C. W.

LEADBEATER

A CSAKRÁK
TANULMÁNY

MAGYAR TEOZÓFIAI TÁRSULAT

A mű eredeti címe:
C.W. Leadbeater: The Chakras
The Theosophical Publishing House,
Adyar, 1969

Fordította: Reicher László, 1995
Életrajz és lektori munkák: Nagyiday Adrienne Grafikák: Illés Irén

© Magyar Teozófiai Társulat, 2006
Második, javított kiadás
Minden jog fenntartva.
ISBN 963 85807 3 9
Felelős szerkesztő: Martinovich Tamás
Felelős kiadó: a Magyar Teozófiai Társulat elnöke
Nyom dai mun kák: BVG Print Kft.
Felelős vezető: Nyírő András

1

TARTALOMJEGYZÉK
ILLUSZTRÁCIÓK JEGYZÉKE
ELŐSZÓ A MAGYAR KIADÁSHOZ
ELŐSZÓ AZ ELSŐ ANGOL KIADÁSHOZ

3
4
4

I.

AZ ERŐ-KÖZPONTOK
6
A csakra szó értelme. Előzetes magyarázatok. Az éte-rikus testmás. A központok. Az örvények
alakja. Az ábrák. A gyökér-csakra. A lép-csakra. A köldök-csakra. A szív-csakra. A torok-csakra. A
szemöldök-csakra. A korona-csakra. A központok más leírásai.
II.

AZ ERŐK
15
Az elsődleges- vagy életerő. A kígyótűz. A három gerinccsatorna. Az erők házassága. A
szimpatikus idegrendszer. A gerincben lévő központok. A vitalitás. A vitalitás gömböcske. A
gömböcskék pótlása. Pszichikai erők.
III.
A VITALITÁS ABSZORBEÁLÁSA
28
A gömböcske. A lila-kék sugár. A sárga sugár. A zöld sugár. A rózsaszín sugár. A narancs-vörös
sugár. Az öt váju. Vitalitás és egészség. Az üres atomok sorsa. A vitalitás és a magnetizmus.
IV.
A CSAKRÁK FEJLŐDÉSE
35
A felébresztett központok működése. Az asztrális központok. Az asztrális érzékek. A kundalini
felkeltése. Az éterikus csakrák felébresztése. Alkalmi tisztánlátás. A túl korai felébresztés veszélye.
A kundalini spontán felébredése. Személyes tapasztalat. Az éterikus szövedék. Az alkohol és
kábítószerek hatása. A dohány hatása. A kapuk megnyitása.
V.

A LAJA JÓGA
44
A hindu könyvek. A csakrák hindu felsorolása. A csakrákon lévő ábrák. A szív-csakra. A
szirmok és betűk. A mandalák. A jantrák. Az állatok. Az istenségek. Meditáció a testen. A csomók.
A másodlagos szív-lótusz. A szívben meditálás hatása. Kundalini. Kundalini felébresztése.
Kundalini felemelkedése. A kundalini célja. Következtetés.
CHARLES WEBSTER LEADBEATER

56

2

ILLUSZTRÁCIÓK JEGYZÉKE
SZÍNES KÉPEK
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.

A gyökér-csakra
A lép-csakra
A köldök-csakra
A szív-csakra
A torok-csakra
A szemöldök-csakra
A korona-csakra
Gichtel szerinti csakrák
A vitalitás áramlatai
A csakrák és az idegrendszer
ÁBRÁK

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

A csakrák
A korona-csakra ábrázolásai
A három kiáradás
A gerinci csatornák
Az erőformák
Az erők összetett formája
A végső fizikai atom
Az agyalapi és a tobozmirigy
A szív-csakra hindu ábrázolása

8
12
16
18
20
21
23
35
45

TÁBLÁZATOK
1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.

A csakrák
A csakrák és plexusok (idegfonatok)
A prána és a princípiumok (tudathordozó eszközök)
Az öt prána-váju
A lótusz szirmok színei
A szanszkrit ábécé
Az elemek szimbolikus formái

3

8
22
30
31
45
47
48

ELŐSZÓ A MAGYAR KIADÁSHOZ
E könyv magyar kiadása sok helyes ismeret hiányát igyekszik pótolni azok számára, akik
komoly, őszinte és tiszta szándékkal akarják a teljesebb emberi természetet elmélyülten
tanulmányozni, hogy az egész emberiség tagja ként, a földi természet és a kozmosz szerves
részeként alkotóan segítsenek a fejlődés és szellemi kibontakozás irányába.
A mű a szerző közvetlen tapasztalatait és meglátásait tartalmazza, és bár sohasem igyekezett
azokat valamilyen tekintély alapján elfogadtatni, mégis igen hasznosak lehetnek a különféle
forrásokból származó esetleges tévedések helyesbítésében.
Ez a magyar kiadás az eredeti mű nyolcadik, 1969-es Adyar-i reprintje alapján készült, amelyhez
akkor néhány magyarázó lábjegyzetet csatoltak, és néhány olyan mondatot hagytak ki, amelynek
csak az eredeti kiadás idején volt jelentősége.
A kiadó kötelességének érzi, hogy a könyv olvasóit és tanulmányozóit figyelmeztesse a
tapasztalt és avatott vezető nélküli kísérletezés súlyos veszélyeire. Különösen figyelem be ajánlja e
könyv IV. fejezetének „A túl korai felébresztés veszélye” című szakaszát.
Végül köszönettel tartozunk mindazoknak, akik e könyv elkészítésében és kiadásában segítettek.
A KIADÓ

ELŐSZÓ
AZ ELSŐ ANGOL KIADÁSHOZ
Amikor az ember úgy kezdi érzékeit fejleszteni, hogy egy kissé többet lásson, mint a többi
ember, akkor új, lenyűgöző világ tárul fel előtte, és azon világ tárgyai között a csakrák az elsőkként
vonják magukra figyelmét. Embertársai is új megvilágításban tűnnek fel előtte. Velük kapcsolatban
sok mindent észrevesz, ami addig rejtve volt előtte, és ezért meg tudja érteni és méltányolni őket,
vagy (amikor szükséges) segíteni is sokkal jobban tud, mint előzőleg. Gondolataik és érzelmeik a
szeme előtt öltenek színt és formát, fejlődési fokuk és egészségi állapotuk világos ténnyé válik
puszta következtetés helyett. A csakrák ragyogó színe és gyors, szüntelen mozgása azonnal felkeltik
figyelmét. Természetesen tudni akarja, hogy azok micsodák, és hogy mit jelentenek. E könyv célja,
hogy ezekre a kérdésekre feleljen, és hogy valamilyen fogalmat adjon azoknak, akik még nem
kísérelték meg, hogy szunnyadó képességeiket legalább erre a kis részletre vonatkozóan – amit a
náluk szerencsésebb testvéreik láthatnak – kibontakoztassák.
Az eleinte elkerülhetetlen téves fogalmak tisztázásához határozottan meg kell érteni, hogy nincs
semmi furcsa, sem természetellenes az olyan meglátásban, amely némely embert képessé tesz az
átlagembernél többet észlelni. Ez egyszerűen azon képességek kibővítése, amelyeket mindnyájan
ismerünk. Ahhoz, hogy ezeket megszerezhessük, érzékenyebbé kell tennünk magunkat azon
rezgések iránt, amelyek gyorsabbak, mint amelyekre a mi fizikai érzékeink rendes körülmények
között válaszolni képesek. Ezeket a képességeket a fejlődés folyamán mindenki eléri, de néhányan
közülünk külön fáradságot vettek maguknak, hogy a többinél előbb fejlesszék ki. Ez sok-sok év
kemény munkája árán történik, amelyre a legtöbb ember aligha vállalkozna.
Tudom, hogy sok olyan elmaradott ember van, aki az ilyen erők létezését tagadja, mint ahogyan
még léteznek olyan vidékek, ahol soha sem láttak vasutat, vagy más technikai csodát (a könyv
1927-ben jelent meg! – a ford.). Arra most sem időm, sem helyem nincs, hogy ilyen meg
győzhetetlen tudatlansággal szemben érveljek. Csak a Clairvoyance (Tisztánlátás) című könyvemre,
vagy egy sor más író ezzel a témával foglalkozó művére utalhatok. Az egész dolgot már
számtalanszor bebizonyították, és senkinek nem lehet tovább kétsége, aki a bizonyosság súlyát
értékelni tudja.
Sokat írtak a csakrákról, de főként szanszkritül vagy valamely indiai tájnyelven. Erről csak
nemrégen jelent meg egy angol nyelvű könyv. A csakrákat magam is megemlítettem a kb. 1910-ben
4

megjelent The Inner Life (A belső élet) c. könyvemben. Azóta Sir John Woodroffe nagyszerű műve,
a The Serpent Power (A kígyóerő) is megjelent, és néhány indiai könyvet is lefordítottak. A csakrák
jelképes rajzai, amelyeket az indiai jógik használnak, a The Serpent Power (A kígyóerő) című
könyvben láthatók, de amennyire én tudok róla, az ábrák, amelyeket ebben a könyvben bocsátok
közre, az első kísérlet, hogy úgy mutassák be a csakrákat, ahogyan valójában mutatkoznak azok
előtt, akik látni képesek. Tulajdonképpen főként azért írom ezt a könyvet, hogy barátom, Edward
Warner tiszteletes nagyszerű rajzait a nyilvánosság elé tárjam, és egyben mély hálámat fejezzem ki
mindazon időért és fáradságért, amit e munkának szentelt. Köszönettel tartozom még fáradhatatlan
társamnak, Ernest Wood professzornak a témánkkal kapcsolatos indiai szempontok összegyűjtéséért
és rendezéséért, amelyeket az V. fejezet tartalmaz.
Miután más munkákkal is nagyon el vagyok foglalva, csupán az volt a szándékom, hogy az
ábrákhoz összegyűjtsem, és mint kísérő szöveget újból nyomtassam a különféle cikkeket, amelyeket
a tárgyra vonatkozóan már régebben írtam. Azok átnézésekor azonban bizonyos kérdések merültek
fel bennem, és egy kevés kutatás olyan tényekhez juttatott, amelyeket kötelességemnek tartottam
pótolni. Érdekes, hogy mind a vitalitás-gömböket, mind a kundalini-gyűrűt Dr. Annie Besant
figyelte meg, és még 1895-ben, mint hyper-meta-proto elemeket jegyezte fel, bár akkor nem
követtük azokat annyira, hogy egyiknek a másikhoz való viszonyát, és azt a fontos szerepet,
amelyet az emberi élet háztartásában játszanak, felfedeztük volna.
1927.

C.W.L.

5

akkor az „a törvény kerekének forgatása. éppen úgy. származtatott és jelképes értelemben is. és azon egy egész kissé túl is terjed. hogy a gondolati és érzelmi rezgéseket az asztrális világból a látható. 6 . hogy ez a bámulatosan bonyolult szervezet hogyan működik. A mindennapi felületes beszélgetésben az ember néha megemlíti a lelkét. bevezető magyarázatként érdemes néhány szót ide illeszteni.” A csakra szó – amely bennünket a jelen esetben érdekel – speciális használata szerint az ember éterikus másának felszínén lévő kerékszerű örvényléseket jelenti. és az a valami. és leírja. amely. és amit a teozófiában éterikusnak nevezünk. A fizikai test apró részleteinek megismerésében a múlt század folyamán óriási előrehaladás történt. amely által az alacsonyabb világban működik. a közönséges látással nem észlelhető eszközei is vannak. Az ember a lélek.) A fizikai testnek ez a láthatatlan része nagyon fontos számunkra. mint az annak megfelelő szót az európai nyelvekben. amely felette lebeg. Közülük a legtöbben nem is tudnak olyan anyag létezéséről. Ezekkel azonban jelenleg nem foglalkozunk. amelyen keresztül a testet életben tartó életerők áramlanak. és legalább általános elgondolásuk van arról. akinek teste. A buddhista hívő számára pontosan ez a kifejezés jelentőségének lényege. amelyek elég sűrűk ahhoz. Ahogy mi a sors kerekéről beszélünk. sűrűbb fizikai anyagba továbbítsa. más. a valódi ember. mert a látható eszköz mellett. Bár ha pusztán a szavakat fordítjuk le. a tulajdona. Használják még különféle másodlagos. Az orvostudomány tanulmányozói most már ismerik e test elképesztő összetettségét. mint a Dhammachakkappa-vattana Szutta ismertette a tanát (chakka a páli nyelvben a szanszkrit csakra megfelelője). A tisztánlátó (clairvoyant) számára ez. és éppen az ellenkezője igaz. hogy szemmel láthatók legyenek. ELŐZETES MAGYARÁZATOK Minthogy ez a könyv valószínűleg olyanok kezébe is kerülhet. amelyek által az érzelmi és mentális világokkal érintkezik. valójában több teste van. Ha ez nem szolgálna híd gyanánt. úgy mond a buddhista élet. és kereket jelent. egy bizonyos fajta megkötött léggömb. amit korábban a tér „aether”-ének neveztek.és halálkereket. Ez laza. vagyis ennek a testnek járuléka. amelynek értelmét Rhys Davis professzor költőien így adta meg: „Forgásba hozni az igazság és igazságosság egyetemes birodalma királyi hintójának kerekét”. azonban a közönséges látás számára láthatatlan. mert ez az az eszköz. akik a teozófiai kifejezéseket nem ismerik. FEJEZET AZ ERŐKÖZPONTOK A CSAKRA SZÓ ÉRTELME A csakra szó szanszkrit kifejezés. mint halványan világító lilásszürke ködtömeg. jól látható. pontatlan és félrevezető megállapítás. hogy Buddha az első nagy prédikációjában. és ezen azt érti. bár még fizikai. nem arra gondolunk. és valamilyen bizonytalan úton-módon van hozzá erősítve. akkor az Ego (az egyéniség) nem tudná az agy sejtjeit használni. amelyen át beszél.I. Áthatja a test sűrűbb részeit. AZ ÉTERIKUS TESTMÁS A figyelmüket természetesen a test azon részeire kellett korlátozniuk. amit léleknek neveznek. hogy a test. (Amikor ezt a szót használjuk.

méreteikben erősen megnövekedett. azonban amikor felébresztik. amelyek apró napokra hasonlítanak. a légzéshez pedig levegőre van szüksége. Bárki. de amikor az anyagba burkolózik. Valamennyi kerék szüntelenül forog. táblázatban (l. szervezetéről és elrendezéséről. mivel sokkal nagyobb mennyiségű energia áramlik át rajtuk. és hogy élhessen. A fejlettebb embernél azonban ragyognak és eleven fénnyel lüktetnek. hogy azokat magába vonja. Powell gyűjtötte össze. amelyből virágok hajtanak ki. bár a fejletlen emberben általában lassan mozognak. A virág szára mindegyik csakra esetében a gerinc egy-egy pontjából indul ki. bár közülük egy rendszerint túlsúlyban van a többivel szemben. így tehát a gerincet a másik oldalról nézve. némi elképzelésünk lehet a csakra általános megjelenési formájáról. és mindegyikük középpontjába vagy nyitott szájába folyamatosan áramlik erő a magasabb világokból. mintha nagyon kifinomult vegyi elem lenne. Ez annak az életfolyamnak a megnyilvánulása. de most a fizikai világbeli megnyilvánulásával foglalkozunk. könnyen láthatja azokat. Ezen energia-beáramlás nélkül a fizikai test nem létezhet ne. arra van szüksége. amelyeken át energia árad az ember egyik testéből vagy tudathordozó eszközéből a másikba. a 16. Ezért tehát a központok mindenkiben működnek. kétujjnyi átmérőjű kis köröknek mutatkoznak. A csakrákat néha bizonyos fizikai szervekkel összefüggőnek említjük. oldalon) olvasható a magyar és a szanszkrit elnevezés. valamint a vitalitás három formájára. Ha elképzeljük. mint egy központi szárat látjuk (lásd a IX. és amit mi elsődleges erőnek nevezünk. hogy közvetlenül belenézünk egy tölcsér-alakú virág kelyhébe. Amikor még egészen fejletlenek. Az emésztéshez táplálékra és vízre. sziporkázó. 7 . Valamennyi síkon vagy szinten létezik. életre keltik azokat. és kelyheik bizonyos távolságra. Ennek eredményeként további képességek és lehetőségek nyílnak meg az illető számára. A KÖZPONTOK A csakrák vagy erőközpontok olyan összekötő/érintke-zési/kapcsolódási pontok. Az 1-es ábrán a csakrák felnagyított vázlatos ábráival körülvett emberi alak látható. Ez az erő hétféle természetű és minden formája e központok mindegyikében működik. Erről évekkel ezelőtt több könyvben már írtam. éppen csak a szükséges örvénylést idézve elő. az éterikus test felületén nyílnak ki. képet). és a The Etheric Double (Az éterikus testmás) című könyvben adta ki. mint csészealjakhoz hasonló mélyedéseket vagy örvényeket az éterikus testmás felületén. Ennek megértéséhez tudnunk kell valamit testünk ezen éterikus részének felépítéséről. aki a tisztánlátás (clairvoyance) legcsekélyebb fokával rendelkezik. ábrán látható és az 1. az 1. amelyek az átlagos embernél homályosan fénylenek. A hét központ.E. ragyogó körökként láthatók. azt a benyomást kelti. Az erről eddig megjelent minden adatot A. amellyel jelenleg foglalkozunk. amely a Nap Logosz második aspektusából ered. Ez a vitalitás lényegében erő. hogy három különböző forrás állandóan ellássa. Valójában a szilárd test körvonalain kissé túlterjedő éterikus test felületén mutatkoznak.A fizikai test élete folytonos változás.

a napfonat fölött Szív-csakra Anáhata A szívnél Torok.MAGYAR ELNEVEZÉS SZANSZKRIT ELNEVEZÉS HELYE A TESTEN Gyökér.vagy gégecsakra Vishuddha A torok elülső részén Szemöldök.vagy homlok-csakra Ádzsnyá A két szemöldök között Korona-csakra Szahaszrára A fejtetőn 8 .v. alapcsakra Múládhára A gerinc tövénél Lép-csakra *1 A lép felett Köldök-csakra Manipúra A köldöknél.

táblázat 9 .1.

miután behatolt az örvénybe. különböző hosszúságú hullámok mentén mozognak. A csészealjszerű mélyedés körül forgó másodlagos erők mindegyikének megvan a saját jellemző hullámhossza. Olyan valakinél. Annak az ábrának eredetijét Adyarban. személyi. egyenes irányban haladnának. Példa erre. a 4-esben a felsőbb érzelmi szinten. aki már bizonyos fokig működésbe hozta azokat. vázára hasonlítanak. mintha az örvények középpontja kerékagy lenne. az alsó-. Az egyik a földből jövő kígyótűz. de ahelyett. a Teozófiai Társulat székházában lévő archívumban őrzik. ennek megfelelően nevezhetjük azokat fiziológiai. kötetének 364. Már az eddig mondottakból is kitűnik. hogy a központok nagysága és fénye az egyes embereknél különbözik. mint a másik. ennek ellenére rendszerint mindegyiknek saját uralkodó színe van. és a másodlagos erő az elsődleges erő sugárzó áramai fölé és alá. A hullámhosszak mindegyike az erőkben lévő kisebb hullámhosszak többszöröse. hanem különlegesen fényes is. amelyre hivatkoztam. amint a képeken is látható. úgyszintén merőlegesen sugárzik ki belőle. hogy a testbe ezen a fizikai szinten beáradó két erőt fogadják.és a felsőre. az 5-ös ben pedig az alsóbb mentálison át. ahogyan Madame Blavatsky Mr. ezek a másodlagos erők viszonylag nagy. Ezt a gyöngyház-szerű. illetve szellemi csakráknak. Úgy látszik. mint a gyöngyháznak. akárcsak egy bizonyos színű fénynek. Ezek az embert a személyiségén át elérő erőkkel függenek össze: a 3-as központ esetében az alsóbb asztráli-son (érzelmi szinten). Az ilyen hullámok miatt írták le a keleti könyvek a központokat gyakran nagyon költőien virághoz hasonlónak. hogy e küllők segítségével mintegy horgas kampókkal köti össze ez az erő az asztrális és az éterikus testet. Amint az erők az örvényben körülfutnak. az elsődleges erő sugárzása pedig a küllői. és valószínűleg ezer és ezer van egy hullámzáson belül. hogy ezek a központok a test bizonyos idegközpontjait táplálják. a másik pedig a Napból jövő vitalitás. Mindezen hullámoknak vagy szirmoknak megvan az a pávafarokhoz hasonló csillogó hatása. sőt még ugyanannál a személynél is az egyik központ sokkal fejlettebb lehet. az annak megfelelő központ nemcsak sokkal nagyobb lesz. aki egy bizonyos központon át kifejeződő egyes tulajdonságokban nagyon kiváló. Úgy látszik. Olcott Old Diary Leaves (Régi naplójegyzetek) című könyve I. A küllők száma különböző az egyes erőközpontokban. vagyis a mágnesrúd irányára merőlegesen áramlik. A hullámok száma a kerékben lévő küllők számától függ. Maga az elsődleges erő. ezek az egymást kosárfonás módjára keresztező különböző nagyságú rezgések idézik elő azt a virágformát. és ez határozza meg a minden központban látható hullámok vagy szirmok számát is. ahogy azok tisztánlátással valamely eléggé fejlett és intelligens embernél láthatók. amely a tekercsben a tengelyre. ezüstös fényt a szanszkrit művekben a vízen csillogó holdfényhez hasonlítják. mint ahogy az indukciós tekercsbe tolt mágnesrúd elektromos áramot indít. 4-es és 5-ös számú csakrák. de a rajzok legalább valamilyen fogalmat adnak e fénykerekek valódi megjelenéséről. A mi színeink természetesen nem eléggé ragyogóak. mert egyik földi szín sem lehet az. a kocsikerék küllői közé befont vessző módjára szövődik be. A hullámhosszak végtelenül kicsik. és főképpen az a rendeltetésük. A KÉPEK A könyvben lévő képek a csakrákat úgy mutatják be. mint amiket Velencében készítenek. hogy mint a fény.S. és ragyogó arany sugarakat bocsát ki. oldalán található. Másolata – bár nagyon tökéletlenül – H. Moses Stainton auráját kivetítette. 10 . de egyenes vonalakban. A csakrák természetszerűen három csoportra oszlanak. A csakrák képei körülbelül a valóságos méretüknek megfelelőek. Még inkább bizonyos csészealjakra vagy olyan szivárványos hullámos üvegre. Az első és a második csakrának kevés küllője vagy szirma van. olyannál. a közép.AZ ÖRVÉNYEK ALAKJA Ez a kívülről minden központba áradó isteni energia a saját irányára merőlegesen (vagyis az éterikus testmás felületén) másodlagos erőket indít el hullámzó körforgásban. A középső csoport központjai a 3-as.

kép) a lépnél van. miután az agyalapi miriggyel és a tobozmiriggyel vannak kapcsolatban. a lustaság. a könyörület és hasonló tulajdonságokkal hozzák kapcsolatba. Vannak azonban bizonyos figyelembe veendő tények. Amikor a másodlagos erő mindegyik küllőn áthalad. és oly módon rezeg. bár a különbség csekély. hogy minden egyes csakra esetében hasonló összefüggés tapasztalható vitalitásának színével. sárga. Az bizonyos. a hetedik változatot pedig a kerékagy szívja magába. de csak akkor kezdenek működni. vagyis sziromra oszlik. a lép-csakra (II. amikor valaki már elért egy bizonyos fokú szellemi fejlettséget. E színárnyalaok mindegyike olyan erőformára utalhat. az alap-csakrának (I. izzó és napszerű. Eddig még nem találkoztam olyan ténnyel. tüzes narancsvörös színű. amelyek a központ körül váltakozva áramlanak a különféle küllők alatt és felett. hogy tíz hullámra. A kerék hat részének mindegyike az életerő formáinak valamely túlsúlyban lévő színét. zöld és violaszínt mutatja. A LÉP-CSAKRA A második központ. jellegzetességeikben ezek a küllők mégis különbözőek. Bár a szirmokhoz való hasonlatosságot ugyanazok az erők idézik elő. Amikor ez a csakra működik. Ez olybá tünteti fel. amely szorosan összefügg azzal az életerő-típussal. mint akár a karizmok kifejlesztése.A 6. kép) a köldöknél. amelyet a lép-központ küld bele. felossza és szétárassza. amelyek alapot adhattak erre a különös elgondolásra. hogy a köztük lévő résekkel piros és narancsszínben váltakozó négyfelé osztódás hatását keltik. A KÖLDÖK-CSAKRA A harmadik központ vagy köldök-csakra (III. hogy ezen erőközpontok különböző szirmai valamely erkölcsi tulajdonságot képviselnek. hogy találkoztam olyan emberekkel. és amikor ez a tulajdonság megerősödik. különlegesen ragyogó. akikben egyes központok teljes működésben voltak. de ezek kifejlesztése nem látszik szorosabban összefüggeni az erkölcsiséggel. hogy valakinek több vagy kevesebb van az adott tulajdonságból. Valamely központban a szirmok attól függően működnek. és hogy annak a tulajdonságnak a kifejlesztése hozza működésbe a központot. Ilyenképpen a színárnyalat elmélyülése vagy gyengülése útmutatás lehet arra. néha pedig lángoló kereszttel jelölik meg a kígyótüzet. és feladata. amely benne lakozik. narancs. és nem könnyű ennek lehetőségét felfogni. Ezért jelképezik gyakran kereszttel ezt a központot. Ez nagyon szoros kapcsolatban van az érzésekkel és az érzelmek különféle 11 . a vele összefüggő rezgés is kifejezettebbé válik. Ez az életerő azután hat vízszintes áramlaton át sugárzik szét belőle. mert a megjelenésüket könnyen felismerhető erők idézik elő. Ezért hullámzásai olyanformán rendeződnek. Pl. és 7. Valóban megfigyelhető. mintha a kereszt jelét mutatná. és mindegyik más színű. A GYÖKÉR-CSAKRA A gerincoszlop alsó végén lévő első központnak. bár az erkölcsi előmenetelük semmiképpen nem volt kivételesen magas szintű. nagy szellemiségű és a lehető legnemesebb erkölcsű egyénekben a központok még alig voltak vitalizálva. mert a beáramló erő alkotórészeire vagy jellemzőire bomlik szét. kép) elsődleges ereje van. a Dhjánabindu Upanishad-ban a szív-csakra szirmait az odaadás. Tehát a két fejlődés között nem látszik szükségszerű összefüggés. hogy a Napból hozzánk jövő életerőt szétválassza. amely tízfelé sugárzó elsődleges erőt kap. Azt is hallottam. specializált befolyást sugároz. hogy ezeket az erőket felkeltették-e vagy sem. amely ezt határozottan megerősítette volna. amely segít valamely erkölcsi tulajdonság kifejlesztésében. Ennek a központnak így hat szirma vagy hullámzása van. vagy a napfonatnál (soláris plexus-nál) van. míg más. és ezért kissé megváltoztatja az árnyalatát. a harag. központok a többitől elkülönülnek. annak befolyása által bizonyos fokig módosul. amely négy küllőn sugárzik szét. és ezért mindegyik küllő sajátságos. a piros.

és mind között a legpompásabb. állandóan növekszik. kép) a két szemöldök között. összesen 96 ilyen hullámzásra van felosztva. ami azután előidézi a tizenkét hullámot. és így tizenhat látható osztása van. hogy azok az elsődleges erő árnyalatainak változását jelentik. bár van benne sok zöld is. Még nem ismerünk minden tényezőt. kép) és ragyogó aranyszínű. kép) a fejtetőn van. de amikor az ember magasabb és állandóbb princípiumaihoz érünk. Kezdetben akkora. amely felébred. Addig is annyi világos. hogy a hinduk ezt a központot kétszirmúként említik. leírhatatlan színhatásokat mutat. mert a benne lévő elsődleges erő tizenkét küllőt hoz létre. azt látnánk. mintha a belseje kifelé fordulna. és nagylelkűen szétosztja azt egész környezetének. A SZÍV-CSAKRA A negyedik központ a szívnél van (IV. Tartalmazni látszik a színkép valamennyi színárnyalatát. mivel a külső kör elsődleges erőkisugárzásainak száma 960. és szinte felfoghatatlanul nagy a rezgésszáma. amely egy csakra küllőinek számát meghatározza. Uralkodó színe a piros árnyalatainak különös vegyüléke.fajtáival. Ekkor már 12 . A HOMLOK-CSAKRA A hatodik. mert az elsődleges erőnek ennyi számú kisugárzása van. és ez nincs is nagyon messze a valóságtól. sok száz megfigyelésre és összehasonlításra van szükség. kép) tizenhat küllője. ami ennek a csakrának kisebbik tevékenysége. mert mind ezen. a homlok-központ (VI. és többé már nem a befogadás. benne sok sárgával. pedig ha az előző központokhoz hasonlóan számlálnánk meg a hasonló tulajdonságú hullámzásokat. a másik fele pedig túlnyomórészt liláskék. hanem a kisugárzás vezetékévé válik. Az egyik fele főként rózsaszínű. de általános hatása ezüstös. mint ahogyan a többi is. Minden egyes körnegyede három részre oszlik. A küllőknek 16-ról 96-ra és aztán még meglepőbb változással 96-ról 972-re változása ezen és a következő csakra között arra utal. A KORONA-CSAKRA A hetedik központ. és a közepében arannyal áthatott fehér fényben csillogó másodlagos központi örvénye van. Ez a csakra az étertestben eleinte mélyedésként van jelen. úgy tűnik. mind a többin át az isteni erő áramlik kívülről befelé. de amint az ember a szellemi előmenetel ösvényén halad. de uralkodó színe alapjában véve a lila. Színében sok a kék. csillogó és a fodrozódó víz felszínén ragyogó holdfényre emlékeztet. A hindu könyvek ezer szirmúnak írják le. A részek felváltva főként pirosak és főként zöldek. bár szinte alig lehetséges a különálló szirmok hatását vázolni. Amikor teljes működésben van. és amelynek tizenkét saját hullámzása van. Azonban amikor az ember ráeszmél helyzetére. ugyancsak szorosan megegyezően az azokat éltető vitalitás különleges fajtáinak színeivel. A TOROK-CSAKRA A toroknál lévő ötödik központnak (V. amit újból és újból ismételni és ellenőrizni kell. mint a többi. Kifejlődésének másik jellegzetessége is van. Mielőtt erről sokkal többet mondhatnánk. akkor az egész csakra kifordul. hogy a személyiség szükségleteit korlátozott számú erőtípus is kielégíti. az addig tárgyaltaktól teljesen eltérő központokkal van dolgunk. Ez a csakra rendszerint az utolsó. Ennek minden sugárvonala pontosan látható az ábrán. de az már nyilvánvaló. Talán ez az oka. hogy egy-egy fele negyven nyolc. a korona-csakra (VII. mintha ketté lenne osztva. Részeiben váltakozva a kék és a zöld szín érvényesül. amely a kifejezésre jutásához az energia módosulásának sokkal nagyobb választékát igényli. olyan összetettséggel és sokrétűséggel találkozunk. hogy jellegében a többi csakra mindegyikétől különbözik. hogy az isteni fény királya. hogy most egészen más. Ehhez járul. amíg majdnem az egész fejtetőt beborítja.

hogy a képeket csak a szerző halála után 10 évvel. A Szentírás fentebb említett része azt jelenti. Gichtel ezen művéből – a kiadók szíves engedelmével – másoltuk a VIII. A 2. azután az ebből kiemelkedő kisebb 12-es kupolát. ábrán a Jáva-szigeti Borobudurban. bár az 1736-os kiadásban írják . hogy Ő azt munkájában felhasználhassa. A könyv pedig főként ezen ábrák leírása. és azon iskolának kb. amelyet létrehozott. mivel abból lángkorona lövell ki. hogy a szobor a csakrát jelképező hajviseletet hord. a kisebb Upanishádok némelyikében. Ez az elfogadott mód ennek ábrázolására. A jobboldalt lévő fej Brahmáé. Ezt a könyvet eredetileg 1696-ban adták ki. a Japánban lévő Narában található Hokké-do Tódai-ji-ban (amely i. Jakob Boehme tanítványa írt. hogy a szahaszrára csakra két rétegét másolták le: először a 960 sziromból álló nagyobb kupolát. amit majd egy későbbi fejezetben megkísérelünk magyarázatokkal együtt összefoglalni. Sok esetben látható. a Buddha-szobor fején láthatót rajzolták meg. Ma is sok hindu jógi használja azokat. Így az arany koronát folytonosan újból és újból leteszik. Erre a tárgyra vonatkozó hindu forrásból sok érdekes felvilágosítás áll rendelkezésünkre. amit elnyert. amely számára valóságos koronát képez. kijelentette. hogy mindent. és ebben a formában található az egész keleti világban az Úr Buddha ezer és ezer képmásának fején. 749-bó1 származik). A magas fejlődési szintre emelkedett emberben ez a koronacsakra fényt és dicsőséget áraszt. Egy barátom. A KÖZPONTOK MÁS LEÍRÁSAI E hét erőközpont leírásával gyakran találkozunk a szanszkrit irodalomban. szüntelenül mintegy a Logosz lábai elé helyezi. egyes európai misztikusok is ismerték a csakrákat. és aki valószínűleg a Rózsakeresztesek titkos társaságához tartozott. az állandóan újból kialakul. Megvan ez a keresztény jelképrendszerben is a „huszonnégy vén” fején lévő koronában. Ez nyilvánvalóvá válik a Theosophia Practica című könyvből. ahol szabadon használják a csakrákat. amely a fejből kupolaszerűen a dicsőség valóságos koronájaként emelkedik ki. amelyet ugyancsak Theosophia 13 . mindazt a csodás szellemi erőt. Ezen láthatjuk. 16 ezer tanítványa van szétszórtan egy nagyobb területen. aki ismeri India belső életét. Johann Georg Gichtel.nem bemélyedés. amit előidézett. hanem kiemelkedés. minden nagyszerű karmát. hogy ismer Indiában egy iskolát. Úgy látszik.u. Az istenségek és nagy emberek keleti képein és szobrain gyakori ez a kidudorodás. képet. 1710-ben nyomtatták ki. amelyet egy jól ismert német misztikus. mert amint az erő felbuzog benne. amelyet azok örökösen Isten trónja elé vetnek. a Puránákban és a tantrikus művekben. bár a másik oldalon lévőtől kissé különbözik. A művet meg kell különböztetni az összegyűjtött Gichtel levelezéstől.

A képek leírásánál a szellemi élet nehézségeire és problémáira vonatkozó hosszadalmas. amelyet 1897-ben adott ki a Bibliotheque Rosicrucienne (4. A Theosophia Practica-ban kinyomtatott képeket nyilván titkos természetűnek tekintette. látszólag nincs határozott oka. ebben a könyvben a még sötétség állapotában lévő természetes emberrel foglalkozik. a föld a tüdőben és a levegő a hólyagban lakozik. A csakrák a szabadkőműves titkok 14 . század legalább egyes misztikusai tudtak az emberi test hét központjának létezéséről és helyéről. További bizonyíték arra. hogy a szabadkőművesség szertartásaiban is láthatóak. ami az igazi okkultizmust és miszticizmust jellemzi. ízlelt és észlelt”. ahogyan a vonal azokat érinti. amiről írt. Még arról is felvilágosít bennünket. azt tetszésünk szerint foghatjuk fel. feltehetően olyané. a Naphoz a szív-csakrát (bár láttuk. ezért némileg mentségére szolgál. ahová tartozott. Az emlékműveken is látható. hiányzik az a pontosság. amelyeket abban a misztikus iskolában használtak. vagyonát pedig elkobozták. mi módon és hol vannak a központok a belső emberben: a szerint. és hűségesen adták kézről-kézre mindmáig. ahol élete hátralevő 40 esztendejét töltötte. és ezek szembetűnő részletei beláthatatlan időkből származnak hozzánk. teológiát és jogot tanult. hogy a tűz a szívben. a XVII. Könyvének címlapján azt írja. bár sokszor egészen érdekes elkalandozásokat enged meg magának. mint a legtöbb korabeli misztikusnál. A csakrákhoz megfelelő bolygókat is jelölt. és minden központon keresztülmegy. Végül Hollandiában talált menedéket. Az e könyvben látható képeket a Theosophia Practica francia fordításából fényképezték ki. és ügyvédi gyakorlatot folytatott. Érdemes megjegyezni. a víz a májban. a Jupiterhez a homlok. de a sorrendnek. érthető képekkel való bemutatása. magára vonta azok gyűlöletét. de nem tudott eleget a valódi tulajdonságaikról és használatukról. Ábrái bemutatása szempontjából a könyv nem éppen sikeres. és emiatt kb. hogy olyan spirált rajzol. Miután a futó kutya jelképéhez nem fűzött magyarázatot. hogy láthassa a csakrákat. Kijelentése szerint ezek az ábrák belső megvilágosodás eredményei voltak. szám) a párizsi Bibliotheque Chacornac segítségével. Amint majd látjuk. Azonban Gichtel-nél is. továbbá a Marshoz a torok-. Valószínűleg nem mert túl sokat mondani. hogy ezeket ismerték és használták a régi Egyiptomban. Azzal a misztikus újjászületéssel foglalkozik. A solar plexus-t a harag otthonának jelöli meg – minthogy valóban az is. akiket megtámadott. Az említett kötet nem levélformában van. a fej magasabb központjaiból pedig a büszkeségnél jobbat nem látott kisugározni. a torokét az irigységgel és kapzsisággal telinek látta. vagy azt akarta. és feltehetően csak tanítványainak kis körében tartotta évekig. hogy az olvasók saját maguk jöjjenek rá arra. A szerző a továbbiakban a Krisztus által újjászületett embert ábrázolja. A Holdhoz a gyökér-.Practica cím alatt adtak ki. hanem hat fejezetből áll. hogy az utóbbi köré kígyó tekeredik). de a Nap helyébe a szörnyű kiontott vértől csepegő Szent Szívet helyezte. és amit érzett. olyan jelképekhez kapcsolta azokat. hanem magában a tényben. Valószínűnek látszik. Ratisbon-ban született 1638-ban. hogy a csakrákat illetően egy kissé pesszimista. Mivel ellenszegült az akkori tudatlan ortodoxiának. feltárva azt. amit modern időnkben tisztánlátó képességnek neveznénk. A szív-központot az önszeretettel. a Merkurhoz a lép-. Gichtel Bajorországban. Mindazonáltal a kép érdekessége számunkra nem a szerző értelmezésében van.és a Szaturnuszhoz a korona-csakrát kapcsolja. az isteni szemlélődés közben felfedezte. a Vénuszhoz a köldök-. hogy ezek főként fiziológiai folyamatokkal vannak kapcsolatban). amely olyan fontos tan volt a rózsakereszteseknél. Az első és a második csakrát kommentár nélkül hagyja (valószínűleg tudott arról. és egy misztikus keresztény mozgalmat alapított. hogy az általa folytatott tiszta szellemi életmód eléggé tisztánlátóvá tette. feladott minden világi érdeket. amely a szív körül lévő kígyónál kezdődik. hogy minden tévedés lehetőségének kizárásával. 1670-ben száműzték. amint a könyv szerzője azt önmagában. aki teljesen eltaposta a kígyót. hogy már korábban ismerték ezeket az erőközpontokat. Amikor megkísérelte az értelmüket magyarázni. Miután a belső szellemi világ tudatára ébredt. hogy ez „az emberben lévő három világ három princípiumának rövid.

között is szerepelnek. amennyi erről ott megengedhető volt. bár általában keveset. de a dologról The Hidden Life of Freemasonry (A szabadkőművesség rejtett élete) című könyvemben annyit említettem meg. hogy lehetetlen további magyarázatot adni. Világos. vagy semmit sem tudnak arról. hogy a munkájuknak és az alkalomnak megfelelően használják azokat. hogy mi történik a látható világon túl. és azáltal. 15 . rendszerint ösztönöznek is egyes központokat.

16 . hogy az akkori téves megállapításomat alkalmam van helyreigazítani. VAGY ÉLETERŐ Az Istenség különböző energiafajtákat áraszt ki magából. hogy különböző megjelenéseit az asztrális sík magasabb részén nemes érzelem alakjaként. További kutatások tettek képessé arra. FEJEZET AZ ERŐK AZ ELSŐDLEGES. amely a Logosz második aspektusából ered. amelyet a Logosz harmadik aspektusából eredő első kiáradás működése már megelevenített. és mégis. Semmiképpen sem szabad ezt egy pillanatra sem összetéveszteni azzal az első kiáradással. fokozatosan terjedve és önmagát észrevétlenül kibontakoztatva az ember lelkében. Ezt jelképezi a keresztény tanítás. hogy egyiket a másikhoz viszonyítsa. amely a csakra harangszerű kelyhébe hatol.II. Így ezeket. a tetőteraszon tartott összejöveteleken feltett kérdésekre adott válaszokat. Három fő erő árad a csakrákon át. már tudtam az életerőnek. mint tőlük teljesen különbözőket és különállókat írtam le. amelyekről semmit sem tudunk. aki ezeket az erőket az eredetükhöz visszafelé akarja követni. mert alacsonyabb szintű és sűrűbb anyagot használ. Úgy tűnik. amely szerint Krisztus a Szentlélektől (Szellemtől) és Szűz Máriától született (vagyis formát öltött). Amikor a The Hidden Side of Things (A dolgok rejtett oldala) című könyvben összegyűjtöttem az előző években Adyarban. Lehet. Ez az az életáram. és amely önmagához viszonyítva másodlagos körben keringő erőt indít el. A látottak mindegyikének minden szinten saját megnyilvánulása van. Az asztrális és mentális testekben láthatjuk. egyike a második kiáramlás megnyilvánulásainak. a másik kígyótűzként. mintha egyes megnyilvánulásai alacsonyabb szintűek. amelyet a Logosz áraszt ki magából abba az anyagba. de még nem tudtam a három nagy kiáradáshoz való kapcsolatukról. a kundalininek és a vitalitásnak a fizikai síkon való megnyilvánulásáról. tudathordozó eszközei felépítésére. és azokat úgy tekinthetjük. amely az emberi test belsejéből buzog elő – azzal a misztikus erővel. de nemcsak tovább osztódott. ami a vitalitástól teljesen különbözik. Megszámlálhatatlan millió vezetéken át mutatkozik meg rendszerünk minden síkján és alsíkján. hogy ezt a hiányt pótoljam. és ismét másik életerőként mutatkozik. vagyis tömörebbek lennének. Türelem és hosszantartó erőfeszítés szükséges azon kutató részéről. amelyet kundalininek vagy kígyótűznek neveznek. megint másik vitalitásként. alapjában véve egy és ugyanazon erő. Az egyik elektromosságként. hogy különféle anyagrétegeket elevenít meg oly módon. pillanatnyilag azonban úgy gondoljunk azokra. hogy mi csak Máyá-n. hanem – legalábbis látszólag – differenciálódott. Ez a második kiáradás már nagyon régen majdnem határtalan mértékben tovább osztódott. ahogyan a fizikai világban mutatkoznak. és most boldog vagyok. Az az energia. amint azt a következőkben majd látni fogjuk. hogy az éterikus anyagból fátyolt von maga köré. A buddhi szinten krisztusi princípiumként mutatkozik. és ugyanezen eszköz alacsonyabb szintű részében a test anyagát életerővel ellátó puszta behatolásként észleljük. Valójában majdnem bizonyos. mint a Logosz három aspektusának megnyilvánulását. és az asztráltestből hatol be a fizikai test éterikus részének felületén lévő csakrák virágszerű kelyhébe. hogy sok százféle van még. Ott egy másik erővel találkozik. de ezekből egynéhányat már megfigyeltek. vagyis a káprázaton át láthatjuk tevékenykedni. amely jóval régebben létrehozta a vegyi elemeket. Legalsó szintű megtestesülésében azt látjuk. amelyekből azután a második kiáradás veszi az anyagot minden szinten.

De még ennek a hatalmas erőmegnyilvánulásnak sem volt semmilyen hatása a kígyótűzre. de még most is ott működik. sem azzá a vitális erővé. amely a harmadik aspektusból eredő első kiáradáshoz tartozik. és úgy látszik. ott roppant erő hatalmas gömbjét találjuk. hogy a fizikai energia semmiféle más fajtája semmilyen módon nincs rá hatással. ezzel fejezi ki magát. amit a Harmadik Logosz laboratóriumának nevezhetünk. Amikor megkíséreljük kikutatni a Föld középpontjának körülményeit. hatalmas lángok törtek elő az ujjaiból. még akkor is nyilvánvaló. és mind több és több energiát. hogy amikor az illető a fal felé nyújtotta a kezét. mégsem érzett semmi szokatlant. Nem lehet átváltoztatni sem a már említett elsődleges erővé. ha csak akkor meg nem érintett valamilyen külső tárgyat. Az általunk ismert minden síkon létezik. és ilyen körülmények között a legcsekélyebb égési sebet sem szenvedte. erőteljesebb belső életet vagy tevékenységet fejeznek ki. de abban az éterikus anyagban. de amikor ezt tesszük. hogy azok közeli kapcsolatban vannak az emberi testben lévő kundalini rétegeivel. Sok éve tudjuk. hogy mélyen lenn a Földben van valami. 17 . Láttam egy és egynegyed millió voltos elektromos feszültséget emberi testbe vezetni úgy.A KÍGYÓTŰZ Ez az erő egy másik fizikai szintű megnyilvánulása a Logosz sokféle erő-aspektusának. amely a Napból jön. Csak a külső rétegeit érinthetjük. amelyek azután növekvő forma-összetettséget. amelyről éppen szó van. amit meg sem tudunk közelíteni. Ott az új vegyi elemek fokozatos fejlesztésével van elfoglalva. A Harmadik Logosz ereje abba a központba bizonyára korszakokkal korábban áradt be.

azok kifelé és felfelé nyomódnak a Föld felszíne felé. és a mostanáig (a húszas évekig! A ford. ahol az Első Logosz kiáradását befogadhatja és Én-né. amelynek atomsúlya egy. és mielőtt szert tett volna az élet és gondolat azon tisztaságára. hogy a hidrogén. Mengyelejevtől a múlt század második feléből származó periodikus rendszert. hogy az elemek ciklikus rendben fejlődtek ki. ahonnan jött. A ford. mind a Nap gyermekei. Spirálját számunkra felfoghatatlan hőmérséklet. amely számára az egyedüli biztonság az ilyen óriási lehetőségek felszabadítása folyamán. Most már láthatjuk. ahol az Első Logosz lefelé irányuló erejével találkozik.A vegyészet tanulmányozói ismerik az orosz vegyésztől. Ez a 3. hogy a többi elemet Naprendszerünk Logosza fejlesztette ki. eléri a vázlat alján jelzett legsűrűbb pontot. valamint minden elem alakját és összetételét is az Occult Chemistry (Okkult kémia) című könyvünkben jegyeztük fel.) legnehezebbként ismert urániummal végezve. olyan. amelyen az ovális rész ábrázolja. mint fentről. a Földből. amelyet a következőkben magyarázunk meg. Azonban ez a lentről jövő tűz sokkal anyagibb. emberi lénnyé válik. a mennyből. a legkönnyebbel. és ez a fejlődő teremtmények testében. amellyel azon uralkodni tud. Az utóbbi a levegő. amely a rádiumhoz hasonló elemek élő központjában van. de ha valamelyik túlsúlyban van.5. az általunk látott forma a legtöbb esetben arra utalt – miként a periodikus rendszer is –. Kundalini azonban sokkal nagyobb szerepet játszik mindennapi életünkben. a hidrogénnel kezdve. komoly veszedelem fenyeget bennünket. (A könyv megírása óta váltak ismertté a transzurán elemek. és nem egyenes vonalon helyezkednek el. hanem felfelé haladó spirálon. Képzeljük el. a fény és a nagy nyílt térségek jelensége. Kundalininek testünkben lévő ereje a Szentléleknek ebből a mélyen a földben lévő laboratóriumából származik. amelyben az ismert vegyi elemek atomsúlyuk szerint vannak elrendezve. mielőtt megszerezte volna az erőt. és újból felemelkedik a növény-és állatvilágon át az emberi létezés birodalmáig. Ezért veszélyes a kígyótűz mélyebb rétegei valamelyikének kifejlesztése. hogy a Harmadik Logosz ereje is felemelkedik. az anyagba az első. Ezeket a számokat. A kettő együttműködik abban. Ez az energia a Harmadik Logosz élettevékenységének része. mint annak az erőnek a továbbfejlődése. hogy a teremtményt arra a pontra emelje. Úgy mondták nekünk. Azt a benyomást kelti. és az idő előtti felkeltésével járó veszélyről. amelynek segítségével mind sűrűbb és sűrűbb vegyi elemeket épít. Ennek a roppant nagy erőnek van egy rettenetes oldala. de ellenállhatatlanul ereszkedik mind mélyebbre és mélyebbre az anyagba. az oxigén és a nitrogén (amelyek Földünk kérgének körülbelül a felét és majdnem az egész légkörét alkotják) egyúttal egy másik és nagyobb naprendszerhez is tartoznak. Sokat hallunk erről a különös tűzről. hogy könyörtelen bizonyossággal tovább nyomulva. Miután már elérte a legalsóbb merülését. az izzó fém. hogy a második kiáradás a bal oldalon száll le. újból felfelé indul a magasságok felé. Amikor az elemeket éterikus látással vizsgáltuk. Ilyenképpen Isten hatalmas erejét éppen úgy vonjuk magunkba lentről. lassan. Valóban nagyon komoly veszély rejlik abban. Sokkal inkább olyan természetű. ha az ember felébreszti ezen vad energia magasabb aspektusait. és ebből kétségtelenül sok minden igaz. Erre vonatkozó saját kutatásainkban azt találtuk. mint a vörösen izzó vas. mielőtt az ember élete tisztává és kifinomulttá válna. Nem lehetünk meg csak az egyikkel a másik nélkül. Kundalini e kiáradás ereje a visszatérése útján. Ez a tűz feltűnő ellentéte a Napból jövő vitalitás tüzének. a második és a harmadik elementál-világon át ereszkedik le az ásványvilágig. Éppen így vagyunk mind a Föld. amelynek atomsúlya 238.és nyomásviszonyok mellett az urániumon túl viszi. mint eddig legtöbben hittük volna. Ez az alvilág félelmetesen izzó tüzéhez tartozik. és még azután is továbbfejleszti a tudathordozó eszközöket. A kígyótűz a Harmadik Logosz energiájának nem az a része. ábrán látható. De úgy tudjuk.) Amint azután fokozatosan új elemek alakulnak. hogy ezek az atomsúlyok majdnem egészen pontosan arányosak a minden elemben lévő fizikai ősatomok számával. belsőséges kapcsolatban működik a már említett elsődleges erővel. azután a vázlat jobb oldalán látható módon emelkedik fel. hogy a függőleges vonal az ábra közepén a saját útvonalán tér vissza. hogy a második élethullám a Második Logoszból. miután a legalacsonyabb pontját érintette. Van egy 18 . A kettő bennünk találkozik és működik együtt fejlődésünk érdekében. Már régebben megértettük.

