Ανηζμόξ Πεύπμοξ: 1

Δεθέμβνημξ - Ζακμοάνημξ 2014
Πημή: 0,50€

3μ Δεμ. Οπμιείμ Οηαονμύπμιεξ
Πάλε Δ'2

ΠΜ Ο΢ΜΘΓΖΜ ΝΑΓΖ
ΘΓΑΠΞΜ
Ννηκ από ιίγεξ μένεξ παναθμιμοζήζαμε μία
ζεαηνηθή πανάζηαζε πμο ιεγόηακ "Γιίδα". Ε ηζημνία
ηεξ ανπίδεη ζημ ιημάκη ημο Νιίμμοζ πνηκ από 400
πνόκηα. Οηεκ ηαβένκα "Πμ θόθθηκμ ιημκηάνη"
ενγάδεηαη μία θμπέια έλοπκε, γεκκαία θαη
πεηζμαηάνα, ε Γιίδα. Καύηεξ, μμύηζμη, πεηναηέξ θαη
θαπεηάκημη ηεκ ζαομάδμοκ θαη ηεκ αγαπμύκ. Γθείκε
όμςξ έπεη δώζεη ηεκ θανδηά ηεξ ζημκ Νάηνηθ, έκακ
αληςμαηηθό ημο καοηηθμύ πμο ιείπεη ζε μαθνηκό
ηαλίδη. Ννηκ θύγεη όμςξ, ηεξ είπε όηη έπεη μηα
απμζήθε απέκακηη από "Πμ θόθθηκμ ιημκηάνη", γηα κα
ηε θηηάλεη ηαβένκα. Ε Γιίδα έθηηαλε ηεκ ηαβένκα
θαη ηεκ μκόμαζε "Μ Ννάζηκμξ Ναπαγάιμξ". Μ
θαηνόξ όμςξ πενκμύζε θαη μ Νάηνηθ δεκ γύνηδε. Ε
Γιίδα καύιςζε έκα θανάβη γηα κα πάεη κα ημκ βνεη.
Λεθίκεζε γηα ηεκ Αθνηθή όπμο ηεκ πενίμεκακ
δμθημαζίεξ θαη πενηπέηεηεξ. Βνέζεθε ζε μηα αναβηθή

πώνα όπμο μ βαζηιηάξ ηεξ ήζειε κα ηεκ πακηνεοηεί.
Ε Γιίδα όμςξ θαηάθενε με έκα έλοπκμ ζπέδημ κα
θύγεη μαδί με ημκ αγαπεμέκμ ηεξ Νάηνηθ θαη κα
γονίζεη
ζηεκ
Αγγιία.
Γμείξ
μη
ζεαηέξ
παναθμιμοζήζαμε
καομαπίεξ,
καοάγηα
θαη
ληθμμαπίεξ, βνεζήθαμε ζε ανάπηθα παδάνηα θαη
μαονηηακηθά παιάηηα με έκακ οπένμπμ, δηαδναζηηθό
ηνόπμ. Ε μμοζηθή θαη ηα ηναγμύδηα μαξ ηαλίδερακ ζε
άιιεξ πώνεξ θαη άιιμοξ πμιηηηζμμύξ. Πμ ένγμ μαξ
απέδεηλε όηη ε δύκαμε ηεξ ζέιεζεξ θαη ηεξ πίζηεξ,
ημο ένςηα θαη ηεξ θηιίαξ είκαη πμιύ μεγάιε. Όιμη
μαξ θύγαμε από ημ ζέαηνμ με έκα ηενάζηημ
παμόγειμ.
Μσδούκογιοσ Βαζίιες, Αγαζαγγειίδες Θάδαρος,
Αγαζαγγειίδοσ Αγάπε, Δηώγας Ζφάκκες, Γθαηδόγιοσ
Κίθος,Δοσπηδοσ Γεφργηα

