CAPITOLUL V REZERVA LA TRATAT Rezerva este o instituţie importantă a dreptului internaţional, care permite statelor ce nu sunt de acord cu dispoziţiile

(clauzele) unui tratat să devină parte la acel tratat. Multe din tratatele multilaterale sunt încheiate în cadrul unor conferinţe internaţionale, iar adoptarea lor se realizează adeseori pe baza votului majoritar al participanţilor. O parte dintre state pot însă să nu accepte anumite dispoziţii, adoptate prin votul majoritar. Opinia minoritară se e primă tocmai prin rezerve la rectificarea tratatului. Rezerva ca instituţie are la bază principiile dreptului internaţional public, cum ar fi e!alitatea statelor "i reciprocitatea. #onvenţia privind dreptul tratatelor de la $iena din %&'&, în art. (.%., define"te rezerva ca fiind un act unilateral al unui stat, independent de te tul tratatului, cu caracter facultativ, ce poate fi făcut în următoarele momente)  la semnarea tratatului*  la ratificarea tratatului*  la momentul aderării la tratat. Rezerva se face în scris, e pres, pentru a e clude sau a modifica efectul juridic al unei dispoziţii din tratat privind aplicarea tratatului faţă de statul rezervatar. +e e emplu) la ,#onvenţia asupra tuturor formelor de discriminare faţă de femei-, Rom.nia, ca stat rezervatar, în momentul ratificării a formulat rezervă. /ratatele închise, sunt acele tratate ce pot limita dreptul statelor de a e prima rezerve sau pot interzice rezerva. +e e emplu #onvenţia O.0.1. pentru +ezvoltarea 2ndustrială din %&3& interzice rezerva, de asemenea "i #onvenţia de la Monte!o 4a5 din %&6(. 7lte tratate limitează dreptul de a face rezervă la anumite clauze, preciz.nd articolele care nu permit rezerva. 8 istă "i tratate dechise, care condiţionează rezervele de cerinţa ca ele să fie compatibile cu obiectul "i scopul tratatului. Re!ulile aplicabile rezervei la tratate sunt următoarele) 9 o rezervă la un tratat internaţional produce efecte doar dacă este acceptată de toate părţile (o rezervă este acceptată, dacă o parte a tratatului nu face obiecţie în %( luni la notificarea sau publicarea rezervei)* 9 oricare stat parte a tratatului internaţional poate obiecta împotriva unei rezerve la acel tratat (ca e presie a suveranităţii "i e!alităţii în drepturi a statelor)*
1

Rom.nia "i9a retras rezervele de la .inter partes-. +eclaraţiile interpretative precizează poziţia statelor vis9<9vis de anumite clauze "i nu modifică aplicarea tratatului inte!ral între părţi. dacă nu9"i manifestă voinţa în acest sens* 9 tratatul nu se aplică între statul rezervatar "i cel ce a făcut obiecţia. cu e ceptia tratatelor comunitare.nd. V. fiind folosită în !eneral pentru cazurile c.9 obiecţia nu împiedică aplicarea tratatului între statul rezervatar "i statul care face obiecţia. +eosebirile dintre rezervă "i declaraţia interpretativa) Rezerva 9 modifică aplicarea prevederilor tratatului între statul rezervatar "i o altă parte* 9 î"i produce efectul juridic dacă este acceptată de o altă parte.tatele pot formula nu doar rezerve la tratat.nd tratatele interzic formularea de rezerve. 2 . se pot face rezerve numai dacă sunt acceptate de toate părţile* 9 rezerva referitoare la o or!anizaţie internaţională trebuie să fie acceptată de or!anul competent al or!anizaţiei* 9 rezerva la un tratat multilateral determină modificarea raportului juridic stabilit prin acel tratat între părţi* 9 rezerva. :rincipalul său efect este crearea de norme juridice prin care se stabilesc drepturi si obli!atii ale partilor "i sunt modificate sau stinse asemenea drepturi si obi!atii. dacă ultimul se opune* 9 la tratatul cu un număr redus de părţi. Efectele tratatului internaţional /ratatul este un contract care stabile"te drepturi si obli!atii ale partilor. fără a fi necesar acordul celeilalte părţi.1. ci "i declaraţii interpretative privind anumite clauze. acceptarea sau obiecţia la aceasta trebuie formulate în scris "i notificate părţilor* 9tratatul internaţional la care s9au făcut rezerve se aplică inte!ral între părţile care n9au făcut rezerve* rezerva "i obiecţia pot fi retrase oric.:rotocolul privind interzicerea folosirii !azelor to ice asfi iante. din obiectul "i scopul cărora rezultă că aplicarea inte!rală a tratatului este o condiţie a valabilităţii. Retra!erea trebuie să fie în formă scrisă* +e e emplu. /ratatul nu produce efecte directe pentru persoanele fizice "i persoanele juridice ale unui stat. +eclaraţia interpretativă 9 nu modifică raportul juridic între părţi. Orice tratat î"i produce efectele .

