You are on page 1of 1

Diyos ang Bahala ni: Ariana Trinidad 1 Kung tatayo ako sa gitna ng gyera, at sasabihin kong tumigil na sila,

pagpapakamatay aking mapapala, mabuting magdasal sa Dyos na dakila! 2 Pagkat nakalimbag nga sa Kasulatan, bansa sa mundo ay magsisipaglaban, kasali pa dito pati kaharian at magsisitindig, lilong kasamaan. 3 Magtataka ba kung natutupad ito, daigdig, sa ngayon ay tila imp'yerno? tumatatak lamang ang tusong demonyo, kayang ipaglayo ang buklod ng tao. 4 Sino ba ang dapat na ating sandigan, hindi ba Diyos na dakila't mainam? at kung mananalig sa kapangyarihan, Diyos ang bahala sa kinabukasan. 5 Espiritu lamang ang makasusupil, sa mga alibughang di na mapigil, sama't kasalanang doo'y nakahimpil, dagling matutunaw pati mga taksil!