ΝΓΞΖΓ΢ΜΙΓΚΑ:
Οει. 1: Γκηοπώζεηξ από μηα ζεαηνηθή πανάζηαζε
Οει. 2-3: Οοκέκηεολε με ημκ δηεοζοκηή & οπμδηεοζοκηή
Οει. 4-5: Πη είκαη ηα ΢νηζημύγεκκα γηα ηα παηδηά

Οει. 6: Αζιεηηθά
Οει. 7: Articles in English
Οει. 8: Αξ γειάζμομε

ΟΡΚΓΚΠΓΡΛΕ ΙΓ ΠΜΚ ΔΖΓΡΘΡΚΠΕ ΠΜΡ Ο΢ΜΘΓΖΜΡ
Γηα ζαξ θύνηε Οηνάημ μπμνείηε κα μαξ απακηήζεηε ζε αοηέξ ηεξ ενςηήζεηξ
κα ζαξ γκςνίζμομε

γηα

θαιύηενα ζακ άκζνςπμ.

1. Νόζα τρόκηα είζηε

δάζθαιος;

Γίμαη 26 πνόκηα δάζθαιμξ.

2. Νοηο είκαη ηο αγαπεμέκο ζας

θαγεηό;

Πμ αγαπεμέκμ μμο θαγεηό είκαη ημ γημοβέηζη.

3. Οας αρέζεη κα αζιείζηε;
Ιμο ανέζεη πάνα πμιύ γηαηί θάκεη θαιό ζηεκ ογεία.

4. Νοηο

είκαη ηο αγαπεμέκο

άζιεμα

θαη

γηαηί;

Πμ αγαπεμέκμ μμο άζιεμα είκαη ημ μπάζθεη γηαηί είκαη γνήγμνμ θαη αζιμύκηαη όια ηα μέιε ημο
ζώμαημξ.

5. Νόζα παηδηά

είκαη

ζηο ζτοιείο;

Οημ ζπμιείμ είκαη γναμμέκα 223 παηδηά θαη θύγακ 14.

6. Νοηο είκαη ηο τόμπη ζας;
Πμ αγαπεμέκμ μμο πόμπη είκαη κα πεγαίκς βόιηεξ με ηα παηδηά μμο.

7. Νφς κηώζεηε ποσ είζηε ο δηεσζσκηής

ηοσ ζτοιείοσ;

Κηώζς μεγάιε εοζύκε γηαηί ημ ζπμιείμ μαξ είκαη μεγάιμ θαη ε εύνοζμε ιεηημονγία ημο είκαη
πμιύ ζεμακηηθή γηα ηεκ μάζεζε πμο πανέπμομε ζηα παηδηά.

8. Νφς ζα κηώζαηε ακ

ήζαζηακ μαζεηής;

Θα έκηςζα μεγάιμ βάνμξ γηαηί λένς όηη μη οπμπνεώζεηξ ηςκ παηδηώκ είκαη ηενάζηηεξ θαη ζημ
ζπμιείμ θαη ζημ ζπίηη, αιιά ζα έκηςζα θαη εοπανίζηεζε γηαηί ζα θμηημύζα ζε έκα πμιύ
δεμημονγηθό ζπμιείμ
(Αγαπάθε Ιανίκα)

ΟΡΚΓΚΠΓΡΛΕ ΙΓ ΠΜΚ ΡΝΜΔΖΓΡΘΡΚΠΕ ΠΜΡ
Ο΢ΜΘΓΖΜΡ
Γεηα ζαξ θύνηε Ναζπάιε. Ιπμνείηε κα μμο απακηήζεηε ζε θάπμηεξ ενςηήζεηξ ;

1. Δεκ θοσράδεζηε μέζα από ασηή ηεκ δοσιεηά;
Ημονάδμμαη με ηε δμοιεηά μμο αιιά με λεθμονάδεη ε πνμζπάζεηα ηςκ παηδηώκ μμο.

2. Πη είκαη ασηό ποσ ζας θάκεη κα αγαπάηε ηε δοσιεηά ζας ;
Αοηό πμο με θάκεη κα αγαπώ ηεκ δμοιεηά μμο είκαη ε ΑΓΑΝΕ γηα ηα παηδηά.

3. Αιήζεηα ,πόζα τρόκηα εργάδεζηε ζε ασηό εδώ ηο ζτοιείο;
Γνγάδμμαη ζε αοηό ημ ζπμιείμ 15 πνόκηα.

4. Ηαη πόζες

ώρες εργάδεζηε θάζε εβδομάδα;

Μη ώνεξ πμο ενγάδμμαη ζακ δάζθαιμξ είκαη 21 ώνεξ θαη ζακ οπμδηεοζοκηήξ 30
ώνεξ.

5. Θεφρείηε πφς ε δοσιεηά ζας φς σποδηεσζσκηής είκαη πηο
θοσραζηηθή από ασηή ηοσ δαζθάιοσ;
Θές πςξ ε δμοιεηά γηα οπμδηεοζοκηήξ είκαη πμημ θμοναζηηθή από αοηή ημο δαζθάιμο.

6. Ιε ποηοκ ηρόπο γίκεηαη θακείς σποδηεσζσκηής ζε ΄κα
δεμοηηθό ζτοιείο;
Γηα κα γίκεη θακείξ οπμδηεοζοκηήξ

πνέπεη αθμύ πνμηαζεί από ημοξ ζοκαδέιθμοξ ημο

ζπμιείμο θάπμημξ ζακ μ θαηαιιειόηενμξ μεηά ημ ΝΡΟΝΓ πμο είκαη έκα ζομβμύιημ
δαζθάιςκ απμθαζίδεη ακ αοηόξ πμο πνμηείκεηαη είκαη θαη μ θαιύηενμξ.

7. Νφς αποθαζίζαηε κα ζποσδάζεηε

δάζθαιος γηα παηδάθηα

με εηδηθές ακάγθες;
Απμθάζηζα κα γίκς δάζθαιμξ γηα παηδηά με εηδηθέξ ακάγθεξ

ζηεκ ανπή από απιή

πενηένγεηα αιιά ζηε ζοκέπεηα θαηάιαβα πόζμ ζεμακηηθή είκαη αοηή ε δμοιεηά.

8. Νοηα προζόκηα πρέπεη κα έτεη θάποηος γηα κα ηο θάκεη
ασηό;
Πα πνμζόκηα πμο πνέπεη κα παίνκεη θακείξ (Ν.΢. αγάπε γηα ημ παηδί, όνελε, οπμμμκή
θαη επημμκή) είκαη ηα ηοπηθά πνμζόκηα είκαη κα έπεη θάπμημξ θάπμηα εθπαίδεοζε.
(Οεβαζηηάδμο Ιονηώ)

