‫בס"ד‬

‫מקדיש שדה אחוזתו‬
‫בעלים ראשונים‬
‫)ראובן או בנו*(‬
‫פדו אותה בשקל‬
‫ופונדיון לשנה‬

‫בעלים ראשונים‬
‫)ראובן(‬
‫הקדיש שדה אחוזתו‬

‫לא נגאל‬
‫לפני היובל‬

‫חוזר לשדה אחוזה‬
‫של בעלים )ראובן(‬

‫לא נגאל לפני‬
‫היובל השני‬

‫ר"א – נשאר אצל‬
‫הקדש שדה רטושין‬

‫נגאל ע"י‬
‫הבעלים לפני‬
‫היובל השני‬

‫נגאל ע"י אחר‬
‫בשקל ופונדיון‬
‫לשנה‬

‫מתחלק לכהנים‬
‫ביובל‬

‫אלעזר‬

‫לא יגאל עוד‬
‫בשדה שיצאה לכהנים‬
‫והקדישה כהן‬
‫ואתו בעלים למיפרקה‬
‫ואי כתב לאשר קנהו‬
‫דלא קא יהבי בעלים דמי‬
‫אבל הכא דקא יהבי דמי‬
‫תיקום בידייהו‪,‬‬
‫כתב רחמנא לא יגאל‬
‫סד"אמינא‪ :‬לא יגאל‬
‫אפי' שתהא לפניו כשדה מקנה‬
‫ת"ל‪ :‬עוד‬
‫לכמות שהיתה אינה נגאלת‬
‫אבל נגאלת שתהא לפניו כשדה מקנה‬

‫נשאר אצל הקדש‬
‫עד היובל השלישי‬
‫א"ד‬
‫בעלים ביובל שני‬
‫לאו כאחר דמו‬

‫חוזר להיות שדה‬
‫אחוזה של ראובן‬

‫ר"י ור"ש‬
‫נגאל ע"י אחר‬
‫לפני היובל השני‬

‫‪1‬‬

‫ערכין כו‬

‫אתמר‬

‫לאשר קנהו מאתו לאשר לו אחזת הארץ‬
‫יאמר לאשר לו אחוזת הארץ‬
‫מה תלמוד לומר לאשר קנהו מאתו?‬
‫שדה שיצאת לכהנים‬
‫ומכרה כהן‬

‫אהרון‬

‫הקדיש‬
‫שדהו‬

‫מכר‬
‫שדהו‬

‫נגאל ע"י‬
‫בעלים הראשונים‬
‫)ראובן(‬

‫הלוקח‬
‫)שמעון(‬
‫הקדיש אותו‬

‫חוזר להקדש ביובל‬
‫)כהן גואל לעולם(‬

‫יכול תחזור לבעלים הראשונים‬
‫)לאשר לו אחוזת הארץ(?‬
‫‪www.swdaf.com‬‬

‫מתחלק לכהנים‬
‫ביובל השני‬

‫והקדישה לוקח‬
‫וגאלה אחר‬

‫נגאל מהגזבר‬
‫ע"י אחר בשויו‬
‫)לוי(‬
‫חוזר לשדה אחוזה‬
‫של אהרון ביובל‬

‫ת"ל‪ :‬לאשר קנהו מאתו‬

‫בשנת היובל‬
‫ישוב השדה‬
‫לאשר קנהו מאתו‬
‫יכול יחזור לגזבר‬
‫שלקחו ממנו?‬
‫ת"ל לאשר לו‬
‫אחוזת הארץ‬

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful