebab ke!ada sesuatu kesan# iaitu seseorang murid mem!erolehi !en$a!aian $emerlang dalam Bahasa Inggeris adakah disebabkan kaedah !engajaran gurun"a: 2ajian eks!erimen boleh dijalankan berdasarkan reka bentuk tak%berkum!ulan%kawalan# dan reka bentuk berkum!ulan%kawalan. *"atakan SA.1. a/ K"'"."nar iaitu .erangkan reka bentuk kajian tersebut se$ara ter!erin$i dari segi !erlaksanaann"a untuk menjawab !ersoalan kajian tersebut.

. 5ara !en"elidik kera! membahaskan tentang nilai kajian berbentuk kajian kuantitati dan kualitati . A!akah !enda!at anda: -uraikan jawa!an anda. )."nar iaitu kaedah mengajar# manakala satu lagi kum!ulan&kum!ulan kawalan' diberikan ra6atan ka6a'an iaitu kelas tuis"en. Subjek kajian "ang dibahagikan se$ara rawak# sama ada ke!ada kum!ulan eks!erimen atau kum!ulan kawalan# akan mengurangkan bias dan meningkatkan kesahan da!atan kajian. Ukuran terhada! . -asil kedua%kedua rawatan ini diukur dan dibanding untuk menentukan kesan rawatan sebenar. .kaedah mengajar# manakala rawatan kedua diangga! ra6atan ka6a'an iaitu kelas tuis"en.ariabel dibuat sebelum dan sele!as rawatan diberikan. Selain itu reka bentuk eks!erimen berkum!ulan%kawalan boleh juga digunakan. 5erbezaan antara ukuran subjek kum!ulan eks!erimen dan subjek kum!ulan kawalan dibandingkan.erda!at segolongan !engkaji men"okong bahawa kajian kualitati lebih tinggi dari!ada kajian kuantitati .". Subjek kajian dibahagikan ke!ada dua kum!ulan se$ara rawak# di mana satu kum!ulan&kum!ulan eks!erimen' diberikan ra6atan .