ΠΖ ΘΓΚΓ ΠΑ ΝΑΖΔΖΑ

ΓΖΑ ΠΑ ΢ΞΖΟΠΜΡΓΓΚΚΑ

ΑΘΘΕΠΖΗΑ
Νεηοζθαίρηζε
(Ναπαδμπμύιμο Γιέκε)
Πμ βόιεσ γεκκήζεθε ημ 1895 ζηεκ Αμενηθή. Ιεημκμμάζηεθε ζε (βόιεσ μπμι) πμο ζεμαίκεη
πηύπεμα ηεξ μπάιαξ ζημκ αένα. Αοηόξ πμο ημ ακαθάιορε ιέγεηαη: Γμοίιηαμ Ιόνγθακ. Οηγά
ζηγά δηαδόζεθε ζε όιςκ ημκ θόζμμ. Αοηόξ πμο ημ δίδαλε πνώηε θμνά ζηεκ Γιιάδα ημ 1922
ήηακ μ θαζεγεηήξ Φοζηθήξ Αγςγήξ Αζακάζημξ Θεοθαδίηεξ. Έκα από ηα ζεμακηηθόηενα ζεμεία
ημο παηπκηδημύ είκαη ε πενηζηνμθή ηςκ παηθηώκ. Μη παίθηεξ πενηζηνέθμκηαη θοθιηθά όηακ
θενδίδμοκ ημ δηθαίςμα ημο ζένβηξ. Κηθήηνηα είκαη ε μμάδα πμο θενδίζεη ηα ηνία ζεη ζηα πέκηε
πμο μπμνεί κα παηπημύκ ζοκμιηθά. Ηάζε ζεη παίδεηαη ζημο είθμζη πέκηε πόκημοξ. Γθηόξ ακ
πάεη 24-24, 15-15, 27-27 θ.η.ι. γηα κα κηθήζεη ζε αοηή ηεκ πενίπηςζε πνέπεη κα έπεη 2
πόκημοξ δηαθμνά. Πμ γήπεδμ βόιεσ είκαη δηαζηάζεςκ 18x9 μέηνα θαη πενηβάιιεηαη μηα
ειεύζενε δώκε γύνς από αοηό. Ε θάζε μμάδα έπεη γήπεδμ δηαζηάζεςκ 9x9 μέηνα. Οηε μέζε
ημο γεπέδμο οπάνπεη ε γναμμή θαη ημ δίπηο- θηιέ πμο έπεη ύρμξ 2,43 μέηνα γηα ημοξ άκδνεξ
θαη 2,24 μέηνα γηα ηηξ γοκαίθεξ. Ηάζε μμάδα έπεη 6 παίθηεξ μεξ ημ γήπεδμ θαη 6
ακαπιενςμαηηθμύξ.
Οηε ζπμιηθή μμάδα βόιεσ ζα είκαη:
1. Αζεκά Πνμμάνα

6. Βαζηιηθή Οαπακίδμο

2. Δέζπμηκα Ναπαδμπμύιμο

7. Δςή Ιμοδά

3. Γιέκε Ναπαδμπμύιμο

8. Οςηήνεξ Απμζηόιμο

4. Δακάε Κμύιε

9. Ιανία-Άζπα Οαπνακίδμο

5. Δέζπμηκα Ηαηζημύια

10. Θμδςνήξ ΢αναμήξ
Ννμπμκεηήξ: Ημοημοκίδεξ Οηέιημξ

Νοδόζθαηρο
(Μοδμύκμγιμο Βαζίιεξ ,Αγαζαγγειηδεξ Θαδανμξ)
Θα ζαξ μηιήζμομε γηα έκα άζιεμα πμο ανέζεη ζε πμιιά παηδηά ημο ζπμιείμο ημ πμδόζθαηνμ.
Γηα κα παίλμομε

πμδόζθαηνμ

πνεηαδόμαζηε

μηα μπάια θαη δύμ

εζηίεξ

πμδμζθαίνμο ή

θώκμοξ. Μ ηενμαημθύιαθαξ μπμνεί κα πηάζεη ηε μπάια με ηα πένηα μόκμ μέζα ζηε
πενημπή . Μη παίθηεξ δεκ μπμνμύκ κα πηάζμοκ ηε μπάια με ηα πένηα. Ακ ηεκ πηάζμοκ με ηα
πένηα ή θάκμοκ θάμοι παίνκμοκ θίηνηκε θάνηα θαη ακ πάνμοκ δομ θίηνηκεξ παίνκμοκ θόθθηκε
θαη βγαίκμοκ από ημ παηπκίδη. Άμα βγεη ε μπάια πίζς από ημ ηένμα είκαη ανάμοη θαη ακ βγεη
πιάγηα είκαη άμοη . Οημ ανάμοη πνέπεη κα πεηάλεηξ αιιά κα ηε βάιεηξ πίζς από ημ θεθάιη θαη
μεηά ηεκ πεηάξ .Γηα κα κηθήζεη ε μμάδα πνέπεη κα βάιεη πενηζζόηενα γθμι από ηεκ ακηίπαιε
μμάδα. Ε θάζε μμάδα απμηειείηε από 11 παίθηεξ. Ρπάνπεη μ δηαηηεηήξ πμο δίκεη ηα θάμοι
θαη μ πνμπμκεηήξ πμο πνμπμκεί ηεξ μμάδεξ. Ναίδεηε θονίςξ από αγόνηα θαη από θμνίηζηα ζε
άιιεξ μμάδεξ.