#ele mai multe state subordonează aplicarea tratatelor unor acte de drept intern (Be!ea =&>C(>>D). 8 ceptii)  dacă două tratate internaţionale au acela"i obiect "i acelea"i părti atunci tratatul anterior răm.2.n valabile.A. doar dacă e compatibil cu tratatul posterior*  9 dacă tratatul anterior cuprinde re!uli speciale. +e la re!ula aplicării teritoriale a tratatelor sunt e ceptate tratatele prin care se crează o or!anizaţie internaţională. completă a parţilor.ne valabil.nă pentru o perioadă de => de ani. 1nele tratate conţin prevederi în favoarea terţilor) 8 emplu) tratatele comerciale sau de navi!aţie care conţin clauza naţiunii celei mai favorizate. 8 emplu) . atunci tratatul bilateral e valabil dacă cele două state se 3 . fiecare aplicabile pe domeniile lor*  se poate ca părţile unui tratat anterior să nu apară ca părţi în tratatul posterior "i atunci ambele tratate sunt valabile*  dacă două state. Aplicarea în spaţiu i ti!p a tratatelor internaţionale a) aplicarea in spatiu presupune că tratatul se aplică pe teritoriul parţilor./ratatul nu produce efecte asupra statelor terţe.@.descifravointa reală. c. #onform #onvenţiei de la $iena din %&'& un tratat nu creaza drepturi si obli!aţii pentru un stat terţ fără acordul lui. b) aplicarea in timp este supusa principiului neretroactivitatii tratatului (conform #onvenţiei de la $iena din %&'&).nd două state părţi se obli!ă să beneficieze reciproc de tratamentul cel mai favorabil acordat unor state terţe în acela"i domeniu./ratatul privind re!imul internaţional al 7ntarcticii. 8 ceptie fac tratatele localizate care9"i produc efectele juridice într9o parte a teritoriului părţilor (de e . au încheiat ulterior un tratat bilateral. 1n rol dublu in aplicarea tratatului international revine or!anelor juridictionale interne care pot aplica un tratat după ce a fost ratificat "i publicat "i pot interpreta tratatul pentru a . ?n R. iar tratatul posterior cuprinde re!uli !enerale rezultă că ambele tratate răm. iar părţile au obli!aţia să identifice "i să aplice re!ulile tratatului prin mijloace proprii. 8 ceptie) tratatul ce cuprinde prevederi în sensul că ele sunt opozabile unor terţe state. 4avaria) "i tratatele prin care se fi eaza frontierele unor state. părţi ale unui tratat multilateral. aplicarea numai înr9un land. din %&=&. modificat în %&&% în care se prevede că e ploatarea resurselor continentului "i platoului său continental se am. V. Opinia dominantă este că un tratat este un izvor de drept internaţional prin el însu"i. care contrazice tratatul multilateral.

/otodată încetarea efectelor eliberează părţile de obli!aţiile asumate "i nu are caracter retroactiv. #arta O01 fi ează e pres această re!ulă) prioritatea tratatului multilateral. V. #are sunt efectele tratatuluiE F. #are sunt deosebirile dintre rezervă "i declaraţia interpretativăE D. $o%alit&ţi %e încetare' 9 denuntarea tratatului) tratate bilaterale* 9 retra!erea unei părţi) tratate multilaterale* 9 anularea tratatului internaţional. Teste %e autoe(aluare' %.uspendarea vizează obli!aţiile părţilor de a e ecuta prevederile unui tratat "i poate interveni în caz de ostilităţi între părţi.uspendarea temporară a unui tratat. 4 . 8numeraţi modalităţile de încetare ale tratatului. #ncetarea tratatelor internaţionale .". ori încălcarea unei norme jus co!ens). conform #onvenţiei de la $iena din %&'&. 8ste un act unilateral ce determină încetarea efectelor "i are caracter le!al dacă o parte a încălcat !rav prevederile tratatului* 9 abro!area tratatului internaţional care poate fi e presă sau tacită (c.n!erea unui stat sau a reprezentantului său.nd tratatul nu o menţionează). . +efiniţi rezerva la tratat. 0ulitatea absolută poate fi invocată de orice stat parte la un tratat sau de o or!anizaţie ori instanţă internaţională "i nu numai de statul victimă. (. se realizează în baza prevederilor sale sau ale #onvenţiei privind dreptul tratatelor. ?ncetarea efectelor unui tratat. are loc în cazul constatăriii nulităţii absolute (constr.retra! din tratatul multilateral. #ărui principiu este supusă aplicarea în timp a tratatului "i care sunt e cepţiileE =. este posibilă dacă tratatul prevede e pres acest lucru "i dacă părţile sunt de acord.

5 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful