EXTRAS DIN TRECUTUL ŞCOLII

Clădirea şcolii de pe strada Ştefan Au ustin Doinaş! fostă strada "areşal Ion Antonescu şi fostă Constantin Do#ro eanu $%erea! a fost donată prin testa&ent co&unită'ii cu destina'ie de (n)ă'ă&*nt pentru copiii din +ona centrală a oraşului şi aşa a ră&as şi c*nd s,a ridicat actuala construc'ie.nfiin'ată (n /012 ca liceu! care! su# nu&ele de Şcoala Medie nr. 5, a)ea şi clase cu profil peda o ic ce pre ătea )iitoare educatoare alături de clasele de ciclul pri&ar! i&na+ial şi rădini'ă! unitatea fusese &ai apoi lipsită de clasele de liceu! ră&*n*nd (nsă cunoscută drept cea &ai perfor&antă şcoală din oraş de acest tip! purt*nd (n ti&p nu&ele de Şcoala Generală nr 19 şi Şcoala Generală nr 4 ,,Ioan Slavici". A)ea (n co&ponen'ă şi Şcoala nr /3 de pe Calea 1 4*nători.n ulti&ii ani i se redă statutul de unitate care asi ură pre ătire preuni)ersitară co&pletă! de la rădini'ă! la ciclul pri&ar! i&na+ial şi liceal! prin de&ersurile de e)aluare şi co&asare cu Liceul Teoretic ,,Vasile Goldiş" de pe Calea 4ictorei de)enind actualul ole!iul "a#ional ,,Vasile Goldiş" $rad şi func'ion*nd (n cele două loca'ii a&intite. Instituţia de pe strada Ştefan Augustin Doinaş a avut numele de Şcoala Medie nr 5 din 1963 până în 1965. Din 1965 poartă numele de Şcoala Generală nr 19, din 1975 se numeşte Şcoala Generală nr 4, din 1992 poartă numele de Şcoala cu clasele I-VIII nr 4, din 2 1 revine la numele de Şcoala Generală nr 4, din 2 2 s!a numit Şcoala Generală nr 4 ,,Ioan Sla ici!, din 2 9 se numeşte "iceul #eore$ic ,,Vasile Goldi%! devenit din 2 11 &ole'iul (a)ional ,,Vasile Goldi%! *rad" Instituţia de pe #alea $i%toriei, unitate li%eală &nfiinţată &n 1972, devenită din 199 "iceul #eore$ic ,,Vasile Goldi%, preia din 199' şi %lasele de li%eu teoreti% ale fostului (rup Ş%olar )anitar Arad" .n /3 noie&#rie 5662! la (&plinirea a 76 de ani de e8isten'ă a Şcolii $enerale Nr- 7 9Ioan Sla)ici9 directorul şcolii! prof- Ioan "ureşan! spunea la de+)elirea #ustului lui Ioan Sla)ici% ,,Dacă, la 40 de ani, unui om i se spune că "Este ceea ce merită!", putem afirma că la 40 de ani, şcoala noastră îşi merită cu prisosinţă statutul de şcoală de elită a învăţământului arădean.” .n 57 noie&#rie 5661! prof: Doina C%eta! directorul Liceului Teoretic 94asile $oldiş9! spunea la săr#ătorirea a /2 ani de patrona; spiritual 94asile $oldiş9 şi cu oca+ia inau urării a&fiteatrului actualei clădiri a şcolii noastre din Calea 4ictoriei "Doresc ca !unul Dumne"eu să fie alături de noi toţi în tot ceea ce intreprindem în continuare pentru a ne menţine în topul şcolilor arădene" .
+irec$orii %colii din clădirea de pe &alea Vic$oriei, 1972-1974 Catlabuga Teodorică 1974-1979 Goreaev Vladimir 1981-1982 Plămădeală Valerian 1982-1986 !rdală "ioara 1986-199# C$eta oina 199#-1994 Cio%e%cu "ircea 1994-199& Tudoran Viorel 199&-1998 Plămădeală Valerian 1998-2##' (a)ăr "aria *odica 2##'-2##7 C$eta oina din 2##7 +ocăniciu ,ugen +irec$orii ad-unc)i ai %colii din clădirea de pe &alea Vic$oriei, -te.an /oan +ra0ovan /oan +laga 1le2andru /%trate Călin Ver3in%c$i +ogdan 4ielin%5i Peter (a)ăr "aria *odica 1lde%cu "irela uca iana Pellegrini (illa uca iana +irec$orii %colii din clădirea de pe s$rada Ş$e.an *u'us$in +oina%, .os$ă s$rada Mare%al Ion *n$onescu %i .os$ă &ons$an$in +o/ro'eanu G0erea, 196'-1969 a%căl ,caterina 1969-198' 6ovacovici ,milian 198'-1984 Pava ,rica 1984-199# 7ilimon "ircea 199#-199' Pava ,rica 199'-1998 7lorea orina Georgeta 1998-2##9 "ure0an /oan din 2##9 +ocăniciu ,ugen +irec$orii ad-unc)i ai %colii din clădirea de pe s$rada Ş$e.an *u'us$in +oina%, .os$ă s$rada Mare%al Ion *n$onescu %i .os$ă &ons$an$in +o/ro'eanu G0erea8 Ponta 9te:an (ucian Viorel "i$ali /oan *ivi0 ,li%abeta ;lem%c$ 1le2andru ;erte%) ,%tera Pătru< ,milia Po.a ,milia Tăut "arcela Pellegrini (illa uca iana

S*&#ătă! 52 noie&#rie 56/2! <alatul Cultural din Arad! cu oca+ia &anifestărilor prile;uite de (&plinirea unei ;u&ătă'i de )eac de la inau urare“Ca s ă fim noi oameni, au fost al ţ i oameni, ş i ca s ă fie al ţ i oameni , suntem noi oameni.” Nicolae Iorga