Articles in English
My Dream City
In my dream city there are flying cars and parks with flowers, skating rings, dancing
schools but there aren’t any factories, pollution, stray animals and sweepings.

In my dream city there are football fields, basketball courts

and large parks with

games. But there aren’t factories, pollution, sweeping, cars, stray animals and hungry
people.
(Agathagelidis Lazaros, Agathagelidou Agapi)

My area
I live in Thessaloniki. My area is Stavroupoli. We have a sports center near my house.
There is a park two blocks from my street. I go there to play with my friends. The
supermarket is next to a cafe and a few blocks from my school. There are two churches
but we have to walk a little bit, because they are not too close from my home. I would
like to have a cinema or a theatre in my area, but we don't. I think we have all we need
and I like to live here.
(Poulios Nikos)

Christmas Customs In Greece

At Christmas we always sing carols in the street. We decorate the Christmas tree
and we often send Christmas cards to our family and friends. Sometimes at
Christmas lunch the family eat roast turkey , fried potatoes and pies. Santa Claus
never comes at Christmas Day. He always puts our presents under the Christmas
tree and we open them at New Year's Day.
(Damianidou Maria)

ΑΟ ΓΓΘΑΟΜΡΙΓ
 Γηαηί οη Νόκηηοη θοημούκηαη με ζεθφμέκο ηο πόδη;
Γηα κα βάδμοκ ηνηθιμπμδηέξ ζηηξ μύγεξ.

 Γηαηί οη Νόκηηοη όηακ βγαίκοσκ ζηοκ δρόμο παίρκοσκ έκα υαιίδη ;
Γηα κα θόβμοκ δνόμμ.

 Ε γσκαίθα μοσ είκαη έκας άγγειος ιέεη ο έκας θίιος ζηοκ άιιο
Ποπενέ ε δηθή μμο δεη αθόμα.

 Πη δηαθορά έτοσκ ηα γοσρούκηα από ηα πάκηα;
Πα γμονμύκηα ηνώκε ηα πάκηα , εκώ ηα πάκηα δεκ ηνώκε ηα γμονμύκηα.

 Μ δάζθαιος: Ηφζηάθε , θιείκε μοσ ηο ρήμα ηρέτφ.
Ηαη μ Ηςζηάθεξ: Πνέπς ,ηνέπεηξ , έηνεπα , ζθόκηαρα , έπεζα. ΢ηύπεζα , έθιαρα , ζεθώζεθα
θαη έθογα.
(Γηάκκεξ Δ.,Γηάκκεξ Α.,Ακηνέαξ, Δήζεξ,Γηώνγμξ, Οηέθακμξ, Ιειέθ, ΢νηζηίκα Γ., ΢νηζηίκα Ι.)

Αθροζηητίδα
Γιεοζενώζεθακ από ημοξ Άναβεξ
Θημάκη Νιίμμοζ
Μ
΢άνηζε ηε

Ζμπναήμ βμήζεζε ηεκ πανέα ηεξ Γιίδαξ
Δςή μ Ομοιεεμάκ
Αγαπμύζε ημκ Νάηνηθ

Ννάζηκμξ

παπαγάιμξ

Αγγιία
Πέζζενηξ θίιμη θαη ε Γιίδα
Ξμμακηηθή ηζημνία
Ζθακμπμηεμέκμη ζεαηέξ
Ηνάηεζε ε αγάπε ημοξ γηα πάκηα

ΡΝΓΡΘΡΚΕ ΓΗΝΑΖΔΓΡΠΖΗΜΟ
΢μύκμο Ιανία