Ez a három keringést hoz létre. az ember testében azonban asztrális és éterikus anyagból készült. hogy tulajdonképpen mi is az. Ez a Brahman-i fonállal jelképezett három éltető lehelet. miközben jelenlétének és ténykedésének egyáltalán nem vagyunk tudatában. a kundalini önmaga láthatatlan. pozitívak és negatívak. Természetesen már korábban észrevettük ezt az erőt.. egymásba helyezett üreges gömbök különös fészkébe burkolódzik.P. Igyekezetünkben. két aspektusa idában és pingalában áramlik. ez az energia „alszik”. szushumnát. amely megfelelő módon megszólaltatva mindkét oldalon felébreszti az őrtállókat. hogy ezt az erőt elemezzük és visszavezessük az eredetéig. Ezeknek saját külön ösvényük van. Nap és Hold.. amikor az ember megkísérli a belső rétegekben szunnyadó energiákat is felébreszteni.3 A The Hidden Life in Freemasonry (A szabadkőművesség rejtett élete) című könyvben az alábbi módon utaltam ezen erők szabadkőműves felhasználására: 1 The Secret Doctrine 5. Mint minden erő. és csak akkor mutatkoznak a tűz veszedelmes jelenségei. és ezek indítják ténykedésre szushumná szabad és szellemi áramlatát. hogy a gyökér-csakrában hét ilyen közös központú gömb van. amely a központi vezetékből átterjed az egész testre. mivel nem ismertük fel. kötet 480. Úgy látszik. amelyben szushumná van.2 Idá és pingalá annak a vezetéknek görbült fala mentén áramlik.. idá és pingalá pedig egyszerűen az emberi természet „F” hangjának fél hanggal magasított. és nemcsak ártalmatlan. illetve mélyített rezgésű húrja.1 A szushumnán felfelé tiszta akásha halad. hogy az emberi testbe ez az erő a gyökércsakrán át áramlik. Adyar-i kiadás V. és a gerincoszlopon (az eddig végzett kutatások szerint) egyidejűleg használja a szushumná. amint azt egyes keleti könyvekben is írják. Ezek fél-anyagiak. Azért fontos a vezetékek tisztasága. hanem jótékony is. idá és pingalá hármas vonalát.sokkal enyhébb és szelídebb megnyilvánulása. Az akarat és a vágy egy és ugyanazon dolog magasabb és alacsonyabb aspektusa.oldal. a szellemi manaszt és a fizikai kámát.. e három nádi főhelyét a gerincoszlop központi vezetékébe helyezi.. amint az idegek mentén áramlik. A további gömbökben. a gerincoszlop legalsóbb csigolyája. amely már felébredt bennünk.o. Ezek olyanok.. 520. ami éjjel és nappal végzi kijelölt feladatát. a farcsont közelében lévő utolsó igazi sejtben vagy üregben és körülötte. mint a kínai „ördöggolyó”-ban lévő gömbök.. Az átlagembernél azonban csak a legkülső gömbben lévő erő működik. és egyszerűen ideg-fluidumnak (idegáramlatnak) neveztük el. A gömb külső héjának ártalmatlan tüze felfelé áramlik. Blavatsky A Titkos Tanítás című könyvében a következőket írja: A Himaláján túli iskola. A HÁROM GERINC-CSATORNA Erről a három áramlásról – amelyek minden emberi lényben a gerincoszlopban és körülötte áramlanak – H. 510. és az alacsonyabbat a magasabb alá rendeli. különben besugároznák az egész testet. amelyek az akarat irányítása alatt vannak. Uo. rájöttünk..oldal 3 Uo. 2 19 .

pingalá pedig jobbra. A nagyobb. A hindu könyvek majdnem minden esetben ezekre a gerinc-központokra utalnak. és mivel ellenkező irányba forognak. határozottan az adott ember idegárama. ábrán látható. és ez lehet az oka. de amikor fent távozik. amit ennek a tűznek a kifejlesztése tesz lehetővé. képet). A gerinc tövében idá a férfiaknál a szushumnától közvetlenül balra indul ki. A szárnyak pedig a magasabb szinteken való tudatos szárnyalás képességét jelenítik meg. AZ ERŐK EGYESÜLÉSE Bár a csakra virágszerű kelyhének szája az éterikus test felületén van. ahogyan az a 4. vagyis a nyúltagyban végződnek. Az elsődleges erő áramlásainak felszíne és kundalini áramlatainak felszíne ezen a helyen súrlódik össze. és tapasztalatai teljes emlékét tudja visszaidézni a fizikai agytudatában. hogy az ember személyisége erősen rányomja a bélyegét. Minthogy így minden csakra szára a gerincoszlopból indul ki. ábra a már felébresztett idá-t ábrázolja az első fokú beavatás után. amikor a csakrákat említik. Ezt a serkentést abban a pillanatban alkalmazzák.d. A gerincoszlopban való felfelé haladás közben a második differenciálódás azt jelenti. amelyek a gerinc-központok rezgéseiben nyilvánulnak meg. és amelyeket a test felületén lévő csakrák szárai eredő gyökereinek tekinthetünk. hogy Mercurius kaduceusának eredetije is a kundalini-t jelképező két kígyó. hogy „a szív bizonyos kamrá”-ját. amelyeket majdnem hím. Ezt szimbolizálták. vagyis Brahma botjának nevezik.M. és ebből a találkozásból eredő feszültség okozza a csakra küllői mentén az összevegyített erők vízszintes kisugárzását. ez az erő természetesen árad lefelé azokon a szárakon a virág kelyhébe. ahogyan ezek az erők az emberi testen átáramlanak.c.) Az erővonalak a medula oblongata-ban. ahol a beáradó isteni élettel találkozik. vagyis a maszkulin aspektusát erősíti. hogy a magasabb szinteken is meg tudja tartani teljes tudatosságát. így könnyítve meg az újoncnak.W.és nőneműnek lehetne nevezni. Ehhez adódik a „halál” fokozatában pingalá sárga vonala.a. A 4. A 4. a szushumnát kelti fel. A csend hangja című könyvben a Világ Anyja otthonaként írják le. Az első fokon az idát. jelentős nyomás jön létre. de a harmadik fokon magát a központi energiát. A rendszerint lefelé hajló éterikus szár a gerincben lévő gyökeret minden esetben összeköti a külső csakrával (lásd a X. ábrán látható.A szabadkőművesség módszerének része az emberi testben lévő ezen erők működésének a fejlődés gyorsítása érdekében történő serkentése. és a 4. Amikor lent belép. e felmenő útja közben kétféleképpen is specializálódik. míg a „feltámadás” (felemelés) fokozatán a sorozatot szushumná mélykék áramlata egészíti ki. Ennek színe bíborvörös. a tölcsérszerű virág szára mindig a gerincoszlopban lévő valamelyik központból ered. hogy jobban uralkodjon az elmén. ábrázolja. ahol a jóga egyes formáiban kundalinit összpontosítják. ahogyan azt a 4. tisztségviselő kreál. A második fokon a pingalát. és nem ezeknek a felszínen lévő megnyilvánulásaira. A gerincet Indiában Brahmadandá-nak. egészen általános erőnek látszik. Különös módon keverednek benne a pozitív és negatív tulajdonságok. vagyis az erő feminin aspektusát befolyásolja. Talán ezért említik a hindu könyvek ezt az erőt mindig nőnemben. ábra kis képei hozzávetőleges útmutatást adnak a módról. amely magával viszi az illető egyedi tulajdonságainak és beállítottságainak bélyegét. Azonban amikor ez a kígyótűz a gyökér-csakrában lévő otthonából kimozdul és a három említett vezetéken felfelé halad. Alapjában véve túlnyomó benne a nőnemű aspektus. amelyet e két csatorna mentén kell mozgásba hozni. ez által nyitva utat a magasból jövő tiszta szellemi befolyásnak. felvesz és beiktat. a szushumnán felfelé haladó áramlat az eredeti arányát látszik megtartani. az idán haladó pedig majdnem egészen nőnemű. hogy a szenvedélyeken és az érzelmeken uralkodjon. amikor az R.b. hogy a pingalán haladó része majdnem egészen hímnemű. (A bal és jobb oldal az ábrázolt alakra és nem a nézőre értendő. akkor figyelemre méltó. A jógi szushumna e vezetékén haladva képes a testét tetszés szerint oly módon elhagyni. mint az élénken maszkulin isteni élet „házasság”-át a mindig kifejezetten femininként felfogott 20 . Amint kundalini normál módon áramlik ezeken felfelé.

Az 5. csak ragyogó gyűrűnek tűnnek. a bennük lévő két pozitív atom folytatja előbbi heves mozgását. vagy úgy is mondhatnánk. amint azt fentebb leírtam. A valóságban a kör által jelképezett gömb olyan parányi. C a vitalitás-gömböcskét. a megfelelő molekulák között bizonyosfajta kapcsolódás jön létre. Kundalini rendszerint hét atom ból álló lapos gyűrűbe burkolódzik. Az A. azon. akik azután együttesen rohannak tovább. mint az A típus. de az E és Ffel jelölt molekulákat. hogy agglegényt és vénlányt. – A kiadó. (Az itt és az egész könyvben alkalmazott „atom” kifejezés nem a kémiai atomra vonatkozik. Amikor az A és a B rajz szerinti elrendeződés kombinálódik. A fentebb vázolt első négy molekula ahhoz a fajtához tartozik.) Néha három atomból álló. A B típus sokkal általánosabb. könyvben hiper-meta-proto-elemi anyagnak nevez. amely azonnal megnyilvánul.) A D jelű elrendezésben az egyedüli mozgás egy állandó keringés. A D jelű rajzban lévő atomok – bár még mindig ugyanazon körpálya mentén mozognak – annyira felgyorsulnak. és oktaéder formát vesz fel. amikor létrejön az a kombináció. 21 . hogy mint külön atomok nem láthatók többé. Legtöbbször négyszögben elhelyezkedő négy atomból áll. Ez az összetett áramlat sodorja magával a lép-csakra által felvett és szétválasztott vitalitást. Ugyanígy a „molekula” kifejezés is az ilyen „atomok” hasonló csoportosulására vonatkozik. hogy az egyesülés végső eredményeként létrejövő ideg-áramlatban sokkal több F és E szerinti példány van. (Ezt természetesen nem szó szerint értem. Ezért ez az idegfluidum a különféle elemek áramlása. hanem csak viszonylagosan. amelyet Annie Besant az Occult Chemistry (Okkult kémia) c. ábrán látható minden típusból tartalmaz egy-egy példányt. hanem a természet minden síkjának legfelső alsíkján létező anyag alaptípusára. amely az 5.és felfelé rezgő egy központi atommal. az elsődleges erőhöz hasonlóan helyezkedik el.kundalinivel. a következő alsíkon működőknek kell tekinteni. sőt élénkségük még intenzívebbé válik. rendkívül mozgékony kis molekulát is alkalmaz. aminek természetes következménye. amelyet Annie Besant szuper-éternek nevez. és ennek megfelelően meta-proto anyagnak osztályozhatók. lévén összetettek. míg a vitalitásgömböcske. F pedig a B és a D kombinálása. egyszerűt és összetettet. Az A és B jelű rajz az elsődleges erő által felvett formákat ábrázolja. Valójában lehet. mint ahogyan a vegyi atomok vegyi molekulákat alkotnak. Az ebből származó összetett energiát pedig általában az ember személyes magnetizmusának szokták nevezni. amely szintén hét atomból áll. Ez áramlik végig a test összes idegein és főként ettől függ a test hőmérsékletének fenntartása. Ezt az ide-oda cikázó mozgást másodpercenként sokszor ismétli. Az E jelű rajz az A és a D kombinációja. D pedig a kunda-liniét. amelyek több csakra közelében láthatók. ábra segíteni fogja az olvasót ezen elhelyezkedések elképzelésében. Ez élteti azokat az idegközpontokat. de nagyságához viszonyítva olyan a rezgés. a négyszög közepén arra merőlegesen le. amelyeket ő az említett könyv számára rajzolt. Úgy látszik. amelyet az E és az F rajzon igyekeztünk bemutatni. Amikor a két erő a fent említett módon kombinálódik. B és C jelű rajzban a központi atom állandó gyors rezgésben van az ábra síkjára merőlegesen és a kör átmérőjénél magasabbra szökken fel. valamint házastársakat. hogy a legerősebb mikroszkóppal sem lenne látható. hogy ezekből néhány azonos azokkal. hogy azután hasonló távolságra süllyedjen az ábra síkja alá. egyesültet és egyedülállót. azonban négyszög helyett hatszöget alkot. hogy az elsődleges erő több különféle éterikus formát képes alkotni.

hogy a plexusoknak az a hajlama. 22 . és a másik két rendszer idegeivel és idegdúcaival állandóan összekeveredik. annyi egymással összefüggő ideggel kapcsolódik össze. amelyet ez az emberi és állati élet fenntartásában játszik? Lehet. amelyekből azután. ami a felső agyi szimpatikus dúcból indul ki. és a test minden részébe szétágazik azokon a gócokon át. kisebb végidegdúcok és idegek lépnek ki. amint az a 6. szimpatikus idegek ágaznak szét. a bolygóidegnek (vágusz) nevezett csoport is. amely gyakran látható Indiában a Shivatemplomok előtt. hogy jelképeiket azért vésték kőbe. Ráadásul van még egy harmadik. a fejütőér plexus pedig még kissé felfelé is emelkedik a belső fejütőér idegből. hogy nem tekinthetjük azokat két különböző idegrendszernek. képen látható. de amit túl bonyolult lenne leírni. A SZIMPATIKUS IDEGRENDSZER Az anatómusok két idegrendszert írnak le az emberi testben: a gerincagyi idegrendszert (cerebrospinális) és a szimpatikus idegrendszert. úgy. A gerincoszlop. a gerincoszlopon keresztül folytatódik lefelé. mint a gerincoszlopé. Megjegyzendő. E két húr dúcaiból. mint a föld fölé. Az előbbi az aggyal kezdődik. amint az ötödik mellkasi (thoracikus) szimpatikus dúcból indul ki. A X. és arról a roppant fontosságáról. amelyekből idegek indulnak ki minden második csigolya között. amely a nyúltagyból (medulla oblongata) kiindulva a többitől függetlenül.és felemelkedése egész szokatlan alakot eredményez a mágneses terükön belül. amelyek által a szimpatikus gócokból idegek indulnak ki. mélyen lenyúlik a testbe. Ezen a képen láthatók a gerinc és a szimpatikus gócok közötti idegkapcsolatok. Vajon a régi hinduk tudtak-e erről a különösen mozgékony molekuláról. és azok a vezetékek. de az ideg lebocsátkozik és összekapcsolódik a kisebb és legkisebb bélidegekkel. Más összefüggések is vannak e plexus és a fonatok között. amelyek majdnem az egész gerincen végig futnak. A garat-plexus csupán kissé hajlik lefelé. A szimpatikus idegrendszer két idegfonatból áll. és a hindu hívők azt tartják. Ez utóbbi vízszintesen majdnem egyvonalban van a szívvel. képen látható. mint átalakító állomásokból. Hasonló módon lefelé hajlanak a szív-plexushoz vezető fő idegek is. ábrán látható.Az E és F jelű kombinációkban lévő központi atomok bámulatosan energikus le. a bal szimpatikus húr és a bal bolygóideg a X. amelyek száma kevesebb. hogy például a napfonat (coelia vagy solar plexus) nagyrészt a nagy bélidegtől függ. Úgy tájékoztattak. hogy éppen annyira terjed a föld alá. Ez a két idegrendszer azonban olyan sokféleképpen. amelyekből származnak. ami bizonyos mértékig a képen látható. hogy lefelé tartanak azokból a dúcokból. hogy a linga a teremtő-erő jelképe. Ezek a rekeszizmon mennek át a napfonatba (solar plexus). és amelyekből a szimpatikus rendszer fő plexusai formálódnak. amelyek az alsóbb mellkasi dúcokból indulnak ki. hogy okkult ismereteiket megörökítsék. ami viszont kapcsolatban van a negyedik mellkasi gerincdúccal. Ezek a plexusoknak nevezett hálózatrendszert alkotják. és kissé a gerinc tengelye előtt jobbról és balról helyezkednek el. Ennek felső része feltűnően hasonlít a lingához.

bélfodrok stb. mellkasi máj. és amit a 2. táblázat A korona-csakra a fizikai test semmilyen szimpatikus plexusával nincs kapcsolatban. Torok toroknál 3. amelyek a X. Ezt a korábban az asztrális testben megjelenő központ működése alakítja ki. Annie Besant a Study in Consciousness (Tanulmány a tudatról) című könyvében a következőket írja: Figyeljük meg. farkcsonti farkcsonthoz tartozó ••• lép felett 1. gyomori. segítve azok átalakító munkáját. fejezetben fogjuk látni – a tobozmiriggyel és a hipofizissel van összeköttetésben. azt látjuk. Ennek következtében a fizikai és az asztrális központok hatnak és visszahatnak egymásra. CSAKRA NEVE Gyökér TESTFELÜLETEN A GERINC CSAKRA LÉVŐ HELYE KÖZELÍTŐ HELYE SZIMPATIKUS PLEXUS FONTOSABB MELLÉK PLEXUSOK gerincoszlop vége 4. Ez az asztrális központ az asztrális anyag csoportosulása és felhalmozódása a kívülről jövő impulzusok felfogására és az azokra való válaszolásra. cervicus nyaki tüdő szívkoszorú stb. és hogyan folytatódik. hogy végül idegsejtekké és idegsejt-csoportokká alakuljanak. Miután ezek a fizikai központok rezgéseket kapnak a külső világból. Tudásunk jelenlegi fokán azonban elhamarkodottnak tartanám a csakrákat a plexusokkal azonosítani. Szív szív felett 8. Az ezen a részen összecsoportosított plexusok minden tudatos tevékenységnél feltehetően nagyrészt a napfonatnak (soláris plexus) vannak alárendelve.A GERINCBEN LÉVŐ KÖZPONTOK Valamelyest hasonló lefelé hajlás van az éterikus szárban is. amelyek azután sűrűbb fizikai anyagrészecskéket vonzanak magukba. cervicus toroki ••• szemöldökök között 1. képen nagyjából a pirossal jelölt helyzetben láthatók. táblázat részletez (lásd a túloldalon). Ez az éterikus testmás felületén lévő csakrákat vagy virágokat köti össze a gerincben lévő megfelelő központokkal. Amint a fejlődés szempontjából felfelé haladunk az állatvilágon. A gyomor alatti (hipogasztrikus) vagy medence (pelvi-cus) plexusok kétségkívül összefüggésben vannak valamilyen módon a hindu könyvekben említett. hogy a fizikai idegrendszer 23 . Parányi idegsejt-csoportot és azokat összekötő apró folyamatokat látunk. miután mind a fent említett két plexus. A csakrák ragyogó küllői energiát szolgáltatnak a szimpatikus plexusoknak. rezgéseket küldenek visszafelé az asztrális központokba. és a nemző szervek közelében lévő szvádhiszthána csakrával. A szimpatikus és a központi idegrendszer eredetéről és összefüggéseiről Dr. mind a lép-plexus számos idegen át szoros kapcsolatban van a napfonattal. A korona-csakra összefüggésben van az agy és a gerincrendszer idegeinek fejlődésével is. Ebből az asztrális központból rezgések hatolnak át az éterikus testbe és ott kis éterikus örvényeket hoznak létre. amint azt egyes írók tették. de ezek nem használatosak a mi fejlődési tervünkben. és ezáltal mindegyik összetettebbé és hatásosabbá válik. így fokozva azok rezgéseit. cervicus fejütőér agyüregi és fej idegek általában Lép Köldök Homlok 2. torakális háti. hanem – amint azt a IV. lumbális deréktáji ••• köldök felett 8. hogy miképpen kezdődik az idegrendszer felépítése az asztrális világból érkező rezgések impulzusaival.

amit a napfény vált ki belőlünk. a test egyre uralkodóbb tényezőjévé válik. Így a Nap Istensége állandó akaraterőt fejt ki. annyira. amit mi a végső fizikai atomnak nevezünk (7. és a szimpatikus rendszer által csak közvetve van összeköttetésben az asztrális szinttel. amely az életfontosságú szerveket – a szívet. Mi azonban jelenleg a legalsóban való megjelenésével foglalkozunk. Ez minden szinten kisugárzik. mint egy erő megnyilvánulása. miközben lassan kifejleszti az agy-gerinc rendszert. és a gerinces lényeknél ez az elsőként kialakult rendszer lesz a szimpatikus rendszer. mentálisban és a többiben is. és az egész fizikai világ egy villanásnál kevesebb idő alatt megszűnne létezni. amely alacsonyabbrendű működéseiben szorosan összefügg a szimpatikus rendszerrel. amely a „vitalitás” nevet kapta. amelyből a szimpatikus idegrendszer felépült. mivel működésében sokféle módon különbözik mind az elektromosságtól. mind a fénytől vagy a hőtől. Ez az agy-gerinc rendszer a mentális szintről. ahogyan rendszerét fénnyel és hővel árasztja el a Nap. hogy magasabb dimenzióból hatol belé. Azután ez az agy-gerinc. Ezen utóbbi erők bármely változata az atomnak. illúzió. azonban a vitalitás nem kívülről érkezik az atomhoz. mint egésznek a rezgését idézi elő. Ugyanúgy. ami az atomot. ábra). hogy maguk az atomot felépítő buborékok is csupán lyukak a koilonban. a buborékok ismét szétesnének. azonban csak az okkultizmus tanulmányozói vannak ezen érzések okainak teljes tudatában. nem is szólva arról a tényről. hogy a világ még ebből a szempontból sem más. elevenné és izzóvá téve azokat. Ugyanez igaz erre 24 . „koilon buborékot” tart abban a bizonyos formában. hanem belülről. ábra A VITALITÁS-GÖMBÖCSKE Az atom nem más. jó kedélyt és jó közérzetet. hogy ha azt akár egyetlen pillanatra is visszavonná. ami a tér igazi étere. és azzal az erőfeszítéssel körülbelül tizennégy milliárd un. úgy áraszt a rendszerbe a modern tudomány által még csak nem is sejtett másik erőt. hogy nem kívülről hatol be az atomba. a tüdőt és az emésztési folyamatokat – vezérli és energetizálja. Amikor azon erő működését megkíséreljük vizsgálni. 7. vagyis központi idegrendszer fokozatosan egyre uralkodóbbá válik és legfontosabb kifejlődésében az „éber tudat” természetes kifejező szerve lesz. hogy a buborékok kohéziója abban a formában teljesen azon akarat erőfeszítésétől függ. A VITALITÁS Mindannyian ismerjük azt a derűt.állandóan tökéletesedik. hanem belülről buzog fel. Ennyire igaz az. mint egészet tartja össze. ahol bizonyos fizikai atomokba hatolva roppant mértékben fokozza azok működését. és mindegyik világban megnyilvánul – a fizikaiban. nem szabad összetévesztenünk az elektromossággal. Hangsúlyozni kell. ami azt jelenti. azt látjuk. és az atom méretéhez viszonyítva e rezgés roppant nagy. érzelmiben. mint csak káprázat. A Nap Istensége egy bizonyos formát vagy alakzatot akar. Bár bizonyos módon hasonlít hozzá. nem pedig az asztrális szintről származó ösztönzésekre épül.

Ezért azt mondhatjuk. vagy inkább a test szöveteiben bizonyos feltételek és változások által létrehozott objektív életjelenségeket. Ezért alacsony szintű a vitalitás a borús és sötét időjárás idején. hogy minden fiziológiai változást. a tökéletes egészség elérésében és fenntartásában a napfény az 25 . kötet. hogy gyakorlatilag lehetetlennek látszik. hogy tudnák miért. és annak ellenére. ami ritka. hogy ezek a „tüzes életek” és a tudomány mikrobái azonosak. és ez éppen annyira befolyásolja a vitalitást. Ez nem igaz. hogy mindez azoknak a láthatatlan „teremtőknek” és „pusztítóknak” köszönhető. A „tüzes életek” az anyagi szint hetedik és legmagasabb al-csoportja. gyakran akadályok merülnek fel. rendkívül erős aktivitásuk. és anélkül. ami után az atom azonnal hat további ilyen atomot vonz maga köré. és nagyobb területet merít ki. és a gömböcskék nagy sebességgel és hihetetlen mennyiségben jönnek létre. mint a fényt. magát az életet. Így hozza létre a már említett szub-atomikus vagyis hiper-metaproto-elemet.P. Ennek alapján fel lehetne tételezni. hogy valaha is teljesen kimerüljön. Például a The Secret Doctrine (Titkos tanítás) I. hosszú nyári nappal annyira alaposan tölti fel vitalitással a légkört. hogy teljesen kívülről hatna rá. Az áthatolást nem akadályozza meg teljesen. Ez az elem azonban különbözik az összes eddig megfigyeltektől. amit vitalitásnak nevezünk. hogy az eget napokra szürke halotti lepelhez hasonló felhőzet borítja. több egymást követő felhős nap után nyilvánvalóan csökken a készlet. és semmilyen erőváltozás vagy veszteség nem éri mindaddig. azonban abban. ami nappal tárolódott a légkörünkben. egyre gyengébbnek és ingerlékenyebbnek érzik magukat. de felhős időben a létrejövő gömböcskék száma nagymértékben csökken.a másik erőre. hogy a teljes készlet elérje a földet. az éjszaka folyamán ez a tevékenység teljesen fel van függesztve. valamint a részükről tapasztalható erőteljesen élénk élettevékenység miatt láthatók. és amennyire láthattuk. mivel ragyogásuk. Hasonló okokból van a nyárinál alacsonyabb szinten a vitalitás télen. amelyek abban a testben lehetővé teszik és működésre kényszerítik az életet. mert még ha a rövid téli nappal napfényes is. A vitalitás kérdésének tanulmányozásából az okkultista kénytelen felismerni. és az élőlények ösztönösen vágyakoznak a napfényre. sok esetben nagyon szenvednek. hogy az éjszaka folyamán az előző napon létrehozott készleten élünk.. Azonban a sérültek és gyenge idegerejű emberek. Miközben az ezeket a gömböcskéket éltető erő egészen más. azonban a mennyiségét érzékelhetően csökkenti. amint a légkörben lebegnek. a természetes egészségű ember fokozza az abszorbeáló képességét. Ezek a gömböcskék az összes többi közül kitűnnek. így tartva normál szinten az erejét. amelyeket ilyen laza és általános módon mikrobáknak neveznek. akik ezt nem képesek megtenni. megnyilvánulási energiája miatt a fénytől látszik függeni. sőt mi több. 360. hőnek vagy elektromosságnak nevezünk. A GÖMBÖCSKÉK PÓTLÁSA A vitalitás a fényhez és a hőhöz hasonlóan áramlik folyamatosan a Napból. Másrészt viszont a fényes és felhőtlen. hogy a hőmérséklettől teljesen függetlenül. és azokat meghatározott formában rendezi el. Amikor a vitalizált atomok így ritkábban szóródnak. oldalán így ír róluk: Azt tanítják nekünk. még ott van előttünk a hosszú és barátságtalan téli éjszaka. Az egyszer feltöltött gömböcske szub-atomikus elemként marad meg. amint azt az erő más változatai teszik. további élettel ruházza azt fel és vonzó erőt ad annak. mint a fény. Ragyogó napfényben állandóan frissen buzog fel ez a vitalitás. hogy a rövid éjszaka szinte semmi különbséget nem jelent. amíg egy élőlény magába nem vonja (abszorbeálja).. amelyeket fénynek.. mivel az azt teremtő és összetartó erő a Nap Istenségének harmadik aspektusa helyett az első aspektusból jön. Az atomot összetartó erővel együtt belülről hatol be az atomba ahelyett. amikor abból a vitalitásból kell élnünk. Valószínűleg ezek a H. A téli – és tévesen mérsékeltnek nevezett – borús klímák idején megtörténik. Amikor a vitalitás valamely atomban így felbuzog. Blavatsky által sokszor említett tüzes életek. és – bár csak az anyagnak azon a szintjén – az egyénben a világegyetem Egy Életének felelnek meg.

az intellektus és a szellemiség derült ég alatt és a napfény felbecsülhetetlen segítségével van a legjobb állapotban.egyik legfontosabb tényező. nyilvánvaló. 26 . Mivel a vitalitás nem csak a fizikai világra árad ki. akkor az érzelmek. hogy ha más vonatkozásokban kielégítő feltételek vannak jelen. ha nem ugyanúgy az összes többire is.

Ennek a dolognak jelen tárgyunkkal az a kapcsolata. amikor észhez tér. Ugyanígy egy másik ember. Az összes. Azonban szerencsére más és magasabb lehetőségek is vannak. Hadd vegyek mondanivalóm illusztrálására példaként egy félelemmel eltelt embert. amelyben teljesen elveszíti önuralmát. és vakon belerohan bármilyen veszélybe. és fokozza annak méretét és befolyását. és ennek befolyása alatt olyan bűntetteket követhet el. és aki ilyen nemes érzelmeket érez. amelyek a térben helyezkednek el. amely felháborodását. vagy ahogyan mondani szokták. egy ilyen ember asztráltestének állapotát láthatták abban a könyvben a XIV. Annie Besant a Tanulmány a tudatról (A Study in Consciousness) című könyvében utal azokra az érzelmekre. egy időre a szenvedély és érzékiség szörnyetegévé válhat. a gyűlölet 27 . kijön a sodrából. Minden ilyen áramlat a köldök-csakrán át éri el az embert.PSZICHIKAI ERŐK A már említett három erő – az elsődleges. hogy állati vágyak szállják meg. Az ilyen állapotban lévő asztrális testből kisugárzó rezgések azonnal odavonzzák a közelben lévő bármilyen félelem-felhők tömegét. és megfelelő módosításokkal igaz az érzelmekre vonatkozóan az asztrális szinten is. és XII. A belső élet (The Inner Life) című könyv egyik fejezetében magyaráztam el. Az asztrális anyag. Ha az illető ember gyorsan összeszedi magát és legyőzi félelmét. Ez az egyik oka. Az első két központ ezek egyikét sem mutatja. és annak az embernek a félelme őrült pánikba csap át. Például a vonzalom és odaadás felhői. és mégis bármely gondolkodó számára hozzáférhető és vonzó lehet. A mentális szint finom anyagában a gondolat villámszerűén repül át. hogy a gondolatok tömegei határozott dolgokat alkotnak. és azok befolyásolhatják. aki a depressziónak enged. amelyek az előbb említett módon hatnak a köldök-csakrára. amelyben ellenállhatatlan impulzusnak engedve. ha valaki elveszíti a türelmét. amiért emberek néha birkanyáj módjára gondolkodnak. hogy amikor létrejön az ilyen befolyás. összecsoportosulásra. A lusta mentalitású ember számára sokkal könnyebb valamely kész gondolatot elfogadni. amely elrémíti őt. Akik A látható és láthatatlan ember (Man Visible and Invisible) című könyvet olvasták. vagy még fokozódik is. Ez olyan körülményeket hozhat létre. mégis sűrűbb. képein látható. és olyan érzelemhullám beáramlására teszi alkalmassá magát. akkor azok a felhők a köldök-csakrán át fogják felgyülemlett energiájukat beléömleszteni. Ez igaz a gondolatra vonatkozóan a mentális szinten. mint a mentális. ahogyan az A látható és láthatatlan ember (Man Visible and Invisible) című könyv XI. Azonban pszichikaiként és szellemiként leírható erők is belépnek a csakrákba. és a testben feljebb lévő többi csakra is az emberi tudatot befolyásoló erők belépési kapuja. Ugyanígy. a szív-csakrán át azok csodálatos megerősítésében részesülhet. Könyvében Annie Besant két osztályra. mint a fizikai. Dr. az ember könnyen kapcsolatba kerül velük. ingerültségét mániákus dühhé változtatja. Ezért az asztrális világban az erős érzelmek és indulatok által gerjesztett „érzelmi formák” hatalmas felhői nem mind repülnek egy világközpontba. és a többi ugyanerre a témára vonatkozó gondolat az ilyen központhoz vonzódik. Ezért sok témára vagy tárgyra vonatkozóan létezik valamilyen gondolatközpont. Ezért azután roppant nagy és igen erőteljes érzelmi „blokkok” lebegnek majdnem mindenfelé. képen. Ugyanolyan témájú és ugyanolyan jellegű gondolatok hajlamosak az összegyülekezésre. a harag felhőit vonja oda. vagy ha valaki megengedi magának. mint az elme munkájával végigmenni a tárgy különféle aspektusainak megfontolásán és saját döntésre jutni. hanem csak a testi jólétével. akkor azok komoran visszagördülnek. bár sokkal finomabb. Egy gondolkodó ily módon járulhat hozzá egy központhoz. ami bizonyos teret foglal el a légkörben. azonban az ilyen központ őt is befolyásolhatja. szinte alig tudatosan. a szeretetre és a gyűlöletre osztja az érzelmeket. azonban a köldök-csakra. gyilkosságot követhet el. hanem a szomszédságukban lévő hasonló természetű más formákkal olvadnak egybe. a vitalitás és a kundalini – nem az ember mentális és érzelmi életével vannak közvetlen kapcsolatban. de ha a félelem megmarad. az állandó melankólia szörnyű állapotába sodródhat. az valamely csakra közvetítésével történik. és így valamely tárgyra vonatkozóan az egész világ gondolata könnyen összegyűlhet egy helyen.

a vágy a kölcsönös segítésre és a tisztelet. a kölcsönös segítés vágya. 28 . hogy az Énen uralmat gyakorló vágy két formája a vonzás és a taszítás. vagy hogy ismét kapcsolat jöjjön létre bármely tárggyal. féltékenység. harciasság. mint figyelmességet. Ugyanígy az egyenlők közötti gyűlölet. az önfeláldozás. Ugyan így van a gyűlölettel is. Ezekben az esetekben a szeretetet. mint kölcsönös gyengédséget. a fivérek és nővérek közötti normális kapcsolatokban tanulmányozhatjuk az egyenlők között megnyilvánuló szeretetet. boldogtalansággal különít el. amely arra törekszik. vagyis mindazok az érzelmek. A szeretetre minden megnyilvánulásban a szimpátia. és a taszítás vágya: eltaszítani. A taszítás természetét kimutató érzelmet. a boldogság által köt. vagy hogy az birtokolja őt. erőszak. A továbbiakban Dr. amely korábban élvezetet okozott. összetettebbek. Mivel az érzelem az intellektussal áthatott vágy. Kötelékei valóban tartósabbak. annak megfelelően. valamint az alsóbbtól a felsőbb felé megnyilvánuló szeretet többféle közös. egyetemleges jellegzetessége. és amely a világegyetem szétbontó energiája. vagy annak érdekében. hogy távol legyen attól. mint düh. míg a szeretet oldalán lévők a szív-csakrában működnek. Ez a felsőbbtől az alsóbb felé.oldalán lévő érzelmek a köldök-csakrában. A vonzás természetét kimutató érzelmet. A férj és feleség. A szeretet és a gyűlölet a birtoklás és az elkerülés egyszerű vágyának kialakított és gondolattal átitatott formái. és amely a világegyetem integráló energiája. hogy a visszataszító tárgyat elűzze magától. az adni akarás a jellemző. két tárgy szétzavarásának lényege egyúttal a visszataszítási érzelem lényege is. akár mint jóakarat. hogy a két nagy érzelem további három részre oszlik. Erről így ír: Láthattuk. mint a vágy. vagy attól elmeneküljön. a lenézés. tiszteletlenség. hogy az érzelem tulajdonosa erősnek vagy gyengének érzi magát. hogy az egyenlők közötti szeretet közös jellegzetessége a kölcsönös segítség vágya. A vágy gyökeréből ez a két szár sarjad. hogy eltaszítsa. és az érzelmek minden ágát erre az ikerpárra lehet visszavezetni. nyilvánul meg. hogy a vágynak két fő kifejezési módja van: a vonzás vágya a birtoklás érdekében. pökhendiség stb. szenvedéssel. Annie Besant azután a gyűlölet-érzelmeket magyarázza el ugyanígy: A lefelé néző gyűlölet a megvetés. azért. vagy elkerülni a kapcsolatot bármilyen tárggyal. amely szenvedéssel vagy kínnal taszítja el egymástól a tárgyakat. A szeretet az élvezet. a felfelé néző pedig a félelem. Ezek a lényeges tényezői. Megtalálhatók itt a felsőbbtől az alsóbb felé megnyilvánuló szeretet-érzelmek elemei. jóindulat – a felfelé tekintő szeretet: tisztelet. mint nagylelkűséget és béketűrést látjuk megnyilvánulni. A szeretet magához igyekszik húzni a vonzó tárgyat. agresszivitás. Kínnal. Tehát a szeretet-érzelem három fő megnyilvánulási módja a jóindulat. Minden emberi kapcsolatot és viszonyt ebben a három osztályban lehet összegezni: felettesektől a beosztottak felé. gyűlöletnek nevezzük. amilyen messzire csak lehet. elkerülhetetlenül ugyanilyen kétfelé osztott. vagyis a szereteté. egyenlőktől az egyenlők felé és beosztottaktól a felettesek felé. hogy egyesüljön vele. szemtelenség. de mindezekre a kölcsönösség nyomja rá bélyegét. amelyek az embereket eltaszítják egymástól. bonyolultabban összefont több és finomabb fonálból tevődnek össze. a kölcsönös ártani akarás és a félelem. amely az élvezet által vonzza egymáshoz a tárgyakat. őszinteséget. Minden szeretet-érzelem ide sorolható. ami korábban kínt okozott. Így azután a visszataszítás vágya. A gyűlölet-érzelem fő jellegzetességei a megvetés. két tárgy összekötése egyúttal az érzelem és vonzódás lényege is. A lefelé tekintő szeretet: jóakarat. hogy birtokolja. tiszteletet és a tetszeni akarás vágyát. Láthattuk. amikor riválisként szemtől szemben állnak egymással. jóindulat. azonban a vágy és vonzódás lényege. szeretetnek nevezzük. Így mondhatjuk azt. Ezért azonos a vágy és az érzelmek jellege. Besant azt magyarázza el. vagyis a gyűlöleté. nem kéz a kézben.

mint a sajátjáé. 29 . és ez magának a szeretetnek a természete. mint amit önmaga iránt érezne. Ezek a lényeges tényezői. Az adás a szellemi élet feltétele. a sokféleséget és különbségeket hangsúlyozza ki. Ezzel szemben a gyűlöletet minden megnyilvánulásában az ellenszenv. Tehát a szeretetet a szellemhez. akár mint félelem nyilvánul meg. Mindezek közvetlenül szolgálják a taszítást. a világegyetem élet-oldalához tartozónak tekinthetjük. mivel mindezek közvetlenül szolgálják a vonzódást. akár mint megvetés. és a világegyetem forma-oldalához tartozik. mint kölcsönös ártani akarás. Az önfeláldozás a másik igényének olyan elismerése. az elvenni vágyás jellemzi. Ezért a szeretet a szellemtől való. mivel a szimpátia a másik iránti olyan érzés. lényegében elkülönülés.akár mint tisztelet nyilvánul meg. Tehát a gyűlölet az anyagtól származik. az egymástól eltávolodást. az önfelmagasztalás. egységet hoznak létre.

az éggel a háttérben sok. ott különböző színű áramlatokra bomlik szét. Amint összetevő atomjai az örvényben körbe sodródnak. és így tovább. mivel a lépközpontból kilépve egy sugárban egyesül a kék és a lila. amelyben az erő megjelent). Ezek a sugarak azután minden irányban tovább haladnak.III. kétfelé oszlik. Tehát a hat kisugárzás: lila. zöld. hogy körbe haladjon és serkentse a torok-központot. vagyis rózsaszínű vagy rózsapiros atom (valójában az első. De amint a lépnél lévő erőközpont örvényébe vonzódik. jelű ábra szerinti elrendezésben. különösen a fejtetőn lévő erőközpontot energizálja olymódon. az örvény közepén lefelé halad. akik általános értelemben véve nem tisztánlátók. kép). biztosnak vehetjük. A IX. míg a hetedik az örvény középpontjában tűnik el. míg a sötétkék és a lila tovább halad az agyba. különösen a tenger felett. míg a lila a felső részt árasztja el. amit általában pirosnak nevezünk. A sötétkék az agy alsó és középső részén terjed szét. Másrészt viszont. Így a vitalitás nyilvánvalóan hétszeres szerkezetű. mivel ez az eredeti atom. hogy mindegyik sárgával feltöltött atom az egyik mentén. mintegy a kerék tengelyében. Sok ember. a lila és a kék sugár között oszlik meg úgy. Amit mi indigónak nevezünk. és mindegyikük. a hat tengely mindegyike megragad egyet azok közül úgy. a prána felosztott színei nem pontosan a Nap színképében általában tapasztalt megoszlás szerintiek. amely színek nem követik pontosan a mi spektrum szerinti felosztásunkat. A világoskék ott marad. Rendkívül nehéz az ezekhez a szanszkrit kifejezésekhez tartozó értelmezés pontos árnyalatát megállapítani. Azonban azt hiszem. és úgy tűnik. amint a távoli látóhatár felé tekint. de amint azt néhány hindu könyvben megállapítják. Amint ez a gömböcske ide-oda villan a légkörben. képen a szétoszló prána vázlatos ábrázolása látható. ahol úgy tűnik. annyira ragyogó. megoszlik. hogy mindegyik elvégezze különleges munkáját a test vitalizálásában. az 5c. Ezek a „tüzes életek” a hinduk által pránának nevezett erővel feltöltött részecskék. hanem inkább a magasabb szinteken látott kauzális. hogy a prána azonos a mi vitalitásunkkal. hogy sok esetben azok is láthatják. és ugyan így tesz a narancs és a sötét piros áramlat (IX. hogy három helyett csak két osztást találunk. rózsaszínűre és sötétpirosra. hét végső atomból áll. sárga. FEJEZET A VITALITÁS ABSZORBEÁLÁSA A GÖMBÖCSKE Annak ellenére. kék. Amint jeleztem. A LILA-KÉK SUGÁR (1) A lila-kék sugár felfelé villan a torokhoz. míg a hetedik. Ezek a vitalitás gömböcskék. narancs és sötétpiros. mivel ezen tanulmányok hindu megközelítési módja annyira eltér a miénktől. hogy főleg annak a központnak a kilencszázhatvan szirmán át oszlik szét. elképesztő sebességgel minden irányba cikázó parányi fénypontot fog észrevenni. hogy a vitalitás gömböcske felfoghatatlanul parányi. ragyogásában is majdnem színtelen és fehér vagy enyhén arany fényű. mentális és asztrális testek szín-elrendeződéseihez hasonlítanak. öt fő áramlatban folyik át a testen. minden zölddel feltöltött atom a másik mentén áramlik. 30 .

De akarati erőfeszítéssel összegyűjtheti ezt a fölös energiát. Ez az oka a kora reggeli órákkal járó ernyedtségnek és nehézkességnek. nyilvánvalóan a májat. Így tudattalanul is erőt áraszt gyengébb embertársaiba anélkül. azonban a legtöbb esetben csak kis részét használja fel. E fizikai elementál munkájának köszönhető az alvás erősen regeneráló hatása. azonnal megkönnyebbül. amiért beteg emberek olyan gyakran halnak meg azokban a korai órákban. valamint a fizikai test helyreállításának szenteli magát. Így állandóan rózsaszínű atomok özönét árasztja. mint ahogyan a fizikai test sűrűbb részének fenntartása érdekében szüksége van anyagibb táplálékra. ha alszunk. fáradtság vagy nagyon öreg kor esetén). amelyet egyik ember a másik. és alvás közben. és különösen a vitalitás asszimilálásának. A RÓZSASZÍN SUGÁR (4) A rózsaszínű sugár az egész testben az idegek mentén áramlik. amikor az ego távol van a fizikai testtől. a gyógyulás és béke érzése tölti el. a beleket és általában az emésztő szerveket élteti. és szándékosan irányíthatja valakire. A jó egészségű ember rendszerint sokkal többet abszorbeál és specializál ebből a vitalitásból. mivel akkor bőven van vitalitás. hogy a beteg majdnem lehetetlennek érzi az egy helyzetben maradást. a veséket. A fizikai test bizonyos saját ösztönös tudattal rendelkezik. és ez a saját tudat mindenkor igyekszik testét a veszélytől megvédeni. éppen úgy. A legkisebb zaj vagy érintés is kínt okoz neki. mert még mielőtt kivonhattuk volna az energiát a rózsaszínű atomokból. hogy ő maga bármit is veszítene. amikor helyzetet változtat. Az éjszaka folyamán. Ugyanez az ok. Ez az asztrális test vágy-elementáljának felel meg. akin segíteni óhajt. ha egy ideig legyengült vitalitású személy mellett ülünk. Ez az a specializált vitalitás. abban hiányt szenvedőbe áramoltathat. ő elszívta azokat tőlünk. Minden ösztönös mozdulatunk ennek az elementál-tudatnak köszönhető. és miközben különösen a napfonatra összpontosul. vagy bármikor. az izmokat. Így történik meg. és csak kevéssé könnyebbül meg. Ugyanerre utal az a közmondás.A SÁRGA SUGÁR (2) A sárga sugár a szívhez irányul. Ez egészen más. és rendkívül nyomorult állapotban van. hogy a szimpatikus rendszer munkája odafigyelésünk nélkül is szüntelenül folytatódik. azonban ottani munkája elvégzése után az agyhoz halad tovább és áthatja azt. amely szerint minden éjfél előtti óra alvás két óra éjfél utáni alvással ér fel. Sok fa majdnem ugyanazokat az összetevőket vonja magába. és tevékenységének tulajdonítható. állandó feszültségben tartja az idegeket és az izmokat. akkor túlérzékennyé és nagyon ingerlékennyé válnak. ugyanolyan jól működik. Ha egy egészséges ember ezzel a specializált pránával árasztja el az idegeit. Ha az idegek nincsenek teljes mértékben ellátva ezzel a rózsaszínű fénnyel. A ZÖLD SUGÁR (3) A zöld sugár az altestet árasztja el. oly mértékben. mint az ember éterikus testének 31 . mint amennyire saját testének ténylegesen szüksége van. vagy megszerezni számára. Ez az elementális tudat az éjszaka első felében dolgozik a legsikeresebben. amire szüksége lehet. miközben főleg a legfelül lévő erőközpont közepében lévő tizenkét-szirmú virág felé irányul. mint magának az embernek a tudata. míg közvetlenül hajnal előtt a napfény által hátrahagyott vitalitás majdnem teljesen kimerül. Ezt a vitalitást a növényvilág is abszorbeálja. és ezt fizikai elementálnak nevezzük. és nyilvánvalóan az idegrendszer élete. ez a fizikai elementál állandóan az önvédelemmel van elfoglalva. Ezért ha a lépközpont bármely okból képtelen a test sejtjeinek táplálására vitalitást előállítani (mint például betegség. A vitalitás valóban az éterikus testmás tápláléka. ellazítja az idegeket. akkor a fizikai elementál a mások testében már elkészített vitalitást igyekszik a saját használatára elvonni. Amikor az általunk ébrenlétnek nevezett állapotban vagyunk. amely még pillanatnyi szundikálásnál is tapasztalható. utána gyengének és kimerültnek érezzük magunkat.

Az ember. kötet 454 o. hogy fenntartsa a test melegét. és az ember szellemi oldalát serkenti. hogy a kígyótűz magasabb szintjeit felébressze. és amikor szükségessé válik számára. és a színek egy alsóbb oktávon újra kezdődnének. ez a sugár nemcsak a narancsszínt és a sötétpirosat foglalja magában. V. amire szükségük van. Ennek legjobb módja tehát. hogy alsóbb természetének hódoljon. Ha azonban egy ember kitartóan visszautasítja. hogy az érzéki vágyak már nem zavarják. A NARANCSVÖRÖS SUGÁR (5) A narancsvörös sugár a gerinc alapjához áramlik és onnan a nemzőszervhez. amikor felhasználták azt. és onnan a gerincoszlopban lévő üreges járaton át felfelé fut az agyba. ahol alkotórészei figyelemreméltó módosuláson mennek át. az általuk kivetett atomok pontosan azok a rózsaszín fényűek. A PRÁNÁK SZÍNEI Világoskék Sárga Sötétkék Zöld A TITKOS TUDATTANÍTÁSBAN HORDOZÓ JELZETT ESZKÖZÖK SZÍNEK Átmá (aurikus Torok Kék burok) Szív Sárga Buddhi Indigó vagy Szemöldök köze Felső manasz sötétkék Káma manasz Köldök Zöld alsóbb elme AZ ELÉRT CSAKRÁK Rózsaszín Lép Piros Káma rúpa Lila Narancsvörös lilával Korona Gyökér utána korona Lila Éterikus test ••• ••• 3. Amint az a 3. és H. akkor ezt a sugarat hosszas és határozott erőfeszítéssel fel lehet irányítani az agyhoz. 5. A narancsszín tiszta sárgára változik. behatol a vérbe. azt találja. Ők azért idegesek. adyari kiadás) utolsó kötetében adott vázlatában az ember alapelveivel (princípiumaival) kapcsolatban jelzett színek között. táblázaton látható. ideges embereknek. ha kívülről látjuk el őket azzal a különleges vitalitással. már mentes lesz azon folyamat legkomolyabb veszélyeitől. Blavatsky ál tal A Titkos Tanítás (The Secret Doctrine. a sötétvörös karmazsin színűre változik. bizonyos megfelelés tapasztalható a különböző csakrákhoz áramló prána színei. Amikor ezt a változást valaki teljesen befejezte.P. és az intellektus erőinek határozott fokozódását idézi elő.magasabb részei. Ez a sugár az átlagemberben a hús vágyait energizálja. Különösen így van ez a fenyőfákkal és az eukaliptusszal. mert testük sejtjei éhesek. aki ezt az átalakulást megvalósította. amelynek működésével szoros kapcsolatban van. amire szükségük van. míg a sötétbíbor kedves halványlilává változik. táblázat 32 . ez a narancssárga sugár egyenesen a gerincalapban lévő központba megy. akik az életelv ezen részének hiányában szenvednek. és úgy tűnik. vagyis az ún. és nagymértékben fokozza az önzetlen szeretet és vonzalom képességét. mintha a spektrum körbe fordulna. aminek következtében ezen fák közelsége egészséget és erőt ad mindazoknak. Ennek eredményeként. hanem bizonyos mértékű sötétbíbor színt is. Úgy tűnik. amelyekre az ember fizikai testének van szüksége. és az éhséget csakis azok táplálásával lehet enyhíteni.

maga a prána. hogy nyilvános szónok vagy nagy énekes esetében különösen észrevehető a csakra ragyogása és tevékenysége. a hulladék pedig a tizenkét kapun át kényszerítve kivetődik a testből. Azon központ körül áramolva áthatja a szíven áthajtott vért. Ha valakinél a sárga áramlás teljes és erős. A Gheranda Számhitá című könyvben röviden az alábbiak szerint jelzik a helyüket: A prána mindig a szívben mozog. Gyenge emésztésű személy esetében.5 PRÁNA VÁJU ÉS A A LEGINKÁBB VITALITÁS SUGÁR TEST-TÁJÉK ÉRINTETT CSAKRA Prána. lassan meggyújtja azt. és a magasszintű filozófiai és metafizikai gondolkodás. Hinduk szent könyvei sorozat 33 . VITALITÁS ÉS EGÉSZSÉG E különféle áramlatokban haladó vitalitás szabályozza a velük kapcsolatos testrészeket. az éterikus látással rendelkező ember számára ez azonnal megmutatkozik. a szamána a köldök táján. a tűz alatt lévén. torok Vyána. az udána a torokban. és működésükről nem mondanak többet.AZ ÖT PRÁNA VÁJU A hindu könyvek gyakran hivatkoznak az öt fő váju-ra vagy pránára. Hinduk szent könyvei sorozat Garuda Purána XI. Úgy tűnik. Az idiotizmus bizonyos formái esetén az agyba áramló vitalitás. A végbélnyílás közelében behatolva szétválasztja a szilárdat a folyékony részektől. majdnem teljesen akadályozott. A test bármely részében tapasztalható gyengeséget vagy betegséget a vitalitás odaáramlásának hiányossága kíséri. szív Apána. köldök Udána. Az élelmet. mivel a zöld áramlat mozgása és működése renyhébb. az apána a végbélnyílás közelében. miután a vizet a tűz fölé helyezte. végbél Szamána. De a sárga áramlásból még elegendő marad. kétfelé hasítja a levegő. amely azután szerte áramlik az egész testen. A levegő által meggyújtott tűz szétválasztja a lényeget a hulladéktól. 61-2. 4 5 Gheranda Szamhitá vv. míg a közönséges gondolat erejét a részben sárgával kevert kék sugár működése serkenti. hogy a szív erős és szabályosan működik. 40-3. hogy az agyba is eljusson. és a szilárdat a víz fölé. A vyána levegő készteti a lényeget mindenhová. hogy az emelkedett szellemiségű gondolat és érzelem nagyrészt a lila sugártól függ. az egész test Sárga Narancs-piros Zöld Lila-kék Rózsaszín Szív Gyökér Köldök Gége Lép 4. az azt jelzi. amit megfigyeltünk és a 4. mint amilyennek lennie kellene. mind a kék-lila sugár. A hangszálaknak erőt és rugalmasságot nyújt úgy. és ennek megfelelően a fejtetőn lévő erőközpont közepén lévő tizenkét szirmú virág megfelelő felébresztése is nagymértékben a sárga áramlat mennyiségétől és aktivitásától függ. mind a sárga. táblázatban bemutatunk. A torok-központhoz tartozó világoskék szokatlanul nagy tevékenysége vagy mennyisége a test azon részének fizikai szerveiben erőt és egészséget hoz létre. vagy inkább előidézi. azonban néhány helyen az alábbiak szerinti további információt adják hozzá: A vyánának nevezett levegő a lényeges részt az idegekhez viszi. és a vyána az egész testet áthatja. táblázat Az így leírt öt levegő szépen megegyezik a vitalitás azon ötszörös beosztásával.4 Több más könyv ugyanezt írja le. amint megették. vagy mennyiségileg kevesebb.

AZ ÜRES ATOMOK SORSA Amint az áramló atomok a munkájukat végzik. A vitalitás-töltésüktől így megszabadított atomok a testben állandóan készülő vegyületekbe lépnek. Egy tisztátalanul élő egyén fizikai testében erősebb lehet. és a pórusokon át esetleg kilökődnek a testből. azonban közülünk sokan nem teljesen használják azt fel. mint amilyennek lennie kellene. úgy. míg azokat az atomokat. és biztos. A sárga sugár azon része. hogy felhasználásuk által kissé fejlődtek. Ezzel a következő fejezetben fogunk foglalkozni. hogy működésük bizonyos mértékben megfelel az e színeknek tulajdonított és az asztrális testben lévő színárnyalatok jelentésének. és a kundalinivel kevert elsődleges életerőből tevődik össze. mint a tisztábban élő. Úgy mondják. A vitalitásnak bármely központba vagy azon át történő áramlását nem szabad összetéveszteni a központ egészen másfajta fejlődésével. Az életerőtől üresen ezek az atomok pontosan olyanokká válnak. A sötétkék és lila sugarakhoz tartozó atomok rendszerint a fejtető-központon át távoznak. egészséges és ésszerű. hogy azok is felfelé mozogjanak a gerincen. Ez az idegáram tartja az éterikus anyagot állandó áramlásban az idegek mentén. amely a vérbe abszorbeálódott és részt vett a vérkeringésben. A test beépíti azokat. A helyes gondolatok és helyes érzelmek nyilvánvalóan visszahatnak a fizikai testre és fokozzák a jólétéhez szükséges vitalitás asszimilálási képességét. kivéve azt. amint az idegek mentén sodródnak. sohasem lesz képes vitalitását olyan teljes mértékben felhasználni. hogy a narancs-sárga sugarakat úgy hajlítsa el. akkor a tiszta életű embernek roppant előnye van. Ez az artériákon és vénákon keringő vérhez hasonlítható. Mindannyian vitalitást vonunk magunkba és azt szétválasztjuk. Vagy ahogy Jézus mondta: „Keressétek előbb Isten országát és annak igazságát. Aki a testét hús. úgy továbbítja ez az éterikus áramlás a 34 . Mire a testet elhagyják. A főleg az emésztési folyamatokhoz kapcsolt zöld sugár kiürített atomjainál tűnik úgy. mind a lila-kék sugárnak az üres atomjai tűzeső formájában áramlanak ki a fej tetején. amelyekre szüksége van. mint a többi atom. amit általában az ember magnetizmusának nevezünk – ami a saját idegárama. mint már a 2. mint egy tisztább életet élő. és néha az is. A VITALITÁS ÉS A MAGNETIZMUS Az idegek mentén haladó vitalitást nem szabad összetéveszteni azzal. az Úr Buddha és más nagy szentek régi szobrain gyakran lángként ábrázolnak. és azzal együtt távoznak. – ez lehet a karmája eredménye is – azonban. amit. a legtöbbjük elveszíti a rózsaszínű fényét. és így az emanáció kékes-fehér színű. úgy vo-nódik vissza belőlük a vitalitás-töltés. amely az ember fejlődésének későbbi szakaszában a kígyótűz magasabb szintjeinek felébresztésével valósul meg. hogy eléréséhez a Nemes Nyolcszoros Ösvényt kell követni. és mindezeket megadják néktek” – igen. A vitalitás minden rendjének színei éterikusak. a megfelelő csatornán át eltávolítja. mivel életünk sokféle módon nem olyan tiszta. hogy a testben állandóan előállított vegyületek részévé válnak. Így jön létre A látható és láthatatlan ember (Man Visible and Invisible) című könyvben is ábrázolt egészség aura. akkor mind ennek. Így ezek az atomok ismét felhasználódnak a magas szinten fejlett emberek korona-csakrájából kisugárzó dicső és jótékony hatású erők kisugárzásának fizikai eszközeként. ugyanúgy elveszíti jellegzetes színét. és amely a gerincében specializált. még a fizikai egészséget is. A rózsaszínű sugarat vivő atomok egyre sápadtabbakká válnak. A gége-központtal kapcsolatos kék sugarakhoz tartozó atomok általában a kilégzéssel hagyják el a testet. Amikor a tanulmányozó megtanulta. az Úr Buddha egyszer azt mondta. vagy a pórusokon vagy más szokott csatornákon át elhagyják a testet. Ahogyan a vér az oxigént a test minden részébe továbbítja. azonban látni fogjuk. alkohol vagy dohány használatával durvítja el. amelyekre ilyen célokra nincs szüksége. ábrán láthattuk. ha egyéb dolgokban azonos. mintha elektromos töltés lenne. hogy a test közönséges salakanyagának részévé válnak. Az átlagos ember esetében ugyanez a sorsa a vörös-narancs színű sugarat hordozó atomoknak is. a nirvánához vezető úton az első lépés a tökéletes egészség.

és utána egészségesebb ideg-éterrel helyettesíti. Amikor valaki egy másik személyt delej ez. és az első lépés azt elvonni onnan. az alany testének egy része a sajátja helyett a kezelő agyának befolyása alá kerül. Ha a befogadó agyából kiürítették a saját magnetizmusát. és azt a test éterikus része asszimilálja. amely a golyót a kívánt eredmény létrehozása 35 . a delejező úgy újíthatja meg a beteg energia-készletét. amikor a vitális áramlás nem kering megfelelően és az ideg-aura renyhe és egészségtelen. a fizikai mellett vannak erkölcsi és mentális betegségek is. és így az erő visszanyerhető. Ilyenkor az a nyilvánvaló eljárás. miközben akarata a lőpor. előbb az összetolult vagy megbetegedett anyagot vonja ki. akkor majdnem biztosan ártalmas és egészségtelen éterikus anyag gyülemlett fel az agy valamely részén. a delejezéssel sokszor nagy segítséget nyújthat a szenvedés enyhítésében.vitalitást az idegek mentén. A pórusokon át állandóan kiválasztunk magunkból éterikus anyagot is. A tudományosabb módszer. Ugyanígy. és ezzel áldozatának idegáramát visszaszorítva. a gyomor elveszíti az emésztési képességét. Amikor a delejező gyógyítani igyekszik. a gyengeség csak fokozódik. hogy ezzel kimossák azt. és így erőre tehet szert az éterikus szervek normális tevékenységének folytatására. Azonban még inkább megfontolandó. mint gáznemű anyagot. ha veszi magának a fáradságot és tanulmányozza a csakrákon át a testbe hatoló és az idegek mentén haladó áramlatokat. Az elfogyasztott élelemmel és a belélegzett levegővel éterikus anyagot is veszünk magunkhoz. annak reményében. A folyamat analóg azzal. és mivel a fizikai áramlással együtt asztrális és mentális anyag is átkerül a delejezőből az alanyba. így fokozatosan működésre serkentve a legyengült áramlást. de a szükségesnél sokkal nagyobb energia-ráfordítással. hogy a gyomornak pepszinnel vagy más hasonló készítménnyel már részben emésztett ételt adnak. ami kevésbé feltűnő. hogy gondoljon és cselekedjen. A tolulások más fajtáira is vannak példák. ugyan úgy. ha valaki képtelen vitalitást önmaga számára specializálni. Ezzel ugyan el lehet érni némi sikert. hogy az anyag finomabb formái könnyen alakíthatók vagy befolyásolhatók az emberi akarattal. Az ember testének éterikus részecskéi állandóan változnak. Ennek ellenére. és így gyors felépülést idézhet elő. és erőt áraszt az alanyként jelenlevő emberbe. és a művelet végzőjével telítették. annak helyét a sajátjával tölti meg. ami sok esetben az élelemmel és a táplálkozással történik. Az erőtlenségek legtöbb esetében ez minden. Ennek elvégzésére több mód is van. amit a delejező óhajt. de az nem egyéb. hogy elveszítette a képességét. Mi az. ha valaki tiszta gondolkodású és embertársai iránt komoly segítő szándékkel telített. A delejező átadó mozdulatokat is tehet. amire szükség van. és saját éterük ellenállhatatlan áramát zúdítják be kitartóan. mint ahogy a sűrűbb test részecskéi is cserélődnek. az a delejezés útján továbbadódik az alanyba. gyakran azok a betegségek is átvivődnek. Ilyen esetben azzal segítenek. a vitalitással együtt elkerülhetetlenül sok saját emanációt is továbbad. ha kívülről pótoljuk azt egészséges ideg-éterrel. még képes lehet a más által előkészítettet abszorbeálni. mint a puska valamely célra irányítása. Ez valószínűleg asszimilálható. ideg-éter. hogy érezzen. a befogadó alany csak azt gondolhatja és cselekedheti. Ebből nyilvánvaló. De hogyan kell ezt elvégezni? Ugyanúgy. amikor két személy közel van egymáshoz. mindkettő szükségszerűen sokat abszorbeál a másik személy fizikai emanációiból. Nem szabad elfelejteni. vagy a vitalitás. hogy a beteg annyira komolyan legyengült vagy kimerült. Mivel az agy ennek az idegáramlatnak a központja. Ha a páciensnek például fejfájása van. ahogyan az akarat gyakorlásával árasztottunk ki erőt. vagy mindkettő. Ezért egy időre teljesen az uralma alá kerül. akkor a delejező nagy akarati erőfeszítéssel a saját magnetizmusa nagy részét összegyűjtve azt a művelet alanyába vetíti. amit a delejező akar. amit el kell távolítani. Amikor valaki a gyengeség bizonyos fokára jut. hogy ha a delejezőnek bármilyen betegsége lenne. hogy még ha a delejező egészsége orvosi szempontból tökéletes is. és így az alany azt érzi. és mivel így a test nem megfelelően táplált. Feltételezve. hogy a sajátjából áraszt a beteg remegő idegeibe. Egyes magnetizálók egyszerűen nyers erőt alkalmaznak. amit a delejező az alanyba áraszt? Ez lehet az ún. hogy saját magának specializáljon életáramlatot. ugyanúgy. és így.

Felismerhető. A delejezés (mesmerizmus) viszont közvetlenül az áramlatokra hat. szilárdan hinnie kell. hogy ténylegesen létrehozza a kívánt eredményt. erős és egészséges magnetizmust áraszt be. lerázza a kezéről. Tolulás lehet. mert ahhoz. hanem egyszerűen ránézett az alanyára. és a vitalitás-áramlat a kiküldött lövedék. valószínűleg a páciens homlokára helyezi a kezét. A legtöbb ilyen esetben a hiba oka az idegek mentén áramló vitalitás-magnetizmus szabálytalansága. hogy realizálja azt. az elszívott anyag fizikai. hogy a kezelő képzeletét segítse. Ezért nagyon fontos. Segítésként sokszor ebben az esetben is alkalmazhat kézmozdulatokat. túl sebesek. Fejfájással foglalkozva. hogy az általa kiszívott rossz magnetizmust eldobja. mintha szivacs lenne. hogy az foglalja el az egészségtelen anyag helyét. hogy attól megszabaduljon. amely folyamatosan kiszívja az ártalmas magnetizmust az agyból. Valójában egészségtelen anyagot von magába. és úgy gondol rá. és saját egészsége miatt is meg kell szabadulnia attól az anyagtól. és hogy ne felejtsen el minden fejfájás vagy más ilyen természetű betegség gyógyítása után kezet mosni. aki sohasem alkalmazott ilyen kézmozdulatokat. és azzal fizikai módon bánhatunk. vagy éppen ellenkezőleg. vagy gyenge minőségűek lehetnek. vagy renyhe az áramlásuk. amellyel a műveletet végezte. hogy ne hagyja figyelmen kívül ezeket az óvintézkedéseket. 36 . és talán az is. ugyanúgy akarata erőfeszítésével magnetiz-must vonhat is el. Annak ellenére. A kéz használatának egyedüli célja az áramlat összpontosítása. Ha gyógyszert adunk. Ezért valamilyen határozott tervet kell készítenie. hogy jó. amit csinál. Ismertem egy delejezőt. Ahogy valaki akarat-erőfeszítéssel magnetizmust áraszthat ki. Hamarosan fel fogja fedezni. vagy mint a vizet. ha eldobja. mielőtt az véglegesen elhelyezkedik a testében. akkor a legjobb esetben a fizikai idegekre hatunk. és ezáltal korlátozott mértékben az azt körülvevő áramlatokra. A fizikai mozgás kétségtelenül megkönnyíti a számára. A baj okának eltávolítása után azzal folytatja. mert ha csak nem tesz óvintézkedéseket azzal. így egyenesen a baj gyökeréhez hatol. de elégtelen mennyiségűek. hogy erősen akarjon. és a legegyszerűbb.felé löki. hogy nem látja. hogy minden idegi befolyás esetén sokféle előnye van ennek a módszernek. akkor saját maga is fejfájást vagy fájdalmat fog érezni a kezében.

amikor a központok tevékenysége már teljesen felébredt. ami által az asztrális testben az érzés képességét ébresztette fel – vagyis mindenféle befolyás iránti érzékenységet –. Mindegyik éterikus központ egy-egy asztrális központnak felel meg. Az éterikus örvény mindig az éterikus test felszínén van.IV. Milyen hatásokat hoz létre az asztrális testben ezen asztrális központok mindegyikének serkentése? AZ ASZTRÁLIS KÖZPONTOK Amint már elmagyaráztuk. és az őt körülvevő világról nem volt világos tudata. azonban az asztrális központ gyakran egészen bent van a tudathordozóban. és azt élesztette fel. Az asztráltestre úgy kell gondolnunk. de mivel az asztrális örvény négy dimenziós. Így mielőtt felsorolnánk az éterikus központok felébresztésével elérendő eredményeket. Ez az erő minden szinten létezik. hogy a fizikai testet életben tartják. más szerepe is van. tovább haladt a második központhoz. bár mit is tett. amely csak akkor kezd működni. bár bizonyos része mindig egybeesik azzal. bár eddig még csak homályos fogalommal arról. vagyis a kígyótűz felébredése az asztrál szinten. semmilyen határozott képessége nem volt. Ezzel tette képessé azt az embert az asztráltestben történő tudatos utazásra. A teljesen felébresztett éterikus központok működése az. ami azután történt. A kígyótűz azután a köldöknek megfelelő harmadik központhoz haladt. amivel utazásai közben találkozott. FEJEZET A CSAKRÁK FEJLŐDÉSE A FELÉBRESZTETT KÖZPONTOK MŰKÖDÉSE Az erőközpontoknak amellett. hogy a fizikai tudatba hozzon le bármilyen tulajdonságot. 37 . mit tesznek ezek az asztrális központok. ami az éterikus központnak megfelelő asztrális központban rejlik. Az első. az első központ a kígyótűz otthona. és ennek következtében semmi esetre sem végződik együtt az éterikussal. Amint a kígyótűz ott felébredt. bár ezek a későbbi emberfajtákhoz tartozó minden művelt emberben már teljes működésben vannak. és azon a központon át az egész asztráltestet vitalizálta. és csupán a leghomályosabb tudattal rendelkezett. ami még nem hasonlít a látásból és hallásból származó határozott megértéshez. az emberben lévő erő. amely a fizikai lépnek felel meg. jó lenne figyelembe venni. mint ami eredetileg majdnem teljesen tehetetlen tömeg volt. és a többi központot ennek működése ébreszti fel. azért az éterikustól teljesen eltérő kiterjedése is van.

amíg a tobozmirigynek elnevezett (8. az asztrális. állandóan az asztrális látásról és asztrális hallásról kell beszélnünk. mint ahogyan itt teszi azt a szemével és a fülével. amely azt a temperamentum-típust fejezi ki. A szemöldökök közötti központnak megfelelő hatodik asztrális központ kifejlődése hasonló módon hozta létre az asztrális látást – a képességet. amelyhez az illető tartozik. amely az asztráltestben működő ember tudata számára olyan jellegű információkat továbbít. és közvetlenül az alsó mentális világhoz létesít kommunikációs kapcsolatot anélkül. és azoknál az embereknél az agyalapi mirigy (8. Ezért ezeket a központokat nem lehet a szó közönséges értelmében szervekként leírni. Sokunknál a hatodik és a hetedik éterikus központnak megfelelő asztrális örvények az agyalapi mirigyen találkoznak. hogy magunkat érthetővé tegyük. mivel ott nem azok által lát vagy hall az ember. és tökéletesítette képességeit. A Tanulmány a tudatról (A Study in Consciousness) című könyvében így ír erről: A központok építését és azok fokozatosan kerekekké szervezését bármely tudathordozó eszközből el lehet kezdeni. Az asztrális test minden részében van olyan anyag. ennél az utóbbi központnál úgy tűnik. Ez azt jelenti. Mégis ezen központok életrekeltésétől függ az asztrális érzékek működtetésének képessége. hogy ösztönösen megérthetett valamit azok érzéseiből. Erről az embertípusról írt H. mint amilyet a szem és a fül akkor továbbít a tudat felé. A fizikai szinten a toroknak megfelelő ötödik központ felébredése az asztrális szinten hallás képességével látta el.Amikor a negyedik központ felébredt. vagy temperamentumának megfelelően még magasabban. Ezek közül bármelyikben. Azonban más ember típusoknál. úgy alakítva a tudathordozó eszközöket. ott és olyan lesz a tudathordozó eszközeinek felépítésében a legnagyobb tevékenység helye azért. fölötte és alatta lévő tárgyakat anélkül. AZ ASZTRÁLIS ÉRZÉKEK Tehát ezek a központok bizonyos mértékig az érzékszervek szerepét veszik át az asztráltest számára. hogy a csak homályosan érzékelt jelenlétük helyett határozottan felismerje az asztrális tárgyak alakját és természetét. amelynek hatása az asztrális szinten lévő tudatunkra olyan. Valójában mindezen kifejezéseken azokra a rezgésekre való reagálóképességet értjük. Blavatsky. amely azt a különleges típusú vérmérsékletet képviseli. hogy annak a temperamentumnak kifejezésére legyen alkalmas. bizonyos eltérések vannak. Onnan dolgozik „felfelé” vagy „lefelé”. Dr. az képessé tette az embert. ez a központ abban a princípium lesz. hogy annak az érzéknek a kifejlődését idézte elő. Besant is említi a tényt. amely ezen típusú embereknél életre kel. mint amit a fizikai szinten hallásnak nevezünk. miközben a hatodik központ továbbra is az agyalapi mirigyhez csatlakozik. amely az ilyen reagálásra képes. Teljesen eltérő asztrális körülmények között ennek az eredménynek az eléréséhez nincs szükség specializált szervekre. 38 . hogy a szokott módon láthatóan átmenjen a közbenső asztrális világon. amikor olyan nagy hangsúlyt helyezett ennek a szervnek a felébresztésére. hogy meg kellene fordítani a fejét. ahogyan valaki az egyik vagy másik tipikus temperamentumhoz tartozik. elkorcsosult szervhez csatlakozik. mert nem szabad elfelejteni. és ez valamely egyénnél abból a tudathordozóból indul ki. hogy valaki melyik embertípushoz tartozik. A tevékenység e központja lehet a fizikai. Ez a kifejezés azonban megfelelő képesség hiányában határozottan félrevezető lenne. a hetedik központnak megfelelő örvény addig hajlik el.P. amikor az ember a fizikai testében van. az alsó vagy felső mentális testben. és ennek következtében az ebben a tudathordozó eszközben működő ember egyaránt látja a mögötte. Aszerint. hogy azokból a tudathordozókból fokozatosan a fizikai szinten kifejeződő tudat hatékony eszközöket készítsen. ábra). A fejtetőnek megfelelő hetedik központ felébredése az ember számára kikerekítette és teljessé tette az asztrális életet. Attól függően. hogy más asztrális lények rezgéseire reagáljon úgy. Ezek a központok kifejlesztve az egész asztrális test számára valósítják meg egy újabb rezgéstartomány felfogásának képességét. ábra) gyakorlatilag az egyedüli kapcsolat a fizikai és a magasabb világok között. hogy különböző embereknél különböző szinteken indul a fejlődés.

A szívnél levő negyedik központ serkentése az embert ösztönösen részvevővé teszi mások örömében. E központ enyhe vagy véletlen ösztönzése sok esetben a levegőben repülés boldogító érzésének fél-emlékezetét idézi elő. Ez különféle módokon történhet. amelyben a tanuló gyakorol. A KUNDALINI FELÉBRESZTÉSE Miközben az asztrális felébresztés végbement. és nem tudja. színes felhők látásánál. bánatában. laja jóga. mert az első csakra teljes aktivizálása éppen a kígyótűz belső rétegeinek felébresztése. Az iskola. Ha az egyszer felébredt.Mivel az asztrális test minden részecskéje a forrásban lévő vízhez hasonlóan állandóan áramlik és örvénylik. hogy miért. hogy a szimpátia által mások kínjait és fájdalmait önmagában reprodukálja. hogy ezt a felébresztési folyamatot az éte-rikus központokkal is megismétli. a fizikai tudatában lévő ember mit sem tudott erről. A Mesterek és az Ösvény (The Masters and the Path) című könyvem második kiadásában részben beszámoltam ezekről. 6. Éterikus anyagból lévő vékony hajlékony cső nyúlik ki a közepéből. vagy éppen kevésbé kellemes hangokat. hatha jóga. és azok átvezetése egyenként mindegyik központon. ez sokszor nem jelent többet tájak. amely a végén lévő valamilyen szemmel ellátott 39 . és mindegyiknek megvan a saját kifejlesztési módszere. hogy sorban mindegyik központ az asztrális test minden részecskéjében felébreszti a bizonyos rezgések iránti felfogóképességet. abból még nem következik. amely a legtöbb figyelmet szenteli a csakráknak. az éterikus és az asztrális szinteken az embert tisztánhallóvá teszi. kar ma jóga. AZ ÉTERIKUS CSAKRÁK FELÉBRESZTÉSE Amikor a második éterikus központ a lépnél felébred. Ennek hatása a többi éterikus csakrára az. 4. a hinduk okkult gyakorlata (Rája Yoga. akkor az ember bizonyos dolgokat látni kezd. A rádzsa jógi terve az. rádzsa jóga. Ami kor a köldöknél lévő harmadik központ kezd működni. De még ha az asztrális érzékek teljesen fel is vannak ébresztve. bár néha csak részlegesen. hogy az ember képes lesz működésük tudatából bármit is a fizikai testébe áthozni. amelyek lehetnek néha helyek. 2. Fejlődése korai szakaszában. bhakti jóga. Indiában hét jógaiskolát ismernek el: 1. hogy némelyek barátságosak. mantra jóga. Az ilyen ébresztés az akaraterő határozott és hosszantartó erőfeszítését igényli. különféle éber látomásai lesznek. E központ teljes felébresztése hozza létre a tisztánlátást. hogy behozza a fizikai tudatba a megfelelő asztrális csakrák által felkeltett képességeket. Amikor ez a központ teljesen működik. ahogyan a fizikai testet is részesíteni lehet mindezen előnyökben. A parányi fizikai tárgyak felnagyítási képessége is e központ által lehetséges. másrészt minden részecske áthalad mindegyik központon vagy örvényen úgy. hogy sorban mindegyiken meditál. de homályosan érzi. Néha zenét is hall. Az egyetlen mód. és így mindegyik asztrális érzék azonos módon aktív a test mindegyik részében. Az ötödik. the Occult Training of the Hindus) című könyvében. 3. mások viszont kellemetlenek. egyes helyek kellemesek. az. irtózatos erejével feléleszti a többi központot is. A szemöldök közti központ még más módon is kapcsolatban van a látással. fontosságát. és puszta akaraterővel hozza azokat működésbe – amely tervezet az óvatossági szabályok betartása mellett látszik jónak. Amikor a szemöldök közötti hatodik központ kel életre. akkor az ember már képes homályosan emlékezni asztrális utazásaira. mások ellenségesek. amelyek mindenféle dolgokat sugallnak neki. a toroknál lévő központ felébresztése hangok hallására teszi képessé. 7. máskor pedig emberek. dzsnyána jóga. amikor éppen csak ébredezni kezd. és Wood professzor egészében leírta ezeket a Rádzsa jóga. és néha még azt is előidézi. Módszere a kígyótűz magasabb lehetőségeinek felébresztése. attól a jógaiskolától függően. a laja jóga. akkor az ember a fizikai testében is tudatosan kezd érzékelni mindenféle asztrális befolyásokat. 5. Ezek a jógaiskolák mind elismerik a csakrák létezését.

Végül már nemcsak a felszínt mozdítja meg. mivel általa kelnek életre a különböző tudathordozó eszközeink. ez a tűz hét rétegben vagy az erő hét fokozatában létezik. azt veszi észre. akikhez jobb. hogy azt ellenőrizze. hanem maga a tűz magja is teljesen aktívvá válik. hogy csak egy réteg befolyásolása sikerül neki. hogy felfelé haladna. hogy a kígyótűz egyáltalán életre kelt volna. A TÚL KORAI FELÉBRESZTÉS VESZÉLYE Ez a tüzes erő – amint azt A csend hangja című könyvben nevezik – az akarattal történt felébresztés esetén valóságosan folyékony tűz gyanánt rohan át a testen. hogy az nem hatásos. amelynek jelenlétében épp olyan tehetetlen. hogy az ember számára lehetetlen az ellenállás. amíg az ember határozott erkölcsi fejlődést nem tett. és az a pálya. Például valamely atom vizsgálatához az atom méretének megfelelő szervet kell kialakítani. A kígyótűz ellenőrizetlen mozgása sok esetben erős fizikai fájdalmat okoz. A fáraóról. hogy a normálistól eltérő erők birtokába jutnak. amíg akarata eléggé erőssé nem válik. hogy sok más okkult képesség mellett ezzel a képességgel is rendelkezik. így a legkevésbé kívánatos szenvedélyeket szítja fel. mivel különösen erős rezgések időlegesen bármikor beindíthatják az egyik vagy másik csakrát anélkül. Amint már mondtuk. hogy károsodás és ártalom nélkül szembenézzen vele. sok esetben előfordul. Ugyanis olyan erő lép működésbe. hogy tudata éjjel és nappal folyamatos lesz. a tudat folyamatossá válik az asztrális szinten befejezett élet után a mennyei világba történő belépésig úgy. De az is előfordulhat. Átlagos személynél a kígyótűz felébresztetlenül nyugszik a gerinc tövében. mert az ezzel kapcsolatos veszélyek igen valóságosak és borzalmasan komolyak. Senki se kísérletezzen ezzel teljesen hozzáértő tanító határozott útbaigazításai nélkül. Azonban még ez a legkisebb rossz. ALKALMI TISZTÁNLÁTÁS Azonban mielőtt ez megtörténne. az embernek sokszor lehet bepillantása az asztrális világba. hogy a tűz részlegesen kelt életre. amikor az akarattal kicsivé vagy naggyá válás képességét említik. Valójában sokkal jobb az alvó állapotában hagyni. és egész életén át nem gyanítja annak létezését. Ha valaki a felkeltés erőfeszítésében alkalmazza akaratát. az ember képes testét azon át teljes tudatossággal elhagyni. ha az emberiségnek semmi 40 . hogy lefelé rohan. és szöveteket roncsolhat. hogy nincs különbség a fizikai testtől alvás közbeni időleges elválás és a halál utáni állandó elválás között.mikroszkopikus kígyóhoz hasonlít. Lehet. bár más értelemben. és így egy más után nyílnak meg számunkra a magasabb világok. Amikor a hetedik központ is életre kel. a romlottság szörnyetegeivé válnak. és azt sokszor ismét el kell végeznie. Az ilyen emberek szatírokká. Az ősi könyvekben erre utalnak. de a fizikai életet is elpusztíthatja. Ezek közül némelyik pusztán fizikai. és gondolatai elegendően tiszták ahhoz. Felébresztett állapotában a Világ Anyjának nevezik. mint ahogy korábban szóltunk róla. Így amikor azt hiszi. ami így egy időre szintén előidézhet hirtelen tisztánlátást. A végén lévő szemet ki lehet tágítani és össze lehet húzni. és olyan fokúra erősíti hatásaikat. miközben fokozatosan egyre mélyebbre ás. kígyóhoz hasonló spirál. Amikor a tűz mindezeken a központokon bizonyos sorrendben (amely a különféle típusú embereknél más és más) áthaladt. Ezt. aminek következtében a vizsgált tárgy méretének megfelelően lehet a nagyítóképességet változtatni. ahelyett. a homlok közepéből kinyúló kis kígyót jelképezte az Egyiptom fáraóinak fejdíszén lévő kígyó-jelkép. azonban azok az erők a fejlődés olyan alacsonyabb rendjeivel hozzák őket kapcsolatba. mint az úszó a cápa kitátott szája előtt. mivel a fizikainál magasabb szintű tudathordozó eszközökben is okozhat maradandó károsodást. Ez a tisztánlátásnak ebben a formájában használatos különleges szerv. hogy elvégezte a munkát. mint népe főpapjáról feltételezték. és a szokásos törés nélkül visszatérni oda úgy. Túl korai felébresztésének általános hatása. amelyen át kell mozognia. amit tenni képes. mivel a közönséges emberi ellenálló erőn messze túl lévő erő szorításába kerülnek.

Magam a borzasztó hatás számos esetét láttam. és mindezeket a dolgokat megadják nektek. és az az ember. amit mondunk. Sok bajt és kiábrándultságot lehetne megtakarítani. hogy készen áll a testében keletkező bármilyen energiával elbánni. és ez kivétel nélkül minden esetre alkalmazandó.” A KUNDALINI SPONTÁN FELÉBREDÉSE 41 . E dolog borzalmát egyáltalán nem túlzom el. Feltehetően az intellektus erejének erős felfokozását is magával hozhatja. hogy véletlenül vagy baleset folytán nála felébredt. Ezáltal olyan erőközpontot ébreszt fel. amivel könnyen lehet bánni. a természet egyik nagy alap-ténye. Nem bölcs dolog. a legnagyobb valószínűséggel maga lesz annak első áldozata. A vállalt kockázat még így is túl nagy. Viszont az ilyen szörnyű rabszolgaságtól való szabadulás több inkarnációt is igénybe vehet. hogy tartózkodjak a felébresztés elvégzésére vonatkozó bármilyen magyarázattól. hogy az ő esetükben valamilyen különleges kivétel történik a természet törvényei alól. mint a jót. Például a mentális testben igen gyorsan felkelti az ambíciót. hogy az okkultizmussal kapcsolatos minden dologban pontosan és szó szerint azt értjük. amíg valamelyik Mester szól.” (III. és ugyanazt az eredményt veszélytelenebb módon is el lehet érni. és az alsóbb.köze nincs. amelyek – tudatlanság és téves tanácsok alapján – az ezekbe az igen komoly dolgokba való beavatkozást követték. akik az ilyen dolgokról gyakran azt hiszik. de ugyanakkor olyan abnormális és sátáni gőgöt hozhat létre. és azt sem említem. Tanácsért fordultak hozzám olyanok. aki ezt az egészet csak hallomásból ismerné. Kundalini magasabb aspektusai korai kifejlesztésének – a veszélyek e legnagyobbikán kívül – még sok más kellemetlen lehetősége is van. 107. akiket már elért ez a szörnyű sors. Létezik a fekete mágiának olyan iskolája. ami teljesen elképzelhetetlen egy átlagos embernél. aki teljes mértékben értője ezeknek a dolgoknak. hogy e roppant erő felébresztése céljából képzett oktató nélkül bármilyen erőfeszítést tegyen. és idejét és energiáját a Társulatért végzendő hasznos munkára fordítani. nem olyasmi. A világegyetem nagy törvényeinek működésében nincs kivételezés. hogy a gondviselés valamilyen különleges közbenjárása meg fogja menteni őket ostobaságuk következményeitől. továbbá mindenki meg van győződve arról. mintha egy gyerek nitroglicerinnel játszana.) Vannak tanulmányozók. és hamarosan hihetetlen fokúra dagasztja. Szinte mindenki minden lehetséges kísérletet ki szeretne próbálni. rossz képességeket könnyebben éri el. hanem valami ellenállhatatlan. hogy milyen sorrendben kell ezt az erőt – ha felébredt – a különféle központokon átvezetni. és hangsúlyozom. A legkomolyabban óvok minden tanulmányozót attól. amely szándékosan használja ezt az energiát ilyen célokra. Egyes írók tagadják ilyen központ létezését. nem játékszer. Ez az erő roppant valóságos. ha a tanulmányozókat rá lehetne vezetni annak megértésére. aki a kísérlet különböző fokozataiban őrködni fog tanítványai felett. vagy ha valaki észreveszi. Különös okom van. és a saját szememmel láttam. Amint más összefüggésben az előbbi fejezetben már jeleztem. hogy vannak olyan jógik. aki felelőtlenül robbanást okoz. mint ahogyan akaratlanul tenné olyan valaki. akik megtanítják tanítványaikat annak használatára – bár nem szükségszerűen rossz céllal. kivéve a Mester kifejezett javaslatára. és megkötöttséget az ostobáknak. Ez nem közönséges energia. azonban Dél-India brahminjai biztosítottak arról. Ezt semmiképpen sem szabad megkísérelni. Mindezekkel a dolgokkal várni kell. ami velük történt. hogy készen áll erre. Az ember természetében mindent erősít. de szinte senki sem hajlandó jelleme javításán türelmesen dolgozni. ha valaki azt képzeli. amelyet a Jó Törvény követői sohasem használnak ilyen módon. Az biztos. hogy teljesen készen van a lehető legmagasabb tanításra és bármilyen fejlesztésre. még érvényes a régi aforizma. hogy semmi ilyen nem fog bekövetkezni. mert a hozzáértés nélküli kísérletezés sokkal veszélyesebb. A teljesen járatlan ember semmiképpen ne kísérelje meg felébreszteni a kundalinit. hogy „Keressétek előbb Isten országát és igazságát. azonnal forduljon olyan személyhez. Ahogyan a The Hathayoga Pradípiká (A pradípiká hathajóga) című műben olvashatjuk: „Felszabadulást ad a jógiknak.

Semmi rosszabb nem érzékelhető. hogy vannak olyan hindu aszkéták. A csend hangja című könyvben olvasható. A személyiség számára az Ego befolyását jelenti. aki viszont 42 . Amikor ez megtörténik. akkor az ismétlések már könnyűek lesznek. és veszély esetén azonnal megállított volna. mint hang ját hallják. és az volt a véleményem. és természetesen az egész folyamat alatt gondosan felügyelnek rájuk. akik a tanítványaiknak ezt tanítják. A kígyótűz meghódítását minden testetöltésben meg kell ismételni.Vannak esetek. és várjanak. Valójában nem is tudtam róla sokat. azonban. mivel az öröklődés folytán a testeik alkalmazkodóképesebbek. hogy bármit is tegyek vele. Ajánlom nekik. amelyben e dolgokat komolyan megkezdték kézbe venni. hogy az éterikus test erőközpontjain át küldve. Ennek a megállapításnak az az oka. Egyes hinduk esetleg sikerrel járnak az ilyen felébresztésben. nagy fájdalmat okozhat. ha ebben a dologban megemlítem a saját tapasztalatomat. ami ebben az esetben az Ego. Egy kis enyhe gyengeségen kívül feltehetően nem fog semmilyen bajt okozni. Ilyenkor az összes magasabb erőközpontot fel kell ébreszteni. Az igazán megdöbbentő veszélyek nem a felfelé rohanásával. Így általa minden belülről jövő közlést fel lehet fogni. amikor e tűz belső rétegei spontán módon ébrednek fel. vessék bele magukat a teozófiai munkába. Azt a javaslatot természetesen azonnal átvittem a gyakorlatba. ha ez az első inkarnáció. a legtöbb ember nem képes ebben a testet-öltésben elérni a megvalósítást. különös pszichikai képességekkel rendelkező testben kell születni. hogy igazi tudással rendelkezik. amely folyamat elkerülhetetlenül szenvedést okoz. amint azt már korábban leírtuk. vagy baleset által ébred fel. viszont a monád számára a Logosz tudatos kifejeződésévé válását valósítja meg. tegyék pontosan azt. amelyen legalsóbb és legenyhébb megnyilvánulásában haladt. amellyel nem rendelkeztem. akkor sem kell riadalmat érezni. Sokszor megkérdeznek. de ha egyszer azt már elérte valaki. Azonban egyik napon a Mesterek egyike ezen erő felébresztéséhez szükséges bizonyos fajta meditációt javasolt. az tökéletes kapcsolatot jelent az asztrális tudathordozóval. Ha csak nem olyan valaki ajánlaná. hogy sok éterikus salakot éget el. Azonban arra is gondolni kell. de önmagától is elkezdhet mozogni. amíg határozott utasítást kapnak valamely Mestertől. és összekötő kapukként teszi azokat hozzáférhetőbbé a fizikai és az asztrális testek között. nem is lenne benne bizalmam. ha az lehetetlennek bizonyul (ami a legvalószínűbb). ha lehetséges. és olyankor tompa izzás érezhető. és egy idő után sikeres voltam. hozzuk működésbe az akaratot. saját magának kell útját szabaddá tennie azzal. és mindegyiket a különféle asztrális alsíkok mindenféle befolyása számára felfogóképessé kell tenni. mit tegyenek ezen erő felkeltése érdekében. negyvenkét évvel ezelőtt (e könyv első kiadása 1927-ben volt). Abban azonban nem kételkedem. mint az eszmélet időleges elvesztése. Megállítására. ez azonban a többség számára valójában egy későbbi fejlődési kör munkája. Amikor így önmagától. hogy a kígyótűz működése az emberek különféle típusa szerint változik. Az okkult fejlődéssel kapcsolatos fő működése az. vagyis a magasabb Én hangját jelenti. hogy mit tanácsolok. amit magam is tettem. Ennek a magasabbal való kapcsolatnak is sok fokozata van. nem tettem semmilyen erőfeszítést a kígyótűz felkeltésére. rendszerint a gerinc belsejében halad felfelé. SZEMÉLYES TAPASZTALAT Talán hasznos lehet. hogy Ő figyelte a kísérletet. azonban. Olyanokat azonban nem ismerek. serkenti azokat a csakrákat. ahhoz. az meg adja a Mester hangja meghallásának képességét. és a környező atmoszférába jut. Ez a fejlemény kellő időben be fog következni. hogy amikor a kígyótűz eléri a szemöldök közötti központot és azt teljesen életre kelti. azt az utat követve. és mivel a járata erre nincs előkészítve. hanem a lefelé vagy befelé fordulás lehetőségével kapcsolatosak. Nem csak erről a csakráról van szó. Ez a kígyótűz valószínűleg a fejen át fog kilövellni. Indiai tartózkodásom korábbi szakaszában. Bár ritkán. de az Ego számára a monád erejét jelenti. mint sok másé. hogy amikor a hipofízis működésbe jön. akiről tudom. Azt tanácsolom. mivel a tudathordozó eszköz minden esetben új. A magasabb Ént egyesek inkább látják. Nekem úgy mondták.

azt igen szigorú ellenőrzés alatt kell tartani. mint azt bárki is el tudná képzelni.) A düh hirtelen kitörése ugyanazt a hatást válthatja ki. Valójában kiválthatja bármilyen szélsőségesen erős. és hogy amikor itt a megfelelő idő. amelyek elmebajt okozhatnak. hogy hatékony legyen. amelyekkel való bánás teljesen meghaladná az erejét. amely burok erősen összenyomott fizikai atomok egyetlen rétegéből képződött. Ezért könnyen érthető. hogy a Mesterek mindig figyelnek azokra. (Természetesen más okok is vannak. amely valamiféle robbanást idéz elő az asztrális testben. amely normál körülmények között megakadályozza az alvás közben történtekre való visszaemlékezést. AZ ÉTERIKUS SZÖVEDÉK Azt mondtam. azonban minden más erő számára tökéletes gátat képez. Az egészségre viszont szükség van. Azonban közöttük – és azokat nem könnyen leírható módon áthatva – szorosan szőtt burok vagy szövedék van. hogy megelőzze a tudatsíkok közötti túl korai kommunikáció megnyitását. Ez a szövedék az. bármely asztrális lény által olyan erők befolyása alá kerülhetne. mint például egy hirtelen jött borzalmas ijedtség szétszakíthatja ezt a finom szervezetet. őrületbe kergetheti az embert. és a mi dolgunk. hogy a sérülés ellen a legnagyobb erőfeszítéseket tegyük. hogy vajon ez a fejlődés ebben vagy a következő inkarnációban valósul meg. amelyek fokozatosabban károsítják ezt a védő szövedéket: az alkohol és kábítószerek használata. aki semmit sem tud ezekről a dolgokról és teljesen felkészületlen a velük való szembesülésre. amelyek a felbomlásakor elillannak. amely sokkal komolyabb. és amelyet az életerő bizonyos különleges formája hat át. Ez a szövedék a természet gondoskodása. amikor eljön az ideje. Amikor ez az erő felébredt. hogy az asztrális és az éterikus köz pontok igen szoros megfelelésben vannak. és bizonyos részük átmegy a fizikai szintről az asztrálisra. A sérülés bekövetkezhet baleset vagy folyamatos visszaélés miatt. Ahhoz. AZ ALKOHOL ÉS A KÁBÍTÓSZEREK HATÁSA Két osztálya van azoknak a visszaéléseknek. tehát megakadályozza az olyan erők áthaladását. akiken segíteni tudnak. és ez okozza a halál alkalmával mindig bekövetkező pillanatnyi öntudatlanságot. aki nem tette meg ezt a kísérletet. A sérülés sokféle módon következhet be. de nem is látom. hogy e fejlődésre vonatkozóan bármilyen életkori határ lenne. Bizonyos gyógyszerek és italok – nevezetesen az alkohol és minden kábítószer. Sohasem hallottam. beleértve a dohányt is – olyan anyagokat tartalmaznak. és nem a személyiség szempontjából. amit majd. (Még a tea és a 43 . Hajlamossá válna arra. hogy az életkor bármit is számítana. az teljesen lehetetlen. viszont tekintsék a dolgot az Ego. rossz természetű érzelem. amely fejlemény csak károsodáshoz vezethetne. a Mester el fog magyarázni. és ahogyan általában mondani szokták.vállalja. Legyenek teljesen biztosak. Eközben folytassák az általuk ismert általános meditációs gyakorlatot. hogy állandóan megszállva tartsa akármilyen asztrális lény. hogy valakit ne vegyenek észre. Az asztrális test bármely nagy megrázkódtatása. Azonban az átlagos ember. amelyek nem képesek mindkét sík atomikus anyagát használni. A legkevésbé se törődjenek azzal. kétségtelenül megadják útmutatásaikat. hogy pszichikai fejlődésüket felügyeli. mert csak egészséges test bírja ki azt az erőfeszítést. azonban ez az egyik ilyen ok. amiket a spiritiszta kifejezésmódban „fejlesztő ülések”-nek neveznek. Az asztrális testből a fizikai testbe normál módon leáramló isteni élet tökéletes könnyedséggel hatol át ezen a szövedéken. ameddig megvan a tökéletes egészség. amelyik az ember tudathordozó eszközeit birtokba akarná venni. és a természet által zárva tartott kapuk felszakítására tett szándékos törekvés az olyan eljárások alkalmazásával. és különböző típusú embereknél más sorrendben kell azt a központokon átvinni. azt a mozgást meghatározott módon kell végezni. hogy e szövedék bármilyen sérülése komoly baleset lehet. e kegyes gondoskodás nélkül bármely pillanatban.

csakráinak felébresztését. A KAPUK MEGNYITÁSA 44 . hogy amint mondják „nyugtatja az idegeket”. hogy túl sok jönne át az egyik szintről a másikra. A DOHÁNY HATÁSA A második típusú hatást gyakran lehet a dohányzás szokásának rabjai között látni. az ún. ahol a magasabb természetünk tudása szerint sohasem szabadna lenniük. Az embert fizikailag is rendkívül tisztátalan részecskék hatják át. komoly mértékben megsértik. Amikor ezt ismételten teszik. Azonban ha ez a tompító folyamat bekövetkezik. amelyek annyira erős anyagi emanációt okoznak. Nekünk minden lehetséges hullámhosszon azonnali reagálási képességre van szükségünk. Az asztrális test egyfajta megkeményedését és bénulását idézi elő. hogy amint azok az illanó alkotóelemek átáramlanak. az illető személy típusa és az éterikus és az asztrális teste alkotórészeinek aránya szerint. hogy az gyakran még szaglással is érezhető. Ennek hatásai nyilvánvalóak a fizikai. Asztrálisan nem csak tisztátalanságot visznek be. a barátaival kommunikálásra képtelen. Már nem érez semmilyen felelősséget. De az okkult haladás szempontjából természetesen nem óhajtjuk a rezgések tompítását. Amikor józan állapotban van. hogy haladjon. Sokkal általánosabb a második típusú rosszabbodás. Ennek eredménye a szövedék bizonyos fajta csontosodása úgy. és ezért vélik sokan úgy. aki komolyan gondolja tudathordozó eszközeinek fejlesztését. azonban sokkal kisebb mennyiségben. Az egyik tudatszintről a másikra átmenő minden benyomás. bármilyen hatásból csak igen kevés képes átjönni. sem az asztrális test elnehezítését mérgező részecskékkel. ha nem még a második és a harmadik alsík anyagát is úgy. az asztrális és a mentális testben. A dohányzás halál utáni hatása úgyszintén elszomorító. és szövedékké forrassza össze az atomokat. hogy ahelyett. azonban az ilyenek viszonylag ritkák. hogy pulzálásuk nagymértékben korlátozódik és megnyomorodik. Ugyanakkor teljes ellenőrzést kell gyakorolnunk úgy. hogy a vágyaink az intelligens elme által irányított lovakként oda vigyenek. atomikus alszinteken át kellene. hogy az asztrális és az éterikus világok közötti egyetlen kommunikáció csak akkor történik. valahogyan megkeményítík az atomokat úgy. egykedvű. ezek az alkotóelemek az ellenkező irányban rohannak ki a csakrákon. az nemcsak más atomi anyagot fertőz meg. és végül elpusztítják a finom szövedéket. amit a családja táplálására kellett volna költenie. mintegy börtönbe zárva. amely durva anyagiasságot. Az első esetben az illó anyag rohama kiégeti a szövedéket. alig tudatos. Azok közül némelyek. és ezért mindenféle szabálytalan erő és rossz befolyás számára nyitva hagyja az ajtót. és ne a dohányzási szokáshoz hasonlóan rohanjanak el velünk olyan helyzetekbe. Így már nem képesek arra. a szentség útján való haladást. még szeretheti a feleségét és a gyermekeit. ez időben minden magasabb befolyás felé halott. mint amire azokat szánták. hogy rezgése hevességével kikényszerítse a reagálást. A másik eredmény az. annyira. ahová mi akarjuk. hogy az a különleges típusú erő vitalizálja. hanem sokféle rezgést is tompítanak. amint mondtam. A vonzalom és a felelősség nyilvánvalóan teljesen eltűnnek. A rosszabbodás mindkét típusának hatását láthatjuk az iszákossá vált emberek esetén. Megéri-e mindez a büntetés a kisszerű élvezetet? Ezért bárkinek. brutalitást és elállatiasodást. delírium tremens-be kerülnek. és minden finomabb érzés és az önuralom képességének elvesztését eredményezi. csak az ún. Ezeknél rendszerint csak a hosszú és folyamatos visszaélés okozza a hatás megjelenését. amely egyfajta megszállottság vagy őrület. de amikor részegségi rohama van.) Amikor az ember testében ez bekövetkezik. a dohányzást kétségtelenül el kell kerülnie. akik az előbbi módon kerülnek a szesz hatása alá. saját állati szenvedélyének kielégítésére fogja felhasználni azt a pénzt. amikor az ember képességeinek általános elhalása történik.kávé is tartalmazza ezt az anyagot. Ez a károsodás vagy pusztulás két különböző módon jön létre. amikor az alsóbb alsíkokon (ahol csak kellemetlen és rossz hatások vannak) működő valamely erő elég erős ahhoz. hogy az elhalt ember hosszú ideig (amely hetekig vagy hónapokig tarthat) tehetetlen.

ami megengedné mindenféle nemkívánatos befolyás átjutását. Ezen az ösvényen jártak a múltban a Mestereink. Ez a természetes fejlődés. Ennek elnyeréséhez a megfelelő út mindkét tudathordozó eszköz olyan mértékű megtisztítása. hogy a szándék nem az. miközben teljesíti a célt. és ezért normál körülmények között nincs lehetősége a tudatos kommunikációra a két tudatszint között. ezért ma is ez a követendő ösvény számunkra. hogy a pszichikus képességek kifejlesztésével várjunk addig. hogy a felismert csatornákon jóval többet legyen képes áthozni. hogy megakadályozza az alsóbb alsíkok közötti szoros kapcsolatot. és elkerüli az összes veszélyt. ez az egyetlen valóban biztos mód. bár a természet ennyire elővigyázatos e központok védelmében. hogy az atomikus anyag mindkettőben teljesen vitalizált állapotba kerüljön úgy. amint azt ezen erőközpontok tanulmányozásából felismerhetjük. 45 . Abban az esetben a szövedék teljes mértékben megtartja helyzetét és működését. hogy a két világ közötti minden kommunikáció képes legyen ezen az úton haladni. sem az asztrális testben tisztán atomi anyagot használni. semmiképpen sem szándékozik azokat mindig szigorúan zárva tartani.Mégis. amíg azok az események természetes folyamán a jellem fejlődésének következményeként biztosan megjönnek. de az ember úgy fejlessze magát. és továbbra sem akadálya a tökéletes kommunikációnak. Ezért szólítanak fel bennünket mindig nagyon határozottan. mert ezen át a tanulmányozó hozzájut minden előnyhöz. Talán helyesebb lenne azt mondani. Az átlagos ember tudata még nem képes sem a fizikai. hogy a kapuk a jelenlegi állapotuknál tágabbra legyenek nyitva.

A hinduk a szvádhisthána központjukat mindig a lépnél lévővel helyettesítik be. valamint a megfigyelők képességei között kétségtelen eltérés van. FEJEZET A LAJA JÓGA A HINDU KÖNYVEK Közel húsz éve. azonban kétségtelenül annak a központnak az I. sz. A The Dhyánabindu Upanishad-ban azt mondja. ahogyan azt a hindu jógik mindig is lerajzolták. azonban a csakrának meditációban való használatára vonatkozó leírás arra utal. és nincsenek kapcsolatban a csakrák tényleges alakjával. akik a feljegyzések összehasonlítására és a látottak igazolására minden óvintézkedést megtettek. A korona-központban lévő kisebb. A hindu jógiknak a tanítványaik számára a csakrákról készült ábrái mindig szimbolikusak. és végül Sris Chandra Vidjárnava fordításában a The Shiva Szamhitá. Például a The Yoga Kundalini Upanishad a szívcsakrában lévő tizenkét szirom helyett tizenhat sziromról beszél. és két istenség – az egyik női. amelyet már említettem. mint amelyeket manapság is látunk. Számos mű a szív alatti másik csakrára is utal. az előző oldalakon olvasható tájékoztatás nagyobb részét leírtam. kivéve azt. fejezetben leírtunk. továbbá a K. A csakrák egymás között a szirmok számában különböznek kissé. és ugyanígy még számos központra a szemöldök-csakra és a korona-lótusz között. Minden ilyen rajz középpontjában mértani forma. mert a különféle emberek és emberfajták csakrái. közöttük a The Serpent Power (A kígyóerő). kivéve azt. táblázaton látható. hogy (amint később látni fogjuk) valószínűleg éppen az előbb említett másodlagos szív-csakráról van szó. hogy a szív-csakrának nyolc szirma van. mind a The Shándilya Upanishad a köldök-csakrával kapcsolatban tizenkét küllőt említ a tíz helyett. A szirmok színeire vonatkozóan szintén vannak eltérések. az ezerszirmú lótusznak nevezik. valamely állat. A hindu tudománynak ez a része Nyugaton mindinkább ismertté válik. és mind a The Dhyánabindu Upanishad. hogy általában megkísérlik a szirmok számának és színének jelzését. és akkoriban csak kevéssé ismertem a tárgyra vonatkozó kiterjedt szanszkrit irodalmat. amelyek mind nagyon jelentősek. Az. amit az I. több nyugati tanulmányozó gondos megfigyelésének eredménye. Ezek a művek széleskörűen foglalkoznak a csakrák különleges témájával. A szirmok számának eltérése nem fontos. A CSAKRÁK HINDU FELSOROLÁSA A szanszkrit könyvekben említett csakrák ugyanazok. hanem hat csakrára korlátozódnak. Nárájanaszvámi Aijar által lefordított Thirty Minor Upanishads (Harminc kis Upanisad). tizenkét szirmú csakrát is észlelték és megfelelően jelölték. a másik férfi – 46 . a szanszkrit ábécé egyik betűje. A hatodik csakránál a kilencvenhat szirom helyett két sziromról beszélnek. és a korona-csakrát shaszrára padmának. hogy a csakrákra vonatkozó.V. amelyben néhány alapművet hasonlítunk össze a saját felsorolásunkkal. fejezetben említett két részéről van szó. hogy röviden körvonalazzam. hogy ehhez hasonló különbségek fordulhatnak elő. amint az az 5. de rendszertelenebb módon sok más írásmű is érinti a központok tárgyát. A fejtetőn lévő központot valamilyen okból nem veszik bele a felsorolásba. Azóta azonban a csakrákra vonatkozó számos fontos mű jelent meg angol nyelven. Avalon könyve közli az összes csakra kiváló színes ábrázolását abban a szimbolikus formában. amely tulajdonképpen a The Shatchakra Nirupana Arthur Avalon általi fordítása. Az olvasók kedvéért itt megkísérlem. de nagyjából megegyeznek a mi észlelésünkkel. Nem meglepő.

hogy a lélek Istennel egyesüljön. Így tehát Patandzsali a jelöltnek kezdetben a tapasz gyakorlatot. napszerű Cinóbervörös Cinóber-vörös Napszerű 3 Különféle piros és zöld árnyalatok Kék Arany Piros 4 Arany Cinóbervörös Mélypiros Arany 5 Ezüstösen fénylő kék Ködös bíbor Ragyogó arany Holdszerű 6 Sárga és lila Fehér Fehér Piros 5. a szváhjája erőfeszítést. Bár a jóga egyik iskolájában különösen az akaratot kell használni (mint például a Jóga szútrák tanításaiban). táblázat A CSAKRÁK ÁBRÁI A laja vagy kundalini jóga célja ugyanaz. amit Arthur Avalon The Serpent Power (A kígyóerő) című könyvéből kölcsönöztünk. míg egy másikban főleg a szeretetet írják elő (mint például Shrí Krishna Ardzsunának adott utasításaiban a Bhagavad Gitá-ban). ábrán a szív-csakra ábrája látható.található. hogy mindhárom irányban kell eredményt elérni. vagyis a 47 . mint a hindu jóga minden más formájáé. mégis mindig kijelentik. vagyis megtisztító erőfeszítést. ábra A LÓTUSZ SZIRMOK SZÍNEI CSAKRA 1 SAJÁT SHATSHIVÁ MEGFIGY CHAKRA SZAMHITÁ ELÉSEK NIRÚPANA Tüzes Piros Piros narancsvörös GARUDA PURÁNA - 2 Izzó. a gondolat és a cselekvés erőfeszítéseit. 9. A 9. E célból minden esetben háromféle erőfeszítést kell tenni: a szeretet. Megkíséreljük a különféle szimbólumok értelmezését. az.

mivel a megszerzendő tulajdonságok magukba foglalják a megkülönböztető képességet. valamint a koponyát (kapála) tartja. és azokat nem kell szükségszerűen úgy venni. hogy a bölcsesség a szolgálat legértékesebb eszköze. Alatta van a dzsívatma. amit az ilyen alkalmakkor tanultak.szellemi dolgok tanulmányozását és az Íshvara pranindhána igyekezetet. E fölött a füstszínű. hogy a világ és az ember szerkezetére vonatkozó tudásra tegyen szert (amit manapság teozófiának nevezünk). hatágú váju-mandala van és felette a szúrja-mandala. Mag-burkában a füstszínű. sárga öltözékű és ékszerek mindenféle változatát. és az indiai jógik a zárkózottság áthatolhatatlan frontját tartják fenn a kérdezősködő előtt. Az egyik legnagyobb nehézség az. aki négykarú és a hurkos csapdát (pásha). benne tízmillió villámfényben ragyogó trikonával. Ott is egy időben igyekszünk az odaadást serkenteni és tudást adni. amit valaki tehet. hogy ha szükséges. Olyan. Miközben kundalini belső rétegeinek felébresztésére és annak a csakrákon átvezetésére törekszik. amely a keleti tanítás legmodernebb bemutatása. Időnként a guruik lábánál ültek. és az adományosztás (vara) és félelem-eloszlató (abhaja) jeleket adja. mint Hamsa. négykarú váju-bidzsa fekete antilopon tartja az ösztökét (ankusha).) Mivel mind a három feladat a szemünk előtt van. elszántan arra. Hamzához (Hamszá-bhához) hasonlóan. szükséges. növekvő Holddal és binduval a fején. A Katolikus Szabadegyház istentiszteleteiben és szolgálataiban – vagyis kollektív jógagyakorlataiban – ugyanezen dolog nyugati példáját tapasztaljuk. E lótusz burka alatt van a nyolcszirmú 48 . A szín cinóbervörös. Elegendő lesz arra utalni. és Isten imádata által fejlesszen ki mély és erős odaadást. A trikona közepén vána-linga formában látható Shiva. Ezt a csakrát a The Shatchakra Nirúpana című mű vv. 22-27-ben írják le. kutatás és szolgálat által lehet megtanulni a módját. a jó magaviselet gyakorlását. hogy tudásukat vagy gondolataikat bárki mással közöljék. a legnagyobb felajánlás. hogy mindhárom haladási irányban igyekeznek a törekvőt segíteni. a felettük lévő binduval (ponttal). mint istennőről beszélnek. a Guru vagy Tanító és az ember iránti szeretet kifejlesztését. Vággyal elárasztva örömtelinek látszik. hogy a legtöbb ilyen szimbólumnak többféle értelmezése létezik. vagyis az anaháta-csakra ábrájának illusztrációi jelentenek. és ezért olyan emlékezetfelidéző segédeszközre volt szükségük. ugyanez a hármasság jelenik meg. miközben a szertartásokkal járó mágiát gyakoroljuk. egész életét a siker elérésének feladata töltse ki. Megállapítását a következő jelentős szavakkal zárja: „A bölcsek. az igazság látói fognak a bölcsességre tanítani. amelyből hiányzik minden szándék. Szívét nektár lágyítja. hogy csak odaadás. mint amiket ezeknek a szimbólumoknak nagy része nyújtani képes. Ennek a lótusznak a burkában. mint egy lámpa állandó és megnyúlt lángja. Csak olyannal közlik. Váju-bidzsa ölében van a háromszemű Ísha. Arra is emlékezni kell. amit a szív-. mint amelyek annak a csakrának lényeges vagy működésbeli részét képezik. Ugyanígy Srí Krishna. amelyek a tanítással és az odaadással vannak kapcsolatban. miután elmagyarázta tanítványainak. Shakti Kákiní arany árnyalatú. két karja adományosztó és félelem-eloszlató tartásban van kinyújtva. A SZÍV-CSAKRA Aligha lehetséges minden csakra szimbolikájának teljes magyarázatát megkísérelni. (A hinduk kundaliniről mindig. és tizenkét szirmán a Ka-tól a Tha-ig terjedő betűk vannak. vagyis az Isten iránti mindenkori odaadást javasolja. és egy csontokból készült nyakláncot hordja. A hindu jógik által használt csakra-ábrák megértéséhez figyelembe kell venni. Ő aranyszínű. mindegyik csakrában olyan szimbólumokat találunk.” A Mester Lábainál című könyvben. olyan kőfalat. aki tanítványuk lesz azért. még hozzáteszi. hogy a régi időkben a vándorló vagy az erdőkben lakó jógik nem fértek hozzá még az akkori idők pálmalevelekre írt könyveihez sem. és képesek voltak a rajzok által nyújtott feljegyzések segítségével visszaemlékezni és elismételni azt a teozófiát. piros lótuszon ül Shakti Kákiní. aminek összesített fordítása Avalontól származik: A szív-lótusz bandhuka virág színű (piros). valamint Isten. hogy teljesen a laja jóga munkájának szentelje magát.

SZIRMOK ÉS BETŰK Amint láttuk. A küllők számát az adott csakrán át érkező erők hatásainak száma határozza meg. fölötte egy ponyvatető. Ez az ábécé magas szintű tudományra utal – úgy tűnik. táblázat Hasonló ez az Aum szent szóhoz (amely hang az a hanggal a hátsó szájban kezdődik. táblázat szerinti formában van elrendezve. Ka-tól Tha-ig a szív-csakrára. vagy korona-csakra az ábécét hússzor ismételve tartalmazza. amelyek a kerék küllői mentén a testbe sugároznak ki. az u hanggal halad át a száj közepén. lobogókkal és hasonlókkal díszítve. és az m hanggal végződik az ajkakon). A Katól Tha-ig terjedően említett betűk a szanszkrit ábécé szabályos rendjében vannak felsorolva. Ebben az esetben tizenkét szirmuk van. a lótuszok bármelyikének szirmait elsődleges erők hozzák létre. Ezt az ábécét jóga-célokra szánták. Az említett egyes csakrák betűkkel való jelölésének nincs nyilvánvaló oka. amelyhez a ksha betűt tették hozzá. hogy a beszéd szempontjából az egy teremtő hang vagy szó anyagilag kiterjesztett kifejezése legyen. Ebben a (piros) lótuszban van a kalpa fa. Ezek az alábbiak szerint vannak kijelölve: tizenhat magánhangzó a torok-csakrára. Ba-tól La-ig a második. a felékszerezett oltár. A Ha és Ksha hangok az ádzsná csakrához tartoznak. nincs ehhez hasonló a nyugati nyelvekben – és 49 betűje általában a VI. hogy a laja-jóga rendszer alapítóinak részletes tudásuk volt ezekről az erőkről. például a mértani szögek vagy a radioaktív sugárzások jelölésére. Lehet.piros lótusz. és Va-tól Sza-ig az első csakrához. azonban amint a csakrákon felfelé haladunk. hogy elegendő betű legyen a hat csakra ötven szirmához. és az ezekhez adott betűk nyilvánvalóan a testbe érkező kreatív energiák vagy életerők bizonyos részét szimbolizálják. 6. felfelé fordított fejjel. egyre több erő van jelen. ami a mentális imádat helye. és a betűket nagyrészt így használhatták. Az Aum minden kreatív beszédet. ahogyan mi használunk betűket. végül a szahaszrára lótusz. és ezért energiák sorát jelenti. 49 . hogy magába foglalja az összes emberi hangot. Da-tól Pha-ig a köldökhöz.

kéket a füstös szín helyett. A hangok tekintetében a jógi az általunk is ismert és kiejtett hangból halad befelé annak a hangnak a belső minőségéhez és erejéhez. mentális stb. a levegő. és igyekezzünk felfogni rejtett. és csak amikor az elme arra tartósan rögzítetté válik. levegővel. Ezeket az elemeket bizonyos jantrák vagy szimbolikus jelentésű ábrák. éterrel és elmével hozzák különleges kapcsolatba. CSAKRA ELEM FORMA SZÍN 1 föld négyszög sárga 2 víz növekvő hold fehér 3 tűz háromszög ragyogó piros 4 levegő két egymásba fonódó háromszög (hatszögű ábra) füstszínű 5 éter kör fehér 6 elme - fehér 7. hogy Isten a létsíkokat az ábécé kimondásával teremtette. asztrális. amely megöli a külsőt”. Mindegyik csakrát valamely elemmel: a földdel. mivel az elmét ő csupán a tudat egyik eszközének tekinti. azonban a hindu számára nem az. és így az istenihez közelebb kerülni. hogy A csend hangja című könyvből idézzek.Ezeken a betűkön való meditálásnak nyilvánvalóan valami köze van ahhoz. Az alábbi felsorolásban néha narancs-vöröset adnak meg a sárga helyett. vízzel. A Világosság az ösvényen című könyvben figyelmeztetnek bennünket. folyékony. Arra is lehet gondolni. az éter. tűzzel. akkor igyekszik a jógi tovább menni. A hinduk tudományos meditációja egy elképzelt. Ezek az elemek anyagállapotokat jelentenek. hogy hallgassunk. diagramok képviselik – amelyek az alábbiak szerint találhatók a The Shatchakra Nirúpana című műben – és az ábrázolt lótuszok magházában lévőnek mutatják. hogy elérjék „a belső hangot. és hogy a mi kimondott szavunk annak legalsó spirálja. az elme. ábrázolt tárgyon vagy hangon való összpontosítással kezdődik. bár a magyarázat szerint a fekete az indigó vagy a sötétkék helyett van. hogy a Monád szempontjából. Például a Bhagavad Gita hetedik fejezetében Shrí Krishna így szól: „A föld. azután igyekszik a Mester érzelmeit érezni. hogy annak magasabb jelentését felfogja. illetve a fizikai. és analóg jelentésük van az alsíkjainkkal. Így amikor egy Mesteren meditál. A MANDALÁK A lótusz magházát elfoglaló hatszögű mandalát vagy „kört” a levegő elem szimbólumának tekintik. és így tovább. tüzes vagy gázos. A hindunak meg van a módja. hogy az elmét az elemek közé teszik. A jógának ebben a formájában a törekvő belső abszorpcióval vagy laja segítségével igyekszik visszafelé haladni azon az úton. Azonosak a szilárd. kivetített. síkjainkkal. légi és éterikus kifejezésekkel. a víz. gondolatait megérteni. és így ez segítséget nyújt tudatának síkról síkra haladásában. és feketét a fehér helyett az ötödik csakrában. vagy magasabb hangjait. előbb a fizikai formáját képzeli el. figyeljünk az élet dalára. hogy igen magas szempontból tekintsen a dolgokra – sokszor úgy tűnik. az értelem és az éntudat (ahamkára): ez nyolcas felosztása 50 . a tűz. de nem a modern vegyi elemek értelmezése szerint. táblázat A nyugati olvasó számára furcsának tűnik.

háromszöget alkot. Bizonyos célok érdekében a jógi képzeletében ezeken az állatokon ülhet. tapintáshoz és halláshoz – is valamilyen más különleges éter. AZ ISTENSÉGEK E mantrák némelyikében valamilyen szép eszme van. ízleléshez. hogy érezze a magasabb világ befolyásait. hogy éppen úgy. minden bizonnyal emlékezni fog a síkok elrendezésére. Ebben a szóban j hangot ejtünk. pl. amit a jól ismert szent Om szóra hivatkozva lehet illusztrálni. A jógi a meditáció e formáját tudatközpontja felemelésének eszközeként fogja fel azon sík szintjein át. és onnan benyomásokat kapjon. amelyről a könyvek beszélnek. A betű fölötti pont jelenti ezt a hangot. Ezért van a háromszög a harmadik csakrában. A makara. azonban nem úgy tűnik. hindu tudós megtisztelő címe 51 . A csend hangja című könyvben az alábbiak szerint hivatkoznak erre: 6 Bráhmin. Ezek az elemek az előbb elmagyarázottak szerint kapcsolódnak a síkokról alkotott felfogásokhoz.természetemnek (prakriti)”. hogy amikor mozgása teljessé válik. Az így kapott és érzett erő és befolyás kétségtelenül az a „nektár”. Ezért van a kör az ötödik csakrában. u. mivel valamely pont a fényhullámban – miközben kissé előre mozdul – a haladási irányra merőlegesen is halad úgy. amelyet jobb híján éternek nevezünk. A pandit6 könyve jóval 1927 előtt íródott. az ízlelés a folyékonnyal (növekvő hold). vagyis a krokodil van a 2. ahogyan létezik fényterjesztő közeg. amelyeket ezekre vonatkoztatva a megfelelő csakrákban találunk. miközben az általuk képviselt képességek erőit gyakorolja. amelyet az a magánhangzó követ és végül a francia nyelvben használatos orrhanghoz hasonlóan ejtett m hanggal fejezzük be. A magasabb szintre való tudatos eljutás lehetőségétől teljesen függetlenül van a tudat felemelésének egy olyan módja. Más állatok. hogy a hang körkörösen terjed. Krishna úgy beszél erről a nyolcról. a látás a gázneművel (háromszög). hogy az Om szó négy részből áll. A ford. és abban a pontban van az ebben a központban lévő imádandó istenség – a háromszemű Ísha. vagyis minden irányban sugárzik szét. Azt állítja. a tapintás a légiessel (hatszög). A JANTRÁK Pandit Ráma Praszád Nature's Finer Forces (A természet finomabb erői) című könyvében gondosan elkészített tanulmányt ad ezen jantrák mértani formáinak okairól. vagyis a legmagasabbra. hogy csupán rezgésszámtartományok. és amiről a felébresztett kundalininek a legmagasabb központba emelése kapcsán fogunk többet mondani. Magyarázatai túl hosszúak az itteni bemutatásra. hogy a tapintás. amelyben az ezt az elemet vezérlő energia megnyilvánul). A pandit azt is állítja. így például a szaglás a szilárddal (négyszög). Kissé később. m és ardhamátrá-ból. csakra vizében. csakrában (nyilvánvalóan tüzes vagy agresszív állatnak tekintik). mint „alsóbb megnyilvánulásom”. amelyen éppen működik. azonban fő gondolatait röviden összefoglaljuk. De amint a jógi ezeken az elemeken és mindegyik csakrában az azokkal társult szimbólumokon meditál. és azon át valami még magasabbra. és a hallás az éterikussal (kör). hogy a fény háromszög formájában terjed. és amely a fényt a szemünkbe hozza. Úgy mondják. és megokolja azokat a formákat. Végül a kos van a 3. az elefánt a szilárdsága miatt a földet. Azzal érvel. az ízlelés és a szaglás esetében is van az éterben mozgás. és erre jam a megadott bidzsa vagy mag-mantra (vagyis az a hang. teherbíró képessége miatt az étert szimbolizálja. (Lehet. vagyis a. A pandit úgy érvel. a hetedikre. úgy van az érzékelés többi módjához – a szagláshoz.) Ezek az érzékek a jantrák által ábrázolt elemekre vonatkoznak. hogy a csakrák különösképpen kapcsolatban lennének azokkal. AZ ÁLLATOK Az antilop a lába fürgesége miatt vált a levegő elem szimbólumára alkalmassá.

És akkor majd megpihenhetsz a Nagy Madár szárnyai között. mint akinek négy karja van (négyféle erő. A másik kétkezével egy hurkot (szimbólum. amelynek másik formája az ankh kereszt). Ardhamátra (fél ütem) a feje. Azonban a The Shiva Samhitá és néhány más mű Ganeshát (Shiva elefántfejű fiát) az első csakrában. Két kezével az adományosztás és a félelem-eloszlatás jelét mutatja. és azt mondják... Az öt elemből álló test számára ötféle összpontosítás van. aki bindu (csepp) formájú. köralakú. A hat csakra mindegyikében ott van ezen női istenségek egyike – Dákiní. és a megelégedett arckifejezésű Rudrán meditáljon. és Shíva különféle formáit azokon túl. A tűz háromszögletű. koronás fejű Nárájana istenen meditáljon. a minden vágyat teljesítő. aranyszínű Brahmán kontemplálva. víz. A jógi a csendben lévő istenségre gondol. hogy a lábfejtől a térdekig van a föld régiója. Nyilvánvaló eltérések vannak a szerint. növekvő Holdat hordja a fején. vagy működés). és a Ha betűvel ragyog. második és harmadik csakrába helyezi Brahmát. négyszögletes formájú. levegő és éter.. Például a The Shatchakra Nirúpana című mű az első. füstszínű.” A jógi. tűz. A lélegzetet a levegő régióján átvezetve a jógi a mindentudó. a szent hamvakkal végig bekent. miután meditációjában elérte a harmadik szótagot. A lélegzetet a La betűvel a föld azon régiója mentén vezetve (a lábfejektől a térdekig) és a négy-arcú. aki a felkelő. Úgy mondják. Öt elem van: föld. fehér színű és a Va betű a bidzsája (magja)... illetve egy koponyát tart (amely kétséget kizáróan az alsóbb természet megölésének szimbóluma). Shakti hatalmat. energiát. akinek öt arca. és Visnut a harmadikban említi. aki kellemes 52 . aki éter formájú. Kákiní. A gondolaterőt az elme shaktijaként írják le. miként az Ísha esetében is látható. A lélegzetet az éter régióján át felemelve a következőképpen meditáljon Szadáshiván: mint aki boldogságot hoz létre. Visnut és Shívát. ami az ezt követő csend. vagy testi anyagokat vezérlő energiákkal azonosítanak. hogy az imádkozó melyik szektához tartozik. Shákiní és Hákiní – akiket néhányan a különféle dhátukkal. sárga színű és a La betű tartozik hozzá. aki tiszta kristályból van. A különféle könyvekben változnak a csakrákkal társított istenségek. tovább halad a negyedikhez. H. Úgy mondják. A víz régiójáról azt jelentik ki. A levegő hatszögű formában van. A Ra betű által ragyogóvá tett lélegzetet a tűz régióján felfelé emelve a jógi a háromszemű. A Nádavindu Upanishád (Rig Véda)-ban ezt találjuk: „az A magánhangzó a Hamsza-madár jobb szárnyát.P. a déli Nap színű.. A lélegzetet a Va betűvel felfelé vezetve a víz régióján a jógi a négykarú. Lákiní. az U a bal szárnyát. mint egészre vonatkoztatják. sem meg nem hal. úgymond a levegő régiója van. Jelen esetünkben Íshával együtt van Shakti Kákiní női istenség. Rákiní. aki Nagy Deva. fekete színű és a Ja betűvel ragyog. Blavatsky az ehhez tartozó lábjegyzetben így beszél a Nagy Madárról: Kála Hamsza: a madár vagy hattyú. amely sem nem született. hogy a térdektől a végbélig terjed. Bráhmát a másodikban. mint a The Yogatattva Upanishad-ból vett alábbi kivonatban is olvasható. tíz keze és három szeme van. az M a farkát jelenti. A víz félhold formájú. Ebben a szív-csakrában Kákiní piros lótuszon ül. hanem AUM örökkévaló korszakokon át. A szemöldök középtől a fejtetőig terjedő részről azt jelentik ki. piros színű és bidzsája vagy magja a Ra betű. A szívtől a szemöldök-közig. a végbéltől a szívig terjed a tűz régiója. ott kell meditációt végezni. MEDITÁCIÓ A TESTEN Az ezekre a csakrákra általában előírt meditációkat néha a testre. hogy az éter régiója. Úgy beszélnek róla. erőt jelent. aki tiszta kristályként ragyog. narancsszínű ruhába van öltöztetve és romolhatatlan. mint olyanon. a minden oldalon arccal rendelkező Íshvarán meditáljon..

és hogy azon virágok illata minden irányban. Ennek érdekes példáját említette egy idős hindu úr. amelyek alapján meditálást ajánlanak. Ezen a formán át valóságos inspiráció és néha még oktatás is adható.tekintetű. Itt az odaadó drágakövek szigetét képzeli el. A CSOMÓK A szív-lótusz központjában egy trikona. Ezekben három különleges granthi. amelynek a négy Védát jelképező négy ága van. és tele van virágokkal és gyümölcsökkel. hogy teljesen burkolózzon gondolatába. vagyis mint az egyesülés eszközét. Azonban ez a folyamat nem teljesen képzeletbeli. akit valószínűleg azért ábrázolnak álló lángként. és így tovább. amely régiókról azt mondják. a másodikat Vishnuénak. aki minden dísszel el van látva. és arra az időre teljesen felejtse el a külső világot. hogy ezek az aspektusok uralkodnak rajtuk. csak a gyökér-. aki minden fegyverrel fel van fegyverezve. és padma. valószínűleg a személyiségtől a magasabb Énhez. arra ékszerekkel kirakott drága trónust. Az istenséget minden háromszögben. Ennek a kertnek a közepébe képzeljen a jógi egy szép kalpa fát. ahogyan azt a guruja tanította neki. mint lingát ábrázolják. körben szétterjedt. vagy a számára kijelölt guru vagy isteni aspektus formáján való meditálás helyeként használják. hogy közvetlenül e fák mellett – miként egy gát – egy sor virágzó fa van. amelynek még a homokja is gyémánt és rubin por. hogy ő Morya Mester tanítványa. A MÁSODLAGOS SZÍV-LÓTUSZ A második kis lótusz. hogy bizonyos esetekben azok az elvek. mert őt nem zaklatják az anyagi élet bajai. mint például málati. és aki minden oknak oka. mivel azt figyeltük meg. a szív. vagy csomó van.és a szemöldök-csakrára. 53 . Ez a szimbolikus kifejezésmód azt az elképzelést látszik hordozni. Az elsőt néha Brahmá csomójának nevezik. és nem az azon részekre való hatás közvetlen szándékából. és oltár az imádás számára. Éppen úgy. A sziget minden részén édes virágokkal megrakott kadamba-fák vannak. páridzsáta. vagyis fordított háromszög van ábrázolva. mint amikor a halál után valaki számára a mennyei világban az emberekről előállított képeket azon emberek élettel töltik meg. és onnan a Monádhoz való eljutást. dzsáti. hogy szívében nektár tengere van. és azon a trónuson az ő különleges Istene ül. hogy a szív-csakra a felsőbb asztrális szintről. a harmadikat Shiváénak. malliká. a torok-csakra a mentális szintről kap benyomásokat. amit a The Gheranda Samhítá című műben az alábbiak szerint írnak le: [A jógi] kontempláljon azon. Az imádó a képzeletét e szép jelenet létrehozására olyan élénken használja. mivel ez a Mesterrel való állandó kapcsolat elérésének módja. A fa alá képzeljen drágakövekből készült. amit pontosan a szív-csakra alatt ábrázolnak. keszara. és aki elmondta. amelyeken át utazása közben a kundalininek át kell törnie. hogy az áthatolás ezeken a csakrákon különleges állapotváltozást von maga után. aki jógiként élt egy faluban Madras környékén. amelyen csodálatos fák vannak. Amikor az a Mester évekkel azelőtt 7 The Gheranda Samhítá VI. szintén ennek a központnak egyik különleges jellegzetessége. csupán emlékeztetés céljából vannak testrészekre alkalmazva. aki testének egyik felében Umá istennő van. az Istenség díszein és eszközén7. mint a személyiséget. úgy tölti meg a Mester a tanítványa által létrehozott gondolatformát saját igazi jelenlétével. gazdagon díszített emelvényt. Ez azonban csak alárendelt vagy másodlagos módon lehet igaz. csampaka. A „lámpa lángjaként” felfelé mutató Dzsívátmá (szó szerint „élő Én”) az Ego. Ez nem jellemző minden központra. aki kész nagy kegyet adományozni. Ez részben megerősíti azt az elképzelésünket. 2-8. Elmélkedjen azon a megfelelő formán. hogy annak a tengernek a közepén van egy drágakövekből lévő sziget. Rovarok zümmögnek és a kakukkmadár szól. Ezt az imádkozóra különleges hatással lévő.

amikor az elment. miközben fejével elzárja a szushumna bejáratát. Tanítványaik a tudat minden várakozáson túl ragyogó és dicső magasságát találják bennük. Feltehetően nem tévedünk nagyot. mint joginikat.Dél-Indiába utazott. ismeri a múltat. szó vagy hang. a tanulmányozó olvasni fog a sorok között. Gyakran megjelent neki. hogy tudatukat magasabb szintekre emeljék. hogy a szív-központon való meditálás milyen irányban fokozza a jógi eredményeit: Mérhetetlen tudást szerez. azonban erre a tényre utal az a megállapítás. hogy még ha az Isteni Lény dicsőséges képességeire gondolnánk is. tisztánlátó. A The Tejobindu Upanishad-ban ez olvasható: „Minden gondolat végső határa a guru”. nem érdekelte különösebben a test fiziológiai és anatómiai sajátossága. Látja az adeptusokat. Fenntartják azon véleményüket. Semmit sem mondanak a mindenkiben működő erő külső rétegéről. ismeri az istennőket. (Arthur Avalon: The Serpent Power). valamint a bhúcsari-t (szándéka szerint bejárhatja az egész világot). és egy benne lévő központon át oktatta őt. hogy még ha alszik is. túlragyog minden előzetes koncepciójukon. lélek és szellem három fokozatáról. amint a híres kötéltrükköt és ehhez hasonlókat mutatják be. a jelent és a jövőt. 86-88. mert Indiában sok csoda van. Azonban az ilyen kijelentésekben lehet valami szó szerinti jelentés is. képzeletünk még mindig a Mester tökéletessége alatt maradna. mint az emberi testekben lévő Shabda Brahman-ról. Ez nem azt jelenti. megkapja a khecsarí-ként ismert hatalmat. hogy a Mestert isteniként kell kezelni. hanem meditálással és a kundalini felébresztésével voltak elfoglalva azért. akik a ránk maradt könyveket írták. amikor ezeket a fokozatokat összefüggésbe hozzuk a mi nyugati felfogásunkkal a test. A SZÍVBEN MEDITÁLÁS HATÁSA A The Shiva Samhitá című mű a következőképpen írja le. és azt állította. megértjük ennek igazságát. hogy a szanszkrit művekben keveset. Ez az ember tanítványa lett a Mesternek. például a tűzön járók misztikus képessége. 54 . kétségtelenül elnyeri a khecsarí-nak nevezett pszichikai képességet (a levegőben mozgást). Shabda azt jelenti. Aki naponta meditál a rejtett Bánalingán. Állandóan ismétlik azt a megállapítást. hanem azt. Mi. KUNDALINI A hindu jógikat. A világ teremtése folyamán ez a szó.8 Nem szükséges a különféle képességek költői leírásait kommentálni. ahol az említett ember élt. hogy nem veszítette el vele a kapcsolatot akkor sem. KUNDALINI FELÉBRESZTÉSE 8 The Shiva Samhitá V. Ezért itt a Logosz Harmadik aspektusára hivatkoznak. hogy Istennel egyenlőnek veszik a Mestert. és aki a gyökér-csakrában alszik. hogy az istenségnek az a része. de annál többet említik a gerincben lévő központokat. valamint a negyedikről. meglátogatta a falut. kígyóként három és félszer rátekeredve az ott lévő szvajambhu lingára. ami az Istenivel vagy Össz-Szellemmel való egyesülés. A hinduk nagy hangsúlyt helyeznek a Guru vagy Mester szükségességére. A kundalinit devinek vagy istennőnek írják le. vagy semmit sem mondanak a test felszínén lévő csakrákról. Ez lehet az oka. amit a Mester megvalósított. amikor megtalálják. és amikor csak akar. tisztánhalló. „fenntart minden lélegző teremtményt”. és nagyon tisztelik őt. képes a levegőben járni. úgymond négy fokozatban jelent meg. Úgy is beszélnek róla. aki a villámhoz hasonlóan fénylik. és a kundalini azokon való áthaladását. valamint egyes varázslók csodálatos hipnotikus adottsága. akik a Mestereket ismerjük. legyőzi a levegőben mozgó teremtményeket.

hogy tisztánlátó. a Hamszában lévő áldott tanítón. mint a bottal megütött kígyó. amikor a kundalini a szushumnán át felemelkedik a csatornán. a kundalini előzetes felébresztése nélkül. a tanító útmutatásai szerint ismételje az Adzsapá-gájatrit. amely olyankor sziszeg és kiegyenesedik. Vishuddhit és Ádzsnát is úgy említik. a kundalini fokozatosan emelkedik fel a csitrinín. beleértve az akarat használatát. Egy hölgy. 9 The Garuda Purána XV. akik már korábban felébresztették. pontosan olyan helyzetben és olyan természetűen. Átlagos embernél mi sohasem láttuk ott. Shiván. 76. Vidhin (Brahmán). ami feltehetően a testre értendő. Anáha-tamot. boruljon le és énekeljen az Ő dícséretére. „mint bambuszbotra a csomók”.A jógik célja a kundalini alvó részének felébresztése. A gerincre. hanem baleset által is. a házában leesett a pincelépcsőn. amit a csakra kamrájának neveznek. mert képessé vált a mások elméjében lezajló gondolatokat leolvasni. Úgy tekintsen testére. Amikor a csakrák vagy lótuszok valamelyikéhez jut. Erre a célra többféle módszert írtak elő. és ott kundalini belép abba. azt vette észre. azonban ez a megállapítás olyan emberekre vonatkozhat. A The Garuda Purána-ból vett alábbi versek vélhetően erre utalnak: Múladhárát. mint amely felfelé és lefelé mozog. megingathatatlan elmével. Egy erőfeszítésben nem fog nagyon messzire menni. Rendben meditáljunk a csakrákban Ganeshán. és így valamiféle kígyótűz-raktáruk van a központban. azonban a következőben egy kissé tovább megy. „a teremtés központi tengelyére”. mint a hat csakrát. mint a pókfonál”. Vishnun. a Gurun és a mindent átható Parabrahmanon. különleges légzési módszereket.) Számos könyv hivatkozik arra. mint Merudandára. és akkor az addig lefelé fordított virág felfelé fordul. Miután az ötféle módon imádkozott. Azután kundalinin úgy meditáljon. (The Serpent Power) Azt is mondják.9 A könyvek magyarázat helyett inkább csak utalnak rá. aki ilyen dolgokról semmit sem tudott. Amint a jógi meditáció közben az akaratát használja. hogy a kundalini a köldök-csakrában honol. és kundalini azt megérezve. hogy mi történik a ház minden helyiségében. Azután belép a szushumnába. és azt követően a szushumná csatornán való fokozatos felemelkedésének előidézése. különféle pózokat és mozdulatokat. a csakrák. és így tovább. hogy egyes esetekben kundalinit nem csak az akarattal lehet felébreszteni. hogy ebben az esetben a leesett hölgy a gerinc alapjára kapott ütést. 55 . Azután a szushumnának nevezett helyen meditáljon. Meditáljon a Randhrában. A könyvek néha a csakrákon való meditálást ajánlják. amit csitrinínek hívnak. amely a kundalinit részleges működésbe hozta. mint amelyet a Mester lábai-ból áramló nektárban mostak meg. Az egyik ilyen módszer leírásakor Avalon a kundalini belső rétegeinek felébredését a következőképpen írja le: Akkor a test hőmérséklete nagyon intenzívvé válik. hogy mi történik. 72. Manipúrakát. amely „vékony. 83-87. Feltételezhető. töredékére. Így Vishnu legmagasabb állapotába megy. akinek lótusz-keze megszabadít a félelemtől. (Utalás A csend hangja I. amely kimegy Randhrából. A The Shiva Samhitá-ban erre a célra legjobbnak leírt tíz mudrá mindezen erőfeszítések egyidőben történő gyakorlását foglalja magában. Arra vannak feltűzve. és amikor magához tért. Dzsíván. mintha a három és fél tekeredésbe helyezett hat csakrát járná végig. A meditáció befejezésekor a jelölt a kundalinit ugyanazon az úton vezeti vissza múladhárába. Ez a tisztánlátása állandóan megmaradt. például megütéssel vagy fizikai nyomással. hogy más központot ösztönzött ilyen mesterséges módon. Azonban néhány esetben csak a szív-csakráig hozza vissza. Kanadából hallottam erre egy példát. és azon is belül egy harmadik. és látta. átszúrja azt. Szvádhisthánát. Meru rúdjára hivatkoznak. azon belül egy másik vadzsriní. Egy ideig öntudatlanul feküdt. Miután [a jógi] mentálisan az összes csakrában meditált. ugyanúgy ébred fel alvásából. mantrákat. A leírtak szerint abban van a szushumnának nevezett csatorna. a megfordított ezerszirmú lótusszal. De az is lehet.

P. és belép a múladhárába. és napközben a tudata néha visszatért a fizikai világba. annyira károsították a testét. nagymértékben felfokozva azokat. Ez kétségtelenül így van. áthatol a három lin-gán. tiszta és a legtitkosabb. amint a kundalini a testben felemelkedik. nagymértékben fokozódik az élet. amely a felszabadulás legfelsőbb forrása. o. és elérve mindhárom lótuszt. és le tudja szállítani a shaktit. látens állapotba vonja vissza (innen a laja kifejezés) annak a központnak a pszichológiai funkcióit. az a rész. akit Kalkutta közelében egy szigeten a végtagjai köré nőtt gyökerek között találtak meg. A szép kundalini a Para-Shivából kibocsátott tökéletes vörös nektárt issza. Azt követően a finomabb állapotában villámkánt ragyogva és finoman. lehűl. azonban mivel a kundalini célja a legmagasabb elérése. és abban a túlzott igyekezetben. hogy általában évekbe telik. amíg a gyakorlat megkezdése után sikerül kundalinit a szahaszrára központba vezetni. Blavatsky A titkos tanítás című művében említi egy jógi esetét. amelyen túlhaladt. azonban nem így van ennek a képességnek a szokásos alkalmazásakor. arra az időre megszűnünk tudomást venni a körülöttünk lezajló hangokról és látványokról. egy órán belül fel tudja emelni. Avalon megemlíti. hibátlan. Ha a jógi. kötet. akkor elméje biztonsággal fog Ishtadevatája lába előtt táncolni. amely Bráhmánanda edényében van. ahol az örök és transzcendens üdvösség teljes dicsőségében ragyog. és amelyről a guruk hagyományai közvetítésé vel nyert tudást. amelyeket a brahma-nádi lótuszokként ismernek. és azután elhagyja. és a kula útján visszatér onnan. amikor a jógi hosszú időre megy transzba. Mindez részleges transzfolyamatot ír le. Gyakorlattal könnyebben megy. Mindegyik csakrában. amint mondják. A szimbolika szerint ott urával. amelybe belép. 56 . bár kivételes esetekben ezt rövid idő alatt is sikerül megtenni. 544. Amint útján visszatér. KUNDALINI CÉLJA A Shatchakra Nirúpana befejező versei az alábbiak szerint szépen írják le kundalini útjának eredményét: A Devi. és azonnal létrehozza a felszabadulás üdvösségét. H. Az elme állandóságát elért jógi felajánlást (tarpanát) tesz Ishtadevatának és a hat csakrában lévő Devatáknak. Paramashivával az egyesülés üdvösségét élvezi. aki Shuddha-szattva. amíg a legfelső központot. tovább halad. Hozzátette. Dákinínek és másoknak az égi nektár azon folyamával. Cselái vagy tanítványai minden éjszaka megmosdatták a folyóban. hogy a jógi belehalt. hogy a gyökerek szétvágásával kellett őt kiszabadítani. mindegyik csak-rának visszaadja annak különleges képességeit.Elmagyarázzák. a szahaszrára lótuszt el nem éri. ott teljes fényében ragyog. Egyes írók szerint. mint a lótusz rostja. bár teljesen szabadságában van akarata szerinti ideig a korona-központban maradni. az izzó lánghoz hasonló Shivához megy. ezért egy hozzáértő. zavartalan szívvel és összpontosított elmével olvassa el ezt a művet. hogy felébresszék. ahol azután beszélt és tanított. mert ha minden figyelmünket valamely fennkölt tárgyra összpontosítjuk. hogy amint a kundalini – a meditációk fentebb említett változatai során felfelé emelkedve – belép valamely csakrába. aki a legfelső Üdvösség.10 10 Shatchakra Nirúpana V. aki guruja lótusz-lába iránt odaadással van. amibe a mélyen meditáló szükségszerűen belemerül. Említ egy jógit Allahabad közelében is – aki általa jól megértett okokból – ötvenhárom évig maradt ülve egy kövön.

OM. mert nemcsak az istennel való egyesülést foglalja magában a minden földi megnyilvánuláson túli birodalmakban. mint a felszabadulás. STRÍM 57 . a mindannyiunkat váró dicsőség és boldogság felé. akik helyesen értenek. Ez azt jelenti. India hét (bölcseleti) iskolájában és a nyugati tanulmányozók között mindazok. hogy a laja jóga eredményeit minden jógarendszer módszerével el lehet érni. azt a szabadságot. Magasabb. hanem a minden tudat és energiaszinten meglévő azon képességeket is. az emberi törekvések legmagasabb céljait igyekeznek elérni.KÖVETKEZTETÉS Hozzánk hasonlóan a hinduk azt tartják. KLIM. hogy az isteni szolgálatban válik tisztségviselővé vagy munkássá a küszködő embermilliók felemelésében. AIM. amely magasabb. amely az embert Adhikári Purushává teszi.

hanem hajózási. ahova 1884-ben vették fel. közérthető stílusban kommunikálta a teozófia eszméit. és később annak elnöke is lett. Londonba való visszatérésük után apja meghalt. Óriási lépést jelentett az életében. amelyeket pszichikai képességei felébresztése ill. valamint a Társulat folyóiratát. kitartó gyakorlással. Ennél lényegesebb volt az a munka. az állatból az emberbe való felemelkedést. Öccsét az indián bennszülöttek kegyetlen módon megölték. 1883-ban kezébe került A. hogy találkozott Blavatskynéval. számtalan érdeklődői levélre válaszolt. Miközben maga is ismerkedett a teozófiával. Néhány év múlva közös teozófiai kutatásokat kezdtek a reinkarnáció konkrét eseteiről. században költöztek Angliába. 1886-89 között Ceylonban élt buddhista teozófusok között. ahol előadásokat tartott a teozófiáról. Adyarba való visszatérte után a Társulat nemzetközi titkáraként a nemzetközi levelezést bonyolította. hogy megválaszolatlan kérdéseire válaszokat keressen. vasúti és banktisztviselőként dolgozott. teozófusok előző életeit tárták fel. Sinnett: Az okkult világ c. könnyed. az atomokat. A természetfölötti. azok az erőfeszítések. és hallgatva belső hangja iránymutatására. Majd visszatért Angliába. 58 . amikor családjával Angliából Dél-Amerikába költözött. és képességeit gyorsított ütemben fejleszthesse a Mesterek iránymutatásával. Később Olcottal. aki akkor csatlakozott a Társulathoz. a spiritizmussal is. és a család anyagi összeomlása után Leadbeater nem folytathatta tanulmányait az oxfordi egyetemen. Kutatták az emberi elme működését. a The Theosophist-et menedzselte. teozófiai előadásokat tartott. azt elolvasva azonnal jelezte belépési szándékát a Teozófiai Társulatba. ahol újságírásból és leckeadásból élt.és makroszintű kutatásokat végeztek tisztánlátó módszerekkel. Így ismerkedett meg a korszak jellegzetes irányzatával. Megismerkedett Annie Besant-tal. kifejlesztése érdekében tett napról napra. az elemek struktúráját – mikro. a Társulat társelnökével Burmába utazott. a szellemvilág iránti érdeklődése és kíváncsisága továbbra is erősen arra késztette. Leadbeater gyökeresen megváltoztatta egész addigi életét: mindent – vallást. munkát odahagyva Indiába utazott. Vizsgálták a Naprendszert. az egyéniesülést. könyve. Okkult érdeklődését már gyermekként felkeltették az apja által otthonukban megrendezett pszichikai bemutatók. hogy tanítvány lehessen. a gondolatformákat.Charles Webster Leadbeater 1847-1934 Leadbeater normann ősei a XIV. egymás megállapításait kontrollálva. egyházat. Tizenkét éves volt. és megírta első könyvét az asztrálsíkról. vizsgálták a Föld okkult történelmét. ahol apja egy vasúttársaság elnökeként dolgozott. Ez a közös munka évtizedeken át folytatódott. a letűnt fajok és civilizációk történetét.P. neve a francia Le Battre (építő) családnevet tükrözi. 1876-ban az anglikán egyház szolgálatába lépett.

és ez komoly támadásokra szolgáltatott okot vele szemben. előadásaiból. mindenki lenyűgözve állt mély tudása előtt. akikben kétkedést keltett. Ebben az időszakban jelent meg több írása is. Hamarosan a szabadkőművességben elérhető legmagasabb beavatási szintre emelkedett. 1916-tól aktívan bekapcsolódott a szabadkőműves mozgalomba. Utolsó éveiben visszatért az okkult kémia tanulmányozásához. ahol előadott. a keresztény egyházi szertartások szellemi hátteréről. modern szellemben nevelte őket.I. a halálról. két év múlva püspökké.1897-től Leadbeater cikksorozatban fejtette ki nézeteit a gyermekekről. amikor öt-hat könyve is megjelent okkult kutatásaiból. majd 1914-től állandó rezidenciáját is Sydneybe tette át. hogy korábban csak fiúkból álló tanulócsoportokat szervezett maga köré. A gyerekekkel Leadbeater a teozófiai alapelvek alapján foglalkozott. az anyaság szentségének propagálására készített fel. kutatási eredményeit könyvben tette közzé. Sosem voltak szabvány-gondolatai. hanem pszichikai formálásuk. Wedgewood-dal együtt dolgozták ki az egyház szertartásrendjét. A viktoriánus Anglia légkörétől eltérő. sokak véleménye szerint ott akart meghalni. előadókörútján végiglátogatta az USA nagyvárosait. Közben fáradhatatlanul ontotta a publikációkat. szertartásait és rejtett oldalát. 1919-től figyelme a szabad katolikus egyház felé fordult. de többek számára szokatlan látásmódja. és ifjúsági kört szervezett a számukra a Társulaton belül. Hitt abban. J. akiket a Világanya munkájának segítésére. pappá szentelték. tanításait és himnuszait. Előadókörútját Ausztráliában folytatta. vagy akiket megosztott Leadbeater kétségkívül nagyon magas szintű. Szakítva azzal a hagyománnyal. mint egyénekre. A termek szinte túlcsordultak. 1934 elején halálos betegen elindult vissza Ausztráliá-ba. ahova többször is visszatért. és a század eleje óta felfedezett új elemeket vizsgálta. 59 . 87 évesen súlyos cukorbetegsége végzett vele. hatására sokan kérték felvételüket a Társulat soraiba. majd 1930-ban utolsó európai körútján vett részt. hogy a gyermekekre úgy kell odafigyelni. utolsó csoportja hét jávai tizenéves lányból állt. 1927-től a Világanya szerepét és az emberi fejlődésben betöltött helyét vizsgálta. a dolgok rejtett oldaláról. 1900-ban Leadbeater Amerikába utazott. a természetszellemekről. a halál utáni életről. mások az egekig magasztalták. Népszerűsége magasra szárnyalt. belső fejlesztésük is fontos szülői-nevelői feladat. a világ legnagyobb tisztánlátójának tartották és okkult képességei miatt szinte „élő Istenként” tisztelték. amelyek a kereszténység különböző aspektusait vizsgálták. Megérkezése után néhány nappal. ezért működésének hatását is sokan sokféleképp ítélték meg: voltak. akiknek jogaik vannak. Az egyház megalapítójával. Nyugat-Európában hat hónapos előadókörúton járt. ahová özönlöttek az emberek. részletesen kutatta jelképeit. ahol mindenütt tisztelettel fogadták. Írásait sok nyelvre fordították le. Írt többek közt a csakrákról. A Nemzetközi Teozófiai Társulat vezető alakja volt. volt olyan év. 1924-ben Annie Besant-tal együtt Ausztráliában létrehozta a Teozófiai Társulat második spirituális központját. 1929-ben visszaköltözött Adyarba. majd 1923-tól haláláig az egyház vezető püspöke volt. és nemcsak fizikai. előadókörútja 2 és fél évig tartott Amerikában. majd újabb előadássorozatra hívták meg Chicagóba.